Mi:7:1 Οἴμμοι ὅτι ἐγενόμην ὡς συνάγων καλάμην ἐν ἀμήτῳ καὶ ὡς ἐπιφυλλίδα ἐν τρυγήτῳ οὐχ ὑπάρχοντος βότρυος τοῦ φαγεῖν τὰ πρωτόγονα. οἴμμοι, ψυχή,
Mi:7:1 Alas for me! for I am become as one gathering straw in harvest, and as one gathering grape-gleanings in the vintage, when there is no cluster for me to eat the first-ripe fruit: alas my soul! (Micah 7:1 Brenton)
Mi:7:1 Biada mi, żem się stał jak pokłosie w lecie, jak resztki po winobraniu: nie ma grona do zjedzenia ani wczesnej figi, której łaknę. (Mi 7:1 BT_4)
Mi:7:1 Οἴμμοι ὅτι ἐγενόμην ὡς συνάγων καλάμην ἐν ἀμήτῳ καὶ ὡς ἐπιφυλλίδα ἐν τρυγήτῳ οὐχ ὑπάρχοντος βότρυος τοῦ φαγεῖν τὰ πρωτόγονα. οἴμμοι, ψυχή,
Mi:7:1   ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καλάμη, -ης, ἡ ἐν   καί ὡς   ἐν   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) βότρυς, -υος, ὁ ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό     ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Mi:7:1 Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By zbierać się razem Słoma W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Grono By jeść Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Mi:7:1 *oi)/mmoi o(/ti e)geno/mEn O(s suna/gOn kala/mEn e)n a)mE/tO| kai\ O(s e)pifulli/da e)n trugE/tO| ou)CH u(pa/rCHontos bo/truos tou= fagei=n ta\ prOto/gona. oi)/mmoi, PSuCHE/,
Mi:7:1 oimmoi hoti egenomEn hOs synagOn kalamEn en amEtO kai hOs epifyllida en trygEtO uCH hyparCHontos botryos tu fagein ta prOtogona. oimmoi, PSyCHE,
Mi:7:1 I C VBI_AMI1S C V1_PAPNSM N1_ASF P N2_DSM C C N3D_ASF P N2_DSM D V1_PAPGSM N3U_GSM RA_GSN VB_AAN RA_APN A1B_APN I N1_NSF
Mi:7:1 ć because/that to become become, happen as/like to gather together straw in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely as/like ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control cluster the to eat the ć ć cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Mi:7:1   because/that I-was-BECOME-ed as/like while GATHER TOGETHER-ing (nom) straw (acc) in/among/by (+dat)   and as/like   in/among/by (+dat)   not while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (gen) cluster (gen) the (gen) to-will-EAT, to-EAT the (nom|acc)     cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc)
Mi:7:1 Mi_7:1_1 Mi_7:1_2 Mi_7:1_3 Mi_7:1_4 Mi_7:1_5 Mi_7:1_6 Mi_7:1_7 Mi_7:1_8 Mi_7:1_9 Mi_7:1_10 Mi_7:1_11 Mi_7:1_12 Mi_7:1_13 Mi_7:1_14 Mi_7:1_15 Mi_7:1_16 Mi_7:1_17 Mi_7:1_18 Mi_7:1_19 Mi_7:1_20 Mi_7:1_21 Mi_7:1_22
Mi:7:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:2 ὅτι ἀπόλωλεν εὐλαβὴς ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ κατορθῶν ἐν ἀνθρώποις οὐχ ὑπάρχει· πάντες εἰς αἵματα δικάζονται, ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐκθλίβουσιν ἐκθλιβῇ.
Mi:7:2 For the godly is perished from the earth; and there is none among men that orders his way aright: they all quarrel even to blood: they grievously afflict every one his neighbour: (Micah 7:2 Brenton)
Mi:7:2 Wyginął z ziemi pobożny, prawego nie ma między ludźmi; wszyscy bez wyjątku na krew czyhają, jeden na drugiego sieć nastawia. (Mi 7:2 BT_4)
Mi:7:2 ὅτι ἀπόλωλεν εὐλαβὴς ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ κατορθῶν ἐν ἀνθρώποις οὐχ ὑπάρχει· πάντες εἰς αἵματα δικάζονται, ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐκθλίβουσιν ἐκθλιβῇ.
Mi:7:2 ὅτι ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) εὐ·λαβής -ές, gen. sg. -οῦς ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί   ἐν ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰς[1] αἷμα[τ], -ατος, τό δικάζω [LXX] (δικαζ-, δικα·σ-, δικα·σ-, -, -, -) ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό    
Mi:7:2 Ponieważ/tamto By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Nabożny nabożny, pobożny, staranny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do (+przyspieszenie) Krew Do ??? Każdy Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo
Mi:7:2 o(/ti a)po/lOlen eu)labE\s a)po\ tE=s gE=s, kai\ katorTO=n e)n a)nTrO/pois ou)CH u(pa/rCHei· pa/ntes ei)s ai(/mata dika/DZontai, e(/kastos to\n plEsi/on au)tou= e)kTli/bousin e)kTlibE=|.
Mi:7:2 hoti apolOlen eulabEs apo tEs gEs, kai katorTOn en anTrOpois uCH hyparCHei· pantes eis haimata dikaDZontai, hekastos ton plEsion autu ekTlibusin ekTlibE.
Mi:7:2 C VX_XAI3S A3H_NSM P RA_GSF N1_GSF C V4_PAPNSM P N2_DPM D V1_PAI3S A3_NPM P N3M_APN V1_PMI3P A1_NSM RA_ASM D RD_GSM V1_PAI3P V1_PAS3S
Mi:7:2 because/that to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing prayerful devotional, devout, regardful from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among human οὐχ before rough breathing to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control every all, each, every, the whole of into (+acc) blood to ??? each the neighbor one near, close to; near he/she/it/same ć ć
Mi:7:2 because/that he/she/it-has-LOSE/DESTROY-ed prayerful ([Adj] nom) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) and   in/among/by (+dat) humans (dat) not he/she/it-is-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-are-being-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) all (nom|voc) into (+acc) bloods (nom|acc|voc) they-are-being-???-ed each (of two) (nom) the (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)    
Mi:7:2 Mi_7:2_1 Mi_7:2_2 Mi_7:2_3 Mi_7:2_4 Mi_7:2_5 Mi_7:2_6 Mi_7:2_7 Mi_7:2_8 Mi_7:2_9 Mi_7:2_10 Mi_7:2_11 Mi_7:2_12 Mi_7:2_13 Mi_7:2_14 Mi_7:2_15 Mi_7:2_16 Mi_7:2_17 Mi_7:2_18 Mi_7:2_19 Mi_7:2_20 Mi_7:2_21 Mi_7:2_22
Mi:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:3 ἐπὶ τὸ κακὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἑτοιμάζουσιν· ὁ ἄρχων αἰτεῖ, καὶ ὁ κριτὴς εἰρηνικοὺς λόγους ἐλάλησεν, καταθύμιον ψυχῆς αὐτοῦ ἐστιν. καὶ ἐξελοῦμαι
Mi:7:3 they prepare their hands for mischief, the prince asks a reward, and the judge speaks flattering words; it is the desire of their soul: (Micah 7:3 Brenton)
Mi:7:3 Do złego - choćby obu rękoma; do czynienia dobrze książę żąda złota, sędzia podarunku; dostojnik według swego upodobania rozstrzyga i wspólnie sprawę przekręcają. (Mi 7:3 BT_4)
Mi:7:3 ἐπὶ τὸ κακὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἑτοιμάζουσιν· ἄρχων αἰτεῖ, καὶ κριτὴς εἰρηνικοὺς λόγους ἐλάλησεν, καταθύμιον ψυχῆς αὐτοῦ ἐστιν. καὶ ἐξελοῦμαι
Mi:7:3 ἐπί ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) καί ὁ ἡ τό κριτής, -οῦ, ὁ εἰρηνικός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)   ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-)
Mi:7:3 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle Ręka On/ona/to/to samo Do gotowy Władca; początek; by zaczynać się By prosić {By pytać} I też, nawet, mianowicie Sądź [zobacz krytyka] Spokojny Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By mówić Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By być I też, nawet, mianowicie By wyjmować
Mi:7:3 e)pi\ to\ kako\n ta\s CHei=ras au)tO=n e(toima/DZousin· o( a)/rCHOn ai)tei=, kai\ o( kritE\s ei)rEnikou\s lo/gous e)la/lEsen, kataTu/mion PSuCHE=s au)tou= e)stin. kai\ e)Xelou=mai
Mi:7:3 epi to kakon tas CHeiras autOn hetoimaDZusin· ho arCHOn aitei, kai ho kritEs eirEnikus logus elalEsen, kataTymion PSyCHEs autu estin. kai eXelumai
