Lb:19:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Lb:19:1 And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, (Numbers 19:1 Brenton)
Lb:19:1 Mówił znów Pan do Mojżesza i Aarona: (Lb 19:1 BT_4)
Lb:19:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Lb:19:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:19:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron By mówić/opowiadaj
Lb:19:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n kai\ *aarOn le/gOn
Lb:19:1 kai elalEsen kyrios pros musEn kai aarOn legOn
Lb:19:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM C N_ASM V1_PAPNSM
Lb:19:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely Aaron to say/tell
Lb:19:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:19:1 Lb_19:1_1 Lb_19:1_2 Lb_19:1_3 Lb_19:1_4 Lb_19:1_5 Lb_19:1_6 Lb_19:1_7 Lb_19:1_8
Lb:19:1 x x x x x x x x
Lb:19:2 Αὕτη ἡ διαστολὴ τοῦ νόμου, ὅσα συνέταξεν κύριος λέγων Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ λαβέτωσαν πρὸς σὲ δάμαλιν πυρρὰν ἄμωμον, ἥτις οὐκ ἔχει ἐν αὐτῇ μῶμον καὶ ᾗ οὐκ ἐπεβλήθη ἐπ’ αὐτὴν ζυγός.
Lb:19:2 This is the constitution of the law, as the Lord has commanded, saying, Speak to the sons of Israel, and let them take for thee a red heifer without spot, which has no spot on her, and on which no yoke has been put. (Numbers 19:2 Brenton)
Lb:19:2 «Oto rozporządzenie Prawa przepisanego przez Pana. Powiedz Izraelitom: Niech ci przyprowadzą czerwoną krowę bez skazy, na którą jeszcze nie wkładano jarzma. (Lb 19:2 BT_4)
Lb:19:2 Αὕτη διαστολὴ τοῦ νόμου, ὅσα συνέταξεν κύριος λέγων Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ λαβέτωσαν πρὸς σὲ δάμαλιν πυρρὰν ἄμωμον, ἥτις οὐκ ἔχει ἐν αὐτῇ μῶμον καὶ οὐκ ἐπεβλήθη ἐπ’ αὐτὴν ζυγός.
Lb:19:2 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δια·στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὅσος -η -ον συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δάμαλις, -εως, ἡ πυρρός[1] -ά -όν ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό μῶμος, -ου, ὁ καί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ζυγός, -οῦ, ὁ
Lb:19:2 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Rozróżnienie Prawo Tyleż/wiele jak Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj By mówić Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Jałówka Czerwony amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym By mieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Wada I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jarzma/skala
Lb:19:2 *au(/tE E( diastolE\ tou= no/mou, o(/sa sune/taXen ku/rios le/gOn *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl kai\ labe/tOsan pro\s se\ da/malin purra\n a)/mOmon, E(/tis ou)k e)/CHei e)n au)tE=| mO=mon kai\ E(=| ou)k e)peblE/TE e)p’ au)tE\n DZugo/s.
Lb:19:2 hautE hE diastolE tu nomu, hosa synetaXen kyrios legOn lalEson tois hyiois israEl kai labetOsan pros se damalin pyrran amOmon, hEtis uk eCHei en autE mOmon kai hE uk epeblETE ep’ autEn DZygos.
Lb:19:2 RD_NSF RA_NSF N1_NSF RA_GSM N2_GSM A1_APN VAI_AAI3S N2_NSM V1_PAPNSM VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VB_AAD3P P RP_AS N3I_ASF A1A_ASF A1B_ASF RX_NSF D V1_PAI3S P RD_DSF N2_ASM C RR_DSF D VCI_API3S P RD_ASF N2_NSM
Lb:19:2 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the distinction the law as much/many as to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell to speak the son Israel and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) heifer red amomum [Indian spice-plant]; unblemished who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to have in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same blemish and also, even, namely who/whom/which οὐχ before rough breathing to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same yoke/scale
Lb:19:2 this (nom) the (nom) distinction (nom|voc) the (gen) law (gen) as much/many as (nom|acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) while SAY/TELL-ing (nom) do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and let-them-TAKE HOLD OF! toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) heifer (acc) red ([Adj] acc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) who-/whom-/whichever (nom) not he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) blemish (acc) and who/whom/which (dat) not he/she/it-was-PUT ONE'S Hand TO-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) yoke/scale (nom)
Lb:19:2 Lb_19:2_1 Lb_19:2_2 Lb_19:2_3 Lb_19:2_4 Lb_19:2_5 Lb_19:2_6 Lb_19:2_7 Lb_19:2_8 Lb_19:2_9 Lb_19:2_10 Lb_19:2_11 Lb_19:2_12 Lb_19:2_13 Lb_19:2_14 Lb_19:2_15 Lb_19:2_16 Lb_19:2_17 Lb_19:2_18 Lb_19:2_19 Lb_19:2_20 Lb_19:2_21 Lb_19:2_22 Lb_19:2_23 Lb_19:2_24 Lb_19:2_25 Lb_19:2_26 Lb_19:2_27 Lb_19:2_28 Lb_19:2_29 Lb_19:2_30 Lb_19:2_31 Lb_19:2_32 Lb_19:2_33
Lb:19:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:3 καὶ δώσεις αὐτὴν πρὸς Ελεαζαρ τὸν ἱερέα, καὶ ἐξάξουσιν αὐτὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τόπον καθαρὸν καὶ σφάξουσιν αὐτὴν ἐνώπιον αὐτοῦ.
Lb:19:3 And thou shalt give her to Eleazar the priest; and they shall bring her out of the camp into a clean place, and shall kill her before his face. (Numbers 19:3 Brenton)
Lb:19:3 Oddacie ją kapłanowi Eleazarowi, który każe ją wyprowadzić poza obóz, i zabije się ją w jego obecności. (Lb 19:3 BT_4)
Lb:19:3 καὶ δώσεις αὐτὴν πρὸς Ελεαζαρ τὸν ἱερέα, καὶ ἐξάξουσιν αὐτὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τόπον καθαρὸν καὶ σφάξουσιν αὐτὴν ἐνώπιον αὐτοῦ.
Lb:19:3 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ εἰς[1] τόπος, -ου, ὁ καθαρός -ά -όν καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:19:3 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Eleazar Duchowny I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza On/ona/to/to samo Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia Do (+przyspieszenie) Miejsce Czysty I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój On/ona/to/to samo W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
Lb:19:3 kai\ dO/seis au)tE\n pro\s *eleaDZar to\n i(ere/a, kai\ e)Xa/Xousin au)tE\n e)/XO tE=s parembolE=s ei)s to/pon kaTaro\n kai\ sfa/Xousin au)tE\n e)nO/pion au)tou=.
Lb:19:3 kai dOseis autEn pros eleaDZar ton hierea, kai eXaXusin autEn eXO tEs parembolEs eis topon kaTaron kai sfaXusin autEn enOpion autu.
Lb:19:3 C VF_FAI2S RD_ASF P N_ASM RA_ASM N3V_ASM C VF_FAI3P RD_ASF P RA_GSF N1_GSF P N2_ASM A1A_ASM C VF_FAI3P RD_ASF P RD_GSM
Lb:19:3 and also, even, namely to give he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) Eleazar the priest and also, even, namely to lead out he/she/it/same outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army into (+acc) place clean and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter he/she/it/same in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
Lb:19:3 and you(sg)-will-GIVE her/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) Eleazar (indecl) the (acc) priest (acc) and they-will-LEAD-OUT, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) into (+acc) place (acc) clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-SLAY, going-to-SLAY (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Lb:19:3 Lb_19:3_1 Lb_19:3_2 Lb_19:3_3 Lb_19:3_4 Lb_19:3_5 Lb_19:3_6 Lb_19:3_7 Lb_19:3_8 Lb_19:3_9 Lb_19:3_10 Lb_19:3_11 Lb_19:3_12 Lb_19:3_13 Lb_19:3_14 Lb_19:3_15 Lb_19:3_16 Lb_19:3_17 Lb_19:3_18 Lb_19:3_19 Lb_19:3_20 Lb_19:3_21
Lb:19:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:4 καὶ λήμψεται Ελεαζαρ ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῆς καὶ ῥανεῖ ἀπέναντι τοῦ προσώπου τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῆς ἑπτάκις.
Lb:19:4 And Eleazar shall take of her blood, and sprinkle of her blood seven times in front of the tabernacle of witness. (Numbers 19:4 Brenton)
Lb:19:4 Potem weźmie kapłan Eleazar nieco jej krwi na palec i pokropi siedem razy ową krwią od strony wejścia do Namiotu Spotkania. (Lb 19:4 BT_4)
Lb:19:4 καὶ λήμψεται Ελεαζαρ ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῆς καὶ ῥανεῖ ἀπέναντι τοῦ προσώπου τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῆς ἑπτάκις.
Lb:19:4 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Ἐλεάζαρ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἀπό ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἑπτά·κις/ἑπτά·κι
Lb:19:4 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Eleazar Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Twarz Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Krew On/ona/to/to samo Siedem razów
Lb:19:4 kai\ lE/mPSetai *eleaDZar a)po\ tou= ai(/matos au)tE=s kai\ r(anei= a)pe/nanti tou= prosO/pou tE=s skEnE=s tou= marturi/ou a)po\ tou= ai(/matos au)tE=s e(pta/kis.
