Lb:20:1 καὶ ἦλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ, πᾶσα ἡ συναγωγή, εἰς τὴν ἔρημον Σιν ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ, καὶ κατέμεινεν ὁ λαὸς ἐν Καδης, καὶ ἐτελεύτησεν ἐκεῖ Μαριαμ καὶ ἐτάφη ἐκεῖ.
Lb:20:1 And the children of Israel, even the whole congregation, came into the wilderness of Sin, in the first month, and the people abode in Cades; and Mariam died there, and was buried there. (Numbers 20:1 Brenton)
Lb:20:1 W pierwszym miesiącu przybyła cała społeczność Izraelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz; tam też umarła i tam została pogrzebana Miriam. (Lb 20:1 BT_4)
Lb:20:1 Καὶ ἦλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ, πᾶσα συναγωγή, εἰς τὴν ἔρημον Σιν ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ, καὶ κατέμεινεν λαὸς ἐν Καδης, καὶ ἐτελεύτησεν ἐκεῖ Μαριαμ καὶ ἐτάφη ἐκεῖ.
Lb:20:1 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον   ἐν ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί κατα·μένω (κατα+μεν-, -, κατα+μειν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν   καί τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ἐκεῖ Μαριάμ, ἡ καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) ἐκεῖ
Lb:20:1 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Syn Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Do (+przyspieszenie) Odludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Do ??? Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By kończyć się Tam Miriam I też, nawet, mianowicie By grzebać Tam
Lb:20:1 *kai\ E)=lTon oi( ui(oi\ *israEl, pa=sa E( sunagOgE/, ei)s tE\n e)/rEmon *sin e)n tO=| mEni\ tO=| prO/tO|, kai\ kate/meinen o( lao\s e)n *kadEs, kai\ e)teleu/tEsen e)kei= *mariam kai\ e)ta/fE e)kei=.
Lb:20:1 kai ElTon hoi hyioi israEl, pasa hE synagOgE, eis tEn erEmon sin en tO mEni tO prOtO, kai katemeinen ho laos en kadEs, kai eteleutEsen ekei mariam kai etafE ekei.
Lb:20:1 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF P RA_ASF N2_ASF N_GS P RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSMS C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N_DS C VAI_AAI3S D N_NSF C VDI_API3S D
Lb:20:1 and also, even, namely to come the son Israel every all, each, every, the whole of the gathering into (+acc) the wilderness ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; month the first and also, even, namely to ??? the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to end there Miriam and also, even, namely to bury there
Lb:20:1 and I-COME-ed, they-COME-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) first (dat) and he/she/it-???-ed the (nom) people (nom) in/among/by (+dat)   and he/she/it-END-ed there Miriam (indecl) and he/she/it-was-BURY-ed there
Lb:20:1 Lb_20:1_1 Lb_20:1_2 Lb_20:1_3 Lb_20:1_4 Lb_20:1_5 Lb_20:1_6 Lb_20:1_7 Lb_20:1_8 Lb_20:1_9 Lb_20:1_10 Lb_20:1_11 Lb_20:1_12 Lb_20:1_13 Lb_20:1_14 Lb_20:1_15 Lb_20:1_16 Lb_20:1_17 Lb_20:1_18 Lb_20:1_19 Lb_20:1_20 Lb_20:1_21 Lb_20:1_22 Lb_20:1_23 Lb_20:1_24 Lb_20:1_25 Lb_20:1_26 Lb_20:1_27 Lb_20:1_28 Lb_20:1_29 Lb_20:1_30
Lb:20:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:2 καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῇ συναγωγῇ, καὶ ἠθροίσθησαν ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων.
Lb:20:2 And there was no water for the congregation: and they gathered themselves together against Moses and Aaron. (Numbers 20:2 Brenton)
Lb:20:2 Gdy zabrakło społeczności wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. (Lb 20:2 BT_4)
Lb:20:2 καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῇ συναγωγῇ, καὶ ἠθροίσθησαν ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων.
Lb:20:2 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ καί ἀθροίζω (αθροιζ-, αθροι·σ-, αθροι·σ-, -, ηθροισ-, αθροισ·θ-) ἐπί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ
Lb:20:2 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Woda Zebranie I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron
Lb:20:2 kai\ ou)k E)=n u(/dOr tE=| sunagOgE=|, kai\ E)Troi/sTEsan e)pi\ *mousE=n kai\ *aarOn.
Lb:20:2 kai uk En hydOr tE synagOgE, kai ETroisTEsan epi musEn kai aarOn.
Lb:20:2 C D V9_IAI3S N3_NSN RA_DSF N1_DSF C VSI_API3P P N1M_ASM C N_ASM
Lb:20:2 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be water the gathering and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Moses and also, even, namely Aaron
Lb:20:2 and not he/she/it-was water (nom|acc|voc) the (dat) gathering (dat) and they-were-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl)
Lb:20:2 Lb_20:2_1 Lb_20:2_2 Lb_20:2_3 Lb_20:2_4 Lb_20:2_5 Lb_20:2_6 Lb_20:2_7 Lb_20:2_8 Lb_20:2_9 Lb_20:2_10 Lb_20:2_11 Lb_20:2_12
Lb:20:2 x x x x x x x x x x x x
Lb:20:3 καὶ ἐλοιδορεῖτο ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν λέγοντες Ὄφελον ἀπεθάνομεν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἔναντι κυρίου·
Lb:20:3 And the people reviled Moses, saying, Would we had died in the destruction of our brethren before the Lord! (Numbers 20:3 Brenton)
Lb:20:3 I kłócił się lud z Mojżeszem, wołając: «Lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i bracia nasi, przed Panem. (Lb 20:3 BT_4)
Lb:20:3 καὶ ἐλοιδορεῖτο λαὸς πρὸς Μωυσῆν λέγοντες Ὄφελον ἀπεθάνομεν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἔναντι κυρίου·
Lb:20:3 καί λοιδορέω (λοιδορ(ε)-, -, λοιδορη·σ-, -, -, λοιδορη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὄφελον ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:20:3 I też, nawet, mianowicie By wymyślać Ludzie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj Byłby tamto By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zniszczenie, zniszczenie Brat; siostra Ja Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:20:3 kai\ e)loidorei=to o( lao\s pro\s *mousE=n le/gontes *)/ofelon a)peTa/nomen e)n tE=| a)pOlei/a| tO=n a)delfO=n E(mO=n e)/nanti kuri/ou·
Lb:20:3 kai eloidoreito ho laos pros musEn legontes ofelon apeTanomen en tE apOleia tOn adelfOn hEmOn enanti kyriu·
Lb:20:3 C V2I_IMI3S RA_NSM N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNPM VB_AAPNSN VBI_AAI1P P RA_DSF N1A_DSF RA_GPM N2_GPM RP_GP P N2_GSM
Lb:20:3 and also, even, namely to revile the people toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell would that to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the annihilation, destruction the brother; sister I before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:20:3 and he/she/it-was-being-REVILE-ed the (nom) people (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) would that we-DIE-ed in/among/by (+dat) the (dat) annihilation, destruction (dat) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) us (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Lb:20:3 Lb_20:3_1 Lb_20:3_2 Lb_20:3_3 Lb_20:3_4 Lb_20:3_5 Lb_20:3_6 Lb_20:3_7 Lb_20:3_8 Lb_20:3_9 Lb_20:3_10 Lb_20:3_11 Lb_20:3_12 Lb_20:3_13 Lb_20:3_14 Lb_20:3_15 Lb_20:3_16 Lb_20:3_17
Lb:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:4 καὶ ἵνα τί ἀνηγάγετε τὴν συναγωγὴν κυρίου εἰς τὴν ἔρημον ταύτην ἀποκτεῖναι ἡμᾶς καὶ τὰ κτήνη ἡμῶν;
Lb:20:4 And wherefore have ye brought up the congregation of the Lord into this wilderness, to kill us and our cattle? (Numbers 20:4 Brenton)
Lb:20:4 Czemuście wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? (Lb 20:4 BT_4)
Lb:20:4 καὶ ἵνα τί ἀνηγάγετε τὴν συναγωγὴν κυρίου εἰς τὴν ἔρημον ταύτην ἀποκτεῖναι ἡμᾶς καὶ τὰ κτήνη ἡμῶν;
Lb:20:4 καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔρημος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lb:20:4 I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By prowadzić Zebranie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Odludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zabijać Ja I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) Ja
Lb:20:4 kai\ i(/na ti/ a)nEga/gete tE\n sunagOgE\n kuri/ou ei)s tE\n e)/rEmon tau/tEn a)poktei=nai E(ma=s kai\ ta\ ktE/nE E(mO=n;
Lb:20:4 kai hina ti anEgagete tEn synagOgEn kyriu eis tEn erEmon tautEn apokteinai hEmas kai ta ktEnE hEmOn;
Lb:20:4 C C RI_NSN VBI_AAI2P RA_ASF N1_ASF N2_GSM P RA_ASF N2_ASF RD_ASF VA_AAN RP_AP C RA_APN N3E_APN RP_GP
Lb:20:4 and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to lead up the gathering lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the wilderness this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to kill I and also, even, namely the Animal (beast) I
Lb:20:4 and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(pl)-LEAD-ed-UP the (acc) gathering (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) this (acc) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) us (acc) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) us (gen)
Lb:20:4 Lb_20:4_1 Lb_20:4_2 Lb_20:4_3 Lb_20:4_4 Lb_20:4_5 Lb_20:4_6 Lb_20:4_7 Lb_20:4_8 Lb_20:4_9 Lb_20:4_10 Lb_20:4_11 Lb_20:4_12 Lb_20:4_13 Lb_20:4_14 Lb_20:4_15 Lb_20:4_16 Lb_20:4_17
Lb:20:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:5 καὶ ἵνα τί τοῦτο ἀνηγάγετε ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου παραγενέσθαι εἰς τὸν τόπον τὸν πονηρὸν τοῦτον; τόπος, οὗ οὐ σπείρεται οὐδὲ συκαῖ οὐδὲ ἄμπελοι οὐδὲ ῥόαι οὐδὲ ὕδωρ ἐστὶν πιεῖν.
Lb:20:5 And wherefore is this? Ye have brought us up out of Egypt, that we should come into this evil place; a place where there is no sowing, neither figs, nor vines, nor pomegranates, neither is there water to drink. (Numbers 20:5 Brenton)
Lb:20:5 Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma drzew figowych ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia?» (Lb 20:5 BT_4)
Lb:20:5 καὶ ἵνα τί τοῦτο ἀνηγάγετε ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου παραγενέσθαι εἰς τὸν τόπον τὸν πονηρὸν τοῦτον; τόπος, οὗ οὐ σπείρεται οὐδὲ συκαῖ οὐδὲ ἄμπελοι οὐδὲ ῥόαι οὐδὲ ὕδωρ ἐστὶν πιεῖν.
