Jl:1:1 Λόγος κυρίου, ὃς ἐγενήθη πρὸς Ιωηλ τὸν τοῦ Βαθουηλ.
Jl:1:1 The word of the Lord which came to Joel the son of Bathuel. (Joel 1:1 Brenton)
Jl:1:1 Słowo Pana, które skierował do Joela, syna Petuela: (Jl 1:1 BT_4)
Jl:1:1 Λόγος κυρίου, ὃς ἐγενήθη πρὸς Ιωηλ τὸν τοῦ Βαθουηλ.
Jl:1:1 λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός Ἰωήλ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό  
Jl:1:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Joel
Jl:1:1 *lo/gos kuri/ou, o(\s e)genE/TE pro\s *iOEl to\n tou= *baTouEl.
Jl:1:1 logos kyriu, hos egenETE pros iOEl ton tu baTuEl.
Jl:1:1 N2_NSM N2_GSM RR_NSM VCI_API3S P N_ASM RA_ASM RA_GSM N_GSM
Jl:1:1 word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) Joel the the ć
Jl:1:1 word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (nom) he/she/it-was-BECOME-ed toward (+acc,+gen,+dat) Joel (indecl) the (acc) the (gen)  
Jl:1:1 Jl_1:1_1 Jl_1:1_2 Jl_1:1_3 Jl_1:1_4 Jl_1:1_5 Jl_1:1_6 Jl_1:1_7 Jl_1:1_8 Jl_1:1_9
Jl:1:1 x x x x x x x x x
Jl:1:2 Ἀκούσατε δὴ ταῦτα, οἱ πρεσβύτεροι, καὶ ἐνωτίσασθε, πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν. εἰ γέγονεν τοιαῦτα ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν ἢ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ὑμῶν;
Jl:1:2 Hear these words, ye elders, and hearken all ye that inhabit the land. Have such things happen in your days, or in the days of your fathers? (Joel 1:2 Brenton)
Jl:1:2 Słuchajcie tego, starcy, i nakłońcie uszy, wszyscy mieszkańcy kraju; czy stało się to za dni waszych lub za dni waszych przodków? (Jl 1:2 BT_4)
Jl:1:2 Ἀκούσατε δὴ ταῦτα, οἱ πρεσβύτεροι, καὶ ἐνωτίσασθε, πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν. εἰ γέγονεν τοιαῦτα ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ὑμῶν;
Jl:1:2 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) καί ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἤ[1] ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jl:1:2 By słyszeć Naprawdę To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Starszy I też, nawet, mianowicie By słuchać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia Jeżeli By stawać się stawaj się, zdarzaj się Taki jak ten rodzaj taki, jak [????????] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ty Albo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ojciec Ty
Jl:1:2 *)akou/sate dE\ tau=ta, oi( presbu/teroi, kai\ e)nOti/sasTe, pa/ntes oi( katoikou=ntes tE\n gE=n. ei) ge/gonen toiau=ta e)n tai=s E(me/rais u(mO=n E)\ e)n tai=s E(me/rais tO=n pate/rOn u(mO=n;
Jl:1:2 akusate dE tauta, hoi presbyteroi, kai enOtisasTe, pantes hoi katoikuntes tEn gEn. ei gegonen toiauta en tais hEmerais hymOn E en tais hEmerais tOn paterOn hymOn;
Jl:1:2 VA_AAD2P x RD_APN RA_NPM A1A_NPM C VA_AMD2P A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF N1_ASF C VX_XAI3S A1_NPN P RA_DPF N1A_DPF RP_GP C P RA_DPF N1A_DPF RA_GPM N3_GPM RP_GP
Jl:1:2 to hear indeed this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the elder and also, even, namely to listen every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land if to become become, happen such as this kind such, like [τοσαυτην] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day you or in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the father you
Jl:1:2 do-HEAR-you(pl)! indeed these (nom|acc) the (nom) elder ([Adj] nom|voc) and you(pl)-were-LISTEN-ed, be-you(pl)-LISTEN-ed! all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (acc) earth/land (acc) if he/she/it-has-BECOME-ed such as this kind (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) you(pl) (gen) or in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) the (gen) fathers (gen) you(pl) (gen)
Jl:1:2 Jl_1:2_1 Jl_1:2_2 Jl_1:2_3 Jl_1:2_4 Jl_1:2_5 Jl_1:2_6 Jl_1:2_7 Jl_1:2_8 Jl_1:2_9 Jl_1:2_10 Jl_1:2_11 Jl_1:2_12 Jl_1:2_13 Jl_1:2_14 Jl_1:2_15 Jl_1:2_16 Jl_1:2_17 Jl_1:2_18 Jl_1:2_19 Jl_1:2_20 Jl_1:2_21 Jl_1:2_22 Jl_1:2_23 Jl_1:2_24 Jl_1:2_25 Jl_1:2_26
Jl:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:3 ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς τέκνοις ὑμῶν διηγήσασθε, καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις αὐτῶν, καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν.
Jl:1:3 Tell your children concerning them, and let your children tell their children, and their children another generation. (Joel 1:3 Brenton)
Jl:1:3 Powiedzcie to synom waszym, a synowie wasi niech powiedzą swoim synom, a synowie ich następnym pokoleniom. (Jl 1:3 BT_4)
Jl:1:3 ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς τέκνοις ὑμῶν διηγήσασθε, καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις αὐτῶν, καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν.
Jl:1:3 ὑπέρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Jl:1:3 Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) On/ona/to/to samo Dziecko Ty Do exposit I też, nawet, mianowicie Dziecko Ty Dziecko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Inny
Jl:1:3 u(pe\r au)tO=n toi=s te/knois u(mO=n diEgE/sasTe, kai\ ta\ te/kna u(mO=n toi=s te/knois au)tO=n, kai\ ta\ te/kna au)tO=n ei)s genea\n e(te/ran.
Jl:1:3 hyper autOn tois teknois hymOn diEgEsasTe, kai ta tekna hymOn tois teknois autOn, kai ta tekna autOn eis genean heteran.
Jl:1:3 P RD_GPM RA_DPN N2N_DPN RP_GP VAI_AMD2P C RA_NPN N2N_NPN RP_GP RA_DPN N2N_DPN RD_GPM C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM P N1A_ASF A1A_ASF
Jl:1:3 above (+acc), on behalf of (+gen) he/she/it/same the child you to exposit and also, even, namely the child you the child he/she/it/same and also, even, namely the child he/she/it/same into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" other
Jl:1:3 above (+acc), on behalf of (+gen) them/same (gen) the (dat) children (dat) you(pl) (gen) you(pl)-were-EXPOSIT-ed, be-you(pl)-EXPOSIT-ed! and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(pl) (gen) the (dat) children (dat) them/same (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) generation (acc) other (acc)
Jl:1:3 Jl_1:3_1 Jl_1:3_2 Jl_1:3_3 Jl_1:3_4 Jl_1:3_5 Jl_1:3_6 Jl_1:3_7 Jl_1:3_8 Jl_1:3_9 Jl_1:3_10 Jl_1:3_11 Jl_1:3_12 Jl_1:3_13 Jl_1:3_14 Jl_1:3_15 Jl_1:3_16 Jl_1:3_17 Jl_1:3_18 Jl_1:3_19 Jl_1:3_20
Jl:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:4 τὰ κατάλοιπα τῆς κάμπης κατέφαγεν ἡ ἀκρίς, καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς ἀκρίδος κατέφαγεν ὁ βροῦχος, καὶ τὰ κατάλοιπα τοῦ βρούχου κατέφαγεν ἡ ἐρυσίβη.
