Iz:39:1 Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλεν Μαρωδαχ υἱὸς τοῦ Λααδαν ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλωνίας ἐπιστολὰς καὶ πρέσβεις καὶ δῶρα Εζεκια· ἤκουσεν γὰρ ὅτι ἐμαλακίσθη ἕως θανάτου καὶ ἀνέστη.
Iz:39:1 At that time Marodach Baladan, the son of Baladan, the king of Babylonia, sent letters and ambassadors and gifts to Ezekias: for he had heard that he had been sick even to death, and was recovered. (Isaiah 39:1 Brenton)
Iz:39:1 W owym czasie Merodak-Baladan, syn Baladana, król babiloński, wysłał listy i dary do Ezechiasza, bo dowiedział się, że był chory i wyzdrowiał. (Iz 39:1 BT_4)
Iz:39:1 Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλεν Μαρωδαχ υἱὸς τοῦ Λααδαν βασιλεὺς τῆς Βαβυλωνίας ἐπιστολὰς καὶ πρέσβεις καὶ δῶρα Εζεκια· ἤκουσεν γὰρ ὅτι ἐμαλακίσθη ἕως θανάτου καὶ ἀνέστη.
Iz:39:1 ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ καί   καί δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) γάρ ὅτι μαλακίζομαι [LXX] (-, -, -, -, μεμαλακισ-, μαλακισ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)
Iz:39:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto zamawiać Syn Król List [list apostolski] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Dar Hezekiah By słyszeć Dla odtąd, jak Ponieważ/tamto Do ??? Aż; świtaj Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych
Iz:39:1 *)en tO=| kairO=| e)kei/nO| a)pe/steilen *marOdaCH ui(o\s tou= *laadan o( basileu\s tE=s *babulOni/as e)pistola\s kai\ pre/sbeis kai\ dO=ra *eDZekia· E)/kousen ga\r o(/ti e)malaki/sTE e(/Os Tana/tou kai\ a)ne/stE.
Iz:39:1 en tO kairO ekeinO apesteilen marOdaCH hyios tu laadan ho basileus tEs babylOnias epistolas kai presbeis kai dOra eDZekia· Ekusen gar hoti emalakisTE heOs Tanatu kai anestE.
Iz:39:1 P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM N3V_NSM RA_GSF N1A_GSF N1_APF C N3I_APM C N2N_APN N1T_ASM VAI_AAI3S x C VSI_API3S D N2_GSM C VHI_AAI3S
Iz:39:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć son the ć the king the ć letter [epistle] and also, even, namely ć and also, even, namely gift Hezekiah to hear for since, as because/that to ??? until; dawn death; to put to death and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect
Iz:39:1 in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) he/she/it-ORDER FORTH-ed   son (nom) the (gen)   the (nom) king (nom) the (gen)   letters (acc) and   and gifts (nom|acc|voc) Hezekiah (voc) he/she/it-HEAR-ed for because/that he/she/it-was-???-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and he/she/it-STand-ed-UP
Iz:39:1 Iz_39:1_1 Iz_39:1_2 Iz_39:1_3 Iz_39:1_4 Iz_39:1_5 Iz_39:1_6 Iz_39:1_7 Iz_39:1_8 Iz_39:1_9 Iz_39:1_10 Iz_39:1_11 Iz_39:1_12 Iz_39:1_13 Iz_39:1_14 Iz_39:1_15 Iz_39:1_16 Iz_39:1_17 Iz_39:1_18 Iz_39:1_19 Iz_39:1_20 Iz_39:1_21 Iz_39:1_22 Iz_39:1_23 Iz_39:1_24 Iz_39:1_25 Iz_39:1_26 Iz_39:1_27
Iz:39:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:39:2 καὶ ἐχάρη ἐπ’ αὐτοῖς Εζεκιας χαρὰν μεγάλην καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὸν οἶκον τοῦ νεχωθα καὶ τῆς στακτῆς καὶ τῶν θυμιαμάτων καὶ τοῦ μύρου καὶ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου καὶ πάντας τοὺς οἴκους τῶν σκευῶν τῆς γάζης καὶ πάντα, ὅσα ἦν ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτοῦ· καὶ οὐκ ἦν οὐθέν, ὃ οὐκ ἔδειξεν Εζεκιας ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.
