Kpl:27:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:27:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Leviticus 27:1 Brenton)
Kpl:27:1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: (Kpł 27:1 BT_4)
Kpl:27:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Kpl:27:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:27:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Kpl:27:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Kpl:27:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Kpl:27:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Kpl:27:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Kpl:27:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:27:1 Kpl_27:1_1 Kpl_27:1_2 Kpl_27:1_3 Kpl_27:1_4 Kpl_27:1_5 Kpl_27:1_6
Kpl:27:1 x x x x x x
Kpl:27:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Ὃς ἂν εὔξηται εὐχὴν ὥστε τιμὴν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τῷ κυρίῳ,
Kpl:27:2 Speak to the children of Israel, and thou shalt say to them, Whosoever shall vow a vow as the valuation of his soul for the Lord, (Leviticus 27:2 Brenton)
Kpl:27:2 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Jeżeli kto chce się uiścić ze ślubu, według twojej oceny dotyczącego jakiejś osoby wobec Pana, (Kpł 27:2 BT_4)
Kpl:27:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς Ὃς ἂν εὔξηται εὐχὴν ὥστε τιμὴν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τῷ κυρίῳ,
Kpl:27:2 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἄν εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) εὐχή, -ῆς, ἡ ὥστε τιμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:27:2 By mówić Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By modlić się się modl się się; czasami "ślub" Ślub Tak tamto Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:27:2 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl kai\ e)rei=s au)toi=s *(\os a)/n eu)/XEtai eu)CHE\n O(/ste timE\n tE=s PSuCHE=s au)tou= tO=| kuri/O|,
Kpl:27:2 lalEson tois hyiois israEl kai ereis autois os an euXEtai euCHEn hOste timEn tEs PSyCHEs autu tO kyriO,
Kpl:27:2 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF2_FAI2S RD_DPM RR_NSM x VA_AMS3S N1_ASF C N1_ASF RA_GSF N1_GSF RD_GSM RA_DSM N2_DSM
Kpl:27:2 to speak the son Israel and also, even, namely strife; to say/tell he/she/it/same who/whom/which ever (if ever) to pray pray; sometimes "vow" vow so that honor honor, esteem, worship; of things: worth, value the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:27:2 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL them/same (dat) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-PRAY-ed vow (acc) so that honor (acc) the (gen) life (gen) him/it/same (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:27:2 Kpl_27:2_1 Kpl_27:2_2 Kpl_27:2_3 Kpl_27:2_4 Kpl_27:2_5 Kpl_27:2_6 Kpl_27:2_7 Kpl_27:2_8 Kpl_27:2_9 Kpl_27:2_10 Kpl_27:2_11 Kpl_27:2_12 Kpl_27:2_13 Kpl_27:2_14 Kpl_27:2_15 Kpl_27:2_16 Kpl_27:2_17 Kpl_27:2_18
Kpl:27:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:3 ἔσται ἡ τιμὴ τοῦ ἄρσενος ἀπὸ εἰκοσαετοῦς ἕως ἑξηκονταετοῦς, ἔσται αὐτοῦ ἡ τιμὴ πεντήκοντα δίδραχμα ἀργυρίου τῷ σταθμῷ τῷ ἁγίῳ,
Kpl:27:3 the valuation of a male from twenty years old to sixty years old shall be his valuation shall be fifty didrachms of silver by the standard of the sanctuary. (Leviticus 27:3 Brenton)
Kpl:27:3 tak będziesz oceniał: jeżeli chodzi o mężczyznę w wieku od dwudziestu do sześćdziesięciu lat, to będzie on oceniony na pięćdziesiąt syklów srebra według wagi przybytku. (Kpł 27:3 BT_4)
Kpl:27:3 ἔσται τιμὴ τοῦ ἄρσενος ἀπὸ εἰκοσαετοῦς ἕως ἑξηκονταετοῦς, ἔσται αὐτοῦ τιμὴ πεντήκοντα δίδραχμα ἀργυρίου τῷ σταθμῷ τῷ ἁγίῳ,
Kpl:27:3 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ πεντή·κοντα δί·δραχμον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Kpl:27:3 By być Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Męski Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj By być On/ona/to/to samo Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Pięćdziesiąt Podwójna drachma Kawałek srebra Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Kpl:27:3 e)/stai E( timE\ tou= a)/rsenos a)po\ ei)kosaetou=s e(/Os e(XEkontaetou=s, e)/stai au)tou= E( timE\ pentE/konta di/draCHma a)rguri/ou tO=| staTmO=| tO=| a(gi/O|,
Kpl:27:3 estai hE timE tu arsenos apo eikosaetus heOs heXEkontaetus, estai autu hE timE pentEkonta didraCHma argyriu tO staTmO tO hagiO,
Kpl:27:3 VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RA_GSM A3_GSM P A3H_GSM P A3_GSM VF_FMI3S RD_GSM RA_NSF N1_NSF M N2N_NPN N2N_GSN RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1A_DSM
Kpl:27:3 to be the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value the male from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn ć to be he/she/it/same the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value fifty double drachma piece of silver the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Kpl:27:3 he/she/it-will-be the (nom) honor (nom|voc) the (gen) male ([Adj] gen) away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   he/she/it-will-be him/it/same (gen) the (nom) honor (nom|voc) fifty double drachmas (nom|acc|voc) piece of silver (gen) the (dat)   the (dat) holy ([Adj] dat)
Kpl:27:3 Kpl_27:3_1 Kpl_27:3_2 Kpl_27:3_3 Kpl_27:3_4 Kpl_27:3_5 Kpl_27:3_6 Kpl_27:3_7 Kpl_27:3_8 Kpl_27:3_9 Kpl_27:3_10 Kpl_27:3_11 Kpl_27:3_12 Kpl_27:3_13 Kpl_27:3_14 Kpl_27:3_15 Kpl_27:3_16 Kpl_27:3_17 Kpl_27:3_18 Kpl_27:3_19 Kpl_27:3_20
Kpl:27:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:4 τῆς δὲ θηλείας ἔσται ἡ συντίμησις τριάκοντα δίδραχμα.
Kpl:27:4 And the valuation of a female shall be thirty didrachms. (Leviticus 27:4 Brenton)
Kpl:27:4 Jeżeli chodzi o kobietę, to będzie ona oceniona na trzydzieści syklów. (Kpł 27:4 BT_4)
Kpl:27:4 τῆς δὲ θηλείας ἔσται συντίμησις τριάκοντα δίδραχμα.
Kpl:27:4 ὁ ἡ τό δέ θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   τριά·κοντα δί·δραχμον, -ου, τό
Kpl:27:4 zaś Płci żeńskiej By być Trzydzieści Podwójny drachmy
Kpl:27:4 tE=s de\ TElei/as e)/stai E( sunti/mEsis tria/konta di/draCHma.
Kpl:27:4 tEs de TEleias estai hE syntimEsis triakonta didraCHma.
Kpl:27:4 RA_GSF x A3U_GSF VF_FMI3S RA_NSF N3I_NSF M N2N_NPN
Kpl:27:4 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] female to be the ć thirty double drachma
Kpl:27:4 the (gen) Yet female ([Adj] acc, gen) he/she/it-will-be the (nom)   thirty double drachmas (nom|acc|voc)
Kpl:27:4 Kpl_27:4_1 Kpl_27:4_2 Kpl_27:4_3 Kpl_27:4_4 Kpl_27:4_5 Kpl_27:4_6 Kpl_27:4_7 Kpl_27:4_8
Kpl:27:4 x x x x x x x x
Kpl:27:5 ἐὰν δὲ ἀπὸ πενταετοῦς ἕως εἴκοσι ἐτῶν, ἔσται ἡ τιμὴ τοῦ ἄρσενος εἴκοσι δίδραχμα, τῆς δὲ θηλείας δέκα δίδραχμα.
Kpl:27:5 And if it be from five years old to twenty, the valuation of a male shall be twenty didrachms, and of a female ten didrachms. (Leviticus 27:5 Brenton)
Kpl:27:5 Jeżeli chodzi o młodzież w wieku od pięciu do dwudziestu lat, to chłopiec będzie oceniony na dwadzieścia syklów, a dziewczyna na dziesięć syklów. (Kpł 27:5 BT_4)
Kpl:27:5 ἐὰν δὲ ἀπὸ πενταετοῦς ἕως εἴκοσι ἐτῶν, ἔσται τιμὴ τοῦ ἄρσενος εἴκοσι δίδραχμα, τῆς δὲ θηλείας δέκα δίδραχμα.
Kpl:27:5 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἔτο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι δί·δραχμον, -ου, τό ὁ ἡ τό δέ θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως δέκα δί·δραχμον, -ου, τό
Kpl:27:5 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Ikona; dwadzieścia Rok By być Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Męski Ikona; dwadzieścia Podwójna drachma zaś Płci żeńskiej Dziesięć Podwójna drachma
Kpl:27:5 e)a\n de\ a)po\ pentaetou=s e(/Os ei)/kosi e)tO=n, e)/stai E( timE\ tou= a)/rsenos ei)/kosi di/draCHma, tE=s de\ TElei/as de/ka di/draCHma.
Kpl:27:5 ean de apo pentaetus heOs eikosi etOn, estai hE timE tu arsenos eikosi didraCHma, tEs de TEleias deka didraCHma.
Kpl:27:5 C x P A3_GSM P M N3E_GPN VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RA_GSM A3_GSM M N2N_NPN RA_GSF x A3U_GSF M N2N_NPN
Kpl:27:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn icon; twenty year to be the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value the male icon; twenty double drachma the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] female ten double drachma
Kpl:27:5 if-ever Yet away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) icons (dat); twenty years (gen) he/she/it-will-be the (nom) honor (nom|voc) the (gen) male ([Adj] gen) icons (dat); twenty double drachmas (nom|acc|voc) the (gen) Yet female ([Adj] acc, gen) ten double drachmas (nom|acc|voc)
Kpl:27:5 Kpl_27:5_1 Kpl_27:5_2 Kpl_27:5_3 Kpl_27:5_4 Kpl_27:5_5 Kpl_27:5_6 Kpl_27:5_7 Kpl_27:5_8 Kpl_27:5_9 Kpl_27:5_10 Kpl_27:5_11 Kpl_27:5_12 Kpl_27:5_13 Kpl_27:5_14 Kpl_27:5_15 Kpl_27:5_16 Kpl_27:5_17 Kpl_27:5_18 Kpl_27:5_19
Kpl:27:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:6 ἀπὸ δὲ μηνιαίου ἕως πενταετοῦς ἔσται ἡ τιμὴ τοῦ ἄρσενος πέντε δίδραχμα ἀργυρίου, τῆς δὲ θηλείας τρία δίδραχμα.
Kpl:27:6 And from a month old to five years old, the valuation of a male shall be five didrachms, and of a female, three didrachms of silver. (Leviticus 27:6 Brenton)
Kpl:27:6 Jeżeli chodzi o dzieci w wieku od jednego miesiąca do pięciu lat, to chłopiec będzie oceniony na pięć syklów srebra, a dziewczynka na trzy sykle srebra. (Kpł 27:6 BT_4)
Kpl:27:6 ἀπὸ δὲ μηνιαίου ἕως πενταετοῦς ἔσται τιμὴ τοῦ ἄρσενος πέντε δίδραχμα ἀργυρίου, τῆς δὲ θηλείας τρία δίδραχμα.
Kpl:27:6 ἀπό δέ μηνιαῖος -αία -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος πέντε δί·δραχμον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό δέ θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν δί·δραχμον, -ου, τό
Kpl:27:6 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Miesięcznie Aż; świtaj By być Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Męski Pięć Podwójna drachma Kawałek srebra zaś Płci żeńskiej Trzy Podwójna drachma
Kpl:27:6 a)po\ de\ mEniai/ou e(/Os pentaetou=s e)/stai E( timE\ tou= a)/rsenos pe/nte di/draCHma a)rguri/ou, tE=s de\ TElei/as tri/a di/draCHma.
Kpl:27:6 apo de mEniaiu heOs pentaetus estai hE timE tu arsenos pente didraCHma argyriu, tEs de TEleias tria didraCHma.
