Hi:5:1 ἐπικάλεσαι δέ, εἴ τίς σοι ὑπακούσεται, ἢ εἴ τινα ἀγγέλων ἁγίων ὄψῃ.
Hi:5:1 But call, if any one will hearken to thee, or if thou shalt see any of the holy angels. (Job 5:1 Brenton)
Hi:5:1 Wołaj! Czy ktoś ci odpowie? Do kogo ze świętych się zwrócisz? (Job 5:1 BT_4)
Hi:5:1 ἐπικάλεσαι δέ, εἴ τίς σοι ὑπακούσεται, εἴ τινα ἀγγέλων ἁγίων ὄψῃ.
Hi:5:1 ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) δέ εἰ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) ἤ[1] εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἄγγελος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Hi:5:1 By odwiedzać zaś Jeżeli Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być posłusznym Albo Jeżeli Jakiś/jakikolwiek Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Hi:5:1 e)pika/lesai de/, ei)/ ti/s soi u(pakou/setai, E)\ ei)/ tina a)gge/lOn a(gi/On o)/PSE|.
Hi:5:1 epikalesai de, ei tis soi hypakusetai, E ei tina angelOn hagiOn oPSE.
Hi:5:1 VA_AMD2S x C RI_NSM RP_DS VF_FMI3S C C RI_ASM N2_GPM A1A_GPM VF_FMI2S
Hi:5:1 to call upon δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] if who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg); to rub worn, rub to obey or if some/any agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Hi:5:1 to-CALL-UPON, be-you(sg)-CALL-ed-UPON!, he/she/it-happens-to-CALL-UPON (opt) Yet if who/what/why (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be-OBEY-ed or if some/any (nom|acc), some/any (acc) messengers/angels (gen) holy ([Adj] gen) you(sg)-will-be-SEE-ed, he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed
Hi:5:1 Hi_5:1_1 Hi_5:1_2 Hi_5:1_3 Hi_5:1_4 Hi_5:1_5 Hi_5:1_6 Hi_5:1_7 Hi_5:1_8 Hi_5:1_9 Hi_5:1_10 Hi_5:1_11 Hi_5:1_12
Hi:5:1 x x x x x x x x x x x x
Hi:5:2 καὶ γὰρ ἄφρονα ἀναιρεῖ ὀργή, πεπλανημένον δὲ θανατοῖ ζῆλος.
Hi:5:2 For wrath destroys the foolish one, and envy slays him that has gone astray. (Job 5:2 Brenton)
Hi:5:2 Żal nierozsądnych zabija, a gniew uśmierca niemądrych. (Job 5:2 BT_4)
Hi:5:2 καὶ γὰρ ἄφρονα ἀναιρεῖ ὀργή, πεπλανημένον δὲ θανατοῖ ζῆλος.
Hi:5:2 καί γάρ ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) δέ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό
Hi:5:2 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Wycofywanie w myśli By zabijać (zabijaj) Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] zaś Śmierć; by zgładzać Gorliwości/ferwor
Hi:5:2 kai\ ga\r a)/frona a)nairei= o)rgE/, peplanEme/non de\ Tanatoi= DZE=los.
Hi:5:2 kai gar afrona anairei orgE, peplanEmenon de Tanatoi DZElos.
Hi:5:2 C x A3N_ASM V2_PAI3S N1_NSF VM_XPPASM x V4_PAI3S N2_NSM
Hi:5:2 and also, even, namely for since, as unthinking to kill (slay) wrath fume, anger, rage to wander/cause to stray [see planet] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] death; to put to death zeal/fervor
Hi:5:2 and for unthinking ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is-KILL-ing, you(sg)-are-being-KILL-ed (classical), be-you(sg)-KILL-ing! wrath (nom|voc) having-been-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY (acc, nom|acc|voc) Yet deaths (nom|voc); he/she/it-is-PUT-ing-TO-DEATH, you(sg)-are-being-PUT-ed-TO-DEATH, you(sg)-are-being-PUT-ed-TO-DEATH (classical), he/she/it-should-be-PUT-ing-TO-DEATH, you(sg)-should-be-being-PUT-ed-TO-DEATH, he/she/it-happens-to-be-PUT-ing-TO-DEATH (opt) zeal/fervor (nom, nom|acc|voc)
Hi:5:2 Hi_5:2_1 Hi_5:2_2 Hi_5:2_3 Hi_5:2_4 Hi_5:2_5 Hi_5:2_6 Hi_5:2_7 Hi_5:2_8 Hi_5:2_9
Hi:5:2 x x x x x x x x x
Hi:5:3 ἐγὼ δὲ ἑώρακα ἄφρονας ῥίζαν βάλλοντας, ἀλλ’ εὐθέως ἐβρώθη αὐτῶν ἡ δίαιτα.
Hi:5:3 And I have seen foolish ones taking root: but suddenly their habitation was devoured. (Job 5:3 Brenton)
Hi:5:3 Patrzałem, jak głupiec zapuszczał korzenie, gdy wtem widzę, że w jego siedzibie (Job 5:3 BT_4)
Hi:5:3 ἐγὼ δὲ ἑώρακα ἄφρονας ῥίζαν βάλλοντας, ἀλλ’ εὐθέως ἐβρώθη αὐτῶν δίαιτα.
Hi:5:3 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ῥίζα, -ης, ἡ βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) ἀλλά εὐ·θέως (cf. ἐξαυτῆς and παραχρῆμα); εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό  
Hi:5:3 Ja zaś By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wycofywanie w myśli Korzeń By rzucać Ale Naraz {Zaraz} zupełnie; prosto By jeść On/ona/to/to samo
Hi:5:3 e)gO\ de\ e(O/raka a)/fronas r(i/DZan ba/llontas, a)ll’ eu)Te/Os e)brO/TE au)tO=n E( di/aita.
Hi:5:3 egO de heOraka afronas riDZan ballontas, all’ euTeOs ebrOTE autOn hE diaita.
