Iz:35:1 Εὐφράνθητι, ἔρημος διψῶσα, ἀγαλλιάσθω ἔρημος καὶ ἀνθείτω ὡς κρίνον,
Iz:35:1 Be glad, thou thirsty desert: let the wilderness exult, and flower as the lily. (Isaiah 35:1 Brenton)
Iz:35:1 Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! (Iz 35:1 BT_4)
Iz:35:1 Εὐφράνθητι, ἔρημος διψῶσα, ἀγαλλιάσθω ἔρημος καὶ ἀνθείτω ὡς κρίνον,
Iz:35:1 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἔρημος -ον διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἔρημος -ον καί   ὡς κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)
Iz:35:1 By celebrować/bądź wesoły Odludzie By pragnąć By radować się (zadowolona, wielka radość) Odludzie I też, nawet, mianowicie Jak/jak Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj
Iz:35:1 *eu)fra/nTEti, e)/rEmos diPSO=sa, a)gallia/sTO e)/rEmos kai\ a)nTei/tO O(s kri/non,
Iz:35:1 eufranTEti, erEmos diPSOsa, agalliasTO erEmos kai anTeitO hOs krinon,
Iz:35:1 VC_APD2S N2_NSF V3_PAPNSF VS_AMD2S N2_NSF C V2_PAD3S C N2N_ASN
Iz:35:1 to celebrate/be merry wilderness to thirst to exult (glad, great joy) wilderness and also, even, namely ć as/like lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn
Iz:35:1 be-you(sg)-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! wilderness ([Adj] nom) while THIRST-ing (nom|voc) let-him/her/it-be-being-EXULT-ed! wilderness ([Adj] nom) and   as/like lily (nom|acc|voc); do-JUDGE-you(sg)!, while JUDGE-ing (nom|acc|voc, voc)
Iz:35:1 Iz_35:1_1 Iz_35:1_2 Iz_35:1_3 Iz_35:1_4 Iz_35:1_5 Iz_35:1_6 Iz_35:1_7 Iz_35:1_8 Iz_35:1_9
Iz:35:1 x x x x x x x x x
Iz:35:2 καὶ ἐξανθήσει καὶ ἀγαλλιάσεται τὰ ἔρημα τοῦ Ιορδάνου· καὶ ἡ δόξα τοῦ Λιβάνου ἐδόθη αὐτῇ καὶ ἡ τιμὴ τοῦ Καρμήλου, καὶ ὁ λαός μου ὄψεται τὴν δόξαν κυρίου καὶ τὸ ὕψος τοῦ θεοῦ.
Iz:35:2 And the desert places of Jordan shall blossom and rejoice; the glory of Libanus has been given to it, and the honour of Carmel; and my people shall see the glory of the Lord, and the majesty of God. (Isaiah 35:2 Brenton)
Iz:35:2 Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. (Iz 35:2 BT_4)
Iz:35:2 καὶ ἐξανθήσει καὶ ἀγαλλιάσεται τὰ ἔρημα τοῦ Ιορδάνου· καὶ δόξα τοῦ Λιβάνου ἐδόθη αὐτῇ καὶ τιμὴ τοῦ Καρμήλου, καὶ λαός μου ὄψεται τὴν δόξαν κυρίου καὶ τὸ ὕψος τοῦ θεοῦ.
Iz:35:2 καί   καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:35:2 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Odludzie Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Bóg 
Iz:35:2 kai\ e)XanTE/sei kai\ a)gallia/setai ta\ e)/rEma tou= *iorda/nou· kai\ E( do/Xa tou= *liba/nou e)do/TE au)tE=| kai\ E( timE\ tou= *karmE/lou, kai\ o( lao/s mou o)/PSetai tE\n do/Xan kuri/ou kai\ to\ u(/PSos tou= Teou=.
Iz:35:2 kai eXanTEsei kai agalliasetai ta erEma tu iordanu· kai hE doXa tu libanu edoTE autE kai hE timE tu karmElu, kai ho laos mu oPSetai tEn doXan kyriu kai to hyPSos tu Teu.