Kpl:27:6 P x A1A_GSM P A3_GSM VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF RA_GSM A3_GSM M N2N_NPN N2N_GSN RA_GSF x A3U_GSF A3_NPN N2N_NPN
Kpl:27:6 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] monthly until; dawn ć to be the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value the male five double drachma piece of silver the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] female three double drachma
Kpl:27:6 away from (+gen) Yet monthly ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   he/she/it-will-be the (nom) honor (nom|voc) the (gen) male ([Adj] gen) five double drachmas (nom|acc|voc) piece of silver (gen) the (gen) Yet female ([Adj] acc, gen) three (nom|acc) double drachmas (nom|acc|voc)
Kpl:27:6 Kpl_27:6_1 Kpl_27:6_2 Kpl_27:6_3 Kpl_27:6_4 Kpl_27:6_5 Kpl_27:6_6 Kpl_27:6_7 Kpl_27:6_8 Kpl_27:6_9 Kpl_27:6_10 Kpl_27:6_11 Kpl_27:6_12 Kpl_27:6_13 Kpl_27:6_14 Kpl_27:6_15 Kpl_27:6_16 Kpl_27:6_17 Kpl_27:6_18
Kpl:27:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:7 ἐὰν δὲ ἀπὸ ἑξηκονταετῶν καὶ ἐπάνω, ἐὰν μὲν ἄρσεν ᾖ, ἔσται ἡ τιμὴ πεντεκαίδεκα δίδραχμα ἀργυρίου, ἐὰν δὲ θήλεια, δέκα δίδραχμα.
Kpl:27:7 And if from sixty year old and upward, if it be a male, his valuation shall be fifteen didrachms of silver, and if a female, ten didrachms. (Leviticus 27:7 Brenton)
Kpl:27:7 Jeżeli chodzi o ludzi starszych w wieku od sześćdziesięciu lat wzwyż, to mężczyzna będzie oceniony na piętnaście syklów, a kobieta na dziesięć syklów. (Kpł 27:7 BT_4)
Kpl:27:7 ἐὰν δὲ ἀπὸ ἑξηκονταετῶν καὶ ἐπάνω, ἐὰν μὲν ἄρσεν ᾖ, ἔσται τιμὴ πεντεκαίδεκα δίδραχμα ἀργυρίου, ἐὰν δὲ θήλεια, δέκα δίδραχμα.
Kpl:27:7 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπό   καί ἐπ·άνω ἐάν (εἰ ἄν) μέν ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ δεκα·πέντε/πεντε·καί·δεκα δί·δραχμον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐάν (εἰ ἄν) δέ θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως δέκα δί·δραχμον, -ου, τό
Kpl:27:7 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Męski By być By być Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Piętnaście Podwójna drachma Kawałek srebra Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Płci żeńskiej Dziesięć Podwójna drachma
Kpl:27:7 e)a\n de\ a)po\ e(XEkontaetO=n kai\ e)pa/nO, e)a\n me\n a)/rsen E)=|, e)/stai E( timE\ pentekai/deka di/draCHma a)rguri/ou, e)a\n de\ TE/leia, de/ka di/draCHma.
Kpl:27:7 ean de apo heXEkontaetOn kai epanO, ean men arsen E, estai hE timE pentekaideka didraCHma argyriu, ean de TEleia, deka didraCHma.
Kpl:27:7 C x P A3_GPM C D C x A3_NSN V9_PAS3S VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF M N2N_NPN N2N_GSN C x A3U_NSF M N2N_NPN
Kpl:27:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upper before, overhead if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] indeed (yet, certainly, surely) male to be to be the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value fifteen double drachma piece of silver if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] female ten double drachma
Kpl:27:7 if-ever Yet away from (+gen)   and upper if-ever indeed male ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-should-be he/she/it-will-be the (nom) honor (nom|voc) fifteen double drachmas (nom|acc|voc) piece of silver (gen) if-ever Yet female ([Adj] nom|voc) ten double drachmas (nom|acc|voc)
Kpl:27:7 Kpl_27:7_1 Kpl_27:7_2 Kpl_27:7_3 Kpl_27:7_4 Kpl_27:7_5 Kpl_27:7_6 Kpl_27:7_7 Kpl_27:7_8 Kpl_27:7_9 Kpl_27:7_10 Kpl_27:7_11 Kpl_27:7_12 Kpl_27:7_13 Kpl_27:7_14 Kpl_27:7_15 Kpl_27:7_16 Kpl_27:7_17 Kpl_27:7_18 Kpl_27:7_19 Kpl_27:7_20 Kpl_27:7_21
Kpl:27:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:8 ἐὰν δὲ ταπεινὸς ᾖ τῇ τιμῇ, στήσεται ἐναντίον τοῦ ἱερέως, καὶ τιμήσεται αὐτὸν ὁ ἱερεύς· καθάπερ ἰσχύει ἡ χεὶρ τοῦ εὐξαμένου, τιμήσεται αὐτὸν ὁ ἱερεύς.
Kpl:27:8 And if the man be too poor for the valuation, he shall stand before the priest; and the priest shall value him: according to what the man who has vowed can afford, the priest shall value him. (Leviticus 27:8 Brenton)
Kpl:27:8 Jeżeli jednak ktoś jest tak ubogi, że nie może spłacić według twego oszacowania, to postawi osobę ślubowaną przed kapłanem, a ten ją oszacuje. Według możności tego, który ślubował, kapłan ją oszacuje. (Kpł 27:8 BT_4)
Kpl:27:8 ἐὰν δὲ ταπεινὸς τῇ τιμῇ, στήσεται ἐναντίον τοῦ ἱερέως, καὶ τιμήσεται αὐτὸν ἱερεύς· καθάπερ ἰσχύει χεὶρ τοῦ εὐξαμένου, τιμήσεται αὐτὸν ἱερεύς.
Kpl:27:8 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ταπεινός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καθάπερ ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -) τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Kpl:27:8 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj By być Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość By powodować stać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Duchowny I też, nawet, mianowicie By zaszczycać On/ona/to/to samo Duchowny Nawet jak By mieć siła Ręka By modlić się się modl się się; czasami "ślub" By zaszczycać On/ona/to/to samo Duchowny
Kpl:27:8 e)a\n de\ tapeino\s E)=| tE=| timE=|, stE/setai e)nanti/on tou= i(ere/Os, kai\ timE/setai au)to\n o( i(ereu/s· kaTa/per i)sCHu/ei E( CHei\r tou= eu)Xame/nou, timE/setai au)to\n o( i(ereu/s.
Kpl:27:8 ean de tapeinos E tE timE, stEsetai enantion tu hiereOs, kai timEsetai auton ho hiereus· kaTaper isCHyei hE CHeir tu euXamenu, timEsetai auton ho hiereus.
Kpl:27:8 C x A1_NSM V9_PAS3S RA_DSF N1_DSF VF_FMI3S P RA_GSM N3V_GSM C VF_FMI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM D V1_PAI3S RA_NSF N3_NSF RA_GSM VA_AMPGSM VF_FMI3S RD_ASM RA_NSM N3V_NSM
Kpl:27:8 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate to be the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value to cause to stand in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the priest and also, even, namely to honor he/she/it/same the priest even as to have strength the hand the to pray pray; sometimes "vow" to honor he/she/it/same the priest
Kpl:27:8 if-ever Yet poor ([Adj] nom) he/she/it-should-be the (dat) honor (dat) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) priest (gen) and he/she/it-will-be-HONOR-ed him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) even as he/she/it-is-HAVE-ing-STRENGTH, you(sg)-are-being-HAVE-ed-STRENGTH (classical) the (nom) hand (nom|voc) the (gen) upon being-PRAY-ed (gen) he/she/it-will-be-HONOR-ed him/it/same (acc) the (nom) priest (nom)
Kpl:27:8 Kpl_27:8_1 Kpl_27:8_2 Kpl_27:8_3 Kpl_27:8_4 Kpl_27:8_5 Kpl_27:8_6 Kpl_27:8_7 Kpl_27:8_8 Kpl_27:8_9 Kpl_27:8_10 Kpl_27:8_11 Kpl_27:8_12 Kpl_27:8_13 Kpl_27:8_14 Kpl_27:8_15 Kpl_27:8_16 Kpl_27:8_17 Kpl_27:8_18 Kpl_27:8_19 Kpl_27:8_20 Kpl_27:8_21 Kpl_27:8_22 Kpl_27:8_23 Kpl_27:8_24 Kpl_27:8_25
Kpl:27:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:9 Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν κτηνῶν τῶν προσφερομένων ἀπ’ αὐτῶν δῶρον τῷ κυρίῳ, ὃς ἂν δῷ ἀπὸ τούτων τῷ κυρίῳ, ἔσται ἅγιον.
Kpl:27:9 And if it be from the cattle that are offered as a gift to the Lord, whoever shall offer one of these to the Lord, it shall be holy. (Leviticus 27:9 Brenton)
Kpl:27:9 Jeżeli chodzi o bydlęta, które są składane w darze dla Pana, to wszystko z nich, co jest złożone w darze dla Pana, będzie rzeczą świętą. (Kpł 27:9 BT_4)
Kpl:27:9 Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν κτηνῶν τῶν προσφερομένων ἀπ’ αὐτῶν δῶρον τῷ κυρίῳ, ὃς ἂν δῷ ἀπὸ τούτων τῷ κυρίῳ, ἔσται ἅγιον.
Kpl:27:9 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπό ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ ἄν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀπό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Kpl:27:9 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zwierzęcy (zwierzę) By przedstawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dar Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Kpl:27:9 *)ea\n de\ a)po\ tO=n ktEnO=n tO=n prosferome/nOn a)p’ au)tO=n dO=ron tO=| kuri/O|, o(\s a)/n dO=| a)po\ tou/tOn tO=| kuri/O|, e)/stai a(/gion.
Kpl:27:9 ean de apo tOn ktEnOn tOn prosferomenOn ap’ autOn dOron tO kyriO, hos an dO apo tutOn tO kyriO, estai hagion.
Kpl:27:9 C x P RA_GPN N3E_GPN RA_GPN V1_PMPGPN P RD_GPN N2N_NSN RA_DSM N2_DSM RR_NSM x VO_AAS3S P RD_GPN RA_DSM N2_DSM VF_FMI3S A1A_NSN
Kpl:27:9 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Animal (beast) the to present from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same gift the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which ever (if ever) to give from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Kpl:27:9 if-ever Yet away from (+gen) the (gen) Animals (gen) the (gen) while being-PRESENT-ed (gen) away from (+gen) them/same (gen) gift (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed away from (+gen) these (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) he/she/it-will-be holy ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Kpl:27:9 Kpl_27:9_1 Kpl_27:9_2 Kpl_27:9_3 Kpl_27:9_4 Kpl_27:9_5 Kpl_27:9_6 Kpl_27:9_7 Kpl_27:9_8 Kpl_27:9_9 Kpl_27:9_10 Kpl_27:9_11 Kpl_27:9_12 Kpl_27:9_13 Kpl_27:9_14 Kpl_27:9_15 Kpl_27:9_16 Kpl_27:9_17 Kpl_27:9_18 Kpl_27:9_19 Kpl_27:9_20 Kpl_27:9_21
Kpl:27:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:10 οὐκ ἀλλάξει αὐτὸ καλὸν πονηρῷ οὐδὲ πονηρὸν καλῷ· ἐὰν δὲ ἀλλάσσων ἀλλάξῃ αὐτὸ κτῆνος κτήνει, ἔσται αὐτὸ καὶ τὸ ἄλλαγμα ἅγια.
Kpl:27:10 He shall not change it, a good for a bad, or a bad for a good; and if he do at all change it, a beast for a beast, it and the substitute shall be holy. (Leviticus 27:10 Brenton)
Kpl:27:10 Nie wolno ich zamieniać, nie wolno ich zastępować innym bydlęciem, ani lepszego gorszym, ani gorszego lepszym. Jeżeli zaś kto zechce taką zamianę uczynić, to jedno i drugie bydlę będzie rzeczą świętą. (Kpł 27:10 BT_4)
Kpl:27:10 οὐκ ἀλλάξει αὐτὸ καλὸν πονηρῷ οὐδὲ πονηρὸν καλῷ· ἐὰν δὲ ἀλλάσσων ἀλλάξῃ αὐτὸ κτῆνος κτήνει, ἔσται αὐτὸ καὶ τὸ ἄλλαγμα ἅγια.
Kpl:27:10 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) πονηρός -ά -όν οὐδέ (οὐ δέ) πονηρός -ά -όν καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κτῆνο·ς, -ους, τό κτῆνο·ς, -ους, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Kpl:27:10 ??? Przed przydechem mocnym By zmieniać się/zmieniaj się On/ona/to/to samo W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By zmieniać się/zmieniaj się By zmieniać się/zmieniaj się On/ona/to/to samo Zwierzęcy (zwierzę) Zwierzęcy (zwierzę) By być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Kpl:27:10 ou)k a)lla/Xei au)to\ kalo\n ponErO=| ou)de\ ponEro\n kalO=|· e)a\n de\ a)lla/ssOn a)lla/XE| au)to\ ktE=nos ktE/nei, e)/stai au)to\ kai\ to\ a)/llagma a(/gia.
Kpl:27:10 uk allaXei auto kalon ponErO ude ponEron kalO· ean de allassOn allaXE auto ktEnos ktEnei, estai auto kai to allagma hagia.
