Hi:22:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ελιφας ὁ Θαιμανίτης λέγει
Hi:22:1 Then Eliphaz the Thaemanite answered and said, (Job 22:1 Brenton)
Hi:22:1 Głos zabrał Elifaz z Temanu i rzekł: (Job 22:1 BT_4)
Hi:22:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ελιφας Θαιμανίτης λέγει
Hi:22:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ   ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:22:1 By zaprzyjaźniać się zaś By mówić/opowiadaj
Hi:22:1 *(upolabO\n de\ *elifas o( *Taimani/tEs le/gei
Hi:22:1 ypolabOn de elifas ho TaimanitEs legei
Hi:22:1 VB_AAPNSM x N_NSM RA_NSM N_NSM V1_PAI3S
Hi:22:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the ć to say/tell
Hi:22:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet   the (nom)   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:22:1 Hi_22:1_1 Hi_22:1_2 Hi_22:1_3 Hi_22:1_4 Hi_22:1_5 Hi_22:1_6
Hi:22:1 x x x x x x
Hi:22:2 Πότερον οὐχὶ ὁ κύριός ἐστιν ὁ διδάσκων σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην;
Hi:22:2 Is it not the Lord that teaches understanding and knowledge? (Job 22:2 Brenton)
Hi:22:2 «Czy ludzie dodają coś Bogu? Czy mądrość nie służy im samym? (Job 22:2 BT_4)
Hi:22:2 Πότερον οὐχὶ κύριός ἐστιν διδάσκων σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην;
Hi:22:2 πότερος -α -ον οὐχί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ καί  
Hi:22:2 Czy , które z dwu Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być By uczyć Wglądu/orientacja I też, nawet, mianowicie
Hi:22:2 *po/teron ou)CHi\ o( ku/rio/s e)stin o( dida/skOn su/nesin kai\ e)pistE/mEn;
Hi:22:2 poteron uCHi ho kyrios estin ho didaskOn synesin kai epistEmEn;
Hi:22:2 D D RA_NSM N2_NSM V9_PAI3S RA_NSM V1_PAPNSM N3I_ASF C N1_ASF
Hi:22:2 whether which of the two not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be the to teach insight/discernment and also, even, namely ć
Hi:22:2 whether (acc, nom|acc) not the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is the (nom) while TEACH-ing (nom) insight/discernment (acc) and  
Hi:22:2 Hi_22:2_1 Hi_22:2_2 Hi_22:2_3 Hi_22:2_4 Hi_22:2_5 Hi_22:2_6 Hi_22:2_7 Hi_22:2_8 Hi_22:2_9 Hi_22:2_10
Hi:22:2 x x x x x x x x x x
Hi:22:3 τί γὰρ μέλει τῷ κυρίῳ, ἐὰν σὺ ἦσθα τοῖς ἔργοις ἄμεμπτος; ἢ ὠφέλεια ὅτι ἁπλώσῃς τὴν ὁδόν σου;
Hi:22:3 For what matters it to the Lord, if thou wert blameless in thy works? or is it profitable that thou shouldest perfect thy way? (Job 22:3 Brenton)
Hi:22:3 Czy Wszechmocny ma zysk z twojej prawości lub korzyść - że droga twoja dobra? (Job 22:3 BT_4)
Hi:22:3 τί γὰρ μέλει τῷ κυρίῳ, ἐὰν σὺ ἦσθα τοῖς ἔργοις ἄμεμπτος; ὠφέλεια ὅτι ἁπλώσῃς τὴν ὁδόν σου;
Hi:22:3 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ μέλο·ς, -ους, τό; μέλω a.k.a. μέλει (μελ-, -, -, -, -, -); μέλομαι (μελ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἄ·μεμπτος -ον ἤ[1] ὠφέλεια, -ας, ἡ ὅτι   ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Hi:22:3 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Członek; by znaczyć troszczyć się dookoła; by znaczyć kłopotać się, średnią/stronę bierną z µ???, by być przedmiot opieki, dotyczyć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ty By być Praca Nienaganny Albo Korzyść Ponieważ/tamto Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg)
Hi:22:3 ti/ ga\r me/lei tO=| kuri/O|, e)a\n su\ E)=sTa toi=s e)/rgois a)/memptos; E)\ O)fe/leia o(/ti a(plO/sE|s tE\n o(do/n sou;
Hi:22:3 ti gar melei tO kyriO, ean sy EsTa tois ergois amemptos; E Ofeleia hoti haplOsEs tEn hodon su;
Hi:22:3 RI_NSN x V1_PAI3S RA_DSM N2_DSM C RP_NS V9_IAI2S RA_DPN N2N_DPN A1B_NSM C N1A_NSF C VA_AAS2S RA_ASF N2_ASF RP_GS
Hi:22:3 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as member; to matter to care about; to matter to concern oneself, middle/passive of μέλω, to be an object of care, concern the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] you to be the work blameless or benefit because/that ć the way/road you; your/yours(sg)
Hi:22:3 who/what/why (nom|acc) for member (dat); he/she/it-is-MATTER-ing-TO; you(sg)-are-being-MATTER-ed-TO (classical) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) if-ever you(sg) (nom) you(sg)-were (classical) the (dat) works (dat) blameless ([Adj] nom) or benefit (nom|voc) because/that   the (acc) way/road (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Hi:22:3 Hi_22:3_1 Hi_22:3_2 Hi_22:3_3 Hi_22:3_4 Hi_22:3_5 Hi_22:3_6 Hi_22:3_7 Hi_22:3_8 Hi_22:3_9 Hi_22:3_10 Hi_22:3_11 Hi_22:3_12 Hi_22:3_13 Hi_22:3_14 Hi_22:3_15 Hi_22:3_16 Hi_22:3_17 Hi_22:3_18
Hi:22:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:22:4 ἦ λόγον σου ποιούμενος ἐλέγξει σε καὶ συνεισελεύσεταί σοι εἰς κρίσιν;
Hi:22:4 Wilt thou maintain and plead thine own cause? and will he enter into judgment with thee? (Job 22:4 Brenton)
Hi:22:4 Czyż za pobożność twą karci się ciebie i wytacza ci sprawę przed sądem? (Job 22:4 BT_4)
Hi:22:4 λόγον σου ποιούμενος ἐλέγξει σε καὶ συνεισελεύσεταί σοι εἰς κρίσιν;
Hi:22:4 ἦ[2] λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεγξις, -εως, ἡ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί συν·εισ·έρχομαι (συνεισ+ερχ-, συνεισ+ελευ·σ-, 2nd συνεισ+ελθ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] κρίσις, -εως, ἡ
Hi:22:4 Naprawdę Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Upominaj; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By wchodzić wchodź razem z, zaokrętuj się z Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Hi:22:4 E)= lo/gon sou poiou/menos e)le/gXei se kai\ suneiseleu/setai/ soi ei)s kri/sin;
Hi:22:4 E logon su poiumenos elenXei se kai syneiseleusetai soi eis krisin;
Hi:22:4 D N2_ASM RP_GS V2_PMPNSM VF_FAI3S RP_AS C VF_FMI3S RP_DS P N3I_ASF
Hi:22:4 truly word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) to do/make rebuke; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty you; your/yours(sg) and also, even, namely to enter enter together with, embark with you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Hi:22:4 truly word (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while being-DO/MAKE-ed (nom) rebuke (dat); he/she/it-will-REPROVE, you(sg)-will-be-REPROVE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-will-be-ENTER-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) judgment (acc)