Iz:39:2 And Ezekias was glad of their coming, and he shewed them the house of his spices, and of silver, and gold, and myrrh, and incense, and ointment, and all the houses of his treasures, and all that he had in his stores: and there was nothing in his house, nor in all his dominion, which Ezekias did not shew. (Isaiah 39:2 Brenton)
Iz:39:2 Ezechiasz był rad posłom i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, wonności i cenną oliwę, całą też swoją zbrojownię oraz wszystko, co się znajdowało w jego składach. Nie było rzeczy, której by nie pokazał im Ezechiasz w swoim pałacu i we wszystkich swoich włościach. (Iz 39:2 BT_4)
Iz:39:2 καὶ ἐχάρη ἐπ’ αὐτοῖς Εζεκιας χαρὰν μεγάλην καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὸν οἶκον τοῦ νεχωθα καὶ τῆς στακτῆς καὶ τῶν θυμιαμάτων καὶ τοῦ μύρου καὶ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου καὶ πάντας τοὺς οἴκους τῶν σκευῶν τῆς γάζης καὶ πάντα, ὅσα ἦν ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτοῦ· καὶ οὐκ ἦν οὐθέν, οὐκ ἔδειξεν Εζεκιας ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.
Iz:39:2 καί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό Ἑζεκίας, -ου, ὁ χαρά, -ᾶς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό μύρον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό γάζα[1], -ης, ἡ; Γάζα[2], -ης, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:39:2 I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Hezekiah Radość Wielki I też, nawet, mianowicie By być widocznym On/ona/to/to samo Dom I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kadzidło I też, nawet, mianowicie Maść I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Naczynie Skarb; Gaza I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skarb On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Nie jeden (nic, nikt) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być widocznym Hezekiah W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo
Iz:39:2 kai\ e)CHa/rE e)p’ au)toi=s *eDZekias CHara\n mega/lEn kai\ e)/deiXen au)toi=s to\n oi)=kon tou= neCHOTa kai\ tE=s staktE=s kai\ tO=n Tumiama/tOn kai\ tou= mu/rou kai\ tou= a)rguri/ou kai\ tou= CHrusi/ou kai\ pa/ntas tou\s oi)/kous tO=n skeuO=n tE=s ga/DZEs kai\ pa/nta, o(/sa E)=n e)n toi=s TEsauroi=s au)tou=· kai\ ou)k E)=n ou)Te/n, o(\ ou)k e)/deiXen *eDZekias e)n tO=| oi)/kO| au)tou=.
Iz:39:2 kai eCHarE ep’ autois eDZekias CHaran megalEn kai edeiXen autois ton oikon tu neCHOTa kai tEs staktEs kai tOn TymiamatOn kai tu myru kai tu argyriu kai tu CHrysiu kai pantas tus oikus tOn skeuOn tEs gaDZEs kai panta, hosa En en tois TEsaurois autu· kai uk En uTen, ho uk edeiXen eDZekias en tO oikO autu.
