Ps:104:1 Αλληλουια. Ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἀπαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἔργα αὐτοῦ·
Ps:104:1 Let the sinners fail from off the earth, and transgressors, so that they shall be no more. Bless the Lord, O my soul. (Psalm 104:35 Brenton)
Ps:104:1 Niech znikną z ziemi grzesznicy i niech już nie będzie występnych! Błogosław, duszo moja, Pana! Alleluja. (Psalm 104:35 BT_4)
Ps:104:1 Αλληλουια. Ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἀπαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἔργα αὐτοῦ·
Ps:104:1 ἁλληλουϊά ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:1 Alleluja [chwal Yahweh] By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By informować – informować albo opowiadać. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Praca On/ona/to/to samo
Ps:104:1 *allElouia. *)eXomologei=sTe tO=| kuri/O| kai\ e)pikalei=sTe to\ o)/noma au)tou=, a)paggei/late e)n toi=s e)/Tnesin ta\ e)/rga au)tou=·
Ps:104:1 allEluia. eXomologeisTe tO kyriO kai epikaleisTe to onoma autu, apangeilate en tois eTnesin ta erga autu·
Ps:104:1 I V2_PMD2P RA_DSM N2_DSM C V2_PMD2P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM VA_AAD2P P RA_DPN N3E_DPN RA_APN N2N_APN RD_GSM
Ps:104:1 hallelujah [praise Yahweh] to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to call upon the name with regard to he/she/it/same to report – to report or tell. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] the work he/she/it/same
Ps:104:1 hallelujah you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and you(pl)-are-being-CALL-ed-UPON, be-you(pl)-being-CALL-ed-UPON! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) do-DELIVER A MESSAGE-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:104:1 Ps_104:1_1 Ps_104:1_2 Ps_104:1_3 Ps_104:1_4 Ps_104:1_5 Ps_104:1_6 Ps_104:1_7 Ps_104:1_8 Ps_104:1_9 Ps_104:1_10 Ps_104:1_11 Ps_104:1_12 Ps_104:1_13 Ps_104:1_14 Ps_104:1_15 Ps_104:1_16
Ps:104:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:104:2 ᾄσατε αὐτῷ καὶ ψάλατε αὐτῷ, διηγήσασθε πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ.
Ps:104:2 Sing to him, yea, sing praises to him: tell forth all his wonderful works. (Psalm 105:2 Brenton)
Ps:104:2 Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda! (Psalm 105:2 BT_4)
Ps:104:2 ᾄσατε αὐτῷ καὶ ψάλατε αὐτῷ, διηγήσασθε πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ.
Ps:104:2 ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:2 By śpiewać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By szarpać (instrument) On/ona/to/to samo Do exposit Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Cudowny doskonały, cudowny On/ona/to/to samo
Ps:104:2 a)/|sate au)tO=| kai\ PSa/late au)tO=|, diEgE/sasTe pa/nta ta\ Tauma/sia au)tou=.
Ps:104:2 asate autO kai PSalate autO, diEgEsasTe panta ta Taumasia autu.
Ps:104:2 VA_AAD2P RD_DSM C VA_AAD2P RD_DSM VA_AMD2P A3_APN RA_APN A1A_APN RD_GSM
Ps:104:2 to sing he/she/it/same and also, even, namely to pluck (an instrument) he/she/it/same to exposit every all, each, every, the whole of the wonderful excellent, marvelous he/she/it/same
Ps:104:2 do-SING-you(pl)! him/it/same (dat) and do-PLUCK-you(pl)-(AN-INSTRUMENT)! him/it/same (dat) you(pl)-were-EXPOSIT-ed, be-you(pl)-EXPOSIT-ed! all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen)
Ps:104:2 Ps_104:2_1 Ps_104:2_2 Ps_104:2_3 Ps_104:2_4 Ps_104:2_5 Ps_104:2_6 Ps_104:2_7 Ps_104:2_8 Ps_104:2_9 Ps_104:2_10
Ps:104:2 x x x x x x x x x x
Ps:104:3 ἐπαινεῖσθε ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ, εὐφρανθήτω καρδία ζητούντων τὸν κύριον·
Ps:104:3 Glory in his holy name: let the heart of them that seek the Lord rejoice. (Psalm 105:3 Brenton)
Ps:104:3 Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana! (Psalm 105:3 BT_4)
Ps:104:3 ἐπαινεῖσθε ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ, εὐφρανθήτω καρδία ζητούντων τὸν κύριον·
Ps:104:3 ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καρδία, -ας, ἡ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:104:3 By chwalić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo By celebrować/bądź wesoły Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:104:3 e)painei=sTe e)n tO=| o)no/mati tO=| a(gi/O| au)tou=, eu)franTE/tO kardi/a DZEtou/ntOn to\n ku/rion·
Ps:104:3 epaineisTe en tO onomati tO hagiO autu, eufranTEtO kardia DZEtuntOn ton kyrion·
Ps:104:3 V2_PMI2P P RA_DSN N3M_DSN RA_DSM A1A_DSM RD_GSM VC_APD3S N1A_NSF V2_PAPGPM RA_ASM N2_ASM
Ps:104:3 to praise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the name with regard to the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same to celebrate/be merry heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to seek the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:104:3 you(pl)-are-being-PRAISE-ed, be-you(pl)-being-PRAISE-ed! in/among/by (+dat) the (dat) name (dat) the (dat) holy ([Adj] dat) him/it/same (gen) let-him/her/it-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! heart (nom|voc) let-them-be-SEEK-ing! (classical), while SEEK-ing (gen) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:104:3 Ps_104:3_1 Ps_104:3_2 Ps_104:3_3 Ps_104:3_4 Ps_104:3_5 Ps_104:3_6 Ps_104:3_7 Ps_104:3_8 Ps_104:3_9 Ps_104:3_10 Ps_104:3_11 Ps_104:3_12
Ps:104:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:104:4 ζητήσατε τὸν κύριον καὶ κραταιώθητε, ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ παντός.
Ps:104:4 Seek ye the Lord, and be strengthened; seek his face continually. (Psalm 105:4 Brenton)
Ps:104:4 Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza! (Psalm 105:4 BT_4)
Ps:104:4 ζητήσατε τὸν κύριον καὶ κραταιώθητε, ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ παντός.
Ps:104:4 ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Ps:104:4 By szukać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By stawać się silnym By szukać Twarz On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Ps:104:4 DZEtE/sate to\n ku/rion kai\ krataiO/TEte, DZEtE/sate to\ pro/sOpon au)tou= dia\ panto/s.
Ps:104:4 DZEtEsate ton kyrion kai krataiOTEte, DZEtEsate to prosOpon autu dia pantos.
Ps:104:4 VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM C VC_APD2P VA_AAD2P RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P A3_GSM
Ps:104:4 to seek the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to become strong to seek the face he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of
Ps:104:4 do-SEEK-you(pl)! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and be-you(pl)-BECOME STRONG-ed!, you(pl)-should-be-BECOME STRONG-ed do-SEEK-you(pl)! the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen)
Ps:104:4 Ps_104:4_1 Ps_104:4_2 Ps_104:4_3 Ps_104:4_4 Ps_104:4_5 Ps_104:4_6 Ps_104:4_7 Ps_104:4_8 Ps_104:4_9 Ps_104:4_10 Ps_104:4_11
Ps:104:4 x x x x x x x x x x x
Ps:104:5 μνήσθητε τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησεν, τὰ τέρατα αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ,
Ps:104:5 Remember his wonderful works that he has done; his wonders, and the judgments of his mouth; (Psalm 105:5 Brenton)
Ps:104:5 Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego, (Psalm 105:5 BT_4)
Ps:104:5 μνήσθητε τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησεν, τὰ τέρατα αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ,
Ps:104:5 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό τέρα[τ]ς, -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:5 By pamiętać/stawaj się uważającym z Cudowny doskonały, cudowny On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ust/żołądka por On/ona/to/to samo
Ps:104:5 mnE/sTEte tO=n Taumasi/On au)tou=, O(=n e)poi/Esen, ta\ te/rata au)tou= kai\ ta\ kri/mata tou= sto/matos au)tou=,
Ps:104:5 mnEsTEte tOn TaumasiOn autu, hOn epoiEsen, ta terata autu kai ta krimata tu stomatos autu,
Ps:104:5 VS_AAS2P RA_GPM A1A_GPM RD_GSM RR_GPM VAI_AAI3S RA_APN N3T_APN RD_GSM C RA_APN N3M_APN RA_GSN N3M_GSN RD_GSM
Ps:104:5 to remember/become mindful of the wonderful excellent, marvelous he/she/it/same who/whom/which to do/make the wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) he/she/it/same and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation the mouth/maw stoma he/she/it/same
Ps:104:5 be-you(pl)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF!, you(pl)-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) wonderful ([Adj] gen) him/it/same (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom|acc) wonders (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) the (gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen)
Ps:104:5 Ps_104:5_1 Ps_104:5_2 Ps_104:5_3 Ps_104:5_4 Ps_104:5_5 Ps_104:5_6 Ps_104:5_7 Ps_104:5_8 Ps_104:5_9 Ps_104:5_10 Ps_104:5_11 Ps_104:5_12 Ps_104:5_13 Ps_104:5_14 Ps_104:5_15
Ps:104:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:104:6 σπέρμα Αβρααμ δοῦλοι αὐτοῦ, υἱοὶ Ιακωβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ.
Ps:104:6 ye seed of Abraam, his servants, ye children of Jacob, his chosen ones. (Psalm 105:6 Brenton)
Ps:104:6 potomstwo Abrahama, Jego słudzy, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. (Psalm 105:6 BT_4)
Ps:104:6 σπέρμα Αβρααμ δοῦλοι αὐτοῦ, υἱοὶ Ιακωβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ.
Ps:104:6 σπέρμα[τ], -ατος, τό Ἀβραάμ, ὁ δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰακώβ, ὁ ἐκ·λεκτός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:6 Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Abraham Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo Syn Jacob Wybierany [zobacz eklektyczny] On/ona/to/to samo
Ps:104:6 spe/rma *abraam dou=loi au)tou=, ui(oi\ *iakOb e)klektoi\ au)tou=.
Ps:104:6 sperma abraam duloi autu, hyioi iakOb eklektoi autu.
