Hi:4:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ελιφας ὁ Θαιμανίτης λέγει
Hi:4:1 Then Eliphaz the Thaemanite answered and said, (Job 4:1 Brenton)
Hi:4:1 Teraz zabrał głos Elifaz z Temanu i tak rzekł: (Job 4:1 BT_4)
Hi:4:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ελιφας Θαιμανίτης λέγει
Hi:4:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ   ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:4:1 By zaprzyjaźniać się zaś By mówić/opowiadaj
Hi:4:1 *(upolabO\n de\ *elifas o( *Taimani/tEs le/gei
Hi:4:1 ypolabOn de elifas ho TaimanitEs legei
Hi:4:1 VB_AAPNSM x N_NSM RA_NSM N1M_NSM V1_PAI3S
Hi:4:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the ć to say/tell
Hi:4:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet   the (nom)   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:4:1 Hi_4:1_1 Hi_4:1_2 Hi_4:1_3 Hi_4:1_4 Hi_4:1_5 Hi_4:1_6
Hi:4:1 x x x x x x
Hi:4:2 Μὴ πολλάκις σοι λελάληται ἐν κόπῳ; ἰσχὺν δὲ ῥημάτων σου τίς ὑποίσει;
Hi:4:2 Hast thou been often spoken to in distress? but who shall endure the force of thy words? (Job 4:2 Brenton)
Hi:4:2 «Wolno pomówić? Przykro ci? Lecz któż się wstrzyma od słów stwierdzonych doświadczeniem? (Job 4:2 BT_4)
Hi:4:2 Μὴ πολλάκις σοι λελάληται ἐν κόπῳ; ἰσχὺν δὲ ῥημάτων σου τίς ὑποίσει;
Hi:4:2 μή πολλά·κις σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν κόπος, -ου, ὁ ἰσχύς, -ύος, ἡ δέ ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὑπο·φέρω (υπο+φερ-, υπ+οι·σ-, υπ+ενεγκ·[σ]- or 2nd υπ+ενεγκ-, -, -, -)
Hi:4:2 Nie Wiele razy Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca trudzą się Siła zaś Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ???
Hi:4:2 *mE\ polla/kis soi lela/lEtai e)n ko/pO|; i)sCHu\n de\ r(Ema/tOn sou ti/s u(poi/sei;
Hi:4:2 mE pollakis soi lelalEtai en kopO; isCHyn de rEmatOn su tis hypoisei;
Hi:4:2 D D RP_DS VMI_XMI3S P N2_DSM N3U_ASF x N3M_GPN RP_GS RI_NSM VF_FAI3S
Hi:4:2 not many times you; your/yours(sg); to rub worn, rub to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among labor toil strength δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] declaration statement, utterance you; your/yours(sg) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ???
Hi:4:2 not many times you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-has-been-SPEAK-ed in/among/by (+dat) labor (dat) strength (acc) Yet declarations (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/what/why (nom) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical)
Hi:4:2 Hi_4:2_1 Hi_4:2_2 Hi_4:2_3 Hi_4:2_4 Hi_4:2_5 Hi_4:2_6 Hi_4:2_7 Hi_4:2_8 Hi_4:2_9 Hi_4:2_10 Hi_4:2_11 Hi_4:2_12
Hi:4:2 x x x x x x x x x x x x
Hi:4:3 εἰ γὰρ σὺ ἐνουθέτησας πολλοὺς καὶ χεῖρας ἀσθενοῦς παρεκάλεσας
Hi:4:3 For whereas thou hast instructed many, and hast strengthened the hands of the weak one, (Job 4:3 Brenton)
Hi:4:3 Tyś przecież wielu pouczał, wzmacniałeś omdlałe ręce, (Job 4:3 BT_4)
Hi:4:3 εἰ γὰρ σὺ ἐνουθέτησας πολλοὺς καὶ χεῖρας ἀσθενοῦς παρεκάλεσας
Hi:4:3 εἰ γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς νου·θετέω (νουθετ(ε)-, νουθετη·σ-, νουθετη·σ-, -, νενουθετη-, νουθετη·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀ·σθενής -ές παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
Hi:4:3 Jeżeli Dla odtąd, jak Ty Do ??? Dużo I też, nawet, mianowicie Ręka Słaby By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u
Hi:4:3 ei) ga\r su\ e)nouTe/tEsas pollou\s kai\ CHei=ras a)sTenou=s pareka/lesas
Hi:4:3 ei gar sy enuTetEsas pollus kai CHeiras asTenus parekalesas
Hi:4:3 C x RP_NS VAI_AAI2S A3U_APM C N3_APF A3H_APF VAI_AAI2S
Hi:4:3 if for since, as you to ??? much and also, even, namely hand weak to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with
Hi:4:3 if for you(sg) (nom) you(sg)-???-ed many (acc) and hands (acc) weak ([Adj] gen) you(sg)-PETITION-ed
Hi:4:3 Hi_4:3_1 Hi_4:3_2 Hi_4:3_3 Hi_4:3_4 Hi_4:3_5 Hi_4:3_6 Hi_4:3_7 Hi_4:3_8 Hi_4:3_9
Hi:4:3 x x x x x x x x x
Hi:4:4 ἀσθενοῦντάς τε ἐξανέστησας ῥήμασιν γόνασίν τε ἀδυνατοῦσιν θάρσος περιέθηκας,
Hi:4:4 and hast supported the failing with words, and hast imparted courage to feeble knees. (Job 4:4 Brenton)
Hi:4:4 twe słowa krzepiły słabych, wspierałeś kolana zachwiane. (Job 4:4 BT_4)
Hi:4:4 ἀσθενοῦντάς τε ἐξανέστησας ῥήμασιν γόνασίν τε ἀδυνατοῦσιν θάρσος περιέθηκας,
Hi:4:4 ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) τέ ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) ῥῆμα[τ], -ατος, τό γόνυ, γόνατος, τό τέ ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) θάρσο·ς, -ους, τό περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -)
