Jr:51:1 Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν ἅπασιν τοῖς Ιουδαίοις τοῖς κατοικοῦσιν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ τοῖς καθημένοις ἐν Μαγδώλῳ καὶ ἐν Ταφνας καὶ ἐν γῇ Παθουρης λέγων
Jr:51:1 51:1 THE WORD THAT CAME TO JEREMIAS for all the Jews dwelling in the land of Egypt, and for those settled in Magdolo and in Taphnas, and in the land of Pathura, saying,
Jr:51:1 Słowo, jakie zostało skierowane do Jeremiasza - dla wszystkich ludzi z Judy mieszkających w kraju egipskim, dla mieszkających w Migdol, w Tachpanches, w Nof oraz w kraju Patros. (Jr 44:1 BT_4)
Jr:51:1 λόγος γενόμενος πρὸς Ιερεμιαν ἅπασιν τοῖς Ιουδαίοις τοῖς κατοικοῦσιν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ τοῖς καθημένοις ἐν Μαγδώλῳ καὶ ἐν Ταφνας καὶ ἐν γῇ Παθουρης λέγων
Jr:51:1 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) πρός Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν καί ἐν καί ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:51:1 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By stawać się stawaj się, zdarzaj się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeremiasz Każdy Żydowski By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia By mówić/opowiadaj
Jr:51:1 *(o lo/gos o( geno/menos pro\s *ieremian a(/pasin toi=s *ioudai/ois toi=s katoikou=sin e)n gE=| *ai)gu/ptO| kai\ toi=s kaTEme/nois e)n *magdO/lO| kai\ e)n *tafnas kai\ e)n gE=| *paTourEs le/gOn
Jr:51:1 o logos ho genomenos pros ieremian hapasin tois iudaiois tois katoikusin en gE aigyptO kai tois kaTEmenois en magdOlO kai en tafnas kai en gE paTurEs legOn
Jr:51:1 RA_NSM N2_NSM RA_NSM VB_AMPNSM P N1T_ASM A3P_DPM RA_DPM N2_DPM RA_DPM V2_PAPDPM P N1_DSF N2_DSF C RA_DPM V5_PMPDPM P N2_DS C P N_DS C P N1_DSF N_GSM V1_PAPNSM
Jr:51:1 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the to become become, happen toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah every the Jewish the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] and also, even, namely the to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć to say/tell
Jr:51:1 the (nom) word (nom) the (nom) upon being-BECOME-ed (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Jeremiah (acc) all (dat) the (dat) Jewish ([Adj] dat) the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) and the (dat) while being-SIT-ed (dat) in/among/by (+dat) and in/among/by (+dat) and in/among/by (+dat) earth/land (dat) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:51:1 Jr_51:1_1 Jr_51:1_2 Jr_51:1_3 Jr_51:1_4 Jr_51:1_5 Jr_51:1_6 Jr_51:1_7 Jr_51:1_8 Jr_51:1_9 Jr_51:1_10 Jr_51:1_11 Jr_51:1_12 Jr_51:1_13 Jr_51:1_14 Jr_51:1_15 Jr_51:1_16 Jr_51:1_17 Jr_51:1_18 Jr_51:1_19 Jr_51:1_20 Jr_51:1_21 Jr_51:1_22 Jr_51:1_23 Jr_51:1_24 Jr_51:1_25 Jr_51:1_26 Jr_51:1_27
Jr:51:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:2 Οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Ὑμεῖς ἑωράκατε πάντα τὰ κακά, ἃ ἐπήγαγον ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα, καὶ ἰδού εἰσιν ἔρημοι ἀπὸ ἐνοίκων
Jr:51:2 (Jeremiah 51:2 Thus has the Lord God of Israel said; Ye have seen all the evils which I have brought upon Jerusalem, and upon the cities of Juda; and, behold, they are desolate without inhabitants,
Jr:51:2 «To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Widzieliście całe nieszczęście, jakie sprowadziłem na Jerozolimę i na wszystkie miasta judzkie. Są one dzisiaj ruiną i nie ma w nich mieszkańców, (Jr 44:2 BT_4)
Jr:51:2 Οὕτως εἶπεν κύριος θεὸς Ισραηλ Ὑμεῖς ἑωράκατε πάντα τὰ κακά, ἐπήγαγον ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα, καὶ ἰδού εἰσιν ἔρημοι ἀπὸ ἐνοίκων
Jr:51:2 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ἀπό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -)
Jr:51:2 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle Kto/, który/, który Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By iść; by być Odludzie; by leżeć odłogiem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mieszkać w
Jr:51:2 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios o( Teo\s *israEl *(umei=s e(Ora/kate pa/nta ta\ kaka/, a(/ e)pE/gagon e)pi\ *ierousalEm kai\ e)pi\ ta\s po/leis *iouda, kai\ i)dou/ ei)sin e)/rEmoi a)po\ e)noi/kOn
Jr:51:2 hutOs eipen kyrios ho Teos israEl ymeis heOrakate panta ta kaka, ha epEgagon epi ierusalEm kai epi tas poleis iuda, kai idu eisin erEmoi apo enoikOn
Jr:51:2 D VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RP_NP VX_XAI2P A3_APN RA_APN A1_APN RR_APN VBI_AAI3P P N_ASF C P RA_APF N3I_APF N_GSM C I V9_PAI3P N2_NPF P V2_PAPNSM
Jr:51:2 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil who/whom/which to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city Judas/Judah and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to go; to be wilderness; to lay waste from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to dwell in
Jr:51:2 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) you(pl) (nom) you(pl)-have-SEE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I-UPON-LEAD-ed, they-UPON-LEAD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) cities (acc, nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-GO-ing; they-are wilderness ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LAY-ing-WASTE, you(sg)-are-being-LAY-ed-WASTE, you(sg)-are-being-LAY-ed-WASTE (classical), he/she/it-should-be-LAY-ing-WASTE, you(sg)-should-be-being-LAY-ed-WASTE, he/she/it-happens-to-be-LAY-ing-WASTE (opt) away from (+gen) while DWELL-ing-IN (nom)
Jr:51:2 Jr_51:2_1 Jr_51:2_2 Jr_51:2_3 Jr_51:2_4 Jr_51:2_5 Jr_51:2_6 Jr_51:2_7 Jr_51:2_8 Jr_51:2_9 Jr_51:2_10 Jr_51:2_11 Jr_51:2_12 Jr_51:2_13 Jr_51:2_14 Jr_51:2_15 Jr_51:2_16 Jr_51:2_17 Jr_51:2_18 Jr_51:2_19 Jr_51:2_20 Jr_51:2_21 Jr_51:2_22 Jr_51:2_23 Jr_51:2_24 Jr_51:2_25 Jr_51:2_26
Jr:51:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:3 ἀπὸ προσώπου πονηρίας αὐτῶν, ἧς ἐποίησαν παραπικρᾶναί με πορευθέντες θυμιᾶν θεοῖς ἑτέροις, οἷς οὐκ ἔγνωτε.
Jr:51:3 (Jeremiah 51:3 because of their wickedness, which they have wrought to provoke me, by going to burn incense to other gods, whom ye knew not.
Jr:51:3 za ich nieprawość, którą popełniali, aby Mnie pobudzać do gniewu. Chodzili składać ofiary i służyć obcym bogom, których nie znali ani oni, ani wasi przodkowie. (Jr 44:3 BT_4)
Jr:51:3 ἀπὸ προσώπου πονηρίας αὐτῶν, ἧς ἐποίησαν παραπικρᾶναί με πορευθέντες θυμιᾶν θεοῖς ἑτέροις, οἷς οὐκ ἔγνωτε.
Jr:51:3 ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό πονηρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Jr:51:3 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Bezeceństwo On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób By rozgoryczać Ja By iść By palić kadzidło Bóg  Inny Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Jr:51:3 a)po\ prosO/pou ponEri/as au)tO=n, E(=s e)poi/Esan parapikra=nai/ me poreuTe/ntes Tumia=n Teoi=s e(te/rois, oi(=s ou)k e)/gnOte.
Jr:51:3 apo prosOpu ponErias autOn, hEs epoiEsan parapikranai me poreuTentes Tymian Teois heterois, hois uk egnOte.
Jr:51:3 P N2N_GSN N1A_GSF RD_GPM RR_GSF VAI_AAI3P VA_AAN RP_AS VC_APPNPM V3_PAN N2_DPM A1A_DPM RR_DPM D VZI_AAI2P
Jr:51:3 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face wickedness he/she/it/same who/whom/which to do/make to embitter I to go to burn incense god [see theology] other who/whom/which οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize.
Jr:51:3 away from (+gen) face (gen) wickedness (gen), wickednesss (acc) them/same (gen) who/whom/which (gen) they-DO/MAKE-ed to-EMBITTER, be-you(sg)-EMBITTER-ed!, he/she/it-happens-to-EMBITTER (opt) me (acc) upon being-GO-ed (nom|voc) to-be-BURN-ing-INCENSE gods (dat) other (dat) who/whom/which (dat) not you(pl)-KNOW-ed
Jr:51:3 Jr_51:3_1 Jr_51:3_2 Jr_51:3_3 Jr_51:3_4 Jr_51:3_5 Jr_51:3_6 Jr_51:3_7 Jr_51:3_8 Jr_51:3_9 Jr_51:3_10 Jr_51:3_11 Jr_51:3_12 Jr_51:3_13 Jr_51:3_14 Jr_51:3_15
Jr:51:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:4 καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς τοὺς παῖδάς μου τοὺς προφήτας ὄρθρου καὶ ἀπέστειλα λέγων Μὴ ποιήσητε τὸ πρᾶγμα τῆς μολύνσεως ταύτης, ἧς ἐμίσησα.
Jr:51:4 (Jeremiah 51:4 yet I sent to you my servants the prophets early in the morning, and I sent, saying, Do not ye this abominable thing which I hate.
Jr:51:4 Mimo że posyłałem do was nieustannie wszystkich moich sług, proroków, by mówili: "Nie czyńcie przecież tych wstrętnych rzeczy, których nienawidzę!" (Jr 44:4 BT_4)
Jr:51:4 καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς τοὺς παῖδάς μου τοὺς προφήτας ὄρθρου καὶ ἀπέστειλα λέγων Μὴ ποιήσητε τὸ πρᾶγμα τῆς μολύνσεως ταύτης, ἧς ἐμίσησα.
Jr:51:4 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὄρθρος, -ου, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) μή ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)
Jr:51:4 I też, nawet, mianowicie zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty Dziecka/służący Ja Prorok Świtaj I też, nawet, mianowicie zamawiać By mówić/opowiadaj Nie By czynić/rób Sprawa [zobacz pragmatyczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt
Jr:51:4 kai\ a)pe/steila pro\s u(ma=s tou\s pai=da/s mou tou\s profE/tas o)/rTrou kai\ a)pe/steila le/gOn *mE\ poiE/sEte to\ pra=gma tE=s molu/nseOs tau/tEs, E(=s e)mi/sEsa.
Jr:51:4 kai apesteila pros hymas tus paidas mu tus profEtas orTru kai apesteila legOn mE poiEsEte to pragma tEs molynseOs tautEs, hEs emisEsa.
Jr:51:4 C VAI_AAI1S P RP_AP RA_APM N3D_APM RP_GS RA_APM N1M_APM N2_GSM C VAI_AAI1S V1_PAPNSM D VA_AAS2P RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N3I_GSF RD_GSF RR_GSF VAI_AAI1S
Jr:51:4 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) you the child/servant I the prophet dawn and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to say/tell not to do/make the matter [see pragmatic] the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to destest dislike, detest, hate, abominate
Jr:51:4 and I-ORDER FORTH-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) the (acc) children/servants (acc) me (gen) the (acc) prophets (acc) dawn (gen) and I-ORDER FORTH-ed while SAY/TELL-ing (nom) not you(pl)-should-DO/MAKE the (nom|acc) matter (nom|acc|voc) the (gen) this (gen) who/whom/which (gen) I-DESTEST-ed
Jr:51:4 Jr_51:4_1 Jr_51:4_2 Jr_51:4_3 Jr_51:4_4 Jr_51:4_5 Jr_51:4_6 Jr_51:4_7 Jr_51:4_8 Jr_51:4_9 Jr_51:4_10 Jr_51:4_11 Jr_51:4_12 Jr_51:4_13 Jr_51:4_14 Jr_51:4_15 Jr_51:4_16 Jr_51:4_17 Jr_51:4_18 Jr_51:4_19 Jr_51:4_20 Jr_51:4_21 Jr_51:4_22
Jr:51:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:5 καὶ οὐκ ἤκουσάν μου καὶ οὐκ ἔκλιναν τὸ οὖς αὐτῶν ἀποστρέψαι ἀπὸ τῶν κακῶν αὐτῶν πρὸς τὸ μὴ θυμιᾶν θεοῖς ἑτέροις.
Jr:51:5 (Jeremiah 51:5 But they hearkened not to me, and inclined not their ear to turn from their wickedness, so as not to burn incense to strange gods.
Jr:51:5 nie chcieli słuchać ani nie nakłonili swych uszu, by się odwrócić od swej nieprawości i by nie składać ofiar obcym bogom. (Jr 44:5 BT_4)
Jr:51:5 καὶ οὐκ ἤκουσάν μου καὶ οὐκ ἔκλιναν τὸ οὖς αὐτῶν ἀποστρέψαι ἀπὸ τῶν κακῶν αὐτῶν πρὸς τὸ μὴ θυμιᾶν θεοῖς ἑτέροις.
Jr:51:5 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό μή θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Jr:51:5 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Ucho On/ona/to/to samo By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie By palić kadzidło Bóg  Inny
Jr:51:5 kai\ ou)k E)/kousa/n mou kai\ ou)k e)/klinan to\ ou)=s au)tO=n a)postre/PSai a)po\ tO=n kakO=n au)tO=n pro\s to\ mE\ Tumia=n Teoi=s e(te/rois.
Jr:51:5 kai uk Ekusan mu kai uk eklinan to us autOn apostrePSai apo tOn kakOn autOn pros to mE Tymian Teois heterois.
