Koh:3:1 Τοῖς πᾶσιν χρόνος, καὶ καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι ὑπὸ τὸν οὐρανόν.
Koh:3:1 To all things there is a time, and a season for every matter under heaven. (Ecclesiastes 3:1 Brenton)
Koh:3:1 Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: (Koh 3:1 BT_4)
Koh:3:1 Τοῖς πᾶσιν χρόνος, καὶ καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι ὑπὸ τὸν οὐρανόν.
Koh:3:1 ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρᾶγμα[τ], -ατος, τό ὑπό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Koh:3:1 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). I też, nawet, mianowicie Okres czasu Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sprawa [zobacz pragmatyczny] Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo
Koh:3:1 *toi=s pa=sin CHro/nos, kai\ kairo\s tO=| panti\ pra/gmati u(po\ to\n ou)rano/n.
Koh:3:1 tois pasin CHronos, kai kairos tO panti pragmati hypo ton uranon.
Koh:3:1 RA_DPM A3_DPM N2_NSM C N2_NSM RA_DSM A3_DSN N3M_DSN P RA_ASM N2_ASM
Koh:3:1 the every all, each, every, the whole of time – a specific time (specified time) or space of time (a while). and also, even, namely period of time the every all, each, every, the whole of matter [see pragmatic] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sky/heaven
Koh:3:1 the (dat) all (dat) time (nom) and period of time (nom) the (dat) every (dat) matter (dat) under (+acc), by (+gen) the (acc) sky/heaven (acc)
Koh:3:1 Koh_3:1_1 Koh_3:1_2 Koh_3:1_3 Koh_3:1_4 Koh_3:1_5 Koh_3:1_6 Koh_3:1_7 Koh_3:1_8 Koh_3:1_9 Koh_3:1_10 Koh_3:1_11
Koh:3:1 x x x x x x x x x x x
Koh:3:2 καιρὸς τοῦ τεκεῖν καὶ καιρὸς τοῦ ἀποθανεῖν, καιρὸς τοῦ φυτεῦσαι καὶ καιρὸς τοῦ ἐκτῖλαι πεφυτευμένον,
Koh:3:2 A time of birth, and a time to die; a time to plant, and a time to pluck up what has been planted; (Ecclesiastes 3:2 Brenton)
Koh:3:2 Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, (Koh 3:2 BT_4)
Koh:3:2 καιρὸς τοῦ τεκεῖν καὶ καιρὸς τοῦ ἀποθανεῖν, καιρὸς τοῦ φυτεῦσαι καὶ καιρὸς τοῦ ἐκτῖλαι πεφυτευμένον,
Koh:3:2 καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό   φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-)
Koh:3:2 Okres czasu By rodzić I też, nawet, mianowicie Okres czasu By umierać Okres czasu Do ??? I też, nawet, mianowicie Okres czasu Do ???
Koh:3:2 kairo\s tou= tekei=n kai\ kairo\s tou= a)poTanei=n, kairo\s tou= futeu=sai kai\ kairo\s tou= e)kti=lai pefuteume/non,
Koh:3:2 kairos tu tekein kai kairos tu apoTanein, kairos tu fyteusai kai kairos tu ektilai pefyteumenon,
Koh:3:2 N2_NSM RA_GSN VB_AAN C N2_NSM RA_GSN VB_AAN N2_NSM RA_GSN VA_AAN C N2_NSM RA_GSN VA_AAN VM_XPPASN
Koh:3:2 period of time the to give birth and also, even, namely period of time the to die period of time the to ??? and also, even, namely period of time the ć to ???
Koh:3:2 period of time (nom) the (gen) to-GIVE-BIRTH and period of time (nom) the (gen) to-will-DIE, to-DIE period of time (nom) the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) and period of time (nom) the (gen)   having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc)
Koh:3:2 Koh_3:2_1 Koh_3:2_2 Koh_3:2_3 Koh_3:2_4 Koh_3:2_5 Koh_3:2_6 Koh_3:2_7 Koh_3:2_8 Koh_3:2_9 Koh_3:2_10 Koh_3:2_11 Koh_3:2_12 Koh_3:2_13 Koh_3:2_14 Koh_3:2_15
Koh:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:3 καιρὸς τοῦ ἀποκτεῖναι καὶ καιρὸς τοῦ ἰάσασθαι, καιρὸς τοῦ καθελεῖν καὶ καιρὸς τοῦ οἰκοδομῆσαι,
Koh:3:3 a time to kill, and a time to heal; a time to pull down, and a time to build up; (Ecclesiastes 3:3 Brenton)
Koh:3:3 czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, (Koh 3:3 BT_4)
Koh:3:3 καιρὸς τοῦ ἀποκτεῖναι καὶ καιρὸς τοῦ ἰάσασθαι, καιρὸς τοῦ καθελεῖν καὶ καιρὸς τοῦ οἰκοδομῆσαι,
Koh:3:3 καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)
Koh:3:3 Okres czasu By zabijać I też, nawet, mianowicie Okres czasu By goić się Okres czasu By zdejmować czyść I też, nawet, mianowicie Okres czasu By budować/buduj moralnie
Koh:3:3 kairo\s tou= a)poktei=nai kai\ kairo\s tou= i)a/sasTai, kairo\s tou= kaTelei=n kai\ kairo\s tou= oi)kodomE=sai,
Koh:3:3 kairos tu apokteinai kai kairos tu iasasTai, kairos tu kaTelein kai kairos tu oikodomEsai,
Koh:3:3 N2_NSM RA_GSN VA_AAN C N2_NSM RA_GSN VA_AMN N2_NSM RA_GSN VB_AAN C N2_NSM RA_GSN VA_AAN
Koh:3:3 period of time the to kill and also, even, namely period of time the to heal period of time the to take down purge and also, even, namely period of time the to build/edify
Koh:3:3 period of time (nom) the (gen) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) and period of time (nom) the (gen) to-be-HEAL-ed period of time (nom) the (gen) to-will-TAKE-DOWN, to-TAKE-DOWN and period of time (nom) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt)
Koh:3:3 Koh_3:3_1 Koh_3:3_2 Koh_3:3_3 Koh_3:3_4 Koh_3:3_5 Koh_3:3_6 Koh_3:3_7 Koh_3:3_8 Koh_3:3_9 Koh_3:3_10 Koh_3:3_11 Koh_3:3_12 Koh_3:3_13 Koh_3:3_14
Koh:3:3 x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:4 καιρὸς τοῦ κλαῦσαι καὶ καιρὸς τοῦ γελάσαι, καιρὸς τοῦ κόψασθαι καὶ καιρὸς τοῦ ὀρχήσασθαι,
Koh:3:4 a time to weep, and a time to laugh; a time to lament, and a time to dance; (Ecclesiastes 3:4 Brenton)
Koh:3:4 czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, (Koh 3:4 BT_4)
Koh:3:4 καιρὸς τοῦ κλαῦσαι καὶ καιρὸς τοῦ γελάσαι, καιρὸς τοῦ κόψασθαι καὶ καιρὸς τοῦ ὀρχήσασθαι,
Koh:3:4 καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ὀρχέομαι (ορχ(ε)-, ορχη·σ-, ορχη·σ-, -, -, -)
Koh:3:4 Okres czasu By płakać I też, nawet, mianowicie Okres czasu By śmiać się Okres czasu By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się I też, nawet, mianowicie Okres czasu Do ???
Koh:3:4 kairo\s tou= klau=sai kai\ kairo\s tou= gela/sai, kairo\s tou= ko/PSasTai kai\ kairo\s tou= o)rCHE/sasTai,
Koh:3:4 kairos tu klausai kai kairos tu gelasai, kairos tu koPSasTai kai kairos tu orCHEsasTai,
Koh:3:4 N2_NSM RA_GSN VA_AAN C N2_NSM RA_GSN VA_AAN N2_NSM RA_GSN VA_AMN C N2_NSM RA_GSN VA_AMN
Koh:3:4 period of time the to weep and also, even, namely period of time the to laugh period of time the to cut off cut, slash, chip, skive and also, even, namely period of time the to ???