Ps:104:6 N3M_NSN N_GSM N2_NPM RD_GSM N2_NPM N_GSM A1_NPM RD_GSM
Ps:104:6 seed sperm, seed, germ (sprout, bud) Abraham slave; servile; to enslave he/she/it/same son Jacob selected [see eclectic] he/she/it/same
Ps:104:6 seed (nom|acc|voc) Abraham (indecl) slaves (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-ENSLAVE-ing, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed, you(sg)-are-being-ENSLAVE-ed (classical), he/she/it-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-being-ENSLAVE-ed, he/she/it-happens-to-be-ENSLAVE-ing (opt) him/it/same (gen) sons (nom|voc) Jacob (indecl) selected ([Adj] nom|voc) him/it/same (gen)
Ps:104:6 Ps_104:6_1 Ps_104:6_2 Ps_104:6_3 Ps_104:6_4 Ps_104:6_5 Ps_104:6_6 Ps_104:6_7 Ps_104:6_8
Ps:104:6 x x x x x x x x
Ps:104:7 αὐτὸς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν, ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ.
Ps:104:7 He is the Lord our God; his judgments are in all the earth. (Psalm 105:7 Brenton)
Ps:104:7 On, Jahwe, jest naszym Bogiem: Jego wyroki obejmują świat cały. (Psalm 105:7 BT_4)
Ps:104:7 αὐτὸς κύριος θεὸς ἡμῶν, ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ.
Ps:104:7 αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:7 On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo
Ps:104:7 au)to\s ku/rios o( Teo\s E(mO=n, e)n pa/sE| tE=| gE=| ta\ kri/mata au)tou=.
Ps:104:7 autos kyrios ho Teos hEmOn, en pasE tE gE ta krimata autu.
Ps:104:7 RD_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF RA_NPN N3M_NPN RD_GSM
Ps:104:7 he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same
Ps:104:7 he/it/same (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:104:7 Ps_104:7_1 Ps_104:7_2 Ps_104:7_3 Ps_104:7_4 Ps_104:7_5 Ps_104:7_6 Ps_104:7_7 Ps_104:7_8 Ps_104:7_9 Ps_104:7_10 Ps_104:7_11 Ps_104:7_12
Ps:104:7 x x x x x x x x x x x x
Ps:104:8 ἐμνήσθη εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ, λόγου, οὗ ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς,
Ps:104:8 He has remembered his covenant for ever, the word which he commanded for a thousand generation: (Psalm 105:8 Brenton)
Ps:104:8 Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicę dał dla tysiąca pokoleń. (Psalm 105:8 BT_4)
Ps:104:8 ἐμνήσθη εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ, λόγου, οὗ ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς,
Ps:104:8 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ δια·θήκη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λόγος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) εἰς[1] χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ; χίλιοι -αι -α γενεά, -ᾶς, ἡ
Ps:104:8 By pamiętać/stawaj się uważającym z Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Konwencja On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By zalecać rozkaz Do (+przyspieszenie) Kilo [jednostka tysiąc]; tysiąc Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Ps:104:8 e)mnE/sTE ei)s to\n ai)O=na diaTE/kEs au)tou=, lo/gou, ou(= e)netei/lato ei)s CHili/as genea/s,
Ps:104:8 emnEsTE eis ton aiOna diaTEkEs autu, logu, hu eneteilato eis CHilias geneas,
Ps:104:8 VSI_AAI3S P RA_ASM N3W_ASM N1_GSF RD_GSM N2_GSM RR_GSM VAI_AMI3S P A1A_APF N1A_APF
Ps:104:8 to remember/become mindful of into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever covenant he/she/it/same word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to enjoin command into (+acc) kilo [unit of one thousand]; thousand generation Race, Nation; sometimes "generation"
Ps:104:8 he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF into (+acc) the (acc) eon (acc) covenant (gen) him/it/same (gen) word (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-ENJOIN-ed into (+acc) kilo (nom|voc); thousand (gen), thousand (acc) generation (gen), generations (acc)
Ps:104:8 Ps_104:8_1 Ps_104:8_2 Ps_104:8_3 Ps_104:8_4 Ps_104:8_5 Ps_104:8_6 Ps_104:8_7 Ps_104:8_8 Ps_104:8_9 Ps_104:8_10 Ps_104:8_11 Ps_104:8_12
Ps:104:8 x x x x x x x x x x x x
Ps:104:9 ὃν διέθετο τῷ Αβρααμ, καὶ τοῦ ὅρκου αὐτοῦ τῷ Ισαακ
Ps:104:9 which he established as a covenant to Abraam, and he remembered his oath to Isaac. (Psalm 105:9 Brenton)
Ps:104:9 Zawarł je z Abrahamem i przysięgę dał Izaakowi, (Psalm 105:9 BT_4)
Ps:104:9 ὃν διέθετο τῷ Αβρααμ, καὶ τοῦ ὅρκου αὐτοῦ τῷ Ισαακ
Ps:104:9 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὅρκος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰσαάκ, ὁ
Ps:104:9 Kto/, który/, który; by być By robić konwencję Abraham I też, nawet, mianowicie Przysięga On/ona/to/to samo Izaak
Ps:104:9 o(\n die/Teto tO=| *abraam, kai\ tou= o(/rkou au)tou= tO=| *isaak
Ps:104:9 hon dieTeto tO abraam, kai tu horku autu tO isaak
Ps:104:9 RR_ASM VEI_AMI3S RA_DSM N_DSM C RA_GSM N2_GSM RD_GSM RA_DSM N_DSM
Ps:104:9 who/whom/which; to be to make covenant the Abraham and also, even, namely the oath he/she/it/same the Isaac
Ps:104:9 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed the (dat) Abraham (indecl) and the (gen) oath (gen) him/it/same (gen) the (dat) Isaac (indecl)
Ps:104:9 Ps_104:9_1 Ps_104:9_2 Ps_104:9_3 Ps_104:9_4 Ps_104:9_5 Ps_104:9_6 Ps_104:9_7 Ps_104:9_8 Ps_104:9_9 Ps_104:9_10
Ps:104:9 x x x x x x x x x x
Ps:104:10 καὶ ἔστησεν αὐτὴν τῷ Ιακωβ εἰς πρόσταγμα καὶ τῷ Ισραηλ διαθήκην αἰώνιον
Ps:104:10 And he established it to Jacob for an ordinance, and to Israel for an everlasting covenant; (Psalm 105:10 Brenton)
Ps:104:10 ustanowił dla Jakuba jako prawo, dla Izraela jako wieczne przymierze, (Psalm 105:10 BT_4)
Ps:104:10 καὶ ἔστησεν αὐτὴν τῷ Ιακωβ εἰς πρόσταγμα καὶ τῷ Ισραηλ διαθήκην αἰώνιον
Ps:104:10 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ εἰς[1]   καί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ δια·θήκη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον
Ps:104:10 I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo Jacob Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Izrael Konwencja aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Ps:104:10 kai\ e)/stEsen au)tE\n tO=| *iakOb ei)s pro/stagma kai\ tO=| *israEl diaTE/kEn ai)O/nion
Ps:104:10 kai estEsen autEn tO iakOb eis prostagma kai tO israEl diaTEkEn aiOnion
Ps:104:10 C VAI_AAI3S RD_ASF RA_DSM N_DSM P N3M_ASN C RA_DSM N_DSM N1_ASF A1B_ASF
Ps:104:10 and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same the Jacob into (+acc) ć and also, even, namely the Israel covenant aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Ps:104:10 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand her/it/same (acc) the (dat) Jacob (indecl) into (+acc)   and the (dat) Israel (indecl) covenant (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:104:10 Ps_104:10_1 Ps_104:10_2 Ps_104:10_3 Ps_104:10_4 Ps_104:10_5 Ps_104:10_6 Ps_104:10_7 Ps_104:10_8 Ps_104:10_9 Ps_104:10_10 Ps_104:10_11 Ps_104:10_12
Ps:104:10 x x x x x x x x x x x x
Ps:104:11 λέγων Σοὶ δώσω τὴν γῆν Χανααν σχοίνισμα κληρονομίας ὑμῶν.
Ps:104:11 saying To thee will I give the land of Chanaan, the line of your inheritance: (Psalm 105:11 Brenton)
Ps:104:11 mówiąc: Dam tobie ziemię Kanaan na waszą własność dziedziczną. (Psalm 105:11 BT_4)
Ps:104:11 λέγων Σοὶ δώσω τὴν γῆν Χανααν σχοίνισμα κληρονομίας ὑμῶν.
Ps:104:11 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Χαναάν, ἡ   κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ps:104:11 By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dawać Ziemi/ziemia Kanaan Dziedzictwo Ty
Ps:104:11 le/gOn *soi\ dO/sO tE\n gE=n *CHanaan sCHoi/nisma klEronomi/as u(mO=n.
Ps:104:11 legOn soi dOsO tEn gEn CHanaan sCHoinisma klEronomias hymOn.
