Ps:102:1 Τῷ Δαυιδ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ·
Ps:102:1 A Psalm of David. Bless the Lord, O my soul; and all that is within me, bless his holy name. (Psalm 103:1 Brenton)
Ps:102:1 Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte imię Jego! (Psalm 103:1 BT_4)
Ps:102:1 Τῷ Δαυιδ. Εὐλόγει, ψυχή μου, τὸν κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ·
Ps:102:1 ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐντός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:102:1 David By błogosławić Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wewnątrz Ja Nazwisko {Imię} co do Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo
Ps:102:1 *tO=| *dauid. *eu)lo/gei, E( PSuCHE/ mou, to\n ku/rion kai/, pa/nta ta\ e)nto/s mou, to\ o)/noma to\ a(/gion au)tou=·
Ps:102:1 tO dauid. eulogei, hE PSyCHE mu, ton kyrion kai, panta ta entos mu, to onoma to hagion autu·
Ps:102:1 RA_DSM N_DSM V2_PAD2S RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_ASM N2_ASM C A3_NPN RA_NPN D RP_GS RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASN RD_GSM
Ps:102:1 the David to bless the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely every all, each, every, the whole of the within I the name with regard to the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same
Ps:102:1 the (dat) David (indecl) he/she/it-is-BLESS-ing, you(sg)-are-being-BLESS-ed (classical), be-you(sg)-BLESS-ing!, he/she/it-was-BLESS-ing the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) within me (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:102:1 Ps_102:1_1 Ps_102:1_2 Ps_102:1_3 Ps_102:1_4 Ps_102:1_5 Ps_102:1_6 Ps_102:1_7 Ps_102:1_8 Ps_102:1_9 Ps_102:1_10 Ps_102:1_11 Ps_102:1_12 Ps_102:1_13 Ps_102:1_14 Ps_102:1_15 Ps_102:1_16 Ps_102:1_17 Ps_102:1_18
Ps:102:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:102:2 εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ·
Ps:102:2 Bless the Lord, O my soul, and forget not all his praises: (Psalm 103:2 Brenton)
Ps:102:2 Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! (Psalm 103:2 BT_4)
Ps:102:2 εὐλόγει, ψυχή μου, τὸν κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ·
Ps:102:2 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀντ·από·δοσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:102:2 By błogosławić Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Nie By zaniedbywać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Nagroda On/ona/to/to samo
Ps:102:2 eu)lo/gei, E( PSuCHE/ mou, to\n ku/rion kai\ mE\ e)pilanTa/nou pa/sas ta\s a)ntapodo/seis au)tou=·
Ps:102:2 eulogei, hE PSyCHE mu, ton kyrion kai mE epilanTanu pasas tas antapodoseis autu·
Ps:102:2 V2_PAD2S RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_ASM N2_ASM C D V1_PMD2S A1S_APF RA_APF N3I_APF RD_GSM
Ps:102:2 to bless the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely not to neglect every all, each, every, the whole of; to sprinkle the reward he/she/it/same
Ps:102:2 he/she/it-is-BLESS-ing, you(sg)-are-being-BLESS-ed (classical), be-you(sg)-BLESS-ing!, he/she/it-was-BLESS-ing the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not be-you(sg)-being-NEGLECT-ed! all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) rewards (acc, nom|voc) him/it/same (gen)
Ps:102:2 Ps_102:2_1 Ps_102:2_2 Ps_102:2_3 Ps_102:2_4 Ps_102:2_5 Ps_102:2_6 Ps_102:2_7 Ps_102:2_8 Ps_102:2_9 Ps_102:2_10 Ps_102:2_11 Ps_102:2_12 Ps_102:2_13
Ps:102:2 x x x x x x x x x x x x x
Ps:102:3 τὸν εὐιλατεύοντα πάσαις ταῖς ἀνομίαις σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου·
Ps:102:3 who forgives all thy transgressions, who heals all thy diseases; (Psalm 103:3 Brenton)
Ps:102:3 On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, (Psalm 103:3 BT_4)
Ps:102:3 τὸν εὐιλατεύοντα πάσαις ταῖς ἀνομίαις σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου·
Ps:102:3 ὁ ἡ τό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό νόσος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:102:3 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Bezprawie Ty; twój/twój(sg) By goić się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Choroba Ty; twój/twój(sg)
Ps:102:3 to\n eu)ilateu/onta pa/sais tai=s a)nomi/ais sou, to\n i)O/menon pa/sas ta\s no/sous sou·
Ps:102:3 ton euilateuonta pasais tais anomiais su, ton iOmenon pasas tas nosus su·
Ps:102:3 RA_ASM V1_PAPASM A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF RP_GS RA_ASM V3_PMPASM A1S_APF RA_APF N2_APF RP_GS
Ps:102:3 the ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the lawlessness you; your/yours(sg) the to heal every all, each, every, the whole of; to sprinkle the disease you; your/yours(sg)
