Hi:27:1 Ἔτι δὲ προσθεὶς Ιωβ εἶπεν τῷ προοιμίῳ
Hi:27:1 And Job further continued and said in his parable, (Job 27:1 Brenton)
Hi:27:1 Hiob jeszcze głos zabrał, i rzekł: (Job 27:1 BT_4)
Hi:27:1 Ἔτι δὲ προσθεὶς Ιωβ εἶπεν τῷ προοιμίῳ
Hi:27:1 ἔτι δέ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) Ἰώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό  
Hi:27:1 Jeszcze/jeszcze zaś By dodawać do Hiob By mówić/opowiadaj
Hi:27:1 *)/eti de\ prosTei\s *iOb ei)=pen tO=| prooimi/O|
Hi:27:1 eti de prosTeis iOb eipen tO prooimiO
Hi:27:1 D x VE_AAPNSM N_NSM VBI_AAI3S RA_DSN N2N_DSN
Hi:27:1 yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to add to Job to say/tell the ć
Hi:27:1 yet/still Yet upon ADD-ing-TO (nom|voc) Job (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat)  
Hi:27:1 Hi_27:1_1 Hi_27:1_2 Hi_27:1_3 Hi_27:1_4 Hi_27:1_5 Hi_27:1_6 Hi_27:1_7
Hi:27:1 x x x x x x x
Hi:27:2 Ζῇ κύριος, ὃς οὕτω με κέκρικεν, καὶ ὁ παντοκράτωρ ὁ πικράνας μου τὴν ψυχήν,
Hi:27:2 As God lives, who has thus judge me; and the Almighty, who has embittered my soul; (Job 27:2 Brenton)
Hi:27:2 «Na życie Boga, co nie dał mi prawa, na Wszechmocnego, co poi goryczą, (Job 27:2 BT_4)
Hi:27:2 Ζῇ κύριος, ὃς οὕτω με κέκρικεν, καὶ παντοκράτωρ πικράνας μου τὴν ψυχήν,
Hi:27:2 ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ οὕτως/οὕτω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) καί ὁ ἡ τό παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὁ ἡ τό πικραίνω (πικραιν-, πικραν(ε)·[σ]-, πικραν·[σ]-, -, -, πικραν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Hi:27:2 Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ja By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj I też, nawet, mianowicie Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By robić gorzki Ja Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Hi:27:2 *DZE=| ku/rios, o(\s ou(/tO me ke/kriken, kai\ o( pantokra/tOr o( pikra/nas mou tE\n PSuCHE/n,
Hi:27:2 DZE kyrios, hos hutO me kekriken, kai ho pantokratOr ho pikranas mu tEn PSyCHEn,
Hi:27:2 V3_PAI3S N2_NSM RR_NSM D RP_AS VX_XAI3S C RA_NSM N3R_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RP_GS RA_ASF N1_ASF
Hi:27:2 to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] I to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn and also, even, namely the Almighty ruler of all going before all the to make bitter I the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Hi:27:2 he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (nom) thusly/like this me (acc) he/she/it-has-JUDGE-ed and the (nom) Almighty ruler of all (nom) the (nom) upon MAKE-ing-BITTER (nom|voc) me (gen) the (acc) life (acc)
Hi:27:2 Hi_27:2_1 Hi_27:2_2 Hi_27:2_3 Hi_27:2_4 Hi_27:2_5 Hi_27:2_6 Hi_27:2_7 Hi_27:2_8 Hi_27:2_9 Hi_27:2_10 Hi_27:2_11 Hi_27:2_12 Hi_27:2_13 Hi_27:2_14
Hi:27:2 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:27:3 ἦ μὴν ἔτι τῆς πνοῆς μου ἐνούσης, πνεῦμα δὲ θεῖον τὸ περιόν μοι ἐν ῥισίν,
Hi:27:3 verily, while my breath is yet in me, and the breath of God which remains to me is in my nostrils, (Job 27:3 Brenton)
Hi:27:3 dopóki mam oddech w sobie, a w nozdrzach mam Boże tchnienie, (Job 27:3 BT_4)
Hi:27:3 μὴν ἔτι τῆς πνοῆς μου ἐνούσης, πνεῦμα δὲ θεῖον τὸ περιόν μοι ἐν ῥισίν,
Hi:27:3 ἦ[2] μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ ἔτι ὁ ἡ τό πνοή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔν·ειμι fr. εἰμί[1] (ath. εν+(εσ)-/εν+(εσ)-, -, -, -, -, -) πνεῦμα[τ], -ατος, τό δέ θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν  
Hi:27:3 Naprawdę ???; miesiąc Jeszcze/jeszcze Porywu/oddech Ja By być wewnątrz Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr zaś Boży; boży Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Hi:27:3 E)= mE\n e)/ti tE=s pnoE=s mou e)nou/sEs, pneu=ma de\ Tei=on to\ perio/n moi e)n r(isi/n,
Hi:27:3 E mEn eti tEs pnoEs mu enusEs, pneuma de Teion to perion moi en risin,
Hi:27:3 D x D RA_GSF N1_GSF RP_GS V9_PAPGSF N3M_NSN x A1A_NSN RA_NSN V9_PAPNSN RP_DS P N3_DPF
Hi:27:3 truly ???; month yet/still the gust/breath I to be within spirit breath, spiritual utterance, wind δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] divine; divine the ć I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Hi:27:3 truly ???; month (nom|voc) yet/still the (gen) gust/breath (gen) me (gen) while BE-ing-WITHIN (gen) spirit (nom|acc|voc) Yet divine (nom|acc|voc); divine ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc)   me (dat) in/among/by (+dat)  
Hi:27:3 Hi_27:3_1 Hi_27:3_2 Hi_27:3_3 Hi_27:3_4 Hi_27:3_5 Hi_27:3_6 Hi_27:3_7 Hi_27:3_8 Hi_27:3_9 Hi_27:3_10 Hi_27:3_11 Hi_27:3_12 Hi_27:3_13 Hi_27:3_14 Hi_27:3_15
Hi:27:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:27:4 μὴ λαλήσειν τὰ χείλη μου ἄνομα, οὐδὲ ἡ ψυχή μου μελετήσει ἄδικα.
