Hi:8:1 Ὑπολαβὼν δὲ Βαλδαδ ὁ Σαυχίτης λέγει
Hi:8:1 Then Baldad the Sauchite answered, and said, (Job 8:1 Brenton)
Hi:8:1 Bildad ze Szuach na to tak odpowiedział: (Job 8:1 BT_4)
Hi:8:1 Ὑπολαβὼν δὲ Βαλδαδ Σαυχίτης λέγει
Hi:8:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ   ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:8:1 By zaprzyjaźniać się zaś By mówić/opowiadaj
Hi:8:1 *(upolabO\n de\ *baldad o( *sauCHi/tEs le/gei
Hi:8:1 ypolabOn de baldad ho sauCHitEs legei
Hi:8:1 VB_AAPNSM x N_NSM RA_NSM N1M_NSM V1_PAI3S
Hi:8:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the ć to say/tell
Hi:8:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet   the (nom)   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:8:1 Hi_8:1_1 Hi_8:1_2 Hi_8:1_3 Hi_8:1_4 Hi_8:1_5 Hi_8:1_6
Hi:8:1 x x x x x x
Hi:8:2 Μέχρι τίνος λαλήσεις ταῦτα; πνεῦμα πολυρῆμον τοῦ στόματός σου.
Hi:8:2 How long wilt thou speak these things, how long shall the breath of thy mouth be abundant in words? (Job 8:2 Brenton)
Hi:8:2 «Jak długo chcesz mówić w ten sposób? Twe słowa gwałtowne jak wicher, (Job 8:2 BT_4)
Hi:8:2 Μέχρι τίνος λαλήσεις ταῦτα; πνεῦμα πολυρῆμον τοῦ στόματός σου.
Hi:8:2 μέχρι/μέχρις τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο πνεῦμα[τ], -ατος, τό   ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Hi:8:2 Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg)
Hi:8:2 *me/CHri ti/nos lalE/seis tau=ta; pneu=ma polurE=mon tou= sto/mato/s sou.
Hi:8:2 meCHri tinos lalEseis tauta; pneuma polyrEmon tu stomatos su.
Hi:8:2 P RI_GSN VF_FAI2S RD_APN N3M_NSN A3_NSN RA_GSN N3M_GSN RP_GS
Hi:8:2 until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to speak this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] spirit breath, spiritual utterance, wind ć the mouth/maw stoma you; your/yours(sg)
Hi:8:2 until who/what/why (gen) you(sg)-will-SPEAK these (nom|acc) spirit (nom|acc|voc)   the (gen) mouth/maw (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Hi:8:2 Hi_8:2_1 Hi_8:2_2 Hi_8:2_3 Hi_8:2_4 Hi_8:2_5 Hi_8:2_6 Hi_8:2_7 Hi_8:2_8 Hi_8:2_9
Hi:8:2 x x x x x x x x x
Hi:8:3 μὴ ὁ κύριος ἀδικήσει κρίνων ἢ ὁ τὰ πάντα ποιήσας ταράξει τὸ δίκαιον;
Hi:8:3 Will the Lord be unjust when he judges; or will he that has made all things pervert justice? (Job 8:3 Brenton)
Hi:8:3 Czyż Bóg nagina prawo, Wszechmocny zmienia sprawiedliwość? (Job 8:3 BT_4)
Hi:8:3 μὴ κύριος ἀδικήσει κρίνων τὰ πάντα ποιήσας ταράξει τὸ δίκαιον;
Hi:8:3 μή ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἤ[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον
Hi:8:3 Nie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do szkody/popełniaj wykroczenie do Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Albo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czynić/rób By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Właśnie prawy, właśnie
Hi:8:3 mE\ o( ku/rios a)dikE/sei kri/nOn E)\ o( ta\ pa/nta poiE/sas tara/Xei to\ di/kaion;
Hi:8:3 mE ho kyrios adikEsei krinOn E ho ta panta poiEsas taraXei to dikaion;
Hi:8:3 D RA_NSM N2_NSM VF_FAI3S V1_PAPNSM C RA_NSM RA_APN A3_APN VA_AAPNSM VF_FAI3S RA_ASN A1A_ASN
Hi:8:3 not the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to harm/do wrong to lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn or the the every all, each, every, the whole of to do/make to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the just righteous, just
Hi:8:3 not the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-WRONG, you(sg)-will-be-WRONG-ed (classical) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) or the (nom) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) he/she/it-will-UNSETTLE, you(sg)-will-be-UNSETTLE-ed (classical) the (nom|acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Hi:8:3 Hi_8:3_1 Hi_8:3_2 Hi_8:3_3 Hi_8:3_4 Hi_8:3_5 Hi_8:3_6 Hi_8:3_7 Hi_8:3_8 Hi_8:3_9 Hi_8:3_10 Hi_8:3_11 Hi_8:3_12 Hi_8:3_13
Hi:8:3 x x x x x x x x x x x x x
Hi:8:4 εἰ οἱ υἱοί σου ἥμαρτον ἐναντίον αὐτοῦ, ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ ἀνομίας αὐτῶν.
Hi:8:4 If thy sons have sinned before him, he has cast them away because of their transgression. (Job 8:4 Brenton)
Hi:8:4 A jeśli synowie zgrzeszyli i oddał ich w moc ich występku? (Job 8:4 BT_4)
Hi:8:4 εἰ οἱ υἱοί σου ἥμαρτον ἐναντίον αὐτοῦ, ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ ἀνομίας αὐτῶν.
