Ps:103:1 Τῷ Δαυιδ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν κύριον. κύριε ὁ θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα, ἐξομολόγησιν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσω
Ps:103:1 A Psalm of David. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great; thou hast clothed thyself with praise and honour: (Psalm 104:1 Brenton)
Ps:103:1 Błogosław, duszo moja, Pana! O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki! Odziany we wspaniałość i majestat, (Psalm 104:1 BT_4)
Ps:103:1 Τῷ Δαυιδ. Εὐλόγει, ψυχή μου, τὸν κύριον. κύριε θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα, ἐξομολόγησιν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσω
Ps:103:1 ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) σφόδρα   καί εὐ·πρέπεια, -ας, ἡ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -)
Ps:103:1 David By błogosławić Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By powiększać/chwałę Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Dobrze wypadany By ubierać
Ps:103:1 *tO=| *dauid. *eu)lo/gei, E( PSuCHE/ mou, to\n ku/rion. ku/rie o( Teo/s mou, e)megalu/nTEs sfo/dra, e)Xomolo/gEsin kai\ eu)pre/peian e)nedu/sO
Ps:103:1 tO dauid. eulogei, hE PSyCHE mu, ton kyrion. kyrie ho Teos mu, emegalynTEs sfodra, eXomologEsin kai euprepeian enedysO
Ps:103:1 RA_DSM N_DSM V2_PAD2S RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_ASM N2_ASM N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VCI_API2S D N3I_ASF C N1A_ASF VAI_AMI2S
Ps:103:1 the David to bless the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to magnify/laud vehement, intense, keen, inveighingly, eager ć and also, even, namely well-befittedness to clothe
Ps:103:1 the (dat) David (indecl) he/she/it-is-BLESS-ing, you(sg)-are-being-BLESS-ed (classical), be-you(sg)-BLESS-ing!, he/she/it-was-BLESS-ing the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen) you(sg)-were-MAGNIFY/LAUD-ed vehement,   and well-befittedness (acc) you(sg)-were-CLOTHE-ed
Ps:103:1 Ps_103:1_1 Ps_103:1_2 Ps_103:1_3 Ps_103:1_4 Ps_103:1_5 Ps_103:1_6 Ps_103:1_7 Ps_103:1_8 Ps_103:1_9 Ps_103:1_10 Ps_103:1_11 Ps_103:1_12 Ps_103:1_13 Ps_103:1_14 Ps_103:1_15 Ps_103:1_16 Ps_103:1_17 Ps_103:1_18
Ps:103:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:2 ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν·
Ps:103:2 who dost robe thyself with light as with a garment; spreading out the heaven as a curtain. (Psalm 104:2 Brenton)
Ps:103:2 światłem okryty jak płaszczem. Rozpostarłeś niebo jak namiot, (Psalm 104:2 BT_4)
Ps:103:2 ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν·
Ps:103:2 ἀνα·βάλλω (ανα+βαλλ-, -, 2nd ανα+βαλ-, -, ανα+βεβλη-, -) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὡς ἱμάτιον, -ου, τό ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)  
Ps:103:2 By zwlekać {By mieć wzgląd} Lekki {Jasny} Jak/jak Ubierająca część garderoby, płaszcz By rozszerzać się Nieba/niebo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się
Ps:103:2 a)naballo/menos fO=s O(s i(ma/tion, e)ktei/nOn to\n ou)rano\n O(sei\ de/rrin·
Ps:103:2 anaballomenos fOs hOs himation, ekteinOn ton uranon hOsei derrin·
Ps:103:2 V1_PMPNSM N3T_ASN x N2N_ASN V1_PAPNSM RA_ASM N2_ASM x N3I_ASF
Ps:103:2 to defer light as/like clothing garment, cloak to extend the sky/heaven like/approximately [as-if]; to push ć
Ps:103:2 while being-DEFER-ed (nom) light (nom|acc|voc) as/like clothing (nom|acc|voc) while EXTEND-ing (nom) the (acc) sky/heaven (acc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)  
Ps:103:2 Ps_103:2_1 Ps_103:2_2 Ps_103:2_3 Ps_103:2_4 Ps_103:2_5 Ps_103:2_6 Ps_103:2_7 Ps_103:2_8 Ps_103:2_9
Ps:103:2 x x x x x x x x x
Ps:103:3 ὁ στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ, ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων·
Ps:103:3 Who covers his chambers with waters; who makes the clouds his chariot; who walks on the wings of the wind. (Psalm 104:3 Brenton)
Ps:103:3 wzniosłeś swe komnaty nad wodami. Za rydwan masz obłoki, przechadzasz się na skrzydłach wiatru. (Psalm 104:3 BT_4)
Ps:103:3 στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ, τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων·
Ps:103:3 ὁ ἡ τό   ἐν ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) ὁ ἡ τό ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό περίπατος, -ου, ὁ [LXX]; περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἐπί πτέρυξ, -υγος, ἡ ἄνεμος, -ου, ὁ
Ps:103:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Woda Wyższy pokój; na górę On/ona/to/to samo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Chmura Do ??? On/ona/to/to samo Chodź; by chodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Wiatr
Ps:103:3 o( stega/DZOn e)n u(/dasin ta\ u(perO=|a au)tou=, o( tiTei\s ne/fE tE\n e)pi/basin au)tou=, o( peripatO=n e)pi\ pteru/gOn a)ne/mOn·
Ps:103:3 ho stegaDZOn en hydasin ta hyperOa autu, ho tiTeis nefE tEn epibasin autu, ho peripatOn epi pterygOn anemOn·
Ps:103:3 RA_NSM V1_PAPNSM P N3T_DPN RA_APN N2N_APN RD_GSM RA_NSM V7_PAPNSM N3E_APN RA_ASF N3I_ASF RD_GSM RA_NSM V2_PAPNSM P N3G_GPF N2_GPM
Ps:103:3 the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among water the upper room; upstairs he/she/it/same the to place lay, put, set, situate, station cloud the to ??? he/she/it/same the walk; to walk upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing wing [see ptero-dactyl, winged finger] wind
Ps:103:3 the (nom)   in/among/by (+dat) waters (dat) the (nom|acc) upper rooms (nom|acc|voc); upstairs ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen) the (nom) while PLACE-ing (nom|voc) clouds (nom|acc|voc) the (acc) upon ???-ing (dat) him/it/same (gen) the (nom) walks (gen); while WALK-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) wings (gen) winds (gen)
Ps:103:3 Ps_103:3_1 Ps_103:3_2 Ps_103:3_3 Ps_103:3_4 Ps_103:3_5 Ps_103:3_6 Ps_103:3_7 Ps_103:3_8 Ps_103:3_9 Ps_103:3_10 Ps_103:3_11 Ps_103:3_12 Ps_103:3_13 Ps_103:3_14 Ps_103:3_15 Ps_103:3_16 Ps_103:3_17 Ps_103:3_18
Ps:103:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:4 ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον.
Ps:103:4 Who makes his angels spirits, and his ministers a flaming fire. (Psalm 104:4 Brenton)
Ps:103:4 Jako swych posłów używasz wichry, jako sługi - ogień i płomienie. (Psalm 104:4 BT_4)
Ps:103:4 ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον.
Ps:103:4 ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό λειτουργός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό Φλέγων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ
Ps:103:4 Jaki rodzaj; by czynić/rób Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie Publiczny funkcjonariusza urzędnik państwowy, służący, towarzyszący przy ofiarach, akolita, ministrant On/ona/to/to samo Ogień Phlegon
Ps:103:4 o( poiO=n tou\s a)gge/lous au)tou= pneu/mata kai\ tou\s leitourgou\s au)tou= pu=r fle/gon.
Ps:103:4 ho poiOn tus angelus autu pneumata kai tus leiturgus autu pyr flegon.
