Iz:34:1 Προσαγάγετε, ἔθνη, καὶ ἀκούσατε, ἄρχοντες· ἀκουσάτω ἡ γῆ καὶ οἱ ἐν αὐτῇ, ἡ οἰκουμένη καὶ ὁ λαὸς ὁ ἐν αὐτῇ.
Iz:34:1 Draw near, ye nations; and hearken, ye princes; let the earth hear, and they that are in it; the world, and the people that are therein. (Isaiah 34:1 Brenton)
Iz:34:1 Przystąpcie, narody, by słuchać! I wy, ludy, natężcie uwagę! Niech słucha ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i wszystko, co na nim wyrasta! (Iz 34:1 BT_4)
Iz:34:1 Προσαγάγετε, ἔθνη, καὶ ἀκούσατε, ἄρχοντες· ἀκουσάτω γῆ καὶ οἱ ἐν αὐτῇ, οἰκουμένη καὶ λαὸς ἐν αὐτῇ.
Iz:34:1 προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:34:1 By prowadzić bliski Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By słyszeć Władca; by zaczynać się By słyszeć Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać I też, nawet, mianowicie Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Iz:34:1 *prosaga/gete, e)/TnE, kai\ a)kou/sate, a)/rCHontes· a)kousa/tO E( gE= kai\ oi( e)n au)tE=|, E( oi)koume/nE kai\ o( lao\s o( e)n au)tE=|.
Iz:34:1 prosagagete, eTnE, kai akusate, arCHontes· akusatO hE gE kai hoi en autE, hE oikumenE kai ho laos ho en autE.
Iz:34:1 VB_AAD2P N3E_NPN C VA_AAD2P N3_NPM VA_AAD3S RA_NSF N1_NSF C RA_NPM P RD_DSF RA_NSF V2_PMPNSF C RA_NSM N2_NSM RA_NSM P RD_DSF
Iz:34:1 to lead toward nation [see ethnic] and also, even, namely to hear ruler; to begin to hear the earth/land and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell and also, even, namely the people the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Iz:34:1 do-LEAD-you(pl)-TOWARD! nations (nom|acc|voc) and do-HEAR-you(pl)! rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) let-him/her/it-HEAR! the (nom) earth/land (nom|voc) and the (nom) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) the (nom) inhabited Roman world (nom|voc); while being-DWELL-ed (nom|voc) and the (nom) people (nom) the (nom) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Iz:34:1 Iz_34:1_1 Iz_34:1_2 Iz_34:1_3 Iz_34:1_4 Iz_34:1_5 Iz_34:1_6 Iz_34:1_7 Iz_34:1_8 Iz_34:1_9 Iz_34:1_10 Iz_34:1_11 Iz_34:1_12 Iz_34:1_13 Iz_34:1_14 Iz_34:1_15 Iz_34:1_16 Iz_34:1_17 Iz_34:1_18 Iz_34:1_19 Iz_34:1_20
Iz:34:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:2 διότι θυμὸς κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ὀργὴ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν τοῦ ἀπολέσαι αὐτοὺς καὶ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς σφαγήν.
Iz:34:2 For the wrath of the Lord is upon all nations, and his anger upon the number of them, to destroy them, and give them up to slaughter. (Isaiah 34:2 Brenton)
Iz:34:2 Bo Pan kipi gniewem na wszystkich pogan i wrze z oburzenia na wszystkie ich wojska. Przeznaczył je na zagładę, na rzeź je wydał. (Iz 34:2 BT_4)
Iz:34:2 διότι θυμὸς κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ὀργὴ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν τοῦ ἀπολέσαι αὐτοὺς καὶ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς σφαγήν.
Iz:34:2 δι·ότι θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐπί ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] σφαγή, -ῆς, ἡ
Iz:34:2 Z powodu tego: Tamto Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] On/ona/to/to samo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ubój
Iz:34:2 dio/ti Tumo\s kuri/ou e)pi\ pa/nta ta\ e)/TnE kai\ o)rgE\ e)pi\ to\n a)riTmo\n au)tO=n tou= a)pole/sai au)tou\s kai\ paradou=nai au)tou\s ei)s sfagE/n.
Iz:34:2 dioti Tymos kyriu epi panta ta eTnE kai orgE epi ton ariTmon autOn tu apolesai autus kai paradunai autus eis sfagEn.
Iz:34:2 C N2_NSM N2_GSM P A3_ASN RA_APN N3E_APN C N1_NSF P RA_ASM N2_ASM RD_GPN RA_GSN VA_AAN RD_APM C VO_AAN RD_APM P N1_ASF
Iz:34:2 because of this: that wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] and also, even, namely wrath fume, anger, rage upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the number [see arithmetic] he/she/it/same the to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) slaughter
Iz:34:2 because of this: that wrath (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) and wrath (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) number (acc) them/same (gen) the (gen) to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) them/same (acc) and to-Hand OVER them/same (acc) into (+acc) slaughter (acc)
Iz:34:2 Iz_34:2_1 Iz_34:2_2 Iz_34:2_3 Iz_34:2_4 Iz_34:2_5 Iz_34:2_6 Iz_34:2_7 Iz_34:2_8 Iz_34:2_9 Iz_34:2_10 Iz_34:2_11 Iz_34:2_12 Iz_34:2_13 Iz_34:2_14 Iz_34:2_15 Iz_34:2_16 Iz_34:2_17 Iz_34:2_18 Iz_34:2_19 Iz_34:2_20 Iz_34:2_21
Iz:34:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:3 οἱ δὲ τραυματίαι αὐτῶν ῥιφήσονται καὶ οἱ νεκροί, καὶ ἀναβήσεται αὐτῶν ἡ ὀσμή, καὶ βραχήσεται τὰ ὄρη ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν.
Iz:34:3 And their slain shall be cast forth, and their corpses; and their ill savour shall come up, and the mountains shall be made wet with their blood. (Isaiah 34:3 Brenton)
Iz:34:3 Zabici ich leżą porzuceni, rozchodzi się zaduch z ich trupów; od krwi ich rozmiękły góry, (Iz 34:3 BT_4)
Iz:34:3 οἱ δὲ τραυματίαι αὐτῶν ῥιφήσονται καὶ οἱ νεκροί, καὶ ἀναβήσεται αὐτῶν ὀσμή, καὶ βραχήσεται τὰ ὄρη ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν.