Hi:22:4 Hi_22:4_1 Hi_22:4_2 Hi_22:4_3 Hi_22:4_4 Hi_22:4_5 Hi_22:4_6 Hi_22:4_7 Hi_22:4_8 Hi_22:4_9 Hi_22:4_10 Hi_22:4_11
Hi:22:4 x x x x x x x x x x x
Hi:22:5 πότερον οὐχ ἡ κακία σού ἐστιν πολλή, ἀναρίθμητοι δέ σού εἰσιν αἱ ἁμαρτίαι;
Hi:22:5 Is not thy wickedness abundant, and thy sins innumerable? (Job 22:5 Brenton)
Hi:22:5 Czy nie za zło twoje znaczne? Czy nie za nieprawość bez granic? (Job 22:5 BT_4)
Hi:22:5 πότερον οὐχ κακία σού ἐστιν πολλή, ἀναρίθμητοι δέ σού εἰσιν αἱ ἁμαρτίαι;
Hi:22:5 πότερος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἀν·αρίθμητος -ον δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Hi:22:5 Czy , które z dwu ??? Przed przydechem mocnym Źle źle, złośliwość Ty; twój/twój(sg) By być Dużo Niezliczony zaś Ty; twój/twój(sg) By iść; by być Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Hi:22:5 po/teron ou)CH E( kaki/a sou/ e)stin pollE/, a)nari/TmEtoi de/ sou/ ei)sin ai( a(marti/ai;
Hi:22:5 poteron uCH hE kakia su estin pollE, anariTmEtoi de su eisin hai hamartiai;
Hi:22:5 D D RA_NSF N1A_NSF RP_GS V9_PAI3S A1_NSF A1B_NPF x RP_GS V9_PAI3P RA_NPF N1A_NPF
Hi:22:5 whether which of the two οὐχ before rough breathing the evil evil, malice you; your/yours(sg) to be much innumerable δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg) to go; to be the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Hi:22:5 whether (acc, nom|acc) not the (nom) evil (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is much (nom) innumerable ([Adj] nom|voc) Yet you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) sins (nom|voc)
Hi:22:5 Hi_22:5_1 Hi_22:5_2 Hi_22:5_3 Hi_22:5_4 Hi_22:5_5 Hi_22:5_6 Hi_22:5_7 Hi_22:5_8 Hi_22:5_9 Hi_22:5_10 Hi_22:5_11 Hi_22:5_12 Hi_22:5_13
Hi:22:5 x x x x x x x x x x x x x
Hi:22:6 ἠνεχύραζες δὲ τοὺς ἀδελφούς σου διὰ κενῆς, ἀμφίασιν δὲ γυμνῶν ἀφείλου·
Hi:22:6 And thou hast taken security of thy brethren for nothing, and hast taken away the clothing of the naked. (Job 22:6 Brenton)
Hi:22:6 Braci ograbiasz bezprawnie i zdzierasz suknie obdartym. (Job 22:6 BT_4)
Hi:22:6 ἠνεχύραζες δὲ τοὺς ἀδελφούς σου διὰ κενῆς, ἀμφίασιν δὲ γυμνῶν ἀφείλου·
Hi:22:6   δέ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά κενός -ή -όν ἀμφίασις, -εως, ἡ [LXX] δέ γυμνός -ή -όν ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-)
Hi:22:6 zaś Brat Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pusty/pozbawiony Część garderoby zaś Nagi By pozbawiać
Hi:22:6 E)neCHu/raDZes de\ tou\s a)delfou/s sou dia\ kenE=s, a)mfi/asin de\ gumnO=n a)fei/lou·
Hi:22:6 EneCHyraDZes de tus adelfus su dia kenEs, amfiasin de gymnOn afeilu·
Hi:22:6 V1I_IAI2S x RA_APM N2_APM RP_GS P A1_GSF N3I_ASM x A1_GPM VBI_AMI2S
Hi:22:6 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the brother you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) empty/devoid garment δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] naked to deprive
Hi:22:6   Yet the (acc) brothers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) empty/devoid ([Adj] gen) garment (acc) Yet naked ([Adj] gen) you(sg)-were-DEPRIVE-ed
Hi:22:6 Hi_22:6_1 Hi_22:6_2 Hi_22:6_3 Hi_22:6_4 Hi_22:6_5 Hi_22:6_6 Hi_22:6_7 Hi_22:6_8 Hi_22:6_9 Hi_22:6_10 Hi_22:6_11
Hi:22:6 x x x x x x x x x x x
Hi:22:7 οὐδὲ ὕδωρ διψῶντας ἐπότισας, ἀλλὰ πεινώντων ἐστέρησας ψωμόν·
Hi:22:7 Neither hast thou given water to the thirsty to drink, but hast taken away the morsel of the hungry. (Job 22:7 Brenton)
Hi:22:7 Wody odmawiasz spragnionym, nie dajesz chleba głodnemu. (Job 22:7 BT_4)
Hi:22:7 οὐδὲ ὕδωρ διψῶντας ἐπότισας, ἀλλὰ πεινώντων ἐστέρησας ψωμόν·
Hi:22:7 οὐδέ (οὐ δέ) ὕδωρ, ὕδατος, τό διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ἀλλά πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -)    
Hi:22:7 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Woda By pragnąć By dawać pić Ale By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny
Hi:22:7 ou)de\ u(/dOr diPSO=ntas e)po/tisas, a)lla\ peinO/ntOn e)ste/rEsas PSOmo/n·
Hi:22:7 ude hydOr diPSOntas epotisas, alla peinOntOn esterEsas PSOmon·
Hi:22:7 C N3_NSN V3_PAPAPM VAI_AAI2S C V3_PAPGPM VAI_AAI2S N2_ASM
Hi:22:7 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) water to thirst to give to drink but to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry ć ć
Hi:22:7 neither/nor water (nom|acc|voc) while THIRST-ing (acc) you(sg)-GIVE-ed-TO-DRINK but let-them-be-HUNGER-ing! (classical), while HUNGER-ing (gen)    
Hi:22:7 Hi_22:7_1 Hi_22:7_2 Hi_22:7_3 Hi_22:7_4 Hi_22:7_5 Hi_22:7_6 Hi_22:7_7 Hi_22:7_8
Hi:22:7 x x x x x x x x
Hi:22:8 ἐθαύμασας δέ τινων πρόσωπον, ᾤκισας δὲ τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς·
Hi:22:8 And thou hast accepted the persons of some; and thou hast established those that were already settled on the earth. (Job 22:8 Brenton)
Hi:22:8 Kto pięści zaciska, ma ziemię, może tam mieszkać dostojny, (Job 22:8 BT_4)
Hi:22:8 ἐθαύμασας δέ τινων πρόσωπον, ᾤκισας δὲ τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς·
Hi:22:8 θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ πρόσ·ωπον, -ου, τό οἰκίζω [LXX] (-, -, οικι·σ-, -, -, οικισ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Hi:22:8 By być zaskakiwany są podziwiany przy zaś Jakiś/jakikolwiek Twarz Do ??? zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Hi:22:8 e)Tau/masas de/ tinOn pro/sOpon, O)/|kisas de\ tou\s e)pi\ tE=s gE=s·
Hi:22:8 eTaumasas de tinOn prosOpon, Okisas de tus epi tEs gEs·
Hi:22:8 VAI_AAI2S x RI_GPN N2N_ASN VAI_AAI2S x RA_APM P RA_GSF N1_GSF
Hi:22:8 to be surprised be marvelled at δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any face to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Hi:22:8 you(sg)-BE SURPRISED-ed Yet some/any (gen) face (nom|acc|voc) you(sg)-???-ed Yet the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Hi:22:8 Hi_22:8_1 Hi_22:8_2 Hi_22:8_3 Hi_22:8_4 Hi_22:8_5 Hi_22:8_6 Hi_22:8_7 Hi_22:8_8 Hi_22:8_9 Hi_22:8_10
Hi:22:8 x x x x x x x x x x
Hi:22:9 χήρας δὲ ἐξαπέστειλας κενάς, ὀρφανοὺς δὲ ἐκάκωσας.
