Joz:20:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος τῷ Ἰησοῖ λέγων
Joz:20:1 And the Lord spoke to Joshua, saying, (Joshua 20:1 Brenton)
Joz:20:1 Pan przemówił do Jozuego tymi słowami: (Joz 20:1 BT_4)
Joz:20:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος τῷ Ἰησοῖ λέγων
Joz:20:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Joz:20:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jezus [Jozue albo Jezus] By mówić/opowiadaj
Joz:20:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios tO=| *)iEsoi= le/gOn
Joz:20:1 kai elalEsen kyrios tO iEsoi legOn
Joz:20:1 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM V1_PAPNSM
Joz:20:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jesus [Joshua or Jesus] to say/tell
Joz:20:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Jesus (dat) while SAY/TELL-ing (nom)
Joz:20:1 Joz_20:1_1 Joz_20:1_2 Joz_20:1_3 Joz_20:1_4 Joz_20:1_5 Joz_20:1_6
Joz:20:1 x x x x x x
Joz:20:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Δότε τὰς πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων, ἃς εἶπα πρὸς ὑμᾶς διὰ Μωυσῆ,
Joz:20:2 Speak to the children of Israel, saying, Assign the cities of refuge, of which I spoke to you by Moses. (Joshua 20:2 Brenton)
Joz:20:2 «Powiesz Izraelitom: wyznaczcie sobie miasta ucieczki, o których mówiłem wam przez Mojżesza; (Joz 20:2 BT_4)
Joz:20:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Δότε τὰς πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων, ἃς εἶπα πρὸς ὑμᾶς διὰ Μωυσῆ,
Joz:20:2 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς διά Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Joz:20:2 By mówić Syn Izrael By mówić/opowiadaj By dawać Miasto Kto/, który/, który By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Mojżesz
Joz:20:2 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl le/gOn *do/te ta\s po/leis tO=n fugadeutEri/On, a(/s ei)=pa pro\s u(ma=s dia\ *mousE=,
Joz:20:2 lalEson tois hyiois israEl legOn dote tas poleis tOn fygadeutEriOn, has eipa pros hymas dia musE,
Joz:20:2 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM V1_PAPNSM VO_AAD2P RA_APF N3I_APF RA_GPN N2N_GPN RR_APF VAI_AAI1S P RP_AP P N1M_GSM
Joz:20:2 to speak the son Israel to say/tell to give the city the ć who/whom/which to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) you because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) Moses
Joz:20:2 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) do-GIVE-you(pl)! the (acc) cities (acc, nom|voc) the (gen)   who/whom/which (acc) I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) because of (+acc), through (+gen) Moses (gen, voc)
Joz:20:2 Joz_20:2_1 Joz_20:2_2 Joz_20:2_3 Joz_20:2_4 Joz_20:2_5 Joz_20:2_6 Joz_20:2_7 Joz_20:2_8 Joz_20:2_9 Joz_20:2_10 Joz_20:2_11 Joz_20:2_12 Joz_20:2_13 Joz_20:2_14 Joz_20:2_15 Joz_20:2_16
Joz:20:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:20:3 φυγαδευτήριον τῷ φονευτῇ τῷ πατάξαντι ψυχὴν ἀκουσίως, καὶ ἔσονται ὑμῖν αἱ πόλεις φυγαδευτήριον, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται ὁ φονευτὴς ὑπὸ τοῦ ἀγχιστεύοντος τὸ αἷμα, ἕως ἂν καταστῇ ἐναντίον τῆς συναγωγῆς εἰς κρίσιν.
Joz:20:3 Even a refuge to the slayer who has smitten a man unintentionally; and the cities shall be to you a refuge, and the slayer shall not be put to death by the avenger of blood, until he have stood before the congregation for judgment. (Joshua 20:3 Brenton)
Joz:20:3 (4) Do jednego z tych miast powinien uciec zabójca: zatrzyma się u wejścia i przedstawi swoją sprawę starszym tego miasta. Przyjmą go oni do miasta i wyznaczą mu miejsce, by mógł mieszkać wśród nich. (5) Jeśli mściciel krwi będzie go ścigał, nie wydadzą go w jego ręce, ponieważ nierozmyślnie zabił swego bliźniego, do którego od dawna nie żywił nienawiści. (6) Zabójca powinien pozostać w tym mieście, dopóki nie stanie przed sądem zgromadzenia [i] aż do śmierci najwyższego kapłana, który w tym czasie będzie sprawował czynności. Wtedy dopiero może zabójca wrócić do swego miasta i do swego domu w mieście, z którego uciekł.
