Hi:31:1 διαθήκην ἐθέμην τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ οὐ συνήσω ἐπὶ παρθένον.
Hi:31:1 I made a covenant with mine eyes, and I will not think upon a virgin. (Job 31:1 Brenton)
Hi:31:1 Zawarłem z oczami przymierze, by nawet nie spojrzeć na pannę. (Job 31:1 BT_4)
Hi:31:1 διαθήκην ἐθέμην τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ οὐ συνήσω ἐπὶ παρθένον.
Hi:31:1 δια·θήκη, -ης, ἡ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἐπί παρθένος, -ου, ἡ
Hi:31:1 Konwencja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Oko Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By rozumieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziewiczy
Hi:31:1 diaTE/kEn e)Te/mEn toi=s o)fTalmoi=s mou kai\ ou) sunE/sO e)pi\ parTe/non.
Hi:31:1 diaTEkEn eTemEn tois ofTalmois mu kai u synEsO epi parTenon.
Hi:31:1 N1_ASF VEI_AMI1S RA_DPM N2_DPM RP_GS C D VF_FAI1S P N2_ASF
Hi:31:1 covenant to place lay, put, set, situate, station the eye I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to understand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing virgin
Hi:31:1 covenant (acc) I-was-PLACE-ed the (dat) eyes (dat) me (gen) and not I-will-UNDERSTand, I-should-UNDERSTand upon/over (+acc,+gen,+dat) virgin (acc)
Hi:31:1 Hi_31:1_1 Hi_31:1_2 Hi_31:1_3 Hi_31:1_4 Hi_31:1_5 Hi_31:1_6 Hi_31:1_7 Hi_31:1_8 Hi_31:1_9 Hi_31:1_10
Hi:31:1 x x x x x x x x x x
Hi:31:2 καὶ τί ἐμέρισεν ὁ θεὸς ἀπάνωθεν καὶ κληρονομία ἱκανοῦ ἐξ ὑψίστων;
Hi:31:2 Now what portion has God given from above? and is there an inheritance given of the Mighty One from the highest? (Job 31:2 Brenton)
Hi:31:2 Czy mógłbym mieć cząstkę w górze u Boga, u Wszechmocnego dziedzictwo? (Job 31:2 BT_4)
Hi:31:2 καὶ τί ἐμέρισεν θεὸς ἀπάνωθεν καὶ κληρονομία ἱκανοῦ ἐξ ὑψίστων;
Hi:31:2 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ   καί κληρο·νομία, -ας, ἡ ἱκανός -ή -όν; ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) ἐκ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Hi:31:2 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja Bóg  I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo Obszerny; by wystarczać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Najwyższy
Hi:31:2 kai\ ti/ e)me/risen o( Teo\s a)pa/nOTen kai\ klEronomi/a i(kanou= e)X u(PSi/stOn;
Hi:31:2 kai ti emerisen ho Teos apanOTen kai klEronomia hikanu eX hyPSistOn;
Hi:31:2 C RI_ASN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM D C N1A_NSF A1_GSM P A1_GPM
Hi:31:2 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion the god [see theology] ć and also, even, namely inheritance ample; to suffice out of (+gen) ἐξ before vowels highest
Hi:31:2 and who/what/why (nom|acc) he/she/it-DIVIDE-ed the (nom) god (nom)   and inheritance (nom|voc) ample ([Adj] gen); be-you(sg)-SUFFICE-ing!, be-you(sg)-being-SUFFICE-ed!, he/she/it-was-SUFFICE-ing, you(sg)-were-being-SUFFICE-ed out of (+gen) highest ([Adj] gen)
Hi:31:2 Hi_31:2_1 Hi_31:2_2 Hi_31:2_3 Hi_31:2_4 Hi_31:2_5 Hi_31:2_6 Hi_31:2_7 Hi_31:2_8 Hi_31:2_9 Hi_31:2_10 Hi_31:2_11
Hi:31:2 x x x x x x x x x x x
Hi:31:3 οὐχὶ ἀπώλεια τῷ ἀδίκῳ καὶ ἀπαλλοτρίωσις τοῖς ποιοῦσιν ἀνομίαν;
Hi:31:3 Alas! destruction to the unrighteous, and rejection to them that do iniquity. (Job 31:3 Brenton)
Hi:31:3 Czyż złoczyńcy nie spotka zguba i klęska czyniących nieprawość? (Job 31:3 BT_4)
Hi:31:3 οὐχὶ ἀπώλεια τῷ ἀδίκῳ καὶ ἀπαλλοτρίωσις τοῖς ποιοῦσιν ἀνομίαν;
Hi:31:3 οὐχί ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄ·δικος -ον καί   ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀ·νομία, -ας, ἡ
Hi:31:3 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Zniszczenie, zniszczenie Niesprawiedliwy I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Bezprawie
Hi:31:3 ou)CHi\ a)pO/leia tO=| a)di/kO| kai\ a)pallotri/Osis toi=s poiou=sin a)nomi/an;
Hi:31:3 uCHi apOleia tO adikO kai apallotriOsis tois poiusin anomian;
Hi:31:3 D N1A_NSF RA_DSM A1B_DSM C N3I_NSF RA_DPM V2_PAPDPM N1A_ASF
Hi:31:3 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] annihilation, destruction the unjust and also, even, namely ć the to do/make lawlessness
Hi:31:3 not annihilation, destruction (nom|voc) the (dat) unjust ([Adj] dat) and   the (dat) they-are-DO/MAKE-ing, while DO/MAKE-ing (dat) lawlessness (acc)
Hi:31:3 Hi_31:3_1 Hi_31:3_2 Hi_31:3_3 Hi_31:3_4 Hi_31:3_5 Hi_31:3_6 Hi_31:3_7 Hi_31:3_8 Hi_31:3_9
Hi:31:3 x x x x x x x x x
Hi:31:4 οὐχὶ αὐτὸς ὄψεται ὁδόν μου καὶ πάντα τὰ διαβήματά μου ἐξαριθμήσεται;
Hi:31:4 Will he not see my way, and number all my steps? (Job 31:4 Brenton)
Hi:31:4 Czyż On nie widzi dróg moich, a kroków mych nie rachuje? (Job 31:4 BT_4)
Hi:31:4 οὐχὶ αὐτὸς ὄψεται ὁδόν μου καὶ πάντα τὰ διαβήματά μου ἐξαριθμήσεται;
Hi:31:4 οὐχί αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Hi:31:4 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Drogi {Sposobu}/droga Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ja
Hi:31:4 ou)CHi\ au)to\s o)/PSetai o(do/n mou kai\ pa/nta ta\ diabE/mata/ mou e)XariTmE/setai;
Hi:31:4 uCHi autos oPSetai hodon mu kai panta ta diabEmata mu eXariTmEsetai;
Hi:31:4 D RD_NSM VF_FMI3S N2_ASF RP_GS C A3_APN RA_APN N3M_APN RP_GS VF_FMI3S
Hi:31:4 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), way/road I and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć I ć
Hi:31:4 not he/it/same (nom) he/she/it-will-be-SEE-ed way/road (acc) me (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   me (gen)  
Hi:31:4 Hi_31:4_1 Hi_31:4_2 Hi_31:4_3 Hi_31:4_4 Hi_31:4_5 Hi_31:4_6 Hi_31:4_7 Hi_31:4_8 Hi_31:4_9 Hi_31:4_10 Hi_31:4_11
Hi:31:4 x x x x x x x x x x x
Hi:31:5 εἰ δὲ ἤμην πεπορευμένος μετὰ γελοιαστῶν, εἰ δὲ καὶ ἐσπούδασεν ὁ πούς μου εἰς δόλον,
Hi:31:5 But if I had gone with scorners, and if too my foot has hasted to deceit: (Job 31:5 Brenton)
Hi:31:5 Czym chodził do bożyszcz? Czy noga do oszustwa spieszyła? (Job 31:5 BT_4)
Hi:31:5 εἰ δὲ ἤμην πεπορευμένος μετὰ γελοιαστῶν, εἰ δὲ καὶ ἐσπούδασεν πούς μου εἰς δόλον,
Hi:31:5 εἰ δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά   εἰ δέ καί σπουδάζω (σπουδαζ-, σπουδα·σ-, σπουδα·σ-, εσπουδα·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] δόλος, -ου, ὁ
Hi:31:5 Jeżeli zaś By być By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie By usiłować Stopa Ja Do (+przyspieszenie) Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty
Hi:31:5 ei) de\ E)/mEn peporeume/nos meta\ geloiastO=n, ei) de\ kai\ e)spou/dasen o( pou/s mou ei)s do/lon,
Hi:31:5 ei de EmEn peporeumenos meta geloiastOn, ei de kai espudasen ho pus mu eis dolon,
Hi:31:5 C x V9I_IMI1S VM_XMPNSM P N1M_GPM C x C VAI_AAI3S RA_NSM N3D_NSM RP_GS P N2_ASM
Hi:31:5 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to endeavor the foot I into (+acc) guile craft, deceit, subtilty
Hi:31:5 if Yet I-was-being having-been-GO-ed (nom) after (+acc), with (+gen)   if Yet and he/she/it-ENDEAVOR-ed the (nom) foot (nom|voc) me (gen) into (+acc) guile (acc)
Hi:31:5 Hi_31:5_1 Hi_31:5_2 Hi_31:5_3 Hi_31:5_4 Hi_31:5_5 Hi_31:5_6 Hi_31:5_7 Hi_31:5_8 Hi_31:5_9 Hi_31:5_10 Hi_31:5_11 Hi_31:5_12 Hi_31:5_13 Hi_31:5_14 Hi_31:5_15
Hi:31:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:6 ἱσταίη με ἄρα ἐν ζυγῷ δικαίῳ, οἶδεν δὲ ὁ κύριος τὴν ἀκακίαν μου.
Hi:31:6 (for I am weighed in a just balance, and the Lord knows my innocence:) (Job 31:6 Brenton)
Hi:31:6 Niech zważy mnie bardzo dokładnie, a pozna, że jestem niewinny. (Job 31:6 BT_4)
Hi:31:6 ἱσταίη με ἄρα ἐν ζυγῷ δικαίῳ, οἶδεν δὲ κύριος τὴν ἀκακίαν μου.
Hi:31:6 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄρα[2] ἐν ζυγός, -οῦ, ὁ δίκαιος -αία -ον οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) δέ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:31:6 By powodować stać Ja Tak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jarzma/skala Właśnie prawy, właśnie By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja
Hi:31:6 i(stai/E me a)/ra e)n DZugO=| dikai/O|, oi)=den de\ o( ku/rios tE\n a)kaki/an mou.
Hi:31:6 histaiE me ara en DZygO dikaiO, oiden de ho kyrios tEn akakian mu.