Koh:3:4 period of time (nom) the (gen) to-WEEP, be-you(sg)-WEEP-ed!, he/she/it-happens-to-WEEP (opt) and period of time (nom) the (gen) you(sg)-are-being-LAUGH-ed, to-LAUGH, be-you(sg)-LAUGH-ed!, he/she/it-happens-to-LAUGH (opt) period of time (nom) the (gen) to-be-CUT OFF-ed and period of time (nom) the (gen) to-be-???-ed
Koh:3:4 Koh_3:4_1 Koh_3:4_2 Koh_3:4_3 Koh_3:4_4 Koh_3:4_5 Koh_3:4_6 Koh_3:4_7 Koh_3:4_8 Koh_3:4_9 Koh_3:4_10 Koh_3:4_11 Koh_3:4_12 Koh_3:4_13 Koh_3:4_14
Koh:3:4 x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:5 καιρὸς τοῦ βαλεῖν λίθους καὶ καιρὸς τοῦ συναγαγεῖν λίθους, καιρὸς τοῦ περιλαβεῖν καὶ καιρὸς τοῦ μακρυνθῆναι ἀπὸ περιλήμψεως
Koh:3:5 a time to throw stones, and a time to gather stones together; a time to embrace, and a time to abstain from embracing; (Ecclesiastes 3:5 Brenton)
Koh:3:5 czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, (Koh 3:5 BT_4)
Koh:3:5 καιρὸς τοῦ βαλεῖν λίθους καὶ καιρὸς τοῦ συναγαγεῖν λίθους, καιρὸς τοῦ περιλαβεῖν καὶ καιρὸς τοῦ μακρυνθῆναι ἀπὸ περιλήμψεως
Koh:3:5 καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) λίθος, -ου, ὁ καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) λίθος, -ου, ὁ καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό   καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό   ἀπό  
Koh:3:5 Okres czasu By rzucać Kamień I też, nawet, mianowicie Okres czasu By zbierać się razem Kamień Okres czasu I też, nawet, mianowicie Okres czasu Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Koh:3:5 kairo\s tou= balei=n li/Tous kai\ kairo\s tou= sunagagei=n li/Tous, kairo\s tou= perilabei=n kai\ kairo\s tou= makrunTE=nai a)po\ perilE/mPSeOs
Koh:3:5 kairos tu balein liTus kai kairos tu synagagein liTus, kairos tu perilabein kai kairos tu makrynTEnai apo perilEmPSeOs
Koh:3:5 N2_NSM RA_GSN VB_AAN N2_APM C N2_NSM RA_GSN VB_AAN N2_APM N2_NSM RA_GSN VB_AAN C N2_NSM RA_GSM VC_APN P N3I_GSF
Koh:3:5 period of time the to throw stone and also, even, namely period of time the to gather together stone period of time the ć and also, even, namely period of time the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć
Koh:3:5 period of time (nom) the (gen) to-will-THROW, to-THROW stones (acc) and period of time (nom) the (gen) to-GATHER TOGETHER stones (acc) period of time (nom) the (gen)   and period of time (nom) the (gen)   away from (+gen)  
Koh:3:5 Koh_3:5_1 Koh_3:5_2 Koh_3:5_3 Koh_3:5_4 Koh_3:5_5 Koh_3:5_6 Koh_3:5_7 Koh_3:5_8 Koh_3:5_9 Koh_3:5_10 Koh_3:5_11 Koh_3:5_12 Koh_3:5_13 Koh_3:5_14 Koh_3:5_15 Koh_3:5_16 Koh_3:5_17 Koh_3:5_18
Koh:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:6 καιρὸς τοῦ ζητῆσαι καὶ καιρὸς τοῦ ἀπολέσαι, καιρὸς τοῦ φυλάξαι καὶ καιρὸς τοῦ ἐκβαλεῖν,
Koh:3:6 a time to seek, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away; (Ecclesiastes 3:6 Brenton)
Koh:3:6 czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, (Koh 3:6 BT_4)
Koh:3:6 καιρὸς τοῦ ζητῆσαι καὶ καιρὸς τοῦ ἀπολέσαι, καιρὸς τοῦ φυλάξαι καὶ καιρὸς τοῦ ἐκβαλεῖν,
Koh:3:6 καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-)
Koh:3:6 Okres czasu By szukać I też, nawet, mianowicie Okres czasu By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Okres czasu By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie Okres czasu By rozpraszać/ekstrakt
Koh:3:6 kairo\s tou= DZEtE=sai kai\ kairo\s tou= a)pole/sai, kairo\s tou= fula/Xai kai\ kairo\s tou= e)kbalei=n,
Koh:3:6 kairos tu DZEtEsai kai kairos tu apolesai, kairos tu fylaXai kai kairos tu ekbalein,
Koh:3:6 N2_NSM RA_GSN VA_AAN C N2_NSM RA_GSN VA_AAN N2_NSM RA_GSN VA_AAN C N2_NSM RA_GSN VB_AAN
Koh:3:6 period of time the to seek and also, even, namely period of time the to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing period of time the to guard and also, even, namely period of time the to disperse/extract
Koh:3:6 period of time (nom) the (gen) to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) and period of time (nom) the (gen) to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) period of time (nom) the (gen) to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) and period of time (nom) the (gen) to-will-DISPERSE/EXTRACT, to-DISPERSE/EXTRACT
Koh:3:6 Koh_3:6_1 Koh_3:6_2 Koh_3:6_3 Koh_3:6_4 Koh_3:6_5 Koh_3:6_6 Koh_3:6_7 Koh_3:6_8 Koh_3:6_9 Koh_3:6_10 Koh_3:6_11 Koh_3:6_12 Koh_3:6_13 Koh_3:6_14
Koh:3:6 x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:7 καιρὸς τοῦ ῥῆξαι καὶ καιρὸς τοῦ ῥάψαι, καιρὸς τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν,
Koh:3:7 a time to rend, and a time to sew; a time to be silent, and a time to speak; (Ecclesiastes 3:7 Brenton)
Koh:3:7 czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, (Koh 3:7 BT_4)
Koh:3:7 καιρὸς τοῦ ῥῆξαι καὶ καιρὸς τοῦ ῥάψαι, καιρὸς τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν,
Koh:3:7 καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-); ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] (ρασσ-/ρησσ-, ραξ-/ρηξ-, ραξ-/ρηξ-, -, -, ραχ·θ-) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό   καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό σιγάω (σιγ(α)-, σιγη·σ-, σιγη·σ-, -, σεσιγη-, -) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Koh:3:7 Okres czasu By drzeć się; by uderzać uderzenie {domieszkę}, powalać I też, nawet, mianowicie Okres czasu Okres czasu Nie by musieć żaden dźwięk być cichy I też, nawet, mianowicie Okres czasu By mówić
Koh:3:7 kairo\s tou= r(E=Xai kai\ kairo\s tou= r(a/PSai, kairo\s tou= siga=n kai\ kairo\s tou= lalei=n,
Koh:3:7 kairos tu rEXai kai kairos tu raPSai, kairos tu sigan kai kairos tu lalein,
Koh:3:7 N2_NSM RA_GSN VA_AAN C N2_NSM RA_GSN VA_AAN N2_NSM RA_GSN V3_PAN C N2_NSM RA_GSN V2_PAN
Koh:3:7 period of time the to rend; to strike dash, overthrow and also, even, namely period of time the ć period of time the to have no sound to be silent and also, even, namely period of time the to speak
Koh:3:7 period of time (nom) the (gen) to-REND, be-you(sg)-REND-ed!, he/she/it-happens-to-REND (opt); to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) and period of time (nom) the (gen)   period of time (nom) the (gen) to-be-TO HAVE NO SOUND-ing and period of time (nom) the (gen) to-be-SPEAK-ing
Koh:3:7 Koh_3:7_1 Koh_3:7_2 Koh_3:7_3 Koh_3:7_4 Koh_3:7_5 Koh_3:7_6 Koh_3:7_7 Koh_3:7_8 Koh_3:7_9 Koh_3:7_10 Koh_3:7_11 Koh_3:7_12 Koh_3:7_13 Koh_3:7_14
Koh:3:7 x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:8 καιρὸς τοῦ φιλῆσαι καὶ καιρὸς τοῦ μισῆσαι, καιρὸς πολέμου καὶ καιρὸς εἰρήνης.