Hi:27:4 my lips shall not speak evil words, neither shall my soul meditate unrighteous thoughts. (Job 27:4 Brenton)
Hi:27:4 usta moje nie wyrażą się podle, nie wyrwie się słowo podstępne. (Job 27:4 BT_4)
Hi:27:4 μὴ λαλήσειν τὰ χείλη μου ἄνομα, οὐδὲ ψυχή μου μελετήσει ἄδικα.
Hi:27:4 μή λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄ·νομος -ον οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) ἄ·δικος -ον
Hi:27:4 Nie By mówić Warga Ja Na zewnątrz prawa ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By nawiedzać wszędzie {skończony} Niesprawiedliwy
Hi:27:4 mE\ lalE/sein ta\ CHei/lE mou a)/noma, ou)de\ E( PSuCHE/ mou meletE/sei a)/dika.
Hi:27:4 mE lalEsein ta CHeilE mu anoma, ude hE PSyCHE mu meletEsei adika.
Hi:27:4 D VF_FAN RA_APN N3E_APN RP_GS A1B_APN C RA_NSF N1_NSF RP_GS VF_FAI3S A1B_APN
Hi:27:4 not to speak the lip I outside the law οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to obsess over unjust
Hi:27:4 not to-will-SPEAK the (nom|acc) lips (nom|acc|voc) me (gen) outside the law ([Adj] nom|acc|voc) neither/nor the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) he/she/it-will-OBSESS-OVER, you(sg)-will-be-OBSESS-ed-OVER (classical) unjust ([Adj] nom|acc|voc)
Hi:27:4 Hi_27:4_1 Hi_27:4_2 Hi_27:4_3 Hi_27:4_4 Hi_27:4_5 Hi_27:4_6 Hi_27:4_7 Hi_27:4_8 Hi_27:4_9 Hi_27:4_10 Hi_27:4_11 Hi_27:4_12
Hi:27:4 x x x x x x x x x x x x
Hi:27:5 μή μοι εἴη δικαίους ὑμᾶς ἀποφῆναι, ἕως ἂν ἀποθάνω· οὐ γὰρ ἀπαλλάξω μου τὴν ἀκακίαν.
Hi:27:5 Far be it from me that I should justify you till I die; for I will not let go my innocence, (Job 27:5 Brenton)
Hi:27:5 Dalekim od tego, by słuszność wam przyznać, jak długo żyć będę, twierdzę, żem czysty. (Job 27:5 BT_4)
Hi:27:5 μή μοι εἴη δικαίους ὑμᾶς ἀποφῆναι, ἕως ἂν ἀποθάνω· οὐ γὰρ ἀπαλλάξω μου τὴν ἀκακίαν.
Hi:27:5 μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίκαιος -αία -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπο·φαίνω [LXX] (-, -, απο+φην·[σ]-, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό  
Hi:27:5 Nie Ja By być Właśnie prawy, właśnie Ty Do ??? Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By umierać ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By ulżyć zmieniać się precz (kogoś) i tak eliminuj ciężar. Ja
Hi:27:5 mE/ moi ei)/E dikai/ous u(ma=s a)pofE=nai, e(/Os a)/n a)poTa/nO· ou) ga\r a)palla/XO mou tE\n a)kaki/an.
Hi:27:5 mE moi eiE dikaius hymas apofEnai, heOs an apoTanO· u gar apallaXO mu tEn akakian.
Hi:27:5 D RP_DS V9_PAO3S A1A_APM RP_AP VA_AAN C x VB_AAS1S D x VF_FAI1S RP_GS RA_ASF N1A_ASF
Hi:27:5 not I to be just righteous, just you to ??? until; dawn ever (if ever) to die οὐχ before rough breathing for since, as to relieve to change off (of someone) and thus eliminate a burden. I the ć
Hi:27:5 not me (dat) he/she/it-happens-to-be (opt) just ([Adj] acc) you(pl) (acc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever I-will-DIE, I-should-DIE not for I-will-RELIEVE, I-should-RELIEVE me (gen) the (acc)  
Hi:27:5 Hi_27:5_1 Hi_27:5_2 Hi_27:5_3 Hi_27:5_4 Hi_27:5_5 Hi_27:5_6 Hi_27:5_7 Hi_27:5_8 Hi_27:5_9 Hi_27:5_10 Hi_27:5_11 Hi_27:5_12 Hi_27:5_13 Hi_27:5_14 Hi_27:5_15
Hi:27:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:27:6 δικαιοσύνῃ δὲ προσέχων οὐ μὴ προῶμαι· οὐ γὰρ σύνοιδα ἐμαυτῷ ἄτοπα πράξας.
Hi:27:6 but keeping fast to my righteousness I will by no means let it go: for I am not conscious to myself of having done any thing amiss. (Job 27:6 Brenton)
Hi:27:6 Że strzegę prawości, a nie porzucam: serce nie dręczy mnie nigdy. (Job 27:6 BT_4)
Hi:27:6 δικαιοσύνῃ δὲ προσέχων οὐ μὴ προῶμαι· οὐ γὰρ σύνοιδα ἐμαυτῷ ἄτοπα πράξας.
Hi:27:6 δικαιο·σύνη, -ης, ἡ δέ προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ σύν·οιδα (ath. συν+ιδ-/ath. συν+ειδ(ε)-/ath. συν+ειδ-, -, -, συν+οιδ·[κ]-/συν+ειδ·[κ]-, -, -) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἄ·τοπος -ον πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-)
Hi:27:6 Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa zaś By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. ??? Przed przydechem mocnym Nie ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Do ??? Siebie Nie na miejscu By działać
Hi:27:6 dikaiosu/nE| de\ prose/CHOn ou) mE\ proO=mai· ou) ga\r su/noida e)mautO=| a)/topa pra/Xas.
Hi:27:6 dikaiosynE de proseCHOn u mE proOmai· u gar synoida emautO atopa praXas.
Hi:27:6 N1_DSF x V1_PAPNSM D D VA_AMS1S D x VX_XAI1S RD_DSM A1B_APN VA_AAPNSM
Hi:27:6 righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. οὐχ before rough breathing not ć οὐχ before rough breathing for since, as to ??? myself out of place to act
Hi:27:6 righteousness (dat) Yet while PAY HEED-ing (nom) not not   not for I-have-???-ed myself (dat) out of place ([Adj] nom|acc|voc) upon ACT-ing (nom|voc)
Hi:27:6 Hi_27:6_1 Hi_27:6_2 Hi_27:6_3 Hi_27:6_4 Hi_27:6_5 Hi_27:6_6 Hi_27:6_7 Hi_27:6_8 Hi_27:6_9 Hi_27:6_10 Hi_27:6_11 Hi_27:6_12
Hi:27:6 x x x x x x x x x x x x
Hi:27:7 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ εἴησαν οἱ ἐχθροί μου ὥσπερ ἡ καταστροφὴ τῶν ἀσεβῶν, καὶ οἱ ἐπ’ ἐμὲ ἐπανιστανόμενοι ὥσπερ ἡ ἀπώλεια τῶν παρανόμων.
