Kpl:8:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:8:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 8:1 Brenton)
Kpl:8:1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 8:1 BT_4)
Kpl:8:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:8:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:8:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:8:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:8:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:8:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:8:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:8:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:8:1 Kpl_8:1_1 Kpl_8:1_2 Kpl_8:1_3 Kpl_8:1_4 Kpl_8:1_5 Kpl_8:1_6
Kpl:8:1 x x x x x x
Kpl:8:2 Λαβὲ Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοὺς δύο κριοὺς καὶ τὸ κανοῦν τῶν ἀζύμων
Kpl:8:2 Take Aaron and his sons, and his robes and the anointing oil, and the calf for the sin-offering, and the two rams, and the basket of unleavened bread, (Leviticus 8:2 Brenton)
Kpl:8:2 «Weź Aarona i jego synów, szaty, oliwę do namaszczania cielca na ofiarę przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów przaśnych. (Kpł 8:2 BT_4)
Kpl:8:2 Λαβὲ Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς στολὰς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοὺς δύο κριοὺς καὶ τὸ κανοῦν τῶν ἀζύμων
Kpl:8:2 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἄ·ζυμος -ον
Kpl:8:2 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Szyku uniform, kostium, prośba On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Dwa I też, nawet, mianowicie Przaśny
Kpl:8:2 *labe\ *aarOn kai\ tou\s ui(ou\s au)tou= kai\ ta\s stola\s au)tou= kai\ to\ e)/laion tE=s CHri/seOs kai\ to\n mo/sCHon to\n peri\ tE=s a(marti/as kai\ tou\s du/o kriou\s kai\ to\ kanou=n tO=n a)DZu/mOn
Kpl:8:2 labe aarOn kai tus hyius autu kai tas stolas autu kai to elaion tEs CHriseOs kai ton mosCHon ton peri tEs hamartias kai tus dyo krius kai to kanun tOn aDZymOn
Kpl:8:2 VB_AAD2S N_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM C RA_APF N1_APF RD_GSM C RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N3I_GSF C RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_GSF N1A_GSF C RA_APM M N2_APM C RA_ASN N2N_ASN RA_GPN A1B_GPN
Kpl:8:2 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely the array uniform, costume, suit he/she/it/same and also, even, namely the olive oil the ć and also, even, namely the calf/ox the about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely the two ć and also, even, namely the ć the unleavened
Kpl:8:2 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! Aaron (indecl) and the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) and the (acc) arraies (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) the (gen)   and the (acc) calf/ox (acc) the (acc) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) and the (acc) two (nom, acc, gen)   and the (nom|acc)   the (gen) unleavened ([Adj] gen)
Kpl:8:2 Kpl_8:2_1 Kpl_8:2_2 Kpl_8:2_3 Kpl_8:2_4 Kpl_8:2_5 Kpl_8:2_6 Kpl_8:2_7 Kpl_8:2_8 Kpl_8:2_9 Kpl_8:2_10 Kpl_8:2_11 Kpl_8:2_12 Kpl_8:2_13 Kpl_8:2_14 Kpl_8:2_15 Kpl_8:2_16 Kpl_8:2_17 Kpl_8:2_18 Kpl_8:2_19 Kpl_8:2_20 Kpl_8:2_21 Kpl_8:2_22 Kpl_8:2_23 Kpl_8:2_24 Kpl_8:2_25 Kpl_8:2_26 Kpl_8:2_27 Kpl_8:2_28 Kpl_8:2_29 Kpl_8:2_30 Kpl_8:2_31
Kpl:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:3 καὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ἐκκλησίασον ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:8:3 and assemble the whole congregation at the door of the tabernacle of witness. (Leviticus 8:3 Brenton)
Kpl:8:3 Następnie zgromadź całą społeczność przed wejściem do Namiotu Spotkania». (Kpł 8:3 BT_4)
Kpl:8:3 καὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ἐκκλησίασον ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:8:3 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ   ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Kpl:8:3 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zebranie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Kpl:8:3 kai\ pa=san tE\n sunagOgE\n e)kklEsi/ason e)pi\ tE\n Tu/ran tE=s skEnE=s tou= marturi/ou.
Kpl:8:3 kai pasan tEn synagOgEn ekklEsiason epi tEn Tyran tEs skEnEs tu martyriu.
Kpl:8:3 C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF VA_AAD2S P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Kpl:8:3 and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the gathering ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Kpl:8:3 and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) gathering (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Kpl:8:3 Kpl_8:3_1 Kpl_8:3_2 Kpl_8:3_3 Kpl_8:3_4 Kpl_8:3_5 Kpl_8:3_6 Kpl_8:3_7 Kpl_8:3_8 Kpl_8:3_9 Kpl_8:3_10 Kpl_8:3_11 Kpl_8:3_12
Kpl:8:3 x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:4 καὶ ἐποίησεν Μωϋσῆς ὃν τρόπον συνέταξεν αὐτῷ κύριος, καὶ ἐξεκκλησίασεν τὴν συναγωγὴν ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:8:4 And Moses did as the Lord appointed him, and he assembled the congregation at the door of the tabernacle of witness. (Leviticus 8:4 Brenton)
Kpl:8:4 Mojżesz uczynił tak, jak mu Pan rozkazał, i społeczność zgromadziła się przed wejściem do Namiotu Spotkania. (Kpł 8:4 BT_4)
Kpl:8:4 καὶ ἐποίησεν Μωϋσῆς ὃν τρόπον συνέταξεν αὐτῷ κύριος, καὶ ἐξεκκλησίασεν τὴν συναγωγὴν ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:8:4 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Kpl:8:4 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Mojżesz Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Zebranie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Kpl:8:4 kai\ e)poi/Esen *mou+sE=s o(\n tro/pon sune/taXen au)tO=| ku/rios, kai\ e)XekklEsi/asen tE\n sunagOgE\n e)pi\ tE\n Tu/ran tE=s skEnE=s tou= marturi/ou.
Kpl:8:4 kai epoiEsen mo+ysEs hon tropon synetaXen autO kyrios, kai eXekklEsiasen tEn synagOgEn epi tEn Tyran tEs skEnEs tu martyriu.
Kpl:8:4 C VAI_AAI3S N1M_NSM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RD_DSM N2_NSM C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Kpl:8:4 and also, even, namely to do/make Moses who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć the gathering upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Kpl:8:4 and he/she/it-DO/MAKE-ed Moses (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-???-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and   the (acc) gathering (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Kpl:8:4 Kpl_8:4_1 Kpl_8:4_2 Kpl_8:4_3 Kpl_8:4_4 Kpl_8:4_5 Kpl_8:4_6 Kpl_8:4_7 Kpl_8:4_8 Kpl_8:4_9 Kpl_8:4_10 Kpl_8:4_11 Kpl_8:4_12 Kpl_8:4_13 Kpl_8:4_14 Kpl_8:4_15 Kpl_8:4_16 Kpl_8:4_17 Kpl_8:4_18 Kpl_8:4_19
Kpl:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:5 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς τῇ συναγωγῇ Τοῦτό ἐστιν τὸ ῥῆμα, ὃ ἐνετείλατο κύριος ποιῆσαι.
Kpl:8:5 And Moses said to the congregation, This is the thing which the Lord has commanded you to do. (Leviticus 8:5 Brenton)
Kpl:8:5 Potem Mojżesz powiedział do społeczności: «Oto, co mi Pan kazał uczynić!» (Kpł 8:5 BT_4)
Kpl:8:5 καὶ εἶπεν Μωϋσῆς τῇ συναγωγῇ Τοῦτό ἐστιν τὸ ῥῆμα, ἐνετείλατο κύριος ποιῆσαι.
Kpl:8:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Kpl:8:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Mojżesz Zebranie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób
Kpl:8:5 kai\ ei)=pen *mou+sE=s tE=| sunagOgE=| *tou=to/ e)stin to\ r(E=ma, o(\ e)netei/lato ku/rios poiE=sai.
Kpl:8:5 kai eipen mo+ysEs tE synagOgE tuto estin to rEma, ho eneteilato kyrios poiEsai.