Koh:3:8 a time to love, and a time to hate; a time of war, and a time of peace. (Ecclesiastes 3:8 Brenton)
Koh:3:8 czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. (Koh 3:8 BT_4)
Koh:3:8 καιρὸς τοῦ φιλῆσαι καὶ καιρὸς τοῦ μισῆσαι, καιρὸς πολέμου καὶ καιρὸς εἰρήνης.
Koh:3:8 καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) καί καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) εἰρήνη, -ης, ἡ
Koh:3:8 Okres czasu By całować całus, wargę, stykać się I też, nawet, mianowicie Okres czasu Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Okres czasu Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną I też, nawet, mianowicie Okres czasu Pokój
Koh:3:8 kairo\s tou= filE=sai kai\ kairo\s tou= misE=sai, kairo\s pole/mou kai\ kairo\s ei)rE/nEs.
Koh:3:8 kairos tu filEsai kai kairos tu misEsai, kairos polemu kai kairos eirEnEs.
Koh:3:8 N2_NSM RA_GSN VA_AAN C N2_NSM RA_GSN VA_AAN N2_NSM N2_GSM C N2_NSM N1_GSF
Koh:3:8 period of time the to kiss buss, lip, osculate and also, even, namely period of time the to destest dislike, detest, hate, abominate period of time war [see polemic]; to fight war and also, even, namely period of time peace
Koh:3:8 period of time (nom) the (gen) to-KISS, be-you(sg)-KISS-ed!, he/she/it-happens-to-KISS (opt) and period of time (nom) the (gen) to-DESTEST, be-you(sg)-DESTEST-ed!, he/she/it-happens-to-DESTEST (opt) period of time (nom) war (gen); be-you(sg)-being-FIGHT-ed! and period of time (nom) peace (gen)
Koh:3:8 Koh_3:8_1 Koh_3:8_2 Koh_3:8_3 Koh_3:8_4 Koh_3:8_5 Koh_3:8_6 Koh_3:8_7 Koh_3:8_8 Koh_3:8_9 Koh_3:8_10 Koh_3:8_11 Koh_3:8_12
Koh:3:8 x x x x x x x x x x x x
Koh:3:9 τίς περισσεία τοῦ ποιοῦντος ἐν οἷς αὐτὸς μοχθεῖ;
Koh:3:9 What advantage has he that works in those things wherein he labours? (Ecclesiastes 3:9 Brenton)
Koh:3:9 Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? (Koh 3:9 BT_4)
Koh:3:9 τίς περισσεία τοῦ ποιοῦντος ἐν οἷς αὐτὸς μοχθεῖ;
Koh:3:9 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί περισσεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὅς ἥ ὅ αὐτός αὐτή αὐτό  
Koh:3:9 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Obfitość By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który On/ona/to/to samo
Koh:3:9 ti/s perissei/a tou= poiou=ntos e)n oi(=s au)to\s moCHTei=;
Koh:3:9 tis perisseia tu poiuntos en hois autos moCHTei;
Koh:3:9 RI_NSF N1A_NSF RA_GSM V2_PAPGSM P RR_DPM RD_NSM V2_PAI3S
Koh:3:9 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. abundance the to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which he/she/it/same ć
Koh:3:9 who/what/why (nom) abundance (nom|voc) the (gen) while DO/MAKE-ing (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/it/same (nom)  
Koh:3:9 Koh_3:9_1 Koh_3:9_2 Koh_3:9_3 Koh_3:9_4 Koh_3:9_5 Koh_3:9_6 Koh_3:9_7 Koh_3:9_8
Koh:3:9 x x x x x x x x
Koh:3:10 εἶδον σὺν τὸν περισπασμόν, ὃν ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς υἱοῖς τοῦ ἀνθρώπου τοῦ περισπᾶσθαι ἐν αὐτῷ.
Koh:3:10 I have seen all the trouble, which God has given to the sons of men to be troubled with. (Ecclesiastes 3:10 Brenton)
Koh:3:10 Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. (Koh 3:10 BT_4)
Koh:3:10 εἶδον σὺν τὸν περισπασμόν, ὃν ἔδωκεν θεὸς τοῖς υἱοῖς τοῦ ἀνθρώπου τοῦ περισπᾶσθαι ἐν αὐτῷ.
Koh:3:10 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύν ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό περι·σπάω (περι+σπ(α)-, -, περι+σπα·σ-, -, -, περι+σπασ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:3:10 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Razem z/włączając (+dat) Kto/, który/, który; by być By dawać Bóg  Syn Ludzki Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Koh:3:10 ei)=don su\n to\n perispasmo/n, o(\n e)/dOken o( Teo\s toi=s ui(oi=s tou= a)nTrO/pou tou= perispa=sTai e)n au)tO=|.
Koh:3:10 eidon syn ton perispasmon, hon edOken ho Teos tois hyiois tu anTrOpu tu perispasTai en autO.
Koh:3:10 VBI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_DPM N2_DPM RA_GSM N2_GSM RA_GSN V3_PMN P RD_DSM
Koh:3:10 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), together with/including (+dat) the ć who/whom/which; to be to give the god [see theology] the son the human the to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Koh:3:10 I-SEE-ed, they-SEE-ed together with/including (+dat) the (acc)   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-GIVE-ed the (nom) god (nom) the (dat) sons (dat) the (gen) human (gen) the (gen) to-be-being-???-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Koh:3:10 Koh_3:10_1 Koh_3:10_2 Koh_3:10_3 Koh_3:10_4 Koh_3:10_5 Koh_3:10_6 Koh_3:10_7 Koh_3:10_8 Koh_3:10_9 Koh_3:10_10 Koh_3:10_11 Koh_3:10_12 Koh_3:10_13 Koh_3:10_14 Koh_3:10_15 Koh_3:10_16
Koh:3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:11 σὺν τὰ πάντα ἐποίησεν καλὰ ἐν καιρῷ αὐτοῦ καί γε σὺν τὸν αἰῶνα ἔδωκεν ἐν καρδίᾳ αὐτῶν, ὅπως μὴ εὕρῃ ὁ ἄνθρωπος τὸ ποίημα, ὃ ἐποίησεν ὁ θεός, ἀπ’ ἀρχῆς καὶ μέχρι τέλους.
Koh:3:11 All the things which he has made are beautiful in his time: he has also set the whole world in their heart, that man might not find out the work which God has wrought from the beginning even to the end. (Ecclesiastes 3:11 Brenton)
Koh:3:11 Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. (Koh 3:11 BT_4)
Koh:3:11 σὺν τὰ πάντα ἐποίησεν καλὰ ἐν καιρῷ αὐτοῦ καί γε σὺν τὸν αἰῶνα ἔδωκεν ἐν καρδίᾳ αὐτῶν, ὅπως μὴ εὕρῃ ἄνθρωπος τὸ ποίημα, ἐποίησεν θεός, ἀπ’ ἀρχῆς καὶ μέχρι τέλους.