Hi:5:3 RP_NS x VX_XAI1S A3N_APM N1S_ASF V1_PAPAPM C D VCI_API3S RD_GPM RA_NSF N1S_NSF
Hi:5:3 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), unthinking root to throw but at once outright; straight to eat he/she/it/same the ć
Hi:5:3 I (nom) Yet I-have-SEE-ed unthinking ([Adj] acc) root (acc) while THROW-ing (acc) but at once; straight ([Adj] gen) he/she/it-was-EAT-ed them/same (gen) the (nom)  
Hi:5:3 Hi_5:3_1 Hi_5:3_2 Hi_5:3_3 Hi_5:3_4 Hi_5:3_5 Hi_5:3_6 Hi_5:3_7 Hi_5:3_8 Hi_5:3_9 Hi_5:3_10 Hi_5:3_11 Hi_5:3_12
Hi:5:3 x x x x x x x x x x x x
Hi:5:4 πόρρω γένοιντο οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ σωτηρίας, κολαβρισθείησαν δὲ ἐπὶ θύραις ἡσσόνων, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐξαιρούμενος·
Hi:5:4 Let their children be far from safety, and let them be crushed at the doors of vile men, and let there be no deliverer. (Job 5:4 Brenton)
Hi:5:4 synowie są bez pomocy, w bramie ich sąd bez obrońcy, (Job 5:4 BT_4)
Hi:5:4 πόρρω γένοιντο οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ σωτηρίας, κολαβρισθείησαν δὲ ἐπὶ θύραις ἡσσόνων, καὶ οὐκ ἔσται ἐξαιρούμενος·
Hi:5:4 πόρρω γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό σωτηρία, -ας, ἡ   δέ ἐπί θύρα, -ας, ἡ ἥσσων ἧσσον and ἥττων ἧττον, gen. sg. -ονος καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-)
Hi:5:4 ??? By stawać się stawaj się, zdarzaj się Syn On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zbawienia/wyzwolenie zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Mniejszy I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By wyjmować
Hi:5:4 po/rrO ge/nointo oi( ui(oi\ au)tO=n a)po\ sOtEri/as, kolabrisTei/Esan de\ e)pi\ Tu/rais E(sso/nOn, kai\ ou)k e)/stai o( e)Xairou/menos·
Hi:5:4 porrO genointo hoi hyioi autOn apo sOtErias, kolabrisTeiEsan de epi Tyrais hEssonOn, kai uk estai ho eXairumenos·
Hi:5:4 D VB_AMO3P RA_NPM N2_NPM RD_GPM P N1A_GSF VS_APO3P x P N1A_DPF A3C_GPM C D VF_FMI3S RA_NSM V2_PMPNSM
Hi:5:4 ??? to become become, happen the son he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing salvation/deliverance ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing door gate lesser and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to take out
Hi:5:4 ??? they-happen-to-be-BECOME-ed (opt) the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) away from (+gen) salvation/deliverance (gen)   Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) doors (dat) lesser ([Adj] gen) and not he/she/it-will-be the (nom) while being-TAKE OUT-ed (nom)
Hi:5:4 Hi_5:4_1 Hi_5:4_2 Hi_5:4_3 Hi_5:4_4 Hi_5:4_5 Hi_5:4_6 Hi_5:4_7 Hi_5:4_8 Hi_5:4_9 Hi_5:4_10 Hi_5:4_11 Hi_5:4_12 Hi_5:4_13 Hi_5:4_14 Hi_5:4_15 Hi_5:4_16 Hi_5:4_17
Hi:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:5:5 ἃ γὰρ ἐκεῖνοι συνήγαγον, δίκαιοι ἔδονται, αὐτοὶ δὲ ἐκ κακῶν οὐκ ἐξαίρετοι ἔσονται, ἐκσιφωνισθείη αὐτῶν ἡ ἰσχύς.
Hi:5:5 For what they have collected, the just shall eat; but they shall not be delivered out of calamities: let their strength be utterly exhausted. (Job 5:5 Brenton)
Hi:5:5 zbiory ich głodni zjadają lub do kryjówek zanoszą; chciwi bogactwa ich pragną. (Job 5:5 BT_4)
Hi:5:5 γὰρ ἐκεῖνοι συνήγαγον, δίκαιοι ἔδονται, αὐτοὶ δὲ ἐκ κακῶν οὐκ ἐξαίρετοι ἔσονται, ἐκσιφωνισθείη αὐτῶν ἰσχύς.
Hi:5:5 ὅς ἥ ὅ γάρ ἐκεῖνος -η -ο συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δέ ἐκ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ
Hi:5:5 Kto/, który/, który Dla odtąd, jak Tamto By zbierać się razem Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By jeść On/ona/to/to samo zaś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo Siła
Hi:5:5 a(/ ga\r e)kei=noi sunE/gagon, di/kaioi e)/dontai, au)toi\ de\ e)k kakO=n ou)k e)Xai/retoi e)/sontai, e)ksifOnisTei/E au)tO=n E( i)sCHu/s.
Hi:5:5 ha gar ekeinoi synEgagon, dikaioi edontai, autoi de ek kakOn uk eXairetoi esontai, eksifOnisTeiE autOn hE isCHys.
Hi:5:5 RR_APN x RD_NPM VBI_AAI3P A1A_NPM VF_FMI3P RD_NPM x P A1_GPN D A1_NPM VF_FMI3P VS_APO3S RD_GPM RA_NSF N3U_NSF
Hi:5:5 who/whom/which for since, as that to gather together just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to eat he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] out of (+gen) ἐξ before vowels wickedly to do evil; to make things difficult for οὐχ before rough breathing ć to be ć he/she/it/same the strength
Hi:5:5 who/whom/which (nom|acc) for those (nom) I-GATHER TOGETHER-ed, they-GATHER TOGETHER-ed just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) they-will-be-EAT-ed they/same (nom) Yet out of (+gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) not   they-will-be   them/same (gen) the (nom) strength (nom)
Hi:5:5 Hi_5:5_1 Hi_5:5_2 Hi_5:5_3 Hi_5:5_4 Hi_5:5_5 Hi_5:5_6 Hi_5:5_7 Hi_5:5_8 Hi_5:5_9 Hi_5:5_10 Hi_5:5_11 Hi_5:5_12 Hi_5:5_13 Hi_5:5_14 Hi_5:5_15 Hi_5:5_16 Hi_5:5_17
Hi:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:5:6 οὐ γὰρ μὴ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς γῆς κόπος, οὐδὲ ἐξ ὀρέων ἀναβλαστήσει πόνος·
Hi:5:6 For labour cannot by any means come out of the earth, nor shall trouble spring out of the mountains: (Job 5:6 Brenton)
Hi:5:6 Wszak boleść nie z roli wyszła, ni z ziemi cierpienie wyrosło. (Job 5:6 BT_4)
Hi:5:6 οὐ γὰρ μὴ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς γῆς κόπος, οὐδὲ ἐξ ὀρέων ἀναβλαστήσει πόνος·
Hi:5:6 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ μή ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κόπος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ἐκ ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   πόνος, -ου, ὁ
Hi:5:6 ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Nie By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Praca trudzą się ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź Praca
Hi:5:6 ou) ga\r mE\ e)Xe/lTE| e)k tE=s gE=s ko/pos, ou)de\ e)X o)re/On a)nablastE/sei po/nos·
Hi:5:6 u gar mE eXelTE ek tEs gEs kopos, ude eX oreOn anablastEsei ponos·
Hi:5:6 D x D VB_AAS3S P RA_GSF N1_GSF N2_NSM C P N3E_GPN VF_FAI3S N2_NSM
Hi:5:6 οὐχ before rough breathing for since, as not to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land labor toil οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) out of (+gen) ἐξ before vowels mount ć labor
Hi:5:6 not for not he/she/it-should-COME-OUT out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) labor (nom) neither/nor out of (+gen) mounts (gen)   labor (nom)
Hi:5:6 Hi_5:6_1 Hi_5:6_2 Hi_5:6_3 Hi_5:6_4 Hi_5:6_5 Hi_5:6_6 Hi_5:6_7 Hi_5:6_8 Hi_5:6_9 Hi_5:6_10 Hi_5:6_11 Hi_5:6_12 Hi_5:6_13
Hi:5:6 x x x x x x x x x x x x x
Hi:5:7 ἀλλὰ ἄνθρωπος γεννᾶται κόπῳ, νεοσσοὶ δὲ γυπὸς τὰ ὑψηλὰ πέτονται.
Hi:5:7 yet man is born to labour, and even so the vulture's young seek the high places. (Job 5:7 Brenton)
Hi:5:7 To człowiek się rodzi, by jęczeć, jak iskra, by unieść się w górę. (Job 5:7 BT_4)
Hi:5:7 ἀλλὰ ἄνθρωπος γεννᾶται κόπῳ, νεοσσοὶ δὲ γυπὸς τὰ ὑψηλὰ πέτονται.