Mi:7:3 P RA_ASN A1_ASN RA_APF N3_APF RD_GPM V1_PAI3P RA_NSM N3_NSM V2_PAI3S C RA_NSM N1M_NSM A1_APM N2_APM VAI_AAI3S A1B_ASN N1_GSF RD_GSM V9_PAI3S C VF2_FMI1S
Mi:7:3 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wickedly to do evil the hand he/she/it/same to ready the ruler; beginning; to begin to ask and also, even, namely the judge [see critic] peaceful word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to speak ć life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to be and also, even, namely to take out
Mi:7:3 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) hands (acc) them/same (gen) they-are-READY-ing, while READY-ing (dat) the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) he/she/it-is-ASK-ing, you(sg)-are-being-ASK-ed (classical), be-you(sg)-ASK-ing! and the (nom) judge (nom) peaceful ([Adj] acc) words (acc) he/she/it-SPEAK-ed   life (gen) him/it/same (gen) he/she/it-is and I-will-be-TAKE OUT-ed
Mi:7:3 Mi_7:3_1 Mi_7:3_2 Mi_7:3_3 Mi_7:3_4 Mi_7:3_5 Mi_7:3_6 Mi_7:3_7 Mi_7:3_8 Mi_7:3_9 Mi_7:3_10 Mi_7:3_11 Mi_7:3_12 Mi_7:3_13 Mi_7:3_14 Mi_7:3_15 Mi_7:3_16 Mi_7:3_17 Mi_7:3_18 Mi_7:3_19 Mi_7:3_20 Mi_7:3_21 Mi_7:3_22
Mi:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:4 τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν ὡς σὴς ἐκτρώγων καὶ βαδίζων ἐπὶ κανόνος ἐν ἡμέρᾳ σκοπιᾶς. οὐαὶ οὐαί, αἱ ἐκδικήσεις σου ἥκασιν, νῦν ἔσονται κλαυθμοὶ αὐτῶν.
Mi:7:4 therefore I will take away their goods as a devouring moth, and as one who acts by a rigid rule in a day of visitation. Woe, woe, thy times of vengeance are come; now shall be their lamentations. (Micah 7:4 Brenton)
Mi:7:4 Najlepszy z nich - jak cierń, najsprawiedliwszy z nich - jak płot kolczasty. Dzień stróżów twoich, nawiedzenia twego nadszedł; teraz padnie na nich popłoch. (Mi 7:4 BT_4)
Mi:7:4 τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν ὡς σὴς ἐκτρώγων καὶ βαδίζων ἐπὶ κανόνος ἐν ἡμέρᾳ σκοπιᾶς. οὐαὶ οὐαί, αἱ ἐκδικήσεις σου ἥκασιν, νῦν ἔσονται κλαυθμοὶ αὐτῶν.
Mi:7:4 ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς σή[τ]ς, -ητός, ὁ   καί   ἐπί κανών, -όνος, ὁ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   οὐαί οὐαί ὁ ἡ τό ἐκδίκησις, -εως, ἡ; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) νῦν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κλαυθμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Mi:7:4 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. On/ona/to/to samo Jak/jak Ćma I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Reguła {Panowanie} (symbolicznie) reguła {panowanie}, standardowy. W ja Hebrajska miara ilości., "strefa wpływów". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Nieszczęście Nieszczęście Zemsta; by pomścić/poprawiaj Ty; twój/twój(sg) By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Teraz By być Płacz On/ona/to/to samo
Mi:7:4 ta\ a)gaTa\ au)tO=n O(s sE\s e)ktrO/gOn kai\ badi/DZOn e)pi\ kano/nos e)n E(me/ra| skopia=s. ou)ai\ ou)ai/, ai( e)kdikE/seis sou E(/kasin, nu=n e)/sontai klauTmoi\ au)tO=n.
Mi:7:4 ta agaTa autOn hOs sEs ektrOgOn kai badiDZOn epi kanonos en hEmera skopias. uai uai, hai ekdikEseis su hEkasin, nyn esontai klauTmoi autOn.
Mi:7:4 RA_APN A1_APN RD_GPM C A1_GSF V1_PAPNSM C V1_PAPNSM P N3N_GSM P N1A_DSF N1A_GSF I I RA_NPF N3I_NPF RP_GS V1_PAI3P D VF_FMI3P N2_NPM RD_GPM
Mi:7:4 the good inherently good, i.e. God-wrought. he/she/it/same as/like moth ć and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing rule (metaphorically) rule, standard. In I Cor., "sphere of influence". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć woe woe the vengeance; to avenge/rectify you; your/yours(sg) to have come I have come. I have arrived. now to be crying he/she/it/same
Mi:7:4 the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) them/same (gen) as/like moth (nom|voc)   and   upon/over (+acc,+gen,+dat) rule (gen) in/among/by (+dat) day (dat)   woe woe the (nom) vengeances (acc, nom|voc); you(sg)-will-AVENGE/RECTIFY you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-have-HAVE COME-ed now they-will-be cryings (nom|voc) them/same (gen)
Mi:7:4 Mi_7:4_1 Mi_7:4_2 Mi_7:4_3 Mi_7:4_4 Mi_7:4_5 Mi_7:4_6 Mi_7:4_7 Mi_7:4_8 Mi_7:4_9 Mi_7:4_10 Mi_7:4_11 Mi_7:4_12 Mi_7:4_13 Mi_7:4_14 Mi_7:4_15 Mi_7:4_16 Mi_7:4_17 Mi_7:4_18 Mi_7:4_19 Mi_7:4_20 Mi_7:4_21 Mi_7:4_22 Mi_7:4_23
Mi:7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:5 μὴ καταπιστεύετε ἐν φίλοις καὶ μὴ ἐλπίζετε ἐπὶ ἡγουμένοις, ἀπὸ τῆς συγκοίτου σου φύλαξαι τοῦ ἀναθέσθαι τι αὐτῇ·
Mi:7:5 Trust not in friends, and confide not in guides: beware of thy wife, so as not to commit anything to her. (Micah 7:5 Brenton)
Mi:7:5 Nie ufajcie przyjacielowi, nie zawierzajcie powiernikowi, nawet przed tą, która spoczywa na twoim łonie, strzeż wrót ust swoich. (Mi 7:5 BT_4)
Mi:7:5 μὴ καταπιστεύετε ἐν φίλοις καὶ μὴ ἐλπίζετε ἐπὶ ἡγουμένοις, ἀπὸ τῆς συγκοίτου σου φύλαξαι τοῦ ἀναθέσθαι τι αὐτῇ·
Mi:7:5 μή   ἐν φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) καί μή ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἀπό ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀνα·τίθημι (-, ανα+θη·σ-, ανα+θη·κ- or 2nd ath. ανα+θ(ε)-, -, -, ανα+τε·θ-) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ αὐτός αὐτή αὐτό
Mi:7:5 Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się I też, nawet, mianowicie Nie By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By uważać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By zabezpieczać się Do ??? Jakiś/jakikolwiek On/ona/to/to samo
Mi:7:5 mE\ katapisteu/ete e)n fi/lois kai\ mE\ e)lpi/DZete e)pi\ E(goume/nois, a)po\ tE=s sugkoi/tou sou fu/laXai tou= a)naTe/sTai ti au)tE=|·
Mi:7:5 mE katapisteuete en filois kai mE elpiDZete epi hEgumenois, apo tEs synkoitu su fylaXai tu anaTesTai ti autE·
Mi:7:5 D V1_PAI2P P A1_DPM C D V1_PAI2P P V2_PMPDPM P RA_GSF A1B_GSF RP_GS VA_AMD2S RA_GSN VE_AMN RI_ASN RD_DSF
Mi:7:5 not ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among friend companion; to kiss buss, lip, osculate and also, even, namely not to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing to deem from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) to guard the to ??? some/any he/she/it/same
Mi:7:5 not   in/among/by (+dat) friend ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-KISS-ing (opt) and not you(pl)-are-HOPE-ing, be-you(pl)-HOPE-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) while being-DEEM-ed (dat) away from (+gen) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) the (gen) to-be-???-ed some/any (nom|acc) her/it/same (dat)
Mi:7:5 Mi_7:5_1 Mi_7:5_2 Mi_7:5_3 Mi_7:5_4 Mi_7:5_5 Mi_7:5_6 Mi_7:5_7 Mi_7:5_8 Mi_7:5_9 Mi_7:5_10 Mi_7:5_11 Mi_7:5_12 Mi_7:5_13 Mi_7:5_14 Mi_7:5_15 Mi_7:5_16 Mi_7:5_17 Mi_7:5_18
Mi:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:6 διότι υἱὸς ἀτιμάζει πατέρα, θυγάτηρ ἐπαναστήσεται ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτῆς, νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς, ἐχθροὶ ἀνδρὸς πάντες οἱ ἄνδρες οἱ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.