Iz:35:2 C VF_FAI3S C VF_FMI3S RA_NPN A1_NPN RA_GSM N1M_GSM C RA_NSF N1S_NSF RA_GSM N2_GSM VCI_API3S RD_DSF C RA_NSF N1_NSF RA_GSM N2_GSM C RA_NSM N2_NSM RP_GS VF_FMI3S RA_ASF N1S_ASF N2_GSM C RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM
Iz:35:2 and also, even, namely ć and also, even, namely to exult (glad, great joy) the wilderness the Jordan [river of] and also, even, namely the glory/awesomeness the frankincense; incense white gum, also Lebanon to give he/she/it/same and also, even, namely the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value the ć and also, even, namely the people I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the god [see theology]
Iz:35:2 and   and he/she/it-will-be-EXULT-ed the (nom|acc) wilderness ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) Jordan (gen) and the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) the (gen) frankincense (gen); incense (gen) he/she/it-was-GIVE-ed her/it/same (dat) and the (nom) honor (nom|voc) the (gen)   and the (nom) people (nom) me (gen) he/she/it-will-be-SEE-ed the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen) god (gen)
Iz:35:2 Iz_35:2_1 Iz_35:2_2 Iz_35:2_3 Iz_35:2_4 Iz_35:2_5 Iz_35:2_6 Iz_35:2_7 Iz_35:2_8 Iz_35:2_9 Iz_35:2_10 Iz_35:2_11 Iz_35:2_12 Iz_35:2_13 Iz_35:2_14 Iz_35:2_15 Iz_35:2_16 Iz_35:2_17 Iz_35:2_18 Iz_35:2_19 Iz_35:2_20 Iz_35:2_21 Iz_35:2_22 Iz_35:2_23 Iz_35:2_24 Iz_35:2_25 Iz_35:2_26 Iz_35:2_27 Iz_35:2_28 Iz_35:2_29 Iz_35:2_30 Iz_35:2_31 Iz_35:2_32 Iz_35:2_33
Iz:35:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:35:3 ἰσχύσατε, χεῖρες ἀνειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα·
Iz:35:3 Be strong, ye relaxed hands and palsied knees. (Isaiah 35:3 Brenton)
Iz:35:3 Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! (Iz 35:3 BT_4)
Iz:35:3 ἰσχύσατε, χεῖρες ἀνειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα·
Iz:35:3 ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) καί γόνυ, γόνατος, τό παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-)
Iz:35:3 By mieć siła Ręka By pozwalać iść z I też, nawet, mianowicie Kolano By paraliżować
Iz:35:3 i)sCHu/sate, CHei=res a)neime/nai kai\ go/nata paralelume/na·
Iz:35:3 isCHysate, CHeires aneimenai kai gonata paralelymena·
Iz:35:3 VA_AAD2P N3_NPF VM_XMPNPF C N3_APN VM_XMPAPN
Iz:35:3 to have strength hand to let go of and also, even, namely knee to paralyze
Iz:35:3 you(pl)-HAVE-ed-STRENGTH, do-HAVE-you(pl)-STRENGTH! hands (nom|voc) having-been-LET-ed-GO-OF (nom|voc) and knees (nom|acc|voc) having-been-PARALYZE-ed (nom|acc|voc)
Iz:35:3 Iz_35:3_1 Iz_35:3_2 Iz_35:3_3 Iz_35:3_4 Iz_35:3_5 Iz_35:3_6
Iz:35:3 x x x x x x
Iz:35:4 παρακαλέσατε, οἱ ὀλιγόψυχοι τῇ διανοίᾳ· ἰσχύσατε, μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ ὁ θεὸς ἡμῶν κρίσιν ἀνταποδίδωσιν καὶ ἀνταποδώσει, αὐτὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμᾶς.
Iz:35:4 Comfort one another, ye fainthearted; be strong, fear not; behold, our God renders judgment, and he will render it; he will come and save us. (Isaiah 35:4 Brenton)
Iz:35:4 Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was». (Iz 35:4 BT_4)
Iz:35:4 παρακαλέσατε, οἱ ὀλιγόψυχοι τῇ διανοίᾳ· ἰσχύσατε, μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ θεὸς ἡμῶν κρίσιν ἀνταποδίδωσιν καὶ ἀνταποδώσει, αὐτὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμᾶς.
