Iz:48:1 Ἀκούσατε ταῦτα, οἶκος Ιακωβ οἱ κεκλημένοι τῷ ὀνόματι Ισραηλ καὶ οἱ ἐξ Ιουδα ἐξελθόντες οἱ ὀμνύοντες τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ μιμνῃσκόμενοι οὐ μετὰ ἀληθείας οὐδὲ μετὰ δικαιοσύνης
Iz:48:1 Hear these words, ye house of Jacob, who are called by the name of Israel, and have come forth out of Juda, who swear by the name of the Lord God of Israel, making mention of it, but not with truth, nor with righteousness; (Isaiah 48:1 Brenton)
Iz:48:1 Słuchajcie tego, domie Jakuba, którzy nosicie imię Izraela i którzy pochodzicie z nasienia Judy. Wy, którzy przysięgacie na imię Pana i wysławiacie Boga Izraela, lecz bez szczerości i bez rzetelności. (Iz 48:1 BT_4)
Iz:48:1 Ἀκούσατε ταῦτα, οἶκος Ιακωβ οἱ κεκλημένοι τῷ ὀνόματι Ισραηλ καὶ οἱ ἐξ Ιουδα ἐξελθόντες οἱ ὀμνύοντες τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ μιμνῃσκόμενοι οὐ μετὰ ἀληθείας οὐδὲ μετὰ δικαιοσύνης
Iz:48:1 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐκ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετά ἀ·λήθεια, -ας, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) μετά δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Iz:48:1 By słyszeć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dom Jacob By nazywać rozmowę Nazwisko {Imię} co do Izrael I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Judasz/Juda By wychodzić By przysięgać Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By pamiętać/stawaj się uważającym z ??? Przed przydechem mocnym Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Iz:48:1 *)akou/sate tau=ta, oi)=kos *iakOb oi( keklEme/noi tO=| o)no/mati *israEl kai\ oi( e)X *iouda e)XelTo/ntes oi( o)mnu/ontes tO=| o)no/mati kuri/ou Teou= *israEl mimnE|sko/menoi ou) meta\ a)lETei/as ou)de\ meta\ dikaiosu/nEs
Iz:48:1 akusate tauta, oikos iakOb hoi keklEmenoi tO onomati israEl kai hoi eX iuda eXelTontes hoi omnyontes tO onomati kyriu Teu israEl mimnEskomenoi u meta alETeias ude meta dikaiosynEs
Iz:48:1 VA_AAD2P RD_APN N2_NSM N_GSM RA_NPM VM_XMPNPM RA_DSN N3M_DSN N_GSM C RA_NPM P N_GSM VB_AAPNPM RA_NPM V5_PAPNPM RA_DSM N3M_DSN N2_GSM N2_GSM N_GSM V1_PMPNPM D P N1A_GSF C P N1_GSF
Iz:48:1 to hear this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] house Jacob the to call call the name with regard to Israel and also, even, namely the out of (+gen) ἐξ before vowels Judas/Judah to come out the to swear the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel to remember/become mindful of οὐχ before rough breathing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing truth οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Iz:48:1 do-HEAR-you(pl)! these (nom|acc) house (nom) Jacob (indecl) the (nom) having-been-CALL-ed (nom|voc) the (dat) name (dat) Israel (indecl) and the (nom) out of (+gen) Judas/Judah (gen, voc) upon COME-ing-OUT (nom|voc) the (nom) while SWEAR-ing (nom|voc) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) Israel (indecl) while being-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF (nom|voc) not after (+acc), with (+gen) truth (gen), truths (acc) neither/nor after (+acc), with (+gen) righteousness (gen)
Iz:48:1 Iz_48:1_1 Iz_48:1_2 Iz_48:1_3 Iz_48:1_4 Iz_48:1_5 Iz_48:1_6 Iz_48:1_7 Iz_48:1_8 Iz_48:1_9 Iz_48:1_10 Iz_48:1_11 Iz_48:1_12 Iz_48:1_13 Iz_48:1_14 Iz_48:1_15 Iz_48:1_16 Iz_48:1_17 Iz_48:1_18 Iz_48:1_19 Iz_48:1_20 Iz_48:1_21 Iz_48:1_22 Iz_48:1_23 Iz_48:1_24 Iz_48:1_25 Iz_48:1_26 Iz_48:1_27 Iz_48:1_28
Iz:48:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:2 καὶ ἀντεχόμενοι τῷ ὀνόματι τῆς πόλεως τῆς ἁγίας καὶ ἐπὶ τῷ θεῷ τοῦ Ισραηλ ἀντιστηριζόμενοι, κύριος σαβαωθ ὄνομα αὐτῷ.
Iz:48:2 maintaining also the name of the holy city, and staying themselves on the God of Israel: the Lord of hosts is his name. The former things I have already declared; (Isaiah 48:2 Brenton)
Iz:48:2 Bo bierzecie imię od Miasta Świętego i opieracie się na Bogu Izraela, którego imię jest Pan Zastępów. (Iz 48:2 BT_4)
Iz:48:2 καὶ ἀντεχόμενοι τῷ ὀνόματι τῆς πόλεως τῆς ἁγίας καὶ ἐπὶ τῷ θεῷ τοῦ Ισραηλ ἀντιστηριζόμενοι, κύριος σαβαωθ ὄνομα αὐτῷ.
Iz:48:2 καί ἀντ·έχω (αντ+εχ-, ανθ+εξ-, 2nd αντι+σχ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἀντι·στηρίζω [LXX] (αντι+στηριζ-, -, αντι+στηρι·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:48:2 I też, nawet, mianowicie By opierać się dotrzymuj, wytrzymuj, niedźwiedź, trwaj, długo służ, trwaj, opieraj się, stój, pozostawaj Nazwisko {Imię} co do Miasto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Izrael Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Iz:48:2 kai\ a)nteCHo/menoi tO=| o)no/mati tE=s po/leOs tE=s a(gi/as kai\ e)pi\ tO=| TeO=| tou= *israEl a)ntistEriDZo/menoi, ku/rios sabaOT o)/noma au)tO=|.
Iz:48:2 kai anteCHomenoi tO onomati tEs poleOs tEs hagias kai epi tO TeO tu israEl antistEriDZomenoi, kyrios sabaOT onoma autO.
Iz:48:2 C V1_PMPNPM RA_DSN N3M_DSN RA_GSF N3I_GSF RA_GSF A1A_GSF C P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N_GSM V1_PMPNPM N2_NSM N_G N3M_NSN RD_DSM
Iz:48:2 and also, even, namely to resist abide, hold out, bear, endure, wear, endure, withstand, stand, stay the name with regard to the city the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the god [see theology] the Israel to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth name with regard to he/she/it/same
Iz:48:2 and while being-RESIST-ed (nom|voc) the (dat) name (dat) the (gen) city (gen) the (gen) holy ([Adj] acc, gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) god (dat) the (gen) Israel (indecl) while being-???-ed (nom|voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)
Iz:48:2 Iz_48:2_1 Iz_48:2_2 Iz_48:2_3 Iz_48:2_4 Iz_48:2_5 Iz_48:2_6 Iz_48:2_7 Iz_48:2_8 Iz_48:2_9 Iz_48:2_10 Iz_48:2_11 Iz_48:2_12 Iz_48:2_13 Iz_48:2_14 Iz_48:2_15 Iz_48:2_16 Iz_48:2_17 Iz_48:2_18 Iz_48:2_19
Iz:48:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:3 Τὰ πρότερα ἔτι ἀνήγγειλα, καὶ ἐκ τοῦ στόματός μου ἐξῆλθεν καὶ ἀκουστὸν ἐγένετο· ἐξάπινα ἐποίησα, καὶ ἐπῆλθεν.
Iz:48:3 and they that have proceeded out of my mouth, and it became well known; I wrought suddenly, and the events came to pass. (Isaiah 48:3 Brenton)
Iz:48:3 Oznajmiłem od dawna minione wydarzenia, z moich ust one wyszły i ogłosiłem je; w jednej chwili zacząłem działać i spełniły się. (Iz 48:3 BT_4)
Iz:48:3 Τὰ πρότερα ἔτι ἀνήγγειλα, καὶ ἐκ τοῦ στόματός μου ἐξῆλθεν καὶ ἀκουστὸν ἐγένετο· ἐξάπινα ἐποίησα, καὶ ἐπῆλθεν.
