Hi:12:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Hi:12:1 And Job answered and said, (Job 12:1 Brenton)
Hi:12:1 Hiob na to odpowiedział: (Job 12:1 BT_4)
Hi:12:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Hi:12:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ Ἰώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:12:1 By zaprzyjaźniać się zaś Hiob By mówić/opowiadaj
Hi:12:1 *(upolabO\n de\ *iOb le/gei
Hi:12:1 ypolabOn de iOb legei
Hi:12:1 VB_AAPNSM x N_NSM V1_PAI3S
Hi:12:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Job to say/tell
Hi:12:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet Job (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:12:1 Hi_12:1_1 Hi_12:1_2 Hi_12:1_3 Hi_12:1_4
Hi:12:1 x x x x
Hi:12:2 Εἶτα ὑμεῖς ἐστε ἄνθρωποι· ἦ μεθ’ ὑμῶν τελευτήσει σοφία.
Hi:12:2 So then ye alone are men, and wisdom shall die with you? (Job 12:2 Brenton)
Hi:12:2 «Prawda, jesteście potężni, a z wami już mądrość zaginie... (Job 12:2 BT_4)
Hi:12:2 Εἶτα ὑμεῖς ἐστε ἄνθρωποι· μεθ’ ὑμῶν τελευτήσει σοφία.
Hi:12:2 εἶτα/εἶτεν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἦ[2] μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) σοφία, -ας, ἡ
Hi:12:2 Wtedy Ty By być Ludzki Naprawdę Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty By kończyć się Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Hi:12:2 *ei)=ta u(mei=s e)ste a)/nTrOpoi· E)= meT’ u(mO=n teleutE/sei sofi/a.
Hi:12:2 eita hymeis este anTrOpoi· E meT’ hymOn teleutEsei sofia.
Hi:12:2 D RP_NP V9_PAI2P N2_NPM D P RP_GP VF_FAI3S N1A_NSF
Hi:12:2 then you to be human truly after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you to end sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Hi:12:2 then you(pl) (nom) you(pl)-are, be-you(pl)! humans (nom|voc) truly after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) he/she/it-will-END, you(sg)-will-be-END-ed (classical) sapience (nom|voc)
Hi:12:2 Hi_12:2_1 Hi_12:2_2 Hi_12:2_3 Hi_12:2_4 Hi_12:2_5 Hi_12:2_6 Hi_12:2_7 Hi_12:2_8 Hi_12:2_9
Hi:12:2 x x x x x x x x x
Hi:12:3 κἀμοὶ μὲν καρδία καθ’ ὑμᾶς ἐστιν.
Hi:12:3 But I also have a heart as well as you. (Job 12:3 Brenton)
Hi:12:3 I ja mam rozsądek jak wy, nie ustępuję wam w niczym. Komu te rzeczy nieznane? (Job 12:3 BT_4)
Hi:12:3 κἀμοὶ μὲν καρδία καθ’ ὑμᾶς ἐστιν.
Hi:12:3 κἀγώ (καὶ ἐγώ); κάμνω (καμν-, -, 2nd καμ-, κεκμη·κ-, -, -) μέν καρδία, -ας, ἡ κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:12:3 I/też ja; By zdzierać się (??·µ??=Do mnie/dla mnie) Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty By być
Hi:12:3 ka)moi\ me\n kardi/a kaT’ u(ma=s e)stin.
Hi:12:3 kamoi men kardia kaT’ hymas estin.
Hi:12:3 C+RPDS x N1A_NSF P RP_AP V9_PAI3S
Hi:12:3 and/also I; to Wear out (κα·μοι=to me/for me) indeed (yet, certainly, surely) heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you to be
Hi:12:3 and/also I (dat); he/she/it-happens-to-WEAR OUT (opt) indeed heart (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(pl) (acc) he/she/it-is
Hi:12:3 Hi_12:3_1 Hi_12:3_2 Hi_12:3_3 Hi_12:3_4 Hi_12:3_5 Hi_12:3_6
Hi:12:3 x x x x x x
Hi:12:4 δίκαιος γὰρ ἀνὴρ καὶ ἄμεμπτος ἐγενήθη εἰς χλεύασμα·
Hi:12:4 For a righteous and blameless man has become a subject for mockery. (Job 12:4 Brenton)
Hi:12:4 Na drwiny się bliźnich narażam, gdy proszę, by Bóg się odezwał. Z czystego, prawego się śmieją. (Job 12:4 BT_4)
Hi:12:4 δίκαιος γὰρ ἀνὴρ καὶ ἄμεμπτος ἐγενήθη εἰς χλεύασμα·
Hi:12:4 δίκαιος -αία -ον γάρ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἄ·μεμπτος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1]  
Hi:12:4 Właśnie prawy, właśnie Dla odtąd, jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Nienaganny By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie)
Hi:12:4 di/kaios ga\r a)nE\r kai\ a)/memptos e)genE/TE ei)s CHleu/asma·
Hi:12:4 dikaios gar anEr kai amemptos egenETE eis CHleuasma·
Hi:12:4 A1A_NSM x N3_NSM C A1B_NSM VCI_API3S P N3M_ASN
Hi:12:4 just righteous, just for since, as man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely blameless to become become, happen into (+acc) ć
Hi:12:4 just ([Adj] nom) for man, husband (nom) and blameless ([Adj] nom) he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc)  
Hi:12:4 Hi_12:4_1 Hi_12:4_2 Hi_12:4_3 Hi_12:4_4 Hi_12:4_5 Hi_12:4_6 Hi_12:4_7 Hi_12:4_8
Hi:12:4 x x x x x x x x
Hi:12:5 εἰς χρόνον γὰρ τακτὸν ἡτοίμαστο πεσεῖν ὑπὸ ἄλλους οἴκους τε αὐτοῦ ἐκπορθεῖσθαι ὑπὸ ἀνόμων.
Hi:12:5 For it had been ordained that he should fall under others at the appointed time, and that his houses should be spoiled by transgressors: let not however any one trust that, being evil, he shall be held guiltless, (Job 12:5 Brenton)
Hi:12:5 "Wzgarda dla ginących" - myśli bezpieczny - "popchnąć tego, komu nogi się chwieją". (Job 12:5 BT_4)
Hi:12:5 εἰς χρόνον γὰρ τακτὸν ἡτοίμαστο πεσεῖν ὑπὸ ἄλλους οἴκους τε αὐτοῦ ἐκπορθεῖσθαι ὑπὸ ἀνόμων.