Kpl:8:5 C VBI_AAI3S N1M_NSM RA_DSF N1_DSF RD_NSN V9_PAI3S RA_NSN N3M_NSN RR_ASN VAI_AMI3S N2_NSM VA_AAN
Kpl:8:5 and also, even, namely to say/tell Moses the gathering this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the declaration statement, utterance who/whom/which to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to do/make
Kpl:8:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed Moses (nom) the (dat) gathering (dat) this (nom|acc) he/she/it-is the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt)
Kpl:8:5 Kpl_8:5_1 Kpl_8:5_2 Kpl_8:5_3 Kpl_8:5_4 Kpl_8:5_5 Kpl_8:5_6 Kpl_8:5_7 Kpl_8:5_8 Kpl_8:5_9 Kpl_8:5_10 Kpl_8:5_11 Kpl_8:5_12 Kpl_8:5_13
Kpl:8:5 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:6 καὶ προσήνεγκεν Μωϋσῆς τὸν Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἔλουσεν αὐτοὺς ὕδατι·
Kpl:8:6 And Moses brought nigh Aaron and his sons, and washed them with water, (Leviticus 8:6 Brenton)
Kpl:8:6 Wtedy Mojżesz kazał się przybliżyć Aaronowi i jego synom i obmył ich wodą. (Kpł 8:6 BT_4)
Kpl:8:6 καὶ προσήνεγκεν Μωϋσῆς τὸν Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἔλουσεν αὐτοὺς ὕδατι·
Kpl:8:6 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό
Kpl:8:6 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Mojżesz Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kąpać się On/ona/to/to samo Woda
Kpl:8:6 kai\ prosE/negken *mou+sE=s to\n *aarOn kai\ tou\s ui(ou\s au)tou= kai\ e)/lousen au)tou\s u(/dati·
Kpl:8:6 kai prosEnenken mo+ysEs ton aarOn kai tus hyius autu kai elusen autus hydati·
Kpl:8:6 C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_ASM N_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APM N3T_DSN
Kpl:8:6 and also, even, namely to present Moses the Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely to bathe he/she/it/same water
Kpl:8:6 and he/she/it-PRESENT-ed Moses (nom) the (acc) Aaron (indecl) and the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-BATHE-ed them/same (acc) water (dat)
Kpl:8:6 Kpl_8:6_1 Kpl_8:6_2 Kpl_8:6_3 Kpl_8:6_4 Kpl_8:6_5 Kpl_8:6_6 Kpl_8:6_7 Kpl_8:6_8 Kpl_8:6_9 Kpl_8:6_10 Kpl_8:6_11 Kpl_8:6_12 Kpl_8:6_13
Kpl:8:6 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:7 καὶ ἐνέδυσεν αὐτὸν τὸν χιτῶνα καὶ ἔζωσεν αὐτὸν τὴν ζώνην καὶ ἐνέδυσεν αὐτὸν τὸν ὑποδύτην καὶ ἐπέθηκεν ἐπ’ αὐτὸν τὴν ἐπωμίδα καὶ συνέζωσεν αὐτὸν κατὰ τὴν ποίησιν τῆς ἐπωμίδος καὶ συνέσφιγξεν αὐτὸν ἐν αὐτῇ·
Kpl:8:7 and put on him the coat, and girded him with the girdle, and clothed him with the tunic, and put on him the ephod; (Leviticus 8:7 Brenton)
Kpl:8:7 Ubrał go w tunikę, opasał go ozdobnym pasem, włożył na niego wierzchnią szatę, na niej umieścił jeszcze efod, opasał go przepaską efodu i przymocował go nią. (Kpł 8:7 BT_4)
Kpl:8:7 καὶ ἐνέδυσεν αὐτὸν τὸν χιτῶνα καὶ ἔζωσεν αὐτὸν τὴν ζώνην καὶ ἐνέδυσεν αὐτὸν τὸν ὑποδύτην καὶ ἐπέθηκεν ἐπ’ αὐτὸν τὴν ἐπωμίδα καὶ συνέζωσεν αὐτὸν κατὰ τὴν ποίησιν τῆς ἐπωμίδος καὶ συνέσφιγξεν αὐτὸν ἐν αὐτῇ·
Kpl:8:7 καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χιτών, -ῶνος, ὁ καί ζώννυμι/ζωννύω (ζωννυ-, ζω·σ-, ζω·σ-, -, εζωσ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ζώνη, -ης, ἡ καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί   αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ποίησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:8:7 I też, nawet, mianowicie By ubierać On/ona/to/to samo Długo opasywany tuniki kaftan, długo opasywał tunika, gabardyna, stanik, sutanna I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Opaska opaska jest liturgiczna szata, używane okrążanie ciała dookoła albo powyżej talii. I też, nawet, mianowicie By ubierać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Robienie/robienie I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Kpl:8:7 kai\ e)ne/dusen au)to\n to\n CHitO=na kai\ e)/DZOsen au)to\n tE\n DZO/nEn kai\ e)ne/dusen au)to\n to\n u(podu/tEn kai\ e)pe/TEken e)p’ au)to\n tE\n e)pOmi/da kai\ sune/DZOsen au)to\n kata\ tE\n poi/Esin tE=s e)pOmi/dos kai\ sune/sfigXen au)to\n e)n au)tE=|·
Kpl:8:7 kai enedysen auton ton CHitOna kai eDZOsen auton tEn DZOnEn kai enedysen auton ton hypodytEn kai epeTEken ep’ auton tEn epOmida kai syneDZOsen auton kata tEn poiEsin tEs epOmidos kai synesfinXen auton en autE·
Kpl:8:7 C VAI_AAI3S RD_ASM RA_ASM N3W_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RD_ASM RA_ASM N1M_ASM C VAI_AAI3S P RD_ASM RA_ASF N3D_ASF C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N3D_GSF C VAI_AAI3S RD_ASM P RD_DSF
Kpl:8:7 and also, even, namely to clothe he/she/it/same the long belted tunic caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock and also, even, namely to ??? he/she/it/same the cincture The cincture is a liturgical vestment, worn encircling the body around or above the waist. and also, even, namely to clothe he/she/it/same the ć and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the ć and also, even, namely ć he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the doing/making the ć and also, even, namely ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Kpl:8:7 and he/she/it-CLOTHE-ed him/it/same (acc) the (acc) long belted tunic (acc) and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) the (acc) cincture (acc) and he/she/it-CLOTHE-ed him/it/same (acc) the (acc)   and he/she/it-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (acc)   and   him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) doing/making (acc) the (gen)   and   him/it/same (acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Kpl:8:7 Kpl_8:7_1 Kpl_8:7_2 Kpl_8:7_3 Kpl_8:7_4 Kpl_8:7_5 Kpl_8:7_6 Kpl_8:7_7 Kpl_8:7_8 Kpl_8:7_9 Kpl_8:7_10 Kpl_8:7_11 Kpl_8:7_12 Kpl_8:7_13 Kpl_8:7_14 Kpl_8:7_15 Kpl_8:7_16 Kpl_8:7_17 Kpl_8:7_18 Kpl_8:7_19 Kpl_8:7_20 Kpl_8:7_21 Kpl_8:7_22 Kpl_8:7_23 Kpl_8:7_24 Kpl_8:7_25 Kpl_8:7_26 Kpl_8:7_27 Kpl_8:7_28 Kpl_8:7_29 Kpl_8:7_30 Kpl_8:7_31 Kpl_8:7_32 Kpl_8:7_33 Kpl_8:7_34
Kpl:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:8 καὶ ἐπέθηκεν ἐπ’ αὐτὴν τὸ λογεῖον καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ λογεῖον τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν·
Kpl:8:8 and girded him with a girdle according to the make of the ephod, and clasped him closely with it: and put upon it the oracle, and put upon the oracle the Manifestation and the Truth. (Leviticus 8:8 Brenton)
Kpl:8:8 Potem umieścił na nim pektorał i włożył do pektorału urim i tummim. (Kpł 8:8 BT_4)
Kpl:8:8 καὶ ἐπέθηκεν ἐπ’ αὐτὴν τὸ λογεῖον καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ λογεῖον τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν·
Kpl:8:8 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
Kpl:8:8 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By wyjawiać I też, nawet, mianowicie PRAWDA
Kpl:8:8 kai\ e)pe/TEken e)p’ au)tE\n to\ logei=on kai\ e)pe/TEken e)pi\ to\ logei=on tE\n dE/lOsin kai\ tE\n a)lE/Teian·
Kpl:8:8 kai epeTEken ep’ autEn to logeion kai epeTEken epi to logeion tEn dElOsin kai tEn alETeian·
Kpl:8:8 C VAI_AAI3S P RD_ASF RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3S P RA_ASN N2N_ASN RA_ASF N3I_ASF C RA_ASF N1A_ASF
Kpl:8:8 and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the ć and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the to disclose and also, even, namely the truth
Kpl:8:8 and he/she/it-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) the (nom|acc)   and he/she/it-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   the (acc) they-should-be-DISCLOSE-ing and the (acc) truth (acc)
Kpl:8:8 Kpl_8:8_1 Kpl_8:8_2 Kpl_8:8_3 Kpl_8:8_4 Kpl_8:8_5 Kpl_8:8_6 Kpl_8:8_7 Kpl_8:8_8 Kpl_8:8_9 Kpl_8:8_10 Kpl_8:8_11 Kpl_8:8_12 Kpl_8:8_13 Kpl_8:8_14 Kpl_8:8_15 Kpl_8:8_16
Kpl:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:9 καὶ ἐπέθηκεν τὴν μίτραν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν μίτραν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ τὸ πέταλον τὸ χρυσοῦν τὸ καθηγιασμένον ἅγιον, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Kpl:8:9 And he put the mitre on his head, and put upon the mitre in front the golden plate, the most holy thing, as the Lord commanded Moses. (Leviticus 8:9 Brenton)
Kpl:8:9 Włożył mu na głowę tiarę i przymocował na przedniej stronie tiary blachę złotą, święty diadem, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi. (Kpł 8:9 BT_4)
Kpl:8:9 καὶ ἐπέθηκεν τὴν μίτραν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν μίτραν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ τὸ πέταλον τὸ χρυσοῦν τὸ καθηγιασμένον ἅγιον, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Kpl:8:9 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) ὁ ἡ τό καθ·αγιάζω [LXX] (-, καθ+αγια·σ-, καθ+αγια·σ-, -, καθ+ηγιασ-, καθ+αγιασ·θ-) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Kpl:8:9 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Złoty/złoty; by złocić Do ??? Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Kpl:8:9 kai\ e)pe/TEken tE\n mi/tran e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou= kai\ e)pe/TEken e)pi\ tE\n mi/tran kata\ pro/sOpon au)tou= to\ pe/talon to\ CHrusou=n to\ kaTEgiasme/non a(/gion, o(\n tro/pon sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Kpl:8:9 kai epeTEken tEn mitran epi tEn kefalEn autu kai epeTEken epi tEn mitran kata prosOpon autu to petalon to CHrysun to kaTEgiasmenon hagion, hon tropon synetaXen kyrios tO musE.