Hi:4:4 By chorować I [umieszczona z tyłu współrzędna] By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kolano I [umieszczona z tyłu współrzędna] Do ??? Serce/pocieszają/zachętę Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na
Hi:4:4 a)sTenou=nta/s te e)Xane/stEsas r(E/masin go/nasi/n te a)dunatou=sin Ta/rsos perie/TEkas,
Hi:4:4 asTenuntas te eXanestEsas rEmasin gonasin te adynatusin Tarsos perieTEkas,
Hi:4:4 V2_PAPAPM x VHI_AAI2S N3M_DPN N3_DPN x V2_PAPDPN N3E_ASN VAI_AAI2S
Hi:4:4 to ail and [postpositive coordinate] to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse declaration statement, utterance knee and [postpositive coordinate] to ??? heart/comfort/encouragement to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon
Hi:4:4 while AIL-ing (acc) and [postpositive coordinate] you(sg)-RAISE UP-ed declarations (dat) knees (dat) and [postpositive coordinate] they-are-???-ing, while ???-ing (dat) heart/comfort/encouragement (nom|acc|voc) you(sg)-AROUND ABOUT-ed
Hi:4:4 Hi_4:4_1 Hi_4:4_2 Hi_4:4_3 Hi_4:4_4 Hi_4:4_5 Hi_4:4_6 Hi_4:4_7 Hi_4:4_8 Hi_4:4_9
Hi:4:4 x x x x x x x x x
Hi:4:5 νῦν δὲ ἥκει ἐπὶ σὲ πόνος καὶ ἥψατό σου, σὺ δὲ ἐσπούδασας.
Hi:4:5 Yet now that pain has come upon thee, and touched thee, thou art troubled. (Job 4:5 Brenton)
Hi:4:5 Gdy teraz przyszło na ciebie, tyś słaby, strwożony, gdy ciebie dotknęło. (Job 4:5 BT_4)
Hi:4:5 νῦν δὲ ἥκει ἐπὶ σὲ πόνος καὶ ἥψατό σου, σὺ δὲ ἐσπούδασας.
Hi:4:5 νῦν δέ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πόνος, -ου, ὁ καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ σπουδάζω (σπουδαζ-, σπουδα·σ-, σπουδα·σ-, εσπουδα·κ-, -, -)
Hi:4:5 Teraz zaś By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Praca I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ty; twój/twój(sg) Ty zaś By usiłować
Hi:4:5 nu=n de\ E(/kei e)pi\ se\ po/nos kai\ E(/PSato/ sou, su\ de\ e)spou/dasas.
Hi:4:5 nyn de hEkei epi se ponos kai hEPSato su, sy de espudasas.
Hi:4:5 D x V1_PAI3S P RP_AS N2_NSM C VAI_AMI3S RP_GS RP_NS x VAI_AAI2S
Hi:4:5 now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to have come I have come. I have arrived. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) labor and also, even, namely to lay hands on set fire, touch you; your/yours(sg) you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to endeavor
Hi:4:5 now Yet he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) labor (nom) and he/she/it-was-LAY HandS ON-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (nom) Yet you(sg)-ENDEAVOR-ed
Hi:4:5 Hi_4:5_1 Hi_4:5_2 Hi_4:5_3 Hi_4:5_4 Hi_4:5_5 Hi_4:5_6 Hi_4:5_7 Hi_4:5_8 Hi_4:5_9 Hi_4:5_10 Hi_4:5_11 Hi_4:5_12
Hi:4:5 x x x x x x x x x x x x
Hi:4:6 πότερον οὐχ ὁ φόβος σού ἐστιν ἐν ἀφροσύνῃ καὶ ἡ ἐλπίς σου καὶ ἡ ἀκακία τῆς ὁδοῦ σου;
Hi:4:6 Is not thy fear founded in folly, thy hope also, and the mischief of thy way? (Job 4:6 Brenton)
Hi:4:6 Czy bogobojność już nie jest twą ufnością, a nadzieją - doskonałość dróg twoich? (Job 4:6 BT_4)
Hi:4:6 πότερον οὐχ φόβος σού ἐστιν ἐν ἀφροσύνῃ καὶ ἐλπίς σου καὶ ἀκακία τῆς ὁδοῦ σου;
Hi:4:6 πότερος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Hi:4:6 Czy , które z dwu ??? Przed przydechem mocnym Obawa [zobacz fobię] Ty; twój/twój(sg) By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Durnowatości Głupota, obłąkanie, albo głupota. Wyprowadzany od ???? (Umysł) i przeczący imiesłów I też, nawet, mianowicie Miej nadzieję/oczekiwanie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg)
Hi:4:6 po/teron ou)CH o( fo/bos sou/ e)stin e)n a)frosu/nE| kai\ E( e)lpi/s sou kai\ E( a)kaki/a tE=s o(dou= sou;
Hi:4:6 poteron uCH ho fobos su estin en afrosynE kai hE elpis su kai hE akakia tEs hodu su;
Hi:4:6 D D RA_NSM N2_NSM RP_GS V9_PAI3S P N1_DSF C RA_NSF N3D_NSF RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N2_GSF RP_GS
Hi:4:6 whether which of the two οὐχ before rough breathing the fear [see phobia] you; your/yours(sg) to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mindlessness Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle and also, even, namely the hope/expectation you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć the way/road you; your/yours(sg)
Hi:4:6 whether (acc, nom|acc) not the (nom) fear (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is in/among/by (+dat) mindlessness (dat) and the (nom) hope/expectation (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom)   the (gen) way/road (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Hi:4:6 Hi_4:6_1 Hi_4:6_2 Hi_4:6_3 Hi_4:6_4 Hi_4:6_5 Hi_4:6_6 Hi_4:6_7 Hi_4:6_8 Hi_4:6_9 Hi_4:6_10 Hi_4:6_11 Hi_4:6_12 Hi_4:6_13 Hi_4:6_14 Hi_4:6_15 Hi_4:6_16 Hi_4:6_17 Hi_4:6_18
Hi:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:4:7 μνήσθητι οὖν τίς καθαρὸς ὢν ἀπώλετο ἢ πότε ἀληθινοὶ ὁλόρριζοι ἀπώλοντο.
