Lb:18:1 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ααρων λέγων Σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ὁ οἶκος πατριᾶς σου λήμψεσθε τὰς ἁμαρτίας τῶν ἁγίων, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου λήμψεσθε τὰς ἁμαρτίας τῆς ἱερατείας ὑμῶν.
Lb:18:1 And the Lord spoke to Aaron, saying, Thou and thy sons and thy father's house shall bear the sins of the holy things, and thou and thy sons shall bear the iniquity of your priesthood. (Numbers 18:1 Brenton)
Lb:18:1 Wtedy rzekł Pan do Aarona: «Ty, synowie twoi i ród twego ojca, będziecie odpowiedzialni za wykroczenia popełnione w przybytku. Ty i synowie twoi będziecie odpowiadać za winy waszego kapłaństwa. (Lb 18:1 BT_4)
Lb:18:1 Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ααρων λέγων Σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἶκος πατριᾶς σου λήμψεσθε τὰς ἁμαρτίας τῶν ἁγίων, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου λήμψεσθε τὰς ἁμαρτίας τῆς ἱερατείας ὑμῶν.
Lb:18:1 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἀαρών, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό ἱερατεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Lb:18:1 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Aaron By mówić/opowiadaj Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dom patrilineage Ty; twój/twój(sg) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Księże biuro {urząd} Ty
Lb:18:1 *kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *aarOn le/gOn *su\ kai\ oi( ui(oi/ sou kai\ o( oi)=kos patria=s sou lE/mPSesTe ta\s a(marti/as tO=n a(gi/On, kai\ su\ kai\ oi( ui(oi/ sou lE/mPSesTe ta\s a(marti/as tE=s i(eratei/as u(mO=n.
Lb:18:1 kai eipen kyrios pros aarOn legOn sy kai hoi hyioi su kai ho oikos patrias su lEmPSesTe tas hamartias tOn hagiOn, kai sy kai hoi hyioi su lEmPSesTe tas hamartias tEs hierateias hymOn.
Lb:18:1 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM V1_PAPNSM RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NSM N2_NSM N1A_GSF RP_GS VF_FMI2P RA_APF N1A_APF RA_GPM A1A_GPM C RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS VF_FMI2P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1A_GSF RP_GP
Lb:18:1 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Aaron to say/tell you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) and also, even, namely the house patrilineage you; your/yours(sg) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the priestly office you
Lb:18:1 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Aaron (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) you(sg) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) house (nom) patrilineage (gen), patrilineages (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(pl)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) sin (gen), sins (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) and you(sg) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(pl)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) sin (gen), sins (acc) the (gen) priestly office (gen), priestly offices (acc) you(pl) (gen)
Lb:18:1 Lb_18:1_1 Lb_18:1_2 Lb_18:1_3 Lb_18:1_4 Lb_18:1_5 Lb_18:1_6 Lb_18:1_7 Lb_18:1_8 Lb_18:1_9 Lb_18:1_10 Lb_18:1_11 Lb_18:1_12 Lb_18:1_13 Lb_18:1_14 Lb_18:1_15 Lb_18:1_16 Lb_18:1_17 Lb_18:1_18 Lb_18:1_19 Lb_18:1_20 Lb_18:1_21 Lb_18:1_22 Lb_18:1_23 Lb_18:1_24 Lb_18:1_25 Lb_18:1_26 Lb_18:1_27 Lb_18:1_28 Lb_18:1_29 Lb_18:1_30 Lb_18:1_31 Lb_18:1_32 Lb_18:1_33
Lb:18:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:2 καὶ τοὺς ἀδελφούς σου, φυλὴν Λευι, δῆμον τοῦ πατρός σου, προσαγάγου πρὸς σεαυτόν, καὶ προστεθήτωσάν σοι καὶ λειτουργείτωσάν σοι, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ ἀπέναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Lb:18:2 And take to thyself thy brethren the tribe of Levi, the family of thy father, and let them be joined to thee, and let them minister to thee; and thou and thy sons with thee shall minister before the tabernacle of witness. (Numbers 18:2 Brenton)
Lb:18:2 Niech również bracia twoi - pokolenie Lewiego, szczep twego ojca - przyjdą i przyłączą się do ciebie, a pomagają tobie i synom twoim w służbie przed Namiotem Spotkania. (Lb 18:2 BT_4)
Lb:18:2 καὶ τοὺς ἀδελφούς σου, φυλὴν Λευι, δῆμον τοῦ πατρός σου, προσαγάγου πρὸς σεαυτόν, καὶ προστεθήτωσάν σοι καὶ λειτουργείτωσάν σοι, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ ἀπέναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Lb:18:2 καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φυλή, -ῆς, ἡ Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ δῆμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Lb:18:2 I też, nawet, mianowicie Brat Ty; twój/twój(sg) Szczep Lewi Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Ojciec Ty; twój/twój(sg) By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Siebie I też, nawet, mianowicie By dodawać do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Lb:18:2 kai\ tou\s a)delfou/s sou, fulE\n *leui, dE=mon tou= patro/s sou, prosaga/gou pro\s seauto/n, kai\ prosteTE/tOsa/n soi kai\ leitourgei/tOsa/n soi, kai\ su\ kai\ oi( ui(oi/ sou meta\ sou= a)pe/nanti tE=s skEnE=s tou= marturi/ou.
Lb:18:2 kai tus adelfus su, fylEn leui, dEmon tu patros su, prosagagu pros seauton, kai prosteTEtOsan soi kai leiturgeitOsan soi, kai sy kai hoi hyioi su meta su apenanti tEs skEnEs tu martyriu.
Lb:18:2 C RA_APM N2_APM RP_GS N1_ASF N_GSM N2_ASM RA_GSM N3_GSM RP_GS VB_AMD2S P RD_ASM C VC_APD3P RP_DS C V2_PAD3P RP_DS C RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS P RP_GS P RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Lb:18:2 and also, even, namely the brother you; your/yours(sg) tribe Levi assembly district, country, land, township, inhabitants, the father you; your/yours(sg) to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) yourself and also, even, namely to add to you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to officiate [see liturgy, liturgist] you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) opposite/in the presence of (+gen) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Lb:18:2 and the (acc) brothers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) tribe (acc) Levi (indecl), Levi (voc) assembly (acc) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-LEAD-ed-TOWARD! toward (+acc,+gen,+dat) yourself (acc) and let-them-be-ADD-ed-TO! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and let-them-be-OFFICIATE-ing! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Lb:18:2 Lb_18:2_1 Lb_18:2_2 Lb_18:2_3 Lb_18:2_4 Lb_18:2_5 Lb_18:2_6 Lb_18:2_7 Lb_18:2_8 Lb_18:2_9 Lb_18:2_10 Lb_18:2_11 Lb_18:2_12 Lb_18:2_13 Lb_18:2_14 Lb_18:2_15 Lb_18:2_16 Lb_18:2_17 Lb_18:2_18 Lb_18:2_19 Lb_18:2_20 Lb_18:2_21 Lb_18:2_22 Lb_18:2_23 Lb_18:2_24 Lb_18:2_25 Lb_18:2_26 Lb_18:2_27 Lb_18:2_28 Lb_18:2_29 Lb_18:2_30 Lb_18:2_31 Lb_18:2_32
Lb:18:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:3 καὶ φυλάξονται τὰς φυλακάς σου καὶ τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς, πλὴν πρὸς τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ πρὸς τὸ θυσιαστήριον οὐ προσελεύσονται, καὶ οὐκ ἀποθανοῦνται καὶ οὗτοι καὶ ὑμεῖς.
Lb:18:3 And they shall keep thy charges, and the charges of the tabernacle; only they shall not approach the holy vessels and the altar, so both they and you shall not die. (Numbers 18:3 Brenton)
Lb:18:3 Zatroszczą się o to, co potrzebne jest dla ciebie i dla przybytku. Jednak do sprzętów świętych i do ołtarza nie mogą się zbliżać; w przeciwnym razie zginą tak oni, jak i wy. (Lb 18:3 BT_4)
Lb:18:3 καὶ φυλάξονται τὰς φυλακάς σου καὶ τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς, πλὴν πρὸς τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ πρὸς τὸ θυσιαστήριον οὐ προσελεύσονται, καὶ οὐκ ἀποθανοῦνται καὶ οὗτοι καὶ ὑμεῖς.
Lb:18:3 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) πλήν πρός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί πρός ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί οὗτος αὕτη τοῦτο καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Lb:18:3 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Z wyjątkiem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. ??? Przed przydechem mocnym By nadchodzić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By umierać I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Ty
Lb:18:3 kai\ fula/Xontai ta\s fulaka/s sou kai\ ta\s fulaka\s tE=s skEnE=s, plE\n pro\s ta\ skeu/E ta\ a(/gia kai\ pro\s to\ TusiastE/rion ou) proseleu/sontai, kai\ ou)k a)poTanou=ntai kai\ ou(=toi kai\ u(mei=s.
Lb:18:3 kai fylaXontai tas fylakas su kai tas fylakas tEs skEnEs, plEn pros ta skeuE ta hagia kai pros to TysiastErion u proseleusontai, kai uk apoTanuntai kai hutoi kai hymeis.
Lb:18:3 C VF_FMI3P RA_APF N1_APF RP_GS C RA_APF N1_APF RA_GSF N1_GSF D P RA_APN N3E_APN RA_APN A1A_APN C P RA_ASN N2N_ASN D VF_FMI3P C D VF2_FMI3P C RD_NPM C RP_NP
Lb:18:3 and also, even, namely to guard the guard; prison guard you; your/yours(sg) and also, even, namely the guard; prison guard the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth except toward (+acc,+gen,+dat) the vessel; vessel hardware, utensils, implement the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. οὐχ before rough breathing to approach and also, even, namely οὐχ before rough breathing to die and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely you
Lb:18:3 and they-will-be-GUARD-ed the (acc) guards (acc); prisons (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) guards (acc); prisons (acc) the (gen) tent (gen) except toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) not they-will-be-APPROACH-ed and not they-will-be-DIE-ed and these (nom) and you(pl) (nom)
Lb:18:3 Lb_18:3_1 Lb_18:3_2 Lb_18:3_3 Lb_18:3_4 Lb_18:3_5 Lb_18:3_6 Lb_18:3_7 Lb_18:3_8 Lb_18:3_9 Lb_18:3_10 Lb_18:3_11 Lb_18:3_12 Lb_18:3_13 Lb_18:3_14 Lb_18:3_15 Lb_18:3_16 Lb_18:3_17 Lb_18:3_18 Lb_18:3_19 Lb_18:3_20 Lb_18:3_21 Lb_18:3_22 Lb_18:3_23 Lb_18:3_24 Lb_18:3_25 Lb_18:3_26 Lb_18:3_27 Lb_18:3_28 Lb_18:3_29
Lb:18:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:4 καὶ προστεθήσονται πρὸς σὲ καὶ φυλάξονται τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου κατὰ πάσας τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς, καὶ ὁ ἀλλογενὴς οὐ προσελεύσεται πρὸς σέ.