Jr:51:5 C D VAI_AAI3P RP_GS C D VAI_AAI3P RA_ASN N3_ASN RD_GPM VA_AAN P RA_GPN A1_GPN RD_GPM P RA_ASN D V3_PAN N2_DPM A1A_DPM
Jr:51:5 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to bend/wane [see incline, decline, recline] the ear he/she/it/same to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wickedly to do evil; to make things difficult for he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the not to burn incense god [see theology] other
Jr:51:5 and not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed me (gen) and not they-BEND/WANE-ed the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) them/same (gen) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) away from (+gen) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-BURN-ing-INCENSE gods (dat) other (dat)
Jr:51:5 Jr_51:5_1 Jr_51:5_2 Jr_51:5_3 Jr_51:5_4 Jr_51:5_5 Jr_51:5_6 Jr_51:5_7 Jr_51:5_8 Jr_51:5_9 Jr_51:5_10 Jr_51:5_11 Jr_51:5_12 Jr_51:5_13 Jr_51:5_14 Jr_51:5_15 Jr_51:5_16 Jr_51:5_17 Jr_51:5_18 Jr_51:5_19 Jr_51:5_20 Jr_51:5_21
Jr:51:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:6 καὶ ἔσταξεν ἡ ὀργή μου καὶ ὁ θυμός μου καὶ ἐξεκαύθη ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ, καὶ ἐγενήθησαν εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη.
Jr:51:6 (Jeremiah 51:6 So mine anger and my wrath dropped upon them, and was kindled in the gates of Juda, and in the streets of Jerusalem; and they became a desolation and a waste, as at this day.
Jr:51:6 Wybuchł więc mój wielki gniew i zapłonął przeciw miastom judzkim, przeciw ulicom Jerozolimy, tak że zostały obrócone w ruinę i pustkowie, jak to trwa do dziś. (Jr 44:6 BT_4)
Jr:51:6 καὶ ἔσταξεν ὀργή μου καὶ θυμός μου καὶ ἐξεκαύθη ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ, καὶ ἐγενήθησαν εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον ὡς ἡμέρα αὕτη.
Jr:51:6 καί στάζω [LXX] (σταζ-, σταξ-, σταξ- or 2nd σταγ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ἐν πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἔξω·θεν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ἐρήμωσις, -εως, ἡ; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί εἰς[1] ἄβατος ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:51:6 I też, nawet, mianowicie By spadać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja I też, nawet, mianowicie By zapłonąć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Od zewnątrz Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Spustoszenie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Jak/jak Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:51:6 kai\ e)/staXen E( o)rgE/ mou kai\ o( Tumo/s mou kai\ e)Xekau/TE e)n po/lesin *iouda kai\ e)/XOTen *ierousalEm, kai\ e)genE/TEsan ei)s e)rE/mOsin kai\ ei)s a)/baton O(s E( E(me/ra au(/tE.
Jr:51:6 kai estaXen hE orgE mu kai ho Tymos mu kai eXekauTE en polesin iuda kai eXOTen ierusalEm, kai egenETEsan eis erEmOsin kai eis abaton hOs hE hEmera hautE.
Jr:51:6 C VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C RA_NSM N2_NSM RP_GS C VCI_API3S P N3I_DPF N_GSM C D N_GSF C VCI_API3P P N3I_ASF C P A1B_ASM C RA_NSF N1A_NSF RD_NSF
Jr:51:6 and also, even, namely to drop the wrath fume, anger, rage I and also, even, namely the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I and also, even, namely to inflame in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city Judas/Judah and also, even, namely from the outside Jerusalem [city of] and also, even, namely to become become, happen into (+acc) devastation; to lay waste and also, even, namely into (+acc) ć as/like the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:51:6 and he/she/it-DROP-ed the (nom) wrath (nom|voc) me (gen) and the (nom) wrath (nom) me (gen) and he/she/it-was-INFLAME-ed in/among/by (+dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) and from the outside Jerusalem (indecl) and they-were-BECOME-ed into (+acc) devastation (acc); they-should-be-LAY-ing-WASTE and into (+acc) as/like the (nom) day (nom|voc) this (nom)
Jr:51:6 Jr_51:6_1 Jr_51:6_2 Jr_51:6_3 Jr_51:6_4 Jr_51:6_5 Jr_51:6_6 Jr_51:6_7 Jr_51:6_8 Jr_51:6_9 Jr_51:6_10 Jr_51:6_11 Jr_51:6_12 Jr_51:6_13 Jr_51:6_14 Jr_51:6_15 Jr_51:6_16 Jr_51:6_17 Jr_51:6_18 Jr_51:6_19 Jr_51:6_20 Jr_51:6_21 Jr_51:6_22 Jr_51:6_23 Jr_51:6_24 Jr_51:6_25 Jr_51:6_26 Jr_51:6_27 Jr_51:6_28
Jr:51:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:7 καὶ νῦν οὕτως εἶπεν κύριος παντοκράτωρ Ἵνα τί ὑμεῖς ποιεῖτε κακὰ μεγάλα ἐπὶ ψυχαῖς ὑμῶν ἐκκόψαι ὑμῶν ἄνθρωπον καὶ γυναῖκα, νήπιον καὶ θηλάζοντα ἐκ μέσου Ιουδα πρὸς τὸ μὴ καταλειφθῆναι ὑμῶν μηδένα,
Jr:51:7 (Jeremiah 51:7 And now thus has the Lord Almighty said, Wherefore do ye commit these great evils against your souls? to cut off man and woman of you, infant and suckling from the midst of Juda, to the end that not one of you should be left;
Jr:51:7 A teraz to mówi Pan, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: Dlaczego sprowadzacie wielkie nieszczęście na samych siebie, przyczyniając się do wyniszczenia spośród Judy mężczyzn, kobiet, dzieci i niemowląt, tak że nie pozostanie z was nawet reszta? (Jr 44:7 BT_4)
Jr:51:7 καὶ νῦν οὕτως εἶπεν κύριος παντοκράτωρ Ἵνα τί ὑμεῖς ποιεῖτε κακὰ μεγάλα ἐπὶ ψυχαῖς ὑμῶν ἐκκόψαι ὑμῶν ἄνθρωπον καὶ γυναῖκα, νήπιον καὶ θηλάζοντα ἐκ μέσου Ιουδα πρὸς τὸ μὴ καταλειφθῆναι ὑμῶν μηδένα,
Jr:51:7 καί νῦν οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐπί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι νήπιος -ία -ον καί θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό μή κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν
Jr:51:7 I też, nawet, mianowicie Teraz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By czynić/rób Niegodziwie by czynić źle Wielki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty By ścinać/precz wykorzeniaj Ty Ludzki I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Noworodek I też, nawet, mianowicie By karmić piersią pielęgniarkę, ssać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Judasz/Juda Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ty Nie jeden
Jr:51:7 kai\ nu=n ou(/tOs ei)=pen ku/rios pantokra/tOr *(/ina ti/ u(mei=s poiei=te kaka\ mega/la e)pi\ PSuCHai=s u(mO=n e)kko/PSai u(mO=n a)/nTrOpon kai\ gunai=ka, nE/pion kai\ TEla/DZonta e)k me/sou *iouda pro\s to\ mE\ kataleifTE=nai u(mO=n mEde/na,
Jr:51:7 kai nyn hutOs eipen kyrios pantokratOr hina ti hymeis poieite kaka megala epi PSyCHais hymOn ekkoPSai hymOn anTrOpon kai gynaika, nEpion kai TElaDZonta ek mesu iuda pros to mE kataleifTEnai hymOn mEdena,
Jr:51:7 C D D VBI_AAI3S N2_NSM N3R_NSM C RI_ASN RP_NP V2_PAI2P A1_APN A1_APN P N1_DPF RP_GP VA_AAN RP_GP N2_ASM C N3K_ASF A1A_ASM C V1_PAPASM P A1_GSM N_GSM P RA_ASN D VV_APN RP_GP A3_ASM
Jr:51:7 and also, even, namely now thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to do/make wickedly to do evil great upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you to cut down/off extirpate you human and also, even, namely woman/wife infant and also, even, namely to suckle nurse, suck out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done Judas/Judah toward (+acc,+gen,+dat) the not to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up you not one
Jr:51:7 and now thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(pl) (nom) you(pl)-are-DO/MAKE-ing, be-you(pl)-DO/MAKE-ing! wickedly ([Adj] nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) lifes (dat) you(pl) (gen) to-EXTIRPATE, be-you(sg)-EXTIRPATE-ed!, he/she/it-happens-to-EXTIRPATE (opt) you(pl) (gen) human (acc) and woman/wife (acc) infant ([Adj] acc, nom|acc|voc) and while SUCKLE-ing (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! Judas/Judah (gen, voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-LEAVE-ed-BEHIND you(pl) (gen) not one (acc)
Jr:51:7 Jr_51:7_1 Jr_51:7_2 Jr_51:7_3 Jr_51:7_4 Jr_51:7_5 Jr_51:7_6 Jr_51:7_7 Jr_51:7_8 Jr_51:7_9 Jr_51:7_10 Jr_51:7_11 Jr_51:7_12 Jr_51:7_13 Jr_51:7_14 Jr_51:7_15 Jr_51:7_16 Jr_51:7_17 Jr_51:7_18 Jr_51:7_19 Jr_51:7_20 Jr_51:7_21 Jr_51:7_22 Jr_51:7_23 Jr_51:7_24 Jr_51:7_25 Jr_51:7_26 Jr_51:7_27 Jr_51:7_28 Jr_51:7_29 Jr_51:7_30 Jr_51:7_31 Jr_51:7_32
Jr:51:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:8 παραπικρᾶναί με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ὑμῶν θυμιᾶν θεοῖς ἑτέροις ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, εἰς ἣν εἰσήλθατε ἐνοικεῖν ἐκεῖ, ἵνα ἐκκοπῆτε καὶ ἵνα γένησθε εἰς κατάραν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν τῆς γῆς;
Jr:51:8 (Jeremiah 51:8 by provoking me with the works of your hands, to burn incense to other gods in the land of Egypt, into which ye entered to dwell there, that ye might be cut off, and that ye might become a curse and a reproach among all the nations of the earth?
Jr:51:8 Dlaczego pobudzacie Mnie do gniewu uczynkami waszych rąk, składając ofiary obcym bogom w ziemi egipskiej, gdzieście się osiedlili na wytępienie i na przekleństwo, i urągowisko u wszystkich narodów ziemi? (Jr 44:8 BT_4)
Jr:51:8 παραπικρᾶναί με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ὑμῶν θυμιᾶν θεοῖς ἑτέροις ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, εἰς ἣν εἰσήλθατε ἐνοικεῖν ἐκεῖ, ἵνα ἐκκοπῆτε καὶ ἵνα γένησθε εἰς κατάραν καὶ εἰς ὀνειδισμὸν ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν τῆς γῆς;
Jr:51:8 παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰς[1] ὅς ἥ ὅ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -) ἐκεῖ ἵνα ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) καί ἵνα γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] κατ·άρα, -ας, ἡ καί εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:51:8 By rozgoryczać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ręka; gorzej Ty By palić kadzidło Bóg  Inny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By wchodzić By mieszkać w Tam żeby / ażeby / bo By ścinać/precz wykorzeniaj I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Klnij I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Obrażaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Ziemi/ziemia
Jr:51:8 parapikra=nai/ me e)n toi=s e)/rgois tO=n CHeirO=n u(mO=n Tumia=n Teoi=s e(te/rois e)n gE=| *ai)gu/ptO|, ei)s E(\n ei)sE/lTate e)noikei=n e)kei=, i(/na e)kkopE=te kai\ i(/na ge/nEsTe ei)s kata/ran kai\ ei)s o)neidismo\n e)n pa=sin toi=s e)/Tnesin tE=s gE=s;
Jr:51:8 parapikranai me en tois ergois tOn CHeirOn hymOn Tymian Teois heterois en gE aigyptO, eis hEn eisElTate enoikein ekei, hina ekkopEte kai hina genEsTe eis kataran kai eis oneidismon en pasin tois eTnesin tEs gEs;
Jr:51:8 VA_AMD2S RP_AS P RA_DPN N2N_DPN RA_GPF N3_GPF RP_GP V3_PAN N2_DPM A1A_DPM P N1_DSF N2_DSF P RR_ASF VBI_AAI2P V2_PAN D C VA_AAS2P C C VB_AMS2P P N1A_ASF C P N2_ASM P A3_DPN RA_DPN N3E_DPN RA_GSF N1_GSF
Jr:51:8 to embitter I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work the hand; worse you to burn incense god [see theology] other in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] into (+acc) who/whom/which to enter to dwell in there so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to cut down/off extirpate and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to become become, happen into (+acc) curse and also, even, namely into (+acc) insult in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the earth/land
Jr:51:8 to-EMBITTER, be-you(sg)-EMBITTER-ed!, he/she/it-happens-to-EMBITTER (opt) me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(pl) (gen) to-be-BURN-ing-INCENSE gods (dat) other (dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) into (+acc) who/whom/which (acc) you(pl)-ENTER-ed to-be-DWELL-ing-IN there so that / in order to /because be-you(pl)-EXTIRPATE-ed!, you(pl)-should-be-EXTIRPATE-ed and so that / in order to /because you(pl)-should-be-BECOME-ed into (+acc) curse (acc) and into (+acc) insult (acc) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) nations (dat) the (gen) earth/land (gen)
Jr:51:8 Jr_51:8_1 Jr_51:8_2 Jr_51:8_3 Jr_51:8_4 Jr_51:8_5 Jr_51:8_6 Jr_51:8_7 Jr_51:8_8 Jr_51:8_9 Jr_51:8_10 Jr_51:8_11 Jr_51:8_12 Jr_51:8_13 Jr_51:8_14 Jr_51:8_15 Jr_51:8_16 Jr_51:8_17 Jr_51:8_18 Jr_51:8_19 Jr_51:8_20 Jr_51:8_21 Jr_51:8_22 Jr_51:8_23 Jr_51:8_24 Jr_51:8_25 Jr_51:8_26 Jr_51:8_27 Jr_51:8_28 Jr_51:8_29 Jr_51:8_30 Jr_51:8_31 Jr_51:8_32 Jr_51:8_33 Jr_51:8_34 Jr_51:8_35
Jr:51:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:9 μὴ ἐπιλέλησθε ὑμεῖς τῶν κακῶν τῶν πατέρων ὑμῶν καὶ τῶν κακῶν τῶν βασιλέων Ιουδα καὶ τῶν κακῶν τῶν ἀρχόντων ὑμῶν καὶ τῶν κακῶν τῶν γυναικῶν ὑμῶν, ὧν ἐποίησαν ἐν γῇ Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ;
Jr:51:9 (Jeremiah 51:9 Have ye forgotten the sins of your fathers, and the sins of the kings of Juda, and the sins of your princes, and the sins of your wives, which they wrought in the land of Juda, and in the streets of Jerusalem?