Hi:5:7 ἀλλά ἄνθρωπος, -ου, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) κόπος, -ου, ὁ νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ δέ γύψ, -υπός, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-)
Hi:5:7 Ale Ludzki By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Praca trudzą się ??? zaś Sęp Podniesiony By lecieć
Hi:5:7 a)lla\ a)/nTrOpos genna=tai ko/pO|, neossoi\ de\ gupo\s ta\ u(PSEla\ pe/tontai.
Hi:5:7 alla anTrOpos gennatai kopO, neossoi de gypos ta hyPSEla petontai.
Hi:5:7 C N2_NSM V3_PMI3S N2_DSM N2_NPM x N3P_GSM RA_APN A1_APN V1_PMI3P
Hi:5:7 but human to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of labor toil ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] vulture the elevated to fly
Hi:5:7 but human (nom) he/she/it-is-being-FATHER-ed, he/she/it-should-be-being-FATHER-ed labor (dat) ???s (nom|voc) Yet vulture (gen) the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) they-are-being-FLY-ed
Hi:5:7 Hi_5:7_1 Hi_5:7_2 Hi_5:7_3 Hi_5:7_4 Hi_5:7_5 Hi_5:7_6 Hi_5:7_7 Hi_5:7_8 Hi_5:7_9 Hi_5:7_10
Hi:5:7 x x x x x x x x x x
Hi:5:8 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἐγὼ δεηθήσομαι κυρίου, κύριον δὲ τὸν πάντων δεσπότην ἐπικαλέσομαι
Hi:5:8 Nevertheless I will beseech the Lord, and will call upon the Lord, the sovereign of all; (Job 5:8 Brenton)
Hi:5:8 Lecz ja bym się zwrócił do Boga, Bogu przedstawiłbym sprawę. (Job 5:8 BT_4)
Hi:5:8 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἐγὼ δεηθήσομαι κυρίου, κύριον δὲ τὸν πάντων δεσπότην ἐπικαλέσομαι
Hi:5:8 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ δέ ἀλλά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δέ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δεσπότης, -ου, ὁ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
Hi:5:8 ??? Przed przydechem mocnym ???; miesiąc zaś Ale Ja By potrzebować/wymagać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Despota By odwiedzać
Hi:5:8 ou) mE\n de\ a)lla\ e)gO\ deETE/somai kuri/ou, ku/rion de\ to\n pa/ntOn despo/tEn e)pikale/somai
Hi:5:8 u mEn de alla egO deETEsomai kyriu, kyrion de ton pantOn despotEn epikalesomai
Hi:5:8 D x x C RP_NS VC_FPI1S N2_GSM N2_ASM x RA_ASM A3_GPM N1M_ASM VF_FMI1S
Hi:5:8 οὐχ before rough breathing ???; month δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] but I to need/require lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the every all, each, every, the whole of despot to call upon
Hi:5:8 not ???; month (nom|voc) Yet but I (nom) I-will-be-NEED/REQUIRE-ed lord (gen); a lord ([Adj] gen) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) Yet the (acc) all (gen) despot (acc) I-will-be-CALL-ed-UPON
Hi:5:8 Hi_5:8_1 Hi_5:8_2 Hi_5:8_3 Hi_5:8_4 Hi_5:8_5 Hi_5:8_6 Hi_5:8_7 Hi_5:8_8 Hi_5:8_9 Hi_5:8_10 Hi_5:8_11 Hi_5:8_12 Hi_5:8_13
Hi:5:8 x x x x x x x x x x x x x
Hi:5:9 τὸν ποιοῦντα μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός·
Hi:5:9 who does great things and untraceable, glorious things also, and marvellous, of which there is no number: (Job 5:9 Brenton)
Hi:5:9 On czyni niezmierne dziwy, a cudów Jego bez liku: (Job 5:9 BT_4)
Hi:5:9 τὸν ποιοῦντα μεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός·
Hi:5:9 ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἀν·εξ·ιχνίαστος -ον ἔν·δοξος -ον τέ καί   ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ
Hi:5:9 By czynić/rób Wielki I też, nawet, mianowicie unsurveyable Sławny sławny, sławny I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]
Hi:5:9 to\n poiou=nta mega/la kai\ a)neXiCHni/asta, e)/ndoXa/ te kai\ e)Xai/sia, O(=n ou)k e)/stin a)riTmo/s·
Hi:5:9 ton poiunta megala kai aneXiCHniasta, endoXa te kai eXaisia, hOn uk estin ariTmos·
Hi:5:9 RA_ASM V2_PAPASM A3_APN C A1B_APN A1B_APN x C A1B_APN RR_GPN D V9_PAI3S N2_NSM
Hi:5:9 the to do/make great and also, even, namely unsurveyable glorious illustrious, renowned and [postpositive coordinate] and also, even, namely ć who/whom/which οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic]
Hi:5:9 the (acc) while DO/MAKE-ing (acc, nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and unsurveyable ([Adj] nom|acc|voc) glorious ([Adj] nom|acc|voc) and [postpositive coordinate] and   who/whom/which (gen) not he/she/it-is number (nom)
Hi:5:9 Hi_5:9_1 Hi_5:9_2 Hi_5:9_3 Hi_5:9_4 Hi_5:9_5 Hi_5:9_6 Hi_5:9_7 Hi_5:9_8 Hi_5:9_9 Hi_5:9_10 Hi_5:9_11 Hi_5:9_12 Hi_5:9_13
Hi:5:9 x x x x x x x x x x x x x
Hi:5:10 τὸν διδόντα ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν, ἀποστέλλοντα ὕδωρ ἐπὶ τὴν ὑπ’ οὐρανόν·
Hi:5:10 who gives rain upon the earth, sending water on the earth: (Job 5:10 Brenton)
Hi:5:10 On udziela glebie deszczu, posyła wody na powierzchnię ziemi, (Job 5:10 BT_4)
Hi:5:10 τὸν διδόντα ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν, ἀποστέλλοντα ὕδωρ ἐπὶ τὴν ὑπ’ οὐρανόν·
Hi:5:10 ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὑετός, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Hi:5:10 By dawać Deszcz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia zamawiać Woda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo
Hi:5:10 to\n dido/nta u(eto\n e)pi\ tE\n gE=n, a)poste/llonta u(/dOr e)pi\ tE\n u(p’ ou)rano/n·
Hi:5:10 ton didonta hyeton epi tEn gEn, apostellonta hydOr epi tEn hyp’ uranon·
Hi:5:10 RA_ASM V8_PAPASM N2_ASM P RA_ASF N1_ASF V1_PAPASM N3_ASN P RA_ASF P N2_ASM
Hi:5:10 the to give rain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send water upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven
Hi:5:10 the (acc) while GIVE-ing (acc, nom|acc|voc) rain (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) while ORDER FORTH-ing (acc, nom|acc|voc) water (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) under (+acc), by (+gen) sky/heaven (acc)
Hi:5:10 Hi_5:10_1 Hi_5:10_2 Hi_5:10_3 Hi_5:10_4 Hi_5:10_5 Hi_5:10_6 Hi_5:10_7 Hi_5:10_8 Hi_5:10_9 Hi_5:10_10 Hi_5:10_11 Hi_5:10_12
Hi:5:10 x x x x x x x x x x x x
Hi:5:11 τὸν ποιοῦντα ταπεινοὺς εἰς ὕψος καὶ ἀπολωλότας ἐξεγείροντα·
Hi:5:11 who exalts the lowly, and raises up them that are lost: (Job 5:11 Brenton)
Hi:5:11 wysoko podnosi zgnębionych, smutni się szczęściem weselą. (Job 5:11 BT_4)
Hi:5:11 τὸν ποιοῦντα ταπεινοὺς εἰς ὕψος καὶ ἀπολωλότας ἐξεγείροντα·
Hi:5:11 ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ταπεινός -ή -όν εἰς[1] ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-)
Hi:5:11 By czynić/rób Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj Do (+przyspieszenie) Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Do ???