Hi:8:4 εἰ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:8:4 Jeżeli Syn Ty; twój/twój(sg) By grzeszyć Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo zamawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Bezprawie On/ona/to/to samo
Hi:8:4 ei) oi( ui(oi/ sou E(/marton e)nanti/on au)tou=, a)pe/steilen e)n CHeiri\ a)nomi/as au)tO=n.
Hi:8:4 ei hoi hyioi su hEmarton enantion autu, apesteilen en CHeiri anomias autOn.
Hi:8:4 C RA_NPM N2_NPM RP_GS VBI_AAI3P P RD_GSM VAI_AAI3S P N3_DSF N1A_GSF RD_GPM
Hi:8:4 if the son you; your/yours(sg) to sin in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand lawlessness he/she/it/same
Hi:8:4 if the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-SIN-ed, they-SIN-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed in/among/by (+dat) hand (dat) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) them/same (gen)
Hi:8:4 Hi_8:4_1 Hi_8:4_2 Hi_8:4_3 Hi_8:4_4 Hi_8:4_5 Hi_8:4_6 Hi_8:4_7 Hi_8:4_8 Hi_8:4_9 Hi_8:4_10 Hi_8:4_11 Hi_8:4_12
Hi:8:4 x x x x x x x x x x x x
Hi:8:5 σὺ δὲ ὄρθριζε πρὸς κύριον παντοκράτορα δεόμενος.
Hi:8:5 But be thou early in prayer to the Lord Almighty. (Job 8:5 Brenton)
Hi:8:5 Radzę do Boga się zwrócić, o łaskę do Wszechmocnego. (Job 8:5 BT_4)
Hi:8:5 σὺ δὲ ὄρθριζε πρὸς κύριον παντοκράτορα δεόμενος.
Hi:8:5 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
Hi:8:5 Ty zaś By przychodzić wcześnie rano Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By potrzebować/wymagać
Hi:8:5 su\ de\ o)/rTriDZe pro\s ku/rion pantokra/tora deo/menos.
Hi:8:5 sy de orTriDZe pros kyrion pantokratora deomenos.
Hi:8:5 RP_NS x V1_PAD2S P N2_ASM N3R_ASM V2_PMPNSM
Hi:8:5 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to come early in the morning toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to need/require
Hi:8:5 you(sg) (nom) Yet be-you(sg)-COME EARLY IN THE MORNING-ing! toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) Almighty ruler of all (acc) while being-NEED/REQUIRE-ed (nom)
Hi:8:5 Hi_8:5_1 Hi_8:5_2 Hi_8:5_3 Hi_8:5_4 Hi_8:5_5 Hi_8:5_6 Hi_8:5_7
Hi:8:5 x x x x x x x
Hi:8:6 εἰ καθαρὸς εἶ καὶ ἀληθινός, δεήσεως ἐπακούσεταί σου, ἀποκαταστήσει δέ σοι δίαιταν δικαιοσύνης·
Hi:8:6 If thou art pure and true, he will hearken to thy supplication, and will restore to thee the habitation of righteousness. (Job 8:6 Brenton)
Hi:8:6 Jeśliś jest czysty, niewinny, to czuwać będzie nad tobą, uczciwy twój dom odbuduje. (Job 8:6 BT_4)
Hi:8:6 εἰ καθαρὸς εἶ καὶ ἀληθινός, δεήσεως ἐπακούσεταί σου, ἀποκαταστήσει δέ σοι δίαιταν δικαιοσύνης·
Hi:8:6 εἰ καθαρός -ά -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἀ·ληθινός -ή -όν δέησις, -εως, ἡ ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)   δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Hi:8:6 Jeżeli Czysty By iść; by być I też, nawet, mianowicie Prawdziwy Obrona By słyszeć Ty; twój/twój(sg) By przywracać zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Hi:8:6 ei) kaTaro\s ei)= kai\ a)lETino/s, deE/seOs e)pakou/setai/ sou, a)pokatastE/sei de/ soi di/aitan dikaiosu/nEs·
Hi:8:6 ei kaTaros ei kai alETinos, deEseOs epakusetai su, apokatastEsei de soi diaitan dikaiosynEs·
Hi:8:6 C A1A_NSM V9_PAI2S C A1_NSM N3I_GSF VF_FMI3S RP_GS VF_FAI3S x RP_DS N1S_ASF N1_GSF
Hi:8:6 if clean to go; to be and also, even, namely true plea to hear you; your/yours(sg) to restore δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Hi:8:6 if clean ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and true ([Adj] nom) plea (gen) he/she/it-will-be-HEAR-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-RESTORE, you(sg)-will-be-RESTORE-ed (classical) Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)   righteousness (gen)
Hi:8:6 Hi_8:6_1 Hi_8:6_2 Hi_8:6_3 Hi_8:6_4 Hi_8:6_5 Hi_8:6_6 Hi_8:6_7 Hi_8:6_8 Hi_8:6_9 Hi_8:6_10 Hi_8:6_11 Hi_8:6_12 Hi_8:6_13
Hi:8:6 x x x x x x x x x x x x x
Hi:8:7 ἔσται οὖν τὰ μὲν πρῶτά σου ὀλίγα, τὰ δὲ ἔσχατά σου ἀμύθητα.
Hi:8:7 Though then thy beginning should be small, yet thy end should be unspeakably great. (Job 8:7 Brenton)
Hi:8:7 Skromny byłby początek, lecz koniec byłby wspaniały. (Job 8:7 BT_4)
Hi:8:7 ἔσται οὖν τὰ μὲν πρῶτά σου ὀλίγα, τὰ δὲ ἔσχατά σου ἀμύθητα.