Iz:48:3 ὁ ἡ τό πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἔτι ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) καί ἐκ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐξάπινα ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Iz:48:3 Wcześniej Jeszcze/jeszcze By ogłaszać ogłaszaj, informuj I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Ja By wychodzić I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Nagle nagle, ekscytuj, tryskaj {rumień się}, zapalaj się, trąć By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Do zbliżanie siebie
Iz:48:3 *ta\ pro/tera e)/ti a)nE/ggeila, kai\ e)k tou= sto/mato/s mou e)XE=lTen kai\ a)kousto\n e)ge/neto· e)Xa/pina e)poi/Esa, kai\ e)pE=lTen.
Iz:48:3 ta protera eti anEngeila, kai ek tu stomatos mu eXElTen kai akuston egeneto· eXapina epoiEsa, kai epElTen.
Iz:48:3 RA_APN A1A_APN D VAI_AAI1S C P RA_GSN N3M_GSN RP_GS VBI_AAI3S C A1_ASM VBI_AMI3S D VAI_AAI1S C VBI_AAI3S
Iz:48:3 the earlier yet/still to proclaim proclaim, report and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the mouth/maw stoma I to come out and also, even, namely ć to become become, happen suddenly suddenly, excite, flush, kindle, smack to do/make and also, even, namely to oncoming
Iz:48:3 the (nom|acc) earlier ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) yet/still I-PROCLAIM-ed and out of (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) me (gen) he/she/it-COME-ed-OUT and   he/she/it-was-BECOME-ed suddenly I-DO/MAKE-ed and he/she/it-ONCOMING-ed
Iz:48:3 Iz_48:3_1 Iz_48:3_2 Iz_48:3_3 Iz_48:3_4 Iz_48:3_5 Iz_48:3_6 Iz_48:3_7 Iz_48:3_8 Iz_48:3_9 Iz_48:3_10 Iz_48:3_11 Iz_48:3_12 Iz_48:3_13 Iz_48:3_14 Iz_48:3_15 Iz_48:3_16 Iz_48:3_17
Iz:48:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:4 γινώσκω ἐγὼ ὅτι σκληρὸς εἶ, καὶ νεῦρον σιδηροῦν ὁ τράχηλός σου, καὶ τὸ μέτωπόν σου χαλκοῦν.
Iz:48:4 I know that thou art stubborn, and thy neck is an iron sinew, and thy forehead brazen. (Isaiah 48:4 Brenton)
Iz:48:4 Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i kark twój jest drągiem z żelaza, a twoje czoło miedziane, (Iz 48:4 BT_4)
Iz:48:4 γινώσκω ἐγὼ ὅτι σκληρὸς εἶ, καὶ νεῦρον σιδηροῦν τράχηλός σου, καὶ τὸ μέτωπόν σου χαλκοῦν.
Iz:48:4 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι σκληρός -ά -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί   σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό μέτ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Iz:48:4 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ja Ponieważ/tamto Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny By iść; by być I też, nawet, mianowicie Żelazny Gardło Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Czoło Ty; twój/twój(sg) Miedź albo brąz
Iz:48:4 ginO/skO e)gO\ o(/ti sklEro\s ei)=, kai\ neu=ron sidErou=n o( tra/CHElo/s sou, kai\ to\ me/tOpo/n sou CHalkou=n.
Iz:48:4 ginOskO egO hoti sklEros ei, kai neuron sidErun ho traCHElos su, kai to metOpon su CHalkun.
Iz:48:4 V1_PAI1S RP_NS C A1A_NSM V9_PAI2S C N2_NSN A1C_NSN RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_NSN N2N_NSN RP_GS A1C_NSN
Iz:48:4 to know i.e. recognize. I because/that hard rigid, stiff to go; to be and also, even, namely ć iron the throat you; your/yours(sg) and also, even, namely the forehead you; your/yours(sg) copper or bronze
Iz:48:4 I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing I (nom) because/that hard ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and   iron ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) throat (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) forehead (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) copper or bronze ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:48:4 Iz_48:4_1 Iz_48:4_2 Iz_48:4_3 Iz_48:4_4 Iz_48:4_5 Iz_48:4_6 Iz_48:4_7 Iz_48:4_8 Iz_48:4_9 Iz_48:4_10 Iz_48:4_11 Iz_48:4_12 Iz_48:4_13 Iz_48:4_14 Iz_48:4_15 Iz_48:4_16
Iz:48:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:5 καὶ ἀνήγγειλά σοι πάλαι, πρὶν ἐλθεῖν ἐπὶ σὲ ἀκουστόν σοι ἐποίησα· μὴ εἴπῃς ὅτι Τὰ εἴδωλά μου ἐποίησαν, καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι Τὰ γλυπτὰ καὶ τὰ χωνευτὰ ἐνετείλατό μοι.
Iz:48:5 And I told thee of old what should be before it came upon thee; I made it known to thee, lest thou shouldest say, My idols have done it for me; and shouldest say, My graven and molten images have commanded me. (Isaiah 48:5 Brenton)
Iz:48:5 przeto zapowiedziałem ci naprzód, ogłosiłem ci przyszłość, zanim nadeszła, żebyś nie mówił: "Mój bożek to sprawił, moja rzeźba, mój posąg zarządził". (Iz 48:5 BT_4)
Iz:48:5 καὶ ἀνήγγειλά σοι πάλαι, πρὶν ἐλθεῖν ἐπὶ σὲ ἀκουστόν σοι ἐποίησα· μὴ εἴπῃς ὅτι Τὰ εἴδωλά μου ἐποίησαν, καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι Τὰ γλυπτὰ καὶ τὰ χωνευτὰ ἐνετείλατό μοι.
Iz:48:5 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πάλαι; πάλη, -ης, ἡ πρίν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:48:5 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dawniej; walcz Wcześniejszy By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By czynić/rób Nie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Idol Ja By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Nie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Ja
Iz:48:5 kai\ a)nE/ggeila/ soi pa/lai, pri\n e)lTei=n e)pi\ se\ a)kousto/n soi e)poi/Esa· mE\ ei)/pE|s o(/ti *ta\ ei)/dOla/ mou e)poi/Esan, kai\ mE\ ei)/pE|s o(/ti *ta\ glupta\ kai\ ta\ CHOneuta\ e)netei/lato/ moi.
Iz:48:5 kai anEngeila soi palai, prin elTein epi se akuston soi epoiEsa· mE eipEs hoti ta eidOla mu epoiEsan, kai mE eipEs hoti ta glypta kai ta CHOneuta eneteilato moi.
Iz:48:5 C VAI_AAI1S RP_DS D D VB_AAN P RP_AS A1_ASM RP_DS VAI_AAI1S D VB_AAS2S C RA_NPN N2N_NPN RP_GS VAI_AAI3P C D VB_AAS2S C RA_NPN A1_NPN C RA_NPN A1_NPN VAI_AMI3S RP_DS
Iz:48:5 and also, even, namely to proclaim proclaim, report you; your/yours(sg); to rub worn, rub of old; struggle prior to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub to do/make not to say/tell because/that the idol I to do/make and also, even, namely not to say/tell because/that the ć and also, even, namely the ć to enjoin command I
Iz:48:5 and I-PROCLAIM-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) of old; struggles (nom|voc) prior to-COME upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-DO/MAKE-ed not you(sg)-should-SAY/TELL because/that the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) me (gen) they-DO/MAKE-ed and not you(sg)-should-SAY/TELL because/that the (nom|acc)   and the (nom|acc)   he/she/it-was-ENJOIN-ed me (dat)
Iz:48:5 Iz_48:5_1 Iz_48:5_2 Iz_48:5_3 Iz_48:5_4 Iz_48:5_5 Iz_48:5_6 Iz_48:5_7 Iz_48:5_8 Iz_48:5_9 Iz_48:5_10 Iz_48:5_11 Iz_48:5_12 Iz_48:5_13 Iz_48:5_14 Iz_48:5_15 Iz_48:5_16 Iz_48:5_17 Iz_48:5_18 Iz_48:5_19 Iz_48:5_20 Iz_48:5_21 Iz_48:5_22 Iz_48:5_23 Iz_48:5_24 Iz_48:5_25 Iz_48:5_26 Iz_48:5_27 Iz_48:5_28 Iz_48:5_29
Iz:48:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:6 ἠκούσατε πάντα, καὶ ὑμεῖς οὐκ ἔγνωτε· ἀλλὰ καὶ ἀκουστά σοι ἐποίησα τὰ καινὰ ἀπὸ τοῦ νῦν, ἃ μέλλει γίνεσθαι, καὶ οὐκ εἶπας.