Mi:7:6 For the son dishonours his father, the daughter will rise up against her mother, the daughter-in-law against her mother-in-law: those in his house shall be all a man's enemies. (Micah 7:6 Brenton)
Mi:7:6 Bo syn znieważa ojca, córka powstaje przeciw swej matce, synowa przeciw swej teściowej: nieprzyjaciółmi człowieka są jego domownicy. (Mi 7:6 BT_4)
Mi:7:6 διότι υἱὸς ἀτιμάζει πατέρα, θυγάτηρ ἐπαναστήσεται ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτῆς, νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς, ἐχθροὶ ἀνδρὸς πάντες οἱ ἄνδρες οἱ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.
Mi:7:6 δι·ότι υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό νύμφη, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό πενθερά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐχθρός -ά -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Mi:7:6 Z powodu tego: Tamto Syn Do hańby Ojciec Córka By podnosić się/buntownika Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Matka On/ona/to/to samo Panny młodej/synowa Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teściowa On/ona/to/to samo Wrogi Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo
Mi:7:6 dio/ti ui(o\s a)tima/DZei pate/ra, Tuga/tEr e)panastE/setai e)pi\ tE\n mEte/ra au)tE=s, nu/mfE e)pi\ tE\n penTera\n au)tE=s, e)CHTroi\ a)ndro\s pa/ntes oi( a)/ndres oi( e)n tO=| oi)/kO| au)tou=.
Mi:7:6 dioti hyios atimaDZei patera, TygatEr epanastEsetai epi tEn mEtera autEs, nymfE epi tEn penTeran autEs, eCHTroi andros pantes hoi andres hoi en tO oikO autu.
Mi:7:6 C N2_NSM V1_PAI3S N3_ASM N3_NSF VF_FMI3S P RA_ASF N3_ASF RD_GSF N1_NSF P RA_ASF N1A_ASF RD_GSF N2_NPM N3_GSM A3_NPM RA_NPM N3_NPM RA_NPM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM
Mi:7:6 because of this: that son to dishonor father daughter to uprise/rebel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mother he/she/it/same bride/daughter-in-law upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mother-in-law he/she/it/same hostile man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same
Mi:7:6 because of this: that son (nom) he/she/it-is-DISHONOR-ing, you(sg)-are-being-DISHONOR-ed (classical) father (acc) daughter (nom) he/she/it-will-be-UPRISE/REBEL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) mother (acc) her/it/same (gen) bride/daughter-in-law (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) mother-in-law (acc) her/it/same (gen) hostile ([Adj] nom|voc) man, husband (gen) all (nom|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) him/it/same (gen)
Mi:7:6 Mi_7:6_1 Mi_7:6_2 Mi_7:6_3 Mi_7:6_4 Mi_7:6_5 Mi_7:6_6 Mi_7:6_7 Mi_7:6_8 Mi_7:6_9 Mi_7:6_10 Mi_7:6_11 Mi_7:6_12 Mi_7:6_13 Mi_7:6_14 Mi_7:6_15 Mi_7:6_16 Mi_7:6_17 Mi_7:6_18 Mi_7:6_19 Mi_7:6_20 Mi_7:6_21 Mi_7:6_22 Mi_7:6_23 Mi_7:6_24 Mi_7:6_25
Mi:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:7 Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸν κύριον ἐπιβλέψομαι, ὑπομενῶ ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου, εἰσακούσεταί μου ὁ θεός μου.
Mi:7:7 But I will look to the Lord; I will wait upon God my Saviour: my God will hearken to me. (Micah 7:7 Brenton)
Mi:7:7 Ale ja wypatrywać będę Pana, wyczekiwać na Boga zbawienia mojego: Bóg mój mnie wysłucha. (Mi 7:7 BT_4)
Mi:7:7 Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸν κύριον ἐπιβλέψομαι, ὑπομενῶ ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου, εἰσακούσεταί μου θεός μου.
Mi:7:7 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σωτήρ, -ῆρος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mi:7:7 Ja zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  Zbawiciela wybawca Ja Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja Bóg  Ja
Mi:7:7 *)egO\ de\ e)pi\ to\n ku/rion e)pible/PSomai, u(pomenO= e)pi\ tO=| TeO=| tO=| sOtE=ri/ mou, ei)sakou/setai/ mou o( Teo/s mou.
Mi:7:7 egO de epi ton kyrion epiblePSomai, hypomenO epi tO TeO tO sOtEri mu, eisakusetai mu ho Teos mu.
Mi:7:7 RP_NS x P RA_ASM N2_ASM VF_FMI1S VF2_FAI1S P RA_DSM N2_DSM RA_DSM N3H_DSM RP_GS VF_FMI3S RP_GS RA_NSM N2_NSM RP_GS
Mi:7:7 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to look upon overlook, look attentively to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the god [see theology] the Savior rescuer I to heard (being heard, listen into, hearken) I the god [see theology] I
Mi:7:7 I (nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-will-be-LOOK UPON-ed I-am-ENDURE-ing, I-should-be-ENDURE-ing, I-will-ENDURE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) god (dat) the (dat) Savior (dat) me (gen) he/she/it-will-be-HEARD-ed me (gen) the (nom) god (nom) me (gen)
Mi:7:7 Mi_7:7_1 Mi_7:7_2 Mi_7:7_3 Mi_7:7_4 Mi_7:7_5 Mi_7:7_6 Mi_7:7_7 Mi_7:7_8 Mi_7:7_9 Mi_7:7_10 Mi_7:7_11 Mi_7:7_12 Mi_7:7_13 Mi_7:7_14 Mi_7:7_15 Mi_7:7_16 Mi_7:7_17 Mi_7:7_18
Mi:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:8 μὴ ἐπίχαιρέ μοι, ἡ ἐχθρά μου, ὅτι πέπτωκα· καὶ ἀναστήσομαι, διότι ἐὰν καθίσω ἐν τῷ σκότει, κύριος φωτιεῖ μοι.
Mi:7:8 Rejoice not against me, mine enemy; for I have fallen yet shall arise; for though I should sit in darkness, the Lord shall be a light to me. (Micah 7:8 Brenton)
Mi:7:8 Nie wesel się nade mną, nieprzyjaciółko moja; choć upadłem, powstanę, choć siedzę w ciemnościach, Pan jest światłością moją. (Mi 7:8 BT_4)
Mi:7:8 μὴ ἐπίχαιρέ μοι, ἐχθρά μου, ὅτι πέπτωκα· καὶ ἀναστήσομαι, διότι ἐὰν καθίσω ἐν τῷ σκότει, κύριος φωτιεῖ μοι.
