Hi:42:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει τῷ κυρίῳ
Hi:42:1 Then Job answered and said to the Lord, (Job 42:1 Brenton)
Hi:42:1 Hiob na to odpowiedział Panu, i rzekł: (Job 42:1 BT_4)
Hi:42:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει τῷ κυρίῳ
Hi:42:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ Ἰώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Hi:42:1 By zaprzyjaźniać się zaś Hiob By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Hi:42:1 *(upolabO\n de\ *iOb le/gei tO=| kuri/O|
Hi:42:1 ypolabOn de iOb legei tO kyriO
Hi:42:1 VB_AAPNSM x N_NSM V1_PAI3S RA_DSM N2_DSM
Hi:42:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Job to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Hi:42:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet Job (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Hi:42:1 Hi_42:1_1 Hi_42:1_2 Hi_42:1_3 Hi_42:1_4 Hi_42:1_5 Hi_42:1_6
Hi:42:1 x x x x x x
Hi:42:2 Οἶδα ὅτι πάντα δύνασαι, ἀδυνατεῖ δέ σοι οὐθέν.
Hi:42:2 I know that thou canst do all things, and nothing is impossible with thee. (Job 42:2 Brenton)
Hi:42:2 «Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. (Job 42:2 BT_4)
Hi:42:2 Οἶδα ὅτι πάντα δύνασαι, ἀδυνατεῖ δέ σοι οὐθέν.
Hi:42:2 οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
Hi:42:2 By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do zdolnego Do ??? zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Nie jeden (nic, nikt)
Hi:42:2 *oi)=da o(/ti pa/nta du/nasai, a)dunatei= de/ soi ou)Te/n.
Hi:42:2 oida hoti panta dynasai, adynatei de soi uTen.
Hi:42:2 VX_XAI1S C A3_APN V6_PMI2S V2_PAI3S x RP_DS A3_ASN
Hi:42:2 to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that every all, each, every, the whole of to able to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub not one (nothing, no one)
Hi:42:2 I-have-PERCEIVE-ed because/that all (nom|acc|voc), every (acc) you(sg)-are-being-ABLE-ed he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), be-you(sg)-???-ing! Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) not one (nom|acc)
Hi:42:2 Hi_42:2_1 Hi_42:2_2 Hi_42:2_3 Hi_42:2_4 Hi_42:2_5 Hi_42:2_6 Hi_42:2_7 Hi_42:2_8
Hi:42:2 x x x x x x x x
Hi:42:3 τίς γάρ ἐστιν ὁ κρύπτων σε βουλήν; φειδόμενος δὲ ῥημάτων καὶ σὲ οἴεται κρύπτειν; τίς δὲ ἀναγγελεῖ μοι ἃ οὐκ ᾔδειν, μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἃ οὐκ ἠπιστάμην;
Hi:42:3 For who is he that hides counsel from thee? or who keeps back his words, and thinks to hide them from thee? and who will tell me what I knew not, great and wonderful things which I understood not? (Job 42:3 Brenton)
Hi:42:3 Kto przesłania zamiar nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. (Job 42:3 BT_4)
Hi:42:3 τίς γάρ ἐστιν κρύπτων σε βουλήν; φειδόμενος δὲ ῥημάτων καὶ σὲ οἴεται κρύπτειν; τίς δὲ ἀναγγελεῖ μοι οὐκ ᾔδειν, μεγάλα καὶ θαυμαστὰ οὐκ ἠπιστάμην;
Hi:42:3 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κρύπτη, -ης, ἡ; κρυπτός -ή -όν; κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βουλή, -ῆς, ἡ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) δέ ῥῆμα[τ], -ατος, τό καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-) κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί θαυμαστός -ή -όν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -)
Hi:42:3 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak By być Krypta; tajny; by ukrywać się ukrywaj, kryj się Ty; twój/twój(sg) Planu/zamiar Zbywający {Oszczędzać} zaś Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) By przypuszczać By ukrywać się ukrywaj, kryj się Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zaś By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ja Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Wielki I też, nawet, mianowicie Cudowny Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć
Hi:42:3 ti/s ga/r e)stin o( kru/ptOn se boulE/n; feido/menos de\ r(Ema/tOn kai\ se\ oi)/etai kru/ptein; ti/s de\ a)naggelei= moi a(/ ou)k E)/|dein, mega/la kai\ Taumasta\ a(/ ou)k E)pista/mEn;
Hi:42:3 tis gar estin ho kryptOn se bulEn; feidomenos de rEmatOn kai se oietai kryptein; tis de anangelei moi ha uk Edein, megala kai Taumasta ha uk EpistamEn;
Hi:42:3 RI_NSM x V9_PAI3S RA_NSM V1_PAPNSM RP_AS N1_ASF V1_PMPNSM x N3M_GPN C RP_AS V1_PMI3S V1_PAN RI_NSM x VF2_FAI3S RP_DS RR_APN D VXI_YAI1S A1_APN C A1_APN RR_APN D V6I_IMI1S
Hi:42:3 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as to be the crypt; secret; to hide conceal, skulk you; your/yours(sg) plan/intention to spare δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] declaration statement, utterance and also, even, namely you; your/yours(sg) to suppose to hide conceal, skulk who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to proclaim proclaim, report I who/whom/which οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with great and also, even, namely wonderful who/whom/which οὐχ before rough breathing to know
Hi:42:3 who/what/why (nom) for he/she/it-is the (nom) crypts (gen); secret ([Adj] gen); while HIDE-ing (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) plan/intention (acc) while being-SPARE-ed (nom) Yet declarations (gen) and you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) he/she/it-is-being-SUPPOSE-ed to-be-HIDE-ing who/what/why (nom) Yet he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) me (dat) who/whom/which (nom|acc) not I-had-PERCEIVE-ed great ([Adj] nom|acc|voc) and wonderful ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) not I-was-being-KNOW-ed
Hi:42:3 Hi_42:3_1 Hi_42:3_2 Hi_42:3_3 Hi_42:3_4 Hi_42:3_5 Hi_42:3_6 Hi_42:3_7 Hi_42:3_8 Hi_42:3_9 Hi_42:3_10 Hi_42:3_11 Hi_42:3_12 Hi_42:3_13 Hi_42:3_14 Hi_42:3_15 Hi_42:3_16 Hi_42:3_17 Hi_42:3_18 Hi_42:3_19 Hi_42:3_20 Hi_42:3_21 Hi_42:3_22 Hi_42:3_23 Hi_42:3_24 Hi_42:3_25 Hi_42:3_26 Hi_42:3_27
Hi:42:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:4 ἄκουσον δέ μου, κύριε, ἵνα κἀγὼ λαλήσω· ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ με δίδαξον.
Hi:42:4 But hear me, O Lord, that I also may speak: and I will ask thee, and do thou teach me. (Job 42:4 Brenton)
Hi:42:4 Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić! Chcę spytać. Racz odpowiedzieć! (Job 42:4 BT_4)
Hi:42:4 ἄκουσον δέ μου, κύριε, ἵνα κἀγὼ λαλήσω· ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ με δίδαξον.
Hi:42:4 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἵνα κἀγώ (καὶ ἐγώ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-)
Hi:42:4 By słyszeć zaś Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. żeby / ażeby / bo I/też ja By mówić By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają zaś Ty; twój/twój(sg) Ty zaś Ja By uczyć
Hi:42:4 a)/kouson de/ mou, ku/rie, i(/na ka)gO\ lalE/sO· e)rOtE/sO de/ se, su\ de/ me di/daXon.
Hi:42:4 akuson de mu, kyrie, hina kagO lalEsO· erOtEsO de se, sy de me didaXon.
Hi:42:4 VA_AAD2S x RP_GS N2_VSM C C+RPNS VF_FAI1S VA_AAS1S x RP_AS RP_NS x RP_AS VA_AAD2S
Hi:42:4 to hear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell and/also I to speak to ask interrogate, question inquire,query, quest δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg) you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I to teach
Hi:42:4 do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Yet me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) so that / in order to /because and/also I (nom) I-will-SPEAK, I-should-SPEAK I-will-ASK, I-should-ASK Yet you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) you(sg) (nom) Yet me (acc) do-TEACH-you(sg)!, going-to-TEACH (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Hi:42:4 Hi_42:4_1 Hi_42:4_2 Hi_42:4_3 Hi_42:4_4 Hi_42:4_5 Hi_42:4_6 Hi_42:4_7 Hi_42:4_8 Hi_42:4_9 Hi_42:4_10 Hi_42:4_11 Hi_42:4_12 Hi_42:4_13 Hi_42:4_14
Hi:42:4 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:5 ἀκοὴν μὲν ὠτὸς ἤκουόν σου τὸ πρότερον, νυνὶ δὲ ὁ ὀφθαλμός μου ἑόρακέν σε·
Hi:42:5 I have heard the report of thee by the ear before; but now mine eye has seen thee. (Job 42:5 Brenton)
Hi:42:5 Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem, (Job 42:5 BT_4)
Hi:42:5 ἀκοὴν μὲν ὠτὸς ἤκουόν σου τὸ πρότερον, νυνὶ δὲ ὀφθαλμός μου ἑόρακέν σε·
Hi:42:5 ἀκοή, -ῆς, ἡ μέν οὖς, ὠτός, τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) νυνί δέ ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Hi:42:5 Słyszenie Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Ucho By słyszeć Ty; twój/twój(sg) Wcześniej Właśnie teraz {W prawo teraz} zaś Oko Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg)
Hi:42:5 a)koE\n me\n O)to\s E)/kouo/n sou to\ pro/teron, nuni\ de\ o( o)fTalmo/s mou e(o/rake/n se·
Hi:42:5 akoEn men Otos Ekuon su to proteron, nyni de ho ofTalmos mu heoraken se·
Hi:42:5 N1_ASF x N3T_GSN V1I_IAI1S RP_GS RA_ASN A1_ASN D x RA_NSM N2_NSM RP_GS VX_XAI3S RP_AS
Hi:42:5 hearing indeed (yet, certainly, surely) ear to hear you; your/yours(sg) the earlier right now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the eye I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg)
Hi:42:5 hearing (acc) indeed ear (gen) I-was-HEAR-ing, they-were-HEAR-ing you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) earlier ([Adj] acc, nom|acc|voc) right now Yet the (nom) eye (nom) me (gen) he/she/it-has-SEE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Hi:42:5 Hi_42:5_1 Hi_42:5_2 Hi_42:5_3 Hi_42:5_4 Hi_42:5_5 Hi_42:5_6 Hi_42:5_7 Hi_42:5_8 Hi_42:5_9 Hi_42:5_10 Hi_42:5_11 Hi_42:5_12 Hi_42:5_13 Hi_42:5_14
Hi:42:5 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:6 διὸ ἐφαύλισα ἐμαυτὸν καὶ ἐτάκην, ἥγημαι δὲ ἐμαυτὸν γῆν καὶ σποδόν.