Jl:1:4 The leavings of the caterpillar has the locust eaten, and the leavings of the locust has the palmerworm eaten, and the leavings of the palmerworm has the cankerworm eaten. (Joel 1:4 Brenton)
Jl:1:4 Co pozostało po gazam, zjadła szarańcza, a co pozostało po szarańczy, zjadł jelek, a co pozostało po jelek, zjadł chasil. (Jl 1:4 BT_4)
Jl:1:4 τὰ κατάλοιπα τῆς κάμπης κατέφαγεν ἀκρίς, καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς ἀκρίδος κατέφαγεν βροῦχος, καὶ τὰ κατάλοιπα τοῦ βρούχου κατέφαγεν ἐρυσίβη.
Jl:1:4 ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό   κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό   κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό  
Jl:1:4 Pozostawanie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Szarańcza I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Szarańcza By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj I też, nawet, mianowicie Pozostawanie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj
Jl:1:4 ta\ kata/loipa tE=s ka/mpEs kate/fagen E( a)kri/s, kai\ ta\ kata/loipa tE=s a)kri/dos kate/fagen o( brou=CHos, kai\ ta\ kata/loipa tou= brou/CHou kate/fagen E( e)rusi/bE.
Jl:1:4 ta kataloipa tEs kampEs katefagen hE akris, kai ta kataloipa tEs akridos katefagen ho bruCHos, kai ta kataloipa tu bruCHu katefagen hE erysibE.
Jl:1:4 RA_APN A1B_APN RA_GSF N1_GSF VBI_AAI3S RA_NSF N3D_NSF C RA_APN A1B_APN RA_GSF N3D_GSF VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C RA_APN A1B_APN RA_GSM N2_GSM VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF
Jl:1:4 the remaining the ć to devour be eaten away, eat away the locust and also, even, namely the remaining the locust to devour be eaten away, eat away the ć and also, even, namely the remaining the ć to devour be eaten away, eat away the ć
Jl:1:4 the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen)   he/she/it-DEVOUR-ed the (nom) locust (nom) and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) locust (gen) he/she/it-DEVOUR-ed the (nom)   and the (nom|acc) remaining ([Adj] nom|acc|voc) the (gen)   he/she/it-DEVOUR-ed the (nom)  
Jl:1:4 Jl_1:4_1 Jl_1:4_2 Jl_1:4_3 Jl_1:4_4 Jl_1:4_5 Jl_1:4_6 Jl_1:4_7 Jl_1:4_8 Jl_1:4_9 Jl_1:4_10 Jl_1:4_11 Jl_1:4_12 Jl_1:4_13 Jl_1:4_14 Jl_1:4_15 Jl_1:4_16 Jl_1:4_17 Jl_1:4_18 Jl_1:4_19 Jl_1:4_20 Jl_1:4_21 Jl_1:4_22 Jl_1:4_23
Jl:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:5 ἐκνήψατε, οἱ μεθύοντες, ἐξ οἴνου αὐτῶν καὶ κλαύσατε· θρηνήσατε, πάντες οἱ πίνοντες οἶνον, εἰς μέθην, ὅτι ἐξῆρται ἐκ στόματος ὑμῶν εὐφροσύνη καὶ χαρά.
Jl:1:5 Awake, ye drunkards, from your wine, and weep: mourn, all ye that drink wine to drunkenness: for joy and gladness and removed are from your mouth. (Joel 1:5 Brenton)
Jl:1:5 Ocknijcie się, pijani, a płaczcie! Narzekajcie wszyscy, co pijecie wino, narzekajcie na młode wino, które odjęto od ust waszych. (Jl 1:5 BT_4)
Jl:1:5 ἐκνήψατε, οἱ μεθύοντες, ἐξ οἴνου αὐτῶν καὶ κλαύσατε· θρηνήσατε, πάντες οἱ πίνοντες οἶνον, εἰς μέθην, ὅτι ἐξῆρται ἐκ στόματος ὑμῶν εὐφροσύνη καὶ χαρά.
Jl:1:5 ἐκ·νήφω (-, εκ+νηψ-, εκ+νηψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μεθύω (μεθυ-, -, -, -, -, -) ἐκ οἶνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) οἶνος, -ου, ὁ εἰς[1] μέθη, -ης, ἡ ὅτι ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί χαρά, -ᾶς, ἡ
Jl:1:5 Do ??? By być pijany Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wino On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By płakać By lamentować Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pić Wino Do (+przyspieszenie) Zadurzenie alkoholem Ponieważ/tamto By usuwać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Ty Wesołość I też, nawet, mianowicie Radość
Jl:1:5 e)knE/PSate, oi( meTu/ontes, e)X oi)/nou au)tO=n kai\ klau/sate· TrEnE/sate, pa/ntes oi( pi/nontes oi)=non, ei)s me/TEn, o(/ti e)XE=rtai e)k sto/matos u(mO=n eu)frosu/nE kai\ CHara/.
Jl:1:5 eknEPSate, hoi meTyontes, eX oinu autOn kai klausate· TrEnEsate, pantes hoi pinontes oinon, eis meTEn, hoti eXErtai ek stomatos hymOn eufrosynE kai CHara.