Hi:27:7 Nay rather, but let mine enemies be as the overthrow of the ungodly, and they that rise up against me, as the destruction of transgressors. (Job 27:7 Brenton)
Hi:27:7 Mój wróg niech stanie się winny, przeciwnik niech będzie występny! (Job 27:7 BT_4)
Hi:27:7 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ εἴησαν οἱ ἐχθροί μου ὥσπερ καταστροφὴ τῶν ἀσεβῶν, καὶ οἱ ἐπ’ ἐμὲ ἐπανιστανόμενοι ὥσπερ ἀπώλεια τῶν παρανόμων.
Hi:27:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ δέ ἀλλά εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὥσ·περ ὁ ἡ τό κατα·στροφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐπ·αν·ιστάνω (by-form of ἐπ·αν·ίστημι) (επαν+ισταν-, -, -, -, -, -) ὥσ·περ ὁ ἡ τό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -)
Hi:27:7 ??? Przed przydechem mocnym ???; miesiąc zaś Ale By być Wrogi Ja Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Katastrofa Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By podnosić się/buntownika Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Zniszczenie, zniszczenie By być na zewnątrz prawa
Hi:27:7 ou) mE\n de\ a)lla\ ei)/Esan oi( e)CHTroi/ mou O(/sper E( katastrofE\ tO=n a)sebO=n, kai\ oi( e)p’ e)me\ e)panistano/menoi O(/sper E( a)pO/leia tO=n parano/mOn.
Hi:27:7 u mEn de alla eiEsan hoi eCHTroi mu hOsper hE katastrofE tOn asebOn, kai hoi ep’ eme epanistanomenoi hOsper hE apOleia tOn paranomOn.
Hi:27:7 D x x C V9_PAO3P RA_NPM N2_NPM RP_GS D RA_NSF N1_NSF RA_GPM A3H_GPM C RA_NPM P RP_AS VM_AMPNPM D RA_NSF N1A_NSF RA_GPM A1B_GPM
Hi:27:7 οὐχ before rough breathing ???; month δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] but to be the hostile I just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the catastrophe the ungodly; to be impious commit sacrilege and also, even, namely the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to uprise/rebel just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the annihilation, destruction the to be outside the law
Hi:27:7 not ???; month (nom|voc) Yet but they-happen-to-be (opt) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) me (gen) just as the (nom) catastrophe (nom|voc) the (gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) and the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) while being-UPRISE/REBEL-ed (nom|voc) just as the (nom) annihilation, destruction (nom|voc) the (gen) while BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (nom)
Hi:27:7 Hi_27:7_1 Hi_27:7_2 Hi_27:7_3 Hi_27:7_4 Hi_27:7_5 Hi_27:7_6 Hi_27:7_7 Hi_27:7_8 Hi_27:7_9 Hi_27:7_10 Hi_27:7_11 Hi_27:7_12 Hi_27:7_13 Hi_27:7_14 Hi_27:7_15 Hi_27:7_16 Hi_27:7_17 Hi_27:7_18 Hi_27:7_19 Hi_27:7_20 Hi_27:7_21 Hi_27:7_22 Hi_27:7_23
Hi:27:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:27:8 καὶ τίς γάρ ἐστιν ἐλπὶς ἀσεβεῖ ὅτι ἐπέχει; πεποιθὼς ἐπὶ κύριον ἆρα σωθήσεται;
Hi:27:8 For what is the hope of the ungodly, that he holds to it? will he indeed trust in the Lord and be saved? (Job 27:8 Brenton)
Hi:27:8 W czym grzesznik ma ufać, gdy skończy, gdy Bóg zabierze mu duszę? (Job 27:8 BT_4)
Hi:27:8 καὶ τίς γάρ ἐστιν ἐλπὶς ἀσεβεῖ ὅτι ἐπέχει; πεποιθὼς ἐπὶ κύριον ἆρα σωθήσεται;
Hi:27:8 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ὅτι ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἆρα[3] σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Hi:27:8 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak By być Miej nadzieję/oczekiwanie Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Ponieważ/tamto By ofiarować By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Hi:27:8 kai\ ti/s ga/r e)stin e)lpi\s a)sebei= o(/ti e)pe/CHei; pepoiTO\s e)pi\ ku/rion a)=ra sOTE/setai;
Hi:27:8 kai tis gar estin elpis asebei hoti epeCHei; pepoiTOs epi kyrion ara sOTEsetai;
Hi:27:8 C RI_NSM x V9_PAI3S N3D_NSF A3H_DSM C V1_PAI3S VX_XAPNSM P N2_ASM x VC_FPI3S
Hi:27:8 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as to be hope/expectation ungodly; to be impious commit sacrilege because/that to proffer to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ??? to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Hi:27:8 and who/what/why (nom) for he/she/it-is hope/expectation (nom) ungodly ([Adj] dat); he/she/it-is-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE, you(sg)-are-being-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE (classical), be-you(sg)-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE! because/that he/she/it-is-PROFFER-ing, you(sg)-are-being-PROFFER-ed (classical) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) ??? he/she/it-will-be-SAVE-ed
Hi:27:8 Hi_27:8_1 Hi_27:8_2 Hi_27:8_3 Hi_27:8_4 Hi_27:8_5 Hi_27:8_6 Hi_27:8_7 Hi_27:8_8 Hi_27:8_9 Hi_27:8_10 Hi_27:8_11 Hi_27:8_12 Hi_27:8_13
Hi:27:8 x x x x x x x x x x x x x