Lb:19:4 kai lEmPSetai eleaDZar apo tu haimatos autEs kai ranei apenanti tu prosOpu tEs skEnEs tu martyriu apo tu haimatos autEs heptakis.
Lb:19:4 C VF_FMI3S N_NSM P RA_GSN N3M_GSN RD_GSF C VF2_FAI3S P RA_GSN N2N_GSN RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN P RA_GSN N3M_GSN RD_GSF D
Lb:19:4 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Eleazar from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood he/she/it/same and also, even, namely ć opposite/in the presence of (+gen) the face the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the blood he/she/it/same seven times
Lb:19:4 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed Eleazar (indecl) away from (+gen) the (gen) blood (gen) her/it/same (gen) and   opposite/in the presence of (+gen) the (gen) face (gen) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) away from (+gen) the (gen) blood (gen) her/it/same (gen) seven times
Lb:19:4 Lb_19:4_1 Lb_19:4_2 Lb_19:4_3 Lb_19:4_4 Lb_19:4_5 Lb_19:4_6 Lb_19:4_7 Lb_19:4_8 Lb_19:4_9 Lb_19:4_10 Lb_19:4_11 Lb_19:4_12 Lb_19:4_13 Lb_19:4_14 Lb_19:4_15 Lb_19:4_16 Lb_19:4_17 Lb_19:4_18 Lb_19:4_19 Lb_19:4_20 Lb_19:4_21
Lb:19:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:5 καὶ κατακαύσουσιν αὐτὴν ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ τὸ δέρμα καὶ τὰ κρέα αὐτῆς καὶ τὸ αἷμα αὐτῆς σὺν τῇ κόπρῳ αὐτῆς κατακαυθήσεται.
Lb:19:5 And they shall burn her to ashes before him; and her skin and her flesh and her blood, with her dung, shall be consumed. (Numbers 19:5 Brenton)
Lb:19:5 Wreszcie spali się krowę w jego obecności, zarówno skórę, jak mięso, krew i zawartość jelit. (Lb 19:5 BT_4)
Lb:19:5 καὶ κατακαύσουσιν αὐτὴν ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ τὸ δέρμα καὶ τὰ κρέα αὐτῆς καὶ τὸ αἷμα αὐτῆς σὺν τῇ κόπρῳ αὐτῆς κατακαυθήσεται.
Lb:19:5 καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δέρμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό σύν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-)
Lb:19:5 I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). On/ona/to/to samo Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Skóra [zobacz dermatologię] I też, nawet, mianowicie Mięso On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Krew On/ona/to/to samo Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie).
Lb:19:5 kai\ katakau/sousin au)tE\n e)nanti/on au)tou=, kai\ to\ de/rma kai\ ta\ kre/a au)tE=s kai\ to\ ai(=ma au)tE=s su\n tE=| ko/prO| au)tE=s katakauTE/setai.
Lb:19:5 kai katakaususin autEn enantion autu, kai to derma kai ta krea autEs kai to haima autEs syn tE koprO autEs katakauTEsetai.
Lb:19:5 C VF_FAI3P RD_ASF P RD_GSM C RA_ASN N3M_ASN C RA_APN N3_APN RD_GSF C RA_ASN N3M_ASN RD_GSF P RA_DSF N2_DSF RD_GSF VC_FPI3S
Lb:19:5 and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). he/she/it/same in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same and also, even, namely the skin [see dermatology] and also, even, namely the meat he/she/it/same and also, even, namely the blood he/she/it/same together with/including (+dat) the ć he/she/it/same to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly).
Lb:19:5 and they-will-BURNED UP, going-to-BURNED UP (fut ptcp) (dat) her/it/same (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) skin (nom|acc|voc) and the (nom|acc) meats (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) her/it/same (gen) together with/including (+dat) the (dat)   her/it/same (gen) he/she/it-will-be-BURNED UP-ed
Lb:19:5 Lb_19:5_1 Lb_19:5_2 Lb_19:5_3 Lb_19:5_4 Lb_19:5_5 Lb_19:5_6 Lb_19:5_7 Lb_19:5_8 Lb_19:5_9 Lb_19:5_10 Lb_19:5_11 Lb_19:5_12 Lb_19:5_13 Lb_19:5_14 Lb_19:5_15 Lb_19:5_16 Lb_19:5_17 Lb_19:5_18 Lb_19:5_19 Lb_19:5_20 Lb_19:5_21
Lb:19:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:6 καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς ξύλον κέδρινον καὶ ὕσσωπον καὶ κόκκινον καὶ ἐμβαλοῦσιν εἰς μέσον τοῦ κατακαύματος τῆς δαμάλεως.
Lb:19:6 And the priest shall take cedar wood and hyssop and scarlet wool, and they shall cast them into the midst of the burning of the heifer. (Numbers 19:6 Brenton)
Lb:19:6 Teraz weźmie kapłan drzewo cedrowe, hizop oraz nitki karmazynowe i rzuci to na ogień, w którym płonie krowa. (Lb 19:6 BT_4)
Lb:19:6 καὶ λήμψεται ἱερεὺς ξύλον κέδρινον καὶ ὕσσωπον καὶ κόκκινον καὶ ἐμβαλοῦσιν εἰς μέσον τοῦ κατακαύματος τῆς δαμάλεως.
Lb:19:6 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ξύλον, -ου, τό   καί ὕσσωπος, -ου, ἡ and ὁ and -πον, ???, τό καί κόκκινος -η -ον καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] μέσος -η -ον ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δάμαλις, -εως, ἡ
Lb:19:6 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Duchowny Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Hizopu "Hizop" nie może być botanicznie ścisły okres {termin}. To prawdopodobnie odnosi się do liściastych aromatycznych ziół <ja>lebiodka</ja> rodzina raczej niż do <ja>hyssopus officinalis</ja>, "hizop". I też, nawet, mianowicie Szkarłatny I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Średni Jałówka
Lb:19:6 kai\ lE/mPSetai o( i(ereu\s Xu/lon ke/drinon kai\ u(/ssOpon kai\ ko/kkinon kai\ e)mbalou=sin ei)s me/son tou= katakau/matos tE=s dama/leOs.
Lb:19:6 kai lEmPSetai ho hiereus Xylon kedrinon kai hyssOpon kai kokkinon kai embalusin eis meson tu katakaumatos tEs damaleOs.
Lb:19:6 C VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM N2N_ASN A1_ASN C N2_ASM C A1_ASN C VF2_FAI3P P A1_ASM RA_GSN N3M_GSN RA_GSF N3I_GSF
Lb:19:6 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the priest tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely hyssop "Hyssop" may not be a botanically-exact term. It probably refers to leafy aromatic herbs of the <i>origanum</i> family rather than to <i>hyssopus officinalis</i>, "hyssop". and also, even, namely scarlet and also, even, namely to inject into (+acc) middle the ć the heifer
Lb:19:6 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom) priest (nom) tree/wooden thing (nom|acc|voc)   and hyssop (nom|acc|voc, acc) and scarlet ([Adj] acc, nom|acc|voc) and they-will-INJECT, going-to-INJECT (fut ptcp) (dat), upon INJECT-ing (dat) into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) heifer (gen)
Lb:19:6 Lb_19:6_1 Lb_19:6_2 Lb_19:6_3 Lb_19:6_4 Lb_19:6_5 Lb_19:6_6 Lb_19:6_7 Lb_19:6_8 Lb_19:6_9 Lb_19:6_10 Lb_19:6_11 Lb_19:6_12 Lb_19:6_13 Lb_19:6_14 Lb_19:6_15 Lb_19:6_16 Lb_19:6_17 Lb_19:6_18
Lb:19:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:7 καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν, καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ὁ ἱερεὺς ἕως ἑσπέρας.
Lb:19:7 And the priest shall wash his garments, and bathe his body in water, and afterwards he shall go into the camp, and the priest shall be unclean till evening. (Numbers 19:7 Brenton)
Lb:19:7 Następnie wypierze kapłan szaty swoje i obmyje ciało wodą; po spełnieniu tych czynności wejdzie do obozu, lecz pozostanie nieczystym aż do wieczora. (Lb 19:7 BT_4)
Lb:19:7 καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἱερεὺς καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν, καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἱερεὺς ἕως ἑσπέρας.
Lb:19:7 καί πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ
Lb:19:7 I też, nawet, mianowicie By myć się Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie By kąpać się Ciało On/ona/to/to samo Woda I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wchodzić Do (+przyspieszenie) Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie Nieczysty (nieczysty) By być Duchowny Aż; świtaj Wieczór
Lb:19:7 kai\ plunei= ta\ i(ma/tia au)tou= o( i(ereu\s kai\ lou/setai to\ sO=ma au)tou= u(/dati kai\ meta\ tau=ta ei)seleu/setai ei)s tE\n parembolE/n, kai\ a)ka/Tartos e)/stai o( i(ereu\s e(/Os e(spe/ras.
Lb:19:7 kai plynei ta himatia autu ho hiereus kai lusetai to sOma autu hydati kai meta tauta eiseleusetai eis tEn parembolEn, kai akaTartos estai ho hiereus heOs hesperas.
