Hi:30:1 νυνὶ δὲ κατεγέλασάν μου, ἐλάχιστοι νῦν νουθετοῦσίν με ἐν μέρει, ὧν ἐξουδένουν πατέρας αὐτῶν, οὓς οὐχ ἡγησάμην εἶναι ἀξίους κυνῶν τῶν ἐμῶν νομάδων.
Hi:30:1 But now the youngest have laughed me to scorn, now they reprove me in their turn, whose fathers I set at nought; whom I did not deem worthy to be with my shepherd dogs. (Job 30:1 Brenton)
Hi:30:1 A teraz śmieją się ze mnie wiekiem ode mnie młodsi. Ich ojców umieścić nie chciałem z psami przy mojej trzodzie: (Job 30:1 BT_4)
Hi:30:1 νυνὶ δὲ κατεγέλασάν μου, ἐλάχιστοι νῦν νουθετοῦσίν με ἐν μέρει, ὧν ἐξουδένουν πατέρας αὐτῶν, οὓς οὐχ ἡγησάμην εἶναι ἀξίους κυνῶν τῶν ἐμῶν νομάδων.
Hi:30:1 νυνί δέ κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς) νῦν νου·θετέω (νουθετ(ε)-, νουθετη·σ-, νουθετη·σ-, -, νενουθετη-, νουθετη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν μέρο·ς, -ους, τό ὅς ἥ ὅ ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄξιος -ία -ον κύων, κυνός, ὁ ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν  
Hi:30:1 Właśnie teraz {W prawo teraz} zaś By śmiać się przy Ja Najmniej Teraz Do ??? Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Części/kawałka okolice Kto/, który/, który By umieszczać [na boku] od nikogo Ojciec On/ona/to/to samo Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By uważać By być Odpowiedni wart zachodu; wartościowy Psa łańcuchowego metaph., osób, pies łańcuchowy, opiekuna Luk 16:21; freq. w Mitologii służących, agenci albo czuwający bogów, ???? ?????? ????, orła Mój/mój
Hi:30:1 nuni\ de\ katege/lasa/n mou, e)la/CHistoi nu=n nouTetou=si/n me e)n me/rei, O(=n e)Xoude/noun pate/ras au)tO=n, ou(\s ou)CH E(gEsa/mEn ei)=nai a)Xi/ous kunO=n tO=n e)mO=n noma/dOn.
Hi:30:1 nyni de kategelasan mu, elaCHistoi nyn nuTetusin me en merei, hOn eXudenun pateras autOn, hus uCH hEgEsamEn einai aXius kynOn tOn emOn nomadOn.
Hi:30:1 D x VAI_AAI3P RP_GS A1_NPMS D V2_PAI3P RP_AS P N3E_DSN RR_GPM V4_IAI1S N3_APM RD_GPM RR_APM D VAI_AMI1S V9_PAN A1A_APM N3_GPF RA_GPF A1_GPF N3D_GPF
Hi:30:1 right now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to laugh at I least now to ??? I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among part/piece regions who/whom/which to set [apart] from nobody father he/she/it/same who/whom/which οὐχ before rough breathing to deem to be eligible worthwhile; valuable watch-dog metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle the my/mine ć
Hi:30:1 right now Yet they-LAUGH-ed-AT me (gen) least ([Adj] nom|voc) now they-are-???-ing, while ???-ing (dat) me (acc) in/among/by (+dat) part/piece (dat) who/whom/which (gen) I-was-SET [APART] FROM NOBODY-ing, they-were-SET [APART] FROM NOBODY-ing, while SET [APART] FROM NOBODY-ing (nom|acc|voc, voc) fathers (acc) them/same (gen) who/whom/which (acc) not I-was-DEEM-ed to-be eligible ([Adj] acc) watch-dogs (gen) the (gen) my/mine (gen)  
Hi:30:1 Hi_30:1_1 Hi_30:1_2 Hi_30:1_3 Hi_30:1_4 Hi_30:1_5 Hi_30:1_6 Hi_30:1_7 Hi_30:1_8 Hi_30:1_9 Hi_30:1_10 Hi_30:1_11 Hi_30:1_12 Hi_30:1_13 Hi_30:1_14 Hi_30:1_15 Hi_30:1_16 Hi_30:1_17 Hi_30:1_18 Hi_30:1_19 Hi_30:1_20 Hi_30:1_21 Hi_30:1_22 Hi_30:1_23
Hi:30:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:30:2 καί γε ἰσχὺς χειρῶν αὐτῶν ἵνα τί μοι; ἐπ αὐτοὺς ἀπώλετο συντέλεια
Hi:30:2 Yea, why had I the strength of their hands? for them the full term of life was lost. (Job 30:2 Brenton)
Hi:30:2 bo cóż mi po pracy ich rąk, gdy siły ich opuściły, (Job 30:2 BT_4)
Hi:30:2 καί γε ἰσχὺς χειρῶν αὐτῶν ἵνα τί μοι; ἐπ αὐτοὺς ἀπώλετο συντέλεια
Hi:30:2 καί γέ ἰσχύς, -ύος, ἡ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) συν·τέλεια, -ας, ἡ
Hi:30:2 I też, nawet, mianowicie ??? Siła Ręka; gorzej On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Zakończenie
Hi:30:2 kai/ ge i)sCHu\s CHeirO=n au)tO=n i(/na ti/ moi; e)p au)tou\s a)pO/leto sunte/leia
Hi:30:2 kai ge isCHys CHeirOn autOn hina ti moi; ep autus apOleto synteleia
Hi:30:2 C x N3U_NSF N3_GPF RD_GPM C RI_ASN RP_DS P RD_APM VBI_AMI3S N1A_NSF
Hi:30:2 and also, even, namely ??? strength hand; worse he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing completion
Hi:30:2 and ??? strength (nom) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) me (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed completion (nom|voc)
Hi:30:2 Hi_30:2_1 Hi_30:2_2 Hi_30:2_3 Hi_30:2_4 Hi_30:2_5 Hi_30:2_6 Hi_30:2_7 Hi_30:2_8 Hi_30:2_9 Hi_30:2_10 Hi_30:2_11 Hi_30:2_12
Hi:30:2 x x x x x x x x x x x x
Hi:30:3 ἐν ἐνδείᾳ καὶ λιμῷ ἄγονος· οἱ φεύγοντες ἄνυδρον ἐχθὲς συνοχὴν καὶ ταλαιπωρίαν,
Hi:30:3 One is childless in want and famine, such as they that fled but lately the distress and misery of drought. (Job 30:3 Brenton)
Hi:30:3 wynędzniali z biedy i głodu? Zrywają rośliny pustyni, ziemi od dawna jałowej. (Job 30:3 BT_4)
Hi:30:3 ἐν ἐνδείᾳ καὶ λιμῷ ἄγονος· οἱ φεύγοντες ἄνυδρον ἐχθὲς συνοχὴν καὶ ταλαιπωρίαν,
Hi:30:3 ἐν   καί λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ   ὁ ἡ τό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἄν·υδρος -ον ἐχθές v.l. χθές συν·οχή, -ῆς, ἡ καί ταλαιπωρία, -ας, ἡ
Hi:30:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Głodu głód By uciekać Suchy Wczoraj Tłumienia więzienie, strapienie, udręczenie, niepokój, ściągnięcie I też, nawet, mianowicie Niedola
Hi:30:3 e)n e)ndei/a| kai\ limO=| a)/gonos· oi( feu/gontes a)/nudron e)CHTe\s sunoCHE\n kai\ talaipOri/an,
Hi:30:3 en endeia kai limO agonos· hoi feugontes anydron eCHTes synoCHEn kai talaipOrian,
Hi:30:3 P N1A_DSF C N2_DSM A1B_NSM RA_NPM V1_PAPNPM A1B_ASM D N1_ASF C N1A_ASF
Hi:30:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely famine hunger ć the to flee dry yesterday suppression prison, distress, anguish, anxiety, constriction and also, even, namely misery
Hi:30:3 in/among/by (+dat)   and famine (dat)   the (nom) while FLEE-ing (nom|voc) dry ([Adj] acc, nom|acc|voc) yesterday suppression (acc) and misery (acc)
Hi:30:3 Hi_30:3_1 Hi_30:3_2 Hi_30:3_3 Hi_30:3_4 Hi_30:3_5 Hi_30:3_6 Hi_30:3_7 Hi_30:3_8 Hi_30:3_9 Hi_30:3_10 Hi_30:3_11 Hi_30:3_12
Hi:30:3 x x x x x x x x x x x x
Hi:30:4 οἱ περικλῶντες ἅλιμα ἐπὶ ἠχοῦντι, οἵτινες ἅλιμα ἦν αὐτῶν τὰ σῖτα, ἄτιμοι δὲ καὶ πεφαυλισμένοι, ἐνδεεῖς παντὸς ἀγαθοῦ, οἳ καὶ ῥίζας ξύλων ἐμασῶντο ὑπὸ λιμοῦ μεγάλου.
