Na:1:1 Λῆμμα Νινευη· βιβλίον ὁράσεως Ναουμ τοῦ Ελκεσαίου.
Na:1:1 The burden of Nineve: the book of the vision of Naum the Elkesite. (Nahum 1:1 Brenton)
Na:1:1 Wyrok na Niniwę. Księga widzenia Nahuma z Elkosz. (Na 1:1 BT_4)
Na:1:1 Λῆμμα Νινευη· βιβλίον ὁράσεως Ναουμ τοῦ Ελκεσαίου.
Na:1:1   Νινευΐ and -νευή [LXX], ἡ βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὅρασις, -εως, ἡ Ναούμ, ὁ ὁ ἡ τό  
Na:1:1 Naftali Książka Wizja {Wyobrażenie} Nahum
Na:1:1 *lE=mma *nineuE· bibli/on o(ra/seOs *naoum tou= *elkesai/ou.
Na:1:1 lEmma nineuE· biblion horaseOs naum tu elkesaiu.
Na:1:1 N3M_NSN N_DSF N2N_NSN N3I_GSF N_GSM RA_GSM N_GSM
Na:1:1 ć Naphtali book vision Nahum the ć
Na:1:1   Nineveh (indecl) book (nom|acc|voc) vision (gen) Nahum (indecl) the (gen)  
Na:1:1 Na_1:1_1 Na_1:1_2 Na_1:1_3 Na_1:1_4 Na_1:1_5 Na_1:1_6 Na_1:1_7
Na:1:1 x x x x x x x
Na:1:2 Θεὸς ζηλωτὴς καὶ ἐκδικῶν κύριος, ἐκδικῶν κύριος μετὰ θυμοῦ ἐκδικῶν κύριος τοὺς ὑπεναντίους αὐτοῦ, καὶ ἐξαίρων αὐτὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ.
Na:1:2 God is jealous, and the Lord avenges; the Lord avenges with wrath; the Lord takes vengeance on his adversaries, and he cuts off his enemies. (Nahum 1:2 Brenton)
Na:1:2 Zazdrosnym i mszczącym się Bogiem jest Pan; mścicielem jest Pan i Władcą pełnym gniewu; Pan mści się nad swymi wrogami i długo się gniewa na swoich nieprzyjaciół. (Na 1:2 BT_4)
Na:1:2 Θεὸς ζηλωτὴς καὶ ἐκδικῶν κύριος, ἐκδικῶν κύριος μετὰ θυμοῦ ἐκδικῶν κύριος τοὺς ὑπεναντίους αὐτοῦ, καὶ ἐξαίρων αὐτὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ.
Na:1:2 θεός, -οῦ, ὁ ζηλωτής, -οῦ, ὁ καί ἔκ·δικος -ον; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-); ἐκ·δικάζω [LXX] (-, εκ+δικ(α)·[σ]-, εκ+δικα·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔκ·δικος -ον; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-); ἐκ·δικάζω [LXX] (-, εκ+δικ(α)·[σ]-, εκ+δικα·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἔκ·δικος -ον; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-); ἐκ·δικάζω [LXX] (-, εκ+δικ(α)·[σ]-, εκ+δικα·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-); ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Na:1:2 Bóg  Gorliwca/fanatyk I też, nawet, mianowicie Karanie; by pomścić/poprawiaj; by wymagać zemsty na Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Karanie; by pomścić/poprawiaj; by wymagać zemsty na Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Karanie; by pomścić/poprawiaj; by wymagać zemsty na Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By usuwać; by wyjmować On/ona/to/to samo Wrogi On/ona/to/to samo
Na:1:2 *Teo\s DZElOtE\s kai\ e)kdikO=n ku/rios, e)kdikO=n ku/rios meta\ Tumou= e)kdikO=n ku/rios tou\s u(penanti/ous au)tou=, kai\ e)Xai/rOn au)to\s tou\s e)CHTrou\s au)tou=.
Na:1:2 Teos DZElOtEs kai ekdikOn kyrios, ekdikOn kyrios meta Tymu ekdikOn kyrios tus hypenantius autu, kai eXairOn autos tus eCHTrus autu.