Iz:39:2 C VDI_API3S P RD_DPM N1T_NSM N1A_ASF A1_ASF C VAI_AAI3S RD_DPM RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM C RA_GSF N1_GSF C RA_GPN N3M_GPN C RA_GSN N2N_GSN C RA_GSN N2N_GSN C RA_GSN N2N_GSN C A1S_APM RA_APM N2_APM RA_GPN N3E_GPN RA_GSF N1S_GSF C A1S_ASN A1_APN V9_IAI3S P RA_DPM N2_DPM RD_GSM C D V9_IAI3S A3_ASN RR_NSM D VAI_AAI3S N1T_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM
Iz:39:2 and also, even, namely to rejoice salute, salutation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same Hezekiah joy great and also, even, namely to show he/she/it/same the house the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the incense and also, even, namely the ointment and also, even, namely the piece of silver and also, even, namely the piece of gold and also, even, namely every all, each, every, the whole of the house the vessel the treasure; Gaza and also, even, namely every all, each, every, the whole of as much/many as to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the treasure he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be not one (nothing, no one) who/whom/which οὐχ before rough breathing to show Hezekiah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same
Iz:39:2 and he/she/it-was-REJOICE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) Hezekiah (nom) joy (acc) great ([Adj] acc) and he/she/it-SHOW-ed them/same (dat) the (acc) house (acc) the (gen)   and the (gen)   and the (gen) incenses (gen) and the (gen) ointment (gen) and the (gen) piece of silver (gen) and the (gen) piece of gold (gen) and all (acc) the (acc) houses (acc) the (gen) vessels (gen) the (gen) treasure (gen); Gaza (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) treasures (dat) him/it/same (gen) and not he/she/it-was not one (nom|acc) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-SHOW-ed Hezekiah (nom) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) him/it/same (gen)
Iz:39:2 Iz_39:2_1 Iz_39:2_2 Iz_39:2_3 Iz_39:2_4 Iz_39:2_5 Iz_39:2_6 Iz_39:2_7 Iz_39:2_8 Iz_39:2_9 Iz_39:2_10 Iz_39:2_11 Iz_39:2_12 Iz_39:2_13 Iz_39:2_14 Iz_39:2_15 Iz_39:2_16 Iz_39:2_17 Iz_39:2_18 Iz_39:2_19 Iz_39:2_20 Iz_39:2_21 Iz_39:2_22 Iz_39:2_23 Iz_39:2_24 Iz_39:2_25 Iz_39:2_26 Iz_39:2_27 Iz_39:2_28 Iz_39:2_29 Iz_39:2_30 Iz_39:2_31 Iz_39:2_32 Iz_39:2_33 Iz_39:2_34 Iz_39:2_35 Iz_39:2_36 Iz_39:2_37 Iz_39:2_38 Iz_39:2_39 Iz_39:2_40 Iz_39:2_41 Iz_39:2_42 Iz_39:2_43 Iz_39:2_44 Iz_39:2_45 Iz_39:2_46 Iz_39:2_47 Iz_39:2_48 Iz_39:2_49 Iz_39:2_50 Iz_39:2_51 Iz_39:2_52 Iz_39:2_53 Iz_39:2_54 Iz_39:2_55 Iz_39:2_56 Iz_39:2_57
Iz:39:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:39:3 καὶ ἦλθεν Ησαιας ὁ προφήτης πρὸς τὸν βασιλέα Εζεκιαν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τί λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι καὶ πόθεν ἥκασιν πρὸς σέ; καὶ εἶπεν Εζεκιας Ἐκ γῆς πόρρωθεν ἥκασιν πρός με, ἐκ Βαβυλῶνος.
Iz:39:3 And Esaias the prophet came to king Ezekias, and said to him, What say these men? and whence came they to thee? and Ezekias said, They are come to me from a land afar off, from Babylon. (Isaiah 39:3 Brenton)
Iz:39:3 Wówczas prorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i zagadnął go: «Co mówili ci mężowie i skąd przybyli do ciebie?» Ezechiasz odrzekł: «Z dalekiego kraju przybyli do mnie, z Babilonu». (Iz 39:3 BT_4)
Iz:39:3 καὶ ἦλθεν Ησαιας προφήτης πρὸς τὸν βασιλέα Εζεκιαν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τί λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι καὶ πόθεν ἥκασιν πρὸς σέ; καὶ εἶπεν Εζεκιας Ἐκ γῆς πόρρωθεν ἥκασιν πρός με, ἐκ Βαβυλῶνος.
Iz:39:3 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἠσαΐας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἑζεκίας, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πόρρω·θεν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Iz:39:3 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Izajasz Prorok Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Hezekiah I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić/opowiadaj Ludzki To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Skąd; by pić By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Hezekiah Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia ??? By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Babilon
Iz:39:3 kai\ E)=lTen *Esaias o( profE/tEs pro\s to\n basile/a *eDZekian kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *ti/ le/gousin oi( a)/nTrOpoi ou(=toi kai\ po/Ten E(/kasin pro\s se/; kai\ ei)=pen *eDZekias *)ek gE=s po/rrOTen E(/kasin pro/s me, e)k *babulO=nos.
Iz:39:3 kai ElTen Esaias ho profEtEs pros ton basilea eDZekian kai eipen pros auton ti legusin hoi anTrOpoi hutoi kai poTen hEkasin pros se; kai eipen eDZekias ek gEs porrOTen hEkasin pros me, ek babylOnos.