Hi:22:9 But thou hast sent widows away empty, and has afflicted orphans. (Job 22:9 Brenton)
Hi:22:9 a wdowę to z niczym odprawiasz, miażdżysz ramiona sierotom. (Job 22:9 BT_4)
Hi:22:9 χήρας δὲ ἐξαπέστειλας κενάς, ὀρφανοὺς δὲ ἐκάκωσας.
Hi:22:9 χήρα, -ας, ἡ δέ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) κενός -ή -όν ὀρφανός -ή -όν δέ κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
Hi:22:9 Wdowa zaś Do ??? Pusty/pozbawiony Osierocony zaś By robić rzeczy trudne dla
Hi:22:9 CHE/ras de\ e)Xape/steilas kena/s, o)rfanou\s de\ e)ka/kOsas.
Hi:22:9 CHEras de eXapesteilas kenas, orfanus de ekakOsas.
Hi:22:9 N1A_APF x VAI_AAI2S A1_APF A1_APM x VAI_AAI2S
Hi:22:9 widow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ??? empty/devoid orphaned δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to make things difficult for
Hi:22:9 widow (gen), widows (acc) Yet you(sg)-???-ed empty/devoid ([Adj] acc) orphaned ([Adj] acc) Yet you(sg)-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR
Hi:22:9 Hi_22:9_1 Hi_22:9_2 Hi_22:9_3 Hi_22:9_4 Hi_22:9_5 Hi_22:9_6 Hi_22:9_7
Hi:22:9 x x x x x x x
Hi:22:10 τοιγαροῦν ἐκύκλωσάν σε παγίδες, καὶ ἐσπούδασέν σε πόλεμος ἐξαίσιος·
Hi:22:10 Therefore snares have compassed thee, and disastrous war has troubled thee. (Job 22:10 Brenton)
Hi:22:10 Stąd wokół ciebie są sieci, i przeraża cię nagła bojaźń, (Job 22:10 BT_4)
Hi:22:10 τοιγαροῦν ἐκύκλωσάν σε παγίδες, καὶ ἐσπούδασέν σε πόλεμος ἐξαίσιος·
Hi:22:10 τοι·γαρ·οῦν κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί σπουδάζω (σπουδαζ-, σπουδα·σ-, σπουδα·σ-, εσπουδα·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πόλεμος, -ου, ὁ  
Hi:22:10 W konsekwencji (tak a zatem, dlatego) By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Ty; twój/twój(sg) Pułapka {Trap} I też, nawet, mianowicie By usiłować Ty; twój/twój(sg) Wojna [zobacz polemiczny]
Hi:22:10 toigarou=n e)ku/klOsa/n se pagi/des, kai\ e)spou/dase/n se po/lemos e)Xai/sios·
Hi:22:10 toigarun ekyklOsan se pagides, kai espudasen se polemos eXaisios·
Hi:22:10 C VAI_AAI3P RP_AS N3D_NPF C VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM A1B_NSM
Hi:22:10 consequently (so now then, therefore) to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle you; your/yours(sg) trap and also, even, namely to endeavor you; your/yours(sg) war [see polemic] ć
Hi:22:10 consequently they-ENCIRCLE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) traps (nom|voc) and he/she/it-ENDEAVOR-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) war (nom)  
Hi:22:10 Hi_22:10_1 Hi_22:10_2 Hi_22:10_3 Hi_22:10_4 Hi_22:10_5 Hi_22:10_6 Hi_22:10_7 Hi_22:10_8 Hi_22:10_9
Hi:22:10 x x x x x x x x x
Hi:22:11 τὸ φῶς σοι σκότος ἀπέβη, κοιμηθέντα δὲ ὕδωρ σε ἐκάλυψεν.
Hi:22:11 The light has proved darkness to thee, and water has covered thee on thy lying down. (Job 22:11 Brenton)
Hi:22:11 lub raczej ciemności - nie widzisz, a przecież zalewa cię potop. (Job 22:11 BT_4)
Hi:22:11 τὸ φῶς σοι σκότος ἀπέβη, κοιμηθέντα δὲ ὕδωρ σε ἐκάλυψεν.
Hi:22:11 ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σκότο·ς, -ους, τό ἀπο·βαίνω (απο+βαιν-, απο+βη·σ-, 2nd ath. απο+β(η)-/ath. απο+β(α)-, -, -, -) κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) δέ ὕδωρ, ὕδατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-)
Hi:22:11 Lekki {Jasny} Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ciemności ciemność, ciemność By wychodzić By dawać wytchnienie/snowi zaś Woda Ty; twój/twój(sg) By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany
Hi:22:11 to\ fO=s soi sko/tos a)pe/bE, koimETe/nta de\ u(/dOr se e)ka/luPSen.
Hi:22:11 to fOs soi skotos apebE, koimETenta de hydOr se ekalyPSen.