Lb:18:4 And they shall be joined to thee, and shall keep the charges of the tabernacle of witness, in all the services of the tabernacle; and a stranger shall not approach to thee. (Numbers 18:4 Brenton)
Lb:18:4 Mają być przy tobie i winni się troszczyć o wszystko, co dotyczy Namiotu Spotkania, o całą służbę w przybytku. Ale żaden niepowołany niech się do was nie zbliża. (Lb 18:4 BT_4)
Lb:18:4 καὶ προστεθήσονται πρὸς σὲ καὶ φυλάξονται τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου κατὰ πάσας τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς, καὶ ἀλλογενὴς οὐ προσελεύσεται πρὸς σέ.
Lb:18:4 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό ἀλλο·γενής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lb:18:4 I też, nawet, mianowicie By dodawać do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Inny urodzony ??? Przed przydechem mocnym By nadchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
Lb:18:4 kai\ prosteTE/sontai pro\s se\ kai\ fula/Xontai ta\s fulaka\s tE=s skEnE=s tou= marturi/ou kata\ pa/sas ta\s leitourgi/as tE=s skEnE=s, kai\ o( a)llogenE\s ou) proseleu/setai pro\s se/.
Lb:18:4 kai prosteTEsontai pros se kai fylaXontai tas fylakas tEs skEnEs tu martyriu kata pasas tas leiturgias tEs skEnEs, kai ho allogenEs u proseleusetai pros se.
Lb:18:4 C VC_FPI3P P RP_AS C VF_FMI3P RA_APF N1_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN P A1S_APF RA_APF N1A_GSF RA_GSF N1_GSF C RA_NSM A3H_NSM D VF_FMI3S P RP_AS
Lb:18:4 and also, even, namely to add to toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to guard the guard; prison guard the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the job/office [see liturgy] the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the other-born οὐχ before rough breathing to approach toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
Lb:18:4 and they-will-be-ADD-ed-TO toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and they-will-be-GUARD-ed the (acc) guards (acc); prisons (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) job/office (gen), jobs/offices (acc) the (gen) tent (gen) and the (nom) other-born ([Adj] nom) not he/she/it-will-be-APPROACH-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Lb:18:4 Lb_18:4_1 Lb_18:4_2 Lb_18:4_3 Lb_18:4_4 Lb_18:4_5 Lb_18:4_6 Lb_18:4_7 Lb_18:4_8 Lb_18:4_9 Lb_18:4_10 Lb_18:4_11 Lb_18:4_12 Lb_18:4_13 Lb_18:4_14 Lb_18:4_15 Lb_18:4_16 Lb_18:4_17 Lb_18:4_18 Lb_18:4_19 Lb_18:4_20 Lb_18:4_21 Lb_18:4_22 Lb_18:4_23 Lb_18:4_24 Lb_18:4_25
Lb:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:5 καὶ φυλάξεσθε τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων καὶ τὰς φυλακὰς τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ οὐκ ἔσται θυμὸς ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
Lb:18:5 And ye shall keep the charges of the holy things, and the charges of the altar, and so there shall not be anger among the children of Israel. (Numbers 18:5 Brenton)
Lb:18:5 Wy obejmiecie staranie o przybytek i troskę o ołtarz, aby znów nie powstał gniew przeciw Izraelitom. (Lb 18:5 BT_4)
Lb:18:5 καὶ φυλάξεσθε τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων καὶ τὰς φυλακὰς τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ οὐκ ἔσται θυμὸς ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
Lb:18:5 καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό φύλαξ, -ακος, ὁ; φυλακή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:18:5 I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Zabezpieczaj się; więzienie zabezpieczają się Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael
Lb:18:5 kai\ fula/XesTe ta\s fulaka\s tO=n a(gi/On kai\ ta\s fulaka\s tou= TusiastEri/ou, kai\ ou)k e)/stai Tumo\s e)n toi=s ui(oi=s *israEl.
Lb:18:5 kai fylaXesTe tas fylakas tOn hagiOn kai tas fylakas tu TysiastEriu, kai uk estai Tymos en tois hyiois israEl.
Lb:18:5 C VF_FMI2P RA_APF N1_APF RA_GPM A1A_GPM C RA_APF N1_APF RA_GSN N2N_GSN C D VF_FMI3S N2_NSM P RA_DPM N2_DPM N_GSM
Lb:18:5 and also, even, namely to guard the guard; prison guard the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely the guard; prison guard the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the son Israel
Lb:18:5 and you(pl)-will-be-GUARD-ed the (acc) guards (acc); prisons (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) and the (acc) guards (acc); prisons (acc) the (gen) sanctuary (gen) and not he/she/it-will-be wrath (nom) in/among/by (+dat) the (dat) sons (dat) Israel (indecl)
Lb:18:5 Lb_18:5_1 Lb_18:5_2 Lb_18:5_3 Lb_18:5_4 Lb_18:5_5 Lb_18:5_6 Lb_18:5_7 Lb_18:5_8 Lb_18:5_9 Lb_18:5_10 Lb_18:5_11 Lb_18:5_12 Lb_18:5_13 Lb_18:5_14 Lb_18:5_15 Lb_18:5_16 Lb_18:5_17 Lb_18:5_18 Lb_18:5_19
Lb:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:6 καὶ ἐγὼ εἴληφα τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν τοὺς Λευίτας ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ισραηλ δόμα δεδομένον κυρίῳ λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου·
Lb:18:6 And I have taken your brethren the Levites out of the midst of the children of Israel, a present given to the Lord, to minister in the services of the tabernacle of witness. (Numbers 18:6 Brenton)
Lb:18:6 Oto Ja wziąłem waszych braci, lewitów, spośród synów Izraela jako dar za was, jako oddanych Panu, aby pełnili służbę w Namiocie Spotkania. (Lb 18:6 BT_4)
Lb:18:6 καὶ ἐγὼ εἴληφα τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν τοὺς Λευίτας ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ισραηλ δόμα δεδομένον κυρίῳ λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου·
Lb:18:6 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Lb:18:6 I też, nawet, mianowicie Ja By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Brat Ty Lewita Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Syn Izrael Dar By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Lb:18:6 kai\ e)gO\ ei)/lEfa tou\s a)delfou\s u(mO=n tou\s *leui/tas e)k me/sou tO=n ui(O=n *israEl do/ma dedome/non kuri/O| leitourgei=n ta\s leitourgi/as tE=s skEnE=s tou= marturi/ou·
Lb:18:6 kai egO eilEfa tus adelfus hymOn tus leuitas ek mesu tOn hyiOn israEl doma dedomenon kyriO leiturgein tas leiturgias tEs skEnEs tu martyriu·
Lb:18:6 C RP_NS VX_XAI1S RA_APM N2_APM RP_GP RA_APM N1M_APM P A1_GSM RA_GPM N2_GPM N_GSM N3M_ASN VM_XMPASN N2_DSM V2_PAN RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Lb:18:6 and also, even, namely I to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the brother you the Levite out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the son Israel gift to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to officiate [see liturgy, liturgist] the job/office [see liturgy] the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Lb:18:6 and I (nom) I-have-TAKE HOLD OF-ed the (acc) brothers (acc) you(pl) (gen) the (acc) Levites (acc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) sons (gen) Israel (indecl) gift (nom|acc|voc) having-been-GIVE-ed (acc, nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) to-be-OFFICIATE-ing the (acc) job/office (gen), jobs/offices (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Lb:18:6 Lb_18:6_1 Lb_18:6_2 Lb_18:6_3 Lb_18:6_4 Lb_18:6_5 Lb_18:6_6 Lb_18:6_7 Lb_18:6_8 Lb_18:6_9 Lb_18:6_10 Lb_18:6_11 Lb_18:6_12 Lb_18:6_13 Lb_18:6_14 Lb_18:6_15 Lb_18:6_16 Lb_18:6_17 Lb_18:6_18 Lb_18:6_19 Lb_18:6_20 Lb_18:6_21 Lb_18:6_22 Lb_18:6_23
Lb:18:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:7 καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ διατηρήσετε τὴν ἱερατείαν ὑμῶν κατὰ πάντα τρόπον τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τὸ ἔνδοθεν τοῦ καταπετάσματος καὶ λειτουργήσετε τὰς λειτουργίας δόμα τῆς ἱερατείας ὑμῶν· καὶ ὁ ἀλλογενὴς ὁ προσπορευόμενος ἀποθανεῖται.
Lb:18:7 And thou and thy sons after thee shall keep up your priestly ministration, according to the whole manner of the altar, and that which is within the veil; and ye shall minister in the services as the office of your priesthood; and the stranger that comes near shall die. (Numbers 18:7 Brenton)
Lb:18:7 Ty zaś wraz ze swoimi synami masz pilnie przestrzegać obowiązków kapłańskich co do ołtarza i miejsca poza zasłoną. Obdarzyłem was służbą kapłańską, a jeśli się kto niepowołany zbliży - zginie». (Lb 18:7 BT_4)
Lb:18:7 καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ διατηρήσετε τὴν ἱερατείαν ὑμῶν κατὰ πάντα τρόπον τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τὸ ἔνδοθεν τοῦ καταπετάσματος καὶ λειτουργήσετε τὰς λειτουργίας δόμα τῆς ἱερατείας ὑμῶν· καὶ ἀλλογενὴς προσπορευόμενος ἀποθανεῖται.
Lb:18:7 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·τηρέω (δια+τηρ(ε)-, δια+τηρη·σ-, δια+τηρη·σ-, -, δια+τετηρη-, δια+τηρη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερατεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τρόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό καί λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) ὁ ἡ τό ἱερατεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀλλο·γενής -ές ὁ ἡ τό προσ·πορεύομαι (προσ+πορευ-, -, -, -, -, -) ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Lb:18:7 I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By trzymać się na utrzymuj się, utrzymywany, oszczędzaj, przechowuj, oczekuj dokładnie, przestrzegaj {obserwuj} Księże biuro {urząd} Ty W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Zasłona I też, nawet, mianowicie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Dar Księże biuro {urząd} Ty I też, nawet, mianowicie Inny urodzony Do ??? By umierać
Lb:18:7 kai\ su\ kai\ oi( ui(oi/ sou meta\ sou= diatErE/sete tE\n i(eratei/an u(mO=n kata\ pa/nta tro/pon tou= TusiastEri/ou kai\ to\ e)/ndoTen tou= katapeta/smatos kai\ leitourgE/sete ta\s leitourgi/as do/ma tE=s i(eratei/as u(mO=n· kai\ o( a)llogenE\s o( prosporeuo/menos a)poTanei=tai.
Lb:18:7 kai sy kai hoi hyioi su meta su diatErEsete tEn hierateian hymOn kata panta tropon tu TysiastEriu kai to endoTen tu katapetasmatos kai leiturgEsete tas leiturgias doma tEs hierateias hymOn· kai ho allogenEs ho prosporeuomenos apoTaneitai.