Jl:1:5 VA_AAD2P RA_NPM V1_PAPNPM P N2_GSM RD_GPM C VA_AAD2P VA_AAD2P A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM N2_ASM P N1_ASF C VX_XMI3S P N3M_GSN RP_GP N1_NSF C N1A_NSF
Jl:1:5 to ??? the to be drunk out of (+gen) ἐξ before vowels wine he/she/it/same and also, even, namely to weep to lament every all, each, every, the whole of the to drink wine into (+acc) intoxication because/that to remove out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma you cheerfulness and also, even, namely joy
Jl:1:5 do-???-you(pl)! the (nom) while BE-ing-DRUNK (nom|voc) out of (+gen) wine (gen) them/same (gen) and do-WEEP-you(pl)! do-LAMENT-you(pl)! all (nom|voc) the (nom) while DRINK-ing (nom|voc) wine (acc) into (+acc) intoxication (acc) because/that he/she/it-has-been-REMOVE-ed out of (+gen) mouth/maw (gen) you(pl) (gen) cheerfulness (nom|voc) and joy (nom|voc)
Jl:1:5 Jl_1:5_1 Jl_1:5_2 Jl_1:5_3 Jl_1:5_4 Jl_1:5_5 Jl_1:5_6 Jl_1:5_7 Jl_1:5_8 Jl_1:5_9 Jl_1:5_10 Jl_1:5_11 Jl_1:5_12 Jl_1:5_13 Jl_1:5_14 Jl_1:5_15 Jl_1:5_16 Jl_1:5_17 Jl_1:5_18 Jl_1:5_19 Jl_1:5_20 Jl_1:5_21 Jl_1:5_22 Jl_1:5_23
Jl:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:6 ὅτι ἔθνος ἀνέβη ἐπὶ τὴν γῆν μου ἰσχυρὸν καὶ ἀναρίθμητον, οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ὀδόντες λέοντος, καὶ αἱ μύλαι αὐτοῦ σκύμνου·
Jl:1:6 For a strong and innumerable nation is come up against my land, their teeth are lion's teeth, and their back teeth those of a lion's whelp. (Joel 1:6 Brenton)
Jl:1:6 Nadciągnął bowiem naród przeciw mojemu krajowi, mocny i niezliczony, zęby jego jak zęby lwa, a zęby trzonowe ma jak lwica. (Jl 1:6 BT_4)
Jl:1:6 ὅτι ἔθνος ἀνέβη ἐπὶ τὴν γῆν μου ἰσχυρὸν καὶ ἀναρίθμητον, οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ὀδόντες λέοντος, καὶ αἱ μύλαι αὐτοῦ σκύμνου·
Jl:1:6 ὅτι ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἰσχυρός -ά -όν καί ἀν·αρίθμητος -ον ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό  
Jl:1:6 Ponieważ/tamto Naród [zobacz etniczny] By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Ja Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie Niezliczony Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec On/ona/to/to samo Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec Lew I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
Jl:1:6 o(/ti e)/Tnos a)ne/bE e)pi\ tE\n gE=n mou i)sCHuro\n kai\ a)nari/TmEton, oi( o)do/ntes au)tou= o)do/ntes le/ontos, kai\ ai( mu/lai au)tou= sku/mnou·
Jl:1:6 hoti eTnos anebE epi tEn gEn mu isCHyron kai anariTmEton, hoi odontes autu odontes leontos, kai hai mylai autu skymnu·
Jl:1:6 C N3E_NSN VZI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RP_GS A1A_NSN C A1B_NSN RA_NPM N3_NPM RD_GSM N3_NPM N3_GSM C RA_NPF N1_NPF RD_GSM N2_GSM
Jl:1:6 because/that nation [see ethnic] to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land I mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely innumerable the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike he/she/it/same grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike lion and also, even, namely the ć he/she/it/same ć
Jl:1:6 because/that nation (nom|acc|voc) he/she/it-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) me (gen) mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) and innumerable ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) teeth (nom|voc) him/it/same (gen) teeth (nom|voc) lion (gen) and the (nom)   him/it/same (gen)  
Jl:1:6 Jl_1:6_1 Jl_1:6_2 Jl_1:6_3 Jl_1:6_4 Jl_1:6_5 Jl_1:6_6 Jl_1:6_7 Jl_1:6_8 Jl_1:6_9 Jl_1:6_10 Jl_1:6_11 Jl_1:6_12 Jl_1:6_13 Jl_1:6_14 Jl_1:6_15 Jl_1:6_16 Jl_1:6_17 Jl_1:6_18 Jl_1:6_19 Jl_1:6_20
Jl:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:7 ἔθετο τὴν ἄμπελόν μου εἰς ἀφανισμὸν καὶ τὰς συκᾶς μου εἰς συγκλασμόν· ἐρευνῶν ἐξηρεύνησεν αὐτὴν καὶ ἔρριψεν, ἐλεύκανεν κλήματα αὐτῆς.
Jl:1:7 He has ruined my vine, and utterly broken my fig-trees: he has utterly searched my vine, and cast it down; he has peeled its branches. (Joel 1:7 Brenton)
Jl:1:7 Winnicę moją uczynił pustkowiem, a moje drzewo figowe połupał: obnażył je zupełnie i porzucił, tak że gałęzie ich pobielały. (Jl 1:7 BT_4)
Jl:1:7 ἔθετο τὴν ἄμπελόν μου εἰς ἀφανισμὸν καὶ τὰς συκᾶς μου εἰς συγκλασμόν· ἐρευνῶν ἐξηρεύνησεν αὐτὴν καὶ ἔρριψεν, ἐλεύκανεν κλήματα αὐτῆς.
Jl:1:7 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό συκῆ, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1]   ἐραυνάω v.l. ἐρευνάω (εραυν(α)-/ερευν(α)-, εραυνη·σ-/ερευνη·σ-, εραυνη·σ-/ερευνη·σ-, -, -, -) ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) λευκαίνω (λευκαιν-, -, λευκαν·[σ]-, -, -, λευκαν·θ-) κλῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jl:1:7 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Winorośl Ja Do (+przyspieszenie) Zniszczenie I też, nawet, mianowicie Figi {Stroju} drzewo Ja Do (+przyspieszenie) By badać By badać pilnie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem By bieleć Gałąź On/ona/to/to samo
Jl:1:7 e)/Teto tE\n a)/mpelo/n mou ei)s a)fanismo\n kai\ ta\s suka=s mou ei)s sugklasmo/n· e)reunO=n e)XEreu/nEsen au)tE\n kai\ e)/rriPSen, e)leu/kanen klE/mata au)tE=s.
Jl:1:7 eTeto tEn ampelon mu eis afanismon kai tas sykas mu eis synklasmon· ereunOn eXEreunEsen autEn kai erriPSen, eleukanen klEmata autEs.
Jl:1:7 VEI_AMI3S RA_ASF N2_ASF RP_GS P N2_ASM C RA_APF N1_APF RP_GS P N2_ASM V3_PAPNSM VAI_AAI3S RD_ASF C VAI_AAI3S V1I_IAI3S N3M_APN RD_GSF
Jl:1:7 to place lay, put, set, situate, station the grapevine I into (+acc) destruction and also, even, namely the fig tree I into (+acc) ć to search to search diligently he/she/it/same and also, even, namely to toss/fling/dump to whiten branch he/she/it/same
Jl:1:7 he/she/it-was-PLACE-ed the (acc) grapevine (acc) me (gen) into (+acc) destruction (acc) and the (acc) fig trees (acc) me (gen) into (+acc)   while SEARCH-ing (nom, nom|acc|voc, voc) he/she/it-SEARCH DILIGENTLY-ed her/it/same (acc) and he/she/it-TOSS/FLING/DUMP-ed he/she/it-WHITEN-ed branches (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Jl:1:7 Jl_1:7_1 Jl_1:7_2 Jl_1:7_3 Jl_1:7_4 Jl_1:7_5 Jl_1:7_6 Jl_1:7_7 Jl_1:7_8 Jl_1:7_9 Jl_1:7_10 Jl_1:7_11 Jl_1:7_12 Jl_1:7_13 Jl_1:7_14 Jl_1:7_15 Jl_1:7_16 Jl_1:7_17 Jl_1:7_18 Jl_1:7_19 Jl_1:7_20
Jl:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:8 θρήνησον πρός με ὑπὲρ νύμφην περιεζωσμένην σάκκον ἐπὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς τὸν παρθενικόν.
Jl:1:8 Lament to me more than a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth. (Joel 1:8 Brenton)
Jl:1:8 Narzekaj, jak dziewica przepasana worem, nad oblubieńcem swojej młodości! (Jl 1:8 BT_4)
Jl:1:8 θρήνησον πρός με ὑπὲρ νύμφην περιεζωσμένην σάκκον ἐπὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς τὸν παρθενικόν.
Jl:1:8 θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑπέρ νύμφη, -ης, ἡ περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) σάκκος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό  
Jl:1:8 By lamentować Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Panny młodej/synowa Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Płótno workowe Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo
Jl:1:8 TrE/nEson pro/s me u(pe\r nu/mfEn perieDZOsme/nEn sa/kkon e)pi\ to\n a)/ndra au)tE=s to\n parTeniko/n.
Jl:1:8 TrEnEson pros me hyper nymfEn perieDZOsmenEn sakkon epi ton andra autEs ton parTenikon.