Hi:27:9 ἦ τὴν δέησιν αὐτοῦ εἰσακούσεται κύριος; ἢ ἐπελθούσης αὐτῷ ἀνάγκης
Hi:27:9 Will God hear his prayer? or, when distress has come upon him, (Job 27:9 Brenton)
Hi:27:9 Czyż Bóg wysłucha jego wołania, gdy spadnie na niego nieszczęście? (Job 27:9 BT_4)
Hi:27:9 τὴν δέησιν αὐτοῦ εἰσακούσεται κύριος; ἐπελθούσης αὐτῷ ἀνάγκης
Hi:27:9 ἦ[2] ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἤ[1] ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνάγκη, -ης, ἡ
Hi:27:9 Naprawdę Obrona On/ona/to/to samo Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Albo Do zbliżanie siebie On/ona/to/to samo Przymusu/potrzeba
Hi:27:9 E)= tE\n de/Esin au)tou= ei)sakou/setai ku/rios; E)\ e)pelTou/sEs au)tO=| a)na/gkEs
Hi:27:9 E tEn deEsin autu eisakusetai kyrios; E epelTusEs autO anankEs
Hi:27:9 D RA_ASF N3I_ASF RD_GSM VF_FMI3S N2_NSM C VB_AAPGSF RD_DSM N1_GSF
Hi:27:9 truly the plea he/she/it/same to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. or to oncoming he/she/it/same compulsion/necessity
Hi:27:9 truly the (acc) plea (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-HEARD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) or upon ONCOMING-ing (gen) him/it/same (dat) compulsion/necessity (gen)
Hi:27:9 Hi_27:9_1 Hi_27:9_2 Hi_27:9_3 Hi_27:9_4 Hi_27:9_5 Hi_27:9_6 Hi_27:9_7 Hi_27:9_8 Hi_27:9_9 Hi_27:9_10
Hi:27:9 x x x x x x x x x x
Hi:27:10 μὴ ἔχει τινὰ παρρησίαν ἔναντι αὐτοῦ; ἢ ὡς ἐπικαλεσαμένου αὐτοῦ εἰσακούσεται αὐτοῦ;
Hi:27:10 has he any confidence before him? or will God hear him as he calls upon him? (Job 27:10 Brenton)
Hi:27:10 Czy może się cieszyć Wszechmocnym, choć wzywałby Boga co chwila? (Job 27:10 BT_4)
Hi:27:10 μὴ ἔχει τινὰ παρρησίαν ἔναντι αὐτοῦ; ὡς ἐπικαλεσαμένου αὐτοῦ εἰσακούσεται αὐτοῦ;
Hi:27:10 μή ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ παρρησία, -ας, ἡ ἔν·αντι αὐτός αὐτή αὐτό ἤ[1] ὡς ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:27:10 Nie By mieć Jakiś/jakikolwiek Śmiałości otwartość Przedtem (+informacja) On/ona/to/to samo Albo Jak/jak By odwiedzać On/ona/to/to samo Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) On/ona/to/to samo
Hi:27:10 mE\ e)/CHei tina\ parrEsi/an e)/nanti au)tou=; E)\ O(s e)pikalesame/nou au)tou= ei)sakou/setai au)tou=;
Hi:27:10 mE eCHei tina parrEsian enanti autu; E hOs epikalesamenu autu eisakusetai autu;
Hi:27:10 D V1_PAI3S RI_ASM N1A_ASF P RD_GSM C C VA_AMPGSM RD_GSM VF_FMI3S RD_GSM
Hi:27:10 not to have some/any boldness openness before (+gen) he/she/it/same or as/like to call upon he/she/it/same to heard (being heard, listen into, hearken) he/she/it/same
Hi:27:10 not he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) some/any (nom|acc), some/any (acc) boldness (acc) before (+gen) him/it/same (gen) or as/like upon being-CALL-ed-UPON (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-HEARD-ed him/it/same (gen)
Hi:27:10 Hi_27:10_1 Hi_27:10_2 Hi_27:10_3 Hi_27:10_4 Hi_27:10_5 Hi_27:10_6 Hi_27:10_7 Hi_27:10_8 Hi_27:10_9 Hi_27:10_10 Hi_27:10_11 Hi_27:10_12
Hi:27:10 x x x x x x x x x x x x
Hi:27:11 ἀλλὰ δὴ ἀναγγελῶ ὑμῖν τί ἐστιν ἐν χειρὶ κυρίου· ἅ ἐστιν παρὰ παντοκράτορι, οὐ ψεύσομαι.
Hi:27:11 Yet now I will tell you what is in the hand of the Lord: I will not lie concerning the things which are with the Almighty. (Job 27:11 Brenton)
Hi:27:11 Pouczam was o Bożej mocy, niczego nie taję o Wszechmocnym. (Job 27:11 BT_4)
Hi:27:11 ἀλλὰ δὴ ἀναγγελῶ ὑμῖν τί ἐστιν ἐν χειρὶ κυρίου· ἐστιν παρὰ παντοκράτορι, οὐ ψεύσομαι.
Hi:27:11 ἀλλά δή ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-)
Hi:27:11 Ale Naprawdę By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim ??? Przed przydechem mocnym By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy
Hi:27:11 a)lla\ dE\ a)naggelO= u(mi=n ti/ e)stin e)n CHeiri\ kuri/ou· a(/ e)stin para\ pantokra/tori, ou) PSeu/somai.
Hi:27:11 alla dE anangelO hymin ti estin en CHeiri kyriu· ha estin para pantokratori, u PSeusomai.
Hi:27:11 C x VF2_FAI1S RP_DP RI_ASN V9_PAI3S P N3_DSF N2_GSM RR_APN V9_PAI3S P N3R_DSM D VF_FMI1S
Hi:27:11 but indeed to proclaim proclaim, report you who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together Almighty ruler of all going before all οὐχ before rough breathing to lie deceptive, dishonest; false, untrue
Hi:27:11 but indeed I-will-PROCLAIM, I-should-be-PROCLAIM-ed you(pl) (dat) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) hand (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) Almighty ruler of all (dat) not I-will-be-LIE-ed
Hi:27:11 Hi_27:11_1 Hi_27:11_2 Hi_27:11_3 Hi_27:11_4 Hi_27:11_5 Hi_27:11_6 Hi_27:11_7 Hi_27:11_8 Hi_27:11_9 Hi_27:11_10 Hi_27:11_11 Hi_27:11_12 Hi_27:11_13 Hi_27:11_14 Hi_27:11_15
Hi:27:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:27:12 ἰδοὺ δὴ πάντες οἴδατε ὅτι κενὰ κενοῖς ἐπιβάλλετε.
