Hi:21:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Hi:21:1 But Job answered and said, (Job 21:1 Brenton)
Hi:21:1 Hiob na to odpowiedział, i rzekł: (Job 21:1 BT_4)
Hi:21:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Hi:21:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ Ἰώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:21:1 By zaprzyjaźniać się zaś Hiob By mówić/opowiadaj
Hi:21:1 *(upolabO\n de\ *iOb le/gei
Hi:21:1 ypolabOn de iOb legei
Hi:21:1 VB_AAPNSM x N_NSM V1_PAI3S
Hi:21:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Job to say/tell
Hi:21:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet Job (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:21:1 Hi_21:1_1 Hi_21:1_2 Hi_21:1_3 Hi_21:1_4
Hi:21:1 x x x x
Hi:21:2 Ἀκούσατε ἀκούσατέ μου τῶν λόγων, ἵνα μὴ ᾖ μοι παρ’ ὑμῶν αὕτη ἡ παράκλησις.
Hi:21:2 Hear ye, hear ye my words, that I may not have this consolation from you. (Job 21:2 Brenton)
Hi:21:2 «Słuchajcie, słuchajcie mej mowy, może mnie tym pocieszycie. (Job 21:2 BT_4)
Hi:21:2 Ἀκούσατε ἀκούσατέ μου τῶν λόγων, ἵνα μὴ μοι παρ’ ὑμῶν αὕτη παράκλησις.
Hi:21:2 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἵνα μή εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό παρά·κλησις, -εως, ἡ
Hi:21:2 By słyszeć By słyszeć Ja Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. żeby / ażeby / bo Nie By być Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Zachęty usilna prośba, odwołują się, napomnienie, pocieszenie
Hi:21:2 *)akou/sate a)kou/sate/ mou tO=n lo/gOn, i(/na mE\ E)=| moi par’ u(mO=n au(/tE E( para/klEsis.
Hi:21:2 akusate akusate mu tOn logOn, hina mE E moi par’ hymOn hautE hE paraklEsis.
Hi:21:2 VA_AAD2P VA_AAD2P RP_GS RA_GPM N2_GPM C D V9_PAS3S RP_DS P RP_GP RD_NSF RA_NSF N3I_NSF
Hi:21:2 to hear to hear I the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to be I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the encouragement entreaty, appeal, exhortation, consolation
Hi:21:2 do-HEAR-you(pl)! do-HEAR-you(pl)! me (gen) the (gen) words (gen) so that / in order to /because not he/she/it-should-be me (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(pl) (gen) this (nom) the (nom) encouragement (nom)
Hi:21:2 Hi_21:2_1 Hi_21:2_2 Hi_21:2_3 Hi_21:2_4 Hi_21:2_5 Hi_21:2_6 Hi_21:2_7 Hi_21:2_8 Hi_21:2_9 Hi_21:2_10 Hi_21:2_11 Hi_21:2_12 Hi_21:2_13 Hi_21:2_14
Hi:21:2 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:21:3 ἄρατέ με, ἐγὼ δὲ λαλήσω, εἶτ οὐ καταγελάσετέ μου.
Hi:21:3 Raise me, and I will speak; then ye shall not laugh me to scorn. (Job 21:3 Brenton)
Hi:21:3 Dopuśćcie i mnie też do słowa, potem pozwalam wam szydzić. (Job 21:3 BT_4)
Hi:21:3 ἄρατέ με, ἐγὼ δὲ λαλήσω, εἶτ οὐ καταγελάσετέ μου.
Hi:21:3 αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) εἶτα/εἶτεν; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:21:3 By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ja Ja zaś By mówić Wtedy; by być ??? Przed przydechem mocnym By śmiać się przy Ja
Hi:21:3 a)/rate/ me, e)gO\ de\ lalE/sO, ei)=t ou) katagela/sete/ mou.
Hi:21:3 arate me, egO de lalEsO, eit u katagelasete mu.
Hi:21:3 VA_AAD2P RP_AS RP_NS x VF_FAI1S D D VF_FAI2P RP_GS
Hi:21:3 to lift/pick up take up, tote, raise I I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to speak then; to be οὐχ before rough breathing to laugh at I
Hi:21:3 do-LIFT/PICK-you(pl)-UP! me (acc) I (nom) Yet I-will-SPEAK, I-should-SPEAK then; you(pl)-happen-to-be (classical opt) not you(pl)-will-LAUGH-AT me (gen)
Hi:21:3 Hi_21:3_1 Hi_21:3_2 Hi_21:3_3 Hi_21:3_4 Hi_21:3_5 Hi_21:3_6 Hi_21:3_7 Hi_21:3_8 Hi_21:3_9
Hi:21:3 x x x x x x x x x
Hi:21:4 τί γάρ; μὴ ἀνθρώπου μου ἡ ἔλεγξις; ἢ διὰ τί οὐ θυμωθήσομαι;
Hi:21:4 What! is my reproof of man? and why should I not be angry? (Job 21:4 Brenton)
Hi:21:4 A czyż ja do ludzi mam żal? Czy niesłusznie duch mój jest wzburzony? (Job 21:4 BT_4)
Hi:21:4 τί γάρ; μὴ ἀνθρώπου μου ἔλεγξις; διὰ τί οὐ θυμωθήσομαι;
Hi:21:4 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ μή ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔλεγξις, -εως, ἡ ἤ[1] διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-)
Hi:21:4 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Nie Ludzki Ja Upominaj Albo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By rozgniewać
Hi:21:4 ti/ ga/r; mE\ a)nTrO/pou mou E( e)/legXis; E)\ dia\ ti/ ou) TumOTE/somai;
Hi:21:4 ti gar; mE anTrOpu mu hE elenXis; E dia ti u TymOTEsomai;
Hi:21:4 RI_ASN x D N2_GSM RP_GS RA_NSF N3I_NSF C P RI_ASN D VC_FPI1S
Hi:21:4 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as not human I the rebuke or because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to anger
Hi:21:4 who/what/why (nom|acc) for not human (gen) me (gen) the (nom) rebuke (nom) or because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) not I-will-be-ANGER-ed
Hi:21:4 Hi_21:4_1 Hi_21:4_2 Hi_21:4_3 Hi_21:4_4 Hi_21:4_5 Hi_21:4_6 Hi_21:4_7 Hi_21:4_8 Hi_21:4_9 Hi_21:4_10 Hi_21:4_11 Hi_21:4_12
Hi:21:4 x x x x x x x x x x x x
Hi:21:5 εἰσβλέψαντες εἰς ἐμὲ θαυμάσατε χεῖρα θέντες ἐπὶ σιαγόνι.
Hi:21:5 Look upon me, and wonder, laying your hand upon your cheek. (Job 21:5 Brenton)
Hi:21:5 Spójrzcie na mnie, zdziwieni, i ręką przymknijcie swe usta! (Job 21:5 BT_4)
Hi:21:5 εἰσβλέψαντες εἰς ἐμὲ θαυμάσατε χεῖρα θέντες ἐπὶ σιαγόνι.
Hi:21:5   εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί σιαγών, -όνος, ἡ
Hi:21:5 Do (+przyspieszenie) Ja; mój/mój By być zaskakiwany są podziwiany przy Ręka By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Policzek
Hi:21:5 ei)sble/PSantes ei)s e)me\ Tauma/sate CHei=ra Te/ntes e)pi\ siago/ni.
Hi:21:5 eisblePSantes eis eme Taumasate CHeira Tentes epi siagoni.
Hi:21:5 VA_AAPNPM P RP_AS VA_AAD2P N3_ASF VE_AAPNPM P N3N_DSF
Hi:21:5 ć into (+acc) I; my/mine to be surprised be marvelled at hand to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing cheek
Hi:21:5   into (+acc) me (acc); my/mine (voc) do-BE SURPRISED-you(pl)! hand (acc) upon PLACE-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) cheek (dat)
Hi:21:5 Hi_21:5_1 Hi_21:5_2 Hi_21:5_3 Hi_21:5_4 Hi_21:5_5 Hi_21:5_6 Hi_21:5_7 Hi_21:5_8
Hi:21:5 x x x x x x x x
Hi:21:6 ἐάν τε γὰρ μνησθῶ, ἐσπούδακα, ἔχουσιν δέ μου τὰς σάρκας ὀδύναι.
Hi:21:6 For even when I remember, I am alarmed, and pains seize my flesh. (Job 21:6 Brenton)
Hi:21:6 Jest myśl, co mnie tak przeraża, że drżę na całym ciele: (Job 21:6 BT_4)
Hi:21:6 ἐάν τε γὰρ μνησθῶ, ἐσπούδακα, ἔχουσιν δέ μου τὰς σάρκας ὀδύναι.