Jl:1:8 VA_AAD2S P RP_AS P N1_ASF VM_XMPASF N2_ASM P RA_ASM N3_ASM RD_GSF RA_ASM N2_ASM
Jl:1:8 to lament toward (+acc,+gen,+dat) I above (+acc), on behalf of (+gen) bride/daughter-in-law to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone sackcloth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same the ć
Jl:1:8 do-LAMENT-you(sg)!, going-to-LAMENT (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) bride/daughter-in-law (acc) having-been-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed (acc) sackcloth (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) man, husband (acc) her/it/same (gen) the (acc)  
Jl:1:8 Jl_1:8_1 Jl_1:8_2 Jl_1:8_3 Jl_1:8_4 Jl_1:8_5 Jl_1:8_6 Jl_1:8_7 Jl_1:8_8 Jl_1:8_9 Jl_1:8_10 Jl_1:8_11 Jl_1:8_12 Jl_1:8_13
Jl:1:8 x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:9 ἐξῆρται θυσία καὶ σπονδὴ ἐξ οἴκου κυρίου. πενθεῖτε, οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες θυσιαστηρίῳ,
Jl:1:9 The meat-offering and drink-offering are removed from the house of the Lord: mourn, ye priests that serve at the altar of the Lord. (Joel 1:9 Brenton)
Jl:1:9 Zniknęły ofiary: pokarmowa i płynna, z domu Pańskiego. Okryjcie się żałobą, kapłani, słudzy Pańscy! (Jl 1:9 BT_4)
Jl:1:9 ἐξῆρται θυσία καὶ σπονδὴ ἐξ οἴκου κυρίου. πενθεῖτε, οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες θυσιαστηρίῳ,
Jl:1:9 ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) θυσία, -ας, ἡ καί   ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) θυσιαστήριον, -ου, τό
Jl:1:9 By usuwać Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By smucić się Duchowny By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
Jl:1:9 e)XE=rtai Tusi/a kai\ spondE\ e)X oi)/kou kuri/ou. penTei=te, oi( i(erei=s oi( leitourgou=ntes TusiastEri/O|,
Jl:1:9 eXErtai Tysia kai spondE eX oiku kyriu. penTeite, hoi hiereis hoi leiturguntes TysiastEriO,
Jl:1:9 VX_XMI3S N1A_NSF C N1_NSF P N2_GSM N2_GSM V2_PAD2P RA_NPM N3V_NPM RA_NPM V2_PAPNPM N2N_DSN
Jl:1:9 to remove sacrifice victimize, immolate and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to grieve the priest the to officiate [see liturgy, liturgist] sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
Jl:1:9 he/she/it-has-been-REMOVE-ed sacrifice (nom|voc) and   out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(pl)-are-GRIEVE-ing, be-you(pl)-GRIEVE-ing! the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) while OFFICIATE-ing (nom|voc) sanctuary (dat)
Jl:1:9 Jl_1:9_1 Jl_1:9_2 Jl_1:9_3 Jl_1:9_4 Jl_1:9_5 Jl_1:9_6 Jl_1:9_7 Jl_1:9_8 Jl_1:9_9 Jl_1:9_10 Jl_1:9_11 Jl_1:9_12 Jl_1:9_13
Jl:1:9 x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:10 ὅτι τεταλαιπώρηκεν τὰ πεδία· πενθείτω ἡ γῆ, ὅτι τεταλαιπώρηκεν σῖτος, ἐξηράνθη οἶνος, ὠλιγώθη ἔλαιον.
Jl:1:10 For the plains languish: let the land mourn, for the corn languishes; the wine is dried up, the oil becomes scarce; (Joel 1:10 Brenton)
Jl:1:10 Spustoszone jest pole, w żałobie jest ziemia, bo spustoszone jest zboże, wysechł moszcz, zwiędło drzewo oliwne. (Jl 1:10 BT_4)
Jl:1:10 ὅτι τεταλαιπώρηκεν τὰ πεδία· πενθείτω γῆ, ὅτι τεταλαιπώρηκεν σῖτος, ἐξηράνθη οἶνος, ὠλιγώθη ἔλαιον.
Jl:1:10 ὅτι ταλαιπωρέω (ταλαιπωρ(ε)-, ταλαιπωρη·σ-, ταλαιπωρη·σ-, τεταλαιπωρη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι ταλαιπωρέω (ταλαιπωρ(ε)-, ταλαιπωρη·σ-, ταλαιπωρη·σ-, τεταλαιπωρη·κ-, -, -) σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) οἶνος, -ου, ὁ   ἔλαιον, -ου, τό
Jl:1:10 Ponieważ/tamto By cierpieć By smucić się Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto By cierpieć Pszenicy/ziarna nasienie; zboże By wysuszać suchy, wysychany Wino Oliwa z oliwek
Jl:1:10 o(/ti tetalaipO/rEken ta\ pedi/a· penTei/tO E( gE=, o(/ti tetalaipO/rEken si=tos, e)XEra/nTE oi)=nos, O)ligO/TE e)/laion.
Jl:1:10 hoti tetalaipOrEken ta pedia· penTeitO hE gE, hoti tetalaipOrEken sitos, eXEranTE oinos, OligOTE elaion.
Jl:1:10 C VX_XAI3S RA_NPN N2N_NPN V2_PAD3S RA_NSF N1_NSF C VX_XAI3S N2_NSM VCI_API3S N2_NSM VCI_API3S N2N_NSN
Jl:1:10 because/that to suffer the ć to grieve the earth/land because/that to suffer wheat/grain seed; cereal to wither dry, parched wine ć olive oil
Jl:1:10 because/that he/she/it-has-SUFFER-ed the (nom|acc)   let-him/her/it-be-GRIEVE-ing! the (nom) earth/land (nom|voc) because/that he/she/it-has-SUFFER-ed wheat/grain (nom) he/she/it-was-WITHER-ed wine (nom)   olive oil (nom|acc|voc)
Jl:1:10 Jl_1:10_1 Jl_1:10_2 Jl_1:10_3 Jl_1:10_4 Jl_1:10_5 Jl_1:10_6 Jl_1:10_7 Jl_1:10_8 Jl_1:10_9 Jl_1:10_10 Jl_1:10_11 Jl_1:10_12 Jl_1:10_13 Jl_1:10_14
Jl:1:10 x x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:11 ἐξηράνθησαν οἱ γεωργοί· θρηνεῖτε, κτήματα, ὑπὲρ πυροῦ καὶ κριθῆς, ὅτι ἀπόλωλεν τρυγητὸς ἐξ ἀγροῦ·
Jl:1:11 the husbandmen are consumed: mourn your property on account of the wheat and barley; for the harvest has perished from off the field. (Joel 1:11 Brenton)
Jl:1:11 Zawstydźcie się, rolnicy, narzekajcie uprawiający winnice, z powodu pszenicy i jęczmienia, bo znikło żniwo polne. (Jl 1:11 BT_4)
Jl:1:11 ἐξηράνθησαν οἱ γεωργοί· θρηνεῖτε, κτήματα, ὑπὲρ πυροῦ καὶ κριθῆς, ὅτι ἀπόλωλεν τρυγητὸς ἐξ ἀγροῦ·
Jl:1:11 ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) ὁ ἡ τό γεωργός, -οῦ, ὁ; γεωργέω (γεωργ(ε)-, -, -, -, -, -) θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) κτῆμα[τ], -ατος, τό ὑπέρ πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) καί κριθή, -ῆς, ἡ ὅτι ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)   ἐκ ἀγρός, -οῦ, ὁ