Ps:103:4 RA_NSM V2_PAPNSM RA_APM N2_APM RD_GSM N3M_NPN C RA_APM N2_APM RD_GSM N3_NSN V1_PAPNSN
Ps:103:4 the what kind; to do/make the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely the public functionary public servant, servant, attendant at sacrifices, acolyte, altar boy he/she/it/same fire Phlegon
Ps:103:4 the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) the (acc) messengers/angels (acc) him/it/same (gen) spirits (nom|acc|voc) and the (acc) functionaries (acc) him/it/same (gen) fire (nom|acc|voc) Phlegon (voc)
Ps:103:4 Ps_103:4_1 Ps_103:4_2 Ps_103:4_3 Ps_103:4_4 Ps_103:4_5 Ps_103:4_6 Ps_103:4_7 Ps_103:4_8 Ps_103:4_9 Ps_103:4_10 Ps_103:4_11 Ps_103:4_12
Ps:103:4 x x x x x x x x x x x x
Ps:103:5 ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:103:5 Who establishes the earth on her sure foundation: it shall not be moved for ever. (Psalm 104:5 Brenton)
Ps:103:5 Umocniłeś ziemię w jej podstawach: na wieki wieków się nie zachwieje. (Psalm 104:5 BT_4)
Ps:103:5 ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:103:5 θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί ὁ ἡ τό ἀ·σφάλεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:103:5 Do ??? Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezpieczeństwo On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:103:5 e)Temeli/Osen tE\n gE=n e)pi\ tE\n a)sfa/leian au)tE=s, ou) kliTE/setai ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos.
Ps:103:5 eTemeliOsen tEn gEn epi tEn asfaleian autEs, u kliTEsetai eis ton aiOna tu aiOnos.
Ps:103:5 VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF P RA_ASF N1A_ASF RD_GSF D VC_FPI3S P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM
Ps:103:5 to ??? the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the security he/she/it/same οὐχ before rough breathing to bend/wane [see incline, decline, recline] into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:103:5 he/she/it-???-ed the (acc) earth/land (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) security (acc) her/it/same (gen) not he/she/it-will-be-BEND/WANE-ed into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:103:5 Ps_103:5_1 Ps_103:5_2 Ps_103:5_3 Ps_103:5_4 Ps_103:5_5 Ps_103:5_6 Ps_103:5_7 Ps_103:5_8 Ps_103:5_9 Ps_103:5_10 Ps_103:5_11 Ps_103:5_12 Ps_103:5_13 Ps_103:5_14
Ps:103:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:6 ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα·
Ps:103:6 The deep, as it were a garment, is his covering: the waters shall stand on the hills. (Psalm 104:6 Brenton)
Ps:103:6 Jak szatą okryłeś ją Wielką Otchłanią, stanęły wody ponad górami. (Psalm 104:6 BT_4)
Ps:103:6 ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα·
Ps:103:6 ἄ·βυσσος, -ου, ἡ ὡς ἱμάτιον, -ου, τό ὁ ἡ τό περι·βόλαιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό
Ps:103:6 Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: Jak/jak Ubierająca część garderoby, płaszcz Pokrycie On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź By powodować stać Woda
Ps:103:6 a)/bussos O(s i(ma/tion to\ peribo/laion au)tou=, e)pi\ tO=n o)re/On stE/sontai u(/data·
Ps:103:6 abyssos hOs himation to peribolaion autu, epi tOn oreOn stEsontai hydata·
Ps:103:6 N2_NSF x N2N_NSN RA_NSN N2N_NSN RD_GSM P RA_GPN N3E_GPN VF_FMI3P N3T_NSN
Ps:103:6 abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: as/like clothing garment, cloak the covering he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount to cause to stand water
Ps:103:6 abyss (nom) as/like clothing (nom|acc|voc) the (nom|acc) covering (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) they-will-be-CAUSE-ed-TO-STand waters (nom|acc|voc)
Ps:103:6 Ps_103:6_1 Ps_103:6_2 Ps_103:6_3 Ps_103:6_4 Ps_103:6_5 Ps_103:6_6 Ps_103:6_7 Ps_103:6_8 Ps_103:6_9 Ps_103:6_10 Ps_103:6_11
Ps:103:6 x x x x x x x x x x x
Ps:103:7 ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν.
Ps:103:7 At thy rebuke they shall flee; at the voice of thy thunder they shall be alarmed. (Psalm 104:7 Brenton)
Ps:103:7 Musiały uciekać wobec Twej groźby, na głos Twego grzmotu popadły w przerażenie. (Psalm 104:7 BT_4)
Ps:103:7 ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν.
Ps:103:7 ἀπό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό φωνή, -ῆς, ἡ βροντή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -)
Ps:103:7 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze Grzmot Ty; twój/twój(sg) By bać się obawiać się
Ps:103:7 a)po\ e)pitimE/seO/s sou feu/Xontai, a)po\ fOnE=s brontE=s sou deilia/sousin.
Ps:103:7 apo epitimEseOs su feuXontai, apo fOnEs brontEs su deiliasusin.
Ps:103:7 P N3I_GSF RP_GS VF_FMI3P P N1_GSF N1_GSF RP_GS VF_FAI3P
Ps:103:7 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć you; your/yours(sg) to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sound/voice cries thunder you; your/yours(sg) to fear To be afraid
Ps:103:7 away from (+gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-FLEE-ed away from (+gen) sound/voice (gen) thunder (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-FEAR, going-to-FEAR (fut ptcp) (dat)
Ps:103:7 Ps_103:7_1 Ps_103:7_2 Ps_103:7_3 Ps_103:7_4 Ps_103:7_5 Ps_103:7_6 Ps_103:7_7 Ps_103:7_8 Ps_103:7_9
Ps:103:7 x x x x x x x x x
Ps:103:8 ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσιν πεδία εἰς τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτοῖς·
Ps:103:8 They go up to the mountains, and down to the plains, to the place which thou hast founded for them. (Psalm 104:8 Brenton)
Ps:103:8 Wzniosły się na góry, opadły na doliny, na miejsce, któreś im naznaczył. (Psalm 104:8 BT_4)
Ps:103:8 ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσιν πεδία εἰς τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτοῖς·
Ps:103:8 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)   εἰς[1] τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:103:8 By podnosić Wchodź I też, nawet, mianowicie By schodzić Do (+przyspieszenie) Miejsce Kto/, który/, który; by być Do ??? On/ona/to/to samo
Ps:103:8 a)nabai/nousin o)/rE kai\ katabai/nousin pedi/a ei)s to/pon, o(\n e)Temeli/Osas au)toi=s·
Ps:103:8 anabainusin orE kai katabainusin pedia eis topon, hon eTemeliOsas autois·
Ps:103:8 V1_PAI3P N3E_APN C V1_PAI3P N2N_APN P N2_ASM RR_ASM VAI_AAI2S RD_DPM
Ps:103:8 to ascend mount and also, even, namely to go down ć into (+acc) place who/whom/which; to be to ??? he/she/it/same
Ps:103:8 they-are-ASCEND-ing, while ASCEND-ing (dat) mounts (nom|acc|voc) and they-are-GO DOWN-ing, while GO DOWN-ing (dat)   into (+acc) place (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-???-ed them/same (dat)
Ps:103:8 Ps_103:8_1 Ps_103:8_2 Ps_103:8_3 Ps_103:8_4 Ps_103:8_5 Ps_103:8_6 Ps_103:8_7 Ps_103:8_8 Ps_103:8_9 Ps_103:8_10
Ps:103:8 x x x x x x x x x x
Ps:103:9 ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσιν καλύψαι τὴν γῆν.
Ps:103:9 Thou hast set a bound which they shall not pass, neither shall they turn again to cover the earth. (Psalm 104:9 Brenton)
Ps:103:9 Zakreśliłeś granicę, której nie przekraczają, nigdy nie wrócą, by zalać ziemię. (Psalm 104:9 BT_4)
Ps:103:9 ὅριον ἔθου, οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσιν καλύψαι τὴν γῆν.
Ps:103:9 ὅριον, -ου, τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:103:9 Granica By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By mijać mijaj, obok, albo przeszły ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By odwracać się dookoła By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Ziemi/ziemia
Ps:103:9 o(/rion e)/Tou, o(\ ou) pareleu/sontai, ou)de\ e)pistre/PSousin kalu/PSai tE\n gE=n.
Ps:103:9 horion eTu, ho u pareleusontai, ude epistrePSusin kalyPSai tEn gEn.