Iz:34:3 ὁ ἡ τό δέ   αὐτός αὐτή αὐτό ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀσμή, -ῆς, ἡ καί βρέχω (βρεχ-, βρεξ-, βρεξ-, -, -, βραχ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:34:3 zaś On/ona/to/to samo By podrzucać/rzut/spadają z łomotem I też, nawet, mianowicie Martwo {Całkowicie} I też, nawet, mianowicie By podnosić On/ona/to/to samo Zapachu/bukiet I też, nawet, mianowicie By zwilżać/deszcz Wchodź Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew On/ona/to/to samo
Iz:34:3 oi( de\ traumati/ai au)tO=n r(ifE/sontai kai\ oi( nekroi/, kai\ a)nabE/setai au)tO=n E( o)smE/, kai\ braCHE/setai ta\ o)/rE a)po\ tou= ai(/matos au)tO=n.
Iz:34:3 hoi de traumatiai autOn rifEsontai kai hoi nekroi, kai anabEsetai autOn hE osmE, kai braCHEsetai ta orE apo tu haimatos autOn.
Iz:34:3 RA_NPM x N1T_NPM RD_GPN VV_FPI3P C RA_NPM N2_NPM C VF_FMI3S RD_GPN RA_NSF N1_NSF C VD_FPI3S RA_NPN N3E_NPN P RA_GSN N3M_GSN RD_GPN
Iz:34:3 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć he/she/it/same to toss/fling/dump and also, even, namely the dead and also, even, namely to ascend he/she/it/same the odor/bouquet and also, even, namely to wet/rain the mount from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood he/she/it/same
Iz:34:3 the (nom) Yet   them/same (gen) they-will-be-TOSS/FLING/DUMP-ed and the (nom) dead ([Adj] nom|voc) and he/she/it-will-be-ASCEND-ed them/same (gen) the (nom) odor/bouquet (nom|voc) and he/she/it-will-be-WET/RAIN-ed the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) blood (gen) them/same (gen)
Iz:34:3 Iz_34:3_1 Iz_34:3_2 Iz_34:3_3 Iz_34:3_4 Iz_34:3_5 Iz_34:3_6 Iz_34:3_7 Iz_34:3_8 Iz_34:3_9 Iz_34:3_10 Iz_34:3_11 Iz_34:3_12 Iz_34:3_13 Iz_34:3_14 Iz_34:3_15 Iz_34:3_16 Iz_34:3_17 Iz_34:3_18 Iz_34:3_19 Iz_34:3_20 Iz_34:3_21
Iz:34:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:4 καὶ ἑλιγήσεται ὁ οὐρανὸς ὡς βιβλίον, καὶ πάντα τὰ ἄστρα πεσεῖται ὡς φύλλα ἐξ ἀμπέλου καὶ ὡς πίπτει φύλλα ἀπὸ συκῆς.
Iz:34:4 And all the powers of the heavens shall melt, and the sky shall be rolled up like a scroll: and all the stars shall fall like leaves from a vine, and as leaves fall from a fig-tree. (Isaiah 34:4 Brenton)
Iz:34:4 całe wojsko niebieskie topnieje. Niebiosa zwijają się jak zwój księgi, wszystkie ich zastępy opadają, jak opada listowie z winnego krzewu i jak opadają liście z drzewa figowego. (Iz 34:4 BT_4)
Iz:34:4 καὶ ἑλιγήσεται οὐρανὸς ὡς βιβλίον, καὶ πάντα τὰ ἄστρα πεσεῖται ὡς φύλλα ἐξ ἀμπέλου καὶ ὡς πίπτει φύλλα ἀπὸ συκῆς.
Iz:34:4 καί ἑλίσσω (ελισσ-, ελιξ-, -, -, -, ελιγ·[θ]-/ελιχ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὡς βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὡς φύλλον, -ου, τό ἐκ ἄμπελος, -ου, ἡ καί ὡς πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) φύλλον, -ου, τό ἀπό συκῆ, -ῆς, ἡ
Iz:34:4 I też, nawet, mianowicie By kłębić się Nieba/niebo Jak/jak Książka I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gwiezdny By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Jak/jak Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Winorośl I też, nawet, mianowicie Jak/jak By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Figi {Stroju} drzewo
Iz:34:4 kai\ e(ligE/setai o( ou)rano\s O(s bibli/on, kai\ pa/nta ta\ a)/stra pesei=tai O(s fu/lla e)X a)mpe/lou kai\ O(s pi/ptei fu/lla a)po\ sukE=s.
Iz:34:4 kai heligEsetai ho uranos hOs biblion, kai panta ta astra peseitai hOs fylla eX ampelu kai hOs piptei fylla apo sykEs.
Iz:34:4 C VD_FPI3S RA_NSM N2_NSM D N2N_ASN C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN VF_FMI3S D N2N_APN P N2_GSF C D V1_PAI3S N2N_APN P N1_GSF
Iz:34:4 and also, even, namely to roll up the sky/heaven as/like book and also, even, namely every all, each, every, the whole of the star to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. as/like leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] out of (+gen) ἐξ before vowels grapevine and also, even, namely as/like to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing fig tree
Iz:34:4 and he/she/it-will-be-ROLL-ed-UP the (nom) sky/heaven (nom) as/like book (nom|acc|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) stars (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-FALL-ed as/like leafs (nom|acc|voc) out of (+gen) grapevine (gen) and as/like he/she/it-is-FALL-ing, you(sg)-are-being-FALL-ed (classical) leafs (nom|acc|voc) away from (+gen) fig tree (gen)
Iz:34:4 Iz_34:4_1 Iz_34:4_2 Iz_34:4_3 Iz_34:4_4 Iz_34:4_5 Iz_34:4_6 Iz_34:4_7 Iz_34:4_8 Iz_34:4_9 Iz_34:4_10 Iz_34:4_11 Iz_34:4_12 Iz_34:4_13 Iz_34:4_14 Iz_34:4_15 Iz_34:4_16 Iz_34:4_17 Iz_34:4_18 Iz_34:4_19 Iz_34:4_20 Iz_34:4_21
Iz:34:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:5 ἐμεθύσθη ἡ μάχαιρά μου ἐν τῷ οὐρανῷ· ἰδοὺ ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν καταβήσεται καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν τῆς ἀπωλείας μετὰ κρίσεως.
Iz:34:5 My sword has been made drunk in heaven: behold, it shall come down upon Idumea, and with judgment upon the people doomed to destruction. (Isaiah 34:5 Brenton)
Iz:34:5 Zaiste, mój miecz upoił się na niebiosach; oto spadnie na Edom, na lud, który przeznaczyłem na potępienie. (Iz 34:5 BT_4)
Iz:34:5 ἐμεθύσθη μάχαιρά μου ἐν τῷ οὐρανῷ· ἰδοὺ ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν καταβήσεται καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν τῆς ἀπωλείας μετὰ κρίσεως.