Hi:27:12 Behold, ye all know that ye are adding vanity to vanity. (Job 27:12 Brenton)
Hi:27:12 Wy już to wszystko widzicie, więc po cóż jałowe spory?» (Job 27:12 BT_4)
Hi:27:12 ἰδοὺ δὴ πάντες οἴδατε ὅτι κενὰ κενοῖς ἐπιβάλλετε.
Hi:27:12 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι κενός -ή -όν κενός -ή -όν ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-)
Hi:27:12 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Pusty/pozbawiony Pusty/pozbawiony By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na
Hi:27:12 i)dou\ dE\ pa/ntes oi)/date o(/ti kena\ kenoi=s e)piba/llete.
Hi:27:12 idu dE pantes oidate hoti kena kenois epiballete.
Hi:27:12 I x A3_NPM VX_XAD2P C A1_APN A1_DPM V1_PAI2P
Hi:27:12 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed every all, each, every, the whole of to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that empty/devoid empty/devoid to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon
Hi:27:12 be-you(sg)-SEE-ed! indeed all (nom|voc) you(pl)-have-PERCEIVE-ed because/that empty/devoid ([Adj] nom|acc|voc) empty/devoid ([Adj] dat) you(pl)-are-PUT ONE'S Hand TO-ing, be-you(pl)-PUT ONE'S Hand TO-ing!
Hi:27:12 Hi_27:12_1 Hi_27:12_2 Hi_27:12_3 Hi_27:12_4 Hi_27:12_5 Hi_27:12_6 Hi_27:12_7 Hi_27:12_8
Hi:27:12 x x x x x x x x
Hi:27:13 αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβοῦς παρὰ κυρίου, κτῆμα δὲ δυναστῶν ἐλεύσεται παρὰ παντοκράτορος ἐπ’ αὐτούς.
Hi:27:13 This is the portion of an ungodly man from the Lord, and the possession of oppressors shall come upon them from the Almighty. (Job 27:13 Brenton)
Hi:27:13 «Taki to los grzesznika - od Boga, dola ciemięzcy - od Wszechmocnego: (Job 27:13 BT_4)
Hi:27:13 αὕτη μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβοῦς παρὰ κυρίου, κτῆμα δὲ δυναστῶν ἐλεύσεται παρὰ παντοκράτορος ἐπ’ αὐτούς.
Hi:27:13 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀ·σεβής -ές παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κτῆμα[τ], -ατος, τό δέ δυνάστης, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) παρά παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:27:13 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Część Ludzki Bezbożny fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Posiadłość (własność; specjalnie, dochód duchownego pochodzącego z ziemie, posiadłości ziemskie, albo kładzie opłaty, dziesiąte części, i tym podobny);Stift; (winorośl ??: Od OFr., od L. vinea 'winnicy, winorośl', od vinum 'wina') zaś Najwyższy By przychodzić fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Hi:27:13 au(/tE E( meri\s a)nTrO/pou a)sebou=s para\ kuri/ou, ktE=ma de\ dunastO=n e)leu/setai para\ pantokra/toros e)p’ au)tou/s.
Hi:27:13 hautE hE meris anTrOpu asebus para kyriu, ktEma de dynastOn eleusetai para pantokratoros ep’ autus.
Hi:27:13 RD_NSF RA_NSF N3D_NSF N2_GSM A3H_GSM P N2_GSM N3M_NSN x N1M_GPM VF_FMI3S P N3R_GSM P RD_APM
Hi:27:13 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the part human ungodly frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. temporality (property; especially, the revenue of an ecclesiastic proceeding from lands, tenements, or lay fees, tithes, and the like);Stift; (vine ΜΕ: from OFr., from L. vinea ‘vineyard, vine’, from vinum ‘wine’) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sovereign to come frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together Almighty ruler of all going before all upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Hi:27:13 this (nom) the (nom) ??? (nom) human (gen) ungodly ([Adj] gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) temporality (nom|acc|voc) Yet sovereigns (gen) he/she/it-will-be-COME-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) Almighty ruler of all (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Hi:27:13 Hi_27:13_1 Hi_27:13_2 Hi_27:13_3 Hi_27:13_4 Hi_27:13_5 Hi_27:13_6 Hi_27:13_7 Hi_27:13_8 Hi_27:13_9 Hi_27:13_10 Hi_27:13_11 Hi_27:13_12 Hi_27:13_13 Hi_27:13_14 Hi_27:13_15
Hi:27:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:27:14 ἐὰν δὲ πολλοὶ γένωνται οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, εἰς σφαγὴν ἔσονται· ἐὰν δὲ καὶ ἀνδρωθῶσιν, προσαιτήσουσιν·
Hi:27:14 And if their children be many, they shall be for slaughter: and if they grow up, they shall beg. (Job 27:14 Brenton)
Hi:27:14 Synowie się mnożą pod miecz, a dzieci głodne z braku chleba; (Job 27:14 BT_4)
Hi:27:14 ἐὰν δὲ πολλοὶ γένωνται οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, εἰς σφαγὴν ἔσονται· ἐὰν δὲ καὶ ἀνδρωθῶσιν, προσαιτήσουσιν·
Hi:27:14 ἐάν (εἰ ἄν) δέ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] σφαγή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) δέ καί   προσ·αιτέω (προσ+αιτ(ε)-, προσ+αιτη·σ-, -, -, -, -)
Hi:27:14 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Dużo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Syn On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ubój By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś I też, nawet, mianowicie By prosić
Hi:27:14 e)a\n de\ polloi\ ge/nOntai oi( ui(oi\ au)tou=, ei)s sfagE\n e)/sontai· e)a\n de\ kai\ a)ndrOTO=sin, prosaitE/sousin·
Hi:27:14 ean de polloi genOntai hoi hyioi autu, eis sfagEn esontai· ean de kai andrOTOsin, prosaitEsusin·
Hi:27:14 C x A1_NPM VB_AMS3P RA_NPM N2_NPM RD_GSM P N1_ASF VF_FMI3P C x C VC_APS3P VF_FAI3P
Hi:27:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] much to become become, happen the son he/she/it/same into (+acc) slaughter to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely ć to beg
Hi:27:14 if-ever Yet many (nom) they-should-be-BECOME-ed the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) slaughter (acc) they-will-be if-ever Yet and   they-will-BEG, going-to-BEG (fut ptcp) (dat)
Hi:27:14 Hi_27:14_1 Hi_27:14_2 Hi_27:14_3 Hi_27:14_4 Hi_27:14_5 Hi_27:14_6 Hi_27:14_7 Hi_27:14_8 Hi_27:14_9 Hi_27:14_10 Hi_27:14_11 Hi_27:14_12 Hi_27:14_13 Hi_27:14_14 Hi_27:14_15
Hi:27:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:27:15 οἱ δὲ περιόντες αὐτοῦ ἐν θανάτῳ τελευτήσουσιν, χήρας δὲ αὐτῶν οὐθεὶς ἐλεήσει.