Koh:3:11 σύν ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί γέ σύν ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅπως μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ καί μέχρι/μέχρις τέλο·ς, -ους, τό
Koh:3:11 Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By czynić/rób W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Razem z/włączając (+dat) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By znajdować Ludzki Praca Kto/, który/, który By czynić/rób Bóg  Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek I też, nawet, mianowicie Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Koniec (wypadek, spełnienie)
Koh:3:11 su\n ta\ pa/nta e)poi/Esen kala\ e)n kairO=| au)tou= kai/ ge su\n to\n ai)O=na e)/dOken e)n kardi/a| au)tO=n, o(/pOs mE\ eu(/rE| o( a)/nTrOpos to\ poi/Ema, o(\ e)poi/Esen o( Teo/s, a)p’ a)rCHE=s kai\ me/CHri te/lous.
Koh:3:11 syn ta panta epoiEsen kala en kairO autu kai ge syn ton aiOna edOken en kardia autOn, hopOs mE heurE ho anTrOpos to poiEma, ho epoiEsen ho Teos, ap’ arCHEs kai meCHri telus.
Koh:3:11 P RA_APN A3_APN VAI_AAI3S A1_APN P N2_DSM RD_GSM C x P RA_ASM N3W_ASM VAI_AAI3S P N1A_DSF RD_GPM C D VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM RA_ASN N3M_ASN RR_ASN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N1_GSF C P N3E_GSN
Koh:3:11 together with/including (+dat) the every all, each, every, the whole of to do/make right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time he/she/it/same and also, even, namely ??? together with/including (+dat) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to find the human the work who/whom/which to do/make the god [see theology] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning and also, even, namely until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] end (event, consummation)
Koh:3:11 together with/including (+dat) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed right ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) period of time (dat) him/it/same (gen) and ??? together with/including (+dat) the (acc) eon (acc) he/she/it-GIVE-ed in/among/by (+dat) heart (dat) them/same (gen) this is how not he/she/it-should-FIND, you(sg)-should-be-FIND-ed the (nom) human (nom) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) god (nom) away from (+gen) beginning (gen) and until end (gen)
Koh:3:11 Koh_3:11_1 Koh_3:11_2 Koh_3:11_3 Koh_3:11_4 Koh_3:11_5 Koh_3:11_6 Koh_3:11_7 Koh_3:11_8 Koh_3:11_9 Koh_3:11_10 Koh_3:11_11 Koh_3:11_12 Koh_3:11_13 Koh_3:11_14 Koh_3:11_15 Koh_3:11_16 Koh_3:11_17 Koh_3:11_18 Koh_3:11_19 Koh_3:11_20 Koh_3:11_21 Koh_3:11_22 Koh_3:11_23 Koh_3:11_24 Koh_3:11_25 Koh_3:11_26 Koh_3:11_27 Koh_3:11_28 Koh_3:11_29 Koh_3:11_30 Koh_3:11_31 Koh_3:11_32 Koh_3:11_33
Koh:3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:12 ἔγνων ὅτι οὐκ ἔστιν ἀγαθὸν ἐν αὐτοῖς εἰ μὴ τοῦ εὐφρανθῆναι καὶ τοῦ ποιεῖν ἀγαθὸν ἐν ζωῇ αὐτοῦ·
Koh:3:12 I know that there is no good in them, except for a man to rejoice, and to do good in his life. (Ecclesiastes 3:12 Brenton)
Koh:3:12 Poznałem, że dla niego nic lepszego, niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznać w swym życiu. (Koh 3:12 BT_4)
Koh:3:12 ἔγνων ὅτι οὐκ ἔστιν ἀγαθὸν ἐν αὐτοῖς εἰ μὴ τοῦ εὐφρανθῆναι καὶ τοῦ ποιεῖν ἀγαθὸν ἐν ζωῇ αὐτοῦ·
Koh:3:12 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό εἰ μή ὁ ἡ τό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:3:12 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Jeżeli Nie By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo
Koh:3:12 e)/gnOn o(/ti ou)k e)/stin a)gaTo\n e)n au)toi=s ei) mE\ tou= eu)franTE=nai kai\ tou= poiei=n a)gaTo\n e)n DZOE=| au)tou=·
Koh:3:12 egnOn hoti uk estin agaTon en autois ei mE tu eufranTEnai kai tu poiein agaTon en DZOE autu·
Koh:3:12 VZI_AAI1S C D V9_PAI3S A1_ASM P RD_DPM C D RA_GSN VC_APN C RA_GSN V2_PAN A1_ASM P N1_DSF RD_GSM
Koh:3:12 to know i.e. recognize. because/that οὐχ before rough breathing to be good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same if not the to celebrate/be merry and also, even, namely the to do/make good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among life being, living, spirit; alive he/she/it/same
Koh:3:12 I-KNOW-ed because/that not he/she/it-is good ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) them/same (dat) if not the (gen) to-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY and the (gen) to-be-DO/MAKE-ing good ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) life (dat); alive ([Adj] dat) him/it/same (gen)
Koh:3:12 Koh_3:12_1 Koh_3:12_2 Koh_3:12_3 Koh_3:12_4 Koh_3:12_5 Koh_3:12_6 Koh_3:12_7 Koh_3:12_8 Koh_3:12_9 Koh_3:12_10 Koh_3:12_11 Koh_3:12_12 Koh_3:12_13 Koh_3:12_14 Koh_3:12_15 Koh_3:12_16 Koh_3:12_17 Koh_3:12_18
Koh:3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:13 καί γε πᾶς ὁ ἄνθρωπος, ὃς φάγεται καὶ πίεται καὶ ἴδῃ ἀγαθὸν ἐν παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ, δόμα θεοῦ ἐστιν.
Koh:3:13 Also in the case of every man who shall eat and drink, and see good in all his labour, this is a gift of God. (Ecclesiastes 3:13 Brenton)
Koh:3:13 Bo też, że człowiek je i pije, i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie - to wszystko dar Boży. (Koh 3:13 BT_4)
Koh:3:13 καί γε πᾶς ἄνθρωπος, ὃς φάγεται καὶ πίεται καὶ ἴδῃ ἀγαθὸν ἐν παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ, δόμα θεοῦ ἐστιν.
Koh:3:13 καί γέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μόχθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Koh:3:13 I też, nawet, mianowicie ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Kto/, który/, który By jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? On/ona/to/to samo Dar Bóg  By być
Koh:3:13 kai/ ge pa=s o( a)/nTrOpos, o(\s fa/getai kai\ pi/etai kai\ i)/dE| a)gaTo\n e)n panti\ mo/CHTO| au)tou=, do/ma Teou= e)stin.
Koh:3:13 kai ge pas ho anTrOpos, hos fagetai kai pietai kai idE agaTon en panti moCHTO autu, doma Teu estin.
Koh:3:13 C x A3_NSM RA_NSM N2_NSM RR_NSM VF_FMI3S C VF_FMI3S C VB_AAS3S A1_ASN P A3_DSM N2_DSM RD_GSM N3M_NSN N2_GSM V9_PAI3S
Koh:3:13 and also, even, namely ??? every all, each, every, the whole of the human who/whom/which to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of ??? he/she/it/same gift god [see theology] to be
Koh:3:13 and ??? every (nom|voc) the (nom) human (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-EAT-ed and he/she/it-will-be-DRINK-ed and he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed good ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) every (dat) ??? (dat) him/it/same (gen) gift (nom|acc|voc) god (gen) he/she/it-is
Koh:3:13 Koh_3:13_1 Koh_3:13_2 Koh_3:13_3 Koh_3:13_4 Koh_3:13_5 Koh_3:13_6 Koh_3:13_7 Koh_3:13_8 Koh_3:13_9 Koh_3:13_10 Koh_3:13_11 Koh_3:13_12 Koh_3:13_13 Koh_3:13_14 Koh_3:13_15 Koh_3:13_16 Koh_3:13_17 Koh_3:13_18 Koh_3:13_19
Koh:3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:14 ἔγνων ὅτι πάντα, ὅσα ἐποίησεν ὁ θεός, αὐτὰ ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα· ἐπ’ αὐτῷ οὐκ ἔστιν προσθεῖναι, καὶ ἀπ’ αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἀφελεῖν, καὶ ὁ θεὸς ἐποίησεν, ἵνα φοβηθῶσιν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ.