Ps:103:9 N2N_ASN VEI_AMI2S RR_ASN D VF_FMI3P C VF_FAI3P VA_AAN RA_ASF N1_ASF
Ps:103:9 boundary to place lay, put, set, situate, station who/whom/which οὐχ before rough breathing to pass by go by, beside, or past οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to turn around to cover cloak, veiled, muffled the earth/land
Ps:103:9 boundary (nom|acc|voc) you(sg)-were-PLACE-ed who/whom/which (nom|acc) not they-will-be-PASS BY-ed neither/nor they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) to-COVER, be-you(sg)-COVER-ed!, he/she/it-happens-to-COVER (opt) the (acc) earth/land (acc)
Ps:103:9 Ps_103:9_1 Ps_103:9_2 Ps_103:9_3 Ps_103:9_4 Ps_103:9_5 Ps_103:9_6 Ps_103:9_7 Ps_103:9_8 Ps_103:9_9 Ps_103:9_10
Ps:103:9 x x x x x x x x x x
Ps:103:10 ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα·
Ps:103:10 He sends forth his fountains among the valleys: the waters shall run between the mountains. (Psalm 104:10 Brenton)
Ps:103:10 Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą: (Psalm 104:10 BT_4)
Ps:103:10 ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα·
Ps:103:10 ὁ ἡ τό ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) πηγή, -ῆς, ἡ ἐν φάραγξ, -αγγος, ἡ ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό
Ps:103:10 Do ??? Wiosna {Sprężyna} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Wchodź By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Woda
Ps:103:10 o( e)Xaposte/llOn pEga\s e)n fa/ragXin, a)na\ me/son tO=n o)re/On dieleu/sontai u(/data·
Ps:103:10 ho eXapostellOn pEgas en faranXin, ana meson tOn oreOn dieleusontai hydata·
Ps:103:10 RA_NSM V1_PAPNSM N1_APF P N3G_DPF P A1_ASM RA_GPN N3E_GPN VF_FMI3P N3T_ASN
Ps:103:10 the to ??? spring in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? up/each/by (+acc) middle the mount to go through pass through water
Ps:103:10 the (nom) while ???-ing (nom) springs (acc) in/among/by (+dat) ???s (dat) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) mounts (gen) they-will-be-GO THROUGH-ed waters (nom|acc|voc)
Ps:103:10 Ps_103:10_1 Ps_103:10_2 Ps_103:10_3 Ps_103:10_4 Ps_103:10_5 Ps_103:10_6 Ps_103:10_7 Ps_103:10_8 Ps_103:10_9 Ps_103:10_10 Ps_103:10_11
Ps:103:10 x x x x x x x x x x x
Ps:103:11 ποτιοῦσιν πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν·
Ps:103:11 They shall give drink to all the wild beasts of the field: the wild asses shall take of them to quench their thirst. (Psalm 104:11 Brenton)
Ps:103:11 poją one wszelkie zwierzęta polne, tam dzikie osły gaszą swe pragnienie; (Psalm 104:11 BT_4)
Ps:103:11 ποτιοῦσιν πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν·
Ps:103:11 ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-)   εἰς[1] διψάω (διψ(α)-, διψη·σ-, διψη·σ-, δεδιψη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:103:11 By dawać pić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę Pole By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj Do (+przyspieszenie) By pragnąć On/ona/to/to samo
Ps:103:11 potiou=sin pa/nta ta\ TEri/a tou= a)grou=, prosde/Xontai o)/nagroi ei)s di/PSan au)tO=n·
Ps:103:11 potiusin panta ta TEria tu agru, prosdeXontai onagroi eis diPSan autOn·
Ps:103:11 VF_FAI3P A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM VF_FMI3P N2_NPM P N1S_ASF RD_GPM
Ps:103:11 to give to drink every all, each, every, the whole of the beast the field to accept receive favourably, accept ć into (+acc) to thirst he/she/it/same
Ps:103:11 they-will-GIVE-TO-DRINK, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) field (gen) they-will-be-ACCEPT-ed   into (+acc) to-be-THIRST-ing them/same (gen)
Ps:103:11 Ps_103:11_1 Ps_103:11_2 Ps_103:11_3 Ps_103:11_4 Ps_103:11_5 Ps_103:11_6 Ps_103:11_7 Ps_103:11_8 Ps_103:11_9 Ps_103:11_10 Ps_103:11_11
Ps:103:11 x x x x x x x x x x x
Ps:103:12 ἐπ’ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει, ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσιν φωνήν.
Ps:103:12 By them shall the birds of the sky lodge: they shall utter a voice out of the midst of the rocks. (Psalm 104:12 Brenton)
Ps:103:12 nad nimi mieszka ptactwo powietrzne, spomiędzy gałęzi głos swój wydaje. (Psalm 104:12 BT_4)
Ps:103:12 ἐπ’ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει, ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσιν φωνήν.
Ps:103:12 ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ; κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ
Ps:103:12 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ptak Nieba/niebo Osiedlanie się {Decydowanie się}; by osiedlać się {by decydować się} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Skała By dawać Dźwięku/głos płacze
Ps:103:12 e)p’ au)ta\ ta\ peteina\ tou= ou)ranou= kataskEnO/sei, e)k me/sou tO=n petrO=n dO/sousin fOnE/n.
Ps:103:12 ep’ auta ta peteina tu uranu kataskEnOsei, ek mesu tOn petrOn dOsusin fOnEn.
Ps:103:12 P RD_APN RA_APN N2N_APN RA_GSM N2_GSM VF_FAI3S P A1_GSM RA_GPM N2_GPM VF_FAI3P N1_ASF
Ps:103:12 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the bird the sky/heaven settling; to settle out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done the rock to give sound/voice cries
Ps:103:12 upon/over (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc) the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) settling (dat); he/she/it-will-SETTLE, you(sg)-will-be-SETTLE-ed (classical) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) rocks (gen) they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) sound/voice (acc)
Ps:103:12 Ps_103:12_1 Ps_103:12_2 Ps_103:12_3 Ps_103:12_4 Ps_103:12_5 Ps_103:12_6 Ps_103:12_7 Ps_103:12_8 Ps_103:12_9 Ps_103:12_10 Ps_103:12_11 Ps_103:12_12 Ps_103:12_13
Ps:103:12 x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:13 ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ, ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ.
Ps:103:13 He waters the mountains from his chambers: the earth shall be satisfied with the fruit of thy works. (Psalm 104:13 Brenton)
Ps:103:13 Z Twoich komnat nawadniasz góry, aby owocem Twych dzieł nasycić ziemię. (Psalm 104:13 BT_4)
Ps:103:13 ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ, ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται γῆ.
Ps:103:13 ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐκ ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:103:13 By dawać pić Wchodź Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wyższy pokój; na górę On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owoc; Nadgarstek Praca Ty; twój/twój(sg) By nasycać Ziemi/ziemia
Ps:103:13 poti/DZOn o)/rE e)k tO=n u(perO/|On au)tou=, a)po\ karpou= tO=n e)/rgOn sou CHortasTE/setai E( gE=.
Ps:103:13 potiDZOn orE ek tOn hyperOOn autu, apo karpu tOn ergOn su CHortasTEsetai hE gE.
