Iz:20:1 Τοῦ ἔτους οὗ εἰσῆλθεν Ταναθαν εἰς Ἄζωτον, ἡνίκα ἀπεστάλη ὑπὸ Αρνα βασιλέως Ἀσσυρίων καὶ ἐπολέμησεν τὴν Ἄζωτον καὶ κατελάβετο αὐτήν,
Iz:20:1 In the year when Tanathan came to Azotus, when he was sent by Arna king of the Assyrians, and warred against Azotus, and took it; (Isaiah 20:1 Brenton)
Iz:20:1 W roku, w którym naczelny dowódca wysłany przez Sargona, króla asyryjskiego, przybył pod Aszdod, przypuścił szturm do miasta i zdobył je, (Iz 20:1 BT_4)
Iz:20:1 Τοῦ ἔτους οὗ εἰσῆλθεν Ταναθαν εἰς Ἄζωτον, ἡνίκα ἀπεστάλη ὑπὸ Αρνα βασιλέως Ἀσσυρίων καὶ ἐπολέμησεν τὴν Ἄζωτον καὶ κατελάβετο αὐτήν,
Iz:20:1 ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1] Ἄζωτος, -ου, ἡ ἡνίκα ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὑπό ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) βασιλεύς, -έως, ὁ   καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό Ἄζωτος, -ου, ἡ καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:20:1 Rok Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wchodzić Do (+przyspieszenie) Azotus Kiedy zamawiać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jagnię Król I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną Azotus I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo
Iz:20:1 *tou= e)/tous ou(= ei)sE=lTen *tanaTan ei)s *)/aDZOton, E(ni/ka a)pesta/lE u(po\ *arna basile/Os *)assuri/On kai\ e)pole/mEsen tE\n *)/aDZOton kai\ katela/beto au)tE/n,
Iz:20:1 tu etus hu eisElTen tanaTan eis aDZOton, hEnika apestalE hypo arna basileOs assyriOn kai epolemEsen tEn aDZOton kai katelabeto autEn,
Iz:20:1 RA_GSN N3E_GSN RR_GSM VBI_AAI3S N_NS P N2_ASM D VDI_API3S P N_GSM N3V_GSM N2_GPM C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF C VBI_AMI3S RD_ASF
Iz:20:1 the year where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to enter ć into (+acc) Azotus when to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing lamb king ć and also, even, namely to fight war the Azotus and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same
Iz:20:1 the (gen) year (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-ENTER-ed   into (+acc) Azotus (acc) when he/she/it-was-ORDER FORTH-ed under (+acc), by (+gen) lamb (acc) king (gen)   and he/she/it-FIGHT-ed the (acc) Azotus (acc) and he/she/it-was-COMPREHEND-ed her/it/same (acc)
Iz:20:1 Iz_20:1_1 Iz_20:1_2 Iz_20:1_3 Iz_20:1_4 Iz_20:1_5 Iz_20:1_6 Iz_20:1_7 Iz_20:1_8 Iz_20:1_9 Iz_20:1_10 Iz_20:1_11 Iz_20:1_12 Iz_20:1_13 Iz_20:1_14 Iz_20:1_15 Iz_20:1_16 Iz_20:1_17 Iz_20:1_18 Iz_20:1_19 Iz_20:1_20
Iz:20:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:20:2 τότε ἐλάλησεν κύριος πρὸς Ησαιαν λέγων Πορεύου καὶ ἄφελε τὸν σάκκον ἀπὸ τῆς ὀσφύος σου καὶ τὰ σανδάλιά σου ὑπόλυσαι ἀπὸ τῶν ποδῶν σου· καὶ ἐποίησεν οὕτως πορευόμενος γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος.
Iz:20:2 then the Lord spoke to Esaias the son of Amos, saying, Go and take the sackcloth off thy loins, and loose thy sandals from off thy feet, and do thus, going naked and barefoot. (Isaiah 20:2 Brenton)
Iz:20:2 w tym samym czasie Pan przemówił do Izajasza, syna Amosa, tymi słowami: «Idź, rozwiąż wór z bioder twoich, zdejm też obuwie z nóg twoich!» Ten zaś uczynił tak, chodząc nago i boso. (Iz 20:2 BT_4)
Iz:20:2 τότε ἐλάλησεν κύριος πρὸς Ησαιαν λέγων Πορεύου καὶ ἄφελε τὸν σάκκον ἀπὸ τῆς ὀσφύος σου καὶ τὰ σανδάλιά σου ὑπόλυσαι ἀπὸ τῶν ποδῶν σου· καὶ ἐποίησεν οὕτως πορευόμενος γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος.