Na:1:2 N2_NSM N1M_NSM C V2_PAPNSM N2_NSM V2_PAPNSM N2_NSM P N2_GSM V2_PAPNSM N2_NSM RA_APM A1A_APM RD_GSM C V1_PAPNSM RD_NSM RA_APM N2_APM RD_GSM
Na:1:2 god [see theology] zealot/fanatic and also, even, namely punishing; to avenge/rectify; to exact vengeance upon lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. punishing; to avenge/rectify; to exact vengeance upon lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger punishing; to avenge/rectify; to exact vengeance upon lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the adversarial (set against, contrary, hostile) he/she/it/same and also, even, namely to remove; to take out he/she/it/same the hostile he/she/it/same
Na:1:2 god (nom) zealot/fanatic (nom) and punishing ([Adj] gen); while AVENGE/RECTIFY-ing (nom); going-to-EXACT (fut ptcp) (nom, nom|acc|voc, voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) punishing ([Adj] gen); while AVENGE/RECTIFY-ing (nom); going-to-EXACT (fut ptcp) (nom, nom|acc|voc, voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! punishing ([Adj] gen); while AVENGE/RECTIFY-ing (nom); going-to-EXACT (fut ptcp) (nom, nom|acc|voc, voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) adversarial ([Adj] acc) him/it/same (gen) and while REMOVE-ing (nom); while TAKE OUT-ing (nom) he/it/same (nom) the (acc) hostile ([Adj] acc) him/it/same (gen)
Na:1:2 Na_1:2_1 Na_1:2_2 Na_1:2_3 Na_1:2_4 Na_1:2_5 Na_1:2_6 Na_1:2_7 Na_1:2_8 Na_1:2_9 Na_1:2_10 Na_1:2_11 Na_1:2_12 Na_1:2_13 Na_1:2_14 Na_1:2_15 Na_1:2_16 Na_1:2_17 Na_1:2_18 Na_1:2_19 Na_1:2_20
Na:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:1:3 κύριος μακρόθυμος, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, καὶ ἀθῳῶν οὐκ ἀθῳώσει κύριος. ἐν συντελείᾳ καὶ ἐν συσσεισμῷ ἡ ὁδὸς αὐτοῦ, καὶ νεφέλαι κονιορτὸς ποδῶν αὐτοῦ.
Na:1:3 The Lord is long-suffering, and his power is great, and the Lord will not hold any guiltless: his way is in destruction and in the whirlwind, and the clouds are the dust of his feet. (Nahum 1:3 Brenton)
Na:1:3 Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą; a oczyszczając - nikogo nie zostawia bez kary. Wśród burzy i wichru Jego droga, a chmury - pyłem nóg Jego. (Na 1:3 BT_4)
Na:1:3 κύριος μακρόθυμος, καὶ μεγάλη ἰσχὺς αὐτοῦ, καὶ ἀθῳῶν οὐκ ἀθῳώσει κύριος. ἐν συντελείᾳ καὶ ἐν συσσεισμῷ ὁδὸς αὐτοῦ, καὶ νεφέλαι κονιορτὸς ποδῶν αὐτοῦ.
Na:1:3 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μακρό·θυμος -ον καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀ·θῷος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν συν·τέλεια, -ας, ἡ καί ἐν   ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) κονιορτός, -οῦ, ὁ πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό
Na:1:3 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Cierpliwy I też, nawet, mianowicie Wielki Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bez kary/usprawiedliwiał ??? Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zakończenie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Chmura Proch Stopa On/ona/to/to samo
Na:1:3 ku/rios makro/Tumos, kai\ mega/lE E( i)sCHu\s au)tou=, kai\ a)TO|O=n ou)k a)TO|O/sei ku/rios. e)n suntelei/a| kai\ e)n susseismO=| E( o(do\s au)tou=, kai\ nefe/lai koniorto\s podO=n au)tou=.
Na:1:3 kyrios makroTymos, kai megalE hE isCHys autu, kai aTOOn uk aTOOsei kyrios. en synteleia kai en sysseismO hE hodos autu, kai nefelai koniortos podOn autu.
Na:1:3 N2_NSM A1B_NSM C A1_NSF RA_NSF N3_NSF RD_GSM C V4_PAPNSM D V4_FAI3S N2_NSM P N1A_DSF C P N2_DSM RA_NSF N2_NSF RD_GSM C N1_NPF N2_NSM N3D_GPM RD_GSM
Na:1:3 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. patient and also, even, namely great the strength he/she/it/same and also, even, namely without penalty/exculpated οὐχ before rough breathing ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among completion and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the way/road he/she/it/same and also, even, namely cloud dust foot he/she/it/same
Na:1:3 lord (nom); a lord ([Adj] nom) patient ([Adj] nom) and great ([Adj] nom|voc) the (nom) strength (nom) him/it/same (gen) and without penalty/exculpated ([Adj] gen) not   lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) completion (dat) and in/among/by (+dat)   the (nom) way/road (nom) him/it/same (gen) and clouds (nom|voc) dust (nom) feet (gen) him/it/same (gen)
Na:1:3 Na_1:3_1 Na_1:3_2 Na_1:3_3 Na_1:3_4 Na_1:3_5 Na_1:3_6 Na_1:3_7 Na_1:3_8 Na_1:3_9 Na_1:3_10 Na_1:3_11 Na_1:3_12 Na_1:3_13 Na_1:3_14 Na_1:3_15 Na_1:3_16 Na_1:3_17 Na_1:3_18 Na_1:3_19 Na_1:3_20 Na_1:3_21 Na_1:3_22 Na_1:3_23 Na_1:3_24 Na_1:3_25
Na:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:1:4 ἀπειλῶν θαλάσσῃ καὶ ξηραίνων αὐτὴν καὶ πάντας τοὺς ποταμοὺς ἐξερημῶν· ὠλιγώθη ἡ Βασανῖτις καὶ ὁ Κάρμηλος, καὶ τὰ ἐξανθοῦντα τοῦ Λιβάνου ἐξέλιπεν.