Kpl:27:10 D VF_FAI3S RD_ASN A1_ASN A1A_DSN C A1A_ASN A1_DSN C x V1_PAPNSM VA_AAS3S RD_ASN N3E_ASN N3E_DSN VF_FMI3S RD_NSN C RA_NSN N3M_NSN A1A_NPN
Kpl:27:10 οὐχ before rough breathing to change/alter he/she/it/same right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to change/alter to change/alter he/she/it/same Animal (beast) Animal (beast) to be he/she/it/same and also, even, namely the ć dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Kpl:27:10 not he/she/it-will-CHANGE/ALTER, you(sg)-will-be-CHANGE/ALTER-ed (classical) it/same (nom|acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) wicked ([Adj] dat) neither/nor wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) right ([Adj] dat) if-ever Yet while CHANGE/ALTER-ing (nom) you(sg)-will-be-CHANGE/ALTER-ed, he/she/it-should-CHANGE/ALTER, you(sg)-should-be-CHANGE/ALTER-ed it/same (nom|acc) Animal (nom|acc|voc) Animal (dat) he/she/it-will-be it/same (nom|acc) and the (nom|acc)   holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Kpl:27:10 Kpl_27:10_1 Kpl_27:10_2 Kpl_27:10_3 Kpl_27:10_4 Kpl_27:10_5 Kpl_27:10_6 Kpl_27:10_7 Kpl_27:10_8 Kpl_27:10_9 Kpl_27:10_10 Kpl_27:10_11 Kpl_27:10_12 Kpl_27:10_13 Kpl_27:10_14 Kpl_27:10_15 Kpl_27:10_16 Kpl_27:10_17 Kpl_27:10_18 Kpl_27:10_19 Kpl_27:10_20 Kpl_27:10_21
Kpl:27:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:11 ἐὰν δὲ πᾶν κτῆνος ἀκάθαρτον, ἀφ’ ὧν οὐ προσφέρεται ἀπ’ αὐτῶν δῶρον τῷ κυρίῳ, στήσει τὸ κτῆνος ἔναντι τοῦ ἱερέως,
Kpl:27:11 And if it be any unclean beast, of which none are offered as a gift to the Lord, he shall set the beast before the priest. (Leviticus 27:11 Brenton)
Kpl:27:11 Jeżeli chodzi o bydlę nieczyste, takie, które nie bywa składane w darze dla Pana, to postawią to bydlę przed kapłanem, (Kpł 27:11 BT_4)
Kpl:27:11 ἐὰν δὲ πᾶν κτῆνος ἀκάθαρτον, ἀφ’ ὧν οὐ προσφέρεται ἀπ’ αὐτῶν δῶρον τῷ κυρίῳ, στήσει τὸ κτῆνος ἔναντι τοῦ ἱερέως,
Kpl:27:11 ἐάν (εἰ ἄν) δέ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κτῆνο·ς, -ους, τό ἀ·κάθαρτος -ον ἀπό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ἔν·αντι ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ
Kpl:27:11 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzęcy (zwierzę) Nieczysty (nieczysty) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By przedstawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dar Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By powodować stać Zwierzęcy (zwierzę) Przedtem (+informacja) Duchowny
Kpl:27:11 e)a\n de\ pa=n ktE=nos a)ka/Tarton, a)f’ O(=n ou) prosfe/retai a)p’ au)tO=n dO=ron tO=| kuri/O|, stE/sei to\ ktE=nos e)/nanti tou= i(ere/Os,
Kpl:27:11 ean de pan ktEnos akaTarton, af’ hOn u prosferetai ap’ autOn dOron tO kyriO, stEsei to ktEnos enanti tu hiereOs,
Kpl:27:11 C x A3_NSN N3E_NSN A1B_NSN P RR_GPN D V1_PPI3S P RD_GPN N2N_NSN RA_DSM N2_DSM VF_FAI3S RA_NSN N3E_NSN P RA_GSM N3V_GSM
Kpl:27:11 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] every all, each, every, the whole of Animal (beast) unclean (impure) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which οὐχ before rough breathing to present from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same gift the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cause to stand the Animal (beast) before (+gen) the priest
Kpl:27:11 if-ever Yet every (nom|acc|voc) Animal (nom|acc|voc) unclean ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) who/whom/which (gen) not he/she/it-is-being-PRESENT-ed away from (+gen) them/same (gen) gift (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) he/she/it-will-CAUSE-TO-STand, you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand (classical) the (nom|acc) Animal (nom|acc|voc) before (+gen) the (gen) priest (gen)
Kpl:27:11 Kpl_27:11_1 Kpl_27:11_2 Kpl_27:11_3 Kpl_27:11_4 Kpl_27:11_5 Kpl_27:11_6 Kpl_27:11_7 Kpl_27:11_8 Kpl_27:11_9 Kpl_27:11_10 Kpl_27:11_11 Kpl_27:11_12 Kpl_27:11_13 Kpl_27:11_14 Kpl_27:11_15 Kpl_27:11_16 Kpl_27:11_17 Kpl_27:11_18 Kpl_27:11_19 Kpl_27:11_20
Kpl:27:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:12 καὶ τιμήσεται αὐτὸ ὁ ἱερεὺς ἀνὰ μέσον καλοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πονηροῦ, καὶ καθότι ἂν τιμήσεται ὁ ἱερεύς, οὕτως στήσεται.
Kpl:27:12 And the priest shall make a valuation between the good and the bad, and accordingly as the priest shall value it, so shall it stand. (Leviticus 27:12 Brenton)
Kpl:27:12 a kapłan je oszacuje według tego, czy będzie dobre, czy marne. Taka będzie jego wartość, jak oszacuje je kapłan. (Kpł 27:12 BT_4)
Kpl:27:12 καὶ τιμήσεται αὐτὸ ἱερεὺς ἀνὰ μέσον καλοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πονηροῦ, καὶ καθότι ἂν τιμήσεται ἱερεύς, οὕτως στήσεται.
Kpl:27:12 καί τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀνά μέσος -η -ον καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί ἀνά μέσος -η -ον πονηρός -ά -όν καί καθότι ἄν τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ οὕτως/οὕτω ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Kpl:27:12 I też, nawet, mianowicie By zaszczycać On/ona/to/to samo Duchowny W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).; by nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie Jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zaszczycać Duchowny thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By powodować stać
Kpl:27:12 kai\ timE/setai au)to\ o( i(ereu\s a)na\ me/son kalou= kai\ a)na\ me/son ponErou=, kai\ kaTo/ti a)/n timE/setai o( i(ereu/s, ou(/tOs stE/setai.
Kpl:27:12 kai timEsetai auto ho hiereus ana meson kalu kai ana meson ponEru, kai kaToti an timEsetai ho hiereus, hutOs stEsetai.
Kpl:27:12 C VF_FMI3S RD_ASN RA_NSM N3V_NSM P A1_ASN A1_GSN C P A1_ASN A1A_GSN C D x VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM D VF_FMI3S
Kpl:27:12 and also, even, namely to honor he/she/it/same the priest up/each/by (+acc) middle right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call and also, even, namely up/each/by (+acc) middle wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely as ever (if ever) to honor the priest thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to cause to stand
Kpl:27:12 and he/she/it-will-be-HONOR-ed it/same (nom|acc) the (nom) priest (nom) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) right ([Adj] gen); be-you(sg)-being-CALL-ed! and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) wicked ([Adj] gen) and as ever he/she/it-will-be-HONOR-ed the (nom) priest (nom) thusly/like this he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand
Kpl:27:12 Kpl_27:12_1 Kpl_27:12_2 Kpl_27:12_3 Kpl_27:12_4 Kpl_27:12_5 Kpl_27:12_6 Kpl_27:12_7 Kpl_27:12_8 Kpl_27:12_9 Kpl_27:12_10 Kpl_27:12_11 Kpl_27:12_12 Kpl_27:12_13 Kpl_27:12_14 Kpl_27:12_15 Kpl_27:12_16 Kpl_27:12_17 Kpl_27:12_18 Kpl_27:12_19 Kpl_27:12_20
Kpl:27:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:13 ἐὰν δὲ λυτρούμενος λυτρώσηται αὐτό, προσθήσει τὸ ἐπίπεμπτον πρὸς τὴν τιμὴν αὐτοῦ.
Kpl:27:13 And if the worshipper will at all redeem it, he shall add the fifth part to its value. (Leviticus 27:13 Brenton)
Kpl:27:13 Jeżeli ofiarodawca chce je wykupić, to doda piątą część do jego oszacowania. (Kpł 27:13 BT_4)
Kpl:27:13 ἐὰν δὲ λυτρούμενος λυτρώσηται αὐτό, προσθήσει τὸ ἐπίπεμπτον πρὸς τὴν τιμὴν αὐτοῦ.
Kpl:27:13 ἐάν (εἰ ἄν) δέ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό   πρός ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:27:13 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu On/ona/to/to samo By dodawać do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość On/ona/to/to samo
Kpl:27:13 e)a\n de\ lutrou/menos lutrO/sEtai au)to/, prosTE/sei to\ e)pi/pempton pro\s tE\n timE\n au)tou=.
Kpl:27:13 ean de lytrumenos lytrOsEtai auto, prosTEsei to epipempton pros tEn timEn autu.
Kpl:27:13 C x V4_PMPNSM VA_AMS3S RD_ASN VF_FAI3S RA_ASN A1B_ASN P RA_ASF N1_ASF RD_GSN
Kpl:27:13 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to redeem to be released, upon payment of ransom to redeem to be released, upon payment of ransom he/she/it/same to add to the ć toward (+acc,+gen,+dat) the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value he/she/it/same
Kpl:27:13 if-ever Yet while being-REDEEM-ed (nom) he/she/it-should-be-REDEEM-ed it/same (nom|acc) he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) the (nom|acc)   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) honor (acc) him/it/same (gen)
Kpl:27:13 Kpl_27:13_1 Kpl_27:13_2 Kpl_27:13_3 Kpl_27:13_4 Kpl_27:13_5 Kpl_27:13_6 Kpl_27:13_7 Kpl_27:13_8 Kpl_27:13_9 Kpl_27:13_10 Kpl_27:13_11 Kpl_27:13_12
Kpl:27:13 x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:14 καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν ἁγιάσῃ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἁγίαν τῷ κυρίῳ, καὶ τιμήσεται αὐτὴν ὁ ἱερεὺς ἀνὰ μέσον καλῆς καὶ ἀνὰ μέσον πονηρᾶς· ὡς ἂν τιμήσεται αὐτὴν ὁ ἱερεύς, οὕτως σταθήσεται.
Kpl:27:14 And whatsoever man shall consecrate his house as holy to the Lord, the priest shall make a valuation of it between the good and the bad: as the priest shall value it, so shall it stand. (Leviticus 27:14 Brenton)
Kpl:27:14 Jeżeli kto poświęci swój dom dla Pana jako rzecz świętą, to kapłan oszacuje ten dom według tego, czy jest dobry, czy marny. Jak kapłan go oszacuje, taka będzie jego wartość. (Kpł 27:14 BT_4)
Kpl:27:14 Καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν ἁγιάσῃ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἁγίαν τῷ κυρίῳ, καὶ τιμήσεται αὐτὴν ἱερεὺς ἀνὰ μέσον καλῆς καὶ ἀνὰ μέσον πονηρᾶς· ὡς ἂν τιμήσεται αὐτὴν ἱερεύς, οὕτως σταθήσεται.
Kpl:27:14 καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀνά μέσος -η -ον καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) καί ἀνά μέσος -η -ον πονηρός -ά -όν ὡς ἄν τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ οὕτως/οὕτω ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Kpl:27:14 I też, nawet, mianowicie Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Dom On/ona/to/to samo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zaszczycać On/ona/to/to samo Duchowny W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zaszczycać On/ona/to/to samo Duchowny thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By powodować stać
Kpl:27:14 *kai\ a)/nTrOpos, o(\s a)/n a(gia/sE| tE\n oi)ki/an au)tou= a(gi/an tO=| kuri/O|, kai\ timE/setai au)tE\n o( i(ereu\s a)na\ me/son kalE=s kai\ a)na\ me/son ponEra=s· O(s a)/n timE/setai au)tE\n o( i(ereu/s, ou(/tOs staTE/setai.
Kpl:27:14 kai anTrOpos, hos an hagiasE tEn oikian autu hagian tO kyriO, kai timEsetai autEn ho hiereus ana meson kalEs kai ana meson ponEras· hOs an timEsetai autEn ho hiereus, hutOs staTEsetai.
