Jr:52:1 Ὄντος εἰκοστοῦ καὶ ἑνὸς ἔτους Σεδεκιου ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Αμιτααλ θυγάτηρ Ιερεμιου ἐκ Λοβενα,
Jr:52:1 (Jeremiah 52:1) It was the twenty-first year of Sedekias, when he began to reign, and he reigned eleven years in Jerusalem. And his mother’s name was Amitaal, the daughter of Jeremias, of Lobena.
Jr:52:1 W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i panował jedenaście lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Chamutal i była córką Jeremiasza z Libny. (Jr 52:1 BT_4)
Jr:52:1 Ὄντος εἰκοστοῦ καὶ ἑνὸς ἔτους Σεδεκιου ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Αμιτααλ θυγάτηρ Ιερεμιου ἐκ Λοβενα,
Jr:52:1 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕν·δεκα ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Ἰερεμίας, -ου, ὁ ἐκ
Jr:52:1 By być I też, nawet, mianowicie Jeden Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By panować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jedenaście Rok By panować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Matka On/ona/to/to samo Córka Jeremiasz Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
Jr:52:1 *)/ontos ei)kostou= kai\ e(no\s e)/tous *sedekiou e)n tO=| basileu/ein au)to/n, kai\ e(/ndeka e)/tE e)basi/leusen e)n *ierousalEm, kai\ o)/noma tE=| mEtri\ au)tou= *amitaal Tuga/tEr *ieremiou e)k *lobena,
Jr:52:1 ontos eikostu kai henos etus sedekiu en tO basileuein auton, kai hendeka etE ebasileusen en ierusalEm, kai onoma tE mEtri autu amitaal TygatEr ieremiu ek lobena,
Jr:52:1 V9_PAPGSM A1_GSM C A3_GSN N3E_GSN N1T_GSM P RA_DSN V1_PAN RD_ASM C M N3E_APN VAI_AAI3S P N_DSF C N3M_NSN RA_DSF N3_DSF RD_GSM N_NSF N3_NSF N1T_GSM P N_GSF
Jr:52:1 to be ć and also, even, namely one year ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to reign he/she/it/same and also, even, namely eleven year to reign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely name with regard to the mother he/she/it/same ć daughter Jeremiah out of (+gen) ἐξ before vowels ć
Jr:52:1 while being (gen) and one (gen) year (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REIGN-ing him/it/same (acc) and eleven years (nom|acc|voc) he/she/it-REIGN-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and name (nom|acc|voc) the (dat) mother (dat) him/it/same (gen) daughter (nom) Jeremiah (gen) out of (+gen)
Jr:52:1 Jr_52:1_1 Jr_52:1_2 Jr_52:1_3 Jr_52:1_4 Jr_52:1_5 Jr_52:1_6 Jr_52:1_7 Jr_52:1_8 Jr_52:1_9 Jr_52:1_10 Jr_52:1_11 Jr_52:1_12 Jr_52:1_13 Jr_52:1_14 Jr_52:1_15 Jr_52:1_16 Jr_52:1_17 Jr_52:1_18 Jr_52:1_19 Jr_52:1_20 Jr_52:1_21 Jr_52:1_22 Jr_52:1_23 Jr_52:1_24 Jr_52:1_25 Jr_52:1_26
Jr:52:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐνάτῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐν μηνὶ τῷ δεκάτῳ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἦλθεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ περιεχαράκωσαν αὐτὴν καὶ περιῳκοδόμησαν αὐτὴν τετραπέδοις λίθοις κύκλῳ.
Jr:52:4 (Jeremiah 52:4 And it came to pass in the ninth year of his reign, in the ninth month, on the tenth day of the month, that Nabuchodonosor king of Babylon came, and all his host, against Jerusalem, and they made a rampart round it, and built a wall round about it with large stones.
Jr:52:4 W dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca i dziesiątego dnia przybył król babiloński Nabuchodonozor wraz z całym swym wojskiem przeciw Jerozolimie i obległ ją, budując dokoła niej wały oblężnicze. (Jr 52:4 BT_4)
Jr:52:4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐνάτῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐν μηνὶ τῷ δεκάτῳ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἦλθεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ πᾶσα δύναμις αὐτοῦ ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ περιεχαράκωσαν αὐτὴν καὶ περιῳκοδόμησαν αὐτὴν τετραπέδοις λίθοις κύκλῳ.
Jr:52:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔνατος -η -ον ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό λίθος, -ου, ὁ κύκλῳ
Jr:52:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Dziewiąty Królestwo On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Dziesiąty Dziesiąty Miesiąc By przychodzić Król Babilon I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zdolność On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Kamień W kole
Jr:52:4 kai\ e)ge/neto e)n tO=| e)/tei tO=| e)na/tO| tE=s basilei/as au)tou= e)n mEni\ tO=| deka/tO| deka/tE| tou= mEno\s E)=lTen *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos kai\ pa=sa E( du/namis au)tou= e)pi\ *ierousalEm kai\ perieCHara/kOsan au)tE\n kai\ periO|kodo/mEsan au)tE\n tetrape/dois li/Tois ku/klO|.
Jr:52:4 kai egeneto en tO etei tO enatO tEs basileias autu en mEni tO dekatO dekatE tu mEnos ElTen nabuCHodonosor basileus babylOnos kai pasa hE dynamis autu epi ierusalEm kai perieCHarakOsan autEn kai periOkodomEsan autEn tetrapedois liTois kyklO.
Jr:52:4 C VBI_AMI3S P RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN RA_GSF N1A_GSF RD_GSM P N3_DSM RA_DSM A1_DSM A1_DSF RA_GSM N3_GSM VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N3W_GSF C A1S_NSF RA_NSF N3I_NSF RD_GSM P N_ASF C VAI_AAI3P RD_ASF C VAI_AAI3P RD_ASF A1B_DPM N2_DPM N2_DSM
Jr:52:4 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the ninth the kingdom he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; month the tenth tenth the month to come ć king Babylon and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ability he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jerusalem [city of] and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same ć stone in a circle
Jr:52:4 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (dat) ninth ([Adj] dat) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) tenth (dat) tenth (dat) the (gen) month (gen) he/she/it-COME-ed king (nom) Babylon (gen) and every (nom|voc) the (nom) ability (nom) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) Jerusalem (indecl) and her/it/same (acc) and her/it/same (acc) stones (dat) in a circle
Jr:52:4 Jr_52:4_1 Jr_52:4_2 Jr_52:4_3 Jr_52:4_4 Jr_52:4_5 Jr_52:4_6 Jr_52:4_7 Jr_52:4_8 Jr_52:4_9 Jr_52:4_10 Jr_52:4_11 Jr_52:4_12 Jr_52:4_13 Jr_52:4_14 Jr_52:4_15 Jr_52:4_16 Jr_52:4_17 Jr_52:4_18 Jr_52:4_19 Jr_52:4_20 Jr_52:4_21 Jr_52:4_22 Jr_52:4_23 Jr_52:4_24 Jr_52:4_25 Jr_52:4_26 Jr_52:4_27 Jr_52:4_28 Jr_52:4_29 Jr_52:4_30 Jr_52:4_31 Jr_52:4_32 Jr_52:4_33 Jr_52:4_34 Jr_52:4_35 Jr_52:4_36 Jr_52:4_37
Jr:52:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:5 καὶ ἦλθεν ἡ πόλις εἰς συνοχὴν ἕως ἑνδεκάτου ἔτους τῷ βασιλεῖ Σεδεκια·
Jr:52:5 (Jeremiah 52:5 So the city was besieged, until the eleventh year of king Sedekias,
Jr:52:5 Miasto było oblężone aż do jedenastego roku króla Sedecjasza. (Jr 52:5 BT_4)
Jr:52:5 καὶ ἦλθεν πόλις εἰς συνοχὴν ἕως ἑνδεκάτου ἔτους τῷ βασιλεῖ Σεδεκια·
Jr:52:5 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ εἰς[1] συν·οχή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑν·δέκατος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Jr:52:5 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Miasto Do (+przyspieszenie) Tłumienia więzienie, strapienie, udręczenie, niepokój, ściągnięcie Aż; świtaj Jedenasty Rok Król
Jr:52:5 kai\ E)=lTen E( po/lis ei)s sunoCHE\n e(/Os e(ndeka/tou e)/tous tO=| basilei= *sedekia·
Jr:52:5 kai ElTen hE polis eis synoCHEn heOs hendekatu etus tO basilei sedekia·
Jr:52:5 C VBI_AAI3S RA_NSF N3I_NSF P N1_ASF P A1_GSN N3E_GSN RA_DSM N3V_DSM N1T_DSM
Jr:52:5 and also, even, namely to come the city into (+acc) suppression prison, distress, anguish, anxiety, constriction until; dawn eleventh year the king ć
Jr:52:5 and he/she/it-COME-ed the (nom) city (nom) into (+acc) suppression (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eleventh (gen) year (gen) the (dat) king (dat)
Jr:52:5 Jr_52:5_1 Jr_52:5_2 Jr_52:5_3 Jr_52:5_4 Jr_52:5_5 Jr_52:5_6 Jr_52:5_7 Jr_52:5_8 Jr_52:5_9 Jr_52:5_10 Jr_52:5_11 Jr_52:5_12
Jr:52:5 x x x x x x x x x x x x
Jr:52:6 ἐν τῇ ἐνάτῃ τοῦ μηνὸς καὶ ἐστερεώθη ὁ λιμὸς ἐν τῇ πόλει, καὶ οὐκ ἦσαν ἄρτοι τῷ λαῷ τῆς γῆς.
Jr:52:6 (Jeremiah 52:6 on the ninth day of the month, and then the famine was severe in the city, and there was no bread for the people of the land.
Jr:52:6 W czwartym zaś miesiącu, dziewiątego dnia, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludu kraju, (Jr 52:6 BT_4)
Jr:52:6 ἐν τῇ ἐνάτῃ τοῦ μηνὸς καὶ ἐστερεώθη λιμὸς ἐν τῇ πόλει, καὶ οὐκ ἦσαν ἄρτοι τῷ λαῷ τῆς γῆς.
Jr:52:6 ἐν ὁ ἡ τό ἔνατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ καί στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:52:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziewiąty Miesiąc I też, nawet, mianowicie By stężać Głodu głód W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ludzie Ziemi/ziemia
Jr:52:6 e)n tE=| e)na/tE| tou= mEno\s kai\ e)stereO/TE o( limo\s e)n tE=| po/lei, kai\ ou)k E)=san a)/rtoi tO=| laO=| tE=s gE=s.
Jr:52:6 en tE enatE tu mEnos kai estereOTE ho limos en tE polei, kai uk Esan artoi tO laO tEs gEs.