Na:1:4 He threatens the sea, and dries it up, and exhausts all the rivers: the land of Basan, and Carmel are brought low, and the flourishing trees of Libanus have come to nought. (Nahum 1:4 Brenton)
Na:1:4 On gromi morze i On je wysusza, i wszystkie rzeki zamienia w pustynię. Omdlewa Baszan i Karmel i więdnie kwiat Libanu. (Na 1:4 BT_4)
Na:1:4 ἀπειλῶν θαλάσσῃ καὶ ξηραίνων αὐτὴν καὶ πάντας τοὺς ποταμοὺς ἐξερημῶν· ὠλιγώθη Βασανῖτις καὶ Κάρμηλος, καὶ τὰ ἐξανθοῦντα τοῦ Λιβάνου ἐξέλιπεν.
Na:1:4 ἀπειλή, -ῆς, ἡ; ἀπειλέω (απειλ(ε)-, απειλη·σ-, απειλη·σ-, -, -, απειλη·θ-) θάλασσα, -ης, ἡ καί ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ     ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Na:1:4 Groźba; by zagrażać Morze I też, nawet, mianowicie By wysuszać suchy, wysychany On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Rzeka I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Na:1:4 a)peilO=n Tala/ssE| kai\ XErai/nOn au)tE\n kai\ pa/ntas tou\s potamou\s e)XerEmO=n· O)ligO/TE E( *basani=tis kai\ o( *ka/rmElos, kai\ ta\ e)XanTou=nta tou= *liba/nou e)Xe/lipen.
Na:1:4 apeilOn TalassE kai XErainOn autEn kai pantas tus potamus eXerEmOn· OligOTE hE basanitis kai ho karmElos, kai ta eXanTunta tu libanu eXelipen.
Na:1:4 V2_PAPNSM N1S_DSF C V1_PAPNSM RD_ASF C A1S_APM RA_APM N2_APM V4_PAPNSM VCI_API3S RA_NSF N3D_NSM C RA_NSM N2_NSM C RA_NPN V2_PAPNSN RA_GSM N2_GSM VBI_AAI3S
Na:1:4 threat; to threaten sea and also, even, namely to wither dry, parched he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the river ć ć the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć the frankincense; incense white gum, also Lebanon to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Na:1:4 threats (gen); while THREATEN-ing (nom) sea (dat) and while WITHER-ing (nom) her/it/same (acc) and all (acc) the (acc) rivers (acc)     the (nom)   and the (nom)   and the (nom|acc)   the (gen) frankincense (gen); incense (gen) he/she/it-FAIL-ed
Na:1:4 Na_1:4_1 Na_1:4_2 Na_1:4_3 Na_1:4_4 Na_1:4_5 Na_1:4_6 Na_1:4_7 Na_1:4_8 Na_1:4_9 Na_1:4_10 Na_1:4_11 Na_1:4_12 Na_1:4_13 Na_1:4_14 Na_1:4_15 Na_1:4_16 Na_1:4_17 Na_1:4_18 Na_1:4_19 Na_1:4_20 Na_1:4_21 Na_1:4_22
Na:1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:1:5 τὰ ὄρη ἐσείσθησαν ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ οἱ βουνοὶ ἐσαλεύθησαν· καὶ ἀνεστάλη ἡ γῆ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, ἡ σύμπασα καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ.
Na:1:5 The mountains quake at him, and the hills are shaken, and the earth recoils at his presence, even the world, and all that dwell in it. (Nahum 1:5 Brenton)
Na:1:5 Przed Nim drżą góry i pagórki się rozpływają; a ziemia trzęsie się od Jego oblicza - i ląd, i wszyscy jego mieszkańcy. (Na 1:5 BT_4)
Na:1:5 τὰ ὄρη ἐσείσθησαν ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ οἱ βουνοὶ ἐσαλεύθησαν· καὶ ἀνεστάλη γῆ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, σύμπασα καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ.
Na:1:5 ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) καί   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Na:1:5 Wchodź By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wzgórze By trząść się (drżenie) I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Na:1:5 ta\ o)/rE e)sei/sTEsan a)p’ au)tou=, kai\ oi( bounoi\ e)saleu/TEsan· kai\ a)nesta/lE E( gE= a)po\ prosO/pou au)tou=, E( su/mpasa kai\ pa/ntes oi( katoikou=ntes e)n au)tE=|.
Na:1:5 ta orE eseisTEsan ap’ autu, kai hoi bunoi esaleuTEsan· kai anestalE hE gE apo prosOpu autu, hE sympasa kai pantes hoi katoikuntes en autE.
