Jr:50:1 καὶ ἐγενήθη ὡς ἐπαύσατο Ιερεμιας λέγων πρὸς τὸν λαὸν πάντας τοὺς λόγους κυρίου, οὓς ἀπέστειλεν αὐτὸν κύριος πρὸς αὐτούς, πάντας τοὺς λόγους τούτους,
Jr:50:1 50:1 And it came to pass, when Jeremias ceased speaking to the people all the words of the Lord, for which the Lord had sent him to them, even all these words,
Jr:50:1 Gdy Jeremiasz skończył głosić całemu ludowi wszystkie słowa Pana, Boga ich, wszystkie mianowicie te słowa, które Pan do nich skierował, (Jr 43:1 BT_4)
Jr:50:1 Καὶ ἐγενήθη ὡς ἐπαύσατο Ιερεμιας λέγων πρὸς τὸν λαὸν πάντας τοὺς λόγους κυρίου, οὓς ἀπέστειλεν αὐτὸν κύριος πρὸς αὐτούς, πάντας τοὺς λόγους τούτους,
Jr:50:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) Ἰερεμίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:50:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By przestawać Jeremiasz By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który zamawiać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:50:1 *kai\ e)genE/TE O(s e)pau/sato *ieremias le/gOn pro\s to\n lao\n pa/ntas tou\s lo/gous kuri/ou, ou(\s a)pe/steilen au)to\n ku/rios pro\s au)tou/s, pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous,
Jr:50:1 kai egenETE hOs epausato ieremias legOn pros ton laon pantas tus logus kyriu, hus apesteilen auton kyrios pros autus, pantas tus logus tutus,
Jr:50:1 C VCI_API3S C VAI_AMI3S N1T_NSM V1_PAPNSM P RA_ASM N2_ASM A3_APM RA_APM N2_APM N2_GSM RR_APM VAI_AAI3S RD_ASM N2_NSM P RD_APM A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM
Jr:50:1 and also, even, namely to become become, happen as/like to cease Jeremiah to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the people every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:50:1 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-was-CEASE-ed Jeremiah (nom) while SAY/TELL-ing (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) all (acc) the (acc) words (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc) he/she/it-ORDER FORTH-ed him/it/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc)
Jr:50:1 Jr_50:1_1 Jr_50:1_2 Jr_50:1_3 Jr_50:1_4 Jr_50:1_5 Jr_50:1_6 Jr_50:1_7 Jr_50:1_8 Jr_50:1_9 Jr_50:1_10 Jr_50:1_11 Jr_50:1_12 Jr_50:1_13 Jr_50:1_14 Jr_50:1_15 Jr_50:1_16 Jr_50:1_17 Jr_50:1_18 Jr_50:1_19 Jr_50:1_20 Jr_50:1_21 Jr_50:1_22 Jr_50:1_23
Jr:50:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:50:2 καὶ εἶπεν Αζαριας υἱὸς Μαασαιου καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ εἴπαντες τῷ Ιερεμια λέγοντες Ψεύδη, οὐκ ἀπέστειλέν σε κύριος πρὸς ἡμᾶς λέγων Μὴ εἰσέλθητε εἰς Αἴγυπτον οἰκεῖν ἐκεῖ,
Jr:50:2 (Jeremiah 50:2 that Azarias son of Maasaeas spoke, and Joanan, the son of Caree, and all the men who had spoken to Jeremias, saying, It is false: the Lord has not sent thee to us, saying, Enter not into Egypt to dwell there:
Jr:50:2 rzekli Azariasz, syn Hoszajasza, i Jochanan, syn Kareacha, oraz wszyscy ludzie zuchwali do Jeremiasza: «Kłamstwo głosisz! Nie posłał cię Pan, nasz Bóg, byś mówił: "Nie chodźcie do Egiptu, by się tam osiedlić!" (Jr 43:2 BT_4)
Jr:50:2 καὶ εἶπεν Αζαριας υἱὸς Μαασαιου καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ εἴπαντες τῷ Ιερεμια λέγοντες Ψεύδη, οὐκ ἀπέστειλέν σε κύριος πρὸς ἡμᾶς λέγων Μὴ εἰσέλθητε εἰς Αἴγυπτον οἰκεῖν ἐκεῖ,
Jr:50:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐκεῖ
Jr:50:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Syn I też, nawet, mianowicie Joanna; Joanan Syn I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By mówić/opowiadaj Jeremiasz By mówić/opowiadaj Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące} ??? Przed przydechem mocnym zamawiać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj Nie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] By mieszkać Tam