Lb:18:7 C RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS P RP_GS VF_FAI2P RA_ASF N1A_ASF RP_GP P A3_ASM N2_ASM RA_GSN N2N_GSN C RA_ASN D RA_GSN N3M_GSN C VF_FAI2P RA_APF N1A_APF N3M_ASN RA_GSF N1A_GSF RP_GP C RA_NSM A3H_NSM RA_NSM V1_PMPNSM VF2_FMI3S
Lb:18:7 and also, even, namely you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to hold onto keep, kept, save, store, watch closely, observe the priestly office you down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of manner way, means, method,attitude the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely the ć the curtain and also, even, namely to officiate [see liturgy, liturgist] the job/office [see liturgy] gift the priestly office you and also, even, namely the other-born the to ??? to die
Lb:18:7 and you(sg) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(pl)-will-HOLD ONTO the (acc) priestly office (acc) you(pl) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) manner (acc) the (gen) sanctuary (gen) and the (nom|acc)   the (gen) curtain (gen) and you(pl)-will-OFFICIATE the (acc) job/office (gen), jobs/offices (acc) gift (nom|acc|voc) the (gen) priestly office (gen), priestly offices (acc) you(pl) (gen) and the (nom) other-born ([Adj] nom) the (nom) while being-???-ed (nom) he/she/it-will-be-DIE-ed
Lb:18:7 Lb_18:7_1 Lb_18:7_2 Lb_18:7_3 Lb_18:7_4 Lb_18:7_5 Lb_18:7_6 Lb_18:7_7 Lb_18:7_8 Lb_18:7_9 Lb_18:7_10 Lb_18:7_11 Lb_18:7_12 Lb_18:7_13 Lb_18:7_14 Lb_18:7_15 Lb_18:7_16 Lb_18:7_17 Lb_18:7_18 Lb_18:7_19 Lb_18:7_20 Lb_18:7_21 Lb_18:7_22 Lb_18:7_23 Lb_18:7_24 Lb_18:7_25 Lb_18:7_26 Lb_18:7_27 Lb_18:7_28 Lb_18:7_29 Lb_18:7_30 Lb_18:7_31 Lb_18:7_32 Lb_18:7_33 Lb_18:7_34 Lb_18:7_35 Lb_18:7_36
Lb:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:8 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Ααρων καὶ ἐγὼ ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν διατήρησιν τῶν ἀπαρχῶν· ἀπὸ πάντων τῶν ἡγιασμένων μοι παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ σοὶ δέδωκα αὐτὰ εἰς γέρας καὶ τοῖς υἱοῖς σου μετὰ σέ, νόμιμον αἰώνιον.
Lb:18:8 And the Lord said to Aaron, And, behold, I have given you the charge of the first-fruits of all things consecrated to me by the children of Israel; and I have given them to thee as an honour, and to thy sons after thee for a perpetual ordinance. (Numbers 18:8 Brenton)
Lb:18:8 Mówił dalej Pan do Aarona: «Ja oddaję ci dary odłożone dla mnie. Ze wszystkich świętych darów Izraela daję tobie i synom twoim jako należność wiekuistą na mocy namaszczenia. (Lb 18:8 BT_4)
Lb:18:8 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Ααρων Καὶ ἐγὼ ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν διατήρησιν τῶν ἀπαρχῶν· ἀπὸ πάντων τῶν ἡγιασμένων μοι παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ σοὶ δέδωκα αὐτὰ εἰς γέρας καὶ τοῖς υἱοῖς σου μετὰ σέ, νόμιμον αἰώνιον.
Lb:18:8 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἀαρών, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γέρας, -ως, τό [LXX] καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   αἰώνιος -ία -ον
Lb:18:8 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Aaron I też, nawet, mianowicie Ja By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dawać Ty Po pierwsze owoc Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Syn Izrael Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Przyznaj I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Lb:18:8 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *aarOn *kai\ e)gO\ i)dou\ de/dOka u(mi=n tE\n diatE/rEsin tO=n a)parCHO=n· a)po\ pa/ntOn tO=n E(giasme/nOn moi para\ tO=n ui(O=n *israEl soi\ de/dOka au)ta\ ei)s ge/ras kai\ toi=s ui(oi=s sou meta\ se/, no/mimon ai)O/nion.
Lb:18:8 kai elalEsen kyrios pros aarOn kai egO idu dedOka hymin tEn diatErEsin tOn aparCHOn· apo pantOn tOn hEgiasmenOn moi para tOn hyiOn israEl soi dedOka auta eis geras kai tois hyiois su meta se, nomimon aiOnion.
Lb:18:8 C VAI_AAI3S N2_NSM P N_ASM D RP_NS I VX_XAI1S RP_DP RA_ASF N3I_ASF RA_GPF N1_GPF P A3_GPM RA_GPM VT_XPPGPN RP_DS P RA_GPM N2_GPM N_GSM RP_DS VX_XAI1S RD_APN P N3_ASN C RA_DPM N2_DPM RP_GS P RP_AS A1_ASN A1B_ASN
Lb:18:8 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Aaron and also, even, namely I to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give you the ć the first-fruit from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the to consecrate sanctify, hallow, become holy I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the son Israel you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give he/she/it/same into (+acc) award and also, even, namely the son you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Lb:18:8 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Aaron (indecl) and I (nom) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-GIVE-ed you(pl) (dat) the (acc)   the (gen) first-fruits (gen) away from (+gen) all (gen) the (gen) having-been-CONSECRATE-ed (gen) me (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-have-GIVE-ed they/them/same (nom|acc) into (+acc) award (nom|acc|voc) and the (dat) sons (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Lb:18:8 Lb_18:8_1 Lb_18:8_2 Lb_18:8_3 Lb_18:8_4 Lb_18:8_5 Lb_18:8_6 Lb_18:8_7 Lb_18:8_8 Lb_18:8_9 Lb_18:8_10 Lb_18:8_11 Lb_18:8_12 Lb_18:8_13 Lb_18:8_14 Lb_18:8_15 Lb_18:8_16 Lb_18:8_17 Lb_18:8_18 Lb_18:8_19 Lb_18:8_20 Lb_18:8_21 Lb_18:8_22 Lb_18:8_23 Lb_18:8_24 Lb_18:8_25 Lb_18:8_26 Lb_18:8_27 Lb_18:8_28 Lb_18:8_29 Lb_18:8_30 Lb_18:8_31 Lb_18:8_32 Lb_18:8_33 Lb_18:8_34 Lb_18:8_35 Lb_18:8_36
Lb:18:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:9 καὶ τοῦτο ἔστω ὑμῖν ἀπὸ τῶν ἡγιασμένων ἁγίων τῶν καρπωμάτων, ἀπὸ πάντων τῶν δώρων αὐτῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θυσιασμάτων αὐτῶν καὶ ἀπὸ πάσης πλημμελείας αὐτῶν καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν, ὅσα ἀποδιδόασίν μοι, ἀπὸ πάντων τῶν ἁγίων σοὶ ἔσται καὶ τοῖς υἱοῖς σου.
Lb:18:9 And let this be to you from all the holy things that are consecrated to me, even the burnt-offerings, from all their gifts, and from all their sacrifices, and from every trespass-offering of theirs, and from all their sin-offerings, whatever things they give to me of all their holy things, they shall be thine and thy sons'. (Numbers 18:9 Brenton)
Lb:18:9 Z darów najświętszych, o ile nie zostaną spalone, przypadną tobie: dary ofiarne przy wszystkich ofiarach z pokarmów, ofiarach przebłagania i zadośćuczynienia, które mi przynoszą. Jako rzeczy najświętsze będą należeć do ciebie i synów twoich. (Lb 18:9 BT_4)
Lb:18:9 καὶ τοῦτο ἔστω ὑμῖν ἀπὸ τῶν ἡγιασμένων ἁγίων τῶν καρπωμάτων, ἀπὸ πάντων τῶν δώρων αὐτῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θυσιασμάτων αὐτῶν καὶ ἀπὸ πάσης πλημμελείας αὐτῶν καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν, ὅσα ἀποδιδόασίν μοι, ἀπὸ πάντων τῶν ἁγίων σοὶ ἔσται καὶ τοῖς υἱοῖς σου.
Lb:18:9 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό   ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πλημ·μέλεια, -ας, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὅσος -η -ον ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lb:18:9 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By powodować stać; by być Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dar On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Tyleż/wiele jak By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg)
Lb:18:9 kai\ tou=to e)/stO u(mi=n a)po\ tO=n E(giasme/nOn a(gi/On tO=n karpOma/tOn, a)po\ pa/ntOn tO=n dO/rOn au)tO=n kai\ a)po\ pa/ntOn tO=n Tusiasma/tOn au)tO=n kai\ a)po\ pa/sEs plEmmelei/as au)tO=n kai\ a)po\ pasO=n tO=n a(martiO=n, o(/sa a)podido/asi/n moi, a)po\ pa/ntOn tO=n a(gi/On soi\ e)/stai kai\ toi=s ui(oi=s sou.
Lb:18:9 kai tuto estO hymin apo tOn hEgiasmenOn hagiOn tOn karpOmatOn, apo pantOn tOn dOrOn autOn kai apo pantOn tOn TysiasmatOn autOn kai apo pasEs plEmmeleias autOn kai apo pasOn tOn hamartiOn, hosa apodidoasin moi, apo pantOn tOn hagiOn soi estai kai tois hyiois su.
Lb:18:9 C RD_ASN V9_PAD3S RP_DP P RA_GPN VT_XPPGPN A1A_GPN RA_GPN N3M_GPN P A3_GPN RA_GPN N2N_GPN RD_GPM C P A3_GPN RA_GPN N3M_GPN RD_GPM C P A1S_GSF N1A_GSF RD_GPM C P A1S_GPF RA_GPF N1A_GPF A1_APN V8_PAI3P RP_DS P A3_GPN RA_GPN A1A_GPN RP_DS VF_FMI3S C RA_DPM N2_DPM RP_GS
Lb:18:9 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to cause to stand; to be you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to consecrate sanctify, hallow, become holy dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the gift he/she/it/same and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of ??? he/she/it/same and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. as much/many as to give back restore, assign, impute, convey, refer I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be and also, even, namely the son you; your/yours(sg)
Lb:18:9 and this (nom|acc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! you(pl) (dat) away from (+gen) the (gen) having-been-CONSECRATE-ed (gen) holy ([Adj] gen) the (gen)   away from (+gen) all (gen) the (gen) gifts (gen) them/same (gen) and away from (+gen) all (gen) the (gen)   them/same (gen) and away from (+gen) every (gen) ??? (gen), ???s (acc) them/same (gen) and away from (+gen) all (gen) the (gen) sins (gen) as much/many as (nom|acc) they-are-GIVE BACK-ing me (dat) away from (+gen) all (gen) the (gen) holy ([Adj] gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be and the (dat) sons (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Lb:18:9 Lb_18:9_1 Lb_18:9_2 Lb_18:9_3 Lb_18:9_4 Lb_18:9_5 Lb_18:9_6 Lb_18:9_7 Lb_18:9_8 Lb_18:9_9 Lb_18:9_10 Lb_18:9_11 Lb_18:9_12 Lb_18:9_13 Lb_18:9_14 Lb_18:9_15 Lb_18:9_16 Lb_18:9_17 Lb_18:9_18 Lb_18:9_19 Lb_18:9_20 Lb_18:9_21 Lb_18:9_22 Lb_18:9_23 Lb_18:9_24 Lb_18:9_25 Lb_18:9_26 Lb_18:9_27 Lb_18:9_28 Lb_18:9_29 Lb_18:9_30 Lb_18:9_31 Lb_18:9_32 Lb_18:9_33 Lb_18:9_34 Lb_18:9_35 Lb_18:9_36 Lb_18:9_37 Lb_18:9_38 Lb_18:9_39 Lb_18:9_40 Lb_18:9_41 Lb_18:9_42 Lb_18:9_43 Lb_18:9_44
Lb:18:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:10 ἐν τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων φάγεσθε αὐτά· πᾶν ἀρσενικὸν φάγεται αὐτά, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου· ἅγια ἔσται σοι.