Hi:22:11 RA_NSN N3T_NSN RP_DS N3E_ASN VZI_AAI3S VC_APPASM x N3_NSN RP_AS VAI_AAI3S
Hi:22:11 the light you; your/yours(sg); to rub worn, rub darkness gloom, darkness to get out to repose/sleep δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] water you; your/yours(sg) to cover cloak, veiled, muffled
Hi:22:11 the (nom|acc) light (nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) darkness (nom|acc|voc) he/she/it-GET OUT-ed upon being-REPOSE/SLEEP-ed (acc, nom|acc|voc) Yet water (nom|acc|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-COVER-ed
Hi:22:11 Hi_22:11_1 Hi_22:11_2 Hi_22:11_3 Hi_22:11_4 Hi_22:11_5 Hi_22:11_6 Hi_22:11_7 Hi_22:11_8 Hi_22:11_9 Hi_22:11_10
Hi:22:11 x x x x x x x x x x
Hi:22:12 μὴ οὐχὶ ὁ τὰ ὑψηλὰ ναίων ἐφορᾷ, τοὺς δὲ ὕβρει φερομένους ἐταπείνωσεν;
Hi:22:12 Does not he that dwells in the high places observe? and has he not brought down the proud? (Job 22:12 Brenton)
Hi:22:12 Czyż Bóg nie wyższy od nieba? Patrz w niebo! Jak gwiazdy wysoko! (Job 22:12 BT_4)
Hi:22:12 μὴ οὐχὶ τὰ ὑψηλὰ ναίων ἐφορᾷ, τοὺς δὲ ὕβρει φερομένους ἐταπείνωσεν;
Hi:22:12 μή οὐχί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ναίω [LXX] (ναι-, -, -, -, -, -) ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ ὕβρις, -εως, ἡ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Hi:22:12 Nie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Podniesiony Do ??? By wyglądać na zaś Pycha By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Do niżej
Hi:22:12 mE\ ou)CHi\ o( ta\ u(PSEla\ nai/On e)fora=|, tou\s de\ u(/brei ferome/nous e)tapei/nOsen;
Hi:22:12 mE uCHi ho ta hyPSEla naiOn efora, tus de hybrei feromenus etapeinOsen;
Hi:22:12 D D RA_NSM RA_APN A1_APN V1_PAPNSM V3_PAI3S RA_APM x N3I_DSF V1_PMPAPM VAI_AAI3S
Hi:22:12 not not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the the elevated to ??? to look upon the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hubris to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth to lower
Hi:22:12 not not the (nom) the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) while ???-ing (nom) he/she/it-is-LOOK-ing-UPON, you(sg)-are-being-LOOK-ed-UPON, you(sg)-are-being-LOOK-ed-UPON (classical), he/she/it-should-be-LOOK-ing-UPON, you(sg)-should-be-being-LOOK-ed-UPON the (acc) Yet hubris (dat) while being-BRING-ed (acc) he/she/it-LOWER-ed
Hi:22:12 Hi_22:12_1 Hi_22:12_2 Hi_22:12_3 Hi_22:12_4 Hi_22:12_5 Hi_22:12_6 Hi_22:12_7 Hi_22:12_8 Hi_22:12_9 Hi_22:12_10 Hi_22:12_11 Hi_22:12_12
Hi:22:12 x x x x x x x x x x x x
Hi:22:13 καὶ εἶπας Τί ἔγνω ὁ ἰσχυρός; ἦ κατὰ τοῦ γνόφου κρινεῖ;
Hi:22:13 And thou has said, What does the Mighty One know? does he judge in the dark? (Job 22:13 Brenton)
Hi:22:13 A ty powiadasz: "Czy Bóg wie cokolwiek, czy spoza chmur może sądzić? (Job 22:13 BT_4)
Hi:22:13 καὶ εἶπας Τί ἔγνω ἰσχυρός; κατὰ τοῦ γνόφου κρινεῖ;
Hi:22:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν ἦ[2] κατά ὁ ἡ τό γνόφος, -ου, ὁ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)
Hi:22:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Potężny silny, potężny, silny, Naprawdę W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?) By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj
Hi:22:13 kai\ ei)=pas *ti/ e)/gnO o( i)sCHuro/s; E)= kata\ tou= gno/fou krinei=;
Hi:22:13 kai eipas ti egnO ho isCHyros; E kata tu gnofu krinei;
Hi:22:13 C VAI_AAI2S RI_ASN VZI_AAI3S RA_NSM A1A_NSM D P RA_GSM N2_GSM VF2_FAI3S
Hi:22:13 and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to know i.e. recognize. the mighty forceful, powerful, strong, truly down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn
Hi:22:13 and you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) who/what/why (nom|acc) he/she/it-KNOW-ed the (nom) mighty ([Adj] nom) truly down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) darkness (gen) he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical)
Hi:22:13 Hi_22:13_1 Hi_22:13_2 Hi_22:13_3 Hi_22:13_4 Hi_22:13_5 Hi_22:13_6 Hi_22:13_7 Hi_22:13_8 Hi_22:13_9 Hi_22:13_10 Hi_22:13_11
Hi:22:13 x x x x x x x x x x x
Hi:22:14 νέφη ἀποκρυφὴ αὐτοῦ, καὶ οὐχ ὁραθήσεται καὶ γῦρον οὐρανοῦ διαπορεύσεται.
Hi:22:14 A cloud is his hiding-place, and he shall not be seen; and he passes through the circle of heaven. (Job 22:14 Brenton)
Hi:22:14 Chmura - zasłoną: Nie widzi. Chodzi po strefach niebieskich". (Job 22:14 BT_4)
Hi:22:14 νέφη ἀποκρυφὴ αὐτοῦ, καὶ οὐχ ὁραθήσεται καὶ γῦρον οὐρανοῦ διαπορεύσεται.
Hi:22:14 νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη)   αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί   οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-)
Hi:22:14 Chmura On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Nieba/niebo By przechodzić
Hi:22:14 ne/fE a)pokrufE\ au)tou=, kai\ ou)CH o(raTE/setai kai\ gu=ron ou)ranou= diaporeu/setai.
Hi:22:14 nefE apokryfE autu, kai uCH horaTEsetai kai gyron uranu diaporeusetai.
Hi:22:14 N3E_NPN N1_NSF RD_GSM C D VC_FPI3S C N2_ASM N2_GSM VF_FMI3S
Hi:22:14 cloud ć he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely ć sky/heaven to pass through
Hi:22:14 clouds (nom|acc|voc)   him/it/same (gen) and not he/she/it-will-be-SEE-ed and   sky/heaven (gen) he/she/it-will-be-PASS-ed-THROUGH
Hi:22:14 Hi_22:14_1 Hi_22:14_2 Hi_22:14_3 Hi_22:14_4 Hi_22:14_5 Hi_22:14_6 Hi_22:14_7 Hi_22:14_8 Hi_22:14_9 Hi_22:14_10
Hi:22:14 x x x x x x x x x x
Hi:22:15 μὴ τρίβον αἰώνιον φυλάξεις, ἣν ἐπάτησαν ἄνδρες ἄδικοι,
Hi:22:15 Wilt thou not mark the old way, which righteous men have trodden? (Job 22:15 Brenton)
Hi:22:15 Chcesz drogi ciemności się trzymać, którą kroczyli występni? (Job 22:15 BT_4)
Hi:22:15 μὴ τρίβον αἰώνιον φυλάξεις, ἣν ἐπάτησαν ἄνδρες ἄδικοι,
Hi:22:15 μή τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αἰώνιος -ία -ον φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὅς ἥ ὅ πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-)
Hi:22:15 Nie Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By zabezpieczać się Kto/, który/, który By stąpać ciężko Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do
Hi:22:15 mE\ tri/bon ai)O/nion fula/Xeis, E(\n e)pa/tEsan a)/ndres a)/dikoi,
Hi:22:15 mE tribon aiOnion fylaXeis, hEn epatEsan andres adikoi,
Hi:22:15 D N2_ASF A1B_ASF VF_FAI2S RR_ASF VAI_AAI3P N3_NPM A1B_NPM
Hi:22:15 not path; to rub worn, rub aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent to guard who/whom/which to stomp man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". unjust; to harm/do wrong to