Iz:39:3 C VBI_AAI3S N1T_NSM RA_NSM N1M_NSM P RA_ASM N3V_ASM N1T_ASM C VBI_AAI3S P RD_ASM RI_ASM V1_PAI3P RA_NPM N2_NPM RD_NPM C D V1_PAI3P P RP_AS C VBI_AAI3S N1T_NSM P N1_GSF D V1_PAI3P P RP_AS P N3W_GSF
Iz:39:3 and also, even, namely to come Isaiah the prophet toward (+acc,+gen,+dat) the king Hezekiah and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to say/tell the human this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely from where; to drink to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell Hezekiah out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land ??? to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) I out of (+gen) ἐξ before vowels Babylon
Iz:39:3 and he/she/it-COME-ed Isaiah (nom) the (nom) prophet (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Hezekiah (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) who/what/why (nom|acc) they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) the (nom) humans (nom|voc) these (nom) and from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) they-have-HAVE COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed Hezekiah (nom) out of (+gen) earth/land (gen) ??? they-have-HAVE COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) out of (+gen) Babylon (gen)
Iz:39:3 Iz_39:3_1 Iz_39:3_2 Iz_39:3_3 Iz_39:3_4 Iz_39:3_5 Iz_39:3_6 Iz_39:3_7 Iz_39:3_8 Iz_39:3_9 Iz_39:3_10 Iz_39:3_11 Iz_39:3_12 Iz_39:3_13 Iz_39:3_14 Iz_39:3_15 Iz_39:3_16 Iz_39:3_17 Iz_39:3_18 Iz_39:3_19 Iz_39:3_20 Iz_39:3_21 Iz_39:3_22 Iz_39:3_23 Iz_39:3_24 Iz_39:3_25 Iz_39:3_26 Iz_39:3_27 Iz_39:3_28 Iz_39:3_29 Iz_39:3_30 Iz_39:3_31 Iz_39:3_32 Iz_39:3_33 Iz_39:3_34
Iz:39:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:39:4 καὶ εἶπεν Ησαιας Τί εἴδοσαν ἐν τῷ οἴκῳ σου; καὶ εἶπεν Εζεκιας Πάντα τὰ ἐν τῷ οἴκῳ μου εἴδοσαν, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷ οἴκῳ μου ὃ οὐκ εἴδοσαν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τοῖς θησαυροῖς μου.
Iz:39:4 And Esaias said, What have they seen in thine house? and Ezekias said, They have seen everything in my house; and there is nothing in my house which they have not seen: yea, also the possessions in my treasuries. (Isaiah 39:4 Brenton)
Iz:39:4 Znowu zapytał: «Co widzieli w twoim pałacu?» Odpowiedział Ezechiasz: «Widzieli wszystko, cokolwiek jest w moim pałacu; nie było rzeczy w moich składach, której bym im nie pokazał». (Iz 39:4 BT_4)
Iz:39:4 καὶ εἶπεν Ησαιας Τί εἴδοσαν ἐν τῷ οἴκῳ σου; καὶ εἶπεν Εζεκιας Πάντα τὰ ἐν τῷ οἴκῳ μου εἴδοσαν, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷ οἴκῳ μου οὐκ εἴδοσαν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τοῖς θησαυροῖς μου.
Iz:39:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἠσαΐας, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀλλά καί ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:39:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Izajasz Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Hezekiah Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ja Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ale I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Skarb Ja
Iz:39:4 kai\ ei)=pen *Esaias *ti/ ei)/dosan e)n tO=| oi)/kO| sou; kai\ ei)=pen *eDZekias *pa/nta ta\ e)n tO=| oi)/kO| mou ei)/dosan, kai\ ou)k e)/stin e)n tO=| oi)/kO| mou o(\ ou)k ei)/dosan, a)lla\ kai\ ta\ e)n toi=s TEsauroi=s mou.
Iz:39:4 kai eipen Esaias ti eidosan en tO oikO su; kai eipen eDZekias panta ta en tO oikO mu eidosan, kai uk estin en tO oikO mu ho uk eidosan, alla kai ta en tois TEsaurois mu.