Mi:7:8 μή   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) δι·ότι ἐάν (εἰ ἄν) καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mi:7:8 Nie Ja Wrogość; wrogi Ja Ponieważ/tamto By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Z powodu tego: Tamto Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Ja
Mi:7:8 mE\ e)pi/CHaire/ moi, E( e)CHTra/ mou, o(/ti pe/ptOka· kai\ a)nastE/somai, dio/ti e)a\n kaTi/sO e)n tO=| sko/tei, ku/rios fOtiei= moi.
Mi:7:8 mE epiCHaire moi, hE eCHTra mu, hoti peptOka· kai anastEsomai, dioti ean kaTisO en tO skotei, kyrios fOtiei moi.
Mi:7:8 D V1_PAD2S RP_DS RA_NSF N1A_NSF RP_GS C VX_XAI1S C VF_FMI1S C C VF_FAI1S P RA_DSN N3E_DSN N2_NSM VF2_FAI3S RP_DS
Mi:7:8 not ć I the enmity; hostile I because/that to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect because of this: that if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the darkness gloom, darkness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bring to light enlighten, bring to light, make known I
Mi:7:8 not   me (dat) the (nom) enmity (nom|voc); hostile ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) because/that I-have-FALL-ed and I-will-be-STand-ed-UP because of this: that if-ever I-should-SIT DOWN, I-will-SIT DOWN in/among/by (+dat) the (dat) darkness (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-LIGHT, you(sg)-will-be-LIGHT-ed (classical) me (dat)
Mi:7:8 Mi_7:8_1 Mi_7:8_2 Mi_7:8_3 Mi_7:8_4 Mi_7:8_5 Mi_7:8_6 Mi_7:8_7 Mi_7:8_8 Mi_7:8_9 Mi_7:8_10 Mi_7:8_11 Mi_7:8_12 Mi_7:8_13 Mi_7:8_14 Mi_7:8_15 Mi_7:8_16 Mi_7:8_17 Mi_7:8_18 Mi_7:8_19
Mi:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:9 ὀργὴν κυρίου ὑποίσω, ὅτι ἥμαρτον αὐτῷ, ἕως τοῦ δικαιῶσαι αὐτὸν τὴν δίκην μου· καὶ ποιήσει τὸ κρίμα μου καὶ ἐξάξει με εἰς τὸ φῶς, ὄψομαι τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ.
Mi:7:9 I will bear the indignation of the Lord, because I have sinned against him, until he make good my cause: he also shall maintain my right, and shall bring me out to the light, and I shall behold his righteousness. (Micah 7:9 Brenton)
Mi:7:9 Gniew Pański muszę znieść, bom zgrzeszył przeciw Niemu, aż rozsądzi moją sprawę i przywróci mi prawo; wywiedzie mnie na światło, będę oglądał zbawcze Jego dzieła. (Mi 7:9 BT_4)
Mi:7:9 ὀργὴν κυρίου ὑποίσω, ὅτι ἥμαρτον αὐτῷ, ἕως τοῦ δικαιῶσαι αὐτὸν τὴν δίκην μου· καὶ ποιήσει τὸ κρίμα μου καὶ ἐξάξει με εἰς τὸ φῶς, ὄψομαι τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ.
Mi:7:9 ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑπο·φέρω (υπο+φερ-, υπ+οι·σ-, υπ+ενεγκ·[σ]- or 2nd υπ+ενεγκ-, -, -, -) ὅτι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δίκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Mi:7:9 Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Ponieważ/tamto By grzeszyć On/ona/to/to samo Aż; świtaj By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy On/ona/to/to samo Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy Ja I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ja I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ja Do (+przyspieszenie) Lekki {Jasny} By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo
Mi:7:9 o)rgE\n kuri/ou u(poi/sO, o(/ti E(/marton au)tO=|, e(/Os tou= dikaiO=sai au)to\n tE\n di/kEn mou· kai\ poiE/sei to\ kri/ma mou kai\ e)Xa/Xei me ei)s to\ fO=s, o)/PSomai tE\n dikaiosu/nEn au)tou=.
Mi:7:9 orgEn kyriu hypoisO, hoti hEmarton autO, heOs tu dikaiOsai auton tEn dikEn mu· kai poiEsei to krima mu kai eXaXei me eis to fOs, oPSomai tEn dikaiosynEn autu.
Mi:7:9 N1_ASF N2_GSM VF_FAI1S C VBI_AAI1S RD_DSM P RA_GSN VA_AAN RD_ASM RA_ASF N1_ASF RP_GS C VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VF_FAI3S RP_AS P RA_ASN N3T_ASN VF_FMI1S RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Mi:7:9 wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? because/that to sin he/she/it/same until; dawn the to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous he/she/it/same the penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing I and also, even, namely doing/making; to do/make the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation I and also, even, namely to lead out I into (+acc) the light to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same
Mi:7:9 wrath (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) I-will-??? because/that I-SIN-ed, they-SIN-ed him/it/same (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-MAKE RIGHTEOUS, be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ed!, he/she/it-happens-to-MAKE RIGHTEOUS (opt) him/it/same (acc) the (acc) penalty (acc) me (gen) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) me (gen) and he/she/it-will-LEAD-OUT, you(sg)-will-be-LEAD-ed-OUT (classical) me (acc) into (+acc) the (nom|acc) light (nom|acc|voc) I-will-be-SEE-ed the (acc) righteousness (acc) him/it/same (gen)
Mi:7:9 Mi_7:9_1 Mi_7:9_2 Mi_7:9_3 Mi_7:9_4 Mi_7:9_5 Mi_7:9_6 Mi_7:9_7 Mi_7:9_8 Mi_7:9_9 Mi_7:9_10 Mi_7:9_11 Mi_7:9_12 Mi_7:9_13 Mi_7:9_14 Mi_7:9_15 Mi_7:9_16 Mi_7:9_17 Mi_7:9_18 Mi_7:9_19 Mi_7:9_20 Mi_7:9_21 Mi_7:9_22 Mi_7:9_23 Mi_7:9_24 Mi_7:9_25 Mi_7:9_26 Mi_7:9_27 Mi_7:9_28
Mi:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:10 καὶ ὄψεται ἡ ἐχθρά μου καὶ περιβαλεῖται αἰσχύνην ἡ λέγουσα πρός με Ποῦ κύριος ὁ θεός σου; οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπόψονται αὐτήν· νῦν ἔσται εἰς καταπάτημα ὡς πηλὸς ἐν ταῖς ὁδοῖς
Mi:7:10 And she that is mine enemy shall see it, and shall clothe herself with shame, who says, Where is the Lord thy God? mine eyes shall look upon her: now shall she be for trampling as mire in the ways. (Micah 7:10 Brenton)
Mi:7:10 Gdy to ujrzy nieprzyjaciółka moja, wstydem się okryje ta, która mówiła do mnie: «Gdzie jest Pan, twój Bóg?» Oczy moje patrzeć będą na nią: teraz będzie zdeptana jak błoto uliczne. (Mi 7:10 BT_4)
Mi:7:10 καὶ ὄψεται ἐχθρά μου καὶ περιβαλεῖται αἰσχύνην λέγουσα πρός με Ποῦ κύριος θεός σου; οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπόψονται αὐτήν· νῦν ἔσται εἰς καταπάτημα ὡς πηλὸς ἐν ταῖς ὁδοῖς
Mi:7:10 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) αἰσχύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποῦ[1] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό νῦν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1]   ὡς πηλός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ
Mi:7:10 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wrogość; wrogi Ja I też, nawet, mianowicie By ozdabiać z [rozrzucaj] ??? By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Gdzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Oko Ja By wyglądać na On/ona/to/to samo Teraz By być Do (+przyspieszenie) Jak/jak Glina W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga
Mi:7:10 kai\ o)/PSetai E( e)CHTra/ mou kai\ peribalei=tai ai)sCHu/nEn E( le/gousa pro/s me *pou= ku/rios o( Teo/s sou; oi( o)fTalmoi/ mou e)po/PSontai au)tE/n· nu=n e)/stai ei)s katapa/tEma O(s pElo\s e)n tai=s o(doi=s
Mi:7:10 kai oPSetai hE eCHTra mu kai peribaleitai aisCHynEn hE legusa pros me pu kyrios ho Teos su; hoi ofTalmoi mu epoPSontai autEn· nyn estai eis katapatEma hOs pElos en tais hodois
Mi:7:10 C VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS C VF2_FMI3S N1_ASF RA_NSF V1_PAPNSF P RP_AS D N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NPM N2_NPM RP_GS VF_FMI3P RD_ASF D V9_FMI3S P N3M_ASN C N2_NSM P RA_DPF N2_DPF
Mi:7:10 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the enmity; hostile I and also, even, namely to adorn with [throw around] ??? the to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I where lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the eye I to look upon he/she/it/same now to be into (+acc) ć as/like clay in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road
Mi:7:10 and he/she/it-will-be-SEE-ed the (nom) enmity (nom|voc); hostile ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) and he/she/it-will-be-ADORN-ed-WITH ??? (acc) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) where lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) they-will-be-LOOK-ed-UPON her/it/same (acc) now he/she/it-will-be into (+acc)   as/like clay (nom) in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat)
Mi:7:10 Mi_7:10_1 Mi_7:10_2 Mi_7:10_3 Mi_7:10_4 Mi_7:10_5 Mi_7:10_6 Mi_7:10_7 Mi_7:10_8 Mi_7:10_9 Mi_7:10_10 Mi_7:10_11 Mi_7:10_12 Mi_7:10_13 Mi_7:10_14 Mi_7:10_15 Mi_7:10_16 Mi_7:10_17 Mi_7:10_18 Mi_7:10_19 Mi_7:10_20 Mi_7:10_21 Mi_7:10_22 Mi_7:10_23 Mi_7:10_24 Mi_7:10_25 Mi_7:10_26 Mi_7:10_27 Mi_7:10_28 Mi_7:10_29 Mi_7:10_30 Mi_7:10_31
Mi:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:11 ἡμέρας ἀλοιφῆς πλίνθου. ἐξάλειψίς σου ἡ ἡμέρα ἐκείνη, καὶ ἀποτρίψεται νόμιμά σου
Mi:7:11 It is the day of making of brick; that day shall be thine utter destruction, and that day shall utterly abolish thine ordinances. (Micah 7:11 Brenton)
Mi:7:11 Oto dzień odbudowy twych murów! W owym dniu granica twoja będzie sięgać daleko. (Mi 7:11 BT_4)
Mi:7:11 ἡμέρας ἀλοιφῆς πλίνθου. ἐξάλειψίς σου ἡμέρα ἐκείνη, καὶ ἀποτρίψεται νόμιμά σου
Mi:7:11 ἡμέρα, -ας -ἡ       σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ἀπο·τρίβω [LXX] (-, απο+τριψ-, απο+τριψ-, -, -, -)   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Mi:7:11 Dzień Ty; twój/twój(sg) Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty; twój/twój(sg)
Mi:7:11 E(me/ras a)loifE=s pli/nTou. e)Xa/leiPSi/s sou E( E(me/ra e)kei/nE, kai\ a)potri/PSetai no/mima/ sou
Mi:7:11 hEmeras aloifEs plinTu. eXaleiPSis su hE hEmera ekeinE, kai apotriPSetai nomima su
Mi:7:11 N1A_GSF N1_GSF N2_GSF N3I_NSF RP_GS RA_NSF N1A_NSF RD_NSF C VF_FPI3S A1_NPN RP_GS
Mi:7:11 day ć ć ć you; your/yours(sg) the day that and also, even, namely to ??? ć you; your/yours(sg)
Mi:7:11 day (gen), days (acc)       you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) day (nom|voc) that (nom) and he/she/it-will-be-???-ed   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Mi:7:11 Mi_7:11_1 Mi_7:11_2 Mi_7:11_3 Mi_7:11_4 Mi_7:11_5 Mi_7:11_6 Mi_7:11_7 Mi_7:11_8 Mi_7:11_9 Mi_7:11_10 Mi_7:11_11 Mi_7:11_12
Mi:7:11 x x x x x x x x x x x x
Mi:7:12 ἡ ἡμέρα ἐκείνη· καὶ αἱ πόλεις σου ἥξουσιν εἰς ὁμαλισμὸν καὶ εἰς διαμερισμὸν Ἀσσυρίων καὶ αἱ πόλεις σου αἱ ὀχυραὶ εἰς διαμερισμὸν ἀπὸ Τύρου ἕως τοῦ ποταμοῦ Συρίας, ἡμέρα ὕδατος καὶ θορύβου·
Mi:7:12 And thy cities shall be levelled, and parted among the Assyrians; and thy strong cities shall be parted from Tyre to the river, and from sea to sea, and from mountain to mountain. (Micah 7:12 Brenton)
Mi:7:12 W owym dniu aż do ciebie przyjdą od Asyrii - aż po Egipt i od Tyru - aż po Rzekę, i od morza do morza, i do góry do góry. (Mi 7:12 BT_4)
Mi:7:12 ἡμέρα ἐκείνη· καὶ αἱ πόλεις σου ἥξουσιν εἰς ὁμαλισμὸν καὶ εἰς διαμερισμὸν Ἀσσυρίων καὶ αἱ πόλεις σου αἱ ὀχυραὶ εἰς διαμερισμὸν ἀπὸ Τύρου ἕως τοῦ ποταμοῦ Συρίας, ἡμέρα ὕδατος καὶ θορύβου·
Mi:7:12 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί εἰς[1] δια·μερισμός, -οῦ, ὁ   καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό   εἰς[1] δια·μερισμός, -οῦ, ὁ ἀπό Τύρος, -ου, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ Συρία, -ας, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό καί θόρυβος, -ου, ὁ; θορυβέω (θορυβ(ε)-, -, θορυβη·σ-, -, τεθορυβη-, θορυβη·θ-)
Mi:7:12 Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Miasto Ty; twój/twój(sg) By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Dzielenie {Dział} I też, nawet, mianowicie Miasto Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Dzielenie {Dział} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tyr [miasto z] Aż; świtaj Rzeka Syria [Rzymska prowincja z] Dzień Woda I też, nawet, mianowicie upr??r zgiełk, burda; by hałasować łoskot, stukot, hałas, miotanie się, bunt
Mi:7:12 E( E(me/ra e)kei/nE· kai\ ai( po/leis sou E(/Xousin ei)s o(malismo\n kai\ ei)s diamerismo\n *)assuri/On kai\ ai( po/leis sou ai( o)CHurai\ ei)s diamerismo\n a)po\ *tu/rou e(/Os tou= potamou= *suri/as, E(me/ra u(/datos kai\ Toru/bou·
Mi:7:12 hE hEmera ekeinE· kai hai poleis su hEXusin eis homalismon kai eis diamerismon assyriOn kai hai poleis su hai oCHyrai eis diamerismon apo tyru heOs tu potamu syrias, hEmera hydatos kai Torybu·
Mi:7:12 RA_NSF N1A_NSF RD_NSF C RA_NPF N3I_NPF RP_GS VF_FAI3P P N2_ASM C P N2_ASM N2_GPM C RA_NPF N3I_NPF RP_GS RA_NPF A1A_NPF P N2_ASM P N2_GSF P RA_GSM N2_GSM N1A_GSF N1A_NSF N3T_GSN C N2_GSM
Mi:7:12 the day that and also, even, namely the city you; your/yours(sg) to have come I have come. I have arrived. into (+acc) ć and also, even, namely into (+acc) division ć and also, even, namely the city you; your/yours(sg) the ć into (+acc) division from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Tyre [city of] until; dawn the river Syria [Roman province of] day water and also, even, namely uprοαr tumult, ruckus; to roister bluster, clatter, din, rampage, riot
Mi:7:12 the (nom) day (nom|voc) that (nom) and the (nom) cities (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) into (+acc)   and into (+acc) division (acc)   and the (nom) cities (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom)   into (+acc) division (acc) away from (+gen) Tyre (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) river (gen) Syria (gen) day (nom|voc) water (gen) and uprοαr (gen); be-you(sg)-being-ROISTER-ed!