Iz:34:5 μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) καί ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ μετά κρίσις, -εως, ἡ
Iz:34:5 By stawać się pijany Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Idumea [okręg z] By schodzić I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Zniszczenie, zniszczenie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Iz:34:5 e)meTu/sTE E( ma/CHaira/ mou e)n tO=| ou)ranO=|· i)dou\ e)pi\ tE\n *idoumai/an katabE/setai kai\ e)pi\ to\n lao\n tE=s a)pOlei/as meta\ kri/seOs.
Iz:34:5 emeTysTE hE maCHaira mu en tO uranO· idu epi tEn idumaian katabEsetai kai epi ton laon tEs apOleias meta kriseOs.
Iz:34:5 VSI_API3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RA_DSM N2_DSM I P RA_ASF N1_ASF VF_FMI3S C P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1A_GSF P N3I_GSF
Iz:34:5 to get drunk the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Idumea [district of] to go down and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people the annihilation, destruction after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Iz:34:5 he/she/it-was-GET-ed-DRUNK the (nom) sacrificial knife (nom|voc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) be-you(sg)-SEE-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Idumea (acc) he/she/it-will-be-GO DOWN-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) the (gen) annihilation, destruction (gen), annihilation, destructions (acc) after (+acc), with (+gen) judgment (gen)
Iz:34:5 Iz_34:5_1 Iz_34:5_2 Iz_34:5_3 Iz_34:5_4 Iz_34:5_5 Iz_34:5_6 Iz_34:5_7 Iz_34:5_8 Iz_34:5_9 Iz_34:5_10 Iz_34:5_11 Iz_34:5_12 Iz_34:5_13 Iz_34:5_14 Iz_34:5_15 Iz_34:5_16 Iz_34:5_17 Iz_34:5_18 Iz_34:5_19 Iz_34:5_20
Iz:34:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:6 ἡ μάχαιρα κυρίου ἐνεπλήσθη αἵματος, ἐπαχύνθη ἀπὸ στέατος ἀρνῶν καὶ ἀπὸ στέατος τράγων καὶ κριῶν· ὅτι θυσία κυρίῳ ἐν Βοσορ καὶ σφαγὴ μεγάλη ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ.
Iz:34:6 The sword of the Lord is filled with blood, it is glutted with fat, with the blood of goats and lambs, and with the fat of goats and rams: for the Lord has a sacrifice in Bosor, and a great slaughter in Idumea. (Isaiah 34:6 Brenton)
Iz:34:6 Miecz Pana spłynął krwią, pokryty jest tłuszczem, krwią jagniąt i kozłów, tłuszczem nerek baranich. Bo Pan święci ofiarę w Bosra, wielką rzeź obrzędową w kraju Edomitów. (Iz 34:6 BT_4)
Iz:34:6 μάχαιρα κυρίου ἐνεπλήσθη αἵματος, ἐπαχύνθη ἀπὸ στέατος ἀρνῶν καὶ ἀπὸ στέατος τράγων καὶ κριῶν· ὅτι θυσία κυρίῳ ἐν Βοσορ καὶ σφαγὴ μεγάλη ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ.
Iz:34:6 ὁ ἡ τό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό παχύνω (-, -, παχυν·[σ]-, -, -, παχυν·θ-) ἀπό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) καί ἀπό στέαρ, στέατος, τό [LXX] τράγος, -ου, ὁ καί   ὅτι θυσία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν Βοσόρ, ὁ καί σφαγή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐν ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ
Iz:34:6 Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Krew By stawać się gruby Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łój Jagnię I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łój On kozioł I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto Ofiara gnębią, poświęcają Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bosor I też, nawet, mianowicie Ubój Wielki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Idumea [okręg z]
Iz:34:6 E( ma/CHaira kuri/ou e)neplE/sTE ai(/matos, e)paCHu/nTE a)po\ ste/atos a)rnO=n kai\ a)po\ ste/atos tra/gOn kai\ kriO=n· o(/ti Tusi/a kuri/O| e)n *bosor kai\ sfagE\ mega/lE e)n tE=| *idoumai/a|.
Iz:34:6 hE maCHaira kyriu eneplEsTE haimatos, epaCHynTE apo steatos arnOn kai apo steatos tragOn kai kriOn· hoti Tysia kyriO en bosor kai sfagE megalE en tE idumaia.
Iz:34:6 RA_NSF N1A_NSF N2_GSM VSI_API3S N3M_GSN VCI_API3S P N3T_GSN N3_GPM C P N3T_GSN N2_GPM C N2_GPM C N1A_NSF N2_DSM P N_DSM C N1_NSF A1_NSF P RA_DSF N1_DSF
Iz:34:6 the sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to satisfy fill up blood to grow thick from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing suet lamb and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing suet he-goat and also, even, namely ć because/that sacrifice victimize, immolate lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Bosor and also, even, namely slaughter great in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Idumea [district of]
Iz:34:6 the (nom) sacrificial knife (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-SATISFY-ed blood (gen) he/she/it-was-GROW-ed-THICK away from (+gen) suet (gen) lambs (gen) and away from (+gen) suet (gen) he-goats (gen) and   because/that sacrifice (nom|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) Bosor (indecl) and slaughter (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) Idumea (dat)
Iz:34:6 Iz_34:6_1 Iz_34:6_2 Iz_34:6_3 Iz_34:6_4 Iz_34:6_5 Iz_34:6_6 Iz_34:6_7 Iz_34:6_8 Iz_34:6_9 Iz_34:6_10 Iz_34:6_11 Iz_34:6_12 Iz_34:6_13 Iz_34:6_14 Iz_34:6_15 Iz_34:6_16 Iz_34:6_17 Iz_34:6_18 Iz_34:6_19 Iz_34:6_20 Iz_34:6_21 Iz_34:6_22 Iz_34:6_23 Iz_34:6_24 Iz_34:6_25 Iz_34:6_26
Iz:34:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:7 καὶ συμπεσοῦνται οἱ ἁδροὶ μετ’ αὐτῶν καὶ οἱ κριοὶ καὶ οἱ ταῦροι, καὶ μεθυσθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ ἀπὸ τοῦ στέατος αὐτῶν ἐμπλησθήσεται.
Iz:34:7 And the mighty ones shall fall with them, and the rams and the bulls; and the land shall be soaked with blood, and shall be filled with their fat. (Isaiah 34:7 Brenton)
Iz:34:7 Jak bawoły ludy padają, i naród mocarzy - jak woły. Ich ziemia opiła się krwią, proch jej nasiąknął tłuszczem. (Iz 34:7 BT_4)
Iz:34:7 καὶ συμπεσοῦνται οἱ ἁδροὶ μετ’ αὐτῶν καὶ οἱ κριοὶ καὶ οἱ ταῦροι, καὶ μεθυσθήσεται γῆ ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ ἀπὸ τοῦ στέατος αὐτῶν ἐμπλησθήσεται.