Ps:104:11 V1_PAPNSM RP_DS VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF N_ASF N3M_ASN N1A_GSF RP_GP
Ps:104:11 to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub to give the earth/land Canaan ć inheritance you
Ps:104:11 while SAY/TELL-ing (nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-GIVE, I-should-GIVE the (acc) earth/land (acc) Canaan (indecl)   inheritance (gen), inheritances (acc) you(pl) (gen)
Ps:104:11 Ps_104:11_1 Ps_104:11_2 Ps_104:11_3 Ps_104:11_4 Ps_104:11_5 Ps_104:11_6 Ps_104:11_7 Ps_104:11_8 Ps_104:11_9
Ps:104:11 x x x x x x x x x
Ps:104:12 ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἀριθμῷ βραχεῖς, ὀλιγοστοὺς καὶ παροίκους ἐν αὐτῇ
Ps:104:12 when they were few in number, very few, and sojourners in it. (Psalm 105:12 Brenton)
Ps:104:12 Kiedy ich było niewielu, nieliczni i obcy w niej, (Psalm 105:12 BT_4)
Ps:104:12 ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἀριθμῷ βραχεῖς, ὀλιγοστοὺς καὶ παροίκους ἐν αὐτῇ
Ps:104:12 ἐν ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀριθμός, -οῦ, ὁ βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; βρέχω (βρεχ-, βρεξ-, βρεξ-, -, -, βραχ·[θ]-)   καί πάρ·οικος -ον ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:12 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być On/ona/to/to samo Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Krótki; by zwilżać/deszcz I też, nawet, mianowicie ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:104:12 e)n tO=| ei)=nai au)tou\s a)riTmO=| braCHei=s, o)ligostou\s kai\ paroi/kous e)n au)tE=|
Ps:104:12 en tO einai autus ariTmO braCHeis, oligostus kai paroikus en autE
Ps:104:12 P RA_DSN V9_PAN RD_APM N2_DSM A3U_APM A1_APM C A1B_APM P RD_DSF
Ps:104:12 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to be he/she/it/same number [see arithmetic] brief; to wet/rain ć and also, even, namely ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ps:104:12 in/among/by (+dat) the (dat) to-be them/same (acc) number (dat) brief ([Adj] acc, nom|voc); upon being-WET/RAIN-ed (nom|voc)   and ??? ([Adj] acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Ps:104:12 Ps_104:12_1 Ps_104:12_2 Ps_104:12_3 Ps_104:12_4 Ps_104:12_5 Ps_104:12_6 Ps_104:12_7 Ps_104:12_8 Ps_104:12_9 Ps_104:12_10 Ps_104:12_11
Ps:104:12 x x x x x x x x x x x
Ps:104:13 καὶ διῆλθον ἐξ ἔθνους εἰς ἔθνος, ἐκ βασιλείας εἰς λαὸν ἕτερον·
Ps:104:13 And they went from nation to nation, and from one kingdom to another people. (Psalm 105:13 Brenton)
Ps:104:13 i wędrowali od szczepu do szczepu, z jednego królestwa do drugiego ludu, (Psalm 105:13 BT_4)
Ps:104:13 καὶ διῆλθον ἐξ ἔθνους εἰς ἔθνος, ἐκ βασιλείας εἰς λαὸν ἕτερον·
Ps:104:13 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη εἰς[1] ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐκ βασιλεία, -ας, ἡ εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Ps:104:13 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] Do (+przyspieszenie) Naród [zobacz etniczny] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Królestwo Do (+przyspieszenie) Ludzie Inny
Ps:104:13 kai\ diE=lTon e)X e)/Tnous ei)s e)/Tnos, e)k basilei/as ei)s lao\n e(/teron·
Ps:104:13 kai diElTon eX eTnus eis eTnos, ek basileias eis laon heteron·
Ps:104:13 C VBI_AAI3P P N3E_GSN P N3E_ASN P N1A_GSF P N2_ASM A1A_ASM
Ps:104:13 and also, even, namely to go through pass through out of (+gen) ἐξ before vowels nation [see ethnic] into (+acc) nation [see ethnic] out of (+gen) ἐξ before vowels kingdom into (+acc) people other
Ps:104:13 and I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed out of (+gen) nation (gen) into (+acc) nation (nom|acc|voc) out of (+gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) into (+acc) people (acc) other (acc, nom|acc)
Ps:104:13 Ps_104:13_1 Ps_104:13_2 Ps_104:13_3 Ps_104:13_4 Ps_104:13_5 Ps_104:13_6 Ps_104:13_7 Ps_104:13_8 Ps_104:13_9 Ps_104:13_10 Ps_104:13_11
Ps:104:13 x x x x x x x x x x x
Ps:104:14 οὐκ ἀφῆκεν ἄνθρωπον ἀδικῆσαι αὐτοὺς καὶ ἤλεγξεν ὑπὲρ αὐτῶν βασιλεῖς
Ps:104:14 He suffered no man to wrong them; and he rebuked kings for their sakes: (Psalm 105:14 Brenton)
Ps:104:14 nikomu nie pozwolił ich uciskać i z ich powodu karał królów: (Psalm 105:14 BT_4)
Ps:104:14 οὐκ ἀφῆκεν ἄνθρωπον ἀδικῆσαι αὐτοὺς καὶ ἤλεγξεν ὑπὲρ αὐτῶν βασιλεῖς
Ps:104:14 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ὑπέρ αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ
Ps:104:14 ??? Przed przydechem mocnym By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy} Ludzki Do szkody/popełniaj wykroczenie do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) On/ona/to/to samo Król
Ps:104:14 ou)k a)fE=ken a)/nTrOpon a)dikE=sai au)tou\s kai\ E)/legXen u(pe\r au)tO=n basilei=s
Ps:104:14 uk afEken anTrOpon adikEsai autus kai ElenXen hyper autOn basileis
Ps:104:14 D VAI_AAI3S N2_ASM VA_AAN RD_APM C VAI_AAI3S P RD_GPM N3V_APM
Ps:104:14 οὐχ before rough breathing to let go of; to abandon forsake, leave, left human to harm/do wrong to he/she/it/same and also, even, namely to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty above (+acc), on behalf of (+gen) he/she/it/same king
Ps:104:14 not he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing human (acc) to-WRONG, be-you(sg)-WRONG-ed!, he/she/it-happens-to-WRONG (opt) them/same (acc) and he/she/it-REPROVE-ed above (+acc), on behalf of (+gen) them/same (gen) kings (acc, nom|voc)
Ps:104:14 Ps_104:14_1 Ps_104:14_2 Ps_104:14_3 Ps_104:14_4 Ps_104:14_5 Ps_104:14_6 Ps_104:14_7 Ps_104:14_8 Ps_104:14_9 Ps_104:14_10
Ps:104:14 x x x x x x x x x x
Ps:104:15 Μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε.
Ps:104:15 saying, Touch not my anointed ones; and do my prophets no harm. (Psalm 105:15 Brenton)
Ps:104:15 «Nie dotykajcie moich pomazańców i prorokom moim nie czyńcie krzywdy!» (Psalm 105:15 BT_4)
Ps:104:15 Μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε.
Ps:104:15 μή ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -)
Ps:104:15 Nie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Chrystus zapalał się. 'namaszczany' Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prorok Ja Nie Do źle
Ps:104:15 *mE\ a(/ptesTe tO=n CHristO=n mou kai\ e)n toi=s profE/tais mou mE\ ponEreu/esTe.
Ps:104:15 mE haptesTe tOn CHristOn mu kai en tois profEtais mu mE ponEreuesTe.
Ps:104:15 D V1_PMI2P RA_GPM A1_GPM RP_GS C P RA_DPM N1M_DPM RP_GS D V1_PMI2P
Ps:104:15 not to lay hands on set fire, touch the Christ lit. 'anointed' I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the prophet I not to evil
Ps:104:15 not you(pl)-are-being-LAY HandS ON-ed, be-you(pl)-being-LAY HandS ON-ed! the (gen) Christs (gen) me (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) prophets (dat) me (gen) not you(pl)-are-being-EVIL-ed, be-you(pl)-being-EVIL-ed!
Ps:104:15 Ps_104:15_1 Ps_104:15_2 Ps_104:15_3 Ps_104:15_4 Ps_104:15_5 Ps_104:15_6 Ps_104:15_7 Ps_104:15_8 Ps_104:15_9 Ps_104:15_10 Ps_104:15_11 Ps_104:15_12
Ps:104:15 x x x x x x x x x x x x
Ps:104:16 καὶ ἐκάλεσεν λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, πᾶν στήριγμα ἄρτου συνέτριψεν·
Ps:104:16 Moreover he called for a famine upon the land; he broke the whole support of bread. (Psalm 105:16 Brenton)
Ps:104:16 Potem przywołał głód na ziemię i odebrał cały zapas chleba. (Psalm 105:16 BT_4)
Ps:104:16 καὶ ἐκάλεσεν λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, πᾶν στήριγμα ἄρτου συνέτριψεν·
Ps:104:16 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἄρτος, -ου, ὁ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
Ps:104:16 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Głodu głód Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach)
Ps:104:16 kai\ e)ka/lesen limo\n e)pi\ tE\n gE=n, pa=n stE/rigma a)/rtou sune/triPSen·
Ps:104:16 kai ekalesen limon epi tEn gEn, pan stErigma artu synetriPSen·
Ps:104:16 C VAI_AAI3S N2_ASM P RA_ASF N1_ASF A3_ASN N3M_ASN N2_GSM VAI_AAI3S
Ps:104:16 and also, even, namely to call call famine hunger upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land every all, each, every, the whole of ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. to break to crush completely, break (in pieces)
Ps:104:16 and he/she/it-CALL-ed famine (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) every (nom|acc|voc)   bread (gen) he/she/it-BREAK-ed
Ps:104:16 Ps_104:16_1 Ps_104:16_2 Ps_104:16_3 Ps_104:16_4 Ps_104:16_5 Ps_104:16_6 Ps_104:16_7 Ps_104:16_8 Ps_104:16_9 Ps_104:16_10
Ps:104:16 x x x x x x x x x x
Ps:104:17 ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτῶν ἄνθρωπον, εἰς δοῦλον ἐπράθη Ιωσηφ.
Ps:104:17 He sent a man before them; Joseph was sold for a slave. (Psalm 105:17 Brenton)
Ps:104:17 Wysłał przed nimi człowieka: Józefa sprzedano jako niewolnika. (Psalm 105:17 BT_4)
Ps:104:17 ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτῶν ἄνθρωπον, εἰς δοῦλον ἐπράθη Ιωσηφ.
Ps:104:17 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰς[1] δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) Ἰωσήφ, ὁ
Ps:104:17 zamawiać Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo Ludzki Do (+przyspieszenie) Haruj jak niewolnik; niewolniczy By sprzedawać się Joseph
Ps:104:17 a)pe/steilen e)/mprosTen au)tO=n a)/nTrOpon, ei)s dou=lon e)pra/TE *iOsEf.
Ps:104:17 apesteilen emprosTen autOn anTrOpon, eis dulon epraTE iOsEf.
Ps:104:17 VAI_AAI3S P RD_GPM N2_ASM P N2_ASM VCI_API3S N_NSM
Ps:104:17 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send before/in front of he/she/it/same human into (+acc) slave; servile to sell Joseph
Ps:104:17 he/she/it-ORDER FORTH-ed before/in front of them/same (gen) human (acc) into (+acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was-SELL-ed Joseph (indecl)
Ps:104:17 Ps_104:17_1 Ps_104:17_2 Ps_104:17_3 Ps_104:17_4 Ps_104:17_5 Ps_104:17_6 Ps_104:17_7 Ps_104:17_8
Ps:104:17 x x x x x x x x
Ps:104:18 ἐταπείνωσαν ἐν πέδαις τοὺς πόδας αὐτοῦ, σίδηρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ
Ps:104:18 They hurt his feet with fetters; his soul passed into iron, (Psalm 105:18 Brenton)
Ps:104:18 Kajdanami ścisnęli jego nogi, w żelazo zakuli jego szyję, (Psalm 105:18 BT_4)
Ps:104:18 ἐταπείνωσαν ἐν πέδαις τοὺς πόδας αὐτοῦ, σίδηρον διῆλθεν ψυχὴ αὐτοῦ
Ps:104:18 ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐν πέδη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό σίδηρος, -ου, ὁ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:18 Do niżej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łącznik Stopa On/ona/to/to samo Żelazny By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo
Ps:104:18 e)tapei/nOsan e)n pe/dais tou\s po/das au)tou=, si/dEron diE=lTen E( PSuCHE\ au)tou=
Ps:104:18 etapeinOsan en pedais tus podas autu, sidEron diElTen hE PSyCHE autu
Ps:104:18 VAI_AAI3P P N1_DPF RA_APM N3D_APM RD_GSM N2_ASM VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSM
Ps:104:18 to lower in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shackle the foot he/she/it/same iron to go through pass through the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same
Ps:104:18 they-LOWER-ed in/among/by (+dat) shackles (dat) the (acc) feet (acc) him/it/same (gen) iron (acc) he/she/it-GO THROUGH-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) him/it/same (gen)
Ps:104:18 Ps_104:18_1 Ps_104:18_2 Ps_104:18_3 Ps_104:18_4 Ps_104:18_5 Ps_104:18_6 Ps_104:18_7 Ps_104:18_8 Ps_104:18_9 Ps_104:18_10 Ps_104:18_11
Ps:104:18 x x x x x x x x x x x
Ps:104:19 μέχρι τοῦ ἐλθεῖν τὸν λόγον αὐτοῦ, τὸ λόγιον κυρίου ἐπύρωσεν αὐτόν.