Ps:103:13 V1_PAPNSM N3E_APN P RA_GPN N2N_GPN RD_GSM P N2_GSM RA_GPN N2N_GPN RP_GS VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF
Ps:103:13 to give to drink mount out of (+gen) ἐξ before vowels the upper room; upstairs he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing fruit; Carpus the work you; your/yours(sg) to sate the earth/land
Ps:103:13 while GIVE-ing-TO-DRINK (nom) mounts (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) upper rooms (gen); upstairs ([Adj] gen) him/it/same (gen) away from (+gen) fruit (gen); Carpus (gen) the (gen) works (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-SATE-ed the (nom) earth/land (nom|voc)
Ps:103:13 Ps_103:13_1 Ps_103:13_2 Ps_103:13_3 Ps_103:13_4 Ps_103:13_5 Ps_103:13_6 Ps_103:13_7 Ps_103:13_8 Ps_103:13_9 Ps_103:13_10 Ps_103:13_11 Ps_103:13_12 Ps_103:13_13 Ps_103:13_14
Ps:103:13 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:14 ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσιν καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς·
Ps:103:14 He makes grass to grow for the cattle, and green herb for the service of men, to bring bread out of the earth; (Psalm 104:14 Brenton)
Ps:103:14 Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły, aby z roli dobywał chleb (Psalm 104:14 BT_4)
Ps:103:14 ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσιν καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς·
Ps:103:14 ἐξ·ανα·τέλλω (εξανα+τελλ-, εξανα+τελ(ε)·[σ]-, εξανα+τειλ·[σ]-, -, -, -) χόρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό καί Χλόη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δουλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:103:14 By wyskakiwać wychodź Trawa Zwierzęcy (zwierzę) I też, nawet, mianowicie Chloe Niewolnictwo Ludzki By prowadzić poza Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia
Ps:103:14 e)Xanate/llOn CHo/rton toi=s ktE/nesin kai\ CHlo/En tE=| doulei/a| tO=n a)nTrO/pOn tou= e)Xagagei=n a)/rton e)k tE=s gE=s·
Ps:103:14 eXanatellOn CHorton tois ktEnesin kai CHloEn tE duleia tOn anTrOpOn tu eXagagein arton ek tEs gEs·
Ps:103:14 V1_PAPNSM N2_ASM RA_DPN N3E_DPN C N1_ASF RA_DSF N1A_DSF RA_GPM N2_GPM RA_GSN VB_AAN N2_ASM P RA_GSF N1_GSF
Ps:103:14 to spring up come out grass the Animal (beast) and also, even, namely Chloe the slavery the human the to lead out bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land
Ps:103:14 while SPRING UP-ing (nom) grass (acc) the (dat) Animals (dat) and Chloe (acc) the (dat) slavery (dat) the (gen) humans (gen) the (gen) to-LEAD-OUT bread (acc) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen)
Ps:103:14 Ps_103:14_1 Ps_103:14_2 Ps_103:14_3 Ps_103:14_4 Ps_103:14_5 Ps_103:14_6 Ps_103:14_7 Ps_103:14_8 Ps_103:14_9 Ps_103:14_10 Ps_103:14_11 Ps_103:14_12 Ps_103:14_13 Ps_103:14_14 Ps_103:14_15 Ps_103:14_16
Ps:103:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:15 καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ, καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.
Ps:103:15 and wine makes glad the heart of man, to make his face cheerful with oil: and bread strengthens man's heart. (Psalm 104:15 Brenton)
Ps:103:15 i wino, co rozwesela serce ludzkie, by rozpogadzać twarze oliwą, by serce ludzkie chleb krzepił. (Psalm 104:15 BT_4)
Ps:103:15 καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ, καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.
Ps:103:15 καί οἶνος, -ου, ὁ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καρδία, -ας, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐν ἔλαιον, -ου, τό καί ἄρτος, -ου, ὁ καρδία, -ας, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-)
Ps:103:15 I też, nawet, mianowicie Wino By celebrować/bądź wesoły Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ludzki Twarz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ludzki Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał
Ps:103:15 kai\ oi)=nos eu)frai/nei kardi/an a)nTrO/pou tou= i(laru=nai pro/sOpon e)n e)lai/O|, kai\ a)/rtos kardi/an a)nTrO/pou stEri/DZei.
Ps:103:15 kai oinos eufrainei kardian anTrOpu tu hilarynai prosOpon en elaiO, kai artos kardian anTrOpu stEriDZei.
Ps:103:15 C N2_NSM V1_PAI3S N1A_ASF N2_GSM RA_GSN VA_AAN N2N_ASN P N2N_DSN C N2_NSM N1A_ASF N2_GSM V1_PAI3S
Ps:103:15 and also, even, namely wine to celebrate/be merry heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) human the ć face in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil and also, even, namely bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) human to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated
Ps:103:15 and wine (nom) he/she/it-is-CELEBRATE/BE-ing-MERRY, you(sg)-are-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (classical) heart (acc) human (gen) the (gen)   face (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) olive oil (dat) and bread (nom) heart (acc) human (gen) he/she/it-is-SUPPORTED-ing, you(sg)-are-being-SUPPORTED-ed (classical)
Ps:103:15 Ps_103:15_1 Ps_103:15_2 Ps_103:15_3 Ps_103:15_4 Ps_103:15_5 Ps_103:15_6 Ps_103:15_7 Ps_103:15_8 Ps_103:15_9 Ps_103:15_10 Ps_103:15_11 Ps_103:15_12 Ps_103:15_13 Ps_103:15_14 Ps_103:15_15
Ps:103:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:16 χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσεν·
Ps:103:16 The trees of the plain shall be full of sap; even the cedars of Libanus which he has planted. (Psalm 104:16 Brenton)
Ps:103:16 Drzewa Pana mają wody do syta, cedry Libanu, które zasadził. (Psalm 104:16 BT_4)
Ps:103:16 χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσεν·
Ps:103:16 χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-) ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ὅς ἥ ὅ φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-)
Ps:103:16 By nasycać Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Kto/, który/, który Do ???
Ps:103:16 CHortasTE/setai ta\ Xu/la tou= pedi/ou, ai( ke/droi tou= *liba/nou, a(/s e)fu/teusen·
Ps:103:16 CHortasTEsetai ta Xyla tu pediu, hai kedroi tu libanu, has efyteusen·
Ps:103:16 VC_FPI3S RA_NPN N2N_NPN RA_GSN N2N_GSN RA_NPF N2_NPF RA_GSM N2_GSM RR_APF VAI_AAI3S
Ps:103:16 to sate the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the ć the ć the frankincense; incense white gum, also Lebanon who/whom/which to ???
Ps:103:16 he/she/it-will-be-SATE-ed the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (gen)   the (nom)   the (gen) frankincense (gen); incense (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-???-ed
Ps:103:16 Ps_103:16_1 Ps_103:16_2 Ps_103:16_3 Ps_103:16_4 Ps_103:16_5 Ps_103:16_6 Ps_103:16_7 Ps_103:16_8 Ps_103:16_9 Ps_103:16_10 Ps_103:16_11
Ps:103:16 x x x x x x x x x x x
Ps:103:17 ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσιν, τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ οἰκία ἡγεῖται αὐτῶν.
Ps:103:17 There the sparrows will build their nests; and the house of the heron takes the lead among them. (Psalm 104:17 Brenton)
Ps:103:17 Tam ptactwo zakłada gniazda, na cyprysach są domy bocianów. (Psalm 104:17 BT_4)
Ps:103:17 ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσιν, τοῦ ἐρωδιοῦ οἰκία ἡγεῖται αὐτῶν.
Ps:103:17 ἐκεῖ στρουθίον, -ου, τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:103:17 Tam Wróbel Dom By uważać On/ona/to/to samo
Ps:103:17 e)kei= strouTi/a e)nnosseu/sousin, tou= e)rOdiou= E( oi)ki/a E(gei=tai au)tO=n.
Ps:103:17 ekei struTia ennosseususin, tu erOdiu hE oikia hEgeitai autOn.
Ps:103:17 D N2N_NSN VF_FAI3P RA_GSM N2_GSM RA_NSF N1A_NSF V2_PMI3S RD_GPM
Ps:103:17 there sparrow ć the ć the house to deem he/she/it/same
Ps:103:17 there sparrows (nom|acc|voc)   the (gen)   the (nom) house (nom|voc) he/she/it-is-being-DEEM-ed them/same (gen)
Ps:103:17 Ps_103:17_1 Ps_103:17_2 Ps_103:17_3 Ps_103:17_4 Ps_103:17_5 Ps_103:17_6 Ps_103:17_7 Ps_103:17_8 Ps_103:17_9
Ps:103:17 x x x x x x x x x
Ps:103:18 ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς χοιρογρυλλίοις.
Ps:103:18 The high mountains are a refuge for the stags, and the rock for the rabbits. (Psalm 104:18 Brenton)
Ps:103:18 Wysokie góry dla kozic, a skały są kryjówką dla borsuków. (Psalm 104:18 BT_4)
Ps:103:18 ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα καταφυγὴ τοῖς χοιρογρυλλίοις.
Ps:103:18 ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ὁ ἡ τό   πέτρα, -ας, ἡ κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό  
Ps:103:18 Wchodź Podniesiony Skała Schronienie
Ps:103:18 o)/rE ta\ u(PSEla\ tai=s e)la/fois, pe/tra katafugE\ toi=s CHoirogrulli/ois.