Lb:19:7 C VF2_FAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM RA_NSM N3V_NSM C VF_FMI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N3T_DSN C P RD_APN VF_FMI3S P RA_ASF N1_ASF C A1B_NSM VF_FMI3S RA_NSM N3V_NSM P N1A_GSF
Lb:19:7 and also, even, namely to wash the clothing garment, cloak he/she/it/same the priest and also, even, namely to bathe the body he/she/it/same water and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter into (+acc) the camp camp, barracks, army and also, even, namely unclean (impure) to be the priest until; dawn evening
Lb:19:7 and he/she/it-is-WASH-ing, you(sg)-are-being-WASH-ed (classical), he/she/it-will-WASH, you(sg)-will-be-WASH-ed (classical) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (nom) priest (nom) and he/she/it-will-be-BATHE-ed the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) water (dat) and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (acc) camp (acc) and unclean ([Adj] nom) he/she/it-will-be the (nom) priest (nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc)
Lb:19:7 Lb_19:7_1 Lb_19:7_2 Lb_19:7_3 Lb_19:7_4 Lb_19:7_5 Lb_19:7_6 Lb_19:7_7 Lb_19:7_8 Lb_19:7_9 Lb_19:7_10 Lb_19:7_11 Lb_19:7_12 Lb_19:7_13 Lb_19:7_14 Lb_19:7_15 Lb_19:7_16 Lb_19:7_17 Lb_19:7_18 Lb_19:7_19 Lb_19:7_20 Lb_19:7_21 Lb_19:7_22 Lb_19:7_23 Lb_19:7_24 Lb_19:7_25 Lb_19:7_26 Lb_19:7_27
Lb:19:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:8 καὶ ὁ κατακαίων αὐτὴν πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.
Lb:19:8 And he that burns her shall wash his garments, and bathe his body, and shall be unclean till evening. (Numbers 19:8 Brenton)
Lb:19:8 Również ten, który palił krowę, wypierze w wodzie szaty swoje, obmyje ciało i pozostanie nieczystym aż do wieczora. (Lb 19:8 BT_4)
Lb:19:8 καὶ κατακαίων αὐτὴν πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.
Lb:19:8 καί ὁ ἡ τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ὁ ἡ τό σῶμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ
Lb:19:8 I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). On/ona/to/to samo By myć się Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kąpać się Ciało On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nieczysty (nieczysty) By być Aż; świtaj Wieczór
Lb:19:8 kai\ o( katakai/On au)tE\n plunei= ta\ i(ma/tia au)tou= kai\ lou/setai to\ sO=ma au)tou= kai\ a)ka/Tartos e)/stai e(/Os e(spe/ras.
Lb:19:8 kai ho katakaiOn autEn plynei ta himatia autu kai lusetai to sOma autu kai akaTartos estai heOs hesperas.
Lb:19:8 C RA_NSM V1_PAPNSM RD_ASF VF2_FAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM C VF_FMI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM C A1B_NSM VF_FMI3S P N1A_GSF
Lb:19:8 and also, even, namely the to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). he/she/it/same to wash the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely to bathe the body he/she/it/same and also, even, namely unclean (impure) to be until; dawn evening
Lb:19:8 and the (nom) while BURNED UP-ing (nom) her/it/same (acc) he/she/it-is-WASH-ing, you(sg)-are-being-WASH-ed (classical), he/she/it-will-WASH, you(sg)-will-be-WASH-ed (classical) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-BATHE-ed the (nom|acc) body (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and unclean ([Adj] nom) he/she/it-will-be until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc)
Lb:19:8 Lb_19:8_1 Lb_19:8_2 Lb_19:8_3 Lb_19:8_4 Lb_19:8_5 Lb_19:8_6 Lb_19:8_7 Lb_19:8_8 Lb_19:8_9 Lb_19:8_10 Lb_19:8_11 Lb_19:8_12 Lb_19:8_13 Lb_19:8_14 Lb_19:8_15 Lb_19:8_16 Lb_19:8_17 Lb_19:8_18
Lb:19:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:9 καὶ συνάξει ἄνθρωπος καθαρὸς τὴν σποδὸν τῆς δαμάλεως καὶ ἀποθήσει ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τόπον καθαρόν, καὶ ἔσται τῇ συναγωγῇ υἱῶν Ισραηλ εἰς διατήρησιν, ὕδωρ ῥαντισμοῦ· ἅγνισμά ἐστιν.
Lb:19:9 And a clean man shall gather up the ashes of the heifer, and lay them up in a clean place outside the camp; and they shall be for the congregation of the children of Israel to keep: it is the water of sprinkling, a purification. (Numbers 19:9 Brenton)
Lb:19:9 Mąż czysty zbierze popiół krowy i złoży go na czystym miejscu poza obozem, aby dla społeczności Izraelitów był przechowany do przygotowania wody oczyszczenia; jest to ofiara za grzech. (Lb 19:9 BT_4)
Lb:19:9 καὶ συνάξει ἄνθρωπος καθαρὸς τὴν σποδὸν τῆς δαμάλεως καὶ ἀποθήσει ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τόπον καθαρόν, καὶ ἔσται τῇ συναγωγῇ υἱῶν Ισραηλ εἰς διατήρησιν, ὕδωρ ῥαντισμοῦ· ἅγνισμά ἐστιν.
Lb:19:9 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καθαρός -ά -όν ὁ ἡ τό σποδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό δάμαλις, -εως, ἡ καί ἀπο·τίθημι (-, απο+θη·σ-, απο+θη·κ- or 2nd ath. απο+θ(ε)-, -, -, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ εἰς[1] τόπος, -ου, ὁ καθαρός -ά -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1]   ὕδωρ, ὕδατος, τό ῥαντισμός, -οῦ, ὁ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:19:9 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Ludzki Czysty Popioły Jałówka I też, nawet, mianowicie By uprzątać unikać, uciekać Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Obozu obóz, koszary, armia Do (+przyspieszenie) Miejsce Czysty I też, nawet, mianowicie By być Zebranie Syn Izrael Do (+przyspieszenie) Woda Pokropienie By być
Lb:19:9 kai\ suna/Xei a)/nTrOpos kaTaro\s tE\n spodo\n tE=s dama/leOs kai\ a)poTE/sei e)/XO tE=s parembolE=s ei)s to/pon kaTaro/n, kai\ e)/stai tE=| sunagOgE=| ui(O=n *israEl ei)s diatE/rEsin, u(/dOr r(antismou=· a(/gnisma/ e)stin.
Lb:19:9 kai synaXei anTrOpos kaTaros tEn spodon tEs damaleOs kai apoTEsei eXO tEs parembolEs eis topon kaTaron, kai estai tE synagOgE hyiOn israEl eis diatErEsin, hydOr rantismu· hagnisma estin.
Lb:19:9 C VF_FAI3S N2_NSM A1A_NSM RA_ASF N2_ASM RA_GSF N3I_GSF C VF_FAI3S P RA_GSF N1_GSF P N2_ASM A1A_ASM C VF_FMI3S RA_DSF N1_DSF N2_GPM N_GSM P N3I_ASF N3_NSN N2_GSM N3M_NSN V9_PAI3S
Lb:19:9 and also, even, namely to gather together human clean the ashes the heifer and also, even, namely to put away to avoid, escape outside; to have; to be permitted the camp camp, barracks, army into (+acc) place clean and also, even, namely to be the gathering son Israel into (+acc) ć water sprinkling ć to be
Lb:19:9 and he/she/it-will-GATHER TOGETHER, you(sg)-will-be-GATHER TOGETHER-ed (classical) human (nom) clean ([Adj] nom) the (acc) ashes (acc) the (gen) heifer (gen) and he/she/it-will-TO PUT AWAY, you(sg)-will-be-TO PUT AWAY-ed (classical) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED the (gen) camp (gen) into (+acc) place (acc) clean ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-be the (dat) gathering (dat) sons (gen) Israel (indecl) into (+acc)   water (nom|acc|voc) sprinkling (gen)   he/she/it-is
Lb:19:9 Lb_19:9_1 Lb_19:9_2 Lb_19:9_3 Lb_19:9_4 Lb_19:9_5 Lb_19:9_6 Lb_19:9_7 Lb_19:9_8 Lb_19:9_9 Lb_19:9_10 Lb_19:9_11 Lb_19:9_12 Lb_19:9_13 Lb_19:9_14 Lb_19:9_15 Lb_19:9_16 Lb_19:9_17 Lb_19:9_18 Lb_19:9_19 Lb_19:9_20 Lb_19:9_21 Lb_19:9_22 Lb_19:9_23 Lb_19:9_24 Lb_19:9_25 Lb_19:9_26 Lb_19:9_27 Lb_19:9_28
Lb:19:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:10 καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια ὁ συνάγων τὴν σποδιὰν τῆς δαμάλεως καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας. καὶ ἔσται τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ τοῖς προσκειμένοις προσηλύτοις νόμιμον αἰώνιον.
Lb:19:10 And he that gathers up the ashes of the heifer shall wash his garments, and shall be unclean until evening; and it shall be a perpetual statute for the children of Israel and for the strangers joined to them. (Numbers 19:10 Brenton)
Lb:19:10 Ten, który zbierał popiół z krowy, winien wyprać szaty swoje i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Będzie to ustawą wieczystą zarówno dla Izraelitów, jak i dla obcych, którzy się pośród was zatrzymują. (Lb 19:10 BT_4)
Lb:19:10 καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια συνάγων τὴν σποδιὰν τῆς δαμάλεως καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας. καὶ ἔσται τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ τοῖς προσκειμένοις προσηλύτοις νόμιμον αἰώνιον.