Hi:22:15 not path (acc); while RUB-ing (nom|acc|voc, voc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-GUARD who/whom/which (acc) they-STOMP-ed men, husbands (nom|voc) unjust ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-WRONG-ing (opt)
Hi:22:15 Hi_22:15_1 Hi_22:15_2 Hi_22:15_3 Hi_22:15_4 Hi_22:15_5 Hi_22:15_6 Hi_22:15_7 Hi_22:15_8
Hi:22:15 x x x x x x x x
Hi:22:16 οἳ συνελήμφθησαν ἄωροι; ποταμὸς ἐπιρρέων οἱ θεμέλιοι αὐτῶν
Hi:22:16 who were seized before their time: their foundations are as an overflowing stream. (Job 22:16 Brenton)
Hi:22:16 Ci poginęli przed czasem, powódź im ziemię pokryła. (Job 22:16 BT_4)
Hi:22:16 οἳ συνελήμφθησαν ἄωροι; ποταμὸς ἐπιρρέων οἱ θεμέλιοι αὐτῶν
Hi:22:16 ὅς ἥ ὅ συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-)   ποταμός, -οῦ, ὁ   ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό; θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:22:16 Kto/, który/, który Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Rzeka Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie; do ??? On/ona/to/to samo
Hi:22:16 oi(\ sunelE/mfTEsan a)/Oroi; potamo\s e)pirre/On oi( Teme/lioi au)tO=n
Hi:22:16 hoi synelEmfTEsan aOroi; potamos epirreOn hoi Temelioi autOn
Hi:22:16 RR_NPM VVI_API3P A1B_NPM N2_NSM V2_PAPNSM RA_NPM N2_NPM RD_GPM
Hi:22:16 who/whom/which to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture ć river ć the foundation establishing, base, substructure; founding; to ??? he/she/it/same
Hi:22:16 who/whom/which (nom) they-were-SEIZING-ed   river (nom)   the (nom) foundations (nom|voc); he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed, he/she/it-happens-to-be-???-ing (opt) them/same (gen)
Hi:22:16 Hi_22:16_1 Hi_22:16_2 Hi_22:16_3 Hi_22:16_4 Hi_22:16_5 Hi_22:16_6 Hi_22:16_7 Hi_22:16_8
Hi:22:16 x x x x x x x x
Hi:22:17 οἱ λέγοντες Κύριος τί ποιήσει ἡμῖν; ἢ τί ἐπάξεται ἡμῖν ὁ παντοκράτωρ;
Hi:22:17 Who say, What will the Lord do to us? or what will the Almighty bring upon us? (Job 22:17 Brenton)
Hi:22:17 A Bogu mówili: "Idź precz! Co zrobić nam może Wszechmocny?" (Job 22:17 BT_4)
Hi:22:17 οἱ λέγοντες Κύριος τί ποιήσει ἡμῖν; τί ἐπάξεται ἡμῖν παντοκράτωρ;
Hi:22:17 ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
Hi:22:17 By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Robienie/robienie; by czynić/rób Ja Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do na prowadź Ja Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim
Hi:22:17 oi( le/gontes *ku/rios ti/ poiE/sei E(mi=n; E)\ ti/ e)pa/Xetai E(mi=n o( pantokra/tOr;
Hi:22:17 hoi legontes kyrios ti poiEsei hEmin; E ti epaXetai hEmin ho pantokratOr;
Hi:22:17 RA_NPM V1_PAPNPM N2_NSM RI_ASN VF_FAI3S RP_DP C RI_ASN VF_FMI3S RP_DP RA_NSM N3R_NSM
Hi:22:17 the to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. doing/making; to do/make I or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to upon-lead I the Almighty ruler of all going before all
Hi:22:17 the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/what/why (nom|acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) us (dat) or who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-be-UPON-LEAD-ed us (dat) the (nom) Almighty ruler of all (nom)
Hi:22:17 Hi_22:17_1 Hi_22:17_2 Hi_22:17_3 Hi_22:17_4 Hi_22:17_5 Hi_22:17_6 Hi_22:17_7 Hi_22:17_8 Hi_22:17_9 Hi_22:17_10 Hi_22:17_11 Hi_22:17_12
Hi:22:17 x x x x x x x x x x x x
Hi:22:18 ὃς δὲ ἐνέπλησεν τοὺς οἴκους αὐτῶν ἀγαθῶν, βουλὴ δὲ ἀσεβῶν πόρρω ἀπ’ αὐτοῦ.
Hi:22:18 Yet he filled their houses with good things: but the counsel for the wicked is far from him. (Job 22:18 Brenton)
Hi:22:18 On bogactwem napełniał ich domy, knowania złych odeń daleko. (Job 22:18 BT_4)
Hi:22:18 ὃς δὲ ἐνέπλησεν τοὺς οἴκους αὐτῶν ἀγαθῶν, βουλὴ δὲ ἀσεβῶν πόρρω ἀπ’ αὐτοῦ.
Hi:22:18 ὅς ἥ ὅ δέ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) βουλή, -ῆς, ἡ δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) πόρρω ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:22:18 Kto/, który/, który zaś By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Dom On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Planu/zamiar zaś Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Hi:22:18 o(\s de\ e)ne/plEsen tou\s oi)/kous au)tO=n a)gaTO=n, boulE\ de\ a)sebO=n po/rrO a)p’ au)tou=.
Hi:22:18 hos de eneplEsen tus oikus autOn agaTOn, bulE de asebOn porrO ap’ autu.
Hi:22:18 RR_NSM x VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GPM A1_GPM N1_NSF x A3H_GPM D P RD_GSM
Hi:22:18 who/whom/which δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to satisfy fill up the house he/she/it/same good inherently good, i.e. God-wrought. plan/intention δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Hi:22:18 who/whom/which (nom) Yet he/she/it-SATISFY-ed the (acc) houses (acc) them/same (gen) good ([Adj] gen) plan/intention (nom|voc) Yet ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) ??? away from (+gen) him/it/same (gen)
Hi:22:18 Hi_22:18_1 Hi_22:18_2 Hi_22:18_3 Hi_22:18_4 Hi_22:18_5 Hi_22:18_6 Hi_22:18_7 Hi_22:18_8 Hi_22:18_9 Hi_22:18_10 Hi_22:18_11 Hi_22:18_12 Hi_22:18_13
Hi:22:18 x x x x x x x x x x x x x
Hi:22:19 ἰδόντες δίκαιοι ἐγέλασαν, ἄμεμπτος δὲ ἐμυκτήρισεν.
Hi:22:19 The righteous have seen it, and laughed, and the blameless one has derided them. (Job 22:19 Brenton)
Hi:22:19 Patrzą i drwią sprawiedliwi, i człowiek prawy się śmieje: (Job 22:19 BT_4)
Hi:22:19 ἰδόντες δίκαιοι ἐγέλασαν, ἄμεμπτος δὲ ἐμυκτήρισεν.
Hi:22:19 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -) ἄ·μεμπτος -ον δέ μυκτηρίζω (μυκτηριζ-, -, μυκτηρι·σ-, -, -, -)
Hi:22:19 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By śmiać się Nienaganny zaś Do ???
Hi:22:19 i)do/ntes di/kaioi e)ge/lasan, a)/memptos de\ e)muktE/risen.
Hi:22:19 idontes dikaioi egelasan, amemptos de emyktErisen.
Hi:22:19 VB_AAPNPM A1A_NPM VAI_AAI3P A1B_NSM x VAI_AAI3S
Hi:22:19 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to laugh blameless δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to ???
Hi:22:19 upon SEE-ing (nom|voc) just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) they-LAUGH-ed blameless ([Adj] nom) Yet he/she/it-???-ed
Hi:22:19 Hi_22:19_1 Hi_22:19_2 Hi_22:19_3 Hi_22:19_4 Hi_22:19_5 Hi_22:19_6
Hi:22:19 x x x x x x
Hi:22:20 εἰ μὴ ἠφανίσθη ἡ ὑπόστασις αὐτῶν, καὶ τὸ κατάλειμμα αὐτῶν καταφάγεται πῦρ.