Hi:30:4 Who compass the salt places on the sounding shore, who had salt herbs for their food, and were dishonorable and of no repute, in want of every good thing; who also ate roots of trees by reason of great hunger. (Job 30:4 Brenton)
Hi:30:4 Żywią się malwą i liśćmi krzewów. Chlebem ich - korzeń jałowca. (Job 30:4 BT_4)
Hi:30:4 οἱ περικλῶντες ἅλιμα ἐπὶ ἠχοῦντι, οἵτινες ἅλιμα ἦν αὐτῶν τὰ σῖτα, ἄτιμοι δὲ καὶ πεφαυλισμένοι, ἐνδεεῖς παντὸς ἀγαθοῦ, οἳ καὶ ῥίζας ξύλων ἐμασῶντο ὑπὸ λιμοῦ μεγάλου.
Hi:30:4 ὁ ἡ τό περι·κλάω [LXX] (περι+κλ(α)-, -, περι+κλα·σ-, -, -, περι+κλασ·θ-)   ἐπί ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν]   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ἄ·τιμος -ον; ἀ·τιμόω (ατιμ(ο)-, -, ατιμω·σ-, -, ητιμω-, ατιμω·θ-) δέ καί φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -) ἐν·δεής -ές; ἐν·δέω[2] a.k.a. ἐν·δέομαι [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δε(ε)·[σ]-/εν+δεη·σ-, -, -, -, εν+δεη·θ-); ἐν·δέω[1] [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δη·σ-, εν+δη·σ-, -, εν+δεδε-, εν+δε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὅς ἥ ὅ καί ῥίζα, -ης, ἡ ξύλον, -ου, τό μασάομαι (μασ(α)-, -, -, -, -, -) ὑπό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Hi:30:4 Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By rozbrzmiewać [zobacz echo] Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By być On/ona/to/to samo Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Bez honoru/dishonored; do hańby zaś I też, nawet, mianowicie By obserwować jak mało albo żadnego znaczenia do FAUL ize; nie by być widocznym albo pertraktować z właściwym szacunkiem; by oceniać mało Biedny; by nie posiadać braku, by być w potrzebuje,; by wiązać pociągaj za sobą, plącz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie Korzeń Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. By chwytać [zobacz żuj] Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głodu głód Wielki
Hi:30:4 oi( periklO=ntes a(/lima e)pi\ E)CHou=nti, oi(/tines a(/lima E)=n au)tO=n ta\ si=ta, a)/timoi de\ kai\ pefaulisme/noi, e)ndeei=s panto\s a)gaTou=, oi(\ kai\ r(i/DZas Xu/lOn e)masO=nto u(po\ limou= mega/lou.
Hi:30:4 hoi periklOntes halima epi ECHunti, hoitines halima En autOn ta sita, atimoi de kai pefaulismenoi, endeeis pantos agaTu, hoi kai riDZas XylOn emasOnto hypo limu megalu.
Hi:30:4 RA_NPM V1_PAPNPM A1B_NPN P V1_PAPDSN RX_NPM A1B_NPN V9_IAI3S RD_GPM RA_APN N2_APN A1B_NPM x C VT_XMPNPM A3H_NPM A3_GSM A1_GSM RR_NPM D N1S_APF N2N_GPN V3I_IMI3P P N2_GSM A1_GSM
Hi:30:4 the to ??? ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing to resound [see echo] who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] ć to be he/she/it/same the wheat/grain seed; cereal without honor/dishonored; to dishonor δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to regard as of little or no importance to FAUL-ize; to not show or treat with proper respect; to value little indigent; to lack want, to be in need,; to bind involve, entangle every all, each, every, the whole of good inherently good, i.e. God-wrought. who/whom/which and also, even, namely root tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. to bite [see masticate] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing famine hunger great
Hi:30:4 the (nom) while ???-ing (nom|voc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) while RESOUND-ing (dat) who-/whom-/whichever (nom)   he/she/it-was them/same (gen) the (nom|acc) wheat/grain (nom|acc|voc) without honor/dishonored ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-DISHONOR-ing, you(sg)-are-being-DISHONOR-ed, you(sg)-are-being-DISHONOR-ed (classical), he/she/it-should-be-DISHONOR-ing, you(sg)-should-be-being-DISHONOR-ed, he/she/it-happens-to-be-DISHONOR-ing (opt) Yet and having-been-REGARD-ed-AS-OF-LITTLE-OR-NO-IMPORTANCE (nom|voc) indigent ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-will-LACK; you(sg)-are-BIND-ing every (gen) good ([Adj] gen) who/whom/which (nom) and roots (acc) trees/wooden things (gen) they-were-being-BITE [SEE MASTICATE]-ed under (+acc), by (+gen) famine (gen) great ([Adj] gen)
Hi:30:4 Hi_30:4_1 Hi_30:4_2 Hi_30:4_3 Hi_30:4_4 Hi_30:4_5 Hi_30:4_6 Hi_30:4_7 Hi_30:4_8 Hi_30:4_9 Hi_30:4_10 Hi_30:4_11 Hi_30:4_12 Hi_30:4_13 Hi_30:4_14 Hi_30:4_15 Hi_30:4_16 Hi_30:4_17 Hi_30:4_18 Hi_30:4_19 Hi_30:4_20 Hi_30:4_21 Hi_30:4_22 Hi_30:4_23 Hi_30:4_24 Hi_30:4_25 Hi_30:4_26
Hi:30:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:30:5 ἐπανέστησάν μοι κλέπται,
Hi:30:5 Who compass the salt places on the sounding shore, who had salt herbs for their food, and were dishonorable and of no repute, in want of every good thing; who also ate roots of trees by reason of great hunger. (Job 30:4 Brenton)
Hi:30:5 Społeczność się ich wyrzeka, krzyczy się na nich jak na złodzieja, (Job 30:5 BT_4)
Hi:30:5 ἐπανέστησάν μοι κλέπται,
Hi:30:5 ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κλέπτης, -ου, ὁ
Hi:30:5 By podnosić się/buntownika Ja Złodziej [zobacz kleptomanię]
Hi:30:5 e)pane/stEsa/n moi kle/ptai,
Hi:30:5 epanestEsan moi kleptai,
Hi:30:5 VHI_AAI3P RP_DS N1M_NPM
Hi:30:5 to uprise/rebel I thief [see kleptomania]
Hi:30:5 they-UPRISE/REBEL-ed me (dat) thiefs (nom|voc)
Hi:30:5 Hi_30:5_1 Hi_30:5_2 Hi_30:5_3
Hi:30:5 x x x
Hi:30:6 ὧν οἱ οἶκοι αὐτῶν ἦσαν τρῶγλαι πετρῶν·
Hi:30:6 whose houses were the caves of the rocks, who lived under the wild shrubs. (Job 30:6 Brenton)
Hi:30:6 mieszkają na brzegu rzeki, w jamach podziemnych i skałach. (Job 30:6 BT_4)
Hi:30:6 ὧν οἱ οἶκοι αὐτῶν ἦσαν τρῶγλαι πετρῶν·
Hi:30:6 ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   πέτρα, -ας, ἡ
Hi:30:6 Kto/, który/, który Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo By być Skała
Hi:30:6 O(=n oi( oi)=koi au)tO=n E)=san trO=glai petrO=n·
Hi:30:6 hOn hoi oikoi autOn Esan trOglai petrOn·
Hi:30:6 RR_GPM RA_NPM N2_NPM RD_GPM V9_IAI3P N1_NPF N2_GPM
Hi:30:6 who/whom/which the house; to dwell he/she/it/same to be ć rock
Hi:30:6 who/whom/which (gen) the (nom) houses (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing (opt) them/same (gen) they-were   rocks (gen)
Hi:30:6 Hi_30:6_1 Hi_30:6_2 Hi_30:6_3 Hi_30:6_4 Hi_30:6_5 Hi_30:6_6 Hi_30:6_7
Hi:30:6 x x x x x x x
Hi:30:7 ἀνὰ μέσον εὐήχων βοήσονται· οἳ ὑπὸ φρύγανα ἄγρια διῃτῶντο,
Hi:30:7 They will cry out among the rustling bushes. (Job 30:7 Brenton)
Hi:30:7 Między krzewami zawodzą, stłoczeni, nocują pod cierniem; (Job 30:7 BT_4)
Hi:30:7 ἀνὰ μέσον εὐήχων βοήσονται· οἳ ὑπὸ φρύγανα ἄγρια διῃτῶντο,
Hi:30:7 ἀνά μέσος -η -ον   βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὅς ἥ ὅ ὑπό φρύγανον, -ου, τό ἄγριος -ία -ον  
Hi:30:7 W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni By ryczeć Kto/, który/, który Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szczotka Dziki
Hi:30:7 a)na\ me/son eu)E/CHOn boE/sontai· oi(\ u(po\ fru/gana a)/gria diE|tO=nto,
Hi:30:7 ana meson euECHOn boEsontai· hoi hypo frygana agria diEtOnto,
Hi:30:7 P A1_ASM A3H_GPM VF_FMI3P RR_NPM P N2N_APN A1A_APN V3I_IMI3P
Hi:30:7 up/each/by (+acc) middle ć to bellow who/whom/which under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing brush wild ć
Hi:30:7 up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   they-will-be-BELLOW-ed who/whom/which (nom) under (+acc), by (+gen) brushs (nom|acc|voc) wild ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)  
Hi:30:7 Hi_30:7_1 Hi_30:7_2 Hi_30:7_3 Hi_30:7_4 Hi_30:7_5 Hi_30:7_6 Hi_30:7_7 Hi_30:7_8 Hi_30:7_9
Hi:30:7 x x x x x x x x x
Hi:30:8 ἀφρόνων υἱοὶ καὶ ἀτίμων ὄνομα καὶ κλέος ἐσβεσμένον ἀπὸ γῆς.