Jl:1:11 By wysuszać suchy, wysychany Rolnik; by uprawiać By lamentować Posiadłość (własność; specjalnie, dochód duchownego pochodzącego z ziemie, posiadłości ziemskie, albo kładzie opłaty, dziesiąte części, i tym podobny);Stift; (winorośl ??: Od OFr., od L. vinea 'winnicy, winorośl', od vinum 'wina') Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) By palić się I też, nawet, mianowicie Jęczmień Ponieważ/tamto By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pole
Jl:1:11 e)XEra/nTEsan oi( geOrgoi/· TrEnei=te, ktE/mata, u(pe\r purou= kai\ kriTE=s, o(/ti a)po/lOlen trugEto\s e)X a)grou=·
Jl:1:11 eXEranTEsan hoi geOrgoi· TrEneite, ktEmata, hyper pyru kai kriTEs, hoti apolOlen trygEtos eX agru·
Jl:1:11 VCI_API3P RA_NPM N2_NPM V2_PAD2P N3M_APN P N2_GSM C N1_GSF C VX_XAI3S N2_NSM P N2_GSM
Jl:1:11 to wither dry, parched the farmer; to cultivate to lament temporality (property; especially, the revenue of an ecclesiastic proceeding from lands, tenements, or lay fees, tithes, and the like);Stift; (vine ΜΕ: from OFr., from L. vinea ‘vineyard, vine’, from vinum ‘wine’) above (+acc), on behalf of (+gen) to burn and also, even, namely barley because/that to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing ć out of (+gen) ἐξ before vowels field
Jl:1:11 they-were-WITHER-ed the (nom) farmers (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-CULTIVATE-ing (opt) you(pl)-are-LAMENT-ing, be-you(pl)-LAMENT-ing! temporalities (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) be-you(sg)-BURN-ing!, be-you(sg)-being-BURN-ed! and barley (gen) because/that he/she/it-has-LOSE/DESTROY-ed   out of (+gen) field (gen)
Jl:1:11 Jl_1:11_1 Jl_1:11_2 Jl_1:11_3 Jl_1:11_4 Jl_1:11_5 Jl_1:11_6 Jl_1:11_7 Jl_1:11_8 Jl_1:11_9 Jl_1:11_10 Jl_1:11_11 Jl_1:11_12 Jl_1:11_13 Jl_1:11_14
Jl:1:11 x x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:12 ἡ ἄμπελος ἐξηράνθη, καὶ αἱ συκαῖ ὠλιγώθησαν· ῥόα καὶ φοῖνιξ καὶ μῆλον καὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐξηράνθησαν, ὅτι ᾔσχυναν χαρὰν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.
Jl:1:12 The vine is dried up, and the fig-trees are become few; the pomegranate, and palm-tree, and apple, and all trees of the field are dried up: for the sons of men have have abolished joy. (Joel 1:12 Brenton)
Jl:1:12 Uschła winna latorośl i zwiędło drzewo figowe, drzewo granatowe i palma daktylowa, i jabłoń - wszystkie drzewa polne uschły. I zniknęła radość spośród synów ludzkich. (Jl 1:12 BT_4)
Jl:1:12 ἄμπελος ἐξηράνθη, καὶ αἱ συκαῖ ὠλιγώθησαν· ῥόα καὶ φοῖνιξ καὶ μῆλον καὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐξηράνθησαν, ὅτι ᾔσχυναν χαρὰν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.
Jl:1:12 ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) καί ὁ ἡ τό συκῆ, -ῆς, ἡ     καί φοῖνιξ[2]/φοίνιξ[2], -ικος, ὁ [EXTRA]; φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοῖνιξ[3], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX] καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) ὅτι αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) χαρά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Jl:1:12 Winorośl By wysuszać suchy, wysychany I też, nawet, mianowicie Figi {Stroju} drzewo I też, nawet, mianowicie Feniks; drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; Phoinix albo Phoinikous [port morski z]; fenicki I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Pole By wysuszać suchy, wysychany Ponieważ/tamto By zawstydzać Radość Syn Ludzki
Jl:1:12 E( a)/mpelos e)XEra/nTE, kai\ ai( sukai= O)ligO/TEsan· r(o/a kai\ foi=niX kai\ mE=lon kai\ pa/nta ta\ Xu/la tou= a)grou= e)XEra/nTEsan, o(/ti E)/|sCHunan CHara\n oi( ui(oi\ tO=n a)nTrO/pOn.
Jl:1:12 hE ampelos eXEranTE, kai hai sykai OligOTEsan· roa kai foiniX kai mElon kai panta ta Xyla tu agru eXEranTEsan, hoti EsCHynan CHaran hoi hyioi tOn anTrOpOn.
Jl:1:12 RA_NSF N2_NSF VCI_API3S C RA_NPF N1_NPF VCI_API3P N1A_NSF C N3K_NSM C N2N_NSN C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM VCI_API3P C VAI_AAI3P N1A_ASF RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM
Jl:1:12 the grapevine to wither dry, parched and also, even, namely the fig tree ć ć and also, even, namely phoenix; date palm; Phoinix or Phoinikous [seaport of]; Phoenician and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the field to wither dry, parched because/that to put to shame joy the son the human
Jl:1:12 the (nom) grapevine (nom) he/she/it-was-WITHER-ed and the (nom) fig trees (nom|voc)     and phoenix (nom|voc); date palm (nom|voc); Phoinix or Phoinikous (nom|voc); Phoenician (nom|voc) and   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (gen) field (gen) they-were-WITHER-ed because/that they-PUT-ed-TO-SHAME joy (acc) the (nom) sons (nom|voc) the (gen) humans (gen)
Jl:1:12 Jl_1:12_1 Jl_1:12_2 Jl_1:12_3 Jl_1:12_4 Jl_1:12_5 Jl_1:12_6 Jl_1:12_7 Jl_1:12_8 Jl_1:12_9 Jl_1:12_10 Jl_1:12_11 Jl_1:12_12 Jl_1:12_13 Jl_1:12_14 Jl_1:12_15 Jl_1:12_16 Jl_1:12_17 Jl_1:12_18 Jl_1:12_19 Jl_1:12_20 Jl_1:12_21 Jl_1:12_22 Jl_1:12_23 Jl_1:12_24 Jl_1:12_25 Jl_1:12_26
Jl:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:13 περιζώσασθε καὶ κόπτεσθε, οἱ ἱερεῖς, θρηνεῖτε, οἱ λειτουργοῦντες θυσιαστηρίῳ· εἰσέλθατε ὑπνώσατε ἐν σάκκοις λειτουργοῦντες θεῷ, ὅτι ἀπέσχηκεν ἐξ οἴκου θεοῦ ὑμῶν θυσία καὶ σπονδή.
Jl:1:13 Gird yourselves with sackcloth, and lament, ye priests: mourn, ye that serve at the altar: go in, sleep in sackcloths, ye that minister to God: for the meat-offering and drink-offering are withheld from the house of your God. (Joel 1:13 Brenton)
Jl:1:13 Przepaszcie się i płaczcie, kapłani; narzekajcie, słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego, bo zniknęła z domu Boga waszego ofiara pokarmowa i płynna. (Jl 1:13 BT_4)
Jl:1:13 περιζώσασθε καὶ κόπτεσθε, οἱ ἱερεῖς, θρηνεῖτε, οἱ λειτουργοῦντες θυσιαστηρίῳ· εἰσέλθατε ὑπνώσατε ἐν σάκκοις λειτουργοῦντες θεῷ, ὅτι ἀπέσχηκεν ἐξ οἴκου θεοῦ ὑμῶν θυσία καὶ σπονδή.