Iz:20:2 τότε λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἠσαΐας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό σάκκος, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό σανδάλιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἀπό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) γυμνός -ή -όν καί  
Iz:20:2 Wtedy By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izajasz By mówić/opowiadaj By iść I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Płótno workowe Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Polędwica Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Sandał Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By iść Nagi I też, nawet, mianowicie
Iz:20:2 to/te e)la/lEsen ku/rios pro\s *Esaian le/gOn *poreu/ou kai\ a)/fele to\n sa/kkon a)po\ tE=s o)sfu/os sou kai\ ta\ sanda/lia/ sou u(po/lusai a)po\ tO=n podO=n sou· kai\ e)poi/Esen ou(/tOs poreuo/menos gumno\s kai\ a)nupo/detos.
Iz:20:2 tote elalEsen kyrios pros Esaian legOn poreuu kai afele ton sakkon apo tEs osfyos su kai ta sandalia su hypolysai apo tOn podOn su· kai epoiEsen hutOs poreuomenos gymnos kai anypodetos.
Iz:20:2 D VAI_AAI3S N2_NSM P N_ASM V1_PAPNSM V1_PAD2S C VB_AAD2S RA_ASM N2_ASM P RA_GSF N3U_GSF RP_GS C RA_APN N2N_APN RP_GS VA_AMD2S P RA_GPM N3D_GPM RP_GS C VAI_AAI3S D V1_PMPNSM A1_NSM C A1B_NSM
Iz:20:2 then to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah to say/tell to go and also, even, namely to deprive the sackcloth from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the loin you; your/yours(sg) and also, even, namely the sandal you; your/yours(sg) ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the foot you; your/yours(sg) and also, even, namely to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to go naked and also, even, namely ć
Iz:20:2 then he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah (acc) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-being-GO-ed! and do-DEPRIVE-you(sg)! the (acc) sackcloth (acc) away from (+gen) the (gen) loin (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) sandals (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   away from (+gen) the (gen) feet (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-DO/MAKE-ed thusly/like this while being-GO-ed (nom) naked ([Adj] nom) and  
Iz:20:2 Iz_20:2_1 Iz_20:2_2 Iz_20:2_3 Iz_20:2_4 Iz_20:2_5 Iz_20:2_6 Iz_20:2_7 Iz_20:2_8 Iz_20:2_9 Iz_20:2_10 Iz_20:2_11 Iz_20:2_12 Iz_20:2_13 Iz_20:2_14 Iz_20:2_15 Iz_20:2_16 Iz_20:2_17 Iz_20:2_18 Iz_20:2_19 Iz_20:2_20 Iz_20:2_21 Iz_20:2_22 Iz_20:2_23 Iz_20:2_24 Iz_20:2_25 Iz_20:2_26 Iz_20:2_27 Iz_20:2_28 Iz_20:2_29 Iz_20:2_30 Iz_20:2_31
Iz:20:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:20:3 καὶ εἶπεν κύριος Ὃν τρόπον πεπόρευται Ησαιας ὁ παῖς μου γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος τρία ἔτη, ἔσται σημεῖα καὶ τέρατα τοῖς Αἰγυπτίοις καὶ Αἰθίοψιν·
Iz:20:3 And the Lord said, As my servant Esaias has walked naked and barefoot three years, there shall be three years for signs and wonders to the Egyptians and Ethiopians; (Isaiah 20:3 Brenton)
Iz:20:3 Wówczas Pan powiedział: «Jak sługa mój, Izajasz, chodził nago i boso trzy lata, jako znak i dziwny symbol dotyczący Egiptu i kraju Kusz, (Iz 20:3 BT_4)
Iz:20:3 καὶ εἶπεν κύριος Ὃν τρόπον πεπόρευται Ησαιας παῖς μου γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος τρία ἔτη, ἔσται σημεῖα καὶ τέρατα τοῖς Αἰγυπτίοις καὶ Αἰθίοψιν·