Hi:21:6 ἐάν (εἰ ἄν) τέ γάρ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) σπουδάζω (σπουδαζ-, σπουδα·σ-, σπουδα·σ-, εσπουδα·κ-, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ὀδύνη, -ης, ἡ
Hi:21:6 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Dla odtąd, jak By pamiętać/stawaj się uważającym z By usiłować By mieć zaś Ja Ciało {Mięso} Ból
Hi:21:6 e)a/n te ga\r mnEsTO=, e)spou/daka, e)/CHousin de/ mou ta\s sa/rkas o)du/nai.
Hi:21:6 ean te gar mnEsTO, espudaka, eCHusin de mu tas sarkas odynai.
Hi:21:6 C x x VS_APS1S VX_XAI1S V1_PAI3P x RP_GS RA_APF N3K_APF N1_NPF
Hi:21:6 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] for since, as to remember/become mindful of to endeavor to have δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the flesh pain
Hi:21:6 if-ever and [postpositive coordinate] for I-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF I-have-ENDEAVOR-ed they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) Yet me (gen) the (acc) flesh (acc) pains (nom|voc)
Hi:21:6 Hi_21:6_1 Hi_21:6_2 Hi_21:6_3 Hi_21:6_4 Hi_21:6_5 Hi_21:6_6 Hi_21:6_7 Hi_21:6_8 Hi_21:6_9 Hi_21:6_10 Hi_21:6_11
Hi:21:6 x x x x x x x x x x x
Hi:21:7 διὰ τί ἀσεβεῖς ζῶσιν, πεπαλαίωνται δὲ καὶ ἐν πλούτῳ;
Hi:21:7 Wherefore do the ungodly live, and grow old even in wealth? (Job 21:7 Brenton)
Hi:21:7 Czemuż to żyją grzesznicy? Wiekowi są i potężni. (Job 21:7 BT_4)
Hi:21:7 διὰ τί ἀσεβεῖς ζῶσιν, πεπαλαίωνται δὲ καὶ ἐν πλούτῳ;
Hi:21:7 διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) δέ καί ἐν πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό
Hi:21:7 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) By robić stary zaś I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bogactwa/obfitość
Hi:21:7 dia\ ti/ a)sebei=s DZO=sin, pepalai/Ontai de\ kai\ e)n plou/tO|;
Hi:21:7 dia ti asebeis DZOsin, pepalaiOntai de kai en plutO;
Hi:21:7 P RI_ASN A3H_NPM V3_PAI3P VM_XMI3P x C P N2_DSM
Hi:21:7 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ungodly; to be impious commit sacrilege to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) to make old δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wealth/abundance
Hi:21:7 because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE they-are-EXISTS-ing, they-should-be-EXISTS-ing, while EXISTS-ing (dat) they-have-been-MAKE-ed-OLD Yet and in/among/by (+dat) wealth/abundance (dat)
Hi:21:7 Hi_21:7_1 Hi_21:7_2 Hi_21:7_3 Hi_21:7_4 Hi_21:7_5 Hi_21:7_6 Hi_21:7_7 Hi_21:7_8 Hi_21:7_9
Hi:21:7 x x x x x x x x x
Hi:21:8 ὁ σπόρος αὐτῶν κατὰ ψυχήν, τὰ δὲ τέκνα αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς.
Hi:21:8 Their seed is according to their desire, and their children are in their sight. (Job 21:8 Brenton)
Hi:21:8 Trwałe jest u nich potomstwo i dano oglądać im wnuki. (Job 21:8 BT_4)
Hi:21:8 σπόρος αὐτῶν κατὰ ψυχήν, τὰ δὲ τέκνα αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς.
Hi:21:8 ὁ ἡ τό σπόρος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό δέ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
Hi:21:8 Nasienie On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby zaś Dziecko On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko
Hi:21:8 o( spo/ros au)tO=n kata\ PSuCHE/n, ta\ de\ te/kna au)tO=n e)n o)fTalmoi=s.
Hi:21:8 ho sporos autOn kata PSyCHEn, ta de tekna autOn en ofTalmois.
Hi:21:8 RA_NSM N2_NSM RD_GPM P N1_ASF RA_NPN x N2N_NPN RD_GPM P N2_DPM
Hi:21:8 the seed he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] child he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye
Hi:21:8 the (nom) seed (nom) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) life (acc) the (nom|acc) Yet children (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) eyes (dat)
Hi:21:8 Hi_21:8_1 Hi_21:8_2 Hi_21:8_3 Hi_21:8_4 Hi_21:8_5 Hi_21:8_6 Hi_21:8_7 Hi_21:8_8 Hi_21:8_9 Hi_21:8_10 Hi_21:8_11
Hi:21:8 x x x x x x x x x x x
Hi:21:9 οἱ οἶκοι αὐτῶν εὐθηνοῦσιν, φόβος δὲ οὐδαμοῦ, μάστιξ δὲ παρὰ κυρίου οὐκ ἔστιν ἐπ’ αὐτοῖς.
Hi:21:9 Their houses are prosperous, neither have they any where cause for fear, neither is there a scourge from the Lord upon them. (Job 21:9 Brenton)
Hi:21:9 Ich domy są bezpieczne, bez strachu, gdyż nie sięga ich Boża rózga. (Job 21:9 BT_4)
Hi:21:9 οἱ οἶκοι αὐτῶν εὐθηνοῦσιν, φόβος δὲ οὐδαμοῦ, μάστιξ δὲ παρὰ κυρίου οὐκ ἔστιν ἐπ’ αὐτοῖς.
Hi:21:9 ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   φόβος, -ου, ὁ δέ   μάστιξ, -ιγος, ἡ δέ παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:21:9 Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo Obawa [zobacz fobię] zaś Smagająca/nieszczęścia/choroba zaś fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Hi:21:9 oi( oi)=koi au)tO=n eu)TEnou=sin, fo/bos de\ ou)damou=, ma/stiX de\ para\ kuri/ou ou)k e)/stin e)p’ au)toi=s.
Hi:21:9 hoi oikoi autOn euTEnusin, fobos de udamu, mastiX de para kyriu uk estin ep’ autois.
Hi:21:9 RA_NPM N2_NPM RD_GPM V2_PAI3P N2_NSM x D N3G_NSF x P N2_GSM D V9_PAI3S P RD_DPM
Hi:21:9 the house; to dwell he/she/it/same ć fear [see phobia] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć scourging/affliction/malady δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Hi:21:9 the (nom) houses (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing (opt) them/same (gen)   fear (nom) Yet   scourging/affliction/malady (nom|voc) Yet frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat)
Hi:21:9 Hi_21:9_1 Hi_21:9_2 Hi_21:9_3 Hi_21:9_4 Hi_21:9_5 Hi_21:9_6 Hi_21:9_7 Hi_21:9_8 Hi_21:9_9 Hi_21:9_10 Hi_21:9_11 Hi_21:9_12 Hi_21:9_13 Hi_21:9_14 Hi_21:9_15
Hi:21:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:21:10 ἡ βοῦς αὐτῶν οὐκ ὠμοτόκησεν, διεσώθη δὲ αὐτῶν ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ οὐκ ἔσφαλεν.
Hi:21:10 Their cow does not cast her calf, and their beast with young is safe, and does not miscarry. (Job 21:10 Brenton)
Hi:21:10 Ich buhaj jest zawsze płodny, krowa im rodzi, nie roni. (Job 21:10 BT_4)
Hi:21:10 βοῦς αὐτῶν οὐκ ὠμοτόκησεν, διεσώθη δὲ αὐτῶν ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ οὐκ ἔσφαλεν.
Hi:21:10 ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Hi:21:10 Wół On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do chronionego zaś On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch By mieć I też, nawet, mianowicie Nie  
Hi:21:10 E( bou=s au)tO=n ou)k O)moto/kEsen, diesO/TE de\ au)tO=n e)n gastri\ e)/CHousa kai\ ou)k e)/sfalen.
Hi:21:10 hE bus autOn uk OmotokEsen, diesOTE de autOn en gastri eCHusa kai uk esfalen.
