Kpl:16:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν μετὰ τὸ τελευτῆσαι τοὺς δύο υἱοὺς Ααρων ἐν τῷ προσάγειν αὐτοὺς πῦρ ἀλλότριον ἔναντι κυρίου καὶ ἐτελεύτησαν
Kpl:16:1 And the Lord spoke to Moses after the two sons of Aaron died in bringing strange fire before the Lord, so they died. (Leviticus 16:1 Brenton)
Kpl:16:1 Następnie powiedział Pan do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, którzy pomarli, kiedy zbliżyli się do Pana. (Kpł 16:1 BT_4)
Kpl:16:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν μετὰ τὸ τελευτῆσαι τοὺς δύο υἱοὺς Ααρων ἐν τῷ προσάγειν αὐτοὺς πῦρ ἀλλότριον ἔναντι κυρίου καὶ ἐτελεύτησαν
Kpl:16:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ μετά ὁ ἡ τό τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ἐν ὁ ἡ τό προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό ἀλλότριος -ία -ον ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)
Kpl:16:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By kończyć się Dwa Syn Aaron W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By prowadzić bliski On/ona/to/to samo Ogień Innego/inni Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By kończyć się
Kpl:16:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n meta\ to\ teleutE=sai tou\s du/o ui(ou\s *aarOn e)n tO=| prosa/gein au)tou\s pu=r a)llo/trion e)/nanti kuri/ou kai\ e)teleu/tEsan
Kpl:16:1 kai elalEsen kyrios pros musEn meta to teleutEsai tus dyo hyius aarOn en tO prosagein autus pyr allotrion enanti kyriu kai eteleutEsan
Kpl:16:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM P RA_ASN VA_AAN RA_APM M N2_APM N_GSM P RA_DSN V1_PAN RD_APM N3_ASN A1A_ASN P N2_GSM C VAI_AAI3P
Kpl:16:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to end the two son Aaron in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to lead toward he/she/it/same fire of another/others before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to end
Kpl:16:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-END, be-you(sg)-END-ed!, he/she/it-happens-to-END (opt) the (acc) two (nom, acc, gen) sons (acc) Aaron (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-LEAD-ing-TOWARD them/same (acc) fire (nom|acc|voc) of another/others (acc, nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-END-ed
Kpl:16:1 Kpl_16:1_1 Kpl_16:1_2 Kpl_16:1_3 Kpl_16:1_4 Kpl_16:1_5 Kpl_16:1_6 Kpl_16:1_7 Kpl_16:1_8 Kpl_16:1_9 Kpl_16:1_10 Kpl_16:1_11 Kpl_16:1_12 Kpl_16:1_13 Kpl_16:1_14 Kpl_16:1_15 Kpl_16:1_16 Kpl_16:1_17 Kpl_16:1_18 Kpl_16:1_19 Kpl_16:1_20 Kpl_16:1_21 Kpl_16:1_22
Kpl:16:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:2 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Λάλησον πρὸς Ααρων τὸν ἀδελφόν σου καὶ μὴ εἰσπορευέσθω πᾶσαν ὥραν εἰς τὸ ἅγιον ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος εἰς πρόσωπον τοῦ ἱλαστηρίου, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται· ἐν γὰρ νεφέλῃ ὀφθήσομαι ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου.
Kpl:16:2 And the Lord said to Moses, Speak to Aaron thy brother, and let him not come in at all times into the holy place within the veil before the propitiatory, which is upon the ark of the testimony, and he shall not die; for I will appear in a cloud on the propitiatory. (Leviticus 16:2 Brenton)
Kpl:16:2 Pan powiedział do Mojżesza: «Powiedz Aaronowi, swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do Miejsca Najświętszego poza zasłonę, przed przebłagalnię, która jest na arce, aby nie umarł, kiedy będę się ukazywać w obłoku nad przebłagalnią. (Kpł 16:2 BT_4)
Kpl:16:2 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Λάλησον πρὸς Ααρων τὸν ἀδελφόν σου καὶ μὴ εἰσπορευέσθω πᾶσαν ὥραν εἰς τὸ ἅγιον ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος εἰς πρόσωπον τοῦ ἱλαστηρίου, ἐστιν ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται· ἐν γὰρ νεφέλῃ ὀφθήσομαι ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου.
Kpl:16:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὥρα, -ας, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν γάρ νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό
Kpl:16:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Aaron Brat Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By wchodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Godzina Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Wewnętrzny Zasłona Do (+przyspieszenie) Twarz Ułagodzenie , które pokuta/pokutująca ofiarę , która ucisza gniew i godzi partie {przyjęcia, strony}. Bardziej ogólnie, znaczy {ma na myśli} albo miejsce ułagodzenie. W LXX typowo odnosi się do siedzenia {siedziby} litości sądzenia Boga. Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Świadectwo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak Chmura By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ułagodzenie , które pokuta/pokutująca ofiarę , która ucisza gniew i godzi partie {przyjęcia, strony}. Bardziej ogólnie, znaczy {ma na myśli} albo miejsce ułagodzenie. W LXX typowo odnosi się do siedzenia {siedziby} litości sądzenia Boga.
Kpl:16:2 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n *la/lEson pro\s *aarOn to\n a)delfo/n sou kai\ mE\ ei)sporeue/sTO pa=san O(/ran ei)s to\ a(/gion e)sO/teron tou= katapeta/smatos ei)s pro/sOpon tou= i(lastEri/ou, o(/ e)stin e)pi\ tE=s kibOtou= tou= marturi/ou, kai\ ou)k a)poTanei=tai· e)n ga\r nefe/lE| o)fTE/somai e)pi\ tou= i(lastEri/ou.
Kpl:16:2 kai eipen kyrios pros musEn lalEson pros aarOn ton adelfon su kai mE eisporeuesTO pasan hOran eis to hagion esOteron tu katapetasmatos eis prosOpon tu hilastEriu, ho estin epi tEs kibOtu tu martyriu, kai uk apoTaneitai· en gar nefelE ofTEsomai epi tu hilastEriu.
Kpl:16:2 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM VA_AAD2S P N_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GS C D V1_PMD3S A1S_ASF N1A_ASF P RA_ASN A1A_ASN P RA_GSN N3M_GSN P N2N_ASN RA_GSN N2N_GSN RR_NSN V9_PAI3S P RA_GSF N2_GSF RA_GSN N2N_GSN C D VF2_FMI3S P x N1_DSF VV_FPI1S P RA_GSN N2N_GSN
Kpl:16:2 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to speak toward (+acc,+gen,+dat) Aaron the brother you; your/yours(sg) and also, even, namely not to enter every all, each, every, the whole of; to sprinkle hour into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) inner the curtain into (+acc) face the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the testimony and also, even, namely οὐχ before rough breathing to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as cloud to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment.
Kpl:16:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) Aaron (indecl) the (acc) brother (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not let-him/her/it-be-being-ENTER-ed! every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) hour (acc) into (+acc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) inner ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) curtain (gen) into (+acc) face (nom|acc|voc) the (gen) propitiation (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) ark (gen) the (gen) testimony (gen) and not he/she/it-will-be-DIE-ed in/among/by (+dat) for cloud (dat) I-will-be-SEE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) propitiation (gen)
Kpl:16:2 Kpl_16:2_1 Kpl_16:2_2 Kpl_16:2_3 Kpl_16:2_4 Kpl_16:2_5 Kpl_16:2_6 Kpl_16:2_7 Kpl_16:2_8 Kpl_16:2_9 Kpl_16:2_10 Kpl_16:2_11 Kpl_16:2_12 Kpl_16:2_13 Kpl_16:2_14 Kpl_16:2_15 Kpl_16:2_16 Kpl_16:2_17 Kpl_16:2_18 Kpl_16:2_19 Kpl_16:2_20 Kpl_16:2_21 Kpl_16:2_22 Kpl_16:2_23 Kpl_16:2_24 Kpl_16:2_25 Kpl_16:2_26 Kpl_16:2_27 Kpl_16:2_28 Kpl_16:2_29 Kpl_16:2_30 Kpl_16:2_31 Kpl_16:2_32 Kpl_16:2_33 Kpl_16:2_34 Kpl_16:2_35 Kpl_16:2_36 Kpl_16:2_37 Kpl_16:2_38 Kpl_16:2_39 Kpl_16:2_40 Kpl_16:2_41 Kpl_16:2_42 Kpl_16:2_43
Kpl:16:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:3 οὕτως εἰσελεύσεται Ααρων εἰς τὸ ἅγιον· ἐν μόσχῳ ἐκ βοῶν περὶ ἁμαρτίας καὶ κριὸν εἰς ὁλοκαύτωμα·
Kpl:16:3 Thus shall Aaron enter into the holy place; with a calf of the herd for a sin-offering, and having a ram for a whole-burnt-offering. (Leviticus 16:3 Brenton)
Kpl:16:3 Oto jak Aaron będzie wchodzić do Miejsca Najświętszego: weźmie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną. (Kpł 16:3 BT_4)
Kpl:16:3 οὕτως εἰσελεύσεται Ααρων εἰς τὸ ἅγιον· ἐν μόσχῳ ἐκ βοῶν περὶ ἁμαρτίας καὶ κριὸν εἰς ὁλοκαύτωμα·
Kpl:16:3 οὕτως/οὕτω εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἀαρών, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν μόσχος, -ου, ὁ ἐκ βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί   εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό
Kpl:16:3 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By wchodzić Aaron Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cielęcia/wół Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust]
Kpl:16:3 ou(/tOs ei)seleu/setai *aarOn ei)s to\ a(/gion· e)n mo/sCHO| e)k boO=n peri\ a(marti/as kai\ krio\n ei)s o(lokau/tOma·
Kpl:16:3 hutOs eiseleusetai aarOn eis to hagion· en mosCHO ek boOn peri hamartias kai krion eis holokautOma·
Kpl:16:3 D VF_FMI3S N_NSM P RA_ASN A1A_ASN P N2_DSM P N3_GPM P N1A_GSF C N2_ASM P N3M_ASN
Kpl:16:3 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to enter Aaron into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among calf/ox out of (+gen) ἐξ before vowels ox; outcry; to bellow about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely ć into (+acc) burnt offering [see holocaust]
Kpl:16:3 thusly/like this he/she/it-will-be-ENTER-ed Aaron (indecl) into (+acc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) calf/ox (dat) out of (+gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) and   into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc)
Kpl:16:3 Kpl_16:3_1 Kpl_16:3_2 Kpl_16:3_3 Kpl_16:3_4 Kpl_16:3_5 Kpl_16:3_6 Kpl_16:3_7 Kpl_16:3_8 Kpl_16:3_9 Kpl_16:3_10 Kpl_16:3_11 Kpl_16:3_12 Kpl_16:3_13 Kpl_16:3_14 Kpl_16:3_15 Kpl_16:3_16
Kpl:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:4 καὶ χιτῶνα λινοῦν ἡγιασμένον ἐνδύσεται, καὶ περισκελὲς λινοῦν ἔσται ἐπὶ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ, καὶ ζώνῃ λινῇ ζώσεται καὶ κίδαριν λινῆν περιθήσεται· ἱμάτια ἅγιά ἐστιν, καὶ λούσεται ὕδατι πᾶν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἐνδύσεται αὐτά.