Hi:31:6 V6_PAO3S RP_AS x P N2_DSM A1A_DSM VX_XAI3S x RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Hi:31:6 to cause to stand I so in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among yoke/scale just righteous, just to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć I
Hi:31:6 he/she/it-happens-to-be-CAUSE-ing-TO-STand (opt) me (acc) so in/among/by (+dat) yoke/scale (dat) just ([Adj] dat) he/she/it-has-PERCEIVE-ed Yet the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc)   me (gen)
Hi:31:6 Hi_31:6_1 Hi_31:6_2 Hi_31:6_3 Hi_31:6_4 Hi_31:6_5 Hi_31:6_6 Hi_31:6_7 Hi_31:6_8 Hi_31:6_9 Hi_31:6_10 Hi_31:6_11 Hi_31:6_12 Hi_31:6_13
Hi:31:6 x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:7 εἰ ἐξέκλινεν ὁ πούς μου ἐκ τῆς ὁδοῦ, εἰ δὲ καὶ τῷ ὀφθαλμῷ ἐπηκολούθησεν ἡ καρδία μου, εἰ δὲ καὶ ταῖς χερσίν μου ἡψάμην δώρων,
Hi:31:7 if my foot has turned aside out of the way, or if mine heart has followed mine eye, and if too I have touched gifts with my hands; (Job 31:7 Brenton)
Hi:31:7 Jeślim na krok odstąpił od drogi, bo serce poszło za okiem, i zmaza ta trwa na mych rękach: (Job 31:7 BT_4)
Hi:31:7 εἰ ἐξέκλινεν πούς μου ἐκ τῆς ὁδοῦ, εἰ δὲ καὶ τῷ ὀφθαλμῷ ἐπηκολούθησεν καρδία μου, εἰ δὲ καὶ ταῖς χερσίν μου ἡψάμην δώρων,
Hi:31:7 εἰ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ εἰ δέ καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ δέ καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)
Hi:31:7 Jeżeli By cofać się/unikaj Stopa Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Drogi {Sposobu}/droga Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie Oko By następować w następstwie [doznaj powodzenia] Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie Ręka Ja Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Dar
Hi:31:7 ei) e)Xe/klinen o( pou/s mou e)k tE=s o(dou=, ei) de\ kai\ tO=| o)fTalmO=| e)pEkolou/TEsen E( kardi/a mou, ei) de\ kai\ tai=s CHersi/n mou E(PSa/mEn dO/rOn,
Hi:31:7 ei eXeklinen ho pus mu ek tEs hodu, ei de kai tO ofTalmO epEkoluTEsen hE kardia mu, ei de kai tais CHersin mu hEPSamEn dOrOn,
Hi:31:7 C V1I_IAI3S RA_NSM N3D_NSM RP_GS P RA_GSF N2_GSF C x C RA_DSM N2_DSM VAI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS C x C RA_DPF N3_DPF RP_GS VAI_AMI1S N2N_GPN
Hi:31:7 if to recoil/avoid the foot I out of (+gen) ἐξ before vowels the way/road if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the eye to follow in succession [succeed] the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the hand I to lay hands on set fire, touch gift
Hi:31:7 if he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed the (nom) foot (nom|voc) me (gen) out of (+gen) the (gen) way/road (gen) if Yet and the (dat) eye (dat) he/she/it-FOLLOW-ed-IN-SUCCESSION the (nom) heart (nom|voc) me (gen) if Yet and the (dat) hands (dat) me (gen) I-was-LAY HandS ON-ed gifts (gen)
Hi:31:7 Hi_31:7_1 Hi_31:7_2 Hi_31:7_3 Hi_31:7_4 Hi_31:7_5 Hi_31:7_6 Hi_31:7_7 Hi_31:7_8 Hi_31:7_9 Hi_31:7_10 Hi_31:7_11 Hi_31:7_12 Hi_31:7_13 Hi_31:7_14 Hi_31:7_15 Hi_31:7_16 Hi_31:7_17 Hi_31:7_18 Hi_31:7_19 Hi_31:7_20 Hi_31:7_21 Hi_31:7_22 Hi_31:7_23 Hi_31:7_24 Hi_31:7_25
Hi:31:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:8 σπείραιμι ἄρα καὶ ἄλλοι φάγοισαν, ἄρριζος δὲ γενοίμην ἐπὶ γῆς.
Hi:31:8 then let me sow, and let others eat; and let me be uprooted on the earth. (Job 31:8 Brenton)
Hi:31:8 niech sieję, a inni zbierają, niech zgniją moje latorośle! (Job 31:8 BT_4)
Hi:31:8 σπείραιμι ἄρα καὶ ἄλλοι φάγοισαν, ἄρριζος δὲ γενοίμην ἐπὶ γῆς.
Hi:31:8 σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ἄρα[2] καί ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)   δέ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Hi:31:8 By siać Tak I też, nawet, mianowicie Inny By jeść zaś By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Hi:31:8 spei/raimi a)/ra kai\ a)/lloi fa/goisan, a)/rriDZos de\ genoi/mEn e)pi\ gE=s.
Hi:31:8 speiraimi ara kai alloi fagoisan, arriDZos de genoimEn epi gEs.
Hi:31:8 VA_AAO1S x C RD_NPM VB_AAO3P A1B_NSM x VB_AMO1S P N1_GSF
Hi:31:8 to sow so and also, even, namely other to eat ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land
Hi:31:8 I-happen-to-SOW (opt) so and other (nom) they-happen-to-EAT (opt)   Yet I-happen-to-be-BECOME-ed (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen)
Hi:31:8 Hi_31:8_1 Hi_31:8_2 Hi_31:8_3 Hi_31:8_4 Hi_31:8_5 Hi_31:8_6 Hi_31:8_7 Hi_31:8_8 Hi_31:8_9 Hi_31:8_10
Hi:31:8 x x x x x x x x x x
Hi:31:9 εἰ ἐξηκολούθησεν ἡ καρδία μου γυναικὶ ἀνδρὸς ἑτέρου, εἰ καὶ ἐγκάθετος ἐγενόμην ἐπὶ θύραις αὐτῆς,
Hi:31:9 If my heart has gone forth after another man's wife, and if I laid wait at her doors; (Job 31:9 Brenton)
Hi:31:9 Jeśli serce me zwiodła kobieta i czatowałem pod drzwiami sąsiada: (Job 31:9 BT_4)
Hi:31:9 εἰ ἐξηκολούθησεν καρδία μου γυναικὶ ἀνδρὸς ἑτέρου, εἰ καὶ ἐγκάθετος ἐγενόμην ἐπὶ θύραις αὐτῆς,
Hi:31:9 εἰ ἐξ·ακολουθέω (εξ+ακολουθ(ε)-, εξ+ακολουθη·σ-, εξ+ακολουθη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) εἰ καί ἐγ·κά·θετος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί θύρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:31:9 Jeżeli By następować zabłąkany Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Kobiety/żona Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Inny Jeżeli I też, nawet, mianowicie Szpieg By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama On/ona/to/to samo
Hi:31:9 ei) e)XEkolou/TEsen E( kardi/a mou gunaiki\ a)ndro\s e(te/rou, ei) kai\ e)gka/Tetos e)geno/mEn e)pi\ Tu/rais au)tE=s,
Hi:31:9 ei eXEkoluTEsen hE kardia mu gynaiki andros heteru, ei kai enkaTetos egenomEn epi Tyrais autEs,
Hi:31:9 C VAI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS N3K_DSF N3_GSM A1A_GSM C C A1B_NSM VBI_AMI1S P N1A_DPF RD_GSF
Hi:31:9 if to follow astray the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I woman/wife man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". other if and also, even, namely spy to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing door gate he/she/it/same
Hi:31:9 if he/she/it-FOLLOW-ed--ASTRAY the (nom) heart (nom|voc) me (gen) woman/wife (dat) man, husband (gen) other (gen) if and spy ([Adj] nom) I-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) doors (dat) her/it/same (gen)
Hi:31:9 Hi_31:9_1 Hi_31:9_2 Hi_31:9_3 Hi_31:9_4 Hi_31:9_5 Hi_31:9_6 Hi_31:9_7 Hi_31:9_8 Hi_31:9_9 Hi_31:9_10 Hi_31:9_11 Hi_31:9_12 Hi_31:9_13 Hi_31:9_14 Hi_31:9_15
Hi:31:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:10 ἀρέσαι ἄρα καὶ ἡ γυνή μου ἑτέρῳ, τὰ δὲ νήπιά μου ταπεινωθείη·
Hi:31:10 then let my wife also please another, and let my children be brought low. (Job 31:10 Brenton)
Hi:31:10 niech moja żona miele obcemu, niech inni się do niej zbliżają! (Job 31:10 BT_4)
Hi:31:10 ἀρέσαι ἄρα καὶ γυνή μου ἑτέρῳ, τὰ δὲ νήπιά μου ταπεινωθείη·
Hi:31:10 ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ἄρα[2] καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό δέ νήπιος -ία -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Hi:31:10 Do proszę Tak I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Ja Inny zaś Noworodek Ja Do niżej
Hi:31:10 a)re/sai a)/ra kai\ E( gunE/ mou e(te/rO|, ta\ de\ nE/pia/ mou tapeinOTei/E·
Hi:31:10 aresai ara kai hE gynE mu heterO, ta de nEpia mu tapeinOTeiE·
Hi:31:10 VA_AAO3S x C RA_NSF N3K_NSF RP_GS A1A_DSM RA_NPN x A1A_NPN RP_GS VC_APO3S
Hi:31:10 to please so and also, even, namely the woman/wife I other the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] infant I to lower
Hi:31:10 to-PLEASE, be-you(sg)-PLEASE-ed!, he/she/it-happens-to-PLEASE (opt) so and the (nom) woman/wife (nom) me (gen) other (dat) the (nom|acc) Yet infant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) he/she/it-happens-to-be-LOWER-ed (opt)
Hi:31:10 Hi_31:10_1 Hi_31:10_2 Hi_31:10_3 Hi_31:10_4 Hi_31:10_5 Hi_31:10_6 Hi_31:10_7 Hi_31:10_8 Hi_31:10_9 Hi_31:10_10 Hi_31:10_11 Hi_31:10_12
Hi:31:10 x x x x x x x x x x x x
Hi:31:11 θυμὸς γὰρ ὀργῆς ἀκατάσχετος τὸ μιᾶναι ἀνδρὸς γυναῖκα·
Hi:31:11 For the rage of anger is not to be controlled, in the case of defiling another man's wife. (Job 31:11 Brenton)
Hi:31:11 Gdyż byłby to czyn haniebny, zbrodnia podległa sądowi; (Job 31:11 BT_4)
Hi:31:11 θυμὸς γὰρ ὀργῆς ἀκατάσχετος τὸ μιᾶναι ἀνδρὸς γυναῖκα·
Hi:31:11 θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) γάρ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἀ·κατά·σχετος -ον ὁ ἡ τό μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Hi:31:11 Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Dla odtąd, jak Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Nieposkromiony By zanieczyszczać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kobiety/żona
Hi:31:11 Tumo\s ga\r o)rgE=s a)kata/sCHetos to\ mia=nai a)ndro\s gunai=ka·
Hi:31:11 Tymos gar orgEs akatasCHetos to mianai andros gynaika·
Hi:31:11 N2_NSM x N1_GSF A1B_NSM RA_ASN VA_AAN N3_GSM N3K_ASF
Hi:31:11 wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. for since, as wrath fume, anger, rage uncontrollable the to pollute man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". woman/wife
Hi:31:11 wrath (nom) for wrath (gen) uncontrollable ([Adj] nom) the (nom|acc) to-POLLUTE, be-you(sg)-POLLUTE-ed!, he/she/it-happens-to-POLLUTE (opt) man, husband (gen) woman/wife (acc)
Hi:31:11 Hi_31:11_1 Hi_31:11_2 Hi_31:11_3 Hi_31:11_4 Hi_31:11_5 Hi_31:11_6 Hi_31:11_7 Hi_31:11_8
Hi:31:11 x x x x x x x x
Hi:31:12 πῦρ γάρ ἐστιν καιόμενον ἐπὶ πάντων τῶν μερῶν, οὗ δ’ ἂν ἐπέλθῃ, ἐκ ῥιζῶν ἀπώλεσεν.