Jr:51:9 Czy zapomnieliście o nieprawościach waszych przodków, nieprawościach królów judzkich, nieprawościach ich żon, swoich własnych nieprawościach i o nieprawościach waszych żon, jakie popełnialiście w kraju judzkim i na ulicach Jerozolimy? (Jr 44:9 BT_4)
Jr:51:9 μὴ ἐπιλέλησθε ὑμεῖς τῶν κακῶν τῶν πατέρων ὑμῶν καὶ τῶν κακῶν τῶν βασιλέων Ιουδα καὶ τῶν κακῶν τῶν ἀρχόντων ὑμῶν καὶ τῶν κακῶν τῶν γυναικῶν ὑμῶν, ὧν ἐποίησαν ἐν γῇ Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ;
Jr:51:9 μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἔξω·θεν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:51:9 Nie By zaniedbywać Ty Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Ojciec Ty I też, nawet, mianowicie Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Władca; by zaczynać się Ty I też, nawet, mianowicie Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Kobiety/żona Ty Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Od zewnątrz Jerozolima [miasto z]
Jr:51:9 mE\ e)pile/lEsTe u(mei=s tO=n kakO=n tO=n pate/rOn u(mO=n kai\ tO=n kakO=n tO=n basile/On *iouda kai\ tO=n kakO=n tO=n a)rCHo/ntOn u(mO=n kai\ tO=n kakO=n tO=n gunaikO=n u(mO=n, O(=n e)poi/Esan e)n gE=| *iouda kai\ e)/XOTen *ierousalEm;
Jr:51:9 mE epilelEsTe hymeis tOn kakOn tOn paterOn hymOn kai tOn kakOn tOn basileOn iuda kai tOn kakOn tOn arCHontOn hymOn kai tOn kakOn tOn gynaikOn hymOn, hOn epoiEsan en gE iuda kai eXOTen ierusalEm;
Jr:51:9 D VX_XMI2P RP_NP RA_GPN A1_GPN RA_GPM N3_GPM RP_GP C RA_GPN A1_GPN RA_GPM N3V_GPM N_GSM C RA_GPN A1_GPN RA_GPM N3_GPM RP_GP C RA_GPN A1_GPN RA_GPF N3K_GPF RP_GP RR_GPM VAI_AAI3P P N1_DSF N_GSM C D N_GSF
Jr:51:9 not to neglect you the wickedly to do evil; to make things difficult for the father you and also, even, namely the wickedly to do evil; to make things difficult for the king Judas/Judah and also, even, namely the wickedly to do evil; to make things difficult for the ruler; to begin you and also, even, namely the wickedly to do evil; to make things difficult for the woman/wife you who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Judas/Judah and also, even, namely from the outside Jerusalem [city of]
Jr:51:9 not you(pl)-have-been-NEGLECT-ed, be-you(pl)-having-been-NEGLECT-ed!, you(pl)-had-been-NEGLECT-ed! you(pl) (nom) the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) the (gen) fathers (gen) you(pl) (gen) and the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) the (gen) kings (gen) Judas/Judah (gen, voc) and the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) you(pl) (gen) and the (gen) wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) the (gen) women/wives (gen) you(pl) (gen) who/whom/which (gen) they-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) earth/land (dat) Judas/Judah (gen, voc) and from the outside Jerusalem (indecl)
Jr:51:9 Jr_51:9_1 Jr_51:9_2 Jr_51:9_3 Jr_51:9_4 Jr_51:9_5 Jr_51:9_6 Jr_51:9_7 Jr_51:9_8 Jr_51:9_9 Jr_51:9_10 Jr_51:9_11 Jr_51:9_12 Jr_51:9_13 Jr_51:9_14 Jr_51:9_15 Jr_51:9_16 Jr_51:9_17 Jr_51:9_18 Jr_51:9_19 Jr_51:9_20 Jr_51:9_21 Jr_51:9_22 Jr_51:9_23 Jr_51:9_24 Jr_51:9_25 Jr_51:9_26 Jr_51:9_27 Jr_51:9_28 Jr_51:9_29 Jr_51:9_30 Jr_51:9_31 Jr_51:9_32 Jr_51:9_33 Jr_51:9_34
Jr:51:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:10 καὶ οὐκ ἐπαύσαντο ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ οὐκ ἀντείχοντο τῶν προσταγμάτων μου, ὧν ἔδωκα κατὰ πρόσωπον τῶν πατέρων αὐτῶν.
Jr:51:10 (Jeremiah 51:10 And have not ceased even to this day, and they have not kept to my ordinances, which I set before their fathers.
Jr:51:10 Do dziś nie okazali skruchy ani lęku, ani nie postępowali według mojego Prawa i moich przykazań, jakie nałożyłem wam i waszym przodkom. (Jr 44:10 BT_4)
Jr:51:10 καὶ οὐκ ἐπαύσαντο ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ οὐκ ἀντείχοντο τῶν προσταγμάτων μου, ὧν ἔδωκα κατὰ πρόσωπον τῶν πατέρων αὐτῶν.
Jr:51:10 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀντ·έχω (αντ+εχ-, ανθ+εξ-, 2nd αντι+σχ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:51:10 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przestawać Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By opierać się dotrzymuj, wytrzymuj, niedźwiedź, trwaj, długo służ, trwaj, opieraj się, stój, pozostawaj Ja Kto/, który/, który By dawać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ojciec On/ona/to/to samo
Jr:51:10 kai\ ou)k e)pau/santo e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs kai\ ou)k a)ntei/CHonto tO=n prostagma/tOn mou, O(=n e)/dOka kata\ pro/sOpon tO=n pate/rOn au)tO=n.
Jr:51:10 kai uk epausanto heOs tEs hEmeras tautEs kai uk anteiCHonto tOn prostagmatOn mu, hOn edOka kata prosOpon tOn paterOn autOn.
Jr:51:10 C D VAI_AMI3P P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C D V1I_IMI3P RA_GPN N3M_GPN RP_GS RR_GPN VAI_AAI1S P N2N_ASN RA_GPM N3_GPM RD_GPM
Jr:51:10 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to cease until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to resist abide, hold out, bear, endure, wear, endure, withstand, stand, stay the ć I who/whom/which to give down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the father he/she/it/same
Jr:51:10 and not they-were-CEASE-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) and not they-were-being-RESIST-ed the (gen) me (gen) who/whom/which (gen) I-GIVE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) fathers (gen) them/same (gen)
Jr:51:10 Jr_51:10_1 Jr_51:10_2 Jr_51:10_3 Jr_51:10_4 Jr_51:10_5 Jr_51:10_6 Jr_51:10_7 Jr_51:10_8 Jr_51:10_9 Jr_51:10_10 Jr_51:10_11 Jr_51:10_12 Jr_51:10_13 Jr_51:10_14 Jr_51:10_15 Jr_51:10_16 Jr_51:10_17 Jr_51:10_18 Jr_51:10_19 Jr_51:10_20
Jr:51:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:11 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐφίστημι τὸ πρόσωπόν μου
Jr:51:11 (Jeremiah 51:11 Therefore thus saith the Lord; Behold I do set my face against you
Jr:51:11 Dlatego to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto zwrócę swe oblicze przeciw wam na wasze nieszczęście, by wyniszczyć wszystkich ludzi z Judy. (Jr 44:11 BT_4)
Jr:51:11 διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐφίστημι τὸ πρόσωπόν μου
Jr:51:11 διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jr:51:11 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By ulegać odroczeniu Twarz Ja
Jr:51:11 dia\ tou=to ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)idou\ e)gO\ e)fi/stEmi to\ pro/sOpo/n mou
Jr:51:11 dia tuto hutOs eipen kyrios idu egO efistEmi to prosOpon mu
Jr:51:11 P RD_ASN D VBI_AAI3S N2_NSM I RP_NS V6_PAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS
Jr:51:11 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to stand over the face I
Jr:51:11 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-STand-ing-OVER the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen)
Jr:51:11 Jr_51:11_1 Jr_51:11_2 Jr_51:11_3 Jr_51:11_4 Jr_51:11_5 Jr_51:11_6 Jr_51:11_7 Jr_51:11_8 Jr_51:11_9 Jr_51:11_10 Jr_51:11_11
Jr:51:11 x x x x x x x x x x x
Jr:51:12 τοῦ ἀπολέσαι πάντας τοὺς καταλοίπους τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ πεσοῦνται· ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἐκλείψουσιν ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου καὶ ἔσονται εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἀπώλειαν καὶ εἰς κατάραν.
Jr:51:12 (Jeremiah 51:12 to destroy all the remnant that are in Egypt; and they shall fall by the sword, and by famine, and shall be consumed small and great: and they shall be for reproach, and for destruction, and for a curse.
Jr:51:12 Usunę resztę Judy, która postanowiła pójść do Egiptu, by się tam osiedlić. Wyginą wszyscy w ziemi egipskiej: padną od miecza, od głodu i wyginą od małego do wielkiego; pomrą od miecza i od głodu, staną się przedmiotem przekleństwa, zgrozy, złorzeczenia i urągowiska. (Jr 44:12 BT_4)
Jr:51:12 τοῦ ἀπολέσαι πάντας τοὺς καταλοίπους τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ πεσοῦνται· ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἐκλείψουσιν ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου καὶ ἔσονται εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἀπώλειαν καὶ εἰς κατάραν.
Jr:51:12 ὁ ἡ τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἀπό μικρός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί εἰς[1] κατ·άρα, -ας, ἡ
Jr:51:12 By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pozostawanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] Aż; świtaj Wielki I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Obrażaj I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Klnij
Jr:51:12 tou= a)pole/sai pa/ntas tou\s kataloi/pous tou\s e)n *ai)gu/ptO|, kai\ pesou=ntai· e)n r(omfai/a| kai\ e)n limO=| e)klei/PSousin a)po\ mikrou= e(/Os mega/lou kai\ e)/sontai ei)s o)neidismo\n kai\ ei)s a)pO/leian kai\ ei)s kata/ran.
Jr:51:12 tu apolesai pantas tus kataloipus tus en aigyptO, kai pesuntai· en romfaia kai en limO ekleiPSusin apo mikru heOs megalu kai esontai eis oneidismon kai eis apOleian kai eis kataran.
Jr:51:12 RA_GSN VA_AAN A3_APM RA_APM A1B_APM RA_APM P N2_DSF C VF2_FMI3P P N1A_DSF C P N2_DSM VF_FAI3P P A1A_GSM P A1_GSM C VF_FMI3P P N2_ASM C P N1A_ASF C P N1A_ASF
Jr:51:12 the to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing every all, each, every, the whole of the remaining the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing small [see micro] until; dawn great and also, even, namely to be into (+acc) insult and also, even, namely into (+acc) annihilation, destruction and also, even, namely into (+acc) curse
Jr:51:12 the (gen) to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) all (acc) the (acc) remaining ([Adj] acc) the (acc) in/among/by (+dat) Egypt (dat) and they-will-be-FALL-ed in/among/by (+dat) sword (dat) and in/among/by (+dat) famine (dat) they-will-FAIL, going-to-FAIL (fut ptcp) (dat) away from (+gen) small ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) great ([Adj] gen) and they-will-be into (+acc) insult (acc) and into (+acc) annihilation, destruction (acc) and into (+acc) curse (acc)
Jr:51:12 Jr_51:12_1 Jr_51:12_2 Jr_51:12_3 Jr_51:12_4 Jr_51:12_5 Jr_51:12_6 Jr_51:12_7 Jr_51:12_8 Jr_51:12_9 Jr_51:12_10 Jr_51:12_11 Jr_51:12_12 Jr_51:12_13 Jr_51:12_14 Jr_51:12_15 Jr_51:12_16 Jr_51:12_17 Jr_51:12_18 Jr_51:12_19 Jr_51:12_20 Jr_51:12_21 Jr_51:12_22 Jr_51:12_23 Jr_51:12_24 Jr_51:12_25 Jr_51:12_26 Jr_51:12_27 Jr_51:12_28 Jr_51:12_29 Jr_51:12_30
Jr:51:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:13 καὶ ἐπισκέψομαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ὡς ἐπεσκεψάμην ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ,
Jr:51:13 (Jeremiah 51:13 And I will visit them that dwell in the land of Egypt, as I have visited Jerusalem, with sword and with famine:
Jr:51:13 Tak samo ukarzę zamieszkujących w ziemi egipskiej, jak ukarałem Jerozolimę: mieczem, głodem i zarazą. (Jr 44:13 BT_4)
Jr:51:13 καὶ ἐπισκέψομαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ὡς ἐπεσκεψάμην ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ,
Jr:51:13 καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὡς ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί ἐν θάνατος, -ου, ὁ
Jr:51:13 I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] Jak/jak By bywać [zobacz sceptyczny] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śmierć
Jr:51:13 kai\ e)piske/PSomai e)pi\ tou\s kaTEme/nous e)n gE=| *ai)gu/ptO| O(s e)peskePSa/mEn e)pi\ *ierousalEm e)n r(omfai/a| kai\ e)n limO=| kai\ e)n Tana/tO|,
Jr:51:13 kai episkePSomai epi tus kaTEmenus en gE aigyptO hOs epeskePSamEn epi ierusalEm en romfaia kai en limO kai en TanatO,
Jr:51:13 C VF_FMI1S P RA_APM V5_PMPAPM P N1_DSF N2_DSF C VAI_AMI1S P N_ASF P N1A_DSF C P N2_DSM C P N2_DSM
Jr:51:13 and also, even, namely to visit [see skeptical] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] as/like to visit [see skeptical] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among death
Jr:51:13 and I-will-be-VISIT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-SIT-ed (acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) as/like I-was-VISIT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) sword (dat) and in/among/by (+dat) famine (dat) and in/among/by (+dat) death (dat)
Jr:51:13 Jr_51:13_1 Jr_51:13_2 Jr_51:13_3 Jr_51:13_4 Jr_51:13_5 Jr_51:13_6 Jr_51:13_7 Jr_51:13_8 Jr_51:13_9 Jr_51:13_10 Jr_51:13_11 Jr_51:13_12 Jr_51:13_13 Jr_51:13_14 Jr_51:13_15 Jr_51:13_16 Jr_51:13_17 Jr_51:13_18 Jr_51:13_19 Jr_51:13_20
Jr:51:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:14 καὶ οὐκ ἔσται σεσῳσμένος οὐθεὶς τῶν ἐπιλοίπων Ιουδα τῶν παροικούντων ἐν γῇ Αἰγύπτῳ τοῦ ἐπιστρέψαι εἰς γῆν Ιουδα, ἐφ’ ἣν αὐτοὶ ἐλπίζουσιν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι ἐκεῖ· οὐ μὴ ἐπιστρέψωσιν ἀλλ’ ἢ ἀνασεσῳσμένοι. –
Jr:51:14 (Jeremiah 51:14 and there shall not one be preserved of the remnant of Juda that sojourn in the land of Egypt, to return to the land of Juda, to which they hope in their hearts to return: they shall not return, but only they that escape.