Lb:18:10 In the most holy place shall ye eat them; every male shall eat them, thou and thy sons: they shall be holy to thee. (Numbers 18:10 Brenton)
Lb:18:10 W Miejscu Najświętszym będziesz je spożywać; tylko mężczyźni mogą to jeść; będziesz to uważał za święte. (Lb 18:10 BT_4)
Lb:18:10 ἐν τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων φάγεσθε αὐτά· πᾶν ἀρσενικὸν φάγεται αὐτά, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου· ἅγια ἔσται σοι.
Lb:18:10 ἐν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Lb:18:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By jeść On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By jeść On/ona/to/to samo Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Lb:18:10 e)n tO=| a(gi/O| tO=n a(gi/On fa/gesTe au)ta/· pa=n a)rseniko\n fa/getai au)ta/, su\ kai\ oi( ui(oi/ sou· a(/gia e)/stai soi.
Lb:18:10 en tO hagiO tOn hagiOn fagesTe auta· pan arsenikon fagetai auta, sy kai hoi hyioi su· hagia estai soi.
Lb:18:10 P RA_DSN A1A_DSN RA_GPN A1A_GPN VF_FMI2P RD_APN A3_NSN A1_NSN VF_FMI3S RD_APN RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS A1A_NPN VF_FMI3S RP_DS
Lb:18:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to eat he/she/it/same every all, each, every, the whole of ć to eat he/she/it/same you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Lb:18:10 in/among/by (+dat) the (dat) holy ([Adj] dat) the (gen) holy ([Adj] gen) you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! they/them/same (nom|acc) every (nom|acc|voc)   he/she/it-will-be-EAT-ed they/them/same (nom|acc) you(sg) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Lb:18:10 Lb_18:10_1 Lb_18:10_2 Lb_18:10_3 Lb_18:10_4 Lb_18:10_5 Lb_18:10_6 Lb_18:10_7 Lb_18:10_8 Lb_18:10_9 Lb_18:10_10 Lb_18:10_11 Lb_18:10_12 Lb_18:10_13 Lb_18:10_14 Lb_18:10_15 Lb_18:10_16 Lb_18:10_17 Lb_18:10_18 Lb_18:10_19
Lb:18:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:11 καὶ τοῦτο ἔσται ὑμῖν ἀπαρχὴ δομάτων αὐτῶν· ἀπὸ πάντων τῶν ἐπιθεμάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ σοὶ δέδωκα αὐτὰ καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσιν σου μετὰ σοῦ, νόμιμον αἰώνιον· πᾶς καθαρὸς ἐν τῷ οἴκῳ σου ἔδεται αὐτά.
Lb:18:11 And this shall be to you of the first-fruits of their gifts, of all the wave-offerings of the children of Israel; to thee have I given them and to thy sons and thy daughters with thee, a perpetual ordinance; every clean person in thy house shall eat them. (Numbers 18:11 Brenton)
Lb:18:11 Tobie przypadną dary ofiarne wszystkich składanych gestem kołysania ofiar Izraelitów. Daję je tobie, synom twoim i córkom jako należność wiekuistą; ktokolwiek jest czysty z rodziny twojej, może je spożywać. (Lb 18:11 BT_4)
Lb:18:11 καὶ τοῦτο ἔσται ὑμῖν ἀπαρχὴ δομάτων αὐτῶν· ἀπὸ πάντων τῶν ἐπιθεμάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ σοὶ δέδωκα αὐτὰ καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσιν σου μετὰ σοῦ, νόμιμον αἰώνιον· πᾶς καθαρὸς ἐν τῷ οἴκῳ σου ἔδεται αὐτά.
Lb:18:11 καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ δόμα[τ], -ατος, τό (cf. δόσις, δωρεά, δώρημα and δῶρον) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   αἰώνιος -ία -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καθαρός -ά -όν ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:18:11 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Ty Po pierwsze owoc Dar On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Izrael Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Córka Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Czysty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) By jeść On/ona/to/to samo
Lb:18:11 kai\ tou=to e)/stai u(mi=n a)parCHE\ doma/tOn au)tO=n· a)po\ pa/ntOn tO=n e)piTema/tOn tO=n ui(O=n *israEl soi\ de/dOka au)ta\ kai\ toi=s ui(oi=s sou kai\ tai=s Tugatra/sin sou meta\ sou=, no/mimon ai)O/nion· pa=s kaTaro\s e)n tO=| oi)/kO| sou e)/detai au)ta/.
Lb:18:11 kai tuto estai hymin aparCHE domatOn autOn· apo pantOn tOn epiTematOn tOn hyiOn israEl soi dedOka auta kai tois hyiois su kai tais Tygatrasin su meta su, nomimon aiOnion· pas kaTaros en tO oikO su edetai auta.
Lb:18:11 C RD_NSN VF_FMI3S RP_DP N1_NSF N3M_GPN RD_GPM P A3_GPN RA_GPN N3M_GPN RA_GPM N2_GPM N_GSM RP_DS VX_XAI1S RD_APN C RA_DPM N2_DPM RP_GS C RA_DPF N3_DPF RP_GS P RP_GS A1_ASN A1B_ASN A3_NSM A1A_NSM P RA_DSM N2_DSM RP_GS VF_FMI3S RD_APN
Lb:18:11 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be you first-fruit gift he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ć the son Israel you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give he/she/it/same and also, even, namely the son you; your/yours(sg) and also, even, namely the daughter you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent every all, each, every, the whole of clean in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house you; your/yours(sg) to eat he/she/it/same
Lb:18:11 and this (nom|acc) he/she/it-will-be you(pl) (dat) first-fruit (nom|voc) gifts (gen) them/same (gen) away from (+gen) all (gen) the (gen)   the (gen) sons (gen) Israel (indecl) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-have-GIVE-ed they/them/same (nom|acc) and the (dat) sons (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) daughters (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (nom|voc) clean ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-EAT-ed they/them/same (nom|acc)
Lb:18:11 Lb_18:11_1 Lb_18:11_2 Lb_18:11_3 Lb_18:11_4 Lb_18:11_5 Lb_18:11_6 Lb_18:11_7 Lb_18:11_8 Lb_18:11_9 Lb_18:11_10 Lb_18:11_11 Lb_18:11_12 Lb_18:11_13 Lb_18:11_14 Lb_18:11_15 Lb_18:11_16 Lb_18:11_17 Lb_18:11_18 Lb_18:11_19 Lb_18:11_20 Lb_18:11_21 Lb_18:11_22 Lb_18:11_23 Lb_18:11_24 Lb_18:11_25 Lb_18:11_26 Lb_18:11_27 Lb_18:11_28 Lb_18:11_29 Lb_18:11_30 Lb_18:11_31 Lb_18:11_32 Lb_18:11_33 Lb_18:11_34 Lb_18:11_35 Lb_18:11_36 Lb_18:11_37
Lb:18:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:12 πᾶσα ἀπαρχὴ ἐλαίου καὶ πᾶσα ἀπαρχὴ οἴνου καὶ σίτου, ἀπαρχὴ αὐτῶν, ὅσα ἂν δῶσι τῷ κυρίῳ, σοὶ δέδωκα αὐτά.
Lb:18:12 Every first-offering of oil, and every first-offering of wine, their first-fruits of corn, whatsoever they may give to the Lord, to thee have I given them. (Numbers 18:12 Brenton)
Lb:18:12 Daję tobie wszystko co najlepsze z oliwy, wszystko co najlepsze z młodego wina i zboża, które Izraelici przynoszą Panu jako pierwsze plony. (Lb 18:12 BT_4)
Lb:18:12 πᾶσα ἀπαρχὴ ἐλαίου καὶ πᾶσα ἀπαρχὴ οἴνου καὶ σίτου, ἀπαρχὴ αὐτῶν, ὅσα ἂν δῶσι τῷ κυρίῳ, σοὶ δέδωκα αὐτά.
Lb:18:12 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ ἔλαιον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ οἶνος, -ου, ὁ καί σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ἄν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:18:12 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Po pierwsze owoc Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Po pierwsze owoc Wino I też, nawet, mianowicie Pszenicy/ziarna nasienie; zboże Po pierwsze owoc On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By dawać; by wiązać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dawać On/ona/to/to samo
Lb:18:12 pa=sa a)parCHE\ e)lai/ou kai\ pa=sa a)parCHE\ oi)/nou kai\ si/tou, a)parCHE\ au)tO=n, o(/sa a)/n dO=si tO=| kuri/O|, soi\ de/dOka au)ta/.
Lb:18:12 pasa aparCHE elaiu kai pasa aparCHE oinu kai situ, aparCHE autOn, hosa an dOsi tO kyriO, soi dedOka auta.
Lb:18:12 A1S_NSF N1_NSF N2N_GSN C A1S_NSF N1_NSF N2_GSM C N2_GSM N1_NSF RD_GPM A1_APN x VO_AAS3P RA_DSM N2_DSM RP_DS VX_XAI1S RD_APN
Lb:18:12 every all, each, every, the whole of first-fruit olive oil and also, even, namely every all, each, every, the whole of first-fruit wine and also, even, namely wheat/grain seed; cereal first-fruit he/she/it/same as much/many as ever (if ever) to give; to bind the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give he/she/it/same
Lb:18:12 every (nom|voc) first-fruit (nom|voc) olive oil (gen) and every (nom|voc) first-fruit (nom|voc) wine (gen) and wheat/grain (gen) first-fruit (nom|voc) them/same (gen) as much/many as (nom|acc) ever they-should-GIVE; they-should-be-BIND-ing the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-have-GIVE-ed they/them/same (nom|acc)
Lb:18:12 Lb_18:12_1 Lb_18:12_2 Lb_18:12_3 Lb_18:12_4 Lb_18:12_5 Lb_18:12_6 Lb_18:12_7 Lb_18:12_8 Lb_18:12_9 Lb_18:12_10 Lb_18:12_11 Lb_18:12_12 Lb_18:12_13 Lb_18:12_14 Lb_18:12_15 Lb_18:12_16 Lb_18:12_17 Lb_18:12_18 Lb_18:12_19
Lb:18:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:13 τὰ πρωτογενήματα πάντα, ὅσα ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, ὅσα ἂν ἐνέγκωσιν κυρίῳ, σοὶ ἔσται· πᾶς καθαρὸς ἐν τῷ οἴκῳ σου ἔδεται αὐτά.
Lb:18:13 All the first-fruits that are in their land, whatsoever they shall offer to the Lord, shall be thine: every clean person in thy house shall eat them. (Numbers 18:13 Brenton)
Lb:18:13 Pierwociny, które przynoszą Panu ze wszystkiego w ich kraju, mają do ciebie należeć. Każdy spośród twojej rodziny, kto tylko jest czysty, może z nich spożywać. (Lb 18:13 BT_4)
Lb:18:13 τὰ πρωτογενήματα πάντα, ὅσα ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, ὅσα ἂν ἐνέγκωσιν κυρίῳ, σοὶ ἔσται· πᾶς καθαρὸς ἐν τῷ οἴκῳ σου ἔδεται αὐτά.
Lb:18:13 ὁ ἡ τό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον ἄν φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καθαρός -ά -όν ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Lb:18:13 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Czysty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) By jeść On/ona/to/to samo
Lb:18:13 ta\ prOtogenE/mata pa/nta, o(/sa e)n tE=| gE=| au)tO=n, o(/sa a)/n e)ne/gkOsin kuri/O|, soi\ e)/stai· pa=s kaTaro\s e)n tO=| oi)/kO| sou e)/detai au)ta/.