Hi:5:11 to\n poiou=nta tapeinou\s ei)s u(/PSos kai\ a)polOlo/tas e)Xegei/ronta·
Hi:5:11 ton poiunta tapeinus eis hyPSos kai apolOlotas eXegeironta·
Hi:5:11 RA_ASM V2_PAPASM A1_APM P N3E_ASN C VX_XAPAPM V1_PAPASM
Hi:5:11 the to do/make poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate into (+acc) height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing to ???
Hi:5:11 the (acc) while DO/MAKE-ing (acc, nom|acc|voc) poor ([Adj] acc) into (+acc) height (nom|acc|voc) and having LOSE/DESTROY-ed (acc) while ???-ing (acc, nom|acc|voc)
Hi:5:11 Hi_5:11_1 Hi_5:11_2 Hi_5:11_3 Hi_5:11_4 Hi_5:11_5 Hi_5:11_6 Hi_5:11_7 Hi_5:11_8
Hi:5:11 x x x x x x x x
Hi:5:12 διαλλάσσοντα βουλὰς πανούργων, καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αἱ χεῖρες αὐτῶν ἀληθές.
Hi:5:12 frustrating the counsels of the crafty, and their hands shall not perform the truth: (Job 5:12 Brenton)
Hi:5:12 Udaremnia zamysły przebiegłych: dzieło ich rąk - nieskuteczne; (Job 5:12 BT_4)
Hi:5:12 διαλλάσσοντα βουλὰς πανούργων, καὶ οὐ μὴ ποιήσουσιν αἱ χεῖρες αὐτῶν ἀληθές.
Hi:5:12 δι·αλλάσσω (δι+αλλασσ-, -, δι+αλλαξ-, -, δι+ηλλασσ-, δι+αλλαγ·[θ]-) βουλή, -ῆς, ἡ παν·οῦργος -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·ληθής -ες
Hi:5:12 By godzić zmianę na wskroś, np. nastawienia Planu/zamiar Chytry I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By czynić/rób Ręka On/ona/to/to samo Prawdziwy/nieomylny
Hi:5:12 dialla/ssonta boula\s panou/rgOn, kai\ ou) mE\ poiE/sousin ai( CHei=res au)tO=n a)lETe/s.
Hi:5:12 diallassonta bulas panurgOn, kai u mE poiEsusin hai CHeires autOn alETes.
Hi:5:12 V1_PAPASM N1_APF A1B_GPM C D D VF_FAI3P RA_NPF N3_NPF RD_GPM A3H_ASN
Hi:5:12 to reconcile change throughout, e.g. of attitude plan/intention sly and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to do/make the hand he/she/it/same true/unerring
Hi:5:12 while RECONCILE-ing (acc, nom|acc|voc) plans/intentions (acc) sly ([Adj] gen) and not not they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) the (nom) hands (nom|voc) them/same (gen) true/unerring ([Adj] nom|acc|voc, voc)
Hi:5:12 Hi_5:12_1 Hi_5:12_2 Hi_5:12_3 Hi_5:12_4 Hi_5:12_5 Hi_5:12_6 Hi_5:12_7 Hi_5:12_8 Hi_5:12_9 Hi_5:12_10 Hi_5:12_11
Hi:5:12 x x x x x x x x x x x
Hi:5:13 ὁ καταλαμβάνων σοφοὺς ἐν τῇ φρονήσει, βουλὴν δὲ πολυπλόκων ἐξέστησεν·
Hi:5:13 who takes the wise in their wisdom, and subverts the counsel of the crafty (Job 5:13 Brenton)
Hi:5:13 chytrzy złapani, choć sprytni - daremne knowania podstępnych. (Job 5:13 BT_4)
Hi:5:13 καταλαμβάνων σοφοὺς ἐν τῇ φρονήσει, βουλὴν δὲ πολυπλόκων ἐξέστησεν·
Hi:5:13 ὁ ἡ τό κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) σοφός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό φρόνησις, -εως, ἡ; φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -) βουλή, -ῆς, ἡ δέ   ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-)
Hi:5:13 By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Mądry W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przypatrywanie się; by myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie). Planu/zamiar zaś By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA
Hi:5:13 o( katalamba/nOn sofou\s e)n tE=| fronE/sei, boulE\n de\ poluplo/kOn e)Xe/stEsen·
Hi:5:13 ho katalambanOn sofus en tE fronEsei, bulEn de polyplokOn eXestEsen·
Hi:5:13 RA_NSM V1_PAPNSM A1_APM P RA_DSF N3I_DSF N1_ASF x A1B_GPM VHI_AAI3S
Hi:5:13 the to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, wise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the contemplation; to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning). plan/intention δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG
Hi:5:13 the (nom) while COMPREHEND-ing (nom) wise ([Adj] acc) in/among/by (+dat) the (dat) contemplation (dat); he/she/it-will-THINK, you(sg)-will-be-THINK-ed (classical) plan/intention (acc) Yet   he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed
Hi:5:13 Hi_5:13_1 Hi_5:13_2 Hi_5:13_3 Hi_5:13_4 Hi_5:13_5 Hi_5:13_6 Hi_5:13_7 Hi_5:13_8 Hi_5:13_9 Hi_5:13_10
Hi:5:13 x x x x x x x x x x
Hi:5:14 ἡμέρας συναντήσεται αὐτοῖς σκότος, τὸ δὲ μεσημβρινὸν ψηλαφήσαισαν ἴσα νυκτί.
Hi:5:14 In the day darkness shall come upon them, and let them grope in the noon-day even as in the night: (Job 5:14 Brenton)
Hi:5:14 Za dnia popadają w ciemność, w południe macają jak w nocy. (Job 5:14 BT_4)
Hi:5:14 ἡμέρας συναντήσεται αὐτοῖς σκότος, τὸ δὲ μεσημβρινὸν ψηλαφήσαισαν ἴσα νυκτί.
Hi:5:14 ἡμέρα, -ας -ἡ συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό σκότο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δέ   ψηλαφάω (ψηλαφ(α)-, ψηλαφη·σ-, ψηλαφη·σ-, -, -, ψηλαφη·θ-) ἴσος -η -ον νύξ, -υκτός, ἡ
Hi:5:14 Dzień By spotykać się On/ona/to/to samo Ciemności ciemność, ciemność zaś By czuć się Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Noc
Hi:5:14 E(me/ras sunantE/setai au)toi=s sko/tos, to\ de\ mesEmbrino\n PSElafE/saisan i)/sa nukti/.
Hi:5:14 hEmeras synantEsetai autois skotos, to de mesEmbrinon PSElafEsaisan isa nykti.