Lb:20:5 καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) οὐδέ (οὐ δέ) συκῆ, -ῆς, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) ἄμπελος, -ου, ἡ οὐδέ (οὐ δέ)   οὐδέ (οὐ δέ) ὕδωρ, ὕδατος, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
Lb:20:5 I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prowadzić Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Do (+przyspieszenie) Miejsce Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By siać ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Figi {Stroju} drzewo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Winorośl ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Woda By być By pić
Lb:20:5 kai\ i(/na ti/ tou=to a)nEga/gete E(ma=s e)X *ai)gu/ptou paragene/sTai ei)s to\n to/pon to\n ponEro\n tou=ton; to/pos, ou(= ou) spei/retai ou)de\ sukai= ou)de\ a)/mpeloi ou)de\ r(o/ai ou)de\ u(/dOr e)sti\n piei=n.
Lb:20:5 kai hina ti tuto anEgagete hEmas eX aigyptu paragenesTai eis ton topon ton ponEron tuton; topos, hu u speiretai ude sykai ude ampeloi ude roai ude hydOr estin piein.
Lb:20:5 C C RI_NSN RD_ASN VBI_AAI2P RP_AP P N2_GSF VB_AMN P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM RD_ASM N2_NSM D D V1_PMI3S C N1_NPF C N2_NPF C N1_NPF C N3_NSN V9_PAI3S VB_AAN
Lb:20:5 and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lead up I out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near into (+acc) the place the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to sow οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) fig tree οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) grapevine οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) water to be to drink
Lb:20:5 and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) this (nom|acc) you(pl)-LEAD-ed-UP us (acc) out of (+gen) Egypt (gen) to-be-COME-ed-INTO-BEING into (+acc) the (acc) place (acc) the (acc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) this (acc) place (nom) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-is-being-SOW-ed neither/nor fig trees (nom|voc) neither/nor grapevines (nom|voc) neither/nor   neither/nor water (nom|acc|voc) he/she/it-is to-will-DRINK, to-DRINK
Lb:20:5 Lb_20:5_1 Lb_20:5_2 Lb_20:5_3 Lb_20:5_4 Lb_20:5_5 Lb_20:5_6 Lb_20:5_7 Lb_20:5_8 Lb_20:5_9 Lb_20:5_10 Lb_20:5_11 Lb_20:5_12 Lb_20:5_13 Lb_20:5_14 Lb_20:5_15 Lb_20:5_16 Lb_20:5_17 Lb_20:5_18 Lb_20:5_19 Lb_20:5_20 Lb_20:5_21 Lb_20:5_22 Lb_20:5_23 Lb_20:5_24 Lb_20:5_25 Lb_20:5_26 Lb_20:5_27 Lb_20:5_28 Lb_20:5_29
Lb:20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:6 καὶ ἦλθεν Μωϋσῆς καὶ Ααρων ἀπὸ προσώπου τῆς συναγωγῆς ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ὤφθη ἡ δόξα κυρίου πρὸς αὐτούς.
Lb:20:6 And Moses and Aaron went from before the assembly to the door of the tabernacle of witness, and they fell upon their faces; and the glory of the Lord appeared to them. (Numbers 20:6 Brenton)
Lb:20:6 Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do Namiotu Spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała Pana. (Lb 20:6 BT_4)
Lb:20:6 καὶ ἦλθεν Μωϋσῆς καὶ Ααρων ἀπὸ προσώπου τῆς συναγωγῆς ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ὤφθη δόξα κυρίου πρὸς αὐτούς.
Lb:20:6 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:20:6 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Zebranie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Lb:20:6 kai\ E)=lTen *mou+sE=s kai\ *aarOn a)po\ prosO/pou tE=s sunagOgE=s e)pi\ tE\n Tu/ran tE=s skEnE=s tou= marturi/ou kai\ e)/pesan e)pi\ pro/sOpon, kai\ O)/fTE E( do/Xa kuri/ou pro\s au)tou/s.
Lb:20:6 kai ElTen mo+ysEs kai aarOn apo prosOpu tEs synagOgEs epi tEn Tyran tEs skEnEs tu martyriu kai epesan epi prosOpon, kai OfTE hE doXa kyriu pros autus.
Lb:20:6 C VBI_AAI3S N1M_NSM C N_NSM P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C VAI_AAI3P P N2N_ASN C VVI_API3S RA_NSF N1S_NSF N2_GSM P RD_APM
Lb:20:6 and also, even, namely to come Moses and also, even, namely Aaron from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the gathering upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Lb:20:6 and he/she/it-COME-ed Moses (nom) and Aaron (indecl) away from (+gen) face (gen) the (gen) gathering (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and they-FALL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) and he/she/it-was-SEE-ed the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Lb:20:6 Lb_20:6_1 Lb_20:6_2 Lb_20:6_3 Lb_20:6_4 Lb_20:6_5 Lb_20:6_6 Lb_20:6_7 Lb_20:6_8 Lb_20:6_9 Lb_20:6_10 Lb_20:6_11 Lb_20:6_12 Lb_20:6_13 Lb_20:6_14 Lb_20:6_15 Lb_20:6_16 Lb_20:6_17 Lb_20:6_18 Lb_20:6_19 Lb_20:6_20 Lb_20:6_21 Lb_20:6_22 Lb_20:6_23 Lb_20:6_24 Lb_20:6_25 Lb_20:6_26 Lb_20:6_27
Lb:20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:7 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:20:7 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 20:7 Brenton)
Lb:20:7 I przemówił Pan do Mojżesza: (Lb 20:7 BT_4)
Lb:20:7 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:20:7 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:20:7 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:20:7 kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:20:7 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:20:7 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:20:7 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:20:7 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:20:7 Lb_20:7_1 Lb_20:7_2 Lb_20:7_3 Lb_20:7_4 Lb_20:7_5 Lb_20:7_6
Lb:20:7 x x x x x x
Lb:20:8 Λαβὲ τὴν ῥάβδον καὶ ἐκκλησίασον τὴν συναγωγὴν σὺ καὶ Ααρων ὁ ἀδελφός σου καὶ λαλήσατε πρὸς τὴν πέτραν ἔναντι αὐτῶν, καὶ δώσει τὰ ὕδατα αὐτῆς, καὶ ἐξοίσετε αὐτοῖς ὕδωρ ἐκ τῆς πέτρας καὶ ποτιεῖτε τὴν συναγωγὴν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.
Lb:20:8 Take thy rod, and call the assembly, thou and Aaron thy brother, and speak ye to the rock before them, and it shall give forth its waters; and ye shall bring forth for them water out of the rock, and give drink to the congregation and their cattle. (Numbers 20:8 Brenton)
Lb:20:8 «Weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu». (Lb 20:8 BT_4)
Lb:20:8 Λαβὲ τὴν ῥάβδον καὶ ἐκκλησίασον τὴν συναγωγὴν σὺ καὶ Ααρων ἀδελφός σου καὶ λαλήσατε πρὸς τὴν πέτραν ἔναντι αὐτῶν, καὶ δώσει τὰ ὕδατα αὐτῆς, καὶ ἐξοίσετε αὐτοῖς ὕδωρ ἐκ τῆς πέτρας καὶ ποτιεῖτε τὴν συναγωγὴν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.
Lb:20:8 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ καί   ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ ἔν·αντι αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:20:8 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź I też, nawet, mianowicie Zebranie Ty I też, nawet, mianowicie Aaron Brat Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Skała Przedtem (+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać Woda On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź On/ona/to/to samo Woda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skała I też, nawet, mianowicie By dawać pić Zebranie I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo
Lb:20:8 *labe\ tE\n r(a/bdon kai\ e)kklEsi/ason tE\n sunagOgE\n su\ kai\ *aarOn o( a)delfo/s sou kai\ lalE/sate pro\s tE\n pe/tran e)/nanti au)tO=n, kai\ dO/sei ta\ u(/data au)tE=s, kai\ e)Xoi/sete au)toi=s u(/dOr e)k tE=s pe/tras kai\ potiei=te tE\n sunagOgE\n kai\ ta\ ktE/nE au)tO=n.
Lb:20:8 labe tEn rabdon kai ekklEsiason tEn synagOgEn sy kai aarOn ho adelfos su kai lalEsate pros tEn petran enanti autOn, kai dOsei ta hydata autEs, kai eXoisete autois hydOr ek tEs petras kai potieite tEn synagOgEn kai ta ktEnE autOn.