Hi:42:6 Wherefore I have counted myself vile, and have fainted: and I esteem myself dust and ashes. (Job 42:6 Brenton)
Hi:42:6 stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele». (Job 42:6 BT_4)
Hi:42:6 διὸ ἐφαύλισα ἐμαυτὸν καὶ ἐτάκην, ἥγημαι δὲ ἐμαυτὸν γῆν καὶ σποδόν.
Hi:42:6 διό (δι’ ὅ) φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -) ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) δέ ἐμ·αυτοῦ -ῆς -οῦ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί σποδός, -οῦ, ἡ
Hi:42:6 Z powodu którego By obserwować jak mało albo żadnego znaczenia do FAUL ize; nie by być widocznym albo pertraktować z właściwym szacunkiem; by oceniać mało Siebie I też, nawet, mianowicie By topnieć By uważać zaś Siebie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Popioły
Hi:42:6 dio\ e)fau/lisa e)mauto\n kai\ e)ta/kEn, E(/gEmai de\ e)mauto\n gE=n kai\ spodo/n.
Hi:42:6 dio efaulisa emauton kai etakEn, hEgEmai de emauton gEn kai spodon.
Hi:42:6 C VAI_AAI1S RD_ASM C VDI_API1S VM_XMI1S x RD_ASM N1_ASF C N2_ASF
Hi:42:6 because of which to regard as of little or no importance to FAUL-ize; to not show or treat with proper respect; to value little myself and also, even, namely to melt to deem δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] myself earth/land and also, even, namely ashes
Hi:42:6 because of which I-REGARD-ed-AS-OF-LITTLE-OR-NO-IMPORTANCE myself (acc) and I-was-MELT-ed I-have-been-DEEM-ed Yet myself (acc) earth/land (acc) and ashes (acc)
Hi:42:6 Hi_42:6_1 Hi_42:6_2 Hi_42:6_3 Hi_42:6_4 Hi_42:6_5 Hi_42:6_6 Hi_42:6_7 Hi_42:6_8 Hi_42:6_9 Hi_42:6_10 Hi_42:6_11
Hi:42:6 x x x x x x x x x x x
Hi:42:7 Ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ λαλῆσαι τὸν κύριον πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα τῷ Ιωβ εἶπεν ὁ κύριος Ελιφας τῷ Θαιμανίτῃ Ἥμαρτες σὺ καὶ οἱ δύο φίλοι σου· οὐ γὰρ ἐλαλήσατε ἐνώπιόν μου ἀληθὲς οὐδὲν ὥσπερ ὁ θεράπων μου Ιωβ.
Hi:42:7 And it came to pass after the Lord had spoken all these words to Job, that the Lord said to Eliphaz the Thaemanite, Thou hast sinned, and thy two friends: for ye have not said anything true before me, as my servant Job has. (Job 42:7 Brenton)
Hi:42:7 Skoro Pan te słowa powiedział do Hioba, przemówił i do Elifaza z Temanu: «Zapłonąłem gniewem na ciebie i na dwóch przyjaciół twoich, bo nie mówiliście o Mnie prawdy, jak sługa mój, Hiob. (Job 42:7 BT_4)
Hi:42:7 Ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ λαλῆσαι τὸν κύριον πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα τῷ Ιωβ εἶπεν κύριος Ελιφας τῷ Θαιμανίτῃ Ἥμαρτες σὺ καὶ οἱ δύο φίλοι σου· οὐ γὰρ ἐλαλήσατε ἐνώπιόν μου ἀληθὲς οὐδὲν ὥσπερ θεράπων μου Ιωβ.
Hi:42:7 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δέ μετά ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό Ἰώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ὁ ἡ τό   ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·ληθής -ες οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὥσ·περ ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰώβ, ὁ
Hi:42:7 By stawać się stawaj się, zdarzaj się zaś Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Hiob By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By grzeszyć Ty I też, nawet, mianowicie Dwa Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By mówić W obecności z (+informacja); ??? Ja Prawdziwy/nieomylny Nie jeden (nic, nikt) Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Terapeuta Ja Hiob
Hi:42:7 *)ege/neto de\ meta\ to\ lalE=sai to\n ku/rion pa/nta ta\ r(E/mata tau=ta tO=| *iOb ei)=pen o( ku/rios *elifas tO=| *Taimani/tE| *(/Emartes su\ kai\ oi( du/o fi/loi sou· ou) ga\r e)lalE/sate e)nO/pio/n mou a)lETe\s ou)de\n O(/sper o( Tera/pOn mou *iOb.
Hi:42:7 egeneto de meta to lalEsai ton kyrion panta ta rEmata tauta tO iOb eipen ho kyrios elifas tO TaimanitE hEmartes sy kai hoi dyo filoi su· u gar elalEsate enOpion mu alETes uden hOsper ho TerapOn mu iOb.
Hi:42:7 VBI_AMI3S x P RA_ASN VA_AAN RA_ASM N2_ASM A3_APN RA_APN N3M_APN RD_APN RA_DSM N_DSM VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM N_DSM RA_DSM N1M_DSM VBI_AAI2S RP_NS C RA_NPM M A1_NPM RP_GS D x VAI_AAI2P P RP_GS A3H_ASN A3_ASN D RA_NSM N3_NSM RP_GS N_NSM
Hi:42:7 to become become, happen δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to speak the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the Job to say/tell the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć the ć to sin you and also, even, namely the two friend companion; to kiss buss, lip, osculate you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing for since, as to speak in the presence of (+gen); ??? I true/unerring not one (nothing, no one) just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the therapist I Job
Hi:42:7 he/she/it-was-BECOME-ed Yet after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) these (nom|acc) the (dat) Job (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)   the (dat)   you(sg)-SIN-ed you(sg) (nom) and the (nom) two (nom, acc, gen) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not for you(pl)-SPEAK-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) true/unerring ([Adj] nom|acc|voc, voc) not one (nom|acc) just as the (nom) therapist (nom) me (gen) Job (indecl)
Hi:42:7 Hi_42:7_1 Hi_42:7_2 Hi_42:7_3 Hi_42:7_4 Hi_42:7_5 Hi_42:7_6 Hi_42:7_7 Hi_42:7_8 Hi_42:7_9 Hi_42:7_10 Hi_42:7_11 Hi_42:7_12 Hi_42:7_13 Hi_42:7_14 Hi_42:7_15 Hi_42:7_16 Hi_42:7_17 Hi_42:7_18 Hi_42:7_19 Hi_42:7_20 Hi_42:7_21 Hi_42:7_22 Hi_42:7_23 Hi_42:7_24 Hi_42:7_25 Hi_42:7_26 Hi_42:7_27 Hi_42:7_28 Hi_42:7_29 Hi_42:7_30 Hi_42:7_31 Hi_42:7_32 Hi_42:7_33 Hi_42:7_34 Hi_42:7_35 Hi_42:7_36 Hi_42:7_37 Hi_42:7_38
Hi:42:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:8 νῦν δὲ λάβετε ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριοὺς καὶ πορεύθητε πρὸς τὸν θεράποντά μου Ιωβ, καὶ ποιήσει κάρπωσιν περὶ ὑμῶν· Ιωβ δὲ ὁ θεράπων μου εὔξεται περὶ ὑμῶν, ὅτι εἰ μὴ πρόσωπον αὐτοῦ λήμψομαι· εἰ μὴ γὰρ δι’ αὐτόν, ἀπώλεσα ἂν ὑμᾶς· οὐ γὰρ ἐλαλήσατε ἀληθὲς κατὰ τοῦ θεράποντός μου Ιωβ. –
Hi:42:8 Now then take seven bullocks, and seven rams, and go to my servant Job, and he shall offer a burnt-offering for you. And my servant Job shall pray for you, for I will only accept him: for but his sake, I would have destroyed you, for ye have not spoken the truth against my servant Job. (Job 42:8 Brenton)
Hi:42:8 Weźcie teraz siedem młodych cielców i siedem baranów, idźcie do sługi mego, Hioba, i złóżcie ofiarę całopalną za siebie. Mój sługa, Hiob, będzie się za was modlił. Ze względu na niego nic złego wam nie zrobię, choć nie mówiliście prawdy o Mnie, jak sługa mój, Hiob». (Job 42:8 BT_4)
Hi:42:8 νῦν δὲ λάβετε ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριοὺς καὶ πορεύθητε πρὸς τὸν θεράποντά μου Ιωβ, καὶ ποιήσει κάρπωσιν περὶ ὑμῶν· Ιωβ δὲ θεράπων μου εὔξεται περὶ ὑμῶν, ὅτι εἰ μὴ πρόσωπον αὐτοῦ λήμψομαι· εἰ μὴ γὰρ δι’ αὐτόν, ἀπώλεσα ἂν ὑμᾶς· οὐ γὰρ ἐλαλήσατε ἀληθὲς κατὰ τοῦ θεράποντός μου Ιωβ.