Hi:22:20 Verily their substance has been utterly destroyed, and the fire shall devour what is left of their property. (Job 22:20 Brenton)
Hi:22:20 "Czyż nie ginie ich własny dobytek? Bogactwo ich ogień pożera". (Job 22:20 BT_4)
Hi:22:20 εἰ μὴ ἠφανίσθη ὑπόστασις αὐτῶν, καὶ τὸ κατάλειμμα αὐτῶν καταφάγεται πῦρ.
Hi:22:20 εἰ μή ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ὁ ἡ τό ὑπό·στασις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) πῦρ, -ρός, τό
Hi:22:20 Jeżeli Nie By znikać Istoty/źródło [zobacz hipostazę] popieraj, zaufanie, 'łodzi podwodnej stanowisko' (poniżej stój), będące,{zakładanie(podłoże)} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Reszta pozostałość, to jest (przez implikację) minuta -- reszta. On/ona/to/to samo By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ogień
Hi:22:20 ei) mE\ E)fani/sTE E( u(po/stasis au)tO=n, kai\ to\ kata/leimma au)tO=n katafa/getai pu=r.
Hi:22:20 ei mE EfanisTE hE hypostasis autOn, kai to kataleimma autOn katafagetai pyr.
Hi:22:20 C D VSI_API3S RA_NSF N3I_NSF RD_GPM C RA_ASN N3M_ASN RD_GPM VF_FMI3S N3_NSN
Hi:22:20 if not to disappear the substance/source [see hypostasis] support, confidence, 'sub-stance' (below-stand), being,{foundation(substructure)} he/she/it/same and also, even, namely the remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant. he/she/it/same to devour be eaten away, eat away fire
Hi:22:20 if not he/she/it-was-DISAPPEAR-ed the (nom) substance/source (nom) them/same (gen) and the (nom|acc) remnant (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-will-be-DEVOUR-ed fire (nom|acc|voc)
Hi:22:20 Hi_22:20_1 Hi_22:20_2 Hi_22:20_3 Hi_22:20_4 Hi_22:20_5 Hi_22:20_6 Hi_22:20_7 Hi_22:20_8 Hi_22:20_9 Hi_22:20_10 Hi_22:20_11 Hi_22:20_12
Hi:22:20 x x x x x x x x x x x x
Hi:22:21 γενοῦ δὴ σκληρός, ἐὰν ὑπομείνῃς· εἶτ ὁ καρπός σου ἔσται ἐν ἀγαθοῖς.
Hi:22:21 Be firm, I pray thee, if thou canst endure; then thy fruit shall prosper. (Job 22:21 Brenton)
Hi:22:21 Pojednaj się, zawrzyj z Nim pokój, a dobra do ciebie powrócą. (Job 22:21 BT_4)
Hi:22:21 γενοῦ δὴ σκληρός, ἐὰν ὑπομείνῃς· εἶτ καρπός σου ἔσται ἐν ἀγαθοῖς.
Hi:22:21 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δή σκληρός -ά -όν ἐάν (εἰ ἄν) ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) εἶτα/εἶτεν; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Hi:22:21 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Naprawdę Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Wtedy; by być Owoc; Nadgarstek Ty; twój/twój(sg) By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Hi:22:21 genou= dE\ sklEro/s, e)a\n u(pomei/nE|s· ei)=t o( karpo/s sou e)/stai e)n a)gaToi=s.
Hi:22:21 genu dE sklEros, ean hypomeinEs· eit ho karpos su estai en agaTois.
Hi:22:21 VB_AMD2S x A1A_NSM C VA_AAS2S D RA_NSM N2_NSM RP_GS VF_FMI3S P A1_DPM
Hi:22:21 to become become, happen indeed hard rigid, stiff if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain then; to be the fruit; Carpus you; your/yours(sg) to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought.
Hi:22:21 be-you(sg)-BECOME-ed! indeed hard ([Adj] nom) if-ever you(sg)-should-ENDURE then; you(pl)-happen-to-be (classical opt) the (nom) fruit (nom); Carpus (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be in/among/by (+dat) good ([Adj] dat)
Hi:22:21 Hi_22:21_1 Hi_22:21_2 Hi_22:21_3 Hi_22:21_4 Hi_22:21_5 Hi_22:21_6 Hi_22:21_7 Hi_22:21_8 Hi_22:21_9 Hi_22:21_10 Hi_22:21_11 Hi_22:21_12
Hi:22:21 x x x x x x x x x x x x
Hi:22:22 ἔκλαβε δὲ ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐξηγορίαν καὶ ἀνάλαβε τὰ ῥήματα αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ σου.
Hi:22:22 And receive a declaration from his mouth, and lay up his words in thine heart. (Job 22:22 Brenton)
Hi:22:22 Przyjmij z Jego ust pouczenie, nakazy wyryj w swym sercu. (Job 22:22 BT_4)
Hi:22:22 ἔκλαβε δὲ ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐξηγορίαν καὶ ἀνάλαβε τὰ ῥήματα αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ σου.
Hi:22:22   δέ ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Hi:22:22 zaś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg)
Hi:22:22 e)/klabe de\ e)k sto/matos au)tou= e)XEgori/an kai\ a)na/labe ta\ r(E/mata au)tou= e)n kardi/a| sou.
Hi:22:22 eklabe de ek stomatos autu eXEgorian kai analabe ta rEmata autu en kardia su.
Hi:22:22 VB_AAD2S x P N3M_GSN RD_GSM N1A_ASF C VB_AAD2S RA_APN N3M_APN RD_GSM P N1A_DSF RP_GS
Hi:22:22 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma he/she/it/same ć and also, even, namely to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the declaration statement, utterance he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg)
Hi:22:22   Yet out of (+gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen)   and do-TAKE UP-you(sg)! the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Hi:22:22 Hi_22:22_1 Hi_22:22_2 Hi_22:22_3 Hi_22:22_4 Hi_22:22_5 Hi_22:22_6 Hi_22:22_7 Hi_22:22_8 Hi_22:22_9 Hi_22:22_10 Hi_22:22_11 Hi_22:22_12 Hi_22:22_13 Hi_22:22_14
Hi:22:22 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:22:23 ἐὰν δὲ ἐπιστραφῇς καὶ ταπεινώσῃς σεαυτὸν ἔναντι κυρίου, πόρρω ἐποίησας ἀπὸ διαίτης σου τὸ ἄδικον.
Hi:22:23 And if thou shalt turn and humble thyself before the Lord, thou hast thus removed unrighteousness far from thy habitation. (Job 22:23 Brenton)
Hi:22:23 Wyzdrowiejesz, gdy wrócisz do Wszechmocnego, usuniesz z namiotu nieprawość. (Job 22:23 BT_4)
Hi:22:23 ἐὰν δὲ ἐπιστραφῇς καὶ ταπεινώσῃς σεαυτὸν ἔναντι κυρίου, πόρρω ἐποίησας ἀπὸ διαίτης σου τὸ ἄδικον.
Hi:22:23 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πόρρω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀπό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἄ·δικος -ον
Hi:22:23 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie Do niżej Siebie Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? By czynić/rób Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Niesprawiedliwy
Hi:22:23 e)a\n de\ e)pistrafE=|s kai\ tapeinO/sE|s seauto\n e)/nanti kuri/ou, po/rrO e)poi/Esas a)po\ diai/tEs sou to\ a)/dikon.