Hi:30:8 They are sons of fools and vile men, whose name and glory are quenched from off the earth. (Job 30:8 Brenton)
Hi:30:8 jak synów przestępcy i głupca wypędza się ich z ojczyzny. (Job 30:8 BT_4)
Hi:30:8 ἀφρόνων υἱοὶ καὶ ἀτίμων ὄνομα καὶ κλέος ἐσβεσμένον ἀπὸ γῆς.
Hi:30:8 ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ἄ·τιμος -ον; ἀ·τιμόω (ατιμ(ο)-, -, ατιμω·σ-, -, ητιμω-, ατιμω·θ-) ὄνομα[τ], -ατος, τό καί κλέο·ς, -ους, τό σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Hi:30:8 Wycofywanie w myśli Syn I też, nawet, mianowicie Bez honoru/dishonored; do hańby Nazwisko {Imię} co do I też, nawet, mianowicie Wieść By gasić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Hi:30:8 a)fro/nOn ui(oi\ kai\ a)ti/mOn o)/noma kai\ kle/os e)sbesme/non a)po\ gE=s.
Hi:30:8 afronOn hyioi kai atimOn onoma kai kleos esbesmenon apo gEs.
Hi:30:8 A3N_GPM N2_NPM C A1B_GPM N3M_NSN C N3E_NSN VMI_XPPNSN P N1_GSF
Hi:30:8 unthinking son and also, even, namely without honor/dishonored; to dishonor name with regard to and also, even, namely rumor to extinguish from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land
Hi:30:8 unthinking ([Adj] gen) sons (nom|voc) and without honor/dishonored ([Adj] gen); while DISHONOR-ing (nom) name (nom|acc|voc) and rumor (nom|acc|voc) having-been-EXTINGUISH-ed (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) earth/land (gen)
Hi:30:8 Hi_30:8_1 Hi_30:8_2 Hi_30:8_3 Hi_30:8_4 Hi_30:8_5 Hi_30:8_6 Hi_30:8_7 Hi_30:8_8 Hi_30:8_9 Hi_30:8_10
Hi:30:8 x x x x x x x x x x
Hi:30:9 νυνὶ δὲ κιθάρα ἐγώ εἰμι αὐτῶν, καὶ ἐμὲ θρύλημα ἔχουσιν·
Hi:30:9 But now I am their music, and they have me for a by-word. (Job 30:9 Brenton)
Hi:30:9 A teraz jestem przedmiotem ich fraszek i tematem wesołych pieśni, (Job 30:9 BT_4)
Hi:30:9 νυνὶ δὲ κιθάρα ἐγώ εἰμι αὐτῶν, καὶ ἐμὲ θρύλημα ἔχουσιν·
Hi:30:9 νυνί δέ κιθάρα, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
Hi:30:9 Właśnie teraz {W prawo teraz} zaś Liry/harfa Ja By iść; by być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ja; mój/mój By mieć
Hi:30:9 nuni\ de\ kiTa/ra e)gO/ ei)mi au)tO=n, kai\ e)me\ Tru/lEma e)/CHousin·
Hi:30:9 nyni de kiTara egO eimi autOn, kai eme TrylEma eCHusin·
Hi:30:9 D x N1A_NSF RP_NS V9_PAI1S RD_GPM C RP_AS N3M_ASN V1_PAI3P
Hi:30:9 right now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lyre/harp I to go; to be he/she/it/same and also, even, namely I; my/mine ć to have
Hi:30:9 right now Yet lyre/harp (nom|voc) I (nom) I-am-GO-ing; I-am them/same (gen) and me (acc); my/mine (voc)   they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat)
Hi:30:9 Hi_30:9_1 Hi_30:9_2 Hi_30:9_3 Hi_30:9_4 Hi_30:9_5 Hi_30:9_6 Hi_30:9_7 Hi_30:9_8 Hi_30:9_9 Hi_30:9_10
Hi:30:9 x x x x x x x x x x
Hi:30:10 ἐβδελύξαντο δέ με ἀποστάντες μακράν, ἀπὸ δὲ προσώπου μου οὐκ ἐφείσαντο πτύελον.
Hi:30:10 And they stood aloof and abhorred me, and spared not to spit in my face. (Job 30:10 Brenton)
Hi:30:10 brzydzą się, omijają z dala, nie wstydzą się pluć mi w twarz. (Job 30:10 BT_4)
Hi:30:10 ἐβδελύξαντο δέ με ἀποστάντες μακράν, ἀπὸ δὲ προσώπου μου οὐκ ἐφείσαντο πτύελον.
Hi:30:10 βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) μακράν; μακρός -ά -όν ἀπό δέ πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -)  
Hi:30:10 Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) zaś Ja By uwalniać Daleko; daleko [zobacz makro] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Twarz Ja ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać}
Hi:30:10 e)bdelu/Xanto de/ me a)posta/ntes makra/n, a)po\ de\ prosO/pou mou ou)k e)fei/santo ptu/elon.
Hi:30:10 ebdelyXanto de me apostantes makran, apo de prosOpu mu uk efeisanto ptyelon.
Hi:30:10 VAI_AMI3P x RP_AS VH_AAPNPM D P x N2N_GSN RP_GS D VAI_AMI3P N2_ASM
Hi:30:10 to ??? (abhor, abominable) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I to disengage far; far [see macro] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] face I οὐχ before rough breathing to spare ć
Hi:30:10 they-were-???-ed Yet me (acc) upon DISENGAGE-ing (nom|voc) far; far ([Adj] acc) away from (+gen) Yet face (gen) me (gen) not they-were-SPARE-ed  
Hi:30:10 Hi_30:10_1 Hi_30:10_2 Hi_30:10_3 Hi_30:10_4 Hi_30:10_5 Hi_30:10_6 Hi_30:10_7 Hi_30:10_8 Hi_30:10_9 Hi_30:10_10 Hi_30:10_11 Hi_30:10_12
Hi:30:10 x x x x x x x x x x x x
Hi:30:11 ἀνοίξας γὰρ φαρέτραν αὐτοῦ ἐκάκωσέν με, καὶ χαλινὸν τοῦ προσώπου μου ἐξαπέστειλαν.
Hi:30:11 For he has opened his quiver and afflicted me: they also have cast off the restraint of my presence. (Job 30:11 Brenton)
Hi:30:11 Cięciwę mą On zluźnił, zwalił mnie, wytrącił mi wodze z ust moich. (Job 30:11 BT_4)
Hi:30:11 ἀνοίξας γὰρ φαρέτραν αὐτοῦ ἐκάκωσέν με, καὶ χαλινὸν τοῦ προσώπου μου ἐξαπέστειλαν.
Hi:30:11 ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) γάρ   αὐτός αὐτή αὐτό κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί χαλινός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-)
Hi:30:11 By otwierać Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo By robić rzeczy trudne dla Ja I też, nawet, mianowicie Uzdy kawałek Twarz Ja Do ???