Lb:20:8 VB_AAD2S RA_ASF N2_ASF C VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_NS C N_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C VA_AAD2P P RA_ASF N1A_ASF P RD_GPM C VF_FAI3S RA_APN N3T_APN RD_GSF C VF_FAI2P RD_DPM N3_NSN P RA_GSF N1A_GSF C VF2_FAI2P RA_ASF N1_ASF C RA_APN N3E_APN RD_GPM
Lb:20:8 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge and also, even, namely ć the gathering you and also, even, namely Aaron the brother you; your/yours(sg) and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) the rock before (+gen) he/she/it/same and also, even, namely to give the water he/she/it/same and also, even, namely to carry out bring forth he/she/it/same water out of (+gen) ἐξ before vowels the rock and also, even, namely to give to drink the gathering and also, even, namely the Animal (beast) he/she/it/same
Lb:20:8 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (acc) hooked staff (acc) and   the (acc) gathering (acc) you(sg) (nom) and Aaron (indecl) the (nom) brother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-SPEAK-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) rock (acc) before (+gen) them/same (gen) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and you(pl)-will-CARRY OUT them/same (dat) water (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) rock (gen), rocks (acc) and you(pl)-will-GIVE-TO-DRINK the (acc) gathering (acc) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) them/same (gen)
Lb:20:8 Lb_20:8_1 Lb_20:8_2 Lb_20:8_3 Lb_20:8_4 Lb_20:8_5 Lb_20:8_6 Lb_20:8_7 Lb_20:8_8 Lb_20:8_9 Lb_20:8_10 Lb_20:8_11 Lb_20:8_12 Lb_20:8_13 Lb_20:8_14 Lb_20:8_15 Lb_20:8_16 Lb_20:8_17 Lb_20:8_18 Lb_20:8_19 Lb_20:8_20 Lb_20:8_21 Lb_20:8_22 Lb_20:8_23 Lb_20:8_24 Lb_20:8_25 Lb_20:8_26 Lb_20:8_27 Lb_20:8_28 Lb_20:8_29 Lb_20:8_30 Lb_20:8_31 Lb_20:8_32 Lb_20:8_33 Lb_20:8_34 Lb_20:8_35 Lb_20:8_36 Lb_20:8_37 Lb_20:8_38 Lb_20:8_39 Lb_20:8_40
Lb:20:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:9 καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς τὴν ῥάβδον τὴν ἀπέναντι κυρίου, καθὰ συνέταξεν κύριος·
Lb:20:9 And Moses took his rod which was before the Lord, as the Lord commanded. (Numbers 20:9 Brenton)
Lb:20:9 Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę sprzed oblicza Pana. (Lb 20:9 BT_4)
Lb:20:9 καὶ ἔλαβεν Μωϋσῆς τὴν ῥάβδον τὴν ἀπέναντι κυρίου, καθὰ συνέταξεν κύριος·
Lb:20:9 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἀπ·έν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:20:9 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Mojżesz Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Stosownie do którego Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:20:9 kai\ e)/laben *mou+sE=s tE\n r(a/bdon tE\n a)pe/nanti kuri/ou, kaTa\ sune/taXen ku/rios·
Lb:20:9 kai elaben mo+ysEs tEn rabdon tEn apenanti kyriu, kaTa synetaXen kyrios·
Lb:20:9 C VBI_AAI3S N1M_NSM RA_ASF N2_ASF RA_ASF P N2_GSM D VAI_AAI3S N2_NSM
Lb:20:9 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Moses the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the opposite/in the presence of (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. according to which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:20:9 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Moses (nom) the (acc) hooked staff (acc) the (acc) opposite/in the presence of (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) according to which he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Lb:20:9 Lb_20:9_1 Lb_20:9_2 Lb_20:9_3 Lb_20:9_4 Lb_20:9_5 Lb_20:9_6 Lb_20:9_7 Lb_20:9_8 Lb_20:9_9 Lb_20:9_10 Lb_20:9_11
Lb:20:9 x x x x x x x x x x x
Lb:20:10 καὶ ἐξεκκλησίασεν Μωϋσῆς καὶ Ααρων τὴν συναγωγὴν ἀπέναντι τῆς πέτρας καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀκούσατέ μου, οἱ ἀπειθεῖς· μὴ ἐκ τῆς πέτρας ταύτης ἐξάξομεν ὑμῖν ὕδωρ;
Lb:20:10 And Moses and Aaron assembled the congregation before the rock, and said to them, Hear me, ye disobedient ones; must we bring you water out of this rock? (Numbers 20:10 Brenton)
Lb:20:10 Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: «Słuchajcie, wy buntownicy! Czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę?» (Lb 20:10 BT_4)
Lb:20:10 καὶ ἐξεκκλησίασεν Μωϋσῆς καὶ Ααρων τὴν συναγωγὴν ἀπέναντι τῆς πέτρας καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀκούσατέ μου, οἱ ἀπειθεῖς· μὴ ἐκ τῆς πέτρας ταύτης ἐξάξομεν ὑμῖν ὕδωρ;
Lb:20:10 καί   Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀ·πειθής -ές; ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -) μή ἐκ ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὕδωρ, ὕδατος, τό
Lb:20:10 I też, nawet, mianowicie Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron Zebranie Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Skała I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By słyszeć Ja Nieprzekonywany; by być nieposłusznym kiedy związany do ewangelii, by nie wierzyć Nie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skała To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By prowadzić poza Ty Woda
Lb:20:10 kai\ e)XekklEsi/asen *mou+sE=s kai\ *aarOn tE\n sunagOgE\n a)pe/nanti tE=s pe/tras kai\ ei)=pen pro\s au)tou/s *)akou/sate/ mou, oi( a)peiTei=s· mE\ e)k tE=s pe/tras tau/tEs e)Xa/Xomen u(mi=n u(/dOr;
Lb:20:10 kai eXekklEsiasen mo+ysEs kai aarOn tEn synagOgEn apenanti tEs petras kai eipen pros autus akusate mu, hoi apeiTeis· mE ek tEs petras tautEs eXaXomen hymin hydOr;
Lb:20:10 C VAI_AAI3S N1M_NSM C N_NSM RA_ASF N1_ASF P RA_GSF N1A_GSF C VBI_AAI3S P RD_APM VA_AAD2P RP_GS RA_NPM A3_NPM D P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF VF_FAI1P RP_DP N3_NSN
Lb:20:10 and also, even, namely ć Moses and also, even, namely Aaron the gathering opposite/in the presence of (+gen) the rock and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to hear I the unpersuaded; to disobey when related to the gospel, to disbelieve not out of (+gen) ἐξ before vowels the rock this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to lead out you water
Lb:20:10 and   Moses (nom) and Aaron (indecl) the (acc) gathering (acc) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) rock (gen), rocks (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) do-HEAR-you(pl)! me (gen) the (nom) unpersuaded ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-DISOBEY-ing not out of (+gen) the (gen) rock (gen), rocks (acc) this (gen) we-will-LEAD-OUT you(pl) (dat) water (nom|acc|voc)
Lb:20:10 Lb_20:10_1 Lb_20:10_2 Lb_20:10_3 Lb_20:10_4 Lb_20:10_5 Lb_20:10_6 Lb_20:10_7 Lb_20:10_8 Lb_20:10_9 Lb_20:10_10 Lb_20:10_11 Lb_20:10_12 Lb_20:10_13 Lb_20:10_14 Lb_20:10_15 Lb_20:10_16 Lb_20:10_17 Lb_20:10_18 Lb_20:10_19 Lb_20:10_20 Lb_20:10_21 Lb_20:10_22 Lb_20:10_23 Lb_20:10_24 Lb_20:10_25 Lb_20:10_26
Lb:20:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:11 καὶ ἐπάρας Μωϋσῆς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπάταξεν τὴν πέτραν τῇ ῥάβδῳ δίς, καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ πολύ, καὶ ἔπιεν ἡ συναγωγὴ καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.
Lb:20:11 And Moses lifted up his hand and struck the rock with his rod twice; and much water came forth, and the congregation drank, and their cattle. (Numbers 20:11 Brenton)
Lb:20:11 Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. (Lb 20:11 BT_4)
Lb:20:11 καὶ ἐπάρας Μωϋσῆς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπάταξεν τὴν πέτραν τῇ ῥάβδῳ δίς, καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ πολύ, καὶ ἔπιεν συναγωγὴ καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.
Lb:20:11 καί ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ δίς καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:20:11 I też, nawet, mianowicie By podnosić Mojżesz Ręka On/ona/to/to samo By uderzać Skała Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Dwa razy I też, nawet, mianowicie By wychodzić Woda Dużo I też, nawet, mianowicie By pić Zebranie I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo
Lb:20:11 kai\ e)pa/ras *mou+sE=s tE\n CHei=ra au)tou= e)pa/taXen tE\n pe/tran tE=| r(a/bdO| di/s, kai\ e)XE=lTen u(/dOr polu/, kai\ e)/pien E( sunagOgE\ kai\ ta\ ktE/nE au)tO=n.
Lb:20:11 kai eparas mo+ysEs tEn CHeira autu epataXen tEn petran tE rabdO dis, kai eXElTen hydOr poly, kai epien hE synagOgE kai ta ktEnE autOn.
Lb:20:11 C VA_AAPNSM N1M_NSM RA_ASF N3_ASF RD_GSM VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RA_DSF N2_DSF D C VBI_AAI3S N3_NSN A1P_NSN C VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF C RA_NPN N3E_NPN RD_GPM
Lb:20:11 and also, even, namely to raise Moses the hand he/she/it/same to smite the rock the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge twice and also, even, namely to come out water much and also, even, namely to drink the gathering and also, even, namely the Animal (beast) he/she/it/same
Lb:20:11 and upon RAISE-ing (nom|voc) Moses (nom) the (acc) hand (acc) him/it/same (gen) he/she/it-SMITE-ed the (acc) rock (acc) the (dat) hooked staff (dat) twice and he/she/it-COME-ed-OUT water (nom|acc|voc) much (nom|acc) and he/she/it-DRINK-ed the (nom) gathering (nom|voc) and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) them/same (gen)
Lb:20:11 Lb_20:11_1 Lb_20:11_2 Lb_20:11_3 Lb_20:11_4 Lb_20:11_5 Lb_20:11_6 Lb_20:11_7 Lb_20:11_8 Lb_20:11_9 Lb_20:11_10 Lb_20:11_11 Lb_20:11_12 Lb_20:11_13 Lb_20:11_14 Lb_20:11_15 Lb_20:11_16 Lb_20:11_17 Lb_20:11_18 Lb_20:11_19 Lb_20:11_20 Lb_20:11_21 Lb_20:11_22 Lb_20:11_23 Lb_20:11_24
Lb:20:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:12 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων Ὅτι οὐκ ἐπιστεύσατε ἁγιάσαι με ἐναντίον υἱῶν Ισραηλ, διὰ τοῦτο οὐκ εἰσάξετε ὑμεῖς τὴν συναγωγὴν ταύτην εἰς τὴν γῆν, ἣν δέδωκα αὐτοῖς.
Lb:20:12 And the Lord said to Moses and Aaron, Because ye have not believed me to sanctify me before the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them. (Numbers 20:12 Brenton)
Lb:20:12 Rzekł znowu Pan do Mojżesza i Aarona: «Ponieważ Mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daję». (Lb 20:12 BT_4)
Lb:20:12 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων Ὅτι οὐκ ἐπιστεύσατε ἁγιάσαι με ἐναντίον υἱῶν Ισραηλ, διὰ τοῦτο οὐκ εἰσάξετε ὑμεῖς τὴν συναγωγὴν ταύτην εἰς τὴν γῆν, ἣν δέδωκα αὐτοῖς.
Lb:20:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ διά οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:20:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Ja Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Syn Izrael Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By prowadzić do Ty Zebranie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo
Lb:20:12 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n kai\ *aarOn *(/oti ou)k e)pisteu/sate a(gia/sai me e)nanti/on ui(O=n *israEl, dia\ tou=to ou)k ei)sa/Xete u(mei=s tE\n sunagOgE\n tau/tEn ei)s tE\n gE=n, E(\n de/dOka au)toi=s.
Lb:20:12 kai eipen kyrios pros musEn kai aarOn hoti uk episteusate hagiasai me enantion hyiOn israEl, dia tuto uk eisaXete hymeis tEn synagOgEn tautEn eis tEn gEn, hEn dedOka autois.