Hi:8:7 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὖν ὁ ἡ τό μέν πρῶτος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὀλίγος -η -ον ὁ ἡ τό δέ ἔσχατος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
Hi:8:7 By być Dlatego/wtedy Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Po pierwsze Ty; twój/twój(sg) Mało [zobacz oligarchię] zaś Ostatni Ty; twój/twój(sg)
Hi:8:7 e)/stai ou)=n ta\ me\n prO=ta/ sou o)li/ga, ta\ de\ e)/sCHata/ sou a)mu/TEta.
Hi:8:7 estai un ta men prOta su oliga, ta de esCHata su amyTEta.
Hi:8:7 VF_FMI3S x RA_NPN x A1_NPNS RP_GS A1_NPN RA_NPN x A1_NPN RP_GS A1B_NPN
Hi:8:7 to be therefore/then the indeed (yet, certainly, surely) first you; your/yours(sg) little [see oligarchy] the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] last you; your/yours(sg) ć
Hi:8:7 he/she/it-will-be therefore/then the (nom|acc) indeed first (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) few (nom|acc|voc) the (nom|acc) Yet last (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
Hi:8:7 Hi_8:7_1 Hi_8:7_2 Hi_8:7_3 Hi_8:7_4 Hi_8:7_5 Hi_8:7_6 Hi_8:7_7 Hi_8:7_8 Hi_8:7_9 Hi_8:7_10 Hi_8:7_11 Hi_8:7_12
Hi:8:7 x x x x x x x x x x x x
Hi:8:8 ἐπερώτησον γὰρ γενεὰν πρώτην, ἐξιχνίασον δὲ κατὰ γένος πατέρων·
Hi:8:8 For ask of the former generation, and search diligently among the race of our fathers: (Job 8:8 Brenton)
Hi:8:8 Pytaj no dawnych pokoleń, zwróć uwagę na doświadczenie przodków. (Job 8:8 BT_4)
Hi:8:8 ἐπερώτησον γὰρ γενεὰν πρώτην, ἐξιχνίασον δὲ κατὰ γένος πατέρων·
Hi:8:8 ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) γάρ γενεά, -ᾶς, ἡ πρῶτος -η -ον   δέ κατά γένο·ς, -ους, τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
Hi:8:8 By pytać się Dla odtąd, jak Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Po pierwsze zaś W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ojciec
Hi:8:8 e)perO/tEson ga\r genea\n prO/tEn, e)XiCHni/ason de\ kata\ ge/nos pate/rOn·
Hi:8:8 eperOtEson gar genean prOtEn, eXiCHniason de kata genos paterOn·
Hi:8:8 VA_AAD2S x N1A_ASF A1_ASFS VA_AAD2S x P N3E_ASN N3_GPM
Hi:8:8 to question for since, as generation Race, Nation; sometimes "generation" first ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing race race, class, kind father
Hi:8:8 do-QUESTION-you(sg)!, going-to-QUESTION (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) for generation (acc) first (acc)   Yet down/according to/as per (+acc), against (+gen) race (nom|acc|voc) fathers (gen)
Hi:8:8 Hi_8:8_1 Hi_8:8_2 Hi_8:8_3 Hi_8:8_4 Hi_8:8_5 Hi_8:8_6 Hi_8:8_7 Hi_8:8_8 Hi_8:8_9
Hi:8:8 x x x x x x x x x
Hi:8:9 χθιζοὶ γάρ ἐσμεν καὶ οὐκ οἴδαμεν, σκιὰ γάρ ἐστιν ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὁ βίος.
Hi:8:9 (for we are of yesterday, and know nothing; for our life upon the earth is a shadow:) (Job 8:9 Brenton)
Hi:8:9 My, wczorajsi, znamy niewiele, bo wiek nasz jak cień jest na ziemi. (Job 8:9 BT_4)
Hi:8:9 χθιζοὶ γάρ ἐσμεν καὶ οὐκ οἴδαμεν, σκιὰ γάρ ἐστιν ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς βίος.
Hi:8:9   γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) σκιά, -ᾶς, ἡ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό βίος, -ου, ὁ
Hi:8:9 Dla odtąd, jak By być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Dla odtąd, jak By być Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Życie
Hi:8:9 CHTiDZoi\ ga/r e)smen kai\ ou)k oi)/damen, skia\ ga/r e)stin E(mO=n e)pi\ tE=s gE=s o( bi/os.
Hi:8:9 CHTiDZoi gar esmen kai uk oidamen, skia gar estin hEmOn epi tEs gEs ho bios.