Jr:52:6 P RA_DSF A1_DSF RA_GSM N3_GSM C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM P RA_DSF N3I_DSF C D V9_IAI3P N2_NPM RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1_GSF
Jr:52:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ninth the month and also, even, namely to solidify the famine hunger in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the people the earth/land
Jr:52:6 in/among/by (+dat) the (dat) ninth ([Adj] dat) the (gen) month (gen) and he/she/it-was-SOLIDIFY-ed the (nom) famine (nom) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) and not they-were [loaves of] bread (nom|voc) the (dat) people (dat) the (gen) earth/land (gen)
Jr:52:6 Jr_52:6_1 Jr_52:6_2 Jr_52:6_3 Jr_52:6_4 Jr_52:6_5 Jr_52:6_6 Jr_52:6_7 Jr_52:6_8 Jr_52:6_9 Jr_52:6_10 Jr_52:6_11 Jr_52:6_12 Jr_52:6_13 Jr_52:6_14 Jr_52:6_15 Jr_52:6_16 Jr_52:6_17 Jr_52:6_18 Jr_52:6_19 Jr_52:6_20
Jr:52:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:7 καὶ διεκόπη ἡ πόλις, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ ἐξῆλθον νυκτὸς κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης ἀνὰ μέσον τοῦ τείχους καὶ τοῦ προτειχίσματος, ὃ ἦν κατὰ τὸν κῆπον τοῦ βασιλέως, καὶ οἱ Χαλδαῖοι ἐπὶ τῆς πόλεως κύκλῳ. καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τὴν εἰς Αραβα,
Jr:52:7 (Jeremiah 52:7 And the city was broken up, and all the men of war went out by night by the way of the gate, between the wall and the outworks, which were by the king’s garden; and the Chaldeans were by the city round about; and they went by the way leading to the wilderness.
Jr:52:7 uczyniono wyłom w mieście. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich; Chaldejczycy zaś znajdowali się dokoła miasta. Wyszli więc drogą prowadzącą ku Arabie. (Jr 52:7 BT_4)
Jr:52:7 καὶ διεκόπη πόλις, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ ἐξῆλθον νυκτὸς κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης ἀνὰ μέσον τοῦ τείχους καὶ τοῦ προτειχίσματος, ἦν κατὰ τὸν κῆπον τοῦ βασιλέως, καὶ οἱ Χαλδαῖοι ἐπὶ τῆς πόλεως κύκλῳ. καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τὴν εἰς Αραβα,
Jr:52:7 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) νύξ, -υκτός, ἡ κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά ὁ ἡ τό κῆπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ κύκλῳ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό εἰς[1] Ἄραψ, -αβος, ὁ
Jr:52:7 I też, nawet, mianowicie Miasto I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By wychodzić Noc W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Brama W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Ściana I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ogród Król I też, nawet, mianowicie Chaldejski Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto W kole I też, nawet, mianowicie By iść Drogi {Sposobu}/droga Do (+przyspieszenie) Arab
Jr:52:7 kai\ dieko/pE E( po/lis, kai\ pa/ntes oi( a)/ndres oi( polemistai\ e)XE=lTon nukto\s kata\ tE\n o(do\n tE=s pu/lEs a)na\ me/son tou= tei/CHous kai\ tou= proteiCHi/smatos, o(\ E)=n kata\ to\n kE=pon tou= basile/Os, kai\ oi( *CHaldai=oi e)pi\ tE=s po/leOs ku/klO|. kai\ e)poreu/TEsan o(do\n tE\n ei)s *araba,
Jr:52:7 kai diekopE hE polis, kai pantes hoi andres hoi polemistai eXElTon nyktos kata tEn hodon tEs pylEs ana meson tu teiCHus kai tu proteiCHismatos, ho En kata ton kEpon tu basileOs, kai hoi CHaldaioi epi tEs poleOs kyklO. kai eporeuTEsan hodon tEn eis araba,
Jr:52:7 C VVI_API3S RA_NSF N3I_NSF C A3_NPM RA_NPM N3_NPM RA_NPM N1_NPM VBI_AAI3P N3_GSF P RA_ASF N2_ASF RA_GSF N1_GSF P A1_ASM RA_GSN N3E_GSN C RA_GSN N3M_GSN RR_NSN V9_IAI3S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM C RA_NPM N2_NPM P RA_GSF N3I_GSF N2_DSM C VCI_API3P N2_ASF RA_ASF P N_ASF
Jr:52:7 and also, even, namely ć the city and also, even, namely every all, each, every, the whole of the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć to come out night down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road the gate up/each/by (+acc) middle the wall and also, even, namely the ć who/whom/which to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the garden the king and also, even, namely the Chaldean upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city in a circle and also, even, namely to go way/road the into (+acc) Arab
Jr:52:7 and the (nom) city (nom) and all (nom|voc) the (nom) men, husbands (nom|voc) the (nom) I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT night (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) way/road (acc) the (gen) gate (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) wall (gen) and the (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) garden (acc) the (gen) king (gen) and the (nom) Chaldeans (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) city (gen) in a circle and they-were-GO-ed way/road (acc) the (acc) into (+acc) Arab (acc)
Jr:52:7 Jr_52:7_1 Jr_52:7_2 Jr_52:7_3 Jr_52:7_4 Jr_52:7_5 Jr_52:7_6 Jr_52:7_7 Jr_52:7_8 Jr_52:7_9 Jr_52:7_10 Jr_52:7_11 Jr_52:7_12 Jr_52:7_13 Jr_52:7_14 Jr_52:7_15 Jr_52:7_16 Jr_52:7_17 Jr_52:7_18 Jr_52:7_19 Jr_52:7_20 Jr_52:7_21 Jr_52:7_22 Jr_52:7_23 Jr_52:7_24 Jr_52:7_25 Jr_52:7_26 Jr_52:7_27 Jr_52:7_28 Jr_52:7_29 Jr_52:7_30 Jr_52:7_31 Jr_52:7_32 Jr_52:7_33 Jr_52:7_34 Jr_52:7_35 Jr_52:7_36 Jr_52:7_37 Jr_52:7_38 Jr_52:7_39 Jr_52:7_40 Jr_52:7_41 Jr_52:7_42 Jr_52:7_43 Jr_52:7_44
Jr:52:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:8 καὶ κατεδίωξεν ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων ὀπίσω τοῦ βασιλέως καὶ κατέλαβον αὐτὸν ἐν τῷ πέραν Ιεριχω, καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ διεσπάρησαν ἀπ’ αὐτοῦ.
Jr:52:8 (Jeremiah 52:8 But the host of the Chaldeans pursued after the king, and overtook him in the country beyond Jericho; and all his servants were dispersed from about him.
Jr:52:8 Wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło Sedecjasza na stepie Jerycha; całe zaś jego wojsko opuściło go, idąc w rozsypkę. (Jr 52:8 BT_4)
Jr:52:8 καὶ κατεδίωξεν δύναμις τῶν Χαλδαίων ὀπίσω τοῦ βασιλέως καὶ κατέλαβον αὐτὸν ἐν τῷ πέραν Ιεριχω, καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ διεσπάρησαν ἀπ’ αὐτοῦ.
Jr:52:8 καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὀπίσω ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό πέραν Ἰεριχώ, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:52:8 I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Zdolność Chaldejski Z tyłu w tył, z tyłu, potem Król I też, nawet, mianowicie By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W poprzek Jerycho I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziecka/służący On/ona/to/to samo By rozpraszać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Jr:52:8 kai\ katedi/OXen E( du/namis tO=n *CHaldai/On o)pi/sO tou= basile/Os kai\ kate/labon au)to\n e)n tO=| pe/ran *ieriCHO, kai\ pa/ntes oi( pai=des au)tou= diespa/rEsan a)p’ au)tou=.
Jr:52:8 kai katediOXen hE dynamis tOn CHaldaiOn opisO tu basileOs kai katelabon auton en tO peran ieriCHO, kai pantes hoi paides autu diesparEsan ap’ autu.
Jr:52:8 C VAI_AAI3S RA_NSF N3I_NSF RA_GPM N2_GPM D RA_GSM N3V_GSM C VBI_AAI3P RD_ASM P RA_DSM D N_GS C A3_NPM RA_NPM N3D_NPM RD_GSM VDI_API3P P RD_GSM
Jr:52:8 and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute the ability the Chaldean behind back, behind, after the king and also, even, namely to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the across Jericho and also, even, namely every all, each, every, the whole of the child/servant he/she/it/same to scatter from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Jr:52:8 and he/she/it-CHASE-ed-AFTER the (nom) ability (nom) the (gen) Chaldeans (gen) behind the (gen) king (gen) and I-COMPREHEND-ed, they-COMPREHEND-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) across Jericho (indecl) and all (nom|voc) the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) they-were-SCATTER-ed away from (+gen) him/it/same (gen)
Jr:52:8 Jr_52:8_1 Jr_52:8_2 Jr_52:8_3 Jr_52:8_4 Jr_52:8_5 Jr_52:8_6 Jr_52:8_7 Jr_52:8_8 Jr_52:8_9 Jr_52:8_10 Jr_52:8_11 Jr_52:8_12 Jr_52:8_13 Jr_52:8_14 Jr_52:8_15 Jr_52:8_16 Jr_52:8_17 Jr_52:8_18 Jr_52:8_19 Jr_52:8_20 Jr_52:8_21 Jr_52:8_22 Jr_52:8_23 Jr_52:8_24
Jr:52:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:9 καὶ συνέλαβον τὸν βασιλέα καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς Δεβλαθα, καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ μετὰ κρίσεως·
Jr:52:9 (Jeremiah 52:9 And they took the king, and brought him to the king of Babylon to Deblatha, and he judged him.
Jr:52:9 Pojmali więc króla i zaprowadzili go do Ribla w kraju Chamat, do króla babilońskiego, który wydał na niego wyrok. (Jr 52:9 BT_4)
Jr:52:9 καὶ συνέλαβον τὸν βασιλέα καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς Δεβλαθα, καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ μετὰ κρίσεως·
Jr:52:9 καί συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά κρίσις, -εως, ἡ
Jr:52:9 I też, nawet, mianowicie Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Król I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Babilon Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By mówić On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Jr:52:9 kai\ sune/labon to\n basile/a kai\ E)/gagon au)to\n pro\s to\n basile/a *babulO=nos ei)s *deblaTa, kai\ e)la/lEsen au)tO=| meta\ kri/seOs·
Jr:52:9 kai synelabon ton basilea kai Egagon auton pros ton basilea babylOnos eis deblaTa, kai elalEsen autO meta kriseOs·
Jr:52:9 C VBI_AAI3P RA_ASM N3V_ASM C VBI_AAI3P RD_ASM P RA_ASM N3V_ASM N3W_GSF P N_AS C VAI_AAI3S RD_DSM P N3I_GSF
Jr:52:9 and also, even, namely to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture the king and also, even, namely to lead he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the king Babylon into (+acc) ć and also, even, namely to speak he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Jr:52:9 and I-SEIZING-ed, they-SEIZING-ed the (acc) king (acc) and I-LEAD-ed, they-LEAD-ed him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Babylon (gen) into (+acc) and he/she/it-SPEAK-ed him/it/same (dat) after (+acc), with (+gen) judgment (gen)
Jr:52:9 Jr_52:9_1 Jr_52:9_2 Jr_52:9_3 Jr_52:9_4 Jr_52:9_5 Jr_52:9_6 Jr_52:9_7 Jr_52:9_8 Jr_52:9_9 Jr_52:9_10 Jr_52:9_11 Jr_52:9_12 Jr_52:9_13 Jr_52:9_14 Jr_52:9_15 Jr_52:9_16 Jr_52:9_17 Jr_52:9_18
Jr:52:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:10 καὶ ἔσφαξεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος τοὺς υἱοὺς Σεδεκιου κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας Ιουδα ἔσφαξεν ἐν Δεβλαθα·
Jr:52:10 (Jeremiah 52:10 And the king of Babylon slew the sons of Sedekias before his eyes; and he slew all the princes of Juda in Deblatha.