Lb:20:12 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM C N_ASM C D VAI_AAI2P VA_AAN RP_AS P N2_GPM N_GSM P RD_ASN D VF_FAI2P RP_NP RA_ASF N1_ASF RD_ASF P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VX_XAI1S RD_DPM
Lb:20:12 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely Aaron because/that οὐχ before rough breathing to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with to consecrate sanctify, hallow, become holy I in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, son Israel because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to lead into you the gathering this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the earth/land who/whom/which to give he/she/it/same
Lb:20:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl) because/that not you(pl)-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH to-CONSECRATE, be-you(sg)-CONSECRATE-ed!, he/she/it-happens-to-CONSECRATE (opt) me (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) sons (gen) Israel (indecl) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) not you(pl)-will-LEAD-INTO you(pl) (nom) the (acc) gathering (acc) this (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-have-GIVE-ed them/same (dat)
Lb:20:12 Lb_20:12_1 Lb_20:12_2 Lb_20:12_3 Lb_20:12_4 Lb_20:12_5 Lb_20:12_6 Lb_20:12_7 Lb_20:12_8 Lb_20:12_9 Lb_20:12_10 Lb_20:12_11 Lb_20:12_12 Lb_20:12_13 Lb_20:12_14 Lb_20:12_15 Lb_20:12_16 Lb_20:12_17 Lb_20:12_18 Lb_20:12_19 Lb_20:12_20 Lb_20:12_21 Lb_20:12_22 Lb_20:12_23 Lb_20:12_24 Lb_20:12_25 Lb_20:12_26 Lb_20:12_27 Lb_20:12_28 Lb_20:12_29
Lb:20:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:13 τοῦτο ὕδωρ ἀντιλογίας, ὅτι ἐλοιδορήθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔναντι κυρίου καὶ ἡγιάσθη ἐν αὐτοῖς.
Lb:20:13 This is the water of Strife, because the children of Israel spoke insolently before the Lord, and he was sanctified in them. (Numbers 20:13 Brenton)
Lb:20:13 To są wody Meriba, gdzie się spierali Izraelici z Panem i gdzie On objawił wobec nich swoją świętość. (Lb 20:13 BT_4)
Lb:20:13 τοῦτο ὕδωρ ἀντιλογίας, ὅτι ἐλοιδορήθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔναντι κυρίου καὶ ἡγιάσθη ἐν αὐτοῖς.
Lb:20:13 οὗτος αὕτη τοῦτο ὕδωρ, ὕδατος, τό ἀντι·λογία, -ας, ἡ ὅτι λοιδορέω (λοιδορ(ε)-, -, λοιδορη·σ-, -, -, λοιδορη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:20:13 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Woda Spieraj się (spór, walczą, konflikt, zaprzeczenie, spór, spierają się) Ponieważ/tamto By wymyślać Syn Izrael Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Lb:20:13 tou=to u(/dOr a)ntilogi/as, o(/ti e)loidorE/TEsan oi( ui(oi\ *israEl e)/nanti kuri/ou kai\ E(gia/sTE e)n au)toi=s.
Lb:20:13 tuto hydOr antilogias, hoti eloidorETEsan hoi hyioi israEl enanti kyriu kai hEgiasTE en autois.
Lb:20:13 RD_NSN N3_NSN N1A_GSF C VCI_API3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N2_GSM C VSI_API3S P RD_DPM
Lb:20:13 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] water Dispute (contention, contend, strife, contradiction, controversy, dispute) because/that to revile the son Israel before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Lb:20:13 this (nom|acc) water (nom|acc|voc) Dispute (gen), Disputes (acc) because/that they-were-REVILE-ed the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-was-CONSECRATE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat)
Lb:20:13 Lb_20:13_1 Lb_20:13_2 Lb_20:13_3 Lb_20:13_4 Lb_20:13_5 Lb_20:13_6 Lb_20:13_7 Lb_20:13_8 Lb_20:13_9 Lb_20:13_10 Lb_20:13_11 Lb_20:13_12 Lb_20:13_13 Lb_20:13_14
Lb:20:13 x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:14 καὶ ἀπέστειλεν Μωϋσῆς ἀγγέλους ἐκ Καδης πρὸς βασιλέα Εδωμ λέγων Τάδε λέγει ὁ ἀδελφός σου Ισραηλ Σὺ ἐπίστῃ πάντα τὸν μόχθον τὸν εὑρόντα ἡμᾶς,
Lb:20:14 And Moses sent messengers from Cades to the king of Edom, saying, Thus says thy brother Israel; Thou knowest all the distress that has come upon us. (Numbers 20:14 Brenton)
Lb:20:14 Z Kadesz wyprawił Mojżesz posłów do króla Edomu, żeby mu powiedzieli: «Tak mówi brat twój, Izrael: Ty znasz wszystkie utrapienia, jakie na nas spadły. (Lb 20:14 BT_4)
Lb:20:14 Καὶ ἀπέστειλεν Μωϋσῆς ἀγγέλους ἐκ Καδης πρὸς βασιλέα Εδωμ λέγων Τάδε λέγει ἀδελφός σου Ισραηλ Σὺ ἐπίστῃ πάντα τὸν μόχθον τὸν εὑρόντα ἡμᾶς,
Lb:20:14 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἄγγελος, -ου, ὁ ἐκ   πρός βασιλεύς, -έως, ὁ   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -); ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μόχθος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lb:20:14 I też, nawet, mianowicie zamawiać Mojżesz Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Brat Ty; twój/twój(sg) Izrael Ty By ulegać odroczeniu; by wiedzieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? By znajdować Ja
Lb:20:14 *kai\ a)pe/steilen *mou+sE=s a)gge/lous e)k *kadEs pro\s basile/a *edOm le/gOn *ta/de le/gei o( a)delfo/s sou *israEl *su\ e)pi/stE| pa/nta to\n mo/CHTon to\n eu(ro/nta E(ma=s,
Lb:20:14 kai apesteilen mo+ysEs angelus ek kadEs pros basilea edOm legOn tade legei ho adelfos su israEl sy epistE panta ton moCHTon ton heuronta hEmas,
Lb:20:14 C VAI_AAI3S N1M_NSM N2_APM P N_GS P N3V_ASM N_GS V1_PAPNSM RD_APN V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS N_NSM RP_NS V6_PMI2S A3_ASM RA_ASM N2_ASM RA_ASM VB_AAPASM RP_AP
Lb:20:14 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send Moses agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) out of (+gen) ἐξ before vowels ć toward (+acc,+gen,+dat) king ć to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell the brother you; your/yours(sg) Israel you to stand over; to know every all, each, every, the whole of the ??? the to find I
Lb:20:14 and he/she/it-ORDER FORTH-ed Moses (nom) messengers/angels (acc) out of (+gen)   toward (+acc,+gen,+dat) king (acc)   while SAY/TELL-ing (nom) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) brother (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) you(sg) (nom) he/she/it-should-STand-OVER; you(sg)-are-being-KNOW-ed, you(sg)-should-be-being-KNOW-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) ??? (acc) the (acc) upon FIND-ing (acc, nom|acc|voc) us (acc)
Lb:20:14 Lb_20:14_1 Lb_20:14_2 Lb_20:14_3 Lb_20:14_4 Lb_20:14_5 Lb_20:14_6 Lb_20:14_7 Lb_20:14_8 Lb_20:14_9 Lb_20:14_10 Lb_20:14_11 Lb_20:14_12 Lb_20:14_13 Lb_20:14_14 Lb_20:14_15 Lb_20:14_16 Lb_20:14_17 Lb_20:14_18 Lb_20:14_19 Lb_20:14_20 Lb_20:14_21 Lb_20:14_22 Lb_20:14_23 Lb_20:14_24
Lb:20:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:15 καὶ κατέβησαν οἱ πατέρες ἡμῶν εἰς Αἴγυπτον, καὶ παρῳκήσαμεν ἐν Αἰγύπτῳ ἡμέρας πλείους, καὶ ἐκάκωσαν ἡμᾶς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν,
Lb:20:15 And how our fathers went down into Egypt, and we sojourned in Egypt many days, and the Egyptians afflicted us and our fathers. (Numbers 20:15 Brenton)
Lb:20:15 Niegdyś powędrowali przodkowie nasi do Egiptu, i przebywaliśmy tam długi czas. Egipcjanie jednak źle się obchodzili z nami, podobnie jak i z przodkami naszymi. (Lb 20:15 BT_4)
Lb:20:15 καὶ κατέβησαν οἱ πατέρες ἡμῶν εἰς Αἴγυπτον, καὶ παρῳκήσαμεν ἐν Αἰγύπτῳ ἡμέρας πλείους, καὶ ἐκάκωσαν ἡμᾶς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν,
Lb:20:15 καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐν Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἡμέρα, -ας -ἡ πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) καί κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Lb:20:15 I też, nawet, mianowicie By schodzić Ojciec Ja Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Egipt [kraj z] Dzień Więcej I też, nawet, mianowicie By robić rzeczy trudne dla Ja Egipski I też, nawet, mianowicie Ojciec Ja
Lb:20:15 kai\ kate/bEsan oi( pate/res E(mO=n ei)s *ai)/gupton, kai\ parO|kE/samen e)n *ai)gu/ptO| E(me/ras plei/ous, kai\ e)ka/kOsan E(ma=s oi( *ai)gu/ptioi kai\ tou\s pate/ras E(mO=n,
Lb:20:15 kai katebEsan hoi pateres hEmOn eis aigypton, kai parOkEsamen en aigyptO hEmeras pleius, kai ekakOsan hEmas hoi aigyptioi kai tus pateras hEmOn,
Lb:20:15 C VZI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RP_GP P N2_ASF C VAI_AAI1P P N2_DSF N1A_APF A3C_APF C VAI_AAI3P RP_AP RA_NPM N2_NPM C RA_APM N3_APM RP_GP
Lb:20:15 and also, even, namely to go down the father I into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Egypt [country of] day more and also, even, namely to make things difficult for I the Egyptian and also, even, namely the father I
Lb:20:15 and they-GO DOWN-ed the (nom) fathers (nom|voc) us (gen) into (+acc) Egypt (acc) and we-DWELL-ed--NEAR in/among/by (+dat) Egypt (dat) day (gen), days (acc) more (acc, nom|voc) and they-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR us (acc) the (nom) Egyptian ([Adj] nom|voc) and the (acc) fathers (acc) us (gen)
Lb:20:15 Lb_20:15_1 Lb_20:15_2 Lb_20:15_3 Lb_20:15_4 Lb_20:15_5 Lb_20:15_6 Lb_20:15_7 Lb_20:15_8 Lb_20:15_9 Lb_20:15_10 Lb_20:15_11 Lb_20:15_12 Lb_20:15_13 Lb_20:15_14 Lb_20:15_15 Lb_20:15_16 Lb_20:15_17 Lb_20:15_18 Lb_20:15_19 Lb_20:15_20 Lb_20:15_21 Lb_20:15_22