Hi:21:10 RA_NSF N3_NSF RD_GPM D VAI_AAI3S VCI_API3S x RD_GPM P N3_DSF V1_PAPNSF C D VBI_AAI3S
Hi:21:10 the ox he/she/it/same οὐχ before rough breathing ć to preserved δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly to have and also, even, namely not  
Hi:21:10 the (nom) ox (nom) them/same (gen) not   he/she/it-was-PRESERVED-ed Yet them/same (gen) in/among/by (+dat) belly (dat) while HAVE-ing (nom|voc) and not  
Hi:21:10 Hi_21:10_1 Hi_21:10_2 Hi_21:10_3 Hi_21:10_4 Hi_21:10_5 Hi_21:10_6 Hi_21:10_7 Hi_21:10_8 Hi_21:10_9 Hi_21:10_10 Hi_21:10_11 Hi_21:10_12 Hi_21:10_13 Hi_21:10_14
Hi:21:10 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:21:11 μένουσιν δὲ ὡς πρόβατα αἰώνια, τὰ δὲ παιδία αὐτῶν προσπαίζουσιν
Hi:21:11 And they remain as an unfailing flock, and their children play before them, taking up the psaltery and harp; (Job 21:11 Brenton)
Hi:21:11 Swych chłopców puszczają jak owce: niech dzieci biegają radośnie, (Job 21:11 BT_4)
Hi:21:11 μένουσιν δὲ ὡς πρόβατα αἰώνια, τὰ δὲ παιδία αὐτῶν προσπαίζουσιν
Hi:21:11 μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) δέ ὡς πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό δέ παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) αὐτός αὐτή αὐτό  
Hi:21:11 By pozostawać (mieszkaj) zaś Jak/jak Owca (sheepfold) aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały zaś Dziecko On/ona/to/to samo
Hi:21:11 me/nousin de\ O(s pro/bata ai)O/nia, ta\ de\ paidi/a au)tO=n prospai/DZousin
Hi:21:11 menusin de hOs probata aiOnia, ta de paidia autOn prospaiDZusin
Hi:21:11 V1_PAI3P x C N2N_APN A1B_APN RA_APN x N2N_APN RD_GPM V1_PAI3P
Hi:21:11 to remain (dwell) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] as/like sheep (sheepfold) aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] child he/she/it/same ć
Hi:21:11 they-are-REMAIN-ing, they-will-REMAIN, while REMAIN-ing (dat), going-to-REMAIN (fut ptcp) (dat) Yet as/like sheep (nom|acc|voc) aeonian ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom|acc) Yet children (nom|acc|voc) them/same (gen)  
Hi:21:11 Hi_21:11_1 Hi_21:11_2 Hi_21:11_3 Hi_21:11_4 Hi_21:11_5 Hi_21:11_6 Hi_21:11_7 Hi_21:11_8 Hi_21:11_9 Hi_21:11_10
Hi:21:11 x x x x x x x x x x
Hi:21:12 ἀναλαβόντες ψαλτήριον καὶ κιθάραν καὶ εὐφραίνονται φωνῇ ψαλμοῦ.
Hi:21:12 and they rejoice at the voice of a song. (Job 21:12 Brenton)
Hi:21:12 chwytają za miecz i harfę i tańczą do wtóru piszczałki. (Job 21:12 BT_4)
Hi:21:12 ἀναλαβόντες ψαλτήριον καὶ κιθάραν καὶ εὐφραίνονται φωνῇ ψαλμοῦ.
Hi:21:12 ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-)   καί κιθάρα, -ας, ἡ καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ψαλμός, -οῦ, ὁ
Hi:21:12 By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie I też, nawet, mianowicie Liry/harfa I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Psalm
Hi:21:12 a)nalabo/ntes PSaltE/rion kai\ kiTa/ran kai\ eu)frai/nontai fOnE=| PSalmou=.
Hi:21:12 analabontes PSaltErion kai kiTaran kai eufrainontai fOnE PSalmu.
Hi:21:12 VB_AAPNPM N2N_ASN C N1A_ASF C V1_PPI3P N1_DSF N2_GSM
Hi:21:12 to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand ć and also, even, namely lyre/harp and also, even, namely to celebrate/be merry sound/voice cries; to sound psalm
Hi:21:12 upon TAKE UP-ing (nom|voc)   and lyre/harp (acc) and they-are-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed psalm (gen)
Hi:21:12 Hi_21:12_1 Hi_21:12_2 Hi_21:12_3 Hi_21:12_4 Hi_21:12_5 Hi_21:12_6 Hi_21:12_7 Hi_21:12_8
Hi:21:12 x x x x x x x x
Hi:21:13 συνετέλεσαν δὲ ἐν ἀγαθοῖς τὸν βίον αὐτῶν, ἐν δὲ ἀναπαύσει ᾅδου ἐκοιμήθησαν.
Hi:21:13 And they spend their days in wealth, and fall asleep in the rest of the grave. (Job 21:13 Brenton)
Hi:21:13 Pędzą swe dni w dobrobycie, w spokoju zstępują do Szeolu. (Job 21:13 BT_4)
Hi:21:13 συνετέλεσαν δὲ ἐν ἀγαθοῖς τὸν βίον αὐτῶν, ἐν δὲ ἀναπαύσει ᾅδου ἐκοιμήθησαν.
Hi:21:13 συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) δέ ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν δέ ἀνά·παυσις, -εως, ἡ; ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)
Hi:21:13 By uzupełniać zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Życie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Odpoczynek {Reszta}; by odświeżać się powracaj do życia Hades; by śpiewać By dawać wytchnienie/snowi
Hi:21:13 sunete/lesan de\ e)n a)gaToi=s to\n bi/on au)tO=n, e)n de\ a)napau/sei a(/|dou e)koimE/TEsan.
Hi:21:13 synetelesan de en agaTois ton bion autOn, en de anapausei hadu ekoimETEsan.
Hi:21:13 VAI_AAI3P x P A1_DPM RA_ASM N2_ASM RD_GPM P x N3I_DSF N1M_GSM VCI_API3P
Hi:21:13 to complete δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought. the life he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] rest; to refresh revive Hades; to sing to repose/sleep
Hi:21:13 they-COMPLETE-ed Yet in/among/by (+dat) good ([Adj] dat) the (acc) life (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) Yet rest (dat); he/she/it-will-REFRESH, you(sg)-will-be-REFRESH-ed (classical) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! they-were-REPOSE/SLEEP-ed
Hi:21:13 Hi_21:13_1 Hi_21:13_2 Hi_21:13_3 Hi_21:13_4 Hi_21:13_5 Hi_21:13_6 Hi_21:13_7 Hi_21:13_8 Hi_21:13_9 Hi_21:13_10 Hi_21:13_11 Hi_21:13_12
Hi:21:13 x x x x x x x x x x x x
Hi:21:14 λέγει δὲ κυρίῳ Ἀπόστα ἀπ’ ἐμοῦ, ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι·
Hi:21:14 Yet such a man says to the Lord, Depart from me; I desire not to know thy ways. (Job 21:14 Brenton)
Hi:21:14 "Oddal się - mówili do Boga - nie chcemy znać Twoich dróg. (Job 21:14 BT_4)
Hi:21:14 λέγει δὲ κυρίῳ Ἀπόστα ἀπ’ ἐμοῦ, ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι·
Hi:21:14 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)
Hi:21:14 By mówić/opowiadaj zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj
Hi:21:14 le/gei de\ kuri/O| *)apo/sta a)p’ e)mou=, o(dou/s sou ei)de/nai ou) bou/lomai·
Hi:21:14 legei de kyriO aposta ap’ emu, hodus su eidenai u bulomai·
Hi:21:14 V1_PAI3S x N2_DSM VH_AAD2S P RP_GS N2_APF RP_GS VX_XAN D V1_PMI1S
Hi:21:14 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine way/road you; your/yours(sg) to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend
Hi:21:14 he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) Yet lord (dat); a lord ([Adj] dat) do-DISENGAGE-you(sg)! away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) ways/roads (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-PERCEIVE-ing, to-have-PERCEIVE-ed not I-am-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed
Hi:21:14 Hi_21:14_1 Hi_21:14_2 Hi_21:14_3 Hi_21:14_4 Hi_21:14_5 Hi_21:14_6 Hi_21:14_7 Hi_21:14_8 Hi_21:14_9 Hi_21:14_10 Hi_21:14_11
Hi:21:14 x x x x x x x x x x x
Hi:21:15 τί ἱκανός, ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ; καὶ τίς ὠφέλεια, ὅτι ἀπαντήσομεν αὐτῷ;
Hi:21:15 What is the Mighty One, that we should serve him? and what profit is there that we should approach him? (Job 21:15 Brenton)
Hi:21:15 Po cóż służyć Wszechmogącemu? Co da nam modlitwa do Niego?" (Job 21:15 BT_4)
Hi:21:15 τί ἱκανός, ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ; καὶ τίς ὠφέλεια, ὅτι ἀπαντήσομεν αὐτῷ;
Hi:21:15 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἱκανός -ή -όν ὅτι δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὠφέλεια, -ας, ἡ ὅτι ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:21:15 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Obszerny Ponieważ/tamto By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Korzyść Ponieważ/tamto By spotykać On/ona/to/to samo
Hi:21:15 ti/ i(kano/s, o(/ti douleu/somen au)tO=|; kai\ ti/s O)fe/leia, o(/ti a)pantE/somen au)tO=|;
Hi:21:15 ti hikanos, hoti duleusomen autO; kai tis Ofeleia, hoti apantEsomen autO;
Hi:21:15 RI_NSN A1_NSM C VF_FAI1P RD_DSM C RI_NSN N1A_NSF C VF_FAI1P RD_DSM
Hi:21:15 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ample because/that to obey to be a slave, serve he/she/it/same and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. benefit because/that to encounter he/she/it/same
Hi:21:15 who/what/why (nom|acc) ample ([Adj] nom) because/that we-will-OBEY him/it/same (dat) and who/what/why (nom) benefit (nom|voc) because/that we-will-ENCOUNTER him/it/same (dat)
Hi:21:15 Hi_21:15_1 Hi_21:15_2 Hi_21:15_3 Hi_21:15_4 Hi_21:15_5 Hi_21:15_6 Hi_21:15_7 Hi_21:15_8 Hi_21:15_9 Hi_21:15_10 Hi_21:15_11
Hi:21:15 x x x x x x x x x x x
Hi:21:16 ἐν χερσὶν γὰρ ἦν αὐτῶν τὰ ἀγαθά, ἔργα δὲ ἀσεβῶν οὐκ ἐφορᾷ.