Na:1:5 RA_NPN N3E_NPN VSI_API3P P RD_GSM C RA_NPM N2_NPM VCI_API3P C VDI_API3S RA_NSF N1_NSF P N2N_GSN RD_GSM RA_NSF A1S_NSF C A1S_NPM RA_NPM V2_PAPNPM P RD_DSF
Na:1:5 the mount to shake quake, jar, wag, wave from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the hill to shake (tremor) and also, even, namely ć the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Na:1:5 the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) they-were-SHAKE-ed away from (+gen) him/it/same (gen) and the (nom) hills (nom|voc) they-were-SHAKE-ed and   the (nom) earth/land (nom|voc) away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) the (nom)   and all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Na:1:5 Na_1:5_1 Na_1:5_2 Na_1:5_3 Na_1:5_4 Na_1:5_5 Na_1:5_6 Na_1:5_7 Na_1:5_8 Na_1:5_9 Na_1:5_10 Na_1:5_11 Na_1:5_12 Na_1:5_13 Na_1:5_14 Na_1:5_15 Na_1:5_16 Na_1:5_17 Na_1:5_18 Na_1:5_19 Na_1:5_20 Na_1:5_21 Na_1:5_22 Na_1:5_23 Na_1:5_24
Na:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:1:6 ἀπὸ προσώπου ὀργῆς αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται; καὶ τίς ἀντιστήσεται ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐτοῦ; ὁ θυμὸς αὐτοῦ τήκει ἀρχάς, καὶ αἱ πέτραι διεθρύβησαν ἀπ’ αὐτοῦ.
Na:1:6 Who shall stand before his anger? and who shall withstand in the anger of his wrath? his wrath brings to nought kingdoms, and the rocks are burst asunder by him. (Nahum 1:6 Brenton)
Na:1:6 Któż się ostoi przed Jego zagniewaniem i kto wytrzyma Jego zapalczywość? Gniew Jego wylewa się jak ogień; i rozpadają się przed Nim skały. (Na 1:6 BT_4)
Na:1:6 ἀπὸ προσώπου ὀργῆς αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται; καὶ τίς ἀντιστήσεται ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐτοῦ; θυμὸς αὐτοῦ τήκει ἀρχάς, καὶ αἱ πέτραι διεθρύβησαν ἀπ’ αὐτοῦ.
Na:1:6 ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -) ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ἀρχή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ   ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
Na:1:6 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przeciwstawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać On/ona/to/to samo Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo By topnieć Początek I też, nawet, mianowicie Skała Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Na:1:6 a)po\ prosO/pou o)rgE=s au)tou= ti/s u(postE/setai; kai\ ti/s a)ntistE/setai e)n o)rgE=| Tumou= au)tou=; o( Tumo\s au)tou= tE/kei a)rCHa/s, kai\ ai( pe/trai dieTru/bEsan a)p’ au)tou=.
Na:1:6 apo prosOpu orgEs autu tis hypostEsetai; kai tis antistEsetai en orgE Tymu autu; ho Tymos autu tEkei arCHas, kai hai petrai dieTrybEsan ap’ autu.
Na:1:6 P N2N_GSN N1_GSF RD_GSM RI_NSM VF_FMI3S C RI_NSM VF_FMI3S P N1_DSF N2_GSM RD_GSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM V1_PAI3S N1_APF C RA_NPF N1A_NPF VDI_API3P P RD_GSM
Na:1:6 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face wrath fume, anger, rage he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to oppose in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger he/she/it/same the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same to melt beginning and also, even, namely the rock ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
Na:1:6 away from (+gen) face (gen) wrath (gen) him/it/same (gen) who/what/why (nom) he/she/it-will-be-???-ed and who/what/why (nom) he/she/it-will-be-OPPOSE-ed in/among/by (+dat) wrath (dat) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! him/it/same (gen) the (nom) wrath (nom) him/it/same (gen) he/she/it-is-MELT-ing, you(sg)-are-being-MELT-ed (classical) beginnings (acc) and the (nom) rocks (nom|voc)   away from (+gen) him/it/same (gen)
