Hi:40:1 καὶ ἀπεκρίθη κύριος ὁ θεὸς τῷ Ιωβ καὶ εἶπεν
Hi:40:1 And the Lord God answered Job, and said, (Job 39:31 Brenton)
Hi:40:1 Zwrócił się Pan do Hioba i rzekł: (Job 40:1 BT_4)
Hi:40:1 Καὶ ἀπεκρίθη κύριος θεὸς τῷ Ιωβ καὶ εἶπεν
Hi:40:1 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰώβ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:40:1 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Hiob I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Hi:40:1 *kai\ a)pekri/TE ku/rios o( Teo\s tO=| *iOb kai\ ei)=pen
Hi:40:1 kai apekriTE kyrios ho Teos tO iOb kai eipen
Hi:40:1 C VCI_API3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S
Hi:40:1 and also, even, namely to answer lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the Job and also, even, namely to say/tell
Hi:40:1 and he/she/it-was-ANSWER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (dat) Job (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed
Hi:40:1 Hi_40:1_1 Hi_40:1_2 Hi_40:1_3 Hi_40:1_4 Hi_40:1_5 Hi_40:1_6 Hi_40:1_7 Hi_40:1_8 Hi_40:1_9
Hi:40:1 x x x x x x x x x
Hi:40:2 Μὴ κρίσιν μετὰ ἱκανοῦ ἐκκλινεῖ, ἐλέγχων θεὸν ἀποκριθήσεται αὐτήν;
Hi:40:2 Will any one pervert judgment with the Mighty One? and he that reproves God, let him return it for answer. (Job 39:32 Brenton)
Hi:40:2 «Niech przeciwnik Wszechmocnego odpowie. Niech zabrzmi głos krytyka Boga!» (Job 40:2 BT_4)
Hi:40:2 Μὴ κρίσιν μετὰ ἱκανοῦ ἐκκλινεῖ, ἐλέγχων θεὸν ἀποκριθήσεται αὐτήν;
Hi:40:2 μή κρίσις, -εως, ἡ μετά ἱκανός -ή -όν; ἱκανόω (ικαν(ο)-, -, ικανω·σ-, -, -, ικανω·θ-) ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:40:2 Nie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Obszerny; by wystarczać By cofać się/unikaj Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Bóg  By odpowiadać On/ona/to/to samo
Hi:40:2 *mE\ kri/sin meta\ i(kanou= e)kklinei=, e)le/gCHOn Teo\n a)pokriTE/setai au)tE/n;
Hi:40:2 mE krisin meta hikanu ekklinei, elenCHOn Teon apokriTEsetai autEn;
Hi:40:2 D N3I_ASF P A1_GSM VF2_FAI3S V1_PAPNSM N2_ASM VC_FPI3S RD_ASF
Hi:40:2 not judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ample; to suffice to recoil/avoid conviction alternatively: correction, reproof, censure; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty god [see theology] to answer he/she/it/same
Hi:40:2 not judgment (acc) after (+acc), with (+gen) ample ([Adj] gen); be-you(sg)-SUFFICE-ing!, be-you(sg)-being-SUFFICE-ed!, he/she/it-was-SUFFICE-ing, you(sg)-were-being-SUFFICE-ed he/she/it-is-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-are-being-RECOIL/AVOID-ed (classical), he/she/it-will-RECOIL/AVOID, you(sg)-will-be-RECOIL/AVOID-ed (classical) convictions (gen); while REPROVE-ing (nom) god (acc) he/she/it-will-be-ANSWER-ed her/it/same (acc)
Hi:40:2 Hi_40:2_1 Hi_40:2_2 Hi_40:2_3 Hi_40:2_4 Hi_40:2_5 Hi_40:2_6 Hi_40:2_7 Hi_40:2_8 Hi_40:2_9
Hi:40:2 x x x x x x x x x
Hi:40:3 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει τῷ κυρίῳ
Hi:40:3 And Job answered and said to the Lord, (Job 39:33 Brenton)
Hi:40:3 A Hiob odpowiedział Panu: (Job 40:3 BT_4)
Hi:40:3 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει τῷ κυρίῳ
Hi:40:3 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ Ἰώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Hi:40:3 By zaprzyjaźniać się zaś Hiob By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Hi:40:3 *(upolabO\n de\ *iOb le/gei tO=| kuri/O|
Hi:40:3 ypolabOn de iOb legei tO kyriO
Hi:40:3 VB_AAPNSM x N_NSM V1_PAI3S RA_DSM N2_DSM
Hi:40:3 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Job to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Hi:40:3 upon TAKE UP-ing (nom) Yet Job (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Hi:40:3 Hi_40:3_1 Hi_40:3_2 Hi_40:3_3 Hi_40:3_4 Hi_40:3_5 Hi_40:3_6
Hi:40:3 x x x x x x
Hi:40:4 Τί ἔτι ἐγὼ κρίνομαι νουθετούμενος καὶ ἐλέγχων κύριον ἀκούων τοιαῦτα οὐθὲν ὤν; ἐγὼ δὲ τίνα ἀπόκρισιν δῶ πρὸς ταῦτα; χεῖρα θήσω ἐπὶ στόματί μου·
Hi:40:4 Why do I yet plead? being rebuked even while reproving the Lord: hearing such things, whereas I am nothing: and what shall I answer to these arguments? I will lay my hand upon my mouth. (Job 39:34 Brenton)
Hi:40:4 «Jam mały, cóż Ci odpowiem? - Rękę przyłożę do ust. (Job 40:4 BT_4)
Hi:40:4 Τί ἔτι ἐγὼ κρίνομαι νουθετούμενος καὶ ἐλέγχων κύριον ἀκούων τοιαῦτα οὐθὲν ὤν; ἐγὼ δὲ τίνα ἀπόκρισιν δῶ πρὸς ταῦτα; χεῖρα θήσω ἐπὶ στόματί μου·
Hi:40:4 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἔτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) νου·θετέω (νουθετ(ε)-, νουθετη·σ-, νουθετη·σ-, -, νενουθετη-, νουθετη·θ-) καί ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπό·κρισις, -εως, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) πρός οὗτος αὕτη τοῦτο χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐπί στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Hi:40:4 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Jeszcze/jeszcze Ja By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Do ??? I też, nawet, mianowicie Przeświadczenie alternatywnie: Skorygowanie, wyrzut, krytyka; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By słyszeć Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Nie jeden (nic, nikt) By być Ja zaś Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Odpowiedź By dawać; by wiązać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ręka By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Ja
Hi:40:4 *ti/ e)/ti e)gO\ kri/nomai nouTetou/menos kai\ e)le/gCHOn ku/rion a)kou/On toiau=ta ou)Te\n O)/n; e)gO\ de\ ti/na a)po/krisin dO= pro\s tau=ta; CHei=ra TE/sO e)pi\ sto/mati/ mou·
Hi:40:4 ti eti egO krinomai nuTetumenos kai elenCHOn kyrion akuOn toiauta uTen On; egO de tina apokrisin dO pros tauta; CHeira TEsO epi stomati mu·
Hi:40:4 RI_ASN D RP_NS V1_PMI1S V2_PPPNSM C V1_PAPNSM N2_ASM V1_PAPNSM A1_APN A3_ASN V9_PAPNSM RP_NS x RI_ASM N3I_ASF VO_AAS1S P RD_APN N3_ASF VF_FAI1S P N3M_DSN RP_GS
Hi:40:4 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. yet/still I to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn to ??? and also, even, namely conviction alternatively: correction, reproof, censure; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to hear such as this kind such, like [τοσαυτην] not one (nothing, no one) to be I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. answer to give; to bind toward (+acc,+gen,+dat) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] hand to place lay, put, set, situate, station upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mouth/maw stoma I
Hi:40:4 who/what/why (nom|acc) yet/still I (nom) I-am-being-JUDGE-ed while being-???-ed (nom) and convictions (gen); while REPROVE-ing (nom) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) while HEAR-ing (nom) such as this kind (nom|acc) not one (nom|acc) while being (nom) I (nom) Yet who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) answer (acc) I-should-GIVE; I-am-BIND-ing, I-should-be-BIND-ing toward (+acc,+gen,+dat) these (nom|acc) hand (acc) I-will-PLACE, I-should-PLACE upon/over (+acc,+gen,+dat) mouth/maw (dat) me (gen)
Hi:40:4 Hi_40:4_1 Hi_40:4_2 Hi_40:4_3 Hi_40:4_4 Hi_40:4_5 Hi_40:4_6 Hi_40:4_7 Hi_40:4_8 Hi_40:4_9 Hi_40:4_10 Hi_40:4_11 Hi_40:4_12 Hi_40:4_13 Hi_40:4_14 Hi_40:4_15 Hi_40:4_16 Hi_40:4_17 Hi_40:4_18 Hi_40:4_19 Hi_40:4_20 Hi_40:4_21 Hi_40:4_22 Hi_40:4_23 Hi_40:4_24
Hi:40:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:40:5 ἅπαξ λελάληκα, ἐπὶ δὲ τῷ δευτέρῳ οὐ προσθήσω.