Lb:20:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:16 καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον, καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς ἡμῶν καὶ ἀποστείλας ἄγγελον ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, καὶ νῦν ἐσμεν ἐν Καδης, πόλει ἐκ μέρους τῶν ὁρίων σου·
Lb:20:16 And we cried to the Lord, and the Lord heard our voice, and sent an angel and brought us out of Egypt; and now we are in the city of Cades, at the extremity of thy coasts. (Numbers 20:16 Brenton)
Lb:20:16 Wołaliśmy wtedy do Pana, a On usłyszał głos nasz i posłał anioła, który nas wyprowadził z Egiptu. Znajdujemy się teraz w Kadesz, mieście położonym na granicy twego obszaru. (Lb 20:16 BT_4)
Lb:20:16 καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον, καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς ἡμῶν καὶ ἀποστείλας ἄγγελον ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, καὶ νῦν ἐσμεν ἐν Καδης, πόλει ἐκ μέρους τῶν ὁρίων σου·
Lb:20:16 καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἄγγελος, -ου, ὁ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί νῦν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν   πόλις, -εως, ἡ ἐκ μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lb:20:16 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dźwięku/głos płacze Ja I też, nawet, mianowicie zamawiać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By prowadzić poza Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Teraz By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Części/kawałka okolice Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Ty; twój/twój(sg)
Lb:20:16 kai\ a)neboE/samen pro\s ku/rion, kai\ ei)sE/kousen ku/rios tE=s fOnE=s E(mO=n kai\ a)postei/las a)/ggelon e)XE/gagen E(ma=s e)X *ai)gu/ptou, kai\ nu=n e)smen e)n *kadEs, po/lei e)k me/rous tO=n o(ri/On sou·
Lb:20:16 kai aneboEsamen pros kyrion, kai eisEkusen kyrios tEs fOnEs hEmOn kai aposteilas angelon eXEgagen hEmas eX aigyptu, kai nyn esmen en kadEs, polei ek merus tOn horiOn su·
Lb:20:16 C VAI_AAI1P P N2_ASM C VAI_AAI3S N2_NSM RA_GSF N1_GSF RP_GP C VA_AAPNSM N2_ASM VBI_AAI3S RP_AP P N2_GSF C D V9_PAI1P P N_DS N3I_DSF P N3E_GSN RA_GPN N2N_GPN RP_GS
Lb:20:16 and also, even, namely to cry out toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sound/voice cries I and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) to lead out I out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] and also, even, namely now to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć city out of (+gen) ἐξ before vowels part/piece regions the boundary; to ordain/mark off you; your/yours(sg)
Lb:20:16 and we-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-HEARD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) sound/voice (gen) us (gen) and upon ORDER FORTH-ing (nom|voc) messenger/angel (acc) he/she/it-LEAD-ed-OUT us (acc) out of (+gen) Egypt (gen) and now we-are in/among/by (+dat)   city (dat) out of (+gen) part/piece (gen) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Lb:20:16 Lb_20:16_1 Lb_20:16_2 Lb_20:16_3 Lb_20:16_4 Lb_20:16_5 Lb_20:16_6 Lb_20:16_7 Lb_20:16_8 Lb_20:16_9 Lb_20:16_10 Lb_20:16_11 Lb_20:16_12 Lb_20:16_13 Lb_20:16_14 Lb_20:16_15 Lb_20:16_16 Lb_20:16_17 Lb_20:16_18 Lb_20:16_19 Lb_20:16_20 Lb_20:16_21 Lb_20:16_22 Lb_20:16_23 Lb_20:16_24 Lb_20:16_25 Lb_20:16_26 Lb_20:16_27 Lb_20:16_28
Lb:20:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:17 παρελευσόμεθα διὰ τῆς γῆς σου, οὐ διελευσόμεθα δι’ ἀγρῶν οὐδὲ δι’ ἀμπελώνων οὐδὲ πιόμεθα ὕδωρ ἐκ λάκκου σου, ὁδῷ βασιλικῇ πορευσόμεθα, οὐκ ἐκκλινοῦμεν δεξιὰ οὐδὲ εὐώνυμα, ἕως ἂν παρέλθωμεν τὰ ὅριά σου.
Lb:20:17 We will pass through thy land: we will not go through the fields, nor through the vineyards, nor will we drink water out of thy cistern: we will go by the king's highway; we will not turn aside to the right hand or to the left, until we have passed thy borders. (Numbers 20:17 Brenton)
Lb:20:17 Pozwól nam łaskawie przejść przez twoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola ani winnice i nie będziemy pić wody ze studni. Chcemy jedynie skorzystać z drogi królewskiej i nie zboczymy ani na prawo, ani na lewo, dopóki nie przejdziemy twoich granic». (Lb 20:17 BT_4)
Lb:20:17 παρελευσόμεθα διὰ τῆς γῆς σου, οὐ διελευσόμεθα δι’ ἀγρῶν οὐδὲ δι’ ἀμπελώνων οὐδὲ πιόμεθα ὕδωρ ἐκ λάκκου σου, ὁδῷ βασιλικῇ πορευσόμεθα, οὐκ ἐκκλινοῦμεν δεξιὰ οὐδὲ εὐώνυμα, ἕως ἂν παρέλθωμεν τὰ ὅριά σου.
Lb:20:17 παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ἄγρα, -ας, ἡ; ἀγρός, -οῦ, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) διά ἀμπελών, -ῶνος, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁδός, -οῦ, ἡ βασιλικός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) δεξιός -ά -όν οὐδέ (οὐ δέ) εὐ·ώνυμος -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄν παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lb:20:17 By mijać mijaj, obok, albo przeszły Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Chwytaj; pole ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Winnica ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By pić Woda Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty; twój/twój(sg) Drogi {Sposobu}/droga Królewski (króla, pan wielkiego rodu) By iść ??? Przed przydechem mocnym By cofać się/unikaj W prawo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Pechowy lewy dosłownie, 'mienie dobre nazwisko {imię} albo przy pechowym lewym' Aż; świtaj Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By mijać mijaj, obok, albo przeszły Granica Ty; twój/twój(sg)
Lb:20:17 pareleuso/meTa dia\ tE=s gE=s sou, ou) dieleuso/meTa di’ a)grO=n ou)de\ di’ a)mpelO/nOn ou)de\ pio/meTa u(/dOr e)k la/kkou sou, o(dO=| basilikE=| poreuso/meTa, ou)k e)kklinou=men deXia\ ou)de\ eu)O/numa, e(/Os a)/n pare/lTOmen ta\ o(/ria/ sou.
Lb:20:17 pareleusomeTa dia tEs gEs su, u dieleusomeTa di’ agrOn ude di’ ampelOnOn ude piomeTa hydOr ek lakku su, hodO basilikE poreusomeTa, uk ekklinumen deXia ude euOnyma, heOs an parelTOmen ta horia su.
Lb:20:17 VF_FMI1P P RA_GSF N1_GSF RP_GS D VF_FMI1P P N2_GPM C P N3W_GPM C VF_FMI1P N3_ASN P N2_GSM RP_GS N2_DSF A1_DSF VF_FMI1P D VF2_FAI1P A1A_APN C A1B_APN C x VB_AAS1P RA_APN N2N_APN RP_GS
Lb:20:17 to pass by go by, beside, or past because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the earth/land you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) catch; field οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) vineyard οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to drink water out of (+gen) ἐξ before vowels ć you; your/yours(sg) way/road the royal (king's, nobleman) to go οὐχ before rough breathing to recoil/avoid right οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) unlucky left literally, ‘having a good name or at the unlucky left’ until; dawn ever (if ever) to pass by go by, beside, or past the boundary you; your/yours(sg)
Lb:20:17 we-will-be-PASS BY-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) earth/land (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not we-will-be-GO THROUGH-ed because of (+acc), through (+gen) catches (gen); fields (gen) neither/nor because of (+acc), through (+gen) vineyards (gen) neither/nor we-will-be-DRINK-ed water (nom|acc|voc) out of (+gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) way/road (dat) the royal ([Adj] dat) we-will-be-GO-ed not we-will-RECOIL/AVOID right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) neither/nor unlucky left ([Adj] nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) ever we-should-PASS BY the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Lb:20:17 Lb_20:17_1 Lb_20:17_2 Lb_20:17_3 Lb_20:17_4 Lb_20:17_5 Lb_20:17_6 Lb_20:17_7 Lb_20:17_8 Lb_20:17_9 Lb_20:17_10 Lb_20:17_11 Lb_20:17_12 Lb_20:17_13 Lb_20:17_14 Lb_20:17_15 Lb_20:17_16 Lb_20:17_17 Lb_20:17_18 Lb_20:17_19 Lb_20:17_20 Lb_20:17_21 Lb_20:17_22 Lb_20:17_23 Lb_20:17_24 Lb_20:17_25 Lb_20:17_26 Lb_20:17_27 Lb_20:17_28 Lb_20:17_29 Lb_20:17_30 Lb_20:17_31 Lb_20:17_32
Lb:20:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:18 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Εδωμ Οὐ διελεύσῃ δι’ ἐμοῦ· εἰ δὲ μή, ἐν πολέμῳ ἐξελεύσομαι εἰς συνάντησίν σοι.
Lb:20:18 And Edom said to him, Thou shalt not pass through me, and if otherwise, I will go forth to meet thee in war. (Numbers 20:18 Brenton)
Lb:20:18 Odpowiedział im Edom: «Nie pójdziecie przez nasz kraj, w przeciwnym razie zastąpimy wam drogę z mieczem w ręku». (Lb 20:18 BT_4)
Lb:20:18 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Εδωμ Οὐ διελεύσῃ δι’ ἐμοῦ· εἰ δὲ μή, ἐν πολέμῳ ἐξελεύσομαι εἰς συνάντησίν σοι.
Lb:20:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰ δέ μή ἐν πόλεμος, -ου, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Lb:20:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ja; mój/mój Jeżeli zaś Nie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Lb:20:18 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *edOm *ou) dieleu/sE| di’ e)mou=· ei) de\ mE/, e)n pole/mO| e)Xeleu/somai ei)s suna/ntEsi/n soi.
Lb:20:18 kai eipen pros auton edOm u dieleusE di’ emu· ei de mE, en polemO eXeleusomai eis synantEsin soi.