Na:1:6 Na_1:6_1 Na_1:6_2 Na_1:6_3 Na_1:6_4 Na_1:6_5 Na_1:6_6 Na_1:6_7 Na_1:6_8 Na_1:6_9 Na_1:6_10 Na_1:6_11 Na_1:6_12 Na_1:6_13 Na_1:6_14 Na_1:6_15 Na_1:6_16 Na_1:6_17 Na_1:6_18 Na_1:6_19 Na_1:6_20 Na_1:6_21 Na_1:6_22 Na_1:6_23 Na_1:6_24
Na:1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:1:7 χρηστὸς κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως καὶ γινώσκων τοὺς εὐλαβουμένους αὐτόν·
Na:1:7 The Lord is good to them that wait on him in the day of affliction; and he knows them that reverence him. (Nahum 1:7 Brenton)
Na:1:7 Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli; zna tych, którzy Mu ufają. (Na 1:7 BT_4)
Na:1:7 χρηστὸς κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως καὶ γινώσκων τοὺς εὐλαβουμένους αὐτόν·
Na:1:7 χρηστός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θλῖψις, -εως, ἡ καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·λαβέομαι (ευλαβ(ε)-, -, -, -, -, ευλαβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Na:1:7 Wspaniałomyślny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. By strzec się ([branie dobrze] ostrożny, troszczyć się o, cześć) On/ona/to/to samo
Na:1:7 CHrEsto\s ku/rios toi=s u(pome/nousin au)to\n e)n E(me/ra| Tli/PSeOs kai\ ginO/skOn tou\s eu)laboume/nous au)to/n·
Na:1:7 CHrEstos kyrios tois hypomenusin auton en hEmera TliPSeOs kai ginOskOn tus eulabumenus auton·
Na:1:7 A1_NSM N2_NSM RA_DPM V1_PAPDPM RD_ASM P N1A_DSF N3I_GSF C V1_PAPNSM RA_APM V2_PMPAPM RD_ASM
Na:1:7 magnanimous lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely to know i.e. recognize. the to beware ([taking-well] cautious, care for, reverence) he/she/it/same
Na:1:7 magnanimous ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) they-are-ENDURE-ing, they-will-ENDURE, while ENDURE-ing (dat), going-to-ENDURE (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) day (dat) squeezing (gen) and while KNOW-ing (nom) the (acc) while being-BEWARE-ed (acc) him/it/same (acc)
Na:1:7 Na_1:7_1 Na_1:7_2 Na_1:7_3 Na_1:7_4 Na_1:7_5 Na_1:7_6 Na_1:7_7 Na_1:7_8 Na_1:7_9 Na_1:7_10 Na_1:7_11 Na_1:7_12 Na_1:7_13
Na:1:7 x x x x x x x x x x x x x
Na:1:8 καὶ ἐν κατακλυσμῷ πορείας συντέλειαν ποιήσεται τοὺς ἐπεγειρομένους, καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ διώξεται σκότος.
Na:1:8 But with an overrunning flood he will make an utter end: darkness shall pursue those that rise up against him and his enemies. (Nahum 1:8 Brenton)
Na:1:8 Ale przez spotęgowany wylew zniszczy On jej miejsce. I wrogów swoich będzie ścigał ciemnością. (Na 1:8 BT_4)
Na:1:8 καὶ ἐν κατακλυσμῷ πορείας συντέλειαν ποιήσεται τοὺς ἐπεγειρομένους, καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ διώξεται σκότος.
Na:1:8 καί ἐν κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ πορεία, -ας, ἡ συν·τέλεια, -ας, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἐπ·εγείρω (επ+εγειρ-, επ+εγερ(ε)·[σ]-, επ+εγειρ·[σ]-, -, -, επ+εγερ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) σκότο·ς, -ους, τό
Na:1:8 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potopu/powódź [zobacz kataklizm] Chodzenie Zakończenie By czynić/rób By prowokować I też, nawet, mianowicie Wrogi On/ona/to/to samo By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Ciemności ciemność, ciemność
Na:1:8 kai\ e)n kataklusmO=| porei/as sunte/leian poiE/setai tou\s e)pegeirome/nous, kai\ tou\s e)CHTrou\s au)tou= diO/Xetai sko/tos.
Na:1:8 kai en kataklysmO poreias synteleian poiEsetai tus epegeiromenus, kai tus eCHTrus autu diOXetai skotos.