Lb:18:13 ta prOtogenEmata panta, hosa en tE gE autOn, hosa an enenkOsin kyriO, soi estai· pas kaTaros en tO oikO su edetai auta.
Lb:18:13 RA_NPN N3M_NPN A3_NPN A1_NPN P RA_DSF N1_DSF RD_GPM A1_APN x VA_AAS3P N2_DSM RP_DS VF_FMI3S A3_NSM A1A_NSM P RA_DSM N2_DSM RP_GS VF_FMI3S RD_APN
Lb:18:13 the ć every all, each, every, the whole of as much/many as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land he/she/it/same as much/many as ever (if ever) to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be every all, each, every, the whole of clean in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house you; your/yours(sg) to eat he/she/it/same
Lb:18:13 the (nom|acc)   all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) them/same (gen) as much/many as (nom|acc) ever they-should-BRING lord (dat); a lord ([Adj] dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be every (nom|voc) clean ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-EAT-ed they/them/same (nom|acc)
Lb:18:13 Lb_18:13_1 Lb_18:13_2 Lb_18:13_3 Lb_18:13_4 Lb_18:13_5 Lb_18:13_6 Lb_18:13_7 Lb_18:13_8 Lb_18:13_9 Lb_18:13_10 Lb_18:13_11 Lb_18:13_12 Lb_18:13_13 Lb_18:13_14 Lb_18:13_15 Lb_18:13_16 Lb_18:13_17 Lb_18:13_18 Lb_18:13_19 Lb_18:13_20 Lb_18:13_21 Lb_18:13_22
Lb:18:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:14 πᾶν ἀνατεθεματισμένον ἐν υἱοῖς Ισραηλ σοὶ ἔσται.
Lb:18:14 Every devoted thing among the children of Israel shall be thine. (Numbers 18:14 Brenton)
Lb:18:14 Cokolwiek obłożone będzie klątwą w Izraelu, ma do ciebie należeć. (Lb 18:14 BT_4)
Lb:18:14 πᾶν ἀνατεθεματισμένον ἐν υἱοῖς Ισραηλ σοὶ ἔσται.
Lb:18:14 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνα·θεματίζω (ανα+θεματιζ-, ανα+θεματι(ε)·[σ]-, ανα+θεματι·σ-, -, ανα+τεθεματισ-, ανα+θεματισ·θ-) ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:18:14 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Izrael Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być
Lb:18:14 pa=n a)nateTematisme/non e)n ui(oi=s *israEl soi\ e)/stai.
Lb:18:14 pan anateTematismenon en hyiois israEl soi estai.
Lb:18:14 A3_NSN VT_XMPNSN P N2_DPM N_GSM RP_DS VF_FMI3S
Lb:18:14 every all, each, every, the whole of to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son Israel you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be
Lb:18:14 every (nom|acc|voc) having-been-???-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) sons (dat) Israel (indecl) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be
Lb:18:14 Lb_18:14_1 Lb_18:14_2 Lb_18:14_3 Lb_18:14_4 Lb_18:14_5 Lb_18:14_6 Lb_18:14_7
Lb:18:14 x x x x x x x
Lb:18:15 καὶ πᾶν διανοῖγον μήτραν ἀπὸ πάσης σαρκός, ἃ προσφέρουσιν κυρίῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, σοὶ ἔσται· ἀλλ’ ἢ λύτροις λυτρωθήσεται τὰ πρωτότοκα τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὰ πρωτότοκα τῶν κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων λυτρώσῃ.
Lb:18:15 And every thing that opens the womb of all flesh, whatsoever they bring to the Lord, whether man or beast, shall be thine: only the first-born of men shall be surely redeemed, and thou shalt redeem the first-born of unclean cattle. (Numbers 18:15 Brenton)
Lb:18:15 Wszystkie pierwociny łona matki, które oddają Panu ze wszystkiego ciała, począwszy od ludzi aż do bydła, będzie twoje; ludzi pierworodnych każesz wykupić, jak również wszystko pierworodne zwierząt nieczystych. (Lb 18:15 BT_4)
Lb:18:15 καὶ πᾶν διανοῖγον μήτραν ἀπὸ πάσης σαρκός, προσφέρουσιν κυρίῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, σοὶ ἔσται· ἀλλ’ λύτροις λυτρωθήσεται τὰ πρωτότοκα τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὰ πρωτότοκα τῶν κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων λυτρώσῃ.
Lb:18:15 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δι·αν·οίγω (δι+ανοιγ-, δι+ανοιξ-, δι+ανοιξ-, -, δι+ηνοιγ-, δι+ανοιχ·θ-) μήτρα, -ας, ἡ ἀπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ὅς ἥ ὅ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κτῆνο·ς, -ους, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀλλά ἤ[1] λύτρον, -ου, τό; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἀ·κάθαρτος -ον λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-)
Lb:18:15 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By otwierać wszystek  droga {sposób} Macica Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} Kto/, który/, który By przedstawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Aż; świtaj Zwierzęcy (zwierzę) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być Ale Albo Okup; by wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu firstborn Ludzki I też, nawet, mianowicie firstborn Zwierzęcy (zwierzę) Nieczysty (nieczysty) By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu
Lb:18:15 kai\ pa=n dianoi=gon mE/tran a)po\ pa/sEs sarko/s, a(/ prosfe/rousin kuri/O| a)po\ a)nTrO/pou e(/Os ktE/nous, soi\ e)/stai· a)ll’ E)\ lu/trois lutrOTE/setai ta\ prOto/toka tO=n a)nTrO/pOn, kai\ ta\ prOto/toka tO=n ktEnO=n tO=n a)kaTa/rtOn lutrO/sE|.
Lb:18:15 kai pan dianoigon mEtran apo pasEs sarkos, ha prosferusin kyriO apo anTrOpu heOs ktEnus, soi estai· all’ E lytrois lytrOTEsetai ta prOtotoka tOn anTrOpOn, kai ta prOtotoka tOn ktEnOn tOn akaTartOn lytrOsE.
Lb:18:15 C A3_NSN V1_PAPNSN N1A_ASF P A1S_GSF N3K_GSF RR_APN V1_PAI3P N2_DSM P N2_GSM P N3E_GSN RP_DS VF_FMI3S C C N2N_DPN VC_FPI3S RA_NPN A1B_NPN RA_GPM N2_GPM C RA_APN A1B_APN RA_GPN N3E_GPN RA_GPN A1B_GPN VF_FMI2S
Lb:18:15 and also, even, namely every all, each, every, the whole of to open up-all-the-way womb from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of flesh who/whom/which to present lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human until; dawn Animal (beast) you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be but or ransom; to redeem to be released, upon payment of ransom to redeem to be released, upon payment of ransom the firstborn the human and also, even, namely the firstborn the Animal (beast) the unclean (impure) to redeem to be released, upon payment of ransom
Lb:18:15 and every (nom|acc|voc) while OPEN-ing-UP-ALL-THE-WAY (nom|acc|voc, voc) womb (acc) away from (+gen) every (gen) flesh (gen) who/whom/which (nom|acc) they-are-PRESENT-ing, while PRESENT-ing (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) away from (+gen) human (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Animal (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be but or ransoms (dat); you(sg)-are-REDEEM-ing, you(sg)-should-be-REDEEM-ing, you(sg)-happen-to-be-REDEEM-ing (opt) he/she/it-will-be-REDEEM-ed the (nom|acc) firstborn ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) humans (gen) and the (nom|acc) firstborn ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) Animals (gen) the (gen) unclean ([Adj] gen) you(sg)-will-be-REDEEM-ed, he/she/it-should-REDEEM, you(sg)-should-be-REDEEM-ed
Lb:18:15 Lb_18:15_1 Lb_18:15_2 Lb_18:15_3 Lb_18:15_4 Lb_18:15_5 Lb_18:15_6 Lb_18:15_7 Lb_18:15_8 Lb_18:15_9 Lb_18:15_10 Lb_18:15_11 Lb_18:15_12 Lb_18:15_13 Lb_18:15_14 Lb_18:15_15 Lb_18:15_16 Lb_18:15_17 Lb_18:15_18 Lb_18:15_19 Lb_18:15_20 Lb_18:15_21 Lb_18:15_22 Lb_18:15_23 Lb_18:15_24 Lb_18:15_25 Lb_18:15_26 Lb_18:15_27 Lb_18:15_28 Lb_18:15_29 Lb_18:15_30 Lb_18:15_31 Lb_18:15_32
Lb:18:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:16 καὶ ἡ λύτρωσις αὐτοῦ ἀπὸ μηνιαίου· ἡ συντίμησις πέντε σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον [εἴκοσι ὄβολοί εἰσιν].
Lb:18:16 And the redemption of them shall be from a month old; their valuation of five shekels--it is twenty oboli according to the holy shekel. (Numbers 18:16 Brenton)
Lb:18:16 Wykupu dokona się w miesiąc po urodzeniu za cenę pięciu syklów srebra według wagi przybytku; sykl po dwadzieścia ger. (Lb 18:16 BT_4)
Lb:18:16 καὶ λύτρωσις αὐτοῦ ἀπὸ μηνιαίου· συντίμησις πέντε σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον [εἴκοσι ὄβολοί εἰσιν].
Lb:18:16 καί ὁ ἡ τό λύτρωσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό μηνιαῖος -αία -ον [LXX] ὁ ἡ τό   πέντε   κατά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:18:16 I też, nawet, mianowicie Wykupienie On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miesięcznie Pięć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ikona; dwadzieścia By iść; by być
Lb:18:16 kai\ E( lu/trOsis au)tou= a)po\ mEniai/ou· E( sunti/mEsis pe/nte si/klOn kata\ to\n si/klon to\n a(/gion [ei)/kosi o)/boloi/ ei)sin].
Lb:18:16 kai hE lytrOsis autu apo mEniaiu· hE syntimEsis pente siklOn kata ton siklon ton hagion [eikosi oboloi eisin].