Hi:30:11 a)noi/Xas ga\r fare/tran au)tou= e)ka/kOse/n me, kai\ CHalino\n tou= prosO/pou mou e)Xape/steilan.
Hi:30:11 anoiXas gar faretran autu ekakOsen me, kai CHalinon tu prosOpu mu eXapesteilan.
Hi:30:11 VA_AAPNSM x N1A_ASF RD_GSM VAI_AAI3S RP_AS C N2_ASM RA_GSN N2N_GSN RP_GS VAI_AAI3P
Hi:30:11 to open up for since, as ć he/she/it/same to make things difficult for I and also, even, namely bridle bit the face I to ???
Hi:30:11 upon OPEN-ing-UP (nom|voc) for   him/it/same (gen) he/she/it-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR me (acc) and bridle bit (acc) the (gen) face (gen) me (gen) they-???-ed
Hi:30:11 Hi_30:11_1 Hi_30:11_2 Hi_30:11_3 Hi_30:11_4 Hi_30:11_5 Hi_30:11_6 Hi_30:11_7 Hi_30:11_8 Hi_30:11_9 Hi_30:11_10 Hi_30:11_11 Hi_30:11_12
Hi:30:11 x x x x x x x x x x x x
Hi:30:12 ἐπὶ δεξιῶν βλαστοῦ ἐπανέστησαν, πόδα αὐτῶν ἐξέτειναν καὶ ὡδοποίησαν ἐπ’ ἐμὲ τρίβους ἀπ’ωλείας αὐτῶν.
Hi:30:12 They have risen up against me on the right hand of their offspring; they have stretched out their foot, and directed against me the ways of their destruction. (Job 30:12 Brenton)
Hi:30:12 Motłoch mi stanął po prawej stronie, nogom mym odejść rozkazał, na zgubne skierował mnie drogi. (Job 30:12 BT_4)
Hi:30:12 ἐπὶ δεξιῶν βλαστοῦ ἐπανέστησαν, πόδα αὐτῶν ἐξέτειναν καὶ ὡδοποίησαν ἐπ’ ἐμὲ τρίβους ἀπ’ωλείας αὐτῶν.
Hi:30:12 ἐπί δεξιός -ά -όν βλαστός[1], -οῦ, ὁ [LXX]; Βλάστος[2], -ου, ὁ ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) καί   ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν τρίβος, -ου, ἡ ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:30:12 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W prawo Pąk; Blastus By podnosić się/buntownika Stopa On/ona/to/to samo By rozszerzać się I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ścieżka Zniszczenie, zniszczenie On/ona/to/to samo
Hi:30:12 e)pi\ deXiO=n blastou= e)pane/stEsan, po/da au)tO=n e)Xe/teinan kai\ O(dopoi/Esan e)p’ e)me\ tri/bous a)p’Olei/as au)tO=n.
Hi:30:12 epi deXiOn blastu epanestEsan, poda autOn eXeteinan kai hOdopoiEsan ep’ eme tribus ap’Oleias autOn.
Hi:30:12 P A1A_GPM N2_GSM VHI_AAI3P N3D_ASM RD_GPM VAI_AAI3P C VAI_AAI3P P RP_AS N2_APF N1A_APF RD_GPM
Hi:30:12 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing right bud; Blastus to uprise/rebel foot he/she/it/same to extend and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine path annihilation, destruction he/she/it/same
Hi:30:12 upon/over (+acc,+gen,+dat) right ([Adj] gen) bud (gen); Blastus (gen) they-UPRISE/REBEL-ed foot (acc) them/same (gen) they-EXTEND-ed and   upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) paths (acc) annihilation, destruction (gen), annihilation, destructions (acc) them/same (gen)
Hi:30:12 Hi_30:12_1 Hi_30:12_2 Hi_30:12_3 Hi_30:12_4 Hi_30:12_5 Hi_30:12_6 Hi_30:12_7 Hi_30:12_8 Hi_30:12_9 Hi_30:12_10 Hi_30:12_11 Hi_30:12_12 Hi_30:12_13 Hi_30:12_14
Hi:30:12 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:30:13 ἐξετρίβησαν τρίβοι μου, ἐξέδυσεν γάρ μου τὴν στολήν·
Hi:30:13 My paths are ruined; for they have stripped off my raiment: he has shot at me with his weapons. (Job 30:13 Brenton)
Hi:30:13 Zniszczył mą ścieżkę, starał się o moją zagładę, nie było żadnego sprzeciwu. (Job 30:13 BT_4)
Hi:30:13 ἐξετρίβησαν τρίβοι μου, ἐξέδυσεν γάρ μου τὴν στολήν·
Hi:30:13 ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ
Hi:30:13 Do ??? Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się Ja By rozbierać się Dla odtąd, jak Ja Szyku uniform, kostium, prośba
Hi:30:13 e)Xetri/bEsan tri/boi mou, e)Xe/dusen ga/r mou tE\n stolE/n·
Hi:30:13 eXetribEsan triboi mu, eXedysen gar mu tEn stolEn·
Hi:30:13 VD_API3P N2_NPF RP_GS VAI_AAI3S x RP_GS RA_ASF N1_ASF
Hi:30:13 to ??? path; to rub worn, rub I to undress for since, as I the array uniform, costume, suit
Hi:30:13 they-were-???-ed paths (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-RUB-ing (opt) me (gen) he/she/it-UNDRESS-ed for me (gen) the (acc) array (acc)
Hi:30:13 Hi_30:13_1 Hi_30:13_2 Hi_30:13_3 Hi_30:13_4 Hi_30:13_5 Hi_30:13_6 Hi_30:13_7 Hi_30:13_8
Hi:30:13 x x x x x x x x
Hi:30:14 βέλεσιν αὐτοῦ κατηκόντισέν με, κέχρηταί μοι ὡς βούλεται, ἐν ὀδύναις πέφυρμαι.
Hi:30:14 And he has pleaded against me as he will: I am overwhelmed with pains. (Job 30:14 Brenton)
Hi:30:14 Wszedł poprzez wyłom szeroki, wpadł jak zawierucha. (Job 30:14 BT_4)
Hi:30:14 βέλεσιν αὐτοῦ κατηκόντισέν με, κέχρηταί μοι ὡς βούλεται, ἐν ὀδύναις πέφυρμαι.
Hi:30:14 βέλο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἐν ὀδύνη, -ης, ἡ  
Hi:30:14 Żądła strzała On/ona/to/to samo Ja By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Ja Jak/jak By planować/decyduj się/zamierzaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ból
Hi:30:14 be/lesin au)tou= katEko/ntise/n me, ke/CHrEtai/ moi O(s bou/letai, e)n o)du/nais pe/furmai.
Hi:30:14 belesin autu katEkontisen me, keCHrEtai moi hOs buletai, en odynais pefyrmai.
Hi:30:14 N3E_DPN RD_GSM VAI_AAI3S RP_AS VM_XMI3S RP_DS C V1_PMI3S P N1_DPF VM_XMI1S
Hi:30:14 dart arrow he/she/it/same ć I to use/treat (profit, advise) I as/like to plan/determine/intend in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pain ć
Hi:30:14 darts (dat) him/it/same (gen)   me (acc) he/she/it-has-been-USE/TREAT-ed me (dat) as/like he/she/it-is-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed in/among/by (+dat) pains (dat)  
Hi:30:14 Hi_30:14_1 Hi_30:14_2 Hi_30:14_3 Hi_30:14_4 Hi_30:14_5 Hi_30:14_6 Hi_30:14_7 Hi_30:14_8 Hi_30:14_9 Hi_30:14_10 Hi_30:14_11
Hi:30:14 x x x x x x x x x x x
Hi:30:15 ἐπιστρέφονται δέ μου αἱ ὀδύναι, ᾤχετό μου ἡ ἐλπὶς ὥσπερ πνεῦμα καὶ ὥσπερ νέφος ἡ σωτηρία μου.
Hi:30:15 My pains return upon me; my hope is gone like the wind, and my safety as a cloud. (Job 30:15 Brenton)
Hi:30:15 Nagły strach mnie ogarnął, jak burza porwał mi szczęście. Uciecha minęła jak chmura. (Job 30:15 BT_4)
Hi:30:15 ἐπιστρέφονται δέ μου αἱ ὀδύναι, ᾤχετό μου ἐλπὶς ὥσπερ πνεῦμα καὶ ὥσπερ νέφος σωτηρία μου.