Kpl:16:4 And he shall put on the consecrated linen tunic, and he shall have on his flesh the linen drawers, and shall gird himself with a linen girdle, and shall put on the linen cap, they are holy garments; and he shall bathe all his body in water, and shall put them on. (Leviticus 16:4 Brenton)
Kpl:16:4 Ubierze się w tunikę świętą, lnianą, i w spodnie lniane, przepasze się pasem lnianym, włoży na głowę tiarę lnianą - to są święte szaty. Wykąpie ciało w wodzie i ubierze się w te szaty. (Kpł 16:4 BT_4)
Kpl:16:4 καὶ χιτῶνα λινοῦν ἡγιασμένον ἐνδύσεται, καὶ περισκελὲς λινοῦν ἔσται ἐπὶ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ, καὶ ζώνῃ λινῇ ζώσεται καὶ κίδαριν λινῆν περιθήσεται· ἱμάτια ἅγιά ἐστιν, καὶ λούσεται ὕδατι πᾶν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἐνδύσεται αὐτά.
Kpl:16:4 καί χιτών, -ῶνος, ὁ   ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) καί     εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό χρώ[τ]ς, -ωτός, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ζώνη, -ης, ἡ   ζώννυμι/ζωννύω (ζωννυ-, ζω·σ-, ζω·σ-, -, εζωσ-, -) καί     περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) ἱμάτιον, -ου, τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:16:4 I też, nawet, mianowicie Długo opasywany tuniki kaftan, długo opasywał tunika, gabardyna, stanik, sutanna By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym By ubierać I też, nawet, mianowicie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skóra On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Opaska opaska jest liturgiczna szata, używane okrążanie ciała dookoła albo powyżej talii. Do ??? I też, nawet, mianowicie Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na Ubierająca część garderoby, płaszcz Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być I też, nawet, mianowicie By kąpać się Woda Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ubierać On/ona/to/to samo
Kpl:16:4 kai\ CHitO=na linou=n E(giasme/non e)ndu/setai, kai\ periskele\s linou=n e)/stai e)pi\ tou= CHrOto\s au)tou=, kai\ DZO/nE| linE=| DZO/setai kai\ ki/darin linE=n periTE/setai· i(ma/tia a(/gia/ e)stin, kai\ lou/setai u(/dati pa=n to\ sO=ma au)tou= kai\ e)ndu/setai au)ta/.
Kpl:16:4 kai CHitOna linun hEgiasmenon endysetai, kai periskeles linun estai epi tu CHrOtos autu, kai DZOnE linE DZOsetai kai kidarin linEn periTEsetai· himatia hagia estin, kai lusetai hydati pan to sOma autu kai endysetai auta.
Kpl:16:4 C N3W_ASM A1C_ASM VT_XPPASM VF_FMI3S C A3H_NSN A1C_NSN VF_FMI3S P RA_GSM N3T_GSM RD_GSM C N1_DSF A1C_DSF VF_FMI3S C N3I_ASF A1C_ASF VF_FMI3S N2N_NPN A1A_NPN V9_PAI3S C VF_FMI3S N3T_DSN A3_ASN RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C VF_FMI3S RD_APN
Kpl:16:4 and also, even, namely long belted tunic caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock ć to consecrate sanctify, hallow, become holy to clothe and also, even, namely ć ć to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the skin he/she/it/same and also, even, namely cincture The cincture is a liturgical vestment, worn encircling the body around or above the waist. ć to ??? and also, even, namely ć ć to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon clothing garment, cloak dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be and also, even, namely to bathe water every all, each, every, the whole of the body he/she/it/same and also, even, namely to clothe he/she/it/same
Kpl:16:4 and long belted tunic (acc)   having-been-CONSECRATE-ed (acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be-CLOTHE-ed and     he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) skin (gen) him/it/same (gen) and cincture (dat)   he/she/it-will-be-???-ed and     he/she/it-will-be-AROUND ABOUT-ed clothings (nom|acc|voc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-is and he/she/it-will-be-BATHE-ed water (dat) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-CLOTHE-ed they/them/same (nom|acc)
Kpl:16:4 Kpl_16:4_1 Kpl_16:4_2 Kpl_16:4_3 Kpl_16:4_4 Kpl_16:4_5 Kpl_16:4_6 Kpl_16:4_7 Kpl_16:4_8 Kpl_16:4_9 Kpl_16:4_10 Kpl_16:4_11 Kpl_16:4_12 Kpl_16:4_13 Kpl_16:4_14 Kpl_16:4_15 Kpl_16:4_16 Kpl_16:4_17 Kpl_16:4_18 Kpl_16:4_19 Kpl_16:4_20 Kpl_16:4_21 Kpl_16:4_22 Kpl_16:4_23 Kpl_16:4_24 Kpl_16:4_25 Kpl_16:4_26 Kpl_16:4_27 Kpl_16:4_28 Kpl_16:4_29 Kpl_16:4_30 Kpl_16:4_31 Kpl_16:4_32 Kpl_16:4_33 Kpl_16:4_34
Kpl:16:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:5 καὶ παρὰ τῆς συναγωγῆς τῶν υἱῶν Ισραηλ λήμψεται δύο χιμάρους ἐξ αἰγῶν περὶ ἁμαρτίας καὶ κριὸν ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα.
Kpl:16:5 And he shall take of the congregation of the children of Israel two kids of the goats for a sin-offering, and one lamb for a whole-burnt-offering. (Leviticus 16:5 Brenton)
Kpl:16:5 Od społeczności Izraelitów weźmie dwa kozły na ofiarę przebłagalną i jednego barana na ofiarę całopalną. (Kpł 16:5 BT_4)
Kpl:16:5 καὶ παρὰ τῆς συναγωγῆς τῶν υἱῶν Ισραηλ λήμψεται δύο χιμάρους ἐξ αἰγῶν περὶ ἁμαρτίας καὶ κριὸν ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα.
Kpl:16:5 καί παρά ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ἐκ αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό
Kpl:16:5 I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Zebranie Syn Izrael By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dwa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kozioł Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Jeden Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust]
Kpl:16:5 kai\ para\ tE=s sunagOgE=s tO=n ui(O=n *israEl lE/mPSetai du/o CHima/rous e)X ai)gO=n peri\ a(marti/as kai\ krio\n e(/na ei)s o(lokau/tOma.
Kpl:16:5 kai para tEs synagOgEs tOn hyiOn israEl lEmPSetai dyo CHimarus eX aigOn peri hamartias kai krion hena eis holokautOma.
Kpl:16:5 C P RA_GSF N1_GSF RA_GPM N2_GPM N_GSM VF_FMI3S M N2_APM P N3G_GPM P N1A_GSF C N2_ASM A3_ASM P N3M_ASN
Kpl:16:5 and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the gathering the son Israel to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand two ć out of (+gen) ἐξ before vowels goat about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely ć one into (+acc) burnt offering [see holocaust]
Kpl:16:5 and frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) gathering (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed two (nom, acc, gen)   out of (+gen) goats (gen) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) and   one (acc) into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc)
Kpl:16:5 Kpl_16:5_1 Kpl_16:5_2 Kpl_16:5_3 Kpl_16:5_4 Kpl_16:5_5 Kpl_16:5_6 Kpl_16:5_7 Kpl_16:5_8 Kpl_16:5_9 Kpl_16:5_10 Kpl_16:5_11 Kpl_16:5_12 Kpl_16:5_13 Kpl_16:5_14 Kpl_16:5_15 Kpl_16:5_16 Kpl_16:5_17 Kpl_16:5_18 Kpl_16:5_19
Kpl:16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:6 καὶ προσάξει Ααρων τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ.
Kpl:16:6 And Aaron shall bring the calf for his own sin-offering, and shall make atonement for himself and for his house. (Leviticus 16:6 Brenton)
Kpl:16:6 Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. (Kpł 16:6 BT_4)
Kpl:16:6 καὶ προσάξει Ααρων τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ.
Kpl:16:6 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:16:6 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Aaron Cielęcia/wół Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo
Kpl:16:6 kai\ prosa/Xei *aarOn to\n mo/sCHon to\n peri\ tE=s a(marti/as au)tou= kai\ e)Xila/setai peri\ au)tou= kai\ tou= oi)/kou au)tou=.
Kpl:16:6 kai prosaXei aarOn ton mosCHon ton peri tEs hamartias autu kai eXilasetai peri autu kai tu oiku autu.
Kpl:16:6 C VF_FAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSM C VF_FMI3S P RD_GSM C RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Kpl:16:6 and also, even, namely to lead toward Aaron the calf/ox the about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely the house; to dwell he/she/it/same
Kpl:16:6 and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) Aaron (indecl) the (acc) calf/ox (acc) the (acc) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) and the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen)
Kpl:16:6 Kpl_16:6_1 Kpl_16:6_2 Kpl_16:6_3 Kpl_16:6_4 Kpl_16:6_5 Kpl_16:6_6 Kpl_16:6_7 Kpl_16:6_8 Kpl_16:6_9 Kpl_16:6_10 Kpl_16:6_11 Kpl_16:6_12 Kpl_16:6_13 Kpl_16:6_14 Kpl_16:6_15 Kpl_16:6_16 Kpl_16:6_17 Kpl_16:6_18
Kpl:16:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:7 καὶ λήμψεται τοὺς δύο χιμάρους καὶ στήσει αὐτοὺς ἔναντι κυρίου παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου·
Kpl:16:7 And he shall take the two goats, and place them before the Lord by the door of the tabernacle of witness. (Leviticus 16:7 Brenton)
Kpl:16:7 Weźmie dwa kozły i postawi je przed Panem, przed wejściem do Namiotu Spotkania. (Kpł 16:7 BT_4)
Kpl:16:7 καὶ λήμψεται τοὺς δύο χιμάρους καὶ στήσει αὐτοὺς ἔναντι κυρίου παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου·
Kpl:16:7 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Kpl:16:7 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dwa I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Kpl:16:7 kai\ lE/mPSetai tou\s du/o CHima/rous kai\ stE/sei au)tou\s e)/nanti kuri/ou para\ tE\n Tu/ran tE=s skEnE=s tou= marturi/ou·
Kpl:16:7 kai lEmPSetai tus dyo CHimarus kai stEsei autus enanti kyriu para tEn Tyran tEs skEnEs tu martyriu·
Kpl:16:7 C VF_FMI3S RA_APM M N2_APM C VF_FAI3S RD_APM P N2_GSM P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Kpl:16:7 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the two ć and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Kpl:16:7 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) two (nom, acc, gen)   and he/she/it-will-CAUSE-TO-STand, you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand (classical) them/same (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Kpl:16:7 Kpl_16:7_1 Kpl_16:7_2 Kpl_16:7_3 Kpl_16:7_4 Kpl_16:7_5 Kpl_16:7_6 Kpl_16:7_7 Kpl_16:7_8 Kpl_16:7_9 Kpl_16:7_10 Kpl_16:7_11 Kpl_16:7_12 Kpl_16:7_13 Kpl_16:7_14 Kpl_16:7_15 Kpl_16:7_16 Kpl_16:7_17
Kpl:16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:8 καὶ ἐπιθήσει Ααρων ἐπὶ τοὺς δύο χιμάρους κλῆρον ἕνα τῷ κυρίῳ καὶ κλῆρον ἕνα τῷ ἀποπομπαίῳ.