Hi:21:16 For their good things were in their hands, but he regards not the works of the ungodly. (Job 21:16 Brenton)
Hi:21:16 Czyż w ich rękach nie ma szczęścia, choć ich myśli od Niego daleko? (Job 21:16 BT_4)
Hi:21:16 ἐν χερσὶν γὰρ ἦν αὐτῶν τὰ ἀγαθά, ἔργα δὲ ἀσεβῶν οὐκ ἐφορᾷ.
Hi:21:16 ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἔργον, -ου, τό δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -)
Hi:21:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Dla odtąd, jak By być On/ona/to/to samo Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Praca zaś Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo ??? Przed przydechem mocnym By wyglądać na
Hi:21:16 e)n CHersi\n ga\r E)=n au)tO=n ta\ a)gaTa/, e)/rga de\ a)sebO=n ou)k e)fora=|.
Hi:21:16 en CHersin gar En autOn ta agaTa, erga de asebOn uk efora.
Hi:21:16 P N3_DPF x V9_IAI3S RD_GPM RA_NPN A1_NPN N2N_NPN x A3H_GPM D V3_PAI3S
Hi:21:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand for since, as to be he/she/it/same the good inherently good, i.e. God-wrought. work δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege οὐχ before rough breathing to look upon
Hi:21:16 in/among/by (+dat) hands (dat) for he/she/it-was them/same (gen) the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) works (nom|acc|voc) Yet ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) not he/she/it-is-LOOK-ing-UPON, you(sg)-are-being-LOOK-ed-UPON, you(sg)-are-being-LOOK-ed-UPON (classical), he/she/it-should-be-LOOK-ing-UPON, you(sg)-should-be-being-LOOK-ed-UPON
Hi:21:16 Hi_21:16_1 Hi_21:16_2 Hi_21:16_3 Hi_21:16_4 Hi_21:16_5 Hi_21:16_6 Hi_21:16_7 Hi_21:16_8 Hi_21:16_9 Hi_21:16_10 Hi_21:16_11 Hi_21:16_12
Hi:21:16 x x x x x x x x x x x x
Hi:21:17 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ ἀσεβῶν λύχνος σβεσθήσεται, ἐπελεύσεται δὲ αὐτοῖς ἡ καταστροφή, ὠδῖνες δὲ αὐτοὺς ἕξουσιν ἀπὸ ὀργῆς.
Hi:21:17 Nevertheless, the lamp of the ungodly also shall be put out, and destruction shall come upon them, and pangs of vengeance shall seize them. (Job 21:17 Brenton)
Hi:21:17 Czy często gaśnie lampa niewiernych, czy na nich klęska spada? Gniew Boży rujnuje nieprawych? (Job 21:17 BT_4)
Hi:21:17 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ ἀσεβῶν λύχνος σβεσθήσεται, ἐπελεύσεται δὲ αὐτοῖς καταστροφή, ὠδῖνες δὲ αὐτοὺς ἕξουσιν ἀπὸ ὀργῆς.
Hi:21:17 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ δέ ἀλλά καί ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατα·στροφή, -ῆς, ἡ ὠδίν, -ῖνος, ἡ; ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ἀπό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
Hi:21:17 ??? Przed przydechem mocnym ???; miesiąc zaś Ale I też, nawet, mianowicie Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Lampa By gasić Do zbliżanie siebie zaś On/ona/to/to samo Katastrofa Urodzenia bólów bóle porodowy; by cierpieć bóle porodowy zaś On/ona/to/to samo By mieć; by być pozwalany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość
Hi:21:17 ou) mE\n de\ a)lla\ kai\ a)sebO=n lu/CHnos sbesTE/setai, e)peleu/setai de\ au)toi=s E( katastrofE/, O)di=nes de\ au)tou\s e(/Xousin a)po\ o)rgE=s.
Hi:21:17 u mEn de alla kai asebOn lyCHnos sbesTEsetai, epeleusetai de autois hE katastrofE, Odines de autus heXusin apo orgEs.
Hi:21:17 D x x C C A3H_GPM N2_NSM VC_FPI3S VF_FMI3S x RD_DPM RA_NSF N1_NSF N3_NPF x RD_APM VF_FAI3P P N1_GSF
Hi:21:17 οὐχ before rough breathing ???; month δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] but and also, even, namely ungodly; to be impious commit sacrilege lamp to extinguish to oncoming δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the catastrophe birth pangs travail; to travail δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to have; to be permitted from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wrath fume, anger, rage
Hi:21:17 not ???; month (nom|voc) Yet but and ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) lamp (nom) he/she/it-will-be-EXTINGUISH-ed he/she/it-will-be-ONCOMING-ed Yet them/same (dat) the (nom) catastrophe (nom|voc) birth pangss (nom|voc); you(sg)-were-TRAVAIL-ing Yet them/same (acc) they-will-HAVE, going-to-HAVE (fut ptcp) (dat); while BE-ing-PERMITTED (dat) away from (+gen) wrath (gen)
Hi:21:17 Hi_21:17_1 Hi_21:17_2 Hi_21:17_3 Hi_21:17_4 Hi_21:17_5 Hi_21:17_6 Hi_21:17_7 Hi_21:17_8 Hi_21:17_9 Hi_21:17_10 Hi_21:17_11 Hi_21:17_12 Hi_21:17_13 Hi_21:17_14 Hi_21:17_15 Hi_21:17_16 Hi_21:17_17 Hi_21:17_18 Hi_21:17_19
Hi:21:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:21:18 ἔσονται δὲ ὥσπερ ἄχυρα πρὸ ἀνέμου ἢ ὥσπερ κονιορτός, ὃν ὑφείλατο λαῖλαψ.
Hi:21:18 And they shall be as chaff before the wind, or as dust which the storm has taken up. (Job 21:18 Brenton)
Hi:21:18 Czyż są podobni do słomy na wietrze lub do plew pędzonych przez wicher? (Job 21:18 BT_4)
Hi:21:18 ἔσονται δὲ ὥσπερ ἄχυρα πρὸ ἀνέμου ὥσπερ κονιορτός, ὃν ὑφείλατο λαῖλαψ.
Hi:21:18 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ὥσ·περ ἄχυρον, -ου, τό πρό ἄνεμος, -ου, ὁ ἤ[1] ὥσ·περ κονιορτός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   λαῖλαψ, -απος, ἡ
Hi:21:18 By być zaś Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Plewy Przedtem (+informacja) Wiatr Albo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Proch Kto/, który/, który; by być Wrzeszcz wrzeszcz poszedłszy dalej, Thuc.;
Hi:21:18 e)/sontai de\ O(/sper a)/CHura pro\ a)ne/mou E)\ O(/sper koniorto/s, o(\n u(fei/lato lai=laPS.
Hi:21:18 esontai de hOsper aCHyra pro anemu E hOsper koniortos, hon hyfeilato lailaPS.