Jr:50:2 kai\ ei)=pen *aDZarias ui(o\s *maasaiou kai\ *iOanan ui(o\s *karEe kai\ pa/ntes oi( a)/ndres oi( ei)/pantes tO=| *ieremia le/gontes *PSeu/dE, ou)k a)pe/steile/n se ku/rios pro\s E(ma=s le/gOn *mE\ ei)se/lTEte ei)s *ai)/gupton oi)kei=n e)kei=,
Jr:50:2 kai eipen aDZarias hyios maasaiu kai iOanan hyios karEe kai pantes hoi andres hoi eipantes tO ieremia legontes PSeudE, uk apesteilen se kyrios pros hEmas legOn mE eiselTEte eis aigypton oikein ekei,
Jr:50:2 C VBI_AAI3S N1T_NSM N2_NSM N1T_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM C A3_NPM RA_NPM N3_NPM RA_NPM VA_AAPNPM RA_DSM N1T_DSM V1_PAPNPM N3E_APN D VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM P RP_AP V1_PAPNSM D VB_AAS2P P N2_ASF V2_PAN D
Jr:50:2 and also, even, namely to say/tell ć son ć and also, even, namely Joanna; Joanan son ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to say/tell the Jeremiah to say/tell lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying οὐχ before rough breathing to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell not to enter into (+acc) Egypt [country of] to dwell there
Jr:50:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed son (nom) and Joanna (acc); Joanan (indecl) son (nom) and all (nom|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom) upon SAY/TELL-ing (nom|voc) the (dat) Jeremiah (voc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) lies (nom|acc|voc); liar ([Adj] acc, nom|acc|voc) not he/she/it-ORDER FORTH-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) while SAY/TELL-ing (nom) not you(pl)-should-ENTER into (+acc) Egypt (acc) to-be-DWELL-ing there
Jr:50:2 Jr_50:2_1 Jr_50:2_2 Jr_50:2_3 Jr_50:2_4 Jr_50:2_5 Jr_50:2_6 Jr_50:2_7 Jr_50:2_8 Jr_50:2_9 Jr_50:2_10 Jr_50:2_11 Jr_50:2_12 Jr_50:2_13 Jr_50:2_14 Jr_50:2_15 Jr_50:2_16 Jr_50:2_17 Jr_50:2_18 Jr_50:2_19 Jr_50:2_20 Jr_50:2_21 Jr_50:2_22 Jr_50:2_23 Jr_50:2_24 Jr_50:2_25 Jr_50:2_26 Jr_50:2_27 Jr_50:2_28 Jr_50:2_29 Jr_50:2_30 Jr_50:2_31 Jr_50:2_32
Jr:50:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:50:3 ἀλλ’ ἢ Βαρουχ υἱὸς Νηριου συμβάλλει σε πρὸς ἡμᾶς, ἵνα δῷς ἡμᾶς εἰς χεῖρας τῶν Χαλδαίων τοῦ θανατῶσαι ἡμᾶς καὶ ἀποικισθῆναι ἡμᾶς εἰς Βαβυλῶνα.
Jr:50:3 (Jeremiah 50:3 but Baruch the son of Nerias sets thee against us, that thou mayest deliver us into the hands of the Chaldeans, to kill us, and that we should be carried away captives to Babylon.
Jr:50:3 Raczej Baruch, syn Neriasza, podburza cię przeciw nam, by nas wydać w ręce Chaldejczyków, którzy nas zabiją lub uprowadzą do Babilonu». (Jr 43:3 BT_4)
Jr:50:3 ἀλλ’ Βαρουχ υἱὸς Νηριου συμβάλλει σε πρὸς ἡμᾶς, ἵνα δῷς ἡμᾶς εἰς χεῖρας τῶν Χαλδαίων τοῦ θανατῶσαι ἡμᾶς καὶ ἀποικισθῆναι ἡμᾶς εἰς Βαβυλῶνα.
Jr:50:3 ἀλλά ἤ[1] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί συμ·βάλλω (συν+βαλλ-, -, 2nd συν+βαλ-, συν+βεβλη·κ-, συν+βεβλη-, συν+βλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Jr:50:3 Ale Albo Syn By zbiegać się razem bądź współpracownikiem, współpracuj, przyczyniaj się do Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja żeby / ażeby / bo By dawać Ja Do (+przyspieszenie) Ręka Chaldejski By zgładzać Ja I też, nawet, mianowicie By deportować wypędzaj, kolonizuj Ja Do (+przyspieszenie) Babilon
Jr:50:3 a)ll’ E)\ *barouCH ui(o\s *nEriou sumba/llei se pro\s E(ma=s, i(/na dO=|s E(ma=s ei)s CHei=ras tO=n *CHaldai/On tou= TanatO=sai E(ma=s kai\ a)poikisTE=nai E(ma=s ei)s *babulO=na.
Jr:50:3 all’ E baruCH hyios nEriu symballei se pros hEmas, hina dOs hEmas eis CHeiras tOn CHaldaiOn tu TanatOsai hEmas kai apoikisTEnai hEmas eis babylOna.