Iz:39:4 C VBI_AAI3S N1T_NSM RI_ASM VBI_AAI3P P RA_DSM N2_DSM RP_GS C VBI_AAI3S N1T_NSM A1S_APN RA_APN P RA_DSM N2_DSM RP_GS VBI_AAI3P C D V9_PAI3S P RA_DSM N2_DSM RP_GS RR_NSM D VBI_AAI3P C C RA_APN P RA_DPM N2_DPM RP_GS
Iz:39:4 and also, even, namely to say/tell Isaiah who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell Hezekiah every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house I who/whom/which οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), but and also, even, namely the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the treasure I
Iz:39:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed Isaiah (nom) who/what/why (nom|acc) they-SEE-ed in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed Hezekiah (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) me (gen) they-SEE-ed and not he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) me (gen) who/whom/which (nom|acc) not they-SEE-ed but and the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) treasures (dat) me (gen)
Iz:39:4 Iz_39:4_1 Iz_39:4_2 Iz_39:4_3 Iz_39:4_4 Iz_39:4_5 Iz_39:4_6 Iz_39:4_7 Iz_39:4_8 Iz_39:4_9 Iz_39:4_10 Iz_39:4_11 Iz_39:4_12 Iz_39:4_13 Iz_39:4_14 Iz_39:4_15 Iz_39:4_16 Iz_39:4_17 Iz_39:4_18 Iz_39:4_19 Iz_39:4_20 Iz_39:4_21 Iz_39:4_22 Iz_39:4_23 Iz_39:4_24 Iz_39:4_25 Iz_39:4_26 Iz_39:4_27 Iz_39:4_28 Iz_39:4_29 Iz_39:4_30 Iz_39:4_31 Iz_39:4_32 Iz_39:4_33 Iz_39:4_34 Iz_39:4_35 Iz_39:4_36
Iz:39:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:39:5 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ησαιας Ἄκουσον τὸν λόγον κυρίου σαβαωθ
Iz:39:5 And Esaias said to him, Hear the word of the Lord of hosts: (Isaiah 39:5 Brenton)
Iz:39:5 Wtedy Izajasz powiedział do Ezechiasza: «Posłuchaj słowa Pana Zastępów! (Iz 39:5 BT_4)
Iz:39:5 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ησαιας Ἄκουσον τὸν λόγον κυρίου σαβαωθ
Iz:39:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἠσαΐας, -ου, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ
Iz:39:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Izajasz By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot
Iz:39:5 kai\ ei)=pen au)tO=| *Esaias *)/akouson to\n lo/gon kuri/ou sabaOT
Iz:39:5 kai eipen autO Esaias akuson ton logon kyriu sabaOT
Iz:39:5 C VBI_AAI3S RD_DSM N1T_NSM VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM N2_GSM N_G
Iz:39:5 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Isaiah to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth
Iz:39:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Isaiah (nom) do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Sabaoth
Iz:39:5 Iz_39:5_1 Iz_39:5_2 Iz_39:5_3 Iz_39:5_4 Iz_39:5_5 Iz_39:5_6 Iz_39:5_7 Iz_39:5_8 Iz_39:5_9
Iz:39:5 x x x x x x x x x
Iz:39:6 Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ λήμψονται πάντα τὰ ἐν τῷ οἴκῳ σου, καὶ ὅσα συνήγαγον οἱ πατέρες σου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, εἰς Βαβυλῶνα ἥξει, καὶ οὐδὲν οὐ μὴ καταλίπωσιν· εἶπεν δὲ ὁ θεὸς
Iz:39:6 Behold, the days come, when they shall take all the things that are in thine house, and all that thy fathers have gathered until this day, shall go to Babylon; and they shall not leave anything at all: and God hath said, (Isaiah 39:6 Brenton)
Iz:39:6 Oto nadejdą dni, gdy to wszystko, co jest w twoim pałacu i co nagromadzili twoi przodkowie aż do dzisiejszego dnia, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie, mówi Pan. (Iz 39:6 BT_4)
Iz:39:6 Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ λήμψονται πάντα τὰ ἐν τῷ οἴκῳ σου, καὶ ὅσα συνήγαγον οἱ πατέρες σου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, εἰς Βαβυλῶνα ἥξει, καὶ οὐδὲν οὐ μὴ καταλίπωσιν· εἶπεν δὲ θεὸς