Hi:30:15 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὀδύνη, -ης, ἡ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὥσ·περ πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί ὥσ·περ νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:30:15 By odwracać się dookoła zaś Ja Ból Ja Miej nadzieję/oczekiwanie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Chmura Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Ja
Hi:30:15 e)pistre/fontai de/ mou ai( o)du/nai, O)/|CHeto/ mou E( e)lpi\s O(/sper pneu=ma kai\ O(/sper ne/fos E( sOtEri/a mou.
Hi:30:15 epistrefontai de mu hai odynai, OCHeto mu hE elpis hOsper pneuma kai hOsper nefos hE sOtEria mu.
Hi:30:15 V1_PMI3P x RP_GS RA_NPF N1_NPF V1I_IMI3S RP_GS RA_NSF N3D_NSF D N3M_ASN C D N3E_ASN RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Hi:30:15 to turn around δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the pain ć I the hope/expectation just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" cloud the salvation/deliverance; saving I
Hi:30:15 they-are-being-TURN-ed-AROUND Yet me (gen) the (nom) pains (nom|voc)   me (gen) the (nom) hope/expectation (nom) just as spirit (nom|acc|voc) and just as cloud (nom|acc|voc) the (nom) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) me (gen)
Hi:30:15 Hi_30:15_1 Hi_30:15_2 Hi_30:15_3 Hi_30:15_4 Hi_30:15_5 Hi_30:15_6 Hi_30:15_7 Hi_30:15_8 Hi_30:15_9 Hi_30:15_10 Hi_30:15_11 Hi_30:15_12 Hi_30:15_13 Hi_30:15_14 Hi_30:15_15 Hi_30:15_16 Hi_30:15_17
Hi:30:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:30:16 καὶ νῦν ἐπ’ ἐμὲ ἐκχυθήσεται ἡ ψυχή μου, ἔχουσιν δέ με ἡμέραι ὀδυνῶν·
Hi:30:16 Even now my life shall be poured forth upon me; and days of anguish seize me. (Job 30:16 Brenton)
Hi:30:16 We łzach rozpływa się dusza, zgnębiły mnie dni niedoli, (Job 30:16 BT_4)
Hi:30:16 καὶ νῦν ἐπ’ ἐμὲ ἐκχυθήσεται ψυχή μου, ἔχουσιν δέ με ἡμέραι ὀδυνῶν·
Hi:30:16 καί νῦν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἡμέρα, -ας -ἡ ὀδύνη, -ης, ἡ; ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-)
Hi:30:16 I też, nawet, mianowicie Teraz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By wylewać się Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By mieć zaś Ja Dzień Ból; by zadawać ból cierpieniu
Hi:30:16 kai\ nu=n e)p’ e)me\ e)kCHuTE/setai E( PSuCHE/ mou, e)/CHousin de/ me E(me/rai o)dunO=n·
Hi:30:16 kai nyn ep’ eme ekCHyTEsetai hE PSyCHE mu, eCHusin de me hEmerai odynOn·
Hi:30:16 C D P RP_AS VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS V1_PAI3P x RP_AS N1A_NPF N1_GPF
Hi:30:16 and also, even, namely now upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to pour out the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to have δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I day pain; to pain suffering
Hi:30:16 and now upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-will-be-POUR-ed-OUT the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) Yet me (acc) days (nom|voc) pains (gen); while PAIN-ing (nom, nom|acc|voc, voc)
Hi:30:16 Hi_30:16_1 Hi_30:16_2 Hi_30:16_3 Hi_30:16_4 Hi_30:16_5 Hi_30:16_6 Hi_30:16_7 Hi_30:16_8 Hi_30:16_9 Hi_30:16_10 Hi_30:16_11 Hi_30:16_12 Hi_30:16_13
Hi:30:16 x x x x x x x x x x x x x
Hi:30:17 νυκτὶ δέ μου τὰ ὀστᾶ συγκέκαυται, τὰ δὲ νεῦρά μου διαλέλυται.
Hi:30:17 And by night my bones are confounded; and my sinews are relaxed. (Job 30:17 Brenton)
Hi:30:17 nocą kości me jak piec rozpalone, cierpienie moje nie milknie. (Job 30:17 BT_4)
Hi:30:17 νυκτὶ δέ μου τὰ ὀστᾶ συγκέκαυται, τὰ δὲ νεῦρά μου διαλέλυται.
Hi:30:17 νύξ, -υκτός, ἡ δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό   ὁ ἡ τό δέ νευρά, -ᾶς, ἡ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·λύω (δια+λυ-, δια+λυ·σ-, δια+λυ·σ-, -, δια+λελυ-, δια+λυ·θ-)
Hi:30:17 Noc zaś Ja Kość zaś Cięciwa Ja By rozpraszać się
Hi:30:17 nukti\ de/ mou ta\ o)sta= sugke/kautai, ta\ de\ neu=ra/ mou diale/lutai.
Hi:30:17 nykti de mu ta osta synkekautai, ta de neura mu dialelytai.
Hi:30:17 N3_DSF x RP_GS RA_NPN N2N_NPN VM_XPI3S RA_NPN x N2N_NPN RP_GS VM_XPI3S
Hi:30:17 night δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the bone ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] bowstring I to scatter
Hi:30:17 night (dat) Yet me (gen) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc)   the (nom|acc) Yet bowstring (nom|voc) me (gen) he/she/it-has-been-SCATTER-ed
Hi:30:17 Hi_30:17_1 Hi_30:17_2 Hi_30:17_3 Hi_30:17_4 Hi_30:17_5 Hi_30:17_6 Hi_30:17_7 Hi_30:17_8 Hi_30:17_9 Hi_30:17_10 Hi_30:17_11
Hi:30:17 x x x x x x x x x x x
Hi:30:18 ἐν πολλῇ ἰσχύι ἐπελάβετό μου τῆς στολῆς, ὥσπερ τὸ περιστόμιον τοῦ χιτῶνός μου περιέσχεν με.
Hi:30:18 With great force my disease has taken hold of my garment: it has compassed me as the collar of my coat. (Job 30:18 Brenton)
Hi:30:18 Suknia mocno do mnie przywarła, szczelnie przylega tunika, (Job 30:18 BT_4)
Hi:30:18 ἐν πολλῇ ἰσχύι ἐπελάβετό μου τῆς στολῆς, ὥσπερ τὸ περιστόμιον τοῦ χιτῶνός μου περιέσχεν με.
Hi:30:18 ἐν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὥσ·περ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χιτών, -ῶνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:30:18 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dużo Siła By brać uchwyt z Ja Szyku uniform, kostium, prośba Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Długo opasywany tuniki kaftan, długo opasywał tunika, gabardyna, stanik, sutanna Ja Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Ja
Hi:30:18 e)n pollE=| i)sCHu/i e)pela/beto/ mou tE=s stolE=s, O(/sper to\ peristo/mion tou= CHitO=no/s mou perie/sCHen me.
Hi:30:18 en pollE isCHyi epelabeto mu tEs stolEs, hOsper to peristomion tu CHitOnos mu periesCHen me.