Kpl:27:14 C N2_NSM RR_NSM x VA_AAS3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM A1A_ASF RA_DSM N2_DSM C VF_FMI3S RD_ASF RA_NSM N3V_NSM P A1_ASN A1_GSF C P A1_ASN A1A_GSF C x VF_FMI3S RD_ASF RA_NSM N3V_NSM D VC_FPI3S
Kpl:27:14 and also, even, namely human who/whom/which ever (if ever) to consecrate sanctify, hallow, become holy the house he/she/it/same dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to honor he/she/it/same the priest up/each/by (+acc) middle right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). and also, even, namely up/each/by (+acc) middle wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος as/like ever (if ever) to honor he/she/it/same the priest thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to cause to stand
Kpl:27:14 and human (nom) who/whom/which (nom) ever you(sg)-will-be-CONSECRATE-ed, he/she/it-should-CONSECRATE, you(sg)-should-be-CONSECRATE-ed the (acc) house (acc) him/it/same (gen) holy ([Adj] acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-will-be-HONOR-ed her/it/same (acc) the (nom) priest (nom) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) right ([Adj] gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) wicked ([Adj] acc, gen) as/like ever he/she/it-will-be-HONOR-ed her/it/same (acc) the (nom) priest (nom) thusly/like this he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand
Kpl:27:14 Kpl_27:14_1 Kpl_27:14_2 Kpl_27:14_3 Kpl_27:14_4 Kpl_27:14_5 Kpl_27:14_6 Kpl_27:14_7 Kpl_27:14_8 Kpl_27:14_9 Kpl_27:14_10 Kpl_27:14_11 Kpl_27:14_12 Kpl_27:14_13 Kpl_27:14_14 Kpl_27:14_15 Kpl_27:14_16 Kpl_27:14_17 Kpl_27:14_18 Kpl_27:14_19 Kpl_27:14_20 Kpl_27:14_21 Kpl_27:14_22 Kpl_27:14_23 Kpl_27:14_24 Kpl_27:14_25 Kpl_27:14_26 Kpl_27:14_27 Kpl_27:14_28 Kpl_27:14_29 Kpl_27:14_30 Kpl_27:14_31
Kpl:27:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:15 ἐὰν δὲ ὁ ἁγιάσας αὐτὴν λυτρῶται τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, προσθήσει ἐπ’ αὐτὸ τὸ ἐπίπεμπτον τοῦ ἀργυρίου τῆς τιμῆς, καὶ ἔσται αὐτῷ.
Kpl:27:15 And if he that has sanctified it should redeem his house, he shall add to it the fifth part of the money of the valuation, and it shall be his. (Leviticus 27:15 Brenton)
Kpl:27:15 Jeżeli zaś ofiarodawca zechce wykupić ten dom, doda do jego oszacowania jedną piątą i dom będzie jego. (Kpł 27:15 BT_4)
Kpl:27:15 ἐὰν δὲ ἁγιάσας αὐτὴν λυτρῶται τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, προσθήσει ἐπ’ αὐτὸ τὸ ἐπίπεμπτον τοῦ ἀργυρίου τῆς τιμῆς, καὶ ἔσται αὐτῷ.
Kpl:27:15 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λυτρωτής, -οῦ, ὁ; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:27:15 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo Odkupiciel; by wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Dom On/ona/to/to samo By dodawać do Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kawałek srebra Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo
Kpl:27:15 e)a\n de\ o( a(gia/sas au)tE\n lutrO=tai tE\n oi)ki/an au)tou=, prosTE/sei e)p’ au)to\ to\ e)pi/pempton tou= a)rguri/ou tE=s timE=s, kai\ e)/stai au)tO=|.
Kpl:27:15 ean de ho hagiasas autEn lytrOtai tEn oikian autu, prosTEsei ep’ auto to epipempton tu argyriu tEs timEs, kai estai autO.
Kpl:27:15 C x RA_NSM VA_AAPNSM RD_ASF V4_PMS3S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM VF_FAI3S P RD_ASN RA_ASN A1B_ASN RA_GSN N2N_GSN RA_GSF N1_GSF C VF_FMI3S RD_DSM
Kpl:27:15 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same redeemer; to redeem to be released, upon payment of ransom the house he/she/it/same to add to upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the ć the piece of silver the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value and also, even, namely to be he/she/it/same
Kpl:27:15 if-ever Yet the (nom) upon CONSECRATE-ing (nom|voc) her/it/same (acc) redeemers (nom|voc); he/she/it-should-be-being-REDEEM-ed the (acc) house (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) the (nom|acc)   the (gen) piece of silver (gen) the (gen) honor (gen) and he/she/it-will-be him/it/same (dat)
Kpl:27:15 Kpl_27:15_1 Kpl_27:15_2 Kpl_27:15_3 Kpl_27:15_4 Kpl_27:15_5 Kpl_27:15_6 Kpl_27:15_7 Kpl_27:15_8 Kpl_27:15_9 Kpl_27:15_10 Kpl_27:15_11 Kpl_27:15_12 Kpl_27:15_13 Kpl_27:15_14 Kpl_27:15_15 Kpl_27:15_16 Kpl_27:15_17 Kpl_27:15_18 Kpl_27:15_19 Kpl_27:15_20 Kpl_27:15_21
Kpl:27:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:16 Ἐὰν δὲ ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ ἁγιάσῃ ἄνθρωπος τῷ κυρίῳ, καὶ ἔσται ἡ τιμὴ κατὰ τὸν σπόρον αὐτοῦ, κόρου κριθῶν πεντήκοντα δίδραχμα ἀργυρίου.
Kpl:27:16 And if a man should hallow to the Lord a part of the field of his possession, then the valuation shall be according to its seed, fifty didrachms of silver for a homer of barley. (Leviticus 27:16 Brenton)
Kpl:27:16 Jeżeli kto poświęci dla Pana część swej dziedzicznej posiadłości, to twoje oszacowanie jej będzie zależne od ilości ziarna używanego na siew - jeden chomer jęczmienia będzie się równał pięćdziesięciu syklom srebra. (Kpł 27:16 BT_4)
Kpl:27:16 Ἐὰν δὲ ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ ἁγιάσῃ ἄνθρωπος τῷ κυρίῳ, καὶ ἔσται τιμὴ κατὰ τὸν σπόρον αὐτοῦ, κόρου κριθῶν πεντήκοντα δίδραχμα ἀργυρίου.
Kpl:27:16 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ κατά ὁ ἡ τό σπόρος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κόρος, -ου, ὁ κριθή, -ῆς, ἡ πεντή·κοντα δί·δραχμον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)
Kpl:27:16 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pole Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Ludzki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By być Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nasienie On/ona/to/to samo Miara Jęczmień Pięćdziesiąt Podwójna drachma Kawałek srebra
Kpl:27:16 *)ea\n de\ a)po\ tou= a)grou= tE=s katasCHe/seOs au)tou= a(gia/sE| a)/nTrOpos tO=| kuri/O|, kai\ e)/stai E( timE\ kata\ to\n spo/ron au)tou=, ko/rou kriTO=n pentE/konta di/draCHma a)rguri/ou.
Kpl:27:16 ean de apo tu agru tEs katasCHeseOs autu hagiasE anTrOpos tO kyriO, kai estai hE timE kata ton sporon autu, koru kriTOn pentEkonta didraCHma argyriu.
Kpl:27:16 C x P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N3I_GSF RD_GSM VA_AAS3S N2_NSM RA_DSM N2_DSM C VF_FMI3S RA_NSF N1_NSF P RA_ASM N2_ASM RD_GSM N2_GSM N1_GPF M N2N_NPN N2N_GSN
Kpl:27:16 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the field the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same to consecrate sanctify, hallow, become holy human the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to be the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the seed he/she/it/same measure barley fifty double drachma piece of silver
Kpl:27:16 if-ever Yet away from (+gen) the (gen) field (gen) the (gen) possession (gen) him/it/same (gen) you(sg)-will-be-CONSECRATE-ed, he/she/it-should-CONSECRATE, you(sg)-should-be-CONSECRATE-ed human (nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-will-be the (nom) honor (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) seed (acc) him/it/same (gen) measure (gen) barley (gen) fifty double drachmas (nom|acc|voc) piece of silver (gen)
Kpl:27:16 Kpl_27:16_1 Kpl_27:16_2 Kpl_27:16_3 Kpl_27:16_4 Kpl_27:16_5 Kpl_27:16_6 Kpl_27:16_7 Kpl_27:16_8 Kpl_27:16_9 Kpl_27:16_10 Kpl_27:16_11 Kpl_27:16_12 Kpl_27:16_13 Kpl_27:16_14 Kpl_27:16_15 Kpl_27:16_16 Kpl_27:16_17 Kpl_27:16_18 Kpl_27:16_19 Kpl_27:16_20 Kpl_27:16_21 Kpl_27:16_22 Kpl_27:16_23 Kpl_27:16_24 Kpl_27:16_25
Kpl:27:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:17 ἐὰν δὲ ἀπὸ τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς ἀφέσεως ἁγιάσῃ τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ, κατὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ στήσεται.
Kpl:27:17 And if he should sanctify his field from the year of release, it shall stand according to his valuation. (Leviticus 27:17 Brenton)
Kpl:27:17 Jeżeli poświęci swój grunt w roku jubileuszowym, oszacowanie twoje będzie w mocy. (Kpł 27:17 BT_4)
Kpl:27:17 ἐὰν δὲ ἀπὸ τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς ἀφέσεως ἁγιάσῃ τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ, κατὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ στήσεται.
Kpl:27:17 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπό ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Kpl:27:17 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rok Wybaczaj By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Pole On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość On/ona/to/to samo By powodować stać
Kpl:27:17 e)a\n de\ a)po\ tou= e)niautou= tE=s a)fe/seOs a(gia/sE| to\n a)gro\n au)tou=, kata\ tE\n timE\n au)tou= stE/setai.
Kpl:27:17 ean de apo tu eniautu tEs afeseOs hagiasE ton agron autu, kata tEn timEn autu stEsetai.
Kpl:27:17 C x P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N3I_GSF VA_AAS3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_ASF N1_ASF RD_GSM VF_FMI3S
Kpl:27:17 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the year the pardon to consecrate sanctify, hallow, become holy the field he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value he/she/it/same to cause to stand
Kpl:27:17 if-ever Yet away from (+gen) the (gen) year (gen) the (gen) pardon (gen) you(sg)-will-be-CONSECRATE-ed, he/she/it-should-CONSECRATE, you(sg)-should-be-CONSECRATE-ed the (acc) field (acc) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) honor (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-CAUSE-ed-TO-STand
Kpl:27:17 Kpl_27:17_1 Kpl_27:17_2 Kpl_27:17_3 Kpl_27:17_4 Kpl_27:17_5 Kpl_27:17_6 Kpl_27:17_7 Kpl_27:17_8 Kpl_27:17_9 Kpl_27:17_10 Kpl_27:17_11 Kpl_27:17_12 Kpl_27:17_13 Kpl_27:17_14 Kpl_27:17_15 Kpl_27:17_16
Kpl:27:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:18 ἐὰν δὲ ἔσχατον μετὰ τὴν ἄφεσιν ἁγιάσῃ τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ, προσλογιεῖται αὐτῷ ὁ ἱερεὺς τὸ ἀργύριον ἐπὶ τὰ ἔτη τὰ ἐπίλοιπα ἕως εἰς τὸν ἐνιαυτὸν τῆς ἀφέσεως, καὶ ἀνθυφαιρεθήσεται ἀπὸ τῆς συντιμήσεως αὐτοῦ.
Kpl:27:18 And if he should sanctify his field in the latter time after the release, the priest shall reckon to him the money for the remaining years, until the next year of release, and it shall be deducted as an equivalent from his full valuation. (Leviticus 27:18 Brenton)
Kpl:27:18 Jeżeli zaś poświęci swój grunt po roku jubileuszowym, to kapłan obliczy sumę pieniędzy według lat, które pozostają do następnego roku jubileuszowego i odpowiednio obniży oszacowanie. (Kpł 27:18 BT_4)
Kpl:27:18 ἐὰν δὲ ἔσχατον μετὰ τὴν ἄφεσιν ἁγιάσῃ τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ, προσλογιεῖται αὐτῷ ἱερεὺς τὸ ἀργύριον ἐπὶ τὰ ἔτη τὰ ἐπίλοιπα ἕως εἰς τὸν ἐνιαυτὸν τῆς ἀφέσεως, καὶ ἀνθυφαιρεθήσεται ἀπὸ τῆς συντιμήσεως αὐτοῦ.
Kpl:27:18 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἔσχατος -η -ον μετά ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ἐπί ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἐπί·λοιπος -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ καί   ἀπό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:27:18 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Ostatni Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wybaczaj By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Pole On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Duchowny Kawałek srebra Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rok Pozostawaj (jeszcze pozostawaj (pozostawaj dalej), pozostałość, reszta, {odpoczynek {reszta} z}) Aż; świtaj Do (+przyspieszenie) Rok Wybaczaj I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Kpl:27:18 e)a\n de\ e)/sCHaton meta\ tE\n a)/fesin a(gia/sE| to\n a)gro\n au)tou=, proslogiei=tai au)tO=| o( i(ereu\s to\ a)rgu/rion e)pi\ ta\ e)/tE ta\ e)pi/loipa e(/Os ei)s to\n e)niauto\n tE=s a)fe/seOs, kai\ a)nTufaireTE/setai a)po\ tE=s suntimE/seOs au)tou=.