Hi:21:18 VF_FMI3P x D N2N_APN P N2_GSM C D N2_NSM RR_ASM VB_AMI3S N3P_NSF
Hi:21:18 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" chaff before (+gen) wind or just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" dust who/whom/which; to be ć squall squall having come on, Thuc.;
Hi:21:18 they-will-be Yet just as chaffs (nom|acc|voc) before (+gen) wind (gen) or just as dust (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc)   squall (nom|voc)
Hi:21:18 Hi_21:18_1 Hi_21:18_2 Hi_21:18_3 Hi_21:18_4 Hi_21:18_5 Hi_21:18_6 Hi_21:18_7 Hi_21:18_8 Hi_21:18_9 Hi_21:18_10 Hi_21:18_11 Hi_21:18_12
Hi:21:18 x x x x x x x x x x x x
Hi:21:19 ἐκλίποι υἱοὺς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ· ἀνταποδώσει πρὸς αὐτὸν καὶ γνώσεται.
Hi:21:19 Let his substance fail to supply his children: God shall recompense him, and he shall know it. (Job 21:19 Brenton)
Hi:21:19 "Bóg chowa cierpienia dla synów". Trzeba je zadać samemu, niech pozna, (Job 21:19 BT_4)
Hi:21:19 ἐκλίποι υἱοὺς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ· ἀνταποδώσει πρὸς αὐτὸν καὶ γνώσεται.
Hi:21:19 ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Hi:21:19 By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Syn By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo By spłacać nagrodę Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Hi:21:19 e)kli/poi ui(ou\s ta\ u(pa/rCHonta au)tou=· a)ntapodO/sei pro\s au)to\n kai\ gnO/setai.
Hi:21:19 eklipoi hyius ta hyparCHonta autu· antapodOsei pros auton kai gnOsetai.
Hi:21:19 VB_AAO3S N2_APM RA_NPN V1_PAPNPN RD_GSM VF_FAI3S P RD_ASM C VF_FMI3S
Hi:21:19 to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) son the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same to pay back reward toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize.
Hi:21:19 he/she/it-happens-to-FAIL (opt) sons (acc) the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-PAY BACK--REWARD, you(sg)-will-be-PAY BACK-ed--REWARD (classical) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/she/it-will-be-KNOW-ed
Hi:21:19 Hi_21:19_1 Hi_21:19_2 Hi_21:19_3 Hi_21:19_4 Hi_21:19_5 Hi_21:19_6 Hi_21:19_7 Hi_21:19_8 Hi_21:19_9 Hi_21:19_10
Hi:21:19 x x x x x x x x x x
Hi:21:20 ἴδοισαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τὴν ἑαυτοῦ σφαγήν, ἀπὸ δὲ κυρίου μὴ διασωθείη·
Hi:21:20 Let his eyes see his own destruction, and let him not be saved by the Lord. (Job 21:20 Brenton)
Hi:21:20 niech ujrzy oczami swą klęskę, niech gniew Wszechmocnego wypije! (Job 21:20 BT_4)
Hi:21:20 ἴδοισαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τὴν ἑαυτοῦ σφαγήν, ἀπὸ δὲ κυρίου μὴ διασωθείη·
Hi:21:20 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ σφαγή, -ῆς, ἡ ἀπό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-)
Hi:21:20 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie Ubój Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie Do chronionego
Hi:21:20 i)/doisan oi( o)fTalmoi\ au)tou= tE\n e(autou= sfagE/n, a)po\ de\ kuri/ou mE\ diasOTei/E·
Hi:21:20 idoisan hoi ofTalmoi autu tEn heautu sfagEn, apo de kyriu mE diasOTeiE·
Hi:21:20 VB_AAO3P RA_NPM N2_NPM RD_GSM RA_ASF RD_GSM N1_ASF P x N2_GSM D VC_APO3S
Hi:21:20 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye he/she/it/same the self /our-/your-/themselves slaughter from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to preserved
Hi:21:20 they-happen-to-SEE (opt) the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen) the (acc) self (gen) slaughter (acc) away from (+gen) Yet lord (gen); a lord ([Adj] gen) not he/she/it-happens-to-be-PRESERVED-ed (opt)
Hi:21:20 Hi_21:20_1 Hi_21:20_2 Hi_21:20_3 Hi_21:20_4 Hi_21:20_5 Hi_21:20_6 Hi_21:20_7 Hi_21:20_8 Hi_21:20_9 Hi_21:20_10 Hi_21:20_11 Hi_21:20_12
Hi:21:20 x x x x x x x x x x x x
Hi:21:21 ὅτι τί θέλημα αὐτοῦ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ μετ’ αὐτόν; καὶ ἀριθμοὶ μηνῶν αὐτοῦ διῃρέθησαν.
Hi:21:21 For his desire is in his house with him, and the number of his months has been suddenly cut off. (Job 21:21 Brenton)
Hi:21:21 Czy mu po śmierci zależy na domu, gdy liczba miesięcy skończona? (Job 21:21 BT_4)
Hi:21:21 ὅτι τί θέλημα αὐτοῦ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ μετ’ αὐτόν; καὶ ἀριθμοὶ μηνῶν αὐτοῦ διῃρέθησαν.
Hi:21:21 ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀριθμός, -οῦ, ὁ; ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) μήν[2], μηνός, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-)
Hi:21:21 Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]; by liczyć się Miesiąc On/ona/to/to samo By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj)
Hi:21:21 o(/ti ti/ Te/lEma au)tou= e)n oi)/kO| au)tou= met’ au)to/n; kai\ a)riTmoi\ mEnO=n au)tou= diE|re/TEsan.
Hi:21:21 hoti ti TelEma autu en oikO autu met’ auton; kai ariTmoi mEnOn autu diEreTEsan.
Hi:21:21 C RI_NSN N3M_NSN RD_GSM P N2_DSM RD_GSM P RD_ASM C N2_NPM N3_GPM RD_GSM VCI_API3P
Hi:21:21 because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. will desire, will, wish he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely number [see arithmetic]; to count month he/she/it/same to divide (apportion, separate, distribute)
Hi:21:21 because/that who/what/why (nom|acc) will (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) house (dat) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) and numbers (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-COUNT-ing (opt) months (gen) him/it/same (gen) they-were-DIVIDE-ed
Hi:21:21 Hi_21:21_1 Hi_21:21_2 Hi_21:21_3 Hi_21:21_4 Hi_21:21_5 Hi_21:21_6 Hi_21:21_7 Hi_21:21_8 Hi_21:21_9 Hi_21:21_10 Hi_21:21_11 Hi_21:21_12 Hi_21:21_13 Hi_21:21_14
Hi:21:21 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:21:22 πότερον οὐχὶ ὁ κύριός ἐστιν ὁ διδάσκων σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην; αὐτὸς δὲ φόνους διακρινεῖ.
Hi:21:22 Is it not the Lord who teaches understanding and knowledge? and does not he judge murders? (Job 21:22 Brenton)
Hi:21:22 Czy Boga chcesz uczyć mądrości, Tego, co sądzi mocarzy? (Job 21:22 BT_4)
Hi:21:22 πότερον οὐχὶ κύριός ἐστιν διδάσκων σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην; αὐτὸς δὲ φόνους διακρινεῖ.
Hi:21:22 πότερος -α -ον οὐχί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ καί   αὐτός αὐτή αὐτό δέ φόνος, -ου, ὁ δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-)
Hi:21:22 Czy , które z dwu Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być By uczyć Wglądu/orientacja I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo zaś Morderstwo By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony
Hi:21:22 po/teron ou)CHi\ o( ku/rio/s e)stin o( dida/skOn su/nesin kai\ e)pistE/mEn; au)to\s de\ fo/nous diakrinei=.
Hi:21:22 poteron uCHi ho kyrios estin ho didaskOn synesin kai epistEmEn; autos de fonus diakrinei.