Hi:30:18 P A1_DSF N3U_DSF VBI_AMI3S RP_GS RA_GSF N1_GSF D RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N3W_GSM RP_GS VBI_AAI3S RP_AS
Hi:30:18 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among much strength to take hold of I the array uniform, costume, suit just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the ć the long belted tunic caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock I to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents I
Hi:30:18 in/among/by (+dat) much (dat) strength (dat) he/she/it-was-TAKE-ed-HOLD-OF me (gen) the (gen) array (gen) just as the (nom|acc)   the (gen) long belted tunic (gen) me (gen) he/she/it-CONTAINED-ed me (acc)
Hi:30:18 Hi_30:18_1 Hi_30:18_2 Hi_30:18_3 Hi_30:18_4 Hi_30:18_5 Hi_30:18_6 Hi_30:18_7 Hi_30:18_8 Hi_30:18_9 Hi_30:18_10 Hi_30:18_11 Hi_30:18_12 Hi_30:18_13 Hi_30:18_14 Hi_30:18_15
Hi:30:18 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:30:19 ἥγησαι δέ με ἴσα πηλῷ, ἐν γῇ καὶ σποδῷ μου ἡ μερίς·
Hi:30:19 And thou hast counted me as clay; my portion in dust and ashes. (Job 30:19 Brenton)
Hi:30:19 gwałtownie do błota On mnie wrzucił, podobny jestem do pyłu i piasku. (Job 30:19 BT_4)
Hi:30:19 ἥγησαι δέ με ἴσα πηλῷ, ἐν γῇ καὶ σποδῷ μου μερίς·
Hi:30:19 ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἴσος -η -ον πηλός, -οῦ, ὁ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί σποδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Hi:30:19 By uważać zaś Ja Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Glina W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Popioły Ja Część
Hi:30:19 E(/gEsai de/ me i)/sa pElO=|, e)n gE=| kai\ spodO=| mou E( meri/s·
Hi:30:19 hEgEsai de me isa pElO, en gE kai spodO mu hE meris·
Hi:30:19 VM_XMI2S x RP_AS D N2_DSM P N1_DSF C N2_DSF RP_GS RA_NSF N3D_NSF
Hi:30:19 to deem δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical clay in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land and also, even, namely ashes I the part
Hi:30:19 be-you(sg)-DEEM-ed!, you(sg)-have-been-DEEM-ed Yet me (acc) resemble ([Adj] nom|acc|voc) clay (dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat) and ashes (dat) me (gen) the (nom) ??? (nom)
Hi:30:19 Hi_30:19_1 Hi_30:19_2 Hi_30:19_3 Hi_30:19_4 Hi_30:19_5 Hi_30:19_6 Hi_30:19_7 Hi_30:19_8 Hi_30:19_9 Hi_30:19_10 Hi_30:19_11 Hi_30:19_12
Hi:30:19 x x x x x x x x x x x x
Hi:30:20 κέκραγα δὲ πρὸς σὲ καὶ οὐκ εἰσακούεις μου, ἔστησαν καὶ κατενόησάν με·
Hi:30:20 And I have cried to thee, but thou hearest me not: but they stood still, and observed me. (Job 30:20 Brenton)
Hi:30:20 Ciebie błagam o pomoc. Bez echa. Stałem, a nie zważałeś na mnie. (Job 30:20 BT_4)
Hi:30:20 κέκραγα δὲ πρὸς σὲ καὶ οὐκ εἰσακούεις μου, ἔστησαν καὶ κατενόησάν με·
Hi:30:20 κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) δέ πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:30:20 By krzyknąć zaś Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja By powodować stać I też, nawet, mianowicie By rozumieć ??????? Rozumiej, rozumiej Ja
Hi:30:20 ke/kraga de\ pro\s se\ kai\ ou)k ei)sakou/eis mou, e)/stEsan kai\ kateno/Esa/n me·
Hi:30:20 kekraga de pros se kai uk eisakueis mu, estEsan kai katenoEsan me·
Hi:30:20 VX_XAI1S x P RP_AS C D V1_PAI2S RP_GS VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RP_AS
Hi:30:20 to cry out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to heard (being heard, listen into, hearken) I to cause to stand and also, even, namely to understand κατανοώ comprehend, understand I
Hi:30:20 I-have-CRY-ed-OUT Yet toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and not you(sg)-are-HEARD-ing me (gen) they-CAUSE-ed-TO-STand and they-UNDERSTand-ed me (acc)
Hi:30:20 Hi_30:20_1 Hi_30:20_2 Hi_30:20_3 Hi_30:20_4 Hi_30:20_5 Hi_30:20_6 Hi_30:20_7 Hi_30:20_8 Hi_30:20_9 Hi_30:20_10 Hi_30:20_11 Hi_30:20_12
Hi:30:20 x x x x x x x x x x x x
Hi:30:21 ἐπέβης δέ μοι ἀνελεημόνως, χειρὶ κραταιᾷ με ἐμαστίγωσας·
Hi:30:21 They attacked me also without mercy: thou hast scourged me with a strong hand. (Job 30:21 Brenton)
Hi:30:21 Stałeś się dla mnie okrutny. Uderzasz potężną prawicą. (Job 30:21 BT_4)
Hi:30:21 ἐπέβης δέ μοι ἀνελεημόνως, χειρὶ κραταιᾷ με ἐμαστίγωσας·
Hi:30:21 ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κραταιός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μαστιγόω (μαστιγ(ο)-, μαστιγω·σ-, μαστιγω·σ-, -, μεμαστιγω-, μαστιγω·θ-)
Hi:30:21 Do ??? zaś Ja Ręka Poruszaj się kołysać berło Ja By ukarać NAGANĘ, upominać, upominać, karać, besztać, ganić, ganić, ganić, łajać, rugać, zrugać, młócić
Hi:30:21 e)pe/bEs de/ moi a)neleEmo/nOs, CHeiri\ krataia=| me e)masti/gOsas·
Hi:30:21 epebEs de moi aneleEmonOs, CHeiri krataia me emastigOsas·
Hi:30:21 VZI_AAI2S x RP_DS D N3_DSF A1A_DSF RP_AS VAI_AAI2S
Hi:30:21 to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I ć hand sway to sway the scepter I to castigate REPRIMand, rebuke, admonish, chastise, chide, upbraid, reprove, reproach, scold, berate, take to task, lambaste
Hi:30:21 you(sg)-???-ed Yet me (dat)   hand (dat) sway ([Adj] dat) me (acc) you(sg)-CASTIGATE-ed
Hi:30:21 Hi_30:21_1 Hi_30:21_2 Hi_30:21_3 Hi_30:21_4 Hi_30:21_5 Hi_30:21_6 Hi_30:21_7 Hi_30:21_8
Hi:30:21 x x x x x x x x
Hi:30:22 ἔταξας δέ με ἐν ὀδύναις καὶ ἀπέρριψάς με ἀπὸ σωτηρίας.
Hi:30:22 And thou hast put me to grief, and hast cast me away from safety. (Job 30:22 Brenton)
Hi:30:22 Porywasz, zezwalasz unosić wichrowi, rozwiewasz moją nadzieję. (Job 30:22 BT_4)
Hi:30:22 ἔταξας δέ με ἐν ὀδύναις καὶ ἀπέρριψάς με ἀπὸ σωτηρίας.
Hi:30:22 τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὀδύνη, -ης, ἡ καί ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό σωτηρία, -ας, ἡ
Hi:30:22 By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład zaś Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ból I też, nawet, mianowicie Do ??? Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zbawienia/wyzwolenie
Hi:30:22 e)/taXas de/ me e)n o)du/nais kai\ a)pe/rriPSa/s me a)po\ sOtEri/as.
Hi:30:22 etaXas de me en odynais kai aperriPSas me apo sOtErias.
Hi:30:22 VAI_AAI2S x RP_AS P N1_DPF C VAI_AAI2S RP_AS P N1A_GSF
Hi:30:22 to order category, grade, class, trim, orderliness δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among pain and also, even, namely to ??? I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing salvation/deliverance
Hi:30:22 you(sg)-ORDER-ed Yet me (acc) in/among/by (+dat) pains (dat) and you(sg)-???-ed me (acc) away from (+gen) salvation/deliverance (gen)
Hi:30:22 Hi_30:22_1 Hi_30:22_2 Hi_30:22_3 Hi_30:22_4 Hi_30:22_5 Hi_30:22_6 Hi_30:22_7 Hi_30:22_8 Hi_30:22_9 Hi_30:22_10
Hi:30:22 x x x x x x x x x x
Hi:30:23 οἶδα γὰρ ὅτι θάνατός με ἐκτρίψει· οἰκία γὰρ παντὶ θνητῷ γῆ.
Hi:30:23 For I know that death will destroy me: for the earth is the house appointed for every mortal. (Job 30:23 Brenton)
Hi:30:23 Wiem, że mnie prowadzisz do śmierci, wspólnego miejsca żyjących. (Job 30:23 BT_4)
Hi:30:23 οἶδα γὰρ ὅτι θάνατός με ἐκτρίψει· οἰκία γὰρ παντὶ θνητῷ γῆ.
Hi:30:23 οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) γάρ ὅτι θάνατος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) γάρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θνητός -ή -όν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Hi:30:23 By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Dla odtąd, jak Ponieważ/tamto Śmierć Ja Do ??? Dom Dla odtąd, jak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Śmiertelny podlegając śmierci Ziemi/ziemia
Hi:30:23 oi)=da ga\r o(/ti Ta/nato/s me e)ktri/PSei· oi)ki/a ga\r panti\ TnEtO=| gE=.
Hi:30:23 oida gar hoti Tanatos me ektriPSei· oikia gar panti TnEtO gE.