Hi:12:5 εἰς[1] χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) γάρ τακτός -ή -όν ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὑπό ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) τέ αὐτός αὐτή αὐτό   ὑπό ἄ·νομος -ον
Hi:12:5 Do (+przyspieszenie) Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Dla odtąd, jak Ustalony (zamówienie {rozkaz}, ustalone) Do gotowy By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Inny Dom I [umieszczona z tyłu współrzędna] On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zewnątrz prawa
Hi:12:5 ei)s CHro/non ga\r takto\n E(toi/masto pesei=n u(po\ a)/llous oi)/kous te au)tou= e)kporTei=sTai u(po\ a)no/mOn.
Hi:12:5 eis CHronon gar takton hEtoimasto pesein hypo allus oikus te autu ekporTeisTai hypo anomOn.
Hi:12:5 P N2_ASM x A1_ASM VA_IMI3S VB_AAN P RD_APM N2_APM x RD_GSM V2_PPN P A1B_GPM
Hi:12:5 into (+acc) time – a specific time (specified time) or space of time (a while). for since, as appointed (order, fixed) to ready to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing other house and [postpositive coordinate] he/she/it/same ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing outside the law
Hi:12:5 into (+acc) time (acc) for appointed ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-had-been-READY-ed! to-will-FALL, to-FALL under (+acc), by (+gen) other (acc) houses (acc) and [postpositive coordinate] him/it/same (gen)   under (+acc), by (+gen) outside the law ([Adj] gen)
Hi:12:5 Hi_12:5_1 Hi_12:5_2 Hi_12:5_3 Hi_12:5_4 Hi_12:5_5 Hi_12:5_6 Hi_12:5_7 Hi_12:5_8 Hi_12:5_9 Hi_12:5_10 Hi_12:5_11 Hi_12:5_12 Hi_12:5_13 Hi_12:5_14
Hi:12:5 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:12:6 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μηδεὶς πεποιθέτω πονηρὸς ὢν ἀθῷος ἔσεσθαι, ὅσοι παροργίζουσιν τὸν κύριον, ὡς οὐχὶ καὶ ἔτασις αὐτῶν ἔσται.
Hi:12:6 even as many as provoke the Lord, as if there were indeed to be no inquisition made of them. (Job 12:6 Brenton)
Hi:12:6 Spokojne namioty złoczyńców, kto gniewa Boga, jest dufny; za rękę go Bóg prowadzi. (Job 12:6 BT_4)
Hi:12:6 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μηδεὶς πεποιθέτω πονηρὸς ὢν ἀθῷος ἔσεσθαι, ὅσοι παροργίζουσιν τὸν κύριον, ὡς οὐχὶ καὶ ἔτασις αὐτῶν ἔσται.
Hi:12:6 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ δέ ἀλλά μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) πονηρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·θῷος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅσος -η -ον παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς οὐχί καί   αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:12:6 ??? Przed przydechem mocnym ???; miesiąc zaś Ale Nie jeden By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By być Bez kary/usprawiedliwiał By być Tyleż/wiele jak Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być
Hi:12:6 ou) mE\n de\ a)lla\ mEdei\s pepoiTe/tO ponEro\s O)\n a)TO=|os e)/sesTai, o(/soi parorgi/DZousin to\n ku/rion, O(s ou)CHi\ kai\ e)/tasis au)tO=n e)/stai.
Hi:12:6 u mEn de alla mEdeis pepoiTetO ponEros On aTOos esesTai, hosoi parorgiDZusin ton kyrion, hOs uCHi kai etasis autOn estai.
Hi:12:6 D x x C A3P_NSM VX_XAD3S A1A_NSM V9_PAPNSM A1_NSM VF_FMN A1_NPM V1_PAI3P RA_ASM N2_ASM C D D N3I_NSF RD_GPM VF_FMI3S
Hi:12:6 οὐχ before rough breathing ???; month δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] but not one to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to be without penalty/exculpated to be as much/many as to ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] and also, even, namely ć he/she/it/same to be
Hi:12:6 not ???; month (nom|voc) Yet but not one (nom) let-him/her/it-be-having-PERSUADE/CONVINCE-ed! wicked ([Adj] nom) while being (nom) without penalty/exculpated ([Adj] nom) to-will-be as much/many as (nom) they-are-???-ing, while ???-ing (dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) as/like not and   them/same (gen) he/she/it-will-be
Hi:12:6 Hi_12:6_1 Hi_12:6_2 Hi_12:6_3 Hi_12:6_4 Hi_12:6_5 Hi_12:6_6 Hi_12:6_7 Hi_12:6_8 Hi_12:6_9 Hi_12:6_10 Hi_12:6_11 Hi_12:6_12 Hi_12:6_13 Hi_12:6_14 Hi_12:6_15 Hi_12:6_16 Hi_12:6_17 Hi_12:6_18 Hi_12:6_19 Hi_12:6_20
Hi:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:12:7 ἀλλὰ δὴ ἐπερώτησον τετράποδα ἐάν σοι εἴπωσιν, πετεινὰ δὲ οὐρανοῦ ἐάν σοι ἀπαγγείλωσιν·
Hi:12:7 But ask now the beasts, if they may speak to thee; and the birds of the air, if they may declare to thee. (Job 12:7 Brenton)
Hi:12:7 Zapytaj zwierząt - pouczą. I ptaki w powietrzu powiedzą. (Job 12:7 BT_4)
Hi:12:7 ἀλλὰ δὴ ἐπερώτησον τετράποδα ἐάν σοι εἴπωσιν, πετεινὰ δὲ οὐρανοῦ ἐάν σοι ἀπαγγείλωσιν·
Hi:12:7 ἀλλά δή ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος ἐάν (εἰ ἄν) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πετεινόν, -οῦ, τό δέ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐάν (εἰ ἄν) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-)
Hi:12:7 Ale Naprawdę By pytać się Czworonożny Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By mówić/opowiadaj Ptak zaś Nieba/niebo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By informować – informować albo opowiadać.