Koh:3:14 I know that whatsoever things God has done, they shall be for ever: it is impossible to add to it, and it is impossible to take away from it: and God has done it, that men may fear before him. (Ecclesiastes 3:14 Brenton)
Koh:3:14 Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało: do tego nic dodać nie można ani od tego coś odjąć. A Bóg tak działa, by się Go ludzie bali. (Koh 3:14 BT_4)
Koh:3:14 ἔγνων ὅτι πάντα, ὅσα ἐποίησεν θεός, αὐτὰ ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα· ἐπ’ αὐτῷ οὐκ ἔστιν προσθεῖναι, καὶ ἀπ’ αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἀφελεῖν, καὶ θεὸς ἐποίησεν, ἵνα φοβηθῶσιν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ.
Koh:3:14 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) καί ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἵνα φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:3:14 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Bóg  On/ona/to/to samo By być Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być By dodawać do I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być By pozbawiać I też, nawet, mianowicie Bóg  By czynić/rób żeby / ażeby / bo By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
Koh:3:14 e)/gnOn o(/ti pa/nta, o(/sa e)poi/Esen o( Teo/s, au)ta\ e)/stai ei)s to\n ai)O=na· e)p’ au)tO=| ou)k e)/stin prosTei=nai, kai\ a)p’ au)tou= ou)k e)/stin a)felei=n, kai\ o( Teo\s e)poi/Esen, i(/na fobETO=sin a)po\ prosO/pou au)tou=.
Koh:3:14 egnOn hoti panta, hosa epoiEsen ho Teos, auta estai eis ton aiOna· ep’ autO uk estin prosTeinai, kai ap’ autu uk estin afelein, kai ho Teos epoiEsen, hina fobETOsin apo prosOpu autu.
Koh:3:14 VZI_AAI1S C A3_NPN A1_APN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_NPN VF_FMI3S P RA_ASM N3W_ASM P RD_DSM D V9_PAI3S V7_PAN C P RD_GSM D V9_PAI3S VB_AAN C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S C VC_APS3P P N2N_GSN RD_GSM
Koh:3:14 to know i.e. recognize. because/that every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make the god [see theology] he/she/it/same to be into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be to add to and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be to deprive and also, even, namely the god [see theology] to do/make so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same
Koh:3:14 I-KNOW-ed because/that all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) god (nom) they/them/same (nom|acc) he/she/it-will-be into (+acc) the (acc) eon (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) not he/she/it-is to-ADD-TO and away from (+gen) him/it/same (gen) not he/she/it-is to-will-DEPRIVE, to-DEPRIVE and the (nom) god (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed so that / in order to /because they-should-be-FEAR-ed away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen)
Koh:3:14 Koh_3:14_1 Koh_3:14_2 Koh_3:14_3 Koh_3:14_4 Koh_3:14_5 Koh_3:14_6 Koh_3:14_7 Koh_3:14_8 Koh_3:14_9 Koh_3:14_10 Koh_3:14_11 Koh_3:14_12 Koh_3:14_13 Koh_3:14_14 Koh_3:14_15 Koh_3:14_16 Koh_3:14_17 Koh_3:14_18 Koh_3:14_19 Koh_3:14_20 Koh_3:14_21 Koh_3:14_22 Koh_3:14_23 Koh_3:14_24 Koh_3:14_25 Koh_3:14_26 Koh_3:14_27 Koh_3:14_28 Koh_3:14_29 Koh_3:14_30 Koh_3:14_31 Koh_3:14_32
Koh:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:15 τὸ γενόμενον ἤδη ἐστίν, καὶ ὅσα τοῦ γίνεσθαι, ἤδη γέγονεν, καὶ ὁ θεὸς ζητήσει τὸν διωκόμενον.
Koh:3:15 That which has been is now; and whatever things are appointed to be have already been; and God will seek out that which is past. (Ecclesiastes 3:15 Brenton)
Koh:3:15 To, co jest, już było, a to, co ma być kiedyś, już jest; Bóg przywraca to, co przeminęło. (Koh 3:15 BT_4)
Koh:3:15 τὸ γενόμενον ἤδη ἐστίν, καὶ ὅσα τοῦ γίνεσθαι, ἤδη γέγονεν, καὶ θεὸς ζητήσει τὸν διωκόμενον.
Koh:3:15 ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἤδη εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὅσος -η -ον ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἤδη γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ζήτησις, -εως, ἡ; ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-)
Koh:3:15 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Już do teraz, do wtedy By być I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By stawać się stawaj się, zdarzaj się Już do teraz, do wtedy By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Bóg  Badanie; by szukać By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę
Koh:3:15 to\ geno/menon E)/dE e)sti/n, kai\ o(/sa tou= gi/nesTai, E)/dE ge/gonen, kai\ o( Teo\s DZEtE/sei to\n diOko/menon.
Koh:3:15 to genomenon EdE estin, kai hosa tu ginesTai, EdE gegonen, kai ho Teos DZEtEsei ton diOkomenon.
Koh:3:15 RA_NSN VB_AMPNSN D V9_PAI3S C A1_NPN RA_GSN V1_PMN D VX_XAI3S C RA_NSM N2_NSM N3I_DSF RA_ASM V1_PMPASM
Koh:3:15 the to become become, happen already by now, by then to be and also, even, namely as much/many as the to become become, happen already by now, by then to become become, happen and also, even, namely the god [see theology] investigation; to seek the to prosecute/pursue prosecute: put on trial
Koh:3:15 the (nom|acc) upon being-BECOME-ed (acc, nom|acc|voc) already he/she/it-is and as much/many as (nom|acc) the (gen) to-be-being-BECOME-ed already he/she/it-has-BECOME-ed and the (nom) god (nom) investigation (dat); he/she/it-will-SEEK, you(sg)-will-be-SEEK-ed (classical) the (acc) while being-PROSECUTE/PURSUE-ed (acc, nom|acc|voc)
Koh:3:15 Koh_3:15_1 Koh_3:15_2 Koh_3:15_3 Koh_3:15_4 Koh_3:15_5 Koh_3:15_6 Koh_3:15_7 Koh_3:15_8 Koh_3:15_9 Koh_3:15_10 Koh_3:15_11 Koh_3:15_12 Koh_3:15_13 Koh_3:15_14 Koh_3:15_15 Koh_3:15_16
Koh:3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:16 καὶ ἔτι εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον τόπον τῆς κρίσεως, ἐκεῖ ὁ ἀσεβής, καὶ τόπον τοῦ δικαίου, ἐκεῖ ὁ ἀσεβής.
Koh:3:16 And moreover I saw under the sun the place of judgment, there was the ungodly one; and the place of righteousness, there was the godly one. (Ecclesiastes 3:16 Brenton)
Koh:3:16 I dalej widziałem pod słońcem: w miejscu sądu - niegodziwość, w miejscu sprawiedliwości - nieprawość. (Koh 3:16 BT_4)
Koh:3:16 Καὶ ἔτι εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον τόπον τῆς κρίσεως, ἐκεῖ ἀσεβής, καὶ τόπον τοῦ δικαίου, ἐκεῖ ἀσεβής.
Koh:3:16 καί ἔτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ἐκεῖ ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές καί τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές
Koh:3:16 I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Miejsce Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Tam Bezbożny I też, nawet, mianowicie Miejsce Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Tam Bezbożny
Koh:3:16 *kai\ e)/ti ei)=don u(po\ to\n E(/lion to/pon tE=s kri/seOs, e)kei= o( a)sebE/s, kai\ to/pon tou= dikai/ou, e)kei= o( a)sebE/s.