Hi:40:5 I have spoken once; but I will not do so a second time. (Job 39:35 Brenton)
Hi:40:5 Raz przemówiłem, nie więcej, drugi raz niczego nie dodam». (Job 40:5 BT_4)
Hi:40:5 ἅπαξ λελάληκα, ἐπὶ δὲ τῷ δευτέρῳ οὐ προσθήσω.
Hi:40:5 ἅπαξ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί δέ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-)
Hi:40:5 Raz By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Drugi ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do
Hi:40:5 a(/paX lela/lEka, e)pi\ de\ tO=| deute/rO| ou) prosTE/sO.
Hi:40:5 hapaX lelalEka, epi de tO deuterO u prosTEsO.
Hi:40:5 D VX_XAI1S P x RA_DSM A1A_DSM D VF_FAI1S
Hi:40:5 once to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the second οὐχ before rough breathing to add to
Hi:40:5 once I-have-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet the (dat) second (dat) not I-will-ADD-TO, I-should-ADD-TO
Hi:40:5 Hi_40:5_1 Hi_40:5_2 Hi_40:5_3 Hi_40:5_4 Hi_40:5_5 Hi_40:5_6 Hi_40:5_7 Hi_40:5_8
Hi:40:5 x x x x x x x x
Hi:40:6 Ἔτι δὲ ὑπολαβὼν ὁ κύριος εἶπεν τῷ Ιωβ ἐκ τοῦ νέφους
Hi:40:6 And the Lord yet again answered and spoke to Job out of the cloud, saying, (Job 40:1 Brenton)
Hi:40:6 I z wichru odpowiedział Pan Hiobowi: (Job 40:6 BT_4)
Hi:40:6 Ἔτι δὲ ὑπολαβὼν κύριος εἶπεν τῷ Ιωβ ἐκ τοῦ νέφους
Hi:40:6 ἔτι δέ ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰώβ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη)
Hi:40:6 Jeszcze/jeszcze zaś By zaprzyjaźniać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Hiob Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Chmura
Hi:40:6 *)/eti de\ u(polabO\n o( ku/rios ei)=pen tO=| *iOb e)k tou= ne/fous
Hi:40:6 eti de hypolabOn ho kyrios eipen tO iOb ek tu nefus
Hi:40:6 D x VB_AAPNSM RA_NSM N2_NSM VBI_AAI3S RA_DSM N_DSM P RA_GSN N3E_GSN
Hi:40:6 yet/still δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take up the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell the Job out of (+gen) ἐξ before vowels the cloud
Hi:40:6 yet/still Yet upon TAKE UP-ing (nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) Job (indecl) out of (+gen) the (gen) cloud (gen)
Hi:40:6 Hi_40:6_1 Hi_40:6_2 Hi_40:6_3 Hi_40:6_4 Hi_40:6_5 Hi_40:6_6 Hi_40:6_7 Hi_40:6_8 Hi_40:6_9 Hi_40:6_10 Hi_40:6_11
Hi:40:6 x x x x x x x x x x x
Hi:40:7 Μή, ἀλλὰ ζῶσαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου, ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ μοι ἀποκρίθητι·
Hi:40:7 Nay, gird up now thy loins like a man; and I will ask thee, and do thou answer me. (Job 40:2 Brenton)
Hi:40:7 «Przepasz no biodra jak mocarz! Będę cię pytał - pouczysz Mnie. (Job 40:7 BT_4)
Hi:40:7 Μή, ἀλλὰ ζῶσαι ὥσπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου, ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ μοι ἀποκρίθητι·
Hi:40:7 μή ἀλλά ζώννυμι/ζωννύω (ζωννυ-, ζω·σ-, ζω·σ-, -, εζωσ-, -); ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὥσ·περ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
Hi:40:7 Nie Ale Do ???; do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Polędwica Ty; twój/twój(sg) By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają zaś Ty; twój/twój(sg) Ty zaś Ja By odpowiadać
Hi:40:7 *mE/, a)lla\ DZO=sai O(/sper a)nE\r tE\n o)sfu/n sou, e)rOtE/sO de/ se, su\ de/ moi a)pokri/TEti·
Hi:40:7 mE, alla DZOsai hOsper anEr tEn osfyn su, erOtEsO de se, sy de moi apokriTEti·
Hi:40:7 D C VO_AMD2S D N3_NSM RA_ASF N3U_ASF RP_GS VA_AAS1S x RP_AS RP_NS x RP_DS VC_APD2S
Hi:40:7 not but to ???; to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the loin you; your/yours(sg) to ask interrogate, question inquire,query, quest δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg) you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I to answer
Hi:40:7 not but to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt); while EXISTS-ing (nom|voc) just as man, husband (nom) the (acc) loin (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-ASK, I-should-ASK Yet you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg) (nom) Yet me (dat) be-you(sg)-ANSWER-ed!