Hi:27:15 And they that survive of him shall utterly perish, and no one shall pity their widows. (Job 27:15 Brenton)
Hi:27:15 potomków grzebie zaraza, a wdowom ich płakać nie wolno. (Job 27:15 BT_4)
Hi:27:15 οἱ δὲ περιόντες αὐτοῦ ἐν θανάτῳ τελευτήσουσιν, χήρας δὲ αὐτῶν οὐθεὶς ἐλεήσει.
Hi:27:15 ὁ ἡ τό δέ   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν θάνατος, -ου, ὁ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) χήρα, -ας, ἡ δέ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-)
Hi:27:15 zaś On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śmierć By kończyć się Wdowa zaś On/ona/to/to samo Nie jeden (nic, nikt) By okazać miłosierdzie
Hi:27:15 oi( de\ perio/ntes au)tou= e)n Tana/tO| teleutE/sousin, CHE/ras de\ au)tO=n ou)Tei\s e)leE/sei.
Hi:27:15 hoi de periontes autu en TanatO teleutEsusin, CHEras de autOn uTeis eleEsei.
Hi:27:15 RA_NPM x V9_PAPNPM RD_GSM P N2_DSM VF_FAI3P N1A_GSF x RD_GPM A3_NSF VF_FAI3S
Hi:27:15 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among death to end widow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same not one (nothing, no one) to show mercy
Hi:27:15 the (nom) Yet   him/it/same (gen) in/among/by (+dat) death (dat) they-will-END, going-to-END (fut ptcp) (dat) widow (gen), widows (acc) Yet them/same (gen) not one (nom) he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical)
Hi:27:15 Hi_27:15_1 Hi_27:15_2 Hi_27:15_3 Hi_27:15_4 Hi_27:15_5 Hi_27:15_6 Hi_27:15_7 Hi_27:15_8 Hi_27:15_9 Hi_27:15_10 Hi_27:15_11 Hi_27:15_12
Hi:27:15 x x x x x x x x x x x x
Hi:27:16 ἐὰν συναγάγῃ ὥσπερ γῆν ἀργύριον, ἴσα δὲ πηλῷ ἑτοιμάσῃ χρυσίον,
Hi:27:16 Even if he should gather silver as earth, and prepare gold as clay; (Job 27:16 Brenton)
Hi:27:16 Niech sobie on srebro jak proch gromadzi, suknie upycha jak glinę; (Job 27:16 BT_4)
Hi:27:16 ἐὰν συναγάγῃ ὥσπερ γῆν ἀργύριον, ἴσα δὲ πηλῷ ἑτοιμάσῃ χρυσίον,
Hi:27:16 ἐάν (εἰ ἄν) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὥσ·περ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἴσος -η -ον δέ πηλός, -οῦ, ὁ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
Hi:27:16 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zbierać się razem Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ziemi/ziemia Kawałek srebra Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny zaś Glina Do gotowy Kawałek złota
Hi:27:16 e)a\n sunaga/gE| O(/sper gE=n a)rgu/rion, i)/sa de\ pElO=| e(toima/sE| CHrusi/on,
Hi:27:16 ean synagagE hOsper gEn argyrion, isa de pElO hetoimasE CHrysion,
Hi:27:16 C VB_AAS3S D N1_ASF N2N_ASN D x N2_DSM VF_FMI2S N2N_ASN
Hi:27:16 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to gather together just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" earth/land piece of silver resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] clay to ready piece of gold
Hi:27:16 if-ever he/she/it-should-GATHER TOGETHER, you(sg)-should-be-GATHER TOGETHER-ed just as earth/land (acc) piece of silver (nom|acc|voc) resemble ([Adj] nom|acc|voc) Yet clay (dat) you(sg)-will-be-READY-ed, he/she/it-should-READY, you(sg)-should-be-READY-ed piece of gold (nom|acc|voc)
Hi:27:16 Hi_27:16_1 Hi_27:16_2 Hi_27:16_3 Hi_27:16_4 Hi_27:16_5 Hi_27:16_6 Hi_27:16_7 Hi_27:16_8 Hi_27:16_9 Hi_27:16_10
Hi:27:16 x x x x x x x x x x
Hi:27:17 ταῦτα πάντα δίκαιοι περιποιήσονται, τὰ δὲ χρήματα αὐτοῦ ἀληθινοὶ καθέξουσιν.
Hi:27:17 All these things shall the righteous gain, and the truehearted shall possess his wealth. (Job 27:17 Brenton)
Hi:27:17 niech zbiera: prawy je wdzieje, a srebro posiądzie niewinny. (Job 27:17 BT_4)
Hi:27:17 ταῦτα πάντα δίκαιοι περιποιήσονται, τὰ δὲ χρήματα αὐτοῦ ἀληθινοὶ καθέξουσιν.
Hi:27:17 οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) ὁ ἡ τό δέ χρῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·ληθινός -ή -όν κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-)
Hi:27:17 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) zaś Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) On/ona/to/to samo Prawdziwy By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z
Hi:27:17 tau=ta pa/nta di/kaioi peripoiE/sontai, ta\ de\ CHrE/mata au)tou= a)lETinoi\ kaTe/Xousin.
Hi:27:17 tauta panta dikaioi peripoiEsontai, ta de CHrEmata autu alETinoi kaTeXusin.