Iz:35:4 παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὀλιγό·ψυχος -ον ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κρίσις, -εως, ἡ ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) καί ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:35:4 By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Bojaźliwy Poznania umysł, umysłowość, cel, plan By mieć siła Nie By bać się By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bóg  Ja Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By spłacać nagrodę I też, nawet, mianowicie By spłacać nagrodę On/ona/to/to samo By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja
Iz:35:4 parakale/sate, oi( o)ligo/PSuCHoi tE=| dianoi/a|· i)sCHu/sate, mE\ fobei=sTe· i)dou\ o( Teo\s E(mO=n kri/sin a)ntapodi/dOsin kai\ a)ntapodO/sei, au)to\s E(/Xei kai\ sO/sei E(ma=s.
Iz:35:4 parakalesate, hoi oligoPSyCHoi tE dianoia· isCHysate, mE fobeisTe· idu ho Teos hEmOn krisin antapodidOsin kai antapodOsei, autos hEXei kai sOsei hEmas.
Iz:35:4 VA_AAD2P RA_NPM A1B_NPM RA_DSF N1A_DSF VA_AAD2P D V2_PMI2P I RA_NSM N2_NSM RP_GP N3I_ASF V8_PAI3S C VF_FAI3S RD_NSM VF_FAI3S C VF_FAI3S RP_AP
Iz:35:4 to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with the faint-hearted the cognition intellect, mentality, purpose, plan to have strength not to fear to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the god [see theology] I judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to pay back reward and also, even, namely to pay back reward he/she/it/same to have come I have come. I have arrived.; to lead and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I
Iz:35:4 do-PETITION-you(pl)! the (nom) faint-hearted ([Adj] nom|voc) the (dat) cognition (dat) you(pl)-HAVE-ed-STRENGTH, do-HAVE-you(pl)-STRENGTH! not you(pl)-are-being-FEAR-ed, be-you(pl)-being-FEAR-ed! be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) god (nom) us (gen) judgment (acc) he/she/it-is-PAY BACK-ing--REWARD, they-should-be-PAY BACK-ing--REWARD and he/she/it-will-PAY BACK--REWARD, you(sg)-will-be-PAY BACK-ed--REWARD (classical) he/it/same (nom) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) and he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical) us (acc)
Iz:35:4 Iz_35:4_1 Iz_35:4_2 Iz_35:4_3 Iz_35:4_4 Iz_35:4_5 Iz_35:4_6 Iz_35:4_7 Iz_35:4_8 Iz_35:4_9 Iz_35:4_10 Iz_35:4_11 Iz_35:4_12 Iz_35:4_13 Iz_35:4_14 Iz_35:4_15 Iz_35:4_16 Iz_35:4_17 Iz_35:4_18 Iz_35:4_19 Iz_35:4_20 Iz_35:4_21
Iz:35:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:35:5 τότε ἀνοιχθήσονται ὀφθαλμοὶ τυφλῶν, καὶ ὦτα κωφῶν ἀκούσονται.
Iz:35:5 Then shall the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf shall hear. (Isaiah 35:5 Brenton)
Iz:35:5 Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. (Iz 35:5 BT_4)
Iz:35:5 τότε ἀνοιχθήσονται ὀφθαλμοὶ τυφλῶν, καὶ ὦτα κωφῶν ἀκούσονται.
Iz:35:5 τότε ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ τυφλός -ή -όν; τυφλόω (τυφλ(ο)-, -, τυφλω·σ-, τετυφλω·κ-, -, τυφλω·θ-) καί οὖς, ὠτός, τό κωφός -ή -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Iz:35:5 Wtedy By otwierać Oko Ślepy; by oślepiać I też, nawet, mianowicie Ucho Głuchy/głuchoniemy By słyszeć
Iz:35:5 to/te a)noiCHTE/sontai o)fTalmoi\ tuflO=n, kai\ O)=ta kOfO=n a)kou/sontai.