Hi:40:7 Hi_40:7_1 Hi_40:7_2 Hi_40:7_3 Hi_40:7_4 Hi_40:7_5 Hi_40:7_6 Hi_40:7_7 Hi_40:7_8 Hi_40:7_9 Hi_40:7_10 Hi_40:7_11 Hi_40:7_12 Hi_40:7_13 Hi_40:7_14 Hi_40:7_15
Hi:40:7 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:40:8 μὴ ἀποποιοῦ μου τὸ κρίμα. οἴει δέ με ἄλλως σοι κεχρηματικέναι ἢ ἵνα ἀναφανῇς δίκαιος;
Hi:40:8 Do not set aside my judgment: and dost thou think that I have dealt with thee in any other way, than that thou mightest appear to be righteous? (Job 40:3 Brenton)
Hi:40:8 Naprawdę chcesz złamać me prawa? Wykażesz Mi zło? Jesteś czysty? (Job 40:8 BT_4)
Hi:40:8 μὴ ἀποποιοῦ μου τὸ κρίμα. οἴει δέ με ἄλλως σοι κεχρηματικέναι ἵνα ἀναφανῇς δίκαιος;
Hi:40:8 μή   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄλλως σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) χρηματίζω (χρηματιζ-, χρηματι(ε)·[σ]-/χρηματι·σ-, χρηματι·σ-, κεχρηματι·κ-, κεχρηματισ-, χρηματισ·θ-) ἤ[1] ἵνα ἀνα·φαίνω (ανα+φαιν-, ανα+φαν(ε)·[σ]-, ανα+φαν·[σ]-, -, -, ανα+φαν·[θ]-) δίκαιος -αία -ον
Hi:40:8 Nie Ja Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie By przypuszczać zaś Ja Inaczej Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do oracularize Albo żeby / ażeby / bo Na światło w górze Właśnie prawy, właśnie
Hi:40:8 mE\ a)popoiou= mou to\ kri/ma. oi)/ei de/ me a)/llOs soi keCHrEmatike/nai E)\ i(/na a)nafanE=|s di/kaios;
Hi:40:8 mE apopoiu mu to krima. oiei de me allOs soi keCHrEmatikenai E hina anafanEs dikaios;
Hi:40:8 D V2_PMD2S RP_GS RA_ASN N3M_ASN V1_PMI2S x RP_AS D RP_DS VX_XAN C C VD_APS2S A1A_NSM
Hi:40:8 not ć I the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation to suppose δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I otherwise you; your/yours(sg); to rub worn, rub to oracularize or so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to light up just righteous, just
Hi:40:8 not   me (gen) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) you(sg)-are-being-SUPPOSE-ed (classical) Yet me (acc) otherwise you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-have-ORACULARIZE-ed or so that / in order to /because you(sg)-should-LIGHT-UP, you(sg)-should-be-LIGHT-ed-UP just ([Adj] nom)
Hi:40:8 Hi_40:8_1 Hi_40:8_2 Hi_40:8_3 Hi_40:8_4 Hi_40:8_5 Hi_40:8_6 Hi_40:8_7 Hi_40:8_8 Hi_40:8_9 Hi_40:8_10 Hi_40:8_11 Hi_40:8_12 Hi_40:8_13 Hi_40:8_14 Hi_40:8_15
Hi:40:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:40:9 ἦ βραχίων σοί ἐστιν κατὰ τοῦ κυρίου, ἢ φωνῇ κατ’ αὐτὸν βροντᾷς;
Hi:40:9 Hast thou an arm like the Lord's? or dost thou thunder with a voice like his? (Job 40:4 Brenton)
Hi:40:9 Czy ramię masz mocne jak Bóg? Czy głos twój rozbrzmiewa jak Jego? (Job 40:9 BT_4)
Hi:40:9 βραχίων σοί ἐστιν κατὰ τοῦ κυρίου, φωνῇ κατ’ αὐτὸν βροντᾷς;
Hi:40:9 ἦ[2] βραχίων, -ονος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἤ[1] φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) κατά αὐτός αὐτή αὐτό  
Hi:40:9 Naprawdę Ręka {Broń} Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Albo Dźwięku/głos płacze; by brzmieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Hi:40:9 E)= braCHi/On soi/ e)stin kata\ tou= kuri/ou, E)\ fOnE=| kat’ au)to\n bronta=|s;
Hi:40:9 E braCHiOn soi estin kata tu kyriu, E fOnE kat’ auton brontas;
Hi:40:9 D N3N_NSM RP_DS V9_PAI3S P RA_GSM N2_GSM C N1_DSF P RD_ASM V3_PAI2S
Hi:40:9 truly arm you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. or sound/voice cries; to sound down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same ć
Hi:40:9 truly arm (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) or sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) him/it/same (acc)  
Hi:40:9 Hi_40:9_1 Hi_40:9_2 Hi_40:9_3 Hi_40:9_4 Hi_40:9_5 Hi_40:9_6 Hi_40:9_7 Hi_40:9_8 Hi_40:9_9 Hi_40:9_10 Hi_40:9_11 Hi_40:9_12
Hi:40:9 x x x x x x x x x x x x
Hi:40:10 ἀνάλαβε δὴ ὕψος καὶ δύναμιν, δόξαν δὲ καὶ τιμὴν ἀμφίεσαι·
Hi:40:10 Assume now a lofty bearing and power; and clothe thyself with glory and honour. (Job 40:5 Brenton)
Hi:40:10 Przywdziej potęgę, wyniosłość, przystrój się pięknem i siłą! (Job 40:10 BT_4)
Hi:40:10 ἀνάλαβε δὴ ὕψος καὶ δύναμιν, δόξαν δὲ καὶ τιμὴν ἀμφίεσαι·
Hi:40:10 ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) δή ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων καί δύναμις, -εως, ἡ δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) δέ καί τιμή, -ῆς, ἡ ἀμφιέννυμι (ath. αμφιεννυ-, -, αμφιε·σ-, -, ημφιεσ-, -)
Hi:40:10 By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Naprawdę Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja I też, nawet, mianowicie Zdolność Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do zaś I też, nawet, mianowicie Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Do ???
Hi:40:10 a)na/labe dE\ u(/PSos kai\ du/namin, do/Xan de\ kai\ timE\n a)mfi/esai·
Hi:40:10 analabe dE hyPSos kai dynamin, doXan de kai timEn amfiesai·
Hi:40:10 VB_AAD2S x N3E_ASN C N3I_ASF N1S_ASF x C N1_ASF VA_AMD2S
Hi:40:10 to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand indeed height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance and also, even, namely ability glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely honor honor, esteem, worship; of things: worth, value to ???
Hi:40:10 do-TAKE UP-you(sg)! indeed height (nom|acc|voc) and ability (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) Yet and honor (acc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt)
Hi:40:10 Hi_40:10_1 Hi_40:10_2 Hi_40:10_3 Hi_40:10_4 Hi_40:10_5 Hi_40:10_6 Hi_40:10_7 Hi_40:10_8 Hi_40:10_9 Hi_40:10_10
Hi:40:10 x x x x x x x x x x
Hi:40:11 ἀπόστειλον δὲ ἀγγέλους ὀργῇ, πᾶν δὲ ὑβριστὴν ταπείνωσον,
Hi:40:11 And send forth messengers with wrath; and lay low every haughty one. (Job 40:6 Brenton)
Hi:40:11 Wylewaj pyszny twój gniew, spojrzyj na dumnych i poniż ich: (Job 40:11 BT_4)
Hi:40:11 ἀπόστειλον δὲ ἀγγέλους ὀργῇ, πᾶν δὲ ὑβριστὴν ταπείνωσον,
Hi:40:11 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) δέ ἄγγελος, -ου, ὁ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ ὑβριστής, -οῦ, ὁ ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Hi:40:11 zamawiać zaś Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś ??? Do niżej
Hi:40:11 a)po/steilon de\ a)gge/lous o)rgE=|, pa=n de\ u(bristE\n tapei/nOson,
Hi:40:11 aposteilon de angelus orgE, pan de hybristEn tapeinOson,
Hi:40:11 VA_AAD2S x N2_APM N1_DSF A3_ASM x N1M_ASM VF_FAD2S
Hi:40:11 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) wrath fume, anger, rage every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ??? to lower
Hi:40:11 do-ORDER FORTH-you(sg)! Yet messengers/angels (acc) wrath (dat) every (nom|acc|voc) Yet ??? (acc) do-LOWER-you(sg)!, going-to-LOWER (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Hi:40:11 Hi_40:11_1 Hi_40:11_2 Hi_40:11_3 Hi_40:11_4 Hi_40:11_5 Hi_40:11_6 Hi_40:11_7 Hi_40:11_8
Hi:40:11 x x x x x x x x
Hi:40:12 ὑπερήφανον δὲ σβέσον, σῆψον δὲ ἀσεβεῖς παραχρῆμα,
Hi:40:12 Bring down also the proud man; and consume at once the ungodly. (Job 40:7 Brenton)
Hi:40:12 Popatrz, upokórz pyszałka, zniwecz na miejscu grzesznika! (Job 40:12 BT_4)
Hi:40:12 ὑπερήφανον δὲ σβέσον, σῆψον δὲ ἀσεβεῖς παραχρῆμα,
Hi:40:12 ὑπερή·φανος -ον δέ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) σήπω (σηπ-, -, σηψ-, σεσηπ·[κ]-, -, σαπ·[θ]-) δέ ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως)
Hi:40:12 Dumny zaś By gasić By gnić gnij zaś Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo Natychmiast natychmiastowy, teraźniejszość {prezent}, w tej chwili
Hi:40:12 u(perE/fanon de\ sbe/son, sE=PSon de\ a)sebei=s paraCHrE=ma,
Hi:40:12 hyperEfanon de sbeson, sEPSon de asebeis paraCHrEma,
Hi:40:12 A1B_ASM x VA_AAD2S VA_AAD2S x A3H_APM D
Hi:40:12 proud δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to extinguish to rot putrefy δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly; to be impious commit sacrilege forthwith immediate, the present, at the moment
Hi:40:12 proud ([Adj] acc, nom|acc|voc) Yet do-EXTINGUISH-you(sg)!, going-to-EXTINGUISH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) do-ROT-you(sg)! Yet ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE forthwith