Hi:5:14 N1A_GSF VF_FMI3S RD_DPM N3E_NSN RA_ASN x A1A_ASN VA_AAO3P D N3_DSF
Hi:5:14 day to meet he/she/it/same darkness gloom, darkness the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to feel resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical night
Hi:5:14 day (gen), days (acc) he/she/it-will-be-MEET-ed them/same (dat) darkness (nom|acc|voc) the (nom|acc) Yet   they-happen-to-FEEL (opt) resemble ([Adj] nom|acc|voc) night (dat)
Hi:5:14 Hi_5:14_1 Hi_5:14_2 Hi_5:14_3 Hi_5:14_4 Hi_5:14_5 Hi_5:14_6 Hi_5:14_7 Hi_5:14_8 Hi_5:14_9 Hi_5:14_10
Hi:5:14 x x x x x x x x x x
Hi:5:15 ἀπόλοιντο δὲ ἐν πολέμῳ, ἀδύνατος δὲ ἐξέλθοι ἐκ χειρὸς δυνάστου·
Hi:5:15 and let them perish in war, and let the weak escape from the hand of the mighty. (Job 5:15 Brenton)
Hi:5:15 Sierotę ratuje od miecza, biedaka - z przemocy mocarza, (Job 5:15 BT_4)
Hi:5:15 ἀπόλοιντο δὲ ἐν πολέμῳ, ἀδύνατος δὲ ἐξέλθοι ἐκ χειρὸς δυνάστου·
Hi:5:15 ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) δέ ἐν πόλεμος, -ου, ὁ ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος) δέ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν δυνάστης, -ου, ὁ
Hi:5:15 By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] Niemożliwy zaś By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Najwyższy
Hi:5:15 a)po/lointo de\ e)n pole/mO|, a)du/natos de\ e)Xe/lToi e)k CHeiro\s duna/stou·
Hi:5:15 apolointo de en polemO, adynatos de eXelToi ek CHeiros dynastu·
Hi:5:15 VB_AMO3P x P N2_DSM A1B_NSM x VB_AAO3S P N3_GSF N1M_GSM
Hi:5:15 to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic] impossible δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come out out of (+gen) ἐξ before vowels hand sovereign
Hi:5:15 (fut opt), they-happen-to-be-LOSE/DESTROY-ed (opt) Yet in/among/by (+dat) war (dat) impossible ([Adj] nom) Yet he/she/it-happens-to-COME-OUT (opt) out of (+gen) hand (gen) sovereign (gen)
Hi:5:15 Hi_5:15_1 Hi_5:15_2 Hi_5:15_3 Hi_5:15_4 Hi_5:15_5 Hi_5:15_6 Hi_5:15_7 Hi_5:15_8 Hi_5:15_9 Hi_5:15_10
Hi:5:15 x x x x x x x x x x
Hi:5:16 εἴη δὲ ἀδυνάτῳ ἐλπίς, ἀδίκου δὲ στόμα ἐμφραχθείη.
Hi:5:16 And let the weak have hope, but the mouth of the unjust be stopped. (Job 5:16 Brenton)
Hi:5:16 ubogi się karmi nadzieją, bo nieprawość zamyka swe usta. (Job 5:16 BT_4)
Hi:5:16 εἴη δὲ ἀδυνάτῳ ἐλπίς, ἀδίκου δὲ στόμα ἐμφραχθείη.
Hi:5:16 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος) ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) δέ στόμα[τ], -ατος, τό  
Hi:5:16 By być zaś Niemożliwy Miej nadzieję/oczekiwanie Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do zaś Ust/żołądka por
Hi:5:16 ei)/E de\ a)duna/tO| e)lpi/s, a)di/kou de\ sto/ma e)mfraCHTei/E.
Hi:5:16 eiE de adynatO elpis, adiku de stoma emfraCHTeiE.
Hi:5:16 V9_PAO3S x A1B_DSM N3D_NSF A1B_GSM x N3M_NSN VC_APO3S
Hi:5:16 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] impossible hope/expectation unjust; to harm/do wrong to δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] mouth/maw stoma ć
Hi:5:16 he/she/it-happens-to-be (opt) Yet impossible ([Adj] dat) hope/expectation (nom) unjust ([Adj] gen); be-you(sg)-being-WRONG-ed! Yet mouth/maw (nom|acc|voc)  
Hi:5:16 Hi_5:16_1 Hi_5:16_2 Hi_5:16_3 Hi_5:16_4 Hi_5:16_5 Hi_5:16_6 Hi_5:16_7 Hi_5:16_8
Hi:5:16 x x x x x x x x
Hi:5:17 μακάριος δὲ ἄνθρωπος, ὃν ἤλεγξεν ὁ κύριος· νουθέτημα δὲ παντοκράτορος μὴ ἀπαναίνου.
Hi:5:17 But blessed is the man whom the Lord has reproved; and reject not thou the chastening of the Almighty. (Job 5:17 Brenton)
Hi:5:17 Szczęśliwy, kogo Bóg karci, więc nie odrzucaj nagan Wszechmocnego. (Job 5:17 BT_4)
Hi:5:17 μακάριος δὲ ἄνθρωπος, ὃν ἤλεγξεν κύριος· νουθέτημα δὲ παντοκράτορος μὴ ἀπαναίνου.
Hi:5:17 μακάριος -ία -ον δέ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   δέ παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ μή ἀπ·αναίνομαι [LXX] (απ+αναιν-, -, απ+ανην·[σ]-, -, -, -)
Hi:5:17 Szczęśliwy zaś Ludzki Kto/, który/, który; by być By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zaś Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Nie By odrzucać
Hi:5:17 maka/rios de\ a)/nTrOpos, o(\n E)/legXen o( ku/rios· nouTe/tEma de\ pantokra/toros mE\ a)panai/nou.
Hi:5:17 makarios de anTrOpos, hon ElenXen ho kyrios· nuTetEma de pantokratoros mE apanainu.
Hi:5:17 A1A_NSM x N2_NSM RR_ASM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N3M_ASN x N3R_GSM D V2_PMD2S
Hi:5:17 fortunate δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] human who/whom/which; to be to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Almighty ruler of all going before all not to reject
Hi:5:17 fortunate ([Adj] nom) Yet human (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-REPROVE-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)   Yet Almighty ruler of all (gen) not be-you(sg)-being-REJECT-ed!
Hi:5:17 Hi_5:17_1 Hi_5:17_2 Hi_5:17_3 Hi_5:17_4 Hi_5:17_5 Hi_5:17_6 Hi_5:17_7 Hi_5:17_8 Hi_5:17_9 Hi_5:17_10 Hi_5:17_11 Hi_5:17_12
Hi:5:17 x x x x x x x x x x x x
Hi:5:18 αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ καὶ πάλιν ἀποκαθίστησιν· ἔπαισεν, καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἰάσαντο.
Hi:5:18 for he causes a man to be in pain, and restores him again: he smites, and his hands heal. (Job 5:18 Brenton)
Hi:5:18 On zrani, On także uleczy, skaleczy - i ręką swą własną uzdrowi. (Job 5:18 BT_4)
Hi:5:18 αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ καὶ πάλιν ἀποκαθίστησιν· ἔπαισεν, καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἰάσαντο.