Iz:20:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Ἠσαΐας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γυμνός -ή -όν καί   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] καί τέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί Αἰθίοψ, -οπος, ὁ
Iz:20:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By iść Izajasz Dziecka/służący Ja Nagi I też, nawet, mianowicie Trzy Rok By być Znak; znak I też, nawet, mianowicie Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) Egipski I też, nawet, mianowicie Etiopski
Iz:20:3 kai\ ei)=pen ku/rios *(\on tro/pon pepo/reutai *Esaias o( pai=s mou gumno\s kai\ a)nupo/detos tri/a e)/tE, e)/stai sEmei=a kai\ te/rata toi=s *ai)gupti/ois kai\ *ai)Ti/oPSin·
Iz:20:3 kai eipen kyrios on tropon peporeutai Esaias ho pais mu gymnos kai anypodetos tria etE, estai sEmeia kai terata tois aigyptiois kai aiTioPSin·
Iz:20:3 C VBI_AAI3S N2_NSM RR_ASM N2_ASM VM_XMI3S N_NSM RA_NSM N3D_NSM RP_GS A1_NSM C A1B_NSM A3_APN N3E_APN VF_FMI3S N2N_APN C N3T_APN RA_DPM N2_DPM C N3P_DPF
Iz:20:3 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to go Isaiah the child/servant I naked and also, even, namely ć three year to be sign; sign and also, even, namely wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) the Egyptian and also, even, namely Ethiopian
Iz:20:3 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-has-been-GO-ed Isaiah (nom) the (nom) child/servant (nom) me (gen) naked ([Adj] nom) and   three (nom|acc) years (nom|acc|voc) he/she/it-will-be signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) and wonders (nom|acc|voc) the (dat) Egyptian ([Adj] dat) and Ethiopians (dat)
Iz:20:3 Iz_20:3_1 Iz_20:3_2 Iz_20:3_3 Iz_20:3_4 Iz_20:3_5 Iz_20:3_6 Iz_20:3_7 Iz_20:3_8 Iz_20:3_9 Iz_20:3_10 Iz_20:3_11 Iz_20:3_12 Iz_20:3_13 Iz_20:3_14 Iz_20:3_15 Iz_20:3_16 Iz_20:3_17 Iz_20:3_18 Iz_20:3_19 Iz_20:3_20 Iz_20:3_21 Iz_20:3_22 Iz_20:3_23
Iz:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:20:4 ὅτι οὕτως ἄξει βασιλεὺς Ἀσσυρίων τὴν αἰχμαλωσίαν Αἰγύπτου καὶ Αἰθιόπων, νεανίσκους καὶ πρεσβύτας, γυμνοὺς καὶ ἀνυποδέτους ἀνακεκαλυμμένους τὴν αἰσχύνην Αἰγύπτου.
Iz:20:4 for thus shall the king of the Assyrians lead the captivity of Egypt and the Ethiopians, young men and old, naked and barefoot, having the shame of Egypt exposed. (Isaiah 20:4 Brenton)
Iz:20:4 tak król asyryjski uprowadzi jeńców z Egiptu i wygnańców z Kusz, młodych i starych, nagich i bosych, i z obnażonymi pośladkami - na hańbę Egiptu». (Iz 20:4 BT_4)
Iz:20:4 ὅτι οὕτως ἄξει βασιλεὺς Ἀσσυρίων τὴν αἰχμαλωσίαν Αἰγύπτου καὶ Αἰθιόπων, νεανίσκους καὶ πρεσβύτας, γυμνοὺς καὶ ἀνυποδέτους ἀνακεκαλυμμένους τὴν αἰσχύνην Αἰγύπτου.
Iz:20:4 ὅτι οὕτως/οὕτω ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί Αἰθίοψ, -οπος, ὁ νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι καί πρεσβύτης, -ου, ὁ γυμνός -ή -όν καί   ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό αἰσχύνη, -ης, ἡ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Iz:20:4 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By prowadzić Król Jeńcy Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Etiopski Młody człowiek I też, nawet, mianowicie Stary/postarzał człowiek Nagi I też, nawet, mianowicie By odkrywać ??? Egipt [kraj z]
Iz:20:4 o(/ti ou(/tOs a)/Xei basileu\s *)assuri/On tE\n ai)CHmalOsi/an *ai)gu/ptou kai\ *ai)Tio/pOn, neani/skous kai\ presbu/tas, gumnou\s kai\ a)nupode/tous a)nakekalumme/nous tE\n ai)sCHu/nEn *ai)gu/ptou.
Iz:20:4 hoti hutOs aXei basileus assyriOn tEn aiCHmalOsian aigyptu kai aiTiopOn, neaniskus kai presbytas, gymnus kai anypodetus anakekalymmenus tEn aisCHynEn aigyptu.