Mi:7:12 Mi_7:12_1 Mi_7:12_2 Mi_7:12_3 Mi_7:12_4 Mi_7:12_5 Mi_7:12_6 Mi_7:12_7 Mi_7:12_8 Mi_7:12_9 Mi_7:12_10 Mi_7:12_11 Mi_7:12_12 Mi_7:12_13 Mi_7:12_14 Mi_7:12_15 Mi_7:12_16 Mi_7:12_17 Mi_7:12_18 Mi_7:12_19 Mi_7:12_20 Mi_7:12_21 Mi_7:12_22 Mi_7:12_23 Mi_7:12_24 Mi_7:12_25 Mi_7:12_26 Mi_7:12_27 Mi_7:12_28 Mi_7:12_29 Mi_7:12_30 Mi_7:12_31 Mi_7:12_32
Mi:7:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:13 καὶ ἔσται ἡ γῆ εἰς ἀφανισμὸν σὺν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν ἐκ καρπῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν.
Mi:7:13 And the land shall be utterly desolate together with them that inhabit it, because of the fruit of their doings. (Micah 7:13 Brenton)
Mi:7:13 Lecz ziemia będzie na spustoszenie z powodu jej mieszkańców, przez owoc ich postępków. (Mi 7:13 BT_4)
Mi:7:13 καὶ ἔσται γῆ εἰς ἀφανισμὸν σὺν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν ἐκ καρπῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν.
Mi:7:13 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ σύν ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ καρπός[1], -οῦ, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό
Mi:7:13 I też, nawet, mianowicie By być Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Zniszczenie Razem z/włączając (+dat) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Owoc On/ona/to/to samo
Mi:7:13 kai\ e)/stai E( gE= ei)s a)fanismo\n su\n toi=s katoikou=sin au)tE\n e)k karpO=n e)pitEdeuma/tOn au)tO=n.
Mi:7:13 kai estai hE gE eis afanismon syn tois katoikusin autEn ek karpOn epitEdeumatOn autOn.
Mi:7:13 C V9_FMI3S RA_NSF N1_NSF P N2_ASM P RA_DPM V2_PAPDPM RD_ASF P N2_GPM N3M_GPN RD_GPM
Mi:7:13 and also, even, namely to be the earth/land into (+acc) destruction together with/including (+dat) the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels fruit ć he/she/it/same
Mi:7:13 and he/she/it-will-be the (nom) earth/land (nom|voc) into (+acc) destruction (acc) together with/including (+dat) the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) her/it/same (acc) out of (+gen) fruits (gen)   them/same (gen)
Mi:7:13 Mi_7:13_1 Mi_7:13_2 Mi_7:13_3 Mi_7:13_4 Mi_7:13_5 Mi_7:13_6 Mi_7:13_7 Mi_7:13_8 Mi_7:13_9 Mi_7:13_10 Mi_7:13_11 Mi_7:13_12 Mi_7:13_13 Mi_7:13_14
Mi:7:13 x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:14 Ποίμαινε λαόν σου ἐν ῥάβδῳ σου, πρόβατα κληρονομίας σου, κατασκηνοῦντας καθ’ ἑαυτοὺς δρυμὸν ἐν μέσῳ τοῦ Καρμήλου· νεμήσονται τὴν Βασανῖτιν καὶ τὴν Γαλααδῖτιν καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος.
Mi:7:14 Tend thy people with thy rod, the sheep of thine inheritance, those that inhabit by themselves the thicket in the midst of Carmel: they shall feed in the land of Basan, and in the land of Galaad, as in the days of old. (Micah 7:14 Brenton)
Mi:7:14 Paś lud Twój laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie - pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów. (Mi 7:14 BT_4)
Mi:7:14 Ποίμαινε λαόν σου ἐν ῥάβδῳ σου, πρόβατα κληρονομίας σου, κατασκηνοῦντας καθ’ ἑαυτοὺς δρυμὸν ἐν μέσῳ τοῦ Καρμήλου· νεμήσονται τὴν Βασανῖτιν καὶ τὴν Γαλααδῖτιν καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος.
Mi:7:14 ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ῥάβδος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καθ·ώς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Mi:7:14 By paść Ludzie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Ty; twój/twój(sg) Owca (sheepfold) Dziedzictwo Ty; twój/twój(sg) By osiedlać się {By decydować się} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni I też, nawet, mianowicie Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Dzień Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Mi:7:14 *poi/maine lao/n sou e)n r(a/bdO| sou, pro/bata klEronomi/as sou, kataskEnou=ntas kaT’ e(autou\s drumo\n e)n me/sO| tou= *karmE/lou· nemE/sontai tE\n *basani=tin kai\ tE\n *galaadi=tin kaTO\s ai( E(me/rai tou= ai)O=nos.
Mi:7:14 poimaine laon su en rabdO su, probata klEronomias su, kataskEnuntas kaT’ heautus drymon en mesO tu karmElu· nemEsontai tEn basanitin kai tEn galaaditin kaTOs hai hEmerai tu aiOnos.
Mi:7:14 V1_PAD2S N2_ASM RP_GS P N2_DSF RP_GS N2N_APN N1A_GSF RP_GS V4_PAPAPM P RD_APM N2_ASM P A1_DSN RA_GSM N2_GSM VF_FMI3P RA_ASF N3D_ASF C RA_ASF N3_ASF D RA_NPF N1A_NPF RA_GSM N3W_GSM
Mi:7:14 to shepherd people you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge you; your/yours(sg) sheep (sheepfold) inheritance you; your/yours(sg) to settle down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the ć ć the ć and also, even, namely the ć as accordingly [according to how/in accordance with how] the day the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Mi:7:14 be-you(sg)-SHEPHERD-ing! people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) hooked staff (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sheep (nom|acc|voc) inheritance (gen), inheritances (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) while SETTLE-ing (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) selves (acc)   in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen)     the (acc)   and the (acc)   as accordingly the (nom) days (nom|voc) the (gen) eon (gen)
Mi:7:14 Mi_7:14_1 Mi_7:14_2 Mi_7:14_3 Mi_7:14_4 Mi_7:14_5 Mi_7:14_6 Mi_7:14_7 Mi_7:14_8 Mi_7:14_9 Mi_7:14_10 Mi_7:14_11 Mi_7:14_12 Mi_7:14_13 Mi_7:14_14 Mi_7:14_15 Mi_7:14_16 Mi_7:14_17 Mi_7:14_18 Mi_7:14_19 Mi_7:14_20 Mi_7:14_21 Mi_7:14_22 Mi_7:14_23 Mi_7:14_24 Mi_7:14_25 Mi_7:14_26 Mi_7:14_27 Mi_7:14_28
Mi:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:15 καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας ἐξοδίας σου ἐξ Αἰγύπτου ὄψεσθε θαυμαστά.
Mi:7:15 And according to the days of thy departure out of Egypt shall ye see marvellous things. (Micah 7:15 Brenton)
Mi:7:15 Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukaż nam dziwy! (Mi 7:15 BT_4)
Mi:7:15 καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας ἐξοδίας σου ἐξ Αἰγύπτου ὄψεσθε θαυμαστά.
Mi:7:15 καί κατά ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) θαυμαστός -ή -όν
Mi:7:15 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Cudowny
Mi:7:15 kai\ kata\ ta\s E(me/ras e)Xodi/as sou e)X *ai)gu/ptou o)/PSesTe Taumasta/.
Mi:7:15 kai kata tas hEmeras eXodias su eX aigyptu oPSesTe Taumasta.