Ps:104:19 until the time that his cause came on; the word of the Lord tried him as fire. (Psalm 105:19 Brenton)
Ps:104:19 aż się spełniła jego przepowiednia i słowo Pańskie dało mu świadectwo. (Psalm 105:19 BT_4)
Ps:104:19 μέχρι τοῦ ἐλθεῖν τὸν λόγον αὐτοῦ, τὸ λόγιον κυρίου ἐπύρωσεν αὐτόν.
Ps:104:19 μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος); λόγιος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πυρόω (πυρ(ο)-, πυρω·σ-, πυρω·σ-, -, πεπυρω-, πυρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:19 Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] By przychodzić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Wyrażanie; wymowny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By palić się On/ona/to/to samo
Ps:104:19 me/CHri tou= e)lTei=n to\n lo/gon au)tou=, to\ lo/gion kuri/ou e)pu/rOsen au)to/n.
Ps:104:19 meCHri tu elTein ton logon autu, to logion kyriu epyrOsen auton.
Ps:104:19 P RA_GSN VB_AAN RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_ASN N2N_ASN N2_GSM VAI_AAI3S RD_ASM
Ps:104:19 until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the to come the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same the utterance; eloquent lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to burn he/she/it/same
Ps:104:19 until the (gen) to-COME the (acc) word (acc) him/it/same (gen) the (nom|acc) utterance (nom|acc|voc); eloquent ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-BURN-ed him/it/same (acc)
Ps:104:19 Ps_104:19_1 Ps_104:19_2 Ps_104:19_3 Ps_104:19_4 Ps_104:19_5 Ps_104:19_6 Ps_104:19_7 Ps_104:19_8 Ps_104:19_9 Ps_104:19_10 Ps_104:19_11
Ps:104:19 x x x x x x x x x x x
Ps:104:20 ἀπέστειλεν βασιλεὺς καὶ ἔλυσεν αὐτόν, ἄρχων λαῶν, καὶ ἀφῆκεν αὐτόν·
Ps:104:20 The king sent and loosed him; even the prince of the people, and let him go free. (Psalm 105:20 Brenton)
Ps:104:20 Posłał król, by uwolnić go, i władca ludów, aby go wyzwolić. (Psalm 105:20 BT_4)
Ps:104:20 ἀπέστειλεν βασιλεὺς καὶ ἔλυσεν αὐτόν, ἄρχων λαῶν, καὶ ἀφῆκεν αὐτόν·
Ps:104:20 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) βασιλεύς, -έως, ὁ καί λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) λαός, -οῦ, ὁ καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-); ἀφ·ήκω [EXTRA] (αφ+ηκ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:20 zamawiać Król I też, nawet, mianowicie By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć On/ona/to/to samo Władca; początek; by zaczynać się Ludzie I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z; by porzucać porzucaj, opuszczaj, opuszczał {lewy} On/ona/to/to samo
Ps:104:20 a)pe/steilen basileu\s kai\ e)/lusen au)to/n, a)/rCHOn laO=n, kai\ a)fE=ken au)to/n·
Ps:104:20 apesteilen basileus kai elysen auton, arCHOn laOn, kai afEken auton·
Ps:104:20 VAI_AAI3S N3V_NSM C VAI_AAI3S RD_ASM N3_NSM N2_GPM C VAI_AAI3S RD_ASM
Ps:104:20 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send king and also, even, namely to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy he/she/it/same ruler; beginning; to begin people and also, even, namely to let go of; to abandon forsake, leave, left he/she/it/same
Ps:104:20 he/she/it-ORDER FORTH-ed king (nom) and he/she/it-LOOSEN/UNBIND-ed him/it/same (acc) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) peoples (gen) and he/she/it-LET-ed-GO-OF; he/she/it-was-ABandON-ing him/it/same (acc)
Ps:104:20 Ps_104:20_1 Ps_104:20_2 Ps_104:20_3 Ps_104:20_4 Ps_104:20_5 Ps_104:20_6 Ps_104:20_7 Ps_104:20_8 Ps_104:20_9 Ps_104:20_10
Ps:104:20 x x x x x x x x x x
Ps:104:21 κατέστησεν αὐτὸν κύριον τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα πάσης τῆς κτήσεως αὐτοῦ
Ps:104:21 He made him Lord over his house, and ruler of all his substance; (Psalm 105:21 Brenton)
Ps:104:21 Ustanowił go panem nad swoim domem i władcą nad całą swoją posiadłością, (Psalm 105:21 BT_4)
Ps:104:21 κατέστησεν αὐτὸν κύριον τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα πάσης τῆς κτήσεως αὐτοῦ
Ps:104:21 καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:21 By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo
Ps:104:21 kate/stEsen au)to\n ku/rion tou= oi)/kou au)tou= kai\ a)/rCHonta pa/sEs tE=s ktE/seOs au)tou=
Ps:104:21 katestEsen auton kyrion tu oiku autu kai arCHonta pasEs tEs ktEseOs autu
Ps:104:21 VHI_AAI3S RD_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C N3_ASM A1S_GSF RA_GSF N3I_GSF RD_GSM
Ps:104:21 to enable lay, render widowed he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely ruler; to begin every all, each, every, the whole of the ć he/she/it/same
Ps:104:21 he/she/it-ENABLE-ed him/it/same (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) every (gen) the (gen)   him/it/same (gen)
Ps:104:21 Ps_104:21_1 Ps_104:21_2 Ps_104:21_3 Ps_104:21_4 Ps_104:21_5 Ps_104:21_6 Ps_104:21_7 Ps_104:21_8 Ps_104:21_9 Ps_104:21_10 Ps_104:21_11 Ps_104:21_12
Ps:104:21 x x x x x x x x x x x x
Ps:104:22 τοῦ παιδεῦσαι τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ ὡς ἑαυτὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτοῦ σοφίσαι.
Ps:104:22 to chastise his rulers at his pleasure, and to teach his elders wisdom. (Psalm 105:22 Brenton)
Ps:104:22 by według swej myśli pouczał jego dostojników a jego starszyznę uczył mądrości. (Psalm 105:22 BT_4)
Ps:104:22 τοῦ παιδεῦσαι τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ ὡς ἑαυτὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτοῦ σοφίσαι.
Ps:104:22 ὁ ἡ τό παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) αὐτός αὐτή αὐτό σοφίζω (σοφιζ-, -, σοφι·σ-, -, σεσοφισ-, σοφισ·θ-)
Ps:104:22 Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo Jak/jak Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie Starszy On/ona/to/to samo By nauczać rób mądry
Ps:104:22 tou= paideu=sai tou\s a)/rCHontas au)tou= O(s e(auto\n kai\ tou\s presbute/rous au)tou= sofi/sai.
Ps:104:22 tu paideusai tus arCHontas autu hOs heauton kai tus presbyterus autu sofisai.
Ps:104:22 RA_GSN VA_AAN RA_APM N3_APM RD_GSM x RD_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM VA_AAN
Ps:104:22 the to chastened correct, discipline, train, teach, educate, the ruler; to begin he/she/it/same as/like self /our-/your-/themselves and also, even, namely the elder he/she/it/same to instruct make wise
Ps:104:22 the (gen) to-CHASTENED, be-you(sg)-CHASTENED-ed!, he/she/it-happens-to-CHASTENED (opt) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) him/it/same (gen) as/like self (acc) and the (acc) elder ([Adj] acc) him/it/same (gen) to-INSTRUCT--MAKE-WISE, be-you(sg)-INSTRUCT-ed--MAKE-WISE!, he/she/it-happens-to-INSTRUCT--MAKE-WISE (opt)
Ps:104:22 Ps_104:22_1 Ps_104:22_2 Ps_104:22_3 Ps_104:22_4 Ps_104:22_5 Ps_104:22_6 Ps_104:22_7 Ps_104:22_8 Ps_104:22_9 Ps_104:22_10 Ps_104:22_11 Ps_104:22_12
Ps:104:22 x x x x x x x x x x x x
Ps:104:23 καὶ εἰσῆλθεν Ισραηλ εἰς Αἴγυπτον, καὶ Ιακωβ παρῴκησεν ἐν γῇ Χαμ·
Ps:104:23 Israel also came into Egypt, and Jacob sojourned in the land of Cham. (Psalm 105:23 Brenton)
Ps:104:23 Wówczas Izrael wkroczył do Egiptu, Jakub był gościem w kraju Chama. (Psalm 105:23 BT_4)
Ps:104:23 καὶ εἰσῆλθεν Ισραηλ εἰς Αἴγυπτον, καὶ Ιακωβ παρῴκησεν ἐν γῇ Χαμ·
Ps:104:23 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί Ἰακώβ, ὁ παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Ps:104:23 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Izrael Do (+przyspieszenie) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Jacob By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
Ps:104:23 kai\ ei)sE=lTen *israEl ei)s *ai)/gupton, kai\ *iakOb parO/|kEsen e)n gE=| *CHam·
Ps:104:23 kai eisElTen israEl eis aigypton, kai iakOb parOkEsen en gE CHam·
Ps:104:23 C VBI_AAI3S N_NSM P N2_ASF C N_NSM VAI_AAI3S P N1_DSF N_GS
Ps:104:23 and also, even, namely to enter Israel into (+acc) Egypt [country of] and also, even, namely Jacob to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć
Ps:104:23 and he/she/it-ENTER-ed Israel (indecl) into (+acc) Egypt (acc) and Jacob (indecl) he/she/it-DWELL-ed--NEAR in/among/by (+dat) earth/land (dat)  
Ps:104:23 Ps_104:23_1 Ps_104:23_2 Ps_104:23_3 Ps_104:23_4 Ps_104:23_5 Ps_104:23_6 Ps_104:23_7 Ps_104:23_8 Ps_104:23_9 Ps_104:23_10 Ps_104:23_11
Ps:104:23 x x x x x x x x x x x
Ps:104:24 καὶ ηὔξησεν τὸν λαὸν αὐτοῦ σφόδρα καὶ ἐκραταίωσεν αὐτὸν ὑπὲρ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ.