Koh:3:16 kai eti eidon hypo ton hElion topon tEs kriseOs, ekei ho asebEs, kai topon tu dikaiu, ekei ho asebEs.
Koh:3:16 C D VBI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM N2_ASM RA_GSF N3I_GSF D RA_NSM A3H_NSM C N2_ASM RA_GSM A1A_GSM D RA_NSM A3H_NSM
Koh:3:16 and also, even, namely yet/still to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry place the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit there the ungodly and also, even, namely place the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous there the ungodly
Koh:3:16 and yet/still I-SEE-ed, they-SEE-ed under (+acc), by (+gen) the (acc) sun (acc) place (acc) the (gen) judgment (gen) there the (nom) ungodly ([Adj] nom) and place (acc) the (gen) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! there the (nom) ungodly ([Adj] nom)
Koh:3:16 Koh_3:16_1 Koh_3:16_2 Koh_3:16_3 Koh_3:16_4 Koh_3:16_5 Koh_3:16_6 Koh_3:16_7 Koh_3:16_8 Koh_3:16_9 Koh_3:16_10 Koh_3:16_11 Koh_3:16_12 Koh_3:16_13 Koh_3:16_14 Koh_3:16_15 Koh_3:16_16 Koh_3:16_17 Koh_3:16_18 Koh_3:16_19
Koh:3:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:17 εἶπα ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου Σὺν τὸν δίκαιον καὶ σὺν τὸν ἀσεβῆ κρινεῖ ὁ θεός, ὅτι καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι καὶ ἐπὶ παντὶ τῷ ποιήματι.
Koh:3:17 And I said in my heart, God will judge the righteous and the ungodly: for there is a time there for every action and for every work. (Ecclesiastes 3:17 Brenton)
Koh:3:17 Powiedziałem sobie: Zarówno sprawiedliwego jak i bezbożnego będzie sądził Bóg: na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn jest czas wyznaczony. (Koh 3:17 BT_4)
Koh:3:17 εἶπα ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου Σὺν τὸν δίκαιον καὶ σὺν τὸν ἀσεβῆ κρινεῖ θεός, ὅτι καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι καὶ ἐπὶ παντὶ τῷ ποιήματι.
Koh:3:17 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύν ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον καί σύν ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὅτι καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρᾶγμα[τ], -ατος, τό καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό
Koh:3:17 By mówić/opowiadaj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Razem z/włączając (+dat) Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) Bezbożny By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Bóg  Ponieważ/tamto Okres czasu Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sprawa [zobacz pragmatyczny] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca
Koh:3:17 ei)=pa e)gO\ e)n kardi/a| mou *su\n to\n di/kaion kai\ su\n to\n a)sebE= krinei= o( Teo/s, o(/ti kairo\s tO=| panti\ pra/gmati kai\ e)pi\ panti\ tO=| poiE/mati.
Koh:3:17 eipa egO en kardia mu syn ton dikaion kai syn ton asebE krinei ho Teos, hoti kairos tO panti pragmati kai epi panti tO poiEmati.
Koh:3:17 VAI_AAI1S RP_NS P N1A_DSF RP_GS P RA_ASM A1A_ASM C P RA_ASN A3H_ASN VF2_FAI3S RA_NSM N2_NSM C N2_NSM RA_DSN A3_DSN N3M_DSN C P A3_DSN RA_DSN N3M_DSN
Koh:3:17 to say/tell I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I together with/including (+dat) the just righteous, just and also, even, namely together with/including (+dat) the ungodly to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the god [see theology] because/that period of time the every all, each, every, the whole of matter [see pragmatic] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the work
Koh:3:17 I-SAY/TELL-ed I (nom) in/among/by (+dat) heart (dat) me (gen) together with/including (+dat) the (acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) and together with/including (+dat) the (acc) ungodly ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) the (nom) god (nom) because/that period of time (nom) the (dat) every (dat) matter (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (dat) the (dat) work (dat)
Koh:3:17 Koh_3:17_1 Koh_3:17_2 Koh_3:17_3 Koh_3:17_4 Koh_3:17_5 Koh_3:17_6 Koh_3:17_7 Koh_3:17_8 Koh_3:17_9 Koh_3:17_10 Koh_3:17_11 Koh_3:17_12 Koh_3:17_13 Koh_3:17_14 Koh_3:17_15 Koh_3:17_16 Koh_3:17_17 Koh_3:17_18 Koh_3:17_19 Koh_3:17_20 Koh_3:17_21 Koh_3:17_22 Koh_3:17_23 Koh_3:17_24 Koh_3:17_25
Koh:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:18 ἐκεῖ εἶπα ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου περὶ λαλιᾶς υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι διακρινεῖ αὐτοὺς ὁ θεός, καὶ τοῦ δεῖξαι ὅτι αὐτοὶ κτήνη εἰσὶν καί γε αὐτοῖς.
Koh:3:18 I said in my heart, concerning the speech of the sons of man, God will judge them, and that to shew that they are breasts. (Ecclesiastes 3:18 Brenton)
Koh:3:18 Powiedziałem sobie: Ze względu na synów ludzkich tak się dzieje. Bóg chce ich bowiem doświadczyć, żeby wiedzieli, że sami przez się są tylko zwierzętami. (Koh 3:18 BT_4)
Koh:3:18 ἐκεῖ εἶπα ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου περὶ λαλιᾶς υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι διακρινεῖ αὐτοὺς θεός, καὶ τοῦ δεῖξαι ὅτι αὐτοὶ κτήνη εἰσὶν καί γε αὐτοῖς.
Koh:3:18 ἐκεῖ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περί λαλιά, -ᾶς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό κτῆνο·ς, -ους, τό εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί γέ αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:3:18 Tam By mówić/opowiadaj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Mowa Syn Ludzki Ponieważ/tamto By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony On/ona/to/to samo Bóg  I też, nawet, mianowicie By być widocznym Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Zwierzęcy (zwierzę) By iść; by być I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo
Koh:3:18 e)kei= ei)=pa e)gO\ e)n kardi/a| mou peri\ lalia=s ui(O=n tou= a)nTrO/pou, o(/ti diakrinei= au)tou\s o( Teo/s, kai\ tou= dei=Xai o(/ti au)toi\ ktE/nE ei)si\n kai/ ge au)toi=s.
Koh:3:18 ekei eipa egO en kardia mu peri lalias hyiOn tu anTrOpu, hoti diakrinei autus ho Teos, kai tu deiXai hoti autoi ktEnE eisin kai ge autois.
Koh:3:18 D VAI_AAI1S RP_NS P N1A_DSF RP_GS P N1A_GSF N2_GPM RA_GSM N2_GSM C VF2_FAI3S RD_APM RA_NSM N2_NSM C RA_GSN VA_AAN C RD_NPM N3E_NPN V9_PAI3P C x RD_DPM
Koh:3:18 there to say/tell I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I about (+acc,+gen) speech son the human because/that to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged he/she/it/same the god [see theology] and also, even, namely the to show because/that he/she/it/same Animal (beast) to go; to be and also, even, namely ??? he/she/it/same
Koh:3:18 there I-SAY/TELL-ed I (nom) in/among/by (+dat) heart (dat) me (gen) about (+acc,+gen) speech (gen), speechs (acc) sons (gen) the (gen) human (gen) because/that he/she/it-is-DIFFERENTIATE-ing, you(sg)-are-being-DIFFERENTIATE-ed (classical) them/same (acc) the (nom) god (nom) and the (gen) to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) because/that they/same (nom) Animals (nom|acc|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are and ??? them/same (dat)
Koh:3:18 Koh_3:18_1 Koh_3:18_2 Koh_3:18_3 Koh_3:18_4 Koh_3:18_5 Koh_3:18_6 Koh_3:18_7 Koh_3:18_8 Koh_3:18_9 Koh_3:18_10 Koh_3:18_11 Koh_3:18_12 Koh_3:18_13 Koh_3:18_14 Koh_3:18_15 Koh_3:18_16 Koh_3:18_17 Koh_3:18_18 Koh_3:18_19 Koh_3:18_20 Koh_3:18_21 Koh_3:18_22 Koh_3:18_23 Koh_3:18_24 Koh_3:18_25 Koh_3:18_26
Koh:3:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:19 ὅτι συνάντημα υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου καὶ συνάντημα τοῦ κτήνους, συνάντημα ἓν αὐτοῖς· ὡς ὁ θάνατος τούτου, οὕτως ὁ θάνατος τούτου, καὶ πνεῦμα ἓν τοῖς πᾶσιν· καὶ τί ἐπερίσσευσεν ὁ ἄνθρωπος παρὰ τὸ κτῆνος; οὐδέν, ὅτι τὰ πάντα ματαιότης.