Jr:51:14 Nikt nie ujdzie ani się nie ocali z reszty Judy, która przyszła się osiedlić w ziemi egipskiej w nadziei na powrót do ziemi judzkiej, dokąd tęsknicie z całej duszy. Nie powróci nikt, chyba tylko niedobitki». (Jr 44:14 BT_4)
Jr:51:14 καὶ οὐκ ἔσται σεσῳσμένος οὐθεὶς τῶν ἐπιλοίπων Ιουδα τῶν παροικούντων ἐν γῇ Αἰγύπτῳ τοῦ ἐπιστρέψαι εἰς γῆν Ιουδα, ἐφ’ ἣν αὐτοὶ ἐλπίζουσιν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι ἐκεῖ· οὐ μὴ ἐπιστρέψωσιν ἀλλ’ ἀνασεσῳσμένοι.
Jr:51:14 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐπί ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐκεῖ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἀλλά ἤ[1] ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-)
Jr:51:14 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Nie jeden (nic, nikt) Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z}) Judasz/Juda By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Judasz/Juda Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który On/ona/to/to samo By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By odwracać się dookoła Tam ??? Przed przydechem mocnym Nie By odwracać się dookoła Ale Albo Do ???
Jr:51:14 kai\ ou)k e)/stai sesO|sme/nos ou)Tei\s tO=n e)piloi/pOn *iouda tO=n paroikou/ntOn e)n gE=| *ai)gu/ptO| tou= e)pistre/PSai ei)s gE=n *iouda, e)f’ E(\n au)toi\ e)lpi/DZousin tai=s PSuCHai=s au)tO=n tou= e)pistre/PSai e)kei=· ou) mE\ e)pistre/PSOsin a)ll’ E)\ a)nasesO|sme/noi.
Jr:51:14 kai uk estai sesOsmenos uTeis tOn epiloipOn iuda tOn paroikuntOn en gE aigyptO tu epistrePSai eis gEn iuda, ef’ hEn autoi elpiDZusin tais PSyCHais autOn tu epistrePSai ekei· u mE epistrePSOsin all’ E anasesOsmenoi.
Jr:51:14 C D VF_FMI3S VT_XMPNSM A3_NSM RA_GPM A1B_GPM N_GSM RA_GPM V2_PAPGPM P N1_DSF N2_DSF RA_GSN VA_AAN P N1_ASF N_GSM P RR_ASF RD_NPM V1_PAI3P RA_DPF N1_DPF RD_GPM RA_GSN VA_AAN D D D VA_AAS3P C C VT_XMPNPM
Jr:51:14 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save not one (nothing, no one) the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of}) Judas/Judah the to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] the to turn around into (+acc) earth/land Judas/Judah upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which he/she/it/same to hope survive, live through, outlast, outlive the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same the to turn around there οὐχ before rough breathing not to turn around but or to ???
Jr:51:14 and not he/she/it-will-be having-been-SAVE-ed (nom) not one (nom) the (gen) Remain ([Adj] gen) Judas/Judah (gen, voc) the (gen) let-them-be-DWELL-ing--NEAR! (classical), while DWELL-ing--NEAR (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) into (+acc) earth/land (acc) Judas/Judah (gen, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc) they/same (nom) they-are-HOPE-ing, while HOPE-ing (dat) the (dat) lifes (dat) them/same (gen) the (gen) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) there not not they-should-TURN-AROUND but or having-been-???-ed (nom|voc)
Jr:51:14 Jr_51:14_1 Jr_51:14_2 Jr_51:14_3 Jr_51:14_4 Jr_51:14_5 Jr_51:14_6 Jr_51:14_7 Jr_51:14_8 Jr_51:14_9 Jr_51:14_10 Jr_51:14_11 Jr_51:14_12 Jr_51:14_13 Jr_51:14_14 Jr_51:14_15 Jr_51:14_16 Jr_51:14_17 Jr_51:14_18 Jr_51:14_19 Jr_51:14_20 Jr_51:14_21 Jr_51:14_22 Jr_51:14_23 Jr_51:14_24 Jr_51:14_25 Jr_51:14_26 Jr_51:14_27 Jr_51:14_28 Jr_51:14_29 Jr_51:14_30 Jr_51:14_31 Jr_51:14_32 Jr_51:14_33 Jr_51:14_34 Jr_51:14_35
Jr:51:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:15 καὶ ἀπεκρίθησαν τῷ Ιερεμια πάντες οἱ ἄνδρες οἱ γνόντες ὅτι θυμιῶσιν αἱ γυναῖκες αὐτῶν θεοῖς ἑτέροις καὶ πᾶσαι αἱ γυναῖκες, συναγωγὴ μεγάλη, καὶ πᾶς ὁ λαὸς οἱ καθήμενοι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν Παθουρη λέγοντες
Jr:51:15 (Jeremiah 51:15 Then all the men that knew that their wives burned incense, and all the women, a great multitude, and all the people that dwelt in the land of Egypt, in Pathura, answered Jeremias, saying,
Jr:51:15 Wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, iż żony ich składają ofiary obcym bogom, i wszystkie kobiety stojące w wielkiej gromadzie oraz cały lud mieszkający w ziemi egipskiej, w Patros, odpowiedzieli: (Jr 44:15 BT_4)
Jr:51:15 καὶ ἀπεκρίθησαν τῷ Ιερεμια πάντες οἱ ἄνδρες οἱ γνόντες ὅτι θυμιῶσιν αἱ γυναῖκες αὐτῶν θεοῖς ἑτέροις καὶ πᾶσαι αἱ γυναῖκες, συναγωγὴ μεγάλη, καὶ πᾶς λαὸς οἱ καθήμενοι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν Παθουρη λέγοντες
Jr:51:15 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό Ἰερεμίας, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό θεός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι συν·αγωγή, -ῆς, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:51:15 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Jeremiasz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By palić kadzidło Kobiety/żona On/ona/to/to samo Bóg  Inny I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Kobiety/żona Zebranie Wielki I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mówić/opowiadaj
Jr:51:15 kai\ a)pekri/TEsan tO=| *ieremia pa/ntes oi( a)/ndres oi( gno/ntes o(/ti TumiO=sin ai( gunai=kes au)tO=n Teoi=s e(te/rois kai\ pa=sai ai( gunai=kes, sunagOgE\ mega/lE, kai\ pa=s o( lao\s oi( kaTE/menoi e)n gE=| *ai)gu/ptO| e)n *paTourE le/gontes
Jr:51:15 kai apekriTEsan tO ieremia pantes hoi andres hoi gnontes hoti TymiOsin hai gynaikes autOn Teois heterois kai pasai hai gynaikes, synagOgE megalE, kai pas ho laos hoi kaTEmenoi en gE aigyptO en paTurE legontes
Jr:51:15 C VCI_API3P RA_DSM N1T_DSM A3_NPM RA_NPM N3_NPM RA_NPM VZ_AAPNPM C V3_PAI3P RA_NPF N3K_NPF RD_GPM N2_DPM A1A_DPM C A1S_NPF RA_NPF N3K_NPF N1_NSF A1_NSF C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NPM V5_PMPNPM P N1_DSF N2_DSF P N_DSM V1_PAPNPM
Jr:51:15 and also, even, namely to answer the Jeremiah every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to know i.e. recognize. because/that to burn incense the woman/wife he/she/it/same god [see theology] other and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the woman/wife gathering great and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to say/tell
Jr:51:15 and they-were-ANSWER-ed the (dat) Jeremiah (voc) all (nom|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom) upon KNOW-ing (nom|voc) because/that they-are-BURN-ing-INCENSE, they-should-be-BURN-ing-INCENSE, while BURN-ing-INCENSE (dat) the (nom) women/wives (nom|voc) them/same (gen) gods (dat) other (dat) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) women/wives (nom|voc) gathering (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) the (nom) while being-SIT-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) in/among/by (+dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc)
Jr:51:15 Jr_51:15_1 Jr_51:15_2 Jr_51:15_3 Jr_51:15_4 Jr_51:15_5 Jr_51:15_6 Jr_51:15_7 Jr_51:15_8 Jr_51:15_9 Jr_51:15_10 Jr_51:15_11 Jr_51:15_12 Jr_51:15_13 Jr_51:15_14 Jr_51:15_15 Jr_51:15_16 Jr_51:15_17 Jr_51:15_18 Jr_51:15_19 Jr_51:15_20 Jr_51:15_21 Jr_51:15_22 Jr_51:15_23 Jr_51:15_24 Jr_51:15_25 Jr_51:15_26 Jr_51:15_27 Jr_51:15_28 Jr_51:15_29 Jr_51:15_30 Jr_51:15_31 Jr_51:15_32 Jr_51:15_33 Jr_51:15_34
Jr:51:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:16 Ὁ λόγος, ὃν ἐλάλησας πρὸς ἡμᾶς τῷ ὀνόματι κυρίου, οὐκ ἀκούσομέν σου,
Jr:51:16 (Jeremiah 51:16 As for the word which thou hast spoken to us in the name of the Lord, we will not hearken to thee.
Jr:51:16 «Nie posłuchamy polecenia, jakie nam przekazałeś w imię Pana. (Jr 44:16 BT_4)
Jr:51:16 λόγος, ὃν ἐλάλησας πρὸς ἡμᾶς τῷ ὀνόματι κυρίου, οὐκ ἀκούσομέν σου,
Jr:51:16 ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Jr:51:16 Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Ty; twój/twój(sg)
Jr:51:16 *(o lo/gos, o(\n e)la/lEsas pro\s E(ma=s tO=| o)no/mati kuri/ou, ou)k a)kou/some/n sou,
Jr:51:16 o logos, hon elalEsas pros hEmas tO onomati kyriu, uk akusomen su,
Jr:51:16 RA_NSM N2_NSM RR_ASM VAI_AAI2S P RP_AP RA_DSN N3M_DSN N2_GSM D VF_FAI1P RP_GS
Jr:51:16 the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be to speak toward (+acc,+gen,+dat) I the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to hear you; your/yours(sg)
Jr:51:16 the (nom) word (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not we-will-HEAR you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Jr:51:16 Jr_51:16_1 Jr_51:16_2 Jr_51:16_3 Jr_51:16_4 Jr_51:16_5 Jr_51:16_6 Jr_51:16_7 Jr_51:16_8 Jr_51:16_9 Jr_51:16_10 Jr_51:16_11 Jr_51:16_12
Jr:51:16 x x x x x x x x x x x x
Jr:51:17 ὅτι ποιοῦντες ποιήσομεν πάντα τὸν λόγον, ὃς ἐξελεύσεται ἐκ τοῦ στόματος ἡμῶν, θυμιᾶν τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ καὶ σπένδειν αὐτῇ σπονδάς, καθὰ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν καὶ οἱ βασιλεῖς ἡμῶν καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ καὶ ἐπλήσθημεν ἄρτων καὶ ἐγενόμεθα χρηστοὶ καὶ κακὰ οὐκ εἴδομεν·
Jr:51:17 (Jeremiah 51:17 For we will surely perform every word that shall proceed out of our mouth, to burn incense to the queen of heaven, and to pour drink-offerings to her, as we and our fathers have done, and our kings and princes, in the cities of Juda, and in the streets of Jerusalem: and so we were filled with bread, and were well, and saw no evils.