Joz:20:3 φυγαδευτήριον τῷ φονευτῇ τῷ πατάξαντι ψυχὴν ἀκουσίως, καὶ ἔσονται ὑμῖν αἱ πόλεις φυγαδευτήριον, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται φονευτὴς ὑπὸ τοῦ ἀγχιστεύοντος τὸ αἷμα, ἕως ἂν καταστῇ ἐναντίον τῆς συναγωγῆς εἰς κρίσιν.
Joz:20:3   ὁ ἡ τό φονευτής, -οῦ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ὁ ἡ τό φονευτής, -οῦ, ὁ [LXX] ὑπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ εἰς[1] κρίσις, -εως, ἡ
Joz:20:3 Kat By uderzać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby I też, nawet, mianowicie By być Ty Miasto I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By umierać Kat Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Zebranie Do (+przyspieszenie) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Joz:20:3 fugadeutE/rion tO=| foneutE=| tO=| pata/Xanti PSuCHE\n a)kousi/Os, kai\ e)/sontai u(mi=n ai( po/leis fugadeutE/rion, kai\ ou)k a)poTanei=tai o( foneutE\s u(po\ tou= a)gCHisteu/ontos to\ ai(=ma, e(/Os a)/n katastE=| e)nanti/on tE=s sunagOgE=s ei)s kri/sin.
Joz:20:3 fygadeutErion tO foneutE tO pataXanti PSyCHEn akusiOs, kai esontai hymin hai poleis fygadeutErion, kai uk apoTaneitai ho foneutEs hypo tu anCHisteuontos to haima, heOs an katastE enantion tEs synagOgEs eis krisin.
Joz:20:3 N2N_ASN RA_DSM N1M_DSM RA_DSM VA_AAPDSM N1_ASF D C VF_FMI3P RP_DP RA_NPF N3I_NPF N2N_NSN C D VF2_FMI3S RA_NSM N1M_NSM P RA_GSM V1_PAPGSM RA_ASN N3M_ASN C x VH_AAS3S P RA_GSF N1_GSF P N3I_ASF
Joz:20:3 ć the executioner the to smite life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person ć and also, even, namely to be you the city ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to die the executioner under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć the blood until; dawn ever (if ever) to enable lay, render widowed in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the gathering into (+acc) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Joz:20:3 the (dat)   executioner (dat) the (dat) upon SMITE-ing (dat) life (acc)   and they-will-be you(pl) (dat) the (nom) cities (acc, nom|voc)   and not he/she/it-will-be-DIE-ed the (nom) executioner (nom) under (+acc), by (+gen) the (gen)   the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-ENABLE in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) gathering (gen) into (+acc) judgment (acc)
Joz:20:3 Joz_20:3_1 Joz_20:3_2 Joz_20:3_3 Joz_20:3_4 Joz_20:3_5 Joz_20:3_6 Joz_20:3_7 Joz_20:3_8 Joz_20:3_9 Joz_20:3_10 Joz_20:3_11 Joz_20:3_12 Joz_20:3_13 Joz_20:3_14 Joz_20:3_15 Joz_20:3_16 Joz_20:3_17 Joz_20:3_18 Joz_20:3_19 Joz_20:3_20 Joz_20:3_21 Joz_20:3_22 Joz_20:3_23 Joz_20:3_24 Joz_20:3_25 Joz_20:3_26 Joz_20:3_27 Joz_20:3_28 Joz_20:3_29 Joz_20:3_30 Joz_20:3_31
Joz:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:20:7 καὶ διέστειλεν τὴν Καδης ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἐν τῷ ὄρει τῷ Νεφθαλι καὶ Συχεμ ἐν τῷ ὄρει τῷ Εφραιμ καὶ τὴν πόλιν Αρβοκ [αὕτη ἐστὶν Χεβρων] ἐν τῷ ὄρει τῷ Ιουδα.