Iz:39:6 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὅσος -η -ον συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:39:6 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By przychodzić By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By zbierać się razem Ojciec Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Babilon By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) ??? Przed przydechem mocnym Nie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj By mówić/opowiadaj zaś Bóg 
Iz:39:6 *)idou\ E(me/rai e)/rCHontai, le/gei ku/rios, kai\ lE/mPSontai pa/nta ta\ e)n tO=| oi)/kO| sou, kai\ o(/sa sunE/gagon oi( pate/res sou e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs, ei)s *babulO=na E(/Xei, kai\ ou)de\n ou) mE\ katali/pOsin· ei)=pen de\ o( Teo\s
Iz:39:6 idu hEmerai erCHontai, legei kyrios, kai lEmPSontai panta ta en tO oikO su, kai hosa synEgagon hoi pateres su heOs tEs hEmeras tautEs, eis babylOna hEXei, kai uden u mE katalipOsin· eipen de ho Teos
Iz:39:6 I N1A_NPF V1_PMI3P V1_PAI3S N2_NSM C VF_FMI3P A3_ASN RA_APN P RA_DSM N2_DSM RP_GS C A1_APN VBI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GS P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF P N3W_ASF VF_FAI3S C A3_ASN D D VF_FAI3P VBI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM
Iz:39:6 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day to come to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house you; your/yours(sg) and also, even, namely as much/many as to gather together the father you; your/yours(sg) until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) Babylon to have come I have come. I have arrived.; to lead and also, even, namely not one (nothing, no one) οὐχ before rough breathing not to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the god [see theology]
Iz:39:6 be-you(sg)-SEE-ed! days (nom|voc) they-are-being-COME-ed he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and as much/many as (nom|acc) I-GATHER TOGETHER-ed, they-GATHER TOGETHER-ed the (nom) fathers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) into (+acc) Babylon (acc) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) and not one (nom|acc) not not they-should-LEAVE-BEHIND he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) god (nom)
Iz:39:6 Iz_39:6_1 Iz_39:6_2 Iz_39:6_3 Iz_39:6_4 Iz_39:6_5 Iz_39:6_6 Iz_39:6_7 Iz_39:6_8 Iz_39:6_9 Iz_39:6_10 Iz_39:6_11 Iz_39:6_12 Iz_39:6_13 Iz_39:6_14 Iz_39:6_15 Iz_39:6_16 Iz_39:6_17 Iz_39:6_18 Iz_39:6_19 Iz_39:6_20 Iz_39:6_21 Iz_39:6_22 Iz_39:6_23 Iz_39:6_24 Iz_39:6_25 Iz_39:6_26 Iz_39:6_27 Iz_39:6_28 Iz_39:6_29 Iz_39:6_30 Iz_39:6_31 Iz_39:6_32 Iz_39:6_33 Iz_39:6_34 Iz_39:6_35
Iz:39:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:39:7 ὅτι καὶ ἀπὸ τῶν τέκνων σου, ὧν ἐγέννησας, λήμψονται καὶ ποιήσουσιν σπάδοντας ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως τῶν Βαβυλωνίων.
Iz:39:7 that they shall take also of thy children whom thou shalt beget; and they shall make them eunuchs in the house of the king of the Babylonians. (Isaiah 39:7 Brenton)
Iz:39:7 A z synów twoich, którzy będą pochodzić od ciebie, z tych, którym dasz życie, wybierze się dworzan do pałacu króla babilońskiego». (Iz 39:7 BT_4)
Iz:39:7 ὅτι καὶ ἀπὸ τῶν τέκνων σου, ὧν ἐγέννησας, λήμψονται καὶ ποιήσουσιν σπάδοντας ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως τῶν Βαβυλωνίων.
Iz:39:7 ὅτι καί ἀπό ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό  
Iz:39:7 Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Król
Iz:39:7 o(/ti kai\ a)po\ tO=n te/knOn sou, O(=n e)ge/nnEsas, lE/mPSontai kai\ poiE/sousin spa/dontas e)n tO=| oi)/kO| tou= basile/Os tO=n *babulOni/On.
Iz:39:7 hoti kai apo tOn teknOn su, hOn egennEsas, lEmPSontai kai poiEsusin spadontas en tO oikO tu basileOs tOn babylOniOn.