Jl:1:13 περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-) ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) θυσιαστήριον, -ου, τό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) ἐν σάκκος, -ου, ὁ λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ὅτι ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θυσία, -ας, ἡ καί  
Jl:1:13 Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Duchowny By lamentować By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By wchodzić By spać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Płótno workowe By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Bóg  Ponieważ/tamto By powstrzymywać się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Bóg  Ty Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie
Jl:1:13 periDZO/sasTe kai\ ko/ptesTe, oi( i(erei=s, TrEnei=te, oi( leitourgou=ntes TusiastEri/O|· ei)se/lTate u(pnO/sate e)n sa/kkois leitourgou=ntes TeO=|, o(/ti a)pe/sCHEken e)X oi)/kou Teou= u(mO=n Tusi/a kai\ spondE/.
Jl:1:13 periDZOsasTe kai koptesTe, hoi hiereis, TrEneite, hoi leiturguntes TysiastEriO· eiselTate hypnOsate en sakkois leiturguntes TeO, hoti apesCHEken eX oiku Teu hymOn Tysia kai spondE.
Jl:1:13 VA_AMD2P C V1_PMD2P RA_NPM N3V_NPM V2_PAI2P RA_NPM V2_PAPNPM N2N_DSN VB_AAD2P VA_AAD2P P N2_DPM V2_PAPNPM N2_DSM C VX_XAI3S P N2_GSM N2_GSM RP_GP N1A_NSF C N1_NSF
Jl:1:13 to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive the priest to lament the to officiate [see liturgy, liturgist] sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. to enter to sleep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sackcloth to officiate [see liturgy, liturgist] god [see theology] because/that to abstain out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell god [see theology] you sacrifice victimize, immolate and also, even, namely ć
Jl:1:13 be-you(pl)-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed! and you(pl)-are-being-CUT OFF-ed, be-you(pl)-being-CUT OFF-ed! the (nom) priests (acc, nom|voc) you(pl)-are-LAMENT-ing, be-you(pl)-LAMENT-ing! the (nom) while OFFICIATE-ing (nom|voc) sanctuary (dat) do-ENTER-you(pl)! you(pl)-SLEEP-ed, do-SLEEP-you(pl)! in/among/by (+dat) sackcloths (dat) while OFFICIATE-ing (nom|voc) god (dat) because/that he/she/it-has-ABSTAIN-ed out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! god (gen) you(pl) (gen) sacrifice (nom|voc) and  
Jl:1:13 Jl_1:13_1 Jl_1:13_2 Jl_1:13_3 Jl_1:13_4 Jl_1:13_5 Jl_1:13_6 Jl_1:13_7 Jl_1:13_8 Jl_1:13_9 Jl_1:13_10 Jl_1:13_11 Jl_1:13_12 Jl_1:13_13 Jl_1:13_14 Jl_1:13_15 Jl_1:13_16 Jl_1:13_17 Jl_1:13_18 Jl_1:13_19 Jl_1:13_20 Jl_1:13_21 Jl_1:13_22 Jl_1:13_23 Jl_1:13_24
Jl:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:14 ἁγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε θεραπείαν, συναγάγετε πρεσβυτέρους πάντας κατοικοῦντας γῆν εἰς οἶκον θεοῦ ὑμῶν καὶ κεκράξατε πρὸς κύριον ἐκτενῶς
Jl:1:14 Sanctify a fast, proclaim a solemn service, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of your God, and cry earnestly to the Lord, (Joel 1:14 Brenton)
Jl:1:14 Zarządźcie święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, Boga waszego, i wołajcie do Pana: (Jl 1:14 BT_4)
Jl:1:14 ἁγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε θεραπείαν, συναγάγετε πρεσβυτέρους πάντας κατοικοῦντας γῆν εἰς οἶκον θεοῦ ὑμῶν καὶ κεκράξατε πρὸς κύριον ἐκτενῶς
Jl:1:14 ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) νηστεία, -ας, ἡ κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) θεραπεία, -ας, ἡ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ·τενῶς (Adv. of ἐκ·τενής)
Jl:1:14 By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Mocno {Szybko} By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie Traktowanie By zbierać się razem Starszy Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Dom Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Stosowany
Jl:1:14 a(gia/sate nEstei/an, kEru/Xate Terapei/an, sunaga/gete presbute/rous pa/ntas katoikou=ntas gE=n ei)s oi)=kon Teou= u(mO=n kai\ kekra/Xate pro\s ku/rion e)ktenO=s
Jl:1:14 hagiasate nEsteian, kEryXate Terapeian, synagagete presbyterus pantas katoikuntas gEn eis oikon Teu hymOn kai kekraXate pros kyrion ektenOs
Jl:1:14 VA_AAD2P N1A_ASF VA_AAD2P N1A_ASF VB_AAD2P A1A_APM A3_APM V2_PAPAPM N1_ASF P N2_ASM N2_GSM RP_GP C VAI_AAD2P P N2_ASM D
Jl:1:14 to consecrate sanctify, hallow, become holy fast to proclaim announce, preach treatment to gather together elder every all, each, every, the whole of to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) earth/land into (+acc) house god [see theology] you and also, even, namely to cry out toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. exertedly
Jl:1:14 do-CONSECRATE-you(pl)! fast (acc) do-PROCLAIM-you(pl)! treatment (acc) do-GATHER TOGETHER-you(pl)! elder ([Adj] acc) all (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) earth/land (acc) into (+acc) house (acc) god (gen) you(pl) (gen) and do-CRY-you(pl)-OUT! toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) exertedly
Jl:1:14 Jl_1:14_1 Jl_1:14_2 Jl_1:14_3 Jl_1:14_4 Jl_1:14_5 Jl_1:14_6 Jl_1:14_7 Jl_1:14_8 Jl_1:14_9 Jl_1:14_10 Jl_1:14_11 Jl_1:14_12 Jl_1:14_13 Jl_1:14_14 Jl_1:14_15 Jl_1:14_16 Jl_1:14_17 Jl_1:14_18
Jl:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:15 Οἴμμοι οἴμμοι οἴμμοι εἰς ἡμέραν, ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα κυρίου καὶ ὡς ταλαιπωρία ἐκ ταλαιπωρίας ἥξει.
Jl:1:15 Alas, Alas, Alas for the day! for the day of the Lord is nigh, and it will come as trouble upon trouble. (Joel 1:15 Brenton)
Jl:1:15 «Ach, biada! Co za dzień! Bliski jest dzień Pański, a przyjdzie on jako spustoszenie od Wszechmogącego». (Jl 1:15 BT_4)
Jl:1:15 Οἴμμοι οἴμμοι οἴμμοι εἰς ἡμέραν, ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα κυρίου καὶ ὡς ταλαιπωρία ἐκ ταλαιπωρίας ἥξει.
Jl:1:15       εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ ὅτι ἐγγύς ἡμέρα, -ας -ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὡς ταλαιπωρία, -ας, ἡ ἐκ ταλαιπωρία, -ας, ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Jl:1:15     Do (+przyspieszenie) Dzień Ponieważ/tamto Blisko Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Jak/jak Niedola Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Niedola By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić
Jl:1:15 *oi)/mmoi oi)/mmoi oi)/mmoi ei)s E(me/ran, o(/ti e)ggu\s E(me/ra kuri/ou kai\ O(s talaipOri/a e)k talaipOri/as E(/Xei.