Ps:102:3 the (acc)   all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) lawlessnesss (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) while being-HEAL-ed (acc, nom|acc|voc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) diseases (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:102:3 Ps_102:3_1 Ps_102:3_2 Ps_102:3_3 Ps_102:3_4 Ps_102:3_5 Ps_102:3_6 Ps_102:3_7 Ps_102:3_8 Ps_102:3_9 Ps_102:3_10 Ps_102:3_11 Ps_102:3_12
Ps:102:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:102:4 τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς·
Ps:102:4 who redeems thy life from corruption; who crowns thee with mercy and compassion; (Psalm 103:4 Brenton)
Ps:102:4 On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, (Psalm 103:4 BT_4)
Ps:102:4 τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς·
Ps:102:4 ὁ ἡ τό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἐκ φθορά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό στεφανόω (στεφαν(ο)-, -, στεφανω·σ-, -, εστεφανω-, στεφανω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) καί οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ
Ps:102:4 By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zniszczenia zniszczenie; zepsucie; psucie się Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg) By koronować Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Litość; by okazać miłosierdzie I też, nawet, mianowicie Współczucia/litość {szkoda}
Ps:102:4 to\n lutrou/menon e)k fTora=s tE\n DZOE/n sou, to\n stefanou=nta/ se e)n e)le/ei kai\ oi)ktirmoi=s·
Ps:102:4 ton lytrumenon ek fToras tEn DZOEn su, ton stefanunta se en eleei kai oiktirmois·
Ps:102:4 RA_ASM V4_PMPASM P N1A_GSF RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_ASM V4_PAPASM RP_AS P N3E_DSN C N2_DPM
Ps:102:4 the to redeem to be released, upon payment of ransom out of (+gen) ἐξ before vowels destruction destruction; deterioration; corruption the life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg) the to crown you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mercy; to show mercy and also, even, namely compassion/pity
Ps:102:4 the (acc) while being-REDEEM-ed (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) destruction (gen) the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) while CROWN-ing (acc, nom|acc|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! and compassions/pities (dat)
Ps:102:4 Ps_102:4_1 Ps_102:4_2 Ps_102:4_3 Ps_102:4_4 Ps_102:4_5 Ps_102:4_6 Ps_102:4_7 Ps_102:4_8 Ps_102:4_9 Ps_102:4_10 Ps_102:4_11 Ps_102:4_12 Ps_102:4_13 Ps_102:4_14
Ps:102:4 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:102:5 τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου.
Ps:102:5 who satisfies thy desire with good things: so that thy youth shall be renewed like that of the eagle. (Psalm 103:5 Brenton)
Ps:102:5 On twoje dni nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak orła. (Psalm 103:5 BT_4)
Ps:102:5 τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ νεότης σου.
Ps:102:5 ὁ ἡ τό ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνα·καινίζω (ανα+καινιζ-, ανα+καινι(ε)·[σ]-, ανα+καινι·σ-, -, -, ανα+καινισ·θ-) ὡς ἀετός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:102:5 By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Ty; twój/twój(sg) Do ??? Jak/jak Orła "orzeł" ????? Dla ???????: I które czytające jest obejmowane przez Młyn i Wetstein, i przyjmowało do tekstu przez Griesbach. [Parkhurst grecka angielska Leksykonu strona Młodzież [zobacz neofitę] Ty; twój/twój(sg)
Ps:102:5 to\n e)mpiplO=nta e)n a)gaToi=s tE\n e)piTumi/an sou, a)nakainisTE/setai O(s a)etou= E( neo/tEs sou.
Ps:102:5 ton empiplOnta en agaTois tEn epiTymian su, anakainisTEsetai hOs aetu hE neotEs su.
Ps:102:5 RA_ASM V5_PAPASM P A1_DPM RA_ASF N1A_ASF RP_GS VC_FPI3S x N2_GSM RA_NSF N3T_NSF RP_GS
Ps:102:5 the to satisfy fill up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought. the desire lust, appetite, yearning you; your/yours(sg) to ??? as/like eagle "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page the youth [see neophyte] you; your/yours(sg)
Ps:102:5 the (acc) while SATISFY-ing (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) good ([Adj] dat) the (acc) desire (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-???-ed as/like eagle (gen) the (nom) youth (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:102:5 Ps_102:5_1 Ps_102:5_2 Ps_102:5_3 Ps_102:5_4 Ps_102:5_5 Ps_102:5_6 Ps_102:5_7 Ps_102:5_8 Ps_102:5_9 Ps_102:5_10 Ps_102:5_11 Ps_102:5_12 Ps_102:5_13
Ps:102:5 x x x x x x x x x x x x x
Ps:102:6 ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ κύριος καὶ κρίμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις.
Ps:102:6 The Lord executes mercy and judgment for all that are injured. (Psalm 103:6 Brenton)
Ps:102:6 Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. (Psalm 103:6 BT_4)
Ps:102:6 ποιῶν ἐλεημοσύνας κύριος καὶ κρίμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις.