Lb:19:10 καί πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δάμαλις, -εως, ἡ καί ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό   προσ·ήλυτος, -ου, ὁ   αἰώνιος -ία -ον
Lb:19:10 I też, nawet, mianowicie By myć się Ubierająca część garderoby, płaszcz By zbierać się razem Jałówka I też, nawet, mianowicie Nieczysty (nieczysty) By być Aż; świtaj Wieczór I też, nawet, mianowicie By być Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Lb:19:10 kai\ plunei= ta\ i(ma/tia o( suna/gOn tE\n spodia\n tE=s dama/leOs kai\ a)ka/Tartos e)/stai e(/Os e(spe/ras. kai\ e)/stai toi=s ui(oi=s *israEl kai\ toi=s proskeime/nois prosElu/tois no/mimon ai)O/nion.
Lb:19:10 kai plynei ta himatia ho synagOn tEn spodian tEs damaleOs kai akaTartos estai heOs hesperas. kai estai tois hyiois israEl kai tois proskeimenois prosElytois nomimon aiOnion.
Lb:19:10 C VF2_FAI3S RA_APN N2N_APN RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N3I_GSF C A1B_NSM VF_FMI3S P N1A_GSF C VF_FMI3S RA_DPM N2_DPM N_GSM C RA_DPM V5_PMPDPM N2_DPM A1_ASN A1B_ASN
Lb:19:10 and also, even, namely to wash the clothing garment, cloak the to gather together the ć the heifer and also, even, namely unclean (impure) to be until; dawn evening and also, even, namely to be the son Israel and also, even, namely the ć proselyte [a convert to Judaism] ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Lb:19:10 and he/she/it-is-WASH-ing, you(sg)-are-being-WASH-ed (classical), he/she/it-will-WASH, you(sg)-will-be-WASH-ed (classical) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) the (nom) while GATHER TOGETHER-ing (nom) the (acc)   the (gen) heifer (gen) and unclean ([Adj] nom) he/she/it-will-be until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc) and he/she/it-will-be the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and the (dat)   proselytes (dat)   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Lb:19:10 Lb_19:10_1 Lb_19:10_2 Lb_19:10_3 Lb_19:10_4 Lb_19:10_5 Lb_19:10_6 Lb_19:10_7 Lb_19:10_8 Lb_19:10_9 Lb_19:10_10 Lb_19:10_11 Lb_19:10_12 Lb_19:10_13 Lb_19:10_14 Lb_19:10_15 Lb_19:10_16 Lb_19:10_17 Lb_19:10_18 Lb_19:10_19 Lb_19:10_20 Lb_19:10_21 Lb_19:10_22 Lb_19:10_23 Lb_19:10_24 Lb_19:10_25 Lb_19:10_26
Lb:19:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:11 Ὁ ἁπτόμενος τοῦ τεθνηκότος πάσης ψυχῆς ἀνθρώπου ἀκάθαρτος ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας·
Lb:19:11 He that touches the dead body of any man, shall be unclean seven days. (Numbers 19:11 Brenton)
Lb:19:11 Kto się dotknie zmarłego, jakiegokolwiek trupa ludzkiego, będzie nieczysty przez siedem dni. (Lb 19:11 BT_4)
Lb:19:11 ἁπτόμενος τοῦ τεθνηκότος πάσης ψυχῆς ἀνθρώπου ἀκάθαρτος ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας·
Lb:19:11 ὁ ἡ τό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ
Lb:19:11 Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ludzki Nieczysty (nieczysty) By być Siedem Dzień
Lb:19:11 *(o a(pto/menos tou= teTnEko/tos pa/sEs PSuCHE=s a)nTrO/pou a)ka/Tartos e)/stai e(pta\ E(me/ras·
Lb:19:11 o haptomenos tu teTnEkotos pasEs PSyCHEs anTrOpu akaTartos estai hepta hEmeras·
Lb:19:11 RA_NSM V1_PMPNSM RA_GSM VX_XAPGSM A1S_GSF N1_GSF N2_GSM A1B_NSM VF_FMI3S M N1A_APF
Lb:19:11 the to lay hands on set fire, touch the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] every all, each, every, the whole of life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person human unclean (impure) to be seven day
Lb:19:11 the (nom) while being-LAY HandS ON-ed (nom) the (gen) having BE DEAD-ed (gen) every (gen) life (gen) human (gen) unclean ([Adj] nom) he/she/it-will-be seven day (gen), days (acc)
Lb:19:11 Lb_19:11_1 Lb_19:11_2 Lb_19:11_3 Lb_19:11_4 Lb_19:11_5 Lb_19:11_6 Lb_19:11_7 Lb_19:11_8 Lb_19:11_9 Lb_19:11_10 Lb_19:11_11
Lb:19:11 x x x x x x x x x x x
Lb:19:12 οὗτος ἁγνισθήσεται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ καθαρὸς ἔσται· ἐὰν δὲ μὴ ἀφαγνισθῇ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, οὐ καθαρὸς ἔσται.
Lb:19:12 He shall be purified on the third day and the seventh day, and shall be clean; but if he be not purged on the third day and the seventh day, he shall not be clean. (Numbers 19:12 Brenton)
Lb:19:12 Winien się nią oczyścić w trzecim i siódmym dniu, a wtedy będzie czysty. Gdyby jednak nie dokonał w trzecim i siódmym dniu oczyszczenia, wówczas pozostanie nieczysty. (Lb 19:12 BT_4)
Lb:19:12 οὗτος ἁγνισθήσεται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ καθαρὸς ἔσται· ἐὰν δὲ μὴ ἀφαγνισθῇ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, οὐ καθαρὸς ἔσται.
Lb:19:12 οὗτος αὕτη τοῦτο ἁγνίζω (αγνιζ-, -, αγνι·σ-, ηγνι·κ-, ηγνισ-, αγνισ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον καί καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή   ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καθαρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:19:12 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By oczyszczać się Dzień Trzeci I też, nawet, mianowicie Dzień Siódmy I też, nawet, mianowicie Czysty By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie Dzień Trzeci I też, nawet, mianowicie Dzień Siódmy ??? Przed przydechem mocnym Czysty By być
Lb:19:12 ou(=tos a(gnisTE/setai tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE| kai\ tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| kai\ kaTaro\s e)/stai· e)a\n de\ mE\ a)fagnisTE=| tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE| kai\ tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE|, ou) kaTaro\s e)/stai.
Lb:19:12 hutos hagnisTEsetai tE hEmera tE tritE kai tE hEmera tE hebdomE kai kaTaros estai· ean de mE afagnisTE tE hEmera tE tritE kai tE hEmera tE hebdomE, u kaTaros estai.
Lb:19:12 RD_NSM VC_FPI3S RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C A1A_NSM VF_FMI3S C x D VC_APS3S RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF D A1A_NSM VF_FMI3S
Lb:19:12 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to purify the day the third and also, even, namely the day the seventh and also, even, namely clean to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not ć the day the third and also, even, namely the day the seventh οὐχ before rough breathing clean to be
Lb:19:12 this (nom) he/she/it-will-be-PURIFY-ed the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) and the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) and clean ([Adj] nom) he/she/it-will-be if-ever Yet not   the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) and the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) not clean ([Adj] nom) he/she/it-will-be
Lb:19:12 Lb_19:12_1 Lb_19:12_2 Lb_19:12_3 Lb_19:12_4 Lb_19:12_5 Lb_19:12_6 Lb_19:12_7 Lb_19:12_8 Lb_19:12_9 Lb_19:12_10 Lb_19:12_11 Lb_19:12_12 Lb_19:12_13 Lb_19:12_14 Lb_19:12_15 Lb_19:12_16 Lb_19:12_17 Lb_19:12_18 Lb_19:12_19 Lb_19:12_20 Lb_19:12_21 Lb_19:12_22 Lb_19:12_23 Lb_19:12_24 Lb_19:12_25 Lb_19:12_26 Lb_19:12_27 Lb_19:12_28 Lb_19:12_29 Lb_19:12_30
Lb:19:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:13 πᾶς ὁ ἁπτόμενος τοῦ τεθνηκότος ἀπὸ ψυχῆς ἀνθρώπου, ἐὰν ἀποθάνῃ, καὶ μὴ ἀφαγνισθῇ, τὴν σκηνὴν κυρίου ἐμίανεν· ἐκτριβήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐξ Ισραηλ· ὅτι ὕδωρ ῥαντισμοῦ οὐ περιερραντίσθη ἐπ’ αὐτόν, ἀκάθαρτός ἐστιν, ἔτι ἡ ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν.
Lb:19:13 Every one that touches the carcase of the person of a man, if he should have died, and the other not have been purified, has defiled the tabernacle of the Lord: that soul shall be cut off from Israel, because the water of sprinkling has not been sprinkled upon him; he is unclean; his uncleanness is yet upon him. (Numbers 19:13 Brenton)
Lb:19:13 Ktokolwiek dotknie się zmarłego, ciała człowieka, który umarł, a nie dokona oczyszczenia siebie, bezcześci przybytek Pana. Taki będzie wyłączony spośród Izraela, gdyż nie pokropiła go woda oczyszczenia; pozostaje przeto nieczysty, a plama jego ciąży na nim. (Lb 19:13 BT_4)
Lb:19:13 πᾶς ἁπτόμενος τοῦ τεθνηκότος ἀπὸ ψυχῆς ἀνθρώπου, ἐὰν ἀποθάνῃ, καὶ μὴ ἀφαγνισθῇ, τὴν σκηνὴν κυρίου ἐμίανεν· ἐκτριβήσεται ψυχὴ ἐκείνη ἐξ Ισραηλ· ὅτι ὕδωρ ῥαντισμοῦ οὐ περιερραντίσθη ἐπ’ αὐτόν, ἀκάθαρτός ἐστιν, ἔτι ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν.
