Hi:41:1 οὐχ ἑόρακας αὐτὸν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις τεθαύμακας;
Hi:41:1 Hast thou not seen him? and hast thou not wondered at the things said of him? Dost thou not fear because preparation has been made by me? for who is there that resists me? (Job 41:1 Brenton)
Hi:41:1 Zawiedzie twoja nadzieja, bo już sam jego widok przeraża. (Job 41:1 BT_4)
Hi:41:1 οὐχ ἑόρακας αὐτὸν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις τεθαύμακας;
Hi:41:1 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ἐπί ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-)
Hi:41:1 ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj By być zaskakiwany są podziwiany przy
Hi:41:1 ou)CH e(o/rakas au)to\n ou)de\ e)pi\ toi=s legome/nois teTau/makas;
Hi:41:1 uCH heorakas auton ude epi tois legomenois teTaumakas;
Hi:41:1 D VX_XAI2S RD_ASM C P RA_DPM V1_PMPDPM VX_XAI2S
Hi:41:1 οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to say/tell to be surprised be marvelled at
Hi:41:1 not you(sg)-have-SEE-ed him/it/same (acc) neither/nor upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) while being-SAY/TELL-ed (dat) you(sg)-have-BE SURPRISED-ed
Hi:41:1 Hi_41:1_1 Hi_41:1_2 Hi_41:1_3 Hi_41:1_4 Hi_41:1_5 Hi_41:1_6 Hi_41:1_7 Hi_41:1_8
Hi:41:1 x x x x x x x x
Hi:41:2 οὐ δέδοικας ὅτι ἡτοίμασταί μοι; τίς γάρ ἐστιν ὁ ἐμοὶ ἀντιστάς;
Hi:41:2 Or who will resist me, and abide, since the whole world under heaven is mine? (Job 41:2 Brenton)
Hi:41:2 Kto się ośmieli go zbudzić? Któż mu wystąpi naprzeciw? (Job 41:2 BT_4)
Hi:41:2 οὐ δέδοικας ὅτι ἡτοίμασταί μοι; τίς γάρ ἐστιν ἐμοὶ ἀντιστάς;
Hi:41:2 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὅτι ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -)
Hi:41:2 ??? Przed przydechem mocnym Ponieważ/tamto Do gotowy Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak By być Ja; mój/mój By przeciwstawiać
Hi:41:2 ou) de/doikas o(/ti E(toi/mastai/ moi; ti/s ga/r e)stin o( e)moi\ a)ntista/s;
Hi:41:2 u dedoikas hoti hEtoimastai moi; tis gar estin ho emoi antistas;
Hi:41:2 D VX_XAI2S C VT_XPI3S RP_DS RI_NSM x V9_PAI3S RA_NSM RP_DS VH_AAPNSM
Hi:41:2 οὐχ before rough breathing ć because/that to ready I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as to be the I; my/mine to oppose
Hi:41:2 not   because/that he/she/it-has-been-READY-ed me (dat) who/what/why (nom) for he/she/it-is the (nom) me (dat); my/mine (nom|voc) upon OPPOSE-ing (nom|voc)
Hi:41:2 Hi_41:2_1 Hi_41:2_2 Hi_41:2_3 Hi_41:2_4 Hi_41:2_5 Hi_41:2_6 Hi_41:2_7 Hi_41:2_8 Hi_41:2_9 Hi_41:2_10 Hi_41:2_11
Hi:41:2 x x x x x x x x x x x
Hi:41:3 ἢ τίς ἀντιστήσεταί μοι καὶ ὑπομενεῖ, εἰ πᾶσα ἡ ὑπ’ οὐρανὸν ἐμή ἐστιν;
Hi:41:3 I will not be silent because of him: though because of his power one shall pity his antagonist. (Job 41:3 Brenton)
Hi:41:3 Kto się odważy go dotknąć bezkarnie? - Nikt zgoła pod całym niebem. (Job 41:3 BT_4)
Hi:41:3 τίς ἀντιστήσεταί μοι καὶ ὑπομενεῖ, εἰ πᾶσα ὑπ’ οὐρανὸν ἐμή ἐστιν;
Hi:41:3 ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) εἰ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:41:3 Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przeciwstawiać Ja I też, nawet, mianowicie By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Jeżeli Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Mój/mój By być
Hi:41:3 E)\ ti/s a)ntistE/setai/ moi kai\ u(pomenei=, ei) pa=sa E( u(p’ ou)rano\n e)mE/ e)stin;
Hi:41:3 E tis antistEsetai moi kai hypomenei, ei pasa hE hyp’ uranon emE estin;
Hi:41:3 C RI_NSM VF_FMI3S RP_DS C VF2_FAI3S C A1S_NSF RA_NSF P N2_ASM A1_NSF V9_PAI3S
Hi:41:3 or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to oppose I and also, even, namely to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain if every all, each, every, the whole of the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven my/mine to be
Hi:41:3 or who/what/why (nom) he/she/it-will-be-OPPOSE-ed me (dat) and he/she/it-is-ENDURE-ing, you(sg)-are-being-ENDURE-ed (classical), he/she/it-will-ENDURE, you(sg)-will-be-ENDURE-ed (classical) if every (nom|voc) the (nom) under (+acc), by (+gen) sky/heaven (acc) my/mine (nom|voc) he/she/it-is
Hi:41:3 Hi_41:3_1 Hi_41:3_2 Hi_41:3_3 Hi_41:3_4 Hi_41:3_5 Hi_41:3_6 Hi_41:3_7 Hi_41:3_8 Hi_41:3_9 Hi_41:3_10 Hi_41:3_11 Hi_41:3_12 Hi_41:3_13
Hi:41:3 x x x x x x x x x x x x x
Hi:41:4 οὐ σιωπήσομαι δι’ αὐτόν, καὶ λόγον δυνάμεως ἐλεήσει τὸν ἴσον αὐτοῦ.
Hi:41:4 Who will open the face of his garment? and who can enter within the fold of his breastplate? (Job 41:4 Brenton)
Hi:41:4 Głosu jego nie zdołam przemilczeć, o sile wiem - niezrównana. (Job 41:4 BT_4)
Hi:41:4 οὐ σιωπήσομαι δι’ αὐτόν, καὶ λόγον δυνάμεως ἐλεήσει τὸν ἴσον αὐτοῦ.