Jr:50:3 C C N_NSM N2_NSM N_GSM V1_PAI3S RP_AS P RP_AP C VO_AAS2S RP_AP P N3_APF RA_GPM N2_GPM RA_GSN VA_AAN RP_AP C VS_APN RP_AP P N3W_ASF
Jr:50:3 but or ć son ć to concur together contribute, cooperate, conduce to you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to give I into (+acc) hand the Chaldean the to put to death I and also, even, namely to deport banish, colonize I into (+acc) Babylon
Jr:50:3 but or son (nom) he/she/it-is-CONCUR TOGETHER-ing, you(sg)-are-being-CONCUR TOGETHER-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) so that / in order to /because you(sg)-should-GIVE us (acc) into (+acc) hands (acc) the (gen) Chaldeans (gen) the (gen) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) us (acc) and to-be-???-ed us (acc) into (+acc) Babylon (acc)
Jr:50:3 Jr_50:3_1 Jr_50:3_2 Jr_50:3_3 Jr_50:3_4 Jr_50:3_5 Jr_50:3_6 Jr_50:3_7 Jr_50:3_8 Jr_50:3_9 Jr_50:3_10 Jr_50:3_11 Jr_50:3_12 Jr_50:3_13 Jr_50:3_14 Jr_50:3_15 Jr_50:3_16 Jr_50:3_17 Jr_50:3_18 Jr_50:3_19 Jr_50:3_20 Jr_50:3_21 Jr_50:3_22 Jr_50:3_23 Jr_50:3_24
Jr:50:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:50:4 καὶ οὐκ ἤκουσεν Ιωαναν καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως καὶ πᾶς ὁ λαὸς τῆς φωνῆς κυρίου κατοικῆσαι ἐν γῇ Ιουδα.
Jr:50:4 (Jeremiah 50:4 So Joanan, and all the leaders of the host, and all the people, refused to hearken to the voice of the Lord, to dwell in the land of Juda.
Jr:50:4 Jochanan, syn Kareacha, wszyscy dowódcy wojskowi i cały naród nie usłuchali głosu Pana nakazującego pozostać w ziemi judzkiej. (Jr 43:4 BT_4)
Jr:50:4 καὶ οὐκ ἤκουσεν Ιωαναν καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως καὶ πᾶς λαὸς τῆς φωνῆς κυρίου κατοικῆσαι ἐν γῇ Ιουδα.
Jr:50:4 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἡγεμών, -όνος, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:50:4 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Joanna; Joanan I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gubernator [zobacz Hegemon] Zdolność I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Judasz/Juda
Jr:50:4 kai\ ou)k E)/kousen *iOanan kai\ pa/ntes oi( E(gemo/nes tE=s duna/meOs kai\ pa=s o( lao\s tE=s fOnE=s kuri/ou katoikE=sai e)n gE=| *iouda.
Jr:50:4 kai uk Ekusen iOanan kai pantes hoi hEgemones tEs dynameOs kai pas ho laos tEs fOnEs kyriu katoikEsai en gE iuda.
Jr:50:4 C D VAI_AAI3S N_NSM C A3_NPM RA_NPM N3N_NPM RA_GSF N3I_GSF C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF N2_GSM VA_AAN P N1_DSF N_GSM
Jr:50:4 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear Joanna; Joanan and also, even, namely every all, each, every, the whole of the governor [see hegemon] the ability and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Judas/Judah
Jr:50:4 and not he/she/it-HEAR-ed Joanna (acc); Joanan (indecl) and all (nom|voc) the (nom) governors (nom|voc) the (gen) ability (gen) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-RESIDE/SETTLE-DOWN, be-you(sg)-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN!, he/she/it-happens-to-RESIDE/SETTLE-DOWN (opt) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:50:4 Jr_50:4_1 Jr_50:4_2 Jr_50:4_3 Jr_50:4_4 Jr_50:4_5 Jr_50:4_6 Jr_50:4_7 Jr_50:4_8 Jr_50:4_9 Jr_50:4_10 Jr_50:4_11 Jr_50:4_12 Jr_50:4_13 Jr_50:4_14 Jr_50:4_15 Jr_50:4_16 Jr_50:4_17 Jr_50:4_18 Jr_50:4_19 Jr_50:4_20 Jr_50:4_21
Jr:50:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:50:5 καὶ ἔλαβεν Ιωαναν καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως πάντας τοὺς καταλοίπους Ιουδα τοὺς ἀποστρέψαντας κατοικεῖν ἐν τῇ γῇ,
Jr:50:5 (Jeremiah 50:5 And Joanan, and all the leaders of the host, took all the remnant of Juda, who had returned to dwell in the land;
Jr:50:5 Zabrał więc Jochanan, syn Kareacha, i wszyscy dowódcy wojskowi całą resztę Judy, która powróciła z różnych okolic, gdzie byli rozproszeni, by zamieszkać w ziemi judzkiej, (Jr 43:5 BT_4)
Jr:50:5 καὶ ἔλαβεν Ιωαναν καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως πάντας τοὺς καταλοίπους Ιουδα τοὺς ἀποστρέψαντας κατοικεῖν ἐν τῇ γῇ,
Jr:50:5 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἡγεμών, -όνος, ὁ ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:50:5 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Joanna; Joanan I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gubernator [zobacz Hegemon] Zdolność Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pozostawanie Judasz/Juda By odwracać się od By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
Jr:50:5 kai\ e)/laben *iOanan kai\ pa/ntes oi( E(gemo/nes tE=s duna/meOs pa/ntas tou\s kataloi/pous *iouda tou\s a)postre/PSantas katoikei=n e)n tE=| gE=|,