Jr:52:10 Król babiloński kazał zamordować synów Sedecjasza na jego oczach, a także wszystkich przywódców judzkich kazał zabić w Ribla. (Jr 52:10 BT_4)
Jr:52:10 καὶ ἔσφαξεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος τοὺς υἱοὺς Σεδεκιου κατ’ ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας Ιουδα ἔσφαξεν ἐν Δεβλαθα·
Jr:52:10 καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κατά ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ἐν
Jr:52:10 I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Król Babilon Syn W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Judasz/Juda By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Jr:52:10 kai\ e)/sfaXen basileu\s *babulO=nos tou\s ui(ou\s *sedekiou kat’ o)fTalmou\s au)tou=, kai\ pa/ntas tou\s a)/rCHontas *iouda e)/sfaXen e)n *deblaTa·
Jr:52:10 kai esfaXen basileus babylOnos tus hyius sedekiu kat’ ofTalmus autu, kai pantas tus arCHontas iuda esfaXen en deblaTa·
Jr:52:10 C VAI_AAI3S N3V_NSM N3W_GSF RA_APM N2_APM N1T_GSM P N2_APM RD_GSM C A3_APM RA_APM N3_APM N_GSM VAI_AAI3S P N_DS
Jr:52:10 and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter king Babylon the son ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing eye he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ruler; to begin Judas/Judah to slay butcher, kill, massacre, slaughter in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Jr:52:10 and he/she/it-SLAY-ed king (nom) Babylon (gen) the (acc) sons (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) eyes (acc) him/it/same (gen) and all (acc) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) Judas/Judah (gen, voc) he/she/it-SLAY-ed in/among/by (+dat)
Jr:52:10 Jr_52:10_1 Jr_52:10_2 Jr_52:10_3 Jr_52:10_4 Jr_52:10_5 Jr_52:10_6 Jr_52:10_7 Jr_52:10_8 Jr_52:10_9 Jr_52:10_10 Jr_52:10_11 Jr_52:10_12 Jr_52:10_13 Jr_52:10_14 Jr_52:10_15 Jr_52:10_16 Jr_52:10_17 Jr_52:10_18
Jr:52:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:11 καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς Σεδεκιου ἐξετύφλωσεν καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν πέδαις, καὶ ἤγαγεν αὐτὸν βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἔδωκεν αὐτὸν εἰς οἰκίαν μύλωνος ἕως ἡμέρας ἧς ἀπέθανεν.
Jr:52:11 (Jeremiah 52:11 And he put out the eyes of Sedekias, and bound him in fetters; and the king of Babylon brought him to Babylon, and put him into the grinding-house, until the day when he died.
Jr:52:11 Następnie wyłupił oczy Sedecjaszowi i kazał go zakuć w podwójne spiżowe kajdany. Potem uprowadził go król babiloński do Babilonu i wtrącił do więzienia aż do dnia jego śmierci. (Jr 52:11 BT_4)
Jr:52:11 καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς Σεδεκιου ἐξετύφλωσεν καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν πέδαις, καὶ ἤγαγεν αὐτὸν βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἔδωκεν αὐτὸν εἰς οἰκίαν μύλωνος ἕως ἡμέρας ἧς ἀπέθανεν.
Jr:52:11 καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πέδη, -ης, ἡ καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) μύλος, -ου, ὁ v.l. μυλών, -ῶνος, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Jr:52:11 I też, nawet, mianowicie Oko I też, nawet, mianowicie By wiązać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łącznik I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Król Babilon Do (+przyspieszenie) Babilon I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom Młyn Aż; świtaj Dzień Kto/, który/, który By umierać
Jr:52:11 kai\ tou\s o)fTalmou\s *sedekiou e)Xetu/flOsen kai\ e)/dEsen au)to\n e)n pe/dais, kai\ E)/gagen au)to\n basileu\s *babulO=nos ei)s *babulO=na kai\ e)/dOken au)to\n ei)s oi)ki/an mu/lOnos e(/Os E(me/ras E(=s a)pe/Tanen.
Jr:52:11 kai tus ofTalmus sedekiu eXetyflOsen kai edEsen auton en pedais, kai Egagen auton basileus babylOnos eis babylOna kai edOken auton eis oikian mylOnos heOs hEmeras hEs apeTanen.
Jr:52:11 C RA_APM N2_APM N1T_GSM VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_ASM P N1_DPF C VBI_AAI3S RD_ASM N3V_NSM N3W_GSF P N3W_ASF C VAI_AAI3S RD_ASM P N1A_ASF N2_NSM P N1A_GSF RR_GSF VBI_AAI3S
Jr:52:11 and also, even, namely the eye ć ć and also, even, namely to bind he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shackle and also, even, namely to lead he/she/it/same king Babylon into (+acc) Babylon and also, even, namely to give he/she/it/same into (+acc) house mill until; dawn day who/whom/which to die
Jr:52:11 and the (acc) eyes (acc) and he/she/it-BIND-ed him/it/same (acc) in/among/by (+dat) shackles (dat) and he/she/it-LEAD-ed him/it/same (acc) king (nom) Babylon (gen) into (+acc) Babylon (acc) and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (acc) into (+acc) house (acc) mill (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) who/whom/which (gen) he/she/it-DIE-ed
Jr:52:11 Jr_52:11_1 Jr_52:11_2 Jr_52:11_3 Jr_52:11_4 Jr_52:11_5 Jr_52:11_6 Jr_52:11_7 Jr_52:11_8 Jr_52:11_9 Jr_52:11_10 Jr_52:11_11 Jr_52:11_12 Jr_52:11_13 Jr_52:11_14 Jr_52:11_15 Jr_52:11_16 Jr_52:11_17 Jr_52:11_18 Jr_52:11_19 Jr_52:11_20 Jr_52:11_21 Jr_52:11_22 Jr_52:11_23 Jr_52:11_24 Jr_52:11_25 Jr_52:11_26 Jr_52:11_27
Jr:52:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:12 καὶ ἐν μηνὶ πέμπτῳ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἦλθεν Ναβουζαρδαν ὁ ἀρχιμάγειρος ὁ ἑστηκὼς κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος εἰς Ιερουσαλημ.
Jr:52:12 (Jeremiah 52:12 And in the fifth month, on the tenth day of the month, Nabuzardan the captain of the guard, who waited on the king of Babylon, came to Jerusalem;
Jr:52:12 W piątym zaś miesiącu dnia dziesiątego miesiąca - był to dziewiętnasty rok rządów króla babilońskiego Nabuchodonozora - wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, sprawujący służbę przy królu, (Jr 52:12 BT_4)
Jr:52:12 Καὶ ἐν μηνὶ πέμπτῳ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἦλθεν Ναβουζαρδαν ἀρχιμάγειρος ἑστηκὼς κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος εἰς Ιερουσαλημ.
Jr:52:12 καί ἐν μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ πέμπτος -η -ον δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Jr:52:12 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Piąty Dziesiąty Miesiąc By przychodzić By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Król Babilon Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
Jr:52:12 *kai\ e)n mEni\ pe/mptO| deka/tE| tou= mEno\s E)=lTen *nabouDZardan o( a)rCHima/geiros o( e(stEkO\s kata\ pro/sOpon tou= basile/Os *babulO=nos ei)s *ierousalEm.
Jr:52:12 kai en mEni pemptO dekatE tu mEnos ElTen nabuDZardan ho arCHimageiros ho hestEkOs kata prosOpon tu basileOs babylOnos eis ierusalEm.
Jr:52:12 C P N3_DSM A1_DSM A1_DSF RA_GSM N3_GSM VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM VXI_XAPNSM P N2N_ASN RA_GSM N3V_GSM N3W_GSF P N_ASF
Jr:52:12 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; month fifth tenth the month to come ć the ć the to cause to stand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the king Babylon into (+acc) Jerusalem [city of]
Jr:52:12 and in/among/by (+dat) ??? (voc); month (dat) fifth (dat) tenth (dat) the (gen) month (gen) he/she/it-COME-ed the (nom) the (nom) having CAUSE-ed-TO-STand (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) king (gen) Babylon (gen) into (+acc) Jerusalem (indecl)
Jr:52:12 Jr_52:12_1 Jr_52:12_2 Jr_52:12_3 Jr_52:12_4 Jr_52:12_5 Jr_52:12_6 Jr_52:12_7 Jr_52:12_8 Jr_52:12_9 Jr_52:12_10 Jr_52:12_11 Jr_52:12_12 Jr_52:12_13 Jr_52:12_14 Jr_52:12_15 Jr_52:12_16 Jr_52:12_17 Jr_52:12_18 Jr_52:12_19 Jr_52:12_20
Jr:52:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:13 καὶ ἐνέπρησεν τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ πάσας τὰς οἰκίας τῆς πόλεως, καὶ πᾶσαν οἰκίαν μεγάλην ἐνέπρησεν ἐν πυρί.
Jr:52:13 (Jeremiah 52:13 and he burnt the house of the Lord, and the king’s house; and all the houses of the city, and every great house he burnt with fire.
Jr:52:13 i spalił świątynię Pańską i pałac królewski oraz wszystkie wielkie domy. (Jr 52:13 BT_4)
Jr:52:13 καὶ ἐνέπρησεν τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ πάσας τὰς οἰκίας τῆς πόλεως, καὶ πᾶσαν οἰκίαν μεγάλην ἐνέπρησεν ἐν πυρί.
Jr:52:13 καί ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) ἐν πῦρ, -ρός, τό
Jr:52:13 I też, nawet, mianowicie Do ??? Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dom Król I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dom Miasto I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dom Wielki Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
Jr:52:13 kai\ e)ne/prEsen to\n oi)=kon kuri/ou kai\ to\n oi)=kon tou= basile/Os kai\ pa/sas ta\s oi)ki/as tE=s po/leOs, kai\ pa=san oi)ki/an mega/lEn e)ne/prEsen e)n puri/.
Jr:52:13 kai eneprEsen ton oikon kyriu kai ton oikon tu basileOs kai pasas tas oikias tEs poleOs, kai pasan oikian megalEn eneprEsen en pyri.
Jr:52:13 C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM N2_GSM C RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3V_GSM C A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N3I_GSF C A1S_ASF N1A_ASF A1_ASF VAI_AAI3S P N3_DSN
Jr:52:13 and also, even, namely to ??? the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the house the king and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the house the city and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle house great to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
Jr:52:13 and he/she/it-???-ed the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (acc) house (acc) the (gen) king (gen) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) house (gen), houses (acc) the (gen) city (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) house (acc) great ([Adj] acc) he/she/it-???-ed in/among/by (+dat) fire (dat)
Jr:52:13 Jr_52:13_1 Jr_52:13_2 Jr_52:13_3 Jr_52:13_4 Jr_52:13_5 Jr_52:13_6 Jr_52:13_7 Jr_52:13_8 Jr_52:13_9 Jr_52:13_10 Jr_52:13_11 Jr_52:13_12 Jr_52:13_13 Jr_52:13_14 Jr_52:13_15 Jr_52:13_16 Jr_52:13_17 Jr_52:13_18 Jr_52:13_19 Jr_52:13_20 Jr_52:13_21 Jr_52:13_22 Jr_52:13_23
Jr:52:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:14 καὶ πᾶν τεῖχος Ιερουσαλημ κύκλῳ καθεῖλεν ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων ἡ μετὰ τοῦ ἀρχιμαγείρου.