Hi:27:17 RD_APN A3_APN A1A_NPM VF_FMI3P RA_APN x N3M_APN RD_GSM A1_NPM VF_FAI3P
Hi:27:17 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to procure (keep) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] means (wealth, necessities, {time related, expose?}) he/she/it/same true to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of
Hi:27:17 these (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) they-will-be-PROCURE-ed the (nom|acc) Yet meanses (nom|acc|voc) him/it/same (gen) true ([Adj] nom|voc) they-will-HOLD FAST, going-to-HOLD FAST (fut ptcp) (dat)
Hi:27:17 Hi_27:17_1 Hi_27:17_2 Hi_27:17_3 Hi_27:17_4 Hi_27:17_5 Hi_27:17_6 Hi_27:17_7 Hi_27:17_8 Hi_27:17_9 Hi_27:17_10
Hi:27:17 x x x x x x x x x x
Hi:27:18 ἀπέβη δὲ ὁ οἶκος αὐτοῦ ὥσπερ σῆτες καὶ ὥσπερ ἀράχνη.
Hi:27:18 And his house is gone like moths, and like a spider's web. (Job 27:18 Brenton)
Hi:27:18 Zbudował dom z pajęczyny, jak szałas stawiany przez stróża. (Job 27:18 BT_4)
Hi:27:18 ἀπέβη δὲ οἶκος αὐτοῦ ὥσπερ σῆτες καὶ ὥσπερ ἀράχνη.
Hi:27:18 ἀπο·βαίνω (απο+βαιν-, απο+βη·σ-, 2nd ath. απο+β(η)-/ath. απο+β(α)-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ σή[τ]ς, -ητός, ὁ καί ὥσ·περ  
Hi:27:18 By wychodzić zaś Dom On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ćma I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak"
Hi:27:18 a)pe/bE de\ o( oi)=kos au)tou= O(/sper sE=tes kai\ O(/sper a)ra/CHnE.
Hi:27:18 apebE de ho oikos autu hOsper sEtes kai hOsper araCHnE.
Hi:27:18 VZI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM RD_GSM D N1M_NPM C D N1_NSF
Hi:27:18 to get out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the house he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" moth and also, even, namely just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć
Hi:27:18 he/she/it-GET OUT-ed Yet the (nom) house (nom) him/it/same (gen) just as moths (nom|voc) and just as  
Hi:27:18 Hi_27:18_1 Hi_27:18_2 Hi_27:18_3 Hi_27:18_4 Hi_27:18_5 Hi_27:18_6 Hi_27:18_7 Hi_27:18_8 Hi_27:18_9 Hi_27:18_10
Hi:27:18 x x x x x x x x x x
Hi:27:19 πλούσιος κοιμηθεὶς καὶ οὐ προσθήσει, ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ διήνοιξεν καὶ οὐκ ἔστιν.
Hi:27:19 The rich man shall lie down, and shall not continue: he has opened his eyes, and he is not. (Job 27:19 Brenton)
Hi:27:19 Położył się bogacz, lecz zgarnia; otworzył oczy: nic nie ma. (Job 27:19 BT_4)
Hi:27:19 πλούσιος κοιμηθεὶς καὶ οὐ προσθήσει, ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ διήνοιξεν καὶ οὐκ ἔστιν.
Hi:27:19 πλούσιος -ία -ον κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:27:19 Obfity By dawać wytchnienie/snowi I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Oko On/ona/to/to samo By otwierać wszystek  droga {sposób} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być
Hi:27:19 plou/sios koimETei\s kai\ ou) prosTE/sei, o)fTalmou\s au)tou= diE/noiXen kai\ ou)k e)/stin.
Hi:27:19 plusios koimETeis kai u prosTEsei, ofTalmus autu diEnoiXen kai uk estin.
Hi:27:19 A1A_NSM VC_APPNSM C D VF_FAI3S N2_APM RD_GSM VAI_AAI3S C D V9_PAI3S
Hi:27:19 abundant to repose/sleep and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to eye he/she/it/same to open up-all-the-way and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be
Hi:27:19 abundant ([Adj] nom) upon being-REPOSE/SLEEP-ed (nom|voc) and not he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) eyes (acc) him/it/same (gen) he/she/it-OPEN-ed-UP-ALL-THE-WAY and not he/she/it-is
Hi:27:19 Hi_27:19_1 Hi_27:19_2 Hi_27:19_3 Hi_27:19_4 Hi_27:19_5 Hi_27:19_6 Hi_27:19_7 Hi_27:19_8 Hi_27:19_9 Hi_27:19_10 Hi_27:19_11
Hi:27:19 x x x x x x x x x x x
Hi:27:20 συνήντησαν αὐτῷ ὥσπερ ὕδωρ αἱ ὀδύναι, νυκτὶ δὲ ὑφείλατο αὐτὸν γνόφος·
Hi:27:20 Pains have come upon him as water, and darkness has carried him away by night. (Job 27:20 Brenton)
Hi:27:20 Pędzi go strach niby powódź, po nocy wichura go ściga. (Job 27:20 BT_4)
Hi:27:20 συνήντησαν αὐτῷ ὥσπερ ὕδωρ αἱ ὀδύναι, νυκτὶ δὲ ὑφείλατο αὐτὸν γνόφος·
Hi:27:20 συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ὀδύνη, -ης, ἡ νύξ, -υκτός, ἡ δέ   αὐτός αὐτή αὐτό γνόφος, -ου, ὁ
Hi:27:20 By spotykać się On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Woda Ból Noc zaś On/ona/to/to samo Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?)
Hi:27:20 sunE/ntEsan au)tO=| O(/sper u(/dOr ai( o)du/nai, nukti\ de\ u(fei/lato au)to\n gno/fos·
Hi:27:20 synEntEsan autO hOsper hydOr hai odynai, nykti de hyfeilato auton gnofos·
Hi:27:20 VAI_AAI3P RD_DSM D N3_NSN RA_NPF N1_NPF N3_DSF x VB_AMI3S RD_ASM N2_NSM
Hi:27:20 to meet he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" water the pain night δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć he/she/it/same darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?)
Hi:27:20 they-MEET-ed him/it/same (dat) just as water (nom|acc|voc) the (nom) pains (nom|voc) night (dat) Yet   him/it/same (acc) darkness (nom)
Hi:27:20 Hi_27:20_1 Hi_27:20_2 Hi_27:20_3 Hi_27:20_4 Hi_27:20_5 Hi_27:20_6 Hi_27:20_7 Hi_27:20_8 Hi_27:20_9 Hi_27:20_10 Hi_27:20_11
Hi:27:20 x x x x x x x x x x x
Hi:27:21 ἀναλήμψεται αὐτὸν καύσων καὶ ἀπελεύσεται καὶ λικμήσει αὐτὸν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ.