Hi:40:12 Hi_40:12_1 Hi_40:12_2 Hi_40:12_3 Hi_40:12_4 Hi_40:12_5 Hi_40:12_6 Hi_40:12_7
Hi:40:12 x x x x x x x
Hi:40:13 κρύψον δὲ εἰς γῆν ἔξω ὁμοθυμαδόν, τὰ δὲ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας ἔμπλησον·
Hi:40:13 And hide them together in the earth; and fill their faces with shame. (Job 40:8 Brenton)
Hi:40:13 Zakop ich razem w piasku, w ukryciu zachowaj ich twarze! (Job 40:13 BT_4)
Hi:40:13 κρύψον δὲ εἰς γῆν ἔξω ὁμοθυμαδόν, τὰ δὲ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας ἔμπλησον·
Hi:40:13 κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) δέ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁμοθυμαδόν ὁ ἡ τό δέ πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·τιμία, -ας, ἡ ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
Hi:40:13 By ukrywać się ukrywaj, kryj się zaś Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany W solidarności to jest, z tym samym "uczuciem". To jest sprawa "harmonijnego" ??µ?? ?? ????? Nie ????????µ?? ?? ???. zaś Twarz On/ona/to/to samo Hańba By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze
Hi:40:13 kru/PSon de\ ei)s gE=n e)/XO o(moTumado/n, ta\ de\ pro/sOpa au)tO=n a)timi/as e)/mplEson·
Hi:40:13 kryPSon de eis gEn eXO homoTymadon, ta de prosOpa autOn atimias emplEson·
Hi:40:13 VA_AAD2S x P N1_ASF D D RA_APN x N2N_APN RD_GPM N1A_GSF VA_AAD2S
Hi:40:13 to hide conceal, skulk δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) earth/land outside; to have; to be permitted in solidarity i.e., with the same "feeling". It is a matter of "harmonious" θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί. the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] face he/she/it/same dishonor to satisfy fill up
Hi:40:13 do-HIDE-you(sg)!, going-to-HIDE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Yet into (+acc) earth/land (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED in solidarity the (nom|acc) Yet faces (nom|acc|voc) them/same (gen) dishonor (gen) do-SATISFY-you(sg)!, going-to-SATISFY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Hi:40:13 Hi_40:13_1 Hi_40:13_2 Hi_40:13_3 Hi_40:13_4 Hi_40:13_5 Hi_40:13_6 Hi_40:13_7 Hi_40:13_8 Hi_40:13_9 Hi_40:13_10 Hi_40:13_11 Hi_40:13_12
Hi:40:13 x x x x x x x x x x x x
Hi:40:14 ὁμολογήσω ἄρα ὅτι δύναται ἡ δεξιά σου σῶσαι. –
Hi:40:14 Then will I confess that thy right hand can save thee. (Job 40:9 Brenton)
Hi:40:14 Nawet cię za to pochwalę, że twa prawica przemogła. (Job 40:14 BT_4)
Hi:40:14 ὁμολογήσω ἄρα ὅτι δύναται δεξιά σου σῶσαι.
Hi:40:14 ὁμο·λογέω (ομολογ(ε)-, ομολογη·σ-, ομολογη·σ-, -, -, -) ἄρα[2] ὅτι δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)  
Hi:40:14 By uznawać dopuszczaj, wyznaj, przyznaj się, zgadzaj się, przyznaj, przyznaj, przyznaj, własny, twierdź Tak Ponieważ/tamto Zdolny; do zdolnego W prawo Ty; twój/twój(sg) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać  
Hi:40:14 o(mologE/sO a)/ra o(/ti du/natai E( deXia/ sou sO=sai.
Hi:40:14 homologEsO ara hoti dynatai hE deXia su sOsai.
Hi:40:14 VF_FAI1S x C V6_PMI3S RA_NSF A1A_APN RP_GS VA_AAN
Hi:40:14 to acknowledge admit, avow, come clean, agree, grant, concede, confess, own, profess so because/that capable; to able the right you; your/yours(sg) to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save  
Hi:40:14 I-will-ACKNOWLEDGE, I-should-ACKNOWLEDGE so because/that capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-SAVE, be-you(sg)-SAVE-ed!, he/she/it-happens-to-SAVE (opt)  
Hi:40:14 Hi_40:14_1 Hi_40:14_2 Hi_40:14_3 Hi_40:14_4 Hi_40:14_5 Hi_40:14_6 Hi_40:14_7 Hi_40:14_8 Hi_40:14_9
Hi:40:14 x x x x x x x x x
Hi:40:15 ἀλλὰ δὴ ἰδοὺ θηρία παρὰ σοί· χόρτον ἴσα βουσὶν ἐσθίει.
Hi:40:15 But now look at the wild beasts with thee; they eat grass like oxen. (Job 40:10 Brenton)
Hi:40:15 Oto hipopotama - jak ciebie go stworzyłem - jak wół on trawą się żywi. (Job 40:15 BT_4)
Hi:40:15 ἀλλὰ δὴ ἰδοὺ θηρία παρὰ σοί· χόρτον ἴσα βουσὶν ἐσθίει.
Hi:40:15 ἀλλά δή ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) θηρίον, -ου, τό παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) χόρτος, -ου, ὁ ἴσος -η -ον βοῦς, βοός, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
Hi:40:15 Ale Naprawdę By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Zwierzę fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Trawa Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Wół By jeść
Hi:40:15 a)lla\ dE\ i)dou\ TEri/a para\ soi/· CHo/rton i)/sa bousi\n e)sTi/ei.
Hi:40:15 alla dE idu TEria para soi· CHorton isa busin esTiei.
Hi:40:15 C x I N2N_APN P RP_DS N2_ASM D N3_DPF V1_PAI3S
Hi:40:15 but indeed to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), beast frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub grass resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical ox to eat
Hi:40:15 but indeed be-you(sg)-SEE-ed! beasts (nom|acc|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) grass (acc) resemble ([Adj] nom|acc|voc) oxen (dat) he/she/it-is-EAT-ing, you(sg)-are-being-EAT-ed (classical)
Hi:40:15 Hi_40:15_1 Hi_40:15_2 Hi_40:15_3 Hi_40:15_4 Hi_40:15_5 Hi_40:15_6 Hi_40:15_7 Hi_40:15_8 Hi_40:15_9 Hi_40:15_10
Hi:40:15 x x x x x x x x x x
Hi:40:16 ἰδοὺ δὴ ἰσχὺς αὐτοῦ ἐπ’ ὀσφύι, ἡ δὲ δύναμις ἐπ’ ὀμφαλοῦ γαστρός·
Hi:40:16 Behold now, his strength is in his loins, and his force is in the navel of his belly. (Job 40:11 Brenton)
Hi:40:16 Siłę swoją ma w biodrach, a moc swą ma w mięśniach brzucha. (Job 40:16 BT_4)
Hi:40:16 ἰδοὺ δὴ ἰσχὺς αὐτοῦ ἐπ’ ὀσφύι, δὲ δύναμις ἐπ’ ὀμφαλοῦ γαστρός·
Hi:40:16 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὀσφῦς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό δέ δύναμις, -εως, ἡ ἐπί   γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ
Hi:40:16 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę Siła On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Polędwica zaś Zdolność Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brzuch
Hi:40:16 i)dou\ dE\ i)sCHu\s au)tou= e)p’ o)sfu/i, E( de\ du/namis e)p’ o)mfalou= gastro/s·
Hi:40:16 idu dE isCHys autu ep’ osfyi, hE de dynamis ep’ omfalu gastros·
Hi:40:16 I x N3U_NSF RD_GSM P N3U_DSF RA_NSF x N3I_NSF P N2_GSM N3_GSF
Hi:40:16 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed strength he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing loin the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ability upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć belly
Hi:40:16 be-you(sg)-SEE-ed! indeed strength (nom) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) loin (dat) the (nom) Yet ability (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat)   belly (gen)
Hi:40:16 Hi_40:16_1 Hi_40:16_2 Hi_40:16_3 Hi_40:16_4 Hi_40:16_5 Hi_40:16_6 Hi_40:16_7 Hi_40:16_8 Hi_40:16_9 Hi_40:16_10 Hi_40:16_11 Hi_40:16_12
Hi:40:16 x x x x x x x x x x x x
Hi:40:17 ἔστησεν οὐρὰν ὡς κυπάρισσον, τὰ δὲ νεῦρα αὐτοῦ συμπέπλεκται·
Hi:40:17 He sets up his tail like a cypress; and his nerves are wrapped together. (Job 40:12 Brenton)
Hi:40:17 Ogonem zawija jak cedrem, ścięgna bioder ma silnie związane, (Job 40:17 BT_4)
Hi:40:17 ἔστησεν οὐρὰν ὡς κυπάρισσον, τὰ δὲ νεῦρα αὐτοῦ συμπέπλεκται·
Hi:40:17 ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) οὐρά, -ᾶς, ἡ ὡς   ὁ ἡ τό δέ νευρά, -ᾶς, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό  
Hi:40:17 By powodować stać Ogon Jak/jak zaś Cięciwa On/ona/to/to samo
Hi:40:17 e)/stEsen ou)ra\n O(s kupa/risson, ta\ de\ neu=ra au)tou= sumpe/plektai·
Hi:40:17 estEsen uran hOs kyparisson, ta de neura autu sympeplektai·
Hi:40:17 VAI_AAI3S N1A_ASF C N2_ASM RA_NPN x N2N_NPN RD_GSM VK_XPI3S
Hi:40:17 to cause to stand tail as/like ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] bowstring he/she/it/same ć
Hi:40:17 he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand tail (acc) as/like   the (nom|acc) Yet bowstring (nom|voc) him/it/same (gen)  
Hi:40:17 Hi_40:17_1 Hi_40:17_2 Hi_40:17_3 Hi_40:17_4 Hi_40:17_5 Hi_40:17_6 Hi_40:17_7 Hi_40:17_8 Hi_40:17_9
Hi:40:17 x x x x x x x x x
Hi:40:18 αἱ πλευραὶ αὐτοῦ πλευραὶ χάλκειαι, ἡ δὲ ῥάχις αὐτοῦ σίδηρος χυτός.