Iz:34:7 καί συμ·πίπτω (-, συν+πεσ(ε)·[σ]-, συν+πεσ·[σ]- or 2nd συν+πεσ-, συν+πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ταῦρος, -ου, ὁ καί μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό καί ἀπό ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
Iz:34:7 I też, nawet, mianowicie Do od tego czasu w konsekwencji, zbiegaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Byk [zobacz Taurus] I też, nawet, mianowicie By stawać się pijany Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łój On/ona/to/to samo By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze
Iz:34:7 kai\ sumpesou=ntai oi( a(droi\ met’ au)tO=n kai\ oi( krioi\ kai\ oi( tau=roi, kai\ meTusTE/setai E( gE= a)po\ tou= ai(/matos kai\ a)po\ tou= ste/atos au)tO=n e)mplEsTE/setai.
Iz:34:7 kai sympesuntai hoi hadroi met’ autOn kai hoi krioi kai hoi tauroi, kai meTysTEsetai hE gE apo tu haimatos kai apo tu steatos autOn emplEsTEsetai.
Iz:34:7 C VF_FMI3P RA_NPM A1A_NPM P RD_GPM C RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N2_NPM C VS_FPI3S RA_NSF N1_NSF P RA_GSN N3M_GSN C P RA_GSN N3T_GSN RD_GPM VS_FPI3S
Iz:34:7 and also, even, namely to thereafter consequently, coincide the ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the bull [see taurus] and also, even, namely to get drunk the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the suet he/she/it/same to satisfy fill up
Iz:34:7 and they-will-be-THEREAFTER-ed the (nom)   after (+acc), with (+gen) them/same (gen) and the (nom)   and the (nom) bulls (nom|voc) and he/she/it-will-be-GET-ed-DRUNK the (nom) earth/land (nom|voc) away from (+gen) the (gen) blood (gen) and away from (+gen) the (gen) suet (gen) them/same (gen) he/she/it-will-be-SATISFY-ed
Iz:34:7 Iz_34:7_1 Iz_34:7_2 Iz_34:7_3 Iz_34:7_4 Iz_34:7_5 Iz_34:7_6 Iz_34:7_7 Iz_34:7_8 Iz_34:7_9 Iz_34:7_10 Iz_34:7_11 Iz_34:7_12 Iz_34:7_13 Iz_34:7_14 Iz_34:7_15 Iz_34:7_16 Iz_34:7_17 Iz_34:7_18 Iz_34:7_19 Iz_34:7_20 Iz_34:7_21 Iz_34:7_22 Iz_34:7_23 Iz_34:7_24 Iz_34:7_25
Iz:34:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:8 ἡμέρα γὰρ κρίσεως κυρίου καὶ ἐνιαυτὸς ἀνταποδόσεως κρίσεως Σιων.
Iz:34:8 For it is the day of judgment of the Lord, and the year of the recompence of Sion in judgment. (Isaiah 34:8 Brenton)
Iz:34:8 Bo to dla Pana dzień pomsty, rok odwetu dla Obrońcy Syjonu. (Iz 34:8 BT_4)
Iz:34:8 ἡμέρα γὰρ κρίσεως κυρίου καὶ ἐνιαυτὸς ἀνταποδόσεως κρίσεως Σιων.
Iz:34:8 ἡμέρα, -ας -ἡ γάρ κρίσις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἀντ·από·δοσις, -εως, ἡ κρίσις, -εως, ἡ Σιών, ἡ
Iz:34:8 Dzień Dla odtąd, jak Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Rok Nagroda Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Syjon
Iz:34:8 E(me/ra ga\r kri/seOs kuri/ou kai\ e)niauto\s a)ntapodo/seOs kri/seOs *siOn.
Iz:34:8 hEmera gar kriseOs kyriu kai eniautos antapodoseOs kriseOs siOn.
Iz:34:8 N1A_NSF x N3I_GSF N2_GSM C N2_NSM N3I_GSF N3I_GSF N_GSF
Iz:34:8 day for since, as judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely year reward judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit Zion
Iz:34:8 day (nom|voc) for judgment (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and year (nom) reward (gen) judgment (gen) Zion (indecl)
Iz:34:8 Iz_34:8_1 Iz_34:8_2 Iz_34:8_3 Iz_34:8_4 Iz_34:8_5 Iz_34:8_6 Iz_34:8_7 Iz_34:8_8 Iz_34:8_9
Iz:34:8 x x x x x x x x x
Iz:34:9 καὶ στραφήσονται αὐτῆς αἱ φάραγγες εἰς πίσσαν καὶ ἡ γῆ αὐτῆς εἰς θεῖον, καὶ ἔσται αὐτῆς ἡ γῆ καιομένη ὡς πίσσα
Iz:34:9 And her valleys shall be turned into pitch, and her land into sulphur; and her land shall be as pitch burning night and day; (Isaiah 34:9 Brenton)
Iz:34:9 Potoki Edomu obrócą się w smołę, a proch jego w siarkę; ziemia jego stanie się smołą płonącą. (Iz 34:9 BT_4)
Iz:34:9 καὶ στραφήσονται αὐτῆς αἱ φάραγγες εἰς πίσσαν καὶ γῆ αὐτῆς εἰς θεῖον, καὶ ἔσται αὐτῆς γῆ καιομένη ὡς πίσσα
Iz:34:9 καί στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ εἰς[1]   καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) ὡς  
Iz:34:9 I też, nawet, mianowicie By odwracać się On/ona/to/to samo ??? Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Boży; boży I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Ziemi/ziemia Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Jak/jak
Iz:34:9 kai\ strafE/sontai au)tE=s ai( fa/ragges ei)s pi/ssan kai\ E( gE= au)tE=s ei)s Tei=on, kai\ e)/stai au)tE=s E( gE= kaiome/nE O(s pi/ssa
Iz:34:9 kai strafEsontai autEs hai faranges eis pissan kai hE gE autEs eis Teion, kai estai autEs hE gE kaiomenE hOs pissa
Iz:34:9 C VD_FPI3P RD_GSF RA_NPF N3G_NPF P N1A_ASF C RA_NSF N1_NSF RD_GSF P A1A_ASM C VF_FMI3S RD_GSF RA_NSF N1_NSF V1_PMPNSF D N1A_NSF
Iz:34:9 and also, even, namely to turn he/she/it/same the ??? into (+acc) ć and also, even, namely the earth/land he/she/it/same into (+acc) divine; divine and also, even, namely to be he/she/it/same the earth/land to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate as/like ć
Iz:34:9 and they-will-be-TURN-ed her/it/same (gen) the (nom) ???s (nom|voc) into (+acc)   and the (nom) earth/land (nom|voc) her/it/same (gen) into (+acc) divine (nom|acc|voc); divine ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be her/it/same (gen) the (nom) earth/land (nom|voc) while being-CALCINATED-ed (nom|voc) as/like  
Iz:34:9 Iz_34:9_1 Iz_34:9_2 Iz_34:9_3 Iz_34:9_4 Iz_34:9_5 Iz_34:9_6 Iz_34:9_7 Iz_34:9_8 Iz_34:9_9 Iz_34:9_10 Iz_34:9_11 Iz_34:9_12 Iz_34:9_13 Iz_34:9_14 Iz_34:9_15 Iz_34:9_16 Iz_34:9_17 Iz_34:9_18 Iz_34:9_19 Iz_34:9_20 Iz_34:9_21
Iz:34:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:10 νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ οὐ σβεσθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, καὶ ἀναβήσεται ὁ καπνὸς αὐτῆς ἄνω· εἰς γενεὰς ἐρημωθήσεται καὶ εἰς χρόνον πολύν.