Lb:18:16 C RA_NSF N3I_NSF RD_GSM P A1A_GSM RA_NSF N3I_NSF M N2_GPM P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM M N2_NPM V9_PAI3P
Lb:18:16 and also, even, namely the redemption he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing monthly the ć five ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) icon; twenty ć to go; to be
Lb:18:16 and the (nom) redemption (nom) him/it/same (gen) away from (+gen) monthly ([Adj] gen) the (nom)   five   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc)   the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) icons (dat); twenty   he/she/it-is-GO-ing; they-are
Lb:18:16 Lb_18:16_1 Lb_18:16_2 Lb_18:16_3 Lb_18:16_4 Lb_18:16_5 Lb_18:16_6 Lb_18:16_7 Lb_18:16_8 Lb_18:16_9 Lb_18:16_10 Lb_18:16_11 Lb_18:16_12 Lb_18:16_13 Lb_18:16_14 Lb_18:16_15 Lb_18:16_16 Lb_18:16_17 Lb_18:16_18
Lb:18:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:17 πλὴν πρωτότοκα μόσχων καὶ πρωτότοκα προβάτων καὶ πρωτότοκα αἰγῶν οὐ λυτρώσῃ· ἅγιά ἐστιν· καὶ τὸ αἷμα αὐτῶν προσχεεῖς πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ τὸ στέαρ ἀνοίσεις κάρπωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ·
Lb:18:17 But thou shalt not redeem the first-born of calves and the first-born of sheep and the first-born of goats; they are holy: and thou shalt pour their blood upon the altar, and thou shalt offer the fat as a burnt-offering for a smell of sweet savour to the Lord. (Numbers 18:17 Brenton)
Lb:18:17 Nie każesz jednak wykupywać pierworodnego krowy, owcy i kozy: te są święte. Krew ich wylejesz na ołtarz, a tłuszcz ich spalisz w ogniu jako miłą woń dla Pana. (Lb 18:17 BT_4)
Lb:18:17 πλὴν πρωτότοκα μόσχων καὶ πρωτότοκα προβάτων καὶ πρωτότοκα αἰγῶν οὐ λυτρώσῃ· ἅγιά ἐστιν· καὶ τὸ αἷμα αὐτῶν προσχεεῖς πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ τὸ στέαρ ἀνοίσεις κάρπωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ·
Lb:18:17 πλήν πρωτό·τοκος -ον μόσχος, -ου, ὁ καί πρωτό·τοκος -ον πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί πρωτό·τοκος -ον αἴξ, αἰγός, ἡ [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό προσ·χέω [LXX] (προσ+χε-, προσ+χε(ε)·[σ]-, προσ+χε·[σ]-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-)   εἰς[1] ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Lb:18:17 Z wyjątkiem firstborn Cielęcia/wół I też, nawet, mianowicie firstborn Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie firstborn Kozioł ??? Przed przydechem mocnym By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być I też, nawet, mianowicie Krew On/ona/to/to samo By lać bliski ('by lać' na, na, przeciw {potopowi}) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Łój By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Do (+przyspieszenie) Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Lb:18:17 plE\n prOto/toka mo/sCHOn kai\ prOto/toka proba/tOn kai\ prOto/toka ai)gO=n ou) lutrO/sE|· a(/gia/ e)stin· kai\ to\ ai(=ma au)tO=n prosCHeei=s pro\s to\ TusiastE/rion kai\ to\ ste/ar a)noi/seis ka/rpOma ei)s o)smE\n eu)Odi/as kuri/O|·
Lb:18:17 plEn prOtotoka mosCHOn kai prOtotoka probatOn kai prOtotoka aigOn u lytrOsE· hagia estin· kai to haima autOn prosCHeeis pros to TysiastErion kai to stear anoiseis karpOma eis osmEn euOdias kyriO·
Lb:18:17 D A1B_APN N2_GPM C A1B_APN N2N_GPN C A1B_APN N3G_GPM D VF_FMI2S A1A_NPN V9_PAI3S C RA_ASN N3M_ASN RD_GPN VF2_FAI2S P RA_ASN N2N_ASN C RA_ASN N3T_ASN VF_FAI2S N3M_ASN P N1_ASF N1A_GSF N2_DSM
Lb:18:17 except firstborn calf/ox and also, even, namely firstborn sheep (sheepfold) and also, even, namely firstborn goat οὐχ before rough breathing to redeem to be released, upon payment of ransom dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be and also, even, namely the blood he/she/it/same to pour-toward ('to pour' upon, onto, against {deluge}) toward (+acc,+gen,+dat) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely the suet to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state ć into (+acc) odor/bouquet aroma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Lb:18:17 except firstborn ([Adj] nom|acc|voc) calves/oxen (gen) and firstborn ([Adj] nom|acc|voc) sheep (gen) and firstborn ([Adj] nom|acc|voc) goats (gen) not you(sg)-will-be-REDEEM-ed, he/she/it-should-REDEEM, you(sg)-should-be-REDEEM-ed holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-is and the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) them/same (gen) you(sg)-are-POUR-TOWARD-ing, you(sg)-will-POUR-TOWARD toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) you(sg)-will-BRING UP   into (+acc) odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Lb:18:17 Lb_18:17_1 Lb_18:17_2 Lb_18:17_3 Lb_18:17_4 Lb_18:17_5 Lb_18:17_6 Lb_18:17_7 Lb_18:17_8 Lb_18:17_9 Lb_18:17_10 Lb_18:17_11 Lb_18:17_12 Lb_18:17_13 Lb_18:17_14 Lb_18:17_15 Lb_18:17_16 Lb_18:17_17 Lb_18:17_18 Lb_18:17_19 Lb_18:17_20 Lb_18:17_21 Lb_18:17_22 Lb_18:17_23 Lb_18:17_24 Lb_18:17_25 Lb_18:17_26 Lb_18:17_27 Lb_18:17_28 Lb_18:17_29 Lb_18:17_30
Lb:18:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:18 καὶ τὰ κρέα ἔσται σοί· καθὰ καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἐπιθέματος καὶ κατὰ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν σοὶ ἔσται.
Lb:18:18 And the flesh shall be thine, as also the breast of the wave-offering and as the right shoulder, it shall be thine. (Numbers 18:18 Brenton)
Lb:18:18 Lecz mięso ich będzie do ciebie należeć, to jest mostek z piersi, ofiarowany gestem kołysania, i prawa łopatka będą twoje. (Lb 18:18 BT_4)
Lb:18:18 καὶ τὰ κρέα ἔσται σοί· καθὰ καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἐπιθέματος καὶ κατὰ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν σοὶ ἔσται.
Lb:18:18 καί ὁ ἡ τό κρέας, κρέως, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καθά (καθ’ ἅ) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί κατά ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Lb:18:18 I też, nawet, mianowicie Mięso By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Stosownie do którego I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ręka {Broń} W prawo Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być
Lb:18:18 kai\ ta\ kre/a e)/stai soi/· kaTa\ kai\ to\ stETu/nion tou= e)piTe/matos kai\ kata\ to\n braCHi/ona to\n deXio\n soi\ e)/stai.
Lb:18:18 kai ta krea estai soi· kaTa kai to stETynion tu epiTematos kai kata ton braCHiona ton deXion soi estai.
Lb:18:18 C RA_APN N3_APN VF_FMI3S RP_DS D C RA_NSN N2N_NSN RA_GSN N3M_GSN C P RA_ASM N3N_ASM RA_ASM A1A_ASM RP_DS VF_FMI3S
Lb:18:18 and also, even, namely the meat to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub according to which and also, even, namely the ć the ć and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the arm the right you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be
Lb:18:18 and the (nom|acc) meats (nom|acc|voc) he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) according to which and the (nom|acc)   the (gen)   and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) arm (acc) the (acc) right ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be
Lb:18:18 Lb_18:18_1 Lb_18:18_2 Lb_18:18_3 Lb_18:18_4 Lb_18:18_5 Lb_18:18_6 Lb_18:18_7 Lb_18:18_8 Lb_18:18_9 Lb_18:18_10 Lb_18:18_11 Lb_18:18_12 Lb_18:18_13 Lb_18:18_14 Lb_18:18_15 Lb_18:18_16 Lb_18:18_17 Lb_18:18_18 Lb_18:18_19
Lb:18:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:19 πᾶν ἀφαίρεμα τῶν ἁγίων, ὅσα ἂν ἀφέλωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ κυρίῳ, σοὶ δέδωκα καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσιν σου μετὰ σοῦ, νόμιμον αἰώνιον· διαθήκη ἁλὸς αἰωνίου ἐστὶν ἔναντι κυρίου σοὶ καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σέ.
Lb:18:19 Every special offering of the holy things, whatsoever the children of Israel shall specially offer to the Lord, I have given to thee and to thy sons and to thy daughters with thee, a perpetual ordinance: it is a covenant of salt for ever before the Lord, for thee and thy seed after thee. (Numbers 18:19 Brenton)
Lb:18:19 Wszystko, co odłożone jest z darów świętych, jakie Izraelici przynoszą Panu, daję na zawsze tobie, synom twoim i córkom. To jest należność wiekuista, przymierze soli wobec Pana dla ciebie i potomstwa twego wraz z tobą». (Lb 18:19 BT_4)
Lb:18:19 πᾶν ἀφαίρεμα τῶν ἁγίων, ὅσα ἂν ἀφέλωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ κυρίῳ, σοὶ δέδωκα καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσιν σου μετὰ σοῦ, νόμιμον αἰώνιον· διαθήκη ἁλὸς αἰωνίου ἐστὶν ἔναντι κυρίου σοὶ καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σέ.
Lb:18:19 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅσος -η -ον ἄν ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   αἰώνιος -ία -ον δια·θήκη, -ης, ἡ ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) αἰώνιος -ία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Lb:18:19 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By pozbawiać Syn Izrael Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dawać I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Córka Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Konwencja Słony aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By być Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)
Lb:18:19 pa=n a)fai/rema tO=n a(gi/On, o(/sa a)/n a)fe/lOsin oi( ui(oi\ *israEl kuri/O|, soi\ de/dOka kai\ toi=s ui(oi=s sou kai\ tai=s Tugatra/sin sou meta\ sou=, no/mimon ai)O/nion· diaTE/kE a(lo\s ai)Oni/ou e)sti\n e)/nanti kuri/ou soi\ kai\ tO=| spe/rmati/ sou meta\ se/.
Lb:18:19 pan afairema tOn hagiOn, hosa an afelOsin hoi hyioi israEl kyriO, soi dedOka kai tois hyiois su kai tais Tygatrasin su meta su, nomimon aiOnion· diaTEkE halos aiOniu estin enanti kyriu soi kai tO spermati su meta se.
Lb:18:19 A3_NSN N3M_NSN RA_GPN A1A_GPN A1_APN x VB_AAS3P RA_NPM N2_NPM N_GSM N2_DSM RP_DS VX_XAI1S C RA_DPM N2_DPM RP_GS C RA_DPF N3_DPF RP_GS P RP_GS A1_ASN A1B_ASN N1_NSF N3_GSM A1B_GSM V9_PAI3S P N2_GSM RP_DS C RA_DSN N3M_DSN RP_GS P RP_AS
Lb:18:19 every all, each, every, the whole of ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) as much/many as ever (if ever) to deprive the son Israel lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give and also, even, namely the son you; your/yours(sg) and also, even, namely the daughter you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent covenant salt aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent to be before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)
Lb:18:19 every (nom|acc|voc)   the (gen) holy ([Adj] gen) as much/many as (nom|acc) ever they-should-DEPRIVE the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) lord (dat); a lord ([Adj] dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-have-GIVE-ed and the (dat) sons (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) daughters (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) covenant (nom|voc) salt (gen) aeonian ([Adj] gen) he/she/it-is before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and the (dat) seed (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Lb:18:19 Lb_18:19_1 Lb_18:19_2 Lb_18:19_3 Lb_18:19_4 Lb_18:19_5 Lb_18:19_6 Lb_18:19_7 Lb_18:19_8 Lb_18:19_9 Lb_18:19_10 Lb_18:19_11 Lb_18:19_12 Lb_18:19_13 Lb_18:19_14 Lb_18:19_15 Lb_18:19_16 Lb_18:19_17 Lb_18:19_18 Lb_18:19_19 Lb_18:19_20 Lb_18:19_21 Lb_18:19_22 Lb_18:19_23 Lb_18:19_24 Lb_18:19_25 Lb_18:19_26 Lb_18:19_27 Lb_18:19_28 Lb_18:19_29 Lb_18:19_30 Lb_18:19_31 Lb_18:19_32 Lb_18:19_33 Lb_18:19_34 Lb_18:19_35 Lb_18:19_36 Lb_18:19_37 Lb_18:19_38
Lb:18:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:20 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Ααρων Ἐν τῇ γῇ αὐτῶν οὐ κληρονομήσεις, καὶ μερὶς οὐκ ἔσται σοι ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐγὼ μερίς σου καὶ κληρονομία σου ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Lb:18:20 And the Lord said to Aaron, Thou shalt have no inheritance in their land, neither shalt thou have any portion among them; for I am thy portion and thine inheritance in the midst of the children of Israel. (Numbers 18:20 Brenton)
Lb:18:20 Rzekł Pan do Aarona: «Nie będziesz miał dziedzictwa w ich kraju; nie otrzymasz również pośród nich żadnego przydziału ziemi; Ja jestem działem twoim i dziedzictwem twoim pośród Izraelitów. (Lb 18:20 BT_4)
Lb:18:20 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Ααρων Ἐν τῇ γῇ αὐτῶν οὐ κληρονομήσεις, καὶ μερὶς οὐκ ἔσται σοι ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐγὼ μερίς σου καὶ κληρονομία σου ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Lb:18:20 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ἀαρών, ὁ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) καί μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ
Lb:18:20 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Aaron W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By dziedziczyć I też, nawet, mianowicie Część ??? Przed przydechem mocnym By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Ja Część Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Syn Izrael
Lb:18:20 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *aarOn *)en tE=| gE=| au)tO=n ou) klEronomE/seis, kai\ meri\s ou)k e)/stai soi e)n au)toi=s, o(/ti e)gO\ meri/s sou kai\ klEronomi/a sou e)n me/sO| tO=n ui(O=n *israEl.