Hi:12:7 a)lla\ dE\ e)perO/tEson tetra/poda e)a/n soi ei)/pOsin, peteina\ de\ ou)ranou= e)a/n soi a)paggei/lOsin·
Hi:12:7 alla dE eperOtEson tetrapoda ean soi eipOsin, peteina de uranu ean soi apangeilOsin·
Hi:12:7 C x VA_AAD2S A1B_APN C RP_DS VB_AAS3P A1_APN x N2_GSM C RP_DS VA_AAS3P
Hi:12:7 but indeed to question four-footed if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to say/tell bird δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sky/heaven if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to report – to report or tell.
Hi:12:7 but indeed do-QUESTION-you(sg)!, going-to-QUESTION (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) four-footed ([Adj] acc, nom|acc|voc) if-ever you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) they-should-SAY/TELL birds (nom|acc|voc) Yet sky/heaven (gen) if-ever you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) they-should-DELIVER A MESSAGE
Hi:12:7 Hi_12:7_1 Hi_12:7_2 Hi_12:7_3 Hi_12:7_4 Hi_12:7_5 Hi_12:7_6 Hi_12:7_7 Hi_12:7_8 Hi_12:7_9 Hi_12:7_10 Hi_12:7_11 Hi_12:7_12 Hi_12:7_13
Hi:12:7 x x x x x x x x x x x x x
Hi:12:8 ἐκδιήγησαι δὲ γῇ ἐάν σοι φράσῃ, καὶ ἐξηγήσονταί σοι οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης.
Hi:12:8 Tell the earth, if it may speak to thee: and the fishes of the sea shall explain to thee. (Job 12:8 Brenton)
Hi:12:8 Zapytaj Podziemia, wyjaśni; pouczą cię i ryby w morzu. (Job 12:8 BT_4)
Hi:12:8 ἐκδιήγησαι δὲ γῇ ἐάν σοι φράσῃ, καὶ ἐξηγήσονταί σοι οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης.
Hi:12:8 ἐκ·δι·ηγέομαι (εκδι+ηγ(ε)-, εκδι+ηγη·σ-, εκδι+ηγη·σ-, -, -, -) δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐάν (εἰ ἄν) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) φράζω (-, φρα·σ-, φρα·σ-, -, -, -) καί ἐξ·ηγέομαι (εξ+ηγ(ε)-, εξ+ηγη·σ-, εξ+ηγη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
Hi:12:8 By opisywać szczegółowo zaś Ziemi/ziemia Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do ??? I też, nawet, mianowicie By objaśniać [zobacz egzegezę, egzegezę] głównie, by prowadzić poza. wtórnie, by objaśniać, to jest, oświadczać albo opisywać i, w tak robieniu, by prowadzić inni przez opowiadanie tak , że oni mogą doświadczać sprawy również. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ryba Morze
Hi:12:8 e)kdiE/gEsai de\ gE=| e)a/n soi fra/sE|, kai\ e)XEgE/sontai/ soi oi( i)CHTu/es tE=s Tala/ssEs.
Hi:12:8 ekdiEgEsai de gE ean soi frasE, kai eXEgEsontai soi hoi iCHTyes tEs TalassEs.
Hi:12:8 VA_AMD2S x N1_DSF C RP_DS VA_AAS3S C VF_FMI3P RP_DS RA_NPM N3U_NPM RA_GSF N1S_GSF
Hi:12:8 to describe in detail δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to ??? and also, even, namely to expound [see exegesis, exegete] primarily, to lead the way out. secondarily, to expound, i.e., declare or describe and, in so doing, to lead others through the narrative so that they may experience the matter too. you; your/yours(sg); to rub worn, rub the fish the sea
Hi:12:8 be-you(sg)-DESCRIBE-ed-IN-DETAIL! Yet earth/land (dat) if-ever you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed and they-will-be-EXPOUND-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) fish (nom|voc) the (gen) sea (gen)
Hi:12:8 Hi_12:8_1 Hi_12:8_2 Hi_12:8_3 Hi_12:8_4 Hi_12:8_5 Hi_12:8_6 Hi_12:8_7 Hi_12:8_8 Hi_12:8_9 Hi_12:8_10 Hi_12:8_11 Hi_12:8_12 Hi_12:8_13
Hi:12:8 x x x x x x x x x x x x x
Hi:12:9 τίς οὐκ ἔγνω ἐν πᾶσι τούτοις ὅτι χεὶρ κυρίου ἐποίησεν ταῦτα;
Hi:12:9 Who then has not known in all these things, that the hand of the Lord has made them? (Job 12:9 Brenton)
Hi:12:9 Któż by z nich tego nie wiedział, że ręka Pana uczyniła wszystko: (Job 12:9 BT_4)
Hi:12:9 τίς οὐκ ἔγνω ἐν πᾶσι τούτοις ὅτι χεὶρ κυρίου ἐποίησεν ταῦτα;
Hi:12:9 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο
Hi:12:9 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Hi:12:9 ti/s ou)k e)/gnO e)n pa=si tou/tois o(/ti CHei\r kuri/ou e)poi/Esen tau=ta;
Hi:12:9 tis uk egnO en pasi tutois hoti CHeir kyriu epoiEsen tauta;
Hi:12:9 RI_NSM D VZI_AAI3S P A3_DPM RD_DPM C N3_NSF N2_GSM VAI_AAI3S RD_APN
Hi:12:9 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Hi:12:9 who/what/why (nom) not he/she/it-KNOW-ed in/among/by (+dat) all (dat) these (dat) because/that hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-DO/MAKE-ed these (nom|acc)
Hi:12:9 Hi_12:9_1 Hi_12:9_2 Hi_12:9_3 Hi_12:9_4 Hi_12:9_5 Hi_12:9_6 Hi_12:9_7 Hi_12:9_8 Hi_12:9_9 Hi_12:9_10 Hi_12:9_11
Hi:12:9 x x x x x x x x x x x
Hi:12:10 εἰ μὴ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ψυχὴ πάντων τῶν ζώντων καὶ πνεῦμα παντὸς ἀνθρώπου;
Hi:12:10 Whereas the life of all living things is in his hand, and the breath of every man. (Job 12:10 Brenton)
Hi:12:10 w Jego ręku - tchnienie życia i dusza każdego człowieka. (Job 12:10 BT_4)
Hi:12:10 εἰ μὴ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ψυχὴ πάντων τῶν ζώντων καὶ πνεῦμα παντὸς ἀνθρώπου;
Hi:12:10 εἰ μή ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Hi:12:10 Jeżeli Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki
Hi:12:10 ei) mE\ e)n CHeiri\ au)tou= PSuCHE\ pa/ntOn tO=n DZO/ntOn kai\ pneu=ma panto\s a)nTrO/pou;
Hi:12:10 ei mE en CHeiri autu PSyCHE pantOn tOn DZOntOn kai pneuma pantos anTrOpu;
Hi:12:10 C D P N3_DSF RD_GSM N1_NSF A3_GPM RA_GPM V3_PAPGPM C N3M_NSN A3_GSM N2_GSM
Hi:12:10 if not in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person every all, each, every, the whole of the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind every all, each, every, the whole of human
Hi:12:10 if not in/among/by (+dat) hand (dat) him/it/same (gen) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) all (gen) the (gen) let-them-be-EXISTS-ing! (classical), while EXISTS-ing (gen) and spirit (nom|acc|voc) every (gen) human (gen)
Hi:12:10 Hi_12:10_1 Hi_12:10_2 Hi_12:10_3 Hi_12:10_4 Hi_12:10_5 Hi_12:10_6 Hi_12:10_7 Hi_12:10_8 Hi_12:10_9 Hi_12:10_10 Hi_12:10_11 Hi_12:10_12 Hi_12:10_13
Hi:12:10 x x x x x x x x x x x x x
Hi:12:11 οὖς μὲν γὰρ ῥήματα διακρίνει, λάρυγξ δὲ σῖτα γεύεται.