Kpl:8:9 C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF P N2N_ASN RD_GSM RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1C_ASN RA_ASN VT_XPPASN A1A_ASN RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Kpl:8:9 and also, even, namely to place on the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same the ć the gold/golden; to gild the to ??? dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Kpl:8:9 and he/she/it-PLACE ON-ed the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (nom|acc)   the (nom|acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Kpl:8:9 Kpl_8:9_1 Kpl_8:9_2 Kpl_8:9_3 Kpl_8:9_4 Kpl_8:9_5 Kpl_8:9_6 Kpl_8:9_7 Kpl_8:9_8 Kpl_8:9_9 Kpl_8:9_10 Kpl_8:9_11 Kpl_8:9_12 Kpl_8:9_13 Kpl_8:9_14 Kpl_8:9_15 Kpl_8:9_16 Kpl_8:9_17 Kpl_8:9_18 Kpl_8:9_19 Kpl_8:9_20 Kpl_8:9_21 Kpl_8:9_22 Kpl_8:9_23 Kpl_8:9_24 Kpl_8:9_25 Kpl_8:9_26 Kpl_8:9_27 Kpl_8:9_28 Kpl_8:9_29
Kpl:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:10 καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τῆς χρίσεως
Kpl:8:10 And Moses took of the anointing oil, (Leviticus 8:10 Brenton)
Kpl:8:10 Potem Mojżesz wziął oliwę namaszczenia, namaścił przybytek wraz ze wszystkim, co w nim było, i poświęcił te rzeczy. (Kpł 8:10 BT_4)
Kpl:8:10 καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τῆς χρίσεως
Kpl:8:10 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό  
Kpl:8:10 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Mojżesz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oliwa z oliwek
Kpl:8:10 kai\ e)/laben *mou+sE=s a)po\ tou= e)lai/ou tE=s CHri/seOs
Kpl:8:10 kai elaben mo+ysEs apo tu elaiu tEs CHriseOs
Kpl:8:10 C VBI_AAI3S N1M_NSM P RA_GSN N2N_GSN RA_GSF N3I_GSF
Kpl:8:10 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Moses from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the olive oil the ć
Kpl:8:10 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Moses (nom) away from (+gen) the (gen) olive oil (gen) the (gen)  
Kpl:8:10 Kpl_8:10_1 Kpl_8:10_2 Kpl_8:10_3 Kpl_8:10_4 Kpl_8:10_5 Kpl_8:10_6 Kpl_8:10_7 Kpl_8:10_8
Kpl:8:10 x x x x x x x x
Kpl:8:11 καὶ ἔρρανεν ἀπ’ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἑπτάκις καὶ ἔχρισεν τὸ θυσιαστήριον καὶ ἡγίασεν αὐτὸ καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ καὶ ἡγίασεν αὐτά· καὶ ἔχρισεν τὴν σκηνὴν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἡγίασεν αὐτήν.
Kpl:8:11 And Moses took of the anointing oil, (Leviticus 8:10 Brenton)
Kpl:8:11 Potem Mojżesz wziął oliwę namaszczenia, namaścił przybytek wraz ze wszystkim, co w nim było, i poświęcił te rzeczy. (Kpł 8:10 BT_4)
Kpl:8:11 καὶ ἔρρανεν ἀπ’ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἑπτάκις καὶ ἔχρισεν τὸ θυσιαστήριον καὶ ἡγίασεν αὐτὸ καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ καὶ ἡγίασεν αὐτά· καὶ ἔχρισεν τὴν σκηνὴν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἡγίασεν αὐτήν.
Kpl:8:11 καί   ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἑπτά·κις/ἑπτά·κι καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λουτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς); βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:8:11 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Siedem razów I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miska {Basen} I też, nawet, mianowicie Stopa; by kroczyć (chodź) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo
Kpl:8:11 kai\ e)/rranen a)p’ au)tou= e)pi\ to\ TusiastE/rion e(pta/kis kai\ e)/CHrisen to\ TusiastE/rion kai\ E(gi/asen au)to\ kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tou= kai\ to\n loutE=ra kai\ tE\n ba/sin au)tou= kai\ E(gi/asen au)ta/· kai\ e)/CHrisen tE\n skEnE\n kai\ pa/nta ta\ e)n au)tE=| kai\ E(gi/asen au)tE/n.
Kpl:8:11 kai erranen ap’ autu epi to TysiastErion heptakis kai eCHrisen to TysiastErion kai hEgiasen auto kai panta ta skeuE autu kai ton lutEra kai tEn basin autu kai hEgiasen auta· kai eCHrisen tEn skEnEn kai panta ta en autE kai hEgiasen autEn.
Kpl:8:11 C VAI_AAI3S P RD_GSN P RA_ASN N2N_ASN D C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN C VAI_AAI3S RD_ASN C A3_APN RA_APN N3E_APN RD_GSN C RA_ASM N3_ASM C RA_ASF N3I_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APN C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF C A3_APN RA_APN P RD_DSF C VAI_AAI3S RD_ASF
Kpl:8:11 and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. seven times and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same and also, even, namely the basin and also, even, namely the foot; to step (walk) he/she/it/same and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same
Kpl:8:11 and   away from (+gen) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) seven times and he/she/it-CHRISEN-ed the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and he/she/it-CONSECRATE-ed it/same (nom|acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) him/it/same (gen) and the (acc) basin (acc) and the (acc) foot (acc); upon STEP-ing (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-CONSECRATE-ed they/them/same (nom|acc) and he/she/it-CHRISEN-ed the (acc) tent (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and he/she/it-CONSECRATE-ed her/it/same (acc)
Kpl:8:11 Kpl_8:11_1 Kpl_8:11_2 Kpl_8:11_3 Kpl_8:11_4 Kpl_8:11_5 Kpl_8:11_6 Kpl_8:11_7 Kpl_8:11_8 Kpl_8:11_9 Kpl_8:11_10 Kpl_8:11_11 Kpl_8:11_12 Kpl_8:11_13 Kpl_8:11_14 Kpl_8:11_15 Kpl_8:11_16 Kpl_8:11_17 Kpl_8:11_18 Kpl_8:11_19 Kpl_8:11_20 Kpl_8:11_21 Kpl_8:11_22 Kpl_8:11_23 Kpl_8:11_24 Kpl_8:11_25 Kpl_8:11_26 Kpl_8:11_27 Kpl_8:11_28 Kpl_8:11_29 Kpl_8:11_30 Kpl_8:11_31 Kpl_8:11_32 Kpl_8:11_33 Kpl_8:11_34 Kpl_8:11_35 Kpl_8:11_36 Kpl_8:11_37 Kpl_8:11_38 Kpl_8:11_39 Kpl_8:11_40 Kpl_8:11_41 Kpl_8:11_42
Kpl:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:12 καὶ ἐπέχεεν Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τῆς χρίσεως ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ααρων καὶ ἔχρισεν αὐτὸν καὶ ἡγίασεν αὐτόν.
Kpl:8:12 And Moses poured of the anointing oil on the head of Aaron; and he anointed him and sanctified him. (Leviticus 8:12 Brenton)
Kpl:8:12 Potem wylał trochę oliwy namaszczenia na głowę Aarona i namaścił go, aby go poświęcić. (Kpł 8:12 BT_4)
Kpl:8:12 καὶ ἐπέχεεν Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τῆς χρίσεως ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ααρων καὶ ἔχρισεν αὐτὸν καὶ ἡγίασεν αὐτόν.
Kpl:8:12 καί ἐπι·χέω (επι+χε-, επι+χε(ε)·[σ]-, -, -, επι+κεχυ-, επι+χυ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ Ἀαρών, ὁ καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:8:12 I też, nawet, mianowicie Do ??? Mojżesz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oliwa z oliwek Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Aaron I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo
Kpl:8:12 kai\ e)pe/CHeen *mou+sE=s a)po\ tou= e)lai/ou tE=s CHri/seOs e)pi\ tE\n kefalE\n *aarOn kai\ e)/CHrisen au)to\n kai\ E(gi/asen au)to/n.
Kpl:8:12 kai epeCHeen mo+ysEs apo tu elaiu tEs CHriseOs epi tEn kefalEn aarOn kai eCHrisen auton kai hEgiasen auton.