Iz:34:10 and it shall never be quenched, and her smoke shall go up: it shall be made desolate throughout her generations, (Isaiah 34:10 Brenton)
Iz:34:10 Nie zagaśnie ni w nocy, ni w dzień, jej dym wznosić się będzie ciągle. Kraj pozostanie opustoszały z pokolenia w pokolenie, po wiek wieków nikt go nie przemierzy. (Iz 34:10 BT_4)
Iz:34:10 νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ οὐ σβεσθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, καὶ ἀναβήσεται καπνὸς αὐτῆς ἄνω· εἰς γενεὰς ἐρημωθήσεται καὶ εἰς χρόνον πολύν.
Iz:34:10 νύξ, -υκτός, ἡ καί ἡμέρα, -ας -ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό καπνός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἄνω εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί εἰς[1] χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Iz:34:10 Noc I też, nawet, mianowicie Dzień I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By gasić Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). I też, nawet, mianowicie By podnosić Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. On/ona/to/to samo Powyżej Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" By leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Dużo
Iz:34:10 nukto\s kai\ E(me/ras kai\ ou) sbesTE/setai ei)s to\n ai)O=na CHro/non, kai\ a)nabE/setai o( kapno\s au)tE=s a)/nO· ei)s genea\s e)rEmOTE/setai kai\ ei)s CHro/non polu/n.
Iz:34:10 nyktos kai hEmeras kai u sbesTEsetai eis ton aiOna CHronon, kai anabEsetai ho kapnos autEs anO· eis geneas erEmOTEsetai kai eis CHronon polyn.
Iz:34:10 N3_GSF C N1A_GSF C D VS_FPI3S P RA_ASM N3W_ASM N2_ASM C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSF D P N1A_APF VC_FPI3S C P N2_ASM A1P_ASM
Iz:34:10 night and also, even, namely day and also, even, namely οὐχ before rough breathing to extinguish into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever time – a specific time (specified time) or space of time (a while). and also, even, namely to ascend the fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. he/she/it/same above into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" to lay waste and also, even, namely into (+acc) time – a specific time (specified time) or space of time (a while). much
Iz:34:10 night (gen) and day (gen), days (acc) and not he/she/it-will-be-EXTINGUISH-ed into (+acc) the (acc) eon (acc) time (acc) and he/she/it-will-be-ASCEND-ed the (nom) fume (nom) her/it/same (gen) above into (+acc) generation (gen), generations (acc) he/she/it-will-be-LAY-ed-WASTE and into (+acc) time (acc) much (acc)
Iz:34:10 Iz_34:10_1 Iz_34:10_2 Iz_34:10_3 Iz_34:10_4 Iz_34:10_5 Iz_34:10_6 Iz_34:10_7 Iz_34:10_8 Iz_34:10_9 Iz_34:10_10 Iz_34:10_11 Iz_34:10_12 Iz_34:10_13 Iz_34:10_14 Iz_34:10_15 Iz_34:10_16 Iz_34:10_17 Iz_34:10_18 Iz_34:10_19 Iz_34:10_20 Iz_34:10_21 Iz_34:10_22 Iz_34:10_23
Iz:34:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:11 καὶ κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ ὄρνεα καὶ ἐχῖνοι καὶ ἴβεις καὶ κόρακες, καὶ ἐπιβληθήσεται ἐπ’ αὐτὴν σπαρτίον γεωμετρίας ἐρήμου, καὶ ὀνοκένταυροι οἰκήσουσιν ἐν αὐτῇ.
Iz:34:11 and for a long time birds and hedgehogs, and ibises and ravens shall dwell in it: and the measuring line of desolation shall be cast over it, and satyrs shall dwell in it. (Isaiah 34:11 Brenton)
Iz:34:11 Pelikan i jeż go posiądą, puchacz i kruk go zamieszkają; Pan rozciągnie nad nim sznur nicości i ołowianki opustoszenia. (Iz 34:11 BT_4)
Iz:34:11 καὶ κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ ὄρνεα καὶ ἐχῖνοι καὶ ἴβεις καὶ κόρακες, καὶ ἐπιβληθήσεται ἐπ’ αὐτὴν σπαρτίον γεωμετρίας ἐρήμου, καὶ ὀνοκένταυροι οἰκήσουσιν ἐν αὐτῇ.
Iz:34:11 καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὄρνεον, -ου, τό καί   καί   καί κόραξ, -ακος, ὁ καί ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό     ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί   οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:34:11 I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ptak I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kruczy I też, nawet, mianowicie By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Odludzie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Iz:34:11 kai\ katoikE/sousin e)n au)tE=| o)/rnea kai\ e)CHi=noi kai\ i)/beis kai\ ko/rakes, kai\ e)piblETE/setai e)p’ au)tE\n sparti/on geOmetri/as e)rE/mou, kai\ o)noke/ntauroi oi)kE/sousin e)n au)tE=|.
Iz:34:11 kai katoikEsusin en autE ornea kai eCHinoi kai ibeis kai korakes, kai epiblETEsetai ep’ autEn spartion geOmetrias erEmu, kai onokentauroi oikEsusin en autE.