Hi:4:7 Remember then who has perished, being pure? or when were the true-hearted utterly destroyed? (Job 4:7 Brenton)
Hi:4:7 Przypomnij, czy zginął kto prawy? Gdzie sprawiedliwych zgładzono? (Job 4:7 BT_4)
Hi:4:7 μνήσθητι οὖν τίς καθαρὸς ὢν ἀπώλετο πότε ἀληθινοὶ ὁλόρριζοι ἀπώλοντο.
Hi:4:7 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) οὖν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἤ[1] πότε[1] ἀ·ληθινός -ή -όν   ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Hi:4:7 By pamiętać/stawaj się uważającym z Dlatego/wtedy Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Czysty By być By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Albo Kiedy? Prawdziwy By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Hi:4:7 mnE/sTEti ou)=n ti/s kaTaro\s O)\n a)pO/leto E)\ po/te a)lETinoi\ o(lo/rriDZoi a)pO/lonto.
Hi:4:7 mnEsTEti un tis kaTaros On apOleto E pote alETinoi holorriDZoi apOlonto.
Hi:4:7 VS_APD2S x RI_NSM A1A_NSM V9_PAPNSM VBI_AMI3S C D A1_NPM A1B_NPM VBI_AMI3P
Hi:4:7 to remember/become mindful of therefore/then who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. clean to be to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing or when? true ć to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Hi:4:7 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! therefore/then who/what/why (nom) clean ([Adj] nom) while being (nom) he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed or when? true ([Adj] nom|voc)   they-were-LOSE/DESTROY-ed
Hi:4:7 Hi_4:7_1 Hi_4:7_2 Hi_4:7_3 Hi_4:7_4 Hi_4:7_5 Hi_4:7_6 Hi_4:7_7 Hi_4:7_8 Hi_4:7_9 Hi_4:7_10 Hi_4:7_11
Hi:4:7 x x x x x x x x x x x
Hi:4:8 καθ’ ὃν τρόπον εἶδον τοὺς ἀροτριῶντας τὰ ἄτοπα, οἱ δὲ σπείροντες αὐτὰ ὀδύνας θεριοῦσιν ἑαυτοῖς.
Hi:4:8 Accordingly as I have seen men ploughing barren places, and they that sow them will reap sorrows for themselves. (Job 4:8 Brenton)
Hi:4:8 O ile wiadomo, złoczyńca, który sieje nieprawość, zbiera z niej plon. (Job 4:8 BT_4)
Hi:4:8 καθ’ ὃν τρόπον εἶδον τοὺς ἀροτριῶντας τὰ ἄτοπα, οἱ δὲ σπείροντες αὐτὰ ὀδύνας θεριοῦσιν ἑαυτοῖς.
Hi:4:8 κατά ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀροτριάω (αροτρι(α)-, αροτρια·σ-, αροτρια·σ-, -, -, αροτρια·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·τοπος -ον ὁ ἡ τό δέ σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὀδύνη, -ης, ἡ θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
Hi:4:8 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By orać ziemię Nie na miejscu zaś By siać On/ona/to/to samo Ból By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić Samo /nasz /twój /siebie
Hi:4:8 kaT’ o(\n tro/pon ei)=don tou\s a)rotriO=ntas ta\ a)/topa, oi( de\ spei/rontes au)ta\ o)du/nas Teriou=sin e(autoi=s.
Hi:4:8 kaT’ hon tropon eidon tus arotriOntas ta atopa, hoi de speirontes auta odynas Teriusin heautois.
Hi:4:8 P RR_ASM N2_ASM VBI_AAI1S RA_APM V3_PAPAPM RA_APN A1B_APN RA_NPM x V1_PAPNPM RD_APN N1_APF VF2_FAI3P RD_DPM
Hi:4:8 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to plow the out of place the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to sow he/she/it/same pain to harvest crop, mow, reap, scythe self /our-/your-/themselves
Hi:4:8 down/according to/as per (+acc), against (+gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed the (acc) while PLOW-ing (acc) the (nom|acc) out of place ([Adj] nom|acc|voc) the (nom) Yet while SOW-ing (nom|voc) they/them/same (nom|acc) pains (acc) they-will-HARVEST, going-to-HARVEST (fut ptcp) (dat) selves (dat)
Hi:4:8 Hi_4:8_1 Hi_4:8_2 Hi_4:8_3 Hi_4:8_4 Hi_4:8_5 Hi_4:8_6 Hi_4:8_7 Hi_4:8_8 Hi_4:8_9 Hi_4:8_10 Hi_4:8_11 Hi_4:8_12 Hi_4:8_13 Hi_4:8_14 Hi_4:8_15
Hi:4:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:4:9 ἀπὸ προστάγματος κυρίου ἀπολοῦνται, ἀπὸ δὲ πνεύματος ὀργῆς αὐτοῦ ἀφανισθήσονται.
Hi:4:9 They shall perish by the command of the Lord, and shall be utterly consumed by the breath of his wrath. (Job 4:9 Brenton)
Hi:4:9 Od gniewu Boga on ginie, upada od gniewu Jego oburzenia: (Job 4:9 BT_4)
Hi:4:9 ἀπὸ προστάγματος κυρίου ἀπολοῦνται, ἀπὸ δὲ πνεύματος ὀργῆς αὐτοῦ ἀφανισθήσονται.