Kpl:8:12 C V2I_IAI3S N1M_NSM P RA_GSN N2N_GSN RA_GSF N3I_GSF P RA_ASF N1_ASF N_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM
Kpl:8:12 and also, even, namely to ??? Moses from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the olive oil the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head Aaron and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. he/she/it/same and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same
Kpl:8:12 and he/she/it-was-???-ing Moses (nom) away from (+gen) the (gen) olive oil (gen) the (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) Aaron (indecl) and he/she/it-CHRISEN-ed him/it/same (acc) and he/she/it-CONSECRATE-ed him/it/same (acc)
Kpl:8:12 Kpl_8:12_1 Kpl_8:12_2 Kpl_8:12_3 Kpl_8:12_4 Kpl_8:12_5 Kpl_8:12_6 Kpl_8:12_7 Kpl_8:12_8 Kpl_8:12_9 Kpl_8:12_10 Kpl_8:12_11 Kpl_8:12_12 Kpl_8:12_13 Kpl_8:12_14 Kpl_8:12_15 Kpl_8:12_16 Kpl_8:12_17 Kpl_8:12_18
Kpl:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:13 καὶ προσήγαγεν Μωϋσῆς τοὺς υἱοὺς Ααρων καὶ ἐνέδυσεν αὐτοὺς χιτῶνας καὶ ἔζωσεν αὐτοὺς ζώνας καὶ περιέθηκεν αὐτοῖς κιδάρεις, καθάπερ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Kpl:8:13 And Moses brought the sons of Aaron near, and put on them coast and girded them with girdles, and put on them bonnets, as the Lord commanded Moses. (Leviticus 8:13 Brenton)
Kpl:8:13 Następnie Mojżesz kazał synom Aarona przybliżyć się, włożył na nich tuniki, przepasał ich ozdobnymi pasami i okrył ich głowy mitrami, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. (Kpł 8:13 BT_4)
Kpl:8:13 καὶ προσήγαγεν Μωϋσῆς τοὺς υἱοὺς Ααρων καὶ ἐνέδυσεν αὐτοὺς χιτῶνας καὶ ἔζωσεν αὐτοὺς ζώνας καὶ περιέθηκεν αὐτοῖς κιδάρεις, καθάπερ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Kpl:8:13 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό χιτών, -ῶνος, ὁ καί ζώννυμι/ζωννύω (ζωννυ-, ζω·σ-, ζω·σ-, -, εζωσ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ζώνη, -ης, ἡ καί περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   καθάπερ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Kpl:8:13 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Mojżesz Syn Aaron I też, nawet, mianowicie By ubierać On/ona/to/to samo Długo opasywany tuniki kaftan, długo opasywał tunika, gabardyna, stanik, sutanna I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Opaska opaska jest liturgiczna szata, używane okrążanie ciała dookoła albo powyżej talii. I też, nawet, mianowicie Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na On/ona/to/to samo Nawet jak Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Kpl:8:13 kai\ prosE/gagen *mou+sE=s tou\s ui(ou\s *aarOn kai\ e)ne/dusen au)tou\s CHitO=nas kai\ e)/DZOsen au)tou\s DZO/nas kai\ perie/TEken au)toi=s kida/reis, kaTa/per sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Kpl:8:13 kai prosEgagen mo+ysEs tus hyius aarOn kai enedysen autus CHitOnas kai eDZOsen autus DZOnas kai perieTEken autois kidareis, kaTaper synetaXen kyrios tO musE.
Kpl:8:13 C VBI_AAI3S N1M_NSM RA_APM N2_APM N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM N3W_APM C VAI_AAI3S RD_APM N1_APF C VAI_AAI3S RD_DPM N3I_APF D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Kpl:8:13 and also, even, namely to lead toward Moses the son Aaron and also, even, namely to clothe he/she/it/same long belted tunic caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock and also, even, namely to ??? he/she/it/same cincture The cincture is a liturgical vestment, worn encircling the body around or above the waist. and also, even, namely to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon he/she/it/same ć even as to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Kpl:8:13 and he/she/it-LEAD-ed-TOWARD Moses (nom) the (acc) sons (acc) Aaron (indecl) and he/she/it-CLOTHE-ed them/same (acc) long belted tunics (acc) and he/she/it-???-ed them/same (acc) cinctures (acc) and he/she/it-AROUND ABOUT-ed them/same (dat)   even as he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Kpl:8:13 Kpl_8:13_1 Kpl_8:13_2 Kpl_8:13_3 Kpl_8:13_4 Kpl_8:13_5 Kpl_8:13_6 Kpl_8:13_7 Kpl_8:13_8 Kpl_8:13_9 Kpl_8:13_10 Kpl_8:13_11 Kpl_8:13_12 Kpl_8:13_13 Kpl_8:13_14 Kpl_8:13_15 Kpl_8:13_16 Kpl_8:13_17 Kpl_8:13_18 Kpl_8:13_19 Kpl_8:13_20 Kpl_8:13_21 Kpl_8:13_22 Kpl_8:13_23
Kpl:8:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:14 καὶ προσήγαγεν Μωϋσῆς τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐπέθηκεν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ μόσχου τοῦ τῆς ἁμαρτίας.
Kpl:8:14 And Moses brought near the calf for the sin-offering, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the calf of the sin-offering. (Leviticus 8:14 Brenton)
Kpl:8:14 Potem przyprowadzono cielca na ofiarę przebłagalną. Aaron i jego synowie włożyli ręce na głowę cielca ofiary przebłagalnej. (Kpł 8:14 BT_4)
Kpl:8:14 καὶ προσήγαγεν Μωϋσῆς τὸν μόσχον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐπέθηκεν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ μόσχου τοῦ τῆς ἁμαρτίας.
Kpl:8:14 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό περί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Kpl:8:14 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Mojżesz Cielęcia/wół Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Ręka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Cielęcia/wół Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Kpl:8:14 kai\ prosE/gagen *mou+sE=s to\n mo/sCHon to\n peri\ tE=s a(marti/as, kai\ e)pe/TEken *aarOn kai\ oi( ui(oi\ au)tou= ta\s CHei=ras e)pi\ tE\n kefalE\n tou= mo/sCHou tou= tE=s a(marti/as.
Kpl:8:14 kai prosEgagen mo+ysEs ton mosCHon ton peri tEs hamartias, kai epeTEken aarOn kai hoi hyioi autu tas CHeiras epi tEn kefalEn tu mosCHu tu tEs hamartias.
Kpl:8:14 C VBI_AAI3S N1M_NSM RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_GSF N1A_GSF C VAI_AAI3S N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM RA_APF N3_APF P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM RA_GSM RA_GSF N1A_GSF
Kpl:8:14 and also, even, namely to lead toward Moses the calf/ox the about (+acc,+gen) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely to place on Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the calf/ox the the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Kpl:8:14 and he/she/it-LEAD-ed-TOWARD Moses (nom) the (acc) calf/ox (acc) the (acc) about (+acc,+gen) the (gen) sin (gen), sins (acc) and he/she/it-PLACE ON-ed Aaron (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) the (acc) hands (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) the (gen) calf/ox (gen) the (gen) the (gen) sin (gen), sins (acc)
Kpl:8:14 Kpl_8:14_1 Kpl_8:14_2 Kpl_8:14_3 Kpl_8:14_4 Kpl_8:14_5 Kpl_8:14_6 Kpl_8:14_7 Kpl_8:14_8 Kpl_8:14_9 Kpl_8:14_10 Kpl_8:14_11 Kpl_8:14_12 Kpl_8:14_13 Kpl_8:14_14 Kpl_8:14_15 Kpl_8:14_16 Kpl_8:14_17 Kpl_8:14_18 Kpl_8:14_19 Kpl_8:14_20 Kpl_8:14_21 Kpl_8:14_22 Kpl_8:14_23 Kpl_8:14_24 Kpl_8:14_25 Kpl_8:14_26
Kpl:8:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:15 καὶ ἔσφαξεν αὐτὸν καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ τῷ δακτύλῳ καὶ ἐκαθάρισεν τὸ θυσιαστήριον· καὶ τὸ αἷμα ἐξέχεεν ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἡγίασεν αὐτὸ τοῦ ἐξιλάσασθαι ἐπ’ αὐτοῦ.
Kpl:8:15 And he slew it; and Moses took of the blood, and put it on the horns of the altar round about with his finger; and he purified the altar, and poured out the blood at the bottom of the altar, and sanctified it, to make atonement upon it. (Leviticus 8:15 Brenton)
Kpl:8:15 Mojżesz zabił go, wziął krew jego i palcem pomazał nią rogi ołtarza dokoła - w ten sposób oczyścił ołtarz. Resztę krwi wylał na podstawę ołtarza i tak poświęcił go, i dokonał przebłagania. (Kpł 8:15 BT_4)
Kpl:8:15 καὶ ἔσφαξεν αὐτὸν καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ τῷ δακτύλῳ καὶ ἐκαθάρισεν τὸ θυσιαστήριον· καὶ τὸ αἷμα ἐξέχεεν ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἡγίασεν αὐτὸ τοῦ ἐξιλάσασθαι ἐπ’ αὐτοῦ.
Kpl:8:15 καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύκλῳ ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς); βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:8:15 I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Mojżesz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Róg Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W kole Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Krew By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stopa; by kroczyć (chodź) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Kpl:8:15 kai\ e)/sfaXen au)to\n kai\ e)/laben *mou+sE=s a)po\ tou= ai(/matos kai\ e)pe/TEken e)pi\ ta\ ke/rata tou= TusiastEri/ou ku/klO| tO=| daktu/lO| kai\ e)kaTa/risen to\ TusiastE/rion· kai\ to\ ai(=ma e)Xe/CHeen e)pi\ tE\n ba/sin tou= TusiastEri/ou kai\ E(gi/asen au)to\ tou= e)Xila/sasTai e)p’ au)tou=.
Kpl:8:15 kai esfaXen auton kai elaben mo+ysEs apo tu haimatos kai epeTEken epi ta kerata tu TysiastEriu kyklO tO daktylO kai ekaTarisen to TysiastErion· kai to haima eXeCHeen epi tEn basin tu TysiastEriu kai hEgiasen auto tu eXilasasTai ep’ autu.