Hi:42:8 νῦν δέ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑπτά μόσχος, -ου, ὁ καί ἑπτά   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰώβ, ὁ καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Ἰώβ, ὁ δέ ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι εἰ μή πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) εἰ μή γάρ διά αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἄν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἀ·ληθής -ες κατά ὁ ἡ τό θεράπων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. θεράπουσιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰώβ, ὁ  
Hi:42:8 Teraz zaś By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siedem Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Siedem I też, nawet, mianowicie By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Terapeuta Ja Hiob I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty Hiob zaś Terapeuta Ja By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty Ponieważ/tamto Jeżeli Nie Twarz On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jeżeli Nie Dla odtąd, jak Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ty ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By mówić Prawdziwy/nieomylny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Terapeuta Ja Hiob  
Hi:42:8 nu=n de\ la/bete e(pta\ mo/sCHous kai\ e(pta\ kriou\s kai\ poreu/TEte pro\s to\n Tera/ponta/ mou *iOb, kai\ poiE/sei ka/rpOsin peri\ u(mO=n· *iOb de\ o( Tera/pOn mou eu)/Xetai peri\ u(mO=n, o(/ti ei) mE\ pro/sOpon au)tou= lE/mPSomai· ei) mE\ ga\r di’ au)to/n, a)pO/lesa a)/n u(ma=s· ou) ga\r e)lalE/sate a)lETe\s kata\ tou= Tera/ponto/s mou *iOb.
Hi:42:8 nyn de labete hepta mosCHus kai hepta krius kai poreuTEte pros ton Teraponta mu iOb, kai poiEsei karpOsin peri hymOn· iOb de ho TerapOn mu euXetai peri hymOn, hoti ei mE prosOpon autu lEmPSomai· ei mE gar di’ auton, apOlesa an hymas· u gar elalEsate alETes kata tu Terapontos mu iOb.
Hi:42:8 D x VB_AAD2P M N2_APM C M N2_APM C VC_APS2P P RA_ASM N3_ASM RP_GS N_ASM C VF_FAI3S N3I_ASF P RP_GP N_NSM x RA_NSM N3_NSM RP_GS VF_FMI3S P RP_GP C C D N2N_ASN RD_GSM VF_FMI1S C D x P RD_ASM VAI_AAI1S x RP_AP D x VAI_AAI2P A3H_ASN P RA_GSM N3_GSM RP_GS N_GSM
Hi:42:8 now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand seven calf/ox and also, even, namely seven ć and also, even, namely to go toward (+acc,+gen,+dat) the therapist I Job and also, even, namely doing/making; to do/make ć about (+acc,+gen) you Job δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the therapist I to pray pray; sometimes "vow" about (+acc,+gen) you because/that if not face he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand if not for since, as because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing ever (if ever) you οὐχ before rough breathing for since, as to speak true/unerring down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the therapist I Job  
Hi:42:8 now Yet do-TAKE HOLD OF-you(pl)! seven calves/oxen (acc) and seven   and be-you(pl)-GO-ed!, you(pl)-should-be-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) therapist (acc) me (gen) Job (indecl) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical)   about (+acc,+gen) you(pl) (gen) Job (indecl) Yet the (nom) therapist (nom) me (gen) he/she/it-will-be-PRAY-ed about (+acc,+gen) you(pl) (gen) because/that if not face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) I-will-be-TAKE HOLD OF-ed if not for because of (+acc), through (+gen) him/it/same (acc) I-LOSE/DESTROY-ed ever you(pl) (acc) not for you(pl)-SPEAK-ed true/unerring ([Adj] nom|acc|voc, voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) therapist (gen) me (gen) Job (indecl)  
Hi:42:8 Hi_42:8_1 Hi_42:8_2 Hi_42:8_3 Hi_42:8_4 Hi_42:8_5 Hi_42:8_6 Hi_42:8_7 Hi_42:8_8 Hi_42:8_9 Hi_42:8_10 Hi_42:8_11 Hi_42:8_12 Hi_42:8_13 Hi_42:8_14 Hi_42:8_15 Hi_42:8_16 Hi_42:8_17 Hi_42:8_18 Hi_42:8_19 Hi_42:8_20 Hi_42:8_21 Hi_42:8_22 Hi_42:8_23 Hi_42:8_24 Hi_42:8_25 Hi_42:8_26 Hi_42:8_27 Hi_42:8_28 Hi_42:8_29 Hi_42:8_30 Hi_42:8_31 Hi_42:8_32 Hi_42:8_33 Hi_42:8_34 Hi_42:8_35 Hi_42:8_36 Hi_42:8_37 Hi_42:8_38 Hi_42:8_39 Hi_42:8_40 Hi_42:8_41 Hi_42:8_42 Hi_42:8_43 Hi_42:8_44 Hi_42:8_45 Hi_42:8_46 Hi_42:8_47 Hi_42:8_48 Hi_42:8_49 Hi_42:8_50 Hi_42:8_51 Hi_42:8_52
Hi:42:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:9 ἐπορεύθη δὲ Ελιφας ὁ Θαιμανίτης καὶ Βαλδαδ ὁ Σαυχίτης καὶ Σωφαρ ὁ Μιναῖος καὶ ἐποίησαν καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ κύριος, καὶ ἔλυσεν τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῖς διὰ Ιωβ.
Hi:42:9 So Eliphaz the Thaemanite, and Baldad the Sauchite, and Sophar the Minaean, went and did as the Lord commanded them: and he pardoned their sin for the sake of Job. (Job 42:9 Brenton)
Hi:42:9 Poszli więc, Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy. Uczynili, jak mówił im Pan, a Pan miał wzgląd na Hioba. (Job 42:9 BT_4)
Hi:42:9 ἐπορεύθη δὲ Ελιφας Θαιμανίτης καὶ Βαλδαδ Σαυχίτης καὶ Σωφαρ Μιναῖος καὶ ἐποίησαν καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς κύριος, καὶ ἔλυσεν τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῖς διὰ Ιωβ.
Hi:42:9 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) δέ   ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθ·ώς συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό διά Ἰώβ, ὁ
Hi:42:9 By iść zaś I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Do ??? On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Hiob
Hi:42:9 e)poreu/TE de\ *elifas o( *Taimani/tEs kai\ *baldad o( *sauCHi/tEs kai\ *sOfar o( *minai=os kai\ e)poi/Esan kaTO\s sune/taXen au)toi=s o( ku/rios, kai\ e)/lusen tE\n a(marti/an au)toi=s dia\ *iOb.
Hi:42:9 eporeuTE de elifas ho TaimanitEs kai baldad ho sauCHitEs kai sOfar ho minaios kai epoiEsan kaTOs synetaXen autois ho kyrios, kai elysen tEn hamartian autois dia iOb.