Hi:5:18 αὐτός αὐτή αὐτό γάρ   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί πάλιν ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-)
Hi:5:18 On/ona/to/to samo Dla odtąd, jak By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By przywracać Do ??? I też, nawet, mianowicie Ręka On/ona/to/to samo By goić się
Hi:5:18 au)to\s ga\r a)lgei=n poiei= kai\ pa/lin a)pokaTi/stEsin· e)/paisen, kai\ ai( CHei=res au)tou= i)a/santo.
Hi:5:18 autos gar algein poiei kai palin apokaTistEsin· epaisen, kai hai CHeires autu iasanto.
Hi:5:18 RD_NSM x V2_PAN V2_PAI3S C D V6_PAI3S VAI_AAI3S C RA_NPF N3_NPF RD_GSM VAI_AMI3P
Hi:5:18 he/she/it/same for since, as ć to do/make and also, even, namely again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to restore to ??? and also, even, namely the hand he/she/it/same to heal
Hi:5:18 he/it/same (nom) for   he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! and again he/she/it-is-RESTORE-ing he/she/it-???-ed and the (nom) hands (nom|voc) him/it/same (gen) they-were-HEAL-ed
Hi:5:18 Hi_5:18_1 Hi_5:18_2 Hi_5:18_3 Hi_5:18_4 Hi_5:18_5 Hi_5:18_6 Hi_5:18_7 Hi_5:18_8 Hi_5:18_9 Hi_5:18_10 Hi_5:18_11 Hi_5:18_12 Hi_5:18_13
Hi:5:18 x x x x x x x x x x x x x
Hi:5:19 ἑξάκις ἐξ ἀναγκῶν σε ἐξελεῖται, ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ οὐ μὴ ἅψηταί σου κακόν.
Hi:5:19 Six time he shall deliver thee out of distresses: and in the seventh harm shall not touch thee. (Job 5:19 Brenton)
Hi:5:19 Od sześciu nieszczęść uwolni, w siedmiu - zło ciebie nie dotknie; (Job 5:19 BT_4)
Hi:5:19 ἑξάκις ἐξ ἀναγκῶν σε ἐξελεῖται, ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ οὐ μὴ ἅψηταί σου κακόν.
Hi:5:19   ἐκ ἀνάγκη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐν δέ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Hi:5:19 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przymusu/potrzeba Ty; twój/twój(sg) By wyjmować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Siódmy ??? Przed przydechem mocnym Nie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ty; twój/twój(sg) Niegodziwie by czynić źle
Hi:5:19 e(Xa/kis e)X a)nagkO=n se e)Xelei=tai, e)n de\ tO=| e(bdo/mO| ou) mE\ a(/PSEtai/ sou kako/n.
Hi:5:19 heXakis eX anankOn se eXeleitai, en de tO hebdomO u mE haPSEtai su kakon.
Hi:5:19 D P N1_GPF RP_AS VF2_FMI3S P x RA_DSM A1_DSM D D VA_AMS3S RP_GS A1_NSN
Hi:5:19 ć out of (+gen) ἐξ before vowels compulsion/necessity you; your/yours(sg) to take out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the seventh οὐχ before rough breathing not to lay hands on set fire, touch you; your/yours(sg) wickedly to do evil
Hi:5:19   out of (+gen) compulsions/necessities (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-will-be-TAKE OUT-ed in/among/by (+dat) Yet the (dat) seventh (dat) not not he/she/it-should-be-LAY HandS ON-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:5:19 Hi_5:19_1 Hi_5:19_2 Hi_5:19_3 Hi_5:19_4 Hi_5:19_5 Hi_5:19_6 Hi_5:19_7 Hi_5:19_8 Hi_5:19_9 Hi_5:19_10 Hi_5:19_11 Hi_5:19_12 Hi_5:19_13 Hi_5:19_14
Hi:5:19 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:5:20 ἐν λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ θανάτου, ἐν πολέμῳ δὲ ἐκ χειρὸς σιδήρου λύσει σε.
Hi:5:20 In famine he shall deliver thee from death: and in war he shall free thee from the power of the sword. (Job 5:20 Brenton)
Hi:5:20 w nędzy wykupi od śmierci, na wojnie od miecza wybawi. (Job 5:20 BT_4)
Hi:5:20 ἐν λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ θανάτου, ἐν πολέμῳ δὲ ἐκ χειρὸς σιδήρου λύσει σε.
Hi:5:20 ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐν πόλεμος, -ου, ὁ δέ ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος λύσις, -εως, ἡ; λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Hi:5:20 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śmierć; by zgładzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] zaś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Żelazny; żelazny Wypuszczaj; by rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć Ty; twój/twój(sg)
Hi:5:20 e)n limO=| r(u/setai/ se e)k Tana/tou, e)n pole/mO| de\ e)k CHeiro\s sidE/rou lu/sei se.
Hi:5:20 en limO rysetai se ek Tanatu, en polemO de ek CHeiros sidEru lysei se.
Hi:5:20 P N2_DSM VF_FMI3S RP_AS P N2_GSM P N2_DSM x P N3_GSF N2_GSM VF_FAI3S RP_AS
Hi:5:20 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels death; to put to death in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] out of (+gen) ἐξ before vowels hand iron; iron release; to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy you; your/yours(sg)
Hi:5:20 in/among/by (+dat) famine (dat) he/she/it-will-be-DELIVER-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! in/among/by (+dat) war (dat) Yet out of (+gen) hand (gen) iron (gen); iron ([Adj] gen) release (dat); he/she/it-will-LOOSEN/UNBIND, you(sg)-will-be-LOOSEN/UNBIND-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Hi:5:20 Hi_5:20_1 Hi_5:20_2 Hi_5:20_3 Hi_5:20_4 Hi_5:20_5 Hi_5:20_6 Hi_5:20_7 Hi_5:20_8 Hi_5:20_9 Hi_5:20_10 Hi_5:20_11 Hi_5:20_12 Hi_5:20_13 Hi_5:20_14
Hi:5:20 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:5:21 ἀπὸ μάστιγος γλώσσης σε κρύψει, καὶ οὐ μὴ φοβηθῇς ἀπὸ κακῶν ἐρχομένων.
Hi:5:21 He shall hide thee from the scourge of the tongue: and thou shalt not be afraid of coming evils. (Job 5:21 Brenton)
Hi:5:21 Unikniesz chłosty języka, nie strwoży cię nieszczęście, gdy spadnie; (Job 5:21 BT_4)
Hi:5:21 ἀπὸ μάστιγος γλώσσης σε κρύψει, καὶ οὐ μὴ φοβηθῇς ἀπὸ κακῶν ἐρχομένων.
Hi:5:21 ἀπό μάστιξ, -ιγος, ἡ γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
Hi:5:21 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Smagająca/nieszczęścia/choroba Język przez metonimia, język Ty; twój/twój(sg) By ukrywać się ukrywaj, kryj się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla By przychodzić
Hi:5:21 a)po\ ma/stigos glO/ssEs se kru/PSei, kai\ ou) mE\ fobETE=|s a)po\ kakO=n e)rCHome/nOn.
Hi:5:21 apo mastigos glOssEs se kryPSei, kai u mE fobETEs apo kakOn erCHomenOn.