Hi:31:12 For it is a fire burning on every side, and whomsoever it attacks, it utterly destroys. (Job 31:12 Brenton)
Hi:31:12 to ogień, co niszczy do zatracenia, co strawi dobytek do reszty. (Job 31:12 BT_4)
Hi:31:12 πῦρ γάρ ἐστιν καιόμενον ἐπὶ πάντων τῶν μερῶν, οὗ δ’ ἂν ἐπέλθῃ, ἐκ ῥιζῶν ἀπώλεσεν.
Hi:31:12 πῦρ, -ρός, τό γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μέρο·ς, -ους, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δέ ἄν ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ῥίζα, -ης, ἡ; ῥιζόω (ριζ(ο)-, -, ριζω·σ-, ερριζω·κ-, ερριζω-, ριζω·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Hi:31:12 Ogień Dla odtąd, jak By być Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Części/kawałka okolice Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który zaś Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do zbliżanie siebie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Korzeń; by zakorzeniać się By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Hi:31:12 pu=r ga/r e)stin kaio/menon e)pi\ pa/ntOn tO=n merO=n, ou(= d’ a)/n e)pe/lTE|, e)k r(iDZO=n a)pO/lesen.
Hi:31:12 pyr gar estin kaiomenon epi pantOn tOn merOn, hu d’ an epelTE, ek riDZOn apOlesen.
Hi:31:12 N3_NSN x V9_PAI3S V1_PMPNSN P A3_GPN RA_GPN N3E_GPN RR_GSM x x VB_AAS3S P N1S_GPF VAI_AAI3S
Hi:31:12 fire for since, as to be to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the part/piece regions where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ever (if ever) to oncoming out of (+gen) ἐξ before vowels root; to root to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Hi:31:12 fire (nom|acc|voc) for he/she/it-is while being-CALCINATED-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (gen) the (gen) parts/pieces (gen) where; who/whom/which (gen) Yet ever he/she/it-should-ONCOMING out of (+gen) roots (gen); while ROOT-ing (nom) he/she/it-LOSE/DESTROY-ed
Hi:31:12 Hi_31:12_1 Hi_31:12_2 Hi_31:12_3 Hi_31:12_4 Hi_31:12_5 Hi_31:12_6 Hi_31:12_7 Hi_31:12_8 Hi_31:12_9 Hi_31:12_10 Hi_31:12_11 Hi_31:12_12 Hi_31:12_13 Hi_31:12_14 Hi_31:12_15
Hi:31:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:13 εἰ δὲ καὶ ἐφαύλισα κρίμα θεράποντός μου ἢ θεραπαίνης κρινομένων αὐτῶν πρός με,
Hi:31:13 And if too I despised the judgment of my servant or my handmaid, when they pleaded with me; (Job 31:13 Brenton)
Hi:31:13 A jeślim praw sługi nie uszanował lub skargę niewolnicy odtrącił, (Job 31:13 BT_4)
Hi:31:13 εἰ δὲ καὶ ἐφαύλισα κρίμα θεράποντός μου θεραπαίνης κρινομένων αὐτῶν πρός με,
Hi:31:13 εἰ δέ καί φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -) κρίμα[τ], -ατος, τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἤ[1]   κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:31:13 Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie By obserwować jak mało albo żadnego znaczenia do FAUL ize; nie by być widocznym albo pertraktować z właściwym szacunkiem; by oceniać mało Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Terapeuta Ja Albo By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja
Hi:31:13 ei) de\ kai\ e)fau/lisa kri/ma Tera/ponto/s mou E)\ Terapai/nEs krinome/nOn au)tO=n pro/s me,
Hi:31:13 ei de kai efaulisa krima Terapontos mu E TerapainEs krinomenOn autOn pros me,
Hi:31:13 C x C VAI_AAI1S N3M_ASN N3_GSM RP_GS C N1S_GSF V1_PMPGPM RD_GPM P RP_AS
Hi:31:13 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to regard as of little or no importance to FAUL-ize; to not show or treat with proper respect; to value little sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation therapist I or ć to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) I
Hi:31:13 if Yet and I-REGARD-ed-AS-OF-LITTLE-OR-NO-IMPORTANCE sentence (nom|acc|voc) therapist (gen) me (gen) or   while being-JUDGE-ed (gen) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc)
Hi:31:13 Hi_31:13_1 Hi_31:13_2 Hi_31:13_3 Hi_31:13_4 Hi_31:13_5 Hi_31:13_6 Hi_31:13_7 Hi_31:13_8 Hi_31:13_9 Hi_31:13_10 Hi_31:13_11 Hi_31:13_12 Hi_31:13_13
Hi:31:13 x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:14 τί γὰρ ποιήσω, ἐὰν ἔτασίν μου ποιήσηται ὁ κύριος; ἐὰν δὲ καὶ ἐπισκοπήν, τίνα ἀπόκρισιν ποιήσομαι;
Hi:31:14 what then shall I do if the Lord should try me? and if also he should at all visit me, can I make an answer? (Job 31:14 Brenton)
Hi:31:14 co zrobię, gdy Bóg powstanie? Co w czasie badań odpowiem? (Job 31:14 BT_4)
Hi:31:14 τί γὰρ ποιήσω, ἐὰν ἔτασίν μου ποιήσηται κύριος; ἐὰν δὲ καὶ ἐπισκοπήν, τίνα ἀπόκρισιν ποιήσομαι;
Hi:31:14 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐάν (εἰ ἄν)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) δέ καί ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπό·κρισις, -εως, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Hi:31:14 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak By czynić/rób Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ja By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś I też, nawet, mianowicie Przeoczenie [nadzorowanie] Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Odpowiedź By czynić/rób
Hi:31:14 ti/ ga\r poiE/sO, e)a\n e)/tasi/n mou poiE/sEtai o( ku/rios; e)a\n de\ kai\ e)piskopE/n, ti/na a)po/krisin poiE/somai;
Hi:31:14 ti gar poiEsO, ean etasin mu poiEsEtai ho kyrios; ean de kai episkopEn, tina apokrisin poiEsomai;
Hi:31:14 RI_ASN x VA_AAS1S C N3I_ASF RP_GS VA_AMS3S RA_NSM N2_NSM C x C N1_ASF RI_ASM N3I_ASF VF_FMI1S
Hi:31:14 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as to do/make if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć I to do/make the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely oversight [overseeing] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. answer to do/make
Hi:31:14 who/what/why (nom|acc) for I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE if-ever   me (gen) he/she/it-should-be-DO/MAKE-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if-ever Yet and oversight (acc) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) answer (acc) I-will-be-DO/MAKE-ed
Hi:31:14 Hi_31:14_1 Hi_31:14_2 Hi_31:14_3 Hi_31:14_4 Hi_31:14_5 Hi_31:14_6 Hi_31:14_7 Hi_31:14_8 Hi_31:14_9 Hi_31:14_10 Hi_31:14_11 Hi_31:14_12 Hi_31:14_13 Hi_31:14_14 Hi_31:14_15 Hi_31:14_16
Hi:31:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:15 πότερον οὐχ ὡς καὶ ἐγὼ ἐγενόμην ἐν γαστρί, καὶ ἐκεῖνοι γεγόνασιν; γεγόναμεν δὲ ἐν τῇ αὐτῇ κοιλίᾳ.
Hi:31:15 Were not they too formed as I also was formed in the womb? yea, we were formed in the same womb. (Job 31:15 Brenton)
Hi:31:15 Jak mnie, tak jego we wnętrzu uczynił, On sam nas w łonie utworzył. (Job 31:15 BT_4)
Hi:31:15 πότερον οὐχ ὡς καὶ ἐγὼ ἐγενόμην ἐν γαστρί, καὶ ἐκεῖνοι γεγόνασιν; γεγόναμεν δὲ ἐν τῇ αὐτῇ κοιλίᾳ.
Hi:31:15 πότερος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὡς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ καί ἐκεῖνος -η -ο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό κοιλία, -ας, ἡ
Hi:31:15 Czy , które z dwu ??? Przed przydechem mocnym Jak/jak I też, nawet, mianowicie Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brzuch I też, nawet, mianowicie Tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się By stawać się stawaj się, zdarzaj się zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Brzuch
Hi:31:15 po/teron ou)CH O(s kai\ e)gO\ e)geno/mEn e)n gastri/, kai\ e)kei=noi gego/nasin; gego/namen de\ e)n tE=| au)tE=| koili/a|.
Hi:31:15 poteron uCH hOs kai egO egenomEn en gastri, kai ekeinoi gegonasin; gegonamen de en tE autE koilia.
Hi:31:15 D D C D RP_NS VBI_AMI1S P N3_DSF C RD_NPM VX_XAI3P VX_XAI1P x P RA_DSF RD_DSF N1A_DSF
Hi:31:15 whether which of the two οὐχ before rough breathing as/like and also, even, namely I to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among belly and also, even, namely that to become become, happen to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the he/she/it/same belly
Hi:31:15 whether (acc, nom|acc) not as/like and I (nom) I-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) belly (dat) and those (nom) they-have-BECOME-ed we-have-BECOME-ed Yet in/among/by (+dat) the (dat) her/it/same (dat) belly (dat)
Hi:31:15 Hi_31:15_1 Hi_31:15_2 Hi_31:15_3 Hi_31:15_4 Hi_31:15_5 Hi_31:15_6 Hi_31:15_7 Hi_31:15_8 Hi_31:15_9 Hi_31:15_10 Hi_31:15_11 Hi_31:15_12 Hi_31:15_13 Hi_31:15_14 Hi_31:15_15 Hi_31:15_16 Hi_31:15_17
Hi:31:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:16 ἀδύνατοι δὲ χρείαν, ἥν ποτ εἶχον, οὐκ ἀπέτυχον, χήρας δὲ τὸν ὀφθαλμὸν οὐκ ἐξέτηξα.
Hi:31:16 But the helpless missed not whatever need they had, and I did not cause the eye of the widow to fail. (Job 31:16 Brenton)
Hi:31:16 Czy odmawiałem prośbie nędzarzy i pozwoliłem zagasnąć oczom wdowy? (Job 31:16 BT_4)
Hi:31:16 ἀδύνατοι δὲ χρείαν, ἥν ποτ εἶχον, οὐκ ἀπέτυχον, χήρας δὲ τὸν ὀφθαλμὸν οὐκ ἐξέτηξα.