Hi:41:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) διά αὐτός αὐτή αὐτό καί λόγος, -ου, ὁ δύναμις, -εως, ἡ ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὁ ἡ τό ἴσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:41:4 ??? Przed przydechem mocnym Do bezdźwięcznego Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Zdolność By okazać miłosierdzie Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny On/ona/to/to samo
Hi:41:4 ou) siOpE/somai di’ au)to/n, kai\ lo/gon duna/meOs e)leE/sei to\n i)/son au)tou=.
Hi:41:4 u siOpEsomai di’ auton, kai logon dynameOs eleEsei ton ison autu.
Hi:41:4 D VF_FMI1S P RD_ASM C N2_ASM N3I_GSF VF_FAI3S RA_ASM A1_ASM RD_GSM
Hi:41:4 οὐχ before rough breathing to soundless because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ability to show mercy the resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical he/she/it/same
Hi:41:4 not I-will-be-SOUNDLESS-ed because of (+acc), through (+gen) him/it/same (acc) and word (acc) ability (gen) he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical) the (acc) resemble ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Hi:41:4 Hi_41:4_1 Hi_41:4_2 Hi_41:4_3 Hi_41:4_4 Hi_41:4_5 Hi_41:4_6 Hi_41:4_7 Hi_41:4_8 Hi_41:4_9 Hi_41:4_10 Hi_41:4_11
Hi:41:4 x x x x x x x x x x x
Hi:41:5 τίς ἀποκαλύψει πρόσωπον ἐνδύσεως αὐτοῦ; εἰς δὲ πτύξιν θώρακος αὐτοῦ τίς ἂν εἰσέλθοι;
Hi:41:5 Who will open the doors of his face? terror is round about his teeth. (Job 41:5 Brenton)
Hi:41:5 Czy odchyli kto brzeg pancerza i podejdzie z podwójnym wędzidłem? (Job 41:5 BT_4)
Hi:41:5 τίς ἀποκαλύψει πρόσωπον ἐνδύσεως αὐτοῦ; εἰς δὲ πτύξιν θώρακος αὐτοῦ τίς ἂν εἰσέλθοι;
Hi:41:5 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό ἔν·δυσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] δέ   θώραξ, -ακος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἄν εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Hi:41:5 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj Twarz Ubieranie się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) zaś Napierśnik [zobacz klatkę piersiową] On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wchodzić
Hi:41:5 ti/s a)pokalu/PSei pro/sOpon e)ndu/seOs au)tou=; ei)s de\ ptu/Xin TO/rakos au)tou= ti/s a)/n ei)se/lToi;
Hi:41:5 tis apokalyPSei prosOpon endyseOs autu; eis de ptyXin TOrakos autu tis an eiselToi;
Hi:41:5 RI_NSM VF_FAI3S N2N_ASN N3I_GSF RD_GSM P x N3I_ASF N3K_GSM RD_GSM RI_NSM x VB_AAO3S
Hi:41:5 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. apocalypse; to uncover/reveal face dressing he/she/it/same into (+acc) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć breastplate [see thorax] he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ever (if ever) to enter
Hi:41:5 who/what/why (nom) apocalypse (dat); he/she/it-will-UNCOVER/REVEAL, you(sg)-will-be-UNCOVER/REVEAL-ed (classical) face (nom|acc|voc) dressing (gen) him/it/same (gen) into (+acc) Yet   breastplate (gen) him/it/same (gen) who/what/why (nom) ever he/she/it-happens-to-ENTER (opt)
Hi:41:5 Hi_41:5_1 Hi_41:5_2 Hi_41:5_3 Hi_41:5_4 Hi_41:5_5 Hi_41:5_6 Hi_41:5_7 Hi_41:5_8 Hi_41:5_9 Hi_41:5_10 Hi_41:5_11 Hi_41:5_12 Hi_41:5_13
Hi:41:5 x x x x x x x x x x x x x
Hi:41:6 πύλας προσώπου αὐτοῦ τίς ἀνοίξει; κύκλῳ ὀδόντων αὐτοῦ φόβος.
Hi:41:6 His inwards are as brazen plates, and the texture of his skin as a smyrite stone. (Job 41:6 Brenton)
Hi:41:6 Czy otworzy mu paszczy podwoje? - Strasznie jest spojrzeć mu w zęby. (Job 41:6 BT_4)
Hi:41:6 πύλας προσώπου αὐτοῦ τίς ἀνοίξει; κύκλῳ ὀδόντων αὐτοῦ φόβος.
Hi:41:6 πύλη, -ης, ἡ πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἄν·οιξις, -εως, ἡ; ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) κύκλῳ ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό φόβος, -ου, ὁ
Hi:41:6 Brama Twarz On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Otwarcie; by otwierać W kole Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec On/ona/to/to samo Obawa [zobacz fobię]
Hi:41:6 pu/las prosO/pou au)tou= ti/s a)noi/Xei; ku/klO| o)do/ntOn au)tou= fo/bos.
Hi:41:6 pylas prosOpu autu tis anoiXei; kyklO odontOn autu fobos.