Iz:48:6 Ye have heard all this, but ye have not known: yet I have made known to thee the new things from henceforth, which are coming to pass, and thou saidst not, (Isaiah 48:6 Brenton)
Iz:48:6 Tyś słyszał i widział to wszystko; czy więc ty tego nie przyznasz? Od tej chwili ogłaszam ci rzeczy nowe, tajemne i tobie nieznane. (Iz 48:6 BT_4)
Iz:48:6 ἠκούσατε πάντα, καὶ ὑμεῖς οὐκ ἔγνωτε· ἀλλὰ καὶ ἀκουστά σοι ἐποίησα τὰ καινὰ ἀπὸ τοῦ νῦν, μέλλει γίνεσθαι, καὶ οὐκ εἶπας.
Iz:48:6 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀλλά καί   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό καινός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό νῦν ὅς ἥ ὅ μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Iz:48:6 By słyszeć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Ty ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ale I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By czynić/rób Nowy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz Kto/, który/, który By mieć dookoła być przeznaczony By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj
Iz:48:6 E)kou/sate pa/nta, kai\ u(mei=s ou)k e)/gnOte· a)lla\ kai\ a)kousta/ soi e)poi/Esa ta\ kaina\ a)po\ tou= nu=n, a(/ me/llei gi/nesTai, kai\ ou)k ei)=pas.
Iz:48:6 Ekusate panta, kai hymeis uk egnOte· alla kai akusta soi epoiEsa ta kaina apo tu nyn, ha mellei ginesTai, kai uk eipas.
Iz:48:6 VAI_AAI2P A3_NPN C RP_NP D VZI_AAI2P C C A1_APN RP_DS VAI_AAI1S RA_APN A1_APN P RA_GSM D RR_APN V1_PAI3S V1_PMN C D VAI_AAI2S
Iz:48:6 to hear every all, each, every, the whole of and also, even, namely you οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. but and also, even, namely ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub to do/make the new from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now who/whom/which to am about to be destined to become become, happen and also, even, namely οὐχ before rough breathing to say/tell
Iz:48:6 you(pl)-HEAR-ed all (nom|acc|voc), every (acc) and you(pl) (nom) not you(pl)-KNOW-ed but and   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-DO/MAKE-ed the (nom|acc) new ([Adj] nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) now who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is-ABOUT-ing, you(sg)-are-being-ABOUT-ed (classical) to-be-being-BECOME-ed and not you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc)
Iz:48:6 Iz_48:6_1 Iz_48:6_2 Iz_48:6_3 Iz_48:6_4 Iz_48:6_5 Iz_48:6_6 Iz_48:6_7 Iz_48:6_8 Iz_48:6_9 Iz_48:6_10 Iz_48:6_11 Iz_48:6_12 Iz_48:6_13 Iz_48:6_14 Iz_48:6_15 Iz_48:6_16 Iz_48:6_17 Iz_48:6_18 Iz_48:6_19 Iz_48:6_20 Iz_48:6_21 Iz_48:6_22
Iz:48:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:7 νῦν γίνεται καὶ οὐ πάλαι, καὶ οὐ προτέραις ἡμέραις ἤκουσας αὐτά· μὴ εἴπῃς ὅτι Ναί, γινώσκω αὐτά.
Iz:48:7 Now they come to pass, and not formerly: and thou heardest not of them in former days: say not thou, Yea, I know them. (Isaiah 48:7 Brenton)
Iz:48:7 Dopiero co zostały stworzone, a nie od dawna; i przed dniem dzisiejszym nie słyszałeś o nich, żebyś nie mówił: "Właśnie je znałem". (Iz 48:7 BT_4)
Iz:48:7 νῦν γίνεται καὶ οὐ πάλαι, καὶ οὐ προτέραις ἡμέραις ἤκουσας αὐτά· μὴ εἴπῃς ὅτι Ναί, γινώσκω αὐτά.
Iz:48:7 νῦν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πάλαι; πάλη, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος) ἡμέρα, -ας -ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ναί[1] γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:48:7 Teraz By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Dawniej; walcz I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Wcześniej Dzień By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć On/ona/to/to samo Nie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Tak By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo
Iz:48:7 nu=n gi/netai kai\ ou) pa/lai, kai\ ou) prote/rais E(me/rais E)/kousas au)ta/· mE\ ei)/pE|s o(/ti *nai/, ginO/skO au)ta/.
Iz:48:7 nyn ginetai kai u palai, kai u proterais hEmerais Ekusas auta· mE eipEs hoti nai, ginOskO auta.
Iz:48:7 D V1_PMI3S C D D C D A1A_DPF N1A_DPF VAI_AAI2S RD_APN D VB_AAS2S C x V1_PAI1S RD_APN
Iz:48:7 now to become become, happen and also, even, namely οὐχ before rough breathing of old; struggle and also, even, namely οὐχ before rough breathing earlier day to have come I have come. I have arrived.; to hear he/she/it/same not to say/tell because/that yes to know i.e. recognize. he/she/it/same
Iz:48:7 now he/she/it-is-being-BECOME-ed and not of old; struggles (nom|voc) and not earlier ([Adj] dat) days (dat) while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed they/them/same (nom|acc) not you(sg)-should-SAY/TELL because/that yes I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing they/them/same (nom|acc)
Iz:48:7 Iz_48:7_1 Iz_48:7_2 Iz_48:7_3 Iz_48:7_4 Iz_48:7_5 Iz_48:7_6 Iz_48:7_7 Iz_48:7_8 Iz_48:7_9 Iz_48:7_10 Iz_48:7_11 Iz_48:7_12 Iz_48:7_13 Iz_48:7_14 Iz_48:7_15 Iz_48:7_16 Iz_48:7_17
Iz:48:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:8 οὔτε ἔγνως οὔτε ἠπίστω, οὔτε ἀπ’ ἀρχῆς ἤνοιξά σου τὰ ὦτα· ἔγνων γὰρ ὅτι ἀθετῶν ἀθετήσεις καὶ ἄνομος ἔτι ἐκ κοιλίας κληθήσῃ.
Iz:48:8 Thou hast neither known, nor understood, neither from the beginning have I opened thine ears: for I knew that thou wouldest surely deal treacherously, and wouldest be called a transgressor even from the womb. (Isaiah 48:8 Brenton)
Iz:48:8 Wcale nie słyszałeś ani nie widziałeś, ani twe ucho nie było przedtem otwarte, bo wiedziałem, jak bardzo jesteś wiarołomny i że od powicia zwą cię buntownikiem. (Iz 48:8 BT_4)
Iz:48:8 οὔτε ἔγνως οὔτε ἠπίστω, οὔτε ἀπ’ ἀρχῆς ἤνοιξά σου τὰ ὦτα· ἔγνων γὰρ ὅτι ἀθετῶν ἀθετήσεις καὶ ἄνομος ἔτι ἐκ κοιλίας κληθήσῃ.
Iz:48:8 οὔτε (οὐ τέ) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οὔτε (οὐ τέ) ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) οὔτε (οὐ τέ) ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) γάρ ὅτι ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ἀ·θέτησις, -εως, ἡ; ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) καί ἄ·νομος -ον ἔτι ἐκ κοιλία, -ας, ἡ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
Iz:48:8 Ani nie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ani nie By wiedzieć Ani nie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek By otwierać Ty; twój/twój(sg) Ucho By wiedzieć to jest rozpoznaj. Dla odtąd, jak Ponieważ/tamto By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Nieuznawanie; by wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] I też, nawet, mianowicie Na zewnątrz prawa Jeszcze/jeszcze Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch By nazywać rozmowę
Iz:48:8 ou)/te e)/gnOs ou)/te E)pi/stO, ou)/te a)p’ a)rCHE=s E)/noiXa/ sou ta\ O)=ta· e)/gnOn ga\r o(/ti a)TetO=n a)TetE/seis kai\ a)/nomos e)/ti e)k koili/as klETE/sE|.
Iz:48:8 ute egnOs ute EpistO, ute ap’ arCHEs EnoiXa su ta Ota· egnOn gar hoti aTetOn aTetEseis kai anomos eti ek koilias klETEsE.