Na:1:8 C P N2_DSM N1A_GSF N1A_ASF VF_FMI3S RA_APM V1_PMPAPM C RA_APM N2_APM RD_GSM VF_FMI3S N3E_NSN
Na:1:8 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among deluge/flood [see cataclysm] going completion to do/make the to provoke and also, even, namely the hostile he/she/it/same to prosecute/pursue prosecute: put on trial darkness gloom, darkness
Na:1:8 and in/among/by (+dat) deluge/flood (dat) going (gen), goings (acc) completion (acc) he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed the (acc) while being-PROVOKE-ed (acc) and the (acc) hostile ([Adj] acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-PROSECUTE/PURSUE-ed darkness (nom|acc|voc)
Na:1:8 Na_1:8_1 Na_1:8_2 Na_1:8_3 Na_1:8_4 Na_1:8_5 Na_1:8_6 Na_1:8_7 Na_1:8_8 Na_1:8_9 Na_1:8_10 Na_1:8_11 Na_1:8_12 Na_1:8_13 Na_1:8_14
Na:1:8 x x x x x x x x x x x x x x
Na:1:9 τί λογίζεσθε ἐπὶ τὸν κύριον; συντέλειαν αὐτὸς ποιήσεται, οὐκ ἐκδικήσει δὶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν θλίψει·
Na:1:9 What do ye devise against the Lord? he will make a complete end: he will not take vengeance by affliction twice at the same time. (Nahum 1:9 Brenton)
Na:1:9 Cóż - knujecie zło przeciw Panu? On sprawi zagładę. (Na 1:9 BT_4)
Na:1:9 τί λογίζεσθε ἐπὶ τὸν κύριον; συντέλειαν αὐτὸς ποιήσεται, οὐκ ἐκδικήσει δὶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν θλίψει·
Na:1:9 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συν·τέλεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκδίκησις, -εως, ἡ; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) δίς ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-)
Na:1:9 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zakończenie On/ona/to/to samo By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym Zemsta; by pomścić/poprawiaj Dwa razy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek
Na:1:9 ti/ logi/DZesTe e)pi\ to\n ku/rion; sunte/leian au)to\s poiE/setai, ou)k e)kdikE/sei di\s e)pi\ to\ au)to\ e)n Tli/PSei·
Na:1:9 ti logiDZesTe epi ton kyrion; synteleian autos poiEsetai, uk ekdikEsei dis epi to auto en TliPSei·
Na:1:9 RI_ASN V1_PMI2P P RA_ASM N2_ASM N1A_ASF RD_NSM VF_FMI3S D VF_FAI3S D P RA_ASN RD_ASN P N3I_DSF
Na:1:9 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. completion he/she/it/same to do/make οὐχ before rough breathing vengeance; to avenge/rectify twice upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief
Na:1:9 who/what/why (nom|acc) you(pl)-are-being-LOGICALLY SPEAK-ed, be-you(pl)-being-LOGICALLY SPEAK-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) completion (acc) he/it/same (nom) he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed not vengeance (dat); he/she/it-will-AVENGE/RECTIFY, you(sg)-will-be-AVENGE/RECTIFY-ed (classical) twice upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) in/among/by (+dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical)
Na:1:9 Na_1:9_1 Na_1:9_2 Na_1:9_3 Na_1:9_4 Na_1:9_5 Na_1:9_6 Na_1:9_7 Na_1:9_8 Na_1:9_9 Na_1:9_10 Na_1:9_11 Na_1:9_12 Na_1:9_13 Na_1:9_14 Na_1:9_15 Na_1:9_16
Na:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:1:10 ὅτι ἕως θεμελίου αὐτῶν χερσωθήσεται καὶ ὡς σμῖλαξ περιπλεκομένη βρωθήσεται καὶ ὡς καλάμη ξηρασίας μεστή.
Na:1:10 For the enemy shall be laid bare even to the foundation, and shall be devoured as twisted yew, and as stubble fully dry. (Nahum 1:10 Brenton)
Na:1:10 Bo jak ciernie razem splecione i jak pijacy winem upojeni, jak wyschłe rżysko będą wyniszczeni. (Na 1:10 BT_4)
Na:1:10 ὅτι ἕως θεμελίου αὐτῶν χερσωθήσεται καὶ ὡς σμῖλαξ περιπλεκομένη βρωθήσεται καὶ ὡς καλάμη ξηρασίας μεστή.
Na:1:10 ὅτι ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό; θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   καί ὡς σμῖλαξ, -ακος, ἡ [LXX]   βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) καί ὡς καλάμη, -ης, ἡ   μεστός -ή -όν
Na:1:10 Ponieważ/tamto Aż; świtaj Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie; do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak/jak ??? By jeść I też, nawet, mianowicie Jak/jak Słoma Pełny
Na:1:10 o(/ti e(/Os Temeli/ou au)tO=n CHersOTE/setai kai\ O(s smi=laX periplekome/nE brOTE/setai kai\ O(s kala/mE XErasi/as mestE/.
Na:1:10 hoti heOs Temeliu autOn CHersOTEsetai kai hOs smilaX periplekomenE brOTEsetai kai hOs kalamE XErasias mestE.
Na:1:10 C P N2N_GSN RD_GPM VC_FPI3S D C N3K_NSF V4_PAPNSF VC_FPI3S D C N1_NSF N1A_GSF A1_NSF
Na:1:10 because/that until; dawn foundation establishing, base, substructure; founding; to ??? he/she/it/same ć and also, even, namely as/like ??? ć to eat and also, even, namely as/like straw ć full
Na:1:10 because/that until; dawn (nom|voc), dawns (acc) foundation (gen); be-you(sg)-???-ing!, be-you(sg)-being-???-ed! them/same (gen)   and as/like ??? (nom|voc)   he/she/it-will-be-EAT-ed and as/like straw (nom|voc)   full ([Adj] nom|voc)
Na:1:10 Na_1:10_1 Na_1:10_2 Na_1:10_3 Na_1:10_4 Na_1:10_5 Na_1:10_6 Na_1:10_7 Na_1:10_8 Na_1:10_9 Na_1:10_10 Na_1:10_11 Na_1:10_12 Na_1:10_13 Na_1:10_14 Na_1:10_15
Na:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Na:1:11 ἐκ σοῦ ἐξελεύσεται λογισμὸς κατὰ τοῦ κυρίου πονηρὰ λογιζόμενος ἐναντία.