Jr:50:5 kai elaben iOanan kai pantes hoi hEgemones tEs dynameOs pantas tus kataloipus iuda tus apostrePSantas katoikein en tE gE,
Jr:50:5 C VBI_AAI3S N_NSM C A3_NPM RA_NPM N3N_NPM RA_GSF N3I_GSF A3_APM RA_APM A1B_APM N_GSM RA_APM VA_AAPAPM V2_PAN P RA_DSF N1_DSF
Jr:50:5 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Joanna; Joanan and also, even, namely every all, each, every, the whole of the governor [see hegemon] the ability every all, each, every, the whole of the remaining Judas/Judah the to turn away from to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land
Jr:50:5 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Joanna (acc); Joanan (indecl) and all (nom|voc) the (nom) governors (nom|voc) the (gen) ability (gen) all (acc) the (acc) remaining ([Adj] acc) Judas/Judah (gen, voc) the (acc) upon TURN-ing-AWAY-FROM (acc) to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat)
Jr:50:5 Jr_50:5_1 Jr_50:5_2 Jr_50:5_3 Jr_50:5_4 Jr_50:5_5 Jr_50:5_6 Jr_50:5_7 Jr_50:5_8 Jr_50:5_9 Jr_50:5_10 Jr_50:5_11 Jr_50:5_12 Jr_50:5_13 Jr_50:5_14 Jr_50:5_15 Jr_50:5_16 Jr_50:5_17 Jr_50:5_18 Jr_50:5_19
Jr:50:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:50:6 τοὺς δυνατοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ νήπια καὶ τὰς θυγατέρας τοῦ βασιλέως καὶ τὰς ψυχάς, ἃς κατέλιπεν Ναβουζαρδαν μετὰ Γοδολιου υἱοῦ Αχικαμ, καὶ Ιερεμιαν τὸν προφήτην καὶ Βαρουχ υἱὸν Νηριου
Jr:50:6 (Jeremiah 50:6 the mighty men, and the women, and the children that were left, and the daughters of the king, and the souls which Nabuzardan had left with Godolias the son of Achicam and Jeremias the prophet, and Baruch the son of Nerias.
Jr:50:6 mężczyzn, kobiety, dzieci, córki królewskie i wszystkie osoby, które Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, zostawił wraz z Godoliaszem, synem Achimaka, synem Szafana, nadto i proroka Jeremiasza oraz Barucha, syna Neriasza. (Jr 43:6 BT_4)
Jr:50:6 τοὺς δυνατοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ νήπια καὶ τὰς θυγατέρας τοῦ βασιλέως καὶ τὰς ψυχάς, ἃς κατέλιπεν Ναβουζαρδαν μετὰ Γοδολιου υἱοῦ Αχικαμ, καὶ Ιερεμιαν τὸν προφήτην καὶ Βαρουχ υἱὸν Νηριου
Jr:50:6 ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό νήπιος -ία -ον καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅς ἥ ὅ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) μετά υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Jr:50:6 Zdolny Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Noworodek I też, nawet, mianowicie Córka Król I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Kto/, który/, który By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Syn I też, nawet, mianowicie Jeremiasz Prorok I też, nawet, mianowicie Syn
Jr:50:6 tou\s dunatou\s a)/ndras kai\ ta\s gunai=kas kai\ ta\ nE/pia kai\ ta\s Tugate/ras tou= basile/Os kai\ ta\s PSuCHa/s, a(/s kate/lipen *nabouDZardan meta\ *godoliou ui(ou= *aCHikam, kai\ *ieremian to\n profE/tEn kai\ *barouCH ui(o\n *nEriou
Jr:50:6 tus dynatus andras kai tas gynaikas kai ta nEpia kai tas Tygateras tu basileOs kai tas PSyCHas, has katelipen nabuDZardan meta godoliu hyiu aCHikam, kai ieremian ton profEtEn kai baruCH hyion nEriu
Jr:50:6 RA_APM A1_APM N3_APM C RA_APF N3K_APF C RA_APN A1A_APN C RA_APF N3_APF RA_GSM N3V_GSM C RA_APF N1_APF RR_APF VBI_AAI3S N_NSM P N1T_GSM N2_GSM N_GSM C N1T_ASM RA_ASM N1M_ASM C N_ASM N2_ASM N_GSM
Jr:50:6 the capable man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely the infant and also, even, namely the daughter the king and also, even, namely the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person who/whom/which to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć son ć and also, even, namely Jeremiah the prophet and also, even, namely ć son ć
Jr:50:6 the (acc) capable ([Adj] acc) men, husbands (acc) and the (acc) women/wives (acc) and the (nom|acc) infant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (acc) daughters (acc) the (gen) king (gen) and the (acc) lifes (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND after (+acc), with (+gen) son (gen) and Jeremiah (acc) the (acc) prophet (acc) and son (acc)
Jr:50:6 Jr_50:6_1 Jr_50:6_2 Jr_50:6_3 Jr_50:6_4 Jr_50:6_5 Jr_50:6_6 Jr_50:6_7 Jr_50:6_8 Jr_50:6_9 Jr_50:6_10 Jr_50:6_11 Jr_50:6_12 Jr_50:6_13 Jr_50:6_14 Jr_50:6_15 Jr_50:6_16 Jr_50:6_17 Jr_50:6_18 Jr_50:6_19 Jr_50:6_20 Jr_50:6_21 Jr_50:6_22 Jr_50:6_23 Jr_50:6_24 Jr_50:6_25 Jr_50:6_26 Jr_50:6_27 Jr_50:6_28 Jr_50:6_29 Jr_50:6_30 Jr_50:6_31 Jr_50:6_32
Jr:50:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:50:7 καὶ εἰσῆλθον εἰς Αἴγυπτον, ὅτι οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου· καὶ εἰσῆλθον εἰς Ταφνας.