Jr:52:14 (Jeremiah 52:14 And the host of the Chaldeans that was with the captain of the guard pulled down all the wall of Jerusalem round about.
Jr:52:14 Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży przybocznej, zburzyło cały mur dokoła Jerozolimy. (Jr 52:14 BT_4)
Jr:52:14 καὶ πᾶν τεῖχος Ιερουσαλημ κύκλῳ καθεῖλεν δύναμις τῶν Χαλδαίων μετὰ τοῦ ἀρχιμαγείρου.
Jr:52:14 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. κύκλῳ καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μετά ὁ ἡ τό
Jr:52:14 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ściana Jerozolima [miasto z] W kole By zdejmować czyść Zdolność Chaldejski Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym
Jr:52:14 kai\ pa=n tei=CHos *ierousalEm ku/klO| kaTei=len E( du/namis tO=n *CHaldai/On E( meta\ tou= a)rCHimagei/rou.
Jr:52:14 kai pan teiCHos ierusalEm kyklO kaTeilen hE dynamis tOn CHaldaiOn hE meta tu arCHimageiru.
Jr:52:14 C A3_ASN N3E_ASN N_GSF N2_DSM VBI_AAI3S RA_NSF N3I_NSF RA_GPM N2_GPM RA_NSF P RA_GSM N2_GSM
Jr:52:14 and also, even, namely every all, each, every, the whole of wall Jerusalem [city of] in a circle to take down purge the ability the Chaldean the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć
Jr:52:14 and every (nom|acc|voc) wall (nom|acc|voc) Jerusalem (indecl) in a circle he/she/it-TAKE-ed-DOWN the (nom) ability (nom) the (gen) Chaldeans (gen) the (nom) after (+acc), with (+gen) the (gen)
Jr:52:14 Jr_52:14_1 Jr_52:14_2 Jr_52:14_3 Jr_52:14_4 Jr_52:14_5 Jr_52:14_6 Jr_52:14_7 Jr_52:14_8 Jr_52:14_9 Jr_52:14_10 Jr_52:14_11 Jr_52:14_12 Jr_52:14_13 Jr_52:14_14
Jr:52:14 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:16 καὶ τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ κατέλιπεν ὁ ἀρχιμάγειρος εἰς ἀμπελουργοὺς καὶ εἰς γεωργούς.
Jr:52:16 (Jeremiah 52:16 But the captain of the guard left the remnant of the people to be vinedressers and husbandmen.
Jr:52:16 Spośród ubogiej ludności kraju dowódca straży przybocznej Nebuzaradan pozostawił niektórych jako uprawiających winnice i rolników. (Jr 52:16 BT_4)
Jr:52:16 καὶ τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ κατέλιπεν ἀρχιμάγειρος εἰς ἀμπελουργοὺς καὶ εἰς γεωργούς.
Jr:52:16 καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό εἰς[1] ἀμπελουργός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1] γεωργός, -οῦ, ὁ
Jr:52:16 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Ludzie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Do (+przyspieszenie) Winogrodnik I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Rolnik
Jr:52:16 kai\ tou\s kataloi/pous tou= laou= kate/lipen o( a)rCHima/geiros ei)s a)mpelourgou\s kai\ ei)s geOrgou/s.
Jr:52:16 kai tus kataloipus tu lau katelipen ho arCHimageiros eis ampelurgus kai eis geOrgus.
Jr:52:16 C RA_APM A1B_APM RA_GSM N2_GSM VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N2_APM C P N2_APM
Jr:52:16 and also, even, namely the remaining the people to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the ć into (+acc) vinedresser and also, even, namely into (+acc) farmer
Jr:52:16 and the (acc) remaining ([Adj] acc) the (gen) people (gen) he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND the (nom) into (+acc) vinedressers (acc) and into (+acc) farmers (acc)
Jr:52:16 Jr_52:16_1 Jr_52:16_2 Jr_52:16_3 Jr_52:16_4 Jr_52:16_5 Jr_52:16_6 Jr_52:16_7 Jr_52:16_8 Jr_52:16_9 Jr_52:16_10 Jr_52:16_11 Jr_52:16_12 Jr_52:16_13
Jr:52:16 x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:17 καὶ τοὺς στύλους τοὺς χαλκοῦς τοὺς ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ τὰς βάσεις καὶ τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν τὴν ἐν οἴκῳ κυρίου συνέτριψαν οἱ Χαλδαῖοι καὶ ἔλαβον τὸν χαλκὸν αὐτῶν καὶ ἀπήνεγκαν εἰς Βαβυλῶνα.
Jr:52:17 (Jeremiah 52:17 And the Chaldeans broke in pieces the brazen pillars that were in the house of the Lord, and the bases, and the brazen sea that was in the house of the Lord, and they took the brass thereof, and carried it away to Babylon.
Jr:52:17 Chaldejczycy połamali kolumny spiżowe, które były w świątyni, podstawy i «morze» spiżowe w świątyni, a cały spiż wywieźli do Babilonu. (Jr 52:17 BT_4)
Jr:52:17 καὶ τοὺς στύλους τοὺς χαλκοῦς τοὺς ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ τὰς βάσεις καὶ τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν τὴν ἐν οἴκῳ κυρίου συνέτριψαν οἱ Χαλδαῖοι καὶ ἔλαβον τὸν χαλκὸν αὐτῶν καὶ ἀπήνεγκαν εἰς Βαβυλῶνα.
Jr:52:17 καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ὁ ἡ τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) καί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ὁ ἡ τό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό χαλκός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Jr:52:17 I też, nawet, mianowicie Filar Miedź albo brąz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Stopa I też, nawet, mianowicie Morze Miedź albo brąz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Chaldejski I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Miedź albo brąz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Do (+przyspieszenie) Babilon
Jr:52:17 kai\ tou\s stu/lous tou\s CHalkou=s tou\s e)n oi)/kO| kuri/ou kai\ ta\s ba/seis kai\ tE\n Ta/lassan tE\n CHalkE=n tE\n e)n oi)/kO| kuri/ou sune/triPSan oi( *CHaldai=oi kai\ e)/labon to\n CHalko\n au)tO=n kai\ a)pE/negkan ei)s *babulO=na.
Jr:52:17 kai tus stylus tus CHalkus tus en oikO kyriu kai tas baseis kai tEn Talassan tEn CHalkEn tEn en oikO kyriu synetriPSan hoi CHaldaioi kai elabon ton CHalkon autOn kai apEnenkan eis babylOna.
Jr:52:17 C RA_APM N2_APM RA_APM A1C_APM RA_APM P N2_DSM N2_GSM C RA_APF N3I_APF C RA_ASF N1S_ASF RA_ASF A1C_ASF RA_ASF P N2_DSM N2_GSM VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM C VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RD_GPM C VAI_AAI3P P N3W_ASF
Jr:52:17 and also, even, namely the pillar the copper or bronze the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the foot and also, even, namely the sea the copper or bronze the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to break to crush completely, break (in pieces) the Chaldean and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the copper or bronze he/she/it/same and also, even, namely to carry away yield to repay into (+acc) Babylon
Jr:52:17 and the (acc) pillars (acc) the (acc) copper or bronze ([Adj] acc, nom|voc) the (acc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (acc) feet (acc, nom|voc) and the (acc) sea (acc) the (acc) copper or bronze ([Adj] acc) the (acc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) they-BREAK-ed the (nom) Chaldeans (nom|voc) and I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (acc) copper or bronze (acc) them/same (gen) and they-CARRY AWAY-ed into (+acc) Babylon (acc)
Jr:52:17 Jr_52:17_1 Jr_52:17_2 Jr_52:17_3 Jr_52:17_4 Jr_52:17_5 Jr_52:17_6 Jr_52:17_7 Jr_52:17_8 Jr_52:17_9 Jr_52:17_10 Jr_52:17_11 Jr_52:17_12 Jr_52:17_13 Jr_52:17_14 Jr_52:17_15 Jr_52:17_16 Jr_52:17_17 Jr_52:17_18 Jr_52:17_19 Jr_52:17_20 Jr_52:17_21 Jr_52:17_22 Jr_52:17_23 Jr_52:17_24 Jr_52:17_25 Jr_52:17_26 Jr_52:17_27 Jr_52:17_28 Jr_52:17_29 Jr_52:17_30 Jr_52:17_31 Jr_52:17_32 Jr_52:17_33
Jr:52:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:18 καὶ τὴν στεφάνην καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς κρεάγρας καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ χαλκᾶ, ἐν οἷς ἐλειτούργουν ἐν αὐτοῖς,
Jr:52:18 (Jeremiah 52:18 Also the rim, and the bowls, and the flesh-hooks, and all the brazen vessels, wherewith they ministered;
Jr:52:18 Wzięli także kotły, łopatki, nożyce do oczyszczania lamp, kropielnice, czasze oraz wszystkie przedmioty spiżowe, używane przy sprawowaniu kultu. (Jr 52:18 BT_4)
Jr:52:18 καὶ τὴν στεφάνην καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς κρεάγρας καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ χαλκᾶ, ἐν οἷς ἐλειτούργουν ἐν αὐτοῖς,
Jr:52:18 καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό φιάλη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ἐν ὅς ἥ ὅ λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:52:18 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miska I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Miedź albo brąz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Jr:52:18 kai\ tE\n stefa/nEn kai\ ta\s fia/las kai\ ta\s krea/gras kai\ pa/nta ta\ skeu/E ta\ CHalka=, e)n oi(=s e)leitou/rgoun e)n au)toi=s,
Jr:52:18 kai tEn stefanEn kai tas fialas kai tas kreagras kai panta ta skeuE ta CHalka, en hois eleiturgun en autois,
Jr:52:18 C RA_ASF N1_ASF C RA_APF N1_APF C RA_APF N1A_APF C A3_APN RA_APN N3E_APN RA_APN A1C_APN P RR_DPM V2I_IAI3P P RD_DPM
Jr:52:18 and also, even, namely the ć and also, even, namely the bowl and also, even, namely the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the copper or bronze in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Jr:52:18 and the (acc) and the (acc) bowls (acc) and the (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) copper or bronze ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) I-was-OFFICIATE-ing, they-were-OFFICIATE-ing in/among/by (+dat) them/same (dat)
Jr:52:18 Jr_52:18_1 Jr_52:18_2 Jr_52:18_3 Jr_52:18_4 Jr_52:18_5 Jr_52:18_6 Jr_52:18_7 Jr_52:18_8 Jr_52:18_9 Jr_52:18_10 Jr_52:18_11 Jr_52:18_12 Jr_52:18_13 Jr_52:18_14 Jr_52:18_15 Jr_52:18_16 Jr_52:18_17 Jr_52:18_18 Jr_52:18_19 Jr_52:18_20
Jr:52:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:19 καὶ τὰ σαφφωθ καὶ τὰ μασμαρωθ καὶ τοὺς ὑποχυτῆρας καὶ τὰς λυχνίας καὶ τὰς θυίσκας καὶ τοὺς κυάθους, ἃ ἦν χρυσᾶ χρυσᾶ καὶ ἃ ἦν ἀργυρᾶ ἀργυρᾶ, ἔλαβεν ὁ ἀρχιμάγειρος.