Ps:103:18 orE ta hyPSEla tais elafois, petra katafygE tois CHoirogrylliois.
Ps:103:18 N3E_NPN RA_NPN A1_NPN RA_DPF A1B_DPF N1A_NSF N1_NSF RA_DPM N2_DPM
Ps:103:18 mount the elevated the ć rock refuge the ć
Ps:103:18 mounts (nom|acc|voc) the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) the (dat)   rock (nom|voc) refuge (nom|voc) the (dat)  
Ps:103:18 Ps_103:18_1 Ps_103:18_2 Ps_103:18_3 Ps_103:18_4 Ps_103:18_5 Ps_103:18_6 Ps_103:18_7 Ps_103:18_8 Ps_103:18_9
Ps:103:18 x x x x x x x x x
Ps:103:19 ἐποίησεν σελήνην εἰς καιρούς, ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ.
Ps:103:19 He appointed the moon for seasons: the sun knows his going down. (Psalm 104:19 Brenton)
Ps:103:19 Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał; słońce poznało swój zachód. (Psalm 104:19 BT_4)
Ps:103:19 ἐποίησεν σελήνην εἰς καιρούς, ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ.
Ps:103:19 ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σελήνη, -ης, ἡ εἰς[1] καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:103:19 By czynić/rób Księżyc Do (+przyspieszenie) Okres czasu Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. On/ona/to/to samo
Ps:103:19 e)poi/Esen selE/nEn ei)s kairou/s, o( E(/lios e)/gnO tE\n du/sin au)tou=.
Ps:103:19 epoiEsen selEnEn eis kairus, ho hElios egnO tEn dysin autu.
Ps:103:19 VAI_AAI3S N1_ASF P N2_APM RA_NSM N2_NSM VZI_AAI3S RA_ASF N3I_ASF RD_GSM
Ps:103:19 to do/make moon into (+acc) period of time the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to know i.e. recognize. the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. he/she/it/same
Ps:103:19 he/she/it-DO/MAKE-ed moon (acc) into (+acc) periods of time (acc) the (nom) sun (nom) he/she/it-KNOW-ed the (acc) west (acc); two (dat); upon SET-ing (dat) him/it/same (gen)
Ps:103:19 Ps_103:19_1 Ps_103:19_2 Ps_103:19_3 Ps_103:19_4 Ps_103:19_5 Ps_103:19_6 Ps_103:19_7 Ps_103:19_8 Ps_103:19_9 Ps_103:19_10
Ps:103:19 x x x x x x x x x x
Ps:103:20 ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ, ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ,
Ps:103:20 Thou didst make darkness, and it was night; in it all the wild beasts of the forest will be abroad: (Psalm 104:20 Brenton)
Ps:103:20 Mrok sprowadzasz i noc nastaje, w niej krąży wszelki zwierz leśny. (Psalm 104:20 BT_4)
Ps:103:20 ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ, ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ,
Ps:103:20 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σκότο·ς, -ους, τό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) νύξ, -υκτός, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό  
Ps:103:20 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Noc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę
Ps:103:20 e)/Tou sko/tos, kai\ e)ge/neto nu/X, e)n au)tE=| dieleu/sontai pa/nta ta\ TEri/a tou= drumou=,
Ps:103:20 eTu skotos, kai egeneto nyX, en autE dieleusontai panta ta TEria tu drymu,
Ps:103:20 VEI_AMI2S N3E_NSN C VBI_AMI3S N3_NSF P RD_DSF VF_FMI3P A3_ASM RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM
Ps:103:20 to place lay, put, set, situate, station darkness gloom, darkness and also, even, namely to become become, happen night in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to go through pass through every all, each, every, the whole of the beast the ć
Ps:103:20 you(sg)-were-PLACE-ed darkness (nom|acc|voc) and he/she/it-was-BECOME-ed night (nom|voc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) they-will-be-GO THROUGH-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen)  
Ps:103:20 Ps_103:20_1 Ps_103:20_2 Ps_103:20_3 Ps_103:20_4 Ps_103:20_5 Ps_103:20_6 Ps_103:20_7 Ps_103:20_8 Ps_103:20_9 Ps_103:20_10 Ps_103:20_11 Ps_103:20_12 Ps_103:20_13
Ps:103:20 x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:21 σκύμνοι ὠρυόμενοι ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τοῦ θεοῦ βρῶσιν αὐτοῖς.
Ps:103:21 even young lions roaring for prey, and to seek meat for themselves from God. (Psalm 104:21 Brenton)
Ps:103:21 Lwiątka ryczą za łupem, domagają się żeru od Boga. (Psalm 104:21 BT_4)
Ps:103:21 σκύμνοι ὠρυόμενοι ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τοῦ θεοῦ βρῶσιν αὐτοῖς.
Ps:103:21   ὠρύομαι (ωρυ-, ωρυ·σ-, -, -, -, -) ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ βρῶσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:103:21 Do wrzaskliwym głosem powiedzenia wycia By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj I też, nawet, mianowicie By szukać fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  Żywność (posiłek, żywność, mięso) On/ona/to/to samo
Ps:103:21 sku/mnoi O)ruo/menoi a(rpa/sai kai\ DZEtE=sai para\ tou= Teou= brO=sin au)toi=s.
Ps:103:21 skymnoi Oryomenoi harpasai kai DZEtEsai para tu Teu brOsin autois.
Ps:103:21 N2_NPM V1_PMPNPM VA_AAN C VA_AAN P RA_GSM N2_GSM N3I_ASF RD_DPM
Ps:103:21 ć to screaming yelling to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin and also, even, namely to seek frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] food (meal, food, meat) he/she/it/same
Ps:103:21   while being-SCREAMING-ed- (nom|voc) you(sg)-will-be-SNATCH-ed, to-SNATCH, be-you(sg)-SNATCH-ed!, he/she/it-happens-to-SNATCH (opt) and to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) food (acc) them/same (dat)
Ps:103:21 Ps_103:21_1 Ps_103:21_2 Ps_103:21_3 Ps_103:21_4 Ps_103:21_5 Ps_103:21_6 Ps_103:21_7 Ps_103:21_8 Ps_103:21_9 Ps_103:21_10
Ps:103:21 x x x x x x x x x x
Ps:103:22 ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν καὶ ἐν ταῖς μάνδραις αὐτῶν κοιτασθήσονται·
Ps:103:22 The sun arises, and they shall be gathered together, and shall lie down in their dens. (Psalm 104:22 Brenton)
Ps:103:22 Gdy słońce wzejdzie, wracają i kładą się w swych legowiskach. (Psalm 104:22 BT_4)
Ps:103:22 ἀνέτειλεν ἥλιος, καὶ συνήχθησαν καὶ ἐν ταῖς μάνδραις αὐτῶν κοιτασθήσονται·
Ps:103:22 ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό  
Ps:103:22 By podnosić się wiosnę {sprężynę} Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:103:22 a)ne/teilen o( E(/lios, kai\ sunE/CHTEsan kai\ e)n tai=s ma/ndrais au)tO=n koitasTE/sontai·
Ps:103:22 aneteilen ho hElios, kai synECHTEsan kai en tais mandrais autOn koitasTEsontai·
Ps:103:22 VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C VQI_API3P C P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM VS_FPI3P
Ps:103:22 to rise spring up the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely to gather together and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same ć
Ps:103:22 he/she/it-TO RISE-ed the (nom) sun (nom) and they-were-GATHER TOGETHER-ed and in/among/by (+dat) the (dat)   them/same (gen)  
Ps:103:22 Ps_103:22_1 Ps_103:22_2 Ps_103:22_3 Ps_103:22_4 Ps_103:22_5 Ps_103:22_6 Ps_103:22_7 Ps_103:22_8 Ps_103:22_9 Ps_103:22_10 Ps_103:22_11
Ps:103:22 x x x x x x x x x x x
Ps:103:23 ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας.
Ps:103:23 Man shall go forth to his work, and to his labour till evening. (Psalm 104:23 Brenton)
Ps:103:23 Człowiek wychodzi do swojej pracy, do trudu swojego aż do wieczora. (Psalm 104:23 BT_4)
Ps:103:23 ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας.