Hi:8:9 A1_NPM x V9_PAI1P C D VX_XAI1P N1A_NSF x V9_PAI3S RP_GP P RA_GSF N1_GSF RA_NSM N2_NSM
Hi:8:9 ć for since, as to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection for since, as to be I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land the life
Hi:8:9   for we-are and not we-have-PERCEIVE-ed shadow (nom|voc) for he/she/it-is us (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) the (nom) life (nom)
Hi:8:9 Hi_8:9_1 Hi_8:9_2 Hi_8:9_3 Hi_8:9_4 Hi_8:9_5 Hi_8:9_6 Hi_8:9_7 Hi_8:9_8 Hi_8:9_9 Hi_8:9_10 Hi_8:9_11 Hi_8:9_12 Hi_8:9_13 Hi_8:9_14 Hi_8:9_15
Hi:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:8:10 ἦ οὐχ οὗτοί σε διδάξουσιν καὶ ἀναγγελοῦσιν καὶ ἐκ καρδίας ἐξάξουσιν ῥήματα;
Hi:8:10 shall not these teach thee, and report to thee, and bring out words from their heart? (Job 8:10 Brenton)
Hi:8:10 Lecz oni pouczą, wyjaśnią słowami, co płyną z rozsądku. (Job 8:10 BT_4)
Hi:8:10 οὐχ οὗτοί σε διδάξουσιν καὶ ἀναγγελοῦσιν καὶ ἐκ καρδίας ἐξάξουσιν ῥήματα;
Hi:8:10 ἦ[2] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) καί ἐκ καρδία, -ας, ἡ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό
Hi:8:10 Naprawdę ??? Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty; twój/twój(sg) By uczyć I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By prowadzić poza Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie
Hi:8:10 E)= ou)CH ou(=toi/ se dida/Xousin kai\ a)naggelou=sin kai\ e)k kardi/as e)Xa/Xousin r(E/mata;
Hi:8:10 E uCH hutoi se didaXusin kai anangelusin kai ek kardias eXaXusin rEmata;
Hi:8:10 D D RD_NPM RP_AS VF_FAI3P C VF2_FAI3P C P N1A_GSF VF_FAI3P N3M_APN
Hi:8:10 truly οὐχ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you; your/yours(sg) to teach and also, even, namely to proclaim proclaim, report and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to lead out declaration statement, utterance
Hi:8:10 truly not these (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-will-TEACH, going-to-TEACH (fut ptcp) (dat) and they-will-PROCLAIM, going-to-PROCLAIM (fut ptcp) (dat) and out of (+gen) heart (gen), hearts (acc) they-will-LEAD-OUT, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) declarations (nom|acc|voc)
Hi:8:10 Hi_8:10_1 Hi_8:10_2 Hi_8:10_3 Hi_8:10_4 Hi_8:10_5 Hi_8:10_6 Hi_8:10_7 Hi_8:10_8 Hi_8:10_9 Hi_8:10_10 Hi_8:10_11 Hi_8:10_12
Hi:8:10 x x x x x x x x x x x x
Hi:8:11 μὴ θάλλει πάπυρος ἄνευ ὕδατος ἢ ὑψωθήσεται βούτομον ἄνευ πότου;
Hi:8:11 Does the rush flourish without water, or shall the flag grow up without moisture? (Job 8:11 Brenton)
Hi:8:11 Czyż rośnie papirus bez błota, czy się krzewi sitowie bez wody? (Job 8:11 BT_4)
Hi:8:11 μὴ θάλλει πάπυρος ἄνευ ὕδατος ὑψωθήσεται βούτομον ἄνευ πότου;
Hi:8:11 μή     ἄνευ ὕδωρ, ὕδατος, τό ἤ[1] ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)   ἄνευ πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA]
Hi:8:11 Nie Bez (+informacja) Woda Albo By podnosić/ustalony wysoko Bez (+informacja) Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij
Hi:8:11 mE\ Ta/llei pa/puros a)/neu u(/datos E)\ u(PSOTE/setai bou/tomon a)/neu po/tou;
Hi:8:11 mE Tallei papyros aneu hydatos E hyPSOTEsetai butomon aneu potu;
Hi:8:11 D V1_PAI3S N2_NSM P N3T_GSN C VC_FPI3S N2N_NSN P N2_GSM
Hi:8:11 not ć ć without (+gen) water or to elevate/set high ć without (+gen) drinking party; drink
Hi:8:11 not     without (+gen) water (gen) or he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH   without (+gen) drinking party (gen); drink (gen)
Hi:8:11 Hi_8:11_1 Hi_8:11_2 Hi_8:11_3 Hi_8:11_4 Hi_8:11_5 Hi_8:11_6 Hi_8:11_7 Hi_8:11_8 Hi_8:11_9 Hi_8:11_10
Hi:8:11 x x x x x x x x x x
Hi:8:12 ἔτι ὂν ἐπὶ ῥίζης καὶ οὐ μὴ θερισθῇ, πρὸ τοῦ πιεῖν πᾶσα βοτάνη οὐχὶ ξηραίνεται.
Hi:8:12 When it is yet on the root, and though it has not been cut down, does not any herb wither before it has received moisture? (Job 8:12 Brenton)
Hi:8:12 Jeszcze świeże, niezdatne do ścięcia, a już usycha, prędzej od trawy. (Job 8:12 BT_4)
Hi:8:12 ἔτι ὂν ἐπὶ ῥίζης καὶ οὐ μὴ θερισθῇ, πρὸ τοῦ πιεῖν πᾶσα βοτάνη οὐχὶ ξηραίνεται.
Hi:8:12 ἔτι ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ῥίζα, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή θερίζω (θεριζ-, θερι(ε)·[σ]-/θερι·σ-, θερι·σ-, -, τεθερισ-, θερισ·θ-) πρό ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βοτάνη, -ης, ἡ οὐχί ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-)
Hi:8:12 Jeszcze/jeszcze Kto/, który/, który; by być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Korzeń I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By sprzątać z pola wole {plon}, kosić, żąć, kosić Przedtem (+informacja) By pić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Roślina {Fabryka} Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By wysuszać suchy, wysychany
Hi:8:12 e)/ti o)\n e)pi\ r(i/DZEs kai\ ou) mE\ TerisTE=|, pro\ tou= piei=n pa=sa bota/nE ou)CHi\ XErai/netai.