Iz:35:5 tote anoiCHTEsontai ofTalmoi tyflOn, kai Ota kOfOn akusontai.
Iz:35:5 D VQ_FPI3P N2_NPM A1_GPM C N3T_ASN A1_GPM VF_FMI3P
Iz:35:5 then to open up eye blind; to blind and also, even, namely ear deaf/deaf-mute to hear
Iz:35:5 then they-will-be-OPEN-ed-UP eyes (nom|voc) blind ([Adj] gen); while BLIND-ing (nom) and ears (nom|acc|voc) deaf/deaf-mute ([Adj] gen) they-will-be-HEAR-ed
Iz:35:5 Iz_35:5_1 Iz_35:5_2 Iz_35:5_3 Iz_35:5_4 Iz_35:5_5 Iz_35:5_6 Iz_35:5_7 Iz_35:5_8
Iz:35:5 x x x x x x x x
Iz:35:6 τότε ἁλεῖται ὡς ἔλαφος ὁ χωλός, καὶ τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων, ὅτι ἐρράγη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ φάραγξ ἐν γῇ διψώσῃ,
Iz:35:6 Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the stammerers shall speak plainly; for water has burst forth in the desert, and a channel of water in a thirsty land. (Isaiah 35:6 Brenton)
Iz:35:6 Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; (Iz 35:6 BT_4)
Iz:35:6 τότε ἁλεῖται ὡς ἔλαφος χωλός, καὶ τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων, ὅτι ἐρράγη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ φάραγξ ἐν γῇ διψώσῃ,
Iz:35:6 τότε ἅλλομαι (αλλ-, αλ(ε)·[σ]-, αλ·[σ]-, -, -, -) ὡς   ὁ ἡ τό χωλός -ή -όν καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ μογι·λάλος -ον ὅτι ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὕδωρ, ὕδατος, τό καί φάραγξ, -αγγος, ἡ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -)
Iz:35:6 Wtedy By skakać Jak/jak Zatrzymuj się archaiczny dla kulawego I też, nawet, mianowicie By być Język przez metonimia, język ??? Ponieważ/tamto By drzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Woda I też, nawet, mianowicie ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia By pragnąć
Iz:35:6 to/te a(lei=tai O(s e)/lafos o( CHOlo/s, kai\ tranE\ e)/stai glO=ssa mogila/lOn, o(/ti e)rra/gE e)n tE=| e)rE/mO| u(/dOr kai\ fa/ragX e)n gE=| diPSO/sE|,
Iz:35:6 tote haleitai hOs elafos ho CHOlos, kai tranE estai glOssa mogilalOn, hoti erragE en tE erEmO hydOr kai faranX en gE diPSOsE,
Iz:35:6 D VF_FAI3S D N2_NSM RA_NSM A1_NSM C D VF_FMI3S N1S_NSF A1B_GPM C VDI_API3S P RA_DSF N2_DSF N3_NSN C N3G_NSF P N1_DSF V3_PAPDSF
Iz:35:6 then to leap as/like ć the halt archaic for lame and also, even, namely ć to be tongue by metonymy, a language ??? because/that to rend in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness water and also, even, namely ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land to thirst
Iz:35:6 then he/she/it-will-be-LEAP-ed as/like   the (nom) halt ([Adj] nom) and   he/she/it-will-be tongue (nom|voc) ??? ([Adj] gen) because/that he/she/it-was-REND-ed in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) water (nom|acc|voc) and ??? (nom|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) while THIRST-ing (dat)
Iz:35:6 Iz_35:6_1 Iz_35:6_2 Iz_35:6_3 Iz_35:6_4 Iz_35:6_5 Iz_35:6_6 Iz_35:6_7 Iz_35:6_8 Iz_35:6_9 Iz_35:6_10 Iz_35:6_11 Iz_35:6_12 Iz_35:6_13 Iz_35:6_14 Iz_35:6_15 Iz_35:6_16 Iz_35:6_17 Iz_35:6_18 Iz_35:6_19 Iz_35:6_20 Iz_35:6_21 Iz_35:6_22
Iz:35:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:35:7 καὶ ἡ ἄνυδρος ἔσται εἰς ἕλη, καὶ εἰς τὴν διψῶσαν γῆν πηγὴ ὕδατος ἔσται· ἐκεῖ εὐφροσύνη ὀρνέων, ἔπαυλις καλάμου καὶ ἕλη.