Iz:39:7 C C P RA_GPN N2N_GPN RP_GS RR_GPM VAI_AAI2S VF_FMI3P C VF_FAI3P N3_APM P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3V_GSM RA_GPM N2_GPM
Iz:39:7 because/that and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the child you; your/yours(sg) who/whom/which to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely to do/make ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the king the ć
Iz:39:7 because/that and away from (+gen) the (gen) children (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-FATHER-ed they-will-be-TAKE HOLD OF-ed and they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat)   in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) king (gen) the (gen)  
Iz:39:7 Iz_39:7_1 Iz_39:7_2 Iz_39:7_3 Iz_39:7_4 Iz_39:7_5 Iz_39:7_6 Iz_39:7_7 Iz_39:7_8 Iz_39:7_9 Iz_39:7_10 Iz_39:7_11 Iz_39:7_12 Iz_39:7_13 Iz_39:7_14 Iz_39:7_15 Iz_39:7_16 Iz_39:7_17 Iz_39:7_18 Iz_39:7_19
Iz:39:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:39:8 καὶ εἶπεν Εζεκιας πρὸς Ησαιαν Ἀγαθὸς ὁ λόγος κυρίου, ὃν ἐλάλησεν· γενέσθω δὴ εἰρήνη καὶ δικαιοσύνη ἐν ταῖς ἡμέραις μου.
Iz:39:8 And Ezekias said to Esaias, Good is the word of the Lord, which he hath spoken: let there, I pray, be peace and righteousness in my days. (Isaiah 39:8 Brenton)
Iz:39:8 Ezechiasz rzekł do Izajasza: «Pomyślne jest słowo Pańskie, któreś wygłosił». Myślał bowiem: «Będzie spokój i bezpieczeństwo przynajmniej za mego życia». (Iz 39:8 BT_4)
Iz:39:8 καὶ εἶπεν Εζεκιας πρὸς Ησαιαν Ἀγαθὸς λόγος κυρίου, ὃν ἐλάλησεν· γενέσθω δὴ εἰρήνη καὶ δικαιοσύνη ἐν ταῖς ἡμέραις μου.
Iz:39:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἑζεκίας, -ου, ὁ πρός Ἠσαΐας, -ου, ὁ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) δή εἰρήνη, -ης, ἡ καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:39:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Hezekiah Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Izajasz Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być By mówić By stawać się stawaj się, zdarzaj się Naprawdę Pokój I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ja
Iz:39:8 kai\ ei)=pen *eDZekias pro\s *Esaian *)agaTo\s o( lo/gos kuri/ou, o(\n e)la/lEsen· gene/sTO dE\ ei)rE/nE kai\ dikaiosu/nE e)n tai=s E(me/rais mou.
Iz:39:8 kai eipen eDZekias pros Esaian agaTos ho logos kyriu, hon elalEsen· genesTO dE eirEnE kai dikaiosynE en tais hEmerais mu.
Iz:39:8 C VBI_AAI3S N1T_NSM P N1T_ASM A1_NSM RA_NSM N2_NSM N2_GSM RR_ASM VAI_AAI3S VB_AMD3S x N1_NSF C N1_NSF P RA_DPF N1A_DPF RP_GS
Iz:39:8 and also, even, namely to say/tell Hezekiah toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah good inherently good, i.e. God-wrought. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be to speak to become become, happen indeed peace and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day I
Iz:39:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed Hezekiah (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Isaiah (acc) good ([Adj] nom) the (nom) word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SPEAK-ed let-him/her/it-be-BECOME-ed! indeed peace (nom|voc) and righteousness (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) me (gen)
Iz:39:8 Iz_39:8_1 Iz_39:8_2 Iz_39:8_3 Iz_39:8_4 Iz_39:8_5 Iz_39:8_6 Iz_39:8_7 Iz_39:8_8 Iz_39:8_9 Iz_39:8_10 Iz_39:8_11 Iz_39:8_12 Iz_39:8_13 Iz_39:8_14 Iz_39:8_15 Iz_39:8_16 Iz_39:8_17 Iz_39:8_18 Iz_39:8_19 Iz_39:8_20
Iz:39:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x