Hi:12:11 For the ear tries words, and the palate tastes meats. (Job 12:11 Brenton)
Hi:12:11 Czyż ucho nie bada mowy, a smak nie kosztuje pokarmu? (Job 12:11 BT_4)
Hi:12:11 οὖς μὲν γὰρ ῥήματα διακρίνει, λάρυγξ δὲ σῖτα γεύεται.
Hi:12:11 οὖς, ὠτός, τό μέν γάρ ῥῆμα[τ], -ατος, τό δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) λάρυγξ, -γγος, ὁ δέ σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά γεύομαι (γευ-, γευ·σ-, γευ·σ-, -, -, -)
Hi:12:11 Ucho Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony Gardło zaś Pszenicy/ziarna nasienie; zboże By smakować
Hi:12:11 ou)=s me\n ga\r r(E/mata diakri/nei, la/rugX de\ si=ta geu/etai.
Hi:12:11 us men gar rEmata diakrinei, larynX de sita geuetai.
Hi:12:11 N3T_NSN x x N3M_APN V1_PAI3S N3G_NSM x N2_APN V1_PMI3S
Hi:12:11 ear indeed (yet, certainly, surely) for since, as declaration statement, utterance to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged throat δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] wheat/grain seed; cereal to taste
Hi:12:11 ear (nom|acc|voc) indeed for declarations (nom|acc|voc) he/she/it-is-DIFFERENTIATE-ing, you(sg)-are-being-DIFFERENTIATE-ed (classical) throat (nom|voc) Yet wheat/grain (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-TASTE-ed
Hi:12:11 Hi_12:11_1 Hi_12:11_2 Hi_12:11_3 Hi_12:11_4 Hi_12:11_5 Hi_12:11_6 Hi_12:11_7 Hi_12:11_8 Hi_12:11_9
Hi:12:11 x x x x x x x x x
Hi:12:12 ἐν πολλῷ χρόνῳ σοφία, ἐν δὲ πολλῷ βίῳ ἐπιστήμη.
Hi:12:12 In length of time is wisdom, and in long life knowledge. (Job 12:12 Brenton)
Hi:12:12 Więc tylko u starców jest mądrość, roztropność u wiekiem podeszłych? (Job 12:12 BT_4)
Hi:12:12 ἐν πολλῷ χρόνῳ σοφία, ἐν δὲ πολλῷ βίῳ ἐπιστήμη.
Hi:12:12 ἐν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) σοφία, -ας, ἡ ἐν δέ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ βίος, -ου, ὁ  
Hi:12:12 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Dużo Życie
Hi:12:12 e)n pollO=| CHro/nO| sofi/a, e)n de\ pollO=| bi/O| e)pistE/mE.
Hi:12:12 en pollO CHronO sofia, en de pollO biO epistEmE.
Hi:12:12 P A1_DSM N2_DSM N1A_NSF P x A1_DSM N2_DSM N1_NSF
Hi:12:12 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among much time – a specific time (specified time) or space of time (a while). sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] much life ć
Hi:12:12 in/among/by (+dat) much (dat) time (dat) sapience (nom|voc) in/among/by (+dat) Yet much (dat) life (dat)  
Hi:12:12 Hi_12:12_1 Hi_12:12_2 Hi_12:12_3 Hi_12:12_4 Hi_12:12_5 Hi_12:12_6 Hi_12:12_7 Hi_12:12_8 Hi_12:12_9
Hi:12:12 x x x x x x x x x
Hi:12:13 παρ’ αὐτῷ σοφία καὶ δύναμις, αὐτῷ βουλὴ καὶ σύνεσις.
Hi:12:13 With him are wisdom and power, with him counsel and understanding. (Job 12:13 Brenton)
Hi:12:13 On ma potęgę i rozum, rozsądek znać w Jego planach. (Job 12:13 BT_4)
Hi:12:13 παρ’ αὐτῷ σοφία καὶ δύναμις, αὐτῷ βουλὴ καὶ σύνεσις.
Hi:12:13 παρά αὐτός αὐτή αὐτό σοφία, -ας, ἡ καί δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό βουλή, -ῆς, ἡ καί σύν·εσις, -εως, ἡ
Hi:12:13 fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Zdolność On/ona/to/to samo Planu/zamiar I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja
Hi:12:13 par’ au)tO=| sofi/a kai\ du/namis, au)tO=| boulE\ kai\ su/nesis.
Hi:12:13 par’ autO sofia kai dynamis, autO bulE kai synesis.