Iz:34:11 C VF_FAI3P P RD_DSF N2N_NPN C N2_NPM C N3I_NPF C N3K_NPM C VC_FPI3S P RD_ASF N2N_ASN N1A_GSF N2_GSF C N2_NPM VF_FAI3P P RD_DSF
Iz:34:11 and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same bird and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely raven and also, even, namely to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć ć wilderness; to lay waste and also, even, namely ć to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Iz:34:11 and they-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, going-to-RESIDE/SETTLE (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) birds (nom|acc|voc) and   and   and ravens (nom|voc) and he/she/it-will-be-PUT ONE'S Hand TO-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)     wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! and   they-will-DWELL, going-to-DWELL (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Iz:34:11 Iz_34:11_1 Iz_34:11_2 Iz_34:11_3 Iz_34:11_4 Iz_34:11_5 Iz_34:11_6 Iz_34:11_7 Iz_34:11_8 Iz_34:11_9 Iz_34:11_10 Iz_34:11_11 Iz_34:11_12 Iz_34:11_13 Iz_34:11_14 Iz_34:11_15 Iz_34:11_16 Iz_34:11_17 Iz_34:11_18 Iz_34:11_19 Iz_34:11_20 Iz_34:11_21 Iz_34:11_22 Iz_34:11_23
Iz:34:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:12 οἱ ἄρχοντες αὐτῆς οὐκ ἔσονται· οἱ γὰρ βασιλεῖς αὐτῆς καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς ἔσονται εἰς ἀπώλειαν.
Iz:34:12 Her princes shall be no more; for her kings and her great men shall be destroyed. (Isaiah 34:12 Brenton)
Iz:34:12 Kozły się w nim zadomowią. Nie będzie jego dostojników ani królestwa tam nie obwołają, wszyscy jego książęta będą niczym. (Iz 34:12 BT_4)
Iz:34:12 οἱ ἄρχοντες αὐτῆς οὐκ ἔσονται· οἱ γὰρ βασιλεῖς αὐτῆς καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς ἔσονται εἰς ἀπώλειαν.
Iz:34:12 ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γάρ βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μεγιστάν, -ᾶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Iz:34:12 Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Dla odtąd, jak Król On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Urzędnik mający władzę sędziowską On/ona/to/to samo By być Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie
Iz:34:12 oi( a)/rCHontes au)tE=s ou)k e)/sontai· oi( ga\r basilei=s au)tE=s kai\ oi( a)/rCHontes au)tE=s kai\ oi( megista=nes au)tE=s e)/sontai ei)s a)pO/leian.
Iz:34:12 hoi arCHontes autEs uk esontai· hoi gar basileis autEs kai hoi arCHontes autEs kai hoi megistanes autEs esontai eis apOleian.
Iz:34:12 RA_NPM N3_NPM RD_GSF D VF_FMI3P RA_NPM x N3V_NPM RD_GSF C RA_NPM N3_NPM RD_GSF C RA_NPM N3_NPM RD_GSF VF_FMI3P P N1A_ASF
Iz:34:12 the ruler; to begin he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be the for since, as king he/she/it/same and also, even, namely the ruler; to begin he/she/it/same and also, even, namely the magistrate he/she/it/same to be into (+acc) annihilation, destruction
Iz:34:12 the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) her/it/same (gen) not they-will-be the (nom) for kings (acc, nom|voc) her/it/same (gen) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) her/it/same (gen) and the (nom) magistrates (nom|voc) her/it/same (gen) they-will-be into (+acc) annihilation, destruction (acc)
Iz:34:12 Iz_34:12_1 Iz_34:12_2 Iz_34:12_3 Iz_34:12_4 Iz_34:12_5 Iz_34:12_6 Iz_34:12_7 Iz_34:12_8 Iz_34:12_9 Iz_34:12_10 Iz_34:12_11 Iz_34:12_12 Iz_34:12_13 Iz_34:12_14 Iz_34:12_15 Iz_34:12_16 Iz_34:12_17 Iz_34:12_18 Iz_34:12_19 Iz_34:12_20
Iz:34:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:13 καὶ ἀναφύσει εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν ἀκάνθινα ξύλα καὶ εἰς τὰ ὀχυρώματα αὐτῆς, καὶ ἔσται ἔπαυλις σειρήνων καὶ αὐλὴ στρουθῶν.
Iz:34:13 And thorns shall spring up in their cities, and in her strong holds: and they shall be habitations of monsters, and a court of ostriches. (Isaiah 34:13 Brenton)
Iz:34:13 Ciernie wyrosną w jego pałacach, pokrzywy i osty w jego warowniach; będzie to nora szakali, dziedziniec strusich samic. (Iz 34:13 BT_4)
Iz:34:13 καὶ ἀναφύσει εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν ἀκάνθινα ξύλα καὶ εἰς τὰ ὀχυρώματα αὐτῆς, καὶ ἔσται ἔπαυλις σειρήνων καὶ αὐλὴ στρουθῶν.
Iz:34:13 καί   εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀκάνθινος -η -ον ξύλον, -ου, τό καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔπ·αυλις, -εως, ἡ   καί αὐλή, -ῆς, ἡ  
Iz:34:13 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Miasto On/ona/to/to samo Ciernisty Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Miejsce zamieszkania I też, nawet, mianowicie Dziedzińca owczarnia, pałac, dom
Iz:34:13 kai\ a)nafu/sei ei)s ta\s po/leis au)tO=n a)ka/nTina Xu/la kai\ ei)s ta\ o)CHurO/mata au)tE=s, kai\ e)/stai e)/paulis seirE/nOn kai\ au)lE\ strouTO=n.
Iz:34:13 kai anafysei eis tas poleis autOn akanTina Xyla kai eis ta oCHyrOmata autEs, kai estai epaulis seirEnOn kai aulE struTOn.
Iz:34:13 C VF_FAI3S P RA_APF N3I_APF RD_GPM A1_APN N2N_APN C P RA_APN N3M_APN RD_GSF C VF_FMI3S N3I_NSF N3_GPF C N1_NSF N2_GPM
Iz:34:13 and also, even, namely ć into (+acc) the city he/she/it/same thorny tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. and also, even, namely into (+acc) the entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress he/she/it/same and also, even, namely to be residence ć and also, even, namely courtyard sheep-fold, palace, house ć
Iz:34:13 and   into (+acc) the (acc) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) thorny ([Adj] nom|acc|voc) trees/wooden things (nom|acc|voc) and into (+acc) the (nom|acc) entrenchments (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and he/she/it-will-be residence (nom)   and courtyard (nom|voc)  
Iz:34:13 Iz_34:13_1 Iz_34:13_2 Iz_34:13_3 Iz_34:13_4 Iz_34:13_5 Iz_34:13_6 Iz_34:13_7 Iz_34:13_8 Iz_34:13_9 Iz_34:13_10 Iz_34:13_11 Iz_34:13_12 Iz_34:13_13 Iz_34:13_14 Iz_34:13_15 Iz_34:13_16 Iz_34:13_17 Iz_34:13_18 Iz_34:13_19 Iz_34:13_20
Iz:34:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:14 καὶ συναντήσουσιν δαιμόνια ὀνοκενταύροις καὶ βοήσουσιν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον· ἐκεῖ ἀναπαύσονται ὀνοκένταυροι, εὗρον γὰρ αὑτοῖς ἀνάπαυσιν.