Hi:41:6 N1_APF N2N_GSN RD_GSM RI_NSM VF_FAI3S N2_DSM N3_GPM RD_GSM N2_NSM
Hi:41:6 gate face he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. opening; to open up in a circle grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike he/she/it/same fear [see phobia]
Hi:41:6 gates (acc) face (gen) him/it/same (gen) who/what/why (nom) opening (dat); he/she/it-will-OPEN-UP, you(sg)-will-be-OPEN-ed-UP (classical) in a circle teeth (gen) him/it/same (gen) fear (nom)
Hi:41:6 Hi_41:6_1 Hi_41:6_2 Hi_41:6_3 Hi_41:6_4 Hi_41:6_5 Hi_41:6_6 Hi_41:6_7 Hi_41:6_8 Hi_41:6_9
Hi:41:6 x x x x x x x x x
Hi:41:7 τὰ ἔγκατα αὐτοῦ ἀσπίδες χάλκειαι, σύνδεσμος δὲ αὐτοῦ ὥσπερ σμιρίτης λίθος·
Hi:41:7 One part cleaves fast to another, and the air cannot come between them. (Job 41:7 Brenton)
Hi:41:7 Grzbiet ma jak płyty u tarczy, spojone jakby pieczęcią. (Job 41:7 BT_4)
Hi:41:7 τὰ ἔγκατα αὐτοῦ ἀσπίδες χάλκειαι, σύνδεσμος δὲ αὐτοῦ ὥσπερ σμιρίτης λίθος·
Hi:41:7 ὁ ἡ τό ἔγκατα, -άτων, τά [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ   σύν·δεσμος, -ου, ὁ and -μον, -ου, τό δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ   λίθος, -ου, ὁ
Hi:41:7 Wnętrzności On/ona/to/to samo Osika Wolnocłowe razem wiązadło, łączy kości i chrząstkę i popiera organy zaś On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Kamień
Hi:41:7 ta\ e)/gkata au)tou= a)spi/des CHa/lkeiai, su/ndesmos de\ au)tou= O(/sper smiri/tEs li/Tos·
Hi:41:7 ta enkata autu aspides CHalkeiai, syndesmos de autu hOsper smiritEs liTos·
Hi:41:7 RA_NPN N2N_NPN RD_GSM N3D_NPF A1A_NPF N2_NSM x RD_GSM D N1M_NSM N2_NSM
Hi:41:7 the innards he/she/it/same asp ć bonded together ligament, connects bones and cartilage and supports organs δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć stone
Hi:41:7 the (nom|acc) innards (nom|acc|voc) him/it/same (gen) asps (nom|voc)   bonded together (nom) Yet him/it/same (gen) just as   stone (nom)
Hi:41:7 Hi_41:7_1 Hi_41:7_2 Hi_41:7_3 Hi_41:7_4 Hi_41:7_5 Hi_41:7_6 Hi_41:7_7 Hi_41:7_8 Hi_41:7_9 Hi_41:7_10 Hi_41:7_11
Hi:41:7 x x x x x x x x x x x
Hi:41:8 εἷς τοῦ ἑνὸς κολλῶνται, πνεῦμα δὲ οὐ μὴ διέλθῃ αὐτόν·
Hi:41:8 They will remain united each to the other: they are closely joined, and cannot be separated. (Job 41:8 Brenton)
Hi:41:8 Mocno ze sobą złączone, powietrze nawet nie przejdzie. (Job 41:8 BT_4)
Hi:41:8 εἷς τοῦ ἑνὸς κολλῶνται, πνεῦμα δὲ οὐ μὴ διέλθῃ αὐτόν·
Hi:41:8 εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) πνεῦμα[τ], -ατος, τό δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:41:8 Jeden Jeden By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr zaś ??? Przed przydechem mocnym Nie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś On/ona/to/to samo
Hi:41:8 ei(=s tou= e(no\s kollO=ntai, pneu=ma de\ ou) mE\ die/lTE| au)to/n·
Hi:41:8 heis tu henos kollOntai, pneuma de u mE dielTE auton·
Hi:41:8 A3_NSM RA_GSM A3_GSM V3_PPI3P N3M_NSN x D D VB_AAS3S RD_ASM
Hi:41:8 one the one to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together spirit breath, spiritual utterance, wind δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing not to go through pass through he/she/it/same
Hi:41:8 one (nom) the (gen) one (gen) they-are-being-JOIN-ed, they-should-be-being-JOIN-ed spirit (nom|acc|voc) Yet not not he/she/it-should-GO THROUGH him/it/same (acc)
Hi:41:8 Hi_41:8_1 Hi_41:8_2 Hi_41:8_3 Hi_41:8_4 Hi_41:8_5 Hi_41:8_6 Hi_41:8_7 Hi_41:8_8 Hi_41:8_9 Hi_41:8_10
Hi:41:8 x x x x x x x x x x
Hi:41:9 ἀνὴρ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ προσκολληθήσεται, συνέχονται καὶ οὐ μὴ ἀποσπασθῶσιν.
Hi:41:9 At his sneezing a light shines, and his eyes are as the appearance of the morning star. (Job 41:9 Brenton)
Hi:41:9 Tak jedna przylega do drugiej, że nie można rozluźnić połączeń. (Job 41:9 BT_4)
Hi:41:9 ἀνὴρ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ προσκολληθήσεται, συνέχονται καὶ οὐ μὴ ἀποσπασθῶσιν.
Hi:41:9 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό προσ·κολλάω (προσ+κολλ(α)-, προσ+κολλη·σ-, προσ+κολλη·σ-, -, -, προσ+κολλη·θ-) συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀπο·σπάω (απο+σπ(α)-, απο+σπα·σ-, απο+σπα·σ-, -, απο+εσπασ-, απο+σπασ·θ-)
Hi:41:9 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Brat On/ona/to/to samo Do ??? By zmuszać {By ograniczać} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Do ???
Hi:41:9 a)nE\r tO=| a)delfO=| au)tou= proskollETE/setai, sune/CHontai kai\ ou) mE\ a)pospasTO=sin.
Hi:41:9 anEr tO adelfO autu proskollETEsetai, syneCHontai kai u mE apospasTOsin.
Hi:41:9 N3_NSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM VC_FPI3S V1_PAI3P C D D V3_APS3P
Hi:41:9 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the brother he/she/it/same to ??? to constrain and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to ???
Hi:41:9 man, husband (nom) the (dat) brother (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-???-ed they-are-being-CONSTRAIN-ed and not not they-should-be-???-ed
Hi:41:9 Hi_41:9_1 Hi_41:9_2 Hi_41:9_3 Hi_41:9_4 Hi_41:9_5 Hi_41:9_6 Hi_41:9_7 Hi_41:9_8 Hi_41:9_9 Hi_41:9_10
Hi:41:9 x x x x x x x x x x
Hi:41:10 ἐν πταρμῷ αὐτοῦ ἐπιφαύσκεται φέγγος, οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἶδος ἑωσφόρου.
Hi:41:10 Out of his mouth proceed as it were burning lamps, and as it were hearths of fire are cast abroad. (Job 41:10 Brenton)
Hi:41:10 Jego kichanie olśniewa blaskiem, oczy - jak powieki zorzy: (Job 41:10 BT_4)
Hi:41:10 ἐν πταρμῷ αὐτοῦ ἐπιφαύσκεται φέγγος, οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἶδος ἑωσφόρου.
Hi:41:10 ἐν   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·φαύσκω (επι+φαυσκ-, επι+φαυ·σ-, -, -, -, -) φέγγο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δέ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἶδο·ς, -ους, τό; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)  
Hi:41:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Do ??? ??? zaś Oko On/ona/to/to samo Zjawienie się {Wygląd}; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z
Hi:41:10 e)n ptarmO=| au)tou= e)pifau/sketai fe/ggos, oi( de\ o)fTalmoi\ au)tou= ei)=dos e(Osfo/rou.
Hi:41:10 en ptarmO autu epifausketai fengos, hoi de ofTalmoi autu eidos heOsforu.