Ps:103:23 ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό ἐργασία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἑσπέρα, -ας, ἡ
Ps:103:23 By wychodzić Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Biznesowe/gonitwy On/ona/to/to samo Aż; świtaj Wieczór
Ps:103:23 e)Xeleu/setai a)/nTrOpos e)pi\ to\ e)/rgon au)tou= kai\ e)pi\ tE\n e)rgasi/an au)tou= e(/Os e(spe/ras.
Ps:103:23 eXeleusetai anTrOpos epi to ergon autu kai epi tEn ergasian autu heOs hesperas.
Ps:103:23 VF_FMI3S N2_NSM P RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C P RA_ASF N1A_ASF RD_GSM P N1A_GSF
Ps:103:23 to come out human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the work he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the business/pursuits he/she/it/same until; dawn evening
Ps:103:23 he/she/it-will-be-COME-ed-OUT human (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) business/pursuits (acc) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) evening (gen), evenings (acc)
Ps:103:23 Ps_103:23_1 Ps_103:23_2 Ps_103:23_3 Ps_103:23_4 Ps_103:23_5 Ps_103:23_6 Ps_103:23_7 Ps_103:23_8 Ps_103:23_9 Ps_103:23_10 Ps_103:23_11 Ps_103:23_12 Ps_103:23_13
Ps:103:23 x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:24 ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτήσεώς σου.
Ps:103:24 How great are thy works, O Lord! in wisdom hast thou wrought them all: the earth is filled with thy creation. (Psalm 104:24 Brenton)
Ps:103:24 Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś: ziemia jest pełna Twych stworzeń. (Psalm 104:24 BT_4)
Ps:103:24 ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη γῆ τῆς κτήσεώς σου.
Ps:103:24 ὡς μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν σοφία, -ας, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:103:24 Jak/jak By powiększać/chwałę Praca Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By czynić/rób By napełniać pełność, spełniać Ziemi/ziemia Ty; twój/twój(sg)
Ps:103:24 O(s e)megalu/nTE ta\ e)/rga sou, ku/rie· pa/nta e)n sofi/a| e)poi/Esas, e)plErO/TE E( gE= tE=s ktE/seO/s sou.
Ps:103:24 hOs emegalynTE ta erga su, kyrie· panta en sofia epoiEsas, eplErOTE hE gE tEs ktEseOs su.
Ps:103:24 x VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN RP_GS N2_VSM A3_APN P N1A_DSF VAI_AAI2S VCI_API3S RA_NSF N1_NSF RA_GSF N3I_GSF RP_GS
Ps:103:24 as/like
Ps:103:24 as/like
Ps:103:24 Ps_103:24_1
Ps:103:24 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:25 αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος, ἐκεῖ ἑρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων·
Ps:103:25 So is this great and wide sea: there are things creeping innumerable, small animals and great. (Psalm 104:25 Brenton)
Ps:103:25 Oto morze wielkie, długie i szerokie, a w nim jest bez liku żyjątek i zwierząt wielkich i małych. (Psalm 104:25 BT_4)
Ps:103:25 αὕτη θάλασσα μεγάλη καὶ εὐρύχωρος, ἐκεῖ ἑρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων·
Ps:103:25 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί εὐρύ·χωρος -ον ἐκεῖ ἑρπετόν, -οῦ, τό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ ζῷον, -ου, τό μικρός -ά -όν μετά μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Ps:103:25 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Morze Wielki I też, nawet, mianowicie Obszerny obszerny Tam Gad Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Życie bycia Mały [zobacz micro] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wielki
Ps:103:25 au(/tE E( Ta/lassa E( mega/lE kai\ eu)ru/CHOros, e)kei= e(rpeta/, O(=n ou)k e)/stin a)riTmo/s, DZO=|a mikra\ meta\ mega/lOn·
Ps:103:25 hautE hE Talassa hE megalE kai euryCHOros, ekei herpeta, hOn uk estin ariTmos, DZOa mikra meta megalOn·
Ps:103:25 RD_NSF RA_NSF N1S_NSF RA_NSF A1_NSF C A1B_NSM D N2N_NPN RR_GPM D V9_PAI3S N2_NSM N2N_NPN A1A_NPN P A1_GPM
Ps:103:25 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the sea the great and also, even, namely spacious capacious there reptile who/whom/which οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic] living being small [see micro] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing great
Ps:103:25 this (nom) the (nom) sea (nom|voc) the (nom) great ([Adj] nom|voc) and spacious ([Adj] nom) there reptiles (nom|acc|voc) who/whom/which (gen) not he/she/it-is number (nom) living beings (nom|acc|voc) small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) after (+acc), with (+gen) great ([Adj] gen)
Ps:103:25 Ps_103:25_1 Ps_103:25_2 Ps_103:25_3 Ps_103:25_4 Ps_103:25_5 Ps_103:25_6 Ps_103:25_7 Ps_103:25_8 Ps_103:25_9 Ps_103:25_10 Ps_103:25_11 Ps_103:25_12 Ps_103:25_13 Ps_103:25_14 Ps_103:25_15 Ps_103:25_16 Ps_103:25_17
Ps:103:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:26 ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῷ.
Ps:103:26 There go the ships; and this dragon whom thou hast made to play in it. (Psalm 104:26 Brenton)
Ps:103:26 Tamtędy wędrują okręty, i Lewiatan, którego stworzyłeś na to, aby w nim igrał. (Psalm 104:26 BT_4)
Ps:103:26 ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗτος, ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῷ.
Ps:103:26 ἐκεῖ πλοῖον, -ου, τό δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) δράξ, -ακός, ἡ [LXX]; δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:103:26 Tam Statek By przechodzić Ręka; smoka/wąż To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który; by być By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij On/ona/to/to samo
Ps:103:26 e)kei= ploi=a diaporeu/ontai, dra/kOn ou(=tos, o(\n e)/plasas e)mpai/DZein au)tO=|.
Ps:103:26 ekei ploia diaporeuontai, drakOn hutos, hon eplasas empaiDZein autO.
Ps:103:26 D N2N_APN V1_PMI3P N3_NSM RD_NSM RR_ASM VAI_AAI2S V1_PAN RD_DSM
Ps:103:26 there ship to pass through hand; dragon/serpent this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which; to be to mold [see plastic] to mock in sport deride, jeer he/she/it/same
Ps:103:26 there ships (nom|acc|voc) they-are-being-PASS-ed-THROUGH hands (gen); a symbol οf the papacy (nom) this (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-MOLD-ed to-be-MOCK IN SPORT-ing- him/it/same (dat)
Ps:103:26 Ps_103:26_1 Ps_103:26_2 Ps_103:26_3 Ps_103:26_4 Ps_103:26_5 Ps_103:26_6 Ps_103:26_7 Ps_103:26_8 Ps_103:26_9
Ps:103:26 x x x x x x x x x
Ps:103:27 πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσιν δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτοῖς εὔκαιρον.
Ps:103:27 All wait upon thee, to give them their food in due season. (Psalm 104:27 Brenton)
Ps:103:27 Wszystko to czeka na Ciebie, byś dał im pokarm w swym czasie. (Psalm 104:27 BT_4)
Ps:103:27 πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσιν δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτοῖς εὔκαιρον.
Ps:103:27 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·δοκάω (προσ+δοκ(α)-, -, προσ+δοκη·σ-, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό τροφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εὔ·καιρος -ον
Ps:103:27 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By oczekiwać oczekuj, szukaj, czekaj dla By dawać Żywność On/ona/to/to samo Właściwy/bardzo aktualny
Ps:103:27 pa/nta pro\s se\ prosdokO=sin dou=nai tE\n trofE\n au)toi=s eu)/kairon.
Ps:103:27 panta pros se prosdokOsin dunai tEn trofEn autois eukairon.