Iz:34:14 And devils shall meet with satyrs, and they shall cry one to the other: there shall satyrs rest, having found for themselves a place of rest. (Isaiah 34:14 Brenton)
Iz:34:14 Zdziczałe psy spotkają się z hienami i kozły będą się przyzywać wzajemnie; co więcej, tam Lilit przycupnie i znajdzie sobie zacisze na spoczynek. (Iz 34:14 BT_4)
Iz:34:14 καὶ συναντήσουσιν δαιμόνια ὀνοκενταύροις καὶ βοήσουσιν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον· ἐκεῖ ἀναπαύσονται ὀνοκένταυροι, εὗρον γὰρ αὑτοῖς ἀνάπαυσιν.
Iz:34:14 καί συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων)   καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) πρός ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἐκεῖ ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-)   εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) γάρ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀνά·παυσις, -εως, ἡ
Iz:34:14 I też, nawet, mianowicie By spotykać się Demon I też, nawet, mianowicie By ryczeć Inny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Inny Tam By odświeżać się powracaj do życia By znajdować Dla odtąd, jak Samo /nasz /twój /siebie Odpoczynek {Reszta}
Iz:34:14 kai\ sunantE/sousin daimo/nia o)nokentau/rois kai\ boE/sousin e(/teros pro\s to\n e(/teron· e)kei= a)napau/sontai o)noke/ntauroi, eu(=ron ga\r au(toi=s a)na/pausin.
Iz:34:14 kai synantEsusin daimonia onokentaurois kai boEsusin heteros pros ton heteron· ekei anapausontai onokentauroi, heuron gar hautois anapausin.
Iz:34:14 C VF_FAI3P N2N_NPN N2_DPM C VF_FAI3P A1A_NSM P RA_ASM A1A_ASM D VF_FMI3P N2_NPM VB_AAI3P x RD_DPM N3I_ASF
Iz:34:14 and also, even, namely to meet demon ć and also, even, namely to bellow other toward (+acc,+gen,+dat) the other there to refresh revive ć to find for since, as self /our-/your-/themselves rest
Iz:34:14 and they-will-MEET, going-to-MEET (fut ptcp) (dat) demons (nom|acc|voc)   and they-will-BELLOW, going-to-BELLOW (fut ptcp) (dat) other (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) other (acc, nom|acc) there they-will-be-REFRESH-ed   do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) for selves (dat) rest (acc)
Iz:34:14 Iz_34:14_1 Iz_34:14_2 Iz_34:14_3 Iz_34:14_4 Iz_34:14_5 Iz_34:14_6 Iz_34:14_7 Iz_34:14_8 Iz_34:14_9 Iz_34:14_10 Iz_34:14_11 Iz_34:14_12 Iz_34:14_13 Iz_34:14_14 Iz_34:14_15 Iz_34:14_16 Iz_34:14_17
Iz:34:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:15 ἐκεῖ ἐνόσσευσεν ἐχῖνος, καὶ ἔσωσεν ἡ γῆ τὰ παιδία αὐτῆς μετὰ ἀσφαλείας· ἐκεῖ ἔλαφοι συνήντησαν καὶ εἶδον τὰ πρόσωπα ἀλλήλων·
Iz:34:15 There has the hedgehog made its nest, and the earth has safely preserved its young: there have the deer met, and seen one another's faces. (Isaiah 34:15 Brenton)
Iz:34:15 Tam się wąż gnieździć będzie i znosić jaja, wysiadywać młode i zgarniać je pod swój cień. Tam i sępy się zlecą, nie będą patrzeć szukając jeden drugiego. (Iz 34:15 BT_4)
Iz:34:15 ἐκεῖ ἐνόσσευσεν ἐχῖνος, καὶ ἔσωσεν γῆ τὰ παιδία αὐτῆς μετὰ ἀσφαλείας· ἐκεῖ ἔλαφοι συνήντησαν καὶ εἶδον τὰ πρόσωπα ἀλλήλων·
Iz:34:15 ἐκεῖ     καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἀ·σφάλεια, -ας, ἡ ἐκεῖ   συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἀλλήλων (gen. pl.)
Iz:34:15 Tam I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ziemi/ziemia Dziecko On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Bezpieczeństwo Tam By spotykać się I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Twarz Jeden inny
Iz:34:15 e)kei= e)no/sseusen e)CHi=nos, kai\ e)/sOsen E( gE= ta\ paidi/a au)tE=s meta\ a)sfalei/as· e)kei= e)/lafoi sunE/ntEsan kai\ ei)=don ta\ pro/sOpa a)llE/lOn·
Iz:34:15 ekei enosseusen eCHinos, kai esOsen hE gE ta paidia autEs meta asfaleias· ekei elafoi synEntEsan kai eidon ta prosOpa allElOn·
Iz:34:15 D VAI_AAI3S N2_NSM C VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RA_APN N1A_APN RD_GSF P N1A_GSF D N2_NPM VAI_AAI3P C VBI_AAI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM
Iz:34:15 there ć ć and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the earth/land the child he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing security there ć to meet and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the face one another
Iz:34:15 there     and he/she/it-SAVE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) her/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) security (gen), securities (acc) there   they-MEET-ed and I-SEE-ed, they-SEE-ed the (nom|acc) faces (nom|acc|voc) one another (gen)
Iz:34:15 Iz_34:15_1 Iz_34:15_2 Iz_34:15_3 Iz_34:15_4 Iz_34:15_5 Iz_34:15_6 Iz_34:15_7 Iz_34:15_8 Iz_34:15_9 Iz_34:15_10 Iz_34:15_11 Iz_34:15_12 Iz_34:15_13 Iz_34:15_14 Iz_34:15_15 Iz_34:15_16 Iz_34:15_17 Iz_34:15_18 Iz_34:15_19 Iz_34:15_20
Iz:34:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:16 ἀριθμῷ παρῆλθον, καὶ μία αὐτῶν οὐκ ἀπώλετο, ἑτέρα τὴν ἑτέραν οὐκ ἐζήτησαν· ὅτι κύριος ἐνετείλατο αὐτοῖς, καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ συνήγαγεν αὐτάς.