Iz:35:7 And the dry land shall become pools, and a fountain of water shall be poured into the thirsty land; there shall there be a joy of birds, ready habitations and marshes. (Isaiah 35:7 Brenton)
Iz:35:7 spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód; badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale - na trzcinę z sitowiem. (Iz 35:7 BT_4)
Iz:35:7 καὶ ἄνυδρος ἔσται εἰς ἕλη, καὶ εἰς τὴν διψῶσαν γῆν πηγὴ ὕδατος ἔσται· ἐκεῖ εὐφροσύνη ὀρνέων, ἔπαυλις καλάμου καὶ ἕλη.
Iz:35:7 καί ὁ ἡ τό ἄν·υδρος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1]   καί εἰς[1] ὁ ἡ τό διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πηγή, -ῆς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὄρνι[θ]ς, -ιθος, ἡ, ὁ and ὄρνις, -εως, ἡ, ὁ (acc. sg. ὄρνι[θ]ν and ὄρνιθα); ὄρνεον, -ου, τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ κάλαμος, -ου, ὁ καί  
Iz:35:7 I też, nawet, mianowicie Suchy By być Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) By pragnąć Ziemi/ziemia Wiosna {Sprężyna} Woda By być Tam Wesołość Kurczę; ptak Miejsce zamieszkania Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina I też, nawet, mianowicie
Iz:35:7 kai\ E( a)/nudros e)/stai ei)s e(/lE, kai\ ei)s tE\n diPSO=san gE=n pEgE\ u(/datos e)/stai· e)kei= eu)frosu/nE o)rne/On, e)/paulis kala/mou kai\ e(/lE.
Iz:35:7 kai hE anydros estai eis helE, kai eis tEn diPSOsan gEn pEgE hydatos estai· ekei eufrosynE orneOn, epaulis kalamu kai helE.
Iz:35:7 C RA_NSF A1B_NSF VF_FMI3S P N3E_APN C P RA_ASF V3_PAPASF N1_ASF N1_NSF N3T_GSN VF_FMI3S D N1_NSF N3I_GPM N3I_NSF N2_GSM C N3E_APN
Iz:35:7 and also, even, namely the dry to be into (+acc) ć and also, even, namely into (+acc) the to thirst earth/land spring water to be there cheerfulness chicken; bird residence cane stick, rod; reed and also, even, namely ć
Iz:35:7 and the (nom) dry ([Adj] nom) he/she/it-will-be into (+acc)   and into (+acc) the (acc) while THIRST-ing (acc) earth/land (acc) spring (nom|voc) water (gen) he/she/it-will-be there cheerfulness (nom|voc) chickens (gen); birds (gen) residence (nom) cane (gen) and  
Iz:35:7 Iz_35:7_1 Iz_35:7_2 Iz_35:7_3 Iz_35:7_4 Iz_35:7_5 Iz_35:7_6 Iz_35:7_7 Iz_35:7_8 Iz_35:7_9 Iz_35:7_10 Iz_35:7_11 Iz_35:7_12 Iz_35:7_13 Iz_35:7_14 Iz_35:7_15 Iz_35:7_16 Iz_35:7_17 Iz_35:7_18 Iz_35:7_19 Iz_35:7_20 Iz_35:7_21
Iz:35:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:35:8 ἐκεῖ ἔσται ὁδὸς καθαρὰ καὶ ὁδὸς ἁγία κληθήσεται, καὶ οὐ μὴ παρέλθῃ ἐκεῖ ἀκάθαρτος, οὐδὲ ἔσται ἐκεῖ ὁδὸς ἀκάθαρτος· οἱ δὲ διεσπαρμένοι πορεύσονται ἐπ’ αὐτῆς καὶ οὐ μὴ πλανηθῶσιν.