Ps:104:24 And he increased his people greatly, and made them stronger than their enemies. (Psalm 105:24 Brenton)
Ps:104:24 Licznie rozmnożył swój naród, uczynił go mocniejszym od jego wrogów. (Psalm 105:24 BT_4)
Ps:104:24 καὶ ηὔξησεν τὸν λαὸν αὐτοῦ σφόδρα καὶ ἐκραταίωσεν αὐτὸν ὑπὲρ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ.
Ps:104:24 καί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα καί κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:24 I też, nawet, mianowicie By stawać się Ludzie On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By stawać się silnym On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Wrogi On/ona/to/to samo
Ps:104:24 kai\ Eu)/XEsen to\n lao\n au)tou= sfo/dra kai\ e)kratai/Osen au)to\n u(pe\r tou\s e)CHTrou\s au)tou=.
Ps:104:24 kai EuXEsen ton laon autu sfodra kai ekrataiOsen auton hyper tus eCHTrus autu.
Ps:104:24 C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM D C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_APM N2_APM RD_GSM
Ps:104:24 and also, even, namely to grow the people he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to become strong he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) the hostile he/she/it/same
Ps:104:24 and he/she/it-GROW-ed the (acc) people (acc) him/it/same (gen) vehement, and he/she/it-BECOME STRONG-ed him/it/same (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (acc) hostile ([Adj] acc) him/it/same (gen)
Ps:104:24 Ps_104:24_1 Ps_104:24_2 Ps_104:24_3 Ps_104:24_4 Ps_104:24_5 Ps_104:24_6 Ps_104:24_7 Ps_104:24_8 Ps_104:24_9 Ps_104:24_10 Ps_104:24_11 Ps_104:24_12 Ps_104:24_13
Ps:104:24 x x x x x x x x x x x x x
Ps:104:25 μετέστρεψεν τὴν καρδίαν αὐτῶν τοῦ μισῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ, τοῦ δολιοῦσθαι ἐν τοῖς δούλοις αὐτοῦ.
Ps:104:25 And he turned their heart to hate his people, to deal craftily with his servants. (Psalm 105:25 Brenton)
Ps:104:25 Ich to serce odmienił, ażeby znienawidzili lud Jego i wobec Jego sług postępowali zdradziecko. (Psalm 105:25 BT_4)
Ps:104:25 μετέστρεψεν τὴν καρδίαν αὐτῶν τοῦ μισῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ, τοῦ δολιοῦσθαι ἐν τοῖς δούλοις αὐτοῦ.
Ps:104:25 μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δολιόω (δολι(ο)-, -, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:25 By przekształcać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ludzie On/ona/to/to samo Do oszustwa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo
Ps:104:25 mete/strePSen tE\n kardi/an au)tO=n tou= misE=sai to\n lao\n au)tou=, tou= doliou=sTai e)n toi=s dou/lois au)tou=.
Ps:104:25 metestrePSen tEn kardian autOn tu misEsai ton laon autu, tu doliusTai en tois dulois autu.
Ps:104:25 VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF RD_GPM RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM RD_GSM RA_GSN V4_PMN P RA_DPM N2_DPM RD_GSM
Ps:104:25 to transform the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same the to destest dislike, detest, hate, abominate the people he/she/it/same the to deceit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the slave; servile; to enslave he/she/it/same
Ps:104:25 he/she/it-TRANSFORM-ed the (acc) heart (acc) them/same (gen) the (gen) to-DESTEST, be-you(sg)-DESTEST-ed!, he/she/it-happens-to-DESTEST (opt) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) the (gen) to-be-being-DECEIT-ed in/among/by (+dat) the (dat) slaves (dat); servile ([Adj] dat); you(sg)-are-ENSLAVE-ing, you(sg)-should-be-ENSLAVE-ing, you(sg)-happen-to-be-ENSLAVE-ing (opt) him/it/same (gen)
Ps:104:25 Ps_104:25_1 Ps_104:25_2 Ps_104:25_3 Ps_104:25_4 Ps_104:25_5 Ps_104:25_6 Ps_104:25_7 Ps_104:25_8 Ps_104:25_9 Ps_104:25_10 Ps_104:25_11 Ps_104:25_12 Ps_104:25_13 Ps_104:25_14 Ps_104:25_15
Ps:104:25 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:104:26 ἐξαπέστειλεν Μωυσῆν τὸν δοῦλον αὐτοῦ, Ααρων, ὃν ἐξελέξατο αὐτόν·
Ps:104:26 He sent fort Moses his servant, and Aaron whom he had chosen. (Psalm 105:26 Brenton)
Ps:104:26 Wtedy posłał sługę swojego, Mojżesza, i Aarona, którego sobie wybrał. (Psalm 105:26 BT_4)
Ps:104:26 ἐξαπέστειλεν Μωυσῆν τὸν δοῦλον αὐτοῦ, Ααρων, ὃν ἐξελέξατο αὐτόν·
Ps:104:26 ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό Ἀαρών, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:26 Do ??? Mojżesz Haruj jak niewolnik; niewolniczy On/ona/to/to samo Aaron Kto/, który/, który; by być By wybierać On/ona/to/to samo
Ps:104:26 e)Xape/steilen *mousE=n to\n dou=lon au)tou=, *aarOn, o(\n e)Xele/Xato au)to/n·
Ps:104:26 eXapesteilen musEn ton dulon autu, aarOn, hon eXeleXato auton·
Ps:104:26 VAI_AAI3S N1M_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM N_ASM RR_ASM VAI_AMI3S RD_ASM
Ps:104:26 to ??? Moses the slave; servile he/she/it/same Aaron who/whom/which; to be to select he/she/it/same
Ps:104:26 he/she/it-???-ed Moses (acc) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) Aaron (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-SELECT-ed him/it/same (acc)
Ps:104:26 Ps_104:26_1 Ps_104:26_2 Ps_104:26_3 Ps_104:26_4 Ps_104:26_5 Ps_104:26_6 Ps_104:26_7 Ps_104:26_8 Ps_104:26_9
Ps:104:26 x x x x x x x x x
Ps:104:27 ἔθετο ἐν αὐτοῖς τοὺς λόγους τῶν σημείων αὐτοῦ καὶ τῶν τεράτων ἐν γῇ Χαμ.
Ps:104:27 He established among them his signs, and his wonders in the land of Cham. (Psalm 105:27 Brenton)
Ps:104:27 Oni okazali w Egipcie Jego znaki i cuda w krainie Chama. (Psalm 105:27 BT_4)
Ps:104:27 ἔθετο ἐν αὐτοῖς τοὺς λόγους τῶν σημείων αὐτοῦ καὶ τῶν τεράτων ἐν γῇ Χαμ.
Ps:104:27 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX]; σημειόω (σημει(ο)-, -, -, -, -, σημειω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
Ps:104:27 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Znak; znak; by znaczyć oznaczaj, dawaj do zrozumienia {implikuj}, znacz, wskazuj, znacz {miej na myśli}, znacz, literuj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
Ps:104:27 e)/Teto e)n au)toi=s tou\s lo/gous tO=n sEmei/On au)tou= kai\ tO=n tera/tOn e)n gE=| *CHam.
Ps:104:27 eTeto en autois tus logus tOn sEmeiOn autu kai tOn teratOn en gE CHam.
Ps:104:27 VEI_AMI3S P RD_DPM RA_APM N2_APM RA_GPN N2N_GPN RD_GSM C RA_GPN N3T_GPN P N1_DSF N_GS
Ps:104:27 to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the sign; sign; to signify connote, imply, matter, denote, mean, purport, spell he/she/it/same and also, even, namely the wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć
Ps:104:27 he/she/it-was-PLACE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) the (acc) words (acc) the (gen) signs (gen); signs (gen); while SIGNIFY-ing (nom) him/it/same (gen) and the (gen) wonders (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat)  
Ps:104:27 Ps_104:27_1 Ps_104:27_2 Ps_104:27_3 Ps_104:27_4 Ps_104:27_5 Ps_104:27_6 Ps_104:27_7 Ps_104:27_8 Ps_104:27_9 Ps_104:27_10 Ps_104:27_11 Ps_104:27_12 Ps_104:27_13 Ps_104:27_14
Ps:104:27 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:104:28 ἐξαπέστειλεν σκότος, καὶ ἐσκότασεν, καὶ παρεπίκραναν τοὺς λόγους αὐτοῦ.
Ps:104:28 He sent forth darkness, and made it dark; yet they rebelled against his words. (Psalm 105:28 Brenton)
Ps:104:28 Zesłał ciemności i nastał mrok, lecz nie przestrzegali słów Jego. (Psalm 105:28 BT_4)
Ps:104:28 ἐξαπέστειλεν σκότος, καὶ ἐσκότασεν, καὶ παρεπίκραναν τοὺς λόγους αὐτοῦ.
Ps:104:28 ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) σκότο·ς, -ους, τό καί σκοτάζω [LXX] (-, σκοτα·σ-, σκοτα·σ-, -, -, -) καί παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:28 Do ??? Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By rozgoryczać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo
Ps:104:28 e)Xape/steilen sko/tos, kai\ e)sko/tasen, kai\ parepi/kranan tou\s lo/gous au)tou=.
Ps:104:28 eXapesteilen skotos, kai eskotasen, kai parepikranan tus logus autu.
Ps:104:28 VAI_AAI3S N3E_ASN C VAI_AAI3S C VAI_AAI3P RA_APM N2_APM RD_GSM
Ps:104:28 to ??? darkness gloom, darkness and also, even, namely to ??? and also, even, namely to embitter the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same
Ps:104:28 he/she/it-???-ed darkness (nom|acc|voc) and he/she/it-???-ed and they-EMBITTER-ed the (acc) words (acc) him/it/same (gen)
Ps:104:28 Ps_104:28_1 Ps_104:28_2 Ps_104:28_3 Ps_104:28_4 Ps_104:28_5 Ps_104:28_6 Ps_104:28_7 Ps_104:28_8 Ps_104:28_9
Ps:104:28 x x x x x x x x x
Ps:104:29 μετέστρεψεν τὰ ὕδατα αὐτῶν εἰς αἷμα καὶ ἀπέκτεινεν τοὺς ἰχθύας αὐτῶν.