Hi:40:18 His sides are sides of brass; and his backbone is as cast iron. (Job 40:13 Brenton)
Hi:40:18 jego kości jak rury miedziane, jego nogi jak sztaby żelazne. (Job 40:18 BT_4)
Hi:40:18 αἱ πλευραὶ αὐτοῦ πλευραὶ χάλκειαι, δὲ ῥάχις αὐτοῦ σίδηρος χυτός.
Hi:40:18 ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πλευρά, -ᾶς, ἡ   ὁ ἡ τό δέ   αὐτός αὐτή αὐτό σίδηρος, -ου, ὁ  
Hi:40:18 Żebro On/ona/to/to samo Żebro zaś On/ona/to/to samo Żelazny
Hi:40:18 ai( pleurai\ au)tou= pleurai\ CHa/lkeiai, E( de\ r(a/CHis au)tou= si/dEros CHuto/s.
Hi:40:18 hai pleurai autu pleurai CHalkeiai, hE de raCHis autu sidEros CHytos.
Hi:40:18 RA_NPF N1A_NPF RD_GSM N1A_NPF A1A_NPF RA_NSF x N3I_NSF RD_GSM N2_NSM A1_NSM
Hi:40:18 the rib he/she/it/same rib ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć he/she/it/same iron ć
Hi:40:18 the (nom) ribs (nom|voc) him/it/same (gen) ribs (nom|voc)   the (nom) Yet   him/it/same (gen) iron (nom)  
Hi:40:18 Hi_40:18_1 Hi_40:18_2 Hi_40:18_3 Hi_40:18_4 Hi_40:18_5 Hi_40:18_6 Hi_40:18_7 Hi_40:18_8 Hi_40:18_9 Hi_40:18_10 Hi_40:18_11
Hi:40:18 x x x x x x x x x x x
Hi:40:19 τοῦτ’ ἔστιν ἀρχὴ πλάσματος κυρίου, πεποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.
Hi:40:19 This is the chief of the creation of the Lord; made to be played with by his angels. (Job 40:14 Brenton)
Hi:40:19 Wyborne to dzieło Boże, Stwórca dał mu twardy miecz. (Job 40:19 BT_4)
Hi:40:19 τοῦτ’ ἔστιν ἀρχὴ πλάσματος κυρίου, πεποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.
Hi:40:19 οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀρχή, -ῆς, ἡ πλάσμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὑπό ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:40:19 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Początek Kształtowana rzecz, obraz, figura Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo
Hi:40:19 tou=t’ e)/stin a)rCHE\ pla/smatos kuri/ou, pepoiEme/non e)gkatapai/DZesTai u(po\ tO=n a)gge/lOn au)tou=.
Hi:40:19 tut’ estin arCHE plasmatos kyriu, pepoiEmenon enkatapaiDZesTai hypo tOn angelOn autu.
Hi:40:19 RD_NSN V9_PAI3S N1_NSF N3M_GSN N2_GSM VM_XPPASM V1_PMN P RA_GPM N2_GPM RD_GSM
Hi:40:19 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be beginning formed thing, image, figure lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same
Hi:40:19 this (nom|acc) he/she/it-is beginning (nom|voc) formed thing, image, figure (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) having-been-DO/MAKE-ed (acc, nom|acc|voc)   under (+acc), by (+gen) the (gen) messengers/angels (gen) him/it/same (gen)
Hi:40:19 Hi_40:19_1 Hi_40:19_2 Hi_40:19_3 Hi_40:19_4 Hi_40:19_5 Hi_40:19_6 Hi_40:19_7 Hi_40:19_8 Hi_40:19_9 Hi_40:19_10 Hi_40:19_11
Hi:40:19 x x x x x x x x x x x
Hi:40:20 ἐπελθὼν δὲ ἐπ’ ὄρος ἀκρότομον ἐποίησεν χαρμονὴν τετράποσιν ἐν τῷ ταρτάρῳ·
Hi:40:20 And when he has gone up to a steep mountain, he causes joy to the quadrupeds in the deep. (Job 40:15 Brenton)
Hi:40:20 Żywność przynoszą mu góry: zwierzyna, co tam się bawi. (Job 40:20 BT_4)
Hi:40:20 ἐπελθὼν δὲ ἐπ’ ὄρος ἀκρότομον ἐποίησεν χαρμονὴν τετράποσιν ἐν τῷ ταρτάρῳ·
Hi:40:20 ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ἐπί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος ἐν ὁ ἡ τό  
Hi:40:20 Do zbliżanie siebie zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź By czynić/rób Czworonożny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Hi:40:20 e)pelTO\n de\ e)p’ o)/ros a)kro/tomon e)poi/Esen CHarmonE\n tetra/posin e)n tO=| tarta/rO|·
Hi:40:20 epelTOn de ep’ oros akrotomon epoiEsen CHarmonEn tetraposin en tO tartarO·
Hi:40:20 VB_AAPNSM x P N3E_ASN A1B_ASN VAI_AAI3S N1_ASF N3_DPM P RA_DSM N2_DSM
Hi:40:20 to oncoming δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mount ć to do/make ć four-footed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Hi:40:20 upon ONCOMING-ing (nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) mount (nom|acc|voc)   he/she/it-DO/MAKE-ed   four-footed ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat)  
Hi:40:20 Hi_40:20_1 Hi_40:20_2 Hi_40:20_3 Hi_40:20_4 Hi_40:20_5 Hi_40:20_6 Hi_40:20_7 Hi_40:20_8 Hi_40:20_9 Hi_40:20_10 Hi_40:20_11
Hi:40:20 x x x x x x x x x x x
Hi:40:21 ὑπὸ παντοδαπὰ δένδρα κοιμᾶται παρὰ πάπυρον καὶ κάλαμον καὶ βούτομον·
Hi:40:21 He lies under trees of every kind, by the papyrus, and reed, and bulrush. (Job 40:16 Brenton)
Hi:40:21 On leży pod krzewem lotosu, w ukryciu trzcin i trzęsawisk. (Job 40:21 BT_4)
Hi:40:21 ὑπὸ παντοδαπὰ δένδρα κοιμᾶται παρὰ πάπυρον καὶ κάλαμον καὶ βούτομον·
Hi:40:21 ὑπό   δένδρον, -ου, τό κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) παρά   καί κάλαμος, -ου, ὁ καί  
Hi:40:21 Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo By dawać wytchnienie/snowi fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem I też, nawet, mianowicie Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina I też, nawet, mianowicie
Hi:40:21 u(po\ pantodapa\ de/ndra koima=tai para\ pa/puron kai\ ka/lamon kai\ bou/tomon·
Hi:40:21 hypo pantodapa dendra koimatai para papyron kai kalamon kai butomon·
Hi:40:21 P A1_APN N2N_APN V3_PMI3S P N2_ASM C N2_ASM C N2N_ASN
Hi:40:21 under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć tree to repose/sleep frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together ć and also, even, namely cane stick, rod; reed and also, even, namely ć
Hi:40:21 under (+acc), by (+gen)   trees (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-REPOSE/SLEEP-ed, he/she/it-should-be-being-REPOSE/SLEEP-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat)   and cane (acc) and  
Hi:40:21 Hi_40:21_1 Hi_40:21_2 Hi_40:21_3 Hi_40:21_4 Hi_40:21_5 Hi_40:21_6 Hi_40:21_7 Hi_40:21_8 Hi_40:21_9 Hi_40:21_10
Hi:40:21 x x x x x x x x x x
Hi:40:22 σκιάζονται δὲ ἐν αὐτῷ δένδρα μεγάλα σὺν ῥαδάμνοις καὶ κλῶνες ἄγνου.