Kpl:16:8 and Aaron shall cast lots upon the two goats, one lot for the Lord, and the other for the scape-goat. (Leviticus 16:8 Brenton)
Kpl:16:8 Następnie Aaron rzuci losy o dwa kozły, jeden los dla Pana, drugi dla Azazela. (Kpł 16:8 BT_4)
Kpl:16:8 καὶ ἐπιθήσει Ααρων ἐπὶ τοὺς δύο χιμάρους κλῆρον ἕνα τῷ κυρίῳ καὶ κλῆρον ἕνα τῷ ἀποπομπαίῳ.
Kpl:16:8 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) Ἀαρών, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   κλῆρος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κλῆρος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό  
Kpl:16:8 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Aaron Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dwa Los Jeden Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Los Jeden
Kpl:16:8 kai\ e)piTE/sei *aarOn e)pi\ tou\s du/o CHima/rous klE=ron e(/na tO=| kuri/O| kai\ klE=ron e(/na tO=| a)popompai/O|.
Kpl:16:8 kai epiTEsei aarOn epi tus dyo CHimarus klEron hena tO kyriO kai klEron hena tO apopompaiO.
Kpl:16:8 C VF_FAI3S N_NSM P RA_APM M N2_APM N2_ASM A3_ASM RA_DSM N2_DSM C N2_ASM A3_ASM RA_DSM A1A_DSM
Kpl:16:8 and also, even, namely to place on Aaron upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the two ć lot one the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely lot one the ć
Kpl:16:8 and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) Aaron (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) two (nom, acc, gen)   lot (acc) one (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and lot (acc) one (acc) the (dat)  
Kpl:16:8 Kpl_16:8_1 Kpl_16:8_2 Kpl_16:8_3 Kpl_16:8_4 Kpl_16:8_5 Kpl_16:8_6 Kpl_16:8_7 Kpl_16:8_8 Kpl_16:8_9 Kpl_16:8_10 Kpl_16:8_11 Kpl_16:8_12 Kpl_16:8_13 Kpl_16:8_14 Kpl_16:8_15 Kpl_16:8_16
Kpl:16:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:9 καὶ προσάξει Ααρων τὸν χίμαρον, ἐφ’ ὃν ἐπῆλθεν ἐπ’ αὐτὸν ὁ κλῆρος τῷ κυρίῳ, καὶ προσοίσει περὶ ἁμαρτίας·
Kpl:16:9 And Aaron shall bring forward the goat on which the lot for the Lord fell, and shall offer him for a sin-offering. (Leviticus 16:9 Brenton)
Kpl:16:9 Potem Aaron przyprowadzi kozła, wylosowanego dla Pana, i złoży go na ofiarę przebłagalną. (Kpł 16:9 BT_4)
Kpl:16:9 καὶ προσάξει Ααρων τὸν χίμαρον, ἐφ’ ὃν ἐπῆλθεν ἐπ’ αὐτὸν κλῆρος τῷ κυρίῳ, καὶ προσοίσει περὶ ἁμαρτίας·
Kpl:16:9 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό   ἐπί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Kpl:16:9 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Aaron Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który; by być Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Los Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Kpl:16:9 kai\ prosa/Xei *aarOn to\n CHi/maron, e)f’ o(\n e)pE=lTen e)p’ au)to\n o( klE=ros tO=| kuri/O|, kai\ prosoi/sei peri\ a(marti/as·
Kpl:16:9 kai prosaXei aarOn ton CHimaron, ef’ hon epElTen ep’ auton ho klEros tO kyriO, kai prosoisei peri hamartias·
Kpl:16:9 C VF_FAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM P RR_ASM VBI_AAI3S P RD_ASM RA_NSM N2_NSM RA_DSM N2_DSM C VF_FAI3S P N1A_GSF
Kpl:16:9 and also, even, namely to lead toward Aaron the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which; to be to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the lot the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to present about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Kpl:16:9 and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) Aaron (indecl) the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-ONCOMING-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) lot (nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc)
Kpl:16:9 Kpl_16:9_1 Kpl_16:9_2 Kpl_16:9_3 Kpl_16:9_4 Kpl_16:9_5 Kpl_16:9_6 Kpl_16:9_7 Kpl_16:9_8 Kpl_16:9_9 Kpl_16:9_10 Kpl_16:9_11 Kpl_16:9_12 Kpl_16:9_13 Kpl_16:9_14 Kpl_16:9_15 Kpl_16:9_16 Kpl_16:9_17 Kpl_16:9_18
Kpl:16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:10 καὶ τὸν χίμαρον, ἐφ’ ὃν ἐπῆλθεν ἐπ’ αὐτὸν ὁ κλῆρος τοῦ ἀποπομπαίου, στήσει αὐτὸν ζῶντα ἔναντι κυρίου τοῦ ἐξιλάσασθαι ἐπ’ αὐτοῦ ὥστε ἀποστεῖλαι αὐτὸν εἰς τὴν ἀποπομπήν· ἀφήσει αὐτὸν εἰς τὴν ἔρημον. –
Kpl:16:10 and the goat upon which the lot of the scape-goat came, he shall present alive before the Lord, to make atonement upon him, so as to send him away as a scape-goat, and he shall send him into the wilderness. (Leviticus 16:10 Brenton)
Kpl:16:10 Kozła wylosowanego dla Azazela postawi żywego przed Panem, aby dokonać na nim przebłagania, a potem wypędzić go dla Azazela na pustynię. (Kpł 16:10 BT_4)
Kpl:16:10 καὶ τὸν χίμαρον, ἐφ’ ὃν ἐπῆλθεν ἐπ’ αὐτὸν κλῆρος τοῦ ἀποπομπαίου, στήσει αὐτὸν ζῶντα ἔναντι κυρίου τοῦ ἐξιλάσασθαι ἐπ’ αὐτοῦ ὥστε ἀποστεῖλαι αὐτὸν εἰς τὴν ἀποπομπήν· ἀφήσει αὐτὸν εἰς τὴν ἔρημον.
Kpl:16:10 καί ὁ ἡ τό   ἐπί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὥστε ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό   ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον  
Kpl:16:10 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który; by być Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Los By powodować stać On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Tak tamto zamawiać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) By pozwalać iść z On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Odludzie  
Kpl:16:10 kai\ to\n CHi/maron, e)f’ o(\n e)pE=lTen e)p’ au)to\n o( klE=ros tou= a)popompai/ou, stE/sei au)to\n DZO=nta e)/nanti kuri/ou tou= e)Xila/sasTai e)p’ au)tou= O(/ste a)postei=lai au)to\n ei)s tE\n a)popompE/n· a)fE/sei au)to\n ei)s tE\n e)/rEmon.
Kpl:16:10 kai ton CHimaron, ef’ hon epElTen ep’ auton ho klEros tu apopompaiu, stEsei auton DZOnta enanti kyriu tu eXilasasTai ep’ autu hOste aposteilai auton eis tEn apopompEn· afEsei auton eis tEn erEmon.
Kpl:16:10 C RA_ASM N2_ASM P RR_ASM VBI_AAI3S P RD_ASM RA_NSM N2_NSM RA_GSM A1A_GSM VF_FAI3S RD_ASM V3_PAPASM P N2_GSM RA_GSN VA_AMN P RD_GSM C VA_AAN RD_ASM P RA_ASF N1_ASF VF_FAI3S RD_ASM P RA_ASF N2_ASF
Kpl:16:10 and also, even, namely the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which; to be to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the lot the ć to cause to stand he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same so that to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same into (+acc) the ć to let go of he/she/it/same into (+acc) the wilderness  
Kpl:16:10 and the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-ONCOMING-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) lot (nom) the (gen)   he/she/it-will-CAUSE-TO-STand, you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand (classical) him/it/same (acc) while EXISTS-ing (acc, nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) to-be-ATONE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) so that to-ORDER FORTH, be-you(sg)-ORDER FORTH-ed!, he/she/it-happens-to-ORDER FORTH (opt) him/it/same (acc) into (+acc) the (acc)   he/she/it-will-LET-GO-OF, you(sg)-will-be-LET-ed-GO-OF (classical) him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
Kpl:16:10 Kpl_16:10_1 Kpl_16:10_2 Kpl_16:10_3 Kpl_16:10_4 Kpl_16:10_5 Kpl_16:10_6 Kpl_16:10_7 Kpl_16:10_8 Kpl_16:10_9 Kpl_16:10_10 Kpl_16:10_11 Kpl_16:10_12 Kpl_16:10_13 Kpl_16:10_14 Kpl_16:10_15 Kpl_16:10_16 Kpl_16:10_17 Kpl_16:10_18 Kpl_16:10_19 Kpl_16:10_20 Kpl_16:10_21 Kpl_16:10_22 Kpl_16:10_23 Kpl_16:10_24 Kpl_16:10_25 Kpl_16:10_26 Kpl_16:10_27 Kpl_16:10_28 Kpl_16:10_29 Kpl_16:10_30 Kpl_16:10_31 Kpl_16:10_32 Kpl_16:10_33
Kpl:16:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:11 καὶ προσάξει Ααρων τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας τὸν αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ μόνον καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ σφάξει τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας τὸν αὐτοῦ.
Kpl:16:11 And Aaron shall bring the calf for his sin, and he shall make atonement for himself and for his house, and he shall kill the calf for his sin-offering. (Leviticus 16:11 Brenton)
Kpl:16:11 Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie i dokona przebłagania za siebie i za swój dom, zabije cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego. (Kpł 16:11 BT_4)
Kpl:16:11 καὶ προσάξει Ααρων τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας τὸν αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ μόνον καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ σφάξει τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας τὸν αὐτοῦ.