Hi:27:21 And a burning wind shall catch him, and he shall depart, and it shall utterly drive him out of his place. (Job 27:21 Brenton)
Hi:27:21 Wiatr wschodni porywa i ciągnie, zabiera go z jego siedziby; (Job 27:21 BT_4)
Hi:27:21 ἀναλήμψεται αὐτὸν καύσων καὶ ἀπελεύσεται καὶ λικμήσει αὐτὸν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ.
Hi:27:21 ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καύσων, -ωνος, ὁ; καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-); καυσόω (καυσ(ο)-, -, -, -, -, -) καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:27:21 By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie On/ona/to/to samo Płonące ciepło płonące ciepło; do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium; by rozpalać się I też, nawet, mianowicie By odchodzić I też, nawet, mianowicie By gnieść się On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce On/ona/to/to samo
Hi:27:21 a)nalE/mPSetai au)to\n kau/sOn kai\ a)peleu/setai kai\ likmE/sei au)to\n e)k tou= to/pou au)tou=.
Hi:27:21 analEmPSetai auton kausOn kai apeleusetai kai likmEsei auton ek tu topu autu.
Hi:27:21 VF_FMI3S RD_ASM VF_FAPNSM C VF_FMI3S C VF_FAI3S RD_ASM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Hi:27:21 to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand he/she/it/same burning heat burning heat; to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate; to burn up and also, even, namely to depart and also, even, namely to crush he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the place he/she/it/same
Hi:27:21 he/she/it-will-be-TAKE UP-ed him/it/same (acc) burning heat (nom|voc); going-to-CALCINATED (fut ptcp) (nom); while BURN-ing-UP (nom) and he/she/it-will-be-DEPART-ed and he/she/it-will-CRUSH, you(sg)-will-be-CRUSH-ed (classical) him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) place (gen) him/it/same (gen)
Hi:27:21 Hi_27:21_1 Hi_27:21_2 Hi_27:21_3 Hi_27:21_4 Hi_27:21_5 Hi_27:21_6 Hi_27:21_7 Hi_27:21_8 Hi_27:21_9 Hi_27:21_10 Hi_27:21_11 Hi_27:21_12
Hi:27:21 x x x x x x x x x x x x
Hi:27:22 καὶ ἐπιρρίψει ἐπ’ αὐτὸν καὶ οὐ φείσεται· ἐκ χειρὸς αὐτοῦ φυγῇ φεύξεται·
Hi:27:22 And God shall cast trouble upon him, and not spare: he would fain flee out of his hand. (Job 27:22 Brenton)
Hi:27:22 unosi, nie mając litości, bo z ręki ujść mu nie może. (Job 27:22 BT_4)
Hi:27:22 καὶ ἐπιρρίψει ἐπ’ αὐτὸν καὶ οὐ φείσεται· ἐκ χειρὸς αὐτοῦ φυγῇ φεύξεται·
Hi:27:22 καί ἐπι·ρρίπτω/-ρίπτω (-, επι+ρριψ-, επι+ρριψ-/επι+ριψ-, επι+ερριφ·[κ]-, -, επι+ρριφ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό φυγή, -ῆς, ἡ; φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)
Hi:27:22 I też, nawet, mianowicie By rzucać rzut na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka On/ona/to/to samo Lot; by uciekać By uciekać
Hi:27:22 kai\ e)pirri/PSei e)p’ au)to\n kai\ ou) fei/setai· e)k CHeiro\s au)tou= fugE=| feu/Xetai·
Hi:27:22 kai epirriPSei ep’ auton kai u feisetai· ek CHeiros autu fygE feuXetai·
Hi:27:22 C VF_FAI3S P RD_ASM C D VF_FMI3S P N3_GSF RD_GSM N1_DSF VF_FMI3S
Hi:27:22 and also, even, namely to cast throw upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to spare out of (+gen) ἐξ before vowels hand he/she/it/same flight; to flee to flee
Hi:27:22 and he/she/it-will-CAST, you(sg)-will-be-CAST-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and not he/she/it-will-be-SPARE-ed out of (+gen) hand (gen) him/it/same (gen) flight (dat); he/she/it-should-FLEE, you(sg)-should-be-FLEE-ed he/she/it-will-be-FLEE-ed
Hi:27:22 Hi_27:22_1 Hi_27:22_2 Hi_27:22_3 Hi_27:22_4 Hi_27:22_5 Hi_27:22_6 Hi_27:22_7 Hi_27:22_8 Hi_27:22_9 Hi_27:22_10 Hi_27:22_11 Hi_27:22_12
Hi:27:22 x x x x x x x x x x x x
Hi:27:23 κροτήσει ἐπ’ αὐτοῦ χεῖρας αὐτοῦ καὶ συριεῖ αὐτὸν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ.
Hi:27:23 He shall cause men to clap their hands against them, and shall hiss him out of his place. (Job 27:23 Brenton)
Hi:27:23 Klaszcze się za nim w dłonie, gwiżdże ze wszystkich stron, (Job 27:23 BT_4)
Hi:27:23 κροτήσει ἐπ’ αὐτοῦ χεῖρας αὐτοῦ καὶ συριεῖ αὐτὸν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ.
Hi:27:23   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί συρίζω [LXX] (συριζ-, συρι(ε)·[σ]-, συρι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:27:23 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By syczeć On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce On/ona/to/to samo
Hi:27:23 krotE/sei e)p’ au)tou= CHei=ras au)tou= kai\ suriei= au)to\n e)k tou= to/pou au)tou=.
Hi:27:23 krotEsei ep’ autu CHeiras autu kai syriei auton ek tu topu autu.
Hi:27:23 VF_FAI3S P RD_GSM N3_APF RD_GSM C VF2_FAI3S RD_ASM P RA_GSM N2_GSM RD_GSN
Hi:27:23 ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same hand he/she/it/same and also, even, namely to hiss he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the place he/she/it/same
Hi:27:23   upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) hands (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-HISS, you(sg)-will-be-HISS-ed (classical) him/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) place (gen) him/it/same (gen)
Hi:27:23 Hi_27:23_1 Hi_27:23_2 Hi_27:23_3 Hi_27:23_4 Hi_27:23_5 Hi_27:23_6 Hi_27:23_7 Hi_27:23_8 Hi_27:23_9 Hi_27:23_10 Hi_27:23_11 Hi_27:23_12
Hi:27:23 x x x x x x x x x x x x