Kpl:27:18 ean de esCHaton meta tEn afesin hagiasE ton agron autu, proslogieitai autO ho hiereus to argyrion epi ta etE ta epiloipa heOs eis ton eniauton tEs afeseOs, kai anTyfaireTEsetai apo tEs syntimEseOs autu.
Kpl:27:18 C x A1_ASM P RA_ASF N3I_ASF VA_AAS3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM VF2_FMI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM RA_ASN N2N_ASN P RA_APN N3E_APN RA_APN A1B_APN C P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N3I_GSF C VC_FPI3S P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM
Kpl:27:18 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] last after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the pardon to consecrate sanctify, hallow, become holy the field he/she/it/same ć he/she/it/same the priest the piece of silver upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the year the Remain (still remain (remain-on), residue, remnant, {the rest of}) until; dawn into (+acc) the year the pardon and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same
Kpl:27:18 if-ever Yet last (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) the (acc) pardon (acc) you(sg)-will-be-CONSECRATE-ed, he/she/it-should-CONSECRATE, you(sg)-should-be-CONSECRATE-ed the (acc) field (acc) him/it/same (gen)   him/it/same (dat) the (nom) priest (nom) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) years (nom|acc|voc) the (nom|acc) Remain ([Adj] nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) into (+acc) the (acc) year (acc) the (gen) pardon (gen) and   away from (+gen) the (gen)   him/it/same (gen)
Kpl:27:18 Kpl_27:18_1 Kpl_27:18_2 Kpl_27:18_3 Kpl_27:18_4 Kpl_27:18_5 Kpl_27:18_6 Kpl_27:18_7 Kpl_27:18_8 Kpl_27:18_9 Kpl_27:18_10 Kpl_27:18_11 Kpl_27:18_12 Kpl_27:18_13 Kpl_27:18_14 Kpl_27:18_15 Kpl_27:18_16 Kpl_27:18_17 Kpl_27:18_18 Kpl_27:18_19 Kpl_27:18_20 Kpl_27:18_21 Kpl_27:18_22 Kpl_27:18_23 Kpl_27:18_24 Kpl_27:18_25 Kpl_27:18_26 Kpl_27:18_27 Kpl_27:18_28 Kpl_27:18_29 Kpl_27:18_30 Kpl_27:18_31 Kpl_27:18_32 Kpl_27:18_33
Kpl:27:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:19 ἐὰν δὲ λυτρῶται τὸν ἀγρὸν ὁ ἁγιάσας αὐτόν, προσθήσει τὸ ἐπίπεμπτον τοῦ ἀργυρίου πρὸς τὴν τιμὴν αὐτοῦ, καὶ ἔσται αὐτῷ.
Kpl:27:19 And if he that sanctified the field would redeem it, he shall add to its value the fifth part of the money, and it shall be his. (Leviticus 27:19 Brenton)
Kpl:27:19 Jeżeli ofiarodawca zechce wykupić swój grunt, to doda do twego oszacowania jedną piątą, i grunt wróci do niego. (Kpł 27:19 BT_4)
Kpl:27:19 ἐὰν δὲ λυτρῶται τὸν ἀγρὸν ἁγιάσας αὐτόν, προσθήσει τὸ ἐπίπεμπτον τοῦ ἀργυρίου πρὸς τὴν τιμὴν αὐτοῦ, καὶ ἔσται αὐτῷ.
Kpl:27:19 ἐάν (εἰ ἄν) δέ λυτρωτής, -οῦ, ὁ; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) πρός ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:27:19 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Odkupiciel; by wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Pole By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo By dodawać do Kawałek srebra Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo
Kpl:27:19 e)a\n de\ lutrO=tai to\n a)gro\n o( a(gia/sas au)to/n, prosTE/sei to\ e)pi/pempton tou= a)rguri/ou pro\s tE\n timE\n au)tou=, kai\ e)/stai au)tO=|.
Kpl:27:19 ean de lytrOtai ton agron ho hagiasas auton, prosTEsei to epipempton tu argyriu pros tEn timEn autu, kai estai autO.
Kpl:27:19 C x V4_PMS3S RA_ASM N2_ASM RA_NSM VA_AAPNSM RD_ASM VF_FAI3S RA_ASN A1B_ASN RA_GSN N2N_GSN P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VF_FMI3S RD_DSM
Kpl:27:19 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] redeemer; to redeem to be released, upon payment of ransom the field the to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same to add to the ć the piece of silver toward (+acc,+gen,+dat) the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value he/she/it/same and also, even, namely to be he/she/it/same
Kpl:27:19 if-ever Yet redeemers (nom|voc); he/she/it-should-be-being-REDEEM-ed the (acc) field (acc) the (nom) upon CONSECRATE-ing (nom|voc) him/it/same (acc) he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) the (nom|acc)   the (gen) piece of silver (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) honor (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be him/it/same (dat)
Kpl:27:19 Kpl_27:19_1 Kpl_27:19_2 Kpl_27:19_3 Kpl_27:19_4 Kpl_27:19_5 Kpl_27:19_6 Kpl_27:19_7 Kpl_27:19_8 Kpl_27:19_9 Kpl_27:19_10 Kpl_27:19_11 Kpl_27:19_12 Kpl_27:19_13 Kpl_27:19_14 Kpl_27:19_15 Kpl_27:19_16 Kpl_27:19_17 Kpl_27:19_18 Kpl_27:19_19 Kpl_27:19_20
Kpl:27:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:20 ἐὰν δὲ μὴ λυτρῶται τὸν ἀγρὸν καὶ ἀποδῶται τὸν ἀγρὸν ἀνθρώπῳ ἑτέρῳ, οὐκέτι μὴ λυτρώσηται αὐτόν,
Kpl:27:20 And if he do not redeem the field, but should sell the field to another man, he shall not after redeem it. (Leviticus 27:20 Brenton)
Kpl:27:20 Ale jeżeli nie wykupi gruntu i jeżeli ten grunt będzie sprzedany innemu człowiekowi, to nie będzie mógł być wykupiony. (Kpł 27:20 BT_4)
Kpl:27:20 ἐὰν δὲ μὴ λυτρῶται τὸν ἀγρὸν καὶ ἀποδῶται τὸν ἀγρὸν ἀνθρώπῳ ἑτέρῳ, οὐκέτι μὴ λυτρώσηται αὐτόν,
Kpl:27:20 ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή λυτρωτής, -οῦ, ὁ; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:27:20 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie Odkupiciel; by wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Pole I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Pole Ludzki Inny Już nie Nie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu On/ona/to/to samo
Kpl:27:20 e)a\n de\ mE\ lutrO=tai to\n a)gro\n kai\ a)podO=tai to\n a)gro\n a)nTrO/pO| e(te/rO|, ou)ke/ti mE\ lutrO/sEtai au)to/n,
Kpl:27:20 ean de mE lytrOtai ton agron kai apodOtai ton agron anTrOpO heterO, uketi mE lytrOsEtai auton,
Kpl:27:20 C x D V4_PMS3S RA_ASM N2_ASM C VO_AMS3S RA_ASM N2_ASM N2_DSM A1A_DSM D D VA_AMS3S RD_ASM
Kpl:27:20 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not redeemer; to redeem to be released, upon payment of ransom the field and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer the field human other no longer not to redeem to be released, upon payment of ransom he/she/it/same
Kpl:27:20 if-ever Yet not redeemers (nom|voc); he/she/it-should-be-being-REDEEM-ed the (acc) field (acc) and he/she/it-should-be-GIVE BACK-ed the (acc) field (acc) human (dat) other (dat) no longer not he/she/it-should-be-REDEEM-ed him/it/same (acc)
Kpl:27:20 Kpl_27:20_1 Kpl_27:20_2 Kpl_27:20_3 Kpl_27:20_4 Kpl_27:20_5 Kpl_27:20_6 Kpl_27:20_7 Kpl_27:20_8 Kpl_27:20_9 Kpl_27:20_10 Kpl_27:20_11 Kpl_27:20_12 Kpl_27:20_13 Kpl_27:20_14 Kpl_27:20_15 Kpl_27:20_16
Kpl:27:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:21 ἀλλ’ ἔσται ὁ ἀγρὸς ἐξεληλυθυίας τῆς ἀφέσεως ἅγιος τῷ κυρίῳ ὥσπερ ἡ γῆ ἡ ἀφωρισμένη· τῷ ἱερεῖ ἔσται κατάσχεσις
Kpl:27:21 But the field shall be holy to the Lord after the release, as separated land; the priest shall have possession of it. (Leviticus 27:21 Brenton)
Kpl:27:21 W takim razie, kiedy grunt stanie się wolny w roku jubileuszowym, będzie należał do Pana jako rzecz święta, jako pole pod klątwą. Stanie się on posiadłością kapłana. (Kpł 27:21 BT_4)
Kpl:27:21 ἀλλ’ ἔσται ἀγρὸς ἐξεληλυθυίας τῆς ἀφέσεως ἅγιος τῷ κυρίῳ ὥσπερ γῆ ἀφωρισμένη· τῷ ἱερεῖ ἔσται κατάσχεσις
Kpl:27:21 ἀλλά εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὥσ·περ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά·σχεσις, -εως, ἡ
Kpl:27:21 Ale By być Pole By wychodzić Wybaczaj Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ziemi/ziemia By wykląć ustalony na boku, wyklinać Duchowny By być Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj
Kpl:27:21 a)ll’ e)/stai o( a)gro\s e)XelEluTui/as tE=s a)fe/seOs a(/gios tO=| kuri/O| O(/sper E( gE= E( a)fOrisme/nE· tO=| i(erei= e)/stai kata/sCHesis
Kpl:27:21 all’ estai ho agros eXelElyTyias tEs afeseOs hagios tO kyriO hOsper hE gE hE afOrismenE· tO hierei estai katasCHesis
Kpl:27:21 C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM VX_XAPGSF RA_GSF N3I_GSF A1A_NSM RA_DSM N2_DSM D RA_NSF N1_NSF RA_NSF VT_XPPNSF RA_DSM N3V_DSM VF_FMI3S N3I_NSF
Kpl:27:21 but to be the field to come out the pardon dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" the earth/land the to excommunicate set apart, unchurch the priest to be possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove
Kpl:27:21 but he/she/it-will-be the (nom) field (nom) having COME-ed-OUT (acc, gen) the (gen) pardon (gen) holy ([Adj] nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) just as the (nom) earth/land (nom|voc) the (nom) having-been-EXCOMMUNICATE-ed (nom|voc) the (dat) priest (dat) he/she/it-will-be possession (nom)
Kpl:27:21 Kpl_27:21_1 Kpl_27:21_2 Kpl_27:21_3 Kpl_27:21_4 Kpl_27:21_5 Kpl_27:21_6 Kpl_27:21_7 Kpl_27:21_8 Kpl_27:21_9 Kpl_27:21_10 Kpl_27:21_11 Kpl_27:21_12 Kpl_27:21_13 Kpl_27:21_14 Kpl_27:21_15 Kpl_27:21_16 Kpl_27:21_17 Kpl_27:21_18 Kpl_27:21_19
Kpl:27:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:22 Ἐὰν δὲ ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ, οὗ κέκτηται, ὃς οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ, ἁγιάσῃ τῷ κυρίῳ,
Kpl:27:22 And if he should consecrate to the Lord of a field which he has bought, which is not of the field of his possession, (Leviticus 27:22 Brenton)
Kpl:27:22 Jeżeli zaś kto poświęci dla Pana grunt kupiony, który nie należy do jego dziedzicznej posiadłości, (Kpł 27:22 BT_4)
Kpl:27:22 Ἐὰν δὲ ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ, οὗ κέκτηται, ὃς οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ ἀγροῦ τῆς κατασχέσεως αὐτοῦ, ἁγιάσῃ τῷ κυρίῳ,
Kpl:27:22 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:27:22 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pole Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pole Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:27:22 *)ea\n de\ a)po\ tou= a)grou=, ou(= ke/ktEtai, o(\s ou)k e)/stin a)po\ tou= a)grou= tE=s katasCHe/seOs au)tou=, a(gia/sE| tO=| kuri/O|,
Kpl:27:22 ean de apo tu agru, hu kektEtai, hos uk estin apo tu agru tEs katasCHeseOs autu, hagiasE tO kyriO,
Kpl:27:22 C x P RA_GSM N2_GSM RR_GSM VM_XMI3S RR_NSM D V9_PAI3S P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N3I_GSF RD_GSM VA_AAS3S RA_DSM N2_DSM
Kpl:27:22 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the field where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms who/whom/which οὐχ before rough breathing to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the field the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same to consecrate sanctify, hallow, become holy the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:27:22 if-ever Yet away from (+gen) the (gen) field (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-has-been-POSSESS-ed who/whom/which (nom) not he/she/it-is away from (+gen) the (gen) field (gen) the (gen) possession (gen) him/it/same (gen) you(sg)-will-be-CONSECRATE-ed, he/she/it-should-CONSECRATE, you(sg)-should-be-CONSECRATE-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:27:22 Kpl_27:22_1 Kpl_27:22_2 Kpl_27:22_3 Kpl_27:22_4 Kpl_27:22_5 Kpl_27:22_6 Kpl_27:22_7 Kpl_27:22_8 Kpl_27:22_9 Kpl_27:22_10 Kpl_27:22_11 Kpl_27:22_12 Kpl_27:22_13 Kpl_27:22_14 Kpl_27:22_15 Kpl_27:22_16 Kpl_27:22_17 Kpl_27:22_18 Kpl_27:22_19