Iz:34:16 They passed by in full number, and not one of them perished: they sought not one another; for the Lord commanded them, and his Spirit gathered them. (Isaiah 34:16 Brenton)
Iz:34:16 Szukajcie w księdze Pańskiej i odczytajcie: Ani jednego z nich nie zabraknie! - Bo usta Jego, one rozkazały, i Duch Jego, On je zgromadził. (Iz 34:16 BT_4)
Iz:34:16 ἀριθμῷ παρῆλθον, καὶ μία αὐτῶν οὐκ ἀπώλετο, ἑτέρα τὴν ἑτέραν οὐκ ἐζήτησαν· ὅτι κύριος ἐνετείλατο αὐτοῖς, καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ συνήγαγεν αὐτάς.
Iz:34:16 ἀριθμός, -οῦ, ὁ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:34:16 Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] By mijać mijaj, obok, albo przeszły I też, nawet, mianowicie Jeden On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Inny Inny ??? Przed przydechem mocnym By szukać Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr On/ona/to/to samo By zbierać się razem On/ona/to/to samo
Iz:34:16 a)riTmO=| parE=lTon, kai\ mi/a au)tO=n ou)k a)pO/leto, e(te/ra tE\n e(te/ran ou)k e)DZE/tEsan· o(/ti ku/rios e)netei/lato au)toi=s, kai\ to\ pneu=ma au)tou= sunE/gagen au)ta/s.
Iz:34:16 ariTmO parElTon, kai mia autOn uk apOleto, hetera tEn heteran uk eDZEtEsan· hoti kyrios eneteilato autois, kai to pneuma autu synEgagen autas.
Iz:34:16 N2_DSM VBI_AAI3P C A1A_NSF RD_GPM D VBI_AMI3S A1A_NSF RA_ASF A1A_ASF D VAI_AAI3P C N2_NSM VAI_AMI3S RD_DPM C RA_ASN N3M_ASN RD_GSM VBI_AAI3S RD_APF
Iz:34:16 number [see arithmetic] to pass by go by, beside, or past and also, even, namely one he/she/it/same οὐχ before rough breathing to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing other the other οὐχ before rough breathing to seek because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to enjoin command he/she/it/same and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind he/she/it/same to gather together he/she/it/same
Iz:34:16 number (dat) I-PASS BY-ed, they-PASS BY-ed and one (nom) them/same (gen) not he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed other (nom|acc), other (nom) the (acc) other (acc) not they-SEEK-ed because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was-ENJOIN-ed them/same (dat) and the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-GATHER TOGETHER-ed them/same (acc)
Iz:34:16 Iz_34:16_1 Iz_34:16_2 Iz_34:16_3 Iz_34:16_4 Iz_34:16_5 Iz_34:16_6 Iz_34:16_7 Iz_34:16_8 Iz_34:16_9 Iz_34:16_10 Iz_34:16_11 Iz_34:16_12 Iz_34:16_13 Iz_34:16_14 Iz_34:16_15 Iz_34:16_16 Iz_34:16_17 Iz_34:16_18 Iz_34:16_19 Iz_34:16_20 Iz_34:16_21 Iz_34:16_22
Iz:34:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:34:17 καὶ αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς κλήρους, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ διεμέρισεν βόσκεσθαι· εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον κληρονομήσετε, εἰς γενεὰς γενεῶν ἀναπαύσονται ἐπ’ αὐτῆς.
Iz:34:17 And he shall cast lots for them, and his hand has portioned out their pasture, saying, Ye shall inherit the land for ever: they shall rest on it through all generations. (Isaiah 34:17 Brenton)
Iz:34:17 On też rzucił im los i Jego ręka podzieliła im ziemię sznurem mierniczym; na wieki będą ją dziedziczyli, mieszkać w niej będą z pokolenia w pokolenie. (Iz 34:17 BT_4)
Iz:34:17 καὶ αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς κλήρους, καὶ χεὶρ αὐτοῦ διεμέρισεν βόσκεσθαι· εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον κληρονομήσετε, εἰς γενεὰς γενεῶν ἀναπαύσονται ἐπ’ αὐτῆς.
Iz:34:17 καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κλῆρος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό δια·μερίζω (δια+μεριζ-, δια+μερι(ε)·[σ]-/δια+μερι·σ-, δια+μερι·σ-, -, δια+μεμερισ-, δια+μερισ·θ-) βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ γενεά, -ᾶς, ἡ ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:34:17 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na On/ona/to/to samo Los I też, nawet, mianowicie Ręka On/ona/to/to samo By dzielić się By paść się Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). By dziedziczyć Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" By odświeżać się powracaj do życia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Iz:34:17 kai\ au)to\s e)pibalei= au)toi=s klE/rous, kai\ E( CHei\r au)tou= dieme/risen bo/skesTai· ei)s to\n ai)O=na CHro/non klEronomE/sete, ei)s genea\s geneO=n a)napau/sontai e)p’ au)tE=s.
Iz:34:17 kai autos epibalei autois klErus, kai hE CHeir autu diemerisen boskesTai· eis ton aiOna CHronon klEronomEsete, eis geneas geneOn anapausontai ep’ autEs.
Iz:34:17 C RD_NSM VF2_FAI3S RD_DPM N2_APM C RA_NSF N3_NSF RD_GSM VAI_AAI3S V1_PMN P RA_ASM N3W_ASM N2_ASM VF_FAI2P P N1A_APF N1A_GPF VF_FMI3P P RD_GSF
Iz:34:17 and also, even, namely he/she/it/same to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon he/she/it/same lot and also, even, namely the hand he/she/it/same to divide to graze into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to inherit into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" generation Race, Nation; sometimes "generation" to refresh revive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Iz:34:17 and he/it/same (nom) he/she/it-will-PUT ONE'S Hand TO, you(sg)-will-be-PUT ONE'S Hand TO-ed (classical) them/same (dat) lots (acc) and the (nom) hand (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-DIVIDE-ed to-be-being-GRAZE-ed into (+acc) the (acc) eon (acc) time (acc) you(pl)-will-INHERIT into (+acc) generation (gen), generations (acc) generations (gen) they-will-be-REFRESH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Iz:34:17 Iz_34:17_1 Iz_34:17_2 Iz_34:17_3 Iz_34:17_4 Iz_34:17_5 Iz_34:17_6 Iz_34:17_7 Iz_34:17_8 Iz_34:17_9 Iz_34:17_10 Iz_34:17_11 Iz_34:17_12 Iz_34:17_13 Iz_34:17_14 Iz_34:17_15 Iz_34:17_16 Iz_34:17_17 Iz_34:17_18 Iz_34:17_19 Iz_34:17_20 Iz_34:17_21 Iz_34:17_22
Iz:34:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x