Joz:20:7  
Joz:20:7 Poświęcili w tym celu Kadesz w Galilei na górze Neftalego, Sychem na górze Efraima oraz Kiriat-Arba, czyli Hebron, na górze Judy. (Joz 20:7 BT_4)
Joz:20:7 καὶ διέστειλεν τὴν Καδης ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἐν τῷ ὄρει τῷ Νεφθαλι καὶ Συχεμ ἐν τῷ ὄρει τῷ Εφραιμ καὶ τὴν πόλιν Αρβοκ [αὕτη ἐστὶν Χεβρων] ἐν τῷ ὄρει τῷ Ιουδα.
Joz:20:7 καί δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό   καί Συχέμ, ὁ and ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Joz:20:7 I też, nawet, mianowicie Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Galilea [okręg z]; galilejski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź I też, nawet, mianowicie Shechem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Efraim I też, nawet, mianowicie Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Judasz/Juda
Joz:20:7 kai\ die/steilen tE\n *kadEs e)n tE=| *galilai/a| e)n tO=| o)/rei tO=| *nefTali kai\ *suCHem e)n tO=| o)/rei tO=| *efraim kai\ tE\n po/lin *arbok [au(/tE e)sti\n *CHebrOn] e)n tO=| o)/rei tO=| *iouda.
Joz:20:7 kai diesteilen tEn kadEs en tE galilaia en tO orei tO nefTali kai syCHem en tO orei tO efraim kai tEn polin arbok [hautE estin CHebrOn] en tO orei tO iuda.
Joz:20:7 C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF P RA_DSF N1A_DSF P RA_DSN N3E_DSN RA_DSM N_DSM C N_AS P RA_DSN N3E_DSN RA_DSM N_DSM C RA_ASF N3I_ASF N_GS RD_NSF V9_PAI3S N_NS P RA_DSN N3E_DSN RA_DSM N_DSM
Joz:20:7 and also, even, namely to ??? (restrict, isolate, distinct) the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Galilee [district of]; Galilean in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount the ć and also, even, namely Shechem in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount the Ephraim and also, even, namely the city ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount the Judas/Judah
Joz:20:7 and he/she/it-???-ed the (acc)   in/among/by (+dat) the (dat) Galilee    (dat); Galilean ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) the (dat)   and Shechem (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) the (dat) Ephraim (indecl) and the (acc) city (acc)   this (nom) he/she/it-is   in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) the (dat) Judas/Judah (gen, voc)
Joz:20:7 Joz_20:7_1 Joz_20:7_2 Joz_20:7_3 Joz_20:7_4 Joz_20:7_5 Joz_20:7_6 Joz_20:7_7 Joz_20:7_8 Joz_20:7_9 Joz_20:7_10 Joz_20:7_11 Joz_20:7_12 Joz_20:7_13 Joz_20:7_14 Joz_20:7_15 Joz_20:7_16 Joz_20:7_17 Joz_20:7_18 Joz_20:7_19 Joz_20:7_20 Joz_20:7_21 Joz_20:7_22 Joz_20:7_23 Joz_20:7_24 Joz_20:7_25 Joz_20:7_26 Joz_20:7_27 Joz_20:7_28 Joz_20:7_29 Joz_20:7_30 Joz_20:7_31
Joz:20:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:20:8 καὶ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἔδωκεν Βοσορ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῷ πεδίῳ ἀπὸ τῆς φυλῆς Ρουβην καὶ Αρημωθ ἐν τῇ Γαλααδ ἐκ τῆς φυλῆς Γαδ καὶ τὴν Γαυλων ἐν τῇ Βασανίτιδι ἐκ τῆς φυλῆς Μανασση.