Hi:31:16 ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος); ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) δέ χρεία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ποτέ[2] ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·τυγχάνω [LXX] (-, -, 2nd απο+τυχ-, -, -, -) χήρα, -ας, ἡ δέ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ  
Hi:31:16 Niemożliwy; do ??? zaś Potrzebuje Kto/, który/, który Raz By mieć ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Wdowa zaś Oko Nie  
Hi:31:16 a)du/natoi de\ CHrei/an, E(/n pot ei)=CHon, ou)k a)pe/tuCHon, CHE/ras de\ to\n o)fTalmo\n ou)k e)Xe/tEXa.
Hi:31:16 adynatoi de CHreian, hEn pot eiCHon, uk apetyCHon, CHEras de ton ofTalmon uk eXetEXa.
Hi:31:16 A1B_NPM x N1A_ASF RR_ASF D V1I_IAI3P D VBI_AAI3P N1A_APF x RA_ASM N2_ASM D VAI_AAI1S
Hi:31:16 impossible; to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] need who/whom/which once to have οὐχ before rough breathing to ??? widow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the eye not  
Hi:31:16 impossible ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-???-ing (opt) Yet need (acc) who/whom/which (acc) once I-was-HAVE-ing, they-were-HAVE-ing not I-???-ed, they-???-ed widow (gen), widows (acc) Yet the (acc) eye (acc) not  
Hi:31:16 Hi_31:16_1 Hi_31:16_2 Hi_31:16_3 Hi_31:16_4 Hi_31:16_5 Hi_31:16_6 Hi_31:16_7 Hi_31:16_8 Hi_31:16_9 Hi_31:16_10 Hi_31:16_11 Hi_31:16_12 Hi_31:16_13 Hi_31:16_14
Hi:31:16 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:17 εἰ δὲ καὶ τὸν ψωμόν μου ἔφαγον μόνος καὶ οὐχὶ ὀρφανῷ μετέδωκα·
Hi:31:17 And if too I ate my morsel alone, and did not impart of it to the orphan; (Job 31:17 Brenton)
Hi:31:17 Czy chleb swój sam spożywałem, czy nie jadł go ze mną sierota? (Job 31:17 BT_4)
Hi:31:17 εἰ δὲ καὶ τὸν ψωμόν μου ἔφαγον μόνος καὶ οὐχὶ ὀρφανῷ μετέδωκα·
Hi:31:17 εἰ δέ καί ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) μόνος -η -ον καί οὐχί ὀρφανός -ή -όν μετα·δίδωμι (ath. μετα+διδ(ο)-/ath. μετα+διδ(ω)-, -, μετα+δω·κ- or 2nd ath. μετα+δ(ο)-/ath. μετα+δ(ω)-, -, -, -)
Hi:31:17 Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie Ja By jeść Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Osierocony By udzielać/przyznania udział {akcję} z
Hi:31:17 ei) de\ kai\ to\n PSOmo/n mou e)/fagon mo/nos kai\ ou)CHi\ o)rfanO=| mete/dOka·
Hi:31:17 ei de kai ton PSOmon mu efagon monos kai uCHi orfanO metedOka·
Hi:31:17 C x C RA_ASM N2_ASM RP_GS VBI_AAI1S A1_NSM C D A1_DSM VAI_AAI1S
Hi:31:17 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the ć I to eat sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] orphaned to impart/grant a share of
Hi:31:17 if Yet and the (acc)   me (gen) I-EAT-ed, they-EAT-ed sole ([Adj] nom) and not orphaned ([Adj] dat) I-IMPART/GRANT-ed-A-SHARE-OF
Hi:31:17 Hi_31:17_1 Hi_31:17_2 Hi_31:17_3 Hi_31:17_4 Hi_31:17_5 Hi_31:17_6 Hi_31:17_7 Hi_31:17_8 Hi_31:17_9 Hi_31:17_10 Hi_31:17_11 Hi_31:17_12
Hi:31:17 x x x x x x x x x x x x
Hi:31:18 ὅτι ἐκ νεότητός μου ἐξέτρεφον ὡς πατὴρ καὶ ἐκ γαστρὸς μητρός μου ὡδήγησα·
Hi:31:18 (for I nourished them as a father from my youth and guided them from my mother's womb.) (Job 31:18 Brenton)
Hi:31:18 Od dziecka jak ojciec go wychowałem i prowadziłem od łona matki. (Job 31:18 BT_4)
Hi:31:18 ὅτι ἐκ νεότητός μου ἐξέτρεφον ὡς πατὴρ καὶ ἐκ γαστρὸς μητρός μου ὡδήγησα·
Hi:31:18 ὅτι ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) ὡς πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ἐκ γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -)
Hi:31:18 Ponieważ/tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Ja By karmić Jak/jak Ojciec I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Matka Ja By kierować
Hi:31:18 o(/ti e)k neo/tEto/s mou e)Xe/trefon O(s patE\r kai\ e)k gastro\s mEtro/s mou O(dE/gEsa·
Hi:31:18 hoti ek neotEtos mu eXetrefon hOs patEr kai ek gastros mEtros mu hOdEgEsa·
Hi:31:18 C P N3T_GSF RP_GS V1I_IAI1S C N3_NSM C P N3_GSF N3_GSF RP_GS VAI_AAI1S
Hi:31:18 because/that out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] I to nurture as/like father and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels belly mother I to guide
Hi:31:18 because/that out of (+gen) youth (gen) me (gen) I-was-NURTURE-ing, they-were-NURTURE-ing as/like father (nom) and out of (+gen) belly (gen) mother (gen) me (gen) I-GUIDE-ed
Hi:31:18 Hi_31:18_1 Hi_31:18_2 Hi_31:18_3 Hi_31:18_4 Hi_31:18_5 Hi_31:18_6 Hi_31:18_7 Hi_31:18_8 Hi_31:18_9 Hi_31:18_10 Hi_31:18_11 Hi_31:18_12 Hi_31:18_13
Hi:31:18 x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:19 εἰ δὲ καὶ ὑπερεῖδον γυμνὸν ἀπολλύμενον καὶ οὐκ ἠμφίασα,
Hi:31:19 And if too I overlooked the naked as he was perishing, and did not clothe him; (Job 31:19 Brenton)
Hi:31:19 Czy na biedaka nagiego patrzałem, kiedy nędzarzom zabrakło odzienia? (Job 31:19 BT_4)
Hi:31:19 εἰ δὲ καὶ ὑπερεῖδον γυμνὸν ἀπολλύμενον καὶ οὐκ ἠμφίασα,
Hi:31:19 εἰ δέ καί ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) γυμνός -ή -όν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀμφιάζω [LXX] (-, -, αμφια·σ-, -, -, -)
Hi:31:19 Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie By przeoczać {By górować} Nagi By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ???
Hi:31:19 ei) de\ kai\ u(perei=don gumno\n a)pollu/menon kai\ ou)k E)mfi/asa,
Hi:31:19 ei de kai hypereidon gymnon apollymenon kai uk Emfiasa,
Hi:31:19 C x C VBI_AAI1S A1_ASM V5_PMPASM C D VAI_AAI1S
Hi:31:19 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to overlook naked to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ???
Hi:31:19 if Yet and I-OVERLOOK-ed, they-OVERLOOK-ed naked ([Adj] acc, nom|acc|voc) while being-LOSE/DESTROY-ed (acc, nom|acc|voc) and not I-???-ed
Hi:31:19 Hi_31:19_1 Hi_31:19_2 Hi_31:19_3 Hi_31:19_4 Hi_31:19_5 Hi_31:19_6 Hi_31:19_7 Hi_31:19_8 Hi_31:19_9
Hi:31:19 x x x x x x x x x
Hi:31:20 ἀδύνατοι δὲ εἰ μὴ εὐλόγησάν με, ἀπὸ δὲ κουρᾶς ἀμνῶν μου ἐθερμάνθησαν οἱ ὦμοι αὐτῶν,
Hi:31:20 and if the poor did not bless me, and their shoulders were not warmed with the fleece of my lambs; (Job 31:20 Brenton)
Hi:31:20 Czy jego biodra mi nie dziękowały, że grzała je wełna mych jagniąt? (Job 31:20 BT_4)
Hi:31:20 ἀδύνατοι δὲ εἰ μὴ εὐλόγησάν με, ἀπὸ δὲ κουρᾶς ἀμνῶν μου ἐθερμάνθησαν οἱ ὦμοι αὐτῶν,
Hi:31:20 ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος); ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) δέ εἰ μή εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό δέ   ἀμνός, -οῦ, ὁ (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and πρόβατον) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θερμαίνω (θερμαιν-, -, θερμαν·[σ]-, -, -, θερμαν·θ-) ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:31:20 Niemożliwy; do ??? zaś Jeżeli Nie By błogosławić Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Jagnię Ja By rozgrzewać Ramię On/ona/to/to samo
Hi:31:20 a)du/natoi de\ ei) mE\ eu)lo/gEsa/n me, a)po\ de\ koura=s a)mnO=n mou e)Terma/nTEsan oi( O)=moi au)tO=n,
Hi:31:20 adynatoi de ei mE eulogEsan me, apo de kuras amnOn mu eTermanTEsan hoi Omoi autOn,
Hi:31:20 A1B_NPM x C D VA_AAI3P RP_AS P x N1A_GSF N2_GPM RP_GS VCI_API3P RA_NPM N2_NPM RD_GPM
Hi:31:20 impossible; to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] if not to bless I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć lamb I to warm the shoulder he/she/it/same
Hi:31:20 impossible ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-???-ing (opt) Yet if not they-BLESS-ed, upon BLESS-ing (nom|acc|voc) me (acc) away from (+gen) Yet   lambs (gen) me (gen) they-were-WARM-ed the (nom) shoulders (nom|voc) them/same (gen)
Hi:31:20 Hi_31:20_1 Hi_31:20_2 Hi_31:20_3 Hi_31:20_4 Hi_31:20_5 Hi_31:20_6 Hi_31:20_7 Hi_31:20_8 Hi_31:20_9 Hi_31:20_10 Hi_31:20_11 Hi_31:20_12 Hi_31:20_13 Hi_31:20_14 Hi_31:20_15
Hi:31:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:21 εἰ ἐπῆρα ὀρφανῷ χεῖρα πεποιθὼς ὅτι πολλή μοι βοήθεια περίεστιν,
Hi:31:21 if I lifted my hand against an orphan, trusting that my strength was far superior to his: (Job 31:21 Brenton)
Hi:31:21 Czy sierocie groziłem ręką, widząc obrońcę w sądzie? (Job 31:21 BT_4)
Hi:31:21 εἰ ἐπῆρα ὀρφανῷ χεῖρα πεποιθὼς ὅτι πολλή μοι βοήθεια περίεστιν,
Hi:31:21 εἰ ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὀρφανός -ή -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βοήθεια, -ας, ἡ  
Hi:31:21 Jeżeli By podnosić Osierocony Ręka By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Ponieważ/tamto Dużo Ja Pomagaj
Hi:31:21 ei) e)pE=ra o)rfanO=| CHei=ra pepoiTO\s o(/ti pollE/ moi boE/Teia peri/estin,
Hi:31:21 ei epEra orfanO CHeira pepoiTOs hoti pollE moi boETeia periestin,
Hi:31:21 C VAI_AAI1S A1_DSM N3_ASF VX_XAPNSM C A1_NSF RP_DS N1A_NSF V9_PAI3S
Hi:31:21 if to raise orphaned hand to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence because/that much I help ć
Hi:31:21 if I-RAISE-ed orphaned ([Adj] dat) hand (acc) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) because/that much (nom) me (dat) help (nom|voc)  
Hi:31:21 Hi_31:21_1 Hi_31:21_2 Hi_31:21_3 Hi_31:21_4 Hi_31:21_5 Hi_31:21_6 Hi_31:21_7 Hi_31:21_8 Hi_31:21_9 Hi_31:21_10
Hi:31:21 x x x x x x x x x x
Hi:31:22 ἀποσταίη ἄρα ὁ ὦμός μου ἀπὸ τῆς κλειδός, ὁ δὲ βραχίων μου ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνός μου συντριβείη.