Jr:51:17 Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie: składać ofiary kadzielne królowej nieba, składać na jej cześć ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, powodziło się nam dobrze i nie spotkało nas nic złego. (Jr 44:17 BT_4)
Jr:51:17 ὅτι ποιοῦντες ποιήσομεν πάντα τὸν λόγον, ὃς ἐξελεύσεται ἐκ τοῦ στόματος ἡμῶν, θυμιᾶν τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ καὶ σπένδειν αὐτῇ σπονδάς, καθὰ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν καὶ οἱ βασιλεῖς ἡμῶν καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ καὶ ἐπλήσθημεν ἄρτων καὶ ἐγενόμεθα χρηστοὶ καὶ κακὰ οὐκ εἴδομεν·
Jr:51:17 ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καθά (καθ’ ἅ) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἔξω·θεν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) χρηστός -ή -όν καί κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Jr:51:17 Ponieważ/tamto By czynić/rób By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Ja By palić kadzidło Królowa Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By wylewać ulewę jak libacja On/ona/to/to samo Stosownie do którego By czynić/rób Ja I też, nawet, mianowicie Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Król Ja I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Od zewnątrz Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Do ??? Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wspaniałomyślny I też, nawet, mianowicie Niegodziwie by czynić źle ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Jr:51:17 o(/ti poiou=ntes poiE/somen pa/nta to\n lo/gon, o(\s e)Xeleu/setai e)k tou= sto/matos E(mO=n, Tumia=n tE=| basili/ssE| tou= ou)ranou= kai\ spe/ndein au)tE=| sponda/s, kaTa\ e)poiE/samen E(mei=s kai\ oi( pate/res E(mO=n kai\ oi( basilei=s E(mO=n kai\ oi( a)/rCHontes E(mO=n e)n po/lesin *iouda kai\ e)/XOTen *ierousalEm kai\ e)plE/sTEmen a)/rtOn kai\ e)geno/meTa CHrEstoi\ kai\ kaka\ ou)k ei)/domen·
Jr:51:17 hoti poiuntes poiEsomen panta ton logon, hos eXeleusetai ek tu stomatos hEmOn, Tymian tE basilissE tu uranu kai spendein autE spondas, kaTa epoiEsamen hEmeis kai hoi pateres hEmOn kai hoi basileis hEmOn kai hoi arCHontes hEmOn en polesin iuda kai eXOTen ierusalEm kai eplEsTEmen artOn kai egenomeTa CHrEstoi kai kaka uk eidomen·
Jr:51:17 C V2_PAPNPM VF_FAI1P A3_ASM RA_ASM N2_ASM RR_NSM VF_FMI3S P RA_GSN N3M_GSN RP_GP V3_PAN RA_DSF N1S_DSF RA_GSM N2_GSM C V1_PAN RD_DSF N1_APF D VAI_AAI1P RP_NP C RA_NPM N3_NPM RP_GP C RA_NPM N3V_NPM RP_GP C RA_NPM N3_NPM RP_GP P N3I_DPF N_GSM C D N_GSF C VSI_API1P N2_GPM C VBI_AMI1P A1_NPM C A1_APN D VBI_AAI1P
Jr:51:17 because/that to do/make to do/make every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the mouth/maw stoma I to burn incense the queen the sky/heaven and also, even, namely to pour pour out as a libation he/she/it/same ć according to which to do/make I and also, even, namely the father I and also, even, namely the king I and also, even, namely the ruler; to begin I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city Judas/Judah and also, even, namely from the outside Jerusalem [city of] and also, even, namely to ??? bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to become become, happen magnanimous and also, even, namely wickedly to do evil οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Jr:51:17 because/that while DO/MAKE-ing (nom|voc) we-will-DO/MAKE all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) word (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) mouth/maw (gen) us (gen) to-be-BURN-ing-INCENSE the (dat) queen (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and to-be-POUR-ing her/it/same (dat) according to which we-DO/MAKE-ed we (nom) and the (nom) fathers (nom|voc) us (gen) and the (nom) kings (acc, nom|voc) us (gen) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) us (gen) in/among/by (+dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) and from the outside Jerusalem (indecl) and we-were-???-ed [loaves of] bread (gen) and we-were-BECOME-ed magnanimous ([Adj] nom|voc) and wickedly ([Adj] nom|acc|voc) not we-SEE-ed
Jr:51:17 Jr_51:17_1 Jr_51:17_2 Jr_51:17_3 Jr_51:17_4 Jr_51:17_5 Jr_51:17_6 Jr_51:17_7 Jr_51:17_8 Jr_51:17_9 Jr_51:17_10 Jr_51:17_11 Jr_51:17_12 Jr_51:17_13 Jr_51:17_14 Jr_51:17_15 Jr_51:17_16 Jr_51:17_17 Jr_51:17_18 Jr_51:17_19 Jr_51:17_20 Jr_51:17_21 Jr_51:17_22 Jr_51:17_23 Jr_51:17_24 Jr_51:17_25 Jr_51:17_26 Jr_51:17_27 Jr_51:17_28 Jr_51:17_29 Jr_51:17_30 Jr_51:17_31 Jr_51:17_32 Jr_51:17_33 Jr_51:17_34 Jr_51:17_35 Jr_51:17_36 Jr_51:17_37 Jr_51:17_38 Jr_51:17_39 Jr_51:17_40 Jr_51:17_41 Jr_51:17_42 Jr_51:17_43 Jr_51:17_44 Jr_51:17_45 Jr_51:17_46 Jr_51:17_47 Jr_51:17_48 Jr_51:17_49 Jr_51:17_50 Jr_51:17_51 Jr_51:17_52
Jr:51:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:18 καὶ ὡς διελίπομεν θυμιῶντες τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ, ἠλαττώθημεν πάντες καὶ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἐξελίπομεν.
Jr:51:18 (Jeremiah 51:18 But since we left off to burn incense to the queen of heaven, we have all been brought low, and have been consumed by sword and by famine.
Jr:51:18 Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu». (Jr 44:18 BT_4)
Jr:51:18 καὶ ὡς διελίπομεν θυμιῶντες τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ, ἠλαττώθημεν πάντες καὶ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἐξελίπομεν.
Jr:51:18 καί ὡς δια·λείπω (δια+λειπ-, δια+λειψ-, 2nd δια+λιπ-, -, -, -) θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐλαττόω/ἐλασσόω (ελαττ(ο)-/ελασσ(ο)-, ελαττω·σ-, ελαττω·σ-, -, ηλαττω-, ελαττω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Jr:51:18 I też, nawet, mianowicie Jak/jak Do przerywanego przerywany, powrotny, słabnący, zatrzymuj się, luka By palić kadzidło Królowa Nieba/niebo By robić niższy Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Jr:51:18 kai\ O(s dieli/pomen TumiO=ntes tE=| basili/ssE| tou= ou)ranou=, E)lattO/TEmen pa/ntes kai\ e)n r(omfai/a| kai\ e)n limO=| e)Xeli/pomen.
Jr:51:18 kai hOs dielipomen TymiOntes tE basilissE tu uranu, ElattOTEmen pantes kai en romfaia kai en limO eXelipomen.
Jr:51:18 C C VBI_AAI1P V3_PAPNPM RA_DSF N1S_DSF RA_GSM N2_GSM VCI_API1P A3_NPM C P N1A_DSF C P N2_DSM VBI_AAI1P
Jr:51:18 and also, even, namely as/like to ceased intermittent, recurrent, remittent, stop, gap to burn incense the queen the sky/heaven to make inferior every all, each, every, the whole of and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Jr:51:18 and as/like we-CEASED-ed while BURN-ing-INCENSE (nom|voc) the (dat) queen (dat) the (gen) sky/heaven (gen) we-were-MAKE-ed-INFERIOR all (nom|voc) and in/among/by (+dat) sword (dat) and in/among/by (+dat) famine (dat) we-FAIL-ed
Jr:51:18 Jr_51:18_1 Jr_51:18_2 Jr_51:18_3 Jr_51:18_4 Jr_51:18_5 Jr_51:18_6 Jr_51:18_7 Jr_51:18_8 Jr_51:18_9 Jr_51:18_10 Jr_51:18_11 Jr_51:18_12 Jr_51:18_13 Jr_51:18_14 Jr_51:18_15 Jr_51:18_16 Jr_51:18_17
Jr:51:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:19 καὶ ὅτι ἡμεῖς θυμιῶμεν τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐσπείσαμεν αὐτῇ σπονδάς, μὴ ἄνευ τῶν ἀνδρῶν ἡμῶν ἐποιήσαμεν αὐτῇ χαυῶνας καὶ ἐσπείσαμεν σπονδὰς αὐτῇ; –
Jr:51:19 (Jeremiah 51:19 And whereas we burned incense to the queen of heaven, and poured drink-offerings to her, did we make cakes to her, and pour drink-offerings to her, without our husbands?
Jr:51:19 A kobiety powiedziały: «Ilekroć składamy królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż nie za wiedzą naszych mężów przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo wylewamy płynne ofiary?» (Jr 44:19 BT_4)
Jr:51:19 καὶ ὅτι ἡμεῖς θυμιῶμεν τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐσπείσαμεν αὐτῇ σπονδάς, μὴ ἄνευ τῶν ἀνδρῶν ἡμῶν ἐποιήσαμεν αὐτῇ χαυῶνας καὶ ἐσπείσαμεν σπονδὰς αὐτῇ;
Jr:51:19 καί ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μή ἄνευ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:51:19 I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto Ja By palić kadzidło Królowa Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By wylewać ulewę jak libacja On/ona/to/to samo Nie Bez (+informacja) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ja By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wylewać ulewę jak libacja On/ona/to/to samo
Jr:51:19 kai\ o(/ti E(mei=s TumiO=men tE=| basili/ssE| tou= ou)ranou= kai\ e)spei/samen au)tE=| sponda/s, mE\ a)/neu tO=n a)ndrO=n E(mO=n e)poiE/samen au)tE=| CHauO=nas kai\ e)spei/samen sponda\s au)tE=|;
Jr:51:19 kai hoti hEmeis TymiOmen tE basilissE tu uranu kai espeisamen autE spondas, mE aneu tOn andrOn hEmOn epoiEsamen autE CHauOnas kai espeisamen spondas autE;
Jr:51:19 C C RP_NP V3_PAI1P RA_DSF N1S_DSF RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI1P RD_DSF N1_APF D P RA_GPM N3_GPM RP_GP VAI_AAI1P RD_DSF N3W_APM C VAI_AAI1P N1_APF RD_DSF
Jr:51:19 and also, even, namely because/that I to burn incense the queen the sky/heaven and also, even, namely to pour pour out as a libation he/she/it/same ć not without (+gen) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". I to do/make he/she/it/same ć and also, even, namely to pour pour out as a libation ć he/she/it/same
Jr:51:19 and because/that we (nom) we-are-BURN-ing-INCENSE, we-should-be-BURN-ing-INCENSE the (dat) queen (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and we-POUR-ed her/it/same (dat) not without (+gen) the (gen) men, husbands (gen) us (gen) we-DO/MAKE-ed her/it/same (dat) and we-POUR-ed her/it/same (dat)
Jr:51:19 Jr_51:19_1 Jr_51:19_2 Jr_51:19_3 Jr_51:19_4 Jr_51:19_5 Jr_51:19_6 Jr_51:19_7 Jr_51:19_8 Jr_51:19_9 Jr_51:19_10 Jr_51:19_11 Jr_51:19_12 Jr_51:19_13 Jr_51:19_14 Jr_51:19_15 Jr_51:19_16 Jr_51:19_17 Jr_51:19_18 Jr_51:19_19 Jr_51:19_20 Jr_51:19_21 Jr_51:19_22 Jr_51:19_23 Jr_51:19_24 Jr_51:19_25
Jr:51:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:20 καὶ εἶπεν Ιερεμιας παντὶ τῷ λαῷ, τοῖς δυνατοῖς καὶ ταῖς γυναιξὶν καὶ παντὶ τῷ λαῷ τοῖς ἀποκριθεῖσιν αὐτῷ λόγους, λέγων
Jr:51:20 (Jeremiah 51:20 Then Jeremias answered all the people, the mighty men, and the women, and all the people that returned him these words for answer, saying,
Jr:51:20 Jeremiasz zaś rzekł do całego ludu, do mężczyzn, do kobiet i do wszystkich ludzi, którzy dali mu tę odpowiedź: (Jr 44:20 BT_4)
Jr:51:20 καὶ εἶπεν Ιερεμιας παντὶ τῷ λαῷ, τοῖς δυνατοῖς καὶ ταῖς γυναιξὶν καὶ παντὶ τῷ λαῷ τοῖς ἀποκριθεῖσιν αὐτῷ λόγους, λέγων
Jr:51:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Jr:51:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeremiasz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Zdolny; by być efektywny I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By odpowiadać On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By mówić/opowiadaj
Jr:51:20 kai\ ei)=pen *ieremias panti\ tO=| laO=|, toi=s dunatoi=s kai\ tai=s gunaiXi\n kai\ panti\ tO=| laO=| toi=s a)pokriTei=sin au)tO=| lo/gous, le/gOn
Jr:51:20 kai eipen ieremias panti tO laO, tois dynatois kai tais gynaiXin kai panti tO laO tois apokriTeisin autO logus, legOn
Jr:51:20 C VBI_AAI3S N1T_NSM A3_DSM RA_DSM N2_DSM RA_DPM A1_DPM C RA_DPF N3K_DPF C A3_DSM RA_DSM N2_DSM RA_DPM VC_APPDPM RD_DSM N2_APM V1_PAPNSM
Jr:51:20 and also, even, namely to say/tell Jeremiah every all, each, every, the whole of the people the capable; to be effective and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people the to answer he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to say/tell
Jr:51:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jeremiah (nom) every (dat) the (dat) people (dat) the (dat) capable ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) and the (dat) women/wives (dat) and every (dat) the (dat) people (dat) the (dat) upon being-ANSWER-ed (dat) him/it/same (dat) words (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Jr:51:20 Jr_51:20_1 Jr_51:20_2 Jr_51:20_3 Jr_51:20_4 Jr_51:20_5 Jr_51:20_6 Jr_51:20_7 Jr_51:20_8 Jr_51:20_9 Jr_51:20_10 Jr_51:20_11 Jr_51:20_12 Jr_51:20_13 Jr_51:20_14 Jr_51:20_15 Jr_51:20_16 Jr_51:20_17 Jr_51:20_18 Jr_51:20_19 Jr_51:20_20
Jr:51:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:21 Οὐχὶ τοῦ θυμιάματος, οὗ ἐθυμιάσατε ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ ὑμεῖς καὶ οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ οἱ βασιλεῖς ὑμῶν καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν καὶ ὁ λαὸς τῆς γῆς, ἐμνήσθη κύριος, καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ;
Jr:51:21 (Jeremiah 51:21 Did not the Lord remember the incense which ye burned in the cities of Juda, and in the streets of Jerusalem, ye, and your fathers, and your kings, and your princes, and the people of the land? and came it not into his heart?