Lb:20:18 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NS D VF_FMI2S P RP_GS C x D P N2_DSM VF_FMI1S P N3I_ASF RP_DS
Lb:20:18 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć οὐχ before rough breathing to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) I; my/mine if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among war [see polemic] to come out into (+acc) meeting you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Lb:20:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   not you(sg)-will-be-GO THROUGH-ed because of (+acc), through (+gen) me (gen); my/mine (gen) if Yet not in/among/by (+dat) war (dat) I-will-be-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Lb:20:18 Lb_20:18_1 Lb_20:18_2 Lb_20:18_3 Lb_20:18_4 Lb_20:18_5 Lb_20:18_6 Lb_20:18_7 Lb_20:18_8 Lb_20:18_9 Lb_20:18_10 Lb_20:18_11 Lb_20:18_12 Lb_20:18_13 Lb_20:18_14 Lb_20:18_15 Lb_20:18_16 Lb_20:18_17 Lb_20:18_18
Lb:20:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:19 καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Ισραηλ Παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα· ἐὰν δὲ τοῦ ὕδατός σου πίωμεν ἐγώ τε καὶ τὰ κτήνη, δώσω τιμήν σοι· ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα οὐδέν ἐστιν, παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα.
Lb:20:19 And the children of Israel say to him, We will pass by the mountain; and if I and my cattle drink of thy water, I will pay thee: but it is no matter of importance, we will go by the mountain. (Numbers 20:19 Brenton)
Lb:20:19 Odpowiedzieli im wówczas Izraelici: «Chcemy jedynie przejść utartą drogą. A gdybyśmy pili waszą wodę - tak my, jak i trzody nasze - zapłacimy. Nie chodzi o nic więcej, tylko o zwykłe przejście». (Lb 20:19 BT_4)
Lb:20:19 καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Ισραηλ Παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα· ἐὰν δὲ τοῦ ὕδατός σου πίωμεν ἐγώ τε καὶ τὰ κτήνη, δώσω τιμήν σοι· ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα οὐδέν ἐστιν, παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα.
Lb:20:19 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ παρά ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) δέ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέ καί ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) τιμή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀλλά ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Lb:20:19 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Syn Izrael fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Wchodź By mijać mijaj, obok, albo przeszły Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Woda Ty; twój/twój(sg) By pić Ja I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) By dawać Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ale Sprawa [zobacz pragmatyczny] Nie jeden (nic, nikt) By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Wchodź By mijać mijaj, obok, albo przeszły
Lb:20:19 kai\ le/gousin au)tO=| oi( ui(oi\ *israEl *para\ to\ o)/ros pareleuso/meTa· e)a\n de\ tou= u(/dato/s sou pi/Omen e)gO/ te kai\ ta\ ktE/nE, dO/sO timE/n soi· a)lla\ to\ pra=gma ou)de/n e)stin, para\ to\ o)/ros pareleuso/meTa.
Lb:20:19 kai legusin autO hoi hyioi israEl para to oros pareleusomeTa· ean de tu hydatos su piOmen egO te kai ta ktEnE, dOsO timEn soi· alla to pragma uden estin, para to oros pareleusomeTa.
Lb:20:19 C V1_PAI3P RD_DSM RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_ASN N3E_ASN VF_FMI1P C x RA_GSN N3T_GSN RP_GS VB_AAS1P RP_NS x C RA_NPN N3E_NPN VF_FAI1S N1_ASF RP_DS C RA_NSN N3M_NSN A3_NSN V9_PAI3S P RA_ASN N3E_ASN VF_FMI1P
Lb:20:19 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the son Israel frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the mount to pass by go by, beside, or past if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the water you; your/yours(sg) to drink I and [postpositive coordinate] and also, even, namely the Animal (beast) to give honor honor, esteem, worship; of things: worth, value you; your/yours(sg); to rub worn, rub but the matter [see pragmatic] not one (nothing, no one) to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the mount to pass by go by, beside, or past
Lb:20:19 and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) him/it/same (dat) the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) we-will-be-PASS BY-ed if-ever Yet the (gen) water (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-should-DRINK I (nom) and [postpositive coordinate] and the (nom|acc) Animals (nom|acc|voc) I-will-GIVE, I-should-GIVE honor (acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) but the (nom|acc) matter (nom|acc|voc) not one (nom|acc) he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) we-will-be-PASS BY-ed
Lb:20:19 Lb_20:19_1 Lb_20:19_2 Lb_20:19_3 Lb_20:19_4 Lb_20:19_5 Lb_20:19_6 Lb_20:19_7 Lb_20:19_8 Lb_20:19_9 Lb_20:19_10 Lb_20:19_11 Lb_20:19_12 Lb_20:19_13 Lb_20:19_14 Lb_20:19_15 Lb_20:19_16 Lb_20:19_17 Lb_20:19_18 Lb_20:19_19 Lb_20:19_20 Lb_20:19_21 Lb_20:19_22 Lb_20:19_23 Lb_20:19_24 Lb_20:19_25 Lb_20:19_26 Lb_20:19_27 Lb_20:19_28 Lb_20:19_29 Lb_20:19_30 Lb_20:19_31 Lb_20:19_32 Lb_20:19_33
Lb:20:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:20 ὁ δὲ εἶπεν Οὐ διελεύσῃ δι’ ἐμοῦ· καὶ ἐξῆλθεν Εδωμ εἰς συνάντησιν αὐτῷ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ καὶ ἐν χειρὶ ἰσχυρᾷ.
Lb:20:20 And he said, Thou shalt not pass through me; and Edom went forth to meet him with a great host, and a mighty hand. (Numbers 20:20 Brenton)
Lb:20:20 Odpowiedział Edom: «Nie przejdziecie!» I wyszedł Edom naprzeciw nich z wojskiem licznym i dobrze uzbrojonym. (Lb 20:20 BT_4)
Lb:20:20 δὲ εἶπεν Οὐ διελεύσῃ δι’ ἐμοῦ· καὶ ἐξῆλθεν Εδωμ εἰς συνάντησιν αὐτῷ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ καὶ ἐν χειρὶ ἰσχυρᾷ.
Lb:20:20 ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1] συν·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὄχλος, -ου, ὁ βάρο·ς, -ους, τό; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; βαρέω (βαρ(ε)-, -, -, -, βεβαρη-, βαρη·θ-) καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἰσχυρός -ά -όν
Lb:20:20 zaś By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Tłum Ciężar [zobacz barometryczny]; ciężko; by obarczać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Potężny silny, potężny, silny,
Lb:20:20 o( de\ ei)=pen *ou) dieleu/sE| di’ e)mou=· kai\ e)XE=lTen *edOm ei)s suna/ntEsin au)tO=| e)n o)/CHlO| barei= kai\ e)n CHeiri\ i)sCHura=|.
Lb:20:20 ho de eipen u dieleusE di’ emu· kai eXElTen edOm eis synantEsin autO en oCHlO barei kai en CHeiri isCHyra.
Lb:20:20 RA_NSM x VBI_AAI3S D VF_FMI2S P RP_GS C VBI_AAI3S N_NS P N3I_ASF RD_DSM P N2_DSM A3U_DSM C P N3_DSF A1A_DSF
Lb:20:20 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell οὐχ before rough breathing to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) I; my/mine and also, even, namely to come out ć into (+acc) meeting he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among crowd burden [see barometric]; heavy; to burden and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand mighty forceful, powerful, strong,
Lb:20:20 the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed not you(sg)-will-be-GO THROUGH-ed because of (+acc), through (+gen) me (gen); my/mine (gen) and he/she/it-COME-ed-OUT   into (+acc) meeting (acc) him/it/same (dat) in/among/by (+dat) crowd (dat) burden (dat); heavy ([Adj] dat); he/she/it-is-BURDEN-ing, you(sg)-are-being-BURDEN-ed (classical), be-you(sg)-BURDEN-ing! and in/among/by (+dat) hand (dat) mighty ([Adj] dat)
Lb:20:20 Lb_20:20_1 Lb_20:20_2 Lb_20:20_3 Lb_20:20_4 Lb_20:20_5 Lb_20:20_6 Lb_20:20_7 Lb_20:20_8 Lb_20:20_9 Lb_20:20_10 Lb_20:20_11 Lb_20:20_12 Lb_20:20_13 Lb_20:20_14 Lb_20:20_15 Lb_20:20_16 Lb_20:20_17 Lb_20:20_18 Lb_20:20_19 Lb_20:20_20
Lb:20:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:21 καὶ οὐκ ἠθέλησεν Εδωμ δοῦναι τῷ Ισραηλ παρελθεῖν διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ· καὶ ἐξέκλινεν Ισραηλ ἀπ’ αὐτοῦ.
Lb:20:21 So Edom refused to allow Israel to pass through his borders, and Israel turned away from him. (Numbers 20:21 Brenton)
Lb:20:21 Zabronił Edom przejścia Izraelowi przez swoje granice, Izrael więc odszedł w bok od niego. (Lb 20:21 BT_4)
Lb:20:21 καὶ οὐκ ἠθέλησεν Εδωμ δοῦναι τῷ Ισραηλ παρελθεῖν διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ· καὶ ἐξέκλινεν Ισραηλ ἀπ’ αὐτοῦ.
Lb:20:21 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:20:21 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By dawać Izrael By mijać mijaj, obok, albo przeszły Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By cofać się/unikaj Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Lb:20:21 kai\ ou)k E)Te/lEsen *edOm dou=nai tO=| *israEl parelTei=n dia\ tO=n o(ri/On au)tou=· kai\ e)Xe/klinen *israEl a)p’ au)tou=.
Lb:20:21 kai uk ETelEsen edOm dunai tO israEl parelTein dia tOn horiOn autu· kai eXeklinen israEl ap’ autu.
Lb:20:21 C D VAI_AAI3S N_NS VO_AAN RA_DSM N_DSM VB_AAN P RA_GPN N2N_GPN RD_GSM C VAI_AAI3S N_NSM P RD_GSM
Lb:20:21 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire ć to give the Israel to pass by go by, beside, or past because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the boundary; to ordain/mark off he/she/it/same and also, even, namely to recoil/avoid Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Lb:20:21 and not he/she/it-WANT-ed   to-GIVE the (dat) Israel (indecl) to-PASS BY because of (+acc), through (+gen) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) him/it/same (gen) and he/she/it-was-RECOIL/AVOID-ing, he/she/it-RECOIL/AVOID-ed Israel (indecl) away from (+gen) him/it/same (gen)
Lb:20:21 Lb_20:21_1 Lb_20:21_2 Lb_20:21_3 Lb_20:21_4 Lb_20:21_5 Lb_20:21_6 Lb_20:21_7 Lb_20:21_8 Lb_20:21_9 Lb_20:21_10 Lb_20:21_11 Lb_20:21_12 Lb_20:21_13 Lb_20:21_14 Lb_20:21_15 Lb_20:21_16 Lb_20:21_17
Lb:20:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:22 καὶ ἀπῆραν ἐκ Καδης· καὶ παρεγένοντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ, πᾶσα ἡ συναγωγή, εἰς Ωρ τὸ ὄρος.