Kpl:16:11 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:16:11 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Aaron Cielęcia/wół Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Cielęcia/wół Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo
Kpl:16:11 kai\ prosa/Xei *aarOn to\n mo/sCHon to\n peri\ tE=s a(marti/as to\n au)tou= kai\ tou= oi)/kou au)tou= mo/non kai\ e)Xila/setai peri\ au)tou= kai\ tou= oi)/kou au)tou= kai\ sfa/Xei to\n mo/sCHon to\n peri\ tE=s a(marti/as to\n au)tou=.
Kpl:16:11 kai prosaXei aarOn ton mosCHon ton peri tEs hamartias ton autu kai tu oiku autu monon kai eXilasetai peri autu kai tu oiku autu kai sfaXei ton mosCHon ton peri tEs hamartias ton autu.
Kpl:16:11 C VF_FAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_GSF N1A_GSF RA_ASM RD_GSM C RA_GSM N2_GSM RD_GSM A1_ASM C VF_FMI3S P RD_GSM C RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_GSF N1A_GSF RA_ASM RD_GSM
Kpl:16:11 and also, even, namely to lead toward Aaron the calf/ox the about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the he/she/it/same and also, even, namely the house; to dwell he/she/it/same only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter the calf/ox the about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the he/she/it/same
Kpl:16:11 and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) Aaron (indecl) the (acc) calf/ox (acc) the (acc) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) the (acc) him/it/same (gen) and the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) only; sole ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) and the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and he/she/it-will-SLAY, you(sg)-will-be-SLAY-ed (classical) the (acc) calf/ox (acc) the (acc) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) the (acc) him/it/same (gen)
Kpl:16:11 Kpl_16:11_1 Kpl_16:11_2 Kpl_16:11_3 Kpl_16:11_4 Kpl_16:11_5 Kpl_16:11_6 Kpl_16:11_7 Kpl_16:11_8 Kpl_16:11_9 Kpl_16:11_10 Kpl_16:11_11 Kpl_16:11_12 Kpl_16:11_13 Kpl_16:11_14 Kpl_16:11_15 Kpl_16:11_16 Kpl_16:11_17 Kpl_16:11_18 Kpl_16:11_19 Kpl_16:11_20 Kpl_16:11_21 Kpl_16:11_22 Kpl_16:11_23 Kpl_16:11_24 Kpl_16:11_25 Kpl_16:11_26 Kpl_16:11_27 Kpl_16:11_28 Kpl_16:11_29 Kpl_16:11_30 Kpl_16:11_31 Kpl_16:11_32 Kpl_16:11_33 Kpl_16:11_34
Kpl:16:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:12 καὶ λήμψεται τὸ πυρεῖον πλῆρες ἀνθράκων πυρὸς ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ ἀπέναντι κυρίου καὶ πλήσει τὰς χεῖρας θυμιάματος συνθέσεως λεπτῆς καὶ εἰσοίσει ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος
Kpl:16:12 And he shall take his censer full of coals of fire off the altar, which is before the Lord; and he shall fill his hands with fine compound incense, and shall bring it within the veil. (Leviticus 16:12 Brenton)
Kpl:16:12 Następnie weźmie pełną kadzielnicę węgli rozżarzonych z ołtarza, który jest przed Panem, i dwie pełne garści wonnego kadzidła w proszku i wniesie je poza zasłonę. (Kpł 16:12 BT_4)
Kpl:16:12 καὶ λήμψεται τὸ πυρεῖον πλῆρες ἀνθράκων πυρὸς ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ ἀπέναντι κυρίου καὶ πλήσει τὰς χεῖρας θυμιάματος συνθέσεως λεπτῆς καὶ εἰσοίσει ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος
Kpl:16:12 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   πλήρης -ες ἄνθραξ, -ακος, ὁ πῦρ, -ρός, τό ἀπό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀπ·έν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν θυμίαμα[τ], -ατος, τό   λεπτός -ή -όν καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό
Kpl:16:12 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Pełny Węgiel drzewny Ogień Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do ??? Ręka Kadzidło Drobiazg mała moneta I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Wewnętrzny Zasłona
Kpl:16:12 kai\ lE/mPSetai to\ purei=on plE=res a)nTra/kOn puro\s a)po\ tou= TusiastEri/ou tou= a)pe/nanti kuri/ou kai\ plE/sei ta\s CHei=ras Tumia/matos sunTe/seOs leptE=s kai\ ei)soi/sei e)sO/teron tou= katapeta/smatos
Kpl:16:12 kai lEmPSetai to pyreion plEres anTrakOn pyros apo tu TysiastEriu tu apenanti kyriu kai plEsei tas CHeiras Tymiamatos synTeseOs leptEs kai eisoisei esOteron tu katapetasmatos
Kpl:16:12 C VF_FMI3S RA_ASN N2N_ASN A3H_ASN N3K_GPM N3_GSN P RA_GSN N2N_GSN RA_GSN P N2_GSM C VF_FAI3S RA_APF N3_APF N3M_GSN N3I_GSF A1_GSF C VF_FAI3S P RA_GSN N3M_GSN
Kpl:16:12 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć full charcoal fire from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the opposite/in the presence of (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to ??? the hand incense ć mite small coin and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. inner the curtain
Kpl:16:12 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc)   full ([Adj] nom|acc|voc, voc) charcoals (gen) fire (gen) away from (+gen) the (gen) sanctuary (gen) the (gen) opposite/in the presence of (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (acc) hands (acc) incense (gen)   mite ([Adj] gen) and he/she/it-will-BRING IN, you(sg)-will-be-BRING IN-ed (classical) inner ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) curtain (gen)
Kpl:16:12 Kpl_16:12_1 Kpl_16:12_2 Kpl_16:12_3 Kpl_16:12_4 Kpl_16:12_5 Kpl_16:12_6 Kpl_16:12_7 Kpl_16:12_8 Kpl_16:12_9 Kpl_16:12_10 Kpl_16:12_11 Kpl_16:12_12 Kpl_16:12_13 Kpl_16:12_14 Kpl_16:12_15 Kpl_16:12_16 Kpl_16:12_17 Kpl_16:12_18 Kpl_16:12_19 Kpl_16:12_20 Kpl_16:12_21 Kpl_16:12_22 Kpl_16:12_23 Kpl_16:12_24 Kpl_16:12_25
Kpl:16:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:13 καὶ ἐπιθήσει τὸ θυμίαμα ἐπὶ τὸ πῦρ ἔναντι κυρίου· καὶ καλύψει ἡ ἀτμὶς τοῦ θυμιάματος τὸ ἱλαστήριον τὸ ἐπὶ τῶν μαρτυρίων, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται.
Kpl:16:13 And he shall put the incense on the fire before the Lord, and the smoke of the incense shall cover the mercy-seat over the tables of testimony, and he shall not die. (Leviticus 16:13 Brenton)
Kpl:16:13 Rzuci kadzidło na ogień przed Panem, tak iż obłok kadzidła okryje przebłagalnię, która jest na Arce Świadectwa. Dzięki temu nie umrze. (Kpł 16:13 BT_4)
Kpl:16:13 καὶ ἐπιθήσει τὸ θυμίαμα ἐπὶ τὸ πῦρ ἔναντι κυρίου· καὶ καλύψει ἀτμὶς τοῦ θυμιάματος τὸ ἱλαστήριον τὸ ἐπὶ τῶν μαρτυρίων, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται.
Kpl:16:13 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀτμί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Kpl:16:13 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Kadzidło Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Para [zobacz atmosferę] Kadzidło Ułagodzenie , które pokuta/pokutująca ofiarę , która ucisza gniew i godzi partie {przyjęcia, strony}. Bardziej ogólnie, znaczy {ma na myśli} albo miejsce ułagodzenie. W LXX typowo odnosi się do siedzenia {siedziby} litości sądzenia Boga. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Świadectwo µ?????; dowód I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By umierać
Kpl:16:13 kai\ e)piTE/sei to\ Tumi/ama e)pi\ to\ pu=r e)/nanti kuri/ou· kai\ kalu/PSei E( a)tmi\s tou= Tumia/matos to\ i(lastE/rion to\ e)pi\ tO=n marturi/On, kai\ ou)k a)poTanei=tai.
Kpl:16:13 kai epiTEsei to Tymiama epi to pyr enanti kyriu· kai kalyPSei hE atmis tu Tymiamatos to hilastErion to epi tOn martyriOn, kai uk apoTaneitai.
Kpl:16:13 C VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN P RA_ASN N3_ASN P N2_GSM C VF_FAI3S RA_NSF N3D_NSF RA_GSN N3M_GSN RA_ASN N2N_ASN RA_ASN P RA_GPN N2N_GPN C D VF2_FMI3S
Kpl:16:13 and also, even, namely to place on the incense upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fire before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled the vapor [see atmosphere] the incense the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the testimony μάρτυς; witness and also, even, namely οὐχ before rough breathing to die
Kpl:16:13 and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (nom|acc) incense (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-COVER, you(sg)-will-be-COVER-ed (classical) the (nom) vapor (nom) the (gen) incense (gen) the (nom|acc) propitiation (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) testimonies (gen); witnesses (gen) and not he/she/it-will-be-DIE-ed
Kpl:16:13 Kpl_16:13_1 Kpl_16:13_2 Kpl_16:13_3 Kpl_16:13_4 Kpl_16:13_5 Kpl_16:13_6 Kpl_16:13_7 Kpl_16:13_8 Kpl_16:13_9 Kpl_16:13_10 Kpl_16:13_11 Kpl_16:13_12 Kpl_16:13_13 Kpl_16:13_14 Kpl_16:13_15 Kpl_16:13_16 Kpl_16:13_17 Kpl_16:13_18 Kpl_16:13_19 Kpl_16:13_20 Kpl_16:13_21 Kpl_16:13_22 Kpl_16:13_23 Kpl_16:13_24
Kpl:16:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:14 καὶ λήμψεται ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου καὶ ῥανεῖ τῷ δακτύλῳ ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον κατὰ ἀνατολάς· κατὰ πρόσωπον τοῦ ἱλαστηρίου ῥανεῖ ἑπτάκις ἀπὸ τοῦ αἵματος τῷ δακτύλῳ.
Kpl:16:14 And he shall take of the blood of the calf, and sprinkle with his finger on the mercy-seat eastward: before the mercy-seat shall he sprinkle seven times of the blood with his finger. (Leviticus 16:14 Brenton)
Kpl:16:14 Następnie weźmie trochę krwi cielca i od wschodu pokropi palcem przed przebłagalnią. Siedem razy pokropi przed przebłagalnią palcem umoczonym we krwi. (Kpł 16:14 BT_4)
Kpl:16:14 καὶ λήμψεται ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου καὶ ῥανεῖ τῷ δακτύλῳ ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον κατὰ ἀνατολάς· κατὰ πρόσωπον τοῦ ἱλαστηρίου ῥανεῖ ἑπτάκις ἀπὸ τοῦ αἵματος τῷ δακτύλῳ.