Ps:103:27 A3_NPN P RP_AS V2_PAS3P VO_AAN RA_ASF N1_ASF RD_DPM A1B_ASM
Ps:103:27 every all, each, every, the whole of toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to expect expect, look for, wait for to give the food he/she/it/same opportune/very timely
Ps:103:27 all (nom|acc|voc), every (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-are-EXPECT-ing, they-should-be-EXPECT-ing, while EXPECT-ing (dat) to-GIVE the (acc) food (acc) them/same (dat) opportune/very timely ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:103:27 Ps_103:27_1 Ps_103:27_2 Ps_103:27_3 Ps_103:27_4 Ps_103:27_5 Ps_103:27_6 Ps_103:27_7 Ps_103:27_8 Ps_103:27_9
Ps:103:27 x x x x x x x x x
Ps:103:28 δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν, ἀνοίξαντος δέ σου τὴν χεῖρα τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος.
Ps:103:28 When thou hast given it them, they will gather it; and when thou hast opened thine hand, they shall all be filled with good. (Psalm 104:28 Brenton)
Ps:103:28 Gdy im udzielasz, zbierają; gdy rękę swą otwierasz, sycą się dobrami. (Psalm 104:28 BT_4)
Ps:103:28 δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν, ἀνοίξαντος δέ σου τὴν χεῖρα τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος.
Ps:103:28 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό συλ·λέγω (συν+λεγ-, συν+λεξ-, συν+λεξ-, -, συν+λελεγ-, συν+λεγ·[θ]-) ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό   πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Ps:103:28 By dawać Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo By zbierać się zbieraj się, kompiluj, łącz w grupy się, przebieraj, podnoś, grzeb, zaokrąglać z nadmiarem By otwierać zaś Ty; twój/twój(sg) Ręka Do ??? Wspaniałomyślność
Ps:103:28 do/ntos sou au)toi=s sulle/Xousin, a)noi/Xantos de/ sou tE\n CHei=ra ta\ su/mpanta plEsTE/sontai CHrEsto/tEtos.
Ps:103:28 dontos su autois sylleXusin, anoiXantos de su tEn CHeira ta sympanta plEsTEsontai CHrEstotEtos.
Ps:103:28 VO_AAPGSM RP_GS RD_DPM VF_FAI3P VA_AAPGSM x RP_GS RA_ASF N3_ASF RA_NPN A3_NPN VS_FPI3P N3T_GSF
Ps:103:28 to give you; your/yours(sg) he/she/it/same to gather collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up to open up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg) the hand the ć to ??? magnanimousness
Ps:103:28 upon GIVE-ing (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) them/same (dat) they-will-GATHER, going-to-GATHER (fut ptcp) (dat) upon OPEN-ing-UP (gen) Yet you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) hand (acc) the (nom|acc)   they-will-be-???-ed magnanimousness (gen)
Ps:103:28 Ps_103:28_1 Ps_103:28_2 Ps_103:28_3 Ps_103:28_4 Ps_103:28_5 Ps_103:28_6 Ps_103:28_7 Ps_103:28_8 Ps_103:28_9 Ps_103:28_10 Ps_103:28_11 Ps_103:28_12 Ps_103:28_13
Ps:103:28 x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:29 ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται· ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσιν καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν.
Ps:103:29 But when thou hast turned away thy face, they shall be troubled: thou wilt take away their breath, and they shall fail, and return to their dust. (Psalm 104:29 Brenton)
Ps:103:29 Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój; gdy im oddech odbierasz, marnieją i powracają do swojego prochu. (Psalm 104:29 BT_4)
Ps:103:29 ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται· ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ ἐκλείψουσιν καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν.
Ps:103:29 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ἀντ·αν·αιρέω [LXX] (ανταν+αιρ(ε)-, ανταν+ελ(ε)·[σ]-, ανταν+ελ·[σ]- or 2nd ανταν+ελ-, -, -, ανταν+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό χοῦς, χοός, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)
Ps:103:29 By odwracać się od zaś Ty; twój/twój(sg) Twarz By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Do ??? Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Proch On/ona/to/to samo By odwracać się dookoła
Ps:103:29 a)postre/PSantos de/ sou to\ pro/sOpon taraCHTE/sontai· a)ntanelei=s to\ pneu=ma au)tO=n, kai\ e)klei/PSousin kai\ ei)s to\n CHou=n au)tO=n e)pistre/PSousin.
Ps:103:29 apostrePSantos de su to prosOpon taraCHTEsontai· antaneleis to pneuma autOn, kai ekleiPSusin kai eis ton CHun autOn epistrePSusin.
Ps:103:29 VA_AAPGSM x RP_GS RA_NSN N2N_NSN VQ_FPI3P VF2_FAI2S RA_ASN N3M_ASN RD_GPM C VF_FAI3P C P RA_ASM N3_ASM RD_GPM VF_FAI3P
Ps:103:29 to turn away from δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg) the face to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir to ??? the spirit breath, spiritual utterance, wind he/she/it/same and also, even, namely to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely into (+acc) the dust he/she/it/same to turn around
Ps:103:29 upon TURN-ing-AWAY-FROM (gen) Yet you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) they-will-be-UNSETTLE-ed you(sg)-will-??? the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-will-FAIL, going-to-FAIL (fut ptcp) (dat) and into (+acc) the (acc) dust (acc) them/same (gen) they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat)
Ps:103:29 Ps_103:29_1 Ps_103:29_2 Ps_103:29_3 Ps_103:29_4 Ps_103:29_5 Ps_103:29_6 Ps_103:29_7 Ps_103:29_8 Ps_103:29_9 Ps_103:29_10 Ps_103:29_11 Ps_103:29_12 Ps_103:29_13 Ps_103:29_14 Ps_103:29_15 Ps_103:29_16 Ps_103:29_17 Ps_103:29_18
Ps:103:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:30 ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου, καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
Ps:103:30 Thou shalt send forth thy Spirit, and they shall be created; and thou shalt renew the face of the earth. (Psalm 104:30 Brenton)
Ps:103:30 Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi. (Psalm 104:30 BT_4)
Ps:103:30 ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου, καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
Ps:103:30 ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) καί ἀνα·καινίζω (ανα+καινιζ-, ανα+καινι(ε)·[σ]-, ανα+καινι·σ-, -, -, ανα+καινισ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:103:30 Do ??? Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. I też, nawet, mianowicie Do ??? Twarz Ziemi/ziemia
Ps:103:30 e)Xapostelei=s to\ pneu=ma/ sou, kai\ ktisTE/sontai, kai\ a)nakainiei=s to\ pro/sOpon tE=s gE=s.
Ps:103:30 eXaposteleis to pneuma su, kai ktisTEsontai, kai anakainieis to prosOpon tEs gEs.
Ps:103:30 VF2_FAI2S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VS_FPI3P C VF2_FAI2S RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N1_GSF
Ps:103:30 to ??? the spirit breath, spiritual utterance, wind you; your/yours(sg) and also, even, namely to create I create, form, shape, make, always of God. and also, even, namely to ??? the face the earth/land
Ps:103:30 you(sg)-will-??? the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-will-be-CREATE-ed and you(sg)-will-??? the (nom|acc) face (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen)
Ps:103:30 Ps_103:30_1 Ps_103:30_2 Ps_103:30_3 Ps_103:30_4 Ps_103:30_5 Ps_103:30_6 Ps_103:30_7 Ps_103:30_8 Ps_103:30_9 Ps_103:30_10 Ps_103:30_11 Ps_103:30_12
Ps:103:30 x x x x x x x x x x x x
Ps:103:31 ἤτω ἡ δόξα κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα, εὐφρανθήσεται κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ·
Ps:103:31 Let the glory of the Lord be for ever: the Lord shall rejoice in his works; (Psalm 104:31 Brenton)
Ps:103:31 Niech chwała Pana trwa na wieki: niech Pan się raduje z dzieł swoich. (Psalm 104:31 BT_4)
Ps:103:31 ἤτω δόξα κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα, εὐφρανθήσεται κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ·
Ps:103:31 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:103:31 By być Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By celebrować/bądź wesoły Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca On/ona/to/to samo
Ps:103:31 E)/tO E( do/Xa kuri/ou ei)s to\n ai)O=na, eu)franTE/setai ku/rios e)pi\ toi=s e)/rgois au)tou=·
Ps:103:31 EtO hE doXa kyriu eis ton aiOna, eufranTEsetai kyrios epi tois ergois autu·
Ps:103:31 VA_AAD3S RA_NSF N1S_NSF N2_GSM P RA_ASM N3W_ASM VC_FPI3S N2_NSM P RA_DPN N2N_DPN RD_GSM
Ps:103:31 to be the glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to celebrate/be merry lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the work he/she/it/same
Ps:103:31 let-him/her/it-be! the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) works (dat) him/it/same (gen)
Ps:103:31 Ps_103:31_1 Ps_103:31_2 Ps_103:31_3 Ps_103:31_4 Ps_103:31_5 Ps_103:31_6 Ps_103:31_7 Ps_103:31_8 Ps_103:31_9 Ps_103:31_10 Ps_103:31_11 Ps_103:31_12 Ps_103:31_13
Ps:103:31 x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:32 ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται.