Lb:19:13 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ἀπό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί μή   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο ἐκ Ἰσραήλ, ὁ ὅτι ὕδωρ, ὕδατος, τό ῥαντισμός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι ὁ ἡ τό ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:19:13 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ludzki Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By umierać I też, nawet, mianowicie Nie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zanieczyszczać Do ??? Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael Ponieważ/tamto Woda Pokropienie ??? Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Nieczysty (nieczysty) By być Jeszcze/jeszcze uncleaness On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By być
Lb:19:13 pa=s o( a(pto/menos tou= teTnEko/tos a)po\ PSuCHE=s a)nTrO/pou, e)a\n a)poTa/nE|, kai\ mE\ a)fagnisTE=|, tE\n skEnE\n kuri/ou e)mi/anen· e)ktribE/setai E( PSuCHE\ e)kei/nE e)X *israEl· o(/ti u(/dOr r(antismou= ou) perierranti/sTE e)p’ au)to/n, a)ka/Tarto/s e)stin, e)/ti E( a)kaTarsi/a au)tou= e)n au)tO=| e)stin.
Lb:19:13 pas ho haptomenos tu teTnEkotos apo PSyCHEs anTrOpu, ean apoTanE, kai mE afagnisTE, tEn skEnEn kyriu emianen· ektribEsetai hE PSyCHE ekeinE eX israEl· hoti hydOr rantismu u perierrantisTE ep’ auton, akaTartos estin, eti hE akaTarsia autu en autO estin.
Lb:19:13 A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM RA_GSM VX_XAPGSM P N1_GSF N2_GSM C VB_AAS3S C D VC_APS3S RA_ASF N1_ASF N2_GSM VAI_AAI3S VD_FPI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF P N_ASM C N3_NSN N2_GSM D VSI_API3S P RD_ASM A1B_NSM V9_PAI3S D RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P RD_DSM V9_PAI3S
Lb:19:13 every all, each, every, the whole of the to lay hands on set fire, touch the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person human if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to die and also, even, namely not ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to pollute to ??? the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that out of (+gen) ἐξ before vowels Israel because/that water sprinkling οὐχ before rough breathing ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same unclean (impure) to be yet/still the uncleaness he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to be
Lb:19:13 every (nom|voc) the (nom) while being-LAY HandS ON-ed (nom) the (gen) having BE DEAD-ed (gen) away from (+gen) life (gen) human (gen) if-ever you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed and not   the (acc) tent (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-POLLUTE-ed he/she/it-will-be-???-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) that (nom) out of (+gen) Israel (indecl) because/that water (nom|acc|voc) sprinkling (gen) not   upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) unclean ([Adj] nom) he/she/it-is yet/still the (nom) uncleaness (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) he/she/it-is
Lb:19:13 Lb_19:13_1 Lb_19:13_2 Lb_19:13_3 Lb_19:13_4 Lb_19:13_5 Lb_19:13_6 Lb_19:13_7 Lb_19:13_8 Lb_19:13_9 Lb_19:13_10 Lb_19:13_11 Lb_19:13_12 Lb_19:13_13 Lb_19:13_14 Lb_19:13_15 Lb_19:13_16 Lb_19:13_17 Lb_19:13_18 Lb_19:13_19 Lb_19:13_20 Lb_19:13_21 Lb_19:13_22 Lb_19:13_23 Lb_19:13_24 Lb_19:13_25 Lb_19:13_26 Lb_19:13_27 Lb_19:13_28 Lb_19:13_29 Lb_19:13_30 Lb_19:13_31 Lb_19:13_32 Lb_19:13_33 Lb_19:13_34 Lb_19:13_35 Lb_19:13_36 Lb_19:13_37 Lb_19:13_38 Lb_19:13_39
Lb:19:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:14 καὶ οὗτος ὁ νόμος· ἄνθρωπος ἐὰν ἀποθάνῃ ἐν οἰκίᾳ, πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος εἰς τὴν οἰκίαν καὶ ὅσα ἐστὶν ἐν τῇ οἰκίᾳ, ἀκάθαρτα ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας·
Lb:19:14 And this is the law; if a man die in a house, every one that goes into the house, and all things in the house, shall be unclean seven days. (Numbers 19:14 Brenton)
Lb:19:14 A oto prawo odnoszące się do człowieka, który umarł w namiocie: każdy, kto wejdzie do tego namiotu i ktokolwiek w nim przebywa, będzie nieczysty przez siedem dni. (Lb 19:14 BT_4)
Lb:19:14 Καὶ οὗτος νόμος· ἄνθρωπος ἐὰν ἀποθάνῃ ἐν οἰκίᾳ, πᾶς εἰσπορευόμενος εἰς τὴν οἰκίαν καὶ ὅσα ἐστὶν ἐν τῇ οἰκίᾳ, ἀκάθαρτα ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας·
Lb:19:14 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ
Lb:19:14 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Prawo Ludzki Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Nieczysty (nieczysty) By być Siedem Dzień
Lb:19:14 *kai\ ou(=tos o( no/mos· a)/nTrOpos e)a\n a)poTa/nE| e)n oi)ki/a|, pa=s o( ei)sporeuo/menos ei)s tE\n oi)ki/an kai\ o(/sa e)sti\n e)n tE=| oi)ki/a|, a)ka/Tarta e)/stai e(pta\ E(me/ras·
Lb:19:14 kai hutos ho nomos· anTrOpos ean apoTanE en oikia, pas ho eisporeuomenos eis tEn oikian kai hosa estin en tE oikia, akaTarta estai hepta hEmeras·
Lb:19:14 C RD_NSM RA_NSM N2_NSM N2_NSM C VB_AAS3S P N1A_DSF A3_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RA_ASF N1A_ASF C A1_APN V9_PAI3S P RA_DSF N1A_DSF A1B_APN VF_FMI3S M N1A_APF
Lb:19:14 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the law human if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house every all, each, every, the whole of the to enter into (+acc) the house and also, even, namely as much/many as to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house unclean (impure) to be seven day
Lb:19:14 and this (nom) the (nom) law (nom) human (nom) if-ever you(sg)-will-be-DIE-ed, he/she/it-should-DIE, you(sg)-should-be-DIE-ed in/among/by (+dat) house (dat) every (nom|voc) the (nom) while being-ENTER-ed (nom) into (+acc) the (acc) house (acc) and as much/many as (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) unclean ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-will-be seven day (gen), days (acc)
Lb:19:14 Lb_19:14_1 Lb_19:14_2 Lb_19:14_3 Lb_19:14_4 Lb_19:14_5 Lb_19:14_6 Lb_19:14_7 Lb_19:14_8 Lb_19:14_9 Lb_19:14_10 Lb_19:14_11 Lb_19:14_12 Lb_19:14_13 Lb_19:14_14 Lb_19:14_15 Lb_19:14_16 Lb_19:14_17 Lb_19:14_18 Lb_19:14_19 Lb_19:14_20 Lb_19:14_21 Lb_19:14_22 Lb_19:14_23 Lb_19:14_24 Lb_19:14_25
Lb:19:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:15 καὶ πᾶν σκεῦος ἀνεῳγμένον, ὅσα οὐχὶ δεσμὸν καταδέδεται ἐπ’ αὐτῷ, ἀκάθαρτά ἐστιν.
Lb:19:15 And every open vessel which has not a covering bound upon it, shall be unclean. (Numbers 19:15 Brenton)
Lb:19:15 Również każde naczynie otwarte, które nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste. (Lb 19:15 BT_4)
Lb:19:15 καὶ πᾶν σκεῦος ἀνεῳγμένον, ὅσα οὐχὶ δεσμὸν καταδέδεται ἐπ’ αὐτῷ, ἀκάθαρτά ἐστιν.
Lb:19:15 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὅσος -η -ον οὐχί δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά κατα·δέω (-, κατα+δη·σ-, κατα+δη·σ-, -, κατα+δεδε-, κατα+δε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:19:15 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie By otwierać Tyleż/wiele jak Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki By uwiązywać zawiązuj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Nieczysty (nieczysty) By być
Lb:19:15 kai\ pa=n skeu=os a)neO|gme/non, o(/sa ou)CHi\ desmo\n katade/detai e)p’ au)tO=|, a)ka/Tarta/ e)stin.
Lb:19:15 kai pan skeuos aneOgmenon, hosa uCHi desmon katadedetai ep’ autO, akaTarta estin.