Hi:12:13 P RD_DSM N1A_NSF C N3I_NSF RD_DSM N1_NSF C N3I_NSF
Hi:12:13 frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely ability he/she/it/same plan/intention and also, even, namely insight/discernment
Hi:12:13 frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) sapience (nom|voc) and ability (nom) him/it/same (dat) plan/intention (nom|voc) and insight/discernment (nom)
Hi:12:13 Hi_12:13_1 Hi_12:13_2 Hi_12:13_3 Hi_12:13_4 Hi_12:13_5 Hi_12:13_6 Hi_12:13_7 Hi_12:13_8 Hi_12:13_9
Hi:12:13 x x x x x x x x x
Hi:12:14 ἐὰν καταβάλῃ, τίς οἰκοδομήσει; ἐὰν κλείσῃ κατὰ ἀνθρώπων, τίς ἀνοίξει;
Hi:12:14 If he should cast down, who will build up? if he should shut up against man, who shall open? (Job 12:14 Brenton)
Hi:12:14 Gdy On rozwali - któż odbuduje, gdy zamknie, kto by otworzył? (Job 12:14 BT_4)
Hi:12:14 ἐὰν καταβάλῃ, τίς οἰκοδομήσει; ἐὰν κλείσῃ κατὰ ἀνθρώπων, τίς ἀνοίξει;
Hi:12:14 ἐάν (εἰ ἄν) κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) κατά ἄνθρωπος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἄν·οιξις, -εως, ἡ; ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)
Hi:12:14 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By budować/buduj moralnie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zamykać się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ludzki Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Otwarcie; by otwierać
Hi:12:14 e)a\n kataba/lE|, ti/s oi)kodomE/sei; e)a\n klei/sE| kata\ a)nTrO/pOn, ti/s a)noi/Xei;
Hi:12:14 ean katabalE, tis oikodomEsei; ean kleisE kata anTrOpOn, tis anoiXei;
Hi:12:14 C VB_AAS3S RI_NSM VF_FAI3S C VA_AAS3S P N2_GPM RI_NSM VF_FAI3S
Hi:12:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to build/edify if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to shut down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing human who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. opening; to open up
Hi:12:14 if-ever you(sg)-will-be-???-ed, he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed who/what/why (nom) he/she/it-will-BUILD/EDIFY, you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed (classical) if-ever you(sg)-will-be-SHUT-ed, he/she/it-should-SHUT, you(sg)-should-be-SHUT-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) humans (gen) who/what/why (nom) opening (dat); he/she/it-will-OPEN-UP, you(sg)-will-be-OPEN-ed-UP (classical)
Hi:12:14 Hi_12:14_1 Hi_12:14_2 Hi_12:14_3 Hi_12:14_4 Hi_12:14_5 Hi_12:14_6 Hi_12:14_7 Hi_12:14_8 Hi_12:14_9 Hi_12:14_10
Hi:12:14 x x x x x x x x x x
Hi:12:15 ἐὰν κωλύσῃ τὸ ὥδωρ, ξηρανεῖ τὴν γῆν· ἐὰν δὲ ἐπαφῇ, ἀπώλεσεν αὐτὴν καταστρέψας.
Hi:12:15 If he should withhold the water, he will dry the earth: and if he should let it loose, he overthrows and destroys it. (Job 12:15 Brenton)
Hi:12:15 Gdy wody wstrzyma - jest susza; zwolni je - ziemię spustoszą. (Job 12:15 BT_4)
Hi:12:15 ἐὰν κωλύσῃ τὸ ὥδωρ, ξηρανεῖ τὴν γῆν· ἐὰν δὲ ἐπαφῇ, ἀπώλεσεν αὐτὴν καταστρέψας.
Hi:12:15 ἐάν (εἰ ἄν) κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) ὁ ἡ τό   ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐάν (εἰ ἄν) δέ   ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-)
Hi:12:15 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przeszkadzać By wysuszać suchy, wysychany Ziemi/ziemia Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo Do ???
Hi:12:15 e)a\n kOlu/sE| to\ O(/dOr, XEranei= tE\n gE=n· e)a\n de\ e)pafE=|, a)pO/lesen au)tE\n katastre/PSas.
Hi:12:15 ean kOlysE to hOdOr, XEranei tEn gEn· ean de epafE, apOlesen autEn katastrePSas.
Hi:12:15 C VA_AAS3S RA_ASN N3T_ASN VF2_FAI3S RA_ASF N1_ASF C x VH_AAS3S VAI_AAI3S RD_ASF VA_AAPNSM
Hi:12:15 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hinder the ć to wither dry, parched the earth/land if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same to ???
Hi:12:15 if-ever you(sg)-will-be-HINDER-ed, he/she/it-should-HINDER, you(sg)-should-be-HINDER-ed the (nom|acc)   he/she/it-will-WITHER, you(sg)-will-be-WITHER-ed (classical) the (acc) earth/land (acc) if-ever Yet   he/she/it-LOSE/DESTROY-ed her/it/same (acc) upon ???-ing (nom|voc)
Hi:12:15 Hi_12:15_1 Hi_12:15_2 Hi_12:15_3 Hi_12:15_4 Hi_12:15_5 Hi_12:15_6 Hi_12:15_7 Hi_12:15_8 Hi_12:15_9 Hi_12:15_10 Hi_12:15_11 Hi_12:15_12 Hi_12:15_13
Hi:12:15 x x x x x x x x x x x x x
Hi:12:16 παρ’ αὐτῷ κράτος καὶ ἰσχύς, αὐτῷ ἐπιστήμη καὶ σύνεσις.
Hi:12:16 With him are strength and power: he has knowledge and understanding. (Job 12:16 Brenton)
Hi:12:16 U Niego zwycięstwo i siła, ma w ręku błądzących i kłamców. (Job 12:16 BT_4)
Hi:12:16 παρ’ αὐτῷ κράτος καὶ ἰσχύς, αὐτῷ ἐπιστήμη καὶ σύνεσις.
Hi:12:16 παρά αὐτός αὐτή αὐτό κράτο·ς, -ους, τό καί ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί σύν·εσις, -εως, ἡ
Hi:12:16 fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną I też, nawet, mianowicie Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja
Hi:12:16 par’ au)tO=| kra/tos kai\ i)sCHu/s, au)tO=| e)pistE/mE kai\ su/nesis.