Ps:102:6 ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κρίμα[τ], -ατος, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-)
Ps:102:6 Jaki rodzaj; by czynić/rób Jałmużny/miłosierność Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do szkody/popełniaj wykroczenie do
Ps:102:6 poiO=n e)leEmosu/nas o( ku/rios kai\ kri/ma pa=si toi=s a)dikoume/nois.
Ps:102:6 poiOn eleEmosynas ho kyrios kai krima pasi tois adikumenois.
Ps:102:6 V2_PAPNSM N1_APF RA_NSM N2_NSM C N3M_ASN A3_DPM RA_DPM V2_PMPDPM
Ps:102:6 what kind; to do/make alms/mercifulness the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation every all, each, every, the whole of the to harm/do wrong to
Ps:102:6 what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) alms/mercifulnesses (acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and sentence (nom|acc|voc) all (dat) the (dat) while being-WRONG-ed (dat)
Ps:102:6 Ps_102:6_1 Ps_102:6_2 Ps_102:6_3 Ps_102:6_4 Ps_102:6_5 Ps_102:6_6 Ps_102:6_7 Ps_102:6_8 Ps_102:6_9
Ps:102:6 x x x x x x x x x
Ps:102:7 ἐγνώρισεν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωυσῇ, τοῖς υἱοῖς Ισραηλ τὰ θελήματα αὐτοῦ.
Ps:102:7 He made known his ways to Moses, his will to the children of Israel. (Psalm 103:7 Brenton)
Ps:102:7 Drogi swoje objawił Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela. (Psalm 103:7 BT_4)
Ps:102:7 ἐγνώρισεν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωυσῇ, τοῖς υἱοῖς Ισραηλ τὰ θελήματα αὐτοῦ.
Ps:102:7 γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:102:7 By robić znany Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Mojżesz Syn Izrael Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo
Ps:102:7 e)gnO/risen ta\s o(dou\s au)tou= tO=| *mousE=|, toi=s ui(oi=s *israEl ta\ TelE/mata au)tou=.
Ps:102:7 egnOrisen tas hodus autu tO musE, tois hyiois israEl ta TelEmata autu.
Ps:102:7 VAI_AAI3S RA_APF N2_APF RD_GSM RA_DSM N1M_DSM RA_DPM N2_DPM N_GSM RA_APN N3M_APN RD_GSM
Ps:102:7 to make known the way/road he/she/it/same the Moses the son Israel the will desire, will, wish he/she/it/same
Ps:102:7 he/she/it-MAKE-ed-KNOWN the (acc) ways/roads (acc) him/it/same (gen) the (dat) Moses (dat) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) the (nom|acc) wills (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:102:7 Ps_102:7_1 Ps_102:7_2 Ps_102:7_3 Ps_102:7_4 Ps_102:7_5 Ps_102:7_6 Ps_102:7_7 Ps_102:7_8 Ps_102:7_9 Ps_102:7_10 Ps_102:7_11 Ps_102:7_12
Ps:102:7 x x x x x x x x x x x x
Ps:102:8 οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος·
Ps:102:8 The Lord is compassionate and pitiful, long-suffering, and full of mercy. (Psalm 103:8 Brenton)
Ps:102:8 Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. (Psalm 103:8 BT_4)
Ps:102:8 οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος·
Ps:102:8 οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος καί ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μακρό·θυμος -ον καί  
Ps:102:8 Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie I też, nawet, mianowicie Miłosierny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Cierpliwy I też, nawet, mianowicie
Ps:102:8 oi)kti/rmOn kai\ e)leE/mOn o( ku/rios, makro/Tumos kai\ polue/leos·
Ps:102:8 oiktirmOn kai eleEmOn ho kyrios, makroTymos kai polyeleos·
Ps:102:8 A3N_GPM C A3N_NSM RA_NSM N2_NSM A1B_NSM C A1B_NSM
Ps:102:8 compassion/pity; compassionate/pitying and also, even, namely merciful the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. patient and also, even, namely ć
Ps:102:8 compassions/pities (gen); compassionate/pitying ([Adj] nom) and merciful ([Adj] nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) patient ([Adj] nom) and  
Ps:102:8 Ps_102:8_1 Ps_102:8_2 Ps_102:8_3 Ps_102:8_4 Ps_102:8_5 Ps_102:8_6 Ps_102:8_7 Ps_102:8_8
Ps:102:8 x x x x x x x x
Ps:102:9 οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ·
Ps:102:9 He will not be always angry; neither will he be wrathful for ever. (Psalm 103:9 Brenton)
Ps:102:9 Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. (Psalm 103:9 BT_4)
Ps:102:9 οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ·
Ps:102:9 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ  
Ps:102:9 ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) By robić zły ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:102:9 ou)k ei)s te/los o)rgisTE/setai ou)de\ ei)s to\n ai)O=na mEniei=·
Ps:102:9 uk eis telos orgisTEsetai ude eis ton aiOna mEniei·
Ps:102:9 D P N3E_ASN VS_FPI3S C P RA_ASM N3W_ASM VF_FAI3S
Ps:102:9 οὐχ before rough breathing into (+acc) end (event, consummation) to make angry οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever ć
Ps:102:9 not into (+acc) end (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-MAKE-ed-ANGRY neither/nor into (+acc) the (acc) eon (acc)  