Hi:8:12 eti on epi riDZEs kai u mE TerisTE, pro tu piein pasa botanE uCHi XErainetai.
Hi:8:12 D V9_PAPNSN P N1S_GSF C D D VS_APS3S P RA_GSN VB_AAN A1S_NSF N1_NSF D V1_PPI3S
Hi:8:12 yet/still who/whom/which; to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing root and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to harvest crop, mow, reap, scythe before (+gen) the to drink every all, each, every, the whole of plant not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to wither dry, parched
Hi:8:12 yet/still who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) root (gen) and not not he/she/it-should-be-HARVEST-ed before (+gen) the (gen) to-will-DRINK, to-DRINK every (nom|voc) plant (nom|voc) not he/she/it-is-being-WITHER-ed
Hi:8:12 Hi_8:12_1 Hi_8:12_2 Hi_8:12_3 Hi_8:12_4 Hi_8:12_5 Hi_8:12_6 Hi_8:12_7 Hi_8:12_8 Hi_8:12_9 Hi_8:12_10 Hi_8:12_11 Hi_8:12_12 Hi_8:12_13 Hi_8:12_14 Hi_8:12_15
Hi:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:8:13 οὕτως τοίνυν ἔσται τὰ ἔσχατα πάντων τῶν ἐπιλανθανομένων τοῦ κυρίου· ἐλπὶς γὰρ ἀσεβοῦς ἀπολεῖται.
Hi:8:13 Thus then shall be the end of all that forget the Lord: for the hope of the ungodly shall perish. (Job 8:13 Brenton)
Hi:8:13 Tak z drogą niepomnych na Boga; nadzieja nieprawych zaginie, (Job 8:13 BT_4)
Hi:8:13 οὕτως τοίνυν ἔσται τὰ ἔσχατα πάντων τῶν ἐπιλανθανομένων τοῦ κυρίου· ἐλπὶς γὰρ ἀσεβοῦς ἀπολεῖται.
Hi:8:13 οὕτως/οὕτω τοί·νυν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ γάρ ἀ·σεβής -ές ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
Hi:8:13 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Dlatego dlatego, wtedy By być Ostatni Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zaniedbywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Miej nadzieję/oczekiwanie Dla odtąd, jak Bezbożny By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie
Hi:8:13 ou(/tOs toi/nun e)/stai ta\ e)/sCHata pa/ntOn tO=n e)pilanTanome/nOn tou= kuri/ou· e)lpi\s ga\r a)sebou=s a)polei=tai.
Hi:8:13 hutOs toinyn estai ta esCHata pantOn tOn epilanTanomenOn tu kyriu· elpis gar asebus apoleitai.
Hi:8:13 D x VF_FMI3S RA_NPN A1_NPN A3_GPM RA_GPM V1_PMPGPM RA_GSM N2_GSM N3D_NSF x A3H_GSM VF2_FMI3S
Hi:8:13 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] therefore therefore, then to be the last every all, each, every, the whole of the to neglect the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. hope/expectation for since, as ungodly to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing
Hi:8:13 thusly/like this therefore he/she/it-will-be the (nom|acc) last (nom|acc|voc) all (gen) the (gen) while being-NEGLECT-ed (gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) hope/expectation (nom) for ungodly ([Adj] gen) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed
Hi:8:13 Hi_8:13_1 Hi_8:13_2 Hi_8:13_3 Hi_8:13_4 Hi_8:13_5 Hi_8:13_6 Hi_8:13_7 Hi_8:13_8 Hi_8:13_9 Hi_8:13_10 Hi_8:13_11 Hi_8:13_12 Hi_8:13_13 Hi_8:13_14
Hi:8:13 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:8:14 ἀοίκητος γὰρ αὐτοῦ ἔσται ὁ οἶκος, ἀράχνη δὲ αὐτοῦ ἀποβήσεται ἡ σκηνή.
Hi:8:14 For his house shall be without inhabitants, and his tent shall prove a spider's web. (Job 8:14 Brenton)
Hi:8:14 na krótko im starczy nadziei, ich ufność jak nić pajęczyny. (Job 8:14 BT_4)
Hi:8:14 ἀοίκητος γὰρ αὐτοῦ ἔσται οἶκος, ἀράχνη δὲ αὐτοῦ ἀποβήσεται σκηνή.
Hi:8:14   γάρ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   δέ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·βαίνω (απο+βαιν-, απο+βη·σ-, 2nd ath. απο+β(η)-/ath. απο+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Hi:8:14 Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo By być Dom zaś On/ona/to/to samo By wychodzić Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Hi:8:14 a)oi/kEtos ga\r au)tou= e)/stai o( oi)=kos, a)ra/CHnE de\ au)tou= a)pobE/setai E( skEnE/.
Hi:8:14 aoikEtos gar autu estai ho oikos, araCHnE de autu apobEsetai hE skEnE.