Hi:12:16 par’ autO kratos kai isCHys, autO epistEmE kai synesis.
Hi:12:16 P RD_DSM N3E_NSN C N3U_NSF RD_DSM N1_NSF C N3I_NSF
Hi:12:16 frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power and also, even, namely strength he/she/it/same ć and also, even, namely insight/discernment
Hi:12:16 frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) sway (nom|acc|voc) and strength (nom) him/it/same (dat)   and insight/discernment (nom)
Hi:12:16 Hi_12:16_1 Hi_12:16_2 Hi_12:16_3 Hi_12:16_4 Hi_12:16_5 Hi_12:16_6 Hi_12:16_7 Hi_12:16_8 Hi_12:16_9
Hi:12:16 x x x x x x x x x
Hi:12:17 διάγων βουλευτὰς αἰχμαλώτους, κριτὰς δὲ γῆς ἐξέστησεν.
Hi:12:17 He leads counsellors away captive, and maddens the judges of the earth. (Job 12:17 Brenton)
Hi:12:17 Radców przyda niemądrych, a sędziów wyzuje z rozsądku. (Job 12:17 BT_4)
Hi:12:17 διάγων βουλευτὰς αἰχμαλώτους, κριτὰς δὲ γῆς ἐξέστησεν.
Hi:12:17 δι·άγω (δι+αγ-, δι+αξ-, 2nd δι+αγαγ-, -, -, -) βουλευτής, -οῦ, ὁ αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] κριτής, -οῦ, ὁ δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-)
Hi:12:17 Do przez prowadź ??? Pojmany; pojmany Sądź [zobacz krytyka] zaś Ziemi/ziemia By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA
Hi:12:17 dia/gOn bouleuta\s ai)CHmalO/tous, krita\s de\ gE=s e)Xe/stEsen.
Hi:12:17 diagOn buleutas aiCHmalOtus, kritas de gEs eXestEsen.
Hi:12:17 V1_PAPNSM N1M_APM A1B_APM N1M_APM x N1_GSF VHI_AAI3S
Hi:12:17 to thru-lead ??? captive; captive judge [see critic] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG
Hi:12:17 while THRU-LEAD-ing (nom) ???s (acc) captives (acc); captive ([Adj] acc) judges (acc) Yet earth/land (gen) he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed
Hi:12:17 Hi_12:17_1 Hi_12:17_2 Hi_12:17_3 Hi_12:17_4 Hi_12:17_5 Hi_12:17_6 Hi_12:17_7
Hi:12:17 x x x x x x x
Hi:12:18 καθιζάνων βασιλεῖς ἐπὶ θρόνους καὶ περιέδησεν ζώνῃ ὀσφύας αὐτῶν.
Hi:12:18 He seats kings upon thrones, and girds their loins with a girdle. (Job 12:18 Brenton)
Hi:12:18 Królów pozbawi ich władzy i sznurem skrępuje ich biodra. (Job 12:18 BT_4)
Hi:12:18 καθιζάνων βασιλεῖς ἐπὶ θρόνους καὶ περιέδησεν ζώνῃ ὀσφύας αὐτῶν.
Hi:12:18   βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί θρόνος, -ου, ὁ καί περι·δέω (-, -, περι+δη·σ-, -, περι+δεδε-, -) ζώνη, -ης, ἡ ὀσφῦς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:12:18 Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron I też, nawet, mianowicie By wiązać dookoła Opaska opaska jest liturgiczna szata, używane okrążanie ciała dookoła albo powyżej talii. Polędwica On/ona/to/to samo
Hi:12:18 kaTiDZa/nOn basilei=s e)pi\ Tro/nous kai\ perie/dEsen DZO/nE| o)sfu/as au)tO=n.
Hi:12:18 kaTiDZanOn basileis epi Tronus kai periedEsen DZOnE osfyas autOn.
Hi:12:18 V1_PAPNSM N3V_APM P N2_APM C VAI_AAI3S N1_DSF N3_APF RD_GPM
Hi:12:18 ć king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne and also, even, namely to bind around cincture The cincture is a liturgical vestment, worn encircling the body around or above the waist. loin he/she/it/same
Hi:12:18   kings (acc, nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) thrones (acc) and he/she/it-BIND AROUND-ed cincture (dat) loins (acc) them/same (gen)
Hi:12:18 Hi_12:18_1 Hi_12:18_2 Hi_12:18_3 Hi_12:18_4 Hi_12:18_5 Hi_12:18_6 Hi_12:18_7 Hi_12:18_8 Hi_12:18_9
Hi:12:18 x x x x x x x x x
Hi:12:19 ἐξαποστέλλων ἱερεῖς αἰχμαλώτους, δυνάστας δὲ γῆς κατέστρεψεν.
Hi:12:19 He sends away priests into captivity, and overthrows the mighty ones of the earth. (Job 12:19 Brenton)
Hi:12:19 Kapłanów pośle nierozważnych, powali największych mocarzy. (Job 12:19 BT_4)
Hi:12:19 ἐξαποστέλλων ἱερεῖς αἰχμαλώτους, δυνάστας δὲ γῆς κατέστρεψεν.
Hi:12:19 ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἱερεύς, -έως, ὁ αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] δυνάστης, -ου, ὁ δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-)
Hi:12:19 Do ??? Duchowny Pojmany; pojmany Najwyższy zaś Ziemi/ziemia Do ???
Hi:12:19 e)Xaposte/llOn i(erei=s ai)CHmalO/tous, duna/stas de\ gE=s kate/strePSen.
Hi:12:19 eXapostellOn hiereis aiCHmalOtus, dynastas de gEs katestrePSen.
Hi:12:19 V1_PAPNSM N3V_APM A1B_APM N1M_APM x N1_GSF VAI_AAI3S
Hi:12:19 to ??? priest captive; captive sovereign δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land to ???
Hi:12:19 while ???-ing (nom) priests (acc, nom|voc) captives (acc); captive ([Adj] acc) sovereigns (acc) Yet earth/land (gen) he/she/it-???-ed
Hi:12:19 Hi_12:19_1 Hi_12:19_2 Hi_12:19_3 Hi_12:19_4 Hi_12:19_5 Hi_12:19_6 Hi_12:19_7
Hi:12:19 x x x x x x x
Hi:12:20 διαλλάσσων χείλη πιστῶν, σύνεσιν δὲ πρεσβυτέρων ἔγνω.