Lb:18:20 kai elalEsen kyrios pros aarOn en tE gE autOn u klEronomEseis, kai meris uk estai soi en autois, hoti egO meris su kai klEronomia su en mesO tOn hyiOn israEl.
Lb:18:20 C VAI_AAI3S N2_NSM P N_ASM P RA_DSF N1_DSF RD_GPM D VF_FAI2S C N3D_NSF D VF_FMI3S RP_DS P RD_DPM C RP_NS N3D_NSF RP_GS C N1A_NSF RP_GS P A1_DSM RA_GPM N2_GPM N_GSM
Lb:18:20 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Aaron in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land he/she/it/same οὐχ before rough breathing to inherit and also, even, namely part οὐχ before rough breathing to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because/that I part you; your/yours(sg) and also, even, namely inheritance you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the son Israel
Lb:18:20 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Aaron (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) them/same (gen) not you(sg)-will-INHERIT and ??? (nom) not he/she/it-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) them/same (dat) because/that I (nom) ??? (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and inheritance (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) sons (gen) Israel (indecl)
Lb:18:20 Lb_18:20_1 Lb_18:20_2 Lb_18:20_3 Lb_18:20_4 Lb_18:20_5 Lb_18:20_6 Lb_18:20_7 Lb_18:20_8 Lb_18:20_9 Lb_18:20_10 Lb_18:20_11 Lb_18:20_12 Lb_18:20_13 Lb_18:20_14 Lb_18:20_15 Lb_18:20_16 Lb_18:20_17 Lb_18:20_18 Lb_18:20_19 Lb_18:20_20 Lb_18:20_21 Lb_18:20_22 Lb_18:20_23 Lb_18:20_24 Lb_18:20_25 Lb_18:20_26 Lb_18:20_27 Lb_18:20_28 Lb_18:20_29 Lb_18:20_30
Lb:18:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:21 καὶ τοῖς υἱοῖς Λευι ἰδοὺ δέδωκα πᾶν ἐπιδέκατον ἐν Ισραηλ ἐν κλήρῳ ἀντὶ τῶν λειτουργιῶν αὐτῶν, ὅσα αὐτοὶ λειτουργοῦσιν λειτουργίαν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
Lb:18:21 And, behold, I have given to the sons of Levi every tithe in Israel for an inheritance for their services, whereinsoever they perform ministry in the tabernacle of witness. (Numbers 18:21 Brenton)
Lb:18:21 Oto oddaję lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez Izraelitów w zamian za służbę, jaką pełnią w Namiocie Spotkania. (Lb 18:21 BT_4)
Lb:18:21 καὶ τοῖς υἱοῖς Λευι ἰδοὺ δέδωκα πᾶν ἐπιδέκατον ἐν Ισραηλ ἐν κλήρῳ ἀντὶ τῶν λειτουργιῶν αὐτῶν, ὅσα αὐτοὶ λειτουργοῦσιν λειτουργίαν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
Lb:18:21 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἐν Ἰσραήλ, ὁ ἐν κλῆρος, -ου, ὁ ἀντί ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) λειτουργία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Lb:18:21 I też, nawet, mianowicie Syn Lewi By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By dawać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los Przeciw (+informacja) Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] On/ona/to/to samo Tyleż/wiele jak On/ona/to/to samo By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Lb:18:21 kai\ toi=s ui(oi=s *leui i)dou\ de/dOka pa=n e)pide/katon e)n *israEl e)n klE/rO| a)nti\ tO=n leitourgiO=n au)tO=n, o(/sa au)toi\ leitourgou=sin leitourgi/an e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou.
Lb:18:21 kai tois hyiois leui idu dedOka pan epidekaton en israEl en klErO anti tOn leiturgiOn autOn, hosa autoi leiturgusin leiturgian en tE skEnE tu martyriu.
Lb:18:21 C RA_DPM N2_DPM N_GSM I VX_XAI1S A3_ASN A1_ASN P N_DSM P N2_DSM P RA_GPF N1A_GPF RD_GPM A1_APN RD_NPM V2_PAI3P N1A_ASF P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN
Lb:18:21 and also, even, namely the son Levi to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to give every all, each, every, the whole of ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot against (+gen) the job/office [see liturgy] he/she/it/same as much/many as he/she/it/same to officiate [see liturgy, liturgist] job/office [see liturgy] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Lb:18:21 and the (dat) sons (dat) Levi (indecl), Levi (voc) be-you(sg)-SEE-ed! I-have-GIVE-ed every (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) Israel (indecl) in/among/by (+dat) lot (dat) against (+gen) the (gen) jobs/offices (gen) them/same (gen) as much/many as (nom|acc) they/same (nom) they-are-OFFICIATE-ing, while OFFICIATE-ing (dat) job/office (acc) in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen)
Lb:18:21 Lb_18:21_1 Lb_18:21_2 Lb_18:21_3 Lb_18:21_4 Lb_18:21_5 Lb_18:21_6 Lb_18:21_7 Lb_18:21_8 Lb_18:21_9 Lb_18:21_10 Lb_18:21_11 Lb_18:21_12 Lb_18:21_13 Lb_18:21_14 Lb_18:21_15 Lb_18:21_16 Lb_18:21_17 Lb_18:21_18 Lb_18:21_19 Lb_18:21_20 Lb_18:21_21 Lb_18:21_22 Lb_18:21_23 Lb_18:21_24 Lb_18:21_25
Lb:18:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:22 καὶ οὐ προσελεύσονται ἔτι οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου λαβεῖν ἁμαρτίαν θανατηφόρον.
Lb:18:22 And the children of Israel shall no more draw nigh to the tabernacle of witness to incur fatal guilt. (Numbers 18:22 Brenton)
Lb:18:22 Izraelici nie będą się mogli zbliżać do Namiotu Spotkania, by nie byli winni grzechu zasługującego na śmierć. (Lb 18:22 BT_4)
Lb:18:22 καὶ οὐ προσελεύσονται ἔτι οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου λαβεῖν ἁμαρτίαν θανατηφόρον.
Lb:18:22 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔτι ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ θανατη·φόρος -ον
Lb:18:22 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By nadchodzić Jeszcze/jeszcze Syn Izrael Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Śmierci transakcja
Lb:18:22 kai\ ou) proseleu/sontai e)/ti oi( ui(oi\ *israEl ei)s tE\n skEnE\n tou= marturi/ou labei=n a(marti/an TanatEfo/ron.
Lb:18:22 kai u proseleusontai eti hoi hyioi israEl eis tEn skEnEn tu martyriu labein hamartian TanatEforon.
Lb:18:22 C D VF_FMI3P D RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN VB_AAN N1A_ASF A1B_ASF
Lb:18:22 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to approach yet/still the son Israel into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. death-dealing
Lb:18:22 and not they-will-be-APPROACH-ed yet/still the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) into (+acc) the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen) to-TAKE HOLD OF sin (acc) death-dealing ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Lb:18:22 Lb_18:22_1 Lb_18:22_2 Lb_18:22_3 Lb_18:22_4 Lb_18:22_5 Lb_18:22_6 Lb_18:22_7 Lb_18:22_8 Lb_18:22_9 Lb_18:22_10 Lb_18:22_11 Lb_18:22_12 Lb_18:22_13 Lb_18:22_14 Lb_18:22_15
Lb:18:22 x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:23 καὶ λειτουργήσει ὁ Λευίτης αὐτὸς τὴν λειτουργίαν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ αὐτοὶ λήμψονται τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν, νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν· καὶ ἐν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ οὐ κληρονομήσουσιν κληρονομίαν·
Lb:18:23 And the Levite himself shall perform the service of the tabernacle of witness; and they shall bear their iniquities, it is a perpetual statute throughout their generations; and in the midst of the children of Israel they shall not receive an inheritance. (Numbers 18:23 Brenton)
Lb:18:23 Sami tylko lewici mogą pełnić służbę w Namiocie Spotkania i będą dźwigać ciężar ich win. To jest prawo wiekuiste dla waszych potomków: lewici nie będą posiadali żadnego dziedzictwa pośród Izraelitów, (Lb 18:23 BT_4)
Lb:18:23 καὶ λειτουργήσει Λευίτης αὐτὸς τὴν λειτουργίαν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ αὐτοὶ λήμψονται τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν, νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν· καὶ ἐν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ οὐ κληρονομήσουσιν κληρονομίαν·
Lb:18:23 καί λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λειτουργία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   αἰώνιος -ία -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν μέσος -η -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) κληρο·νομία, -ας, ἡ
Lb:18:23 I też, nawet, mianowicie By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Lewita On/ona/to/to samo Pracy/biuro {urząd} [zobacz liturgię] Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Grzech On/ona/to/to samo aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Syn Izrael ??? Przed przydechem mocnym By dziedziczyć Dziedzictwo
Lb:18:23 kai\ leitourgE/sei o( *leui/tEs au)to\s tE\n leitourgi/an tE=s skEnE=s tou= marturi/ou, kai\ au)toi\ lE/mPSontai ta\ a(martE/mata au)tO=n, no/mimon ai)O/nion ei)s ta\s genea\s au)tO=n· kai\ e)n me/sO| ui(O=n *israEl ou) klEronomE/sousin klEronomi/an·
Lb:18:23 kai leiturgEsei ho leuitEs autos tEn leiturgian tEs skEnEs tu martyriu, kai autoi lEmPSontai ta hamartEmata autOn, nomimon aiOnion eis tas geneas autOn· kai en mesO hyiOn israEl u klEronomEsusin klEronomian·
Lb:18:23 C VF_FAI3S RA_NSM N1M_NSM RD_NSM RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C RD_NPM VF_FMI3P RA_APN N3M_APN RD_GPM A1_ASN A1B_ASN P RA_APF N1A_APF RD_GPM C P A1_DSM N2_GPM N_GSM D VF_FAI3P N1A_ASF
Lb:18:23 and also, even, namely to officiate [see liturgy, liturgist] the Levite he/she/it/same the job/office [see liturgy] the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the sin he/she/it/same ć aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle son Israel οὐχ before rough breathing to inherit inheritance
Lb:18:23 and he/she/it-will-OFFICIATE, you(sg)-will-be-OFFICIATE-ed (classical) the (nom) Levite (nom) he/it/same (nom) the (acc) job/office (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and they/same (nom) they-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) sins (nom|acc|voc) them/same (gen)   aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) them/same (gen) and in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) sons (gen) Israel (indecl) not they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) inheritance (acc)
Lb:18:23 Lb_18:23_1 Lb_18:23_2 Lb_18:23_3 Lb_18:23_4 Lb_18:23_5 Lb_18:23_6 Lb_18:23_7 Lb_18:23_8 Lb_18:23_9 Lb_18:23_10 Lb_18:23_11 Lb_18:23_12 Lb_18:23_13 Lb_18:23_14 Lb_18:23_15 Lb_18:23_16 Lb_18:23_17 Lb_18:23_18 Lb_18:23_19 Lb_18:23_20 Lb_18:23_21 Lb_18:23_22 Lb_18:23_23 Lb_18:23_24 Lb_18:23_25 Lb_18:23_26 Lb_18:23_27 Lb_18:23_28 Lb_18:23_29 Lb_18:23_30 Lb_18:23_31
Lb:18:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:24 ὅτι τὰ ἐπιδέκατα τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὅσα ἂν ἀφορίσωσιν κυρίῳ ἀφαίρεμα, δέδωκα τοῖς Λευίταις ἐν κλήρῳ· διὰ τοῦτο εἴρηκα αὐτοῖς Ἐν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ οὐ κληρονομήσουσιν κλῆρον.