Hi:42:9 VCI_API3S x N_NSM RA_NSM N1M_NSM C N_NSM RA_NSM N1M_NSM C N_NSM RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3P D VAI_AAI3S RD_DPM RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_DPM P N_ASM
Hi:42:9 to go δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the ć and also, even, namely ć the ć and also, even, namely ć the ć and also, even, namely to do/make as accordingly [according to how/in accordance with how] to ??? he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) Job
Hi:42:9 he/she/it-was-GO-ed Yet   the (nom)   and   the (nom)   and   the (nom)   and they-DO/MAKE-ed as accordingly he/she/it-???-ed them/same (dat) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-LOOSEN/UNBIND-ed the (acc) sin (acc) them/same (dat) because of (+acc), through (+gen) Job (indecl)
Hi:42:9 Hi_42:9_1 Hi_42:9_2 Hi_42:9_3 Hi_42:9_4 Hi_42:9_5 Hi_42:9_6 Hi_42:9_7 Hi_42:9_8 Hi_42:9_9 Hi_42:9_10 Hi_42:9_11 Hi_42:9_12 Hi_42:9_13 Hi_42:9_14 Hi_42:9_15 Hi_42:9_16 Hi_42:9_17 Hi_42:9_18 Hi_42:9_19 Hi_42:9_20 Hi_42:9_21 Hi_42:9_22 Hi_42:9_23 Hi_42:9_24 Hi_42:9_25 Hi_42:9_26 Hi_42:9_27
Hi:42:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:10 ὁ δὲ κύριος ηὔξησεν τὸν Ιωβ· εὐξαμένου δὲ αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν φίλων αὐτοῦ ἀφῆκεν αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν· ἔδωκεν δὲ ὁ κύριος διπλᾶ ὅσα ἦν ἔμπροσθεν Ιωβ εἰς διπλασιασμόν
Hi:42:10 And the Lord prospered Job: and when he prayed also for his friends, he forgave them their sin: and the Lord gave Job twice as much, even the double of what he had before. (Job 42:10 Brenton)
Hi:42:10 I Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swych przyjaciół. Pan oddał mu całą majętność w dwójnasób. (Job 42:10 BT_4)
Hi:42:10 δὲ κύριος ηὔξησεν τὸν Ιωβ· εὐξαμένου δὲ αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν φίλων αὐτοῦ ἀφῆκεν αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν· ἔδωκεν δὲ κύριος διπλᾶ ὅσα ἦν ἔμπροσθεν Ιωβ εἰς διπλασιασμόν
Hi:42:10 ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰώβ, ὁ εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) δέ αὐτός αὐτή αὐτό καί περί ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δέ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. δι·πλόος ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε Ἰώβ, ὁ εἰς[1]  
Hi:42:10 zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać się Hiob By modlić się się modl się się; czasami "ślub" zaś On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się On/ona/to/to samo By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy} On/ona/to/to samo Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. By dawać zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Podwójnie/podwójnie Tyleż/wiele jak By być Przedtem/w przodzie z Hiob Do (+przyspieszenie)
Hi:42:10 o( de\ ku/rios Eu)/XEsen to\n *iOb· eu)Xame/nou de\ au)tou= kai\ peri\ tO=n fi/lOn au)tou= a)fE=ken au)toi=s tE\n a(marti/an· e)/dOken de\ o( ku/rios dipla= o(/sa E)=n e)/mprosTen *iOb ei)s diplasiasmo/n
Hi:42:10 ho de kyrios EuXEsen ton iOb· euXamenu de autu kai peri tOn filOn autu afEken autois tEn hamartian· edOken de ho kyrios dipla hosa En emprosTen iOb eis diplasiasmon
Hi:42:10 RA_NSM x N2_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM VA_AMPGSM x RD_GSM C P RA_GPM A1_GPM RD_GSM VAI_AAI3S RD_DPM RA_ASF N1A_ASF VAI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM A1C_APN A1_APN V9_IAI3S D N_DSM P N2_ASM
Hi:42:10 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to grow the Job to pray pray; sometimes "vow" δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same and also, even, namely about (+acc,+gen) the friend companion; to kiss buss, lip, osculate he/she/it/same to let go of; to abandon forsake, leave, left he/she/it/same the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. to give δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. double/twofold as much/many as to be before/in front of Job into (+acc) ć
Hi:42:10 the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-GROW-ed the (acc) Job (indecl) upon being-PRAY-ed (gen) Yet him/it/same (gen) and about (+acc,+gen) the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) him/it/same (gen) he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing them/same (dat) the (acc) sin (acc) he/she/it-GIVE-ed Yet the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) double/twofold (nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was before/in front of Job (indecl) into (+acc)  
Hi:42:10 Hi_42:10_1 Hi_42:10_2 Hi_42:10_3 Hi_42:10_4 Hi_42:10_5 Hi_42:10_6 Hi_42:10_7 Hi_42:10_8 Hi_42:10_9 Hi_42:10_10 Hi_42:10_11 Hi_42:10_12 Hi_42:10_13 Hi_42:10_14 Hi_42:10_15 Hi_42:10_16 Hi_42:10_17 Hi_42:10_18 Hi_42:10_19 Hi_42:10_20 Hi_42:10_21 Hi_42:10_22 Hi_42:10_23 Hi_42:10_24 Hi_42:10_25 Hi_42:10_26 Hi_42:10_27 Hi_42:10_28 Hi_42:10_29
Hi:42:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:11 ἤκουσαν δὲ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ πάντα τὰ συμβεβηκότα αὐτῷ καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ πάντες ὅσοι ᾔδεισαν αὐτὸν ἐκ πρώτου· φαγόντες δὲ καὶ πιόντες παρ’ αὐτῷ παρεκάλεσαν αὐτόν, καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐπήγαγεν αὐτῷ ὁ κύριος· ἔδωκεν δὲ αὐτῷ ἕκαστος ἀμνάδα μίαν καὶ τετράδραχμον χρυσοῦν ἄσημον.
Hi:42:11 And all his brethren and his sisters heard all that had happened to him, and they came to him, and so did all that had known him from the first: and they ate and drank with him, and comforted him, and wondered at all that the Lord had brought upon him: and each one gave him a lamb, and four drachms' weight of gold, even of unstamped gold. (Job 42:11 Brenton)
Hi:42:11 Przyszli do niego wszyscy bracia, siostry i dawni znajomi, jedli z nim chleb w jego domu i ubolewali nad nim, i pocieszali go z powodu nieszczęścia, jakie na niego zesłał Pan. Każdy mu dał jeden srebrny pieniądz i jedną złotą obrączkę. (Job 42:11 BT_4)
Hi:42:11 ἤκουσαν δὲ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ πάντα τὰ συμβεβηκότα αὐτῷ καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ πάντες ὅσοι ᾔδεισαν αὐτὸν ἐκ πρώτου· φαγόντες δὲ καὶ πιόντες παρ’ αὐτῷ παρεκάλεσαν αὐτόν, καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐπήγαγεν αὐτῷ κύριος· ἔδωκεν δὲ αὐτῷ ἕκαστος ἀμνάδα μίαν καὶ τετράδραχμον χρυσοῦν ἄσημον.
Hi:42:11 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ πρῶτος -η -ον ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) δέ καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἕκαστος -η -ον   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί   χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) ἄ·σημος -ον
Hi:42:11 By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Siostra On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Po pierwsze By jeść zaś I też, nawet, mianowicie By pić fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być zaskakiwany są podziwiany przy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Do na prowadź On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać zaś On/ona/to/to samo Każdy Jeden I też, nawet, mianowicie Złoty/złoty; by złocić Nieoznaczony
Hi:42:11 E)/kousan de\ pa/ntes oi( a)delfoi\ au)tou= kai\ ai( a)delfai\ au)tou= pa/nta ta\ sumbebEko/ta au)tO=| kai\ E)=lTon pro\s au)to\n kai\ pa/ntes o(/soi E)/|deisan au)to\n e)k prO/tou· fago/ntes de\ kai\ pio/ntes par’ au)tO=| pareka/lesan au)to/n, kai\ e)Tau/masan e)pi\ pa=sin, oi(=s e)pE/gagen au)tO=| o( ku/rios· e)/dOken de\ au)tO=| e(/kastos a)mna/da mi/an kai\ tetra/draCHmon CHrusou=n a)/sEmon.
Hi:42:11 Ekusan de pantes hoi adelfoi autu kai hai adelfai autu panta ta symbebEkota autO kai ElTon pros auton kai pantes hosoi Edeisan auton ek prOtu· fagontes de kai piontes par’ autO parekalesan auton, kai eTaumasan epi pasin, hois epEgagen autO ho kyrios· edOken de autO hekastos amnada mian kai tetradraCHmon CHrysun asEmon.
Hi:42:11 VAI_AAI3P x A3_NPM RA_NPM N2_NPM RD_GSM C RA_NPF N1_NPF RD_GSM A3_APN RA_APN VX_XAPAPN RD_DSM C VBI_AAI3P P RD_ASM C A3_NPM A1_NPM VXI_YAI3P RD_ASM P A1_GSMS VB_AAPNPM x C VB_AAPNPM P RD_DSM VAI_AAI3P RD_ASM C VAI_AAI3P P A3_DPM RR_DPM VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S x RD_DSM A1_NSM N3D_ASF A1A_ASF C N2N_ASN A1C_ASN A1B_ASN
Hi:42:11 to have come I have come. I have arrived.; to hear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of the brother he/she/it/same and also, even, namely the sister he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to happen pass off, occur, fortune, come about he/she/it/same and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels first to eat δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely to drink frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same and also, even, namely to be surprised be marvelled at upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to upon-lead he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same each ć one and also, even, namely ć gold/golden; to gild unmarked
Hi:42:11 while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed Yet all (nom|voc) the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) sisters (nom|voc) him/it/same (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) having HAPPEN-ed (acc, nom|acc|voc) him/it/same (dat) and I-COME-ed, they-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and all (nom|voc) as much/many as (nom) they-had-PERCEIVE-ed him/it/same (acc) out of (+gen) first (gen) going-to-EAT (fut ptcp) (nom|voc), upon EAT-ing (nom|voc) Yet and going-to-DRINK (fut ptcp) (nom|voc), upon DRINK-ing (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) they-PETITION-ed him/it/same (acc) and they-BE SURPRISED-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-UPON-LEAD-ed him/it/same (dat) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-GIVE-ed Yet him/it/same (dat) each (of two) (nom)   one (acc) and   gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) unmarked ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:42:11 Hi_42:11_1 Hi_42:11_2 Hi_42:11_3 Hi_42:11_4 Hi_42:11_5 Hi_42:11_6 Hi_42:11_7 Hi_42:11_8 Hi_42:11_9 Hi_42:11_10 Hi_42:11_11 Hi_42:11_12 Hi_42:11_13 Hi_42:11_14 Hi_42:11_15 Hi_42:11_16 Hi_42:11_17 Hi_42:11_18 Hi_42:11_19 Hi_42:11_20 Hi_42:11_21 Hi_42:11_22 Hi_42:11_23 Hi_42:11_24 Hi_42:11_25 Hi_42:11_26 Hi_42:11_27 Hi_42:11_28 Hi_42:11_29 Hi_42:11_30 Hi_42:11_31 Hi_42:11_32 Hi_42:11_33 Hi_42:11_34 Hi_42:11_35 Hi_42:11_36 Hi_42:11_37 Hi_42:11_38 Hi_42:11_39 Hi_42:11_40 Hi_42:11_41 Hi_42:11_42 Hi_42:11_43 Hi_42:11_44 Hi_42:11_45 Hi_42:11_46 Hi_42:11_47 Hi_42:11_48 Hi_42:11_49 Hi_42:11_50 Hi_42:11_51 Hi_42:11_52
Hi:42:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:12 ὁ δὲ κύριος εὐλόγησεν τὰ ἔσχατα Ιωβ ἢ τὰ ἔμπροσθεν· ἦν δὲ τὰ κτήνη αὐτοῦ πρόβατα μύρια τετρακισχίλια, κάμηλοι ἑξακισχίλιαι, ζεύγη βοῶν χίλια, ὄνοι θήλειαι νομάδες χίλιαι.