Hi:21:22 D D RA_NSM N2_NSM V9_PAI3S RA_NSM V1_PAPNSM N3I_ASF C N1_ASF RD_NSM x N2_APM VF2_FAI3S
Hi:21:22 whether which of the two not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be the to teach insight/discernment and also, even, namely ć he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] murder to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged
Hi:21:22 whether (acc, nom|acc) not the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is the (nom) while TEACH-ing (nom) insight/discernment (acc) and   he/it/same (nom) Yet murders (acc) he/she/it-is-DIFFERENTIATE-ing, you(sg)-are-being-DIFFERENTIATE-ed (classical)
Hi:21:22 Hi_21:22_1 Hi_21:22_2 Hi_21:22_3 Hi_21:22_4 Hi_21:22_5 Hi_21:22_6 Hi_21:22_7 Hi_21:22_8 Hi_21:22_9 Hi_21:22_10 Hi_21:22_11 Hi_21:22_12 Hi_21:22_13 Hi_21:22_14
Hi:21:22 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:21:23 οὗτος ἀποθανεῖται ἐν κράτει ἁπλοσύνης αὐτοῦ, ὅλος δὲ εὐπαθῶν καὶ εὐθηνῶν·
Hi:21:23 One shall die in his perfect strength, and wholly at ease and prosperous; (Job 21:23 Brenton)
Hi:21:23 Jeden umiera szczęśliwy, ze wszech miar bezpieczny, beztroski. (Job 21:23 BT_4)
Hi:21:23 οὗτος ἀποθανεῖται ἐν κράτει ἁπλοσύνης αὐτοῦ, ὅλος δὲ εὐπαθῶν καὶ εὐθηνῶν·
Hi:21:23 οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν κράτο·ς, -ους, τό; κρατύς (-εῖα) -ύ [EXTRA], gen. sg. -έος and -έως; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό ὅλος -η -ον δέ   καί  
Hi:21:23 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; potężny; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać On/ona/to/to samo Cały zaś I też, nawet, mianowicie
Hi:21:23 ou(=tos a)poTanei=tai e)n kra/tei a(plosu/nEs au)tou=, o(/los de\ eu)paTO=n kai\ eu)TEnO=n·
Hi:21:23 hutos apoTaneitai en kratei haplosynEs autu, holos de eupaTOn kai euTEnOn·
Hi:21:23 RD_NSM VF2_FMI3S P N3E_DSN N1_GSF RD_GSM A1_NSM x V2_PAPNSM C V2_PAPNSM
Hi:21:23 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; mighty; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć he/she/it/same whole δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć and also, even, namely ć
Hi:21:23 this (nom) he/she/it-will-be-DIE-ed in/among/by (+dat) sway (dat); mighty ([Adj] dat); he/she/it-is-SEIZE/GRAB-ing-HOLD, you(sg)-are-being-SEIZE/GRAB-ed-HOLD (classical), be-you(sg)-SEIZE/GRAB-ing-HOLD!   him/it/same (gen) whole (nom) Yet   and  
Hi:21:23 Hi_21:23_1 Hi_21:23_2 Hi_21:23_3 Hi_21:23_4 Hi_21:23_5 Hi_21:23_6 Hi_21:23_7 Hi_21:23_8 Hi_21:23_9 Hi_21:23_10 Hi_21:23_11
Hi:21:23 x x x x x x x x x x x
Hi:21:24 τὰ δὲ ἔγκατα αὐτοῦ πλήρη στέατος, μυελὸς δὲ αὐτοῦ διαχεῖται.
Hi:21:24 and his inwards are full of fat, and his marrow is diffused throughout him. (Job 21:24 Brenton)
Hi:21:24 Naczynia ma pełne mleka, szpik jego kości jest świeży. (Job 21:24 BT_4)
Hi:21:24 τὰ δὲ ἔγκατα αὐτοῦ πλήρη στέατος, μυελὸς δὲ αὐτοῦ διαχεῖται.
Hi:21:24 ὁ ἡ τό δέ ἔγκατα, -άτων, τά [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό πλήρης -ες στέαρ, στέατος, τό [LXX] μυελός, -οῦ, ὁ δέ αὐτός αὐτή αὐτό δια·χέω [LXX] (δια+χε-, -, δια+χε·[σ]-, -, δια+κεχυ-, δια+χυ·θ-)
Hi:21:24 zaś Wnętrzności On/ona/to/to samo Pełny Łój Szpik kostny zaś On/ona/to/to samo By rozciągać się (rozpraszaj się, przelewaj się, płyń, zwilżaj (nawadniaj),{łza})
Hi:21:24 ta\ de\ e)/gkata au)tou= plE/rE ste/atos, muelo\s de\ au)tou= diaCHei=tai.
Hi:21:24 ta de enkata autu plErE steatos, myelos de autu diaCHeitai.
Hi:21:24 RA_NPN x N2N_NPN RD_GSM A3H_NPN N3T_GSN N2_NSM x RD_GSM V2_PMI3S
Hi:21:24 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] innards he/she/it/same full suet marrow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to spread (scatter, overflow, stream, moisten (irrigate),{tear})
Hi:21:24 the (nom|acc) Yet innards (nom|acc|voc) him/it/same (gen) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) suet (gen) marrow (nom) Yet him/it/same (gen) he/she/it-is-being-SPREAD-ed
Hi:21:24 Hi_21:24_1 Hi_21:24_2 Hi_21:24_3 Hi_21:24_4 Hi_21:24_5 Hi_21:24_6 Hi_21:24_7 Hi_21:24_8 Hi_21:24_9 Hi_21:24_10
Hi:21:24 x x x x x x x x x x
Hi:21:25 ὁ δὲ τελευτᾷ ὑπὸ πικρίας ψυχῆς οὐ φαγὼν οὐδὲν ἀγαθόν.
Hi:21:25 And another dies in bitterness of soul, not eating any good thing. (Job 21:25 Brenton)
Hi:21:25 Drugi zaś kończy w boleści i szczęścia nigdy nie zaznał. (Job 21:25 BT_4)
Hi:21:25 δὲ τελευτᾷ ὑπὸ πικρίας ψυχῆς οὐ φαγὼν οὐδὲν ἀγαθόν.
Hi:21:25 ὁ ἡ τό δέ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ὑπό πικρία, -ας, ἡ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Hi:21:25 zaś By kończyć się Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gorycz Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby ??? Przed przydechem mocnym Żarłok; by jeść Nie jeden (nic, nikt) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Hi:21:25 o( de\ teleuta=| u(po\ pikri/as PSuCHE=s ou) fagO\n ou)de\n a)gaTo/n.
Hi:21:25 ho de teleuta hypo pikrias PSyCHEs u fagOn uden agaTon.
Hi:21:25 RA_NSM x V3_PAI3S P N1A_GSF N1_GSF D VB_AAPNSM A3_ASN A1_ASN
Hi:21:25 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to end under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing bitterness life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person οὐχ before rough breathing glutton; to eat not one (nothing, no one) good inherently good, i.e. God-wrought.
Hi:21:25 the (nom) Yet he/she/it-is-END-ing, you(sg)-are-being-END-ed, you(sg)-are-being-END-ed (classical), he/she/it-should-be-END-ing, you(sg)-should-be-being-END-ed under (+acc), by (+gen) bitterness (gen), bitternesss (acc) life (gen) not gluttons (gen); going-to-EAT (fut ptcp) (nom), upon EAT-ing (nom) not one (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:21:25 Hi_21:25_1 Hi_21:25_2 Hi_21:25_3 Hi_21:25_4 Hi_21:25_5 Hi_21:25_6 Hi_21:25_7 Hi_21:25_8 Hi_21:25_9 Hi_21:25_10
Hi:21:25 x x x x x x x x x x
Hi:21:26 ὁμοθυμαδὸν δὲ ἐπὶ γῆς κοιμῶνται, σαπρία δὲ αὐτοὺς ἐκάλυψεν.
Hi:21:26 But they lie down in the earth together, and corruption covers them. (Job 21:26 Brenton)
Hi:21:26 A w ziemi leżą razem, obydwu pokrywa robactwo. (Job 21:26 BT_4)
Hi:21:26 ὁμοθυμαδὸν δὲ ἐπὶ γῆς κοιμῶνται, σαπρία δὲ αὐτοὺς ἐκάλυψεν.
Hi:21:26 ὁμοθυμαδόν δέ ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)   δέ αὐτός αὐτή αὐτό καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-)
Hi:21:26 W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By dawać wytchnienie/snowi zaś On/ona/to/to samo By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany
Hi:21:26 o(moTumado\n de\ e)pi\ gE=s koimO=ntai, sapri/a de\ au)tou\s e)ka/luPSen.
Hi:21:26 homoTymadon de epi gEs koimOntai, sapria de autus ekalyPSen.