Kpl:8:15 C VAI_AAI3S RD_ASM C VBI_AAI3S N1M_NSM P RA_GSN N3M_GSN C VAI_AAI3S P RA_APN N3T_APN RA_GSN N2N_GSN N2_DSM RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN C RA_ASN N3M_ASN V2I_IAI3S P RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN C VAI_AAI3S RD_ASN RA_GSN VA_AMN P RD_GSN
Kpl:8:15 and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Moses from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the horn the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in a circle the finger [see ptero-dactyl, winged finger] and also, even, namely to purify cleanse the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely the blood to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the foot; to step (walk) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same the to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Kpl:8:15 and he/she/it-SLAY-ed him/it/same (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Moses (nom) away from (+gen) the (gen) blood (gen) and he/she/it-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) horns (nom|acc|voc) the (gen) sanctuary (gen) in a circle the (dat) finger (dat) and he/she/it-PURIFIED-ed the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) he/she/it-was-POUR-ing-OUT, he/she/it-POUR-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) foot (acc); upon STEP-ing (dat) the (gen) sanctuary (gen) and he/she/it-CONSECRATE-ed it/same (nom|acc) the (gen) to-be-ATONE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen)
Kpl:8:15 Kpl_8:15_1 Kpl_8:15_2 Kpl_8:15_3 Kpl_8:15_4 Kpl_8:15_5 Kpl_8:15_6 Kpl_8:15_7 Kpl_8:15_8 Kpl_8:15_9 Kpl_8:15_10 Kpl_8:15_11 Kpl_8:15_12 Kpl_8:15_13 Kpl_8:15_14 Kpl_8:15_15 Kpl_8:15_16 Kpl_8:15_17 Kpl_8:15_18 Kpl_8:15_19 Kpl_8:15_20 Kpl_8:15_21 Kpl_8:15_22 Kpl_8:15_23 Kpl_8:15_24 Kpl_8:15_25 Kpl_8:15_26 Kpl_8:15_27 Kpl_8:15_28 Kpl_8:15_29 Kpl_8:15_30 Kpl_8:15_31 Kpl_8:15_32 Kpl_8:15_33 Kpl_8:15_34 Kpl_8:15_35 Kpl_8:15_36 Kpl_8:15_37 Kpl_8:15_38 Kpl_8:15_39
Kpl:8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:16 καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐνδοσθίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος καὶ ἀμφοτέρους τοὺς νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν, καὶ ἀνήνεγκεν Μωϋσῆς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον·
Kpl:8:16 And Moses took all the fat that was upon the inwards, and the lobe on the liver, and both the kidneys, and the fat that was upon them, and Moses offered them on the altar. (Leviticus 8:16 Brenton)
Kpl:8:16 Potem wziął cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach, i płat tłuszczu, który okrywa wątrobę, jak również i obie nerki wraz z ich tłuszczem. Mojżesz zamienił je w dym na ołtarzu. (Kpł 8:16 BT_4)
Kpl:8:16 καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐνδοσθίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος καὶ ἀμφοτέρους τοὺς νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν, καὶ ἀνήνεγκεν Μωϋσῆς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον·
Kpl:8:16 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] καί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό νεφρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό
Kpl:8:16 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Mojżesz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wątroba I też, nawet, mianowicie Obaj Umysł I też, nawet, mianowicie Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Mojżesz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
Kpl:8:16 kai\ e)/laben *mou+sE=s pa=n to\ ste/ar to\ e)pi\ tO=n e)ndosTi/On kai\ to\n lobo\n to\n e)pi\ tou= E(/patos kai\ a)mfote/rous tou\s nefrou\s kai\ to\ ste/ar to\ e)p’ au)tO=n, kai\ a)nE/negken *mou+sE=s e)pi\ to\ TusiastE/rion·
Kpl:8:16 kai elaben mo+ysEs pan to stear to epi tOn endosTiOn kai ton lobon ton epi tu hEpatos kai amfoterus tus nefrus kai to stear to ep’ autOn, kai anEnenken mo+ysEs epi to TysiastErion·
Kpl:8:16 C VBI_AAI3S N1M_NSM A3_ASN RA_ASN N3T_ASN RA_ASN P RA_GPN N2N_GPN C RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RA_GSN N3T_GSN C A1A_APM RA_APM N2_APM C RA_ASN N3T_ASN RA_ASN P RD_GPM C VAI_AAI3S N1M_NSM P RA_ASN N2N_ASN
Kpl:8:16 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Moses every all, each, every, the whole of the suet the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely the ć the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the liver and also, even, namely both the mind and also, even, namely the suet the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state Moses upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
Kpl:8:16 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Moses (nom) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   and the (acc)   the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) liver (gen) and both (acc) the (acc) minds (acc) and the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) and he/she/it-BRING UP-ed Moses (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc)
Kpl:8:16 Kpl_8:16_1 Kpl_8:16_2 Kpl_8:16_3 Kpl_8:16_4 Kpl_8:16_5 Kpl_8:16_6 Kpl_8:16_7 Kpl_8:16_8 Kpl_8:16_9 Kpl_8:16_10 Kpl_8:16_11 Kpl_8:16_12 Kpl_8:16_13 Kpl_8:16_14 Kpl_8:16_15 Kpl_8:16_16 Kpl_8:16_17 Kpl_8:16_18 Kpl_8:16_19 Kpl_8:16_20 Kpl_8:16_21 Kpl_8:16_22 Kpl_8:16_23 Kpl_8:16_24 Kpl_8:16_25 Kpl_8:16_26 Kpl_8:16_27 Kpl_8:16_28 Kpl_8:16_29 Kpl_8:16_30 Kpl_8:16_31 Kpl_8:16_32 Kpl_8:16_33
Kpl:8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:17 καὶ τὸν μόσχον καὶ τὴν βύρσαν αὐτοῦ καὶ τὰ κρέα αὐτοῦ καὶ τὴν κόπρον αὐτοῦ καὶ κατέκαυσεν αὐτὰ πυρὶ ἔξω τῆς παρεμβολῆς, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Kpl:8:17 But the calf, and his hide, and his flesh, and his dung, he burnt with fire without the camp, as the Lord commanded Moses. (Leviticus 8:17 Brenton)
Kpl:8:17 A cielca razem ze skórą, mięsem i zawartością jelit spalił w ogniu poza obozem, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi. (Kpł 8:17 BT_4)
Kpl:8:17 καὶ τὸν μόσχον καὶ τὴν βύρσαν αὐτοῦ καὶ τὰ κρέα αὐτοῦ καὶ τὴν κόπρον αὐτοῦ καὶ κατέκαυσεν αὐτὰ πυρὶ ἔξω τῆς παρεμβολῆς, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Kpl:8:17 καί ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Kpl:8:17 I też, nawet, mianowicie Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Mięso On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). On/ona/to/to samo Ogień Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Kpl:8:17 kai\ to\n mo/sCHon kai\ tE\n bu/rsan au)tou= kai\ ta\ kre/a au)tou= kai\ tE\n ko/pron au)tou= kai\ kate/kausen au)ta\ puri\ e)/XO tE=s parembolE=s, o(\n tro/pon sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Kpl:8:17 kai ton mosCHon kai tEn byrsan autu kai ta krea autu kai tEn kopron autu kai katekausen auta pyri eXO tEs parembolEs, hon tropon synetaXen kyrios tO musE.
Kpl:8:17 C RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C RA_APN N3_APN RD_GSM C RA_ASF N2_ASF RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APN N3_DSN P RA_GSF N1_GSF RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Kpl:8:17 and also, even, namely the calf/ox and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely the meat he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). he/she/it/same fire outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Kpl:8:17 and the (acc) calf/ox (acc) and the (acc)   him/it/same (gen) and the (nom|acc) meats (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (acc)   him/it/same (gen) and he/she/it-BURNED UP-ed they/them/same (nom|acc) fire (dat) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Kpl:8:17 Kpl_8:17_1 Kpl_8:17_2 Kpl_8:17_3 Kpl_8:17_4 Kpl_8:17_5 Kpl_8:17_6 Kpl_8:17_7 Kpl_8:17_8 Kpl_8:17_9 Kpl_8:17_10 Kpl_8:17_11 Kpl_8:17_12 Kpl_8:17_13 Kpl_8:17_14 Kpl_8:17_15 Kpl_8:17_16 Kpl_8:17_17 Kpl_8:17_18 Kpl_8:17_19 Kpl_8:17_20 Kpl_8:17_21 Kpl_8:17_22 Kpl_8:17_23 Kpl_8:17_24 Kpl_8:17_25 Kpl_8:17_26 Kpl_8:17_27 Kpl_8:17_28
Kpl:8:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:18 καὶ προσήγαγεν Μωϋσῆς τὸν κριὸν τὸν εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ ἐπέθηκεν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ κριοῦ.
Kpl:8:18 And Moses brought near the ram for a whole-burnt-offering, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram. And Moses slew the ram: and Moses poured the blood on the altar round about. (Leviticus 8:18 Brenton)
Kpl:8:18 Potem przyprowadzono barana na ofiarę całopalną. Aaron i jego synowie włożyli ręce na głowę barana. (Kpł 8:18 BT_4)
Kpl:8:18 καὶ προσήγαγεν Μωϋσῆς τὸν κριὸν τὸν εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ ἐπέθηκεν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ κριοῦ.