Iz:48:8 C VZI_AAI2S C VXI_XAI2S C P N1_GSF VAI_AAI1S RP_GS RA_APN N3T_APN VZI_AAI1S x C V2_PAPNSM VF_FAI2S C A1B_NSM D P N1A_GSF VC_FPI2S
Iz:48:8 nor not to know i.e. recognize. nor not to know nor not from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning to open up you; your/yours(sg) the ear to know i.e. recognize. for since, as because/that to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] repudiation; to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] and also, even, namely outside the law yet/still out of (+gen) ἐξ before vowels belly to call call
Iz:48:8 nor you(sg)-KNOW-ed nor you(sg)-were-being-KNOW-ed nor away from (+gen) beginning (gen) I-OPEN-ed-UP you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) I-KNOW-ed for because/that while REPUDIATE-ing (nom) repudiations (acc, nom|voc); you(sg)-will-REPUDIATE and outside the law ([Adj] nom) yet/still out of (+gen) belly (gen), bellies (acc) you(sg)-will-be-CALL-ed
Iz:48:8 Iz_48:8_1 Iz_48:8_2 Iz_48:8_3 Iz_48:8_4 Iz_48:8_5 Iz_48:8_6 Iz_48:8_7 Iz_48:8_8 Iz_48:8_9 Iz_48:8_10 Iz_48:8_11 Iz_48:8_12 Iz_48:8_13 Iz_48:8_14 Iz_48:8_15 Iz_48:8_16 Iz_48:8_17 Iz_48:8_18 Iz_48:8_19 Iz_48:8_20 Iz_48:8_21 Iz_48:8_22
Iz:48:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:9 ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος δείξω σοι τὸν θυμόν μου καὶ τὰ ἔνδοξά μου ἐπάξω ἐπὶ σοί, ἵνα μὴ ἐξολεθρεύσω σε.
Iz:48:9 For mine own sake will I shew thee my wrath, and will bring before thee my glorious acts, that I may not utterly destroy thee. (Isaiah 48:9 Brenton)
Iz:48:9 Przez wzgląd na moje imię powstrzymam oburzenie i pohamuję się przez wzgląd na moją chwałę, ażeby cię nie zatracić. (Iz 48:9 BT_4)
Iz:48:9 ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος δείξω σοι τὸν θυμόν μου καὶ τὰ ἔνδοξά μου ἐπάξω ἐπὶ σοί, ἵνα μὴ ἐξολεθρεύσω σε.
Iz:48:9 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὄνομα[τ], -ατος, τό δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἵνα μή ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:48:9 Z powodu dla, dla Ja; mój/mój Nazwisko {Imię} co do By być widocznym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja I też, nawet, mianowicie Sławny sławny, sławny Ja Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się żeby / ażeby / bo Nie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Ty; twój/twój(sg)
Iz:48:9 e(/neken tou= e)mou= o)no/matos dei/XO soi to\n Tumo/n mou kai\ ta\ e)/ndoXa/ mou e)pa/XO e)pi\ soi/, i(/na mE\ e)XoleTreu/sO se.
Iz:48:9 heneken tu emu onomatos deiXO soi ton Tymon mu kai ta endoXa mu epaXO epi soi, hina mE eXoleTreusO se.
Iz:48:9 P RA_GSN RP_GS N3M_GSN VF_FAI1S RP_DS RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_APN A1B_APN RP_GS VF_FAI1S P RP_DS C D VA_AAS1S RP_AS
Iz:48:9 owing to for, for the sake of the I; my/mine name with regard to to show you; your/yours(sg); to rub worn, rub the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I and also, even, namely the glorious illustrious, renowned I to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination you; your/yours(sg)
Iz:48:9 owing to the (gen) me (gen); my/mine (gen) name (gen) I-will-SHOW, I-should-SHOW you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) wrath (acc) me (gen) and the (nom|acc) glorious ([Adj] nom|acc|voc) me (gen) I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) so that / in order to /because not I-will-DESTROY UTTERLY, I-should-DESTROY UTTERLY you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Iz:48:9 Iz_48:9_1 Iz_48:9_2 Iz_48:9_3 Iz_48:9_4 Iz_48:9_5 Iz_48:9_6 Iz_48:9_7 Iz_48:9_8 Iz_48:9_9 Iz_48:9_10 Iz_48:9_11 Iz_48:9_12 Iz_48:9_13 Iz_48:9_14 Iz_48:9_15 Iz_48:9_16 Iz_48:9_17 Iz_48:9_18 Iz_48:9_19 Iz_48:9_20
Iz:48:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:10 ἰδοὺ πέπρακά σε οὐχ ἕνεκεν ἀργυρίου, ἐξειλάμην δέ σε ἐκ καμίνου πτωχείας·
Iz:48:10 Behold, I have sold thee, but not for silver; but I have rescued thee from the furnace of affliction. (Isaiah 48:10 Brenton)
Iz:48:10 Oto jak srebro przetopiłem cię ogniem i wypróbowałem cię w piecu utrapienia. (Iz 48:10 BT_4)
Iz:48:10 ἰδοὺ πέπρακά σε οὐχ ἕνεκεν ἀργυρίου, ἐξειλάμην δέ σε ἐκ καμίνου πτωχείας·
Iz:48:10 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ κάμινος, -ου, ἡ πτωχεία, -ας, ἡ
Iz:48:10 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By sprzedawać się Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Z powodu dla, dla Kawałek srebra By wyjmować zaś Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Piec Ubóstwo
Iz:48:10 i)dou\ pe/praka/ se ou)CH e(/neken a)rguri/ou, e)Xeila/mEn de/ se e)k kami/nou ptOCHei/as·
Iz:48:10 idu pepraka se uCH heneken argyriu, eXeilamEn de se ek kaminu ptOCHeias·
Iz:48:10 I VX_XAI1S RP_AS D P N2N_GSN VB_AMI1S x RP_AS P N2_GSM N1A_GSF
Iz:48:10 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to sell you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing owing to for, for the sake of piece of silver to take out δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels furnace poverty
Iz:48:10 be-you(sg)-SEE-ed! I-have-SELL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not owing to piece of silver (gen) I-was-TAKE OUT-ed Yet you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) furnace (gen) poverty (gen), poverties (acc)
Iz:48:10 Iz_48:10_1 Iz_48:10_2 Iz_48:10_3 Iz_48:10_4 Iz_48:10_5 Iz_48:10_6 Iz_48:10_7 Iz_48:10_8 Iz_48:10_9 Iz_48:10_10 Iz_48:10_11 Iz_48:10_12
Iz:48:10 x x x x x x x x x x x x
Iz:48:11 ἕνεκεν ἐμοῦ ποιήσω σοι, ὅτι τὸ ἐμὸν ὄνομα βεβηλοῦται, καὶ τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω.
Iz:48:11 For mine own sake I will do this for thee, because my name is profaned; and I will not give my glory to another. (Isaiah 48:11 Brenton)
Iz:48:11 Przez wzgląd na Mnie, na Mnie samego, tak postępuję, bo czyż mogę być znieważony? Chwały mojej nie oddam innemu. (Iz 48:11 BT_4)
Iz:48:11 ἕνεκεν ἐμοῦ ποιήσω σοι, ὅτι τὸ ἐμὸν ὄνομα βεβηλοῦται, καὶ τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω.
Iz:48:11 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅτι ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν ὄνομα[τ], -ατος, τό βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
Iz:48:11 Z powodu dla, dla Ja; mój/mój By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ponieważ/tamto Mój/mój Nazwisko {Imię} co do By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ja Inny ??? Przed przydechem mocnym By dawać
Iz:48:11 e(/neken e)mou= poiE/sO soi, o(/ti to\ e)mo\n o)/noma bebElou=tai, kai\ tE\n do/Xan mou e(te/rO| ou) dO/sO.
Iz:48:11 heneken emu poiEsO soi, hoti to emon onoma bebElutai, kai tEn doXan mu heterO u dOsO.