Hi:4:9 ἀπό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἀπό δέ πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-)
Hi:4:9 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo By znikać
Hi:4:9 a)po\ prosta/gmatos kuri/ou a)polou=ntai, a)po\ de\ pneu/matos o)rgE=s au)tou= a)fanisTE/sontai.
Hi:4:9 apo prostagmatos kyriu apoluntai, apo de pneumatos orgEs autu afanisTEsontai.
Hi:4:9 P N3M_GSN N2_GSM VF2_FMI3P P x N3M_GSN N1_GSF RD_GSM VS_FPI3P
Hi:4:9 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] spirit breath, spiritual utterance, wind wrath fume, anger, rage he/she/it/same to disappear
Hi:4:9 away from (+gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-will-be-LOSE/DESTROY-ed away from (+gen) Yet spirit (gen) wrath (gen) him/it/same (gen) they-will-be-DISAPPEAR-ed
Hi:4:9 Hi_4:9_1 Hi_4:9_2 Hi_4:9_3 Hi_4:9_4 Hi_4:9_5 Hi_4:9_6 Hi_4:9_7 Hi_4:9_8 Hi_4:9_9 Hi_4:9_10
Hi:4:9 x x x x x x x x x x
Hi:4:10 σθένος λέοντος, φωνὴ δὲ λεαίνης, γαυρίαμα δὲ δρακόντων ἐσβέσθη·
Hi:4:10 The strength of the lion, and the voice of the lioness, and the exulting cry of serpents are quenched. (Job 4:10 Brenton)
Hi:4:10 ryk lwa, wrzask lwicy, łamią się i zęby lwiątek; (Job 4:10 BT_4)
Hi:4:10 σθένος λέοντος, φωνὴ δὲ λεαίνης, γαυρίαμα δὲ δρακόντων ἐσβέσθη·
Hi:4:10   λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν φωνή, -ῆς, ἡ δέ     δέ δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)
Hi:4:10 Lew Dźwięku/głos płacze zaś zaś Smoka/wąż By gasić
Hi:4:10 sTe/nos le/ontos, fOnE\ de\ leai/nEs, gauri/ama de\ drako/ntOn e)sbe/sTE·
Hi:4:10 sTenos leontos, fOnE de leainEs, gauriama de drakontOn esbesTE·
Hi:4:10 N3E_NSN N3_GSM N1_NSF x N1S_GSF N3M_NSN x N3_GPM VSI_API3S
Hi:4:10 ć lion sound/voice cries δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] dragon/serpent to extinguish
Hi:4:10   lion (gen) sound/voice (nom|voc) Yet     Yet a symbol οf the papacies (gen) he/she/it-was-EXTINGUISH-ed
Hi:4:10 Hi_4:10_1 Hi_4:10_2 Hi_4:10_3 Hi_4:10_4 Hi_4:10_5 Hi_4:10_6 Hi_4:10_7 Hi_4:10_8 Hi_4:10_9
Hi:4:10 x x x x x x x x x
Hi:4:11 μυρμηκολέων ὤλετο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν βοράν, σκύμνοι δὲ λεόντων ἔλιπον ἀλλήλους.
Hi:4:11 The old lion has perished for want of food, and the lions' whelps have forsaken one another. (Job 4:11 Brenton)
Hi:4:11 lew ginie z braku łupu, a małe lwicy idą w rozsypkę. (Job 4:11 BT_4)
Hi:4:11 μυρμηκολέων ὤλετο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν βοράν, σκύμνοι δὲ λεόντων ἔλιπον ἀλλήλους.
Hi:4:11     παρά ὁ ἡ τό μή ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)     δέ λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν λείπω (λειπ-, -, 2nd λιπ-, -, λελειπ-, -) ἀλλήλων (gen. pl.)
Hi:4:11 fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By mieć zaś Lew By nie posiadać (odzczuwać brak {rozdzielał się}) Jeden inny
Hi:4:11 murmEkole/On O)/leto para\ to\ mE\ e)/CHein bora/n, sku/mnoi de\ leo/ntOn e)/lipon a)llE/lous.
Hi:4:11 myrmEkoleOn Oleto para to mE eCHein boran, skymnoi de leontOn elipon allElus.