Kpl:8:18 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό  
Kpl:8:18 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Mojżesz Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa
Kpl:8:18 kai\ prosE/gagen *mou+sE=s to\n krio\n to\n ei)s o(lokau/tOma, kai\ e)pe/TEken *aarOn kai\ oi( ui(oi\ au)tou= ta\s CHei=ras au)tO=n e)pi\ tE\n kefalE\n tou= kriou=.
Kpl:8:18 kai prosEgagen mo+ysEs ton krion ton eis holokautOma, kai epeTEken aarOn kai hoi hyioi autu tas CHeiras autOn epi tEn kefalEn tu kriu.
Kpl:8:18 C VBI_AAI3S N1M_NSM RA_ASM N2_ASM RA_ASM P N3M_ASN C VAI_AAI3S N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM RA_APF N3_APF RD_GPM P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM
Kpl:8:18 and also, even, namely to lead toward Moses the ć the into (+acc) burnt offering [see holocaust] and also, even, namely to place on Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the ć
Kpl:8:18 and he/she/it-LEAD-ed-TOWARD Moses (nom) the (acc)   the (acc) into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc) and he/she/it-PLACE ON-ed Aaron (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) the (acc) hands (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) the (gen)  
Kpl:8:18 Kpl_8:18_1 Kpl_8:18_2 Kpl_8:18_3 Kpl_8:18_4 Kpl_8:18_5 Kpl_8:18_6 Kpl_8:18_7 Kpl_8:18_8 Kpl_8:18_9 Kpl_8:18_10 Kpl_8:18_11 Kpl_8:18_12 Kpl_8:18_13 Kpl_8:18_14 Kpl_8:18_15 Kpl_8:18_16 Kpl_8:18_17 Kpl_8:18_18 Kpl_8:18_19 Kpl_8:18_20 Kpl_8:18_21 Kpl_8:18_22 Kpl_8:18_23
Kpl:8:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:19 καὶ ἔσφαξεν Μωϋσῆς τὸν κριόν, καὶ προσέχεεν Μωϋσῆς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
Kpl:8:19 And he divided the ram by its limbs, and Moses offered the head, and the limbs, and the fat; and he washed the belly and the feet with water. (Leviticus 8:19 Brenton)
Kpl:8:19 Mojżesz zabił go i pokropił krwią ołtarz dokoła. (Kpł 8:19 BT_4)
Kpl:8:19 καὶ ἔσφαξεν Μωϋσῆς τὸν κριόν, καὶ προσέχεεν Μωϋσῆς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
Kpl:8:19 καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   καί προσ·χέω [LXX] (προσ+χε-, προσ+χε(ε)·[σ]-, προσ+χε·[σ]-, -, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύκλῳ
Kpl:8:19 I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Mojżesz I też, nawet, mianowicie By lać bliski ('by lać' na, na, przeciw {potopowi}) Mojżesz Krew Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W kole
Kpl:8:19 kai\ e)/sfaXen *mou+sE=s to\n krio/n, kai\ prose/CHeen *mou+sE=s to\ ai(=ma e)pi\ to\ TusiastE/rion ku/klO|.
Kpl:8:19 kai esfaXen mo+ysEs ton krion, kai proseCHeen mo+ysEs to haima epi to TysiastErion kyklO.
Kpl:8:19 C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_ASM N2_ASM C V2I_IAI3S N1M_NSM RA_ASN N3M_ASN P RA_ASN N2N_ASN N2_DSM
Kpl:8:19 and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter Moses the ć and also, even, namely to pour-toward ('to pour' upon, onto, against {deluge}) Moses the blood upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in a circle
Kpl:8:19 and he/she/it-SLAY-ed Moses (nom) the (acc)   and he/she/it-was-POUR-TOWARD-ing, he/she/it-POUR-TOWARD-ed Moses (nom) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) in a circle
Kpl:8:19 Kpl_8:19_1 Kpl_8:19_2 Kpl_8:19_3 Kpl_8:19_4 Kpl_8:19_5 Kpl_8:19_6 Kpl_8:19_7 Kpl_8:19_8 Kpl_8:19_9 Kpl_8:19_10 Kpl_8:19_11 Kpl_8:19_12 Kpl_8:19_13 Kpl_8:19_14
Kpl:8:19 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:20 καὶ τὸν κριὸν ἐκρεανόμησεν κατὰ μέλη καὶ ἀνήνεγκεν Μωϋσῆς τὴν κεφαλὴν καὶ τὰ μέλη καὶ τὸ στέαρ·
Kpl:8:20 And Moses offered up the whole ram on the altar: it is a whole-burnt-offering for a sweet-smelling savour; it is a burnt-offering to the Lord, as the Lord commanded Moses. (Leviticus 8:20 Brenton)
Kpl:8:20 Potem Mojżesz pokrajał barana na części i zamienił w dym głowę, części i tłuszcz. (Kpł 8:20 BT_4)
Kpl:8:20 καὶ τὸν κριὸν ἐκρεανόμησεν κατὰ μέλη καὶ ἀνήνεγκεν Μωϋσῆς τὴν κεφαλὴν καὶ τὰ μέλη καὶ τὸ στέαρ·
Kpl:8:20 καί ὁ ἡ τό     κατά μέλο·ς, -ους, τό καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό μέλο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX]
Kpl:8:20 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Członek I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Mojżesz Głowa I też, nawet, mianowicie Członek I też, nawet, mianowicie Łój
Kpl:8:20 kai\ to\n krio\n e)kreano/mEsen kata\ me/lE kai\ a)nE/negken *mou+sE=s tE\n kefalE\n kai\ ta\ me/lE kai\ to\ ste/ar·
Kpl:8:20 kai ton krion ekreanomEsen kata melE kai anEnenken mo+ysEs tEn kefalEn kai ta melE kai to stear·
Kpl:8:20 C RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3S P N3E_APN C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_ASF N1_ASF C RA_APN N3E_APN C RA_ASN N3T_ASN
Kpl:8:20 and also, even, namely the ć ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing member and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state Moses the head and also, even, namely the member and also, even, namely the suet
Kpl:8:20 and the (acc)     down/according to/as per (+acc), against (+gen) members (nom|acc|voc) and he/she/it-BRING UP-ed Moses (nom) the (acc) head (acc) and the (nom|acc) members (nom|acc|voc) and the (nom|acc) suet (nom|acc|voc)
Kpl:8:20 Kpl_8:20_1 Kpl_8:20_2 Kpl_8:20_3 Kpl_8:20_4 Kpl_8:20_5 Kpl_8:20_6 Kpl_8:20_7 Kpl_8:20_8 Kpl_8:20_9 Kpl_8:20_10 Kpl_8:20_11 Kpl_8:20_12 Kpl_8:20_13 Kpl_8:20_14 Kpl_8:20_15 Kpl_8:20_16 Kpl_8:20_17
Kpl:8:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:21 καὶ τὴν κοιλίαν καὶ τοὺς πόδας ἔπλυνεν ὕδατι καὶ ἀνήνεγκεν Μωϋσῆς ὅλον τὸν κριὸν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· ὁλοκαύτωμα, ὅ ἐστιν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, κάρπωμά ἐστιν τῷ κυρίῳ, καθάπερ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ.
Kpl:8:21 And Moses brought the second ram, the ram of consecration, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram, and he slew him; (Leviticus 8:21 Brenton)
Kpl:8:21 Następnie Mojżesz obmył wodą wnętrzności i nogi barana i zamienił w dym całego barana na ołtarzu. To było całopalenie, miła woń, ofiara spalana dla Pana, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi. (Kpł 8:21 BT_4)
Kpl:8:21 καὶ τὴν κοιλίαν καὶ τοὺς πόδας ἔπλυνεν ὕδατι καὶ ἀνήνεγκεν Μωϋσῆς ὅλον τὸν κριὸν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· ὁλοκαύτωμα, ἐστιν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, κάρπωμά ἐστιν τῷ κυρίῳ, καθάπερ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ.
Kpl:8:21 καί ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καθάπερ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Kpl:8:21 I też, nawet, mianowicie Brzuch I też, nawet, mianowicie Stopa By myć się Woda I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Mojżesz Cały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ofiara spalana [zobacz holokaust] Kto/, który/, który By być Do (+przyspieszenie) Zapachu/bukiet Aromat By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nawet jak By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz
Kpl:8:21 kai\ tE\n koili/an kai\ tou\s po/das e)/plunen u(/dati kai\ a)nE/negken *mou+sE=s o(/lon to\n krio\n e)pi\ to\ TusiastE/rion· o(lokau/tOma, o(/ e)stin ei)s o)smE\n eu)Odi/as, ka/rpOma/ e)stin tO=| kuri/O|, kaTa/per e)netei/lato ku/rios tO=| *mousE=|.
Kpl:8:21 kai tEn koilian kai tus podas eplynen hydati kai anEnenken mo+ysEs holon ton krion epi to TysiastErion· holokautOma, ho estin eis osmEn euOdias, karpOma estin tO kyriO, kaTaper eneteilato kyrios tO musE.