Hi:42:12 And the Lord blessed the latter end of Job, more than the beginning: and his cattle were fourteen thousand sheep, six thousand camels, a thousand yoke of oxen, a thousand she-asses of the pastures. (Job 42:12 Brenton)
Hi:42:12 A teraz Pan błogosławił Hiobowi, tak że miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów i tysiąc oślic. (Job 42:12 BT_4)
Hi:42:12 δὲ κύριος εὐλόγησεν τὰ ἔσχατα Ιωβ τὰ ἔμπροσθεν· ἦν δὲ τὰ κτήνη αὐτοῦ πρόβατα μύρια τετρακισχίλια, κάμηλοι ἑξακισχίλιαι, ζεύγη βοῶν χίλια, ὄνοι θήλειαι νομάδες χίλιαι.
Hi:42:12 ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον Ἰώβ, ὁ ἤ[1] ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) μύριοι -αι -α τετρα·κισ·χίλιοι -αι -α κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ   ζεῦγο·ς, -ους, τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) χίλιοι -αι -α ὄνος, -ου, ὁ and ἡ θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως   χίλιοι -αι -α
Hi:42:12 zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By błogosławić Ostatni Hiob Albo Przedtem/w przodzie z By być zaś Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo Owca (sheepfold) Dziesięć tysiąc/niezliczonego Cztery tysiące Wielbłąd Jarzma/para Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Tysiąc Osła/osioł Płci żeńskiej Tysiąc
Hi:42:12 o( de\ ku/rios eu)lo/gEsen ta\ e)/sCHata *iOb E)\ ta\ e)/mprosTen· E)=n de\ ta\ ktE/nE au)tou= pro/bata mu/ria tetrakisCHi/lia, ka/mEloi e(XakisCHi/liai, DZeu/gE boO=n CHi/lia, o)/noi TE/leiai noma/des CHi/liai.
Hi:42:12 ho de kyrios eulogEsen ta esCHata iOb E ta emprosTen· En de ta ktEnE autu probata myria tetrakisCHilia, kamEloi heXakisCHiliai, DZeugE boOn CHilia, onoi TEleiai nomades CHiliai.
Hi:42:12 RA_NSM x N2_NSM VA_AAI3S RA_APN A1_APN N_GSM C RA_APN D V9_IAI3S x RA_NPN N3E_NPN RD_GSM N2N_NPN A1A_NPN A1A_NPN N2_NPF A1A_NPF N3E_NPN N3_GPF A1A_NPN N2_NPF A3U_NPF N3D_NPF A1A_NPF
Hi:42:12 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bless the last Job or the before/in front of to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Animal (beast) he/she/it/same sheep (sheepfold) ten thousand/innumerable four thousand camel ć yoke/pair ox; outcry; to bellow thousand ass/donkey female ć thousand
Hi:42:12 the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-BLESS-ed the (nom|acc) last (nom|acc|voc) Job (indecl) or the (nom|acc) before/in front of he/she/it-was Yet the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) him/it/same (gen) sheep (nom|acc|voc) ten thousand/innumerable (nom|acc|voc), ten thousand/innumerable (nom|voc) four thousand (nom|acc|voc) camels (nom|voc)   yokes/pairs (nom|acc|voc) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) thousand (nom|acc|voc), thousand (nom|voc) asses/donkeys (nom|voc) female ([Adj] nom|voc)   thousand (nom|voc)
Hi:42:12 Hi_42:12_1 Hi_42:12_2 Hi_42:12_3 Hi_42:12_4 Hi_42:12_5 Hi_42:12_6 Hi_42:12_7 Hi_42:12_8 Hi_42:12_9 Hi_42:12_10 Hi_42:12_11 Hi_42:12_12 Hi_42:12_13 Hi_42:12_14 Hi_42:12_15 Hi_42:12_16 Hi_42:12_17 Hi_42:12_18 Hi_42:12_19 Hi_42:12_20 Hi_42:12_21 Hi_42:12_22 Hi_42:12_23 Hi_42:12_24 Hi_42:12_25 Hi_42:12_26 Hi_42:12_27
Hi:42:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:13 γεννῶνται δὲ αὐτῷ υἱοὶ ἑπτὰ καὶ θυγατέρες τρεῖς·
Hi:42:13 And there were born to him seven sons and three daughters. (Job 42:13 Brenton)
Hi:42:13 Miał jeszcze siedmiu synów i trzy córki. (Job 42:13 BT_4)
Hi:42:13 γεννῶνται δὲ αὐτῷ υἱοὶ ἑπτὰ καὶ θυγατέρες τρεῖς·
Hi:42:13 γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἑπτά καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
Hi:42:13 By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z zaś On/ona/to/to samo Syn Siedem I też, nawet, mianowicie Córka Trzy
Hi:42:13 gennO=ntai de\ au)tO=| ui(oi\ e(pta\ kai\ Tugate/res trei=s·
Hi:42:13 gennOntai de autO hyioi hepta kai Tygateres treis·
Hi:42:13 V3_PMI3P x RD_DSM N2_NPM M C N3_NPF A3_NPM
Hi:42:13 to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same son seven and also, even, namely daughter three
Hi:42:13 they-are-being-FATHER-ed, they-should-be-being-FATHER-ed Yet him/it/same (dat) sons (nom|voc) seven and daughters (nom|voc) three (acc, nom)
Hi:42:13 Hi_42:13_1 Hi_42:13_2 Hi_42:13_3 Hi_42:13_4 Hi_42:13_5 Hi_42:13_6 Hi_42:13_7 Hi_42:13_8
Hi:42:13 x x x x x x x x
Hi:42:14 καὶ ἐκάλεσεν τὴν μὲν πρώτην Ἡμέραν, τὴν δὲ δευτέραν Κασίαν, τὴν δὲ τρίτην Ἀμαλθείας κέρας·
Hi:42:14 And he called the first Day, and the second Casia, and the third Amalthaea's horn. (Job 42:14 Brenton)
Hi:42:14 Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem Antymonu. (Job 42:14 BT_4)
Hi:42:14 καὶ ἐκάλεσεν τὴν μὲν πρώτην Ἡμέραν, τὴν δὲ δευτέραν Κασίαν, τὴν δὲ τρίτην Ἀμαλθείας κέρας·
Hi:42:14 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό μέν πρῶτος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δέ δεύτερος -α -ον   ὁ ἡ τό δέ τρίτος -η -ον   κέρα[τ]ς, -ατος, τό
Hi:42:14 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Po pierwsze Dzień zaś Drugi zaś Trzeci Róg
Hi:42:14 kai\ e)ka/lesen tE\n me\n prO/tEn *(Eme/ran, tE\n de\ deute/ran *kasi/an, tE\n de\ tri/tEn *)amalTei/as ke/ras·
Hi:42:14 kai ekalesen tEn men prOtEn hEmeran, tEn de deuteran kasian, tEn de tritEn amalTeias keras·
Hi:42:14 C VAI_AAI3S RA_ASF x A1_ASFS N1A_ASF RA_ASF x A1A_ASF N1A_ASF RA_ASF x A1_ASF N1A_GSF N3T_ASN
Hi:42:14 and also, even, namely to call call the indeed (yet, certainly, surely) first day the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] second ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] third ć horn
Hi:42:14 and he/she/it-CALL-ed the (acc) indeed first (acc) day (acc) the (acc) Yet second (acc)   the (acc) Yet third (acc)   horn (nom|acc|voc)
Hi:42:14 Hi_42:14_1 Hi_42:14_2 Hi_42:14_3 Hi_42:14_4 Hi_42:14_5 Hi_42:14_6 Hi_42:14_7 Hi_42:14_8 Hi_42:14_9 Hi_42:14_10 Hi_42:14_11 Hi_42:14_12 Hi_42:14_13 Hi_42:14_14 Hi_42:14_15
Hi:42:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:15 καὶ οὐχ εὑρέθησαν κατὰ τὰς θυγατέρας Ιωβ βελτίους αὐτῶν ἐν τῇ ὑπ’ οὐρανόν· ἔδωκεν δὲ αὐταῖς ὁ πατὴρ κληρονομίαν ἐν τοῖς ἀδελφοῖς.