Iz:35:8 There shall be there a pure way, and it shall be called a holy way; and there shall not pass by there any unclean person, neither shall there be there an unclean way; but the dispersed shall walk on it, and they shall not go astray. (Isaiah 35:8 Brenton)
Iz:35:8 Będzie tam droga czysta, którą nazwą Drogą Świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż, i głupi nie będą się tam wałęsać. (Iz 35:8 BT_4)
Iz:35:8 ἐκεῖ ἔσται ὁδὸς καθαρὰ καὶ ὁδὸς ἁγία κληθήσεται, καὶ οὐ μὴ παρέλθῃ ἐκεῖ ἀκάθαρτος, οὐδὲ ἔσται ἐκεῖ ὁδὸς ἀκάθαρτος· οἱ δὲ διεσπαρμένοι πορεύσονται ἐπ’ αὐτῆς καὶ οὐ μὴ πλανηθῶσιν.
Iz:35:8 ἐκεῖ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁδός, -οῦ, ἡ καθαρός -ά -όν καί ὁδός, -οῦ, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ ἀ·κάθαρτος -ον οὐδέ (οὐ δέ) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ ὁδός, -οῦ, ἡ ἀ·κάθαρτος -ον ὁ ἡ τό δέ δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-)
Iz:35:8 Tam By być Drogi {Sposobu}/droga Czysty I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Tam Nieczysty (nieczysty) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By być Tam Drogi {Sposobu}/droga Nieczysty (nieczysty) zaś By rozpraszać się By iść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę]
Iz:35:8 e)kei= e)/stai o(do\s kaTara\ kai\ o(do\s a(gi/a klETE/setai, kai\ ou) mE\ pare/lTE| e)kei= a)ka/Tartos, ou)de\ e)/stai e)kei= o(do\s a)ka/Tartos· oi( de\ diesparme/noi poreu/sontai e)p’ au)tE=s kai\ ou) mE\ planETO=sin.
Iz:35:8 ekei estai hodos kaTara kai hodos hagia klETEsetai, kai u mE parelTE ekei akaTartos, ude estai ekei hodos akaTartos· hoi de diesparmenoi poreusontai ep’ autEs kai u mE planETOsin.
Iz:35:8 D VF_FMI3S N2_NSF A1A_NSF C N2_NSF A1A_NSF VC_FPI3S C D D VB_AAS3S D A1B_NSM C VF_FMI3S D N2_NSF A1B_NSF RA_NPM x VM_XMPNPM VF_FMI3P P RD_GSF C D D VC_APS3P
Iz:35:8 there to be way/road clean and also, even, namely way/road dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to call call and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to pass by go by, beside, or past there unclean (impure) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to be there way/road unclean (impure) the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to scatter to go upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to wander/cause to stray [see planet]
Iz:35:8 there he/she/it-will-be way/road (nom) clean ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and way/road (nom) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be-CALL-ed and not not he/she/it-should-PASS BY there unclean ([Adj] nom) neither/nor he/she/it-will-be there way/road (nom) unclean ([Adj] nom) the (nom) Yet having-been-SCATTER-ed (nom|voc) they-will-be-GO-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) and not not they-should-be-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY
Iz:35:8 Iz_35:8_1 Iz_35:8_2 Iz_35:8_3 Iz_35:8_4 Iz_35:8_5 Iz_35:8_6 Iz_35:8_7 Iz_35:8_8 Iz_35:8_9 Iz_35:8_10 Iz_35:8_11 Iz_35:8_12 Iz_35:8_13 Iz_35:8_14 Iz_35:8_15 Iz_35:8_16 Iz_35:8_17 Iz_35:8_18 Iz_35:8_19 Iz_35:8_20 Iz_35:8_21 Iz_35:8_22 Iz_35:8_23 Iz_35:8_24 Iz_35:8_25 Iz_35:8_26 Iz_35:8_27 Iz_35:8_28 Iz_35:8_29
Iz:35:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:35:9 καὶ οὐκ ἔσται ἐκεῖ λέων, οὐδὲ τῶν θηρίων τῶν πονηρῶν οὐ μὴ ἀναβῇ ἐπ’ αὐτὴν οὐδὲ μὴ εὑρεθῇ ἐκεῖ, ἀλλὰ πορεύσονται ἐν αὐτῇ λελυτρωμένοι.