Hi:4:11 N3_NSM VBI_AMI3S P RA_ASN D V1_PAN N1A_ASF N2_NPM x N3_GPM VBI_AAI3P RD_APM
Hi:4:11 ć ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to have ć ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lion to Lack (be short of {separated}) one another
Hi:4:11     frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-HAVE-ing     Yet lions (gen) I-LACK-ed, they-LACK-ed one another (acc)
Hi:4:11 Hi_4:11_1 Hi_4:11_2 Hi_4:11_3 Hi_4:11_4 Hi_4:11_5 Hi_4:11_6 Hi_4:11_7 Hi_4:11_8 Hi_4:11_9 Hi_4:11_10 Hi_4:11_11 Hi_4:11_12
Hi:4:11 x x x x x x x x x x x x
Hi:4:12 εἰ δέ τι ῥῆμα ἀληθινὸν ἐγεγόνει ἐν λόγοις σου, οὐθὲν ἄν σοι τούτων κακὸν ἀπήντησεν. πότερον οὐ δέξεταί μου τὸ οὖς ἐξαίσια παρ’ αὐτοῦ;
Hi:4:12 But if there had been any truth in thy words, none of these evils would have befallen thee. Shall not mine ear receive excellent revelations from him? (Job 4:12 Brenton)
Hi:4:12 Doszło mnie tajemne słowo, jakiś szmer przyjęło me ucho (Job 4:12 BT_4)
Hi:4:12 εἰ δέ τι ῥῆμα ἀληθινὸν ἐγεγόνει ἐν λόγοις σου, οὐθὲν ἄν σοι τούτων κακὸν ἀπήντησεν. πότερον οὐ δέξεταί μου τὸ οὖς ἐξαίσια παρ’ αὐτοῦ;
Hi:4:12 εἰ δέ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἀ·ληθινός -ή -όν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἄν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) πότερος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό   παρά αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:4:12 Jeżeli zaś Jakiś/jakikolwiek Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Prawdziwy By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) Nie jeden (nic, nikt) Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Niegodziwie by czynić źle By spotykać Czy , które z dwu ??? Przed przydechem mocnym By przyjmować Ja Ucho fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo
Hi:4:12 ei) de/ ti r(E=ma a)lETino\n e)gego/nei e)n lo/gois sou, ou)Te\n a)/n soi tou/tOn kako\n a)pE/ntEsen. po/teron ou) de/Xetai/ mou to\ ou)=s e)Xai/sia par’ au)tou=;
Hi:4:12 ei de ti rEma alETinon egegonei en logois su, uTen an soi tutOn kakon apEntEsen. poteron u deXetai mu to us eXaisia par’ autu;
Hi:4:12 C x RI_NSN N3M_NSN A1_NSN VXI_YAI3S P N2_DPM RP_GS A3_NSN x RP_DS RD_GPN A1_NSN VAI_AAI3S D D VF_FMI3S RP_GS RA_NSN N3T_NSN A1B_APN P RD_GSM
Hi:4:12 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] some/any declaration statement, utterance true to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) not one (nothing, no one) ever (if ever) you; your/yours(sg); to rub worn, rub this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] wickedly to do evil to encounter whether which of the two οὐχ before rough breathing to receive I the ear ć frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same
Hi:4:12 if Yet some/any (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) true ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-had-BECOME-ed in/among/by (+dat) words (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not one (nom|acc) ever you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) these (gen) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-ENCOUNTER-ed whether (acc, nom|acc) not he/she/it-will-be-RECEIVE-ed me (gen) the (nom|acc) ear (nom|acc|voc)   frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen)
Hi:4:12 Hi_4:12_1 Hi_4:12_2 Hi_4:12_3 Hi_4:12_4 Hi_4:12_5 Hi_4:12_6 Hi_4:12_7 Hi_4:12_8 Hi_4:12_9 Hi_4:12_10 Hi_4:12_11 Hi_4:12_12 Hi_4:12_13 Hi_4:12_14 Hi_4:12_15 Hi_4:12_16 Hi_4:12_17 Hi_4:12_18 Hi_4:12_19 Hi_4:12_20 Hi_4:12_21 Hi_4:12_22 Hi_4:12_23 Hi_4:12_24
Hi:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:4:13 φόβοι δὲ καὶ ἠχὼ νυκτερινή, ἐπιπίπτων φόβος ἐπ’ ἀνθρώπους,
Hi:4:13 But as when terror falls upon men, with dread and a sound in the night, (Job 4:13 Brenton)
Hi:4:13 w zgłębianiu nocnych rozmyślań, gdy sen człowiekiem owładnął. (Job 4:13 BT_4)
Hi:4:13 φόβοι δὲ καὶ ἠχὼ νυκτερινή, ἐπιπίπτων φόβος ἐπ’ ἀνθρώπους,
Hi:4:13 φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) δέ καί ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -)   ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) φόβος, -ου, ὁ ἐπί ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Hi:4:13 Obawa [zobacz fobię]; by bać się zaś I też, nawet, mianowicie By rozbrzmiewać [zobacz echo] By spadać na Obawa [zobacz fobię] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki
Hi:4:13 fo/boi de\ kai\ E)CHO\ nukterinE/, e)pipi/ptOn fo/bos e)p’ a)nTrO/pous,
Hi:4:13 foboi de kai ECHO nykterinE, epipiptOn fobos ep’ anTrOpus,
Hi:4:13 N2_NPM x C N3_NSF A1_NSF V1_PAPNSM N2_NSM P N2_APM
Hi:4:13 fear [see phobia]; to fear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to resound [see echo] ć to fall upon fear [see phobia] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing human
Hi:4:13 fears (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-FEAR-ing (opt) Yet and I-am-RESOUND-ing, I-should-be-RESOUND-ing   while FALL-ing-UPON (nom) fear (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) humans (acc)
Hi:4:13 Hi_4:13_1 Hi_4:13_2 Hi_4:13_3 Hi_4:13_4 Hi_4:13_5 Hi_4:13_6 Hi_4:13_7 Hi_4:13_8 Hi_4:13_9
Hi:4:13 x x x x x x x x x
Hi:4:14 φρίκη δέ μοι συνήντησεν καὶ τρόμος καὶ μεγάλως μου τὰ ὀστᾶ συνέσεισεν,
Hi:4:14 horror and trembling seized me, and caused all my bones greatly to shake. (Job 4:14 Brenton)
Hi:4:14 Strach mnie ogarnął i drżenie, że wszystkie się kości zatrzęsły, (Job 4:14 BT_4)
Hi:4:14 φρίκη δέ μοι συνήντησεν καὶ τρόμος καὶ μεγάλως μου τὰ ὀστᾶ συνέσεισεν,
Hi:4:14   δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) καί τρόμος, -ου, ὁ καί μεγάλως ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό συσ·σείω [LXX] (συν+σει-, συν+σει·σ-, συν+σει·σ-, -, -, -)
Hi:4:14 zaś Ja By spotykać się I też, nawet, mianowicie Drżenie I też, nawet, mianowicie Wielce Ja Kość Do ???
Hi:4:14 fri/kE de/ moi sunE/ntEsen kai\ tro/mos kai\ mega/lOs mou ta\ o)sta= sune/seisen,
Hi:4:14 frikE de moi synEntEsen kai tromos kai megalOs mu ta osta syneseisen,
Hi:4:14 N1_NSF x RP_DS VAI_AAI3S C N2_NSM C D RP_GS RA_NPN N2N_NPN VAI_AAI3S
Hi:4:14 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I to meet and also, even, namely trembling and also, even, namely greatly I the bone to ???