Mi:7:15 C P RA_APF N1A_APF N1A_GSF RP_GS P N2_GSF VF_FMI2P A1_APN
Mi:7:15 and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the day ć you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), wonderful
Mi:7:15 and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) day (gen), days (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) Egypt (gen) you(pl)-will-be-SEE-ed wonderful ([Adj] nom|acc|voc)
Mi:7:15 Mi_7:15_1 Mi_7:15_2 Mi_7:15_3 Mi_7:15_4 Mi_7:15_5 Mi_7:15_6 Mi_7:15_7 Mi_7:15_8 Mi_7:15_9 Mi_7:15_10
Mi:7:15 x x x x x x x x x x
Mi:7:16 ὄψονται ἔθνη καὶ καταισχυνθήσονται ἐκ πάσης τῆς ἰσχύος αὐτῶν, ἐπιθήσουσιν χεῖρας ἐπὶ τὸ στόμα αὐτῶν, τὰ ὦτα αὐτῶν ἀποκωφωθήσονται.
Mi:7:16 The nations shall see and be ashamed; and at all their might they shall lay their hands upon their mouth, their ears shall be deafened. (Micah 7:16 Brenton)
Mi:7:16 Ujrzą przeto narody i będą zawstydzone mimo całej potęgi swojej; położą rękę na usta, uszy ich będą głuche. (Mi 7:16 BT_4)
Mi:7:16 ὄψονται ἔθνη καὶ καταισχυνθήσονται ἐκ πάσης τῆς ἰσχύος αὐτῶν, ἐπιθήσουσιν χεῖρας ἐπὶ τὸ στόμα αὐτῶν, τὰ ὦτα αὐτῶν ἀποκωφωθήσονται.
Mi:7:16 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·κωφόομαι [LXX] (-, -, -, -, -, απο+κωφω·θ-)
Mi:7:16 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By upokarzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Siła On/ona/to/to samo By umieszczać dalej Ręka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Ucho On/ona/to/to samo By stawać się głuchym
Mi:7:16 o)/PSontai e)/TnE kai\ kataisCHunTE/sontai e)k pa/sEs tE=s i)sCHu/os au)tO=n, e)piTE/sousin CHei=ras e)pi\ to\ sto/ma au)tO=n, ta\ O)=ta au)tO=n a)pokOfOTE/sontai.
Mi:7:16 oPSontai eTnE kai kataisCHynTEsontai ek pasEs tEs isCHyos autOn, epiTEsusin CHeiras epi to stoma autOn, ta Ota autOn apokOfOTEsontai.
Mi:7:16 VF_FMI3P N3E_NPN C VC_FPI3P P A1S_GSF RA_GSF N3U_GSF RD_GPM VF_FAI3P N3_APF P RA_ASN N3M_ASN RD_GPM RA_NPN N3T_NPN RD_GPM VC_FPI3P
Mi:7:16 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), nation [see ethnic] and also, even, namely to humiliate out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the strength he/she/it/same to place on hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mouth/maw stoma he/she/it/same the ear he/she/it/same to become deaf
Mi:7:16 they-will-be-SEE-ed nations (nom|acc|voc) and they-will-be-HUMILIATE-ed out of (+gen) every (gen) the (gen) strength (gen) them/same (gen) they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) hands (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) them/same (gen) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) them/same (gen) they-will-be-BECOME-ed-DEAF
Mi:7:16 Mi_7:16_1 Mi_7:16_2 Mi_7:16_3 Mi_7:16_4 Mi_7:16_5 Mi_7:16_6 Mi_7:16_7 Mi_7:16_8 Mi_7:16_9 Mi_7:16_10 Mi_7:16_11 Mi_7:16_12 Mi_7:16_13 Mi_7:16_14 Mi_7:16_15 Mi_7:16_16 Mi_7:16_17 Mi_7:16_18 Mi_7:16_19
Mi:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:17 λείξουσιν χοῦν ὡς ὄφεις σύροντες γῆν, συγχυθήσονται ἐν συγκλεισμῷ αὐτῶν· ἐπὶ τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν ἐκστήσονται καὶ φοβηθήσονται ἀπὸ σοῦ.
Mi:7:17 They shall lick the dust as serpents crawling on the earth, they shall be confounded in their holes; they shall be amazed at the Lord our God, and will be afraid of thee. (Micah 7:17 Brenton)
Mi:7:17 Proch lizać będą jak wąż, jak to, co pełza po ziemi; wyjdą dygocąc z warowni swoich przed Pana, Boga naszego, drżeć będą i lęk odczuwać przed Tobą. (Mi 7:17 BT_4)
Mi:7:17 λείξουσιν χοῦν ὡς ὄφεις σύροντες γῆν, συγχυθήσονται ἐν συγκλεισμῷ αὐτῶν· ἐπὶ τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν ἐκστήσονται καὶ φοβηθήσονται ἀπὸ σοῦ.
Mi:7:17   χοῦς, χοός, ὁ ὡς ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ συγ·χέω/-χύν(ν)ω (συν+χε-/συν+χυνν-/συν+χυν-, συν+χε(ε)·[σ]-, συν+χε·[σ]-, -, συν+κεχυ-, συν+χυ·θ-) ἐν   αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Mi:7:17 Proch Jak/jak Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka By wlec się Ziemi/ziemia By irytować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA I też, nawet, mianowicie By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Mi:7:17 lei/Xousin CHou=n O(s o)/feis su/rontes gE=n, sugCHuTE/sontai e)n sugkleismO=| au)tO=n· e)pi\ tO=| kuri/O| TeO=| E(mO=n e)kstE/sontai kai\ fobETE/sontai a)po\ sou=.
Mi:7:17 leiXusin CHun hOs ofeis syrontes gEn, synCHyTEsontai en synkleismO autOn· epi tO kyriO TeO hEmOn ekstEsontai kai fobETEsontai apo su.
Mi:7:17 VF_FAI3P N3_ASM C N3I_NPM V1_PAPNPM N1_ASF VC_FPI3P P N2_DSM RD_GPM P RA_DSM N2_DSM N2_DSM RP_GP VF_FMI3P C VC_FPI3P P RP_GS
Mi:7:17 ć dust as/like serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk to drag earth/land to rile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] I to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG and also, even, namely to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Mi:7:17   dust (acc) as/like snakes (acc, nom|voc) while DRAG-ing (nom|voc) earth/land (acc) they-will-be-RILE-ed in/among/by (+dat)   them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) us (gen) they-will-be-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed and they-will-be-FEAR-ed away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Mi:7:17 Mi_7:17_1 Mi_7:17_2 Mi_7:17_3 Mi_7:17_4 Mi_7:17_5 Mi_7:17_6 Mi_7:17_7 Mi_7:17_8 Mi_7:17_9 Mi_7:17_10 Mi_7:17_11 Mi_7:17_12 Mi_7:17_13 Mi_7:17_14 Mi_7:17_15 Mi_7:17_16 Mi_7:17_17 Mi_7:17_18 Mi_7:17_19 Mi_7:17_20
Mi:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:18 τίς θεὸς ὥσπερ σύ; ἐξαίρων ἀδικίας καὶ ὑπερβαίνων ἀσεβείας τοῖς καταλοίποις τῆς κληρονομίας αὐτοῦ καὶ οὐ συνέσχεν εἰς μαρτύριον ὀργὴν αὐτοῦ, ὅτι θελητὴς ἐλέους ἐστίν.
Mi:7:18 Who is a God like thee, cancelling iniquities, and passing over the sins of the remnant of his inheritance? and he has not kept his anger for a testimony, for he delights in mercy. (Micah 7:18 Brenton)
Mi:7:18 Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. (Mi 7:18 BT_4)
Mi:7:18 τίς θεὸς ὥσπερ σύ; ἐξαίρων ἀδικίας καὶ ὑπερβαίνων ἀσεβείας τοῖς καταλοίποις τῆς κληρονομίας αὐτοῦ καὶ οὐ συνέσχεν εἰς μαρτύριον ὀργὴν αὐτοῦ, ὅτι θελητὴς ἐλέους ἐστίν.