Kpl:27:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:23 λογιεῖται πρὸς αὐτὸν ὁ ἱερεὺς τὸ τέλος τῆς τιμῆς ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς ἀφέσεως, καὶ ἀποδώσει τὴν τιμὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἅγιον τῷ κυρίῳ·
Kpl:27:23 the priest shall reckon to him the full valuation from the year of release, and he shall pay the valuation in that day as holy to the Lord. (Leviticus 27:23 Brenton)
Kpl:27:23 to kapłan obliczy wysokość oszacowania aż do roku jubileuszowego, a ofiarodawca odda jeszcze tego samego dnia Panu sumę oszacowania jako rzecz świętą. (Kpł 27:23 BT_4)
Kpl:27:23 λογιεῖται πρὸς αὐτὸν ἱερεὺς τὸ τέλος τῆς τιμῆς ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς ἀφέσεως, καὶ ἀποδώσει τὴν τιμὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἅγιον τῷ κυρίῳ·
Kpl:27:23 λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:27:23 Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Duchowny Koniec (wypadek, spełnienie) Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rok Wybaczaj I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:27:23 logiei=tai pro\s au)to\n o( i(ereu\s to\ te/los tE=s timE=s e)k tou= e)niautou= tE=s a)fe/seOs, kai\ a)podO/sei tE\n timE\n e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| a(/gion tO=| kuri/O|·
Kpl:27:23 logieitai pros auton ho hiereus to telos tEs timEs ek tu eniautu tEs afeseOs, kai apodOsei tEn timEn en tE hEmera ekeinE hagion tO kyriO·
Kpl:27:23 VF2_FMI3S P RD_ASM RA_NSM N3V_NSM RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF P RA_GSM N2_GSM RA_GSF N3I_GSF C VF_FAI3S RA_ASF N1_ASF P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF A1A_ASN RA_DSM N2_DSM
Kpl:27:23 to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the priest the end (event, consummation) the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value out of (+gen) ἐξ before vowels the year the pardon and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:27:23 he/she/it-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) priest (nom) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) the (gen) honor (gen) out of (+gen) the (gen) year (gen) the (gen) pardon (gen) and he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) the (acc) honor (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:27:23 Kpl_27:23_1 Kpl_27:23_2 Kpl_27:23_3 Kpl_27:23_4 Kpl_27:23_5 Kpl_27:23_6 Kpl_27:23_7 Kpl_27:23_8 Kpl_27:23_9 Kpl_27:23_10 Kpl_27:23_11 Kpl_27:23_12 Kpl_27:23_13 Kpl_27:23_14 Kpl_27:23_15 Kpl_27:23_16 Kpl_27:23_17 Kpl_27:23_18 Kpl_27:23_19 Kpl_27:23_20 Kpl_27:23_21 Kpl_27:23_22 Kpl_27:23_23 Kpl_27:23_24 Kpl_27:23_25
Kpl:27:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:24 καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῆς ἀφέσεως ἀποδοθήσεται ὁ ἀγρὸς τῷ ἀνθρώπῳ, παρ’ οὗ κέκτηται αὐτόν, οὗ ἦν ἡ κατάσχεσις τῆς γῆς.
Kpl:27:24 And in the year of release the land shall be restored to the man of whom the other bought it, whose the possession of the land was. (Leviticus 27:24 Brenton)
Kpl:27:24 W roku jubileuszowym grunt wróci do tego, od kogo był kupiony, czyją był dziedziczną posiadłością. (Kpł 27:24 BT_4)
Kpl:27:24 καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῆς ἀφέσεως ἀποδοθήσεται ἀγρὸς τῷ ἀνθρώπῳ, παρ’ οὗ κέκτηται αὐτόν, οὗ ἦν κατάσχεσις τῆς γῆς.
Kpl:27:24 καί ἐν ὁ ἡ τό ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἄφ·εσις, -εως, ἡ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ παρά οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατά·σχεσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Kpl:27:24 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Wybaczaj By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Pole Ludzki fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki On/ona/to/to samo Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By być Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj Ziemi/ziemia
Kpl:27:24 kai\ e)n tO=| e)niautO=| tE=s a)fe/seOs a)podoTE/setai o( a)gro\s tO=| a)nTrO/pO|, par’ ou(= ke/ktEtai au)to/n, ou(= E)=n E( kata/sCHesis tE=s gE=s.
Kpl:27:24 kai en tO eniautO tEs afeseOs apodoTEsetai ho agros tO anTrOpO, par’ hu kektEtai auton, hu En hE katasCHesis tEs gEs.
Kpl:27:24 C P RA_DSM N2_DSM RA_GSF N3I_GSF VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM RA_DSM N2_DSM P RR_GSM VM_XMI3S RD_ASM RR_GSM V9_IAI3S RA_NSF N3I_NSF RA_GSF N1_GSF
Kpl:27:24 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the pardon to give back restore, assign, impute, convey, refer the field the human frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms he/she/it/same where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to be the possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove the earth/land
Kpl:27:24 and in/among/by (+dat) the (dat) year (dat) the (gen) pardon (gen) he/she/it-will-be-GIVE BACK-ed the (nom) field (nom) the (dat) human (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) where; who/whom/which (gen) he/she/it-has-been-POSSESS-ed him/it/same (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was the (nom) possession (nom) the (gen) earth/land (gen)
Kpl:27:24 Kpl_27:24_1 Kpl_27:24_2 Kpl_27:24_3 Kpl_27:24_4 Kpl_27:24_5 Kpl_27:24_6 Kpl_27:24_7 Kpl_27:24_8 Kpl_27:24_9 Kpl_27:24_10 Kpl_27:24_11 Kpl_27:24_12 Kpl_27:24_13 Kpl_27:24_14 Kpl_27:24_15 Kpl_27:24_16 Kpl_27:24_17 Kpl_27:24_18 Kpl_27:24_19 Kpl_27:24_20 Kpl_27:24_21
Kpl:27:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:25 καὶ πᾶσα τιμὴ ἔσται σταθμίοις ἁγίοις· εἴκοσι ὀβολοὶ ἔσται τὸ δίδραχμον.
Kpl:27:25 And every valuation shall be by holy weights: the didrachm shall be twenty oboli. (Leviticus 27:25 Brenton)
Kpl:27:25 Każde twoje oszacowanie będzie dokonywane na podstawie sykla przybytku. Jeden sykl równa się dwudziestu gerom. (Kpł 27:25 BT_4)
Kpl:27:25 καὶ πᾶσα τιμὴ ἔσται σταθμίοις ἁγίοις· εἴκοσι ὀβολοὶ ἔσται τὸ δίδραχμον.
Kpl:27:25 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τιμή, -ῆς, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δί·δραχμον, -ου, τό
Kpl:27:25 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ikona; dwadzieścia By być Podwójna drachma
Kpl:27:25 kai\ pa=sa timE\ e)/stai staTmi/ois a(gi/ois· ei)/kosi o)boloi\ e)/stai to\ di/draCHmon.
Kpl:27:25 kai pasa timE estai staTmiois hagiois· eikosi oboloi estai to didraCHmon.
Kpl:27:25 C A1S_NSF N1_NSF VF_FMI3S N2N_DPN A1A_DPN M N2_NPM VF_FMI3S RA_NSN N2N_NSN
Kpl:27:25 and also, even, namely every all, each, every, the whole of honor honor, esteem, worship; of things: worth, value to be ć dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) icon; twenty ć to be the double drachma
Kpl:27:25 and every (nom|voc) honor (nom|voc) he/she/it-will-be   holy ([Adj] dat) icons (dat); twenty   he/she/it-will-be the (nom|acc) double drachma (nom|acc|voc)
Kpl:27:25 Kpl_27:25_1 Kpl_27:25_2 Kpl_27:25_3 Kpl_27:25_4 Kpl_27:25_5 Kpl_27:25_6 Kpl_27:25_7 Kpl_27:25_8 Kpl_27:25_9 Kpl_27:25_10 Kpl_27:25_11
Kpl:27:25 x x x x x x x x x x x
Kpl:27:26 καὶ πᾶν πρωτότοκον, ὃ ἂν γένηται ἐν τοῖς κτήνεσίν σου, ἔσται τῷ κυρίῳ, καὶ οὐ καθαγιάσει οὐθεὶς αὐτό· ἐάν τε μόσχον ἐάν τε πρόβατον, τῷ κυρίῳ ἐστίν.
Kpl:27:26 And every first-born which shall be produced among thy cattle shall be the Lord's, and no man shall sanctify it: whether calf or sheep, it is the Lord's. (Leviticus 27:26 Brenton)
Kpl:27:26 Jednak nikt nie będzie poświęcał Panu pierworodnego bydlęcia, które i tak już należy do Pana. Czy to jest cielec, czy to jest baran, należy on do Pana. (Kpł 27:26 BT_4)
Kpl:27:26 Καὶ πᾶν πρωτότοκον, ἂν γένηται ἐν τοῖς κτήνεσίν σου, ἔσται τῷ κυρίῳ, καὶ οὐ καθαγιάσει οὐθεὶς αὐτό· ἐάν τε μόσχον ἐάν τε πρόβατον, τῷ κυρίῳ ἐστίν.
Kpl:27:26 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ὅς ἥ ὅ ἄν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καθ·αγιάζω [LXX] (-, καθ+αγια·σ-, καθ+αγια·σ-, -, καθ+ηγιασ-, καθ+αγιασ·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) τέ μόσχος, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) τέ πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:27:26 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z firstborn Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zwierzęcy (zwierzę) Ty; twój/twój(sg) By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Nie jeden (nic, nikt) On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Cielęcia/wół Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] I [umieszczona z tyłu współrzędna] Owca (sheepfold) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być
Kpl:27:26 *kai\ pa=n prOto/tokon, o(\ a)/n ge/nEtai e)n toi=s ktE/nesi/n sou, e)/stai tO=| kuri/O|, kai\ ou) kaTagia/sei ou)Tei\s au)to/· e)a/n te mo/sCHon e)a/n te pro/baton, tO=| kuri/O| e)sti/n.
Kpl:27:26 kai pan prOtotokon, ho an genEtai en tois ktEnesin su, estai tO kyriO, kai u kaTagiasei uTeis auto· ean te mosCHon ean te probaton, tO kyriO estin.
Kpl:27:26 C A3_NSN A1B_NSN RR_NSN x VB_AMS3S P RA_DPN N3E_DPN RP_GS VF_FMI3S RA_DSM N2_DSM C D VF_FAI3S A3_NSM RD_ASN C x N2_ASM C x N2N_ASN RA_DSM N2_DSM V9_PAI3S
Kpl:27:26 and also, even, namely every all, each, every, the whole of firstborn who/whom/which ever (if ever) to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Animal (beast) you; your/yours(sg) to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? not one (nothing, no one) he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] calf/ox if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] and [postpositive coordinate] sheep (sheepfold) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be
Kpl:27:26 and every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) ever he/she/it-should-be-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) Animals (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and not he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) not one (nom) it/same (nom|acc) if-ever and [postpositive coordinate] calf/ox (acc) if-ever and [postpositive coordinate] sheep (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) he/she/it-is
Kpl:27:26 Kpl_27:26_1 Kpl_27:26_2 Kpl_27:26_3 Kpl_27:26_4 Kpl_27:26_5 Kpl_27:26_6 Kpl_27:26_7 Kpl_27:26_8 Kpl_27:26_9 Kpl_27:26_10 Kpl_27:26_11 Kpl_27:26_12 Kpl_27:26_13 Kpl_27:26_14 Kpl_27:26_15 Kpl_27:26_16 Kpl_27:26_17 Kpl_27:26_18 Kpl_27:26_19 Kpl_27:26_20 Kpl_27:26_21 Kpl_27:26_22 Kpl_27:26_23 Kpl_27:26_24 Kpl_27:26_25 Kpl_27:26_26 Kpl_27:26_27
Kpl:27:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:27 ἐὰν δὲ τῶν τετραπόδων τῶν ἀκαθάρτων, ἀλλάξει κατὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ καὶ προσθήσει τὸ ἐπίπεμπτον πρὸς αὐτό, καὶ ἔσται αὐτῷ· ἐὰν δὲ μὴ λυτρῶται, πραθήσεται κατὰ τὸ τίμημα αὐτοῦ.