Hi:8:14 A1B_NSM x RD_GSM VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM N1_NSF x RD_GSM VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF
Hi:8:14 ć for since, as he/she/it/same to be the house ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same to get out the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Hi:8:14   for him/it/same (gen) he/she/it-will-be the (nom) house (nom)   Yet him/it/same (gen) he/she/it-will-be-GET OUT-ed the (nom) tents (nom|acc|voc); tent (nom|voc)
Hi:8:14 Hi_8:14_1 Hi_8:14_2 Hi_8:14_3 Hi_8:14_4 Hi_8:14_5 Hi_8:14_6 Hi_8:14_7 Hi_8:14_8 Hi_8:14_9 Hi_8:14_10 Hi_8:14_11 Hi_8:14_12
Hi:8:14 x x x x x x x x x x x x
Hi:8:15 ἐὰν ὑπερείσῃ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, οὐ μὴ στῇ· ἐπιλαβομένου δὲ αὐτοῦ οὐ μὴ ὑπομείνῃ·
Hi:8:15 If he should prop up his house, it shall not stand: and when he has taken hold of it, it shall not remain. (Job 8:15 Brenton)
Hi:8:15 Kto się jej uchwyci, ten nie ustoi, upadnie szukając oparcia. (Job 8:15 BT_4)
Hi:8:15 ἐὰν ὑπερείσῃ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, οὐ μὴ στῇ· ἐπιλαβομένου δὲ αὐτοῦ οὐ μὴ ὑπομείνῃ·
Hi:8:15 ἐάν (εἰ ἄν)   ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -)
Hi:8:15 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Dom On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By powodować stać By brać uchwyt z zaś On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać
Hi:8:15 e)a\n u(perei/sE| tE\n oi)ki/an au)tou=, ou) mE\ stE=|· e)pilabome/nou de\ au)tou= ou) mE\ u(pomei/nE|·
Hi:8:15 ean hypereisE tEn oikian autu, u mE stE· epilabomenu de autu u mE hypomeinE·
Hi:8:15 C VA_AAS3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM D D VH_AAS3S VB_AMPGSM x RD_GSM D D VA_AAS3S
Hi:8:15 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] ć the house he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to cause to stand to take hold of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain
Hi:8:15 if-ever   the (acc) house (acc) him/it/same (gen) not not he/she/it-should-CAUSE-TO-STand upon being-TAKE-ed-HOLD-OF (gen) Yet him/it/same (gen) not not he/she/it-should-ENDURE, you(sg)-should-be-ENDURE-ed
Hi:8:15 Hi_8:15_1 Hi_8:15_2 Hi_8:15_3 Hi_8:15_4 Hi_8:15_5 Hi_8:15_6 Hi_8:15_7 Hi_8:15_8 Hi_8:15_9 Hi_8:15_10 Hi_8:15_11 Hi_8:15_12 Hi_8:15_13 Hi_8:15_14
Hi:8:15 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:8:16 ὑγρὸς γάρ ἐστιν ὑπὸ ἡλίου, καὶ ἐκ σαπρίας αὐτοῦ ὁ ῥάδαμνος αὐτοῦ ἐξελεύσεται.
Hi:8:16 For it is moist under the sun, and his branch shall come forth out of his dung-heap. (Job 8:16 Brenton)
Hi:8:16 On wprawdzie w słońcu soczysty, pędy swe puszcza w ogrodzie, (Job 8:16 BT_4)
Hi:8:16 ὑγρὸς γάρ ἐστιν ὑπὸ ἡλίου, καὶ ἐκ σαπρίας αὐτοῦ ῥάδαμνος αὐτοῦ ἐξελεύσεται.
Hi:8:16 ὑγρός -ά -όν γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὑπό Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί ἐκ   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Hi:8:16 Giętki Dla odtąd, jak By być Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo By wychodzić
Hi:8:16 u(gro\s ga/r e)stin u(po\ E(li/ou, kai\ e)k sapri/as au)tou= o( r(a/damnos au)tou= e)Xeleu/setai.
Hi:8:16 hygros gar estin hypo hEliu, kai ek saprias autu ho radamnos autu eXeleusetai.
Hi:8:16 A1A_NSM x V9_PAI3S P N2_GSM C P N1A_GSF RD_GSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM VF_FMI3S
Hi:8:16 pliant for since, as to be under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels ć he/she/it/same the ć he/she/it/same to come out
Hi:8:16 pliant ([Adj] nom) for he/she/it-is under (+acc), by (+gen) Elijah (gen); sun (gen) and out of (+gen)   him/it/same (gen) the (nom)   him/it/same (gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT
Hi:8:16 Hi_8:16_1 Hi_8:16_2 Hi_8:16_3 Hi_8:16_4 Hi_8:16_5 Hi_8:16_6 Hi_8:16_7 Hi_8:16_8 Hi_8:16_9 Hi_8:16_10 Hi_8:16_11 Hi_8:16_12 Hi_8:16_13
Hi:8:16 x x x x x x x x x x x x x
Hi:8:17 ἐπὶ συναγωγὴν λίθων κοιμᾶται, ἐν δὲ μέσῳ χαλίκων ζήσεται.
Hi:8:17 He lies down upon a gathering of stones, and shall live in the mist of flints. (Job 8:17 Brenton)
Hi:8:17 korzenie umacnia we żwirze, pośród kamieni zakwita. (Job 8:17 BT_4)
Hi:8:17 ἐπὶ συναγωγὴν λίθων κοιμᾶται, ἐν δὲ μέσῳ χαλίκων ζήσεται.
Hi:8:17 ἐπί συν·αγωγή, -ῆς, ἡ λίθος, -ου, ὁ κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐν δέ μέσος -η -ον χάλιξ, -ακος, ὁ [LXX] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Hi:8:17 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zebranie Kamień By dawać wytchnienie/snowi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Średni Kamyk Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Hi:8:17 e)pi\ sunagOgE\n li/TOn koima=tai, e)n de\ me/sO| CHali/kOn DZE/setai.
Hi:8:17 epi synagOgEn liTOn koimatai, en de mesO CHalikOn DZEsetai.