Kpl:16:14 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό   ἑπτά·κις/ἑπτά·κι ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ
Kpl:16:14 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ułagodzenie , które pokuta/pokutująca ofiarę , która ucisza gniew i godzi partie {przyjęcia, strony}. Bardziej ogólnie, znaczy {ma na myśli} albo miejsce ułagodzenie. W LXX typowo odnosi się do siedzenia {siedziby} litości sądzenia Boga. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ułagodzenie , które pokuta/pokutująca ofiarę , która ucisza gniew i godzi partie {przyjęcia, strony}. Bardziej ogólnie, znaczy {ma na myśli} albo miejsce ułagodzenie. W LXX typowo odnosi się do siedzenia {siedziby} litości sądzenia Boga. Siedem razów Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec]
Kpl:16:14 kai\ lE/mPSetai a)po\ tou= ai(/matos tou= mo/sCHou kai\ r(anei= tO=| daktu/lO| e)pi\ to\ i(lastE/rion kata\ a)natola/s· kata\ pro/sOpon tou= i(lastEri/ou r(anei= e(pta/kis a)po\ tou= ai(/matos tO=| daktu/lO|.
Kpl:16:14 kai lEmPSetai apo tu haimatos tu mosCHu kai ranei tO daktylO epi to hilastErion kata anatolas· kata prosOpon tu hilastEriu ranei heptakis apo tu haimatos tO daktylO.
Kpl:16:14 C VF_FMI3S P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N2_GSM C VF2_FAI3S RA_DSM N2_DSM P RA_ASN N2N_ASN P N1_APF P N2N_ASN RA_GSN N2N_GSN VF2_FAI3S D P RA_GSN N3M_GSN RA_DSM N2_DSM
Kpl:16:14 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the calf/ox and also, even, namely ć the finger [see ptero-dactyl, winged finger] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. ć seven times from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the finger [see ptero-dactyl, winged finger]
Kpl:16:14 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (gen) calf/ox (gen) and   the (dat) finger (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) propitiation (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) propitiation (gen)   seven times away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (dat) finger (dat)
Kpl:16:14 Kpl_16:14_1 Kpl_16:14_2 Kpl_16:14_3 Kpl_16:14_4 Kpl_16:14_5 Kpl_16:14_6 Kpl_16:14_7 Kpl_16:14_8 Kpl_16:14_9 Kpl_16:14_10 Kpl_16:14_11 Kpl_16:14_12 Kpl_16:14_13 Kpl_16:14_14 Kpl_16:14_15 Kpl_16:14_16 Kpl_16:14_17 Kpl_16:14_18 Kpl_16:14_19 Kpl_16:14_20 Kpl_16:14_21 Kpl_16:14_22 Kpl_16:14_23 Kpl_16:14_24 Kpl_16:14_25 Kpl_16:14_26 Kpl_16:14_27
Kpl:16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:15 καὶ σφάξει τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας τὸν περὶ τοῦ λαοῦ ἔναντι κυρίου καὶ εἰσοίσει ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος καὶ ποιήσει τὸ αἷμα αὐτοῦ ὃν τρόπον ἐποίησεν τὸ αἷμα τοῦ μόσχου, καὶ ῥανεῖ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον κατὰ πρόσωπον τοῦ ἱλαστηρίου
Kpl:16:15 And he shall kill the goat for the sin-offering that is for the people, before the Lord; and he shall bring in of its blood within the veil, and shall do with its blood as he did with the blood of the calf, and shall sprinkle its blood on the mercy-seat, in front of the mercy-seat. (Leviticus 16:15 Brenton)
Kpl:16:15 Potem zabije kozła jako ofiarę przebłagalną za lud, wniesie krew jego poza zasłonę i uczyni z tą krwią to samo, co uczynił z krwią cielca. Pokropi nią przebłagalnię z góry i z przodu (Kpł 16:15 BT_4)
Kpl:16:15 καὶ σφάξει τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας τὸν περὶ τοῦ λαοῦ ἔναντι κυρίου καὶ εἰσοίσει ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος καὶ ποιήσει τὸ αἷμα αὐτοῦ ὃν τρόπον ἐποίησεν τὸ αἷμα τοῦ μόσχου, καὶ ῥανεῖ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον κατὰ πρόσωπον τοῦ ἱλαστηρίου
Kpl:16:15 καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἱλαστήριον, -ου, τό
Kpl:16:15 I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ludzie Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew On/ona/to/to samo Wewnętrzny Zasłona I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Krew On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By czynić/rób Krew Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Krew On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ułagodzenie , które pokuta/pokutująca ofiarę , która ucisza gniew i godzi partie {przyjęcia, strony}. Bardziej ogólnie, znaczy {ma na myśli} albo miejsce ułagodzenie. W LXX typowo odnosi się do siedzenia {siedziby} litości sądzenia Boga. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ułagodzenie , które pokuta/pokutująca ofiarę , która ucisza gniew i godzi partie {przyjęcia, strony}. Bardziej ogólnie, znaczy {ma na myśli} albo miejsce ułagodzenie. W LXX typowo odnosi się do siedzenia {siedziby} litości sądzenia Boga.
Kpl:16:15 kai\ sfa/Xei to\n CHi/maron to\n peri\ tE=s a(marti/as to\n peri\ tou= laou= e)/nanti kuri/ou kai\ ei)soi/sei a)po\ tou= ai(/matos au)tou= e)sO/teron tou= katapeta/smatos kai\ poiE/sei to\ ai(=ma au)tou= o(\n tro/pon e)poi/Esen to\ ai(=ma tou= mo/sCHou, kai\ r(anei= to\ ai(=ma au)tou= e)pi\ to\ i(lastE/rion kata\ pro/sOpon tou= i(lastEri/ou
Kpl:16:15 kai sfaXei ton CHimaron ton peri tEs hamartias ton peri tu lau enanti kyriu kai eisoisei apo tu haimatos autu esOteron tu katapetasmatos kai poiEsei to haima autu hon tropon epoiEsen to haima tu mosCHu, kai ranei to haima autu epi to hilastErion kata prosOpon tu hilastEriu
Kpl:16:15 C VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_GSF N1A_GSF RA_ASM P RA_GSM N2_GSM P N2_GSM C VF_FAI3S P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM P RA_GSN N3M_GSN C VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM C VF2_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P RA_ASN N2N_ASN P N2N_ASN RA_GSN N2N_GSN
Kpl:16:15 and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter the ć the about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the about (+acc,+gen) the people before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood he/she/it/same inner the curtain and also, even, namely doing/making; to do/make the blood he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to do/make the blood the calf/ox and also, even, namely ć the blood he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the propitiation An expiation/atoning sacrifice that appeases wrath and reconciles the parties. More generally, means or place of propitiation. In the LXX typically refers to the mercy seat of God's judgment.
Kpl:16:15 and he/she/it-will-SLAY, you(sg)-will-be-SLAY-ed (classical) the (acc)   the (acc) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) the (acc) about (+acc,+gen) the (gen) people (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-BRING IN, you(sg)-will-be-BRING IN-ed (classical) away from (+gen) the (gen) blood (gen) him/it/same (gen) inner ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) curtain (gen) and doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) the (gen) calf/ox (gen) and   the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) propitiation (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) propitiation (gen)
Kpl:16:15 Kpl_16:15_1 Kpl_16:15_2 Kpl_16:15_3 Kpl_16:15_4 Kpl_16:15_5 Kpl_16:15_6 Kpl_16:15_7 Kpl_16:15_8 Kpl_16:15_9 Kpl_16:15_10 Kpl_16:15_11 Kpl_16:15_12 Kpl_16:15_13 Kpl_16:15_14 Kpl_16:15_15 Kpl_16:15_16 Kpl_16:15_17 Kpl_16:15_18 Kpl_16:15_19 Kpl_16:15_20 Kpl_16:15_21 Kpl_16:15_22 Kpl_16:15_23 Kpl_16:15_24 Kpl_16:15_25 Kpl_16:15_26 Kpl_16:15_27 Kpl_16:15_28 Kpl_16:15_29 Kpl_16:15_30 Kpl_16:15_31 Kpl_16:15_32 Kpl_16:15_33 Kpl_16:15_34 Kpl_16:15_35 Kpl_16:15_36 Kpl_16:15_37 Kpl_16:15_38 Kpl_16:15_39 Kpl_16:15_40 Kpl_16:15_41 Kpl_16:15_42 Kpl_16:15_43 Kpl_16:15_44 Kpl_16:15_45 Kpl_16:15_46 Kpl_16:15_47
Kpl:16:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:16 καὶ ἐξιλάσεται τὸ ἅγιον ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀπὸ τῶν ἀδικημάτων αὐτῶν περὶ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν· καὶ οὕτω ποιήσει τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου τῇ ἐκτισμένῃ ἐν αὐτοῖς ἐν μέσῳ τῆς ἀκαθαρσίας αὐτῶν.
Kpl:16:16 and he shall make atonement for the sanctuary on account of the uncleanness of the children of Israel, and for their trespasses in the matter of all their sins; and thus shall he do to the tabernacle of witness established among them in the midst of their uncleanness. (Leviticus 16:16 Brenton)
Kpl:16:16 i dokona przebłagania nad Miejscem Świętym za nieczystości Izraelitów i za ich przestępstwa według wszystkich ich grzechów. To samo uczyni z Namiotem Spotkania, który znajduje się u nich - w środku ich nieczystości. (Kpł 16:16 BT_4)
Kpl:16:16 καὶ ἐξιλάσεται τὸ ἅγιον ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀπὸ τῶν ἀδικημάτων αὐτῶν περὶ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν· καὶ οὕτω ποιήσει τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου τῇ ἐκτισμένῃ ἐν αὐτοῖς ἐν μέσῳ τῆς ἀκαθαρσίας αὐτῶν.
Kpl:16:16 καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἀπό ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό ἀ·δίκημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὕτως/οὕτω ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ὁ ἡ τό κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:16:16 I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym uncleaness Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niewłaściwie On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Robienie/robienie; by czynić/rób Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni uncleaness On/ona/to/to samo
Kpl:16:16 kai\ e)Xila/setai to\ a(/gion a)po\ tO=n a)kaTarsiO=n tO=n ui(O=n *israEl kai\ a)po\ tO=n a)dikEma/tOn au)tO=n peri\ pasO=n tO=n a(martiO=n au)tO=n· kai\ ou(/tO poiE/sei tE=| skEnE=| tou= marturi/ou tE=| e)ktisme/nE| e)n au)toi=s e)n me/sO| tE=s a)kaTarsi/as au)tO=n.
Kpl:16:16 kai eXilasetai to hagion apo tOn akaTarsiOn tOn hyiOn israEl kai apo tOn adikEmatOn autOn peri pasOn tOn hamartiOn autOn· kai hutO poiEsei tE skEnE tu martyriu tE ektismenE en autois en mesO tEs akaTarsias autOn.