Kpl:27:27 But if he should redeem an unclean beast, according to its valuation, then he shall add the fifth part to it, and it shall be his; and if he redeem it not, it shall be sold according to its valuation. (Leviticus 27:27 Brenton)
Kpl:27:27 Jeżeli chodzi o bydlę nieczyste, to można je wykupić za sumę twego oszacowania, dodając do niej jedną piątą. Jeżeli nie będzie wykupione, to będzie sprzedane według sumy twego oszacowania. (Kpł 27:27 BT_4)
Kpl:27:27 ἐὰν δὲ τῶν τετραπόδων τῶν ἀκαθάρτων, ἀλλάξει κατὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ καὶ προσθήσει τὸ ἐπίπεμπτον πρὸς αὐτό, καὶ ἔσται αὐτῷ· ἐὰν δὲ μὴ λυτρῶται, πραθήσεται κατὰ τὸ τίμημα αὐτοῦ.
Kpl:27:27 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁ ἡ τό τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) κατά ὁ ἡ τό τιμή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ὁ ἡ τό   πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή λυτρωτής, -οῦ, ὁ; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) κατά ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:27:27 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Czworonożny Nieczysty (nieczysty) By zmieniać się/zmieniaj się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dodawać do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie Odkupiciel; by wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu By sprzedawać się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Kpl:27:27 e)a\n de\ tO=n tetrapo/dOn tO=n a)kaTa/rtOn, a)lla/Xei kata\ tE\n timE\n au)tou= kai\ prosTE/sei to\ e)pi/pempton pro\s au)to/, kai\ e)/stai au)tO=|· e)a\n de\ mE\ lutrO=tai, praTE/setai kata\ to\ ti/mEma au)tou=.
Kpl:27:27 ean de tOn tetrapodOn tOn akaTartOn, allaXei kata tEn timEn autu kai prosTEsei to epipempton pros auto, kai estai autO· ean de mE lytrOtai, praTEsetai kata to timEma autu.
Kpl:27:27 C x RA_GPM A1B_GPM RA_GPM A1B_GPM VF_FAI3S P RA_ASF N1_ASF RD_GSN C VF_FAI3S RA_ASN A1B_ASN P RD_ASN C VF_FMI3S RD_DSM C x D V4_PMS3S VC_FPI3S P RA_ASN N3M_ASN RD_GSN
Kpl:27:27 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the four-footed the unclean (impure) to change/alter down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the honor honor, esteem, worship; of things: worth, value he/she/it/same and also, even, namely to add to the ć toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to be he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not redeemer; to redeem to be released, upon payment of ransom to sell down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć he/she/it/same
Kpl:27:27 if-ever Yet the (gen) four-footed ([Adj] gen) the (gen) unclean ([Adj] gen) he/she/it-will-CHANGE/ALTER, you(sg)-will-be-CHANGE/ALTER-ed (classical) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) honor (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) the (nom|acc)   toward (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) and he/she/it-will-be him/it/same (dat) if-ever Yet not redeemers (nom|voc); he/she/it-should-be-being-REDEEM-ed he/she/it-will-be-SELL-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   him/it/same (gen)
Kpl:27:27 Kpl_27:27_1 Kpl_27:27_2 Kpl_27:27_3 Kpl_27:27_4 Kpl_27:27_5 Kpl_27:27_6 Kpl_27:27_7 Kpl_27:27_8 Kpl_27:27_9 Kpl_27:27_10 Kpl_27:27_11 Kpl_27:27_12 Kpl_27:27_13 Kpl_27:27_14 Kpl_27:27_15 Kpl_27:27_16 Kpl_27:27_17 Kpl_27:27_18 Kpl_27:27_19 Kpl_27:27_20 Kpl_27:27_21 Kpl_27:27_22 Kpl_27:27_23 Kpl_27:27_24 Kpl_27:27_25 Kpl_27:27_26 Kpl_27:27_27 Kpl_27:27_28 Kpl_27:27_29
Kpl:27:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:28 πᾶν δὲ ἀνάθεμα, ὃ ἐὰν ἀναθῇ ἄνθρωπος τῷ κυρίῳ ἀπὸ πάντων, ὅσα αὐτῷ ἐστιν, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπὸ ἀγροῦ κατασχέσεως αὐτοῦ, οὐκ ἀποδώσεται οὐδὲ λυτρώσεται· πᾶν ἀνάθεμα ἅγιον ἁγίων ἔσται τῷ κυρίῳ.
Kpl:27:28 And every dedicated thing which a man shall dedicate to the Lord of all that he has, whether man or beast, or of the field of his possession, he shall not sell it, nor redeem it: every devoted thing shall be most holy to the Lord. (Leviticus 27:28 Brenton)
Kpl:27:28 Jeżeli kto poświęci co ze swej własności dla Pana jako "cherem": człowieka, bydlę albo część gruntu dziedzicznego - to ta rzecz nie będzie sprzedana ani wykupiona. Każde "cherem" jest rzeczą najświętszą dla Pana. (Kpł 27:28 BT_4)
Kpl:27:28 πᾶν δὲ ἀνάθεμα, ἐὰν ἀναθῇ ἄνθρωπος τῷ κυρίῳ ἀπὸ πάντων, ὅσα αὐτῷ ἐστιν, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπὸ ἀγροῦ κατασχέσεως αὐτοῦ, οὐκ ἀποδώσεται οὐδὲ λυτρώσεται· πᾶν ἀνάθεμα ἅγιον ἁγίων ἔσται τῷ κυρίῳ.
Kpl:27:28 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέ ἀνάθεμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἀνα·τίθημι (-, ανα+θη·σ-, ανα+θη·κ- or 2nd ath. ανα+θ(ε)-, -, -, ανα+τε·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κτῆνο·ς, -ους, τό καί ἀπό ἀγρός, -οῦ, ὁ κατά·σχεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνάθεμα[τ], -ατος, τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:27:28 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z zaś Klnij Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? Ludzki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak On/ona/to/to samo By być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Aż; świtaj Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pole Posiadanie konfiskują, powstrzymując się, mobilizują, chwytane chwilowo podczas wyniku roszczenia prawnego, miejsce/oddają się do rąk kuratora; rozdzielaj się, usuwaj On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Klnij Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:27:28 pa=n de\ a)na/Tema, o(\ e)a\n a)naTE=| a)/nTrOpos tO=| kuri/O| a)po\ pa/ntOn, o(/sa au)tO=| e)stin, a)po\ a)nTrO/pou e(/Os ktE/nous kai\ a)po\ a)grou= katasCHe/seOs au)tou=, ou)k a)podO/setai ou)de\ lutrO/setai· pa=n a)na/Tema a(/gion a(gi/On e)/stai tO=| kuri/O|.
Kpl:27:28 pan de anaTema, ho ean anaTE anTrOpos tO kyriO apo pantOn, hosa autO estin, apo anTrOpu heOs ktEnus kai apo agru katasCHeseOs autu, uk apodOsetai ude lytrOsetai· pan anaTema hagion hagiOn estai tO kyriO.
Kpl:27:28 A3_NSN x N3M_NSN RR_ASN C VE_AAS3S N2_NSM RA_DSM N2_DSM P A3_GPN A1_NPN RD_DSM V9_PAI3S P N2_GSM P N3E_GSN C P N2_GSM N3I_GSF RD_GSM D VF_FPI3S C VF_FPI3S A3_NSN N3M_NSN A1A_NSN A1A_GPN VF_FMI3S RA_DSM N2_DSM
Kpl:27:28 every all, each, every, the whole of δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] curse who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? human the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as he/she/it/same to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human until; dawn Animal (beast) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing field possession sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove he/she/it/same οὐχ before rough breathing to give back restore, assign, impute, convey, refer οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to redeem to be released, upon payment of ransom every all, each, every, the whole of curse dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:27:28 every (nom|acc|voc) Yet curse (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever he/she/it-should-???, you(sg)-should-be-???-ed human (nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) away from (+gen) all (gen) as much/many as (nom|acc) him/it/same (dat) he/she/it-is away from (+gen) human (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Animal (gen) and away from (+gen) field (gen) possession (gen) him/it/same (gen) not he/she/it-will-be-GIVE BACK-ed neither/nor he/she/it-will-be-REDEEM-ed every (nom|acc|voc) curse (nom|acc|voc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) holy ([Adj] gen) he/she/it-will-be the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:27:28 Kpl_27:28_1 Kpl_27:28_2 Kpl_27:28_3 Kpl_27:28_4 Kpl_27:28_5 Kpl_27:28_6 Kpl_27:28_7 Kpl_27:28_8 Kpl_27:28_9 Kpl_27:28_10 Kpl_27:28_11 Kpl_27:28_12 Kpl_27:28_13 Kpl_27:28_14 Kpl_27:28_15 Kpl_27:28_16 Kpl_27:28_17 Kpl_27:28_18 Kpl_27:28_19 Kpl_27:28_20 Kpl_27:28_21 Kpl_27:28_22 Kpl_27:28_23 Kpl_27:28_24 Kpl_27:28_25 Kpl_27:28_26 Kpl_27:28_27 Kpl_27:28_28 Kpl_27:28_29 Kpl_27:28_30 Kpl_27:28_31 Kpl_27:28_32 Kpl_27:28_33 Kpl_27:28_34
Kpl:27:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:29 καὶ πᾶν, ὃ ἐὰν ἀνατεθῇ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, οὐ λυτρωθήσεται, ἀλλὰ θανάτῳ θανατωθήσεται.
Kpl:27:29 And whatever shall be dedicated of men, shall not be ransomed, but shall be surely put to death. (Leviticus 27:29 Brenton)
Kpl:27:29 Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Pana jako "cherem", nie może być wykupiony. Musi on być zabity. (Kpł 27:29 BT_4)
Kpl:27:29 καὶ πᾶν, ἐὰν ἀνατεθῇ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, οὐ λυτρωθήσεται, ἀλλὰ θανάτῳ θανατωθήσεται.
Kpl:27:29 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἀνα·τίθημι (-, ανα+θη·σ-, ανα+θη·κ- or 2nd ath. ανα+θ(ε)-, -, -, ανα+τε·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἀλλά θάνατος, -ου, ὁ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Kpl:27:29 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki ??? Przed przydechem mocnym By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ale Śmierć By zgładzać
Kpl:27:29 kai\ pa=n, o(\ e)a\n a)nateTE=| a)po\ tO=n a)nTrO/pOn, ou) lutrOTE/setai, a)lla\ Tana/tO| TanatOTE/setai.
Kpl:27:29 kai pan, ho ean anateTE apo tOn anTrOpOn, u lytrOTEsetai, alla TanatO TanatOTEsetai.
Kpl:27:29 C A3_NSN RR_NSN C VC_APS3S P RA_GPM N2_GPM D VC_FPI3S C N2_DSM VC_FPI3S
Kpl:27:29 and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the human οὐχ before rough breathing to redeem to be released, upon payment of ransom but death to put to death
Kpl:27:29 and every (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever he/she/it-should-be-???-ed away from (+gen) the (gen) humans (gen) not he/she/it-will-be-REDEEM-ed but death (dat) he/she/it-will-be-PUT-ed-TO-DEATH
Kpl:27:29 Kpl_27:29_1 Kpl_27:29_2 Kpl_27:29_3 Kpl_27:29_4 Kpl_27:29_5 Kpl_27:29_6 Kpl_27:29_7 Kpl_27:29_8 Kpl_27:29_9 Kpl_27:29_10 Kpl_27:29_11 Kpl_27:29_12 Kpl_27:29_13
Kpl:27:29 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:30 Πᾶσα δεκάτη τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῆς γῆς καὶ τοῦ καρποῦ τοῦ ξυλίνου τῷ κυρίῳ ἐστίν, ἅγιον τῷ κυρίῳ.
Kpl:27:30 Every tithe of the land, both of the seed of the land, and of the fruit of trees, is the Lord's, holy to the Lord. (Leviticus 27:30 Brenton)
Kpl:27:30 Każda dziesięcina z ziemi, z zasiewu ziemi albo z owoców drzewa należy do Pana, jest rzeczą poświęconą dla Pana. (Kpł 27:30 BT_4)
Kpl:27:30 Πᾶσα δεκάτη τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῆς γῆς καὶ τοῦ καρποῦ τοῦ ξυλίνου τῷ κυρίῳ ἐστίν, ἅγιον τῷ κυρίῳ.