Iz:35:9 And there shall be no lion there, neither shall any evil beast go up upon it, nor at all be found there; but the redeemed and gathered on the Lord's behalf, shall walk in it, (Isaiah 35:9 Brenton)
Iz:35:9 Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią ani się tam znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni. (Iz 35:9 BT_4)
Iz:35:9 καὶ οὐκ ἔσται ἐκεῖ λέων, οὐδὲ τῶν θηρίων τῶν πονηρῶν οὐ μὴ ἀναβῇ ἐπ’ αὐτὴν οὐδὲ μὴ εὑρεθῇ ἐκεῖ, ἀλλὰ πορεύσονται ἐν αὐτῇ λελυτρωμένοι.
Iz:35:9 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐκεῖ ἀλλά πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-)
Iz:35:9 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Tam Lew ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Zwierzę Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? ??? Przed przydechem mocnym Nie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By znajdować Tam Ale By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu
Iz:35:9 kai\ ou)k e)/stai e)kei= le/On, ou)de\ tO=n TEri/On tO=n ponErO=n ou) mE\ a)nabE=| e)p’ au)tE\n ou)de\ mE\ eu(reTE=| e)kei=, a)lla\ poreu/sontai e)n au)tE=| lelutrOme/noi.
Iz:35:9 kai uk estai ekei leOn, ude tOn TEriOn tOn ponErOn u mE anabE ep’ autEn ude mE heureTE ekei, alla poreusontai en autE lelytrOmenoi.
Iz:35:9 C D VF_FMI3S D N3W_NSM C RA_GPN N2N_GPN RA_GPN A1A_GPN D D VZ_AAS3S P RD_ASF C D VC_APS3S D C VF_FMI3P P RD_DSF VM_XMPNPM
Iz:35:9 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be there lion οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the beast the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος οὐχ before rough breathing not to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to find there but to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to redeem to be released, upon payment of ransom
Iz:35:9 and not he/she/it-will-be there lion (nom) neither/nor the (gen) beasts (gen) the (gen) wicked ([Adj] gen) not not he/she/it-should-ASCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) neither/nor not he/she/it-should-be-FIND-ed there but they-will-be-GO-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) having-been-REDEEM-ed (nom|voc)
Iz:35:9 Iz_35:9_1 Iz_35:9_2 Iz_35:9_3 Iz_35:9_4 Iz_35:9_5 Iz_35:9_6 Iz_35:9_7 Iz_35:9_8 Iz_35:9_9 Iz_35:9_10 Iz_35:9_11 Iz_35:9_12 Iz_35:9_13 Iz_35:9_14 Iz_35:9_15 Iz_35:9_16 Iz_35:9_17 Iz_35:9_18 Iz_35:9_19 Iz_35:9_20 Iz_35:9_21 Iz_35:9_22 Iz_35:9_23 Iz_35:9_24
Iz:35:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:35:10 καὶ συνηγμένοι διὰ κύριον ἀποστραφήσονται καὶ ἥξουσιν εἰς Σιων μετ’ εὐφροσύνης, καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν· ἐπὶ γὰρ κεφαλῆς αὐτῶν αἴνεσις καὶ ἀγαλλίαμα, καὶ εὐφροσύνη καταλήμψεται αὐτούς, ἀπέδρα ὀδύνη καὶ λύπη καὶ στεναγμός.
Iz:35:10 and shall return, and come to Sion with joy, and everlasting joy shall be over their head; for on their head shall be praise and exultation, and joy shall take possession of them: sorrow and pain, and groaning have fled away. (Isaiah 35:10 Brenton)
Iz:35:10 Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach: osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. (Iz 35:10 BT_4)
Iz:35:10 καὶ συνηγμένοι διὰ κύριον ἀποστραφήσονται καὶ ἥξουσιν εἰς Σιων μετ’ εὐφροσύνης, καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν· ἐπὶ γὰρ κεφαλῆς αὐτῶν αἴνεσις καὶ ἀγαλλίαμα, καὶ εὐφροσύνη καταλήμψεται αὐτούς, ἀπέδρα ὀδύνη καὶ λύπη καὶ στεναγμός.