Jr:50:7 (Jeremiah 50:7 And they came into Egypt: for they hearkened not to the voice of the Lord: and they entered into Taphnas.
Jr:50:7 Poszli przeto do Egiptu, nie usłuchawszy głosu Pana, i dotarli do Tachpanches. (Jr 43:7 BT_4)
Jr:50:7 καὶ εἰσῆλθον εἰς Αἴγυπτον, ὅτι οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου· καὶ εἰσῆλθον εἰς Ταφνας.
Jr:50:7 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]
Jr:50:7 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie)
Jr:50:7 kai\ ei)sE=lTon ei)s *ai)/gupton, o(/ti ou)k E)/kousan tE=s fOnE=s kuri/ou· kai\ ei)sE=lTon ei)s *tafnas.
Jr:50:7 kai eisElTon eis aigypton, hoti uk Ekusan tEs fOnEs kyriu· kai eisElTon eis tafnas.
Jr:50:7 C VBI_AAI3P P N2_ASF C D VAI_AAI3P RA_GSF N1_GSF N2_GSM C VBI_AAI3P P N_AS
Jr:50:7 and also, even, namely to enter into (+acc) Egypt [country of] because/that οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to enter into (+acc) ć
Jr:50:7 and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc) Egypt (acc) because/that not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and I-ENTER-ed, they-ENTER-ed into (+acc)
Jr:50:7 Jr_50:7_1 Jr_50:7_2 Jr_50:7_3 Jr_50:7_4 Jr_50:7_5 Jr_50:7_6 Jr_50:7_7 Jr_50:7_8 Jr_50:7_9 Jr_50:7_10 Jr_50:7_11 Jr_50:7_12 Jr_50:7_13 Jr_50:7_14
Jr:50:7 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:50:8 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν ἐν Ταφνας λέγων
Jr:50:8 (Jeremiah 50:8 And the word of the Lord came to Jeremias in Taphnas, saying,
Jr:50:8 W Tachpanches Pan skierował do Jeremiasza następujące słowo: (Jr 43:8 BT_4)
Jr:50:8 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ιερεμιαν ἐν Ταφνας λέγων
Jr:50:8 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:50:8 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić/opowiadaj
Jr:50:8 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *ieremian e)n *tafnas le/gOn
Jr:50:8 kai egeneto logos kyriu pros ieremian en tafnas legOn
Jr:50:8 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N1T_ASM P N_DS V1_PAPNSM
Jr:50:8 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to say/tell
Jr:50:8 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) in/among/by (+dat) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:50:8 Jr_50:8_1 Jr_50:8_2 Jr_50:8_3 Jr_50:8_4 Jr_50:8_5 Jr_50:8_6 Jr_50:8_7 Jr_50:8_8 Jr_50:8_9
Jr:50:8 x x x x x x x x x
Jr:50:9 Λαβὲ σεαυτῷ λίθους μεγάλους καὶ κατάκρυψον αὐτοὺς ἐν προθύροις ἐν πύλῃ τῆς οἰκίας Φαραω ἐν Ταφνας κατ’ ὀφθαλμοὺς ἀνδρῶν Ιουδα
Jr:50:9 (Jeremiah 50:9 Take thee great stones, and hide them in the entrance, at the gate of the house of Pharao in Taphnas, in the sight of the men of Juda:
Jr:50:9 «Weź do ręki wielkie kamienie i w obecności ludzi z Judy włóż je w zaprawę murarską, tak jak cegłę przy wejściu do domu faraona w Tachpanches. (Jr 43:9 BT_4)
Jr:50:9 Λαβὲ σεαυτῷ λίθους μεγάλους καὶ κατάκρυψον αὐτοὺς ἐν προθύροις ἐν πύλῃ τῆς οἰκίας Φαραω ἐν Ταφνας κατ’ ὀφθαλμοὺς ἀνδρῶν Ιουδα
Jr:50:9 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ λίθος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί κατα·κρύπτω [LXX] (-, κατα+κρυψ-, κατα+κρυψ-, -, κατα+κεκρυπτ-, κατα+κρυβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐν πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) Φαραώ, ὁ ἐν κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Jr:50:9 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siebie Kamień Wielki I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Dom Faraon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Judasz/Juda
Jr:50:9 *labe\ seautO=| li/Tous mega/lous kai\ kata/kruPSon au)tou\s e)n proTu/rois e)n pu/lE| tE=s oi)ki/as *faraO e)n *tafnas kat’ o)fTalmou\s a)ndrO=n *iouda
Jr:50:9 labe seautO liTus megalus kai katakryPSon autus en proTyrois en pylE tEs oikias faraO en tafnas kat’ ofTalmus andrOn iuda
Jr:50:9 VB_AAD2S RD_DSM N2_APM A1_APM C VA_AAD2S RD_APM P N2N_DPN P N1_DSF RA_GSF N1A_GSF N_GSM P N_DS P N2_APM N3_GPM N_GSM
Jr:50:9 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself stone great and also, even, namely to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among gate the house Pharaoh in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Judas/Judah
Jr:50:9 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! yourself (dat) stones (acc) great ([Adj] acc) and do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (acc) in/among/by (+dat) in/among/by (+dat) gate (dat) the (gen) house (gen), houses (acc) Pharaoh (indecl) in/among/by (+dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) men, husbands (gen) Judas/Judah (gen, voc)
Jr:50:9 Jr_50:9_1 Jr_50:9_2 Jr_50:9_3 Jr_50:9_4 Jr_50:9_5 Jr_50:9_6 Jr_50:9_7 Jr_50:9_8 Jr_50:9_9 Jr_50:9_10 Jr_50:9_11 Jr_50:9_12 Jr_50:9_13 Jr_50:9_14 Jr_50:9_15 Jr_50:9_16 Jr_50:9_17 Jr_50:9_18 Jr_50:9_19 Jr_50:9_20
Jr:50:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:50:10 καὶ ἐρεῖς Οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω καὶ ἄξω Ναβουχοδονοσορ βασιλέα Βαβυλῶνος, καὶ θήσει αὐτοῦ τὸν θρόνον ἐπάνω τῶν λίθων τούτων, ὧν κατέκρυψας, καὶ ἀρεῖ τὰ ὅπλα αὐτοῦ ἐπ’ αὐτοὺς
Jr:50:10 (Jeremiah 50:10 and thou shalt say, Thus has the Lord said; Behold, I will send, and will bring Nabuchodonosor king of Babylon, and he shall place his throne upon these stones which thou hast hidden, and he shall lift up weapons against them.