Jl:1:15 oimmoi oimmoi oimmoi eis hEmeran, hoti engys hEmera kyriu kai hOs talaipOria ek talaipOrias hEXei.
Jl:1:15 I I I P N1A_ASF C D N1A_NSF N2_GSM C C N1A_NSF P N1A_GSF VF_FAI3S
Jl:1:15 ć     into (+acc) day because/that near day lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely as/like misery out of (+gen) ἐξ before vowels misery to have come I have come. I have arrived.; to lead
Jl:1:15       into (+acc) day (acc) because/that near day (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and as/like misery (nom|voc) out of (+gen) misery (gen), miseries (acc) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical)
Jl:1:15 Jl_1:15_1 Jl_1:15_2 Jl_1:15_3 Jl_1:15_4 Jl_1:15_5 Jl_1:15_6 Jl_1:15_7 Jl_1:15_8 Jl_1:15_9 Jl_1:15_10 Jl_1:15_11 Jl_1:15_12 Jl_1:15_13 Jl_1:15_14 Jl_1:15_15
Jl:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:16 κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν βρώματα ἐξωλεθρεύθη, ἐξ οἴκου θεοῦ ὑμῶν εὐφροσύνη καὶ χαρά.
Jl:1:16 Your meat has been destroyed before your eyes, joy and gladness from out of the house of your God. (Joel 1:16 Brenton)
Jl:1:16 Czyż na naszych oczach nie znika żywność, a z domu Boga naszego - radość i wesele? (Jl 1:16 BT_4)
Jl:1:16 κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν βρώματα ἐξωλεθρεύθη, ἐξ οἴκου θεοῦ ὑμῶν εὐφροσύνη καὶ χαρά.
Jl:1:16 κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βρῶμα[τ], -ατος, τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί χαρά, -ᾶς, ἡ
Jl:1:16 Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Oko Ty Żywność By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Bóg  Ty Wesołość I też, nawet, mianowicie Radość
Jl:1:16 kate/nanti tO=n o)fTalmO=n u(mO=n brO/mata e)XOleTreu/TE, e)X oi)/kou Teou= u(mO=n eu)frosu/nE kai\ CHara/.
Jl:1:16 katenanti tOn ofTalmOn hymOn brOmata eXOleTreuTE, eX oiku Teu hymOn eufrosynE kai CHara.
Jl:1:16 D RA_GPM N2_GPM RP_GP N3M_NPN VCI_API3S P N2_GSM N2_GSM RP_GP N1_NSF C N1A_NSF
Jl:1:16 opposite/in the presence of (+gen) the eye you food to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell god [see theology] you cheerfulness and also, even, namely joy
Jl:1:16 opposite/in the presence of (+gen) the (gen) eyes (gen) you(pl) (gen) foods (nom|acc|voc) he/she/it-was-DESTROY UTTERLY-ed out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! god (gen) you(pl) (gen) cheerfulness (nom|voc) and joy (nom|voc)
Jl:1:16 Jl_1:16_1 Jl_1:16_2 Jl_1:16_3 Jl_1:16_4 Jl_1:16_5 Jl_1:16_6 Jl_1:16_7 Jl_1:16_8 Jl_1:16_9 Jl_1:16_10 Jl_1:16_11 Jl_1:16_12 Jl_1:16_13
Jl:1:16 x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:17 ἐσκίρτησαν δαμάλεις ἐπὶ ταῖς φάτναις αὐτῶν, ἠφανίσθησαν θησαυροί, κατεσκάφησαν ληνοί, ὅτι ἐξηράνθη σῖτος.
Jl:1:17 The heifers have started at their mangers, the treasures are abolished, the wine-presses are broken down; for the corn is withered. (Joel 1:17 Brenton)
Jl:1:17 Pogniły ziarna pod swymi skibami, zniszczone są gumna, zburzone spichlerze, bo uschło zboże. (Jl 1:17 BT_4)
Jl:1:17 ἐσκίρτησαν δαμάλεις ἐπὶ ταῖς φάτναις αὐτῶν, ἠφανίσθησαν θησαυροί, κατεσκάφησαν ληνοί, ὅτι ἐξηράνθη σῖτος.
Jl:1:17 σκιρτάω (σκιρτ(α)-, σκιρτη·σ-, σκιρτη·σ-, -, -, -) δάμαλις, -εως, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό φάτνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) θησαυρός, -οῦ, ὁ κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) ληνός, -οῦ, ἡ ὅτι ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά
Jl:1:17 By podskakiwać skakanie albo skakanie Jałówka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żłób On/ona/to/to samo By znikać Skarb By niszczyć Tłocznia do wina Ponieważ/tamto By wysuszać suchy, wysychany Pszenicy/ziarna nasienie; zboże
Jl:1:17 e)ski/rtEsan dama/leis e)pi\ tai=s fa/tnais au)tO=n, E)fani/sTEsan TEsauroi/, kateska/fEsan lEnoi/, o(/ti e)XEra/nTE si=tos.
Jl:1:17 eskirtEsan damaleis epi tais fatnais autOn, EfanisTEsan TEsauroi, kateskafEsan lEnoi, hoti eXEranTE sitos.
Jl:1:17 VAI_AAI3P N3I_NPF P RA_DPF N1_DPF RD_GPM VSI_API3P N2_NPM VVI_API3P N2_NPF C VCI_API3S N2_NSM
Jl:1:17 to gambol skipping or leaping heifer upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the manger he/she/it/same to disappear treasure to destroy winepress because/that to wither dry, parched wheat/grain seed; cereal
Jl:1:17 they-GAMBOL-ed heifers (acc, nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) mangers (dat) them/same (gen) they-were-DISAPPEAR-ed treasures (nom|voc) they-were-DESTROY-ed winepresses (nom|voc) because/that he/she/it-was-WITHER-ed wheat/grain (nom)
Jl:1:17 Jl_1:17_1 Jl_1:17_2 Jl_1:17_3 Jl_1:17_4 Jl_1:17_5 Jl_1:17_6 Jl_1:17_7 Jl_1:17_8 Jl_1:17_9 Jl_1:17_10 Jl_1:17_11 Jl_1:17_12 Jl_1:17_13
Jl:1:17 x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:18 τί ἀποθήσομεν ἑαυτοῖς; ἔκλαυσαν βουκόλια βοῶν, ὅτι οὐχ ὑπῆρχεν νομὴ αὐτοῖς, καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων ἠφανίσθησαν.
Jl:1:18 What shall we store up for ourselves? the herds of cattle have mourned, because they had no pasture; and the flocks of sheep have been utterly destroyed. (Joel 1:18 Brenton)
Jl:1:18 Jakże ryczy bydło i błąkają się stada wołów, bo nie mają pastwisk; nawet i trzody owiec dotknęła klęska. (Jl 1:18 BT_4)
Jl:1:18 τί ἀποθήσομεν ἑαυτοῖς; ἔκλαυσαν βουκόλια βοῶν, ὅτι οὐχ ὑπῆρχεν νομὴ αὐτοῖς, καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων ἠφανίσθησαν.