Hi:22:23 ean de epistrafEs kai tapeinOsEs seauton enanti kyriu, porrO epoiEsas apo diaitEs su to adikon.
Hi:22:23 C x VD_APS2S C VA_AAS2S RD_ASM P N2_GSM D VAI_AAI2S P N1S_GSF RP_GS RA_ASN A1B_ASN
Hi:22:23 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to turn around and also, even, namely to lower yourself before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ??? to do/make from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć you; your/yours(sg) the unjust
Hi:22:23 if-ever Yet you(sg)-should-be-TURN-ed-AROUND and you(sg)-should-LOWER yourself (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) ??? you(sg)-DO/MAKE-ed away from (+gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) unjust ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:22:23 Hi_22:23_1 Hi_22:23_2 Hi_22:23_3 Hi_22:23_4 Hi_22:23_5 Hi_22:23_6 Hi_22:23_7 Hi_22:23_8 Hi_22:23_9 Hi_22:23_10 Hi_22:23_11 Hi_22:23_12 Hi_22:23_13 Hi_22:23_14 Hi_22:23_15
Hi:22:23 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:22:24 θήσῃ ἐπὶ χώματι ἐν πέτρᾳ καὶ ὡς πέτρᾳ χειμάρρους Ωφιρ.
Hi:22:24 Thou shalt lay up for thyself treasure in a heap on the rock; and Sophir shall be as the rock of the torrent. (Job 22:24 Brenton)
Hi:22:24 Gdy złoto jak proch ocenisz, a Ofir jak piasek rzeczny. (Job 22:24 BT_4)
Hi:22:24 θήσῃ ἐπὶ χώματι ἐν πέτρᾳ καὶ ὡς πέτρᾳ χειμάρρους Ωφιρ.
Hi:22:24 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί   ἐν πέτρα, -ας, ἡ καί ὡς πέτρα, -ας, ἡ χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ  
Hi:22:24 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skała I też, nawet, mianowicie Jak/jak Skała Koryto rzeki
Hi:22:24 TE/sE| e)pi\ CHO/mati e)n pe/tra| kai\ O(s pe/tra| CHeima/rrous *Ofir.
Hi:22:24 TEsE epi CHOmati en petra kai hOs petra CHeimarrus Ofir.
Hi:22:24 VF_FPI2S P N3M_DSN P N1A_DSF C C N1A_DSF N2_ASM N_GSM
Hi:22:24 to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among rock and also, even, namely as/like rock wadi ć
Hi:22:24 you(sg)-will-be-PLACE-ed, he/she/it-should-PLACE, you(sg)-should-be-PLACE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)   in/among/by (+dat) rock (dat) and as/like rock (dat) wadi (nom), wadis (acc)  
Hi:22:24 Hi_22:24_1 Hi_22:24_2 Hi_22:24_3 Hi_22:24_4 Hi_22:24_5 Hi_22:24_6 Hi_22:24_7 Hi_22:24_8 Hi_22:24_9 Hi_22:24_10
Hi:22:24 x x x x x x x x x x
Hi:22:25 ἔσται οὖν σου ὁ παντοκράτωρ βοηθὸς ἀπὸ ἐχθρῶν, καθαρὸν δὲ ἀποδώσει σε ὥσπερ ἀργύριον πεπυρωμένον.
Hi:22:25 So the Almighty shall be thy helper from enemies, and he shall bring thee forth pure as silver that has been tried by fire. (Job 22:25 Brenton)
Hi:22:25 Wszechmocny twą sztabą złota i srebrem błyszczącym dla ciebie. (Job 22:25 BT_4)
Hi:22:25 ἔσται οὖν σου παντοκράτωρ βοηθὸς ἀπὸ ἐχθρῶν, καθαρὸν δὲ ἀποδώσει σε ὥσπερ ἀργύριον πεπυρωμένον.
Hi:22:25 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὖν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ βοηθός -όν ἀπό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν καθαρός -ά -όν δέ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὥσ·περ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-)
Hi:22:25 By być Dlatego/wtedy Ty; twój/twój(sg) Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Pomocny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogość; wrogi Czysty zaś By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ty; twój/twój(sg) Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Kawałek srebra By palić się
Hi:22:25 e)/stai ou)=n sou o( pantokra/tOr boETo\s a)po\ e)CHTrO=n, kaTaro\n de\ a)podO/sei se O(/sper a)rgu/rion pepurOme/non.
Hi:22:25 estai un su ho pantokratOr boETos apo eCHTrOn, kaTaron de apodOsei se hOsper argyrion pepyrOmenon.
Hi:22:25 VF_FMI3S x RP_GS RA_NSM N3R_NSM N2_NSM P N2_GPM A1A_ASM x VF_FAI3S RP_AS D N2N_ASN VM_XPPASN
Hi:22:25 to be therefore/then you; your/yours(sg) the Almighty ruler of all going before all helpful from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing enmity; hostile clean δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to give back restore, assign, impute, convey, refer you; your/yours(sg) just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" piece of silver to burn
Hi:22:25 he/she/it-will-be therefore/then you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) Almighty ruler of all (nom) helpful ([Adj] nom) away from (+gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) Yet he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) just as piece of silver (nom|acc|voc) having-been-BURN-ed (acc, nom|acc|voc)
Hi:22:25 Hi_22:25_1 Hi_22:25_2 Hi_22:25_3 Hi_22:25_4 Hi_22:25_5 Hi_22:25_6 Hi_22:25_7 Hi_22:25_8 Hi_22:25_9 Hi_22:25_10 Hi_22:25_11 Hi_22:25_12 Hi_22:25_13 Hi_22:25_14 Hi_22:25_15
Hi:22:25 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:22:26 εἶτα παρρησιασθήσῃ ἔναντι κυρίου ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἱλαρῶς·
Hi:22:26 Then shalt thou have boldness before the Lord, looking up cheerfully to heaven. (Job 22:26 Brenton)
Hi:22:26 Nadzieją twą będzie Wszechmocny, obrócisz wzrok twój na Boga, (Job 22:26 BT_4)
Hi:22:26 εἶτα παρρησιασθήσῃ ἔναντι κυρίου ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἱλαρῶς·
Hi:22:26 εἶτα/εἶτεν παρρησιάζομαι (παρρησιαζ-, παρρησια·σ-, παρρησια·σ-, -, -, παρρησιασ·θ-) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί  
Hi:22:26 Wtedy By mówić swobodnie Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok) Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo
Hi:22:26 ei)=ta parrEsiasTE/sE| e)/nanti kuri/ou a)nable/PSas ei)s to\n ou)rano\n i(larO=s·
Hi:22:26 eita parrEsiasTEsE enanti kyriu anablePSas eis ton uranon hilarOs·
Hi:22:26 D VS_FPI2S P N2_GSM VA_AAPNSM P RA_ASM N2_ASM D
Hi:22:26 then to speak freely before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see (look, receive sight) into (+acc) the sky/heaven ć
Hi:22:26 then you(sg)-will-be-SPEAK-ed-FREELY before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon SEE-ing (nom|voc) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc)  
Hi:22:26 Hi_22:26_1 Hi_22:26_2 Hi_22:26_3 Hi_22:26_4 Hi_22:26_5 Hi_22:26_6 Hi_22:26_7 Hi_22:26_8 Hi_22:26_9
Hi:22:26 x x x x x x x x x
Hi:22:27 εὐξαμένου δέ σου πρὸς αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, δώσει δέ σοι ἀποδοῦναι τὰς εὐχάς·
Hi:22:27 And he shall hear thee when thou prayest to him, and he shall grant thee power to pay thy vows. (Job 22:27 Brenton)
Hi:22:27 wezwiesz Go, a On cię wysłucha, wypełnisz swoje śluby, (Job 22:27 BT_4)
Hi:22:27 εὐξαμένου δέ σου πρὸς αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, δώσει δέ σοι ἀποδοῦναι τὰς εὐχάς·
Hi:22:27 εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ
Hi:22:27 By modlić się się modl się się; czasami "ślub" zaś Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ty; twój/twój(sg) By dawać zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ślub
Hi:22:27 eu)Xame/nou de/ sou pro\s au)to\n ei)sakou/setai/ sou, dO/sei de/ soi a)podou=nai ta\s eu)CHa/s·
Hi:22:27 euXamenu de su pros auton eisakusetai su, dOsei de soi apodunai tas euCHas·
Hi:22:27 VA_AMPGSM x RP_GS P RD_ASM VF_FMI3S RP_GS VF_FAI3S x RP_DS VO_AAN RA_APF N1_APF
Hi:22:27 to pray pray; sometimes "vow" δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to heard (being heard, listen into, hearken) you; your/yours(sg) to give δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give back restore, assign, impute, convey, refer the vow
Hi:22:27 upon being-PRAY-ed (gen) Yet you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) he/she/it-will-be-HEARD-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-GIVE BACK the (acc) vows (acc)
Hi:22:27 Hi_22:27_1 Hi_22:27_2 Hi_22:27_3 Hi_22:27_4 Hi_22:27_5 Hi_22:27_6 Hi_22:27_7 Hi_22:27_8 Hi_22:27_9 Hi_22:27_10 Hi_22:27_11 Hi_22:27_12 Hi_22:27_13
Hi:22:27 x x x x x x x x x x x x x
Hi:22:28 ἀποκαταστήσει δέ σοι δίαιταν δικαιοσύνης, ἐπὶ δὲ ὁδοῖς σου ἔσται φέγγος.