Jr:50:10 Powiesz im: To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto posyłam, by sprowadzić Nabuchodonozora, króla babilońskiego, mojego sługę. Ustawi on swój tron na tych kamieniach, które wkopałeś, i rozstawi swój baldachim nad nimi. (Jr 43:10 BT_4)
Jr:50:10 καὶ ἐρεῖς Οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω καὶ ἄξω Ναβουχοδονοσορ βασιλέα Βαβυλῶνος, καὶ θήσει αὐτοῦ τὸν θρόνον ἐπάνω τῶν λίθων τούτων, ὧν κατέκρυψας, καὶ ἀρεῖ τὰ ὅπλα αὐτοῦ ἐπ’ αὐτοὺς
Jr:50:10 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ἐπ·άνω ὁ ἡ τό λίθος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ κατα·κρύπτω [LXX] (-, κατα+κρυψ-, κατα+κρυψ-, -, κατα+κεκρυπτ-, κατα+κρυβ·[θ]-) καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:50:10 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja zamawiać I też, nawet, mianowicie By prowadzić Król Babilon I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Tron Wyższy przedtem, na górze Kamień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który Do ??? I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Narzędzie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:50:10 kai\ e)rei=s *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)idou\ e)gO\ a)poste/llO kai\ a)/XO *nabouCHodonosor basile/a *babulO=nos, kai\ TE/sei au)tou= to\n Tro/non e)pa/nO tO=n li/TOn tou/tOn, O(=n kate/kruPSas, kai\ a)rei= ta\ o(/pla au)tou= e)p’ au)tou\s
Jr:50:10 kai ereis hutOs eipen kyrios idu egO apostellO kai aXO nabuCHodonosor basilea babylOnos, kai TEsei autu ton Tronon epanO tOn liTOn tutOn, hOn katekryPSas, kai arei ta hopla autu ep’ autus
Jr:50:10 C VF2_FAI2S D VBI_AAI3S N2_NSM I RP_NS V1_PAI1S C VF_FAI1S N_ASM N3V_ASM N3W_GSF C VF_FAI3S RD_GSM RA_ASM N2_ASM P RA_GPM N2_GPM RD_GPM RR_GPM VAI_AAI2S C VF2_FAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM P RD_APM
Jr:50:10 and also, even, namely strife; to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send and also, even, namely to lead ć king Babylon and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same the throne upper before, overhead the stone this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to ??? and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise the implement he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jr:50:10 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-ORDER FORTH-ing, I-should-be-ORDER FORTH-ing and I-will-LEAD king (acc) Babylon (gen) and he/she/it-will-PLACE, you(sg)-will-be-PLACE-ed (classical) him/it/same (gen) the (acc) throne (acc) upper the (gen) stones (gen) these (gen) who/whom/which (gen) you(sg)-???-ed and he/she/it-will-LIFT/PICK-UP, you(sg)-will-be-LIFT/PICK-ed-UP (classical) the (nom|acc) implements (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Jr:50:10 Jr_50:10_1 Jr_50:10_2 Jr_50:10_3 Jr_50:10_4 Jr_50:10_5 Jr_50:10_6 Jr_50:10_7 Jr_50:10_8 Jr_50:10_9 Jr_50:10_10 Jr_50:10_11 Jr_50:10_12 Jr_50:10_13 Jr_50:10_14 Jr_50:10_15 Jr_50:10_16 Jr_50:10_17 Jr_50:10_18 Jr_50:10_19 Jr_50:10_20 Jr_50:10_21 Jr_50:10_22 Jr_50:10_23 Jr_50:10_24 Jr_50:10_25 Jr_50:10_26 Jr_50:10_27 Jr_50:10_28 Jr_50:10_29 Jr_50:10_30 Jr_50:10_31
Jr:50:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:50:11 καὶ εἰσελεύσεται καὶ πατάξει γῆν Αἰγύπτου, οὓς εἰς θάνατον, εἰς θάνατον, καὶ οὓς εἰς ἀποικισμόν, εἰς ἀποικισμόν, καὶ οὕς εἰς ῥομφαίαν, εἰς ῥομφαίαν.