Jr:52:19 (Jeremiah 52:19 and the basons, and the snuffers, and the oil-funnels, and the candlesticks, and the censers, and the cups, the golden, of gold, and the silver, of silver, the captain of the guard took away.
Jr:52:19 Nadto zabrał dowódca straży patery, popielnice, kropielnice, kotły, świeczniki, czasze i kubki, cokolwiek było szczerozłote lub ze srebra. (Jr 52:19 BT_4)
Jr:52:19 καὶ τὰ σαφφωθ καὶ τὰ μασμαρωθ καὶ τοὺς ὑποχυτῆρας καὶ τὰς λυχνίας καὶ τὰς θυίσκας καὶ τοὺς κυάθους, ἦν χρυσᾶ χρυσᾶ καὶ ἦν ἀργυρᾶ ἀργυρᾶ, ἔλαβεν ἀρχιμάγειρος.
Jr:52:19 καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό ὑπο·χυτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό
Jr:52:19 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Oleju komin I też, nawet, mianowicie lampstand I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By być Złoty/złoty Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który By być Srebrny Srebrny By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć
Jr:52:19 kai\ ta\ saffOT kai\ ta\ masmarOT kai\ tou\s u(poCHutE=ras kai\ ta\s luCHni/as kai\ ta\s Tui/skas kai\ tou\s kua/Tous, a(/ E)=n CHrusa= CHrusa= kai\ a(/ E)=n a)rgura= a)rgura=, e)/laben o( a)rCHima/geiros.
Jr:52:19 kai ta saffOT kai ta masmarOT kai tus hypoChytEras kai tas lyCHnias kai tas Tyiskas kai tus kyaTus, ha En CHrysa CHrysa kai ha En argyra argyra, elaben ho arCHimageiros.
Jr:52:19 C RA_APN N_APN C RA_APN N_APN C RA_APM N3_APM C RA_APF N1A_APF C RA_APF N1_APF C RA_APM N2_APM RR_APN V9_IAI3S A1C_APN A1C_APN C RR_APN V9_IAI3S A1C_APN A1C_APN VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM
Jr:52:19 and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the oil-funnel and also, even, namely the lampstand and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć who/whom/which to be gold/golden gold/golden and also, even, namely who/whom/which to be silver silver to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć
Jr:52:19 and the (nom|acc) and the (nom|acc) and the (acc) oil-funnels (acc) and the (acc) lampstand (gen), lampstands (acc) and the (acc) and the (acc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) and who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom)
Jr:52:19 Jr_52:19_1 Jr_52:19_2 Jr_52:19_3 Jr_52:19_4 Jr_52:19_5 Jr_52:19_6 Jr_52:19_7 Jr_52:19_8 Jr_52:19_9 Jr_52:19_10 Jr_52:19_11 Jr_52:19_12 Jr_52:19_13 Jr_52:19_14 Jr_52:19_15 Jr_52:19_16 Jr_52:19_17 Jr_52:19_18 Jr_52:19_19 Jr_52:19_20 Jr_52:19_21 Jr_52:19_22 Jr_52:19_23 Jr_52:19_24 Jr_52:19_25 Jr_52:19_26 Jr_52:19_27 Jr_52:19_28 Jr_52:19_29 Jr_52:19_30
Jr:52:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:20 καὶ οἱ στῦλοι δύο καὶ ἡ θάλασσα μία καὶ οἱ μόσχοι δώδεκα χαλκοῖ ὑποκάτω τῆς θαλάσσης, ἃ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων εἰς οἶκον κυρίου· οὐκ ἦν σταθμὸς τοῦ χαλκοῦ αὐτῶν.
Jr:52:20 (Jeremiah 52:20 And the two pillars, and the one sea, and the twelve brazen oxen under the sea, which things king Solomon made for the house of the Lord; the brass of which articles was without weight.
Jr:52:20 Nie można było zważyć spiżu z tych wszystkich przedmiotów: z dwóch kolumn jednego «morza», dwunastu spiżowych wołów pod «morzem» i podstaw, jakie kazał dla świątyni zrobić król Salomon. (Jr 52:20 BT_4)
Jr:52:20 καὶ οἱ στῦλοι δύο καὶ θάλασσα μία καὶ οἱ μόσχοι δώδεκα χαλκοῖ ὑποκάτω τῆς θαλάσσης, ἐποίησεν βασιλεὺς Σαλωμων εἰς οἶκον κυρίου· οὐκ ἦν σταθμὸς τοῦ χαλκοῦ αὐτῶν.
Jr:52:20 καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ δώ·δεκα/δεκα·δύο χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ὑπο·κάτω ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος αὐτός αὐτή αὐτό
Jr:52:20 I też, nawet, mianowicie Filar Dwa I też, nawet, mianowicie Morze Jeden I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół Dwanaście Miedź albo brąz Poniżej Morze Kto/, który/, który By czynić/rób Król Salomon Do (+przyspieszenie) Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By być Miedź albo brąz; miedź albo brąz On/ona/to/to samo
Jr:52:20 kai\ oi( stu=loi du/o kai\ E( Ta/lassa mi/a kai\ oi( mo/sCHoi dO/deka CHalkoi= u(poka/tO tE=s Tala/ssEs, a(/ e)poi/Esen o( basileu\s *salOmOn ei)s oi)=kon kuri/ou· ou)k E)=n staTmo\s tou= CHalkou= au)tO=n.
Jr:52:20 kai hoi styloi dyo kai hE Talassa mia kai hoi mosCHoi dOdeka CHalkoi hypokatO tEs TalassEs, ha epoiEsen ho basileus salOmOn eis oikon kyriu· uk En staTmos tu CHalku autOn.
Jr:52:20 C RA_NPM N2_NPM M C RA_NSF N1S_NSF A1A_NSF C RA_NPM N2_NPM M A1C_NPM D RA_GSF N1S_GSF RR_APN VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM P N2_ASM N2_GSM D V9_IAI3S N2_NSM RA_GSM A1C_GSM RD_GPM
Jr:52:20 and also, even, namely the pillar two and also, even, namely the sea one and also, even, namely the calf/ox twelve copper or bronze below the sea who/whom/which to do/make the king Solomon into (+acc) house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to be ć the copper or bronze; copper or bronze he/she/it/same
Jr:52:20 and the (nom) pillars (nom|voc) two (nom, acc, gen) and the (nom) sea (nom|voc) one (nom) and the (nom) calves/oxen (nom|voc) twelve copper or bronze ([Adj] nom|voc) below the (gen) sea (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) king (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) into (+acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) not he/she/it-was the (gen) copper or bronze (gen); copper or bronze ([Adj] gen) them/same (gen)
Jr:52:20 Jr_52:20_1 Jr_52:20_2 Jr_52:20_3 Jr_52:20_4 Jr_52:20_5 Jr_52:20_6 Jr_52:20_7 Jr_52:20_8 Jr_52:20_9 Jr_52:20_10 Jr_52:20_11 Jr_52:20_12 Jr_52:20_13 Jr_52:20_14 Jr_52:20_15 Jr_52:20_16 Jr_52:20_17 Jr_52:20_18 Jr_52:20_19 Jr_52:20_20 Jr_52:20_21 Jr_52:20_22 Jr_52:20_23 Jr_52:20_24 Jr_52:20_25 Jr_52:20_26 Jr_52:20_27 Jr_52:20_28 Jr_52:20_29 Jr_52:20_30
Jr:52:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:21 καὶ οἱ στῦλοι, τριάκοντα πέντε πηχῶν ὕψος τοῦ στύλου τοῦ ἑνός, καὶ σπαρτίον δώδεκα πήχεων περιεκύκλου αὐτόν, καὶ τὸ πάχος αὐτοῦ δακτύλων τεσσάρων κύκλῳ,
Jr:52:21 (Jeremiah 52:21 And as for the pillars, the height of one pillar was thirty-five cubits; and a line of twelve cubits compassed it round; and the thickness of it all round was four fingers.
Jr:52:21 Kolumny miały osiemnaście łokci wysokości każda, a sznur dwunastołokciowy ją opasywał; gruba na cztery palce, w środku była pusta. (Jr 52:21 BT_4)
Jr:52:21 καὶ οἱ στῦλοι, τριάκοντα πέντε πηχῶν ὕψος τοῦ στύλου τοῦ ἑνός, καὶ σπαρτίον δώδεκα πήχεων περιεκύκλου αὐτόν, καὶ τὸ πάχος αὐτοῦ δακτύλων τεσσάρων κύκλῳ,
Jr:52:21 καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ τριά·κοντα πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί δώ·δεκα/δεκα·δύο πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν περι·κυκλόω (περι+κυκλ(ο)-, περι+κυκλω·σ-, περι+κυκλω·σ-, -, περι+κεκυκλω-, περι+κυκλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό δάκτυλος, -ου, ὁ τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν κύκλῳ
Jr:52:21 I też, nawet, mianowicie Filar Trzydzieści Pięć Łokieć Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Filar Jeden I też, nawet, mianowicie Dwanaście Łokieć By okrążać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Cztery W kole
Jr:52:21 kai\ oi( stu=loi, tria/konta pe/nte pECHO=n u(/PSos tou= stu/lou tou= e(no/s, kai\ sparti/on dO/deka pE/CHeOn perieku/klou au)to/n, kai\ to\ pa/CHos au)tou= daktu/lOn tessa/rOn ku/klO|,
Jr:52:21 kai hoi styloi, triakonta pente pECHOn hyPSos tu stylu tu henos, kai spartion dOdeka pECHeOn periekyklu auton, kai to paCHos autu daktylOn tessarOn kyklO,
Jr:52:21 C RA_NPM N2_NPM M M N3_GPM N3E_ASN RA_GSM N2_GSM RA_GSM A3_GSM C N2_ASN M N3_GPM V4I_IAI3S RD_ASM C RA_NSN N3E_NSN RD_GSM N2_GPM A3_GPM N2_DSM
Jr:52:21 and also, even, namely the pillar thirty five cubit height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the pillar the one and also, even, namely ć twelve cubit to encircle he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same finger [see ptero-dactyl, winged finger] four in a circle
Jr:52:21 and the (nom) pillars (nom|voc) thirty five cubits (gen) height (nom|acc|voc) the (gen) pillar (gen) the (gen) one (gen) and twelve cubits (gen) he/she/it-was-ENCIRCLE-ing, you(sg)-were-being-ENCIRCLE-ed him/it/same (acc) and the (nom|acc) him/it/same (gen) fingers (gen) four (gen) in a circle
Jr:52:21 Jr_52:21_1 Jr_52:21_2 Jr_52:21_3 Jr_52:21_4 Jr_52:21_5 Jr_52:21_6 Jr_52:21_7 Jr_52:21_8 Jr_52:21_9 Jr_52:21_10 Jr_52:21_11 Jr_52:21_12 Jr_52:21_13 Jr_52:21_14 Jr_52:21_15 Jr_52:21_16 Jr_52:21_17 Jr_52:21_18 Jr_52:21_19 Jr_52:21_20 Jr_52:21_21 Jr_52:21_22 Jr_52:21_23 Jr_52:21_24
Jr:52:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:22 καὶ γεῖσος ἐπ’ αὐτοῖς χαλκοῦν, καὶ πέντε πήχεων τὸ μῆκος ὑπεροχὴ τοῦ γείσους τοῦ ἑνός, καὶ δίκτυον καὶ ῥόαι ἐπὶ τοῦ γείσους κύκλῳ, τὰ πάντα χαλκᾶ· καὶ κατὰ ταῦτα τῷ στύλῳ τῷ δευτέρῳ, ὀκτὼ ῥόαι τῷ πήχει τοῖς δώδεκα πήχεσιν.