Hi:41:10 P N2_DSM RD_GSM V1_PMI3S N3E_NSN RA_NPM x N2_NPM RD_GSM N3E_NSN N2_GSM
Hi:41:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć he/she/it/same to ??? ??? the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] eye he/she/it/same appearance; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with ć
Hi:41:10 in/among/by (+dat)   him/it/same (gen) he/she/it-is-being-???-ed ??? (nom|acc|voc) the (nom) Yet eyes (nom|voc) him/it/same (gen) appearance (nom|acc|voc); having PERCEIVE-ed (nom|acc|voc, voc)  
Hi:41:10 Hi_41:10_1 Hi_41:10_2 Hi_41:10_3 Hi_41:10_4 Hi_41:10_5 Hi_41:10_6 Hi_41:10_7 Hi_41:10_8 Hi_41:10_9 Hi_41:10_10 Hi_41:10_11
Hi:41:10 x x x x x x x x x x x
Hi:41:11 ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύονται λαμπάδες καιόμεναι καὶ διαρριπτοῦνται ἐσχάραι πυρός·
Hi:41:11 Out of his nostrils proceeds smoke of a furnace burning with fire of coals. (Job 41:11 Brenton)
Hi:41:11 z ust mu płomienie buchają, sypią się iskry ogniste. (Job 41:11 BT_4)
Hi:41:11 ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύονται λαμπάδες καιόμεναι καὶ διαρριπτοῦνται ἐσχάραι πυρός·
Hi:41:11 ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) λαμπά[δ]ς, -άδος, ἡ (cf. λύχνος and φανός) καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) καί     πῦρ, -ρός, τό
Hi:41:11 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By wychodzić Lampa Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium I też, nawet, mianowicie Ogień
Hi:41:11 e)k sto/matos au)tou= e)kporeu/ontai lampa/des kaio/menai kai\ diarriptou=ntai e)sCHa/rai puro/s·
Hi:41:11 ek stomatos autu ekporeuontai lampades kaiomenai kai diarriptuntai esCHarai pyros·
Hi:41:11 P N3M_GSN RD_GSM V1_PMI3P N3D_NPF V1_PMPNPF C V1_PMI3P N1A_NPF N3_GSN
Hi:41:11 out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma he/she/it/same to go out lamp to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate and also, even, namely ć ć fire
Hi:41:11 out of (+gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen) they-are-being-GO-ed-OUT lamps (nom|voc) while being-CALCINATED-ed (nom|voc) and     fire (gen)
Hi:41:11 Hi_41:11_1 Hi_41:11_2 Hi_41:11_3 Hi_41:11_4 Hi_41:11_5 Hi_41:11_6 Hi_41:11_7 Hi_41:11_8 Hi_41:11_9 Hi_41:11_10
Hi:41:11 x x x x x x x x x x
Hi:41:12 ἐκ μυκτήρων αὐτοῦ ἐκπορεύεται καπνὸς καμίνου καιομένης πυρὶ ἀνθράκων·
Hi:41:12 His breath is as live coals, and a flame goes out of his mouth. (Job 41:12 Brenton)
Hi:41:12 Dym wydobywa się z nozdrzy, jak z kotła pełnego wrzątku. (Job 41:12 BT_4)
Hi:41:12 ἐκ μυκτήρων αὐτοῦ ἐκπορεύεται καπνὸς καμίνου καιομένης πυρὶ ἀνθράκων·
Hi:41:12 ἐκ μυκτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) καπνός, -οῦ, ὁ κάμινος, -ου, ἡ καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό ἄνθραξ, -ακος, ὁ
Hi:41:12 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nozdrze [zobacz śluz] On/ona/to/to samo By wychodzić Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. Piec Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Ogień Węgiel drzewny
Hi:41:12 e)k muktE/rOn au)tou= e)kporeu/etai kapno\s kami/nou kaiome/nEs puri\ a)nTra/kOn·
Hi:41:12 ek myktErOn autu ekporeuetai kapnos kaminu kaiomenEs pyri anTrakOn·
Hi:41:12 P N3W_NSM RD_GSM V1_PMI3S N2_NSM N2_GSF V1_PMPGSF N3_DSN N3K_GPM
Hi:41:12 out of (+gen) ἐξ before vowels nostril [see mucus] he/she/it/same to go out fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. furnace to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate fire charcoal
Hi:41:12 out of (+gen) nostrils (gen) him/it/same (gen) he/she/it-is-being-GO-ed-OUT fume (nom) furnace (gen) while being-CALCINATED-ed (gen) fire (dat) charcoals (gen)
Hi:41:12 Hi_41:12_1 Hi_41:12_2 Hi_41:12_3 Hi_41:12_4 Hi_41:12_5 Hi_41:12_6 Hi_41:12_7 Hi_41:12_8 Hi_41:12_9
Hi:41:12 x x x x x x x x x
Hi:41:13 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἄνθρακες, φλὸξ δὲ ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται.
Hi:41:13 And power is lodged in his neck, before him destruction runs. (Job 41:13 Brenton)
Hi:41:13 Oddechem rozpala węgle, z paszczy tryska mu ogień. (Job 41:13 BT_4)
Hi:41:13 ψυχὴ αὐτοῦ ἄνθρακες, φλὸξ δὲ ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται.
Hi:41:13 ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθραξ, -ακος, ὁ φλόξ, -ογός, ἡ δέ ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -)
Hi:41:13 Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Węgiel drzewny Płomień zaś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By wychodzić
Hi:41:13 E( PSuCHE\ au)tou= a)/nTrakes, flo\X de\ e)k sto/matos au)tou= e)kporeu/etai.
Hi:41:13 hE PSyCHE autu anTrakes, floX de ek stomatos autu ekporeuetai.
Hi:41:13 RA_NSF N1_NSF RD_GSM N3K_NPM N3G_NSF x P N3M_GSN RD_GSM V1_PMI3S
Hi:41:13 the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same charcoal flame δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma he/she/it/same to go out
Hi:41:13 the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen) charcoals (nom|voc) flame (nom|voc) Yet out of (+gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen) he/she/it-is-being-GO-ed-OUT
Hi:41:13 Hi_41:13_1 Hi_41:13_2 Hi_41:13_3 Hi_41:13_4 Hi_41:13_5 Hi_41:13_6 Hi_41:13_7 Hi_41:13_8 Hi_41:13_9 Hi_41:13_10
Hi:41:13 x x x x x x x x x x
Hi:41:14 ἐν δὲ τραχήλῳ αὐτοῦ αὐλίζεται δύναμις, ἔμπροσθεν αὐτοῦ τρέχει ἀπώλεια.