Iz:48:11 P RP_GS VA_AAS1S RP_DS C RA_NSN A1_NSM N3M_NSN V4_PPI3S C RA_ASF N1S_ASF RP_GS A1A_DSM D VF_FAI1S
Iz:48:11 owing to for, for the sake of I; my/mine to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub because/that the my/mine name with regard to to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) and also, even, namely the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to I other οὐχ before rough breathing to give
Iz:48:11 owing to me (gen); my/mine (gen) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because/that the (nom|acc) my/mine (acc, nom|acc|voc) name (nom|acc|voc) he/she/it-is-being-DEFILE-ed and the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) me (gen) other (dat) not I-will-GIVE, I-should-GIVE
Iz:48:11 Iz_48:11_1 Iz_48:11_2 Iz_48:11_3 Iz_48:11_4 Iz_48:11_5 Iz_48:11_6 Iz_48:11_7 Iz_48:11_8 Iz_48:11_9 Iz_48:11_10 Iz_48:11_11 Iz_48:11_12 Iz_48:11_13 Iz_48:11_14 Iz_48:11_15 Iz_48:11_16
Iz:48:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:12 Ἄκουέ μου, Ιακωβ καὶ Ισραηλ ὃν ἐγὼ καλῶ· ἐγώ εἰμι πρῶτος, καὶ ἐγώ εἰμι εἰς τὸν αἰῶνα,
Iz:48:12 Hear me, O Jacob, and Israel whom I call; I am the first, and I endure for ever. (Isaiah 48:12 Brenton)
Iz:48:12 Słuchaj mnie, Jakubie, Izraelu, którego wezwałem: Ja sam, Ja jestem pierwszy i Ja również ostatni. (Iz 48:12 BT_4)
Iz:48:12 Ἄκουέ μου, Ιακωβ καὶ Ισραηλ ὃν ἐγὼ καλῶ· ἐγώ εἰμι πρῶτος, καὶ ἐγώ εἰμι εἰς τὸν αἰῶνα,
Iz:48:12 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰακώβ, ὁ καί Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρῶτος -η -ον καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Iz:48:12 By słyszeć Ja Jacob I też, nawet, mianowicie Izrael Kto/, który/, który; by być Ja By nazywać rozmowę Ja By iść; by być Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Ja By iść; by być Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Iz:48:12 *)/akoue/ mou, *iakOb kai\ *israEl o(\n e)gO\ kalO=· e)gO/ ei)mi prO=tos, kai\ e)gO/ ei)mi ei)s to\n ai)O=na,
Iz:48:12 akue mu, iakOb kai israEl hon egO kalO· egO eimi prOtos, kai egO eimi eis ton aiOna,
Iz:48:12 V1_PAD2S RP_GS N_NSM C N_NSM RR_ASM RP_NS V2_PAI1S RP_NS V9_PAI1S A1_NSM C RP_NS V9_PAI1S P RA_ASM N3W_ASM
Iz:48:12 to hear I Jacob and also, even, namely Israel who/whom/which; to be I to call call I to go; to be first and also, even, namely I to go; to be into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Iz:48:12 be-you(sg)-HEAR-ing! me (gen) Jacob (indecl) and Israel (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I (nom) I-am-CALL-ing, I-should-be-CALL-ing I (nom) I-am-GO-ing; I-am first (nom) and I (nom) I-am-GO-ing; I-am into (+acc) the (acc) eon (acc)
Iz:48:12 Iz_48:12_1 Iz_48:12_2 Iz_48:12_3 Iz_48:12_4 Iz_48:12_5 Iz_48:12_6 Iz_48:12_7 Iz_48:12_8 Iz_48:12_9 Iz_48:12_10 Iz_48:12_11 Iz_48:12_12 Iz_48:12_13 Iz_48:12_14 Iz_48:12_15 Iz_48:12_16 Iz_48:12_17
Iz:48:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:13 καὶ ἡ χείρ μου ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν, καὶ ἡ δεξιά μου ἐστερέωσεν τὸν οὐρανόν· καλέσω αὐτούς, καὶ στήσονται ἅμα
Iz:48:13 My hand also has founded the earth, and my right hand has fixed the sky: I will call them, and they shall stand together. (Isaiah 48:13 Brenton)
Iz:48:13 Moja to ręka założyła ziemię i moja prawica rozciągnęła niebo. Gdy na nie zawołam, stawią się natychmiast. (Iz 48:13 BT_4)
Iz:48:13 καὶ χείρ μου ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν, καὶ δεξιά μου ἐστερέωσεν τὸν οὐρανόν· καλέσω αὐτούς, καὶ στήσονται ἅμα
Iz:48:13 καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἅμα
Iz:48:13 I też, nawet, mianowicie Ręka Ja Do ??? Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W prawo Ja By stężać Nieba/niebo By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać W tym samym czasie
Iz:48:13 kai\ E( CHei/r mou e)Temeli/Osen tE\n gE=n, kai\ E( deXia/ mou e)stere/Osen to\n ou)rano/n· kale/sO au)tou/s, kai\ stE/sontai a(/ma
Iz:48:13 kai hE CHeir mu eTemeliOsen tEn gEn, kai hE deXia mu estereOsen ton uranon· kalesO autus, kai stEsontai hama
Iz:48:13 C RA_NSF N3_NSF RP_GS VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF C RA_NSF A1A_NSF RP_GS VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM VF_FAI1S RD_APM C VF_FMI3P D
Iz:48:13 and also, even, namely the hand I to ??? the earth/land and also, even, namely the right I to solidify the sky/heaven to call call he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand at the same time
Iz:48:13 and the (nom) hand (nom|voc) me (gen) he/she/it-???-ed the (acc) earth/land (acc) and the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) he/she/it-SOLIDIFY-ed the (acc) sky/heaven (acc) I-will-CALL, I-should-CALL them/same (acc) and they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand at the same time
Iz:48:13 Iz_48:13_1 Iz_48:13_2 Iz_48:13_3 Iz_48:13_4 Iz_48:13_5 Iz_48:13_6 Iz_48:13_7 Iz_48:13_8 Iz_48:13_9 Iz_48:13_10 Iz_48:13_11 Iz_48:13_12 Iz_48:13_13 Iz_48:13_14 Iz_48:13_15 Iz_48:13_16 Iz_48:13_17 Iz_48:13_18 Iz_48:13_19
Iz:48:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:14 καὶ συναχθήσονται πάντες καὶ ἀκούσονται. τίς αὐτοῖς ἀνήγγειλεν ταῦτα; ἀγαπῶν σε ἐποίησα τὸ θέλημά σου ἐπὶ Βαβυλῶνα τοῦ ἆραι σπέρμα Χαλδαίων.
Iz:48:14 And all shall be gathered, and shall hear: who has told them these things? Out of love to thee I have fulfilled thy desire on Babylon, to abolish the seed of the Chaldeans. (Isaiah 48:14 Brenton)
Iz:48:14 Zbierzcie się wy wszyscy i słuchajcie: Kto z nich przepowiedział te rzeczy? Ulubieniec Pana spełni Jego wolę co do Babilonu i jego plemienia - Chaldejczyków. (Iz 48:14 BT_4)
Iz:48:14 καὶ συναχθήσονται πάντες καὶ ἀκούσονται. τίς αὐτοῖς ἀνήγγειλεν ταῦτα; ἀγαπῶν σε ἐποίησα τὸ θέλημά σου ἐπὶ Βαβυλῶνα τοῦ ἆραι σπέρμα Χαλδαίων.
Iz:48:14 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀγάπη, -ης, ἡ; ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) σπέρμα[τ], -ατος, τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ
Iz:48:14 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By słyszeć Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. On/ona/to/to samo By ogłaszać ogłaszaj, informuj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga; by kochać Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Babilon Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Chaldejski
Iz:48:14 kai\ sunaCHTE/sontai pa/ntes kai\ a)kou/sontai. ti/s au)toi=s a)nE/ggeilen tau=ta; a)gapO=n se e)poi/Esa to\ Te/lEma/ sou e)pi\ *babulO=na tou= a)=rai spe/rma *CHaldai/On.
Iz:48:14 kai synaCHTEsontai pantes kai akusontai. tis autois anEngeilen tauta; agapOn se epoiEsa to TelEma su epi babylOna tu arai sperma CHaldaiOn.
Iz:48:14 C VQ_FPI3P A3_NPM C VF_FMI3P RI_NSM RD_DPM VAI_AAI3S RD_APN V3_PAPNSM RP_AS VAI_AAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P N3W_ASF RA_GSN VA_AAN N3M_ASN N2_GPM
Iz:48:14 and also, even, namely to gather together every all, each, every, the whole of and also, even, namely to hear who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. he/she/it/same to proclaim proclaim, report this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] love especially love of God for man and of man for God; to love you; your/yours(sg) to do/make the will desire, will, wish you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Babylon the curse; to lift/pick up take up, tote, raise seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Chaldean
Iz:48:14 and they-will-be-GATHER TOGETHER-ed all (nom|voc) and they-will-be-HEAR-ed who/what/why (nom) them/same (dat) he/she/it-PROCLAIM-ed these (nom|acc) loves (gen); while LOVE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-DO/MAKE-ed the (nom|acc) will (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Babylon (acc) the (gen) curses (nom|voc); to-LIFT/PICK-UP, be-you(sg)-LIFT/PICK-ed-UP!, he/she/it-happens-to-LIFT/PICK-UP (opt) seed (nom|acc|voc) Chaldeans (gen)
Iz:48:14 Iz_48:14_1 Iz_48:14_2 Iz_48:14_3 Iz_48:14_4 Iz_48:14_5 Iz_48:14_6 Iz_48:14_7 Iz_48:14_8 Iz_48:14_9 Iz_48:14_10 Iz_48:14_11 Iz_48:14_12 Iz_48:14_13 Iz_48:14_14 Iz_48:14_15 Iz_48:14_16 Iz_48:14_17 Iz_48:14_18 Iz_48:14_19 Iz_48:14_20 Iz_48:14_21
Iz:48:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:15 ἐγὼ ἐλάλησα, ἐγὼ ἐκάλεσα, ἤγαγον αὐτὸν καὶ εὐόδωσα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ.