Na:1:11 Out of thee shall proceed a device against the Lord, counselling evil things hostile to him. (Nahum 1:11 Brenton)
Na:1:11 Z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciw Panu, planujący nikczemne zamiary. (Na 1:11 BT_4)
Na:1:11 ἐκ σοῦ ἐξελεύσεται λογισμὸς κατὰ τοῦ κυρίου πονηρὰ λογιζόμενος ἐναντία.
Na:1:11 ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) λογισμός, -οῦ, ὁ κατά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πονηρός -ά -όν λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐν·αντίος -α -ον
Na:1:11 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty; twój/twój(sg) By wychodzić Logika W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw,
Na:1:11 e)k sou= e)Xeleu/setai logismo\s kata\ tou= kuri/ou ponEra\ logiDZo/menos e)nanti/a.
Na:1:11 ek su eXeleusetai logismos kata tu kyriu ponEra logiDZomenos enantia.
Na:1:11 P RP_GS VF_FMI3S N2_NSM P RA_GSM N2_GSM A1A_APN V1_PMPNSM A1A_APN
Na:1:11 out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg) to come out logic down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks contrary opposite, adverse, against,
Na:1:11 out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT logic (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) while being-LOGICALLY SPEAK-ed (nom) contrary ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Na:1:11 Na_1:11_1 Na_1:11_2 Na_1:11_3 Na_1:11_4 Na_1:11_5 Na_1:11_6 Na_1:11_7 Na_1:11_8 Na_1:11_9 Na_1:11_10
Na:1:11 x x x x x x x x x x
Na:1:12 τάδε λέγει κύριος κατάρχων ὑδάτων πολλῶν καὶ οὕτως διασταλήσονται, καὶ ἡ ἀκοή σου οὐκ ἐνακουσθήσεται ἔτι.
Na:1:12 Thus saith the Lord who rules over many waters, Even thus shall they be sent away, and the report of thee shall not be heard any more. (Nahum 1:12 Brenton)
Na:1:12 Tak mówi Pan: Chociaż nietknięci są i tak liczni, będą jednak wytępieni i zginą. Ciebie upokorzyłem - nie upokorzę cię więcej. (Na 1:12 BT_4)
Na:1:12 τάδε λέγει κύριος κατάρχων ὑδάτων πολλῶν Καὶ οὕτως διασταλήσονται, καὶ ἀκοή σου οὐκ ἐνακουσθήσεται ἔτι.
Na:1:12 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί οὕτως/οὕτω δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό ἀκοή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἔτι
Na:1:12 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Woda Dużo I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) I też, nawet, mianowicie Słyszenie Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Jeszcze/jeszcze
Na:1:12 ta/de le/gei ku/rios kata/rCHOn u(da/tOn pollO=n *kai\ ou(/tOs diastalE/sontai, kai\ E( a)koE/ sou ou)k e)nakousTE/setai e)/ti.
Na:1:12 tade legei kyrios katarCHOn hydatOn pollOn kai hutOs diastalEsontai, kai hE akoE su uk enakusTEsetai eti.
Na:1:12 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM V1_PAPNSM N3T_GPN A1_GPN D D VD_FPI3P C RA_NSF N1_NSF RP_GS D VC_FPI3S D
Na:1:12 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć water much and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to ??? (restrict, isolate, distinct) and also, even, namely the hearing you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing ć yet/still
Na:1:12 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)   waters (gen) many (gen) and thusly/like this they-will-be-???-ed and the (nom) hearing (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not   yet/still
Na:1:12 Na_1:12_1 Na_1:12_2 Na_1:12_3 Na_1:12_4 Na_1:12_5 Na_1:12_6 Na_1:12_7 Na_1:12_8 Na_1:12_9 Na_1:12_10 Na_1:12_11 Na_1:12_12 Na_1:12_13 Na_1:12_14 Na_1:12_15 Na_1:12_16
Na:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Na:1:13 καὶ νῦν συντρίψω τὴν ῥάβδον αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ καὶ τοὺς δεσμούς σου διαρρήξω·
Na:1:13 And now will I break his rod from off thee, and will burst thy bonds. (Nahum 1:13 Brenton)
Na:1:13 A teraz złamię jego jarzmo, które jest na tobie, i porozrywam twe więzy. (Na 1:13 BT_4)
Na:1:13 καὶ νῦν συντρίψω τὴν ῥάβδον αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ καὶ τοὺς δεσμούς σου διαρρήξω·
Na:1:13 καί νῦν συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-)
Na:1:13 I też, nawet, mianowicie Teraz By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki Ty; twój/twój(sg) By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać
Na:1:13 kai\ nu=n suntri/PSO tE\n r(a/bdon au)tou= a)po\ sou= kai\ tou\s desmou/s sou diarrE/XO·
Na:1:13 kai nyn syntriPSO tEn rabdon autu apo su kai tus desmus su diarrEXO·
Na:1:13 C D VF_FAI1S RA_ASF N2_ASF RD_GSM P RP_GS C RA_APM N2_APM RP_GS VF_FAI1S
Na:1:13 and also, even, namely now to break to crush completely, break (in pieces) the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely the restraint restraint, handcuff you; your/yours(sg) to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave
Na:1:13 and now I-will-BREAK, I-should-BREAK the (acc) hooked staff (acc) him/it/same (gen) away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) restraints (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-RUPTURE, I-should-RUPTURE
Na:1:13 Na_1:13_1 Na_1:13_2 Na_1:13_3 Na_1:13_4 Na_1:13_5 Na_1:13_6 Na_1:13_7 Na_1:13_8 Na_1:13_9 Na_1:13_10 Na_1:13_11 Na_1:13_12 Na_1:13_13
Na:1:13 x x x x x x x x x x x x x
Na:1:14 καὶ ἐντελεῖται ὑπὲρ σοῦ κύριος, οὐ σπαρήσεται ἐκ τοῦ ὀνόματός σου ἔτι· ἐξ οἴκου θεοῦ σου ἐξολεθρεύσω τὰ γλυπτὰ καὶ χωνευτά· θήσομαι ταφήν σου, ὅτι ταχεῖς.