Jr:52:22 (Jeremiah 52:22 And there was a brazen chapiter upon them, and the length was five cubits, even the height of one chapiter; and there were on the chapiter round about network and pomegranates, all of brass: and correspondingly the second pillar had eight pomegranates to a cubit for the twelve cubits.
Jr:52:22 Na niej była głowica spiżowa, a wysokość jednej głowicy wynosiła pięć łokci, a sieć i jabłka granatu były rozmieszczone dokoła głowicy, wszystko ze spiżu. Podobnie było przy drugiej kolumnie: osiem jabłek granatu na jeden łokieć, łokci zaś dwanaście. (Jr 52:22 BT_4)
Jr:52:22 καὶ γεῖσος ἐπ’ αὐτοῖς χαλκοῦν, καὶ πέντε πήχεων τὸ μῆκος ὑπεροχὴ τοῦ γείσους τοῦ ἑνός, καὶ δίκτυον καὶ ῥόαι ἐπὶ τοῦ γείσους κύκλῳ, τὰ πάντα χαλκᾶ· καὶ κατὰ ταῦτα τῷ στύλῳ τῷ δευτέρῳ, ὀκτὼ ῥόαι τῷ πήχει τοῖς δώδεκα πήχεσιν.
Jr:52:22 καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό ὑπερ·οχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί δίκτυον, -ου, τό καί ἐπί ὁ ἡ τό κύκλῳ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί κατά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ὀκτώ ὁ ἡ τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό δώ·δεκα/δεκα·δύο πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν
Jr:52:22 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Pięć Łokieć Długość ??? Jeden I też, nawet, mianowicie Czysty I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W kole Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Filar Drugi Osiem Łokieć Dwanaście Łokieć
Jr:52:22 kai\ gei=sos e)p’ au)toi=s CHalkou=n, kai\ pe/nte pE/CHeOn to\ mE=kos u(peroCHE\ tou= gei/sous tou= e(no/s, kai\ di/ktuon kai\ r(o/ai e)pi\ tou= gei/sous ku/klO|, ta\ pa/nta CHalka=· kai\ kata\ tau=ta tO=| stu/lO| tO=| deute/rO|, o)ktO\ r(o/ai tO=| pE/CHei toi=s dO/deka pE/CHesin.
Jr:52:22 kai geisos ep’ autois CHalkun, kai pente pECHeOn to mEkos hyperoCHE tu geisus tu henos, kai diktyon kai roai epi tu geisus kyklO, ta panta CHalka· kai kata tauta tO stylO tO deuterO, oktO roai tO pECHei tois dOdeka pECHesin.
Jr:52:22 C N3E_NSN P RD_DPM A1C_ASM C M N3_GPM RA_ASN N3E_ASN N1_NSF RA_GSN N3E_GSN RA_GSM A3_GSM C N2N_ASN C N1_NPF P RA_GSN N3E_GSN N2_DSM RA_APN A3_APN A1C_APN C P RD_APN RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1A_DSM M N1_NPF RA_DSM N3_DSM RA_DPM M N3_DPM
Jr:52:22 and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same copper or bronze and also, even, namely five cubit the length ??? the ć the one and also, even, namely net and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć in a circle the every all, each, every, the whole of copper or bronze and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the pillar the second eight ć the cubit the twelve cubit
Jr:52:22 and upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (dat) copper or bronze ([Adj] acc, nom|acc|voc) and five cubits (gen) the (nom|acc) length (nom|acc|voc) ??? (nom|voc) the (gen) the (gen) one (gen) and net (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) in a circle the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) copper or bronze ([Adj] nom|acc|voc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) these (nom|acc) the (dat) pillar (dat) the (dat) second (dat) eight the (dat) cubit (dat) the (dat) twelve cubits (dat)
Jr:52:22 Jr_52:22_1 Jr_52:22_2 Jr_52:22_3 Jr_52:22_4 Jr_52:22_5 Jr_52:22_6 Jr_52:22_7 Jr_52:22_8 Jr_52:22_9 Jr_52:22_10 Jr_52:22_11 Jr_52:22_12 Jr_52:22_13 Jr_52:22_14 Jr_52:22_15 Jr_52:22_16 Jr_52:22_17 Jr_52:22_18 Jr_52:22_19 Jr_52:22_20 Jr_52:22_21 Jr_52:22_22 Jr_52:22_23 Jr_52:22_24 Jr_52:22_25 Jr_52:22_26 Jr_52:22_27 Jr_52:22_28 Jr_52:22_29 Jr_52:22_30 Jr_52:22_31 Jr_52:22_32 Jr_52:22_33 Jr_52:22_34 Jr_52:22_35 Jr_52:22_36 Jr_52:22_37 Jr_52:22_38 Jr_52:22_39 Jr_52:22_40
Jr:52:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:23 καὶ ἦσαν αἱ ῥόαι ἐνενήκοντα ἓξ τὸ ἓν μέρος, καὶ ἦσαν αἱ πᾶσαι ῥόαι ἐπὶ τοῦ δικτύου κύκλῳ ἑκατόν.
Jr:52:23 (Jeremiah 52:23 And the pomegranates were ninety-six on a side; and all the pomegranates on the network round about were a hundred.
Jr:52:23 Było więc dziewięćdziesiąt sześć jabłek granatu rozmieszczonych wzdłuż; razem mieściło się dokoła na sieci sto jabłek granatu. (Jr 52:23 BT_4)
Jr:52:23 καὶ ἦσαν αἱ ῥόαι ἐνενήκοντα ἓξ τὸ ἓν μέρος, καὶ ἦσαν αἱ πᾶσαι ῥόαι ἐπὶ τοῦ δικτύου κύκλῳ ἑκατόν.
Jr:52:23 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐνενή·κοντα ἕξ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μέρο·ς, -ους, τό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό δίκτυον, -ου, τό κύκλῳ ἑκατόν
Jr:52:23 I też, nawet, mianowicie By być Dziewięćdziesiąt Sześć Jeden Części/kawałka okolice I też, nawet, mianowicie By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Czysty W kole Sto
Jr:52:23 kai\ E)=san ai( r(o/ai e)nenE/konta e(\X to\ e(\n me/ros, kai\ E)=san ai( pa=sai r(o/ai e)pi\ tou= diktu/ou ku/klO| e(kato/n.
Jr:52:23 kai Esan hai roai enenEkonta heX to hen meros, kai Esan hai pasai roai epi tu diktyu kyklO hekaton.
Jr:52:23 C V9_IAI3P RA_NPF N1_NPF M M RA_ASN A3_ASN N3E_ASN C V9_IAI3P RA_NPF A1S_NPF N1_NPF P RA_GSN N2N_GSN N2_DSM M
Jr:52:23 and also, even, namely to be the ć ninety six the one part/piece regions and also, even, namely to be the every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the net in a circle hundred
Jr:52:23 and they-were the (nom) ninety six the (nom|acc) one (nom|acc) part/piece (nom|acc|voc) and they-were the (nom) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) net (gen) in a circle hundred
Jr:52:23 Jr_52:23_1 Jr_52:23_2 Jr_52:23_3 Jr_52:23_4 Jr_52:23_5 Jr_52:23_6 Jr_52:23_7 Jr_52:23_8 Jr_52:23_9 Jr_52:23_10 Jr_52:23_11 Jr_52:23_12 Jr_52:23_13 Jr_52:23_14 Jr_52:23_15 Jr_52:23_16 Jr_52:23_17 Jr_52:23_18 Jr_52:23_19
Jr:52:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:24 καὶ ἔλαβεν ὁ ἀρχιμάγειρος τὸν ἱερέα τὸν πρῶτον καὶ τὸν ἱερέα τὸν δευτερεύοντα καὶ τοὺς τρεῖς τοὺς φυλάττοντας τὴν ὁδὸν
Jr:52:24 (Jeremiah 52:24 And the captain of the guard took the chief priest, and the second priest, and those that kept the way;
Jr:52:24 Dowódca straży przybocznej pojmał najwyższego kapłana Serajasza, jego zastępcę kapłana Sefaniasza oraz trzech stróżów progu. (Jr 52:24 BT_4)
Jr:52:24 καὶ ἔλαβεν ἀρχιμάγειρος τὸν ἱερέα τὸν πρῶτον καὶ τὸν ἱερέα τὸν δευτερεύοντα καὶ τοὺς τρεῖς τοὺς φυλάττοντας τὴν ὁδὸν
Jr:52:24 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πρώτον (Adv. of πρῶτος); πρῶτος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ
Jr:52:24 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Duchowny Przedni; po pierwsze I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Trzy By zabezpieczać się Drogi {Sposobu}/droga
Jr:52:24 kai\ e)/laben o( a)rCHima/geiros to\n i(ere/a to\n prO=ton kai\ to\n i(ere/a to\n deutereu/onta kai\ tou\s trei=s tou\s fula/ttontas tE\n o(do\n
Jr:52:24 kai elaben ho arCHimageiros ton hierea ton prOton kai ton hierea ton deutereuonta kai tus treis tus fylattontas tEn hodon
Jr:52:24 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N3V_ASM RA_ASM A1_ASMS C RA_ASM N3V_ASM RA_ASM V1_PAPASM C RA_APM A3 RA_APM V1_PAPAPM RA_ASF N2_ASF
Jr:52:24 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć the priest the foremost; first and also, even, namely the priest the ć and also, even, namely the three the to guard the way/road
Jr:52:24 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom) the (acc) priest (acc) the (acc) foremost; first (acc, nom|acc|voc) and the (acc) priest (acc) the (acc) and the (acc) three (acc, nom) the (acc) while GUARD-ing (acc) the (acc) way/road (acc)
Jr:52:24 Jr_52:24_1 Jr_52:24_2 Jr_52:24_3 Jr_52:24_4 Jr_52:24_5 Jr_52:24_6 Jr_52:24_7 Jr_52:24_8 Jr_52:24_9 Jr_52:24_10 Jr_52:24_11 Jr_52:24_12 Jr_52:24_13 Jr_52:24_14 Jr_52:24_15 Jr_52:24_16 Jr_52:24_17 Jr_52:24_18 Jr_52:24_19 Jr_52:24_20
Jr:52:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:25 καὶ εὐνοῦχον ἕνα, ὃς ἦν ἐπιστάτης τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν, καὶ ἑπτὰ ἄνδρας ὀνομαστοὺς τοὺς ἐν προσώπῳ τοῦ βασιλέως τοὺς εὑρεθέντας ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν γραμματέα τῶν δυνάμεων τὸν γραμματεύοντα τῷ λαῷ τῆς γῆς καὶ ἑξήκοντα ἀνθρώπους ἐκ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς τοὺς εὑρεθέντας ἐν μέσῳ τῆς πόλεως·
Jr:52:25 (Jeremiah 52:25 and one eunuch, who was over the men of war, and seven men of renown, who were in the king’s presence that were found in the city; and the scribe of the forces, who did the part of a scribe to the people of the land; and sixty men of the people of the land, who were found in the midst of the city.