Hi:30:23 VX_XAI1S x C N2_NSM RP_AS VF_FAI3S N1A_NSF x A3_DSM A1_DSM N1_NSF
Hi:30:23 to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with for since, as because/that death I to ??? house for since, as every all, each, every, the whole of mortal subject to death earth/land
Hi:30:23 I-have-PERCEIVE-ed for because/that death (nom) me (acc) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) house (nom|voc) for every (dat) mortal ([Adj] dat) earth/land (nom|voc)
Hi:30:23 Hi_30:23_1 Hi_30:23_2 Hi_30:23_3 Hi_30:23_4 Hi_30:23_5 Hi_30:23_6 Hi_30:23_7 Hi_30:23_8 Hi_30:23_9 Hi_30:23_10 Hi_30:23_11
Hi:30:23 x x x x x x x x x x x
Hi:30:24 εἰ γὰρ ὄφελον δυναίμην ἐμαυτὸν χειρώσασθαι, ἢ δεηθείς γε ἑτέρου, καὶ ποιήσει μοι τοῦτο.
Hi:30:24 Oh then that I might lay hands upon myself, or at least ask another, and he should do this for me. (Job 30:24 Brenton)
Hi:30:24 Czy zniszczonemu nie podaje się ręki? W nieszczęściu nie woła się o pomoc? (Job 30:24 BT_4)
Hi:30:24 εἰ γὰρ ὄφελον δυναίμην ἐμαυτὸν χειρώσασθαι, δεηθείς γε ἑτέρου, καὶ ποιήσει μοι τοῦτο.
Hi:30:24 εἰ γάρ ὄφελον δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ   ἤ[1] δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) γέ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο
Hi:30:24 Jeżeli Dla odtąd, jak Byłby tamto Do zdolnego Siebie Albo By potrzebować/wymagać ??? Inny I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Hi:30:24 ei) ga\r o)/felon dunai/mEn e)mauto\n CHeirO/sasTai, E)\ deETei/s ge e(te/rou, kai\ poiE/sei moi tou=to.
Hi:30:24 ei gar ofelon dynaimEn emauton CHeirOsasTai, E deETeis ge heteru, kai poiEsei moi tuto.
Hi:30:24 C x VB_AAI1S V6_PMO1S RD_ASM VA_AMN C VC_APPNSM x A1A_GSM C VF_FAI3S RP_DS RD_ASN
Hi:30:24 if for since, as would that to able myself ć or to need/require ??? other and also, even, namely doing/making; to do/make I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Hi:30:24 if for would that I-happen-to-be-being-ABLE-ed (opt) myself (acc)   or upon being-NEED/REQUIRE-ed (nom|voc) ??? other (gen) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) me (dat) this (nom|acc)
Hi:30:24 Hi_30:24_1 Hi_30:24_2 Hi_30:24_3 Hi_30:24_4 Hi_30:24_5 Hi_30:24_6 Hi_30:24_7 Hi_30:24_8 Hi_30:24_9 Hi_30:24_10 Hi_30:24_11 Hi_30:24_12 Hi_30:24_13 Hi_30:24_14
Hi:30:24 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:30:25 ἐγὼ δὲ ἐπὶ παντὶ ἀδυνάτῳ ἔκλαυσα, ἐστέναξα δὲ ἰδὼν ἄνδρα ἐν ἀνάγκαις.
Hi:30:25 Yet I wept over every helpless man; I groaned when I saw a man in distress. (Job 30:25 Brenton)
Hi:30:25 Czy nie płakałem z innym w dzień smutku? Współczuła z biedakiem ma dusza. (Job 30:25 BT_4)
Hi:30:25 ἐγὼ δὲ ἐπὶ παντὶ ἀδυνάτῳ ἔκλαυσα, ἐστέναξα δὲ ἰδὼν ἄνδρα ἐν ἀνάγκαις.
Hi:30:25 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) δέ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν ἀνάγκη, -ης, ἡ
Hi:30:25 Ja zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niemożliwy By płakać By wzdychać/jęk zaś By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przymusu/potrzeba
Hi:30:25 e)gO\ de\ e)pi\ panti\ a)duna/tO| e)/klausa, e)ste/naXa de\ i)dO\n a)/ndra e)n a)na/gkais.
Hi:30:25 egO de epi panti adynatO eklausa, estenaXa de idOn andra en anankais.
Hi:30:25 RP_NS x P A3_DSM A1B_DSM VAI_AAI1S VAI_AAI1S x VB_AAPNSM N3_ASM P N1_DPF
Hi:30:25 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of impossible to weep to sigh/groan δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among compulsion/necessity
Hi:30:25 I (nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) every (dat) impossible ([Adj] dat) I-WEEP-ed I-SIGH/GROAN-ed Yet upon SEE-ing (nom) man, husband (acc) in/among/by (+dat) compulsions/necessities (dat)
Hi:30:25 Hi_30:25_1 Hi_30:25_2 Hi_30:25_3 Hi_30:25_4 Hi_30:25_5 Hi_30:25_6 Hi_30:25_7 Hi_30:25_8 Hi_30:25_9 Hi_30:25_10 Hi_30:25_11 Hi_30:25_12
Hi:30:25 x x x x x x x x x x x x
Hi:30:26 ἐγὼ δὲ ἐπέχων ἀγαθοῖς, ἰδοὺ συνήντησάν μοι μᾶλλον ἡμέραι κακῶν.
Hi:30:26 But I, when I waited for good things, behold, days of evils came the more upon me. (Job 30:26 Brenton)
Hi:30:26 Czekałem na szczęście - a przyszło zło, szukałem światła - a nastał mrok. (Job 30:26 BT_4)
Hi:30:26 ἐγὼ δὲ ἐπέχων ἀγαθοῖς, ἰδοὺ συνήντησάν μοι μᾶλλον ἡμέραι κακῶν.
Hi:30:26 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μᾶλλον ἡμέρα, -ας -ἡ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
Hi:30:26 Ja zaś By ofiarować Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By spotykać się Ja Bardziej/raczej (zamiast tego) Dzień Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla
Hi:30:26 e)gO\ de\ e)pe/CHOn a)gaToi=s, i)dou\ sunE/ntEsa/n moi ma=llon E(me/rai kakO=n.
Hi:30:26 egO de epeCHOn agaTois, idu synEntEsan moi mallon hEmerai kakOn.
Hi:30:26 RP_NS x V1_PAPNSM A1_DPM I VAI_AAI3P RP_DS D N1A_NPF A1_GPN
Hi:30:26 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to proffer good inherently good, i.e. God-wrought. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to meet I more/rather (instead) day wickedly to do evil; to make things difficult for
Hi:30:26 I (nom) Yet while PROFFER-ing (nom) good ([Adj] dat) be-you(sg)-SEE-ed! they-MEET-ed me (dat) more/rather days (nom|voc) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom)
Hi:30:26 Hi_30:26_1 Hi_30:26_2 Hi_30:26_3 Hi_30:26_4 Hi_30:26_5 Hi_30:26_6 Hi_30:26_7 Hi_30:26_8 Hi_30:26_9 Hi_30:26_10
Hi:30:26 x x x x x x x x x x
Hi:30:27 ἡ κοιλία μου ἐξέζεσεν καὶ οὐ σιωπήσεται, προέφθασάν με ἡμέραι πτωχείας.
Hi:30:27 My belly boiled, and would not cease: the days of poverty prevented me. (Job 30:27 Brenton)
Hi:30:27 Wnętrze mi kipi, nie milczy, bo spadły na mnie dni klęski. (Job 30:27 BT_4)
Hi:30:27 κοιλία μου ἐξέζεσεν καὶ οὐ σιωπήσεται, προέφθασάν με ἡμέραι πτωχείας.
Hi:30:27 ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) προ·φθάνω (-, προ+φθα·σ-, προ+φθα·σ-, προ+εφθα·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἡμέρα, -ας -ἡ πτωχεία, -ας, ἡ
Hi:30:27 Brzuch Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do bezdźwięcznego By oczekiwać Ja Dzień Ubóstwo
Hi:30:27 E( koili/a mou e)Xe/DZesen kai\ ou) siOpE/setai, proe/fTasa/n me E(me/rai ptOCHei/as.
Hi:30:27 hE koilia mu eXeDZesen kai u siOpEsetai, proefTasan me hEmerai ptOCHeias.