Hi:12:20 He changes the lips of the trusty, and he knows the understanding of the elders. (Job 12:20 Brenton)
Hi:12:20 Głos uzdolnionym odbierze, rozsądku pozbawi i starców, (Job 12:20 BT_4)
Hi:12:20 διαλλάσσων χείλη πιστῶν, σύνεσιν δὲ πρεσβυτέρων ἔγνω.
Hi:12:20 δι·αλλάσσω (δι+αλλασσ-, -, δι+αλλαξ-, -, δι+ηλλασσ-, δι+αλλαγ·[θ]-) χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων πιστός -ή -όν; πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ δέ πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Hi:12:20 By godzić zmianę na wskroś, np. nastawienia Warga Wierny trusthworthy; by działać na wierze (pewność) Wglądu/orientacja zaś Starszy By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Hi:12:20 dialla/ssOn CHei/lE pistO=n, su/nesin de\ presbute/rOn e)/gnO.
Hi:12:20 diallassOn CHeilE pistOn, synesin de presbyterOn egnO.
Hi:12:20 V1_PAPNSM N3E_APN A1_GPM N3I_ASF x A1A_GPM VZI_AAI3S
Hi:12:20 to reconcile change throughout, e.g. of attitude lip faithful trusthworthy; to act on faith (assurance) insight/discernment δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] elder to know i.e. recognize.
Hi:12:20 while RECONCILE-ing (nom) lips (nom|acc|voc) faithful ([Adj] gen); while ACT-ing-ON-FAITH (nom) insight/discernment (acc) Yet elder ([Adj] gen) he/she/it-KNOW-ed
Hi:12:20 Hi_12:20_1 Hi_12:20_2 Hi_12:20_3 Hi_12:20_4 Hi_12:20_5 Hi_12:20_6 Hi_12:20_7
Hi:12:20 x x x x x x x
Hi:12:21 ἐκχέων ἀτιμίαν ἐπ’ ἄρχοντας, ταπεινοὺς δὲ ἰάσατο.
Hi:12:21 He pours dishonour upon princes, and heals the lowly. (Job 12:21 Brenton)
Hi:12:21 pogardą okryje szlachetnych, bo pas odepnie mocarzom. (Job 12:21 BT_4)
Hi:12:21 ἐκχέων ἀτιμίαν ἐπ’ ἄρχοντας, ταπεινοὺς δὲ ἰάσατο.
Hi:12:21 ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἀ·τιμία, -ας, ἡ ἐπί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ταπεινός -ή -όν δέ ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-)
Hi:12:21 By wylewać się Hańba Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj zaś By goić się
Hi:12:21 e)kCHe/On a)timi/an e)p’ a)/rCHontas, tapeinou\s de\ i)a/sato.
Hi:12:21 ekCHeOn atimian ep’ arCHontas, tapeinus de iasato.
Hi:12:21 V2_PAPNSM N1A_ASF P N3_APM A1_APM x VAI_AMI3S
Hi:12:21 to pour out dishonor upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ruler; to begin poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to heal
Hi:12:21 while POUR-ing-OUT (nom), going-to-POUR (fut ptcp) (nom) dishonor (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) poor ([Adj] acc) Yet he/she/it-was-HEAL-ed
Hi:12:21 Hi_12:21_1 Hi_12:21_2 Hi_12:21_3 Hi_12:21_4 Hi_12:21_5 Hi_12:21_6 Hi_12:21_7
Hi:12:21 x x x x x x x
Hi:12:22 ἀνακαλύπτων βαθέα ἐκ σκότους, ἐξήγαγεν δὲ εἰς φῶς σκιὰν θανάτου.
Hi:12:22 Revealing deep things out of darkness: and he has brought into light the shadow of death. (Job 12:22 Brenton)
Hi:12:22 Głębinom wydrze tajniki, oświetli odwieczne ciemności, (Job 12:22 BT_4)
Hi:12:22 ἀνακαλύπτων βαθέα ἐκ σκότους, ἐξήγαγεν δὲ εἰς φῶς σκιὰν θανάτου.
Hi:12:22 ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-) βαθύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ἐκ σκότο·ς, -ους, τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) δέ εἰς[1] φῶ[τ]ς, -ωτός, τό σκιά, -ᾶς, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Hi:12:22 By odkrywać Głęboko Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ciemności ciemność, ciemność By prowadzić poza zaś Do (+przyspieszenie) Lekki {Jasny} Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Śmierć; by zgładzać
Hi:12:22 a)nakalu/ptOn baTe/a e)k sko/tous, e)XE/gagen de\ ei)s fO=s skia\n Tana/tou.
Hi:12:22 anakalyptOn baTea ek skotus, eXEgagen de eis fOs skian Tanatu.
Hi:12:22 V1_PAPNSM A3U_APN P N3E_GSN VBI_AAI3S x P N3T_ASN N1A_ASF N2_GSM
Hi:12:22 to discover deep out of (+gen) ἐξ before vowels darkness gloom, darkness to lead out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) light shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection death; to put to death
Hi:12:22 while TO DISCOVER-ing (nom) deep ([Adj] nom|acc|voc) out of (+gen) darkness (gen) he/she/it-LEAD-ed-OUT Yet into (+acc) light (nom|acc|voc) shadow (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH!
Hi:12:22 Hi_12:22_1 Hi_12:22_2 Hi_12:22_3 Hi_12:22_4 Hi_12:22_5 Hi_12:22_6 Hi_12:22_7 Hi_12:22_8 Hi_12:22_9 Hi_12:22_10
Hi:12:22 x x x x x x x x x x
Hi:12:23 πλανῶν ἔθνη καὶ ἀπολλύων αὐτά, καταστρωννύων ἔθνη καὶ καθοδηγῶν αὐτά.
Hi:12:23 Causing the nations to wander, and destroying them: overthrowing the nations, and leading them away. (Job 12:23 Brenton)
Hi:12:23 narody pomnoży i zgubi, jak dowódca ich prowadzi. (Job 12:23 BT_4)
Hi:12:23 πλανῶν ἔθνη καὶ ἀπολλύων αὐτά, καταστρωννύων ἔθνη καὶ καθοδηγῶν αὐτά.