Iz:20:4 C D VF_FAI3S N3V_NSM N2_GPM RA_ASF N1A_ASF N2_GSF C N3P_GPF N2_APM C N1M_APM A1_APM C A1B_APM VM_XMPAPM RA_ASF N1_ASF N2_GSF
Iz:20:4 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to lead king ć the captives Egypt [country of] and also, even, namely Ethiopian young man and also, even, namely old/aged man naked and also, even, namely ć to discover the ??? Egypt [country of]
Iz:20:4 because/that thusly/like this he/she/it-will-LEAD, you(sg)-will-be-LEAD-ed (classical) king (nom)   the (acc) captives (acc) Egypt (gen) and Ethiopians (gen) young men (acc) and old/aged men (acc) naked ([Adj] acc) and   having-been-TO DISCOVER-ed (acc) the (acc) ??? (acc) Egypt (gen)
Iz:20:4 Iz_20:4_1 Iz_20:4_2 Iz_20:4_3 Iz_20:4_4 Iz_20:4_5 Iz_20:4_6 Iz_20:4_7 Iz_20:4_8 Iz_20:4_9 Iz_20:4_10 Iz_20:4_11 Iz_20:4_12 Iz_20:4_13 Iz_20:4_14 Iz_20:4_15 Iz_20:4_16 Iz_20:4_17 Iz_20:4_18 Iz_20:4_19 Iz_20:4_20
Iz:20:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:20:5 καὶ αἰσχυνθήσονται ἡττηθέντες οἱ Αἰγύπτιοι ἐπὶ τοῖς Αἰθίοψιν, ἐφ’ οἷς ἦσαν πεποιθότες οἱ Αἰγύπτιοι, ἦσαν γὰρ αὐτοῖς δόξα.
Iz:20:5 And the Egyptians being defeated shall be ashamed of the Ethiopians, in whom they had trusted; for they were their glory. (Isaiah 20:5 Brenton)
Iz:20:5 Zalękną się i zarumienią z powodu kraju Kusz, ich nadziei, i z powodu Egiptu, ich chluby. (Iz 20:5 BT_4)
Iz:20:5 καὶ αἰσχυνθήσονται ἡττηθέντες οἱ Αἰγύπτιοι ἐπὶ τοῖς Αἰθίοψιν, ἐφ’ οἷς ἦσαν πεποιθότες οἱ Αἰγύπτιοι, ἦσαν γὰρ αὐτοῖς δόξα.
Iz:20:5 καί αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ἑσσόομαι/ἡττάομαι (ηττ(α)-, ηττη·σ-, ηττη·σ-, -, ηττη-, εσσω·θ-/ηττη·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ἐπί ὁ ἡ τό Αἰθίοψ, -οπος, ὁ ἐπί ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό δόξα, -ης, ἡ
Iz:20:5 I też, nawet, mianowicie By zawstydzać By tracić Egipski Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Etiopski Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który By być By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Egipski By być Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Sławy/wzbudzanie grozy
Iz:20:5 kai\ ai)sCHunTE/sontai E(ttETe/ntes oi( *ai)gu/ptioi e)pi\ toi=s *ai)Ti/oPSin, e)f’ oi(=s E)=san pepoiTo/tes oi( *ai)gu/ptioi, E)=san ga\r au)toi=s do/Xa.
Iz:20:5 kai aisCHynTEsontai hEttETentes hoi aigyptioi epi tois aiTioPSin, ef’ hois Esan pepoiTotes hoi aigyptioi, Esan gar autois doXa.