Ps:102:9 Ps_102:9_1 Ps_102:9_2 Ps_102:9_3 Ps_102:9_4 Ps_102:9_5 Ps_102:9_6 Ps_102:9_7 Ps_102:9_8 Ps_102:9_9
Ps:102:9 x x x x x x x x x
Ps:102:10 οὐ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν οὐδὲ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν
Ps:102:10 He has not dealt with us according to our sins, nor recompensed us according to our iniquities. (Psalm 103:10 Brenton)
Ps:102:10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca. (Psalm 103:10 BT_4)
Ps:102:10 οὐ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν οὐδὲ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν
Ps:102:10 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδέ (οὐ δέ) κατά ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:102:10 ??? Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja By czynić/rób Ja ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Bezprawie Ja By spłacać nagrodę Ja
Ps:102:10 ou) kata\ ta\s a(marti/as E(mO=n e)poi/Esen E(mi=n ou)de\ kata\ ta\s a)nomi/as E(mO=n a)ntape/dOken E(mi=n
Ps:102:10 u kata tas hamartias hEmOn epoiEsen hEmin ude kata tas anomias hEmOn antapedOken hEmin
Ps:102:10 D P RA_APF N1A_APF RP_GP VAI_AAI3S RP_DP C P RA_APF N1A_APF RP_GP VAI_AAI3S RP_DP
Ps:102:10 οὐχ before rough breathing down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I to do/make I οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lawlessness I to pay back reward I
Ps:102:10 not down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) sin (gen), sins (acc) us (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed us (dat) neither/nor down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) us (gen) he/she/it-PAY BACK-ed--REWARD us (dat)
Ps:102:10 Ps_102:10_1 Ps_102:10_2 Ps_102:10_3 Ps_102:10_4 Ps_102:10_5 Ps_102:10_6 Ps_102:10_7 Ps_102:10_8 Ps_102:10_9 Ps_102:10_10 Ps_102:10_11 Ps_102:10_12 Ps_102:10_13 Ps_102:10_14
Ps:102:10 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:102:11 ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν·
Ps:102:11 For as the heaven is high above the earth, the Lord has so increased his mercy toward them that fear him. (Psalm 103:11 Brenton)
Ps:102:11 Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. (Psalm 103:11 BT_4)
Ps:102:11 ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν·
Ps:102:11 ὅτι κατά ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:102:11 Ponieważ/tamto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Nieba/niebo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By stawać się silnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Litość On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By bać się On/ona/to/to samo
Ps:102:11 o(/ti kata\ to\ u(/PSos tou= ou)ranou= a)po\ tE=s gE=s e)kratai/Osen ku/rios to\ e)/leos au)tou= e)pi\ tou\s foboume/nous au)to/n·
Ps:102:11 hoti kata to hyPSos tu uranu apo tEs gEs ekrataiOsen kyrios to eleos autu epi tus fobumenus auton·
Ps:102:11 C P RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM P RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3S N2_NSM RA_NSN N3E_NSN RD_GSM P RA_APM V2_PMPAPM RD_ASM
Ps:102:11 because/that down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the sky/heaven from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land to become strong lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the mercy he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to fear he/she/it/same
Ps:102:11 because/that down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-BECOME STRONG-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-FEAR-ed (acc) him/it/same (acc)
Ps:102:11 Ps_102:11_1 Ps_102:11_2 Ps_102:11_3 Ps_102:11_4 Ps_102:11_5 Ps_102:11_6 Ps_102:11_7 Ps_102:11_8 Ps_102:11_9 Ps_102:11_10 Ps_102:11_11 Ps_102:11_12 Ps_102:11_13 Ps_102:11_14 Ps_102:11_15 Ps_102:11_16 Ps_102:11_17 Ps_102:11_18
Ps:102:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:102:12 καθ’ ὅσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ’ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν.
Ps:102:12 As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. (Psalm 103:12 Brenton)
Ps:102:12 Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. (Psalm 103:12 BT_4)
Ps:102:12 καθ’ ὅσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ’ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν.
Ps:102:12 κατά ὅσος -η -ον ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ἀνατολή, -ῆς, ἡ ἀπό δυσμή, -ῆς, ἡ   ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:102:12 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Tyleż/wiele jak By powstrzymywać się Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Bezprawie Ja
Ps:102:12 kaT’ o(/son a)pe/CHousin a)natolai\ a)po\ dusmO=n, e)ma/krunen a)f’ E(mO=n ta\s a)nomi/as E(mO=n.
Ps:102:12 kaT’ hoson apeCHusin anatolai apo dysmOn, emakrynen af’ hEmOn tas anomias hEmOn.