Koh:3:19 Also to them is the event of the sons of man, and the event of the brute; one event befalls them: as is the death of the one, so also the death of the other; and there is one breath to all: and what has the man more than the brute? nothing; for all is vanity. (Ecclesiastes 3:19 Brenton)
Koh:3:19 Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt; los ich jest jeden: jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego, i oddech życia ten sam. W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością. (Koh 3:19 BT_4)
Koh:3:19 ὅτι συνάντημα υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου καὶ συνάντημα τοῦ κτήνους, συνάντημα ἓν αὐτοῖς· ὡς θάνατος τούτου, οὕτως θάνατος τούτου, καὶ πνεῦμα ἓν τοῖς πᾶσιν· καὶ τί ἐπερίσσευσεν ἄνθρωπος παρὰ τὸ κτῆνος; οὐδέν, ὅτι τὰ πάντα ματαιότης.
Koh:3:19 ὅτι   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί περισσεύω (περισσευ-, -, περισσευ·σ-, -, -, περισσευ·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ παρά ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὅτι ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Koh:3:19 Ponieważ/tamto Syn Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) Jeden On/ona/to/to samo Jak/jak Śmierć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Śmierć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Jeden Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By robić obfitować pozostawaj wszędzie {skończony}, obfitość, przyczynowy, rób oszczędności, pozostałości, nadmiar, zbyteczny, nadwyżka Ludzki fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Zwierzęcy (zwierzę) Nie jeden (nic, nikt) Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ???
Koh:3:19 o(/ti suna/ntEma ui(O=n tou= a)nTrO/pou kai\ suna/ntEma tou= ktE/nous, suna/ntEma e(\n au)toi=s· O(s o( Ta/natos tou/tou, ou(/tOs o( Ta/natos tou/tou, kai\ pneu=ma e(\n toi=s pa=sin· kai\ ti/ e)peri/sseusen o( a)/nTrOpos para\ to\ ktE=nos; ou)de/n, o(/ti ta\ pa/nta mataio/tEs.
Koh:3:19 hoti synantEma hyiOn tu anTrOpu kai synantEma tu ktEnus, synantEma hen autois· hOs ho Tanatos tutu, hutOs ho Tanatos tutu, kai pneuma hen tois pasin· kai ti eperisseusen ho anTrOpos para to ktEnos; uden, hoti ta panta mataiotEs.
Koh:3:19 C N3M_NSM N2_GPM RA_GSM N2_GSM C N3M_NSN RA_GSN N3E_GSN N3M_NSN A3_NSN RD_DPM C RA_NSM N2_NSM RD_GSM D RA_NSM N2_NSM RD_GSM C N3M_NSN A3_NSN RA_DPM A3_DPM C RI_ASN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASN N3E_ASN A3_ASN C RA_NPN A3_NPN N3T_NSF
Koh:3:19 because/that ć son the human and also, even, namely ć the Animal (beast) ć one he/she/it/same as/like the death this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the death this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind one the every all, each, every, the whole of and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to make to abound remain over, abundance, causal, spare, leftover, excess, superfluous, surplus the human frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the Animal (beast) not one (nothing, no one) because/that the every all, each, every, the whole of ???
Koh:3:19 because/that   sons (gen) the (gen) human (gen) and   the (gen) Animal (gen)   one (nom|acc) them/same (dat) as/like the (nom) death (nom) this (gen) thusly/like this the (nom) death (nom) this (gen) and spirit (nom|acc|voc) one (nom|acc) the (dat) all (dat) and who/what/why (nom|acc) he/she/it-MAKE TO ABOUND-ed the (nom) human (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) Animal (nom|acc|voc) not one (nom|acc) because/that the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) ??? (nom|voc)
Koh:3:19 Koh_3:19_1 Koh_3:19_2 Koh_3:19_3 Koh_3:19_4 Koh_3:19_5 Koh_3:19_6 Koh_3:19_7 Koh_3:19_8 Koh_3:19_9 Koh_3:19_10 Koh_3:19_11 Koh_3:19_12 Koh_3:19_13 Koh_3:19_14 Koh_3:19_15 Koh_3:19_16 Koh_3:19_17 Koh_3:19_18 Koh_3:19_19 Koh_3:19_20 Koh_3:19_21 Koh_3:19_22 Koh_3:19_23 Koh_3:19_24 Koh_3:19_25 Koh_3:19_26 Koh_3:19_27 Koh_3:19_28 Koh_3:19_29 Koh_3:19_30 Koh_3:19_31 Koh_3:19_32 Koh_3:19_33 Koh_3:19_34 Koh_3:19_35 Koh_3:19_36 Koh_3:19_37 Koh_3:19_38
Koh:3:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:20 τὰ πάντα πορεύεται εἰς τόπον ἕνα· τὰ πάντα ἐγένετο ἀπὸ τοῦ χοός, καὶ τὰ πάντα ἐπιστρέφει εἰς τὸν χοῦν·
Koh:3:20 All go to one place; all were formed of the dust, and all will return to dust. (Ecclesiastes 3:20 Brenton)
Koh:3:20 Wszystko idzie na jedno miejsce: powstało wszystko z prochu i wszystko do prochu znów wraca. (Koh 3:20 BT_4)
Koh:3:20 τὰ πάντα πορεύεται εἰς τόπον ἕνα· τὰ πάντα ἐγένετο ἀπὸ τοῦ χοός, καὶ τὰ πάντα ἐπιστρέφει εἰς τὸν χοῦν·
Koh:3:20 ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] τόπος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό χοῦς, χοός, ὁ καί ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό χοῦς, χοός, ὁ
Koh:3:20 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By iść Do (+przyspieszenie) Miejsce Jeden Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By stawać się stawaj się, zdarzaj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Proch I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Proch
Koh:3:20 ta\ pa/nta poreu/etai ei)s to/pon e(/na· ta\ pa/nta e)ge/neto a)po\ tou= CHoo/s, kai\ ta\ pa/nta e)pistre/fei ei)s to\n CHou=n·
Koh:3:20 ta panta poreuetai eis topon hena· ta panta egeneto apo tu CHoos, kai ta panta epistrefei eis ton CHun·
Koh:3:20 RA_NPN A3_NPN V1_PMI3S P N2_ASM A3_ASM RA_NPN A3_NPN VBI_AMI3S P RA_GSM N3_GSM C RA_NPN A3_NPN V1_PAI3S P RA_ASM N3_ASM
Koh:3:20 the every all, each, every, the whole of to go into (+acc) place one the every all, each, every, the whole of to become become, happen from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the dust and also, even, namely the every all, each, every, the whole of to turn around into (+acc) the dust
Koh:3:20 the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-is-being-GO-ed into (+acc) place (acc) one (acc) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-was-BECOME-ed away from (+gen) the (gen) dust (gen) and the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-is-TURN-ing-AROUND, you(sg)-are-being-TURN-ed-AROUND (classical) into (+acc) the (acc) dust (acc)
Koh:3:20 Koh_3:20_1 Koh_3:20_2 Koh_3:20_3 Koh_3:20_4 Koh_3:20_5 Koh_3:20_6 Koh_3:20_7 Koh_3:20_8 Koh_3:20_9 Koh_3:20_10 Koh_3:20_11 Koh_3:20_12 Koh_3:20_13 Koh_3:20_14 Koh_3:20_15 Koh_3:20_16 Koh_3:20_17 Koh_3:20_18 Koh_3:20_19