Joz:20:8  
Joz:20:8 Z drugiej strony Jordanu, na wschód od Jerycha, wyznaczono na pustyni, na płaskowyżu, Beser z pokolenia Rubena, Ramot w Gileadzie z pokolenia Gada; Golan w Baszanie, z pokolenia Manassesa. (Joz 20:8 BT_4)
Joz:20:8 καὶ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἔδωκεν Βοσορ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῷ πεδίῳ ἀπὸ τῆς φυλῆς Ρουβην καὶ Αρημωθ ἐν τῇ Γαλααδ ἐκ τῆς φυλῆς Γαδ καὶ τὴν Γαυλων ἐν τῇ Βασανίτιδι ἐκ τῆς φυλῆς Μανασση.
Joz:20:8 καί ἐν ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) Βοσόρ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ἐν ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ καί   ἐν ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Γάδ, ὁ καί ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ
Joz:20:8 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Jordan [rzeka z] By dawać Bosor W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szczep Reuben I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Wałęsaj się I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Manasses
Joz:20:8 kai\ e)n tO=| pe/ran tou= *iorda/nou e)/dOken *bosor e)n tE=| e)rE/mO| e)n tO=| pedi/O| a)po\ tE=s fulE=s *roubEn kai\ *arEmOT e)n tE=| *galaad e)k tE=s fulE=s *gad kai\ tE\n *gaulOn e)n tE=| *basani/tidi e)k tE=s fulE=s *manassE.
Joz:20:8 kai en tO peran tu iordanu edOken bosor en tE erEmO en tO pediO apo tEs fylEs rubEn kai arEmOT en tE galaad ek tEs fylEs gad kai tEn gaulOn en tE basanitidi ek tEs fylEs manassE.
Joz:20:8 C P RA_DSN D RA_GSM N1M_GSM VAI_AAI3S N_AS P RA_DSF N2_DSF P RA_DSN N2N_DSN P RA_GSF N1_GSF N_GS C N_AS P RA_DSF N_DSF P RA_GSF N1_GSF N_GS C RA_ASF N_ASF P RA_DSF N3D_DSF P RA_GSF N1_GSF N_GS
Joz:20:8 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across the Jordan [river of] to give Bosor in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the tribe Reuben and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe Gad and also, even, namely the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe Manasses
Joz:20:8 and in/among/by (+dat) the (dat) across the (gen) Jordan (gen) he/she/it-GIVE-ed Bosor (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat)   away from (+gen) the (gen) tribe (gen) Reuben (indecl) and   in/among/by (+dat) the (dat)   out of (+gen) the (gen) tribe (gen) Gad (indecl) and the (acc)   in/among/by (+dat) the (dat)   out of (+gen) the (gen) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc)
Joz:20:8 Joz_20:8_1 Joz_20:8_2 Joz_20:8_3 Joz_20:8_4 Joz_20:8_5 Joz_20:8_6 Joz_20:8_7 Joz_20:8_8 Joz_20:8_9 Joz_20:8_10 Joz_20:8_11 Joz_20:8_12 Joz_20:8_13 Joz_20:8_14 Joz_20:8_15 Joz_20:8_16 Joz_20:8_17 Joz_20:8_18 Joz_20:8_19 Joz_20:8_20 Joz_20:8_21 Joz_20:8_22 Joz_20:8_23 Joz_20:8_24 Joz_20:8_25 Joz_20:8_26 Joz_20:8_27 Joz_20:8_28 Joz_20:8_29 Joz_20:8_30 Joz_20:8_31 Joz_20:8_32 Joz_20:8_33 Joz_20:8_34 Joz_20:8_35 Joz_20:8_36 Joz_20:8_37
Joz:20:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:20:9 αὗται αἱ πόλεις αἱ ἐπίκλητοι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ τῷ προσηλύτῳ τῷ προσκειμένῳ ἐν αὐτοῖς καταφυγεῖν ἐκεῖ παντὶ παίοντι ψυχὴν ἀκουσίως, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ ἐν χειρὶ τοῦ ἀγχιστεύοντος τὸ αἷμα, ἕως ἂν καταστῇ ἔναντι τῆς συναγωγῆς εἰς κρίσιν.