Iz:48:15 I have spoken, I have called, I have brought him, and made his way prosperous. (Isaiah 48:15 Brenton)
Iz:48:15 To Ja, Ja mówiłem i Ja go powołałem; przywiodłem go i poszczęściłem jego drodze. (Iz 48:15 BT_4)
Iz:48:15 ἐγὼ ἐλάλησα, ἐγὼ ἐκάλεσα, ἤγαγον αὐτὸν καὶ εὐόδωσα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ.
Iz:48:15 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:48:15 Ja By mówić Ja By nazywać rozmowę By prowadzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Iz:48:15 e)gO\ e)la/lEsa, e)gO\ e)ka/lesa, E)/gagon au)to\n kai\ eu)o/dOsa tE\n o(do\n au)tou=.
Iz:48:15 egO elalEsa, egO ekalesa, Egagon auton kai euodOsa tEn hodon autu.
Iz:48:15 RP_NS VAI_AAI1S RP_NS VAI_AAI1S VBI_AAI1S RD_ASM C VA_AAI1S RA_ASF N2_ASF RD_GSM
Iz:48:15 I to speak I to call call to lead he/she/it/same and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed the way/road he/she/it/same
Iz:48:15 I (nom) I-SPEAK-ed I (nom) I-CALL-ed I-LEAD-ed, they-LEAD-ed him/it/same (acc) and I-PROSPER-ed the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen)
Iz:48:15 Iz_48:15_1 Iz_48:15_2 Iz_48:15_3 Iz_48:15_4 Iz_48:15_5 Iz_48:15_6 Iz_48:15_7 Iz_48:15_8 Iz_48:15_9 Iz_48:15_10 Iz_48:15_11
Iz:48:15 x x x x x x x x x x x
Iz:48:16 προσαγάγετε πρός με καὶ ἀκούσατε ταῦτα· οὐκ ἀπ’ ἀρχῆς ἐν κρυφῇ ἐλάλησα οὐδὲ ἐν τόπῳ γῆς σκοτεινῷ· ἡνίκα ἐγένετο, ἐκεῖ ἤμην, καὶ νῦν κύριος ἀπέσταλκέν με καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ.
Iz:48:16 Draw nigh to me, and hear ye these words; I have not spoken in secret from the beginning: when it took place, there was I, and now the Lord, even the Lord, and his Spirit, hath sent me. (Isaiah 48:16 Brenton)
Iz:48:16 Zbliżcie się ku Mnie, słuchajcie tego: Ja nie w skrytości mówiłem od początku; odkąd się to spełniało, tam byłem. «Tak więc teraz Pan Bóg, posłał mnie ze swoim Duchem». (Iz 48:16 BT_4)
Iz:48:16 προσαγάγετε πρός με καὶ ἀκούσατε ταῦτα· οὐκ ἀπ’ ἀρχῆς ἐν κρυφῇ ἐλάλησα οὐδὲ ἐν τόπῳ γῆς σκοτεινῷ· ἡνίκα ἐγένετο, ἐκεῖ ἤμην, καὶ νῦν κύριος ἀπέσταλκέν με καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ.
Iz:48:16 προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ ἐν κρυφῇ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ἐν τόπος, -ου, ὁ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σκοτεινός -ή -όν ἡνίκα γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκεῖ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:48:16 By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By słyszeć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W tajemnicy By mówić ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Ziemi/ziemia Ciemny Kiedy By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tam By być I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. zamawiać Ja I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr On/ona/to/to samo
Iz:48:16 prosaga/gete pro/s me kai\ a)kou/sate tau=ta· ou)k a)p’ a)rCHE=s e)n krufE=| e)la/lEsa ou)de\ e)n to/pO| gE=s skoteinO=|· E(ni/ka e)ge/neto, e)kei= E)/mEn, kai\ nu=n ku/rios a)pe/stalke/n me kai\ to\ pneu=ma au)tou=.
Iz:48:16 prosagagete pros me kai akusate tauta· uk ap’ arCHEs en kryfE elalEsa ude en topO gEs skoteinO· hEnika egeneto, ekei EmEn, kai nyn kyrios apestalken me kai to pneuma autu.
Iz:48:16 VB_AAD2P P RP_AS C VA_AAD2P RD_APN D P N1_GSF P D VAI_AAI1S C P N2_DSM N1_GSF A1_DSM D VBI_AMI3S D A1_ASF C D N2_NSM VX_XAI3S RP_AS C RA_NSN N3M_NSN RD_GSM
Iz:48:16 to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to hear this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among in secret to speak οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place earth/land dark when to become become, happen there to be and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind he/she/it/same
Iz:48:16 do-LEAD-you(pl)-TOWARD! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and do-HEAR-you(pl)! these (nom|acc) not away from (+gen) beginning (gen) in/among/by (+dat) in secret I-SPEAK-ed neither/nor in/among/by (+dat) place (dat) earth/land (gen) dark ([Adj] dat) when he/she/it-was-BECOME-ed there I-was-being and now lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-has-ORDER FORTH-ed me (acc) and the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Iz:48:16 Iz_48:16_1 Iz_48:16_2 Iz_48:16_3 Iz_48:16_4 Iz_48:16_5 Iz_48:16_6 Iz_48:16_7 Iz_48:16_8 Iz_48:16_9 Iz_48:16_10 Iz_48:16_11 Iz_48:16_12 Iz_48:16_13 Iz_48:16_14 Iz_48:16_15 Iz_48:16_16 Iz_48:16_17 Iz_48:16_18 Iz_48:16_19 Iz_48:16_20 Iz_48:16_21 Iz_48:16_22 Iz_48:16_23 Iz_48:16_24 Iz_48:16_25 Iz_48:16_26 Iz_48:16_27 Iz_48:16_28 Iz_48:16_29 Iz_48:16_30
Iz:48:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:17 οὕτως λέγει κύριος ὁ ῥυσάμενός σε ὁ ἅγιος Ισραηλ Ἐγώ εἰμι ὁ θεός σου, δέδειχά σοι τοῦ εὑρεῖν σε τὴν ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσῃ ἐν αὐτῇ.
Iz:48:17 Thus saith the Lord that delivered thee, the Holy One of Israel; I am thy God, I have shewn thee how thou shouldest find the way wherein thou shouldest walk. (Isaiah 48:17 Brenton)
Iz:48:17 Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: «Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. (Iz 48:17 BT_4)
Iz:48:17 οὕτως λέγει κύριος ῥυσάμενός σε ἅγιος Ισραηλ Ἐγώ εἰμι θεός σου, δέδειχά σοι τοῦ εὑρεῖν σε τὴν ὁδόν, ἐν πορεύσῃ ἐν αὐτῇ.
Iz:48:17 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἰσραήλ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:48:17 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ty; twój/twój(sg) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael Ja By iść; by być Bóg  Ty; twój/twój(sg) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By znajdować Ty; twój/twój(sg) Drogi {Sposobu}/droga W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Iz:48:17 ou(/tOs le/gei ku/rios o( r(usa/meno/s se o( a(/gios *israEl *)egO/ ei)mi o( Teo/s sou, de/deiCHa/ soi tou= eu(rei=n se tE\n o(do/n, e)n E(=| poreu/sE| e)n au)tE=|.
Iz:48:17 hutOs legei kyrios ho rysamenos se ho hagios israEl egO eimi ho Teos su, dedeiCHa soi tu heurein se tEn hodon, en hE poreusE en autE.