Hi:42:15 And there were not found in comparison with the daughters of Job, fairer women than they in all the world: and their father gave them an inheritance among their brethren. (Job 42:15 Brenton)
Hi:42:15 Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. (Job 42:15 BT_4)
Hi:42:15 καὶ οὐχ εὑρέθησαν κατὰ τὰς θυγατέρας Ιωβ βελτίους αὐτῶν ἐν τῇ ὑπ’ οὐρανόν· ἔδωκεν δὲ αὐταῖς πατὴρ κληρονομίαν ἐν τοῖς ἀδελφοῖς.
Hi:42:15 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) κατά ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰώβ, ὁ βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὑπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες κληρο·νομία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί
Hi:42:15 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Córka Hiob Lepiej On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo By dawać zaś On/ona/to/to samo Ojciec Dziedzictwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brat
Hi:42:15 kai\ ou)CH eu(re/TEsan kata\ ta\s Tugate/ras *iOb belti/ous au)tO=n e)n tE=| u(p’ ou)rano/n· e)/dOken de\ au)tai=s o( patE\r klEronomi/an e)n toi=s a)delfoi=s.
Hi:42:15 kai uCH heureTEsan kata tas Tygateras iOb beltius autOn en tE hyp’ uranon· edOken de autais ho patEr klEronomian en tois adelfois.
Hi:42:15 C D VC_API3P P RA_APF N3_APF N_GSM A3C_NPM RD_GPM P RA_DSF P N2_ASM VAI_AAI3S x RD_DPF RA_NSM N3_NSM N1A_ASF P RA_DPM N2_DPM
Hi:42:15 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the daughter Job better he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing sky/heaven to give δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same the father inheritance in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the brother
Hi:42:15 and not they-were-FIND-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) daughters (acc) Job (indecl) better ([Adj] acc, nom|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) under (+acc), by (+gen) sky/heaven (acc) he/she/it-GIVE-ed Yet them/same (dat) the (nom) father (nom) inheritance (acc) in/among/by (+dat) the (dat) brothers (dat)
Hi:42:15 Hi_42:15_1 Hi_42:15_2 Hi_42:15_3 Hi_42:15_4 Hi_42:15_5 Hi_42:15_6 Hi_42:15_7 Hi_42:15_8 Hi_42:15_9 Hi_42:15_10 Hi_42:15_11 Hi_42:15_12 Hi_42:15_13 Hi_42:15_14 Hi_42:15_15 Hi_42:15_16 Hi_42:15_17 Hi_42:15_18 Hi_42:15_19 Hi_42:15_20 Hi_42:15_21 Hi_42:15_22
Hi:42:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:16 ἔζησεν δὲ Ιωβ μετὰ τὴν πληγὴν ἔτη ἑκατὸν ἑβδομήκοντα, τὰ δὲ πάντα ἔζησεν ἔτη διακόσια τεσσαράκοντα ὀκτώ· καὶ εἶδεν Ιωβ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν αὐτοῦ τετάρτην γενεάν·
Hi:42:16 And Job lived after his affliction a hundred and seventy years: and all the years he lived were two hundred and forty: and Job saw his sons and his sons' sons, the fourth generation. (Job 42:16 Brenton)
Hi:42:16 I żył jeszcze Hiob sto czterdzieści lat, i widział swych potomków - w całości cztery pokolenia. (Job 42:16 BT_4)
Hi:42:16 ἔζησεν δὲ Ιωβ μετὰ τὴν πληγὴν ἔτη ἑκατὸν ἑβδομήκοντα, τὰ δὲ πάντα ἔζησεν ἔτη διακόσια τεσσαράκοντα ὀκτώ· καὶ εἶδεν Ιωβ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν αὐτοῦ τετάρτην γενεάν·
Hi:42:16 ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) δέ Ἰώβ, ὁ μετά ὁ ἡ τό πληγή, -ῆς, ἡ ἔτο·ς, -ους, τό ἑκατόν ἑβδομή·κοντα ὁ ἡ τό δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό δια·κόσιοι -αι -α τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ὀκτώ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Ἰώβ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό τέταρτος -η -ον γενεά, -ᾶς, ἡ
Hi:42:16 Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) zaś Hiob Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Uderzaj/plagę Rok Sto Siedemdziesiąt zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Rok Dwieście Czterdzieści Osiem I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Hiob Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn Syn On/ona/to/to samo Czwarty Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Hi:42:16 e)/DZEsen de\ *iOb meta\ tE\n plEgE\n e)/tE e(kato\n e(bdomE/konta, ta\ de\ pa/nta e)/DZEsen e)/tE diako/sia tessara/konta o)ktO/· kai\ ei)=den *iOb tou\s ui(ou\s au)tou= kai\ tou\s ui(ou\s tO=n ui(O=n au)tou= teta/rtEn genea/n·
Hi:42:16 eDZEsen de iOb meta tEn plEgEn etE hekaton hebdomEkonta, ta de panta eDZEsen etE diakosia tessarakonta oktO· kai eiden iOb tus hyius autu kai tus hyius tOn hyiOn autu tetartEn genean·
Hi:42:16 VAI_AAI3S x N_NSM P RA_ASF N1_ASF N3E_APN M M RA_NPN x A3_NPN VAI_AAI3S N3E_NPN A1A_NPN M M C VBI_AAI3S N_NSM RA_APM N2_APM RD_GSM C RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM RD_GSM A1_ASF N1A_ASF
Hi:42:16 to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Job after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the strike/plague year hundred seventy the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) year two hundred forty eight and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Job the son he/she/it/same and also, even, namely the son the son he/she/it/same fourth generation Race, Nation; sometimes "generation"
Hi:42:16 he/she/it-EXISTS-ed Yet Job (indecl) after (+acc), with (+gen) the (acc) strike/plague (acc) years (nom|acc|voc) hundred seventy the (nom|acc) Yet all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-EXISTS-ed years (nom|acc|voc) two hundred (nom|acc|voc) forty eight and he/she/it-SEE-ed Job (indecl) the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) and the (acc) sons (acc) the (gen) sons (gen) him/it/same (gen) fourth (acc) generation (acc)
Hi:42:16 Hi_42:16_1 Hi_42:16_2 Hi_42:16_3 Hi_42:16_4 Hi_42:16_5 Hi_42:16_6 Hi_42:16_7 Hi_42:16_8 Hi_42:16_9 Hi_42:16_10 Hi_42:16_11 Hi_42:16_12 Hi_42:16_13 Hi_42:16_14 Hi_42:16_15 Hi_42:16_16 Hi_42:16_17 Hi_42:16_18 Hi_42:16_19 Hi_42:16_20 Hi_42:16_21 Hi_42:16_22 Hi_42:16_23 Hi_42:16_24 Hi_42:16_25 Hi_42:16_26 Hi_42:16_27 Hi_42:16_28 Hi_42:16_29 Hi_42:16_30 Hi_42:16_31
Hi:42:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:17 καὶ ἐτελεύτησεν Ιωβ πρεσβύτερος καὶ πλήρης ἡμερῶν.
Hi:42:17 And Job died, an old man and full of days:
Hi:42:17 Umarł Hiob stary i pełen lat. (Job 42:17 BT_4)
Hi:42:17 καὶ ἐτελεύτησεν Ιωβ πρεσβύτερος καὶ πλήρης ἡμερῶν.
Hi:42:17 καί τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) Ἰώβ, ὁ πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί πλήρης -ες ἡμέρα, -ας -ἡ
Hi:42:17 I też, nawet, mianowicie By kończyć się Hiob Starszy I też, nawet, mianowicie Pełny Dzień
Hi:42:17 kai\ e)teleu/tEsen *iOb presbu/teros kai\ plE/rEs E(merO=n.
Hi:42:17 kai eteleutEsen iOb presbyteros kai plErEs hEmerOn.
Hi:42:17 C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM C A3H_NSM N1A_GPF
Hi:42:17 and also, even, namely to end Job elder and also, even, namely full day
Hi:42:17 and he/she/it-END-ed Job (indecl) elder ([Adj] nom) and full ([Adj] nom) days (gen)
Hi:42:17 Hi_42:17_1 Hi_42:17_2 Hi_42:17_3 Hi_42:17_4 Hi_42:17_5 Hi_42:17_6 Hi_42:17_7
Hi:42:17 x x x x x x x
Hi:42:17a γέγραπται δὲ αὐτὸν πάλιν ἀναστήσεσθαι μεθ’ ὧν ὁ κύριος ἀνίστησιν. – –
Hi:42:17a and it is written that he will rise again with those whom the Lord raises up.
Hi:42:17a  
Hi:42:17a γέγραπται δὲ αὐτὸν πάλιν ἀναστήσεσθαι μεθ’ ὧν κύριος ἀνίστησιν.