Hi:31:22 let them my shoulder start from the blade-bone, and my arm be crushed off from the elbow. (Job 31:22 Brenton)
Hi:31:22 Niech barki mi odpadną od karku, niech ramię mi wyjdzie ze stawu; (Job 31:22 BT_4)
Hi:31:22 ἀποσταίη ἄρα ὦμός μου ἀπὸ τῆς κλειδός, δὲ βραχίων μου ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνός μου συντριβείη.
Hi:31:22 ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἄρα[2] ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό κλεί[δ]ς, -ειδός, ἡ ὁ ἡ τό δέ βραχίων, -ονος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
Hi:31:22 By uwalniać Tak Ramię Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kluczowy zaś Ręka {Broń} Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach)
Hi:31:22 a)postai/E a)/ra o( O)=mo/s mou a)po\ tE=s kleido/s, o( de\ braCHi/On mou a)po\ tou= a)gkO=no/s mou suntribei/E.
Hi:31:22 apostaiE ara ho Omos mu apo tEs kleidos, ho de braCHiOn mu apo tu ankOnos mu syntribeiE.
Hi:31:22 VH_AAO3S x RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_GSF N3D_GSF RA_NSM x N3N_NSM RP_GS P RA_GSM N3N_GSM RP_GS VD_APO3S
Hi:31:22 to disengage so the shoulder I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the key the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] arm I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć I to break to crush completely, break (in pieces)
Hi:31:22 he/she/it-happens-to-DISENGAGE (opt) so the (nom) shoulder (nom) me (gen) away from (+gen) the (gen) key (gen) the (nom) Yet arm (nom) me (gen) away from (+gen) the (gen)   me (gen) he/she/it-happens-to-be-BREAK-ed (opt)
Hi:31:22 Hi_31:22_1 Hi_31:22_2 Hi_31:22_3 Hi_31:22_4 Hi_31:22_5 Hi_31:22_6 Hi_31:22_7 Hi_31:22_8 Hi_31:22_9 Hi_31:22_10 Hi_31:22_11 Hi_31:22_12 Hi_31:22_13 Hi_31:22_14 Hi_31:22_15 Hi_31:22_16 Hi_31:22_17
Hi:31:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:23 φόβος γὰρ κυρίου συνέσχεν με, καὶ ἀπὸ τοῦ λήμματος αὐτοῦ οὐχ ὑποίσω.
Hi:31:23 For the fear of the Lord constrained me, and I cannot bear up by reason of his burden. (Job 31:23 Brenton)
Hi:31:23 gdyż bałbym się klęski od Boga, nie zniósłbym Jego potęgi. (Job 31:23 BT_4)
Hi:31:23 φόβος γὰρ κυρίου συνέσχεν με, καὶ ἀπὸ τοῦ λήμματος αὐτοῦ οὐχ ὑποίσω.
Hi:31:23 φόβος, -ου, ὁ γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπο·φέρω (υπο+φερ-, υπ+οι·σ-, υπ+ενεγκ·[σ]- or 2nd υπ+ενεγκ-, -, -, -)
Hi:31:23 Obawa [zobacz fobię] Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zmuszać {By ograniczać} Ja I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Do ???
Hi:31:23 fo/bos ga\r kuri/ou sune/sCHen me, kai\ a)po\ tou= lE/mmatos au)tou= ou)CH u(poi/sO.
Hi:31:23 fobos gar kyriu synesCHen me, kai apo tu lEmmatos autu uCH hypoisO.
Hi:31:23 N2_NSM x N2_GSM VBI_AAI3S RP_AS C P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM D VF_FAI1S
Hi:31:23 fear [see phobia] for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to constrain I and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same οὐχ before rough breathing to ???
Hi:31:23 fear (nom) for lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-CONSTRAIN-ed me (acc) and away from (+gen) the (gen)   him/it/same (gen) not I-will-???
Hi:31:23 Hi_31:23_1 Hi_31:23_2 Hi_31:23_3 Hi_31:23_4 Hi_31:23_5 Hi_31:23_6 Hi_31:23_7 Hi_31:23_8 Hi_31:23_9 Hi_31:23_10 Hi_31:23_11 Hi_31:23_12
Hi:31:23 x x x x x x x x x x x x
Hi:31:24 εἰ ἔταξα χρυσίον ἰσχύν μου, εἰ δὲ καὶ λίθῳ πολυτελεῖ ἐπεποίθησα,
Hi:31:24 If I made gold my treasure, and if too I trusted the precious stone; (Job 31:24 Brenton)
Hi:31:24 Czy pokładałem ufność w złocie lub rzekłem bogactwu: "Nadziejo moja"? (Job 31:24 BT_4)
Hi:31:24 εἰ ἔταξα χρυσίον ἰσχύν μου, εἰ δὲ καὶ λίθῳ πολυτελεῖ ἐπεποίθησα,
Hi:31:24 εἰ τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ δέ καί λίθος, -ου, ὁ πολυ·τελής -ές πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
Hi:31:24 Jeżeli By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Kawałek złota Siła Ja Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie Kamień Kosztowny By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie
Hi:31:24 ei) e)/taXa CHrusi/on i)sCHu/n mou, ei) de\ kai\ li/TO| polutelei= e)pepoi/TEsa,
Hi:31:24 ei etaXa CHrysion isCHyn mu, ei de kai liTO polytelei epepoiTEsa,
Hi:31:24 C VAI_AAI1S N2N_ASN N3U_ASF RP_GS C x D N2_DSM A3H_DSM VXI_YAI1S
Hi:31:24 if to order category, grade, class, trim, orderliness piece of gold strength I if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely stone expensive to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence
Hi:31:24 if I-ORDER-ed piece of gold (nom|acc|voc) strength (acc) me (gen) if Yet and stone (dat) expensive ([Adj] dat) I-had-PERSUADE/CONVINCE-ed
Hi:31:24 Hi_31:24_1 Hi_31:24_2 Hi_31:24_3 Hi_31:24_4 Hi_31:24_5 Hi_31:24_6 Hi_31:24_7 Hi_31:24_8 Hi_31:24_9 Hi_31:24_10 Hi_31:24_11
Hi:31:24 x x x x x x x x x x x
Hi:31:25 εἰ δὲ καὶ εὐφράνθην πολλοῦ πλούτου μοι γενομένου, εἰ δὲ καὶ ἐπ’ ἀναριθμήτοις ἐθέμην χεῖρά μου,
Hi:31:25 and if too I rejoiced when my wealth was abundant, and if too I laid my hand on innumerable treasures: (Job 31:25 Brenton)
Hi:31:25 Czym chlubił się z wielkiej fortuny, że wiele moja ręka zgarnęła? (Job 31:25 BT_4)
Hi:31:25 εἰ δὲ καὶ εὐφράνθην πολλοῦ πλούτου μοι γενομένου, εἰ δὲ καὶ ἐπ’ ἀναριθμήτοις ἐθέμην χεῖρά μου,
Hi:31:25 εἰ δέ καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό; πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰ δέ καί ἐπί ἀν·αρίθμητος -ον τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:31:25 Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Dużo Bogactwa/obfitość; by wzbogacać być bogaty Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niezliczony By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ręka Ja
Hi:31:25 ei) de\ kai\ eu)fra/nTEn pollou= plou/tou moi genome/nou, ei) de\ kai\ e)p’ a)nariTmE/tois e)Te/mEn CHei=ra/ mou,
Hi:31:25 ei de kai eufranTEn pollu plutu moi genomenu, ei de kai ep’ anariTmEtois eTemEn CHeira mu,
Hi:31:25 C x D VC_API1S A1_GSM N2_GSM RP_DS VB_AMPGSM C x D P A1B_DPM VEI_AMI1S N3_ASF RP_GS
Hi:31:25 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to celebrate/be merry much wealth/abundance; to enrich To be rich I to become become, happen if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing innumerable to place lay, put, set, situate, station hand I
Hi:31:25 if Yet and I-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY much (gen) wealth/abundance (gen); be-you(sg)-being-ENRICH-ed! me (dat) upon being-BECOME-ed (gen) if Yet and upon/over (+acc,+gen,+dat) innumerable ([Adj] dat) I-was-PLACE-ed hand (acc) me (gen)
Hi:31:25 Hi_31:25_1 Hi_31:25_2 Hi_31:25_3 Hi_31:25_4 Hi_31:25_5 Hi_31:25_6 Hi_31:25_7 Hi_31:25_8 Hi_31:25_9 Hi_31:25_10 Hi_31:25_11 Hi_31:25_12 Hi_31:25_13 Hi_31:25_14 Hi_31:25_15 Hi_31:25_16
Hi:31:25 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:26 ἦ οὐχ ὁρῶ μὲν ἥλιον τὸν ἐπιφαύσκοντα ἐκλείποντα, σελήνην δὲ φθίνουσαν; οὐ γὰρ ἐπ’ αὐτοῖς ἐστιν.
Hi:31:26 (do we not see the shining sun eclipsed, and the moon waning? for they have not power to continue:) (Job 31:26 Brenton)
Hi:31:26 Wpatrując się w słońce, co świeci, lub w księżyc, co dumnie przepływa, (Job 31:26 BT_4)
Hi:31:26 οὐχ ὁρῶ μὲν ἥλιον τὸν ἐπιφαύσκοντα ἐκλείποντα, σελήνην δὲ φθίνουσαν; οὐ γὰρ ἐπ’ αὐτοῖς ἐστιν.
Hi:31:26 ἦ[2] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) μέν ἥλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐπι·φαύσκω (επι+φαυσκ-, επι+φαυ·σ-, -, -, -, -) ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) σελήνη, -ης, ἡ δέ   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:31:26 Naprawdę ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Do ??? By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Księżyc zaś ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By być
Hi:31:26 E)= ou)CH o(rO= me\n E(/lion to\n e)pifau/skonta e)klei/ponta, selE/nEn de\ fTi/nousan; ou) ga\r e)p’ au)toi=s e)stin.