Ps:104:29 He turned their waters into blood, and slew their fish. (Psalm 105:29 Brenton)
Ps:104:29 W krew zamienił ich wody i pozabijał ich ryby. (Psalm 105:29 BT_4)
Ps:104:29 μετέστρεψεν τὰ ὕδατα αὐτῶν εἰς αἷμα καὶ ἀπέκτεινεν τοὺς ἰχθύας αὐτῶν.
Ps:104:29 μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] αἷμα[τ], -ατος, τό καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ὁ ἡ τό ἰχθύς, -ύος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:29 By przekształcać Woda On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Krew I też, nawet, mianowicie By zabijać Ryba On/ona/to/to samo
Ps:104:29 mete/strePSen ta\ u(/data au)tO=n ei)s ai(=ma kai\ a)pe/kteinen tou\s i)CHTu/as au)tO=n.
Ps:104:29 metestrePSen ta hydata autOn eis haima kai apekteinen tus iCHTyas autOn.
Ps:104:29 VAI_AAI3S RA_APN N3T_APN RD_GPM P N3M_ASN C VAI_AAI3S RA_APM N3U_APM RD_GPM
Ps:104:29 to transform the water he/she/it/same into (+acc) blood and also, even, namely to kill the fish he/she/it/same
Ps:104:29 he/she/it-TRANSFORM-ed the (nom|acc) waters (nom|acc|voc) them/same (gen) into (+acc) blood (nom|acc|voc) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed the (acc) fish (acc) them/same (gen)
Ps:104:29 Ps_104:29_1 Ps_104:29_2 Ps_104:29_3 Ps_104:29_4 Ps_104:29_5 Ps_104:29_6 Ps_104:29_7 Ps_104:29_8 Ps_104:29_9 Ps_104:29_10 Ps_104:29_11
Ps:104:29 x x x x x x x x x x x
Ps:104:30 ἐξῆρψεν ἡ γῆ αὐτῶν βατράχους ἐν τοῖς ταμιείοις τῶν βασιλέων αὐτῶν.
Ps:104:30 Their land produced frogs abundantly, in the chambers of their kings. (Psalm 105:30 Brenton)
Ps:104:30 Od żab się zaroiła ich ziemia, nawet w komnatach ich królów. (Psalm 105:30 BT_4)
Ps:104:30 ἐξῆρψεν γῆ αὐτῶν βατράχους ἐν τοῖς ταμιείοις τῶν βασιλέων αὐτῶν.
Ps:104:30   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό βάτραχος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:30 Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Żaba W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Magazyn Król On/ona/to/to samo
Ps:104:30 e)XE=rPSen E( gE= au)tO=n batra/CHous e)n toi=s tamiei/ois tO=n basile/On au)tO=n.
Ps:104:30 eXErPSen hE gE autOn batraCHus en tois tamieiois tOn basileOn autOn.
Ps:104:30 VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RD_GPM N2_APM P RA_DPN N2N_DPN RA_GPM N3V_GPM RD_GPM
Ps:104:30 ć the earth/land he/she/it/same frog in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the storeroom the king he/she/it/same
Ps:104:30   the (nom) earth/land (nom|voc) them/same (gen) frogs (acc) in/among/by (+dat) the (dat) storerooms (dat) the (gen) kings (gen) them/same (gen)
Ps:104:30 Ps_104:30_1 Ps_104:30_2 Ps_104:30_3 Ps_104:30_4 Ps_104:30_5 Ps_104:30_6 Ps_104:30_7 Ps_104:30_8 Ps_104:30_9 Ps_104:30_10 Ps_104:30_11
Ps:104:30 x x x x x x x x x x x
Ps:104:31 εἶπεν, καὶ ἦλθεν κυνόμυια καὶ σκνῖπες ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῶν.
Ps:104:31 He spoke, and the dog-fly came, and lice in all their coasts. (Psalm 105:31 Brenton)
Ps:104:31 Rzekł, i robactwo się zjawiło, komary w całym ich kraju. (Psalm 105:31 BT_4)
Ps:104:31 εἶπεν, καὶ ἦλθεν κυνόμυια καὶ σκνῖπες ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῶν.
Ps:104:31 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί σκνίψ, -ιπός and -ιφός, ὁ [LXX] ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:31 By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz On/ona/to/to samo
Ps:104:31 ei)=pen, kai\ E)=lTen kuno/muia kai\ skni=pes e)n pa=si toi=s o(ri/ois au)tO=n.
Ps:104:31 eipen, kai ElTen kynomyia kai sknipes en pasi tois horiois autOn.
Ps:104:31 VBI_AAI3S C VBI_AAI3S N1A_NSF C N3P_NPM P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RD_GPM
Ps:104:31 to say/tell and also, even, namely to come ć and also, even, namely ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the boundary; to ordain/mark off he/she/it/same
Ps:104:31 he/she/it-SAY/TELL-ed and he/she/it-COME-ed   and ???s (nom|voc) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) boundaries (dat); (fut opt) them/same (gen)
Ps:104:31 Ps_104:31_1 Ps_104:31_2 Ps_104:31_3 Ps_104:31_4 Ps_104:31_5 Ps_104:31_6 Ps_104:31_7 Ps_104:31_8 Ps_104:31_9 Ps_104:31_10 Ps_104:31_11
Ps:104:31 x x x x x x x x x x x
Ps:104:32 ἔθετο τὰς βροχὰς αὐτῶν χάλαζαν, πῦρ καταφλέγον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν,
Ps:104:32 He turned their rain into hail, and sent flaming fire in their land. (Psalm 105:32 Brenton)
Ps:104:32 Zesłał im grad zamiast deszczu i ogień palący na ich ziemię. (Psalm 105:32 BT_4)
Ps:104:32 ἔθετο τὰς βροχὰς αὐτῶν χάλαζαν, πῦρ καταφλέγον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν,
Ps:104:32 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό βροχή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό χάλαζα, -ης, ἡ πῦρ, -ρός, τό   ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:32 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Deszcz On/ona/to/to samo Grad {Pozdrowienie} Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Ps:104:32 e)/Teto ta\s broCHa\s au)tO=n CHa/laDZan, pu=r katafle/gon e)n tE=| gE=| au)tO=n,
Ps:104:32 eTeto tas broCHas autOn CHalaDZan, pyr kataflegon en tE gE autOn,
Ps:104:32 VEI_AMI3S RA_APF N1_APF RD_GPM N1S_ASF N3_ASN V1_PAPASN P RA_DSF N1_DSF RD_GPM
Ps:104:32 to place lay, put, set, situate, station the rain he/she/it/same hail fire ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land he/she/it/same
Ps:104:32 he/she/it-was-PLACE-ed the (acc) rains (acc) them/same (gen) hail (acc) fire (nom|acc|voc)   in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) them/same (gen)
Ps:104:32 Ps_104:32_1 Ps_104:32_2 Ps_104:32_3 Ps_104:32_4 Ps_104:32_5 Ps_104:32_6 Ps_104:32_7 Ps_104:32_8 Ps_104:32_9 Ps_104:32_10 Ps_104:32_11
Ps:104:32 x x x x x x x x x x x
Ps:104:33 καὶ ἐπάταξεν τὰς ἀμπέλους αὐτῶν καὶ τὰς συκᾶς αὐτῶν καὶ συνέτριψεν πᾶν ξύλον ὁρίου αὐτῶν.
Ps:104:33 And he smote their vines and their fig trees; and broke every tree of their coast. (Psalm 105:33 Brenton)
Ps:104:33 Poraził im winorośle i figowce i drzewa połamał w ich kraju. (Psalm 105:33 BT_4)
Ps:104:33 καὶ ἐπάταξεν τὰς ἀμπέλους αὐτῶν καὶ τὰς συκᾶς αὐτῶν καὶ συνέτριψεν πᾶν ξύλον ὁρίου αὐτῶν.
Ps:104:33 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό συκῆ, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ξύλον, -ου, τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:33 I też, nawet, mianowicie By uderzać Winorośl On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Figi {Stroju} drzewo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Granica On/ona/to/to samo
Ps:104:33 kai\ e)pa/taXen ta\s a)mpe/lous au)tO=n kai\ ta\s suka=s au)tO=n kai\ sune/triPSen pa=n Xu/lon o(ri/ou au)tO=n.
Ps:104:33 kai epataXen tas ampelus autOn kai tas sykas autOn kai synetriPSen pan Xylon horiu autOn.
Ps:104:33 C VAI_AAI3S RA_APF N2_APF RD_GPM C RA_APF N1_APF RD_GPM C VAI_AAI3S A3_ASN N2N_ASN N2N_GSN RD_GPM
Ps:104:33 and also, even, namely to smite the grapevine he/she/it/same and also, even, namely the fig tree he/she/it/same and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) every all, each, every, the whole of tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. boundary he/she/it/same
Ps:104:33 and he/she/it-SMITE-ed the (acc) grapevines (acc) them/same (gen) and the (acc) fig trees (acc) them/same (gen) and he/she/it-BREAK-ed every (nom|acc|voc) tree/wooden thing (nom|acc|voc) boundary (gen) them/same (gen)
Ps:104:33 Ps_104:33_1 Ps_104:33_2 Ps_104:33_3 Ps_104:33_4 Ps_104:33_5 Ps_104:33_6 Ps_104:33_7 Ps_104:33_8 Ps_104:33_9 Ps_104:33_10 Ps_104:33_11 Ps_104:33_12 Ps_104:33_13 Ps_104:33_14 Ps_104:33_15
Ps:104:33 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:104:34 εἶπεν, καὶ ἦλθεν ἀκρὶς καὶ βροῦχος, οὗ οὐκ ἦν ἀριθμός,
Ps:104:34 He spoke, and the locust came, and caterpillars innumerable, (Psalm 105:34 Brenton)
Ps:104:34 Rzekł, i nadciągnęła szarańcza, niezliczone mnóstwo świerszczy. (Psalm 105:34 BT_4)
Ps:104:34 εἶπεν, καὶ ἦλθεν ἀκρὶς καὶ βροῦχος, οὗ οὐκ ἦν ἀριθμός,
Ps:104:34 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί   οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀριθμός, -οῦ, ὁ
Ps:104:34 By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By przychodzić Szarańcza I też, nawet, mianowicie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny]
Ps:104:34 ei)=pen, kai\ E)=lTen a)kri\s kai\ brou=CHos, ou(= ou)k E)=n a)riTmo/s,
Ps:104:34 eipen, kai ElTen akris kai bruCHos, hu uk En ariTmos,
Ps:104:34 VBI_AAI3S C VBI_AAI3S N3D_NSF C N2_NSM RR_GSM D V9_IAI3S N2_NSM
Ps:104:34 to say/tell and also, even, namely to come locust and also, even, namely ć where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to be number [see arithmetic]
Ps:104:34 he/she/it-SAY/TELL-ed and he/she/it-COME-ed locust (nom) and   where; who/whom/which (gen) not he/she/it-was number (nom)
Ps:104:34 Ps_104:34_1 Ps_104:34_2 Ps_104:34_3 Ps_104:34_4 Ps_104:34_5 Ps_104:34_6 Ps_104:34_7 Ps_104:34_8 Ps_104:34_9 Ps_104:34_10
Ps:104:34 x x x x x x x x x x
Ps:104:35 καὶ κατέφαγεν πάντα τὸν χόρτον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν καὶ κατέφαγεν τὸν καρπὸν τῆς γῆς αὐτῶν.