Kpl:16:16 C VF_FMI3S RA_ASN A1A_ASN P RA_GPF N1A_GPF RA_GPM N2_GPM N_GSM C P RA_GPN N3M_GPN RD_GPM P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF RD_GPM C D VF_FAI3S RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN RA_DSF VM_XPPDSF P RD_DPM P A1_DSN RA_GSF N1A_GSF RD_GPM
Kpl:16:16 and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the uncleaness the son Israel and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wrong he/she/it/same about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] doing/making; to do/make the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony the to create I create, form, shape, make, always of God. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the uncleaness he/she/it/same
Kpl:16:16 and he/she/it-will-be-ATONE-ed the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) uncleanesss (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and away from (+gen) the (gen) wrongs (gen) them/same (gen) about (+acc,+gen) all (gen) the (gen) sins (gen) them/same (gen) and thusly/like this doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen) the (dat) having-been-CREATE-ed (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) uncleaness (gen), uncleanesss (acc) them/same (gen)
Kpl:16:16 Kpl_16:16_1 Kpl_16:16_2 Kpl_16:16_3 Kpl_16:16_4 Kpl_16:16_5 Kpl_16:16_6 Kpl_16:16_7 Kpl_16:16_8 Kpl_16:16_9 Kpl_16:16_10 Kpl_16:16_11 Kpl_16:16_12 Kpl_16:16_13 Kpl_16:16_14 Kpl_16:16_15 Kpl_16:16_16 Kpl_16:16_17 Kpl_16:16_18 Kpl_16:16_19 Kpl_16:16_20 Kpl_16:16_21 Kpl_16:16_22 Kpl_16:16_23 Kpl_16:16_24 Kpl_16:16_25 Kpl_16:16_26 Kpl_16:16_27 Kpl_16:16_28 Kpl_16:16_29 Kpl_16:16_30 Kpl_16:16_31 Kpl_16:16_32 Kpl_16:16_33 Kpl_16:16_34 Kpl_16:16_35 Kpl_16:16_36
Kpl:16:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:17 καὶ πᾶς ἄνθρωπος οὐκ ἔσται ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου εἰσπορευομένου αὐτοῦ ἐξιλάσασθαι ἐν τῷ ἁγίῳ, ἕως ἂν ἐξέλθῃ· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ περὶ πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ.
Kpl:16:17 and there shall be no man in the tabernacle of witness, when he goes in to make atonement in the holy place, until he shall have come out; and he shall make atonement for himself, and for his house, and for all the congregation of the children of Israel. (Leviticus 16:17 Brenton)
Kpl:16:17 Żaden człowiek nie będzie obecny w Namiocie Spotkania od chwili, kiedy Aaron wejdzie, aby dokonać obrzędu przebłagania w Miejscu Najświętszym, dopóki nie wyjdzie. Tak dokona przebłagania za siebie samego, za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela. (Kpł 16:17 BT_4)
Kpl:16:17 καὶ πᾶς ἄνθρωπος οὐκ ἔσται ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου εἰσπορευομένου αὐτοῦ ἐξιλάσασθαι ἐν τῷ ἁγίῳ, ἕως ἂν ἐξέλθῃ· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ περὶ πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ.
Kpl:16:17 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Kpl:16:17 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo By wchodzić On/ona/to/to samo By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wychodzić I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Syn Izrael
Kpl:16:17 kai\ pa=s a)/nTrOpos ou)k e)/stai e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou ei)sporeuome/nou au)tou= e)Xila/sasTai e)n tO=| a(gi/O|, e(/Os a)/n e)Xe/lTE|· kai\ e)Xila/setai peri\ au)tou= kai\ tou= oi)/kou au)tou= kai\ peri\ pa/sEs sunagOgE=s ui(O=n *israEl.
Kpl:16:17 kai pas anTrOpos uk estai en tE skEnE tu martyriu eisporeuomenu autu eXilasasTai en tO hagiO, heOs an eXelTE· kai eXilasetai peri autu kai tu oiku autu kai peri pasEs synagOgEs hyiOn israEl.
Kpl:16:17 C A3_NSM N2_NSM D VF_FMI3S P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN V1_PMPGSM RD_GSM VA_AMN P RA_DSN A1A_DSN C x VB_AAS3S C VF_FMI3S P RD_GSM C RA_GSM N2_GSM RD_GSM C P A1S_GSF N1_GSF N2_GPM N_GSM
Kpl:16:17 and also, even, namely every all, each, every, the whole of human οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony to enter he/she/it/same to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) until; dawn ever (if ever) to come out and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of gathering son Israel
Kpl:16:17 and every (nom|voc) human (nom) not he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen) while being-ENTER-ed (gen) him/it/same (gen) to-be-ATONE-ed in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever he/she/it-should-COME-OUT and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) and the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and about (+acc,+gen) every (gen) gathering (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Kpl:16:17 Kpl_16:17_1 Kpl_16:17_2 Kpl_16:17_3 Kpl_16:17_4 Kpl_16:17_5 Kpl_16:17_6 Kpl_16:17_7 Kpl_16:17_8 Kpl_16:17_9 Kpl_16:17_10 Kpl_16:17_11 Kpl_16:17_12 Kpl_16:17_13 Kpl_16:17_14 Kpl_16:17_15 Kpl_16:17_16 Kpl_16:17_17 Kpl_16:17_18 Kpl_16:17_19 Kpl_16:17_20 Kpl_16:17_21 Kpl_16:17_22 Kpl_16:17_23 Kpl_16:17_24 Kpl_16:17_25 Kpl_16:17_26 Kpl_16:17_27 Kpl_16:17_28 Kpl_16:17_29 Kpl_16:17_30 Kpl_16:17_31 Kpl_16:17_32 Kpl_16:17_33
Kpl:16:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:18 καὶ ἐξελεύσεται ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ὂν ἀπέναντι κυρίου καὶ ἐξιλάσεται ἐπ’ αὐτοῦ· καὶ λήμψεται ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου καὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ χιμάρου καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ
Kpl:16:18 And he shall come forth to the altar that is before the Lord, and he shall make atonement upon it; and he shall take of the blood of the calf, and of the blood of the goat, and shall put it on the horns of the altar round about. (Leviticus 16:18 Brenton)
Kpl:16:18 Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed Panem, aby dokonać nad nim przebłagania. Weźmie trochę z krwi cielca i z krwi kozła i pomaże nią rogi dokoła ołtarza. (Kpł 16:18 BT_4)
Kpl:16:18 καὶ ἐξελεύσεται ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ὂν ἀπέναντι κυρίου καὶ ἐξιλάσεται ἐπ’ αὐτοῦ· καὶ λήμψεται ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου καὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ χιμάρου καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ
Kpl:16:18 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπ·έν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ καί ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύκλῳ
Kpl:16:18 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Kto/, który/, który; by być Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Róg Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W kole
Kpl:16:18 kai\ e)Xeleu/setai e)pi\ to\ TusiastE/rion to\ o)\n a)pe/nanti kuri/ou kai\ e)Xila/setai e)p’ au)tou=· kai\ lE/mPSetai a)po\ tou= ai(/matos tou= mo/sCHou kai\ a)po\ tou= ai(/matos tou= CHima/rou kai\ e)piTE/sei e)pi\ ta\ ke/rata tou= TusiastEri/ou ku/klO|
Kpl:16:18 kai eXeleusetai epi to TysiastErion to on apenanti kyriu kai eXilasetai ep’ autu· kai lEmPSetai apo tu haimatos tu mosCHu kai apo tu haimatos tu CHimaru kai epiTEsei epi ta kerata tu TysiastEriu kyklO
Kpl:16:18 C VF_FMI3S P RA_ASN N2N_ASN RA_ASN V9_PAPASN P N2_GSM C VF_FMI3S P RD_GSM C VF_FMI3S P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N2_GSM C P RA_GSN N3M_GSN RA_GSM N2_GSM C VF_FAI3S P RA_APN N3T_APN RA_GSN N2N_GSN N2_DSM
Kpl:16:18 and also, even, namely to come out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the who/whom/which; to be opposite/in the presence of (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the calf/ox and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the ć and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the horn the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in a circle
Kpl:16:18 and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (nom|acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) opposite/in the presence of (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-be-ATONE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (gen) calf/ox (gen) and away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (gen)   and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) the (gen) sanctuary (gen) in a circle
Kpl:16:18 Kpl_16:18_1 Kpl_16:18_2 Kpl_16:18_3 Kpl_16:18_4 Kpl_16:18_5 Kpl_16:18_6 Kpl_16:18_7 Kpl_16:18_8 Kpl_16:18_9 Kpl_16:18_10 Kpl_16:18_11 Kpl_16:18_12 Kpl_16:18_13 Kpl_16:18_14 Kpl_16:18_15 Kpl_16:18_16 Kpl_16:18_17 Kpl_16:18_18 Kpl_16:18_19 Kpl_16:18_20 Kpl_16:18_21 Kpl_16:18_22 Kpl_16:18_23 Kpl_16:18_24 Kpl_16:18_25 Kpl_16:18_26 Kpl_16:18_27 Kpl_16:18_28 Kpl_16:18_29 Kpl_16:18_30 Kpl_16:18_31 Kpl_16:18_32 Kpl_16:18_33 Kpl_16:18_34
Kpl:16:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:19 καὶ ῥανεῖ ἐπ’ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ αἵματος τῷ δακτύλῳ ἑπτάκις καὶ καθαριεῖ αὐτὸ καὶ ἁγιάσει αὐτὸ ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Kpl:16:19 And he shall sprinkle some of the blood upon it seven times with his finger, and shall purge it, and hallow it from the uncleanness of the children of Israel. (Leviticus 16:19 Brenton)
Kpl:16:19 Następnie siedem razy pokropi go palcem umoczonym we krwi. W ten sposób oczyści go od nieczystości Izraelitów i poświęci go. (Kpł 16:19 BT_4)
Kpl:16:19 καὶ ῥανεῖ ἐπ’ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ αἵματος τῷ δακτύλῳ ἑπτάκις καὶ καθαριεῖ αὐτὸ καὶ ἁγιάσει αὐτὸ ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Kpl:16:19 καί   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ ἑπτά·κις/ἑπτά·κι καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Kpl:16:19 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Siedem razów I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym uncleaness Syn Izrael
Kpl:16:19 kai\ r(anei= e)p’ au)tou= a)po\ tou= ai(/matos tO=| daktu/lO| e(pta/kis kai\ kaTariei= au)to\ kai\ a(gia/sei au)to\ a)po\ tO=n a)kaTarsiO=n tO=n ui(O=n *israEl.