Iz:35:10 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) διά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Σιών, ἡ μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον ὑπέρ κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί γάρ κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό αἴνεσις, -εως, ἡ καί ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] καί εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὀδύνη, -ης, ἡ καί λύπη, -ῆς, ἡ καί στεναγμός, -οῦ, ὁ
Iz:35:10 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odwracać się od I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Do (+przyspieszenie) Syjon Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość I też, nawet, mianowicie Wesołość aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Głowa On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Głowa On/ona/to/to samo Chwal chwały I też, nawet, mianowicie exhultation I też, nawet, mianowicie Wesołość By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo Ból I też, nawet, mianowicie Smutek I też, nawet, mianowicie Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się.
Iz:35:10 kai\ sunEgme/noi dia\ ku/rion a)postrafE/sontai kai\ E(/Xousin ei)s *siOn met’ eu)frosu/nEs, kai\ eu)frosu/nE ai)O/nios u(pe\r kefalE=s au)tO=n· e)pi\ ga\r kefalE=s au)tO=n ai)/nesis kai\ a)galli/ama, kai\ eu)frosu/nE katalE/mPSetai au)tou/s, a)pe/dra o)du/nE kai\ lu/pE kai\ stenagmo/s.
Iz:35:10 kai synEgmenoi dia kyrion apostrafEsontai kai hEXusin eis siOn met’ eufrosynEs, kai eufrosynE aiOnios hyper kefalEs autOn· epi gar kefalEs autOn ainesis kai agalliama, kai eufrosynE katalEmPSetai autus, apedra odynE kai lypE kai stenagmos.
Iz:35:10 C VK_XMPNPM P N2_ASM VD_FPI3P C VF_FAI3P P N_ASF P N1_GSF C N1_NSF A1B_NSM P N1_GSF RD_GPM P x N1_GSF RD_GPM N3I_NSF C N3M_NSN C N1_NSF VF_FMI3S RD_APM VBI_AAI3S N1_NSF C N1_NSF C N2_NSM
Iz:35:10 and also, even, namely to gather together because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to turn away from and also, even, namely to have come I have come. I have arrived. into (+acc) Zion after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness and also, even, namely cheerfulness aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent above (+acc), on behalf of (+gen) head he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing for since, as head he/she/it/same praise of praise and also, even, namely exhultation and also, even, namely cheerfulness to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same ć pain and also, even, namely sorrow and also, even, namely groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying.
Iz:35:10 and having-been-GATHER TOGETHER-ed (nom|voc) because of (+acc), through (+gen) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM and they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) into (+acc) Zion (indecl) after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen) and cheerfulness (nom|voc) aeonian ([Adj] nom) above (+acc), on behalf of (+gen) head (gen) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) for head (gen) them/same (gen) praise (nom) and exhultation (nom|acc|voc) and cheerfulness (nom|voc) he/she/it-will-be-COMPREHEND-ed them/same (acc)   pain (nom|voc) and sorrow (nom|voc) and groan (nom)
Iz:35:10 Iz_35:10_1 Iz_35:10_2 Iz_35:10_3 Iz_35:10_4 Iz_35:10_5 Iz_35:10_6 Iz_35:10_7 Iz_35:10_8 Iz_35:10_9 Iz_35:10_10 Iz_35:10_11 Iz_35:10_12 Iz_35:10_13 Iz_35:10_14 Iz_35:10_15 Iz_35:10_16 Iz_35:10_17 Iz_35:10_18 Iz_35:10_19 Iz_35:10_20 Iz_35:10_21 Iz_35:10_22 Iz_35:10_23 Iz_35:10_24 Iz_35:10_25 Iz_35:10_26 Iz_35:10_27 Iz_35:10_28 Iz_35:10_29 Iz_35:10_30 Iz_35:10_31 Iz_35:10_32 Iz_35:10_33 Iz_35:10_34
Iz:35:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x