Hi:41:14 The flesh also of his body is joined together: if one pours violence upon him, he shall not be moved. (Job 41:14 Brenton)
Hi:41:14 W szyi się kryje jego potęga, przed nim skacząc biegnie przestrach, (Job 41:14 BT_4)
Hi:41:14 ἐν δὲ τραχήλῳ αὐτοῦ αὐλίζεται δύναμις, ἔμπροσθεν αὐτοῦ τρέχει ἀπώλεια.
Hi:41:14 ἐν δέ τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) δύναμις, -εως, ἡ ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Hi:41:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Gardło On/ona/to/to samo By spędzać {By wydawać} noc Zdolność Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo By jechać Zniszczenie, zniszczenie
Hi:41:14 e)n de\ traCHE/lO| au)tou= au)li/DZetai du/namis, e)/mprosTen au)tou= tre/CHei a)pO/leia.
Hi:41:14 en de traCHElO autu auliDZetai dynamis, emprosTen autu treCHei apOleia.
Hi:41:14 P x N2_DSM RD_GSM V1_PMI3S N3I_NSF P RD_GSM V1_PAI3S N1A_NSF
Hi:41:14 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] throat he/she/it/same to spend the night ability before/in front of he/she/it/same to run annihilation, destruction
Hi:41:14 in/among/by (+dat) Yet throat (dat) him/it/same (gen) he/she/it-is-being-SPEND-ed-THE-NIGHT ability (nom) before/in front of him/it/same (gen) he/she/it-is-RUN-ing, you(sg)-are-being-RUN-ed (classical) annihilation, destruction (nom|voc)
Hi:41:14 Hi_41:14_1 Hi_41:14_2 Hi_41:14_3 Hi_41:14_4 Hi_41:14_5 Hi_41:14_6 Hi_41:14_7 Hi_41:14_8 Hi_41:14_9 Hi_41:14_10
Hi:41:14 x x x x x x x x x x
Hi:41:15 σάρκες δὲ σώματος αὐτοῦ κεκόλληνται· καταχέει ἐπ’ αὐτόν, οὐ σαλευθήσεται.
Hi:41:15 His heart is firm as a stone, and it stands like an unyielding anvil. (Job 41:15 Brenton)
Hi:41:15 części ciała spojone, jakby ulane, nieporuszone. (Job 41:15 BT_4)
Hi:41:15 σάρκες δὲ σώματος αὐτοῦ κεκόλληνται· καταχέει ἐπ’ αὐτόν, οὐ σαλευθήσεται.
Hi:41:15 σάρξ, -αρκός, ἡ δέ σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) κατα·χέω (κατα+χε-, κατα+χε(ε)·[σ]-, κατα+χε·[σ]-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-)
Hi:41:15 Ciało {Mięso} zaś Ciało On/ona/to/to samo By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem By lać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By trząść się (drżenie)
Hi:41:15 sa/rkes de\ sO/matos au)tou= keko/llEntai· kataCHe/ei e)p’ au)to/n, ou) saleuTE/setai.
Hi:41:15 sarkes de sOmatos autu kekollEntai· kataCHeei ep’ auton, u saleuTEsetai.
Hi:41:15 N3K_NPF x N3M_GSN RD_GSM VM_XPI3P V2_PAI3S P RD_ASM D VC_FPI3S
Hi:41:15 flesh δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] body he/she/it/same to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together to pour upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐχ before rough breathing to shake (tremor)
Hi:41:15 flesh (nom|voc) Yet body (gen) him/it/same (gen) they-have-been-JOIN-ed he/she/it-is-TO POUR-ing, you(sg)-are-being-TO POUR-ed (classical), he/she/it-will-TO POUR, you(sg)-will-be-TO POUR-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) not he/she/it-will-be-SHAKE-ed
Hi:41:15 Hi_41:15_1 Hi_41:15_2 Hi_41:15_3 Hi_41:15_4 Hi_41:15_5 Hi_41:15_6 Hi_41:15_7 Hi_41:15_8 Hi_41:15_9 Hi_41:15_10
Hi:41:15 x x x x x x x x x x
Hi:41:16 ἡ καρδία αὐτοῦ πέπηγεν ὡς λίθος, ἕστηκεν δὲ ὥσπερ ἄκμων ἀνήλατος.
Hi:41:16 And when he turns, he is a terror to the four-footed wild beasts which leap upon the earth. (Job 41:16 Brenton)
Hi:41:16 Serce ma twarde jak skała, jak dolny kamień młyński. (Job 41:16 BT_4)
Hi:41:16 καρδία αὐτοῦ πέπηγεν ὡς λίθος, ἕστηκεν δὲ ὥσπερ ἄκμων ἀνήλατος.
Hi:41:16 ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-) ὡς λίθος, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) δέ ὥσ·περ    
Hi:41:16 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By upadać Jak/jak Kamień By powodować stać zaś Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak"
Hi:41:16 E( kardi/a au)tou= pe/pEgen O(s li/Tos, e(/stEken de\ O(/sper a)/kmOn a)nE/latos.
Hi:41:16 hE kardia autu pepEgen hOs liTos, hestEken de hOsper akmOn anElatos.
Hi:41:16 RA_NSF N1A_NSF RD_GSM VX_XAI3S C N2_NSM VXI_XAI3S x D N3W_NSM A1B_NSM
Hi:41:16 the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to pitch as/like stone to cause to stand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć ć
Hi:41:16 the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-has-PITCH-ed as/like stone (nom) he/she/it-has-CAUSE-ed-TO-STand Yet just as    
Hi:41:16 Hi_41:16_1 Hi_41:16_2 Hi_41:16_3 Hi_41:16_4 Hi_41:16_5 Hi_41:16_6 Hi_41:16_7 Hi_41:16_8 Hi_41:16_9 Hi_41:16_10 Hi_41:16_11
Hi:41:16 x x x x x x x x x x x
Hi:41:17 στραφέντος δὲ αὐτοῦ φόβος θηρίοις τετράποσιν ἐπὶ γῆς ἁλλομένοις.
Hi:41:17 If spears should come against him, men will effect nothing, either with the spear or the breast-plate. (Job 41:17 Brenton)
Hi:41:17 Gdy wstaje, mocni drżą ze strachu i przerażeni tracą przytomność. (Job 41:17 BT_4)
Hi:41:17 στραφέντος δὲ αὐτοῦ φόβος θηρίοις τετράποσιν ἐπὶ γῆς ἁλλομένοις.