Hi:4:14   Yet me (dat) he/she/it-MEET-ed and trembling (nom) and greatly me (gen) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) he/she/it-???-ed
Hi:4:14 Hi_4:14_1 Hi_4:14_2 Hi_4:14_3 Hi_4:14_4 Hi_4:14_5 Hi_4:14_6 Hi_4:14_7 Hi_4:14_8 Hi_4:14_9 Hi_4:14_10 Hi_4:14_11 Hi_4:14_12
Hi:4:14 x x x x x x x x x x x x
Hi:4:15 καὶ πνεῦμα ἐπὶ πρόσωπόν μου ἐπῆλθεν, ἔφριξαν δέ μου τρίχες καὶ σάρκες.
Hi:4:15 And a spirit came before my face; and my hair and flesh quivered. (Job 4:15 Brenton)
Hi:4:15 tchnienie mi twarz owionęło, włosy się na mnie zjeżyły. (Job 4:15 BT_4)
Hi:4:15 καὶ πνεῦμα ἐπὶ πρόσωπόν μου ἐπῆλθεν, ἔφριξαν δέ μου τρίχες καὶ σάρκες.
Hi:4:15 καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) φρίσσω (φρισσ-, -, φριξ-, -, -, -) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν καί σάρξ, -αρκός, ἡ
Hi:4:15 I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ja Do zbliżanie siebie By wzdrygać się Dreszcz {Odłamek}, wzdrygać się zaś Ja Włosy I też, nawet, mianowicie Ciało {Mięso}
Hi:4:15 kai\ pneu=ma e)pi\ pro/sOpo/n mou e)pE=lTen, e)/friXan de/ mou tri/CHes kai\ sa/rkes.
Hi:4:15 kai pneuma epi prosOpon mu epElTen, efriXan de mu triCHes kai sarkes.
Hi:4:15 C N3M_NSN P N2N_ASN RP_GS VBI_AAI3S VAI_AAI3P x RP_GS N3_NPF C N3K_NPF
Hi:4:15 and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face I to oncoming to Shudder Shiver, shudder δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I hair and also, even, namely flesh
Hi:4:15 and spirit (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) me (gen) he/she/it-ONCOMING-ed they-SHUDDER-ed Yet me (gen) hairs (nom|voc) and flesh (nom|voc)
Hi:4:15 Hi_4:15_1 Hi_4:15_2 Hi_4:15_3 Hi_4:15_4 Hi_4:15_5 Hi_4:15_6 Hi_4:15_7 Hi_4:15_8 Hi_4:15_9 Hi_4:15_10 Hi_4:15_11 Hi_4:15_12
Hi:4:15 x x x x x x x x x x x x
Hi:4:16 ἀνέστην, καὶ οὐκ ἐπέγνων· εἶδον, καὶ οὐκ ἦν μορφὴ πρὸ ὀφθαλμῶν μου, ἀλλ’ ἢ αὔραν καὶ φωνὴν ἤκουον
Hi:4:16 I arose and perceived it not: I looked, and there, was no form before my eyes: but I only heard a breath and a voice, saying, (Job 4:16 Brenton)
Hi:4:16 Stał. Nie poznałem twarzy. Jakaś postać przed mymi oczami. Szelest. I głos dosłyszałem: (Job 4:16 BT_4)
Hi:4:16 ἀνέστην, καὶ οὐκ ἐπέγνων· εἶδον, καὶ οὐκ ἦν μορφὴ πρὸ ὀφθαλμῶν μου, ἀλλ’ αὔραν καὶ φωνὴν ἤκουον
Hi:4:16 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μορφή, -ῆς, ἡ πρό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλά ἤ[1]   καί φωνή, -ῆς, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Hi:4:16 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Forma Przedtem (+informacja) Oko Ja Ale Albo I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze By słyszeć
Hi:4:16 a)ne/stEn, kai\ ou)k e)pe/gnOn· ei)=don, kai\ ou)k E)=n morfE\ pro\ o)fTalmO=n mou, a)ll’ E)\ au)/ran kai\ fOnE\n E)/kouon
Hi:4:16 anestEn, kai uk epegnOn· eidon, kai uk En morfE pro ofTalmOn mu, all’ E auran kai fOnEn Ekuon
Hi:4:16 VHI_AAI1S C D VZI_AAI1S VBI_AAI1S C D V9_IAI3S N1_NSF P N2_GPM RP_GS C C N1A_ASF C N1_ASF V1I_IAI1S
Hi:4:16 to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be form before (+gen) eye I but or ć and also, even, namely sound/voice cries to hear
Hi:4:16 I-STand-ed-UP and not I-RECOGNIZE-ed I-SEE-ed, they-SEE-ed and not he/she/it-was form (nom|voc) before (+gen) eyes (gen) me (gen) but or   and sound/voice (acc) I-was-HEAR-ing, they-were-HEAR-ing
Hi:4:16 Hi_4:16_1 Hi_4:16_2 Hi_4:16_3 Hi_4:16_4 Hi_4:16_5 Hi_4:16_6 Hi_4:16_7 Hi_4:16_8 Hi_4:16_9 Hi_4:16_10 Hi_4:16_11 Hi_4:16_12 Hi_4:16_13 Hi_4:16_14 Hi_4:16_15 Hi_4:16_16 Hi_4:16_17 Hi_4:16_18
Hi:4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:4:17 Τί γάρ; μὴ καθαρὸς ἔσται βροτὸς ἐναντίον κυρίου ἢ ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ἄμεμπτος ἀνήρ;
Hi:4:17 What, shall a mortal be pure before the Lord? or a man be blameless in regard to his works? (Job 4:17 Brenton)
Hi:4:17 "Czyż u Boga człowiek jest niewinny, czy u Stwórcy śmiertelnik jest czysty?" (Job 4:17 BT_4)
Hi:4:17 Τί γάρ; μὴ καθαρὸς ἔσται βροτὸς ἐναντίον κυρίου ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ἄμεμπτος ἀνήρ;
Hi:4:17 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ μή καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἤ[1] ἀπό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἄ·μεμπτος -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Hi:4:17 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Nie Czysty By być Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Albo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca On/ona/to/to samo Nienaganny Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Hi:4:17 *ti/ ga/r; mE\ kaTaro\s e)/stai broto\s e)nanti/on kuri/ou E)\ a)po\ tO=n e)/rgOn au)tou= a)/memptos a)nE/r;