Ps:104:35 and devoured all the grass in their land, and devoured the fruit of the ground. (Psalm 105:35 Brenton)
Ps:104:35 Pożarły one całą trawę w ich kraju i zjadły płody na ich roli. (Psalm 105:35 BT_4)
Ps:104:35 καὶ κατέφαγεν πάντα τὸν χόρτον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν καὶ κατέφαγεν τὸν καρπὸν τῆς γῆς αὐτῶν.
Ps:104:35 καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό χόρτος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:35 I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Trawa W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Owoc; Nadgarstek Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Ps:104:35 kai\ kate/fagen pa/nta to\n CHo/rton e)n tE=| gE=| au)tO=n kai\ kate/fagen to\n karpo\n tE=s gE=s au)tO=n.
Ps:104:35 kai katefagen panta ton CHorton en tE gE autOn kai katefagen ton karpon tEs gEs autOn.
Ps:104:35 C VBI_AAI3S A3_ASM RA_ASM N2_ASM P RA_DSF N1_DSF RD_GPM C VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF RD_GPM
Ps:104:35 and also, even, namely to devour be eaten away, eat away every all, each, every, the whole of the grass in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land he/she/it/same and also, even, namely to devour be eaten away, eat away the fruit; Carpus the earth/land he/she/it/same
Ps:104:35 and he/she/it-DEVOUR-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) grass (acc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) them/same (gen) and he/she/it-DEVOUR-ed the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) the (gen) earth/land (gen) them/same (gen)
Ps:104:35 Ps_104:35_1 Ps_104:35_2 Ps_104:35_3 Ps_104:35_4 Ps_104:35_5 Ps_104:35_6 Ps_104:35_7 Ps_104:35_8 Ps_104:35_9 Ps_104:35_10 Ps_104:35_11 Ps_104:35_12 Ps_104:35_13 Ps_104:35_14 Ps_104:35_15 Ps_104:35_16
Ps:104:35 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:104:36 καὶ ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, ἀπαρχὴν παντὸς πόνου αὐτῶν,
Ps:104:36 He smote also every first-born of their land, the first-fruits of all their labour. (Psalm 105:36 Brenton)
Ps:104:36 Pobił wszystkich pierworodnych w ich ziemi, pierwociny całej ich siły. (Psalm 105:36 BT_4)
Ps:104:36 καὶ ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, ἀπαρχὴν παντὸς πόνου αὐτῶν,
Ps:104:36 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρωτό·τοκος -ον ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:36 I też, nawet, mianowicie By uderzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z firstborn W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo Po pierwsze owoc Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo
Ps:104:36 kai\ e)pa/taXen pa=n prOto/tokon e)n tE=| gE=| au)tO=n, a)parCHE\n panto\s po/nou au)tO=n,
Ps:104:36 kai epataXen pan prOtotokon en tE gE autOn, aparCHEn pantos ponu autOn,
Ps:104:36 C VAI_AAI3S A3_NSN A1B_ASM P RA_DSF N1_DSF RD_GPM N1_ASF A3_GSM N2_GSM RD_GPM
Ps:104:36 and also, even, namely to smite every all, each, every, the whole of firstborn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land he/she/it/same first-fruit every all, each, every, the whole of labor he/she/it/same
Ps:104:36 and he/she/it-SMITE-ed every (nom|acc|voc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) them/same (gen) first-fruit (acc) every (gen) labor (gen) them/same (gen)
Ps:104:36 Ps_104:36_1 Ps_104:36_2 Ps_104:36_3 Ps_104:36_4 Ps_104:36_5 Ps_104:36_6 Ps_104:36_7 Ps_104:36_8 Ps_104:36_9 Ps_104:36_10 Ps_104:36_11 Ps_104:36_12
Ps:104:36 x x x x x x x x x x x x
Ps:104:37 καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ οὐκ ἦν ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ἀσθενῶν.
Ps:104:37 And he brought them out with silver and gold; and there was not a feeble one among their tribes. (Psalm 105:37 Brenton)
Ps:104:37 A tamtych wyprowadził ze srebrem i złotem i nie było słabego w Jego pokoleniach. (Psalm 105:37 BT_4)
Ps:104:37 καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ οὐκ ἦν ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ἀσθενῶν.
Ps:104:37 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·σθενής -ές; ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -)
Ps:104:37 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szczep On/ona/to/to samo Słaby; by chorować
Ps:104:37 kai\ e)XE/gagen au)tou\s e)n a)rguri/O| kai\ CHrusi/O| kai\ ou)k E)=n e)n tai=s fulai=s au)tO=n a)sTenO=n.
Ps:104:37 kai eXEgagen autus en argyriO kai CHrysiO kai uk En en tais fylais autOn asTenOn.
Ps:104:37 C VBI_AAI3S RD_APM P N2N_DSN C N2N_DSN C D V9_IAI3S P RA_DPF N1_DPF RD_GPM A3H_GPM
Ps:104:37 and also, even, namely to lead out he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among piece of silver and also, even, namely piece of gold and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tribe he/she/it/same weak; to ail
Ps:104:37 and he/she/it-LEAD-ed-OUT them/same (acc) in/among/by (+dat) piece of silver (dat) and piece of gold (dat) and not he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) tribes (dat) them/same (gen) weak ([Adj] gen); while AIL-ing (nom)
Ps:104:37 Ps_104:37_1 Ps_104:37_2 Ps_104:37_3 Ps_104:37_4 Ps_104:37_5 Ps_104:37_6 Ps_104:37_7 Ps_104:37_8 Ps_104:37_9 Ps_104:37_10 Ps_104:37_11 Ps_104:37_12 Ps_104:37_13 Ps_104:37_14 Ps_104:37_15
Ps:104:37 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:104:38 εὐφράνθη Αἴγυπτος ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν, ὅτι ἐπέπεσεν ὁ φόβος αὐτῶν ἐπ’ αὐτούς.
Ps:104:38 Egypt rejoiced at their departing; for the fear of them fell upon them. (Psalm 105:38 Brenton)
Ps:104:38 Egipcjanie byli radzi z ich wyjścia, bo lęk ich ogarnął przed nimi. (Psalm 105:38 BT_4)
Ps:104:38 εὐφράνθη Αἴγυπτος ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν, ὅτι ἐπέπεσεν φόβος αὐτῶν ἐπ’ αὐτούς.
Ps:104:38 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:38 By celebrować/bądź wesoły Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Eksodus On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By spadać na Obawa [zobacz fobię] On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:104:38 eu)fra/nTE *ai)/guptos e)n tE=| e)Xo/dO| au)tO=n, o(/ti e)pe/pesen o( fo/bos au)tO=n e)p’ au)tou/s.
Ps:104:38 eufranTE aigyptos en tE eXodO autOn, hoti epepesen ho fobos autOn ep’ autus.
Ps:104:38 VC_API3S N2_NSF P RA_DSF N2_DSF RD_GPM C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM P RD_APM
Ps:104:38 to celebrate/be merry Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the exodus he/she/it/same because/that to fall upon the fear [see phobia] he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ps:104:38 he/she/it-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY Egypt (nom) in/among/by (+dat) the (dat) exodus (dat) them/same (gen) because/that he/she/it-FALL-ed-UPON the (nom) fear (nom) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Ps:104:38 Ps_104:38_1 Ps_104:38_2 Ps_104:38_3 Ps_104:38_4 Ps_104:38_5 Ps_104:38_6 Ps_104:38_7 Ps_104:38_8 Ps_104:38_9 Ps_104:38_10 Ps_104:38_11 Ps_104:38_12 Ps_104:38_13
Ps:104:38 x x x x x x x x x x x x x
Ps:104:39 διεπέτασεν νεφέλην εἰς σκέπην αὐτοῖς καὶ πῦρ τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν νύκτα.
Ps:104:39 He spread out a cloud for a covering to them, and fire to give them light by night. (Psalm 105:39 Brenton)
Ps:104:39 Chmurę rozpostarł jako osłonę i ogień, by świecił wśród nocy. (Psalm 105:39 BT_4)
Ps:104:39 διεπέτασεν νεφέλην εἰς σκέπην αὐτοῖς καὶ πῦρ τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν νύκτα.
Ps:104:39 δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) εἰς[1] σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ
Ps:104:39 Do ??? Chmura Do (+przyspieszenie) Schronienie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ogień By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany On/ona/to/to samo Noc
Ps:104:39 diepe/tasen nefe/lEn ei)s ske/pEn au)toi=s kai\ pu=r tou= fOti/sai au)toi=s tE\n nu/kta.
Ps:104:39 diepetasen nefelEn eis skepEn autois kai pyr tu fOtisai autois tEn nykta.