Jr:50:11 (Jeremiah 50:11 And he shall enter in, and smite the land of Egypt, delivering some for death to death; and some for captivity to captivity; and some for the sword to the sword.
Jr:50:11 Przyjdzie i pobije kraj egipski; kogo skaże na śmierć, pójdzie na śmierć, kogo na niewolę, pójdzie do niewoli, kogo na ścięcie mieczem, pójdzie pod miecz. (Jr 43:11 BT_4)
Jr:50:11 καὶ εἰσελεύσεται καὶ πατάξει γῆν Αἰγύπτου, οὓς εἰς θάνατον, εἰς θάνατον, καὶ οὓς εἰς ἀποικισμόν, εἰς ἀποικισμόν, καὶ οὕς εἰς ῥομφαίαν, εἰς ῥομφαίαν.
Jr:50:11 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ καί ὅς ἥ ὅ εἰς[1] εἰς[1] καί ὅς ἥ ὅ εἰς[1] ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) εἰς[1] ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
Jr:50:11 I też, nawet, mianowicie By wchodzić I też, nawet, mianowicie By uderzać Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Kto/, który/, który Do (+przyspieszenie) Śmierć Do (+przyspieszenie) Śmierć I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Do (+przyspieszenie) Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Do (+przyspieszenie) Szpada Do (+przyspieszenie) Szpada
Jr:50:11 kai\ ei)seleu/setai kai\ pata/Xei gE=n *ai)gu/ptou, ou(\s ei)s Ta/naton, ei)s Ta/naton, kai\ ou(\s ei)s a)poikismo/n, ei)s a)poikismo/n, kai\ ou(/s ei)s r(omfai/an, ei)s r(omfai/an.
Jr:50:11 kai eiseleusetai kai pataXei gEn aigyptu, hus eis Tanaton, eis Tanaton, kai hus eis apoikismon, eis apoikismon, kai hus eis romfaian, eis romfaian.
Jr:50:11 C VF_FMI3S C VF_FAI3S N1_ASF N2_GSF RR_APM P N2_ASM P N2_ASM C RR_APM P N2_ASM P N2_ASM C RR_APM P N1A_ASF P N1A_ASF
Jr:50:11 and also, even, namely to enter and also, even, namely to smite earth/land Egypt [country of] who/whom/which into (+acc) death into (+acc) death and also, even, namely who/whom/which into (+acc) ć into (+acc) ć and also, even, namely who/whom/which into (+acc) sword into (+acc) sword
Jr:50:11 and he/she/it-will-be-ENTER-ed and he/she/it-will-SMITE, you(sg)-will-be-SMITE-ed (classical) earth/land (acc) Egypt (gen) who/whom/which (acc) into (+acc) death (acc) into (+acc) death (acc) and who/whom/which (acc) into (+acc) into (+acc) and who/whom/which (acc) into (+acc) sword (acc) into (+acc) sword (acc)
Jr:50:11 Jr_50:11_1 Jr_50:11_2 Jr_50:11_3 Jr_50:11_4 Jr_50:11_5 Jr_50:11_6 Jr_50:11_7 Jr_50:11_8 Jr_50:11_9 Jr_50:11_10 Jr_50:11_11 Jr_50:11_12 Jr_50:11_13 Jr_50:11_14 Jr_50:11_15 Jr_50:11_16 Jr_50:11_17 Jr_50:11_18 Jr_50:11_19 Jr_50:11_20 Jr_50:11_21 Jr_50:11_22 Jr_50:11_23
Jr:50:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:50:12 καὶ καύσει πῦρ ἐν οἰκίαις θεῶν αὐτῶν καὶ ἐμπυριεῖ αὐτὰς καὶ ἀποικιεῖ αὐτοὺς καὶ φθειριεῖ γῆν Αἰγύπτου, ὥσπερ φθειρίζει ποιμὴν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἐξελεύσεται ἐν εἰρήνῃ.
Jr:50:12 (Jeremiah 50:12 And he shall kindle a fire in the houses of their gods, and shall burn them, and shall carry them away captives: and shall search the land of Egypt, as a shepherd searches his garment; and he shall go forth in peace.
Jr:50:12 Podłoży ogień pod domy bóstw egipskich, spali je lub wywiezie; oczyści z robactwa Egipt, jak oczyszcza pasterz z wszy swoje szaty, i wyjdzie z niego bezpiecznie. (Jr 43:12 BT_4)
Jr:50:12 καὶ καύσει πῦρ ἐν οἰκίαις θεῶν αὐτῶν καὶ ἐμπυριεῖ αὐτὰς καὶ ἀποικιεῖ αὐτοὺς καὶ φθειριεῖ γῆν Αἰγύπτου, ὥσπερ φθειρίζει ποιμὴν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἐξελεύσεται ἐν εἰρήνῃ.