Hi:31:26 E uCH horO men hElion ton epifauskonta ekleiponta, selEnEn de fTinusan; u gar ep’ autois estin.
Hi:31:26 D D V3_PAI1S x N2_ASM RA_ASM V1_PAPASM V1_PAPASM N1_ASF x V1_PAPASF D x P RD_DPM V9_PAI3S
Hi:31:26 truly οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed (yet, certainly, surely) sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry the to ??? to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) moon δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć οὐχ before rough breathing for since, as upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to be
Hi:31:26 truly not I-am-SEE-ing, be-you(sg)-being-SEE-ed!, I-should-be-SEE-ing indeed sun (acc) the (acc) while ???-ing (acc, nom|acc|voc) while FAIL-ing (acc, nom|acc|voc) moon (acc) Yet   not for upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) he/she/it-is
Hi:31:26 Hi_31:26_1 Hi_31:26_2 Hi_31:26_3 Hi_31:26_4 Hi_31:26_5 Hi_31:26_6 Hi_31:26_7 Hi_31:26_8 Hi_31:26_9 Hi_31:26_10 Hi_31:26_11 Hi_31:26_12 Hi_31:26_13 Hi_31:26_14 Hi_31:26_15 Hi_31:26_16
Hi:31:26 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:27 καὶ εἰ ἠπατήθη λάθρᾳ ἡ καρδία μου, εἰ δὲ καὶ χεῖρά μου ἐπιθεὶς ἐπὶ στόματί μου ἐφίλησα,
Hi:31:27 and if my heart was secretly deceived, and if I have laid my hand upon my mouth and kissed it: (Job 31:27 Brenton)
Hi:31:27 czy serce tajemnie uległo i ręką słało pocałunek? (Job 31:27 BT_4)
Hi:31:27 καὶ εἰ ἠπατήθη λάθρᾳ καρδία μου, εἰ δὲ καὶ χεῖρά μου ἐπιθεὶς ἐπὶ στόματί μου ἐφίλησα,
Hi:31:27 καί εἰ ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) λάθρᾳ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ δέ καί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -)
Hi:31:27 I też, nawet, mianowicie Jeżeli By oszukiwać Dyskretnie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie Ręka Ja By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Ja By całować całus, wargę, stykać się
Hi:31:27 kai\ ei) E)patE/TE la/Tra| E( kardi/a mou, ei) de\ kai\ CHei=ra/ mou e)piTei\s e)pi\ sto/mati/ mou e)fi/lEsa,
Hi:31:27 kai ei EpatETE laTra hE kardia mu, ei de kai CHeira mu epiTeis epi stomati mu efilEsa,
Hi:31:27 C C VCI_API3S D RA_NSF N1A_NSF RP_GS C x C N3_ASF RP_GS VE_AAPNSM P N3M_DSN RP_GS VAI_AAI1S
Hi:31:27 and also, even, namely if to deceive discreetly the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely hand I to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mouth/maw stoma I to kiss buss, lip, osculate
Hi:31:27 and if he/she/it-was-DECEIVE-ed discreetly the (nom) heart (nom|voc) me (gen) if Yet and hand (acc) me (gen) upon PLACE ON-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) mouth/maw (dat) me (gen) I-KISS-ed
Hi:31:27 Hi_31:27_1 Hi_31:27_2 Hi_31:27_3 Hi_31:27_4 Hi_31:27_5 Hi_31:27_6 Hi_31:27_7 Hi_31:27_8 Hi_31:27_9 Hi_31:27_10 Hi_31:27_11 Hi_31:27_12 Hi_31:27_13 Hi_31:27_14 Hi_31:27_15 Hi_31:27_16 Hi_31:27_17
Hi:31:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:28 καὶ τοῦτό μοι ἄρα ἀνομία ἡ μεγίστη λογισθείη, ὅτι ἐψευσάμην ἐναντίον κυρίου τοῦ ὑψίστου.
Hi:31:28 let this also then be reckoned to me as the greatest iniquity: for I should have lied against the Lord Most High. (Job 31:28 Brenton)
Hi:31:28 Byłby to czyn karygodny: zaparcie się Boga na niebie. (Job 31:28 BT_4)
Hi:31:28 καὶ τοῦτό μοι ἄρα ἀνομία μεγίστη λογισθείη, ὅτι ἐψευσάμην ἐναντίον κυρίου τοῦ ὑψίστου.
Hi:31:28 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄρα[2] ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μέγιστος -η -ον (Superl. of μέγας) λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ὅτι ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Hi:31:28 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja Tak Bezprawie Największy Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Ponieważ/tamto By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Najwyższy
Hi:31:28 kai\ tou=to/ moi a)/ra a)nomi/a E( megi/stE logisTei/E, o(/ti e)PSeusa/mEn e)nanti/on kuri/ou tou= u(PSi/stou.
Hi:31:28 kai tuto moi ara anomia hE megistE logisTeiE, hoti ePSeusamEn enantion kyriu tu hyPSistu.
Hi:31:28 C RD_ASN RP_DS x N1A_NSF RA_NSF A1_NSFS VS_APO3S C VSI_AMI1S P N2_GSM RA_GSM A1_GSM
Hi:31:28 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I so lawlessness the greatest to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks because/that to lie deceptive, dishonest; false, untrue in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the highest
Hi:31:28 and this (nom|acc) me (dat) so lawlessness (nom|voc) the (nom) greatest ([Adj] nom|voc) he/she/it-happens-to-be-LOGICALLY SPEAK-ed (opt) because/that I-was-LIE-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) highest ([Adj] gen)
Hi:31:28 Hi_31:28_1 Hi_31:28_2 Hi_31:28_3 Hi_31:28_4 Hi_31:28_5 Hi_31:28_6 Hi_31:28_7 Hi_31:28_8 Hi_31:28_9 Hi_31:28_10 Hi_31:28_11 Hi_31:28_12 Hi_31:28_13 Hi_31:28_14
Hi:31:28 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:29 εἰ δὲ καὶ ἐπιχαρὴς ἐγενόμην πτώματι ἐχθρῶν μου καὶ εἶπεν ἡ καρδία μου Εὖγε,
Hi:31:29 And if too I was glad at the fall of mine enemies, and mine heart said, Aha! (Job 31:29 Brenton)
Hi:31:29 Czym się cieszył z upadku wroga, czy radowałem się, że zło go spotkało? (Job 31:29 BT_4)
Hi:31:29 εἰ δὲ καὶ ἐπιχαρὴς ἐγενόμην πτώματι ἐχθρῶν μου καὶ εἶπεν καρδία μου Εὖγε,
Hi:31:29 εἰ δέ καί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πτῶμα[τ], -ατος, τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὖ·γε
Hi:31:29 Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Zwłoki Wrogość; wrogi Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Dobrze naprawdę
Hi:31:29 ei) de\ kai\ e)piCHarE\s e)geno/mEn ptO/mati e)CHTrO=n mou kai\ ei)=pen E( kardi/a mou *eu)=ge,
Hi:31:29 ei de kai epiCHarEs egenomEn ptOmati eCHTrOn mu kai eipen hE kardia mu euge,
Hi:31:29 C x C A3H_NSM VBI_AMI1S N3M_DSN N2_GPM RP_GS C VBI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS I
Hi:31:29 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely ć to become become, happen corpse enmity; hostile I and also, even, namely to say/tell the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I well indeed
Hi:31:29 if Yet and   I-was-BECOME-ed corpse (dat) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) me (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen) well indeed
Hi:31:29 Hi_31:29_1 Hi_31:29_2 Hi_31:29_3 Hi_31:29_4 Hi_31:29_5 Hi_31:29_6 Hi_31:29_7 Hi_31:29_8 Hi_31:29_9 Hi_31:29_10 Hi_31:29_11 Hi_31:29_12 Hi_31:29_13 Hi_31:29_14
Hi:31:29 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:30 ἀκούσαι ἄρα τὸ οὖς μου τὴν κατάραν μου, θρυληθείην δὲ ἄρα ὑπὸ λαοῦ μου κακούμενος.
Hi:31:30 let then mine ear hear my curse, and let me be a byword among my people in my affliction. (Job 31:30 Brenton)
Hi:31:30 Nie dałem, by język mój grzeszył ni miotał na drugich przekleństwa. (Job 31:30 BT_4)
Hi:31:30 ἀκούσαι ἄρα τὸ οὖς μου τὴν κατάραν μου, θρυληθείην δὲ ἄρα ὑπὸ λαοῦ μου κακούμενος.
Hi:31:30 ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἄρα[2] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κατ·άρα, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   δέ ἄρα[2] ὑπό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
Hi:31:30 Niechętny; by słyszeć Tak Ucho Ja Klnij Ja zaś Tak Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ja By robić rzeczy trudne dla
Hi:31:30 a)kou/sai a)/ra to\ ou)=s mou tE\n kata/ran mou, TrulETei/En de\ a)/ra u(po\ laou= mou kakou/menos.
Hi:31:30 akusai ara to us mu tEn kataran mu, TrylETeiEn de ara hypo lau mu kakumenos.
Hi:31:30 VA_AMD3S x RA_ASN N3T_ASN RP_GS RA_ASF N1A_ASF RP_GS VC_APO1S x x P N2_GSM RP_GS V4_PMPNSM
Hi:31:30 unwilling; to hear so the ear I the curse I ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] so under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing people I to make things difficult for
Hi:31:30 unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) so the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) me (gen) the (acc) curse (acc) me (gen)   Yet so under (+acc), by (+gen) people (gen) me (gen) while being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom)
Hi:31:30 Hi_31:30_1 Hi_31:30_2 Hi_31:30_3 Hi_31:30_4 Hi_31:30_5 Hi_31:30_6 Hi_31:30_7 Hi_31:30_8 Hi_31:30_9 Hi_31:30_10 Hi_31:30_11 Hi_31:30_12 Hi_31:30_13 Hi_31:30_14 Hi_31:30_15
Hi:31:30 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:31 εἰ δὲ καὶ πολλάκις εἶπον αἱ θεράπαιναί μου Τίς ἂν δῴη ἡμῖν τῶν σαρκῶν αὐτοῦ πλησθῆναι; λίαν μου χρηστοῦ ὄντος·
Hi:31:31 And if too my handmaids have often said, Oh that we might be satisfied with his flesh; (whereas I was very kind: (Job 31:31 Brenton)
Hi:31:31 Czy mówił kto w moim namiocie: "Pożywmy się jego ciałem!" (Job 31:31 BT_4)
Hi:31:31 εἰ δὲ καὶ πολλάκις εἶπον αἱ θεράπαιναί μου Τίς ἂν δῴη ἡμῖν τῶν σαρκῶν αὐτοῦ πλησθῆναι; λίαν μου χρηστοῦ ὄντος·
Hi:31:31 εἰ δέ καί πολλά·κις λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἄν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) λίαν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χρηστός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:31:31 Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie Wiele razy By mówić/opowiadaj Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać Ja Ciało {Mięso} On/ona/to/to samo Do ??? Bardzo Ja Wspaniałomyślny By być
Hi:31:31 ei) de\ kai\ polla/kis ei)=pon ai( Tera/painai/ mou *ti/s a)/n dO/|E E(mi=n tO=n sarkO=n au)tou= plEsTE=nai; li/an mou CHrEstou= o)/ntos·
Hi:31:31 ei de kai pollakis eipon hai Terapainai mu tis an dOE hEmin tOn sarkOn autu plEsTEnai; lian mu CHrEstu ontos·
Hi:31:31 C x C D VBI_AAI3P RA_NPF N1A_NPF RP_GS RI_NSM x VO_AAO3S RP_DP RA_GPF N3K_GPF RD_GSM VS_APN D RP_GS A1_GSM V9_PAPGSM
Hi:31:31 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely many times to say/tell the ć I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ever (if ever) to give I the flesh he/she/it/same to ??? very I magnanimous to be
Hi:31:31 if Yet and many times do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom)   me (gen) who/what/why (nom) ever he/she/it-happens-to-GIVE (opt) us (dat) the (gen) flesh (gen) him/it/same (gen) to-be-???-ed very me (gen) magnanimous ([Adj] gen) while being (gen)
Hi:31:31 Hi_31:31_1 Hi_31:31_2 Hi_31:31_3 Hi_31:31_4 Hi_31:31_5 Hi_31:31_6 Hi_31:31_7 Hi_31:31_8 Hi_31:31_9 Hi_31:31_10 Hi_31:31_11 Hi_31:31_12 Hi_31:31_13 Hi_31:31_14 Hi_31:31_15 Hi_31:31_16 Hi_31:31_17 Hi_31:31_18 Hi_31:31_19 Hi_31:31_20
Hi:31:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:32 ἔξω δὲ οὐκ ηὐλίζετο ξένος, ἡ δὲ θύρα μου παντὶ ἐλθόντι ἀνέῳκτο.