Lb:19:15 C A3_NSN N3E_NSN VK_XMPNSN A1_APN D N2_ASM VM_XMI3S P RD_DSM A1B_APN V9_PAI3S
Lb:19:15 and also, even, namely every all, each, every, the whole of vessel to open up as much/many as not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] restraint restraint, handcuff to tie down bind up upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same unclean (impure) to be
Lb:19:15 and every (nom|acc|voc) vessel (nom|acc|voc) having-been-OPEN-ed-UP (acc, nom|acc|voc) as much/many as (nom|acc) not restraint (nom|acc|voc, acc) he/she/it-has-been-TIE DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) unclean ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-is
Lb:19:15 Lb_19:15_1 Lb_19:15_2 Lb_19:15_3 Lb_19:15_4 Lb_19:15_5 Lb_19:15_6 Lb_19:15_7 Lb_19:15_8 Lb_19:15_9 Lb_19:15_10 Lb_19:15_11 Lb_19:15_12
Lb:19:15 x x x x x x x x x x x x
Lb:19:16 καὶ πᾶς, ὃς ἐὰν ἅψηται ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου τραυματίου ἢ νεκροῦ ἢ ὀστέου ἀνθρωπίνου ἢ μνήματος, ἑπτὰ ἡμέρας ἀκάθαρτος ἔσται.
Lb:19:16 And every one who shall touch a man slain by violence, or a corpse, or human bone, or sepulchre, shall be unclean seven days. (Numbers 19:16 Brenton)
Lb:19:16 Podobnie będzie przez siedem dni nieczysty, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem, zmarłego, kości ludzkich albo grobu. (Lb 19:16 BT_4)
Lb:19:16 καὶ πᾶς, ὃς ἐὰν ἅψηται ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου τραυματίου νεκροῦ ὀστέου ἀνθρωπίνου μνήματος, ἑπτὰ ἡμέρας ἀκάθαρτος ἔσται.
Lb:19:16 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό     ἤ[1] νεκρός -ά -όν ἤ[1] ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἀνθρώπινος -η -ον ἤ[1] μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον) ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:19:16 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Albo Martwo {Całkowicie} Albo Kość Ludzki Albo Grób Siedem Dzień Nieczysty (nieczysty) By być
Lb:19:16 kai\ pa=s, o(\s e)a\n a(/PSEtai e)pi\ prosO/pou tou= pedi/ou traumati/ou E)\ nekrou= E)\ o)ste/ou a)nTrOpi/nou E)\ mnE/matos, e(pta\ E(me/ras a)ka/Tartos e)/stai.
Lb:19:16 kai pas, hos ean haPSEtai epi prosOpu tu pediu traumatiu E nekru E osteu anTrOpinu E mnEmatos, hepta hEmeras akaTartos estai.
Lb:19:16 C A3_NSM RR_NSM C VA_AMS3S P N2N_GSN RA_GSN N2N_GSN N1T_GSM C N2_GSM C N2N_GSN A1_GSN C N3M_GSN M N1A_APF A1B_NSM VF_FMI3S
Lb:19:16 and also, even, namely every all, each, every, the whole of who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lay hands on set fire, touch upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the ć ć or dead or bone human or tomb seven day unclean (impure) to be
Lb:19:16 and every (nom|voc) who/whom/which (nom) if-ever he/she/it-should-be-LAY HandS ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (gen) the (gen)     or dead ([Adj] gen) or bone (gen) human ([Adj] gen) or tomb (gen) seven day (gen), days (acc) unclean ([Adj] nom) he/she/it-will-be
Lb:19:16 Lb_19:16_1 Lb_19:16_2 Lb_19:16_3 Lb_19:16_4 Lb_19:16_5 Lb_19:16_6 Lb_19:16_7 Lb_19:16_8 Lb_19:16_9 Lb_19:16_10 Lb_19:16_11 Lb_19:16_12 Lb_19:16_13 Lb_19:16_14 Lb_19:16_15 Lb_19:16_16 Lb_19:16_17 Lb_19:16_18 Lb_19:16_19 Lb_19:16_20 Lb_19:16_21
Lb:19:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:17 καὶ λήμψονται τῷ ἀκαθάρτῳ ἀπὸ τῆς σποδιᾶς τῆς κατακεκαυμένης τοῦ ἁγνισμοῦ καὶ ἐκχεοῦσιν ἐπ’ αὐτὴν ὕδωρ ζῶν εἰς σκεῦος·
Lb:19:17 And they shall take for the unclean of the burnt ashes of purification, and they shall pour upon them running water into a vessel. (Numbers 19:17 Brenton)
Lb:19:17 Dla każdego, który zaciągnął nieczystość, weźmie się do naczynia nieco popiołu ze spalonej ofiary za grzech i zaleje wodą źródlaną. (Lb 19:17 BT_4)
Lb:19:17 καὶ λήμψονται τῷ ἀκαθάρτῳ ἀπὸ τῆς σποδιᾶς τῆς κατακεκαυμένης τοῦ ἁγνισμοῦ καὶ ἐκχεοῦσιν ἐπ’ αὐτὴν ὕδωρ ζῶν εἰς σκεῦος·
Lb:19:17 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό ἁγνισμός, -οῦ, ὁ καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) εἰς[1] σκεῦο·ς, -ους, τό
Lb:19:17 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Nieczysty (nieczysty) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Oczyszczanie I też, nawet, mianowicie By wylewać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Woda Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Do (+przyspieszenie) Naczynie
Lb:19:17 kai\ lE/mPSontai tO=| a)kaTa/rtO| a)po\ tE=s spodia=s tE=s katakekaume/nEs tou= a(gnismou= kai\ e)kCHeou=sin e)p’ au)tE\n u(/dOr DZO=n ei)s skeu=os·
Lb:19:17 kai lEmPSontai tO akaTartO apo tEs spodias tEs katakekaumenEs tu hagnismu kai ekCHeusin ep’ autEn hydOr DZOn eis skeuos·
Lb:19:17 C VF_FMI3P RA_DSM A1B_DSM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF VM_XMPGSF RA_GSM N2_GSM C VF2_FAI3P P RD_ASF N3_ASN V3_PAPASN P N3E_ASN
Lb:19:17 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the unclean (impure) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). the purification and also, even, namely to pour out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same water to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) into (+acc) vessel
Lb:19:17 and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (dat) unclean ([Adj] dat) away from (+gen) the (gen)   the (gen) having-been-BURNED UP-ed (gen) the (gen) purification (gen) and they-are-POUR-ing-OUT, they-will-POUR-OUT, while POUR-ing-OUT (dat), going-to-POUR (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) water (nom|acc|voc) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) into (+acc) vessel (nom|acc|voc)
Lb:19:17 Lb_19:17_1 Lb_19:17_2 Lb_19:17_3 Lb_19:17_4 Lb_19:17_5 Lb_19:17_6 Lb_19:17_7 Lb_19:17_8 Lb_19:17_9 Lb_19:17_10 Lb_19:17_11 Lb_19:17_12 Lb_19:17_13 Lb_19:17_14 Lb_19:17_15 Lb_19:17_16 Lb_19:17_17 Lb_19:17_18 Lb_19:17_19
Lb:19:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:18 καὶ λήμψεται ὕσσωπον καὶ βάψει εἰς τὸ ὕδωρ ἀνὴρ καθαρὸς καὶ περιρρανεῖ ἐπὶ τὸν οἶκον καὶ ἐπὶ τὰ σκεύη καὶ ἐπὶ τὰς ψυχάς, ὅσαι ἐὰν ὦσιν ἐκεῖ, καὶ ἐπὶ τὸν ἡμμένον τοῦ ὀστέου τοῦ ἀνθρωπίνου ἢ τοῦ τραυματίου ἢ τοῦ τεθνηκότος ἢ τοῦ μνήματος·
Lb:19:18 And a clean man shall take hyssop, and dip it into the water, and sprinkle it upon the house, and the furniture, and all the souls that are therein, and upon him that touched the human bone, or the slain man, or the corpse, or the tomb. (Numbers 19:18 Brenton)
Lb:19:18 Mąż czysty weźmie hizop, zanurzy w wodzie i pokropi namiot, wszystkie sprzęty oraz wszystkich, którzy się tam znajdują, wreszcie tego, który dotknął kości, zabitego albo zmarłego lub też grobu. (Lb 19:18 BT_4)
Lb:19:18 καὶ λήμψεται ὕσσωπον καὶ βάψει εἰς τὸ ὕδωρ ἀνὴρ καθαρὸς καὶ περιρρανεῖ ἐπὶ τὸν οἶκον καὶ ἐπὶ τὰ σκεύη καὶ ἐπὶ τὰς ψυχάς, ὅσαι ἐὰν ὦσιν ἐκεῖ, καὶ ἐπὶ τὸν ἡμμένον τοῦ ὀστέου τοῦ ἀνθρωπίνου τοῦ τραυματίου τοῦ τεθνηκότος τοῦ μνήματος·
Lb:19:18 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὕσσωπος, -ου, ἡ and ὁ and -πον, ???, τό καί βάπτω (-, βαψ-, βαψ-, -, βεβαπτ-, βαφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καθαρός -ά -όν καί   ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ἐπί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὅσος -η -ον ἐάν (εἰ ἄν) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ καί ἐπί ὁ ἡ τό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀνθρώπινος -η -ον ἤ[1] ὁ ἡ τό   ἤ[1] ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ἤ[1] ὁ ἡ τό μνῆμα[τ], -ατος, τό (cf. μνημεῖον)
Lb:19:18 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Hizopu "Hizop" nie może być botanicznie ścisły okres {termin}. To prawdopodobnie odnosi się do liściastych aromatycznych ziół <ja>lebiodka</ja> rodzina raczej niż do <ja>hyssopus officinalis</ja>, "hizop". I też, nawet, mianowicie By zanurzać zanurzanie, zanurzać, łagodzić, farbować się, zabarwiać Do (+przyspieszenie) Woda Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Czysty I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Tyleż/wiele jak Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być Tam I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Kość Ludzki Albo Albo By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Albo Grób