Hi:40:22 And the great trees make a shadow over him with their branches, and so do the bushes of the field. (Job 40:17 Brenton)
Hi:40:22 Lotos dostarcza mu cienia, otoczeniem są wierzby potoku. (Job 40:22 BT_4)
Hi:40:22 σκιάζονται δὲ ἐν αὐτῷ δένδρα μεγάλα σὺν ῥαδάμνοις καὶ κλῶνες ἄγνου.
Hi:40:22   δέ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό δένδρον, -ου, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α σύν   καί   ἁγνός -ή -όν
Hi:40:22 zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Drzewo Wielki Razem z/włączając (+dat) I też, nawet, mianowicie Czysty
Hi:40:22 skia/DZontai de\ e)n au)tO=| de/ndra mega/la su\n r(ada/mnois kai\ klO=nes a)/gnou.
Hi:40:22 skiaDZontai de en autO dendra megala syn radamnois kai klOnes agnu.
Hi:40:22 V1_PMI3P x P RD_DSN N2N_NPN A1_NPN P N2_DPM C N3W_NPM N2_GSM
Hi:40:22 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same tree great together with/including (+dat) ć and also, even, namely ć pure
Hi:40:22   Yet in/among/by (+dat) him/it/same (dat) trees (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) together with/including (+dat)   and   pure ([Adj] gen)
Hi:40:22 Hi_40:22_1 Hi_40:22_2 Hi_40:22_3 Hi_40:22_4 Hi_40:22_5 Hi_40:22_6 Hi_40:22_7 Hi_40:22_8 Hi_40:22_9 Hi_40:22_10 Hi_40:22_11
Hi:40:22 x x x x x x x x x x x
Hi:40:23 ἐὰν γένηται πλήμμυρα, οὐ μὴ αἰσθηθῇ, πέποιθεν ὅτι προσκρούσει ὁ Ιορδάνης εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ.
Hi:40:23 If there should be a flood, he will not perceive it; he trust that Jordan will rush up into his mouth. (Job 40:18 Brenton)
Hi:40:23 Gdy rzeka wezbrana, niespieszny, spokojny, choć prąd sięga paszczy. (Job 40:23 BT_4)
Hi:40:23 ἐὰν γένηται πλήμμυρα, οὐ μὴ αἰσθηθῇ, πέποιθεν ὅτι προσκρούσει Ιορδάνης εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ.
Hi:40:23 ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πλήμμυρα, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή αἰσθάνομαι (αισθαν-, αισθη·σ-, αισθη·σ- or 2nd αισθ-, -, -, αισθαν·θ-/αισθη·θ-) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὅτι   ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:40:23 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Powódź ??? Przed przydechem mocnym Nie By spostrzegać By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Ponieważ/tamto Jordan [rzeka z] Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Hi:40:23 e)a\n ge/nEtai plE/mmura, ou) mE\ ai)sTETE=|, pe/poiTen o(/ti proskrou/sei o( *iorda/nEs ei)s to\ sto/ma au)tou=.
Hi:40:23 ean genEtai plEmmyra, u mE aisTETE, pepoiTen hoti proskrusei ho iordanEs eis to stoma autu.
Hi:40:23 C VB_AMS3S N1A_NSF D D VS_APS3S VX_XAI3S C VF_FAI3S RA_NSM N1M_NSM P RA_ASN N3M_ASN RD_GSN
Hi:40:23 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen flood οὐχ before rough breathing not to perceive to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence because/that ć the Jordan [river of] into (+acc) the mouth/maw stoma he/she/it/same
Hi:40:23 if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed flood (nom|voc) not not he/she/it-should-be-PERCEIVE-ed he/she/it-has-PERSUADE/CONVINCE-ed because/that   the (nom) Jordan (nom) into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Hi:40:23 Hi_40:23_1 Hi_40:23_2 Hi_40:23_3 Hi_40:23_4 Hi_40:23_5 Hi_40:23_6 Hi_40:23_7 Hi_40:23_8 Hi_40:23_9 Hi_40:23_10 Hi_40:23_11 Hi_40:23_12 Hi_40:23_13 Hi_40:23_14 Hi_40:23_15
Hi:40:23 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:40:24 ἐν τῷ ὀφθαλμῷ αὐτοῦ δέξεται αὐτόν, ἐνσκολιευόμενος τρήσει ῥῖνα; –
Hi:40:24 Yet one shall take him in his sight; one shall catch him with a cord, and pierce his nose. (Job 40:19 Brenton)
Hi:40:24 Czy można go złapać za oczy, przez nozdrza przesunąć pętlicę? (Job 40:24 BT_4)
Hi:40:24 ἐν τῷ ὀφθαλμῷ αὐτοῦ δέξεται αὐτόν, ἐνσκολιευόμενος τρήσει ῥῖνα;
Hi:40:24 ἐν ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό        
Hi:40:24 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo By przyjmować On/ona/to/to samo  
Hi:40:24 e)n tO=| o)fTalmO=| au)tou= de/Xetai au)to/n, e)nskolieuo/menos trE/sei r(i=na;
Hi:40:24 en tO ofTalmO autu deXetai auton, enskolieuomenos trEsei rina;
Hi:40:24 P RA_DSM N2_DSM RD_GSN VF_FMI3S RD_ASN V1_PMPNSM VF_FAI3S N3_ASF
Hi:40:24 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eye he/she/it/same to receive he/she/it/same ć ć ć  
Hi:40:24 in/among/by (+dat) the (dat) eye (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-RECEIVE-ed him/it/same (acc)        
Hi:40:24 Hi_40:24_1 Hi_40:24_2 Hi_40:24_3 Hi_40:24_4 Hi_40:24_5 Hi_40:24_6 Hi_40:24_7 Hi_40:24_8 Hi_40:24_9 Hi_40:24_10
Hi:40:24 x x x x x x x x x x
Hi:40:25 ἄξεις δὲ δράκοντα ἐν ἀγκίστρῳ, περιθήσεις δὲ φορβεὰν περὶ ῥῖνα αὐτοῦ;
Hi:40:25 But wilt thou catch the serpent with a hook, and put a halter about his nose? (Job 40:20 Brenton)
Hi:40:25 Czy krokodyla chwycisz na wędkę lub sznurem wyciągniesz mu język, (Job 40:25 BT_4)
Hi:40:25 ἄξεις δὲ δράκοντα ἐν ἀγκίστρῳ, περιθήσεις δὲ φορβεὰν περὶ ῥῖνα αὐτοῦ;
Hi:40:25 ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) δέ δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ἐν ἄγκιστρον, -ου, τό περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) δέ   περί   αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:40:25 By prowadzić zaś Smoka/wąż W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haczyk na ryby Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na zaś Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo
Hi:40:25 a)/Xeis de\ dra/konta e)n a)gki/strO|, periTE/seis de\ forbea\n peri\ r(i=na au)tou=;
Hi:40:25 aXeis de drakonta en ankistrO, periTEseis de forbean peri rina autu;
Hi:40:25 VF_FAI2S x N3_ASM P N2N_DSN VF_FAI2S x N1A_ASF P N3_ASF RD_GSM
Hi:40:25 to lead δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] dragon/serpent in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fishhook to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć about (+acc,+gen) ć he/she/it/same