Kpl:16:19 kai ranei ep’ autu apo tu haimatos tO daktylO heptakis kai kaTariei auto kai hagiasei auto apo tOn akaTarsiOn tOn hyiOn israEl.
Kpl:16:19 C VF2_FAI3S P RD_GSN P RA_GSN N3M_GSN RA_DSM N2_DSM D C VF2_FAI3S RD_ASN C VF_FAI3S RD_ASN P RA_GPF N1A_GPF RA_GPM N2_GPM N_GSM
Kpl:16:19 and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood the finger [see ptero-dactyl, winged finger] seven times and also, even, namely to purify cleanse he/she/it/same and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the uncleaness the son Israel
Kpl:16:19 and   upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) blood (gen) the (dat) finger (dat) seven times and he/she/it-will-PURIFIED, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed (classical) it/same (nom|acc) and he/she/it-will-CONSECRATE, you(sg)-will-be-CONSECRATE-ed (classical) it/same (nom|acc) away from (+gen) the (gen) uncleanesss (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Kpl:16:19 Kpl_16:19_1 Kpl_16:19_2 Kpl_16:19_3 Kpl_16:19_4 Kpl_16:19_5 Kpl_16:19_6 Kpl_16:19_7 Kpl_16:19_8 Kpl_16:19_9 Kpl_16:19_10 Kpl_16:19_11 Kpl_16:19_12 Kpl_16:19_13 Kpl_16:19_14 Kpl_16:19_15 Kpl_16:19_16 Kpl_16:19_17 Kpl_16:19_18 Kpl_16:19_19 Kpl_16:19_20 Kpl_16:19_21 Kpl_16:19_22
Kpl:16:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:20 καὶ συντελέσει ἐξιλασκόμενος τὸ ἅγιον καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ περὶ τῶν ἱερέων καθαριεῖ· καὶ προσάξει τὸν χίμαρον τὸν ζῶντα.
Kpl:16:20 And he shall finish making atonement for the sanctuary and for the tabernacle of witness, and for the altar; and he shall make a cleansing for the priests, and he shall bring the living goat; (Leviticus 16:20 Brenton)
Kpl:16:20 Kiedy już ukończy obrzęd przebłagania nad Miejscem Świętym, Namiotem Spotkania i ołtarzem, każe przyprowadzić żywego kozła. (Kpł 16:20 BT_4)
Kpl:16:20 καὶ συντελέσει ἐξιλασκόμενος τὸ ἅγιον καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ περὶ τῶν ἱερέων καθαριεῖ· καὶ προσάξει τὸν χίμαρον τὸν ζῶντα.
Kpl:16:20 καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί περί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Kpl:16:20 I też, nawet, mianowicie By uzupełniać By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Duchowny By oczyszczać się oczyszczaj I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Kpl:16:20 kai\ suntele/sei e)Xilasko/menos to\ a(/gion kai\ tE\n skEnE\n tou= marturi/ou kai\ to\ TusiastE/rion, kai\ peri\ tO=n i(ere/On kaTariei=· kai\ prosa/Xei to\n CHi/maron to\n DZO=nta.
Kpl:16:20 kai syntelesei eXilaskomenos to hagion kai tEn skEnEn tu martyriu kai to TysiastErion, kai peri tOn hiereOn kaTariei· kai prosaXei ton CHimaron ton DZOnta.
Kpl:16:20 C VF_FAI3S V1_PMPNSM RA_ASN A1A_ASN C RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN C RA_ASN N2N_ASN C P RA_GPM N3V_GPM VF2_FAI3S C VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RA_ASM V3_PAPASM
Kpl:16:20 and also, even, namely to complete to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely about (+acc,+gen) the priest to purify cleanse and also, even, namely to lead toward the ć the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Kpl:16:20 and he/she/it-will-COMPLETE, you(sg)-will-be-COMPLETE-ed (classical) while being-ATONE-ed (nom) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen) and the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and about (+acc,+gen) the (gen) priests (gen) he/she/it-will-PURIFIED, you(sg)-will-be-PURIFIED-ed (classical) and he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) the (acc)   the (acc) while EXISTS-ing (acc, nom|acc|voc)
Kpl:16:20 Kpl_16:20_1 Kpl_16:20_2 Kpl_16:20_3 Kpl_16:20_4 Kpl_16:20_5 Kpl_16:20_6 Kpl_16:20_7 Kpl_16:20_8 Kpl_16:20_9 Kpl_16:20_10 Kpl_16:20_11 Kpl_16:20_12 Kpl_16:20_13 Kpl_16:20_14 Kpl_16:20_15 Kpl_16:20_16 Kpl_16:20_17 Kpl_16:20_18 Kpl_16:20_19 Kpl_16:20_20 Kpl_16:20_21 Kpl_16:20_22 Kpl_16:20_23 Kpl_16:20_24
Kpl:16:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:21 καὶ ἐπιθήσει Ααρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χιμάρου τοῦ ζῶντος καὶ ἐξαγορεύσει ἐπ’ αὐτοῦ πάσας τὰς ἀνομίας τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ πάσας τὰς ἀδικίας αὐτῶν καὶ πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ ἐπιθήσει αὐτὰς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χιμάρου τοῦ ζῶντος καὶ ἐξαποστελεῖ ἐν χειρὶ ἀνθρώπου ἑτοίμου εἰς τὴν ἔρημον·
Kpl:16:21 and Aaron shall lay his hands on the head of the live goat, and he shall declare over him all the iniquities of the children of Israel, and all their unrighteousness, and all their sins; and he shall lay them upon the head of the live goat, and shall send him by the hand of a ready man into the wilderness. (Leviticus 16:21 Brenton)
Kpl:16:21 Aaron położy obie ręce na głowę żywego kozła, wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów, wszystkie ich przestępstwa dotyczące wszelkich ich grzechów, włoży je na głowę kozła i każe człowiekowi do tego przeznaczonemu wypędzić go na pustynię. (Kpł 16:21 BT_4)
Kpl:16:21 καὶ ἐπιθήσει Ααρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χιμάρου τοῦ ζῶντος καὶ ἐξαγορεύσει ἐπ’ αὐτοῦ πάσας τὰς ἀνομίας τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ πάσας τὰς ἀδικίας αὐτῶν καὶ πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ ἐπιθήσει αὐτὰς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χιμάρου τοῦ ζῶντος καὶ ἐξαποστελεῖ ἐν χειρὶ ἀνθρώπου ἑτοίμου εἰς τὴν ἔρημον·
Kpl:16:21 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἐξ·αγορεύω [LXX] (εξ+αγορευ-, εξ+αγορευ·σ-, εξ+αγορευ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕτοιμος -η -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Kpl:16:21 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Aaron Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bezprawie Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zły uczynki On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ludzki Gotowy Do (+przyspieszenie) Odludzie
Kpl:16:21 kai\ e)piTE/sei *aarOn ta\s CHei=ras au)tou= e)pi\ tE\n kefalE\n tou= CHima/rou tou= DZO=ntos kai\ e)Xagoreu/sei e)p’ au)tou= pa/sas ta\s a)nomi/as tO=n ui(O=n *israEl kai\ pa/sas ta\s a)diki/as au)tO=n kai\ pa/sas ta\s a(marti/as au)tO=n kai\ e)piTE/sei au)ta\s e)pi\ tE\n kefalE\n tou= CHima/rou tou= DZO=ntos kai\ e)Xapostelei= e)n CHeiri\ a)nTrO/pou e(toi/mou ei)s tE\n e)/rEmon·
Kpl:16:21 kai epiTEsei aarOn tas CHeiras autu epi tEn kefalEn tu CHimaru tu DZOntos kai eXagoreusei ep’ autu pasas tas anomias tOn hyiOn israEl kai pasas tas adikias autOn kai pasas tas hamartias autOn kai epiTEsei autas epi tEn kefalEn tu CHimaru tu DZOntos kai eXapostelei en CHeiri anTrOpu hetoimu eis tEn erEmon·
Kpl:16:21 C VF_FAI3S N_NSM RA_APF N3_APF RD_GSM P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM RA_GSM V3_PAPGSM C VF_FAI3S P RD_GSM A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GPM N2_GPM N_GSM C A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GPM C A1S_APF RA_APF N1A_APF RD_GPM C VF_FAI3S RD_APF P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM RA_GSM V3_PAPGSM C VF2_FAI3S P N3_DSF N2_GSM A1_GSM P RA_ASF N2_ASF
Kpl:16:21 and also, even, namely to place on Aaron the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the ć the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same every all, each, every, the whole of; to sprinkle the lawlessness the son Israel and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the wrongdoing he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same and also, even, namely to place on he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the ć the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand human ready into (+acc) the wilderness
Kpl:16:21 and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) Aaron (indecl) the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) the (gen)   the (gen) while EXISTS-ing (gen) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) them/same (gen) and all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) sin (gen), sins (acc) them/same (gen) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) them/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) the (gen)   the (gen) while EXISTS-ing (gen) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) in/among/by (+dat) hand (dat) human (gen) ready ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Kpl:16:21 Kpl_16:21_1 Kpl_16:21_2 Kpl_16:21_3 Kpl_16:21_4 Kpl_16:21_5 Kpl_16:21_6 Kpl_16:21_7 Kpl_16:21_8 Kpl_16:21_9 Kpl_16:21_10 Kpl_16:21_11 Kpl_16:21_12 Kpl_16:21_13 Kpl_16:21_14 Kpl_16:21_15 Kpl_16:21_16 Kpl_16:21_17 Kpl_16:21_18 Kpl_16:21_19 Kpl_16:21_20 Kpl_16:21_21 Kpl_16:21_22 Kpl_16:21_23 Kpl_16:21_24 Kpl_16:21_25 Kpl_16:21_26 Kpl_16:21_27 Kpl_16:21_28 Kpl_16:21_29 Kpl_16:21_30 Kpl_16:21_31 Kpl_16:21_32 Kpl_16:21_33 Kpl_16:21_34 Kpl_16:21_35 Kpl_16:21_36 Kpl_16:21_37 Kpl_16:21_38 Kpl_16:21_39 Kpl_16:21_40 Kpl_16:21_41 Kpl_16:21_42 Kpl_16:21_43 Kpl_16:21_44 Kpl_16:21_45 Kpl_16:21_46 Kpl_16:21_47 Kpl_16:21_48 Kpl_16:21_49 Kpl_16:21_50 Kpl_16:21_51 Kpl_16:21_52
Kpl:16:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:22 καὶ λήμψεται ὁ χίμαρος ἐφ’ ἑαυτῷ τὰς ἀδικίας αὐτῶν εἰς γῆν ἄβατον, καὶ ἐξαποστελεῖ τὸν χίμαρον εἰς τὴν ἔρημον.