Jr:52:25 Z miasta zaś pojmał jednego dworzanina, który był dowódcą wojskowym, siedmiu ludzi spośród najbliższego otoczenia króla, których znaleziono w mieście, pisarza dowódcy wojskowego, sporządzającego spis ludności kraju, oraz sześćdziesięciu spośród prostej ludności, przebywającej w obrębie miasta. (Jr 52:25 BT_4)
Jr:52:25 καὶ εὐνοῦχον ἕνα, ὃς ἦν ἐπιστάτης τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν, καὶ ἑπτὰ ἄνδρας ὀνομαστοὺς τοὺς ἐν προσώπῳ τοῦ βασιλέως τοὺς εὑρεθέντας ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν γραμματέα τῶν δυνάμεων τὸν γραμματεύοντα τῷ λαῷ τῆς γῆς καὶ ἑξήκοντα ἀνθρώπους ἐκ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς τοὺς εὑρεθέντας ἐν μέσῳ τῆς πόλεως·
Jr:52:25 καί εὐν·οῦχος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπι·στάτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό καί ἑπτά ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἐν πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἑξή·κοντα ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ
Jr:52:25 I też, nawet, mianowicie Eunuch Jeden Kto/, który/, który By być Opanowuj Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Siedem Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Twarz Król By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto I też, nawet, mianowicie Skryba Zdolność Ludzie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Sześćdziesiąt Ludzki Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie Ziemi/ziemia By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Miasto
Jr:52:25 kai\ eu)nou=CHon e(/na, o(\s E)=n e)pista/tEs tO=n a)ndrO=n tO=n polemistO=n, kai\ e(pta\ a)/ndras o)nomastou\s tou\s e)n prosO/pO| tou= basile/Os tou\s eu(reTe/ntas e)n tE=| po/lei kai\ to\n grammate/a tO=n duna/meOn to\n grammateu/onta tO=| laO=| tE=s gE=s kai\ e(XE/konta a)nTrO/pous e)k tou= laou= tE=s gE=s tou\s eu(reTe/ntas e)n me/sO| tE=s po/leOs·
Jr:52:25 kai eunuCHon hena, hos En epistatEs tOn andrOn tOn polemistOn, kai hepta andras onomastus tus en prosOpO tu basileOs tus heureTentas en tE polei kai ton grammatea tOn dynameOn ton grammateuonta tO laO tEs gEs kai heXEkonta anTrOpus ek tu lau tEs gEs tus heureTentas en mesO tEs poleOs·
Jr:52:25 C N2_ASM A3_ASM RR_NSM V9_IAI3S N1_GSM RA_GPM N3_GPM RA_GPM N1_GPM C M N3_APM N2_APM RA_APM P N2N_DSN RA_GSM N3V_GSM RA_APM VC_APPAPM P RA_DSF N3I_DSF C RA_ASM N3V_ASM RA_GPF N3I_GPF RA_ASM V1_PAPASM RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1_GSF C M N2_APM P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF RA_APM VC_APPAPM P A1_DSM RA_GSF N3I_GSF
Jr:52:25 and also, even, namely eunuch one who/whom/which to be master the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć and also, even, namely seven man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among face the king the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city and also, even, namely the scribe the ability the ć the people the earth/land and also, even, namely sixty human out of (+gen) ἐξ before vowels the people the earth/land the to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the city
Jr:52:25 and eunuch (acc) one (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-was master (nom) the (gen) men, husbands (gen) the (gen) and seven men, husbands (acc) the (acc) in/among/by (+dat) face (dat) the (gen) king (gen) the (acc) upon being-FIND-ed (acc) in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) and the (acc) scribe (acc) the (gen) abilities (gen) the (acc) the (dat) people (dat) the (gen) earth/land (gen) and sixty humans (acc) out of (+gen) the (gen) people (gen) the (gen) earth/land (gen) the (acc) upon being-FIND-ed (acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) city (gen)
Jr:52:25 Jr_52:25_1 Jr_52:25_2 Jr_52:25_3 Jr_52:25_4 Jr_52:25_5 Jr_52:25_6 Jr_52:25_7 Jr_52:25_8 Jr_52:25_9 Jr_52:25_10 Jr_52:25_11 Jr_52:25_12 Jr_52:25_13 Jr_52:25_14 Jr_52:25_15 Jr_52:25_16 Jr_52:25_17 Jr_52:25_18 Jr_52:25_19 Jr_52:25_20 Jr_52:25_21 Jr_52:25_22 Jr_52:25_23 Jr_52:25_24 Jr_52:25_25 Jr_52:25_26 Jr_52:25_27 Jr_52:25_28 Jr_52:25_29 Jr_52:25_30 Jr_52:25_31 Jr_52:25_32 Jr_52:25_33 Jr_52:25_34 Jr_52:25_35 Jr_52:25_36 Jr_52:25_37 Jr_52:25_38 Jr_52:25_39 Jr_52:25_40 Jr_52:25_41 Jr_52:25_42 Jr_52:25_43 Jr_52:25_44 Jr_52:25_45 Jr_52:25_46 Jr_52:25_47 Jr_52:25_48 Jr_52:25_49
Jr:52:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:26 καὶ ἔλαβεν αὐτοὺς Ναβουζαρδαν ὁ ἀρχιμάγειρος καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς πρὸς βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς Δεβλαθα,
Jr:52:26 (Jeremiah 52:26 And Nabuzardan the captain of the king’s guard took them, and brought them to the king of Babylon to Deblatha.
Jr:52:26 Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, pojmał ich i zaprowadził do króla babilońskiego do Ribla. (Jr 52:26 BT_4)
Jr:52:26 καὶ ἔλαβεν αὐτοὺς Ναβουζαρδαν ἀρχιμάγειρος καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς πρὸς βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς Δεβλαθα,
Jr:52:26 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ εἰς[1]
Jr:52:26 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Babilon Do (+przyspieszenie)
Jr:52:26 kai\ e)/laben au)tou\s *nabouDZardan o( a)rCHima/geiros kai\ E)/gagen au)tou\s pro\s basile/a *babulO=nos ei)s *deblaTa,
Jr:52:26 kai elaben autus nabuDZardan ho arCHimageiros kai Egagen autus pros basilea babylOnos eis deblaTa,
Jr:52:26 C VBI_AAI3S RD_APM N_NSM RA_NSM N2_NSM C VBI_AAI3S RD_APM P N3V_ASM N3W_GSF P N_AS
Jr:52:26 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same ć the ć and also, even, namely to lead he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) king Babylon into (+acc) ć
Jr:52:26 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed them/same (acc) the (nom) and he/she/it-LEAD-ed them/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) king (acc) Babylon (gen) into (+acc)
Jr:52:26 Jr_52:26_1 Jr_52:26_2 Jr_52:26_3 Jr_52:26_4 Jr_52:26_5 Jr_52:26_6 Jr_52:26_7 Jr_52:26_8 Jr_52:26_9 Jr_52:26_10 Jr_52:26_11 Jr_52:26_12 Jr_52:26_13 Jr_52:26_14
Jr:52:26 x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:27 καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν Δεβλαθα ἐν γῇ Αιμαθ.
Jr:52:27 (Jeremiah 52:27 And the king of Babylon smote them in Deblatha, in the land of Æmath.
Jr:52:27 Król babiloński kazał ich zabić, i zamordowano ich w Ribla, w kraju Chamat. Wówczas uprowadzono Judę do niewoli, daleko od własnego kraju. (Jr 52:27 BT_4)
Jr:52:27 καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν Δεβλαθα ἐν γῇ Αιμαθ.
Jr:52:27 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐν ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Jr:52:27 I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Król Babilon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
Jr:52:27 kai\ e)pa/taXen au)tou\s basileu\s *babulO=nos e)n *deblaTa e)n gE=| *aimaT.
Jr:52:27 kai epataXen autus basileus babylOnos en deblaTa en gE aimaT.