Lb:20:22 And they departed from Cades; and the children of Israel, even the whole congregation, came to Mount Or. (Numbers 20:22 Brenton)
Lb:20:22 Izraelici - cała społeczność - ruszyli z Kadesz i przybyli pod górę Hor. (Lb 20:22 BT_4)
Lb:20:22 Καὶ ἀπῆραν ἐκ Καδης· καὶ παρεγένοντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ, πᾶσα συναγωγή, εἰς Ωρ τὸ ὄρος.
Lb:20:22 καί ἀπ·αίρω (απ+αιρ-, απ+αρ(ε)·[σ]-, απ+αρ·[σ]-, απ+ηρ·κ-, απ+ηρ-, απ+αρ·θ-) ἐκ   καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ εἰς[1]   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Lb:20:22 I też, nawet, mianowicie By zabierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Syn Izrael Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Do (+przyspieszenie) Wchodź
Lb:20:22 *kai\ a)pE=ran e)k *kadEs· kai\ parege/nonto oi( ui(oi\ *israEl, pa=sa E( sunagOgE/, ei)s *Or to\ o)/ros.
Lb:20:22 kai apEran ek kadEs· kai paregenonto hoi hyioi israEl, pasa hE synagOgE, eis Or to oros.
Lb:20:22 C VAI_AAI3P P N_GS C VBI_AMI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF P N_AS RA_ASN N3E_ASN
Lb:20:22 and also, even, namely to take away out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near the son Israel every all, each, every, the whole of the gathering into (+acc) ć the mount
Lb:20:22 and they-TAKE-ed-AWAY out of (+gen)   and they-were-COME-ed-INTO-BEING the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc) into (+acc)   the (nom|acc) mount (nom|acc|voc)
Lb:20:22 Lb_20:22_1 Lb_20:22_2 Lb_20:22_3 Lb_20:22_4 Lb_20:22_5 Lb_20:22_6 Lb_20:22_7 Lb_20:22_8 Lb_20:22_9 Lb_20:22_10 Lb_20:22_11 Lb_20:22_12 Lb_20:22_13 Lb_20:22_14 Lb_20:22_15 Lb_20:22_16
Lb:20:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:23 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων ἐν Ωρ τῷ ὄρει ἐπὶ τῶν ὁρίων γῆς Εδωμ λέγων
Lb:20:23 And the Lord spoke to Moses and Aaron in mount Or, on the borders of the land of Edom, saying, (Numbers 20:23 Brenton)
Lb:20:23 Na górze Hor, leżącej na granicy ziemi Edom, przemówił Pan do Mojżesza i Aarona: (Lb 20:23 BT_4)
Lb:20:23 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων ἐν Ωρ τῷ ὄρει ἐπὶ τῶν ὁρίων γῆς Εδωμ λέγων
Lb:20:23 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἀαρών, ὁ ἐν   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:20:23 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz I też, nawet, mianowicie Aaron W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Ziemi/ziemia By mówić/opowiadaj
Lb:20:23 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *mousE=n kai\ *aarOn e)n *Or tO=| o)/rei e)pi\ tO=n o(ri/On gE=s *edOm le/gOn
Lb:20:23 kai eipen kyrios pros musEn kai aarOn en Or tO orei epi tOn horiOn gEs edOm legOn
Lb:20:23 C VBI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM C N_ASM P N_DS RA_DSN N3E_DSN P RA_GPN N2N_GPN N1_GSF N_GS V1_PAPNSM
Lb:20:23 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses and also, even, namely Aaron in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the mount upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary; to ordain/mark off earth/land ć to say/tell
Lb:20:23 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) and Aaron (indecl) in/among/by (+dat)   the (dat) mount (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) earth/land (gen)   while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:20:23 Lb_20:23_1 Lb_20:23_2 Lb_20:23_3 Lb_20:23_4 Lb_20:23_5 Lb_20:23_6 Lb_20:23_7 Lb_20:23_8 Lb_20:23_9 Lb_20:23_10 Lb_20:23_11 Lb_20:23_12 Lb_20:23_13 Lb_20:23_14 Lb_20:23_15 Lb_20:23_16 Lb_20:23_17
Lb:20:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:24 Προστεθήτω Ααρων πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὅτι οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν δέδωκα τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, διότι παρωξύνατέ με ἐπὶ τοῦ ὕδατος τῆς λοιδορίας.
Lb:20:24 Let Aaron be added to his people; for ye shall certainly not go into the land which I have given the children of Israel, because ye provoked me at the water of strife. (Numbers 20:24 Brenton)
Lb:20:24 «Aaron zostanie przyłączony do swoich przodków, gdyż nie wejdzie do ziemi, którą dam synom Izraela, dlatego że sprzeciwiliście się memu rozkazowi u wód Meriba. (Lb 20:24 BT_4)
Lb:20:24 Προστεθήτω Ααρων πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὅτι οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν δέδωκα τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, διότι παρωξύνατέ με ἐπὶ τοῦ ὕδατος τῆς λοιδορίας.
Lb:20:24 προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) Ἀαρών, ὁ πρός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ δι·ότι παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό λοιδορία, -ας, ἡ
Lb:20:24 By dodawać do Aaron Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ludzie On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać Syn Izrael Z powodu tego: Tamto By prowokować Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda Nadużywaj
Lb:20:24 *prosteTE/tO *aarOn pro\s to\n lao\n au)tou=, o(/ti ou) mE\ ei)se/lTEte ei)s tE\n gE=n, E(\n de/dOka toi=s ui(oi=s *israEl, dio/ti parOXu/nate/ me e)pi\ tou= u(/datos tE=s loidori/as.
Lb:20:24 prosteTEtO aarOn pros ton laon autu, hoti u mE eiselTEte eis tEn gEn, hEn dedOka tois hyiois israEl, dioti parOXynate me epi tu hydatos tEs loidorias.
Lb:20:24 VC_APD3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM C D D VB_AAS2P P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VX_XAI1S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VAI_AAI2P RP_AS P RA_GSN N3T_GSN RA_GSF N1A_GSF
Lb:20:24 to add to Aaron toward (+acc,+gen,+dat) the people he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing not to enter into (+acc) the earth/land who/whom/which to give the son Israel because of this: that to provoke I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the water the abuse
Lb:20:24 let-him/her/it-be-ADD-ed-TO! Aaron (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) because/that not not you(pl)-should-ENTER into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-have-GIVE-ed the (dat) sons (dat) Israel (indecl) because of this: that you(pl)-PROVOKE-ed me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) water (gen) the (gen) abuse (gen), abuses (acc)
Lb:20:24 Lb_20:24_1 Lb_20:24_2 Lb_20:24_3 Lb_20:24_4 Lb_20:24_5 Lb_20:24_6 Lb_20:24_7 Lb_20:24_8 Lb_20:24_9 Lb_20:24_10 Lb_20:24_11 Lb_20:24_12 Lb_20:24_13 Lb_20:24_14 Lb_20:24_15 Lb_20:24_16 Lb_20:24_17 Lb_20:24_18 Lb_20:24_19 Lb_20:24_20 Lb_20:24_21 Lb_20:24_22 Lb_20:24_23 Lb_20:24_24 Lb_20:24_25 Lb_20:24_26
Lb:20:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:25 λαβὲ τὸν Ααρων καὶ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἀναβίβασον αὐτοὺς εἰς Ωρ τὸ ὄρος ἔναντι πάσης τῆς συναγωγῆς
Lb:20:25 Take Aaron, and Eleazar his son, and bring them up to the mount Or before all the congregation; (Numbers 20:25 Brenton)
Lb:20:25 Weź Aarona i syna jego Eleazara i przyprowadź ich na górę Hor. (Lb 20:25 BT_4)
Lb:20:25 λαβὲ τὸν Ααρων καὶ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἀναβίβασον αὐτοὺς εἰς Ωρ τὸ ὄρος ἔναντι πάσης τῆς συναγωγῆς
Lb:20:25 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Ἀαρών, ὁ καί Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἔν·αντι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ
Lb:20:25 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Aaron I też, nawet, mianowicie Eleazar Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ciągnąć (zmieniaj kierunek) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wchodź Przedtem (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie
Lb:20:25 labe\ to\n *aarOn kai\ *eleaDZar to\n ui(o\n au)tou= kai\ a)nabi/bason au)tou\s ei)s *Or to\ o)/ros e)/nanti pa/sEs tE=s sunagOgE=s
Lb:20:25 labe ton aarOn kai eleaDZar ton hyion autu kai anabibason autus eis Or to oros enanti pasEs tEs synagOgEs
Lb:20:25 VB_AAD2S RA_ASM N_ASM C N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VA_AAD2S RD_APM P N_AS RA_ASN N3E_ASN P A1S_GSF RA_GSF N1_GSF
Lb:20:25 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Aaron and also, even, namely Eleazar the son he/she/it/same and also, even, namely to draw (haul) he/she/it/same into (+acc) ć the mount before (+gen) every all, each, every, the whole of the gathering
Lb:20:25 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (acc) Aaron (indecl) and Eleazar (indecl) the (acc) son (acc) him/it/same (gen) and do-DRAW-you(sg)!, going-to-DRAW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (acc) into (+acc)   the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) before (+gen) every (gen) the (gen) gathering (gen)
Lb:20:25 Lb_20:25_1 Lb_20:25_2 Lb_20:25_3 Lb_20:25_4 Lb_20:25_5 Lb_20:25_6 Lb_20:25_7 Lb_20:25_8 Lb_20:25_9 Lb_20:25_10 Lb_20:25_11 Lb_20:25_12 Lb_20:25_13 Lb_20:25_14 Lb_20:25_15 Lb_20:25_16 Lb_20:25_17 Lb_20:25_18 Lb_20:25_19
Lb:20:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:26 καὶ ἔκδυσον Ααρων τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἔνδυσον Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, καὶ Ααρων προστεθεὶς ἀποθανέτω ἐκεῖ.
Lb:20:26 and take Aaron's apparel from off him, and put it on Eleazar his son: and let Aaron die there and be added to his people. (Numbers 20:26 Brenton)
Lb:20:26 Tam niech zdejmie Aaron swoje szaty, a ty ubierzesz w nie jego syna Eleazara, Aaron zaś będzie przyłączony do przodków. Tam on umrze». (Lb 20:26 BT_4)
Lb:20:26 καὶ ἔκδυσον Ααρων τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἔνδυσον Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, καὶ Ααρων προστεθεὶς ἀποθανέτω ἐκεῖ.