Hi:31:32 for the stranger did not lodge without, and my door was opened to every one that came:) (Job 31:32 Brenton)
Hi:31:32 Obcy nigdy nie sypiał na dworze, podróżnym otwierałem podwoje. (Job 31:32 BT_4)
Hi:31:32 ἔξω δὲ οὐκ ηὐλίζετο ξένος, δὲ θύρα μου παντὶ ἐλθόντι ἀνέῳκτο.
Hi:31:32 ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ξένος -η -ον ὁ ἡ τό δέ θύρα, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)
Hi:31:32 Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany zaś ??? Przed przydechem mocnym By spędzać {By wydawać} noc Obcy {Dziwny}/obcy zaś Drzwi brama Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By przychodzić By otwierać
Hi:31:32 e)/XO de\ ou)k Eu)li/DZeto Xe/nos, E( de\ Tu/ra mou panti\ e)lTo/nti a)ne/O|kto.
Hi:31:32 eXO de uk EuliDZeto Xenos, hE de Tyra mu panti elTonti aneOkto.
Hi:31:32 D x D V1I_IMI3S A1_NSM RA_NSF x N1A_NSF RP_GS A3_DSM VB_AAPDSM VMI_YPI3S
Hi:31:32 outside; to have; to be permitted δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to spend the night strange/foreign the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] door gate I every all, each, every, the whole of to come to open up
Hi:31:32 outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED Yet not he/she/it-was-being-SPEND-ed-THE-NIGHT strange/foreign ([Adj] nom) the (nom) Yet door (nom|voc) me (gen) every (dat) upon COME-ing (dat) he/she/it-had-been-OPEN-ed-UP!
Hi:31:32 Hi_31:32_1 Hi_31:32_2 Hi_31:32_3 Hi_31:32_4 Hi_31:32_5 Hi_31:32_6 Hi_31:32_7 Hi_31:32_8 Hi_31:32_9 Hi_31:32_10 Hi_31:32_11 Hi_31:32_12
Hi:31:32 x x x x x x x x x x x x
Hi:31:33 εἰ δὲ καὶ ἁμαρτὼν ἀκουσίως ἔκρυψα τὴν ἁμαρτίαν μου,
Hi:31:33 or if too having sinned unintentionally, I hid my sin; (Job 31:33 Brenton)
Hi:31:33 Czy taiłem jak inni przestępstwa i grzech swój chowałem w zanadrzu? (Job 31:33 BT_4)
Hi:31:33 εἰ δὲ καὶ ἁμαρτὼν ἀκουσίως ἔκρυψα τὴν ἁμαρτίαν μου,
Hi:31:33 εἰ δέ καί ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)   κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:31:33 Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie By grzeszyć By ukrywać się ukrywaj, kryj się Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja
Hi:31:33 ei) de\ kai\ a(martO\n a)kousi/Os e)/kruPSa tE\n a(marti/an mou,
Hi:31:33 ei de kai hamartOn akusiOs ekryPSa tEn hamartian mu,
Hi:31:33 C x C VB_AAPNSM D VAI_AAI1S RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Hi:31:33 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to sin ć to hide conceal, skulk the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I
Hi:31:33 if Yet and upon SIN-ing (nom)   I-HIDE-ed the (acc) sin (acc) me (gen)
Hi:31:33 Hi_31:33_1 Hi_31:33_2 Hi_31:33_3 Hi_31:33_4 Hi_31:33_5 Hi_31:33_6 Hi_31:33_7 Hi_31:33_8 Hi_31:33_9
Hi:31:33 x x x x x x x x x
Hi:31:34 οὐ γὰρ διετράπην πολυοχλίαν πλήθους τοῦ μὴ ἐξαγορεῦσαι ἐνώπιον αὐτῶν, εἰ δὲ καὶ εἴασα ἀδύνατον ἐξελθεῖν θύραν μου κόλπῳ κενῷ,
Hi:31:34 (for I did not stand in awe of a great multitude, so as not to declare boldly before them:) and if too I permitted a poor man to go out of my door with an empty bosom: (Job 31:34 Brenton)
Hi:31:34 Czy lękając się licznej gromady, z obawy przed wzgardą u bliskich, milczałem, za próg nie wyszedłem? (Job 31:34 BT_4)
Hi:31:34 οὐ γὰρ διετράπην πολυοχλίαν πλήθους τοῦ μὴ ἐξαγορεῦσαι ἐνώπιον αὐτῶν, εἰ δὲ καὶ εἴασα ἀδύνατον ἐξελθεῖν θύραν μου κόλπῳ κενῷ,
Hi:31:34 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ     πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό μή ἐξ·αγορεύω [LXX] (εξ+αγορευ-, εξ+αγορευ·σ-, εξ+αγορευ·σ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰ δέ καί ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος) ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) θύρα, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κόλπος, -ου, ὁ κενός -ή -όν
Hi:31:34 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Los (mnóstwo ) Nie Do ??? W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie By pozwalać Niemożliwy By wychodzić Drzwi brama Ja Łono serca Pusty/pozbawiony
Hi:31:34 ou) ga\r dietra/pEn poluoCHli/an plE/Tous tou= mE\ e)Xagoreu=sai e)nO/pion au)tO=n, ei) de\ kai\ ei)/asa a)du/naton e)XelTei=n Tu/ran mou ko/lpO| kenO=|,
Hi:31:34 u gar dietrapEn polyoCHlian plETus tu mE eXagoreusai enOpion autOn, ei de kai eiasa adynaton eXelTein Tyran mu kolpO kenO,
Hi:31:34 D x VDI_API1S N1A_ASF N3E_GSN RA_GSN D VA_AAN P RD_GPM C x C VAI_AAI1S A1B_ASM VB_AAN N1A_ASF RP_GS N2_DSM A1_DSM
Hi:31:34 οὐχ before rough breathing for since, as ć ć lot (multitude ) the not to ??? in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to allow impossible to come out door gate I bosom of the heart empty/devoid
Hi:31:34 not for     lot (gen) the (gen) not to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) if Yet and I-ALLOW-ed impossible ([Adj] acc, nom|acc|voc) to-COME-OUT door (acc) me (gen) bosom (dat) empty/devoid ([Adj] dat)
Hi:31:34 Hi_31:34_1 Hi_31:34_2 Hi_31:34_3 Hi_31:34_4 Hi_31:34_5 Hi_31:34_6 Hi_31:34_7 Hi_31:34_8 Hi_31:34_9 Hi_31:34_10 Hi_31:34_11 Hi_31:34_12 Hi_31:34_13 Hi_31:34_14 Hi_31:34_15 Hi_31:34_16 Hi_31:34_17 Hi_31:34_18 Hi_31:34_19 Hi_31:34_20
Hi:31:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:35 τίς δῴη ἀκούοντά μου; χεῖρα δὲ κυρίου εἰ μὴ ἐδεδοίκειν, συγγραφὴν δέ, ἣν εἶχον κατά τινος,
Hi:31:35 (Oh that I had a hearer,)and if I had not feared the hand of the Lord; and as to the written charge which I had against any one, (Job 31:35 Brenton)
Hi:31:35 Kto zechce mnie wysłuchać? Oto podpis: "Wszechmocny odpowie". Przeciwnik niech skargę napisze, (Job 31:35 BT_4)
Hi:31:35 τίς δῴη ἀκούοντά μου; χεῖρα δὲ κυρίου εἰ μὴ ἐδεδοίκειν, συγγραφὴν δέ, ἣν εἶχον κατά τινος,
Hi:31:35 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ μή     δέ ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) κατά τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
Hi:31:35 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dawać By słyszeć Ja Ręka zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli Nie zaś Kto/, który/, który By mieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Jakiś/jakikolwiek
Hi:31:35 ti/s dO/|E a)kou/onta/ mou; CHei=ra de\ kuri/ou ei) mE\ e)dedoi/kein, suggrafE\n de/, E(\n ei)=CHon kata/ tinos,
Hi:31:35 tis dOE akuonta mu; CHeira de kyriu ei mE ededoikein, syngrafEn de, hEn eiCHon kata tinos,
Hi:31:35 RI_NSM VO_AAO3S V1_PAPASM RP_GS N3_ASF x N2_GSM C D VXI_YAI1S N1_ASF x RR_ASF V1I_IAI3P P RI_GSN
Hi:31:35 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give to hear I hand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if not ć ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] who/whom/which to have down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing some/any
Hi:31:35 who/what/why (nom) he/she/it-happens-to-GIVE (opt) while HEAR-ing (acc, nom|acc|voc) me (gen) hand (acc) Yet lord (gen); a lord ([Adj] gen) if not     Yet who/whom/which (acc) I-was-HAVE-ing, they-were-HAVE-ing down/according to/as per (+acc), against (+gen) some/any (gen)
Hi:31:35 Hi_31:35_1 Hi_31:35_2 Hi_31:35_3 Hi_31:35_4 Hi_31:35_5 Hi_31:35_6 Hi_31:35_7 Hi_31:35_8 Hi_31:35_9 Hi_31:35_10 Hi_31:35_11 Hi_31:35_12 Hi_31:35_13 Hi_31:35_14 Hi_31:35_15 Hi_31:35_16
Hi:31:35 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:36 ἐπ’ ὤμοις ἂν περιθέμενος στέφανον ἀνεγίνωσκον,
Hi:31:36 I would place it as a chaplet on my shoulders, and read it. (Job 31:36 Brenton)
Hi:31:36 na grzbiecie swym ją poniosę, jak koronę na głowę ją włożę. (Job 31:36 BT_4)
Hi:31:36 ἐπ’ ὤμοις ἂν περιθέμενος στέφανον ἀνεγίνωσκον,
Hi:31:36 ἐπί ὦμος, -ου, ὁ ἄν περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-)
Hi:31:36 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona By czytać
Hi:31:36 e)p’ O)/mois a)/n periTe/menos ste/fanon a)negi/nOskon,
Hi:31:36 ep’ Omois an periTemenos stefanon aneginOskon,
Hi:31:36 P N2_DPM x VE_AMPNSM N2_ASM V1I_IAI1S
Hi:31:36 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing shoulder ever (if ever) to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon wreath; wreath wreath (only) not crown to read