Hi:21:26 D x P N1_GSF V3_PMI3P N1A_NSF x RD_APM VAI_AAI3S
Hi:21:26 in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land to repose/sleep ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to cover cloak, veiled, muffled
Hi:21:26 in solidarity Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) they-are-being-REPOSE/SLEEP-ed, they-should-be-being-REPOSE/SLEEP-ed   Yet them/same (acc) he/she/it-COVER-ed
Hi:21:26 Hi_21:26_1 Hi_21:26_2 Hi_21:26_3 Hi_21:26_4 Hi_21:26_5 Hi_21:26_6 Hi_21:26_7 Hi_21:26_8 Hi_21:26_9
Hi:21:26 x x x x x x x x x
Hi:21:27 ὥστε οἶδα ὑμᾶς ὅτι τόλμῃ ἐπίκεισθέ μοι·
Hi:21:27 So I know you, that ye presumptuously attack me: (Job 21:27 Brenton)
Hi:21:27 Wasze myśli są mi już znane i plany, jak chcecie mnie dręczyć. (Job 21:27 BT_4)
Hi:21:27 ὥστε οἶδα ὑμᾶς ὅτι τόλμῃ ἐπίκεισθέ μοι·
Hi:21:27 ὥστε οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι   ἐπί·κει·μαι (ath. επι+κει-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:21:27 Tak tamto By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ty Ponieważ/tamto By leżeć {By kłamać} na narzucanym, błagaj na, proś na, błagaj, błagaj, błagaj, przemawiaj Ja
Hi:21:27 O(/ste oi)=da u(ma=s o(/ti to/lmE| e)pi/keisTe/ moi·
Hi:21:27 hOste oida hymas hoti tolmE epikeisTe moi·
Hi:21:27 C VX_XAI1S RP_AP C N1S_DSF V5_PMI2P RP_DS
Hi:21:27 so that to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with you because/that ć to lie upon imposed, implore upon, beg upon, beseech, entreat, petition, plead I
Hi:21:27 so that I-have-PERCEIVE-ed you(pl) (acc) because/that   you(pl)-are-being-LIE-ed-UPON, be-you(pl)-being-LIE-ed-UPON! me (dat)
Hi:21:27 Hi_21:27_1 Hi_21:27_2 Hi_21:27_3 Hi_21:27_4 Hi_21:27_5 Hi_21:27_6 Hi_21:27_7
Hi:21:27 x x x x x x x
Hi:21:28 ὅτι ἐρεῖτε Ποῦ ἐστιν οἶκος ἄρχοντος; καὶ ποῦ ἐστιν ἡ σκέπη τῶν σκηνωμάτων τῶν ἀσεβῶν;
Hi:21:28 so that ye will say, Where is the house of the prince? and where is the covering of the tabernacles of the ungodly? (Job 21:28 Brenton)
Hi:21:28 Mówicie: "A gdzie dom bogacza lub namiot mieszkalny złoczyńców?" (Job 21:28 BT_4)
Hi:21:28 ὅτι ἐρεῖτε Ποῦ ἐστιν οἶκος ἄρχοντος; καὶ ποῦ ἐστιν σκέπη τῶν σκηνωμάτων τῶν ἀσεβῶν;
Hi:21:28 ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
Hi:21:28 Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Gdzie By być Dom Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Gdzie By być Schronienie Mieszkanie, zamieszkiwanie Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo
Hi:21:28 o(/ti e)rei=te *pou= e)stin oi)=kos a)/rCHontos; kai\ pou= e)stin E( ske/pE tO=n skEnOma/tOn tO=n a)sebO=n;
Hi:21:28 hoti ereite pu estin oikos arCHontos; kai pu estin hE skepE tOn skEnOmatOn tOn asebOn;
Hi:21:28 C VF2_FAI2P D V9_PAI3S N2_NSM N3_GSM C D V9_PAI3S RA_NSF N1_NSF RA_GPN N3M_GPN RA_GPM A3H_GPM
Hi:21:28 because/that to say/tell where to be house ruler; to begin and also, even, namely where to be the shelter the lodging, habitation the ungodly; to be impious commit sacrilege
Hi:21:28 because/that you(pl)-will-SAY/TELL where he/she/it-is house (nom) ruler (gen); while BEGIN-ing (gen) and where he/she/it-is the (nom) shelter (nom|voc) the (gen) lodging, habitations (gen) the (gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom)
Hi:21:28 Hi_21:28_1 Hi_21:28_2 Hi_21:28_3 Hi_21:28_4 Hi_21:28_5 Hi_21:28_6 Hi_21:28_7 Hi_21:28_8 Hi_21:28_9 Hi_21:28_10 Hi_21:28_11 Hi_21:28_12 Hi_21:28_13 Hi_21:28_14 Hi_21:28_15
Hi:21:28 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:21:29 ἐρωτήσατε παραπορευομένους ὁδόν, καὶ τὰ σημεῖα αὐτῶν οὐκ ἀπαλλοτριώσετε·
Hi:21:29 Ask those that go by the way, and do not disown their tokens. (Job 21:29 Brenton)
Hi:21:29 Czy nie pytacie podróżnych? Co mówią - nie wiecie dokładnie? (Job 21:29 BT_4)
Hi:21:29 ἐρωτήσατε παραπορευομένους ὁδόν, καὶ τὰ σημεῖα αὐτῶν οὐκ ἀπαλλοτριώσετε·
Hi:21:29 ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ καί ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·αλλοτριόω (-, απ+αλλοτριω·σ-, απ+αλλοτριω·σ-, -, απ+ηλλοτριω-, απ+αλλοτριω·θ-)
Hi:21:29 By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Do ??? Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie Znak; znak On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do ???
Hi:21:29 e)rOtE/sate paraporeuome/nous o(do/n, kai\ ta\ sEmei=a au)tO=n ou)k a)pallotriO/sete·
Hi:21:29 erOtEsate paraporeuomenus hodon, kai ta sEmeia autOn uk apallotriOsete·
Hi:21:29 VA_AAD2P V1_PMPAPM N2_ASF C RA_APN N2N_APN RD_GPM D VF_FAI2S
Hi:21:29 to ask interrogate, question inquire,query, quest to ??? way/road and also, even, namely the sign; sign he/she/it/same οὐχ before rough breathing to ???
Hi:21:29 do-ASK-you(pl)! while being-???-ed (acc) way/road (acc) and the (nom|acc) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) them/same (gen) not you(pl)-will-???
Hi:21:29 Hi_21:29_1 Hi_21:29_2 Hi_21:29_3 Hi_21:29_4 Hi_21:29_5 Hi_21:29_6 Hi_21:29_7 Hi_21:29_8 Hi_21:29_9
Hi:21:29 x x x x x x x x x
Hi:21:30 ὅτι εἰς ἡμέραν ἀπωλείας κουφίζεται ὁ πονηρός, εἰς ἡμέραν ὀργῆς αὐτοῦ ἀπαχθήσονται.
Hi:21:30 For the wicked hastens to the day of destruction: they shall be led away for the day of his vengeance. (Job 21:30 Brenton)
Hi:21:30 Grzesznik ocalał w dni grozy i w czasie, gdy nadciąga kara. (Job 21:30 BT_4)
Hi:21:30 ὅτι εἰς ἡμέραν ἀπωλείας κουφίζεται πονηρός, εἰς ἡμέραν ὀργῆς αὐτοῦ ἀπαχθήσονται.
Hi:21:30 ὅτι εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ κουφίζω (κουφιζ-, κουφι(ε)·[σ]-, κουφι·σ-, -, -, κουφισ·θ-) ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-)
Hi:21:30 Ponieważ/tamto Do (+przyspieszenie) Dzień Zniszczenie, zniszczenie Do ??? Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Do (+przyspieszenie) Dzień Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo By odciągać
Hi:21:30 o(/ti ei)s E(me/ran a)pOlei/as koufi/DZetai o( ponEro/s, ei)s E(me/ran o)rgE=s au)tou= a)paCHTE/sontai.
Hi:21:30 hoti eis hEmeran apOleias kufiDZetai ho ponEros, eis hEmeran orgEs autu apaCHTEsontai.