Kpl:8:21 C RA_ASF N1A_ASF C RA_APM N3D_APM VAI_AAI3S N3T_DSN C VAI_AAI3S N1M_NSM A1_ASM RA_ASM N2_ASM P RA_ASN N2N_ASN N3M_ASN RR_NSN V9_PAI3S P N1_ASF N1A_GSF N3M_NSN V9_PAI3S RA_DSM N2_DSM D VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Kpl:8:21 and also, even, namely the belly and also, even, namely the foot to wash water and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state Moses whole the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. burnt offering [see holocaust] who/whom/which to be into (+acc) odor/bouquet aroma ć to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. even as to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses
Kpl:8:21 and the (acc) belly (acc) and the (acc) feet (acc) he/she/it-was-WASH-ing, he/she/it-WASH-ed water (dat) and he/she/it-BRING UP-ed Moses (nom) whole (acc, nom|acc|voc) the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) burnt offering (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is into (+acc) odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc)   he/she/it-is the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) even as he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)
Kpl:8:21 Kpl_8:21_1 Kpl_8:21_2 Kpl_8:21_3 Kpl_8:21_4 Kpl_8:21_5 Kpl_8:21_6 Kpl_8:21_7 Kpl_8:21_8 Kpl_8:21_9 Kpl_8:21_10 Kpl_8:21_11 Kpl_8:21_12 Kpl_8:21_13 Kpl_8:21_14 Kpl_8:21_15 Kpl_8:21_16 Kpl_8:21_17 Kpl_8:21_18 Kpl_8:21_19 Kpl_8:21_20 Kpl_8:21_21 Kpl_8:21_22 Kpl_8:21_23 Kpl_8:21_24 Kpl_8:21_25 Kpl_8:21_26 Kpl_8:21_27 Kpl_8:21_28 Kpl_8:21_29 Kpl_8:21_30 Kpl_8:21_31 Kpl_8:21_32
Kpl:8:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:22 καὶ προσήγαγεν Μωϋσῆς τὸν κριὸν τὸν δεύτερον, κριὸν τελειώσεως· καὶ ἐπέθηκεν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ κριοῦ.
Kpl:8:22 and Moses took of his blood, and put it upon the tip of Aaron's right ear, and on the thumb of his right hand, and on the great toe of his right foot. (Leviticus 8:22 Brenton)
Kpl:8:22 Potem przyprowadzono drugiego barana, barana ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie. Aaron i jego synowie włożyli ręce na głowę barana. (Kpł 8:22 BT_4)
Kpl:8:22 καὶ προσήγαγεν Μωϋσῆς τὸν κριὸν τὸν δεύτερον, κριὸν τελειώσεως· καὶ ἐπέθηκεν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ κριοῦ.
Kpl:8:22 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   τελείωσις, -εως, ἡ καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό  
Kpl:8:22 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Mojżesz Drugi Zakończenie I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa
Kpl:8:22 kai\ prosE/gagen *mou+sE=s to\n krio\n to\n deu/teron, krio\n teleiO/seOs· kai\ e)pe/TEken *aarOn kai\ oi( ui(oi\ au)tou= ta\s CHei=ras au)tO=n e)pi\ tE\n kefalE\n tou= kriou=.
Kpl:8:22 kai prosEgagen mo+ysEs ton krion ton deuteron, krion teleiOseOs· kai epeTEken aarOn kai hoi hyioi autu tas CHeiras autOn epi tEn kefalEn tu kriu.
Kpl:8:22 C VBI_AAI3S N1M_NSM RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM N2_ASM N3I_GSF C VAI_AAI3S N_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM RA_APF N3_APF RD_GPM P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM
Kpl:8:22 and also, even, namely to lead toward Moses the ć the second ć completion and also, even, namely to place on Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same the hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the ć
Kpl:8:22 and he/she/it-LEAD-ed-TOWARD Moses (nom) the (acc)   the (acc) second (acc, nom|acc|voc)   completion (gen) and he/she/it-PLACE ON-ed Aaron (indecl) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) the (acc) hands (acc) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) the (gen)  
Kpl:8:22 Kpl_8:22_1 Kpl_8:22_2 Kpl_8:22_3 Kpl_8:22_4 Kpl_8:22_5 Kpl_8:22_6 Kpl_8:22_7 Kpl_8:22_8 Kpl_8:22_9 Kpl_8:22_10 Kpl_8:22_11 Kpl_8:22_12 Kpl_8:22_13 Kpl_8:22_14 Kpl_8:22_15 Kpl_8:22_16 Kpl_8:22_17 Kpl_8:22_18 Kpl_8:22_19 Kpl_8:22_20 Kpl_8:22_21 Kpl_8:22_22 Kpl_8:22_23 Kpl_8:22_24
Kpl:8:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:23 καὶ ἔσφαξεν αὐτὸν καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς Ααρων τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς τοῦ δεξιοῦ.
Kpl:8:23 And Moses brought near the sons of Aaron; and Moses put of the blood on the tips of their right ears, and on the thumbs of their right hands, and on the great toes of their right feet, and Moses poured out the blood on the altar round about. (Leviticus 8:23 Brenton)
Kpl:8:23 Mojżesz zabił go, wziął trochę jego krwi i pomazał nią wierzch prawego ucha Aarona, duży palec jego prawej ręki i duży palec jego prawej nogi. (Kpł 8:23 BT_4)
Kpl:8:23 καὶ ἔσφαξεν αὐτὸν καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν λοβὸν τοῦ ὠτὸς Ααρων τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ποδὸς τοῦ δεξιοῦ.
Kpl:8:23 καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν
Kpl:8:23 I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Mojżesz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ucho Aaron W prawo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Ręka W prawo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Stopa W prawo
Kpl:8:23 kai\ e)/sfaXen au)to\n kai\ e)/laben *mou+sE=s a)po\ tou= ai(/matos au)tou= kai\ e)pe/TEken e)pi\ to\n lobo\n tou= O)to\s *aarOn tou= deXiou= kai\ e)pi\ to\ a)/kron tE=s CHeiro\s tE=s deXia=s kai\ e)pi\ to\ a)/kron tou= podo\s tou= deXiou=.
Kpl:8:23 kai esfaXen auton kai elaben mo+ysEs apo tu haimatos autu kai epeTEken epi ton lobon tu Otos aarOn tu deXiu kai epi to akron tEs CHeiros tEs deXias kai epi to akron tu podos tu deXiu.
Kpl:8:23 C VAI_AAI3S RD_ASM C VBI_AAI3S N1M_NSM P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM C VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RA_GSN N3T_GSN N_GSM RA_GSN A1A_GSN C P RA_ASN A1A_ASN RA_GSF N3_GSF RA_GSF A1A_GSF C P RA_ASN A1A_ASN RA_GSM N3D_GSM RA_GSM A1A_GSM
Kpl:8:23 and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Moses from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood he/she/it/same and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ear Aaron the right and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the hand the right and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the foot the right
Kpl:8:23 and he/she/it-SLAY-ed him/it/same (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Moses (nom) away from (+gen) the (gen) blood (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) ear (gen) Aaron (indecl) the (gen) right ([Adj] gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) the (gen) hand (gen) the (gen) right ([Adj] acc, gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extent/apex (nom|acc|voc) the (gen) foot (gen) the (gen) right ([Adj] gen)
Kpl:8:23 Kpl_8:23_1 Kpl_8:23_2 Kpl_8:23_3 Kpl_8:23_4 Kpl_8:23_5 Kpl_8:23_6 Kpl_8:23_7 Kpl_8:23_8 Kpl_8:23_9 Kpl_8:23_10 Kpl_8:23_11 Kpl_8:23_12 Kpl_8:23_13 Kpl_8:23_14 Kpl_8:23_15 Kpl_8:23_16 Kpl_8:23_17 Kpl_8:23_18 Kpl_8:23_19 Kpl_8:23_20 Kpl_8:23_21 Kpl_8:23_22 Kpl_8:23_23 Kpl_8:23_24 Kpl_8:23_25 Kpl_8:23_26 Kpl_8:23_27 Kpl_8:23_28 Kpl_8:23_29 Kpl_8:23_30 Kpl_8:23_31 Kpl_8:23_32 Kpl_8:23_33 Kpl_8:23_34 Kpl_8:23_35 Kpl_8:23_36
Kpl:8:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:24 καὶ προσήγαγεν Μωϋσῆς τοὺς υἱοὺς Ααρων, καὶ ἐπέθηκεν Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ἐπὶ τοὺς λοβοὺς τῶν ὤτων τῶν δεξιῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτῶν τῶν δεξιῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἄκρα τῶν ποδῶν αὐτῶν τῶν δεξιῶν, καὶ προσέχεεν Μωϋσῆς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
Kpl:8:24 And he took the fat, and the rump, and the fat on the belly, and the lobe of the liver, and the two kidneys, and the fat that is upon them, and the right shoulder. (Leviticus 8:24 Brenton)
Kpl:8:24 Potem Mojżesz kazał się przybliżyć synom Aarona i pomazał krwią wierzchy ich prawych uszu, duże palce ich prawych rąk i duże palce ich prawych nóg. Resztę krwi wylał Mojżesz dokoła ołtarza. (Kpł 8:24 BT_4)
Kpl:8:24 καὶ προσήγαγεν Μωϋσῆς τοὺς υἱοὺς Ααρων, καὶ ἐπέθηκεν Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ἐπὶ τοὺς λοβοὺς τῶν ὤτων τῶν δεξιῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτῶν τῶν δεξιῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἄκρα τῶν ποδῶν αὐτῶν τῶν δεξιῶν, καὶ προσέχεεν Μωϋσῆς τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
Kpl:8:24 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί προσ·χέω [LXX] (προσ+χε-, προσ+χε(ε)·[σ]-, προσ+χε·[σ]-, -, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύκλῳ
Kpl:8:24 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Mojżesz Syn Aaron I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Mojżesz Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ucho W prawo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Ręka; gorzej On/ona/to/to samo W prawo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Stopa On/ona/to/to samo W prawo I też, nawet, mianowicie By lać bliski ('by lać' na, na, przeciw {potopowi}) Mojżesz Krew Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W kole
Kpl:8:24 kai\ prosE/gagen *mou+sE=s tou\s ui(ou\s *aarOn, kai\ e)pe/TEken *mou+sE=s a)po\ tou= ai(/matos e)pi\ tou\s lobou\s tO=n O)/tOn tO=n deXiO=n kai\ e)pi\ ta\ a)/kra tO=n CHeirO=n au)tO=n tO=n deXiO=n kai\ e)pi\ ta\ a)/kra tO=n podO=n au)tO=n tO=n deXiO=n, kai\ prose/CHeen *mou+sE=s to\ ai(=ma e)pi\ to\ TusiastE/rion ku/klO|.