Jr:51:21 «Czy Pan nie pamięta już i nie zachowuje w swym sercu ofiar, jakie składaliście w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy wy, wasi przodkowie, królowie, przywódcy i prosty lud? (Jr 44:21 BT_4)
Jr:51:21 Οὐχὶ τοῦ θυμιάματος, οὗ ἐθυμιάσατε ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ ὑμεῖς καὶ οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ οἱ βασιλεῖς ὑμῶν καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν καὶ λαὸς τῆς γῆς, ἐμνήσθη κύριος, καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ;
Jr:51:21 οὐχί ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἔξω·θεν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:51:21 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Kadzidło Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By palić kadzidło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Od zewnątrz Jerozolima [miasto z] Ty I też, nawet, mianowicie Ojciec Ty I też, nawet, mianowicie Król Ty I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Ty I też, nawet, mianowicie Ludzie Ziemi/ziemia By pamiętać/stawaj się uważającym z Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Jr:51:21 *ou)CHi\ tou= Tumia/matos, ou(= e)Tumia/sate e)n tai=s po/lesin *iouda kai\ e)/XOTen *ierousalEm u(mei=s kai\ oi( pate/res u(mO=n kai\ oi( basilei=s u(mO=n kai\ oi( a)/rCHontes u(mO=n kai\ o( lao\s tE=s gE=s, e)mnE/sTE ku/rios, kai\ a)ne/bE e)pi\ tE\n kardi/an au)tou=;
Jr:51:21 uCHi tu Tymiamatos, hu eTymiasate en tais polesin iuda kai eXOTen ierusalEm hymeis kai hoi pateres hymOn kai hoi basileis hymOn kai hoi arCHontes hymOn kai ho laos tEs gEs, emnEsTE kyrios, kai anebE epi tEn kardian autu;
Jr:51:21 D RA_GSN N3M_GSN RR_GSM VAI_AAI2P P RA_DPF N3I_DPF N_GSM C D N_GSF RP_NP C RA_NPM N3_NPM RP_GP C RA_NPM N3V_NPM RP_GP C RA_NPM N3_NPM RP_GP C RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF VSI_API3S N2_NSM C VZI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
Jr:51:21 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] the incense where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to burn incense in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city Judas/Judah and also, even, namely from the outside Jerusalem [city of] you and also, even, namely the father you and also, even, namely the king you and also, even, namely the ruler; to begin you and also, even, namely the people the earth/land to remember/become mindful of lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Jr:51:21 not the (gen) incense (gen) where; who/whom/which (gen) you(pl)-BURN-ed-INCENSE in/among/by (+dat) the (dat) cities (dat) Judas/Judah (gen, voc) and from the outside Jerusalem (indecl) you(pl) (nom) and the (nom) fathers (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) kings (acc, nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) people (nom) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (acc) him/it/same (gen)
Jr:51:21 Jr_51:21_1 Jr_51:21_2 Jr_51:21_3 Jr_51:21_4 Jr_51:21_5 Jr_51:21_6 Jr_51:21_7 Jr_51:21_8 Jr_51:21_9 Jr_51:21_10 Jr_51:21_11 Jr_51:21_12 Jr_51:21_13 Jr_51:21_14 Jr_51:21_15 Jr_51:21_16 Jr_51:21_17 Jr_51:21_18 Jr_51:21_19 Jr_51:21_20 Jr_51:21_21 Jr_51:21_22 Jr_51:21_23 Jr_51:21_24 Jr_51:21_25 Jr_51:21_26 Jr_51:21_27 Jr_51:21_28 Jr_51:21_29 Jr_51:21_30 Jr_51:21_31 Jr_51:21_32 Jr_51:21_33 Jr_51:21_34 Jr_51:21_35 Jr_51:21_36 Jr_51:21_37 Jr_51:21_38
Jr:51:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:22 καὶ οὐκ ἠδύνατο κύριος ἔτι φέρειν ἀπὸ προσώπου πονηρίας πραγμάτων ὑμῶν ἀπὸ τῶν βδελυγμάτων, ὧν ἐποιήσατε· καὶ ἐγενήθη ἡ γῆ ὑμῶν εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον καὶ εἰς ἀρὰν ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ
Jr:51:22 (Jeremiah 51:22 And the Lord could no longer bear you, because of the wickedness of your doings, and because of your abominations which ye wrought; and so your land became a desolation and a waste, and a curse, as at this day;
Jr:51:22 Pan nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych czynów, jakie popełnialiście. Dlatego kraj wasz został obrócony w ruinę, w pustkowie, stał się przedmiotem klątwy, bez mieszkańców - jak to trwa do dziś. (Jr 44:22 BT_4)
Jr:51:22 καὶ οὐκ ἠδύνατο κύριος ἔτι φέρειν ἀπὸ προσώπου πονηρίας πραγμάτων ὑμῶν ἀπὸ τῶν βδελυγμάτων, ὧν ἐποιήσατε· καὶ ἐγενήθη γῆ ὑμῶν εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἄβατον καὶ εἰς ἀρὰν ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ
Jr:51:22 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔτι φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό πονηρία, -ας, ἡ πρᾶγμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ἐρήμωσις, -εως, ἡ; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί εἰς[1] ἄβατος καί εἰς[1] ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὡς ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:51:22 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeszcze/jeszcze By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Bezeceństwo Sprawa [zobacz pragmatyczny] Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wstręt Kto/, który/, który By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ziemi/ziemia Ty Do (+przyspieszenie) Spustoszenie; by leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Jak/jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:51:22 kai\ ou)k E)du/nato ku/rios e)/ti fe/rein a)po\ prosO/pou ponEri/as pragma/tOn u(mO=n a)po\ tO=n bdelugma/tOn, O(=n e)poiE/sate· kai\ e)genE/TE E( gE= u(mO=n ei)s e)rE/mOsin kai\ ei)s a)/baton kai\ ei)s a)ra\n O(s e)n tE=| E(me/ra| tau/tE|
Jr:51:22 kai uk Edynato kyrios eti ferein apo prosOpu ponErias pragmatOn hymOn apo tOn bdelygmatOn, hOn epoiEsate· kai egenETE hE gE hymOn eis erEmOsin kai eis abaton kai eis aran hOs en tE hEmera tautE
Jr:51:22 C D V6I_IMI3S N2_NSM D V1_PAN P N2N_GSN N1A_GSF N3M_GPN RP_GP P RA_GPN N3M_GPN RR_GPN VAI_AAI2P C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF RP_GP P N3I_ASF C P A1B_ASM C P N1A_ASF C P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
Jr:51:22 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. yet/still to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face wickedness matter [see pragmatic] you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the abomination who/whom/which to do/make and also, even, namely to become become, happen the earth/land you into (+acc) devastation; to lay waste and also, even, namely into (+acc) ć and also, even, namely into (+acc) curse; to lift/pick up take up, tote, raise as/like in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:51:22 and not he/she/it-was-being-ABLE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) yet/still to-be-BRING-ing away from (+gen) face (gen) wickedness (gen), wickednesss (acc) matters (gen) you(pl) (gen) away from (+gen) the (gen) abominations (gen) who/whom/which (gen) you(pl)-DO/MAKE-ed and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) earth/land (nom|voc) you(pl) (gen) into (+acc) devastation (acc); they-should-be-LAY-ing-WASTE and into (+acc) and into (+acc) curse (acc); upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|acc|voc) as/like in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) this (dat)
Jr:51:22 Jr_51:22_1 Jr_51:22_2 Jr_51:22_3 Jr_51:22_4 Jr_51:22_5 Jr_51:22_6 Jr_51:22_7 Jr_51:22_8 Jr_51:22_9 Jr_51:22_10 Jr_51:22_11 Jr_51:22_12 Jr_51:22_13 Jr_51:22_14 Jr_51:22_15 Jr_51:22_16 Jr_51:22_17 Jr_51:22_18 Jr_51:22_19 Jr_51:22_20 Jr_51:22_21 Jr_51:22_22 Jr_51:22_23 Jr_51:22_24 Jr_51:22_25 Jr_51:22_26 Jr_51:22_27 Jr_51:22_28 Jr_51:22_29 Jr_51:22_30 Jr_51:22_31 Jr_51:22_32 Jr_51:22_33 Jr_51:22_34
Jr:51:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:23 ἀπὸ προσώπου ὧν ἐθυμιᾶτε καὶ ὧν ἡμάρτετε τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἠκούσατε τῆς φωνῆς κυρίου καὶ ἐν τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς μαρτυρίοις αὐτοῦ οὐκ ἐπορεύθητε, καὶ ἐπελάβετο ὑμῶν τὰ κακὰ ταῦτα.
Jr:51:23 (Jeremiah 51:23 because of your burning incense, and because of the things wherein ye sinned against the Lord: and ye have not hearkened to the voice of the Lord, and have not walked in his ordinances, and in his law, and in his testimonies; and so these evils have come upon you.
Jr:51:23 Za to, że składaliście ofiary kadzielne i grzeszyliście przeciw Panu, że nie słuchaliście głosu Pana i nie postępowaliście zgodnie z Jego Prawem, Jego przykazaniami i Jego rozporządzeniami, przyszło na was takie nieszczęście, jakie trwa dzisiaj». (Jr 44:23 BT_4)
Jr:51:23 ἀπὸ προσώπου ὧν ἐθυμιᾶτε καὶ ὧν ἡμάρτετε τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἠκούσατε τῆς φωνῆς κυρίου καὶ ἐν τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς μαρτυρίοις αὐτοῦ οὐκ ἐπορεύθητε, καὶ ἐπελάβετο ὑμῶν τὰ κακὰ ταῦτα.
Jr:51:23 ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) καί ὅς ἥ ὅ ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὗτος αὕτη τοῦτο
Jr:51:23 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Kto/, który/, który By palić kadzidło I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By grzeszyć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świadectwo On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By iść I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z Ty Niegodziwie by czynić źle To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Jr:51:23 a)po\ prosO/pou O(=n e)Tumia=te kai\ O(=n E(ma/rtete tO=| kuri/O| kai\ ou)k E)kou/sate tE=s fOnE=s kuri/ou kai\ e)n toi=s prosta/gmasin au)tou= kai\ e)n tO=| no/mO| au)tou= kai\ e)n toi=s marturi/ois au)tou= ou)k e)poreu/TEte, kai\ e)pela/beto u(mO=n ta\ kaka\ tau=ta.
Jr:51:23 apo prosOpu hOn eTymiate kai hOn hEmartete tO kyriO kai uk Ekusate tEs fOnEs kyriu kai en tois prostagmasin autu kai en tO nomO autu kai en tois martyriois autu uk eporeuTEte, kai epelabeto hymOn ta kaka tauta.
Jr:51:23 P N2N_GSN RR_GPM V3I_IAI2P C RR_GPM VBI_AAI2P RA_DSM N2_DSM C D VAI_AAI2P RA_GSF N1_GSF N2_GSM C P RA_DPN N3M_DPN RD_GSM C P RA_DSM N2_DSM RD_GSM C P RA_DPN N2N_DPN RD_GSM D VCI_API2P C VBI_AMI3S RP_GP RA_APN A1_APN RD_APN
Jr:51:23 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face who/whom/which to burn incense and also, even, namely who/whom/which to sin the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the law he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the testimony he/she/it/same οὐχ before rough breathing to go and also, even, namely to take hold of you the wickedly to do evil this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Jr:51:23 away from (+gen) face (gen) who/whom/which (gen) you(pl)-were-BURN-ing-INCENSE and who/whom/which (gen) you(pl)-SIN-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and not you(pl)-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) the (dat) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) law (dat) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) testimonies (dat) him/it/same (gen) not you(pl)-were-GO-ed and he/she/it-was-TAKE-ed-HOLD-OF you(pl) (gen) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc)
Jr:51:23 Jr_51:23_1 Jr_51:23_2 Jr_51:23_3 Jr_51:23_4 Jr_51:23_5 Jr_51:23_6 Jr_51:23_7 Jr_51:23_8 Jr_51:23_9 Jr_51:23_10 Jr_51:23_11 Jr_51:23_12 Jr_51:23_13 Jr_51:23_14 Jr_51:23_15 Jr_51:23_16 Jr_51:23_17 Jr_51:23_18 Jr_51:23_19 Jr_51:23_20 Jr_51:23_21 Jr_51:23_22 Jr_51:23_23 Jr_51:23_24 Jr_51:23_25 Jr_51:23_26 Jr_51:23_27 Jr_51:23_28 Jr_51:23_29 Jr_51:23_30 Jr_51:23_31 Jr_51:23_32 Jr_51:23_33 Jr_51:23_34 Jr_51:23_35 Jr_51:23_36 Jr_51:23_37 Jr_51:23_38
Jr:51:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:24 καὶ εἶπεν Ιερεμιας τῷ λαῷ καὶ ταῖς γυναιξίν Ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου·
Jr:51:24 (Jeremiah 51:24 And Jeremias said to the people, and to the women, Hear ye the word of the Lord.
Jr:51:24 Następnie powiedział Jeremiasz do całego ludu i do wszystkich kobiet: «Słuchajcie słowa Pańskiego, cały ludu judzki, przebywający w Egipcie! (Jr 44:24 BT_4)
Jr:51:24 καὶ εἶπεν Ιερεμιας τῷ λαῷ καὶ ταῖς γυναιξίν Ἀκούσατε τὸν λόγον κυρίου·
Jr:51:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰερεμίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Jr:51:24 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeremiasz Ludzie I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Jr:51:24 kai\ ei)=pen *ieremias tO=| laO=| kai\ tai=s gunaiXi/n *)akou/sate to\n lo/gon kuri/ou·
Jr:51:24 kai eipen ieremias tO laO kai tais gynaiXin akusate ton logon kyriu·
Jr:51:24 C VBI_AAI3S N1T_NSM RA_DSM N2_DSM C RA_DPF N3K_DPF VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM N2_GSM
Jr:51:24 and also, even, namely to say/tell Jeremiah the people and also, even, namely the woman/wife to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Jr:51:24 and he/she/it-SAY/TELL-ed Jeremiah (nom) the (dat) people (dat) and the (dat) women/wives (dat) do-HEAR-you(pl)! the (acc) word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Jr:51:24 Jr_51:24_1 Jr_51:24_2 Jr_51:24_3 Jr_51:24_4 Jr_51:24_5 Jr_51:24_6 Jr_51:24_7 Jr_51:24_8 Jr_51:24_9 Jr_51:24_10 Jr_51:24_11 Jr_51:24_12
Jr:51:24 x x x x x x x x x x x x
Jr:51:25 οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Ὑμεῖς γυναῖκες τῷ στόματι ὑμῶν ἐλαλήσατε καὶ ταῖς χερσὶν ὑμῶν ἐπληρώσατε λέγουσαι Ποιοῦσαι ποιήσομεν τὰς ὁμολογίας ἡμῶν, ἃς ὡμολογήσαμεν, θυμιᾶν τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ καὶ σπένδειν αὐτῇ σπονδάς· ἐμμείνασαι ἐνεμείνατε ταῖς ὁμολογίαις ὑμῶν καὶ ποιοῦσαι ἐποιήσατε.