Ps:102:12 P A1_ASM V1_PAI3P N1_NPF P N1_GPF VAI_AAI3S P RP_GP RA_APF N1A_APF RP_GP
Ps:102:12 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing as much/many as to abstain east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing west ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I the lawlessness I
Ps:102:12 down/according to/as per (+acc), against (+gen) as much/many as (acc, nom|acc) they-are-ABSTAIN-ing, while ABSTAIN-ing (dat) risig of the east dawns (nom|voc) away from (+gen) wests (gen)   away from (+gen) us (gen) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) us (gen)
Ps:102:12 Ps_102:12_1 Ps_102:12_2 Ps_102:12_3 Ps_102:12_4 Ps_102:12_5 Ps_102:12_6 Ps_102:12_7 Ps_102:12_8 Ps_102:12_9 Ps_102:12_10 Ps_102:12_11 Ps_102:12_12
Ps:102:12 x x x x x x x x x x x x
Ps:102:13 καθὼς οἰκτίρει πατὴρ υἱούς, οἰκτίρησεν κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν,
Ps:102:13 As a father pities his children, the Lord pities them that fear him. (Psalm 103:13 Brenton)
Ps:102:13 Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. (Psalm 103:13 BT_4)
Ps:102:13 καθὼς οἰκτίρει πατὴρ υἱούς, οἰκτίρησεν κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν,
Ps:102:13 καθ·ώς οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:102:13 Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Ojciec Syn Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By bać się On/ona/to/to samo
Ps:102:13 kaTO\s oi)kti/rei patE\r ui(ou/s, oi)kti/rEsen ku/rios tou\s foboume/nous au)to/n,
Ps:102:13 kaTOs oiktirei patEr hyius, oiktirEsen kyrios tus fobumenus auton,
Ps:102:13 D V1_PAI3S N3_NSM N2_APM VA_AAI3S N2_NSM RA_APM V2_PMPAPM RD_ASM
Ps:102:13 as accordingly [according to how/in accordance with how] to compassion feelings of compassion; pity father son to compassion feelings of compassion; pity lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to fear he/she/it/same
Ps:102:13 as accordingly he/she/it-is-COMPASSION-ing, you(sg)-are-being-COMPASSION-ed (classical) father (nom) sons (acc) he/she/it-COMPASSION-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) while being-FEAR-ed (acc) him/it/same (acc)
Ps:102:13 Ps_102:13_1 Ps_102:13_2 Ps_102:13_3 Ps_102:13_4 Ps_102:13_5 Ps_102:13_6 Ps_102:13_7 Ps_102:13_8 Ps_102:13_9
Ps:102:13 x x x x x x x x x
Ps:102:14 ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν· μνήσθητι ὅτι χοῦς ἐσμεν.
Ps:102:14 For he knows our frame: remember that we are dust. (Psalm 103:14 Brenton)
Ps:102:14 Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem. (Psalm 103:14 BT_4)
Ps:102:14 ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν· μνήσθητι ὅτι χοῦς ἐσμεν.
Ps:102:14 ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό πλάσμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅτι χοῦς, χοός, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:102:14 Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kształtowana rzecz, obraz, figura Ja By pamiętać/stawaj się uważającym z Ponieważ/tamto Proch By być
Ps:102:14 o(/ti au)to\s e)/gnO to\ pla/sma E(mO=n· mnE/sTEti o(/ti CHou=s e)smen.
Ps:102:14 hoti autos egnO to plasma hEmOn· mnEsTEti hoti CHus esmen.
Ps:102:14 C RD_NSM VZI_AAI3S RA_ASN N3_ASN RP_GP VS_AAD2S C N3_NSM V9_PAI1P
Ps:102:14 because/that he/she/it/same to know i.e. recognize. the formed thing, image, figure I to remember/become mindful of because/that dust to be
Ps:102:14 because/that he/it/same (nom) he/she/it-KNOW-ed the (nom|acc) formed thing, image, figure (nom|acc|voc) us (gen) be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! because/that dust (nom) we-are
Ps:102:14 Ps_102:14_1 Ps_102:14_2 Ps_102:14_3 Ps_102:14_4 Ps_102:14_5 Ps_102:14_6 Ps_102:14_7 Ps_102:14_8 Ps_102:14_9 Ps_102:14_10
Ps:102:14 x x x x x x x x x x
Ps:102:15 ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει·
Ps:102:15 As for man, his days are as grass; as a flower of the field, so shall he flourish. (Psalm 103:15 Brenton)
Ps:102:15 Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu. (Psalm 103:15 BT_4)
Ps:102:15 ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει·
Ps:102:15 ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) χόρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἄνθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ οὕτως/οὕτω  
Ps:102:15 Ludzki Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Trawa Dzień On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] Pole thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko]
Ps:102:15 a)/nTrOpos, O(sei\ CHo/rtos ai( E(me/rai au)tou=· O(sei\ a)/nTos tou= a)grou=, ou(/tOs e)XanTE/sei·
Ps:102:15 anTrOpos, hOsei CHortos hai hEmerai autu· hOsei anTos tu agru, hutOs eXanTEsei·
Ps:102:15 N2_NSM x N2_NSM RA_NPF N1A_NPF RD_GSM x N3E_ASN RA_GSM N2_GSM D VF_FAI3S
Ps:102:15 human like/approximately [as-if]; to push grass the day he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push flower [see chrys-anthemum, golden flower] the field thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć
Ps:102:15 human (nom) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) grass (nom) the (nom) days (nom|voc) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) flower (nom|acc|voc) the (gen) field (gen) thusly/like this  
Ps:102:15 Ps_102:15_1 Ps_102:15_2 Ps_102:15_3 Ps_102:15_4 Ps_102:15_5 Ps_102:15_6 Ps_102:15_7 Ps_102:15_8 Ps_102:15_9 Ps_102:15_10 Ps_102:15_11 Ps_102:15_12
Ps:102:15 x x x x x x x x x x x x
Ps:102:16 ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ.