Hi:42:17a γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό πάλιν ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) μετά ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)    
Hi:42:17a By pisać zaś On/ona/to/to samo Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych    
Hi:42:17a ge/graptai de\ au)to\n pa/lin a)nastE/sesTai meT’ O(=n o( ku/rios a)ni/stEsin.
Hi:42:17a gegraptai de auton palin anastEsesTai meT’ hOn ho kyrios anistEsin.
Hi:42:17a VP_XPI3S x RD_ASM D VF_FMN P RR_GPM RA_NSM N2_NSM V6_PAI3S
Hi:42:17a to write δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to stand up put up, raise, resurrect after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing who/whom/which the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to stand up put up, raise, resurrect    
Hi:42:17a to write but, and, however he, it, -self, same again to rise up with, after whom, which, that the, oh lord to establish    
Hi:42:17a Hi_42:17a_1 Hi_42:17a_2 Hi_42:17a_3 Hi_42:17a_4 Hi_42:17a_5 Hi_42:17a_6 Hi_42:17a_7 Hi_42:17a_8 Hi_42:17a_9 Hi_42:17a_10 Hi_42:17a_11 Hi_42:17a_12
Hi:42:17a x x x x x x x x x x x x
Hi:42:17b Οὗτος ἑρμηνεύεται ἐκ τῆς Συριακῆς βίβλου ἐν μὲν γῇ κατοικῶν τῇ Αυσίτιδι ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τῆς Ιδουμαίας καὶ Ἀραβίας, προυπῆρχεν δὲ αὐτῷ ὄνομα Ιωβαβ·
Hi:42:17b This man is described in the Syriac book as living in the land of Ausis, on the borders of Idumea and Arabia: and his name before was Jobab;
Hi:42:17b  
Hi:42:17b Οὗτος ἑρμηνεύεται ἐκ τῆς Συριακῆς βίβλου ἐν μὲν γῇ κατοικῶν τῇ Αυσίτιδι ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τῆς Ιδουμαίας καὶ Ἀραβίας, προυπῆρχεν δὲ αὐτῷ ὄνομα Ιωβαβ·
Hi:42:17b οὗτος αὕτη τοῦτο ἑρμηνεύω (ερμηνευ-, -, -, ερμηνευ·κ-, ηρμηνευ-, -) ἐκ ὁ ἡ τό   βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ ἐν μέν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί Ἀραβία, -ας, ἡ προ·ϋπ·άρχω (προυπ+αρχ-, -, -, -, -, -) δέ αὐτός αὐτή αὐτό ὄνομα[τ], -ατος, τό  
Hi:42:17b To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By tłumaczyć [zobacz hermeneutykę] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Książka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Ziemi/ziemia By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie Arabia Do ??? zaś On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do
Hi:42:17b *ou(=tos e(rmEneu/etai e)k tE=s *suriakE=s bi/blou e)n me\n gE=| katoikO=n tE=| *ausi/tidi e)pi\ toi=s o(ri/ois tE=s *idoumai/as kai\ *)arabi/as, proupE=rCHen de\ au)tO=| o)/noma *iObab·
Hi:42:17b hutos hermEneuetai ek tEs syriakEs biblu en men gE katoikOn tE ausitidi epi tois horiois tEs idumaias kai arabias, prupErCHen de autO onoma iObab·
Hi:42:17b RD_NSM V1_PMI3S P RA_GSF N1_GSF N2_GSF P x N1_DSF V2_PAPNSM RA_DSF N3D_DSF P RA_DPN N2N_DPN RA_GSF N1A_GSF C N1A_GSF V1I_IAI3S x RD_DSM N3M_NSN N_NSM
Hi:42:17b this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to interpret [see hermeneutics] out of (+gen) ἐξ before vowels the ć book in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among indeed (yet, certainly, surely) earth/land to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary; to ordain/mark off the Idumea [district of] and also, even, namely Arabia to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same name with regard to ć
Hi:42:17b this to translate, interpret out, out of the Suriaces book in, on, by, with, to indeed, on other hand earth, land to reside, dwell the Ausitidi on, upon, against the borders the Idumea and, also Arabia to exist before but, and, however he, she, it, -self, same name Jobab
Hi:42:17b Hi_42:17b_1 Hi_42:17b_2 Hi_42:17b_3 Hi_42:17b_4 Hi_42:17b_5 Hi_42:17b_6 Hi_42:17b_7 Hi_42:17b_8 Hi_42:17b_9 Hi_42:17b_10 Hi_42:17b_11 Hi_42:17b_12 Hi_42:17b_13 Hi_42:17b_14 Hi_42:17b_15 Hi_42:17b_16 Hi_42:17b_17 Hi_42:17b_18 Hi_42:17b_19 Hi_42:17b_20 Hi_42:17b_21 Hi_42:17b_22 Hi_42:17b_23 Hi_42:17b_24
Hi:42:17b x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:17c λαβὼν δὲ γυναῖκα Ἀράβισσαν γεννᾷ υἱόν, ᾧ ὄνομα Εννων, ἦν δὲ αὐτὸς πατρὸς μὲν Ζαρε, τῶν Ησαυ υἱῶν υἱός, μητρὸς δὲ Βοσορρας, ὥστε εἶναι αὐτὸν πέμπτον ἀπὸ Αβρααμ.
Hi:42:17c and having taken an Arabian wife, he begot a son whose name was Ennon. And he himself was the son of his father Zare, one of the sons of Esau, and of his mother Bosorrha, so that he was the fifth from Abraam.
Hi:42:17c  
Hi:42:17c λαβὼν δὲ γυναῖκα Ἀράβισσαν γεννᾷ υἱόν, ὄνομα Εννων, ἦν δὲ αὐτὸς πατρὸς μὲν Ζαρε, τῶν Ησαυ υἱῶν υἱός, μητρὸς δὲ Βοσορρας, ὥστε εἶναι αὐτὸν πέμπτον ἀπὸ Αβρααμ.
Hi:42:17c λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὅς ἥ ὅ ὄνομα[τ], -ατος, τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ αὐτός αὐτή αὐτό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες μέν   ὁ ἡ τό Ἠσαῦ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ δέ   ὥστε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πέμπτος -η -ον ἀπό Ἀβραάμ, ὁ
Hi:42:17c By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć zaś Kobiety/żona By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Syn Kto/, który/, który Nazwisko {Imię} co do By być zaś On/ona/to/to samo Ojciec Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Ezaw Syn Syn Matka zaś Tak tamto By być On/ona/to/to samo Piąty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Abraham
Hi:42:17c labO\n de\ gunai=ka *)ara/bissan genna=| ui(o/n, O(=| o)/noma *ennOn, E)=n de\ au)to\s patro\s me\n *DZare, tO=n *Esau ui(O=n ui(o/s, mEtro\s de\ *bosorras, O(/ste ei)=nai au)to\n pe/mpton a)po\ *abraam.
Hi:42:17c labOn de gynaika arabissan genna hyion, hO onoma ennOn, En de autos patros men DZare, tOn Esau hyiOn hyios, mEtros de bosorras, hOste einai auton pempton apo abraam.
Hi:42:17c VB_AAPNSM x N3K_ASF N1A_ASF V3_PAI3S N2_ASM RR_DSM N3M_NSN N_NSM V9_IAI3S x RD_NSM N3_GSM x N_GSM RA_GPM N_GSM N2_GPM N2_NSM N3_GSF x N1A_GSF C V9_PAN RD_ASM A1_ASM P N_GSM
Hi:42:17c to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] woman/wife ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of son who/whom/which name with regard to ć to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same father indeed (yet, certainly, surely) ć the Esau son son mother δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć so that to be he/she/it/same fifth from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Abraham
Hi:42:17c to take, receive but, and, however wife, woman Arabian to beget son who, which, that name Ennon to be but, and, however he, she, it, -self, same father indeed, on other hand Zerah the Esau sons son mother but, and, however Bozrah so that to be he, it, -self, same fifth from, away from Abraham
Hi:42:17c Hi_42:17c_1 Hi_42:17c_2 Hi_42:17c_3 Hi_42:17c_4 Hi_42:17c_5 Hi_42:17c_6 Hi_42:17c_7 Hi_42:17c_8 Hi_42:17c_9 Hi_42:17c_10 Hi_42:17c_11 Hi_42:17c_12 Hi_42:17c_13 Hi_42:17c_14 Hi_42:17c_15 Hi_42:17c_16 Hi_42:17c_17 Hi_42:17c_18 Hi_42:17c_19 Hi_42:17c_20 Hi_42:17c_21 Hi_42:17c_22 Hi_42:17c_23 Hi_42:17c_24 Hi_42:17c_25 Hi_42:17c_26 Hi_42:17c_27 Hi_42:17c_28
Hi:42:17c x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:17d καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς οἱ βασιλεύσαντες ἐν Εδωμ, ἧς καὶ αὐτὸς ἦρξεν χώρας· πρῶτος Βαλακ ὁ τοῦ Βεωρ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Δενναβα· μετὰ δὲ Βαλακ Ιωβαβ ὁ καλούμενος Ιωβ· μετὰ δὲ τοῦτον Ασομ ὁ ὑπάρχων ἡγεμὼν ἐκ τῆς Θαιμανίτιδος χώρας· μετὰ δὲ τοῦτον Αδαδ υἱὸς Βαραδ ὁ ἐκκόψας Μαδιαμ ἐν τῷ πεδίῳ Μωαβ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Γεθθαιμ.