Hi:22:28 And he shall establish to thee again a habitation of righteousness and there shall be light upon thy paths. (Job 22:28 Brenton)
Hi:22:28 zamiary swe przeprowadzisz. Na drodze twej światło zabłyśnie. (Job 22:28 BT_4)
Hi:22:28 ἀποκαταστήσει δέ σοι δίαιταν δικαιοσύνης, ἐπὶ δὲ ὁδοῖς σου ἔσται φέγγος.
Hi:22:28 ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)   δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐπί δέ ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φέγγο·ς, -ους, τό
Hi:22:28 By przywracać zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) By być ???
Hi:22:28 a)pokatastE/sei de/ soi di/aitan dikaiosu/nEs, e)pi\ de\ o(doi=s sou e)/stai fe/ggos.
Hi:22:28 apokatastEsei de soi diaitan dikaiosynEs, epi de hodois su estai fengos.
Hi:22:28 VF_FAI3S x RP_DS N1S_ASF N1_GSF P x N2_DPF RP_GS VF_FMI3S N3E_NSN
Hi:22:28 to restore δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] way/road you; your/yours(sg) to be ???
Hi:22:28 he/she/it-will-RESTORE, you(sg)-will-be-RESTORE-ed (classical) Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)   righteousness (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet ways/roads (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be ??? (nom|acc|voc)
Hi:22:28 Hi_22:28_1 Hi_22:28_2 Hi_22:28_3 Hi_22:28_4 Hi_22:28_5 Hi_22:28_6 Hi_22:28_7 Hi_22:28_8 Hi_22:28_9 Hi_22:28_10 Hi_22:28_11
Hi:22:28 x x x x x x x x x x x
Hi:22:29 ὅτι ἐταπείνωσεν αὐτόν, καὶ ἐρεῖς Ὑπερηφανεύσατο, καὶ κύφοντα ὀφθαλμοῖς σώσει·
Hi:22:29 Because thou hast humbled thyself; and thou shalt say, Man has behaved proudly, but he shall save him that is of lowly eyes. (Job 22:29 Brenton)
Hi:22:29 On pychę wyniosłą uniża, tych wsławia, co oczy spuszczają. (Job 22:29 BT_4)
Hi:22:29 ὅτι ἐταπείνωσεν αὐτόν, καὶ ἐρεῖς Ὑπερηφανεύσατο, καὶ κύφοντα ὀφθαλμοῖς σώσει·
Hi:22:29 ὅτι ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   καί   ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Hi:22:29 Ponieważ/tamto Do niżej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Oko By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Hi:22:29 o(/ti e)tapei/nOsen au)to/n, kai\ e)rei=s *(uperEfaneu/sato, kai\ ku/fonta o)fTalmoi=s sO/sei·
Hi:22:29 hoti etapeinOsen auton, kai ereis yperEfaneusato, kai kyfonta ofTalmois sOsei·
Hi:22:29 C VAI_AAI3S RD_ASM C VF2_FAI2S VAI_AMI3S C V1_PAPASM N2_DPM VF_FAI3S
Hi:22:29 because/that to lower he/she/it/same and also, even, namely strife; to say/tell ć and also, even, namely ć eye to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Hi:22:29 because/that he/she/it-LOWER-ed him/it/same (acc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL   and   eyes (dat) he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical)
Hi:22:29 Hi_22:29_1 Hi_22:29_2 Hi_22:29_3 Hi_22:29_4 Hi_22:29_5 Hi_22:29_6 Hi_22:29_7 Hi_22:29_8 Hi_22:29_9 Hi_22:29_10
Hi:22:29 x x x x x x x x x x
Hi:22:30 ῥύσεται ἀθῷον, καὶ διασώθητι ἐν καθαραῖς χερσίν σου.
Hi:22:30 He shall deliver the innocent, and do thou save thyself by thy pure hands. (Job 22:30 Brenton)
Hi:22:30 Uratuje prawdziwie czystego, za czystość rąk uratuje». (Job 22:30 BT_4)
Hi:22:30 ῥύσεται ἀθῷον, καὶ διασώθητι ἐν καθαραῖς χερσίν σου.
Hi:22:30 ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἀ·θῷος -ον καί δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) ἐν καθαρός -ά -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Hi:22:30 By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Bez kary/usprawiedliwiał I też, nawet, mianowicie Do chronionego W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czysty Ręka Ty; twój/twój(sg)
Hi:22:30 r(u/setai a)TO=|on, kai\ diasO/TEti e)n kaTarai=s CHersi/n sou.
Hi:22:30 rysetai aTOon, kai diasOTEti en kaTarais CHersin su.
Hi:22:30 VF_FMI3S A1_ASM C VC_APD2S P A1A_DPF N3_DPF RP_GS
Hi:22:30 to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon without penalty/exculpated and also, even, namely to preserved in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among clean hand you; your/yours(sg)
Hi:22:30 he/she/it-will-be-DELIVER-ed without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) and be-you(sg)-PRESERVED-ed! in/among/by (+dat) clean ([Adj] dat) hands (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Hi:22:30 Hi_22:30_1 Hi_22:30_2 Hi_22:30_3 Hi_22:30_4 Hi_22:30_5 Hi_22:30_6 Hi_22:30_7 Hi_22:30_8
Hi:22:30 x x x x x x x x