Joz:20:9  
Joz:20:9 Takie były miasta wyznaczone dla wszystkich Izraelitów i dla cudzoziemca mieszkającego wśród nich, aby tam mógł uciec każdy, ktokolwiek przez nieuwagę zabije człowieka, aby nie poniósł śmierci z ręki mściciela krwi, dopóki nie stanie przed zgromadzeniem. (Joz 20:9 BT_4)
Joz:20:9 αὗται αἱ πόλεις αἱ ἐπίκλητοι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ τῷ προσηλύτῳ τῷ προσκειμένῳ ἐν αὐτοῖς καταφυγεῖν ἐκεῖ παντὶ παίοντι ψυχὴν ἀκουσίως, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ ἐν χειρὶ τοῦ ἀγχιστεύοντος τὸ αἷμα, ἕως ἂν καταστῇ ἔναντι τῆς συναγωγῆς εἰς κρίσιν.
Joz:20:9 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ἐν αὐτός αὐτή αὐτό κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -) ἐκεῖ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή   ἵνα μή ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἔν·αντι ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ εἰς[1] κρίσις, -εως, ἡ
Joz:20:9 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Miasto Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Do na dół uciekaj Tam Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby żeby / ażeby / bo Nie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Krew Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Przedtem (+informacja) Zebranie Do (+przyspieszenie) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Joz:20:9 au(=tai ai( po/leis ai( e)pi/klEtoi toi=s ui(oi=s *israEl kai\ tO=| prosElu/tO| tO=| proskeime/nO| e)n au)toi=s katafugei=n e)kei= panti\ pai/onti PSuCHE\n a)kousi/Os, i(/na mE\ a)poTa/nE| e)n CHeiri\ tou= a)gCHisteu/ontos to\ ai(=ma, e(/Os a)/n katastE=| e)/nanti tE=s sunagOgE=s ei)s kri/sin.
Joz:20:9 hautai hai poleis hai epiklEtoi tois hyiois israEl kai tO prosElytO tO proskeimenO en autois katafygein ekei panti paionti PSyCHEn akusiOs, hina mE apoTanE en CHeiri tu anCHisteuontos to haima, heOs an katastE enanti tEs synagOgEs eis krisin.
Joz:20:9 RD_NPF RA_NPF N3I_NPF RA_NPF A1B_NPF RA_DPM N2_DPM N_GSM C RA_DSM N2_DSM RA_DSM V5_PMPDSM P RD_DPM VB_AAN D A3_DSM V1_PAPDSM N1_ASF D C D VB_AAS3S P N3_DSF RA_GSM V1_PAPGSM RA_ASN N3M_ASN C x VH_AAS3S P RA_GSF N1_GSF P N3I_ASF
Joz:20:9 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the city the ć the son Israel and also, even, namely the proselyte [a convert to Judaism] the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to down-flee there every all, each, every, the whole of to ??? life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the ć the blood until; dawn ever (if ever) to enable lay, render widowed before (+gen) the gathering into (+acc) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Joz:20:9 these (nom) the (nom) cities (acc, nom|voc) the (nom)   the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and the (dat) proselyte (dat) the (dat)   in/among/by (+dat) them/same (dat) to-DOWN-FLEE there every (dat) while ???-ing (dat) life (acc)   so that / in order to /because not you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen)   the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-ENABLE before (+gen) the (gen) gathering (gen) into (+acc) judgment (acc)
Joz:20:9 Joz_20:9_1 Joz_20:9_2 Joz_20:9_3 Joz_20:9_4 Joz_20:9_5 Joz_20:9_6 Joz_20:9_7 Joz_20:9_8 Joz_20:9_9 Joz_20:9_10 Joz_20:9_11 Joz_20:9_12 Joz_20:9_13 Joz_20:9_14 Joz_20:9_15 Joz_20:9_16 Joz_20:9_17 Joz_20:9_18 Joz_20:9_19 Joz_20:9_20 Joz_20:9_21 Joz_20:9_22 Joz_20:9_23 Joz_20:9_24 Joz_20:9_25 Joz_20:9_26 Joz_20:9_27 Joz_20:9_28 Joz_20:9_29 Joz_20:9_30 Joz_20:9_31 Joz_20:9_32 Joz_20:9_33 Joz_20:9_34 Joz_20:9_35 Joz_20:9_36 Joz_20:9_37 Joz_20:9_38
Joz:20:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x