Na:1:14 And the Lord shall give a command concerning thee; there shall no more of thy name be scattered: I will utterly destroy the graven images out of the house of thy god, and the molten images: I will make thy grave; for they are swift. (Nahum 1:14 Brenton)
Na:1:14 I Pan rozkazał przeciw tobie: Imię twoje nie będzie już miało potomstwa, z domu boga twego usunę rzeźby i odlewy, uczynię ci grób, boś nikczemny. (Na 1:14 BT_4)
Na:1:14 καὶ ἐντελεῖται ὑπὲρ σοῦ κύριος, οὐ σπαρήσεται ἐκ τοῦ ὀνόματός σου ἔτι· ἐξ οἴκου θεοῦ σου ἐξολεθρεύσω τὰ γλυπτὰ καὶ χωνευτά· θήσομαι ταφήν σου, ὅτι ταχεῖς.
Na:1:14 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὑπέρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) ἐκ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔτι ἐκ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό   καί   τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ταφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως
Na:1:14 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By siać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Jeszcze/jeszcze Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Bóg  Ty; twój/twój(sg) By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Pogrzeb Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj
Na:1:14 kai\ e)ntelei=tai u(pe\r sou= ku/rios, ou) sparE/setai e)k tou= o)no/mato/s sou e)/ti· e)X oi)/kou Teou= sou e)XoleTreu/sO ta\ glupta\ kai\ CHOneuta/· TE/somai tafE/n sou, o(/ti taCHei=s.
Na:1:14 kai enteleitai hyper su kyrios, u sparEsetai ek tu onomatos su eti· eX oiku Teu su eXoleTreusO ta glypta kai CHOneuta· TEsomai tafEn su, hoti taCHeis.
Na:1:14 C V2_PMI3S P RP_GS N2_NSM D VD_FPI3S P RA_GSN N3M_GSN RP_GS D P N2_GSM N2_GSM RP_GS VF_FAI1S RA_APN A1_APN C A1_APN VF_FMI1S N1A_ASF RP_GS C A3U_APN
Na:1:14 and also, even, namely to enjoin command above (+acc), on behalf of (+gen) you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to sow out of (+gen) ἐξ before vowels the name with regard to you; your/yours(sg) yet/still out of (+gen) ἐξ before vowels house; to dwell god [see theology] you; your/yours(sg) to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the ć and also, even, namely ć to place lay, put, set, situate, station burial you; your/yours(sg) because/that quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate
Na:1:14 and he/she/it-will-be-ENJOIN-ed above (+acc), on behalf of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not he/she/it-will-be-SOW-ed out of (+gen) the (gen) name (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) yet/still out of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! god (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-DESTROY UTTERLY, I-should-DESTROY UTTERLY the (nom|acc)   and   I-will-be-PLACE-ed burial (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that quick ([Adj] acc, nom|voc)
Na:1:14 Na_1:14_1 Na_1:14_2 Na_1:14_3 Na_1:14_4 Na_1:14_5 Na_1:14_6 Na_1:14_7 Na_1:14_8 Na_1:14_9 Na_1:14_10 Na_1:14_11 Na_1:14_12 Na_1:14_13 Na_1:14_14 Na_1:14_15 Na_1:14_16 Na_1:14_17 Na_1:14_18 Na_1:14_19 Na_1:14_20 Na_1:14_21 Na_1:14_22 Na_1:14_23 Na_1:14_24 Na_1:14_25 Na_1:14_26
Na:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x