Hi:42:17d And these were the kings who reigned in Edom, which country he also ruled over: first, Balac, the son of Beor, and the name of his city was Dennaba: but after Balac, Jobab, who is called Job, and after him Asom, who was governor out of the country of Thaeman: and after him Adad, the son of Barad, who destroyed Madiam in the plain of Moab; and the name of his city was Gethaim.
Hi:42:17d  
Hi:42:17d καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς οἱ βασιλεύσαντες ἐν Εδωμ, ἧς καὶ αὐτὸς ἦρξεν χώρας· πρῶτος Βαλακ τοῦ Βεωρ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Δενναβα· μετὰ δὲ Βαλακ Ιωβαβ καλούμενος Ιωβ· μετὰ δὲ τοῦτον Ασομ ὑπάρχων ἡγεμὼν ἐκ τῆς Θαιμανίτιδος χώρας· μετὰ δὲ τοῦτον Αδαδ υἱὸς Βαραδ ἐκκόψας Μαδιαμ ἐν τῷ πεδίῳ Μωαβ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Γεθθαιμ.
Hi:42:17d καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν   ὅς ἥ ὅ καί αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) χώρα, -ας, ἡ πρῶτος -η -ον Βαλάκ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   μετά δέ Βαλάκ, ὁ   ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) Ἰώβ, ὁ μετά δέ οὗτος αὕτη τοῦτο   ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ἡγεμών, -όνος, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό   χώρα, -ας, ἡ μετά δέ οὗτος αὕτη τοῦτο   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) Μαδιάμ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό     καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
Hi:42:17d I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Król By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By zaczynać się Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Po pierwsze Balak I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Miasto On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś Balak By nazywać rozmowę Hiob Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Gubernator [zobacz Hegemon] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym zaś To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn By ścinać/precz wykorzeniaj Midian W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Miasto On/ona/to/to samo
Hi:42:17d kai\ ou(=toi oi( basilei=s oi( basileu/santes e)n *edOm, E(=s kai\ au)to\s E)=rXen CHO/ras· prO=tos *balak o( tou= *beOr, kai\ o)/noma tE=| po/lei au)tou= *dennaba· meta\ de\ *balak *iObab o( kalou/menos *iOb· meta\ de\ tou=ton *asom o( u(pa/rCHOn E(gemO\n e)k tE=s *Taimani/tidos CHO/ras· meta\ de\ tou=ton *adad ui(o\s *barad o( e)kko/PSas *madiam e)n tO=| pedi/O| *mOab, kai\ o)/noma tE=| po/lei au)tou= *geTTaim.
Hi:42:17d kai hutoi hoi basileis hoi basileusantes en edOm, hEs kai autos ErXen CHOras· prOtos balak ho tu beOr, kai onoma tE polei autu dennaba· meta de balak iObab ho kalumenos iOb· meta de tuton asom ho hyparCHOn hEgemOn ek tEs Taimanitidos CHOras· meta de tuton adad hyios barad ho ekkoPSas madiam en tO pediO mOab, kai onoma tE polei autu geTTaim.
Hi:42:17d C RD_NPM RA_NPM N3V_NPM RA_NPM VA_AAPNPM P N_DSM RR_GSF C RD_NSM VAI_AAI3S N1A_GSF A1_NSMS N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM C N3M_NSN RA_DSF N3I_DSF RD_GSM N_NSF P x N_ASM N_NSM RA_NSM V2_PMPNSM N_NSM P x RD_ASM N_NSM RA_NSM V1_PAPNSM N3N_NSM P RA_GSF N3D_GSF N1A_GSF P x RD_ASM N_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM VA_AAPNSM N_AS P RA_DSN N2N_DSN N_GSM C N3M_NSN RA_DSF N3I_DSF RD_GSM N_NS
Hi:42:17d and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the king the to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć who/whom/which and also, even, namely he/she/it/same to begin region realm (clίme); land, country, territory, tract first Balak the the ć and also, even, namely name with regard to the city he/she/it/same ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Balak ć the to call call Job after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control governor [see hegemon] out of (+gen) ἐξ before vowels the ć region realm (clίme); land, country, territory, tract after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć son ć the to cut down/off extirpate Midian in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć and also, even, namely name with regard to the city he/she/it/same ć
Hi:42:17d and, also these the kings the to rule in, on, by, with, to Edom whom, which and, also he, she, it, -self, same to rule over country first Bela, Balak the, oh the Beor and, also name the city he, she, it, -self, same Dinhabah with; after but, and, however Bela, Balak Jobab the, oh to call, name Job with; after but, and, however this Husham the, oh to exist; possessions chief, prince out, out of the Thaimanitie country with; after but, and, however this Hadad son Bered the, oh to cut off Midian in, on, by, with, to the plain Moab and, also name the city he, she, it, -self, same Gittaim
Hi:42:17d Hi_42:17d_1 Hi_42:17d_2 Hi_42:17d_3 Hi_42:17d_4 Hi_42:17d_5 Hi_42:17d_6 Hi_42:17d_7 Hi_42:17d_8 Hi_42:17d_9 Hi_42:17d_10 Hi_42:17d_11 Hi_42:17d_12 Hi_42:17d_13 Hi_42:17d_14 Hi_42:17d_15 Hi_42:17d_16 Hi_42:17d_17 Hi_42:17d_18 Hi_42:17d_19 Hi_42:17d_20 Hi_42:17d_21 Hi_42:17d_22 Hi_42:17d_23 Hi_42:17d_24 Hi_42:17d_25 Hi_42:17d_26 Hi_42:17d_27 Hi_42:17d_28 Hi_42:17d_29 Hi_42:17d_30 Hi_42:17d_31 Hi_42:17d_32 Hi_42:17d_33 Hi_42:17d_34 Hi_42:17d_35 Hi_42:17d_36 Hi_42:17d_37 Hi_42:17d_38 Hi_42:17d_39 Hi_42:17d_40 Hi_42:17d_41 Hi_42:17d_42 Hi_42:17d_43 Hi_42:17d_44 Hi_42:17d_45 Hi_42:17d_46 Hi_42:17d_47 Hi_42:17d_48 Hi_42:17d_49 Hi_42:17d_50 Hi_42:17d_51 Hi_42:17d_52 Hi_42:17d_53 Hi_42:17d_54 Hi_42:17d_55 Hi_42:17d_56 Hi_42:17d_57 Hi_42:17d_58 Hi_42:17d_59 Hi_42:17d_60 Hi_42:17d_61
Hi:42:17d x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:42:17e οἱ δὲ ἐλθόντες πρὸς αὐτὸν φίλοι· Ελιφας τῶν Ησαυ υἱῶν Θαιμανων βασιλεύς, Βαλδαδ ὁ Σαυχαίων τύραννος, Σωφαρ ὁ Μιναίων βασιλεύς.
Hi:42:17e And his friends who came to him were Eliphaz, of the children of Esau, king of the Thaemanites, Baldad sovereign the Sauchaeans, Sophar king of the Minaeans. (Job 42:17 Brenton)
Hi:42:17e  
Hi:42:17e οἱ δὲ ἐλθόντες πρὸς αὐτὸν φίλοι· Ελιφας τῶν Ησαυ υἱῶν Θαιμανων βασιλεύς, Βαλδαδ Σαυχαίων τύραννος, Σωφαρ Μιναίων βασιλεύς.
Hi:42:17e ὁ ἡ τό δέ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -)   ὁ ἡ τό Ἠσαῦ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό   τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]; Τύραννος[2], -ου, ὁ   ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ
Hi:42:17e zaś By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Ezaw Syn Król Tyran; Tyrannus Król
Hi:42:17e oi( de\ e)lTo/ntes pro\s au)to\n fi/loi· *elifas tO=n *Esau ui(O=n *TaimanOn basileu/s, *baldad o( *sauCHai/On tu/rannos, *sOfar o( *minai/On basileu/s.
Hi:42:17e hoi de elTontes pros auton filoi· elifas tOn Esau hyiOn TaimanOn basileus, baldad ho sauCHaiOn tyrannos, sOfar ho minaiOn basileus.
Hi:42:17e RA_NPM x VB_AAPNPM P RD_ASM A1_NPM N_NSM RA_GPM N_GSM N2_GPM N_GPM N3V_NSM N_NSM RA_NSM N2_GPM N2_NSM N_NSM RA_NSM N2_GPM N3V_NSM
Hi:42:17e the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same friend companion; to kiss buss, lip, osculate ć the Esau son ć king ć the ć tyrant; Tyrannus ć the ć king
Hi:42:17e the but, and, however to come at; to, toward he, it, -self, same friends Eliphaz the Esau sons Temanites king Baldad the, oh Sauchean tyrant Zepho the, oh Minaion king
Hi:42:17e Hi_42:17e_1 Hi_42:17e_2 Hi_42:17e_3 Hi_42:17e_4 Hi_42:17e_5 Hi_42:17e_6 Hi_42:17e_7 Hi_42:17e_8 Hi_42:17e_9 Hi_42:17e_10 Hi_42:17e_11 Hi_42:17e_12 Hi_42:17e_13 Hi_42:17e_14 Hi_42:17e_15 Hi_42:17e_16 Hi_42:17e_17 Hi_42:17e_18 Hi_42:17e_19 Hi_42:17e_20
Hi:42:17e x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x