Hi:8:17 P N1_ASF N2_GPM V3_PMI3S P x A1_DSN N3K_GPM VF_FMI3S
Hi:8:17 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing gathering stone to repose/sleep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] middle pebble to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Hi:8:17 upon/over (+acc,+gen,+dat) gathering (acc) stones (gen) he/she/it-is-being-REPOSE/SLEEP-ed, he/she/it-should-be-being-REPOSE/SLEEP-ed in/among/by (+dat) Yet middle ([Adj] dat) pebbles (gen) he/she/it-will-be-EXISTS-ed
Hi:8:17 Hi_8:17_1 Hi_8:17_2 Hi_8:17_3 Hi_8:17_4 Hi_8:17_5 Hi_8:17_6 Hi_8:17_7 Hi_8:17_8 Hi_8:17_9
Hi:8:17 x x x x x x x x x
Hi:8:18 ἐὰν καταπίῃ, ὁ τόπος ψεύσεται αὐτόν· οὐχ ἑόρακας τοιαῦτα.
Hi:8:18 If God should destroy him, his place shall deny him. Hast thou not seen such things, (Job 8:18 Brenton)
Hi:8:18 Gdy utniesz go z jego podłoża, ono się zaprze: "Ja go nie widziałem". (Job 8:18 BT_4)
Hi:8:18 ἐὰν καταπίῃ, τόπος ψεύσεται αὐτόν· οὐχ ἑόρακας τοιαῦτα.
Hi:8:18 ἐάν (εἰ ἄν) κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)
Hi:8:18 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przełykać Miejsce By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????]
Hi:8:18 e)a\n katapi/E|, o( to/pos PSeu/setai au)to/n· ou)CH e(o/rakas toiau=ta.
Hi:8:18 ean katapiE, ho topos PSeusetai auton· uCH heorakas toiauta.
Hi:8:18 C VA_AAS3S RA_NSM N2_NSM VF_FMI3S RD_ASM D VX_XAI2S A1_APN
Hi:8:18 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to swallow the place to lie deceptive, dishonest; false, untrue he/she/it/same οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), such as this kind such, like [τοσαυτην]
Hi:8:18 if-ever you(sg)-will-be-SWALLOW-ed, he/she/it-should-SWALLOW, you(sg)-should-be-SWALLOW-ed the (nom) place (nom) he/she/it-will-be-LIE-ed him/it/same (acc) not you(sg)-have-SEE-ed such as this kind (nom|acc)
Hi:8:18 Hi_8:18_1 Hi_8:18_2 Hi_8:18_3 Hi_8:18_4 Hi_8:18_5 Hi_8:18_6 Hi_8:18_7 Hi_8:18_8 Hi_8:18_9
Hi:8:18 x x x x x x x x x
Hi:8:19 ὅτι καταστροφὴ ἀσεβοῦς τοιαύτη, ἐκ δὲ γῆς ἄλλον ἀναβλαστήσει.
Hi:8:19 that such is the overthrow of the ungodly? and out of the earth another shall grow. (Job 8:19 Brenton)
Hi:8:19 Oto wesele z tej drogi. A z pyłu wyrośnie ktoś inny. (Job 8:19 BT_4)
Hi:8:19 ὅτι καταστροφὴ ἀσεβοῦς τοιαύτη, ἐκ δὲ γῆς ἄλλον ἀναβλαστήσει.
Hi:8:19 ὅτι κατα·στροφή, -ῆς, ἡ ἀ·σεβής -ές τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἐκ δέ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος)  
Hi:8:19 Ponieważ/tamto Katastrofa Bezbożny Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami zaś Ziemi/ziemia Inny
Hi:8:19 o(/ti katastrofE\ a)sebou=s toiau/tE, e)k de\ gE=s a)/llon a)nablastE/sei.
Hi:8:19 hoti katastrofE asebus toiautE, ek de gEs allon anablastEsei.
Hi:8:19 C N1_NSF A3H_GSM A1_NSF P x N1_GSF RD_ASM VF_FAI3S
Hi:8:19 because/that catastrophe ungodly such as this kind such, like [τοσαυτην] out of (+gen) ἐξ before vowels δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] earth/land other ć
Hi:8:19 because/that catastrophe (nom|voc) ungodly ([Adj] gen) such as this kind (nom) out of (+gen) Yet earth/land (gen) other (acc)  
Hi:8:19 Hi_8:19_1 Hi_8:19_2 Hi_8:19_3 Hi_8:19_4 Hi_8:19_5 Hi_8:19_6 Hi_8:19_7 Hi_8:19_8 Hi_8:19_9
Hi:8:19 x x x x x x x x x
Hi:8:20 ὁ γὰρ κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄκακον, πᾶν δὲ δῶρον ἀσεβοῦς οὐ δέξεται.
Hi:8:20 For the Lord will by no means reject the harmless man; but he will not receive any gift of the ungodly. (Job 8:20 Brenton)
Hi:8:20 Prawego Bóg nie odrzuci, złego nie wzmocni ramieniem. (Job 8:20 BT_4)
Hi:8:20 γὰρ κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄκακον, πᾶν δὲ δῶρον ἀσεβοῦς οὐ δέξεται.
Hi:8:20 ὁ ἡ τό γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   ὁ ἡ τό ἄ·κακος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ἀ·σεβής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-)
Hi:8:20 Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Nie Niewinny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś Dar Bezbożny ??? Przed przydechem mocnym By przyjmować
Hi:8:20 o( ga\r ku/rios ou) mE\ a)popoiE/sEtai to\n a)/kakon, pa=n de\ dO=ron a)sebou=s ou) de/Xetai.