Iz:48:17 D V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM VA_AMPNSM RP_AS RA_NSM A1A_NSM N_GSM RP_NS V9_PAI1S RA_NSM N2_NSM RP_GS VK_XAI1S RP_DS RA_GSN VB_AAN RP_AS RA_ASF N2_ASF P RR_DSF VF_FMI2S P RD_DSF
Iz:48:17 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon you; your/yours(sg) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Israel I to go; to be the god [see theology] you; your/yours(sg) ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub the to find you; your/yours(sg) the way/road in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Iz:48:17 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) upon being-DELIVER-ed (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) holy ([Adj] nom) Israel (indecl) I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (gen) to-FIND you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) way/road (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Iz:48:17 Iz_48:17_1 Iz_48:17_2 Iz_48:17_3 Iz_48:17_4 Iz_48:17_5 Iz_48:17_6 Iz_48:17_7 Iz_48:17_8 Iz_48:17_9 Iz_48:17_10 Iz_48:17_11 Iz_48:17_12 Iz_48:17_13 Iz_48:17_14 Iz_48:17_15 Iz_48:17_16 Iz_48:17_17 Iz_48:17_18 Iz_48:17_19 Iz_48:17_20 Iz_48:17_21 Iz_48:17_22 Iz_48:17_23 Iz_48:17_24 Iz_48:17_25 Iz_48:17_26
Iz:48:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:18 καὶ εἰ ἤκουσας τῶν ἐντολῶν μου, ἐγένετο ἂν ὡσεὶ ποταμὸς ἡ εἰρήνη σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ὡς κῦμα θαλάσσης·
Iz:48:18 And if thou hadst hearkened to my commandments, then would thy peace have been like a river, and thy righteousness as a wave of the sea. (Isaiah 48:18 Brenton)
Iz:48:18 O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. (Iz 48:18 BT_4)
Iz:48:18 καὶ εἰ ἤκουσας τῶν ἐντολῶν μου, ἐγένετο ἂν ὡσεὶ ποταμὸς εἰρήνη σου καὶ δικαιοσύνη σου ὡς κῦμα θαλάσσης·
Iz:48:18 καί εἰ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἄν ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς κῦμα[τ], -ατος, τό θάλασσα, -ης, ἡ
Iz:48:18 I też, nawet, mianowicie Jeżeli By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Rzeka Pokój Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Fala puchną, unoszą się Morze
Iz:48:18 kai\ ei) E)/kousas tO=n e)ntolO=n mou, e)ge/neto a)/n O(sei\ potamo\s E( ei)rE/nE sou kai\ E( dikaiosu/nE sou O(s ku=ma Tala/ssEs·
Iz:48:18 kai ei Ekusas tOn entolOn mu, egeneto an hOsei potamos hE eirEnE su kai hE dikaiosynE su hOs kyma TalassEs·
Iz:48:18 C C VAI_AAI2S RA_GPF N1_GPF RP_GS VBI_AMI3S x x N2_NSM RA_NSF N1_NSF RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS x N3M_NSN N1S_GSF
Iz:48:18 and also, even, namely if to have come I have come. I have arrived.; to hear the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition I to become become, happen ever (if ever) like/approximately [as-if]; to push river the peace you; your/yours(sg) and also, even, namely the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) as/like wave swell, waft sea
Iz:48:18 and if while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed the (gen) precepts (gen) me (gen) he/she/it-was-BECOME-ed ever like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) river (nom) the (nom) peace (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) righteousness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like wave (nom|acc|voc) sea (gen)
Iz:48:18 Iz_48:18_1 Iz_48:18_2 Iz_48:18_3 Iz_48:18_4 Iz_48:18_5 Iz_48:18_6 Iz_48:18_7 Iz_48:18_8 Iz_48:18_9 Iz_48:18_10 Iz_48:18_11 Iz_48:18_12 Iz_48:18_13 Iz_48:18_14 Iz_48:18_15 Iz_48:18_16 Iz_48:18_17 Iz_48:18_18 Iz_48:18_19 Iz_48:18_20
Iz:48:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:19 καὶ ἐγένετο ἂν ὡς ἡ ἄμμος τὸ σπέρμα σου καὶ τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου ὡς ὁ χοῦς τῆς γῆς· οὐδὲ νῦν οὐ μὴ ἐξολεθρευθῇς, οὐδὲ ἀπολεῖται τὸ ὄνομά σου ἐνώπιόν μου.
Iz:48:19 Thy seed also would have been as the sand, and the offspring of thy belly as the dust of the ground: neither now shalt thou by any means be utterly destroyed, neither shall thy name perish before me. (Isaiah 48:19 Brenton)
Iz:48:19 Twoje potomstwo byłoby jak piasek, i jak jego ziarnka twoje latorośle. Nigdy by nie usunięto ani wymazano twego imienia sprzed mego oblicza! (Iz 48:19 BT_4)
Iz:48:19 καὶ ἐγένετο ἂν ὡς ἄμμος τὸ σπέρμα σου καὶ τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου ὡς χοῦς τῆς γῆς· οὐδὲ νῦν οὐ μὴ ἐξολεθρευθῇς, οὐδὲ ἀπολεῖται τὸ ὄνομά σου ἐνώπιόν μου.
Iz:48:19 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἄν ὡς ὁ ἡ τό ἄμμος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ὁ ἡ τό χοῦς, χοός, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ οὐδέ (οὐ δέ) νῦν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:48:19 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Jak/jak Piasek Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wnuki Brzuch Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Proch Ziemi/ziemia ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Teraz ??? Przed przydechem mocnym Nie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) W obecności z (+informacja); ??? Ja
Iz:48:19 kai\ e)ge/neto a)/n O(s E( a)/mmos to\ spe/rma sou kai\ ta\ e)/kgona tE=s koili/as sou O(s o( CHou=s tE=s gE=s· ou)de\ nu=n ou) mE\ e)XoleTreuTE=|s, ou)de\ a)polei=tai to\ o)/noma/ sou e)nO/pio/n mou.
Iz:48:19 kai egeneto an hOs hE ammos to sperma su kai ta ekgona tEs koilias su hOs ho CHus tEs gEs· ude nyn u mE eXoleTreuTEs, ude apoleitai to onoma su enOpion mu.
Iz:48:19 C VBI_AMI3S x x RA_NSF N2_NSF RA_NSN N3M_NSN RP_GS C RA_NPN A1B_NPN RA_GSF N1A_GSF RP_GS x RA_NSM N3_NSM RA_GSF N1_GSF C D D D VC_APS2S C VF2_FMI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RP_GS
Iz:48:19 and also, even, namely to become become, happen ever (if ever) as/like the sand the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) and also, even, namely the grandchildren the belly you; your/yours(sg) as/like the dust the earth/land οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) now οὐχ before rough breathing not to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the name with regard to you; your/yours(sg) in the presence of (+gen); ??? I
Iz:48:19 and he/she/it-was-BECOME-ed ever as/like the (nom) sand (nom) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) belly (gen), bellies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like the (nom) dust (nom) the (gen) earth/land (gen) neither/nor now not not you(sg)-should-be-DESTROY UTTERLY-ed neither/nor he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)
Iz:48:19 Iz_48:19_1 Iz_48:19_2 Iz_48:19_3 Iz_48:19_4 Iz_48:19_5 Iz_48:19_6 Iz_48:19_7 Iz_48:19_8 Iz_48:19_9 Iz_48:19_10 Iz_48:19_11 Iz_48:19_12 Iz_48:19_13 Iz_48:19_14 Iz_48:19_15 Iz_48:19_16 Iz_48:19_17 Iz_48:19_18 Iz_48:19_19 Iz_48:19_20 Iz_48:19_21 Iz_48:19_22 Iz_48:19_23 Iz_48:19_24 Iz_48:19_25 Iz_48:19_26 Iz_48:19_27 Iz_48:19_28 Iz_48:19_29 Iz_48:19_30 Iz_48:19_31 Iz_48:19_32
Iz:48:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:20 Ἔξελθε ἐκ Βαβυλῶνος φεύγων ἀπὸ τῶν Χαλδαίων· φωνὴν εὐφροσύνης ἀναγγείλατε, καὶ ἀκουστὸν γενέσθω τοῦτο, ἀπαγγείλατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, λέγετε Ἐρρύσατο κύριος τὸν δοῦλον αὐτοῦ Ιακωβ.
Iz:48:20 Go forth of Babylon, thou that fleest from the Chaldeans: utter aloud a voice of joy, and let this be made known, proclaim it to the end of the earth; say ye, The Lord hath delivered his servant Jacob. (Isaiah 48:20 Brenton)
Iz:48:20 Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie z Chaldei! Wśród okrzyków wesela zwiastujcie to i głoście! Rozgłaszajcie aż po krańce ziemi! Mówicie: "Pan wykupił swego sługę Jakuba"». (Iz 48:20 BT_4)
Iz:48:20 Ἔξελθε ἐκ Βαβυλῶνος φεύγων ἀπὸ τῶν Χαλδαίων· φωνὴν εὐφροσύνης ἀναγγείλατε, καὶ ἀκουστὸν γενέσθω τοῦτο, ἀπαγγείλατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, λέγετε Ἐρρύσατο κύριος τὸν δοῦλον αὐτοῦ Ιακωβ.