Jr:51:25 (Jeremiah 51:25 Thus has the Lord God of Israel said; Ye women have spoken with your mouth, and ye fulfilled it with your hands, saying, We will surely perform our vows that we have vowed, to burn incense to the queen of heaven, and to pour drink-offerings to her: full well did ye keep to your vows, and ye have indeed performed them.
Jr:51:25 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, mówicie to własnymi ustami i wykonujecie własnymi rękami, mówiąc: "Wypełnimy niezawodnie nasze śluby, jakie uczyniłyśmy, by ofiarować kadzidło królowej nieba i wylewać na jej cześć płyny". Dobrze! Wypełniajcie więc swe śluby, wylewajcie płynne ofiary! (Jr 44:25 BT_4)
Jr:51:25 οὕτως εἶπεν κύριος θεὸς Ισραηλ Ὑμεῖς γυναῖκες τῷ στόματι ὑμῶν ἐλαλήσατε καὶ ταῖς χερσὶν ὑμῶν ἐπληρώσατε λέγουσαι Ποιοῦσαι ποιήσομεν τὰς ὁμολογίας ἡμῶν, ἃς ὡμολογήσαμεν, θυμιᾶν τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ καὶ σπένδειν αὐτῇ σπονδάς· ἐμμείνασαι ἐνεμείνατε ταῖς ὁμολογίαις ὑμῶν καὶ ποιοῦσαι ἐποιήσατε.
Jr:51:25 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ὁμο·λογία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ὁμο·λογέω (ομολογ(ε)-, ομολογη·σ-, ομολογη·σ-, -, -, -) θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁμο·λογία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jr:51:25 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Ty Kobiety/żona Ust/żołądka por Ty By mówić I też, nawet, mianowicie Ręka Ty By napełniać pełność, spełniać By mówić/opowiadaj By czynić/rób By czynić/rób Uznania kontrakt, porozumienie, wyrażają zgodę, dopuszczenie, koncesja Ja Kto/, który/, który By uznawać dopuszczaj, wyznaj, przyznaj się, zgadzaj się, przyznaj, przyznaj, przyznaj, własny, twierdź By palić kadzidło Królowa Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By wylewać ulewę jak libacja On/ona/to/to samo By pozostawać wierny do By pozostawać wierny do Uznania kontrakt, porozumienie, wyrażają zgodę, dopuszczenie, koncesja Ty I też, nawet, mianowicie By czynić/rób By czynić/rób
Jr:51:25 ou(/tOs ei)=pen ku/rios o( Teo\s *israEl *(umei=s gunai=kes tO=| sto/mati u(mO=n e)lalE/sate kai\ tai=s CHersi\n u(mO=n e)plErO/sate le/gousai *poiou=sai poiE/somen ta\s o(mologi/as E(mO=n, a(/s O(mologE/samen, Tumia=n tE=| basili/ssE| tou= ou)ranou= kai\ spe/ndein au)tE=| sponda/s· e)mmei/nasai e)nemei/nate tai=s o(mologi/ais u(mO=n kai\ poiou=sai e)poiE/sate.
Jr:51:25 hutOs eipen kyrios ho Teos israEl ymeis gynaikes tO stomati hymOn elalEsate kai tais CHersin hymOn eplErOsate legusai poiusai poiEsomen tas homologias hEmOn, has hOmologEsamen, Tymian tE basilissE tu uranu kai spendein autE spondas· emmeinasai enemeinate tais homologiais hymOn kai poiusai epoiEsate.
Jr:51:25 D VBI_AAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RP_NP N3K_NPF RA_DSN N3M_DSN RP_GP VAI_AAI2P C RA_DPF N3_DPF RP_GP VAI_AAI2P V1_PAPNPF V2_PAPNPF VF_FAI1P RA_APF N1A_APF RP_GP RR_APF VAI_AAI1P V3_PAN RA_DSF N1S_DSF RA_GSM N2_GSM C V1_PAN RD_DSF N1_APF VA_AAPNPF VAI_AAI2P RA_DPF N1A_DPF RP_GP C V2_PAPNPF VAI_AAI2P
Jr:51:25 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel you woman/wife the mouth/maw stoma you to speak and also, even, namely the hand you to fill fill, fulfill to say/tell to do/make to do/make the acknowledgment contract, agreement, assent, admission, concession I who/whom/which to acknowledge admit, avow, come clean, agree, grant, concede, confess, own, profess to burn incense the queen the sky/heaven and also, even, namely to pour pour out as a libation he/she/it/same ć to remain faithful to to remain faithful to the acknowledgment contract, agreement, assent, admission, concession you and also, even, namely to do/make to do/make
Jr:51:25 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) you(pl) (nom) women/wives (nom|voc) the (dat) mouth/maw (dat) you(pl) (gen) you(pl)-SPEAK-ed and the (dat) hands (dat) you(pl) (gen) you(pl)-FILL-ed while SAY/TELL-ing (nom|voc) while DO/MAKE-ing (nom|voc) we-will-DO/MAKE the (acc) acknowledgment (gen), acknowledgments (acc) us (gen) who/whom/which (acc) we-ACKNOWLEDGE-ed to-be-BURN-ing-INCENSE the (dat) queen (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and to-be-POUR-ing her/it/same (dat) upon REMAIN FAITHFUL TO-ing (nom|voc) you(pl)-REMAIN FAITHFUL TO-ed the (dat) acknowledgments (dat) you(pl) (gen) and while DO/MAKE-ing (nom|voc) you(pl)-DO/MAKE-ed
Jr:51:25 Jr_51:25_1 Jr_51:25_2 Jr_51:25_3 Jr_51:25_4 Jr_51:25_5 Jr_51:25_6 Jr_51:25_7 Jr_51:25_8 Jr_51:25_9 Jr_51:25_10 Jr_51:25_11 Jr_51:25_12 Jr_51:25_13 Jr_51:25_14 Jr_51:25_15 Jr_51:25_16 Jr_51:25_17 Jr_51:25_18 Jr_51:25_19 Jr_51:25_20 Jr_51:25_21 Jr_51:25_22 Jr_51:25_23 Jr_51:25_24 Jr_51:25_25 Jr_51:25_26 Jr_51:25_27 Jr_51:25_28 Jr_51:25_29 Jr_51:25_30 Jr_51:25_31 Jr_51:25_32 Jr_51:25_33 Jr_51:25_34 Jr_51:25_35 Jr_51:25_36 Jr_51:25_37 Jr_51:25_38 Jr_51:25_39 Jr_51:25_40 Jr_51:25_41 Jr_51:25_42
Jr:51:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:26 διὰ τοῦτο ἀκούσατε λόγον κυρίου, πᾶς Ιουδα οἱ καθήμενοι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ Ἰδοὺ ὤμοσα τῷ ὀνόματί μου τῷ μεγάλῳ, εἶπεν κύριος, ἐὰν γένηται ἔτι ὄνομά μου ἐν τῷ στόματι παντὸς Ιουδα εἰπεῖν Ζῇ κύριος κύριος, ἐπὶ πάσῃ γῇ Αἰγύπτῳ.
Jr:51:26 (Jeremiah 51:26 Therefore hear ye the word of the Lord, all Jews dwelling in the land of Egypt; Behold, I have sworn by my great name, saith the Lord, my name shall no longer be in the mouth of every Jew to say, The Lord lives, in all the land of Egypt.
Jr:51:26 Dlatego posłuchajcie słowa Pańskiego, cały Judo, mieszkający w ziemi egipskiej. Przysiągłem na swe wielkie Imię - mówi Pan - że w całym Egipcie nigdy nie będzie już wzywane moje Imię przez kogokolwiek z Judy, który by mówił: "Na życie Pana!" (Jr 44:26 BT_4)
Jr:51:26 διὰ τοῦτο ἀκούσατε λόγον κυρίου, πᾶς Ιουδα οἱ καθήμενοι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ Ἰδοὺ ὤμοσα τῷ ὀνόματί μου τῷ μεγάλῳ, εἶπεν κύριος, ἐὰν γένηται ἔτι ὄνομά μου ἐν τῷ στόματι παντὸς Ιουδα εἰπεῖν Ζῇ κύριος κύριος, ἐπὶ πάσῃ γῇ Αἰγύπτῳ.
Jr:51:26 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔτι ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
Jr:51:26 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By przysięgać Nazwisko {Imię} co do Ja Wielki By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jeszcze/jeszcze Nazwisko {Imię} co do Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda By mówić/opowiadaj Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
Jr:51:26 dia\ tou=to a)kou/sate lo/gon kuri/ou, pa=s *iouda oi( kaTE/menoi e)n gE=| *ai)gu/ptO| *)idou\ O)/mosa tO=| o)no/mati/ mou tO=| mega/lO|, ei)=pen ku/rios, e)a\n ge/nEtai e)/ti o)/noma/ mou e)n tO=| sto/mati panto\s *iouda ei)pei=n *DZE=| ku/rios ku/rios, e)pi\ pa/sE| gE=| *ai)gu/ptO|.
Jr:51:26 dia tuto akusate logon kyriu, pas iuda hoi kaTEmenoi en gE aigyptO idu Omosa tO onomati mu tO megalO, eipen kyrios, ean genEtai eti onoma mu en tO stomati pantos iuda eipein DZE kyrios kyrios, epi pasE gE aigyptO.
Jr:51:26 P RD_ASN VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM A3_NSM N_NSM RA_NPM V5_PMPNPM P N1_DSF N2_DSF I VAI_AAI1S RA_DSN N3M_DSN RP_GS RA_DSM A1_DSM VBI_AAI3S N2_NSM C VB_AMS3S D N3M_ASN RP_GS P RA_DSN N3M_DSN A3_GSM N_GSM VB_AAN V3_PAI3S N2_NSM N2_NSM P A1S_DSF N1_DSF N2_DSF
Jr:51:26 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of Judas/Judah the to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to swear the name with regard to I the great to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen yet/still name with regard to I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma every all, each, every, the whole of Judas/Judah to say/tell to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle earth/land Egypt [country of]
Jr:51:26 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) every (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) the (nom) while being-SIT-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) be-you(sg)-SEE-ed! I-SWEAR-ed the (dat) name (dat) me (gen) the (dat) great ([Adj] dat) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed yet/still name (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) every (gen) Judas/Judah (gen, voc) to-SAY/TELL he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed earth/land (dat) Egypt (dat)
Jr:51:26 Jr_51:26_1 Jr_51:26_2 Jr_51:26_3 Jr_51:26_4 Jr_51:26_5 Jr_51:26_6 Jr_51:26_7 Jr_51:26_8 Jr_51:26_9 Jr_51:26_10 Jr_51:26_11 Jr_51:26_12 Jr_51:26_13 Jr_51:26_14 Jr_51:26_15 Jr_51:26_16 Jr_51:26_17 Jr_51:26_18 Jr_51:26_19 Jr_51:26_20 Jr_51:26_21 Jr_51:26_22 Jr_51:26_23 Jr_51:26_24 Jr_51:26_25 Jr_51:26_26 Jr_51:26_27 Jr_51:26_28 Jr_51:26_29 Jr_51:26_30 Jr_51:26_31 Jr_51:26_32 Jr_51:26_33 Jr_51:26_34 Jr_51:26_35 Jr_51:26_36 Jr_51:26_37 Jr_51:26_38 Jr_51:26_39
Jr:51:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:27 ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐγρήγορα ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ κακῶσαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀγαθῶσαι, καὶ ἐκλείψουσιν πᾶς Ιουδα οἱ κατοικοῦντες ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ, ἕως ἂν ἐκλίπωσιν.
Jr:51:27 (Jeremiah 51:27 For I have watched over them, to hurt them, and not to do them good: and all the Jews dwelling in the land of Egypt shall perish by sword and by famine, until they are utterly consumed.
Jr:51:27 Oto czuwam nad wami na wasze nieszczęście, a nie na pomyślność. Wszyscy ludzie z Judy znajdujący się w ziemi egipskiej wyginą doszczętnie od miecza i głodu. (Jr 44:27 BT_4)
Jr:51:27 ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐγρήγορα ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ κακῶσαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀγαθῶσαι, καὶ ἐκλείψουσιν πᾶς Ιουδα οἱ κατοικοῦντες ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ, ἕως ἂν ἐκλίπωσιν.
Jr:51:27 ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καί ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Jr:51:27 Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By podnosić się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By robić rzeczy trudne dla On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Judasz/Juda By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Jr:51:27 o(/ti i)dou\ e)gO\ e)grE/gora e)p’ au)tou\s tou= kakO=sai au)tou\s kai\ ou)k a)gaTO=sai, kai\ e)klei/PSousin pa=s *iouda oi( katoikou=ntes e)n gE=| *ai)gu/ptO| e)n r(omfai/a| kai\ e)n limO=|, e(/Os a)/n e)kli/pOsin.
Jr:51:27 hoti idu egO egrEgora ep’ autus tu kakOsai autus kai uk agaTOsai, kai ekleiPSusin pas iuda hoi katoikuntes en gE aigyptO en romfaia kai en limO, heOs an eklipOsin.