Hi:41:17 στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό φόβος, -ου, ὁ θηρίον, -ου, τό τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἅλλομαι (αλλ-, αλ(ε)·[σ]-, αλ·[σ]-, -, -, -)
Hi:41:17 By odwracać się zaś On/ona/to/to samo Obawa [zobacz fobię] Zwierzę Czworonożny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By skakać
Hi:41:17 strafe/ntos de\ au)tou= fo/bos TEri/ois tetra/posin e)pi\ gE=s a(llome/nois.
Hi:41:17 strafentos de autu fobos TEriois tetraposin epi gEs hallomenois.
Hi:41:17 VD_APPGSM x RD_GSM N2_NSM N2N_DPN N3_DPM P N1_GSF V1_PMPDPM
Hi:41:17 to turn δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same fear [see phobia] beast four-footed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land to leap
Hi:41:17 upon being-TURN-ed (gen) Yet him/it/same (gen) fear (nom) beasts (dat) four-footed ([Adj] dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) while being-LEAP-ed (dat)
Hi:41:17 Hi_41:17_1 Hi_41:17_2 Hi_41:17_3 Hi_41:17_4 Hi_41:17_5 Hi_41:17_6 Hi_41:17_7 Hi_41:17_8 Hi_41:17_9
Hi:41:17 x x x x x x x x x
Hi:41:18 ἐὰν συναντήσωσιν αὐτῷ λόγχαι, οὐδὲν μὴ ποιήσωσιν δόρυ ἐπηρμένον καὶ θώρακα·
Hi:41:18 For he considers iron as chaff, and brass as rotten wood. (Job 41:18 Brenton)
Hi:41:18 Bo cięcie mieczem bez skutku, jak dzida, strzała czy oszczep. (Job 41:18 BT_4)
Hi:41:18 ἐὰν συναντήσωσιν αὐτῷ λόγχαι, οὐδὲν μὴ ποιήσωσιν δόρυ ἐπηρμένον καὶ θώρακα·
Hi:41:18 ἐάν (εἰ ἄν) συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λόγχη, -ης, ἡ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δόρυ, δόρατος, τό ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) καί θώραξ, -ακος, ὁ
Hi:41:18 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By spotykać się On/ona/to/to samo Włócznia Nie jeden (nic, nikt) Nie By czynić/rób Włócznia By podnosić I też, nawet, mianowicie Napierśnik [zobacz klatkę piersiową]
Hi:41:18 e)a\n sunantE/sOsin au)tO=| lo/gCHai, ou)de\n mE\ poiE/sOsin do/ru e)pErme/non kai\ TO/raka·
Hi:41:18 ean synantEsOsin autO lonCHai, uden mE poiEsOsin dory epErmenon kai TOraka·
Hi:41:18 C VA_AAS3P RD_DSM N1_NPF A3_ASN D VA_AAS3P N3_ASN VM_XMPASN C N3K_APM
Hi:41:18 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to meet he/she/it/same spear not one (nothing, no one) not to do/make spear to raise and also, even, namely breastplate [see thorax]
Hi:41:18 if-ever they-should-MEET him/it/same (dat) spears (nom|voc) not one (nom|acc) not they-should-DO/MAKE spear (nom|acc|voc) having-been-RAISE-ed (acc, nom|acc|voc) and breastplate (acc)
Hi:41:18 Hi_41:18_1 Hi_41:18_2 Hi_41:18_3 Hi_41:18_4 Hi_41:18_5 Hi_41:18_6 Hi_41:18_7 Hi_41:18_8 Hi_41:18_9 Hi_41:18_10 Hi_41:18_11
Hi:41:18 x x x x x x x x x x x
Hi:41:19 ἥγηται μὲν γὰρ σίδηρον ἄχυρα, χαλκὸν δὲ ὥσπερ ξύλον σαθρόν·
Hi:41:19 The bow of brass shall not would him, he deems a slinger as grass. (Job 41:19 Brenton)
Hi:41:19 Dla niego żelazo - to plewy, brąz - niby drzewo zbutwiałe. (Job 41:19 BT_4)
Hi:41:19 ἥγηται μὲν γὰρ σίδηρον ἄχυρα, χαλκὸν δὲ ὥσπερ ξύλον σαθρόν·
Hi:41:19 ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) μέν γάρ σίδηρος, -ου, ὁ ἄχυρον, -ου, τό χαλκός, -οῦ, ὁ δέ ὥσ·περ ξύλον, -ου, τό  
Hi:41:19 By uważać Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Dla odtąd, jak Żelazny Plewy Miedź albo brąz zaś Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
Hi:41:19 E(/gEtai me\n ga\r si/dEron a)/CHura, CHalko\n de\ O(/sper Xu/lon saTro/n·
Hi:41:19 hEgEtai men gar sidEron aCHyra, CHalkon de hOsper Xylon saTron·
Hi:41:19 VM_XMI3S x x N2_ASM N2N_APN N2_ASM x D N2N_ASN A1A_ASN
Hi:41:19 to deem indeed (yet, certainly, surely) for since, as iron chaff copper or bronze δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć
Hi:41:19 he/she/it-should-be-being-DEEM-ed, he/she/it-has-been-DEEM-ed indeed for iron (acc) chaffs (nom|acc|voc) copper or bronze (acc) Yet just as tree/wooden thing (nom|acc|voc)  
Hi:41:19 Hi_41:19_1 Hi_41:19_2 Hi_41:19_3 Hi_41:19_4 Hi_41:19_5 Hi_41:19_6 Hi_41:19_7 Hi_41:19_8 Hi_41:19_9 Hi_41:19_10
Hi:41:19 x x x x x x x x x x
Hi:41:20 οὐ μὴ τρώσῃ αὐτὸν τόξον χάλκειον, ἥγηται μὲν πετροβόλον χόρτον·
Hi:41:20 Mauls are counted as stubble; and he laughs to scorn the waving of the firebrand. (Job 41:20 Brenton)
Hi:41:20 Nie płoszy go strzała z łuku, kamień z procy jest źdźbłem dla niego. (Job 41:20 BT_4)
Hi:41:20 οὐ μὴ τρώσῃ αὐτὸν τόξον χάλκειον, ἥγηται μὲν πετροβόλον χόρτον·
Hi:41:20 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   αὐτός αὐτή αὐτό τόξον, -ου, τό   ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) μέν   χόρτος, -ου, ὁ
Hi:41:20 ??? Przed przydechem mocnym Nie On/ona/to/to samo Kłaniaj się (też tęcza) By uważać Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Trawa
Hi:41:20 ou) mE\ trO/sE| au)to\n to/Xon CHa/lkeion, E(/gEtai me\n petrobo/lon CHo/rton·
Hi:41:20 u mE trOsE auton toXon CHalkeion, hEgEtai men petrobolon CHorton·
Hi:41:20 D D VA_AAS3S RD_ASM N2N_NSN N2N_NSN VM_XMI3S x N2_ASM N2_ASM
Hi:41:20 οὐχ before rough breathing not ć he/she/it/same Bow (also rainbow) ć to deem indeed (yet, certainly, surely) ć grass
Hi:41:20 not not   him/it/same (acc) Bow (nom|acc|voc)   he/she/it-should-be-being-DEEM-ed, he/she/it-has-been-DEEM-ed indeed   grass (acc)
Hi:41:20 Hi_41:20_1 Hi_41:20_2 Hi_41:20_3 Hi_41:20_4 Hi_41:20_5 Hi_41:20_6 Hi_41:20_7 Hi_41:20_8 Hi_41:20_9 Hi_41:20_10
Hi:41:20 x x x x x x x x x x
Hi:41:21 ὡς καλάμη ἐλογίσθησαν σφῦραι, καταγελᾷ δὲ σεισμοῦ πυρφόρου.