Hi:21:30 C P N1A_ASF N1A_GSF V1_PPI3S RA_NSM A1A_NSM P N1A_ASF N1_GSF RD_GSM VQ_FPI3P
Hi:21:30 because/that into (+acc) day annihilation, destruction to ??? the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος into (+acc) day wrath fume, anger, rage he/she/it/same to lead away
Hi:21:30 because/that into (+acc) day (acc) annihilation, destruction (gen), annihilation, destructions (acc) he/she/it-is-being-???-ed the (nom) wicked ([Adj] nom) into (+acc) day (acc) wrath (gen) him/it/same (gen) they-will-be-LEAD-ed-AWAY
Hi:21:30 Hi_21:30_1 Hi_21:30_2 Hi_21:30_3 Hi_21:30_4 Hi_21:30_5 Hi_21:30_6 Hi_21:30_7 Hi_21:30_8 Hi_21:30_9 Hi_21:30_10 Hi_21:30_11 Hi_21:30_12
Hi:21:30 x x x x x x x x x x x x
Hi:21:31 τίς ἀπαγγελεῖ ἐπὶ προσώπου αὐτοῦ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ; καὶ αὐτὸς ἐποίησεν, τίς ἀνταποδώσει αὐτῷ;
Hi:21:31 Who will tell him his way to his face, whereas he has done it? who shall recompense him? (Job 21:31 Brenton)
Hi:21:31 Więc kto mu wypomni złe życie i któż zapłaci za czyny? (Job 21:31 BT_4)
Hi:21:31 τίς ἀπαγγελεῖ ἐπὶ προσώπου αὐτοῦ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ; καὶ αὐτὸς ἐποίησεν, τίς ἀνταποδώσει αὐτῷ;
Hi:21:31 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:21:31 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By informować – informować albo opowiadać. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By czynić/rób Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spłacać nagrodę On/ona/to/to samo
Hi:21:31 ti/s a)paggelei= e)pi\ prosO/pou au)tou= tE\n o(do\n au)tou=; kai\ au)to\s e)poi/Esen, ti/s a)ntapodO/sei au)tO=|;
Hi:21:31 tis apangelei epi prosOpu autu tEn hodon autu; kai autos epoiEsen, tis antapodOsei autO;
Hi:21:31 RI_NSM VF2_FAI3S P N2N_GSN RD_GSM RA_ASF N2_ASF RD_GSM C RD_NSM VAI_AAI3S RI_NSM VF_FAI3S RD_DSM
Hi:21:31 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to report – to report or tell. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same the way/road he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to do/make who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to pay back reward he/she/it/same
Hi:21:31 who/what/why (nom) he/she/it-will-DELIVER A MESSAGE, you(sg)-will-be-DELIVER A MESSAGE-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) him/it/same (gen) the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen) and he/it/same (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed who/what/why (nom) he/she/it-will-PAY BACK--REWARD, you(sg)-will-be-PAY BACK-ed--REWARD (classical) him/it/same (dat)
Hi:21:31 Hi_21:31_1 Hi_21:31_2 Hi_21:31_3 Hi_21:31_4 Hi_21:31_5 Hi_21:31_6 Hi_21:31_7 Hi_21:31_8 Hi_21:31_9 Hi_21:31_10 Hi_21:31_11 Hi_21:31_12 Hi_21:31_13 Hi_21:31_14
Hi:21:31 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:21:32 καὶ αὐτὸς εἰς τάφους ἀπηνέχθη καὶ ἐπὶ σορῷ ἠγρύπνησεν.
Hi:21:32 And he has been led away to the tombs, and he has watched over the heaps. (Job 21:32 Brenton)
Hi:21:32 Takiego grzebią uroczyście i straże stawiają przy grobie. (Job 21:32 BT_4)
Hi:21:32 καὶ αὐτὸς εἰς τάφους ἀπηνέχθη καὶ ἐπὶ σορῷ ἠγρύπνησεν.
Hi:21:32 καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] τάφος, -ου, ὁ ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) καί ἐπί σορός, -οῦ, ἡ ἀγρυπνέω (αγρυπν(ε)-, -, αγρυπνη·σ-, -, -, -)
Hi:21:32 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Poważny By zabierać poddawaj się odwdzięczać się I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trumna By chcieć dla snu
Hi:21:32 kai\ au)to\s ei)s ta/fous a)pEne/CHTE kai\ e)pi\ sorO=| E)gru/pnEsen.
Hi:21:32 kai autos eis tafus apEneCHTE kai epi sorO EgrypnEsen.
Hi:21:32 C RD_NSM P N2_APM VQI_API3S C P N2_DSF VAI_AAI3S
Hi:21:32 and also, even, namely he/she/it/same into (+acc) grave to carry away yield to repay and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing coffin to want for sleep
Hi:21:32 and he/it/same (nom) into (+acc) graves (acc) he/she/it-was-CARRY AWAY-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) coffin (dat) he/she/it-WANT-ed-FOR-SLEEP
Hi:21:32 Hi_21:32_1 Hi_21:32_2 Hi_21:32_3 Hi_21:32_4 Hi_21:32_5 Hi_21:32_6 Hi_21:32_7 Hi_21:32_8 Hi_21:32_9
Hi:21:32 x x x x x x x x x
Hi:21:33 ἐγλυκάνθησαν αὐτῷ χάλικες χειμάρρου, καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πᾶς ἄνθρωπος ἀπελεύσεται, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἀναρίθμητοι.
Hi:21:33 The stones of the valley have been sweet to him, and every man shall depart after him, and there are innumerable ones before him. (Job 21:33 Brenton)
Hi:21:33 Toteż przyjemne są mu grudy ziemi, bo tłum ludzi jest za nim, jak i przed nim bez liku. (Job 21:33 BT_4)
Hi:21:33 ἐγλυκάνθησαν αὐτῷ χάλικες χειμάρρου, καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πᾶς ἄνθρωπος ἀπελεύσεται, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἀναρίθμητοι.
Hi:21:33   αὐτός αὐτή αὐτό χάλιξ, -ακος, ὁ [LXX] χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ καί ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αρίθμητος -ον
Hi:21:33 On/ona/to/to samo Kamyk Koryto rzeki I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki By odchodzić I też, nawet, mianowicie Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo Niezliczony
Hi:21:33 e)gluka/nTEsan au)tO=| CHa/likes CHeima/rrou, kai\ o)pi/sO au)tou= pa=s a)/nTrOpos a)peleu/setai, kai\ e)/mprosTen au)tou= a)nari/TmEtoi.
Hi:21:33 eglykanTEsan autO CHalikes CHeimarru, kai opisO autu pas anTrOpos apeleusetai, kai emprosTen autu anariTmEtoi.
Hi:21:33 VCI_API3P RD_DSM N3K_NPM N2_GSM C P RD_GSM A3_NSM N2_NSM VF_FMI3S C P RD_GSM A1B_NPM
Hi:21:33 ć he/she/it/same pebble wadi and also, even, namely behind back, behind, after he/she/it/same every all, each, every, the whole of human to depart and also, even, namely before/in front of he/she/it/same innumerable
Hi:21:33   him/it/same (dat) pebbles (nom|voc) wadi (gen, voc) and behind him/it/same (gen) every (nom|voc) human (nom) he/she/it-will-be-DEPART-ed and before/in front of him/it/same (gen) innumerable ([Adj] nom|voc)
Hi:21:33 Hi_21:33_1 Hi_21:33_2 Hi_21:33_3 Hi_21:33_4 Hi_21:33_5 Hi_21:33_6 Hi_21:33_7 Hi_21:33_8 Hi_21:33_9 Hi_21:33_10 Hi_21:33_11 Hi_21:33_12 Hi_21:33_13 Hi_21:33_14
Hi:21:33 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:21:34 πῶς δὲ παρακαλεῖτέ με κενά; τὸ δὲ ἐμὲ καταπαύσασθαι ἀφ’ ὑμῶν οὐδέν.
Hi:21:34 How then do ye comfort me in vain? whereas I have no rest from your molestation. (Job 21:34 Brenton)
Hi:21:34 Więc czemu mnie próżno cieszycie, gdy prawdzie odpowiedź zaprzecza?» (Job 21:34 BT_4)
Hi:21:34 πῶς δὲ παρακαλεῖτέ με κενά; τὸ δὲ ἐμὲ καταπαύσασθαι ἀφ’ ὑμῶν οὐδέν.
Hi:21:34 πῶς[1] δέ παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κενός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
Hi:21:34 Jak zaś By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ja Pusty/pozbawiony zaś Ja; mój/mój Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Nie jeden (nic, nikt)
Hi:21:34 pO=s de\ parakalei=te/ me kena/; to\ de\ e)me\ katapau/sasTai a)f’ u(mO=n ou)de/n.
Hi:21:34 pOs de parakaleite me kena; to de eme katapausasTai af’ hymOn uden.
Hi:21:34 D x V2_PAI2P RP_AS A1_APN RA_ASN x RP_AS VA_AMN P RP_GP A3_ASN
Hi:21:34 how δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with I empty/devoid the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I; my/mine to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you not one (nothing, no one)
Hi:21:34 how Yet you(pl)-are-PETITION-ing, be-you(pl)-PETITION-ing! me (acc) empty/devoid ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) Yet me (acc); my/mine (voc) to-be-???-ed away from (+gen) you(pl) (gen) not one (nom|acc)
Hi:21:34 Hi_21:34_1 Hi_21:34_2 Hi_21:34_3 Hi_21:34_4 Hi_21:34_5 Hi_21:34_6 Hi_21:34_7 Hi_21:34_8 Hi_21:34_9 Hi_21:34_10 Hi_21:34_11 Hi_21:34_12
Hi:21:34 x x x x x x x x x x x x