Hi:8:20 ho gar kyrios u mE apopoiEsEtai ton akakon, pan de dOron asebus u deXetai.
Hi:8:20 RA_NSM x N2_NSM D D VA_AMS3S RA_ASM A1B_ASM A3_ASN x N2N_ASN A3H_GSM D VF_FMI3S
Hi:8:20 the for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing not ć the innocent every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] gift ungodly οὐχ before rough breathing to receive
Hi:8:20 the (nom) for lord (nom); a lord ([Adj] nom) not not   the (acc) innocent ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (nom|acc|voc) Yet gift (nom|acc|voc) ungodly ([Adj] gen) not he/she/it-will-be-RECEIVE-ed
Hi:8:20 Hi_8:20_1 Hi_8:20_2 Hi_8:20_3 Hi_8:20_4 Hi_8:20_5 Hi_8:20_6 Hi_8:20_7 Hi_8:20_8 Hi_8:20_9 Hi_8:20_10 Hi_8:20_11 Hi_8:20_12 Hi_8:20_13 Hi_8:20_14
Hi:8:20 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:8:21 ἀληθινῶν δὲ στόμα ἐμπλήσει γέλωτος, τὰ δὲ χείλη αὐτῶν ἐξομολογήσεως·
Hi:8:21 But he will fill with laughter the mouth of the sincere, and their lips with thanksgiving. (Job 8:21 Brenton)
Hi:8:21 Napełni twe usta radością, a wargi okrzykiem wesela. (Job 8:21 BT_4)
Hi:8:21 ἀληθινῶν δὲ στόμα ἐμπλήσει γέλωτος, τὰ δὲ χείλη αὐτῶν ἐξομολογήσεως·
Hi:8:21 ἀ·ληθινός -ή -όν δέ στόμα[τ], -ατος, τό ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) γέλω[τ]ς, -ωτος, ὁ ὁ ἡ τό δέ χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό  
Hi:8:21 Prawdziwy zaś Ust/żołądka por By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Śmiech zaś Warga On/ona/to/to samo
Hi:8:21 a)lETinO=n de\ sto/ma e)mplE/sei ge/lOtos, ta\ de\ CHei/lE au)tO=n e)XomologE/seOs·
Hi:8:21 alETinOn de stoma emplEsei gelOtos, ta de CHeilE autOn eXomologEseOs·
Hi:8:21 A1_GPM x N3M_ASN VF_FAI3S N3T_GSM RA_APN x N3E_APN RD_GPM N3I_GSF
Hi:8:21 true δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] mouth/maw stoma to satisfy fill up laughter the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lip he/she/it/same ć
Hi:8:21 true ([Adj] gen) Yet mouth/maw (nom|acc|voc) he/she/it-will-SATISFY, you(sg)-will-be-SATISFY-ed (classical) laughter (gen) the (nom|acc) Yet lips (nom|acc|voc) them/same (gen)  
Hi:8:21 Hi_8:21_1 Hi_8:21_2 Hi_8:21_3 Hi_8:21_4 Hi_8:21_5 Hi_8:21_6 Hi_8:21_7 Hi_8:21_8 Hi_8:21_9 Hi_8:21_10
Hi:8:21 x x x x x x x x x x
Hi:8:22 οἱ δὲ ἐχθροὶ αὐτῶν ἐνδύσονται αἰσχύνην, δίαιτα δὲ ἀσεβοῦς οὐκ ἔσται.
Hi:8:22 But their adversaries shall clothe themselves with shame; and the habitation of the ungodly shall perish. (Job 8:22 Brenton)
Hi:8:22 Wrogowie zapłonią się wstydem, przepadną namioty występnych». (Job 8:22 BT_4)
Hi:8:22 οἱ δὲ ἐχθροὶ αὐτῶν ἐνδύσονται αἰσχύνην, δίαιτα δὲ ἀσεβοῦς οὐκ ἔσται.
Hi:8:22 ὁ ἡ τό δέ ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αἰσχύνη, -ης, ἡ   δέ ἀ·σεβής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:8:22 zaś Wrogi On/ona/to/to samo By ubierać ??? zaś Bezbożny ??? Przed przydechem mocnym By być
Hi:8:22 oi( de\ e)CHTroi\ au)tO=n e)ndu/sontai ai)sCHu/nEn, di/aita de\ a)sebou=s ou)k e)/stai.
Hi:8:22 hoi de eCHTroi autOn endysontai aisCHynEn, diaita de asebus uk estai.
Hi:8:22 RA_NPM x N2_NPM RD_GPM VF_FMI3P N1_ASF N1S_NSF x A3H_GSM D VF_FMI3S
Hi:8:22 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hostile he/she/it/same to clothe ??? ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ungodly οὐχ before rough breathing to be
Hi:8:22 the (nom) Yet hostile ([Adj] nom|voc) them/same (gen) they-will-be-CLOTHE-ed ??? (acc)   Yet ungodly ([Adj] gen) not he/she/it-will-be
Hi:8:22 Hi_8:22_1 Hi_8:22_2 Hi_8:22_3 Hi_8:22_4 Hi_8:22_5 Hi_8:22_6 Hi_8:22_7 Hi_8:22_8 Hi_8:22_9 Hi_8:22_10 Hi_8:22_11
Hi:8:22 x x x x x x x x x x x