Hi:41:21 His lair is formed of sharp points; and all the gold of the sea under him is an immense quantity of clay. (Job 41:21 Brenton)
Hi:41:21 Dla niego źdźbłem maczuga, śmieje się z dzidy lecącej. (Job 41:21 BT_4)
Hi:41:21 ὡς καλάμη ἐλογίσθησαν σφῦραι, καταγελᾷ δὲ σεισμοῦ πυρφόρου.
Hi:41:21 ὡς καλάμη, -ης, ἡ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)   κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-) δέ σεισμός, -οῦ, ὁ  
Hi:41:21 Jak/jak Słoma Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi By śmiać się przy zaś Trzęsienie ziemi
Hi:41:21 O(s kala/mE e)logi/sTEsan sfu=rai, katagela=| de\ seismou= purfo/rou.
Hi:41:21 hOs kalamE elogisTEsan sfyrai, katagela de seismu pyrforu.
Hi:41:21 C N1_NSF VSI_API3P N1A_NPF V3_PAI3S x N2_GSM A1B_GSM
Hi:41:21 as/like straw to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks ć to laugh at δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earthquake ć
Hi:41:21 as/like straw (nom|voc) they-were-LOGICALLY SPEAK-ed   he/she/it-is-LAUGH-ing-AT, you(sg)-are-being-LAUGH-ed-AT, you(sg)-are-being-LAUGH-ed-AT (classical), he/she/it-should-be-LAUGH-ing-AT, you(sg)-should-be-being-LAUGH-ed-AT Yet earthquake (gen)  
Hi:41:21 Hi_41:21_1 Hi_41:21_2 Hi_41:21_3 Hi_41:21_4 Hi_41:21_5 Hi_41:21_6 Hi_41:21_7 Hi_41:21_8
Hi:41:21 x x x x x x x x
Hi:41:22 ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ ὀβελίσκοι ὀξεῖς, πᾶς δὲ χρυσὸς θαλάσσης ὑπ’ αὐτὸν ὥσπερ πηλὸς ἀμύθητος.
Hi:41:22 He makes the deep boil like a brazen caldron; and he regards the sea as a pot of ointment, (Job 41:22 Brenton)
Hi:41:22 Pod nim są ostre skorupy, ślad jakby wału zostawia na błocie. (Job 41:22 BT_4)
Hi:41:22 στρωμνὴ αὐτοῦ ὀβελίσκοι ὀξεῖς, πᾶς δὲ χρυσὸς θαλάσσης ὑπ’ αὐτὸν ὥσπερ πηλὸς ἀμύθητος.
Hi:41:22 ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό   ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ χρυσός, -οῦ, ὁ θάλασσα, -ης, ἡ ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ πηλός, -οῦ, ὁ  
Hi:41:22 On/ona/to/to samo Szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś Złoty Morze Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Glina
Hi:41:22 E( strOmnE\ au)tou= o)beli/skoi o)Xei=s, pa=s de\ CHruso\s Tala/ssEs u(p’ au)to\n O(/sper pElo\s a)mu/TEtos.
Hi:41:22 hE strOmnE autu obeliskoi oXeis, pas de CHrysos TalassEs hyp’ auton hOsper pElos amyTEtos.
Hi:41:22 RA_NSF N1_NSF RD_GSM N2_NPM A3U_NPM A3_NSM x N2_NSM N1S_GSF P RD_ASM D N2_NSM A1B_NSM
Hi:41:22 the ć he/she/it/same ć swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] gold sea under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" clay ć
Hi:41:22 the (nom)   him/it/same (gen)   swift ([Adj] acc, nom|voc) every (nom|voc) Yet gold (nom) sea (gen) under (+acc), by (+gen) him/it/same (acc) just as clay (nom)  
Hi:41:22 Hi_41:22_1 Hi_41:22_2 Hi_41:22_3 Hi_41:22_4 Hi_41:22_5 Hi_41:22_6 Hi_41:22_7 Hi_41:22_8 Hi_41:22_9 Hi_41:22_10 Hi_41:22_11 Hi_41:22_12 Hi_41:22_13 Hi_41:22_14
Hi:41:22 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:41:23 ἀναζεῖ τὴν ἄβυσσον ὥσπερ χαλκεῖον, ἥγηται δὲ τὴν θάλασσαν ὥσπερ ἐξάλειπτρον,
Hi:41:23 and the lowest part of the deep as a captive: he reckons the deep as his range. (Job 41:23 Brenton)
Hi:41:23 Głębię wód wzburzy jak kocioł, na wrzątek ją zdoła przemienić. (Job 41:23 BT_4)
Hi:41:23 ἀναζεῖ τὴν ἄβυσσον ὥσπερ χαλκεῖον, ἥγηται δὲ τὴν θάλασσαν ὥσπερ ἐξάλειπτρον,
Hi:41:23   ὁ ἡ τό ἄ·βυσσος, -ου, ἡ ὥσ·περ   ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) δέ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὥσ·περ  
Hi:41:23 Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" By uważać zaś Morze Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak"
Hi:41:23 a)naDZei= tE\n a)/busson O(/sper CHalkei=on, E(/gEtai de\ tE\n Ta/lassan O(/sper e)Xa/leiptron,
Hi:41:23 anaDZei tEn abysson hOsper CHalkeion, hEgEtai de tEn Talassan hOsper eXaleiptron,
Hi:41:23 V2_PAI3S RA_ASF N2_ASF D N2N_ASN VM_XMI3S x RA_ASF N1S_ASF D N2N_ASN
Hi:41:23 ć the abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć to deem δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the sea just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć
Hi:41:23   the (acc) abyss (acc) just as   he/she/it-should-be-being-DEEM-ed, he/she/it-has-been-DEEM-ed Yet the (acc) sea (acc) just as  
Hi:41:23 Hi_41:23_1 Hi_41:23_2 Hi_41:23_3 Hi_41:23_4 Hi_41:23_5 Hi_41:23_6 Hi_41:23_7 Hi_41:23_8 Hi_41:23_9 Hi_41:23_10 Hi_41:23_11
Hi:41:23 x x x x x x x x x x x
Hi:41:24 τὸν δὲ τάρταρον τῆς ἀβύσσου ὥσπερ αἰχμάλωτον· ἐλογίσατο ἄβυσσον εἰς περίπατον.