Kpl:27:30 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό ξύλινος -η -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:27:30 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziesiąty Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Owoc; Nadgarstek Drewniany Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:27:30 *pa=sa deka/tE tE=s gE=s a)po\ tou= spe/rmatos tE=s gE=s kai\ tou= karpou= tou= Xuli/nou tO=| kuri/O| e)sti/n, a(/gion tO=| kuri/O|.
Kpl:27:30 pasa dekatE tEs gEs apo tu spermatos tEs gEs kai tu karpu tu Xylinu tO kyriO estin, hagion tO kyriO.
Kpl:27:30 A1S_NSF A1_NSF RA_GSF N1_GSF P RA_GSN N3M_GSN RA_GSF N1_GSF C RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1_GSM RA_DSM N2_DSM V9_PAI3S A1A_NSN RA_DSM N2_DSM
Kpl:27:30 every all, each, every, the whole of tenth the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) the earth/land and also, even, namely the fruit; Carpus the wooden the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:27:30 every (nom|voc) tenth (nom|voc) the (gen) earth/land (gen) away from (+gen) the (gen) seed (gen) the (gen) earth/land (gen) and the (gen) fruit (gen); Carpus (gen) the (gen) wooden ([Adj] gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) he/she/it-is holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:27:30 Kpl_27:30_1 Kpl_27:30_2 Kpl_27:30_3 Kpl_27:30_4 Kpl_27:30_5 Kpl_27:30_6 Kpl_27:30_7 Kpl_27:30_8 Kpl_27:30_9 Kpl_27:30_10 Kpl_27:30_11 Kpl_27:30_12 Kpl_27:30_13 Kpl_27:30_14 Kpl_27:30_15 Kpl_27:30_16 Kpl_27:30_17 Kpl_27:30_18 Kpl_27:30_19 Kpl_27:30_20
Kpl:27:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:31 ἐὰν δὲ λυτρῶται λύτρῳ ἄνθρωπος τὴν δεκάτην αὐτοῦ, τὸ ἐπίπεμπτον προσθήσει πρὸς αὐτό, καὶ ἔσται αὐτῷ.
Kpl:27:31 And if a man should at all redeem his tithe, he shall add the fifth part to it, and it shall be his. (Leviticus 27:31 Brenton)
Kpl:27:31 Jeżeli kto chce wykupić część swej dziesięciny, to doda do niej jedną piątą. (Kpł 27:31 BT_4)
Kpl:27:31 ἐὰν δὲ λυτρῶται λύτρῳ ἄνθρωπος τὴν δεκάτην αὐτοῦ, τὸ ἐπίπεμπτον προσθήσει πρὸς αὐτό, καὶ ἔσται αὐτῷ.
Kpl:27:31 ἐάν (εἰ ἄν) δέ λυτρωτής, -οῦ, ὁ; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) λύτρον, -ου, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:27:31 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Odkupiciel; by wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Okup Ludzki Dziesiąty On/ona/to/to samo By dodawać do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo
Kpl:27:31 e)a\n de\ lutrO=tai lu/trO| a)/nTrOpos tE\n deka/tEn au)tou=, to\ e)pi/pempton prosTE/sei pro\s au)to/, kai\ e)/stai au)tO=|.
Kpl:27:31 ean de lytrOtai lytrO anTrOpos tEn dekatEn autu, to epipempton prosTEsei pros auto, kai estai autO.
Kpl:27:31 C x V4_PMS3S N2N_DSN N2_NSM RA_ASF A1_ASF RD_GSM RA_ASN A1B_ASN VF_FAI3S P RD_ASN C VF_FMI3S RD_DSM
Kpl:27:31 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] redeemer; to redeem to be released, upon payment of ransom ransom human the tenth he/she/it/same the ć to add to toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to be he/she/it/same
Kpl:27:31 if-ever Yet redeemers (nom|voc); he/she/it-should-be-being-REDEEM-ed ransom (dat) human (nom) the (acc) tenth (acc) him/it/same (gen) the (nom|acc)   he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) toward (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) and he/she/it-will-be him/it/same (dat)
Kpl:27:31 Kpl_27:31_1 Kpl_27:31_2 Kpl_27:31_3 Kpl_27:31_4 Kpl_27:31_5 Kpl_27:31_6 Kpl_27:31_7 Kpl_27:31_8 Kpl_27:31_9 Kpl_27:31_10 Kpl_27:31_11 Kpl_27:31_12 Kpl_27:31_13 Kpl_27:31_14 Kpl_27:31_15 Kpl_27:31_16
Kpl:27:31 x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:32 καὶ πᾶσα δεκάτη βοῶν καὶ προβάτων καὶ πᾶν, ὃ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῷ ἀριθμῷ ὑπὸ τὴν ῥάβδον, τὸ δέκατον ἔσται ἅγιον τῷ κυρίῳ.
Kpl:27:32 And every tithe of oxen, and of sheep, and whatsoever may come in numbering under the rod, the tenth shall be holy to the Lord. (Leviticus 27:32 Brenton)
Kpl:27:32 Każda dziesięcina z bydła większego lub mniejszego, które przechodzi pod laską pasterską, jest rzeczą poświęconą dla Pana. (Kpł 27:32 BT_4)
Kpl:27:32 καὶ πᾶσα δεκάτη βοῶν καὶ προβάτων καὶ πᾶν, ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῷ ἀριθμῷ ὑπὸ τὴν ῥάβδον, τὸ δέκατον ἔσται ἅγιον τῷ κυρίῳ.
Kpl:27:32 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δέκατος -η -ον βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀριθμός, -οῦ, ὁ ὑπό ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό δέκατος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:27:32 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziesiąty Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przychodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Dziesiąty By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:27:32 kai\ pa=sa deka/tE boO=n kai\ proba/tOn kai\ pa=n, o(\ e)a\n e)/lTE| e)n tO=| a)riTmO=| u(po\ tE\n r(a/bdon, to\ de/katon e)/stai a(/gion tO=| kuri/O|.
Kpl:27:32 kai pasa dekatE boOn kai probatOn kai pan, ho ean elTE en tO ariTmO hypo tEn rabdon, to dekaton estai hagion tO kyriO.
Kpl:27:32 C A1S_NSF A1_NSF N3_GPM C N2N_GPN C A3_NSN RR_NSN C VB_AAS3S P RA_DSM N2_DSM P RA_ASF N2_ASF RA_NSN A1_NSN VF_FMI3S A1A_NSN RA_DSM N2_DSM
Kpl:27:32 and also, even, namely every all, each, every, the whole of tenth ox; outcry; to bellow and also, even, namely sheep (sheepfold) and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to come in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the number [see arithmetic] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the tenth to be dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:27:32 and every (nom|voc) tenth (nom|voc) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and sheep (gen) and every (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) if-ever he/she/it-should-COME in/among/by (+dat) the (dat) number (dat) under (+acc), by (+gen) the (acc) hooked staff (acc) the (nom|acc) tenth (acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:27:32 Kpl_27:32_1 Kpl_27:32_2 Kpl_27:32_3 Kpl_27:32_4 Kpl_27:32_5 Kpl_27:32_6 Kpl_27:32_7 Kpl_27:32_8 Kpl_27:32_9 Kpl_27:32_10 Kpl_27:32_11 Kpl_27:32_12 Kpl_27:32_13 Kpl_27:32_14 Kpl_27:32_15 Kpl_27:32_16 Kpl_27:32_17 Kpl_27:32_18 Kpl_27:32_19 Kpl_27:32_20 Kpl_27:32_21 Kpl_27:32_22 Kpl_27:32_23
Kpl:27:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:33 οὐκ ἀλλάξεις καλὸν πονηρῷ· ἐὰν δὲ ἀλλάσσων ἀλλάξῃς αὐτό, καὶ τὸ ἄλλαγμα αὐτοῦ ἔσται ἅγιον, οὐ λυτρωθήσεται.
Kpl:27:33 Thou shalt not change a good for a bad, or a bad for a good; and if thou shouldest at all change it, its equivalent also shall be holy, it shall not be redeemed. (Leviticus 27:33 Brenton)
Kpl:27:33 Nie będzie się rozróżniać, co jest dobre, a co marne, nie będzie się robić żadnej zamiany. Jeżeli jednak kto uczyni zamianę, to oba bydlęta - i jedno, i drugie - będą rzeczą poświęconą dla Pana. Nie mogą być wykupione». (Kpł 27:33 BT_4)
Kpl:27:33 οὐκ ἀλλάξεις καλὸν πονηρῷ· ἐὰν δὲ ἀλλάσσων ἀλλάξῃς αὐτό, καὶ τὸ ἄλλαγμα αὐτοῦ ἔσται ἅγιον, οὐ λυτρωθήσεται.
Kpl:27:33 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός) πονηρός -ά -όν ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-)
Kpl:27:33 ??? Przed przydechem mocnym By zmieniać się/zmieniaj się W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało). Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By zmieniać się/zmieniaj się By zmieniać się/zmieniaj się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) ??? Przed przydechem mocnym By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu
Kpl:27:33 ou)k a)lla/Xeis kalo\n ponErO=|· e)a\n de\ a)lla/ssOn a)lla/XE|s au)to/, kai\ to\ a)/llagma au)tou= e)/stai a(/gion, ou) lutrOTE/setai.
Kpl:27:33 uk allaXeis kalon ponErO· ean de allassOn allaXEs auto, kai to allagma autu estai hagion, u lytrOTEsetai.
Kpl:27:33 D VF_FAI2S A1_ASN A1A_DSN C x V1_PAPNSM VA_AAS2S RD_ASN C RA_NSN N3M_NSN RD_GSN VF_FMI3S A1A_NSN D VC_FPI3S
Kpl:27:33 οὐχ before rough breathing to change/alter right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought). wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to change/alter to change/alter he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same to be dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) οὐχ before rough breathing to redeem to be released, upon payment of ransom
Kpl:27:33 not you(sg)-will-CHANGE/ALTER right ([Adj] acc, nom|acc|voc) wicked ([Adj] dat) if-ever Yet while CHANGE/ALTER-ing (nom) you(sg)-should-CHANGE/ALTER it/same (nom|acc) and the (nom|acc)   him/it/same (gen) he/she/it-will-be holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) not he/she/it-will-be-REDEEM-ed
Kpl:27:33 Kpl_27:33_1 Kpl_27:33_2 Kpl_27:33_3 Kpl_27:33_4 Kpl_27:33_5 Kpl_27:33_6 Kpl_27:33_7 Kpl_27:33_8 Kpl_27:33_9 Kpl_27:33_10 Kpl_27:33_11 Kpl_27:33_12 Kpl_27:33_13 Kpl_27:33_14 Kpl_27:33_15 Kpl_27:33_16 Kpl_27:33_17
Kpl:27:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:27:34 Αὗταί εἰσιν αἱ ἐντολαί, ἃς ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῷ ὄρει Σινα.
Kpl:27:34 These are the commandments which the Lord commanded Moses for the sons of Israel in mount Sina. (Leviticus 27:34 Brenton)
Kpl:27:34 To są przykazania, które Pan dał Mojżeszowi na górze Synaj dla Izraelitów. (Kpł 27:34 BT_4)
Kpl:27:34 Αὗταί εἰσιν αἱ ἐντολαί, ἃς ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῷ ὄρει Σινα.
Kpl:27:34 οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σινᾶ
Kpl:27:34 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Synaj [góra z]
Kpl:27:34 *au(=tai/ ei)sin ai( e)ntolai/, a(/s e)netei/lato ku/rios tO=| *mousE=| pro\s tou\s ui(ou\s *israEl e)n tO=| o)/rei *sina.
Kpl:27:34 hautai eisin hai entolai, has eneteilato kyrios tO musE pros tus hyius israEl en tO orei sina.
Kpl:27:34 RD_NPF V9_PAI3P RA_NPF N1A_NPF RR_APF VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM P RA_APM N2_APM N_GSM P RA_DSN N3E_DSN N_S
Kpl:27:34 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition who/whom/which to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses toward (+acc,+gen,+dat) the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount Sinai [mountain of]
Kpl:27:34 these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) precepts (nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) Sinai (indecl)
Kpl:27:34 Kpl_27:34_1 Kpl_27:34_2 Kpl_27:34_3 Kpl_27:34_4 Kpl_27:34_5 Kpl_27:34_6 Kpl_27:34_7 Kpl_27:34_8 Kpl_27:34_9 Kpl_27:34_10 Kpl_27:34_11 Kpl_27:34_12 Kpl_27:34_13 Kpl_27:34_14 Kpl_27:34_15 Kpl_27:34_16 Kpl_27:34_17
Kpl:27:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x