Ps:103:32 who looks upon the earth, and makes it tremble; who touches the mountains, and they smoke. (Psalm 104:32 Brenton)
Ps:103:32 Na ziemię patrzy, a ona drży; dotyka gór, a one dymią. (Psalm 104:32 BT_4)
Ps:103:32 ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται.
Ps:103:32 ὁ ἡ τό ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τρέμω (τρεμ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί  
Ps:103:32 By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Jaki rodzaj; by czynić/rób On/ona/to/to samo By drżeć drżenie, trząść się, drżeć Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Wchodź I też, nawet, mianowicie
Ps:103:32 o( e)pible/pOn e)pi\ tE\n gE=n kai\ poiO=n au)tE\n tre/mein, o( a(pto/menos tO=n o)re/On kai\ kapni/DZontai.
Ps:103:32 ho epiblepOn epi tEn gEn kai poiOn autEn tremein, ho haptomenos tOn oreOn kai kapniDZontai.
Ps:103:32 RA_NSM V1_PAPNSM P RA_ASF N1_ASF C V2_PAPNSM RD_ASF V1_PAN RA_NSM V1_PMPNSM RA_GPN N3E_GPN C V1_PMI3P
Ps:103:32 the to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely what kind; to do/make he/she/it/same to tremble tremble, quake, quiver the to lay hands on set fire, touch the mount and also, even, namely ć
Ps:103:32 the (nom) while LOOK UPON-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) her/it/same (acc) to-be-TREMBLE-ing the (nom) while being-LAY HandS ON-ed (nom) the (gen) mounts (gen) and  
Ps:103:32 Ps_103:32_1 Ps_103:32_2 Ps_103:32_3 Ps_103:32_4 Ps_103:32_5 Ps_103:32_6 Ps_103:32_7 Ps_103:32_8 Ps_103:32_9 Ps_103:32_10 Ps_103:32_11 Ps_103:32_12 Ps_103:32_13 Ps_103:32_14 Ps_103:32_15
Ps:103:32 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:33 ᾄσω τῷ κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ θεῷ μου, ἕως ὑπάρχω·
Ps:103:33 I will sing to the Lord while I live; I will sing praise to my God while I exist. (Psalm 104:33 Brenton)
Ps:103:33 Póki mego życia, chcę śpiewać Panu i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy. (Psalm 104:33 BT_4)
Ps:103:33 ᾄσω τῷ κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ θεῷ μου, ἕως ὑπάρχω·
Ps:103:33 ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -)
Ps:103:33 By śpiewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja By szarpać (instrument) Bóg  Ja Aż; świtaj By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli
Ps:103:33 a)/|sO tO=| kuri/O| e)n tE=| DZOE=| mou, PSalO= tO=| TeO=| mou, e(/Os u(pa/rCHO·
Ps:103:33 asO tO kyriO en tE DZOE mu, PSalO tO TeO mu, heOs hyparCHO·
Ps:103:33 VF_FAI1S RA_DSM N2_DSM P RA_DSF N1_DSF RP_GS VF2_FAI1S RA_DSM N2_DSM RP_GS P V1_PAI1S
Ps:103:33 to sing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life being, living, spirit; alive I to pluck (an instrument) the god [see theology] I until; dawn to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control
Ps:103:33 I-will-SING, I-should-SING the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); alive ([Adj] dat) me (gen) I-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), I-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT) the (dat) god (dat) me (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) I-am-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF, I-should-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF
Ps:103:33 Ps_103:33_1 Ps_103:33_2 Ps_103:33_3 Ps_103:33_4 Ps_103:33_5 Ps_103:33_6 Ps_103:33_7 Ps_103:33_8 Ps_103:33_9 Ps_103:33_10 Ps_103:33_11 Ps_103:33_12 Ps_103:33_13
Ps:103:33 x x x x x x x x x x x x x
Ps:103:34 ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ κυρίῳ.
Ps:103:34 Let my meditation be sweet to him: and I will rejoice in the Lord. (Psalm 104:34 Brenton)
Ps:103:34 Niech miła Mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. (Psalm 104:34 BT_4)
Ps:103:34 ἡδυνθείη αὐτῷ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ κυρίῳ.
Ps:103:34   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:103:34 On/ona/to/to samo Ja Ja zaś By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:103:34 E(dunTei/E au)tO=| E( dialogE/ mou, e)gO\ de\ eu)franTE/somai e)pi\ tO=| kuri/O|.
Ps:103:34 hEdynTeiE autO hE dialogE mu, egO de eufranTEsomai epi tO kyriO.
Ps:103:34 VC_APO3S RD_DSM RA_NSF N1_NSF RP_GS RP_NS x VC_FPI1S P RA_DSM N2_DSM
Ps:103:34 ć he/she/it/same the ć I I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:103:34   him/it/same (dat) the (nom)   me (gen) I (nom) Yet I-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Ps:103:34 Ps_103:34_1 Ps_103:34_2 Ps_103:34_3 Ps_103:34_4 Ps_103:34_5 Ps_103:34_6 Ps_103:34_7 Ps_103:34_8 Ps_103:34_9 Ps_103:34_10 Ps_103:34_11
Ps:103:34 x x x x x x x x x x x
Ps:103:35 ἐκλίποισαν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς. εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν κύριον.
Ps:103:35 Let the sinners fail from off the earth, and transgressors, so that they shall be no more. Bless the Lord, O my soul. (Psalm 104:35 Brenton)
Ps:103:35 Niech znikną z ziemi grzesznicy i niech już nie będzie występnych! Błogosław, duszo moja, Pana! Alleluja. (Psalm 104:35 BT_4)
Ps:103:35 ἐκλίποισαν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς. εὐλόγει, ψυχή μου, τὸν κύριον.
Ps:103:35 ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ἁ·μαρτωλός -όν ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἄ·νομος -ον ὥστε μή ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:103:35 By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Grzeszny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Na zewnątrz prawa Tak tamto Nie By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli On/ona/to/to samo By błogosławić Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:103:35 e)kli/poisan a(martOloi\ a)po\ tE=s gE=s kai\ a)/nomoi O(/ste mE\ u(pa/rCHein au)tou/s. eu)lo/gei, E( PSuCHE/ mou, to\n ku/rion.
Ps:103:35 eklipoisan hamartOloi apo tEs gEs kai anomoi hOste mE hyparCHein autus. eulogei, hE PSyCHE mu, ton kyrion.
Ps:103:35 VA_AAO3P A1B_NPM P RA_GSF N1_GSF C A1B_NPM x D V1_PAN RD_APM V2_PAD2S RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_ASM N2_ASM
Ps:103:35 to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) sinful from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely outside the law so that not to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control he/she/it/same to bless the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:103:35 they-happen-to-FAIL (opt) sinful ([Adj] nom|voc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) and outside the law ([Adj] nom|voc) so that not to-be-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF them/same (acc) he/she/it-is-BLESS-ing, you(sg)-are-being-BLESS-ed (classical), be-you(sg)-BLESS-ing!, he/she/it-was-BLESS-ing the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:103:35 Ps_103:35_1 Ps_103:35_2 Ps_103:35_3 Ps_103:35_4 Ps_103:35_5 Ps_103:35_6 Ps_103:35_7 Ps_103:35_8 Ps_103:35_9 Ps_103:35_10 Ps_103:35_11 Ps_103:35_12 Ps_103:35_13 Ps_103:35_14 Ps_103:35_15 Ps_103:35_16 Ps_103:35_17
Ps:103:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x