Koh:3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:21 καὶ τίς οἶδεν πνεῦμα υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου εἰ ἀναβαίνει αὐτὸ εἰς ἄνω, καὶ πνεῦμα τοῦ κτήνους εἰ καταβαίνει αὐτὸ κάτω εἰς γῆν;
Koh:3:21 And who has seen the spirit of the sons of man, whether it goes upward? and the spirit of the beast, whether it goes downward to the earth? (Ecclesiastes 3:21 Brenton)
Koh:3:21 Któż pozna, czy siła życiowa synów ludzkich idzie w górę, a siła życiowa zwierząt zstępuje w dół, do ziemi? (Koh 3:21 BT_4)
Koh:3:21 καὶ τίς οἶδεν πνεῦμα υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου εἰ ἀναβαίνει αὐτὸ εἰς ἄνω, καὶ πνεῦμα τοῦ κτήνους εἰ καταβαίνει αὐτὸ κάτω εἰς γῆν;
Koh:3:21 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) πνεῦμα[τ], -ατος, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἄνω καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό εἰ κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό κάτω εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Koh:3:21 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Syn Ludzki Jeżeli By podnosić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Powyżej I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Zwierzęcy (zwierzę) Jeżeli By schodzić On/ona/to/to samo Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia
Koh:3:21 kai\ ti/s oi)=den pneu=ma ui(O=n tou= a)nTrO/pou ei) a)nabai/nei au)to\ ei)s a)/nO, kai\ pneu=ma tou= ktE/nous ei) katabai/nei au)to\ ka/tO ei)s gE=n;
Koh:3:21 kai tis oiden pneuma hyiOn tu anTrOpu ei anabainei auto eis anO, kai pneuma tu ktEnus ei katabainei auto katO eis gEn;
Koh:3:21 C RI_NSM VX_XAI3S N3M_ASN N2_GPM RA_GSM N2_GSM C V1_PAI3S RD_ASN P D C N3M_ASN RA_GSN N3E_GSN C V1_PAI3S RD_ASN D P N1_ASF
Koh:3:21 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with spirit breath, spiritual utterance, wind son the human if to ascend he/she/it/same into (+acc) above and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind the Animal (beast) if to go down he/she/it/same down adown, under, to the bottom, below, nether into (+acc) earth/land
Koh:3:21 and who/what/why (nom) he/she/it-has-PERCEIVE-ed spirit (nom|acc|voc) sons (gen) the (gen) human (gen) if he/she/it-is-ASCEND-ing, you(sg)-are-being-ASCEND-ed (classical) it/same (nom|acc) into (+acc) above and spirit (nom|acc|voc) the (gen) Animal (gen) if he/she/it-is-GO DOWN-ing, you(sg)-are-being-GO DOWN-ed (classical) it/same (nom|acc) down into (+acc) earth/land (acc)
Koh:3:21 Koh_3:21_1 Koh_3:21_2 Koh_3:21_3 Koh_3:21_4 Koh_3:21_5 Koh_3:21_6 Koh_3:21_7 Koh_3:21_8 Koh_3:21_9 Koh_3:21_10 Koh_3:21_11 Koh_3:21_12 Koh_3:21_13 Koh_3:21_14 Koh_3:21_15 Koh_3:21_16 Koh_3:21_17 Koh_3:21_18 Koh_3:21_19 Koh_3:21_20 Koh_3:21_21 Koh_3:21_22
Koh:3:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Koh:3:22 καὶ εἶδον ὅτι οὐκ ἔστιν ἀγαθὸν εἰ μὴ ὃ εὐφρανθήσεται ὁ ἄνθρωπος ἐν ποιήμασιν αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸ μερὶς αὐτοῦ· ὅτι τίς ἄξει αὐτὸν τοῦ ἰδεῖν ἐν ᾧ ἐὰν γένηται μετ’ αὐτόν;
Koh:3:22 And I saw that there was no good, but that wherein a man shall rejoice in his works, for it is his portion, for who shall bring him to see any thing of that which shall be after him? (Ecclesiastes 3:22 Brenton)
Koh:3:22 Zobaczyłem więc, że nie ma nic lepszego nad to, że się człowiek cieszy ze swych dzieł, gdyż taki jego udział. Bo któż mu pozwoli widzieć, co stanie się potem? (Koh 3:22 BT_4)
Koh:3:22 καὶ εἶδον ὅτι οὐκ ἔστιν ἀγαθὸν εἰ μὴ εὐφρανθήσεται ἄνθρωπος ἐν ποιήμασιν αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸ μερὶς αὐτοῦ· ὅτι τίς ἄξει αὐτὸν τοῦ ἰδεῖν ἐν ἐὰν γένηται μετ’ αὐτόν;
Koh:3:22 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) εἰ μή ὅς ἥ ὅ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν ποίημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Koh:3:22 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Jeżeli Nie Kto/, który/, który By celebrować/bądź wesoły Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Część On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By prowadzić On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Koh:3:22 kai\ ei)=don o(/ti ou)k e)/stin a)gaTo\n ei) mE\ o(\ eu)franTE/setai o( a)/nTrOpos e)n poiE/masin au)tou=, o(/ti au)to\ meri\s au)tou=· o(/ti ti/s a)/Xei au)to\n tou= i)dei=n e)n O(=| e)a\n ge/nEtai met’ au)to/n;
Koh:3:22 kai eidon hoti uk estin agaTon ei mE ho eufranTEsetai ho anTrOpos en poiEmasin autu, hoti auto meris autu· hoti tis aXei auton tu idein en hO ean genEtai met’ auton;
Koh:3:22 C VBI_AAI1S C D V9_PAI3S A1_NSN C D RR_NSM VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM P N3M_DPN RD_GSM C RD_NSN N3D_NSF RD_GSM C RI_NSM VF_FAI3S RD_ASM RA_GSN VB_AAN P RR_DSN C VB_AMS3S P RD_ASM
Koh:3:22 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that οὐχ before rough breathing to be good inherently good, i.e. God-wrought. if not who/whom/which to celebrate/be merry the human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among work he/she/it/same because/that he/she/it/same part he/she/it/same because/that who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to lead he/she/it/same the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Koh:3:22 and I-SEE-ed, they-SEE-ed because/that not he/she/it-is good ([Adj] acc, nom|acc|voc) if not who/whom/which (nom|acc) he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY the (nom) human (nom) in/among/by (+dat) works (dat) him/it/same (gen) because/that it/same (nom|acc) ??? (nom) him/it/same (gen) because/that who/what/why (nom) he/she/it-will-LEAD, you(sg)-will-be-LEAD-ed (classical) him/it/same (acc) the (gen) to-SEE in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) if-ever he/she/it-should-be-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc)
Koh:3:22 Koh_3:22_1 Koh_3:22_2 Koh_3:22_3 Koh_3:22_4 Koh_3:22_5 Koh_3:22_6 Koh_3:22_7 Koh_3:22_8 Koh_3:22_9 Koh_3:22_10 Koh_3:22_11 Koh_3:22_12 Koh_3:22_13 Koh_3:22_14 Koh_3:22_15 Koh_3:22_16 Koh_3:22_17 Koh_3:22_18 Koh_3:22_19 Koh_3:22_20 Koh_3:22_21 Koh_3:22_22 Koh_3:22_23 Koh_3:22_24 Koh_3:22_25 Koh_3:22_26 Koh_3:22_27 Koh_3:22_28 Koh_3:22_29 Koh_3:22_30 Koh_3:22_31
Koh:3:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x