Lb:19:18 kai\ lE/mPSetai u(/ssOpon kai\ ba/PSei ei)s to\ u(/dOr a)nE\r kaTaro\s kai\ perirranei= e)pi\ to\n oi)=kon kai\ e)pi\ ta\ skeu/E kai\ e)pi\ ta\s PSuCHa/s, o(/sai e)a\n O)=sin e)kei=, kai\ e)pi\ to\n E(mme/non tou= o)ste/ou tou= a)nTrOpi/nou E)\ tou= traumati/ou E)\ tou= teTnEko/tos E)\ tou= mnE/matos·
Lb:19:18 kai lEmPSetai hyssOpon kai baPSei eis to hydOr anEr kaTaros kai perirranei epi ton oikon kai epi ta skeuE kai epi tas PSyCHas, hosai ean Osin ekei, kai epi ton hEmmenon tu osteu tu anTrOpinu E tu traumatiu E tu teTnEkotos E tu mnEmatos·
Lb:19:18 C VF_FMI3S N2_ASM C VF_FAI3S P RA_ASN N3_ASN N3_NSM A1A_NSM C VF2_FAI3S P RA_ASM N2_ASM C P RA_APN N3_APN C P RA_APF N1_APF A1_NPF C V9_PAS3P D C P RA_ASM VT_XMPASN RA_GSN N2N_GSN RA_GSN A1_GSN C RA_GSM N1T_GSM C RA_GSM VX_XAPGSM C RA_GSN N3M_GSN
Lb:19:18 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand hyssop "Hyssop" may not be a botanically-exact term. It probably refers to leafy aromatic herbs of the <i>origanum</i> family rather than to <i>hyssopus officinalis</i>, "hyssop". and also, even, namely to dip dip, immerse, temper, dye, tint into (+acc) the water man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". clean and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the vessel; vessel hardware, utensils, implement and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person as much/many as if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be there and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to lay hands on set fire, touch the bone the human or the ć or the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] or the tomb
Lb:19:18 and he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed hyssop (nom|acc|voc, acc) and he/she/it-will-DIP, you(sg)-will-be-DIP-ed (classical) into (+acc) the (nom|acc) water (nom|acc|voc) man, husband (nom) clean ([Adj] nom) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lifes (acc) as much/many as (nom) if-ever they-should-be there and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) having-been-LAY HandS ON-ed (acc, nom|acc|voc) the (gen) bone (gen) the (gen) human ([Adj] gen) or the (gen)   or the (gen) having BE DEAD-ed (gen) or the (gen) tomb (gen)
Lb:19:18 Lb_19:18_1 Lb_19:18_2 Lb_19:18_3 Lb_19:18_4 Lb_19:18_5 Lb_19:18_6 Lb_19:18_7 Lb_19:18_8 Lb_19:18_9 Lb_19:18_10 Lb_19:18_11 Lb_19:18_12 Lb_19:18_13 Lb_19:18_14 Lb_19:18_15 Lb_19:18_16 Lb_19:18_17 Lb_19:18_18 Lb_19:18_19 Lb_19:18_20 Lb_19:18_21 Lb_19:18_22 Lb_19:18_23 Lb_19:18_24 Lb_19:18_25 Lb_19:18_26 Lb_19:18_27 Lb_19:18_28 Lb_19:18_29 Lb_19:18_30 Lb_19:18_31 Lb_19:18_32 Lb_19:18_33 Lb_19:18_34 Lb_19:18_35 Lb_19:18_36 Lb_19:18_37 Lb_19:18_38 Lb_19:18_39 Lb_19:18_40 Lb_19:18_41 Lb_19:18_42 Lb_19:18_43 Lb_19:18_44
Lb:19:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:19 καὶ περιρρανεῖ ὁ καθαρὸς ἐπὶ τὸν ἀκάθαρτον ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, καὶ ἀφαγνισθήσεται τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.
Lb:19:19 And the clean man shall sprinkle the water on the unclean on the third day and on the seventh day, and on the seventh day he shall purify himself; and the other shall wash his garments, and bathe himself in water, and shall be unclean until evening. (Numbers 19:19 Brenton)
Lb:19:19 I tak pokropi mąż czysty tego, który jest nieczysty, trzeciego i siódmego dnia, a w siódmym dniu będzie uwolniony od winy. Mąż nieczysty wypierze szaty swoje, obmyje się w wodzie i wieczorem będzie czysty. (Lb 19:19 BT_4)
Lb:19:19 καὶ περιρρανεῖ καθαρὸς ἐπὶ τὸν ἀκάθαρτον ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, καὶ ἀφαγνισθήσεται τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ λούσεται ὕδατι καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.
Lb:19:19 καί   ὁ ἡ τό καθαρός -ά -όν ἐπί ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον καί   ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον καί πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ
Lb:19:19 I też, nawet, mianowicie Czysty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieczysty (nieczysty) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Trzeci I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Siódmy I też, nawet, mianowicie Dzień Siódmy I też, nawet, mianowicie By myć się Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kąpać się Woda I też, nawet, mianowicie Nieczysty (nieczysty) By być Aż; świtaj Wieczór
Lb:19:19 kai\ perirranei= o( kaTaro\s e)pi\ to\n a)ka/Tarton e)n tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE| kai\ e)n tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE|, kai\ a)fagnisTE/setai tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| kai\ plunei= ta\ i(ma/tia au)tou= kai\ lou/setai u(/dati kai\ a)ka/Tartos e)/stai e(/Os e(spe/ras.
Lb:19:19 kai perirranei ho kaTaros epi ton akaTarton en tE hEmera tE tritE kai en tE hEmera tE hebdomE, kai afagnisTEsetai tE hEmera tE hebdomE kai plynei ta himatia autu kai lusetai hydati kai akaTartos estai heOs hesperas.
Lb:19:19 C VF2_FAI3S RA_NSM A1A_NSM P RA_ASM A1B_ASM P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C VC_FPI3S RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C VF2_FAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM C VF_FMI3S N3T_DSN C A1B_NSM VF_FMI3S P N1A_GSF
Lb:19:19 and also, even, namely ć the clean upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the unclean (impure) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the third and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the seventh and also, even, namely ć the day the seventh and also, even, namely to wash the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely to bathe water and also, even, namely unclean (impure) to be until; dawn evening
Lb:19:19 and   the (nom) clean ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) unclean ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) and   the (dat) day (dat) the (dat) seventh (dat) and he/she/it-is-WASH-ing, you(sg)-are-being-WASH-ed (classical), he/she/it-will-WASH, you(sg)-will-be-WASH-ed (classical) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-BATHE-ed water (dat) and unclean ([Adj] nom) he/she/it-will-be until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc)
Lb:19:19 Lb_19:19_1 Lb_19:19_2 Lb_19:19_3 Lb_19:19_4 Lb_19:19_5 Lb_19:19_6 Lb_19:19_7 Lb_19:19_8 Lb_19:19_9 Lb_19:19_10 Lb_19:19_11 Lb_19:19_12 Lb_19:19_13 Lb_19:19_14 Lb_19:19_15 Lb_19:19_16 Lb_19:19_17 Lb_19:19_18 Lb_19:19_19 Lb_19:19_20 Lb_19:19_21 Lb_19:19_22 Lb_19:19_23 Lb_19:19_24 Lb_19:19_25 Lb_19:19_26 Lb_19:19_27 Lb_19:19_28 Lb_19:19_29 Lb_19:19_30 Lb_19:19_31 Lb_19:19_32 Lb_19:19_33 Lb_19:19_34 Lb_19:19_35 Lb_19:19_36 Lb_19:19_37
Lb:19:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:20 καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν μιανθῇ καὶ μὴ ἀφαγνισθῇ, ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς, ὅτι τὰ ἅγια κυρίου ἐμίανεν, ὅτι ὕδωρ ῥαντισμοῦ οὐ περιερραντίσθη ἐπ’ αὐτόν, ἀκάθαρτός ἐστιν.
Lb:19:20 And whatever man shall be defiled and shall not purify himself, that soul shall be cut off from the midst of the congregation, because he has defiled the holy things of the Lord, because the water of sprinkling has not been sprinkled upon him; he is unclean. (Numbers 19:20 Brenton)
Lb:19:20 Lecz mąż, który stał się nieczysty, a nie dokonał aktu oczyszczenia, będzie wyłączony ze społeczności; zbezcześcił bowiem przybytek Pana. Nie został pokropiony wodą oczyszczenia, więc pozostaje nieczysty. (Lb 19:20 BT_4)
Lb:19:20 καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν μιανθῇ καὶ μὴ ἀφαγνισθῇ, ἐξολεθρευθήσεται ψυχὴ ἐκείνη ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς, ὅτι τὰ ἅγια κυρίου ἐμίανεν, ὅτι ὕδωρ ῥαντισμοῦ οὐ περιερραντίσθη ἐπ’ αὐτόν, ἀκάθαρτός ἐστιν.