Ps:102:16 For the wind passes over it, and it shall not be; and it shall know its place no more. (Psalm 103:16 Brenton)
Ps:102:16 ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje. (Psalm 103:16 BT_4)
Ps:102:16 ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ.
Ps:102:16 ὅτι πνεῦμα[τ], -ατος, τό δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὕπ·αρξις, -εως, ἡ; ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:102:16 Ponieważ/tamto Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym ???; by być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By rozpoznawać wgląd, consciousnes Jeszcze/jeszcze Miejsce On/ona/to/to samo
Ps:102:16 o(/ti pneu=ma diE=lTen e)n au)tO=|, kai\ ou)CH u(pa/rXei kai\ ou)k e)pignO/setai e)/ti to\n to/pon au)tou=.
Ps:102:16 hoti pneuma diElTen en autO, kai uCH hyparXei kai uk epignOsetai eti ton topon autu.
Ps:102:16 C N3M_NSN VBI_AAI3S P RD_DSM C D VF_FAI3S C D VF_FMI3S D RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Ps:102:16 because/that spirit breath, spiritual utterance, wind to go through pass through in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing ???; to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control and also, even, namely οὐχ before rough breathing to recognize insight, consciousnes yet/still the place he/she/it/same
Ps:102:16 because/that spirit (nom|acc|voc) he/she/it-GO THROUGH-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) and not ??? (dat); he/she/it-will-BE-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-will-be-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF (classical) and not he/she/it-will-be-RECOGNIZE-ed yet/still the (acc) place (acc) him/it/same (gen)
Ps:102:16 Ps_102:16_1 Ps_102:16_2 Ps_102:16_3 Ps_102:16_4 Ps_102:16_5 Ps_102:16_6 Ps_102:16_7 Ps_102:16_8 Ps_102:16_9 Ps_102:16_10 Ps_102:16_11 Ps_102:16_12 Ps_102:16_13 Ps_102:16_14 Ps_102:16_15
Ps:102:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:102:17 τὸ δὲ ἔλεος τοῦ κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοὺς υἱῶν
Ps:102:17 But the mercy of the Lord is from generation to generation upon them that fear him, and his righteousness to children's children; (Psalm 103:17 Brenton)
Ps:102:17 A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli, a Jego sprawiedliwość nad synami synów, (Psalm 103:17 BT_4)
Ps:102:17 τὸ δὲ ἔλεος τοῦ κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοὺς υἱῶν
Ps:102:17 ὁ ἡ τό δέ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
Ps:102:17 zaś Litość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By bać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Syn
Ps:102:17 to\ de\ e)/leos tou= kuri/ou a)po\ tou= ai)O=nos kai\ e(/Os tou= ai)O=nos e)pi\ tou\s foboume/nous au)to/n, kai\ E( dikaiosu/nE au)tou= e)pi\ ui(ou\s ui(O=n
Ps:102:17 to de eleos tu kyriu apo tu aiOnos kai heOs tu aiOnos epi tus fobumenus auton, kai hE dikaiosynE autu epi hyius hyiOn
Ps:102:17 RA_NSN x N3E_NSN RA_GSM N2_GSM P RA_GSM N3W_GSM C P RA_GSM N3W_GSM P RA_APM V2_PMPAPM RD_ASM C RA_NSF N1_NSF RD_GSM P N2_APM N2_GPM
Ps:102:17 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] mercy the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to fear he/she/it/same and also, even, namely the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing son son
Ps:102:17 the (nom|acc) Yet mercy (nom, nom|acc|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) away from (+gen) the (gen) eon (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) while being-FEAR-ed (acc) him/it/same (acc) and the (nom) righteousness (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) sons (acc) sons (gen)
Ps:102:17 Ps_102:17_1 Ps_102:17_2 Ps_102:17_3 Ps_102:17_4 Ps_102:17_5 Ps_102:17_6 Ps_102:17_7 Ps_102:17_8 Ps_102:17_9 Ps_102:17_10 Ps_102:17_11 Ps_102:17_12 Ps_102:17_13 Ps_102:17_14 Ps_102:17_15 Ps_102:17_16 Ps_102:17_17 Ps_102:17_18 Ps_102:17_19 Ps_102:17_20 Ps_102:17_21 Ps_102:17_22 Ps_102:17_23
Ps:102:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:102:18 τοῖς φυλάσσουσιν τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς.