Hi:30:27 RA_NSF N1A_NSF RP_GS VAI_AAI3S C D VF_FMI3S VAI_AAI3P RP_AS N1A_NPF N1A_GSF
Hi:30:27 the belly I ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to soundless to anticipate I day poverty
Hi:30:27 the (nom) belly (nom|voc) me (gen)   and not he/she/it-will-be-SOUNDLESS-ed they-ANTICIPATE-ed me (acc) days (nom|voc) poverty (gen), poverties (acc)
Hi:30:27 Hi_30:27_1 Hi_30:27_2 Hi_30:27_3 Hi_30:27_4 Hi_30:27_5 Hi_30:27_6 Hi_30:27_7 Hi_30:27_8 Hi_30:27_9 Hi_30:27_10 Hi_30:27_11
Hi:30:27 x x x x x x x x x x x
Hi:30:28 στένων πεπόρευμαι ἄνευ φιμοῦ, ἕστηκα δὲ ἐν ἐκκλησίᾳ κεκραγώς.
Hi:30:28 I went mourning without restraint: and I have stood and cried out in the assembly. (Job 30:28 Brenton)
Hi:30:28 Chodzę sczerniały, spalony od słońca, powstaję w gromadzie, by krzyczeć. (Job 30:28 BT_4)
Hi:30:28 στένων πεπόρευμαι ἄνευ φιμοῦ, ἕστηκα δὲ ἐν ἐκκλησίᾳ κεκραγώς.
Hi:30:28 στενός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἄνευ φιμόω (φιμ(ο)-, φιμω·σ-, φιμω·σ-, -, πεφιμω-, φιμω·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) δέ ἐν ἐκ·κλησία, -ας, ἡ κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -)
Hi:30:28 Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko By iść Bez (+informacja) By nakładać kaganiec By powodować stać zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół By krzyknąć
Hi:30:28 ste/nOn pepo/reumai a)/neu fimou=, e(/stEka de\ e)n e)kklEsi/a| kekragO/s.
Hi:30:28 stenOn peporeumai aneu fimu, hestEka de en ekklEsia kekragOs.
Hi:30:28 V1_PAPNSM VM_XMI1S P N2_GSM VXI_XAI1S x P N1A_DSF VX_XAPNSM
Hi:30:28 narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh to go without (+gen) to muzzle to cause to stand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among assembly assembly, gathering, congregation, church to cry out
Hi:30:28 narrow ([Adj] gen) I-have-been-GO-ed without (+gen) be-you(sg)-MUZZLE-ing!, be-you(sg)-being-MUZZLE-ed! I-have-CAUSE-ed-TO-STand Yet in/among/by (+dat) assembly (dat) having CRY-ed-OUT (nom)
Hi:30:28 Hi_30:28_1 Hi_30:28_2 Hi_30:28_3 Hi_30:28_4 Hi_30:28_5 Hi_30:28_6 Hi_30:28_7 Hi_30:28_8 Hi_30:28_9
Hi:30:28 x x x x x x x x x
Hi:30:29 ἀδελφὸς γέγονα σειρήνων, ἑταῖρος δὲ στρουθῶν.
Hi:30:29 I am become a brother of monsters, and a companion of ostriches. (Job 30:29 Brenton)
Hi:30:29 Stałem się bratem szakali i sąsiadem młodych strusiów: (Job 30:29 BT_4)
Hi:30:29 ἀδελφὸς γέγονα σειρήνων, ἑταῖρος δὲ στρουθῶν.
Hi:30:29 ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ἑταῖρος, -ου, ὁ δέ  
Hi:30:29 Brat By stawać się stawaj się, zdarzaj się Partnera towarzysz, towarzysz, spółka, połączenie, społeczność, nierządnica Jeszcze  
Hi:30:29 a)delfo\s ge/gona seirE/nOn, e(tai=ros de\ strouTO=n.
Hi:30:29 adelfos gegona seirEnOn, hetairos de struTOn.
Hi:30:29 N2_NSM VX_XAI1S N3_GPF N2_NSM x N2_GPM
Hi:30:29 brother to become become, happen ć partner comrade, companion, company, association, society, harlot Yet  
Hi:30:29 brother (nom) I-have-BECOME-ed   partner (nom) Yet  
Hi:30:29 Hi_30:29_1 Hi_30:29_2 Hi_30:29_3 Hi_30:29_4 Hi_30:29_5 Hi_30:29_6
Hi:30:29 x x x x x x
Hi:30:30 τὸ δὲ δέρμα μου ἐσκότωται μεγάλως, τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἀπὸ καύματος.
Hi:30:30 And my skin has been greatly blackened, and my bones are burned with heat. (Job 30:30 Brenton)
Hi:30:30 Ma skóra nad piec rozpalona, a kości me - nad wiatr piekący, (Job 30:30 BT_4)
Hi:30:30 τὸ δὲ δέρμα μου ἐσκότωται μεγάλως, τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἀπὸ καύματος.
Hi:30:30 ὁ ἡ τό δέ δέρμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σκοτόω (σκοτ(ο)-, -, -, -, εσκοτω-, σκοτω·θ-) μεγάλως ὁ ἡ τό δέ ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό καῦμα[τ], -ατος, τό
Hi:30:30 zaś Skóra [zobacz dermatologię] Ja Do zabijanego Eph 4:18; W SPRAWIE 9:2; W SPRAWIE 16:10a nazwa specyficzna , która przeszkadza innej osobie od wchodzenia Wielce zaś Kość Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ciepło
Hi:30:30 to\ de\ de/rma mou e)sko/tOtai mega/lOs, ta\ de\ o)sta= mou a)po\ kau/matos.
Hi:30:30 to de derma mu eskotOtai megalOs, ta de osta mu apo kaumatos.
Hi:30:30 RA_NSN x N3M_NSN RP_GS VMI_XPI3S D RA_NPN x N2N_NPN RP_GS P N3M_GSN
Hi:30:30 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] skin [see dermatology] I to killed Eph 4:18; RE 9:2; RE 16:10a specific name which prevents another person from entering greatly the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] bone I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heat
Hi:30:30 the (nom|acc) Yet skin (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-has-been-KILLED-ed greatly the (nom|acc) Yet bones (nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) heat (gen)
Hi:30:30 Hi_30:30_1 Hi_30:30_2 Hi_30:30_3 Hi_30:30_4 Hi_30:30_5 Hi_30:30_6 Hi_30:30_7 Hi_30:30_8 Hi_30:30_9 Hi_30:30_10 Hi_30:30_11 Hi_30:30_12
Hi:30:30 x x x x x x x x x x x x
Hi:30:31 ἀπέβη δὲ εἰς πάθος μου ἡ κιθάρα, ὁ δὲ ψαλμός μου εἰς κλαυθμὸν ἐμοί.
Hi:30:31 My harp also has been turned into mourning, and my song into my weeping. (Job 30:31 Brenton)
Hi:30:31 stąd gra mi harfa żałobnie, a głos piszczałki posmętniał. (Job 30:31 BT_4)
Hi:30:31 ἀπέβη δὲ εἰς πάθος μου κιθάρα, δὲ ψαλμός μου εἰς κλαυθμὸν ἐμοί.
Hi:30:31 ἀπο·βαίνω (απο+βαιν-, απο+βη·σ-, 2nd ath. απο+β(η)-/ath. απο+β(α)-, -, -, -) δέ εἰς[1] πάθο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κιθάρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δέ ψαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] κλαυθμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Hi:30:31 By wychodzić zaś Do (+przyspieszenie) ??? [Zobacz patologię, patetyczny] Ja Liry/harfa zaś Psalm Ja Do (+przyspieszenie) Płacz Ja; mój/mój
Hi:30:31 a)pe/bE de\ ei)s pa/Tos mou E( kiTa/ra, o( de\ PSalmo/s mou ei)s klauTmo\n e)moi/.
Hi:30:31 apebE de eis paTos mu hE kiTara, ho de PSalmos mu eis klauTmon emoi.
Hi:30:31 VZI_AAI3S x P N3E_ASN RP_GS RA_NSF N1A_NSF RA_NSM x N2_NSM RP_GS P N2_ASM RP_DS
Hi:30:31 to get out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) ??? [see pathology, pathetic] I the lyre/harp the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] psalm I into (+acc) crying I; my/mine
Hi:30:31 he/she/it-GET OUT-ed Yet into (+acc) ??? (nom|acc|voc) me (gen) the (nom) lyre/harp (nom|voc) the (nom) Yet psalm (nom) me (gen) into (+acc) crying (acc) me (dat); my/mine (nom|voc)
Hi:30:31 Hi_30:31_1 Hi_30:31_2 Hi_30:31_3 Hi_30:31_4 Hi_30:31_5 Hi_30:31_6 Hi_30:31_7 Hi_30:31_8 Hi_30:31_9 Hi_30:31_10 Hi_30:31_11 Hi_30:31_12 Hi_30:31_13 Hi_30:31_14
Hi:30:31 x x x x x x x x x x x x x x