Hi:41:24 There is nothing upon the earth like to him, formed to be sported with by my angels. (Job 41:24 Brenton)
Hi:41:24 Za nim smuga się świeci na wodzie, topiel podobna do siwizny. (Job 41:24 BT_4)
Hi:41:24 τὸν δὲ τάρταρον τῆς ἀβύσσου ὥσπερ αἰχμάλωτον· ἐλογίσατο ἄβυσσον εἰς περίπατον.
Hi:41:24 ὁ ἡ τό δέ   ὁ ἡ τό ἄ·βυσσος, -ου, ἡ ὥσ·περ αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἄ·βυσσος, -ου, ἡ εἰς[1] περίπατος, -ου, ὁ [LXX]
Hi:41:24 zaś Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Pojmany; pojmany Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: Do (+przyspieszenie) Chodź
Hi:41:24 to\n de\ ta/rtaron tE=s a)bu/ssou O(/sper ai)CHma/lOton· e)logi/sato a)/busson ei)s peri/paton.
Hi:41:24 ton de tartaron tEs abyssu hOsper aiCHmalOton· elogisato abysson eis peripaton.
Hi:41:24 RA_ASM x N2_ASM RA_GSF N2_GSF D A1B_ASM VAI_AMI3S N2_ASF P N2_ASM
Hi:41:24 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" captive; captive to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: into (+acc) walk
Hi:41:24 the (acc) Yet   the (gen) abyss (gen) just as captive (acc); captive ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed abyss (acc) into (+acc) walk (acc)
Hi:41:24 Hi_41:24_1 Hi_41:24_2 Hi_41:24_3 Hi_41:24_4 Hi_41:24_5 Hi_41:24_6 Hi_41:24_7 Hi_41:24_8 Hi_41:24_9 Hi_41:24_10 Hi_41:24_11
Hi:41:24 x x x x x x x x x x x
Hi:41:25 οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἐπὶ τῆς γῆς ὅμοιον αὐτῷ πεποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων μου·
Hi:41:25 He beholds every high thing: and he is king of all that are in the waters. (Job 41:25 Brenton)
Hi:41:25 Nie ma mu równego na ziemi, uczyniono go nieustraszonym: (Job 41:25 BT_4)
Hi:41:25 οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἐπὶ τῆς γῆς ὅμοιον αὐτῷ πεποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων μου·
Hi:41:25 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὑπό ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:41:25 ??? Przed przydechem mocnym By być Nie jeden (nic, nikt) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Podobny On/ona/to/to samo By czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Ja
Hi:41:25 ou)k e)/stin ou)de\n e)pi\ tE=s gE=s o(/moion au)tO=| pepoiEme/non e)gkatapai/DZesTai u(po\ tO=n a)gge/lOn mou·
Hi:41:25 uk estin uden epi tEs gEs homoion autO pepoiEmenon enkatapaiDZesTai hypo tOn angelOn mu·
Hi:41:25 D V9_PAI3S A3_NSN P RA_GSF N1_GSF A1A_ASM RD_DSM VM_XMPASM V1_PMN P RA_GPM N2_GPM RP_GS
Hi:41:25 οὐχ before rough breathing to be not one (nothing, no one) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land similar he/she/it/same to do/make ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) I
Hi:41:25 not he/she/it-is not one (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) similar ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (dat) having-been-DO/MAKE-ed (acc, nom|acc|voc)   under (+acc), by (+gen) the (gen) messengers/angels (gen) me (gen)
Hi:41:25 Hi_41:25_1 Hi_41:25_2 Hi_41:25_3 Hi_41:25_4 Hi_41:25_5 Hi_41:25_6 Hi_41:25_7 Hi_41:25_8 Hi_41:25_9 Hi_41:25_10 Hi_41:25_11 Hi_41:25_12 Hi_41:25_13 Hi_41:25_14
Hi:41:25 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:41:26 πᾶν ὑψηλὸν ὁρᾷ, αὐτὸς δὲ βασιλεὺς πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασιν.
Hi:41:26  
Hi:41:26 Każde mocne zwierzę się lęka jego, króla wszystkich stworzeń». (Job 41:26 BT_4)
Hi:41:26 πᾶν ὑψηλὸν ὁρᾷ, αὐτὸς δὲ βασιλεὺς πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασιν.
Hi:41:26 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὑψηλός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δέ βασιλεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό
Hi:41:26 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Podniesiony By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo zaś Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Woda
Hi:41:26 pa=n u(PSElo\n o(ra=|, au)to\s de\ basileu\s pa/ntOn tO=n e)n toi=s u(/dasin.
Hi:41:26 pan hyPSElon hora, autos de basileus pantOn tOn en tois hydasin.
Hi:41:26 A3_ASN A1_ASN V3_PAI3S RD_NSM x N3V_NSM A3_GPM RA_GPM P RA_DPN N3T_DPN
Hi:41:26 every all, each, every, the whole of elevated to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the water
Hi:41:26 every (nom|acc|voc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is-SEE-ing, you(sg)-are-being-SEE-ed, you(sg)-are-being-SEE-ed (classical), he/she/it-should-be-SEE-ing, you(sg)-should-be-being-SEE-ed he/it/same (nom) Yet king (nom) all (gen) the (gen) in/among/by (+dat) the (dat) waters (dat)
Hi:41:26 Hi_41:26_1 Hi_41:26_2 Hi_41:26_3 Hi_41:26_4 Hi_41:26_5 Hi_41:26_6 Hi_41:26_7 Hi_41:26_8 Hi_41:26_9 Hi_41:26_10 Hi_41:26_11
Hi:41:26 x x x x x x x x x x x