Mi:7:18 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί θεός, -οῦ, ὁ ὥσ·περ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-); ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ καί ὑπερ·βαίνω (υπερ+βαιν-, υπερ+βη·σ-, 2nd ath. υπερ+β(η)-/ath. υπερ+β(α)-, υπερ+βεβη·κ-, -, -) ἀ·σέβεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) εἰς[1] μαρτύριον, -ου, τὁ ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι   ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Mi:7:18 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Bóg  Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ty By usuwać; by wyjmować Zły uczynki I też, nawet, mianowicie Do ??? Brak szacunku Pozostawanie Dziedzictwo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zmuszać {By ograniczać} Do (+przyspieszenie) Świadectwo Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Litość By być
Mi:7:18 ti/s Teo\s O(/sper su/; e)Xai/rOn a)diki/as kai\ u(perbai/nOn a)sebei/as toi=s kataloi/pois tE=s klEronomi/as au)tou= kai\ ou) sune/sCHen ei)s martu/rion o)rgE\n au)tou=, o(/ti TelEtE\s e)le/ous e)sti/n.
Mi:7:18 tis Teos hOsper sy; eXairOn adikias kai hyperbainOn asebeias tois kataloipois tEs klEronomias autu kai u synesCHen eis martyrion orgEn autu, hoti TelEtEs eleus estin.
Mi:7:18 RI_NSM N2_NSM D RP_NS V1_PAPNSM N1A_APF C V1_PAPNSM N1A_APF RA_DPM A1B_DPM RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C D VBI_AAI3S P N2N_ASN N1_ASF RD_GSM C N1M_NSM N3E_APN V9_PAI3S
Mi:7:18 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. god [see theology] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" you to remove; to take out wrongdoing and also, even, namely to ??? lack of deference the remaining the inheritance he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to constrain into (+acc) testimony wrath fume, anger, rage he/she/it/same because/that ć mercy to be
Mi:7:18 who/what/why (nom) god (nom) just as you(sg) (nom) while REMOVE-ing (nom); while TAKE OUT-ing (nom) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) and while ???-ing (nom) lack of deference (gen), lacks of deference (acc) the (dat) remaining ([Adj] dat) the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) him/it/same (gen) and not he/she/it-CONSTRAIN-ed into (+acc) testimony (nom|acc|voc) wrath (acc) him/it/same (gen) because/that   mercy (gen), mercies (acc) he/she/it-is
Mi:7:18 Mi_7:18_1 Mi_7:18_2 Mi_7:18_3 Mi_7:18_4 Mi_7:18_5 Mi_7:18_6 Mi_7:18_7 Mi_7:18_8 Mi_7:18_9 Mi_7:18_10 Mi_7:18_11 Mi_7:18_12 Mi_7:18_13 Mi_7:18_14 Mi_7:18_15 Mi_7:18_16 Mi_7:18_17 Mi_7:18_18 Mi_7:18_19 Mi_7:18_20 Mi_7:18_21 Mi_7:18_22 Mi_7:18_23 Mi_7:18_24 Mi_7:18_25
Mi:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:19 αὐτὸς ἐπιστρέψει καὶ οἰκτιρήσει ἡμᾶς, καταδύσει τὰς ἀδικίας ἡμῶν καὶ ἀπορριφήσονται εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης, πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν.
Mi:7:19 He will return and have mercy upon us; he will sink our iniquities, and they shall be cast into the depth of the sea, even all our sins. (Micah 7:19 Brenton)
Mi:7:19 Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. (Mi 7:19 BT_4)
Mi:7:19 αὐτὸς ἐπιστρέψει καὶ οἰκτιρήσει ἡμᾶς, καταδύσει τὰς ἀδικίας ἡμῶν καὶ ἀπορριφήσονται εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης, πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν.
Mi:7:19 αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·δύω [LXX] (-, κατα+δυ·σ-, κατα+δυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό βάθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Mi:7:19 On/ona/to/to samo By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Ja Do ??? Zły uczynki Ja I też, nawet, mianowicie Do ??? Do (+przyspieszenie) Głębokość Morze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja
Mi:7:19 au)to\s e)pistre/PSei kai\ oi)ktirE/sei E(ma=s, katadu/sei ta\s a)diki/as E(mO=n kai\ a)porrifE/sontai ei)s ta\ ba/TE tE=s Tala/ssEs, pa/sas ta\s a(marti/as E(mO=n.
Mi:7:19 autos epistrePSei kai oiktirEsei hEmas, katadysei tas adikias hEmOn kai aporrifEsontai eis ta baTE tEs TalassEs, pasas tas hamartias hEmOn.
Mi:7:19 RD_NSM VF_FAI3S C VF_FAI3S RP_AP VF_FAI3S RA_APF N1A_APF RP_GP C VV_FPI3P P RA_APN N3E_APN RA_GSF N1S_GSF A1S_APF RA_APF N1A_APF RP_GP
Mi:7:19 he/she/it/same to turn around and also, even, namely to compassion feelings of compassion; pity I to ??? the wrongdoing I and also, even, namely to ??? into (+acc) the depth the sea every all, each, every, the whole of; to sprinkle the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I
Mi:7:19 he/it/same (nom) he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) and he/she/it-will-COMPASSION, you(sg)-will-be-COMPASSION-ed (classical) us (acc) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) us (gen) and they-will-be-???-ed into (+acc) the (nom|acc) depths (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) sin (gen), sins (acc) us (gen)
Mi:7:19 Mi_7:19_1 Mi_7:19_2 Mi_7:19_3 Mi_7:19_4 Mi_7:19_5 Mi_7:19_6 Mi_7:19_7 Mi_7:19_8 Mi_7:19_9 Mi_7:19_10 Mi_7:19_11 Mi_7:19_12 Mi_7:19_13 Mi_7:19_14 Mi_7:19_15 Mi_7:19_16 Mi_7:19_17 Mi_7:19_18 Mi_7:19_19 Mi_7:19_20
Mi:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mi:7:20 δώσεις ἀλήθειαν τῷ Ιακωβ, ἔλεον τῷ Αβρααμ, καθότι ὤμοσας τοῖς πατράσιν ἡμῶν κατὰ τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσθεν.
Mi:7:20 He shall give blessings truly to Jacob, and mercy to Abraam, as thou swarest to our fathers, according to the former days. (Micah 7:20 Brenton)
Mi:7:20 Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. (Mi 7:20 BT_4)
Mi:7:20 δώσεις ἀλήθειαν τῷ Ιακωβ, ἔλεον τῷ Αβρααμ, καθότι ὤμοσας τοῖς πατράσιν ἡμῶν κατὰ τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσθεν.
Mi:7:20 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ καθότι ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε
Mi:7:20 By dawać PRAWDA Jacob Litość Abraham Jak By przysięgać Ojciec Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dzień Przedtem/w przodzie z
Mi:7:20 dO/seis a)lE/Teian tO=| *iakOb, e)/leon tO=| *abraam, kaTo/ti O)/mosas toi=s patra/sin E(mO=n kata\ ta\s E(me/ras ta\s e)/mprosTen.
Mi:7:20 dOseis alETeian tO iakOb, eleon tO abraam, kaToti Omosas tois patrasin hEmOn kata tas hEmeras tas emprosTen.
Mi:7:20 VF_FAI2S N1A_ASF RA_DSM N_DSM N3E_ASN RA_DSM N_DSM D VAI_AAI2S RA_DPM N3_DPM RP_GP P RA_APF N1A_APF RA_APF D
Mi:7:20 to give truth the Jacob mercy the Abraham as to swear the father I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the day the before/in front of
Mi:7:20 you(sg)-will-GIVE truth (acc) the (dat) Jacob (indecl) mercy (acc) the (dat) Abraham (indecl) as you(sg)-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) us (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) day (gen), days (acc) the (acc) before/in front of
Mi:7:20 Mi_7:20_1 Mi_7:20_2 Mi_7:20_3 Mi_7:20_4 Mi_7:20_5 Mi_7:20_6 Mi_7:20_7 Mi_7:20_8 Mi_7:20_9 Mi_7:20_10 Mi_7:20_11 Mi_7:20_12 Mi_7:20_13 Mi_7:20_14 Mi_7:20_15 Mi_7:20_16 Mi_7:20_17
Mi:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x