Iz:20:5 C VC_FPI3P VC_APPNPM RA_NPM N2_NPM P RA_DPM N3P_DPM P RR_DPM V9_IAI3P VX_XAPNPM RA_NPM N2_NPM V9_IAI3P x RD_DPM N1S_NSF
Iz:20:5 and also, even, namely to put to shame to lose the Egyptian upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Ethiopian upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which to be to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence the Egyptian to be for since, as he/she/it/same glory/awesomeness
Iz:20:5 and they-will-be-PUT-ed-TO-SHAME upon being-LOSE-ed (nom|voc) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) Ethiopians (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (dat) they-were having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) they-were for them/same (dat) glory/awesomeness (nom|voc)
Iz:20:5 Iz_20:5_1 Iz_20:5_2 Iz_20:5_3 Iz_20:5_4 Iz_20:5_5 Iz_20:5_6 Iz_20:5_7 Iz_20:5_8 Iz_20:5_9 Iz_20:5_10 Iz_20:5_11 Iz_20:5_12 Iz_20:5_13 Iz_20:5_14 Iz_20:5_15 Iz_20:5_16 Iz_20:5_17 Iz_20:5_18
Iz:20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:20:6 καὶ ἐροῦσιν οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἦμεν πεποιθότες τοῦ φυγεῖν εἰς αὐτοὺς εἰς βοήθειαν, οἳ οὐκ ἐδύναντο σωθῆναι ἀπὸ βασιλέως Ασσυρίων· καὶ πῶς ἡμεῖς σωθησόμεθα;
Iz:20:6 And they that dwell in this island shall say in that day, Behold, we trusted to flee to them for help, who could not save themselves from the king of the Assyrians: and how shall we be saved? (Isaiah 20:6 Brenton)
Iz:20:6 I powiedzą w ów dzień mieszkańcy tego wybrzeża: «Oto, co się stało z tym, w którym położyliśmy nadzieję i do którego uciekaliśmy się o pomoc, ażeby nas wyrwał od króla asyryjskiego! A teraz jak się ocalimy my sami?» (Iz 20:6 BT_4)
Iz:20:6 καὶ ἐροῦσιν οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἦμεν πεποιθότες τοῦ φυγεῖν εἰς αὐτοὺς εἰς βοήθειαν, οἳ οὐκ ἐδύναντο σωθῆναι ἀπὸ βασιλέως Ασσυρίων· καὶ πῶς ἡμεῖς σωθησόμεθα;
Iz:20:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό νῆσος, -ου, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὁ ἡ τό φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] βοήθεια, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἀπό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί πῶς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Iz:20:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyspa To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By być By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By uciekać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pomagaj Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król I też, nawet, mianowicie Jak Ja By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Iz:20:6 kai\ e)rou=sin oi( katoikou=ntes e)n tE=| nE/sO| tau/tE| *)idou\ E(mei=s E)=men pepoiTo/tes tou= fugei=n ei)s au)tou\s ei)s boE/Teian, oi(\ ou)k e)du/nanto sOTE=nai a)po\ basile/Os *assuri/On· kai\ pO=s E(mei=s sOTEso/meTa;
Iz:20:6 kai erusin hoi katoikuntes en tE nEsO tautE idu hEmeis Emen pepoiTotes tu fygein eis autus eis boETeian, hoi uk edynanto sOTEnai apo basileOs assyriOn· kai pOs hEmeis sOTEsomeTa;
Iz:20:6 C VF2_FAI3P RA_NPM V2_PAPNPM P RA_DSF N2_DSF RD_DSF I RP_NP V9_IAI1P VX_XAPNPM RA_GSM VB_AAN P RD_APM P N1A_ASF RR_NPM D V6I_IMI3P VC_APN P N3V_GSM N2_GPM C D RP_NP VC_FPI1P
Iz:20:6 and also, even, namely to say/tell the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the island this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to be to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence the to flee into (+acc) he/she/it/same into (+acc) help who/whom/which οὐχ before rough breathing to able to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing king ć and also, even, namely how I to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Iz:20:6 and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) island (dat) this (dat) be-you(sg)-SEE-ed! we (nom) we-were having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) the (gen) to-FLEE into (+acc) them/same (acc) into (+acc) help (acc) who/whom/which (nom) not they-were-being-ABLE-ed to-be-SAVE-ed away from (+gen) king (gen)   and how we (nom) we-will-be-SAVE-ed
Iz:20:6 Iz_20:6_1 Iz_20:6_2 Iz_20:6_3 Iz_20:6_4 Iz_20:6_5 Iz_20:6_6 Iz_20:6_7 Iz_20:6_8 Iz_20:6_9 Iz_20:6_10 Iz_20:6_11 Iz_20:6_12 Iz_20:6_13 Iz_20:6_14 Iz_20:6_15 Iz_20:6_16 Iz_20:6_17 Iz_20:6_18 Iz_20:6_19 Iz_20:6_20 Iz_20:6_21 Iz_20:6_22 Iz_20:6_23 Iz_20:6_24 Iz_20:6_25 Iz_20:6_26 Iz_20:6_27 Iz_20:6_28 Iz_20:6_29
Iz:20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x