Lb:20:26 καί ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί Ἀαρών, ὁ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐκεῖ
Lb:20:26 I też, nawet, mianowicie By rozbierać się Aaron Szyku uniform, kostium, prośba On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ubierać Eleazar Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Aaron By dodawać do By umierać Tam
Lb:20:26 kai\ e)/kduson *aarOn tE\n stolE\n au)tou= kai\ e)/nduson *eleaDZar to\n ui(o\n au)tou=, kai\ *aarOn prosteTei\s a)poTane/tO e)kei=.
Lb:20:26 kai ekdyson aarOn tEn stolEn autu kai endyson eleaDZar ton hyion autu, kai aarOn prosteTeis apoTanetO ekei.
Lb:20:26 C VA_AAD2S N_ASM RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VA_AAD2S N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C N_NSM VC_APPNSM VB_AAD3S D
Lb:20:26 and also, even, namely to undress Aaron the array uniform, costume, suit he/she/it/same and also, even, namely to clothe Eleazar the son he/she/it/same and also, even, namely Aaron to add to to die there
Lb:20:26 and do-UNDRESS-you(sg)!, going-to-UNDRESS (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Aaron (indecl) the (acc) array (acc) him/it/same (gen) and do-CLOTHE-you(sg)!, going-to-CLOTHE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) Eleazar (indecl) the (acc) son (acc) him/it/same (gen) and Aaron (indecl) upon being-ADD-ed-TO (nom|voc) let-him/her/it-DIE! there
Lb:20:26 Lb_20:26_1 Lb_20:26_2 Lb_20:26_3 Lb_20:26_4 Lb_20:26_5 Lb_20:26_6 Lb_20:26_7 Lb_20:26_8 Lb_20:26_9 Lb_20:26_10 Lb_20:26_11 Lb_20:26_12 Lb_20:26_13 Lb_20:26_14 Lb_20:26_15 Lb_20:26_16 Lb_20:26_17
Lb:20:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:27 καὶ ἐποίησεν Μωϋσῆς καθὰ συνέταξεν κύριος, καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν εἰς Ωρ τὸ ὄρος ἐναντίον πάσης τῆς συναγωγῆς.
Lb:20:27 And Moses did as the Lord commanded him, and took him up to mount Or, before all the congregation. (Numbers 20:27 Brenton)
Lb:20:27 Mojżesz postąpił według rozkazu Pana, i weszli na oczach całej społeczności na górę Hor. (Lb 20:27 BT_4)
Lb:20:27 καὶ ἐποίησεν Μωϋσῆς καθὰ συνέταξεν κύριος, καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν εἰς Ωρ τὸ ὄρος ἐναντίον πάσης τῆς συναγωγῆς.
Lb:20:27 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ
Lb:20:27 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Mojżesz Stosownie do którego Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By ciągnąć (zmieniaj kierunek) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wchodź Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie
Lb:20:27 kai\ e)poi/Esen *mou+sE=s kaTa\ sune/taXen ku/rios, kai\ a)nebi/basen au)to\n ei)s *Or to\ o)/ros e)nanti/on pa/sEs tE=s sunagOgE=s.
Lb:20:27 kai epoiEsen mo+ysEs kaTa synetaXen kyrios, kai anebibasen auton eis Or to oros enantion pasEs tEs synagOgEs.
Lb:20:27 C VAI_AAI3S N1M_NSM D VAI_AAI3S N2_NSM C VAI_AAI3S RD_ASM P N_AS RA_ASN N3E_ASN P A1S_GSF RA_GSF N1_GSF
Lb:20:27 and also, even, namely to do/make Moses according to which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to draw (haul) he/she/it/same into (+acc) ć the mount in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, every all, each, every, the whole of the gathering
Lb:20:27 and he/she/it-DO/MAKE-ed Moses (nom) according to which he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-DRAW-ed him/it/same (acc) into (+acc)   the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) the (gen) gathering (gen)
Lb:20:27 Lb_20:27_1 Lb_20:27_2 Lb_20:27_3 Lb_20:27_4 Lb_20:27_5 Lb_20:27_6 Lb_20:27_7 Lb_20:27_8 Lb_20:27_9 Lb_20:27_10 Lb_20:27_11 Lb_20:27_12 Lb_20:27_13 Lb_20:27_14 Lb_20:27_15 Lb_20:27_16 Lb_20:27_17
Lb:20:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:28 καὶ ἐξέδυσεν Ααρων τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐνέδυσεν αὐτὰ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ· καὶ ἀπέθανεν Ααρων ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους, καὶ κατέβη Μωϋσῆς καὶ Ελεαζαρ ἐκ τοῦ ὄρους.
Lb:20:28 And he took Aaron's garments off him, and put them on Eleazar his son, and Aaron died on the top of the mountain; and Moses and Eleazar came down from the mountain. (Numbers 20:28 Brenton)
Lb:20:28 Mojżesz zdjął z Aarona jego szaty i przyodział nimi jego syna Eleazara. Aaron umarł na szczycie góry, a Mojżesz z Eleazarem zstąpili na dół. (Lb 20:28 BT_4)
Lb:20:28 καὶ ἐξέδυσεν Ααρων τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐνέδυσεν αὐτὰ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ· καὶ ἀπέθανεν Ααρων ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους, καὶ κατέβη Μωϋσῆς καὶ Ελεαζαρ ἐκ τοῦ ὄρους.
Lb:20:28 καί ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό Ἐλεάζαρ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Ἀαρών, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Ἐλεάζαρ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
Lb:20:28 I też, nawet, mianowicie By rozbierać się Aaron Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ubierać On/ona/to/to samo Eleazar Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umierać Aaron Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź I też, nawet, mianowicie By schodzić Mojżesz I też, nawet, mianowicie Eleazar Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wchodź
Lb:20:28 kai\ e)Xe/dusen *aarOn ta\ i(ma/tia au)tou= kai\ e)ne/dusen au)ta\ *eleaDZar to\n ui(o\n au)tou=· kai\ a)pe/Tanen *aarOn e)pi\ tE=s korufE=s tou= o)/rous, kai\ kate/bE *mou+sE=s kai\ *eleaDZar e)k tou= o)/rous.
Lb:20:28 kai eXedysen aarOn ta himatia autu kai enedysen auta eleaDZar ton hyion autu· kai apeTanen aarOn epi tEs koryfEs tu orus, kai katebE mo+ysEs kai eleaDZar ek tu orus.
Lb:20:28 C VAI_AAI3S N_ASM RA_APN N2N_APN RD_GSM C VAI_AAI3S RD_APN N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM P RA_GSF N1_GSF RA_GSN N3E_GSN C VZI_AAI3S N1M_NSM C N_NSM P RA_GSN N3E_GSN
Lb:20:28 and also, even, namely to undress Aaron the clothing garment, cloak he/she/it/same and also, even, namely to clothe he/she/it/same Eleazar the son he/she/it/same and also, even, namely to die Aaron upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the mount and also, even, namely to go down Moses and also, even, namely Eleazar out of (+gen) ἐξ before vowels the mount
Lb:20:28 and he/she/it-UNDRESS-ed Aaron (indecl) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-CLOTHE-ed they/them/same (nom|acc) Eleazar (indecl) the (acc) son (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-DIE-ed Aaron (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (gen) mount (gen) and he/she/it-GO DOWN-ed Moses (nom) and Eleazar (indecl) out of (+gen) the (gen) mount (gen)
Lb:20:28 Lb_20:28_1 Lb_20:28_2 Lb_20:28_3 Lb_20:28_4 Lb_20:28_5 Lb_20:28_6 Lb_20:28_7 Lb_20:28_8 Lb_20:28_9 Lb_20:28_10 Lb_20:28_11 Lb_20:28_12 Lb_20:28_13 Lb_20:28_14 Lb_20:28_15 Lb_20:28_16 Lb_20:28_17 Lb_20:28_18 Lb_20:28_19 Lb_20:28_20 Lb_20:28_21 Lb_20:28_22 Lb_20:28_23 Lb_20:28_24 Lb_20:28_25 Lb_20:28_26 Lb_20:28_27 Lb_20:28_28 Lb_20:28_29
Lb:20:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:20:29 καὶ εἶδεν πᾶσα ἡ συναγωγὴ ὅτι ἀπελύθη Ααρων, καὶ ἔκλαυσαν τὸν Ααρων τριάκοντα ἡμέρας πᾶς οἶκος Ισραηλ.
Lb:20:29 And all the congregation saw that Aaron was dead: and they wept for Aaron thirty days, even all the house of Israel. (Numbers 20:29 Brenton)
Lb:20:29 Skoro dowiedziała się cała społeczność, że Aaron umarł, opłakiwał go dom Izraela przez trzydzieści dni. (Lb 20:29 BT_4)
Lb:20:29 καὶ εἶδεν πᾶσα συναγωγὴ ὅτι ἀπελύθη Ααρων, καὶ ἔκλαυσαν τὸν Ααρων τριάκοντα ἡμέρας πᾶς οἶκος Ισραηλ.
Lb:20:29 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·αγωγή, -ῆς, ἡ ὅτι ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-) Ἀαρών, ὁ καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὁ ἡ τό Ἀαρών, ὁ τριά·κοντα ἡμέρα, -ας -ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ
Lb:20:29 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zebranie Ponieważ/tamto Do wolny Aaron I też, nawet, mianowicie By płakać Aaron Trzydzieści Dzień Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Izrael
Lb:20:29 kai\ ei)=den pa=sa E( sunagOgE\ o(/ti a)pelu/TE *aarOn, kai\ e)/klausan to\n *aarOn tria/konta E(me/ras pa=s oi)=kos *israEl.
Lb:20:29 kai eiden pasa hE synagOgE hoti apelyTE aarOn, kai eklausan ton aarOn triakonta hEmeras pas oikos israEl.
Lb:20:29 C VBI_AAI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF C VCI_API3S N_NSM C VAI_AAI3P RA_ASM N_ASM M N1A_APF A3_NSM N2_NSM N_GSM
Lb:20:29 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the gathering because/that to free Aaron and also, even, namely to weep the Aaron thirty day every all, each, every, the whole of house Israel
Lb:20:29 and he/she/it-SEE-ed every (nom|voc) the (nom) gathering (nom|voc) because/that he/she/it-was-FREE-ed Aaron (indecl) and they-WEEP-ed the (acc) Aaron (indecl) thirty day (gen), days (acc) every (nom|voc) house (nom) Israel (indecl)
Lb:20:29 Lb_20:29_1 Lb_20:29_2 Lb_20:29_3 Lb_20:29_4 Lb_20:29_5 Lb_20:29_6 Lb_20:29_7 Lb_20:29_8 Lb_20:29_9 Lb_20:29_10 Lb_20:29_11 Lb_20:29_12 Lb_20:29_13 Lb_20:29_14 Lb_20:29_15 Lb_20:29_16 Lb_20:29_17
Lb:20:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x