Hi:4:17 ti gar; mE kaTaros estai brotos enantion kyriu E apo tOn ergOn autu amemptos anEr;
Hi:4:17 RI_NSN x D A1A_NSM VF_FMI3S N2_NSM P N2_GSM C P RA_GPN N2N_GPN RD_GSM A1B_NSM N3_NSM
Hi:4:17 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as not clean to be ć in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. or from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the work he/she/it/same blameless man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Hi:4:17 who/what/why (nom|acc) for not clean ([Adj] nom) he/she/it-will-be   in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) or away from (+gen) the (gen) works (gen) him/it/same (gen) blameless ([Adj] nom) man, husband (nom)
Hi:4:17 Hi_4:17_1 Hi_4:17_2 Hi_4:17_3 Hi_4:17_4 Hi_4:17_5 Hi_4:17_6 Hi_4:17_7 Hi_4:17_8 Hi_4:17_9 Hi_4:17_10 Hi_4:17_11 Hi_4:17_12 Hi_4:17_13 Hi_4:17_14 Hi_4:17_15
Hi:4:17 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:4:18 εἰ κατὰ παίδων αὐτοῦ οὐ πιστεύει, κατὰ δὲ ἀγγέλων αὐτοῦ σκολιόν τι ἐπενόησεν,
Hi:4:18 Whereas he trust not in his servants, and perceives perverseness in his angels. (Job 4:18 Brenton)
Hi:4:18 Wszak On sługom swoim nie ufa: i w aniołach braki dostrzega. (Job 4:18 BT_4)
Hi:4:18 εἰ κατὰ παίδων αὐτοῦ οὐ πιστεύει, κατὰ δὲ ἀγγέλων αὐτοῦ σκολιόν τι ἐπενόησεν,
Hi:4:18 εἰ κατά παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) κατά δέ ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό σκολιός -ά -όν τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐπι·νοέω [LXX] (επι+νο(ε)-, -, επι+νοη·σ-, -, -, επι+νοη·θ-)
Hi:4:18 Jeżeli W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dziecka/służący On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym zaś Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo Krzywy [zobacz skrzywienie boczne]zginany; nieuczciwy, kręty Jakiś/jakikolwiek Do ???
Hi:4:18 ei) kata\ pai/dOn au)tou= ou) pisteu/ei, kata\ de\ a)gge/lOn au)tou= skolio/n ti e)peno/Esen,
Hi:4:18 ei kata paidOn autu u pisteuei, kata de angelOn autu skolion ti epenoEsen,
Hi:4:18 C P N3D_GPM RD_GSM D V1_PAI3S P x N2_GPM RD_GSM A1A_ASN RI_ASN VAI_AAI3S
Hi:4:18 if down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing child/servant he/she/it/same οὐχ before rough breathing to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous some/any to ???
Hi:4:18 if down/according to/as per (+acc), against (+gen) children/servants (gen) him/it/same (gen) not he/she/it-is-BELIEVE/ENTRUST-ing-WITH, you(sg)-are-being-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH (classical) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Yet messengers/angels (gen) him/it/same (gen) crooked ([Adj] acc, nom|acc|voc) some/any (nom|acc) he/she/it-???-ed
Hi:4:18 Hi_4:18_1 Hi_4:18_2 Hi_4:18_3 Hi_4:18_4 Hi_4:18_5 Hi_4:18_6 Hi_4:18_7 Hi_4:18_8 Hi_4:18_9 Hi_4:18_10 Hi_4:18_11 Hi_4:18_12 Hi_4:18_13
Hi:4:18 x x x x x x x x x x x x x
Hi:4:19 τοὺς δὲ κατοικοῦντας οἰκίας πηλίνας, ἐξ ὧν καὶ αὐτοὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ ἐσμεν, ἔπαισεν αὐτοὺς σητὸς τρόπον·
Hi:4:19 But as for them that dwell in houses of clay, of whom we also are formed of the same clay, he smites them like a moth. (Job 4:19 Brenton)
Hi:4:19 A cóż mieszkańcy glinianych lepianek, których podstawy na piasku? - Łatwiej ich zgnieść niż mola. (Job 4:19 BT_4)
Hi:4:19 τοὺς δὲ κατοικοῦντας οἰκίας πηλίνας, ἐξ ὧν καὶ αὐτοὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ ἐσμεν, ἔπαισεν αὐτοὺς σητὸς τρόπον·
Hi:4:19 ὁ ἡ τό δέ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)   ἐκ ὅς ἥ ὅ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό πηλός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό σή[τ]ς, -ητός, ὁ τρόπος, -ου, ὁ
Hi:4:19 zaś By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Dom Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Glina By być Do ??? On/ona/to/to samo Ćma Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie
Hi:4:19 tou\s de\ katoikou=ntas oi)ki/as pEli/nas, e)X O(=n kai\ au)toi\ e)k tou= au)tou= pElou= e)smen, e)/paisen au)tou\s sEto\s tro/pon·
Hi:4:19 tus de katoikuntas oikias pElinas, eX hOn kai autoi ek tu autu pElu esmen, epaisen autus sEtos tropon·
Hi:4:19 RA_APM x V2_PAPAPM N1A_APF A1_APF P RR_GPM C RD_NPM P RA_GSM RD_GSM N2_GSM V9_PAI1P VAI_AAI3S RD_APM N3T_GSM N2_ASM