Ps:102:18 to them that keep his covenant, and remember his commandments to do them. (Psalm 103:18 Brenton)
Ps:102:18 nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by pełnić Jego przykazania. (Psalm 103:18 BT_4)
Ps:102:18 τοῖς φυλάσσουσιν τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς.
Ps:102:18 ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:102:18 By zabezpieczać się Konwencja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo By czynić/rób On/ona/to/to samo
Ps:102:18 toi=s fula/ssousin tE\n diaTE/kEn au)tou= kai\ memnEme/nois tO=n e)ntolO=n au)tou= tou= poiE=sai au)ta/s.
Ps:102:18 tois fylassusin tEn diaTEkEn autu kai memnEmenois tOn entolOn autu tu poiEsai autas.
Ps:102:18 RA_DPM V1_PAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VM_XMPDPM RA_GPF N1_GPF RD_GSM RA_GSN VA_AAN RD_APF
Ps:102:18 the to guard the covenant he/she/it/same and also, even, namely to remember/become mindful of the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same the to do/make he/she/it/same
Ps:102:18 the (dat) they-are-GUARD-ing, while GUARD-ing (dat) the (acc) covenant (acc) him/it/same (gen) and having-been-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF (dat) the (gen) precepts (gen) him/it/same (gen) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) them/same (acc)
Ps:102:18 Ps_102:18_1 Ps_102:18_2 Ps_102:18_3 Ps_102:18_4 Ps_102:18_5 Ps_102:18_6 Ps_102:18_7 Ps_102:18_8 Ps_102:18_9 Ps_102:18_10 Ps_102:18_11 Ps_102:18_12 Ps_102:18_13
Ps:102:18 x x x x x x x x x x x x x
Ps:102:19 κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασεν τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει.
Ps:102:19 The Lord has prepared his throne in the heaven; and his kingdom rules over all. (Psalm 103:19 Brenton)
Ps:102:19 Pan w niebie tron swój ustawił, a swoim panowaniem obejmuje wszechświat. (Psalm 103:19 BT_4)
Ps:102:19 κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασεν τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει.
Ps:102:19 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός  
Ps:102:19 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Do gotowy Tron On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Królestwo; królewski On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Ps:102:19 ku/rios e)n tO=| ou)ranO=| E(toi/masen to\n Tro/non au)tou=, kai\ E( basilei/a au)tou= pa/ntOn despo/DZei.
Ps:102:19 kyrios en tO uranO hEtoimasen ton Tronon autu, kai hE basileia autu pantOn despoDZei.
Ps:102:19 N2_NSM P RA_DSM N2_DSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM A3_GPM V1_PAI3S
Ps:102:19 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven to ready the throne he/she/it/same and also, even, namely the kingdom; royal he/she/it/same every all, each, every, the whole of ć
Ps:102:19 lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) he/she/it-READY-ed the (acc) throne (acc) him/it/same (gen) and the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) all (gen)  
Ps:102:19 Ps_102:19_1 Ps_102:19_2 Ps_102:19_3 Ps_102:19_4 Ps_102:19_5 Ps_102:19_6 Ps_102:19_7 Ps_102:19_8 Ps_102:19_9 Ps_102:19_10 Ps_102:19_11 Ps_102:19_12 Ps_102:19_13 Ps_102:19_14
Ps:102:19 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:102:20 εὐλογεῖτε τὸν κύριον, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύι ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ·
Ps:102:20 Bless the Lord, all ye his angels, mighty in strength, who perform his bidding, ready to hearken to the voice of his words. (Psalm 103:20 Brenton)
Ps:102:20 Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy, by słuchać głosu Jego słowa. (Psalm 103:20 BT_4)
Ps:102:20 εὐλογεῖτε τὸν κύριον, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύι ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ·
Ps:102:20 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:102:20 By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo Zdolny; by być efektywny Siła By czynić/rób Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Niechętny; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo
Ps:102:20 eu)logei=te to\n ku/rion, pa/ntes oi( a)/ggeloi au)tou=, dunatoi\ i)sCHu/i poiou=ntes to\n lo/gon au)tou= tou= a)kou=sai tE=s fOnE=s tO=n lo/gOn au)tou=·
Ps:102:20 eulogeite ton kyrion, pantes hoi angeloi autu, dynatoi isCHyi poiuntes ton logon autu tu akusai tEs fOnEs tOn logOn autu·
Ps:102:20 V2_PAD2P RA_ASM N2_ASM A3_NPM RA_NPM N2_NPM RD_GSM A1_NPM N3U_DSF V2_PAPNPM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_GSN VA_AAN RA_GSF N1_GSF RA_GPM N2_GPM RD_GSM
Ps:102:20 to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same capable; to be effective strength to do/make the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same the unwilling; to hear the sound/voice cries the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same