Ps:104:39 VAI_AAI3S N1_ASF P N1_ASF RD_DPM C N3_ASN RA_GSN VA_AAN RD_DPM RA_ASF N3_ASF
Ps:104:39 to ??? cloud into (+acc) shelter he/she/it/same and also, even, namely fire the to bring to light enlighten, bring to light, make known he/she/it/same the night
Ps:104:39 he/she/it-???-ed cloud (acc) into (+acc) shelter (acc) them/same (dat) and fire (nom|acc|voc) the (gen) to-LIGHT, be-you(sg)-LIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-LIGHT (opt) them/same (dat) the (acc) night (acc)
Ps:104:39 Ps_104:39_1 Ps_104:39_2 Ps_104:39_3 Ps_104:39_4 Ps_104:39_5 Ps_104:39_6 Ps_104:39_7 Ps_104:39_8 Ps_104:39_9 Ps_104:39_10 Ps_104:39_11 Ps_104:39_12
Ps:104:39 x x x x x x x x x x x x
Ps:104:40 ᾔτησαν, καὶ ἦλθεν ὀρτυγομήτρα, καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἐνέπλησεν αὐτούς·
Ps:104:40 They asked, and the quail came, and he satisfied them with the bread of heaven. (Psalm 105:40 Brenton)
Ps:104:40 Prosili i przywiódł przepiórki, i nasycił ich chlebem z nieba. (Psalm 105:40 BT_4)
Ps:104:40 ᾔτησαν, καὶ ἦλθεν ὀρτυγομήτρα, καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἐνέπλησεν αὐτούς·
Ps:104:40 αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   καί ἄρτος, -ου, ὁ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:40 By prosić {By pytać} I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Nieba/niebo By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze On/ona/to/to samo
Ps:104:40 E)/|tEsan, kai\ E)=lTen o)rtugomE/tra, kai\ a)/rton ou)ranou= e)ne/plEsen au)tou/s·
Ps:104:40 EtEsan, kai ElTen ortygomEtra, kai arton uranu eneplEsen autus·
Ps:104:40 VAI_AAI3P C VBI_AAI3S N1A_NSF C N2_ASM N2_GSM VAI_AAI3S RD_APM
Ps:104:40 to ask and also, even, namely to come ć and also, even, namely bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. sky/heaven to satisfy fill up he/she/it/same
Ps:104:40 they-ASK-ed and he/she/it-COME-ed   and bread (acc) sky/heaven (gen) he/she/it-SATISFY-ed them/same (acc)
Ps:104:40 Ps_104:40_1 Ps_104:40_2 Ps_104:40_3 Ps_104:40_4 Ps_104:40_5 Ps_104:40_6 Ps_104:40_7 Ps_104:40_8 Ps_104:40_9
Ps:104:40 x x x x x x x x x
Ps:104:41 διέρρηξεν πέτραν, καὶ ἐρρύησαν ὕδατα, ἐπορεύθησαν ἐν ἀνύδροις ποταμοί.
Ps:104:41 He clave the rock, and the waters flowed, rivers ran in dry places. (Psalm 105:41 Brenton)
Ps:104:41 Rozdarł skałę i spłynęła woda, popłynęła w pustyni jak rzeka. (Psalm 105:41 BT_4)
Ps:104:41 διέρρηξεν πέτραν, καὶ ἐρρύησαν ὕδατα, ἐπορεύθησαν ἐν ἀνύδροις ποταμοί.
Ps:104:41 δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) πέτρα, -ας, ἡ καί ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-) ὕδωρ, ὕδατος, τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ἄν·υδρος -ον ποταμός, -οῦ, ὁ
Ps:104:41 By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Skała I też, nawet, mianowicie By płynąć jedź, płyń, tryskaj Woda By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Suchy Rzeka
Ps:104:41 die/rrEXen pe/tran, kai\ e)rru/Esan u(/data, e)poreu/TEsan e)n a)nu/drois potamoi/.
Ps:104:41 dierrEXen petran, kai erryEsan hydata, eporeuTEsan en anydrois potamoi.
Ps:104:41 VAI_AAI3S N1A_ASF C VAI_AAI3P N3T_ASN VCI_API3P P A1B_DPM N2_NPM
Ps:104:41 to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave rock and also, even, namely to flow run, stream, gush water to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dry river
Ps:104:41 he/she/it-RUPTURE-ed rock (acc) and they-were-FLOW-ed waters (nom|acc|voc) they-were-GO-ed in/among/by (+dat) dry ([Adj] dat) rivers (nom|voc)
Ps:104:41 Ps_104:41_1 Ps_104:41_2 Ps_104:41_3 Ps_104:41_4 Ps_104:41_5 Ps_104:41_6 Ps_104:41_7 Ps_104:41_8 Ps_104:41_9
Ps:104:41 x x x x x x x x x
Ps:104:42 ὅτι ἐμνήσθη τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου αὐτοῦ τοῦ πρὸς Αβρααμ τὸν δοῦλον αὐτοῦ
Ps:104:42 For he remembered his holy word, which he promised to Abraam his servant. (Psalm 105:42 Brenton)
Ps:104:42 Pamiętał bowiem o swym świętym słowie, danym Abrahamowi, słudze swojemu. (Psalm 105:42 BT_4)
Ps:104:42 ὅτι ἐμνήσθη τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου αὐτοῦ τοῦ πρὸς Αβρααμ τὸν δοῦλον αὐτοῦ
Ps:104:42 ὅτι μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πρός Ἀβραάμ, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:104:42 Ponieważ/tamto By pamiętać/stawaj się uważającym z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Abraham Haruj jak niewolnik; niewolniczy On/ona/to/to samo
Ps:104:42 o(/ti e)mnE/sTE tou= lo/gou tou= a(gi/ou au)tou= tou= pro\s *abraam to\n dou=lon au)tou=
Ps:104:42 hoti emnEsTE tu logu tu hagiu autu tu pros abraam ton dulon autu
Ps:104:42 C VSI_AAI3S RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1A_GSM RD_GSM RA_GSM P N_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Ps:104:42 because/that to remember/become mindful of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same the toward (+acc,+gen,+dat) Abraham the slave; servile he/she/it/same
Ps:104:42 because/that he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) word (gen) the (gen) holy ([Adj] gen) him/it/same (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) Abraham (indecl) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:104:42 Ps_104:42_1 Ps_104:42_2 Ps_104:42_3 Ps_104:42_4 Ps_104:42_5 Ps_104:42_6 Ps_104:42_7 Ps_104:42_8 Ps_104:42_9 Ps_104:42_10 Ps_104:42_11 Ps_104:42_12 Ps_104:42_13
Ps:104:42 x x x x x x x x x x x x x
Ps:104:43 καὶ ἐξήγαγεν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐν εὐφροσύνῃ.
Ps:104:43 And he brought out his people with exultation, and his chosen with joy; (Psalm 105:43 Brenton)
Ps:104:43 I wyprowadził lud swój wśród radości, wśród wesela - swoich wybranych. (Psalm 105:43 BT_4)
Ps:104:43 καὶ ἐξήγαγεν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐν εὐφροσύνῃ.
Ps:104:43 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀγαλλίασις, -εως, ἡ; ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
Ps:104:43 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ludzie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Uniesienie radości radują się, są zadowolone; by radować się (zadowolona, wielka radość) I też, nawet, mianowicie Wybierany [zobacz eklektyczny] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość
Ps:104:43 kai\ e)XE/gagen to\n lao\n au)tou= e)n a)gallia/sei kai\ tou\s e)klektou\s au)tou= e)n eu)frosu/nE|.
Ps:104:43 kai eXEgagen ton laon autu en agalliasei kai tus eklektus autu en eufrosynE.
Ps:104:43 C VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N3I_DSF C RA_APM A1_APM RD_GSM P N1_DSF
Ps:104:43 and also, even, namely to lead out the people he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among exultation rejoice, be glad; to exult (glad, great joy) and also, even, namely the selected [see eclectic] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness
Ps:104:43 and he/she/it-LEAD-ed-OUT the (acc) people (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) exultation (dat); he/she/it-will-EXULT, you(sg)-will-be-EXULT-ed (classical) and the (acc) selected ([Adj] acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat)
Ps:104:43 Ps_104:43_1 Ps_104:43_2 Ps_104:43_3 Ps_104:43_4 Ps_104:43_5 Ps_104:43_6 Ps_104:43_7 Ps_104:43_8 Ps_104:43_9 Ps_104:43_10 Ps_104:43_11 Ps_104:43_12 Ps_104:43_13
Ps:104:43 x x x x x x x x x x x x x
Ps:104:44 καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς χώρας ἐθνῶν, καὶ πόνους λαῶν ἐκληρονόμησαν,
Ps:104:44 and gave them the lands of the heathen; and they inherited the labours of the people; (Psalm 105:44 Brenton)
Ps:104:44 I darował im ziemie narodów, i zawładnęli owocem pracy ludów, (Psalm 105:44 BT_4)
Ps:104:44 καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς χώρας ἐθνῶν, καὶ πόνους λαῶν ἐκληρονόμησαν,
Ps:104:44 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χώρα, -ας, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί πόνος, -ου, ὁ λαός, -οῦ, ὁ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -)
Ps:104:44 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Praca Ludzie By dziedziczyć
Ps:104:44 kai\ e)/dOken au)toi=s CHO/ras e)TnO=n, kai\ po/nous laO=n e)klErono/mEsan,
Ps:104:44 kai edOken autois CHOras eTnOn, kai ponus laOn eklEronomEsan,
Ps:104:44 C VAI_AAI3S RD_DPM N1A_APF N3E_GPN C N2_APM N2_GPM VAI_AAI3P
Ps:104:44 and also, even, namely to give he/she/it/same region realm (clίme); land, country, territory, tract nation [see ethnic] and also, even, namely labor people to inherit
Ps:104:44 and he/she/it-GIVE-ed them/same (dat) region (gen), regions (acc) nations (gen) and labors (acc) peoples (gen) they-INHERIT-ed
Ps:104:44 Ps_104:44_1 Ps_104:44_2 Ps_104:44_3 Ps_104:44_4 Ps_104:44_5 Ps_104:44_6 Ps_104:44_7 Ps_104:44_8 Ps_104:44_9
Ps:104:44 x x x x x x x x x
Ps:104:45 ὅπως ἂν φυλάξωσιν τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐκζητήσωσιν.
Ps:104:45 that they might keep his ordinances, and diligently seek his law. (Psalm 105:45 Brenton)
Ps:104:45 by strzegli Jego przykazań i prawa zachowywali. Alleluja. (Psalm 105:45 BT_4)
Ps:104:45 ὅπως ἂν φυλάξωσιν τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐκζητήσωσιν.
Ps:104:45 ὅπως ἄν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)
Ps:104:45 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By zabezpieczać się ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Prawo On/ona/to/to samo By odszukiwać
Ps:104:45 o(/pOs a)/n fula/XOsin ta\ dikaiO/mata au)tou= kai\ to\n no/mon au)tou= e)kDZEtE/sOsin.
Ps:104:45 hopOs an fylaXOsin ta dikaiOmata autu kai ton nomon autu ekDZEtEsOsin.
Ps:104:45 C x VA_AAS3P RA_APN N3M_APN RD_GSM C RA_ASM N2_ASM RD_GSM VA_AAS3P
Ps:104:45 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to guard the ??? he/she/it/same and also, even, namely the law he/she/it/same to seek out
Ps:104:45 this is how ever they-should-GUARD the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (acc) law (acc) him/it/same (gen) they-should-SEEK-OUT
Ps:104:45 Ps_104:45_1 Ps_104:45_2 Ps_104:45_3 Ps_104:45_4 Ps_104:45_5 Ps_104:45_6 Ps_104:45_7 Ps_104:45_8 Ps_104:45_9 Ps_104:45_10 Ps_104:45_11
Ps:104:45 x x x x x x x x x x x