Lb:19:20 καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) καί μή   ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐκεῖνος -η -ο ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὅτι ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὅτι ὕδωρ, ὕδατος, τό ῥαντισμός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:19:20 I też, nawet, mianowicie Ludzki Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zanieczyszczać I też, nawet, mianowicie Nie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Zebranie Ponieważ/tamto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zanieczyszczać Ponieważ/tamto Woda Pokropienie ??? Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Nieczysty (nieczysty) By być
Lb:19:20 kai\ a)/nTrOpos, o(\s e)a\n mianTE=| kai\ mE\ a)fagnisTE=|, e)XoleTreuTE/setai E( PSuCHE\ e)kei/nE e)k me/sou tE=s sunagOgE=s, o(/ti ta\ a(/gia kuri/ou e)mi/anen, o(/ti u(/dOr r(antismou= ou) perierranti/sTE e)p’ au)to/n, a)ka/Tarto/s e)stin.
Lb:19:20 kai anTrOpos, hos ean mianTE kai mE afagnisTE, eXoleTreuTEsetai hE PSyCHE ekeinE ek mesu tEs synagOgEs, hoti ta hagia kyriu emianen, hoti hydOr rantismu u perierrantisTE ep’ auton, akaTartos estin.
Lb:19:20 C N2_NSM RR_NSM C VC_APS3S C D VC_APS3S VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF RD_NSF P A1_GSM RA_GSF N1_GSF C RA_APN A1A_APN N2_GSM VAI_AAI3S C N3_NSN N2_GSM D VSI_API3S P RD_ASM A1B_NSM V9_PAI3S
Lb:19:20 and also, even, namely human who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to pollute and also, even, namely not ć to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person that out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the gathering because/that the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to pollute because/that water sprinkling οὐχ before rough breathing ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same unclean (impure) to be
Lb:19:20 and human (nom) who/whom/which (nom) if-ever he/she/it-should-be-POLLUTE-ed and not   he/she/it-will-be-DESTROY UTTERLY-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) that (nom) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) gathering (gen) because/that the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-POLLUTE-ed because/that water (nom|acc|voc) sprinkling (gen) not   upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) unclean ([Adj] nom) he/she/it-is
Lb:19:20 Lb_19:20_1 Lb_19:20_2 Lb_19:20_3 Lb_19:20_4 Lb_19:20_5 Lb_19:20_6 Lb_19:20_7 Lb_19:20_8 Lb_19:20_9 Lb_19:20_10 Lb_19:20_11 Lb_19:20_12 Lb_19:20_13 Lb_19:20_14 Lb_19:20_15 Lb_19:20_16 Lb_19:20_17 Lb_19:20_18 Lb_19:20_19 Lb_19:20_20 Lb_19:20_21 Lb_19:20_22 Lb_19:20_23 Lb_19:20_24 Lb_19:20_25 Lb_19:20_26 Lb_19:20_27 Lb_19:20_28 Lb_19:20_29 Lb_19:20_30
Lb:19:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:21 καὶ ἔσται ὑμῖν νόμιμον αἰώνιον· καὶ ὁ περιρραίνων ὕδωρ ῥαντισμοῦ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ὁ ἁπτόμενος τοῦ ὕδατος τοῦ ῥαντισμοῦ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας·
Lb:19:21 And it shall be to you a perpetual statute; and he that sprinkles the water of sprinkling shall wash his garments; and he that touches the water of sprinkling shall be unclean until evening. (Numbers 19:21 Brenton)
Lb:19:21 Będzie to dla was prawem po wszystkie czasy. Kto skrapia wodą oczyszczenia, winien wyprać odzienie swoje, a każdy, kto się zetknie z wodą oczyszczenia, pozostanie nieczystym aż do wieczora. (Lb 19:21 BT_4)
Lb:19:21 καὶ ἔσται ὑμῖν νόμιμον αἰώνιον· καὶ περιρραίνων ὕδωρ ῥαντισμοῦ πλυνεῖ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἁπτόμενος τοῦ ὕδατος τοῦ ῥαντισμοῦ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας·
Lb:19:21 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   αἰώνιος -ία -ον καί ὁ ἡ τό   ὕδωρ, ὕδατος, τό ῥαντισμός, -οῦ, ὁ πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ῥαντισμός, -οῦ, ὁ ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ
Lb:19:21 I też, nawet, mianowicie By być Ty aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały I też, nawet, mianowicie Woda Pokropienie By myć się Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Woda Pokropienie Nieczysty (nieczysty) By być Aż; świtaj Wieczór
Lb:19:21 kai\ e)/stai u(mi=n no/mimon ai)O/nion· kai\ o( perirrai/nOn u(/dOr r(antismou= plunei= ta\ i(ma/tia au)tou=, kai\ o( a(pto/menos tou= u(/datos tou= r(antismou= a)ka/Tartos e)/stai e(/Os e(spe/ras·
Lb:19:21 kai estai hymin nomimon aiOnion· kai ho perirrainOn hydOr rantismu plynei ta himatia autu, kai ho haptomenos tu hydatos tu rantismu akaTartos estai heOs hesperas·
Lb:19:21 C VF_FMI3S RP_DP A1_ASN A1B_ASN C RA_NSM V1_PAPNSM N3_NSN N2_GSM VF2_FAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM C RA_NSM V1_PMPNSM RA_GSN N3T_GSN RA_GSM N2_GSM A1B_NSM VF_FMI3S P N1A_GSF
Lb:19:21 and also, even, namely to be you ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent and also, even, namely the ć water sprinkling to wash the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely the to lay hands on set fire, touch the water the sprinkling unclean (impure) to be until; dawn evening
Lb:19:21 and he/she/it-will-be you(pl) (dat)   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom)   water (nom|acc|voc) sprinkling (gen) he/she/it-is-WASH-ing, you(sg)-are-being-WASH-ed (classical), he/she/it-will-WASH, you(sg)-will-be-WASH-ed (classical) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom) while being-LAY HandS ON-ed (nom) the (gen) water (gen) the (gen) sprinkling (gen) unclean ([Adj] nom) he/she/it-will-be until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc)
Lb:19:21 Lb_19:21_1 Lb_19:21_2 Lb_19:21_3 Lb_19:21_4 Lb_19:21_5 Lb_19:21_6 Lb_19:21_7 Lb_19:21_8 Lb_19:21_9 Lb_19:21_10 Lb_19:21_11 Lb_19:21_12 Lb_19:21_13 Lb_19:21_14 Lb_19:21_15 Lb_19:21_16 Lb_19:21_17 Lb_19:21_18 Lb_19:21_19 Lb_19:21_20 Lb_19:21_21 Lb_19:21_22 Lb_19:21_23 Lb_19:21_24 Lb_19:21_25
Lb:19:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:19:22 καὶ παντός, οὗ ἐὰν ἅψηται αὐτοῦ ὁ ἀκάθαρτος, ἀκάθαρτον ἔσται, καὶ ἡ ψυχὴ ἡ ἁπτομένη ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.
Lb:19:22 And whatsoever the unclean man shall touch shall be unclean, and the soul that touches it shall be unclean till evening. (Numbers 19:22 Brenton)
Lb:19:22 Wszystko wreszcie, czego się dotknie nieczysty, a także osoba, która się go dotknie, będą nieczyste aż do wieczora». (Lb 19:22 BT_4)
Lb:19:22 καὶ παντός, οὗ ἐὰν ἅψηται αὐτοῦ ἀκάθαρτος, ἀκάθαρτον ἔσται, καὶ ψυχὴ ἁπτομένη ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας.
Lb:19:22 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ἀ·κάθαρτος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ
Lb:19:22 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się On/ona/to/to samo Nieczysty (nieczysty) Nieczysty (nieczysty) By być I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Nieczysty (nieczysty) By być Aż; świtaj Wieczór
Lb:19:22 kai\ panto/s, ou(= e)a\n a(/PSEtai au)tou= o( a)ka/Tartos, a)ka/Tarton e)/stai, kai\ E( PSuCHE\ E( a(ptome/nE a)ka/Tartos e)/stai e(/Os e(spe/ras.
Lb:19:22 kai pantos, hu ean haPSEtai autu ho akaTartos, akaTarton estai, kai hE PSyCHE hE haptomenE akaTartos estai heOs hesperas.
Lb:19:22 C A3_GSN RR_GSN C VA_AMS3S RD_GSN RA_NSM A1B_NSM A1B_ASN VF_FMI3S C RA_NSF N1_NSF RA_NSF V1_PMPNSF A1B_NSM VF_FMI3S P N1A_GSF
Lb:19:22 and also, even, namely every all, each, every, the whole of where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lay hands on set fire, touch he/she/it/same the unclean (impure) unclean (impure) to be and also, even, namely the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the to lay hands on set fire, touch unclean (impure) to be until; dawn evening
Lb:19:22 and every (gen) where; who/whom/which (gen) if-ever he/she/it-should-be-LAY HandS ON-ed him/it/same (gen) the (nom) unclean ([Adj] nom) unclean ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be and the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) the (nom) while being-LAY HandS ON-ed (nom|voc) unclean ([Adj] nom) he/she/it-will-be until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc)
Lb:19:22 Lb_19:22_1 Lb_19:22_2 Lb_19:22_3 Lb_19:22_4 Lb_19:22_5 Lb_19:22_6 Lb_19:22_7 Lb_19:22_8 Lb_19:22_9 Lb_19:22_10 Lb_19:22_11 Lb_19:22_12 Lb_19:22_13 Lb_19:22_14 Lb_19:22_15 Lb_19:22_16 Lb_19:22_17 Lb_19:22_18 Lb_19:22_19
Lb:19:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x