Iz:48:20 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ φωνή, -ῆς, ἡ εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) καί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔσχατος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό Ἰακώβ, ὁ
Iz:48:20 By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Babilon By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Chaldejski Dźwięku/głos płacze Wesołość By ogłaszać ogłaszaj, informuj I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By informować – informować albo opowiadać. Aż; świtaj Ostatni Ziemi/ziemia By mówić/opowiadaj By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Haruj jak niewolnik; niewolniczy On/ona/to/to samo Jacob
Iz:48:20 *)/eXelTe e)k *babulO=nos feu/gOn a)po\ tO=n *CHaldai/On· fOnE\n eu)frosu/nEs a)naggei/late, kai\ a)kousto\n gene/sTO tou=to, a)paggei/late e(/Os e)sCHa/tou tE=s gE=s, le/gete *)erru/sato ku/rios to\n dou=lon au)tou= *iakOb.
Iz:48:20 eXelTe ek babylOnos feugOn apo tOn CHaldaiOn· fOnEn eufrosynEs anangeilate, kai akuston genesTO tuto, apangeilate heOs esCHatu tEs gEs, legete errysato kyrios ton dulon autu iakOb.
Iz:48:20 VB_AAD2S P N3W_GSF V1_PAPNSM P RA_GPM N2_GPM N1_ASF N1_GSF VA_AAD2P C A1_ASN VB_AMD3S RD_ASN VA_AAD2P P A1_GSM RA_GSF N1_GSF V1_PAD2P VAI_AMI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM N_ASM
Iz:48:20 to come out out of (+gen) ἐξ before vowels Babylon to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Chaldean sound/voice cries cheerfulness to proclaim proclaim, report and also, even, namely ć to become become, happen this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to report – to report or tell. until; dawn last the earth/land to say/tell to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the slave; servile he/she/it/same Jacob
Iz:48:20 do-COME-you(sg)-OUT! out of (+gen) Babylon (gen) while FLEE-ing (nom) away from (+gen) the (gen) Chaldeans (gen) sound/voice (acc) cheerfulness (gen) do-PROCLAIM-you(pl)! and   let-him/her/it-be-BECOME-ed! this (nom|acc) do-DELIVER A MESSAGE-you(pl)! until; dawn (nom|voc), dawns (acc) last (gen) the (gen) earth/land (gen) you(pl)-are-SAY/TELL-ing, be-you(pl)-SAY/TELL-ing! he/she/it-was-DELIVER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) Jacob (indecl)
Iz:48:20 Iz_48:20_1 Iz_48:20_2 Iz_48:20_3 Iz_48:20_4 Iz_48:20_5 Iz_48:20_6 Iz_48:20_7 Iz_48:20_8 Iz_48:20_9 Iz_48:20_10 Iz_48:20_11 Iz_48:20_12 Iz_48:20_13 Iz_48:20_14 Iz_48:20_15 Iz_48:20_16 Iz_48:20_17 Iz_48:20_18 Iz_48:20_19 Iz_48:20_20 Iz_48:20_21 Iz_48:20_22 Iz_48:20_23 Iz_48:20_24 Iz_48:20_25 Iz_48:20_26
Iz:48:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:21 καὶ ἐὰν διψήσωσιν, δι’ ἐρήμου ἄξει αὐτούς, ὕδωρ ἐκ πέτρας ἐξάξει αὐτοῖς· σχισθήσεται πέτρα, καὶ ῥυήσεται ὕδωρ, καὶ πίεται ὁ λαός μου.
Iz:48:21 And if they shall thirst, he shall lead them through the desert; he shall bring forth water to them out of the rock: the rock shall be cloven, and the water shall flow forth, and my people shall drink. (Isaiah 48:21 Brenton)
Iz:48:21 Nie czuli pragnienia, gdy On ich wiódł przez pustynię; zdrojom ze skały kazał dla nich trysnąć: rozłupał skałę, wypłynęła woda. (Iz 48:21 BT_4)
Iz:48:21 καὶ ἐὰν διψήσωσιν, δι’ ἐρήμου ἄξει αὐτούς, ὕδωρ ἐκ πέτρας ἐξάξει αὐτοῖς· σχισθήσεται πέτρα, καὶ ῥυήσεται ὕδωρ, καὶ πίεται λαός μου.
Iz:48:21 καί ἐάν (εἰ ἄν) διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) διά ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ πέτρα, -ας, ἡ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σχίζω (σχιζ-, σχι·σ-, σχι·σ-, -, εσχισ-, σχισ·θ-) πέτρα, -ας, ἡ καί ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:48:21 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By pragnąć Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Odludzie; by leżeć odłogiem By prowadzić On/ona/to/to samo Woda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skała By prowadzić poza On/ona/to/to samo By rwać/rwany rozdzielać, pruty się, drzyj się, rozdarcie Skała I też, nawet, mianowicie By płynąć jedź, płyń, tryskaj Woda I też, nawet, mianowicie By pić Ludzie Ja
Iz:48:21 kai\ e)a\n diPSE/sOsin, di’ e)rE/mou a)/Xei au)tou/s, u(/dOr e)k pe/tras e)Xa/Xei au)toi=s· sCHisTE/setai pe/tra, kai\ r(uE/setai u(/dOr, kai\ pi/etai o( lao/s mou.
Iz:48:21 kai ean diPSEsOsin, di’ erEmu aXei autus, hydOr ek petras eXaXei autois· sCHisTEsetai petra, kai ryEsetai hydOr, kai pietai ho laos mu.
Iz:48:21 C C VA_AAS3P P N2_GSF VF_FAI3S RD_APM N3_ASN P N1A_GSF VF_FAI3S RD_DPM VS_FPI3S N1A_ASF C VF_FMI3S N3_NSN C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS
Iz:48:21 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to thirst because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) wilderness; to lay waste to lead he/she/it/same water out of (+gen) ἐξ before vowels rock to lead out he/she/it/same to tear/torn split, ripped, rend, laceration rock and also, even, namely to flow run, stream, gush water and also, even, namely to drink the people I
Iz:48:21 and if-ever they-should-THIRST because of (+acc), through (+gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! he/she/it-will-LEAD, you(sg)-will-be-LEAD-ed (classical) them/same (acc) water (nom|acc|voc) out of (+gen) rock (gen), rocks (acc) he/she/it-will-LEAD-OUT, you(sg)-will-be-LEAD-ed-OUT (classical) them/same (dat) he/she/it-will-be-TEAR/TORN-ed rock (nom|voc) and he/she/it-will-be-FLOW-ed water (nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-DRINK-ed the (nom) people (nom) me (gen)
Iz:48:21 Iz_48:21_1 Iz_48:21_2 Iz_48:21_3 Iz_48:21_4 Iz_48:21_5 Iz_48:21_6 Iz_48:21_7 Iz_48:21_8 Iz_48:21_9 Iz_48:21_10 Iz_48:21_11 Iz_48:21_12 Iz_48:21_13 Iz_48:21_14 Iz_48:21_15 Iz_48:21_16 Iz_48:21_17 Iz_48:21_18 Iz_48:21_19 Iz_48:21_20 Iz_48:21_21 Iz_48:21_22
Iz:48:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:48:22 οὐκ ἔστιν χαίρειν τοῖς ἀσεβέσιν, λέγει κύριος.
Iz:48:22 There is no joy, saith the Lord, to the ungodly. (Isaiah 48:22 Brenton)
Iz:48:22 «Nie ma pokoju dla bezbożnych» - mówi Pan. (Iz 48:22 BT_4)
Iz:48:22 οὐκ ἔστιν χαίρειν τοῖς ἀσεβέσιν, λέγει κύριος.
Iz:48:22 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Iz:48:22 ??? Przed przydechem mocnym By być By radować pozdrowienie, pozdrowienie Bezbożny By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Iz:48:22 ou)k e)/stin CHai/rein toi=s a)sebe/sin, le/gei ku/rios.
Iz:48:22 uk estin CHairein tois asebesin, legei kyrios.
Iz:48:22 D V9_PAI3S V1_PAN RA_DPM A3H_DPM V1_PAI3S N2_NSM
Iz:48:22 οὐχ before rough breathing to be to rejoice salute, salutation the ungodly to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Iz:48:22 not he/she/it-is to-be-REJOICE-ing the (dat) ungodly ([Adj] dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Iz:48:22 Iz_48:22_1 Iz_48:22_2 Iz_48:22_3 Iz_48:22_4 Iz_48:22_5 Iz_48:22_6 Iz_48:22_7
Iz:48:22 x x x x x x x