Ps:102:20 you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (nom|voc) the (nom) messengers/angels (nom|voc) him/it/same (gen) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BE-ing-EFFECTIVE (opt) strength (dat) while DO/MAKE-ing (nom|voc) the (acc) word (acc) him/it/same (gen) the (gen) unwilling ([Adj] nom|voc); to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) words (gen) him/it/same (gen)
Ps:102:20 Ps_102:20_1 Ps_102:20_2 Ps_102:20_3 Ps_102:20_4 Ps_102:20_5 Ps_102:20_6 Ps_102:20_7 Ps_102:20_8 Ps_102:20_9 Ps_102:20_10 Ps_102:20_11 Ps_102:20_12 Ps_102:20_13 Ps_102:20_14 Ps_102:20_15 Ps_102:20_16 Ps_102:20_17 Ps_102:20_18 Ps_102:20_19 Ps_102:20_20
Ps:102:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:102:21 εὐλογεῖτε τὸν κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ·
Ps:102:21 Bless the Lord, all ye his hosts; ye ministers of his that do his will. (Psalm 103:21 Brenton)
Ps:102:21 Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy, słudzy Jego, pełniący Jego wolę! (Psalm 103:21 BT_4)
Ps:102:21 εὐλογεῖτε τὸν κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ·
Ps:102:21 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λειτουργός, -οῦ, ὁ; λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:102:21 By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność On/ona/to/to samo Publiczny funkcjonariusza urzędnik państwowy, służący, towarzyszący przy ofiarach, akolita, ministrant; by pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] On/ona/to/to samo By czynić/rób Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz On/ona/to/to samo
Ps:102:21 eu)logei=te to\n ku/rion, pa=sai ai( duna/meis au)tou=, leitourgoi\ au)tou= poiou=ntes to\ Te/lEma au)tou=·
Ps:102:21 eulogeite ton kyrion, pasai hai dynameis autu, leiturgoi autu poiuntes to TelEma autu·
Ps:102:21 V2_PAD2P RA_ASM N2_ASM A1S_NPF RA_NPF N3I_NPF RD_GSM N2_NPM RD_GSM V2_PAPNPM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
Ps:102:21 to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability he/she/it/same public functionary public servant, servant, attendant at sacrifices, acolyte, altar boy; to officiate [see liturgy, liturgist] he/she/it/same to do/make the will desire, will, wish he/she/it/same
Ps:102:21 you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) abilities (acc, nom|voc) him/it/same (gen) functionaries (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-OFFICIATE-ing (opt) him/it/same (gen) while DO/MAKE-ing (nom|voc) the (nom|acc) will (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:102:21 Ps_102:21_1 Ps_102:21_2 Ps_102:21_3 Ps_102:21_4 Ps_102:21_5 Ps_102:21_6 Ps_102:21_7 Ps_102:21_8 Ps_102:21_9 Ps_102:21_10 Ps_102:21_11 Ps_102:21_12 Ps_102:21_13
Ps:102:21 x x x x x x x x x x x x x
Ps:102:22 εὐλογεῖτε τὸν κύριον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν κύριον.
Ps:102:22 Bless the Lord, all his works, in every place of his dominion: bless the Lord, O my soul. (Psalm 103:22 Brenton)
Ps:102:22 Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu Jego panowania: błogosław, duszo moja, Pana! (Psalm 103:22 BT_4)
Ps:102:22 εὐλογεῖτε τὸν κύριον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει, ψυχή μου, τὸν κύριον.
Ps:102:22 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:102:22 By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce On/ona/to/to samo By błogosławić Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:102:22 eu)logei=te to\n ku/rion, pa/nta ta\ e)/rga au)tou= e)n panti\ to/pO| tE=s despotei/as au)tou=· eu)lo/gei, E( PSuCHE/ mou, to\n ku/rion.
Ps:102:22 eulogeite ton kyrion, panta ta erga autu en panti topO tEs despoteias autu· eulogei, hE PSyCHE mu, ton kyrion.
Ps:102:22 V2_PAD2P RA_ASM N2_ASM A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RD_GSM P A3_DSM N2_DSM RA_GSF N1A_GSF RD_GSM V2_PAD2S RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_ASM N2_ASM
Ps:102:22 to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the work he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of place the ć he/she/it/same to bless the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:102:22 you(pl)-are-BLESS-ing, be-you(pl)-BLESS-ing!, you(pl)-were-BLESS-ing the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) every (dat) place (dat) the (gen)   him/it/same (gen) he/she/it-is-BLESS-ing, you(sg)-are-being-BLESS-ed (classical), be-you(sg)-BLESS-ing!, he/she/it-was-BLESS-ing the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:102:22 Ps_102:22_1 Ps_102:22_2 Ps_102:22_3 Ps_102:22_4 Ps_102:22_5 Ps_102:22_6 Ps_102:22_7 Ps_102:22_8 Ps_102:22_9 Ps_102:22_10 Ps_102:22_11 Ps_102:22_12 Ps_102:22_13 Ps_102:22_14 Ps_102:22_15 Ps_102:22_16 Ps_102:22_17 Ps_102:22_18 Ps_102:22_19
Ps:102:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x