Jr:52:27 C VAI_AAI3S RD_APM N3V_NSM N3W_GSF P N_DS P N1_DSF N_GS
Jr:52:27 and also, even, namely to smite he/she/it/same king Babylon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć
Jr:52:27 and he/she/it-SMITE-ed them/same (acc) king (nom) Babylon (gen) in/among/by (+dat) in/among/by (+dat) earth/land (dat)
Jr:52:27 Jr_52:27_1 Jr_52:27_2 Jr_52:27_3 Jr_52:27_4 Jr_52:27_5 Jr_52:27_6 Jr_52:27_7 Jr_52:27_8 Jr_52:27_9 Jr_52:27_10
Jr:52:27 x x x x x x x x x x
Jr:52:31 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ ἔτει ἀποικισθέντος τοῦ Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ ἐν τῇ τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἔλαβεν Ουλαιμαραδαχ βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῷ ἐνιαυτῷ, ᾧ ἐβασίλευσεν, τὴν κεφαλὴν Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα καὶ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἐξ οἰκίας, ἧς ἐφυλάττετο·
Jr:52:31 (Jeremiah 52:31 And it came to pass in the thirty-seventh year after that Joakim king of Juda had been carried away captive, in the twelfth month, on the four and twentieth day of the month, that Ulaemadachar king of Babylon, in the year in which he began to reign, raised the head of Joakim king of Juda, and shaved him, and brought him out of the house where he was kept,
Jr:52:31 W trzydziestym siódmym roku po uprowadzeniu do niewoli Jechoniasza, króla judzkiego, dwudziestego piątego dnia miesiąca, Ewil Merodak, król babiloński, w roku objęcia rządów ułaskawił Jechoniasza, króla judzkiego, i kazał go wyprowadzić z więzienia. (Jr 52:31 BT_4)
Jr:52:31 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ ἔτει ἀποικισθέντος τοῦ Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ ἐν τῇ τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἔλαβεν Ουλαιμαραδαχ βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῷ ἐνιαυτῷ, ἐβασίλευσεν, τὴν κεφαλὴν Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα καὶ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἐξ οἰκίας, ἧς ἐφυλάττετο·
Jr:52:31 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό καί ἕβδομος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό δω·δέκατος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ἐν ὁ ἡ τό τετρά[δ]ς, -άδος, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ὅς ἥ ὅ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
Jr:52:31 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Siódmy Rok By deportować wypędzaj, kolonizuj Król Judasz/Juda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dwunasty ???; miesiąc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cztery I też, nawet, mianowicie Miesiąc By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Król Babilon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Kto/, który/, który By panować Głowa Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom Kto/, który/, który By zabezpieczać się
Jr:52:31 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| triakostO=| kai\ e(bdo/mO| e)/tei a)poikisTe/ntos tou= *iOakim basile/Os *iouda e)n tO=| dOdeka/tO| mEni\ e)n tE=| tetra/di kai\ ei)ka/di tou= mEno\s e)/laben *oulaimaradaCH basileu\s *babulO=nos e)n tO=| e)niautO=|, O(=| e)basi/leusen, tE\n kefalE\n *iOakim basile/Os *iouda kai\ e)XE/gagen au)to\n e)X oi)ki/as, E(=s e)fula/tteto·
Jr:52:31 kai egeneto en tO triakostO kai hebdomO etei apoikisTentos tu iOakim basileOs iuda en tO dOdekatO mEni en tE tetradi kai eikadi tu mEnos elaben ulaimaradaCH basileus babylOnos en tO eniautO, hO ebasileusen, tEn kefalEn iOakim basileOs iuda kai eXEgagen auton eX oikias, hEs efylatteto·
Jr:52:31 C VBI_AMI3S P RA_DSN A1_DSN C A1_DSN N3E_DSN VS_APPGSM RA_GSM N_GSM N3V_GSM N_GSM P RA_DSM A1_DSM N3_DSM P RA_DSF N3D_DSF C N3D_DSF RA_GSM N3_GSM VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N3W_GSF P RA_DSM N2_DSM RR_DSM VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF N_GSM N3V_GSM N_GSM C VBI_AAI3S RD_ASM P N1A_GSF RR_GSF V1I_IMI3S
Jr:52:31 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely seventh year to deport banish, colonize the ć king Judas/Judah in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the twelfth ???; month in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the four and also, even, namely ć the month to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć king Babylon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year who/whom/which to reign the head ć king Judas/Judah and also, even, namely to lead out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels house who/whom/which to guard
Jr:52:31 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) and seventh (dat) year (dat) upon being-???-ed (gen) the (gen) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) in/among/by (+dat) the (dat) twelfth (dat) ??? (voc); month (dat) in/among/by (+dat) the (dat) four (dat) and the (gen) month (gen) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed king (nom) Babylon (gen) in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-REIGN-ed the (acc) head (acc) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) and he/she/it-LEAD-ed-OUT him/it/same (acc) out of (+gen) house (gen), houses (acc) who/whom/which (gen) he/she/it-was-being-GUARD-ed
Jr:52:31 Jr_52:31_1 Jr_52:31_2 Jr_52:31_3 Jr_52:31_4 Jr_52:31_5 Jr_52:31_6 Jr_52:31_7 Jr_52:31_8 Jr_52:31_9 Jr_52:31_10 Jr_52:31_11 Jr_52:31_12 Jr_52:31_13 Jr_52:31_14 Jr_52:31_15 Jr_52:31_16 Jr_52:31_17 Jr_52:31_18 Jr_52:31_19 Jr_52:31_20 Jr_52:31_21 Jr_52:31_22 Jr_52:31_23 Jr_52:31_24 Jr_52:31_25 Jr_52:31_26 Jr_52:31_27 Jr_52:31_28 Jr_52:31_29 Jr_52:31_30 Jr_52:31_31 Jr_52:31_32 Jr_52:31_33 Jr_52:31_34 Jr_52:31_35 Jr_52:31_36 Jr_52:31_37 Jr_52:31_38 Jr_52:31_39 Jr_52:31_40 Jr_52:31_41 Jr_52:31_42 Jr_52:31_43 Jr_52:31_44 Jr_52:31_45
Jr:52:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:32 καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ χρηστὰ καὶ ἔδωκεν τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπάνω τῶν θρόνων τῶν βασιλέων τῶν μετ’ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι·
Jr:52:32 (Jeremiah 52:32 and spoke kindly to him, and set his throne above the kings that were with him in Babylon,
Jr:52:32 Rozmawiał z nim łaskawie i wyniósł jego tron ponad tron królów, którzy przebywali z nim w Babilonie. (Jr 52:32 BT_4)
Jr:52:32 καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ χρηστὰ καὶ ἔδωκεν τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπάνω τῶν θρόνων τῶν βασιλέων τῶν μετ’ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι·
Jr:52:32 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χρηστός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·άνω ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Jr:52:32 I też, nawet, mianowicie By mówić On/ona/to/to samo Wspaniałomyślny I też, nawet, mianowicie By dawać Tron On/ona/to/to samo Wyższy przedtem, na górze Tron Król Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Babilon
Jr:52:32 kai\ e)la/lEsen au)tO=| CHrEsta\ kai\ e)/dOken to\n Tro/non au)tou= e)pa/nO tO=n Tro/nOn tO=n basile/On tO=n met’ au)tou= e)n *babulO=ni·
Jr:52:32 kai elalEsen autO CHrEsta kai edOken ton Tronon autu epanO tOn TronOn tOn basileOn tOn met’ autu en babylOni·
Jr:52:32 C VAI_AAI3S RD_DSM A1_APN C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_GPM N2_GPM RA_GPM N3V_GPM RA_GPM P RD_GSM P N3W_DSF
Jr:52:32 and also, even, namely to speak he/she/it/same magnanimous and also, even, namely to give the throne he/she/it/same upper before, overhead the throne the king the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Babylon
Jr:52:32 and he/she/it-SPEAK-ed him/it/same (dat) magnanimous ([Adj] nom|acc|voc) and he/she/it-GIVE-ed the (acc) throne (acc) him/it/same (gen) upper the (gen) thrones (gen) the (gen) kings (gen) the (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) Babylon (dat)
Jr:52:32 Jr_52:32_1 Jr_52:32_2 Jr_52:32_3 Jr_52:32_4 Jr_52:32_5 Jr_52:32_6 Jr_52:32_7 Jr_52:32_8 Jr_52:32_9 Jr_52:32_10 Jr_52:32_11 Jr_52:32_12 Jr_52:32_13 Jr_52:32_14 Jr_52:32_15 Jr_52:32_16 Jr_52:32_17 Jr_52:32_18 Jr_52:32_19
Jr:52:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:33 καὶ ἤλλαξεν τὴν στολὴν τῆς φυλακῆς αὐτοῦ καὶ ἤσθιεν ἄρτον διὰ παντὸς κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς ἔζησεν·
Jr:52:33 (Jeremiah 52:33 and changed his prison garments: and he ate bread continually before him all the days that he lived.
Jr:52:33 Zdjął więc Jechoniasz swoje szaty więzienne i jadał zawsze u króla przez wszystkie dni swego życia. (Jr 52:33 BT_4)
Jr:52:33 καὶ ἤλλαξεν τὴν στολὴν τῆς φυλακῆς αὐτοῦ καὶ ἤσθιεν ἄρτον διὰ παντὸς κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς ἔζησεν·
Jr:52:33 καί ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Jr:52:33 I też, nawet, mianowicie By zmieniać się/zmieniaj się Szyku uniform, kostium, prośba Więzienie zabezpieczają się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Kto/, który/, który Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Jr:52:33 kai\ E)/llaXen tE\n stolE\n tE=s fulakE=s au)tou= kai\ E)/sTien a)/rton dia\ panto\s kata\ pro/sOpon au)tou= pa/sas ta\s E(me/ras, a(/s e)/DZEsen·
Jr:52:33 kai EllaXen tEn stolEn tEs fylakEs autu kai EsTien arton dia pantos kata prosOpon autu pasas tas hEmeras, has eDZEsen·
Jr:52:33 C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF RD_GSM C V1I_IAI3S N2_ASM P A3_GSM P N2N_ASN RD_GSM A1S_APF RA_APF N1A_APF RR_APF VAI_AAI3S
Jr:52:33 and also, even, namely to change/alter the array uniform, costume, suit the prison guard he/she/it/same and also, even, namely to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day who/whom/which to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Jr:52:33 and he/she/it-CHANGE/ALTER-ed the (acc) array (acc) the (gen) prison (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-EAT-ing bread (acc) because of (+acc), through (+gen) every (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) who/whom/which (acc) he/she/it-EXISTS-ed
Jr:52:33 Jr_52:33_1 Jr_52:33_2 Jr_52:33_3 Jr_52:33_4 Jr_52:33_5 Jr_52:33_6 Jr_52:33_7 Jr_52:33_8 Jr_52:33_9 Jr_52:33_10 Jr_52:33_11 Jr_52:33_12 Jr_52:33_13 Jr_52:33_14 Jr_52:33_15 Jr_52:33_16 Jr_52:33_17 Jr_52:33_18 Jr_52:33_19 Jr_52:33_20
Jr:52:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jr:52:34 καὶ ἡ σύνταξις αὐτῷ ἐδίδοτο διὰ παντὸς παρὰ τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος ἐξ ἡμέρας εἰς ἡμέραν ἕως ἡμέρας, ἧς ἀπέθανεν.
Jr:52:34 (Jeremiah 52:34 And his appointed portion was given him continually by the king of Babylon from day to day, until the day when he died.
Jr:52:34 Król babiloński zapewnił mu stałe utrzymanie, dzień po dniu, przez cały czas jego życia aż do śmierci. (Jr 52:34 BT_4)
Jr:52:34 καὶ σύνταξις αὐτῷ ἐδίδοτο διὰ παντὸς παρὰ τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος ἐξ ἡμέρας εἰς ἡμέραν ἕως ἡμέρας, ἧς ἀπέθανεν.
Jr:52:34 καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός παρά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Jr:52:34 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By dawać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Król Babilon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień Do (+przyspieszenie) Dzień Aż; świtaj Dzień Kto/, który/, który By umierać
Jr:52:34 kai\ E( su/ntaXis au)tO=| e)di/doto dia\ panto\s para\ tou= basile/Os *babulO=nos e)X E(me/ras ei)s E(me/ran e(/Os E(me/ras, E(=s a)pe/Tanen.
Jr:52:34 kai hE syntaXis autO edidoto dia pantos para tu basileOs babylOnos eX hEmeras eis hEmeran heOs hEmeras, hEs apeTanen.
Jr:52:34 C RA_NSF N3I_NSF RD_DSM V8I_IMI3S P A3_GSM P RA_GSM N3V_GSM N3W_GSF P N1A_GSF P N1A_ASF P N1A_GSF RR_GSF VBI_AAI3S
Jr:52:34 and also, even, namely the ć he/she/it/same to give because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the king Babylon out of (+gen) ἐξ before vowels day into (+acc) day until; dawn day who/whom/which to die
Jr:52:34 and the (nom) him/it/same (dat) he/she/it-was-being-GIVE-ed because of (+acc), through (+gen) every (gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) king (gen) Babylon (gen) out of (+gen) day (gen), days (acc) into (+acc) day (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) day (gen), days (acc) who/whom/which (gen) he/she/it-DIE-ed
Jr:52:34 Jr_52:34_1 Jr_52:34_2 Jr_52:34_3 Jr_52:34_4 Jr_52:34_5 Jr_52:34_6 Jr_52:34_7 Jr_52:34_8 Jr_52:34_9 Jr_52:34_10 Jr_52:34_11 Jr_52:34_12 Jr_52:34_13 Jr_52:34_14 Jr_52:34_15 Jr_52:34_16 Jr_52:34_17 Jr_52:34_18 Jr_52:34_19
Jr:52:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x