Hi:4:19 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) house ć out of (+gen) ἐξ before vowels who/whom/which and also, even, namely he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the he/she/it/same clay to be to ??? he/she/it/same moth manner way, means, method,attitude
Hi:4:19 the (acc) Yet while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) house (gen), houses (acc)   out of (+gen) who/whom/which (gen) and they/same (nom) out of (+gen) the (gen) him/it/same (gen) clay (gen) we-are he/she/it-???-ed them/same (acc) moth (gen) manner (acc)
Hi:4:19 Hi_4:19_1 Hi_4:19_2 Hi_4:19_3 Hi_4:19_4 Hi_4:19_5 Hi_4:19_6 Hi_4:19_7 Hi_4:19_8 Hi_4:19_9 Hi_4:19_10 Hi_4:19_11 Hi_4:19_12 Hi_4:19_13 Hi_4:19_14 Hi_4:19_15 Hi_4:19_16 Hi_4:19_17 Hi_4:19_18
Hi:4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:4:20 καὶ ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας οὐκέτι εἰσίν, παρὰ τὸ μὴ δύνασθαι αὐτοὺς ἑαυτοῖς βοηθῆσαι ἀπώλοντο·
Hi:4:20 And from the morning to evening they no longer exist: they have perished, because they cannot help themselves. (Job 4:20 Brenton)
Hi:4:20 Od rana do zmroku wyginą, bez sławy przepadną na wieki. (Job 4:20 BT_4)
Hi:4:20 καὶ ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας οὐκέτι εἰσίν, παρὰ τὸ μὴ δύνασθαι αὐτοὺς ἑαυτοῖς βοηθῆσαι ἀπώλοντο·
Hi:4:20 καί ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ οὐκέτι (οὐκ ἔτι) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά ὁ ἡ τό μή δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Hi:4:20 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Wieczór Już nie By iść; by być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie Do zdolnego On/ona/to/to samo Samo /nasz /twój /siebie By pomagać By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Hi:4:20 kai\ a)po\ prOi/Ten e(/Os e(spe/ras ou)ke/ti ei)si/n, para\ to\ mE\ du/nasTai au)tou\s e(autoi=s boETE=sai a)pO/lonto·
Hi:4:20 kai apo prOiTen heOs hesperas uketi eisin, para to mE dynasTai autus heautois boETEsai apOlonto·
Hi:4:20 C P D P N1A_GSF D V9_PAI3P P RA_ASN D V6_PMN RD_APM RD_DPM VA_AAN VBI_AMI3P
Hi:4:20 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn evening no longer to go; to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to able he/she/it/same self /our-/your-/themselves to help to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Hi:4:20 and away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc) no longer he/she/it-is-GO-ing; they-are frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-being-ABLE-ed them/same (acc) selves (dat) to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) they-were-LOSE/DESTROY-ed
Hi:4:20 Hi_4:20_1 Hi_4:20_2 Hi_4:20_3 Hi_4:20_4 Hi_4:20_5 Hi_4:20_6 Hi_4:20_7 Hi_4:20_8 Hi_4:20_9 Hi_4:20_10 Hi_4:20_11 Hi_4:20_12 Hi_4:20_13 Hi_4:20_14 Hi_4:20_15
Hi:4:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:4:21 ἐνεφύσησεν γὰρ αὐτοῖς καὶ ἐξηράνθησαν, ἀπώλοντο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς σοφίαν.
Hi:4:21 For he blows upon them, and they are withered: they have perished for lack of wisdom. (Job 4:21 Brenton)
Hi:4:21 Czy ich mieszkanie nie runie? Umrą, lecz nie w mądrości. (Job 4:21 BT_4)
Hi:4:21 ἐνεφύσησεν γὰρ αὐτοῖς καὶ ἐξηράνθησαν, ἀπώλοντο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς σοφίαν.
Hi:4:21 ἐμ·φυσάω (εν+φυσ(α)-, εν+φυση·σ-, εν+φυση·σ-, -, -, -) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό καί ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) παρά ὁ ἡ τό μή ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σοφία, -ας, ἡ
Hi:4:21 Do oddechu dalej Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wysuszać suchy, wysychany By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By mieć On/ona/to/to samo Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Hi:4:21 e)nefu/sEsen ga\r au)toi=s kai\ e)XEra/nTEsan, a)pO/lonto para\ to\ mE\ e)/CHein au)tou\s sofi/an.
Hi:4:21 enefysEsen gar autois kai eXEranTEsan, apOlonto para to mE eCHein autus sofian.
Hi:4:21 VAI_AAI3S x RD_DPM C VCI_API3P VBI_AMI3P P RA_ASN D V1_PAN RD_APM N1A_ASF
Hi:4:21 to breath on for since, as he/she/it/same and also, even, namely to wither dry, parched to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to have he/she/it/same sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Hi:4:21 he/she/it-BREATH-ed-ON for them/same (dat) and they-were-WITHER-ed they-were-LOSE/DESTROY-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-HAVE-ing them/same (acc) sapience (acc)
Hi:4:21 Hi_4:21_1 Hi_4:21_2 Hi_4:21_3 Hi_4:21_4 Hi_4:21_5 Hi_4:21_6 Hi_4:21_7 Hi_4:21_8 Hi_4:21_9 Hi_4:21_10 Hi_4:21_11 Hi_4:21_12
Hi:4:21 x x x x x x x x x x x x