Lb:18:24 Because I have given as a distinct portion to the Levites for an inheritance the tithes of the children of Israel, whatsoever they shall offer to the Lord; therefore I said to them, In the midst of the children of Israel they shall have no inheritance. (Numbers 18:24 Brenton)
Lb:18:24 lecz dałem im jako dziedzictwo dziesięciny, które Izraelici przynoszą Panu w ofierze. Dlatego też o nich powiedziałem, że nie otrzymają dziedzictwa pośród Izraelitów». (Lb 18:24 BT_4)
Lb:18:24 ὅτι τὰ ἐπιδέκατα τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὅσα ἂν ἀφορίσωσιν κυρίῳ ἀφαίρεμα, δέδωκα τοῖς Λευίταις ἐν κλήρῳ· διὰ τοῦτο εἴρηκα αὐτοῖς Ἐν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ οὐ κληρονομήσουσιν κλῆρον.
Lb:18:24 ὅτι ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὅσος -η -ον ἄν ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ἐν κλῆρος, -ου, ὁ διά οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) κλῆρος, -ου, ὁ
Lb:18:24 Ponieważ/tamto Syn Izrael Tyleż/wiele jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wykląć ustalony na boku, wyklinać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać Lewita W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Syn Izrael ??? Przed przydechem mocnym By dziedziczyć Los
Lb:18:24 o(/ti ta\ e)pide/kata tO=n ui(O=n *israEl, o(/sa a)/n a)fori/sOsin kuri/O| a)fai/rema, de/dOka toi=s *leui/tais e)n klE/rO|· dia\ tou=to ei)/rEka au)toi=s *)en me/sO| ui(O=n *israEl ou) klEronomE/sousin klE=ron.
Lb:18:24 hoti ta epidekata tOn hyiOn israEl, hosa an aforisOsin kyriO afairema, dedOka tois leuitais en klErO· dia tuto eirEka autois en mesO hyiOn israEl u klEronomEsusin klEron.
Lb:18:24 C RA_APN A1_APN RA_GPM N2_GPM N_GSM A1_APN x VA_AAS3P N2_DSM N3M_ASN VX_XAI1S RA_DPM N1M_DPM P N2_DSM P RD_ASN VX_XAI1S RD_DPM P A1_DSM N2_GPM N_GSM D VF_FAI3P N2_ASM
Lb:18:24 because/that the ć the son Israel as much/many as ever (if ever) to excommunicate set apart, unchurch lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć to give the Levite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle son Israel οὐχ before rough breathing to inherit lot
Lb:18:24 because/that the (nom|acc)   the (gen) sons (gen) Israel (indecl) as much/many as (nom|acc) ever they-should-EXCOMMUNICATE lord (dat); a lord ([Adj] dat)   I-have-GIVE-ed the (dat) Levites (dat) in/among/by (+dat) lot (dat) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-have-SAY/TELL-ed them/same (dat) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) sons (gen) Israel (indecl) not they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) lot (acc)
Lb:18:24 Lb_18:24_1 Lb_18:24_2 Lb_18:24_3 Lb_18:24_4 Lb_18:24_5 Lb_18:24_6 Lb_18:24_7 Lb_18:24_8 Lb_18:24_9 Lb_18:24_10 Lb_18:24_11 Lb_18:24_12 Lb_18:24_13 Lb_18:24_14 Lb_18:24_15 Lb_18:24_16 Lb_18:24_17 Lb_18:24_18 Lb_18:24_19 Lb_18:24_20 Lb_18:24_21 Lb_18:24_22 Lb_18:24_23 Lb_18:24_24 Lb_18:24_25 Lb_18:24_26 Lb_18:24_27
Lb:18:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:25 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:18:25 And the Lord spoke to Moses, saying, (Numbers 18:25 Brenton)
Lb:18:25 Potem Pan mówił do Mojżesza: (Lb 18:25 BT_4)
Lb:18:25 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Lb:18:25 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Lb:18:25 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Lb:18:25 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Lb:18:25 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Lb:18:25 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Lb:18:25 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Lb:18:25 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Lb:18:25 Lb_18:25_1 Lb_18:25_2 Lb_18:25_3 Lb_18:25_4 Lb_18:25_5 Lb_18:25_6
Lb:18:25 x x x x x x
Lb:18:26 καὶ τοῖς Λευίταις λαλήσεις καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἐὰν λάβητε παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ τὸ ἐπιδέκατον, ὃ δέδωκα ὑμῖν παρ’ αὐτῶν ἐν κλήρῳ, καὶ ἀφελεῖτε ὑμεῖς ἀπ’ αὐτοῦ ἀφαίρεμα κυρίῳ ἐπιδέκατον ἀπὸ τοῦ ἐπιδεκάτου.
Lb:18:26 Thou shalt also speak to the Levites, and shalt say to them, If ye take the tithe from the children of Israel, which I have given you from them for an inheritance, then shall ye separate from it a heave-offering to the Lord, a tenth of the tenth. (Numbers 18:26 Brenton)
Lb:18:26 «Tak przemów do lewitów i powiedz im: Gdy przyjmujecie dziesięciny od Izraelitów, które wam oddałem jako dziedzictwo, to dziesiątą część macie odłożyć na ofiarę dla Pana. (Lb 18:26 BT_4)
Lb:18:26 Καὶ τοῖς Λευίταις λαλήσεις καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἐὰν λάβητε παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ τὸ ἐπιδέκατον, δέδωκα ὑμῖν παρ’ αὐτῶν ἐν κλήρῳ, καὶ ἀφελεῖτε ὑμεῖς ἀπ’ αὐτοῦ ἀφαίρεμα κυρίῳ ἐπιδέκατον ἀπὸ τοῦ ἐπιδεκάτου.
Lb:18:26 καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παρά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν κλῆρος, -ου, ὁ καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἀπό ὁ ἡ τό  
Lb:18:26 I też, nawet, mianowicie Lewita By mówić I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Syn Izrael Kto/, który/, który By dawać Ty fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Lb:18:26 *kai\ toi=s *leui/tais lalE/seis kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *)ea\n la/bEte para\ tO=n ui(O=n *israEl to\ e)pide/katon, o(\ de/dOka u(mi=n par’ au)tO=n e)n klE/rO|, kai\ a)felei=te u(mei=s a)p’ au)tou= a)fai/rema kuri/O| e)pide/katon a)po\ tou= e)pideka/tou.
Lb:18:26 kai tois leuitais lalEseis kai ereis pros autus ean labEte para tOn hyiOn israEl to epidekaton, ho dedOka hymin par’ autOn en klErO, kai afeleite hymeis ap’ autu afairema kyriO epidekaton apo tu epidekatu.
Lb:18:26 D RA_DPM N1M_DPM VF_FAI2S C VF2_FAI2S P RD_APM C VB_AAS2P P RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_ASN A1_ASN RR_NSN VX_XAI1S RP_DP P RD_GPM P N2_DSM C VF2_FAI2P RP_NP P RD_GSM N3M_ASN N2_DSM A1_ASN P RA_GSN A1_GSN
Lb:18:26 and also, even, namely the Levite to speak and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the son Israel the ć who/whom/which to give you frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot and also, even, namely to deprive you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć
Lb:18:26 and the (dat) Levites (dat) you(sg)-will-SPEAK and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) if-ever you(pl)-should-TAKE HOLD OF frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) the (nom|acc)   who/whom/which (nom|acc) I-have-GIVE-ed you(pl) (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) lot (dat) and you(pl)-will-DEPRIVE you(pl) (nom) away from (+gen) him/it/same (gen)   lord (dat); a lord ([Adj] dat)   away from (+gen) the (gen)  
Lb:18:26 Lb_18:26_1 Lb_18:26_2 Lb_18:26_3 Lb_18:26_4 Lb_18:26_5 Lb_18:26_6 Lb_18:26_7 Lb_18:26_8 Lb_18:26_9 Lb_18:26_10 Lb_18:26_11 Lb_18:26_12 Lb_18:26_13 Lb_18:26_14 Lb_18:26_15 Lb_18:26_16 Lb_18:26_17 Lb_18:26_18 Lb_18:26_19 Lb_18:26_20 Lb_18:26_21 Lb_18:26_22 Lb_18:26_23 Lb_18:26_24 Lb_18:26_25 Lb_18:26_26 Lb_18:26_27 Lb_18:26_28 Lb_18:26_29 Lb_18:26_30 Lb_18:26_31 Lb_18:26_32 Lb_18:26_33 Lb_18:26_34
Lb:18:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lb:18:27 καὶ λογισθήσεται ὑμῖν τὰ ἀφαιρέματα ὑμῶν ὡς σῖτος ἀπὸ ἅλω καὶ ἀφαίρεμα ἀπὸ ληνοῦ.
Lb:18:27 And your heave-offerings shall be reckoned to you as corn from the floor, and an offering from the wine-press. (Numbers 18:27 Brenton)
Lb:18:27 Będzie wam to policzone jako ofiara, jak innym zboże z klepiska lub to, co przepełnia tłocznię. (Lb 18:27 BT_4)
Lb:18:27 καὶ λογισθήσεται ὑμῖν τὰ ἀφαιρέματα ὑμῶν ὡς σῖτος ἀπὸ ἅλω καὶ ἀφαίρεμα ἀπὸ ληνοῦ.
Lb:18:27 καί λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὡς σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ἀπό ἅλως