Hi:5:21 P N3G_GSF N1S_GSF RP_AS VF_FAI3S C D D VC_APS2S P A1_GPN V1_PMPGPN
Hi:5:21 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing scourging/affliction/malady tongue by metonymy, a language you; your/yours(sg) to hide conceal, skulk and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wickedly to do evil; to make things difficult for to come
Hi:5:21 away from (+gen) scourging/affliction/malady (gen) tongue (gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-will-HIDE, you(sg)-will-be-HIDE-ed (classical) and not not you(sg)-should-be-FEAR-ed away from (+gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) while being-COME-ed (gen)
Hi:5:21 Hi_5:21_1 Hi_5:21_2 Hi_5:21_3 Hi_5:21_4 Hi_5:21_5 Hi_5:21_6 Hi_5:21_7 Hi_5:21_8 Hi_5:21_9 Hi_5:21_10 Hi_5:21_11 Hi_5:21_12
Hi:5:21 x x x x x x x x x x x x
Hi:5:22 ἀδίκων καὶ ἀνόμων καταγελάσῃ, ἀπὸ δὲ θηρίων ἀγρίων οὐ μὴ φοβηθῇς·
Hi:5:22 Thou shalt laugh at the unrighteous and the lawless: and thou shalt not be afraid of wild beasts. (Job 5:22 Brenton)
Hi:5:22 będziesz się śmiał z suszy i głodu, nie zadrżysz przed dzikim zwierzęciem, (Job 5:22 BT_4)
Hi:5:22 ἀδίκων καὶ ἀνόμων καταγελάσῃ, ἀπὸ δὲ θηρίων ἀγρίων οὐ μὴ φοβηθῇς·
Hi:5:22 ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) καί ἄ·νομος -ον κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-) ἀπό δέ θηρίον, -ου, τό ἄγριος -ία -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
Hi:5:22 Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do I też, nawet, mianowicie Na zewnątrz prawa By śmiać się przy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Zwierzę Dziki ??? Przed przydechem mocnym Nie By bać się
Hi:5:22 a)di/kOn kai\ a)no/mOn katagela/sE|, a)po\ de\ TEri/On a)gri/On ou) mE\ fobETE=|s·
Hi:5:22 adikOn kai anomOn katagelasE, apo de TEriOn agriOn u mE fobETEs·
Hi:5:22 A1B_GPM C A1B_GPM VF_FMI2S P x N2N_GPN A1A_GPN D D VC_APS2S
Hi:5:22 unjust; to harm/do wrong to and also, even, namely outside the law to laugh at from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] beast wild οὐχ before rough breathing not to fear
Hi:5:22 unjust ([Adj] gen); while WRONG-ing (nom) and outside the law ([Adj] gen) you(sg)-will-be-LAUGH-ed-AT, he/she/it-should-LAUGH-AT, you(sg)-should-be-LAUGH-ed-AT away from (+gen) Yet beasts (gen) wild ([Adj] gen) not not you(sg)-should-be-FEAR-ed
Hi:5:22 Hi_5:22_1 Hi_5:22_2 Hi_5:22_3 Hi_5:22_4 Hi_5:22_5 Hi_5:22_6 Hi_5:22_7 Hi_5:22_8 Hi_5:22_9 Hi_5:22_10 Hi_5:22_11
Hi:5:22 x x x x x x x x x x x
Hi:5:23 θῆρες γὰρ ἄγριοι εἰρηνεύσουσίν σοι.
Hi:5:23 For the wild beasts of the field shall be at peace with thee. (Job 5:23 Brenton)
Hi:5:23 gdyż zawrzesz pakt z kamieniami i przyjaźń z polną zwierzyną. (Job 5:23 BT_4)
Hi:5:23 θῆρες γὰρ ἄγριοι εἰρηνεύσουσίν σοι.
Hi:5:23 θήρ, -ερός, ὁ [LXX], dat. pl. θηρσίν γάρ ἄγριος -ία -ον εἰρηνεύω (ειρηνευ-, ειρηνευ·σ-, ειρηνευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Hi:5:23 Dzikie zwierzę Dla odtąd, jak Dziki By robić pokój Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Hi:5:23 TE=res ga\r a)/grioi ei)rEneu/sousi/n soi.
Hi:5:23 TEres gar agrioi eirEneususin soi.
Hi:5:23 N3R_NPM x A1A_NPM VF_FAI3P RP_DS
Hi:5:23 wild beast for since, as wild to make peace you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Hi:5:23 wild beasts (nom|voc) for wild ([Adj] nom|voc) they-will-MAKE-PEACE, going-to-MAKE (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Hi:5:23 Hi_5:23_1 Hi_5:23_2 Hi_5:23_3 Hi_5:23_4 Hi_5:23_5
Hi:5:23 x x x x x
Hi:5:24 εἶτα γνώσῃ ὅτι εἰρηνεύσει σου ὁ οἶκος, ἡ δὲ δίαιτα τῆς σκηνῆς σου οὐ μὴ ἁμάρτῃ.
Hi:5:24 Then shalt thou know that thy house shall be at peace, and the provision for thy tabernacle shall not fail. (Job 5:24 Brenton)
Hi:5:24 Ujrzysz twój namiot spokojnym, mieszkanie zastaniesz bez braków. (Job 5:24 BT_4)
Hi:5:24 εἶτα γνώσῃ ὅτι εἰρηνεύσει σου οἶκος, δὲ δίαιτα τῆς σκηνῆς σου οὐ μὴ ἁμάρτῃ.
Hi:5:24 εἶτα/εἶτεν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι εἰρηνεύω (ειρηνευ-, ειρηνευ·σ-, ειρηνευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό δέ   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
Hi:5:24 Wtedy By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By robić pokój Ty; twój/twój(sg) Dom zaś Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Nie By grzeszyć
Hi:5:24 ei)=ta gnO/sE| o(/ti ei)rEneu/sei sou o( oi)=kos, E( de\ di/aita tE=s skEnE=s sou ou) mE\ a(ma/rtE|.
Hi:5:24 eita gnOsE hoti eirEneusei su ho oikos, hE de diaita tEs skEnEs su u mE hamartE.
Hi:5:24 D VF_FMI2S C VF_FAI3S RP_GS RA_NSM N2_NSM RA_NSF x N1S_NSF RA_GSF N1_GSF RP_GS D D VB_AAS3S
Hi:5:24 then to know i.e. recognize. because/that to make peace you; your/yours(sg) the house the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing not to sin
Hi:5:24 then you(sg)-will-be-KNOW-ed because/that he/she/it-will-MAKE-PEACE, you(sg)-will-be-MAKE-ed-PEACE (classical) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) house (nom) the (nom) Yet   the (gen) tent (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not not he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed
Hi:5:24 Hi_5:24_1 Hi_5:24_2 Hi_5:24_3 Hi_5:24_4 Hi_5:24_5 Hi_5:24_6 Hi_5:24_7 Hi_5:24_8 Hi_5:24_9 Hi_5:24_10 Hi_5:24_11 Hi_5:24_12 Hi_5:24_13 Hi_5:24_14 Hi_5:24_15 Hi_5:24_16
Hi:5:24 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:5:25 γνώσῃ δὲ ὅτι πολὺ τὸ σπέρμα σου, τὰ δὲ τέκνα σου ἔσται ὥσπερ τὸ παμβότανον τοῦ ἀγροῦ.