Jr:50:12 καί καῦσις, -εως, ἡ; καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) πῦρ, -ρός, τό ἐν οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὥσ·περ ποιμήν, -ένος, ὁ ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ
Jr:50:12 I też, nawet, mianowicie Palenie; do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg ; bogini On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By palić się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By deportować wypędzaj, kolonizuj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Pastuch Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój
Jr:50:12 kai\ kau/sei pu=r e)n oi)ki/ais TeO=n au)tO=n kai\ e)mpuriei= au)ta\s kai\ a)poikiei= au)tou\s kai\ fTeiriei= gE=n *ai)gu/ptou, O(/sper fTeiri/DZei poimE\n to\ i(ma/tion au)tou=, kai\ e)Xeleu/setai e)n ei)rE/nE|.
Jr:50:12 kai kausei pyr en oikiais TeOn autOn kai empyriei autas kai apoikiei autus kai fTeiriei gEn aigyptu, hOsper fTeiriDZei poimEn to himation autu, kai eXeleusetai en eirEnE.
Jr:50:12 C VF_FAI3S N3_ASN P N1A_DPF N2_GPM RD_GPM C VF2_FAI3S RD_APF C VF2_FAI3S RD_APM C VF2_FAI3S N1_ASF N2_GSF D V1_PAI3S N3_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C VF_FMI3S P N1_DSF
Jr:50:12 and also, even, namely burning; to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate fire in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house god [see theology]; goddess he/she/it/same and also, even, namely to burn he/she/it/same and also, even, namely to deport banish, colonize he/she/it/same and also, even, namely ć earth/land Egypt [country of] just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" ć shepherd the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely to come out in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace
Jr:50:12 and burning (dat); he/she/it-will-CALCINATED, you(sg)-will-be-CALCINATED-ed (classical) fire (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) houses (dat) gods (gen); goddesses (gen) them/same (gen) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) them/same (acc) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) them/same (acc) and earth/land (acc) Egypt (gen) just as shepherd (nom|voc) the (nom|acc) clothing (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT in/among/by (+dat) peace (dat)
Jr:50:12 Jr_50:12_1 Jr_50:12_2 Jr_50:12_3 Jr_50:12_4 Jr_50:12_5 Jr_50:12_6 Jr_50:12_7 Jr_50:12_8 Jr_50:12_9 Jr_50:12_10 Jr_50:12_11 Jr_50:12_12 Jr_50:12_13 Jr_50:12_14 Jr_50:12_15 Jr_50:12_16 Jr_50:12_17 Jr_50:12_18 Jr_50:12_19 Jr_50:12_20 Jr_50:12_21 Jr_50:12_22 Jr_50:12_23 Jr_50:12_24 Jr_50:12_25 Jr_50:12_26 Jr_50:12_27
Jr:50:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:50:13 καὶ συντρίψει τοὺς στύλους Ἡλίου πόλεως τοὺς ἐν Ων καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν κατακαύσει ἐν πυρί.
Jr:50:13 (Jeremiah 50:13 And he shall break to pieces the pillars of Heliopolis that are in On, and shall burn their houses with fire.
Jr:50:13 Połamie też stele Domu Słońca, który się znajduje w kraju egipskim, a domy bóstw egipskich zniszczy ogniem». (Jr 43:13 BT_4)
Jr:50:13 καὶ συντρίψει τοὺς στύλους Ἡλίου πόλεως τοὺς ἐν Ων καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν κατακαύσει ἐν πυρί.
Jr:50:13 καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἐν Ων [LXX]; ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ἐν πῦρ, -ρός, τό
Jr:50:13 I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Filar Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dalej [miasto z]; kto/, który/, który; by być I też, nawet, mianowicie Dom On/ona/to/to samo Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Jr:50:13 kai\ suntri/PSei tou\s stu/lous *(Eli/ou po/leOs tou\s e)n *On kai\ ta\s oi)ki/as au)tO=n katakau/sei e)n puri/.
Jr:50:13 kai syntriPSei tus stylus hEliu poleOs tus en On kai tas oikias autOn katakausei en pyri.
Jr:50:13 C VF_FAI3S RA_APM N2_APM N2_GSM N3I_GSF RA_APM P N_DS C RA_APF N1A_APF RD_GPM VF_FAI3S P N3_DSN
Jr:50:13 and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the pillar Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry city the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among On [city of]; who/whom/which; to be and also, even, namely the house he/she/it/same to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Jr:50:13 and he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical) the (acc) pillars (acc) Elijah (gen); sun (gen) city (gen) the (acc) in/among/by (+dat) On (indecl); who/whom/which (gen); while being (nom) and the (acc) house (gen), houses (acc) them/same (gen) he/she/it-will-BURNED UP, you(sg)-will-be-BURNED UP-ed (classical) in/among/by (+dat) fire (dat)
Jr:50:13 Jr_50:13_1 Jr_50:13_2 Jr_50:13_3 Jr_50:13_4 Jr_50:13_5 Jr_50:13_6 Jr_50:13_7 Jr_50:13_8 Jr_50:13_9 Jr_50:13_10 Jr_50:13_11 Jr_50:13_12 Jr_50:13_13 Jr_50:13_14 Jr_50:13_15 Jr_50:13_16
Jr:50:13 x x x x x x x x x x x x x x x x