Hi:40:25 you(sg)-will-LEAD Yet a symbol οf the papacy (acc) in/among/by (+dat) fishhook (dat) you(sg)-will-AROUND ABOUT Yet   about (+acc,+gen)   him/it/same (gen)
Hi:40:25 Hi_40:25_1 Hi_40:25_2 Hi_40:25_3 Hi_40:25_4 Hi_40:25_5 Hi_40:25_6 Hi_40:25_7 Hi_40:25_8 Hi_40:25_9 Hi_40:25_10 Hi_40:25_11
Hi:40:25 x x x x x x x x x x x
Hi:40:26 εἰ δήσεις κρίκον ἐν τῷ μυκτῆρι αὐτοῦ, ψελίῳ δὲ τρυπήσεις τὸ χεῖλος αὐτοῦ;
Hi:40:26 Or wilt thou fasten a ring in his nostril, and bore his lip with a clasp? (Job 40:21 Brenton)
Hi:40:26 czy przeciągniesz mu powróz przez nozdrza, a szczękę hakiem przewiercisz? (Job 40:26 BT_4)
Hi:40:26 εἰ δήσεις κρίκον ἐν τῷ μυκτῆρι αὐτοῦ, ψελίῳ δὲ τρυπήσεις τὸ χεῖλος αὐτοῦ;
Hi:40:26 εἰ δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό μυκτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό   δέ   ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:40:26 Jeżeli By wiązać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nozdrze [zobacz śluz] On/ona/to/to samo zaś Warga On/ona/to/to samo
Hi:40:26 ei) dE/seis kri/kon e)n tO=| muktE=ri au)tou=, PSeli/O| de\ trupE/seis to\ CHei=los au)tou=;
Hi:40:26 ei dEseis krikon en tO myktEri autu, PSeliO de trypEseis to CHeilos autu;
Hi:40:26 C VF_FAI2S N2_ASM P RA_DSM N3_DSM RD_GSM N2_DSN x VF_FAI2S RA_ASN N3E_ASN RD_GSM
Hi:40:26 if to bind ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nostril [see mucus] he/she/it/same ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the lip he/she/it/same
Hi:40:26 if you(sg)-will-BIND   in/among/by (+dat) the (dat) nostril (dat) him/it/same (gen)   Yet   the (nom|acc) lip (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Hi:40:26 Hi_40:26_1 Hi_40:26_2 Hi_40:26_3 Hi_40:26_4 Hi_40:26_5 Hi_40:26_6 Hi_40:26_7 Hi_40:26_8 Hi_40:26_9 Hi_40:26_10 Hi_40:26_11 Hi_40:26_12 Hi_40:26_13
Hi:40:26 x x x x x x x x x x x x x
Hi:40:27 λαλήσει δέ σοι δεήσει, ἱκετηρίᾳ μαλακῶς;
Hi:40:27 Will he address thee with a petition? softly, with the voice of a suppliant? (Job 40:22 Brenton)
Hi:40:27 Może cię poprosi o łaskę? czy powie ci dobre słowo? (Job 40:27 BT_4)
Hi:40:27 λαλήσει δέ σοι δεήσει, ἱκετηρίᾳ μαλακῶς;
Hi:40:27 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δέησις, -εως, ἡ ἱκετηρία, -ας, ἡ  
Hi:40:27 By mówić zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Obrona Petycja błagają, błaganie
Hi:40:27 lalE/sei de/ soi deE/sei, i(ketEri/a| malakO=s;
Hi:40:27 lalEsei de soi deEsei, hiketEria malakOs;
Hi:40:27 VF_FAI3S x RP_DS N3I_DSF A1A_DSF D
Hi:40:27 to speak δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub plea petition beseech, supplication ć
Hi:40:27 he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) plea (dat) petition (dat)  
Hi:40:27 Hi_40:27_1 Hi_40:27_2 Hi_40:27_3 Hi_40:27_4 Hi_40:27_5 Hi_40:27_6
Hi:40:27 x x x x x x
Hi:40:28 θήσεται δὲ διαθήκην μετὰ σοῦ, λήμψῃ δὲ αὐτὸν δοῦλον αἰώνιον;
Hi:40:28 And will he make a covenant with thee? and wilt thou take him for a perpetual servant? (Job 40:23 Brenton)
Hi:40:28 Czy zawrze z tobą przymierze, czy wciągniesz go na stałe do służby? (Job 40:28 BT_4)
Hi:40:28 θήσεται δὲ διαθήκην μετὰ σοῦ, λήμψῃ δὲ αὐτὸν δοῦλον αἰώνιον;
Hi:40:28 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) δέ δια·θήκη, -ης, ἡ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον αἰώνιος -ία -ον
Hi:40:28 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj zaś Konwencja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć zaś On/ona/to/to samo Haruj jak niewolnik; niewolniczy aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Hi:40:28 TE/setai de\ diaTE/kEn meta\ sou=, lE/mPSE| de\ au)to\n dou=lon ai)O/nion;
Hi:40:28 TEsetai de diaTEkEn meta su, lEmPSE de auton dulon aiOnion;
Hi:40:28 VF_FMI3S x N1_ASF P RP_GS VF_FMI2S x RD_ASM N2_ASM A1B_ASM
Hi:40:28 to place lay, put, set, situate, station δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] covenant after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same slave; servile aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Hi:40:28 he/she/it-will-be-PLACE-ed Yet covenant (acc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed Yet him/it/same (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:40:28 Hi_40:28_1 Hi_40:28_2 Hi_40:28_3 Hi_40:28_4 Hi_40:28_5 Hi_40:28_6 Hi_40:28_7 Hi_40:28_8 Hi_40:28_9 Hi_40:28_10
Hi:40:28 x x x x x x x x x x
Hi:40:29 παίξῃ δὲ ἐν αὐτῷ ὥσπερ ὀρνέῳ ἢ δήσεις αὐτὸν ὥσπερ στρουθίον παιδίῳ;
Hi:40:29 And wilt thou play with him as with a bird? or bind him as a sparrow for a child? (Job 40:24 Brenton)
Hi:40:29 Czy pobawisz się nim jak z wróblem, czy zwiążesz go dla swych córek? (Job 40:29 BT_4)
Hi:40:29 παίξῃ δὲ ἐν αὐτῷ ὥσπερ ὀρνέῳ δήσεις αὐτὸν ὥσπερ στρουθίον παιδίῳ;
Hi:40:29 παίζω (παιζ-, παιξ-, παιξ-, -, -, -) δέ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ ὄρνεον, -ου, τό ἤ[1] δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὥσ·περ στρουθίον, -ου, τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
Hi:40:29 By bawić się zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ptak Albo By wiązać On/ona/to/to samo Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Wróbel Dziecko
Hi:40:29 pai/XE| de\ e)n au)tO=| O(/sper o)rne/O| E)\ dE/seis au)to\n O(/sper strouTi/on paidi/O|;
Hi:40:29 paiXE de en autO hOsper orneO E dEseis auton hOsper struTion paidiO;
Hi:40:29 VF_FMI2S x P RD_DSM D N2N_DSN C VF_FAI2S RD_ASM D N2N_ASN N2N_DSN
Hi:40:29 to play δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" bird or to bind he/she/it/same just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" sparrow child
Hi:40:29 you(sg)-will-be-PLAY-ed, he/she/it-should-PLAY, you(sg)-should-be-PLAY-ed Yet in/among/by (+dat) him/it/same (dat) just as bird (dat) or you(sg)-will-BIND him/it/same (acc) just as sparrow (nom|acc|voc) child (dat)
Hi:40:29 Hi_40:29_1 Hi_40:29_2 Hi_40:29_3 Hi_40:29_4 Hi_40:29_5 Hi_40:29_6 Hi_40:29_7 Hi_40:29_8 Hi_40:29_9 Hi_40:29_10 Hi_40:29_11 Hi_40:29_12
Hi:40:29 x x x x x x x x x x x x