Hi:5:25 And thou shalt know that thy seed shall be abundant; and thy children shall be like the herbage of the field. (Job 5:25 Brenton)
Hi:5:25 Poznasz, że wielu masz potomków, że twych dzieci - jak trawy na łące. (Job 5:25 BT_4)
Hi:5:25 γνώσῃ δὲ ὅτι πολὺ τὸ σπέρμα σου, τὰ δὲ τέκνα σου ἔσται ὥσπερ τὸ παμβότανον τοῦ ἀγροῦ.
Hi:5:25 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δέ ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὥσ·περ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ
Hi:5:25 By wiedzieć to jest rozpoznaj. zaś Ponieważ/tamto Dużo Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) zaś Dziecko Ty; twój/twój(sg) By być Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Pole
Hi:5:25 gnO/sE| de\ o(/ti polu\ to\ spe/rma sou, ta\ de\ te/kna sou e)/stai O(/sper to\ pambo/tanon tou= a)grou=.
Hi:5:25 gnOsE de hoti poly to sperma su, ta de tekna su estai hOsper to pambotanon tu agru.
Hi:5:25 VF_FMI2S x C A3U_NSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS RA_NPN x N2N_NPN RP_GS VF_FMI3S D RA_NSN N2N_NSN RA_GSM N2_GSM
Hi:5:25 to know i.e. recognize. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because/that much the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] child you; your/yours(sg) to be just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the ć the field
Hi:5:25 you(sg)-will-be-KNOW-ed Yet because/that much (nom|acc) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) Yet children (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be just as the (nom|acc)   the (gen) field (gen)
Hi:5:25 Hi_5:25_1 Hi_5:25_2 Hi_5:25_3 Hi_5:25_4 Hi_5:25_5 Hi_5:25_6 Hi_5:25_7 Hi_5:25_8 Hi_5:25_9 Hi_5:25_10 Hi_5:25_11 Hi_5:25_12 Hi_5:25_13 Hi_5:25_14 Hi_5:25_15 Hi_5:25_16 Hi_5:25_17
Hi:5:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:5:26 ἐλεύσῃ δὲ ἐν τάφῳ ὥσπερ σῖτος ὥριμος κατὰ καιρὸν θεριζόμενος ἢ ὥσπερ θιμωνιὰ ἅλωνος καθ’ ὥραν συγκομισθεῖσα.
Hi:5:26 And thou shalt come to the grave like ripe corn reaped in its season, or as a heap of the corn-flour collected in proper time. (Job 5:26 Brenton)
Hi:5:26 Dojrzały zejdziesz do grobu, jak snopy zbierane w swym czasie. (Job 5:26 BT_4)
Hi:5:26 ἐλεύσῃ δὲ ἐν τάφῳ ὥσπερ σῖτος ὥριμος κατὰ καιρὸν θεριζόμενος ὥσπερ θιμωνιὰ ἅλωνος καθ’ ὥραν συγκομισθεῖσα.
Hi:5:26 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ἐν τάφος, -ου, ὁ ὥσ·περ σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά   κατά καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) ἤ[1] ὥσ·περ   ἅλων, -ωνος, ἡ κατά ὥρα, -ας, ἡ συγ·κομίζω (-, -, συν+κομι·σ-, -, -, συν+κομισ·θ-)
Hi:5:26 By przychodzić zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poważny Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Pszenicy/ziarna nasienie; zboże W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okres czasu By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić Albo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Młócąca zboże podłoga W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Godzina Do ???
Hi:5:26 e)leu/sE| de\ e)n ta/fO| O(/sper si=tos O(/rimos kata\ kairo\n TeriDZo/menos E)\ O(/sper TimOnia\ a(/lOnos kaT’ O(/ran sugkomisTei=sa.
Hi:5:26 eleusE de en tafO hOsper sitos hOrimos kata kairon TeriDZomenos E hOsper TimOnia halOnos kaT’ hOran synkomisTeisa.
Hi:5:26 VF_FMI2S x P N2_DSM D N2_NSM A1B_NSN P N2_ASM V1_PPPNSM C D N1A_NSF N3W_GSF P N1A_ASF VS_APPNSF
Hi:5:26 to come δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among grave just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" wheat/grain seed; cereal ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing period of time to harvest crop, mow, reap, scythe or just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć threshing floor down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing hour to ???
Hi:5:26 you(sg)-will-be-COME-ed Yet in/among/by (+dat) grave (dat) just as wheat/grain (nom)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) period of time (acc) while being-HARVEST-ed (nom) or just as   threshing floor (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) hour (acc) upon being-???-ed (nom|voc)
Hi:5:26 Hi_5:26_1 Hi_5:26_2 Hi_5:26_3 Hi_5:26_4 Hi_5:26_5 Hi_5:26_6 Hi_5:26_7 Hi_5:26_8 Hi_5:26_9 Hi_5:26_10 Hi_5:26_11 Hi_5:26_12 Hi_5:26_13 Hi_5:26_14 Hi_5:26_15 Hi_5:26_16 Hi_5:26_17
Hi:5:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:5:27 ἰδοὺ ταῦτα οὕτως ἐξιχνιάσαμεν, ταῦτά ἐστιν ἃ ἀκηκόαμεν· σὺ δὲ γνῶθι σεαυτῷ εἴ τι ἔπραξας.
Hi:5:27 Behold, we have thus sought out these matters; these are what we have heard: but do thou reflect with thyself, if thou hast done anything wrong. (Job 5:27 Brenton)
Hi:5:27 Tośmy zbadali i tak jest; posłuchaj i sam to chciej pojąć!» (Job 5:27 BT_4)
Hi:5:27 ἰδοὺ ταῦτα οὕτως ἐξιχνιάσαμεν, ταῦτά ἐστιν ἀκηκόαμεν· σὺ δὲ γνῶθι σεαυτῷ εἴ τι ἔπραξας.
Hi:5:27 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ εἰ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-)
Hi:5:27 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Kto/, który/, który By słyszeć Ty zaś By wiedzieć to jest rozpoznaj. Siebie Jeżeli Jakiś/jakikolwiek By działać
Hi:5:27 i)dou\ tau=ta ou(/tOs e)XiCHnia/samen, tau=ta/ e)stin a(/ a)kEko/amen· su\ de\ gnO=Ti seautO=| ei)/ ti e)/praXas.
Hi:5:27 idu tauta hutOs eXiCHniasamen, tauta estin ha akEkoamen· sy de gnOTi seautO ei ti epraXas.
Hi:5:27 I RD_APN D VAI_AAI1P RD_APN V9_PAI3S RR_APN VX_XAI1P RP_NS x VZ_AAD2S RD_DSM C RI_ASN VAI_AAI2S
Hi:5:27 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be who/whom/which to hear you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to know i.e. recognize. yourself if some/any to act
Hi:5:27 be-you(sg)-SEE-ed! these (nom|acc) thusly/like this   these (nom|acc) he/she/it-is who/whom/which (nom|acc) we-have-HEAR-ed you(sg) (nom) Yet do-KNOW-you(sg)! yourself (dat) if some/any (nom|acc) you(sg)-ACT-ed
Hi:5:27 Hi_5:27_1 Hi_5:27_2 Hi_5:27_3 Hi_5:27_4 Hi_5:27_5 Hi_5:27_6 Hi_5:27_7 Hi_5:27_8 Hi_5:27_9 Hi_5:27_10 Hi_5:27_11 Hi_5:27_12 Hi_5:27_13 Hi_5:27_14 Hi_5:27_15
Hi:5:27 x x x x x x x x x x x x x x x