Kpl:16:22 And the goat shall bear their unrighteousnesses upon him into a desert land; and Aaron shall send away the goat into the wilderness. (Leviticus 16:22 Brenton)
Kpl:16:22 W ten sposób kozioł zabierze z sobą wszystkie ich winy do ziemi bezpłodnej. Ów człowiek wypędzi kozła na pustynię. (Kpł 16:22 BT_4)
Kpl:16:22 καὶ λήμψεται χίμαρος ἐφ’ ἑαυτῷ τὰς ἀδικίας αὐτῶν εἰς γῆν ἄβατον, καὶ ἐξαποστελεῖ τὸν χίμαρον εἰς τὴν ἔρημον.
Kpl:16:22 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐπί ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἄβατος καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Kpl:16:22 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Zły uczynki On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Do ??? Do (+przyspieszenie) Odludzie
Kpl:16:22 kai\ lE/mPSetai o( CHi/maros e)f’ e(autO=| ta\s a)diki/as au)tO=n ei)s gE=n a)/baton, kai\ e)Xapostelei= to\n CHi/maron ei)s tE\n e)/rEmon.
Kpl:16:22 kai lEmPSetai ho CHimaros ef’ heautO tas adikias autOn eis gEn abaton, kai eXapostelei ton CHimaron eis tEn erEmon.
Kpl:16:22 C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM P RD_DSM RA_APF N1A_APF RD_GPM P N1_ASF A1B_ASF C VF2_FAI3S RA_ASM N2_ASM P RA_ASF N2_ASF
Kpl:16:22 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves the wrongdoing he/she/it/same into (+acc) earth/land ć and also, even, namely to ??? the ć into (+acc) the wilderness
Kpl:16:22 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) self (dat) the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) them/same (gen) into (+acc) earth/land (acc)   and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (acc)   into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Kpl:16:22 Kpl_16:22_1 Kpl_16:22_2 Kpl_16:22_3 Kpl_16:22_4 Kpl_16:22_5 Kpl_16:22_6 Kpl_16:22_7 Kpl_16:22_8 Kpl_16:22_9 Kpl_16:22_10 Kpl_16:22_11 Kpl_16:22_12 Kpl_16:22_13 Kpl_16:22_14 Kpl_16:22_15 Kpl_16:22_16 Kpl_16:22_17 Kpl_16:22_18 Kpl_16:22_19
Kpl:16:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:23 καὶ εἰσελεύσεται Ααρων εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐκδύσεται τὴν στολὴν τὴν λινῆν, ἣν ἐνεδεδύκει εἰσπορευομένου αὐτοῦ εἰς τὸ ἅγιον, καὶ ἀποθήσει αὐτὴν ἐκεῖ.
Kpl:16:23 And Aaron shall enter into the tabernacle of witness, and shall put off the linen garment, which he had put on, as he entered into the holy place, and shall lay it by there. (Leviticus 16:23 Brenton)
Kpl:16:23 Wtedy Aaron wejdzie do Namiotu Spotkania, zdejmie szaty lniane, które włożył wchodząc do Miejsca Świętego, i tam je położy. (Kpł 16:23 BT_4)
Kpl:16:23 καὶ εἰσελεύσεται Ααρων εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐκδύσεται τὴν στολὴν τὴν λινῆν, ἣν ἐνεδεδύκει εἰσπορευομένου αὐτοῦ εἰς τὸ ἅγιον, καὶ ἀποθήσει αὐτὴν ἐκεῖ.
Kpl:16:23 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἀαρών, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἀπο·τίθημι (-, απο+θη·σ-, απο+θη·κ- or 2nd ath. απο+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
Kpl:16:23 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Aaron Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By rozbierać się Szyku uniform, kostium, prośba Kto/, który/, który By ubierać By wchodzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By uprzątać unikać, uciekać On/ona/to/to samo Tam
Kpl:16:23 kai\ ei)seleu/setai *aarOn ei)s tE\n skEnE\n tou= marturi/ou kai\ e)kdu/setai tE\n stolE\n tE\n linE=n, E(\n e)nededu/kei ei)sporeuome/nou au)tou= ei)s to\ a(/gion, kai\ a)poTE/sei au)tE\n e)kei=.
Kpl:16:23 kai eiseleusetai aarOn eis tEn skEnEn tu martyriu kai ekdysetai tEn stolEn tEn linEn, hEn enededykei eisporeuomenu autu eis to hagion, kai apoTEsei autEn ekei.
Kpl:16:23 C VF_FMI3S N_NSM P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN C VF_FMI3S RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1C_ASF RR_ASF VXI_YAI3S V1_PMPGSM RD_GSM P RA_ASN A1A_ASN C VF_FAI3S RD_ASF D
Kpl:16:23 and also, even, namely to enter Aaron into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to undress the array uniform, costume, suit the ć who/whom/which to clothe to enter he/she/it/same into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to put away to avoid, escape he/she/it/same there
Kpl:16:23 and he/she/it-will-be-ENTER-ed Aaron (indecl) into (+acc) the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen) and he/she/it-will-be-UNDRESS-ed the (acc) array (acc) the (acc)   who/whom/which (acc) he/she/it-had-CLOTHE-ed while being-ENTER-ed (gen) him/it/same (gen) into (+acc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-TO PUT AWAY, you(sg)-will-be-TO PUT AWAY-ed (classical) her/it/same (acc) there
Kpl:16:23 Kpl_16:23_1 Kpl_16:23_2 Kpl_16:23_3 Kpl_16:23_4 Kpl_16:23_5 Kpl_16:23_6 Kpl_16:23_7 Kpl_16:23_8 Kpl_16:23_9 Kpl_16:23_10 Kpl_16:23_11 Kpl_16:23_12 Kpl_16:23_13 Kpl_16:23_14 Kpl_16:23_15 Kpl_16:23_16 Kpl_16:23_17 Kpl_16:23_18 Kpl_16:23_19 Kpl_16:23_20 Kpl_16:23_21 Kpl_16:23_22 Kpl_16:23_23 Kpl_16:23_24 Kpl_16:23_25
Kpl:16:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:16:24 καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι ἐν τόπῳ ἁγίῳ καὶ ἐνδύσεται τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐξελθὼν ποιήσει τὸ ὁλοκάρπωμα αὐτοῦ καὶ τὸ ὁλοκάρπωμα τοῦ λαοῦ καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ καὶ περὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ περὶ τοῦ λαοῦ ὡς περὶ τῶν ἱερέων.
Kpl:16:24 And he shall bathe his body in water in the holy place, and shall put on his raiment, and shall go out and offer the whole-burnt-offering for himself and the whole-burnt-offering for the people: and shall make atonement for himself and for his house, and for the people, as for the priests. (Leviticus 16:24 Brenton)
Kpl:16:24 Wykąpie ciało w wodzie w miejscu poświęconym, włoży szaty, wyjdzie, złoży swoją ofiarę całopalną, a także ofiarę całopalną w imieniu ludu, aby dokonać przebłagania za siebie i za lud. (Kpł 16:24 BT_4)
Kpl:16:24 καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι ἐν τόπῳ ἁγίῳ καὶ ἐνδύσεται τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐξελθὼν ποιήσει τὸ ὁλοκάρπωμα αὐτοῦ καὶ τὸ ὁλοκάρπωμα τοῦ λαοῦ καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ καὶ περὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ περὶ τοῦ λαοῦ ὡς περὶ τῶν ἱερέων.
Kpl:16:24 καί λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐν τόπος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό καί περί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί περί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὡς περί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Kpl:16:24 I też, nawet, mianowicie By kąpać się Ciało On/ona/to/to samo Woda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie By ubierać Szyku uniform, kostium, prośba On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychodzić Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzie I też, nawet, mianowicie By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ludzie Jak/jak Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Duchowny
Kpl:16:24 kai\ lou/setai to\ sO=ma au)tou= u(/dati e)n to/pO| a(gi/O| kai\ e)ndu/setai tE\n stolE\n au)tou= kai\ e)XelTO\n poiE/sei to\ o(loka/rpOma au)tou= kai\ to\ o(loka/rpOma tou= laou= kai\ e)Xila/setai peri\ au)tou= kai\ peri\ tou= oi)/kou au)tou= kai\ peri\ tou= laou= O(s peri\ tO=n i(ere/On.
Kpl:16:24 kai lusetai to sOma autu hydati en topO hagiO kai endysetai tEn stolEn autu kai eXelTOn poiEsei to holokarpOma autu kai to holokarpOma tu lau kai eXilasetai peri autu kai peri tu oiku autu kai peri tu lau hOs peri tOn hiereOn.
Kpl:16:24 C VF_FMI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N3T_DSN P N2_DSM A1A_DSM C VF_FMI3S RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VB_AAPNSM VF_FAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM C VF_FMI3S P RD_GSM C P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C P RA_GSM N2_GSM C P RA_GPM N3V_GPM
Kpl:16:24 and also, even, namely to bathe the body he/she/it/same water in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to clothe the array uniform, costume, suit he/she/it/same and also, even, namely to come out doing/making; to do/make the ć he/she/it/same and also, even, namely the ć the people and also, even, namely to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely about (+acc,+gen) the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely about (+acc,+gen) the people as/like about (+acc,+gen) the priest
Kpl:16:24 and he/she/it-will-be-BATHE-ed the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) water (dat) in/among/by (+dat) place (dat) holy ([Adj] dat) and he/she/it-will-be-CLOTHE-ed the (acc) array (acc) him/it/same (gen) and upon COME-ing-OUT (nom) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom|acc)   him/it/same (gen) and the (nom|acc)   the (gen) people (gen) and he/she/it-will-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen) and about (+acc,+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and about (+acc,+gen) the (gen) people (gen) as/like about (+acc,+gen) the (gen) priests (gen)
Kpl:16:24 Kpl_16:24_1 Kpl_16:24_2 Kpl_16:24_3 Kpl_16:24_4 Kpl_16:24_5 Kpl_16:24_6 Kpl_16:24_7 Kpl_16:24_8 Kpl_16:24_9 Kpl_16:24_10 Kpl_16:24_11 Kpl_16:24_12 Kpl_16:24_13 Kpl_16:24_14 Kpl_16:24_15 Kpl_16:24_16 Kpl_16:24_17 Kpl_16:24_18 Kpl_16:24_19 Kpl_16:24_20 Kpl_16:24_21 Kpl_16:24_22 Kpl_16:24_23 Kpl_16:24_24 Kpl_16:24_25 Kpl_16:24_26 Kpl_16:24_27 Kpl_16:24_28 Kpl_16:24_29 Kpl_16:24_30 Kpl_16:24_31 Kpl_16:24_32 Kpl_16:24_33 Kpl_16:24_34 Kpl_16:24_35 Kpl_16:24_36 Kpl_16:24_37 Kpl_16:24_38 Kpl_16:24_39 Kpl_16:24_40 Kpl_16:24_41 Kpl_16:24_42
Kpl:16:24 x x x x x