Hi:40:30 ἐνσιτοῦνται δὲ ἐν αὐτῷ ἔθνη, μεριτεύονται δὲ αὐτὸν Φοινίκων γένη;
Hi:40:30 And do the nations feed upon him, and the nations of the Phoenicians share him? (Job 40:25 Brenton)
Hi:40:30 Czy towarzysze go sprzedadzą, podzielą go między kupców? (Job 40:30 BT_4)
Hi:40:30 ἐνσιτοῦνται δὲ ἐν αὐτῷ ἔθνη, μεριτεύονται δὲ αὐτὸν Φοινίκων γένη;
Hi:40:30   δέ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   δέ αὐτός αὐτή αὐτό φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; Φοινικών, -ῶνος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] γένο·ς, -ους, τό
Hi:40:30 zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Naród [zobacz etniczny] zaś On/ona/to/to samo Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki; Miasto Dłoni {Palmy} Drzew [Jerycho; zobacz Dt. 34:3, 2 Chr. Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy
Hi:40:30 e)nsitou=ntai de\ e)n au)tO=| e)/TnE, meriteu/ontai de\ au)to\n *foini/kOn ge/nE;
Hi:40:30 ensituntai de en autO eTnE, meriteuontai de auton foinikOn genE;
Hi:40:30 V2_PMI3P x P RD_DSM N3E_NPN V1_PMI3P x RD_ASM N3K_GPM N3E_APN
Hi:40:30 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same nation [see ethnic] ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same date palm; Phoenician; City of Palm Trees [Jericho; see Dt. 34:3, 2 Chr. race race, class, kind
Hi:40:30   Yet in/among/by (+dat) him/it/same (dat) nations (nom|acc|voc)   Yet him/it/same (acc) date palms (gen); Phoenicians (gen); City of Palm Trees (nom|voc); purple-red ([Adj] gen) races (nom|acc|voc)
Hi:40:30 Hi_40:30_1 Hi_40:30_2 Hi_40:30_3 Hi_40:30_4 Hi_40:30_5 Hi_40:30_6 Hi_40:30_7 Hi_40:30_8 Hi_40:30_9 Hi_40:30_10
Hi:40:30 x x x x x x x x x x
Hi:40:31 πᾶν δὲ πλωτὸν συνελθὸν οὐ μὴ ἐνέγκωσιν βύρσαν μίαν οὐρᾶς αὐτοῦ καὶ ἐν πλοίοις ἁλιέων κεφαλὴν αὐτοῦ.
Hi:40:31 And all the ships come together would not be able to bear the mere skin of his tail; neither shall they carry his head in fishing-vessels. (Job 40:26 Brenton)
Hi:40:31 Czy przebijesz mu skórę harpunem, głowę mu dzidą przeszyjesz? (Job 40:31 BT_4)
Hi:40:31 πᾶν δὲ πλωτὸν συνελθὸν οὐ μὴ ἐνέγκωσιν βύρσαν μίαν οὐρᾶς αὐτοῦ καὶ ἐν πλοίοις ἁλιέων κεφαλὴν αὐτοῦ.
Hi:40:31 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ   συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός οὐρά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν πλοῖον, -ου, τό ἁλιεύς v.l. ἁλεεύς, -έως, ὁ κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:40:31 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś By zgadzać się razem pałkę razem, zbierał się, zbieraj się, spotykaj się, przychodź do wracaj do zdrowia ??? Przed przydechem mocnym Nie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Jeden Ogon On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Statek Rybak Głowa On/ona/to/to samo
Hi:40:31 pa=n de\ plOto\n sunelTo\n ou) mE\ e)ne/gkOsin bu/rsan mi/an ou)ra=s au)tou= kai\ e)n ploi/ois a(lie/On kefalE\n au)tou=.
Hi:40:31 pan de plOton synelTon u mE enenkOsin byrsan mian uras autu kai en ploiois halieOn kefalEn autu.
Hi:40:31 A3_NSN x A1_NSN VB_AAPNSN D D VAI_AAS3P N1A_ASF A1A_ASF N1A_GSF RD_GSM C P N2N_DPN N3V_GPM N1_ASF RD_GSM
Hi:40:31 every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to cohere stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate οὐχ before rough breathing not to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth ć one tail he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ship fisher head he/she/it/same
Hi:40:31 every (nom|acc|voc) Yet   do-COHERE-you(sg)!, upon COHERE-ing (nom|acc|voc, voc) not not they-should-BRING   one (acc) tail (gen), tails (acc) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) ships (dat) fishers (gen) head (acc) him/it/same (gen)
Hi:40:31 Hi_40:31_1 Hi_40:31_2 Hi_40:31_3 Hi_40:31_4 Hi_40:31_5 Hi_40:31_6 Hi_40:31_7 Hi_40:31_8 Hi_40:31_9 Hi_40:31_10 Hi_40:31_11 Hi_40:31_12 Hi_40:31_13 Hi_40:31_14 Hi_40:31_15 Hi_40:31_16 Hi_40:31_17
Hi:40:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:40:32 ἐπιθήσεις δὲ αὐτῷ χεῖρα μνησθεὶς πόλεμον τὸν γινόμενον ἐν σώματι αὐτοῦ, καὶ μηκέτι γινέσθω.
Hi:40:32 But thou shalt lay thy hand upon him once, remembering the war that is waged by his mouth; and let it not be done any more. (Job 40:27 Brenton)
Hi:40:32 Odważ się rękę nań włożyć, pamiętaj, nie wrócisz do walki. (Job 40:32 BT_4)
Hi:40:32 ἐπιθήσεις δὲ αὐτῷ χεῖρα μνησθεὶς πόλεμον τὸν γινόμενον ἐν σώματι αὐτοῦ, καὶ μηκέτι γινέσθω.
Hi:40:32 ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί μηκέτι (μή ἔτι) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Hi:40:32 By umieszczać dalej zaś On/ona/to/to samo Ręka By pamiętać/stawaj się uważającym z Wojna [zobacz polemiczny] By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciało On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Już nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Hi:40:32 e)piTE/seis de\ au)tO=| CHei=ra mnEsTei\s po/lemon to\n gino/menon e)n sO/mati au)tou=, kai\ mEke/ti gine/sTO.
Hi:40:32 epiTEseis de autO CHeira mnEsTeis polemon ton ginomenon en sOmati autu, kai mEketi ginesTO.
Hi:40:32 VF_FAI2S x RD_DSM N3_ASF VS_APPNSM N2_ASM RA_ASM V1_PMPASM P N3M_DSN RD_GSM C D V1_PMD3S
Hi:40:32 to place on δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same hand to remember/become mindful of war [see polemic] the to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among body he/she/it/same and also, even, namely no longer to become become, happen
Hi:40:32 you(sg)-will-PLACE ON Yet him/it/same (dat) hand (acc) upon being-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF (nom|voc) war (acc) the (acc) while being-BECOME-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) body (dat) him/it/same (gen) and no longer let-him/her/it-be-being-BECOME-ed!
Hi:40:32 Hi_40:32_1 Hi_40:32_2 Hi_40:32_3 Hi_40:32_4 Hi_40:32_5 Hi_40:32_6 Hi_40:32_7 Hi_40:32_8 Hi_40:32_9 Hi_40:32_10 Hi_40:32_11 Hi_40:32_12 Hi_40:32_13 Hi_40:32_14
Hi:40:32 x x x x x x x x x x x x x x