Hi:12:23 πλάνη, -ης, ἡ; πλάνος -ον; πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί Ἀπολλύων, -ονος, ὁ; ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·στρώννυμι (κατα+στρωννυ-, -, κατα+στρω·σ-, -, -, κατα+στρω·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί   αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:12:23 Fałszywy krok; oszukańczy; by wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Apollion; by tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo Do ??? Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Hi:12:23 planO=n e)/TnE kai\ a)pollu/On au)ta/, katastrOnnu/On e)/TnE kai\ kaTodEgO=n au)ta/.
Hi:12:23 planOn eTnE kai apollyOn auta, katastrOnnyOn eTnE kai kaTodEgOn auta.
Hi:12:23 V3_PAPNSM N3E_APN C V5_PAPNSM RD_APN V1_PAPNSM N3E_APN C V2_PAPNSM RD_APN
Hi:12:23 misstep; deceitful; to wander/cause to stray [see planet] nation [see ethnic] and also, even, namely Apollyon; to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same to ??? nation [see ethnic] and also, even, namely ć he/she/it/same
Hi:12:23 missteps (gen); deceitful ([Adj] gen); while WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY (nom, nom|acc|voc, voc) nations (nom|acc|voc) and Apollyon (nom); while LOSE/DESTROY-ing (nom) they/them/same (nom|acc) while ???-ing (nom) nations (nom|acc|voc) and   they/them/same (nom|acc)
Hi:12:23 Hi_12:23_1 Hi_12:23_2 Hi_12:23_3 Hi_12:23_4 Hi_12:23_5 Hi_12:23_6 Hi_12:23_7 Hi_12:23_8 Hi_12:23_9 Hi_12:23_10
Hi:12:23 x x x x x x x x x x
Hi:12:24 διαλλάσσων καρδίας ἀρχόντων γῆς, ἐπλάνησεν δὲ αὐτοὺς ὁδῷ, ᾗ οὐκ ᾔδεισαν·
Hi:12:24 Perplexing the minds of the princes of the earth: and he causes them to wander in a way, they have not known, saying, (Job 12:24 Brenton)
Hi:12:24 Rządcom ziem odbierze rozsądek, po bezdrożach pozwoli im błądzić; (Job 12:24 BT_4)
Hi:12:24 διαλλάσσων καρδίας ἀρχόντων γῆς, ἐπλάνησεν δὲ αὐτοὺς ὁδῷ, οὐκ ᾔδεισαν·
Hi:12:24 δι·αλλάσσω (δι+αλλασσ-, -, δι+αλλαξ-, -, δι+ηλλασσ-, δι+αλλαγ·[θ]-) καρδία, -ας, ἡ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁδός, -οῦ, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
Hi:12:24 By godzić zmianę na wskroś, np. nastawienia Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Władca; by zaczynać się Ziemi/ziemia By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] zaś On/ona/to/to samo Drogi {Sposobu}/droga Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z
Hi:12:24 dialla/ssOn kardi/as a)rCHo/ntOn gE=s, e)pla/nEsen de\ au)tou\s o(dO=|, E(=| ou)k E)/|deisan·
Hi:12:24 diallassOn kardias arCHontOn gEs, eplanEsen de autus hodO, hE uk Edeisan·
Hi:12:24 V1_PAPNSM N1A_APF N3_GPM N1_GSF VAI_AAI3S x RD_APM N2_DSF RR_DSF D VXI_YAI3P
Hi:12:24 to reconcile change throughout, e.g. of attitude heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) ruler; to begin earth/land to wander/cause to stray [see planet] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same way/road who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with
Hi:12:24 while RECONCILE-ing (nom) heart (gen), hearts (acc) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) earth/land (gen) he/she/it-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY Yet them/same (acc) way/road (dat) who/whom/which (dat) not they-had-PERCEIVE-ed
Hi:12:24 Hi_12:24_1 Hi_12:24_2 Hi_12:24_3 Hi_12:24_4 Hi_12:24_5 Hi_12:24_6 Hi_12:24_7 Hi_12:24_8 Hi_12:24_9 Hi_12:24_10 Hi_12:24_11
Hi:12:24 x x x x x x x x x x x
Hi:12:25 ψηλαφήσαισαν σκότος καὶ μὴ φῶς, πλανηθείησαν δὲ ὥσπερ ὁ μεθύων.
Hi:12:25 Let them grope in darkness, and let there be no light, and let them wander as a drunken man. (Job 12:25 Brenton)
Hi:12:25 macają w ciemności bez światła, chwieją się jak pijani. (Job 12:25 BT_4)
Hi:12:25 ψηλαφήσαισαν σκότος καὶ μὴ φῶς, πλανηθείησαν δὲ ὥσπερ μεθύων.
Hi:12:25 ψηλαφάω (ψηλαφ(α)-, ψηλαφη·σ-, ψηλαφη·σ-, -, -, ψηλαφη·θ-) σκότο·ς, -ους, τό καί μή φῶ[τ]ς, -ωτός, τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) δέ ὥσ·περ ὁ ἡ τό μεθύω (μεθυ-, -, -, -, -, -)
Hi:12:25 By czuć się Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Nie Lekki {Jasny} By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] zaś Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By być pijany
Hi:12:25 PSElafE/saisan sko/tos kai\ mE\ fO=s, planETei/Esan de\ O(/sper o( meTu/On.
Hi:12:25 PSElafEsaisan skotos kai mE fOs, planETeiEsan de hOsper ho meTyOn.
Hi:12:25 VA_AAO3P N3E_ASN C D N3T_ASN VC_APO3P x D RA_NSM V1_PAPNSM
Hi:12:25 to feel darkness gloom, darkness and also, even, namely not light to wander/cause to stray [see planet] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the to be drunk
Hi:12:25 they-happen-to-FEEL (opt) darkness (nom|acc|voc) and not light (nom|acc|voc) they-happen-to-be-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (opt) Yet just as the (nom) while BE-ing-DRUNK (nom)
Hi:12:25 Hi_12:25_1 Hi_12:25_2 Hi_12:25_3 Hi_12:25_4 Hi_12:25_5 Hi_12:25_6 Hi_12:25_7 Hi_12:25_8 Hi_12:25_9 Hi_12:25_10
Hi:12:25 x x x x x x x x x x