Kpl:8:24 kai prosEgagen mo+ysEs tus hyius aarOn, kai epeTEken mo+ysEs apo tu haimatos epi tus lobus tOn OtOn tOn deXiOn kai epi ta akra tOn CHeirOn autOn tOn deXiOn kai epi ta akra tOn podOn autOn tOn deXiOn, kai proseCHeen mo+ysEs to haima epi to TysiastErion kyklO.
Kpl:8:24 C VBI_AAI3S N1M_NSM RA_APM N2_APM N_GSM C VAI_AAI3S N1M_NSM P RA_GSN N3M_GSN P RA_APM N2_APM RA_GPN N3T_GPN RA_GPN A1A_GPN C P RA_APN A1A_APN RA_GPF N3_GPF RD_GPM RA_GPF A1A_GPF C P RA_APN A1A_APN RA_GPM N3D_GPM RD_GPM RA_GPM A1A_GPM C V2I_IAI3S N1M_NSM RA_ASN N3M_ASN P RA_ASN N2N_ASN N2_DSM
Kpl:8:24 and also, even, namely to lead toward Moses the son Aaron and also, even, namely to place on Moses from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the ear the right and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the hand; worse he/she/it/same the right and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the furthest extent/apex the foot he/she/it/same the right and also, even, namely to pour-toward ('to pour' upon, onto, against {deluge}) Moses the blood upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in a circle
Kpl:8:24 and he/she/it-LEAD-ed-TOWARD Moses (nom) the (acc) sons (acc) Aaron (indecl) and he/she/it-PLACE ON-ed Moses (nom) away from (+gen) the (gen) blood (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) ears (gen) the (gen) right ([Adj] gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extents/apexes (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen) the (gen) right ([Adj] gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) furthest extents/apexes (nom|acc|voc) the (gen) feet (gen) them/same (gen) the (gen) right ([Adj] gen) and he/she/it-was-POUR-TOWARD-ing, he/she/it-POUR-TOWARD-ed Moses (nom) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) in a circle
Kpl:8:24 Kpl_8:24_1 Kpl_8:24_2 Kpl_8:24_3 Kpl_8:24_4 Kpl_8:24_5 Kpl_8:24_6 Kpl_8:24_7 Kpl_8:24_8 Kpl_8:24_9 Kpl_8:24_10 Kpl_8:24_11 Kpl_8:24_12 Kpl_8:24_13 Kpl_8:24_14 Kpl_8:24_15 Kpl_8:24_16 Kpl_8:24_17 Kpl_8:24_18 Kpl_8:24_19 Kpl_8:24_20 Kpl_8:24_21 Kpl_8:24_22 Kpl_8:24_23 Kpl_8:24_24 Kpl_8:24_25 Kpl_8:24_26 Kpl_8:24_27 Kpl_8:24_28 Kpl_8:24_29 Kpl_8:24_30 Kpl_8:24_31 Kpl_8:24_32 Kpl_8:24_33 Kpl_8:24_34 Kpl_8:24_35 Kpl_8:24_36 Kpl_8:24_37 Kpl_8:24_38 Kpl_8:24_39 Kpl_8:24_40 Kpl_8:24_41 Kpl_8:24_42 Kpl_8:24_43 Kpl_8:24_44 Kpl_8:24_45 Kpl_8:24_46
Kpl:8:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:25 καὶ ἔλαβεν τὸ στέαρ καὶ τὴν ὀσφὺν καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιόν·
Kpl:8:25 And from the basket of consecration, which was before the Lord, he also took one unleavened loaf, and one loaf made with oil, and one cake; and put them upon the fat, and the right shoulder: (Leviticus 8:25 Brenton)
Kpl:8:25 Potem wziął tłuszcz, ogon i cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach wraz z płatem tłuszczu, który okrywa wątrobę, a także obie nerki z ich tłuszczem i prawą łopatkę. (Kpł 8:25 BT_4)
Kpl:8:25 καὶ ἔλαβεν τὸ στέαρ καὶ τὴν ὀσφὺν καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῆς κοιλίας καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ’ αὐτῶν καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιόν·
Kpl:8:25 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] καί ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἧπαρ, ἥπατος, τό [LXX] καί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο νεφρός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν
Kpl:8:25 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Łój I też, nawet, mianowicie Polędwica I też, nawet, mianowicie Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym belly and also, even, namely liver and also, even, namely two mind and also, even, namely suet upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely arm right
Kpl:8:25 kai\ e)/laben to\ ste/ar kai\ tE\n o)sfu\n kai\ to\ ste/ar to\ e)pi\ tE=s koili/as kai\ to\n lobo\n tou= E(/patos kai\ tou\s du/o nefrou\s kai\ to\ ste/ar to\ e)p’ au)tO=n kai\ to\n braCHi/ona to\n deXio/n·
Kpl:8:25 kai elaben to stear kai tEn osfyn kai to stear to epi tEs koilias kai ton lobon tu hEpatos kai tus dyo nefrus kai to stear to ep’ autOn kai ton braCHiona ton deXion·
Kpl:8:25 C VBI_AAI3S RA_ASN N3T_ASN C RA_ASF N3U_ASF C RA_ASN N3T_ASN RA_ASN P RA_GSF N1A_GSF C RA_ASM N2_ASM RA_GSN N3T_GSN C RA_APM M N2_APM C RA_ASN N3T_ASN RA_ASN P RD_GPM C RA_ASM N3N_ASM RA_ASM A1A_ASM
Kpl:8:25 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the suet and also, even, namely the loin and also, even, namely the suet the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the belly and also, even, namely the ć the liver and also, even, namely the two mind and also, even, namely the suet the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the arm the right
Kpl:8:25 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) and the (acc) loin (acc) and the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) belly (gen), bellies (acc) and the (acc)   the (gen) liver (gen) and the (acc) two (nom, acc, gen) minds (acc) and the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) and the (acc) arm (acc) the (acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Kpl:8:25 Kpl_8:25_1 Kpl_8:25_2 Kpl_8:25_3 Kpl_8:25_4 Kpl_8:25_5 Kpl_8:25_6 Kpl_8:25_7 Kpl_8:25_8 Kpl_8:25_9 Kpl_8:25_10 Kpl_8:25_11 Kpl_8:25_12 Kpl_8:25_13 Kpl_8:25_14 Kpl_8:25_15 Kpl_8:25_16 Kpl_8:25_17 Kpl_8:25_18 Kpl_8:25_19 Kpl_8:25_20 Kpl_8:25_21 Kpl_8:25_22 Kpl_8:25_23 Kpl_8:25_24 Kpl_8:25_25 Kpl_8:25_26 Kpl_8:25_27 Kpl_8:25_28 Kpl_8:25_29 Kpl_8:25_30 Kpl_8:25_31 Kpl_8:25_32 Kpl_8:25_33 Kpl_8:25_34
Kpl:8:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:8:26 καὶ ἀπὸ τοῦ κανοῦ τῆς τελειώσεως τοῦ ὄντος ἔναντι κυρίου ἔλαβεν ἄρτον ἕνα ἄζυμον καὶ ἄρτον ἐξ ἐλαίου ἕνα καὶ λάγανον ἓν καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ στέαρ καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιόν·
Kpl:8:26 and put them all on the hands of Aaron, and upon the hands of his sons, and offered them up for a wave-offering before the Lord. (Leviticus 8:26 Brenton)
Kpl:8:26 Z kosza chlebów przaśnych, który stoi przed Panem, wziął jeden chleb przaśny, jeden placek przyrządzony z oliwą i jeden podpłomyk. Umieścił je na kawałkach tłuszczu i na prawej łopatce. (Kpł 8:26 BT_4)
Kpl:8:26 καὶ ἀπὸ τοῦ κανοῦ τῆς τελειώσεως τοῦ ὄντος ἔναντι κυρίου ἔλαβεν ἄρτον ἕνα ἄζυμον καὶ ἄρτον ἐξ ἐλαίου ἕνα καὶ λάγανον ἓν καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ στέαρ καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιόν·
Kpl:8:26 καί ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό τελείωσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἄ·ζυμος -ον καί ἄρτος, -ου, ὁ ἐκ ἔλαιον, -ου, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] καί ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν
Kpl:8:26 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing completion to be before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. one unleavened and also, even, namely bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. out of (+gen) ἐξ before vowels olive oil one and also, even, namely one and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) O