Jl:1:18 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·τίθημι (-, απο+θη·σ-, απο+θη·κ- or 2nd ath. απο+θ(ε)-, -, -, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)   βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) νομή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-)
Jl:1:18 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By uprzątać unikać, uciekać Samo /nasz /twój /siebie By płakać Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Pastwisko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Stado Owca (sheepfold) By znikać
Jl:1:18 ti/ a)poTE/somen e(autoi=s; e)/klausan bouko/lia boO=n, o(/ti ou)CH u(pE=rCHen nomE\ au)toi=s, kai\ ta\ poi/mnia tO=n proba/tOn E)fani/sTEsan.
Jl:1:18 ti apoTEsomen heautois; eklausan bukolia boOn, hoti uCH hypErCHen nomE autois, kai ta poimnia tOn probatOn EfanisTEsan.
Jl:1:18 RI_ASN VF_FAI1P RD_DPM VAI_AAI3P N2N_NPN N3_GPM C D V1I_IAI3S N1_NSF RD_DPM C RA_NPN N2N_NPN RA_GPN N2N_GPN VSI_API3P
Jl:1:18 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to put away to avoid, escape self /our-/your-/themselves to weep ć ox; outcry; to bellow because/that οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control pasturage he/she/it/same and also, even, namely the flock the sheep (sheepfold) to disappear
Jl:1:18 who/what/why (nom|acc) we-will-TO PUT AWAY selves (dat) they-WEEP-ed   oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) because/that not he/she/it-was-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF pasturage (nom|voc) them/same (dat) and the (nom|acc) flocks (nom|acc|voc) the (gen) sheep (gen) they-were-DISAPPEAR-ed
Jl:1:18 Jl_1:18_1 Jl_1:18_2 Jl_1:18_3 Jl_1:18_4 Jl_1:18_5 Jl_1:18_6 Jl_1:18_7 Jl_1:18_8 Jl_1:18_9 Jl_1:18_10 Jl_1:18_11 Jl_1:18_12 Jl_1:18_13 Jl_1:18_14 Jl_1:18_15 Jl_1:18_16 Jl_1:18_17
Jl:1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:19 πρὸς σέ, κύριε, βοήσομαι, ὅτι πῦρ ἀνήλωσεν τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου, καὶ φλὸξ ἀνῆψεν πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ·
Jl:1:19 To thee, O Lord, will I cry: for fire has devoured the fair places of the wilderness, and a flame has burnt up all the trees of the field. (Joel 1:19 Brenton)
Jl:1:19 O Panie, do Ciebie wołam, bo ogień pożarł pastwiska stepowe, a płomień spalił wszystkie drzewa polne. (Jl 1:19 BT_4)
Jl:1:19 πρὸς σέ, κύριε, βοήσομαι, ὅτι πῦρ ἀνήλωσεν τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου, καὶ φλὸξ ἀνῆψεν πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ·
Jl:1:19 πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὅτι πῦρ, -ρός, τό ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) ὁ ἡ τό ὡραῖος -α -ον ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί φλόξ, -ογός, ἡ ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ
Jl:1:19 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ryczeć Ponieważ/tamto Ogień By zużywać się Aktualny Odludzie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie Płomień By zapalać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Pole
Jl:1:19 pro\s se/, ku/rie, boE/somai, o(/ti pu=r a)nE/lOsen ta\ O(rai=a tE=s e)rE/mou, kai\ flo\X a)nE=PSen pa/nta ta\ Xu/la tou= a)grou=·
Jl:1:19 pros se, kyrie, boEsomai, hoti pyr anElOsen ta hOraia tEs erEmu, kai floX anEPSen panta ta Xyla tu agru·
Jl:1:19 P RP_AS N2_VSM VF_FMI1S C N3_NSN VAI_AAI3S RA_APN A1A_APN RA_GSF N2_GSF C N3G_NSF VAI_AAI3S A3_APN RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM
Jl:1:19 toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bellow because/that fire to consume the timely the wilderness; to lay waste and also, even, namely flame to kindle every all, each, every, the whole of the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the field
Jl:1:19 toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-will-be-BELLOW-ed because/that fire (nom|acc|voc) he/she/it-CONSUME-ed the (nom|acc) timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! and flame (nom|voc) he/she/it-KINDLE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (gen) field (gen)
Jl:1:19 Jl_1:19_1 Jl_1:19_2 Jl_1:19_3 Jl_1:19_4 Jl_1:19_5 Jl_1:19_6 Jl_1:19_7 Jl_1:19_8 Jl_1:19_9 Jl_1:19_10 Jl_1:19_11 Jl_1:19_12 Jl_1:19_13 Jl_1:19_14 Jl_1:19_15 Jl_1:19_16 Jl_1:19_17 Jl_1:19_18 Jl_1:19_19
Jl:1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:1:20 καὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου ἀνέβλεψαν πρὸς σέ, ὅτι ἐξηράνθησαν ἀφέσεις ὑδάτων καὶ πῦρ κατέφαγεν τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου.
Jl:1:20 And the cattle of the field have looked up to thee: for the fountains of waters have been dried up, and fire has devoured the fair places of the wilderness. (Joel 1:20 Brenton)
Jl:1:20 Nawet zwierzęta polne tęsknie wzdychają do Ciebie, bo wyschły strumienie wody, a ogień pochłonął pastwiska stepowe. (Jl 1:20 BT_4)
Jl:1:20 καὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου ἀνέβλεψαν πρὸς σέ, ὅτι ἐξηράνθησαν ἀφέσεις ὑδάτων καὶ πῦρ κατέφαγεν τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου.
Jl:1:20 καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) ἄφ·εσις, -εως, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό καί πῦρ, -ρός, τό κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὡραῖος -α -ον ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Jl:1:20 I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) By widzieć (wyglądaj, otrzymuj widok) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By wysuszać suchy, wysychany Wybaczaj Woda I też, nawet, mianowicie Ogień By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Aktualny Odludzie; by leżeć odłogiem
Jl:1:20 kai\ ta\ ktE/nE tou= pedi/ou a)ne/blePSan pro\s se/, o(/ti e)XEra/nTEsan a)fe/seis u(da/tOn kai\ pu=r kate/fagen ta\ O(rai=a tE=s e)rE/mou.
Jl:1:20 kai ta ktEnE tu pediu aneblePSan pros se, hoti eXEranTEsan afeseis hydatOn kai pyr katefagen ta hOraia tEs erEmu.
Jl:1:20 D RA_NPN N3E_NPN RA_GSN N2N_GSN VAI_AAI3P P RP_AS C VCI_API3P N3I_NPF N3T_GPN C N3_NSN VBI_AAI3S RA_APN A1A_APN RA_GSF N2_GSF
Jl:1:20 and also, even, namely the Animal (beast) the ć to see (look, receive sight) toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) because/that to wither dry, parched pardon water and also, even, namely fire to devour be eaten away, eat away the timely the wilderness; to lay waste
Jl:1:20 and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) the (gen)   they-SEE-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because/that they-were-WITHER-ed pardons (acc, nom|voc) waters (gen) and fire (nom|acc|voc) he/she/it-DEVOUR-ed the (nom|acc) timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE!
Jl:1:20 Jl_1:20_1 Jl_1:20_2 Jl_1:20_3 Jl_1:20_4 Jl_1:20_5 Jl_1:20_6 Jl_1:20_7 Jl_1:20_8 Jl_1:20_9 Jl_1:20_10 Jl_1:20_11 Jl_1:20_12 Jl_1:20_13 Jl_1:20_14 Jl_1:20_15 Jl_1:20_16 Jl_1:20_17 Jl_1:20_18 Jl_1:20_19
Jl:1:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x