Jr:51:27 C I RP_NS VX_XAI1S P RD_APM RA_GSN VA_AAN RD_APM C D VA_AAN C VF_FAI3P A3_NSM N_NSM RA_NPM V2_PAPNPM P N1_DSF N2_DSF P N1A_DSF C P N2_DSM P x VB_AAS3P
Jr:51:27 because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to rise upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the to make things difficult for he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć and also, even, namely to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) every all, each, every, the whole of Judas/Judah the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger until; dawn ever (if ever) to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Jr:51:27 because/that be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-have-RISE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (gen) to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR, be-you(sg)-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR!, he/she/it-happens-to-MAKE-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) them/same (acc) and not and they-will-FAIL, going-to-FAIL (fut ptcp) (dat) every (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) in/among/by (+dat) sword (dat) and in/among/by (+dat) famine (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever they-should-FAIL
Jr:51:27 Jr_51:27_1 Jr_51:27_2 Jr_51:27_3 Jr_51:27_4 Jr_51:27_5 Jr_51:27_6 Jr_51:27_7 Jr_51:27_8 Jr_51:27_9 Jr_51:27_10 Jr_51:27_11 Jr_51:27_12 Jr_51:27_13 Jr_51:27_14 Jr_51:27_15 Jr_51:27_16 Jr_51:27_17 Jr_51:27_18 Jr_51:27_19 Jr_51:27_20 Jr_51:27_21 Jr_51:27_22 Jr_51:27_23 Jr_51:27_24 Jr_51:27_25 Jr_51:27_26 Jr_51:27_27 Jr_51:27_28 Jr_51:27_29
Jr:51:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:28 καὶ οἱ σεσῳσμένοι ἀπὸ ῥομφαίας ἐπιστρέψουσιν εἰς γῆν Ιουδα ὀλίγοι ἀριθμῷ, καὶ γνώσονται οἱ κατάλοιποι Ιουδα οἱ καταστάντες ἐν γῇ Αἰγύπτῳ κατοικῆσαι ἐκεῖ, λόγος τίνος ἐμμενεῖ.
Jr:51:28 (Jeremiah 51:28 And they that escape the sword shall return to the land of Juda few in number, and the remnant of Juda, who have continued in the land of Egypt to dwell there, shall know whose word shall stand.
Jr:51:28 Ci, co się uratują od miecza, powrócą do ziemi judzkiej w bardzo małej liczbie, aby poznała cała reszta Judy, która przybyła do ziemi egipskiej celem osiedlenia się, czyje słowo się wypełni: moje czy ich. (Jr 44:28 BT_4)
Jr:51:28 καὶ οἱ σεσῳσμένοι ἀπὸ ῥομφαίας ἐπιστρέψουσιν εἰς γῆν Ιουδα ὀλίγοι ἀριθμῷ, καὶ γνώσονται οἱ κατάλοιποι Ιουδα οἱ καταστάντες ἐν γῇ Αἰγύπτῳ κατοικῆσαι ἐκεῖ, λόγος τίνος ἐμμενεῖ.
Jr:51:28 καί ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἀπό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὀλίγος -η -ον ἀριθμός, -οῦ, ὁ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐκεῖ λόγος, -ου, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -)
Jr:51:28 I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szpada By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Judasz/Juda Mało [zobacz oligarchię] Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Pozostawanie Judasz/Juda By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Tam Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By pozostawać wierny do
Jr:51:28 kai\ oi( sesO|sme/noi a)po\ r(omfai/as e)pistre/PSousin ei)s gE=n *iouda o)li/goi a)riTmO=|, kai\ gnO/sontai oi( kata/loipoi *iouda oi( katasta/ntes e)n gE=| *ai)gu/ptO| katoikE=sai e)kei=, lo/gos ti/nos e)mmenei=.
Jr:51:28 kai hoi sesOsmenoi apo romfaias epistrePSusin eis gEn iuda oligoi ariTmO, kai gnOsontai hoi kataloipoi iuda hoi katastantes en gE aigyptO katoikEsai ekei, logos tinos emmenei.
Jr:51:28 C RA_NPM VT_XMPNPM P N1A_GSF VF_FAI3P P N1_ASF N_GSM A1_NPM N2_DSM C VF_FMI3P RA_NPM A1B_NPM N_GSM RA_NPM VH_AAPNPM P N1_DSF N2_DSF VA_AAN D N2_NSM RI_GSN VF2_FAI3S
Jr:51:28 and also, even, namely the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sword to turn around into (+acc) earth/land Judas/Judah little [see oligarchy] number [see arithmetic] and also, even, namely to know i.e. recognize. the remaining Judas/Judah the to enable lay, render widowed in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Egypt [country of] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) there word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to remain faithful to
Jr:51:28 and the (nom) having-been-SAVE-ed (nom|voc) away from (+gen) sword (gen), swords (acc) they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) into (+acc) earth/land (acc) Judas/Judah (gen, voc) few (nom|voc) number (dat) and they-will-be-KNOW-ed the (nom) remaining ([Adj] nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) the (nom) upon ENABLE-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Egypt (dat) to-RESIDE/SETTLE-DOWN, be-you(sg)-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN!, he/she/it-happens-to-RESIDE/SETTLE-DOWN (opt) there word (nom) who/what/why (gen) he/she/it-is-REMAIN FAITHFUL TO-ing, you(sg)-are-being-REMAIN FAITHFUL TO-ed (classical)
Jr:51:28 Jr_51:28_1 Jr_51:28_2 Jr_51:28_3 Jr_51:28_4 Jr_51:28_5 Jr_51:28_6 Jr_51:28_7 Jr_51:28_8 Jr_51:28_9 Jr_51:28_10 Jr_51:28_11 Jr_51:28_12 Jr_51:28_13 Jr_51:28_14 Jr_51:28_15 Jr_51:28_16 Jr_51:28_17 Jr_51:28_18 Jr_51:28_19 Jr_51:28_20 Jr_51:28_21 Jr_51:28_22 Jr_51:28_23 Jr_51:28_24 Jr_51:28_25 Jr_51:28_26
Jr:51:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:29 καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον ὅτι ἐπισκέψομαι ἐγὼ ἐφ’ ὑμᾶς εἰς πονηρά·
Jr:51:29 (Jeremiah 51:29 And this shall be a sign to you, that I will visit you for evil.
Jr:51:29 To będzie dla was znakiem - wyrocznia Pana - że ukarzę was w tym miejscu, abyście poznali, że moje słowa wypełnią się całkowicie na wasze nieszczęście. (Jr 44:29 BT_4)
Jr:51:29 καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον ὅτι ἐπισκέψομαι ἐγὼ ἐφ’ ὑμᾶς εἰς πονηρά·
Jr:51:29 καί οὗτος αὕτη τοῦτο σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό ὅτι ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] πονηρός -ά -όν
Jr:51:29 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ty Znak Ponieważ/tamto By bywać [zobacz sceptyczny] Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Do (+przyspieszenie) Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Jr:51:29 kai\ tou=to u(mi=n to\ sEmei=on o(/ti e)piske/PSomai e)gO\ e)f’ u(ma=s ei)s ponEra/·
Jr:51:29 kai tuto hymin to sEmeion hoti episkePSomai egO ef’ hymas eis ponEra·
Jr:51:29 C RD_NSN RP_DP RA_NSN N2_NSN C VF_FMI1S RP_NS P RP_AP P A1A_APN
Jr:51:29 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] you the sign because/that to visit [see skeptical] I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you into (+acc) wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Jr:51:29 and this (nom|acc) you(pl) (dat) the (nom|acc) sign (nom|acc|voc) because/that I-will-be-VISIT-ed I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) into (+acc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Jr:51:29 Jr_51:29_1 Jr_51:29_2 Jr_51:29_3 Jr_51:29_4 Jr_51:29_5 Jr_51:29_6 Jr_51:29_7 Jr_51:29_8 Jr_51:29_9 Jr_51:29_10 Jr_51:29_11 Jr_51:29_12
Jr:51:29 x x x x x x x x x x x x
Jr:51:30 οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι τὸν Ουαφρη βασιλέα Αἰγύπτου εἰς χεῖρας ἐχθροῦ αὐτοῦ καὶ εἰς χεῖρας ζητούντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καθὰ ἔδωκα τὸν Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα εἰς χεῖρας Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος ἐχθροῦ αὐτοῦ καὶ ζητοῦντος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ.
Jr:51:30 (Jeremiah 51:30 Thus said the Lord; Behold, I will give Uaphres king of Egypt into the hands of his enemy, and into the hands of one that seeks his life; as I gave Sedekias king of Juda into the hands of Nabuchodonosor king of Babylon, his enemy, and who sought his life.
Jr:51:30 To mówi Pan: Oto wydam faraona Chofrę, króla egipskiego, w ręce jego nieprzyjaciół i w ręce tych, co nastają na jego życie, podobnie jak wydałem Sedecjasza, króla judzkiego, w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, jego wroga, czyhającego na jego życie». (Jr 44:30 BT_4)
Jr:51:30 οὕτως εἶπεν κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι τὸν Ουαφρη βασιλέα Αἰγύπτου εἰς χεῖρας ἐχθροῦ αὐτοῦ καὶ εἰς χεῖρας ζητούντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καθὰ ἔδωκα τὸν Σεδεκιαν βασιλέα Ιουδα εἰς χεῖρας Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος ἐχθροῦ αὐτοῦ καὶ ζητοῦντος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ.
Jr:51:30 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καθά (καθ’ ἅ) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:51:30 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By dawać Król Egipt [kraj z] Do (+przyspieszenie) Ręka Wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ręka By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Stosownie do którego By dawać Król Judasz/Juda Do (+przyspieszenie) Ręka Król Babilon Wrogi On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo
Jr:51:30 ou(/tOs ei)=pen ku/rios *)idou\ e)gO\ di/dOmi to\n *ouafrE basile/a *ai)gu/ptou ei)s CHei=ras e)CHTrou= au)tou= kai\ ei)s CHei=ras DZEtou/ntOn tE\n PSuCHE\n au)tou=, kaTa\ e)/dOka to\n *sedekian basile/a *iouda ei)s CHei=ras *nabouCHodonosor basile/Os *babulO=nos e)CHTrou= au)tou= kai\ DZEtou=ntos tE\n PSuCHE\n au)tou=.
Jr:51:30 hutOs eipen kyrios idu egO didOmi ton uafrE basilea aigyptu eis CHeiras eCHTru autu kai eis CHeiras DZEtuntOn tEn PSyCHEn autu, kaTa edOka ton sedekian basilea iuda eis CHeiras nabuCHodonosor basileOs babylOnos eCHTru autu kai DZEtuntos tEn PSyCHEn autu.
Jr:51:30 D VBI_AAI3S N2_NSM I RP_NS V8_PAI1S RA_ASM N_ASM N3V_ASM N2_GSF P N3_APF N2_GSM RD_GSM C P N3_APF V2_PAPGPM RA_ASF N1_ASF RD_GSM D VAI_AAI1S RA_ASM N1T_ASM N3V_ASM N_GSM P N3_APF N_GSM N3V_GSM N3W_GSF N2_GSM RD_GSM C V2_PAPGSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM
Jr:51:30 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to give the ć king Egypt [country of] into (+acc) hand hostile he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) hand to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same according to which to give the ć king Judas/Judah into (+acc) hand ć king Babylon hostile he/she/it/same and also, even, namely to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Jr:51:30 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-GIVE-ing the (acc) king (acc) Egypt (gen) into (+acc) hands (acc) hostile ([Adj] gen) him/it/same (gen) and into (+acc) hands (acc) let-them-be-SEEK-ing! (classical), while SEEK-ing (gen) the (acc) life (acc) him/it/same (gen) according to which I-GIVE-ed the (acc) king (acc) Judas/Judah (gen, voc) into (+acc) hands (acc) king (gen) Babylon (gen) hostile ([Adj] gen) him/it/same (gen) and while SEEK-ing (gen) the (acc) life (acc) him/it/same (gen)
Jr:51:30 Jr_51:30_1 Jr_51:30_2 Jr_51:30_3 Jr_51:30_4 Jr_51:30_5 Jr_51:30_6 Jr_51:30_7 Jr_51:30_8 Jr_51:30_9 Jr_51:30_10 Jr_51:30_11 Jr_51:30_12 Jr_51:30_13 Jr_51:30_14 Jr_51:30_15 Jr_51:30_16 Jr_51:30_17 Jr_51:30_18 Jr_51:30_19 Jr_51:30_20 Jr_51:30_21 Jr_51:30_22 Jr_51:30_23 Jr_51:30_24 Jr_51:30_25 Jr_51:30_26 Jr_51:30_27 Jr_51:30_28 Jr_51:30_29 Jr_51:30_30 Jr_51:30_31 Jr_51:30_32 Jr_51:30_33 Jr_51:30_34 Jr_51:30_35 Jr_51:30_36 Jr_51:30_37 Jr_51:30_38 Jr_51:30_39
Jr:51:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:51:31 Ὁ λόγος, ὃν ἐλάλησεν Ιερεμιας ὁ προφήτης πρὸς Βαρουχ υἱὸν Νηριου, ὅτε ἔγραφεν τοὺς λόγους τούτους ἐν τῷ βιβλίῳ ἀπὸ στόματος Ιερεμιου ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τετάρτῳ τῷ Ιωακιμ υἱῷ Ιωσια βασιλέως Ιουδα
Jr:51:31 52:1 THE WORD WHICH JEREMIAS THE PROPHET spoke to Baruch son of Nerias, when he wrote these words in the book from the mouth of Jeremias, in the fourth year of Joakim the son of Josias king of Juda.
Jr:51:31 Słowo, jakie prorok Jeremiasz oznajmił Baruchowi, synowi Neriasza, gdy spisał on w księdze tamte słowa pod dyktando Jeremiasza w czwartym roku panowania króla judzkiego Jojakima, syna Jozjasza. (Jr 45:1 BT_4)
Jr:51:31 λόγος, ὃν ἐλάλησεν Ιερεμιας προφήτης πρὸς Βαρουχ υἱὸν Νηριου, ὅτε ἔγραφεν τοὺς λόγους τούτους ἐν τῷ βιβλίῳ ἀπὸ στόματος Ιερεμιου ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τετάρτῳ τῷ Ιωακιμ υἱῷ Ιωσια βασιλέως Ιουδα