Hi:31:36 upon/over (+acc,+gen,+dat) shoulders (dat) ever upon being-AROUND ABOUT-ed (nom) wreath (acc); wreath (acc) I-was-READ-ing, they-were-READ-ing
Hi:31:36 Hi_31:36_1 Hi_31:36_2 Hi_31:36_3 Hi_31:36_4 Hi_31:36_5 Hi_31:36_6
Hi:31:36 x x x x x x
Hi:31:37 καὶ εἰ μὴ ῥήξας αὐτὴν ἀπέδωκα οὐθὲν λαβὼν παρὰ χρεοφειλέτου,
Hi:31:37 And if I did not read it and return it, having taken nothing from the debtor: (Job 31:37 Brenton)
Hi:31:37 Zdam sprawozdanie z mych kroków, przed Niego pójdę jak książę». (Job 31:37 BT_4)
Hi:31:37 καὶ εἰ μὴ ῥήξας αὐτὴν ἀπέδωκα οὐθὲν λαβὼν παρὰ χρεοφειλέτου,
Hi:31:37 καί εἰ μή ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-); ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά χρε·οφειλέτης v.l. χρε·ω-, -ου, ὁ
Hi:31:37 I też, nawet, mianowicie Jeżeli Nie By drzeć się; by uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać On/ona/to/to samo By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Nie jeden (nic, nikt) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Dłużnik
Hi:31:37 kai\ ei) mE\ r(E/Xas au)tE\n a)pe/dOka ou)Te\n labO\n para\ CHreofeile/tou,
Hi:31:37 kai ei mE rEXas autEn apedOka uTen labOn para CHreofeiletu,
Hi:31:37 C C D VA_AAPNSM RD_ASF VAI_AAI1S A3_ASN VB_AAPNSM P N1M_GSM
Hi:31:37 and also, even, namely if not to rend; to strike dash, overthrow he/she/it/same to give back restore, assign, impute, convey, refer not one (nothing, no one) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together debtor
Hi:31:37 and if not upon REND-ing (nom|voc); upon ???-ing (nom|voc) her/it/same (acc) I-GIVE BACK-ed not one (nom|acc) upon TAKE HOLD OF-ing (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) debtor (gen)
Hi:31:37 Hi_31:37_1 Hi_31:37_2 Hi_31:37_3 Hi_31:37_4 Hi_31:37_5 Hi_31:37_6 Hi_31:37_7 Hi_31:37_8 Hi_31:37_9 Hi_31:37_10
Hi:31:37 x x x x x x x x x x
Hi:31:38 εἰ ἐπ’ ἐμοί ποτε ἡ γῆ ἐστέναξεν, εἰ δὲ καὶ οἱ αὔλακες αὐτῆς ἔκλαυσαν ὁμοθυμαδόν,
Hi:31:38 If at any time the land groaned against me, and if its furrows mourned together; (Job 31:38 Brenton)
Hi:31:38 Jeśli pole żaliło się na mnie, a jego bruzdy płakały; (Job 31:38 BT_4)
Hi:31:38 εἰ ἐπ’ ἐμοί ποτε γῆ ἐστέναξεν, εἰ δὲ καὶ οἱ αὔλακες αὐτῆς ἔκλαυσαν ὁμοθυμαδόν,
Hi:31:38 εἰ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ποτέ[2] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -) εἰ δέ καί ὁ ἡ τό αὔλαξ, -ακος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὁμοθυμαδόν
Hi:31:38 Jeżeli Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Raz Ziemi/ziemia By wzdychać/jęk Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie Bruzda On/ona/to/to samo By płakać W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???.
Hi:31:38 ei) e)p’ e)moi/ pote E( gE= e)ste/naXen, ei) de\ kai\ oi( au)/lakes au)tE=s e)/klausan o(moTumado/n,
Hi:31:38 ei ep’ emoi pote hE gE estenaXen, ei de kai hoi aulakes autEs eklausan homoTymadon,
Hi:31:38 C P RP_DS D RA_NSF N1_NSF VAI_AAI3S C x C RA_NPM N3K_NPM RD_GSF VAI_AAI3P D
Hi:31:38 if upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine once the earth/land to sigh/groan if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the furrow he/she/it/same to weep in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί.
Hi:31:38 if upon/over (+acc,+gen,+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) once the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-SIGH/GROAN-ed if Yet and the (nom) furrows (nom|voc) her/it/same (gen) they-WEEP-ed in solidarity
Hi:31:38 Hi_31:38_1 Hi_31:38_2 Hi_31:38_3 Hi_31:38_4 Hi_31:38_5 Hi_31:38_6 Hi_31:38_7 Hi_31:38_8 Hi_31:38_9 Hi_31:38_10 Hi_31:38_11 Hi_31:38_12 Hi_31:38_13 Hi_31:38_14 Hi_31:38_15
Hi:31:38 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:39 εἰ δὲ καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῆς ἔφαγον μόνος ἄνευ τιμῆς, εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου τῆς γῆς ἐκβαλὼν ἐλύπησα,
Hi:31:39 and if I ate its strength alone without price, and if I too grieved the heart of the owner of the soil, by taking aught from him: (Job 31:39 Brenton)
Hi:31:39 Jeślim jadł plon nie zapłacony, a dusza robotnika wzdychała: (Job 31:39 BT_4)
Hi:31:39 εἰ δὲ καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῆς ἔφαγον μόνος ἄνευ τιμῆς, εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου τῆς γῆς ἐκβαλὼν ἐλύπησα,
Hi:31:39 εἰ δέ καί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) μόνος -η -ον ἄνευ τιμή, -ῆς, ἡ εἰ δέ καί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-)
Hi:31:39 Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie Siła On/ona/to/to samo By jeść Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Bez (+informacja) Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Jeżeli zaś I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ziemi/ziemia By rozpraszać/ekstrakt By smucić się
Hi:31:39 ei) de\ kai\ tE\n i)sCHu\n au)tE=s e)/fagon mo/nos a)/neu timE=s, ei) de\ kai\ PSuCHE\n kuri/ou tE=s gE=s e)kbalO\n e)lu/pEsa,
Hi:31:39 ei de kai tEn isCHyn autEs efagon monos aneu timEs, ei de kai PSyCHEn kyriu tEs gEs ekbalOn elypEsa,
Hi:31:39 C x C RA_ASF N3U_ASF RD_GSF VBI_AAI1S A1_NSM P N1_GSF C x C N1_ASF N2_GSM RA_GSF N1_GSF VB_AAPNSM VAI_AAI1S
Hi:31:39 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the strength he/she/it/same to eat sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) without (+gen) honor honor, esteem, worship; of things: worth, value if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the earth/land to disperse/extract to sorrow
Hi:31:39 if Yet and the (acc) strength (acc) her/it/same (gen) I-EAT-ed, they-EAT-ed sole ([Adj] nom) without (+gen) honor (gen) if Yet and life (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) earth/land (gen) going-to-DISPERSE/EXTRACT (fut ptcp) (nom), upon DISPERSE/EXTRACT-ing (nom) I-SORROW-ed
Hi:31:39 Hi_31:39_1 Hi_31:39_2 Hi_31:39_3 Hi_31:39_4 Hi_31:39_5 Hi_31:39_6 Hi_31:39_7 Hi_31:39_8 Hi_31:39_9 Hi_31:39_10 Hi_31:39_11 Hi_31:39_12 Hi_31:39_13 Hi_31:39_14 Hi_31:39_15 Hi_31:39_16 Hi_31:39_17 Hi_31:39_18 Hi_31:39_19
Hi:31:39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:31:40 ἀντὶ πυροῦ ἄρα ἐξέλθοι μοι κνίδη, ἀντὶ δὲ κριθῆς βάτος. καὶ ἐπαύσατο Ιωβ ῥήμασιν.
Hi:31:40 then let the nettle come up to me instead of wheat, and a bramble instead of barley. And Job ceased speaking. (Job 31:40 Brenton)
Hi:31:40 2 Koniec słów Hioba. (Job 31:40 BT_4)
Hi:31:40 ἀντὶ πυροῦ ἄρα ἐξέλθοι μοι κνίδη, ἀντὶ δὲ κριθῆς βάτος. Καὶ ἐπαύσατο Ιωβ ῥήμασιν.
Hi:31:40 ἀντί πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) ἄρα[2] ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἀντί δέ κριθή, -ῆς, ἡ βάτος[2], -ου, ὁ; βάτος[1], -ου, ἡ and ὁ καί παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) Ἰώβ, ὁ ῥῆμα[τ], -ατος, τό
Hi:31:40 Przeciw (+informacja) By palić się Tak By wychodzić Ja Przeciw (+informacja) zaś Jęczmień Kąpiel [Heb. miara pojemności cieczy] To jest w LJS pod "batos(C)"; krzak ciernia I też, nawet, mianowicie By przestawać Hiob Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie
Hi:31:40 a)nti\ purou= a)/ra e)Xe/lToi moi kni/dE, a)nti\ de\ kriTE=s ba/tos. *kai\ e)pau/sato *iOb r(E/masin.
Hi:31:40 anti pyru ara eXelToi moi knidE, anti de kriTEs batos. kai epausato iOb rEmasin.
Hi:31:40 P N2_GSM x VB_AAO3S RP_DS N1_NSF P x N1_GSF N2_NSF C VAI_AMI3S N_NSM N3M_DPN
Hi:31:40 against (+gen) to burn so to come out I ć against (+gen) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] barley bath [Heb. liquid measure] This is in LJS under "batos(C)"; thorn bush and also, even, namely to cease Job declaration statement, utterance
Hi:31:40 against (+gen) be-you(sg)-BURN-ing!, be-you(sg)-being-BURN-ed! so he/she/it-happens-to-COME-OUT (opt) me (dat)   against (+gen) Yet barley (gen) bath (nom); thorn bush (nom) and he/she/it-was-CEASE-ed Job (indecl) declarations (dat)
Hi:31:40 Hi_31:40_1 Hi_31:40_2 Hi_31:40_3 Hi_31:40_4 Hi_31:40_5 Hi_31:40_6 Hi_31:40_7 Hi_31:40_8 Hi_31:40_9 Hi_31:40_10 Hi_31:40_11 Hi_31:40_12 Hi_31:40_13 Hi_31:40_14
Hi:31:40 x x x x x x x x x x x x x x