Ps:144:1 Αἴνεσις τῷ Δαυιδ. Ὑψώσω σε, ὁ θεός μου ὁ βασιλεύς μου, καὶ εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:144:1 David's Psalm of praise. I will exalt thee, my God, my king; and I will bless thy name for ever and ever. (Psalm 145:1 Brenton)
Ps:144:1 Pieśń pochwalna. Dawida. Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. (Psalm 145:1 BT_4)
Ps:144:1 Αἴνεσις τῷ Δαυιδ. Ὑψώσω σε, θεός μου βασιλεύς μου, καὶ εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:144:1 αἴνεσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:144:1 Chwal chwały David By podnosić/ustalony wysoko Ty; twój/twój(sg) Bóg  Ja Król Ja I też, nawet, mianowicie By błogosławić Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:144:1 *ai)/nesis tO=| *dauid. *(uPSO/sO se, o( Teo/s mou o( basileu/s mou, kai\ eu)logE/sO to\ o)/noma/ sou ei)s to\n ai)O=na kai\ ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos.
Ps:144:1 ainesis tO dauid. yPSOsO se, ho Teos mu ho basileus mu, kai eulogEsO to onoma su eis ton aiOna kai eis ton aiOna tu aiOnos.
Ps:144:1 N3I_NSF RA_DSM N_DSM VF_FAI1S RP_AS RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM N3V_NSM RP_GS C VA_AAS1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RA_ASM N3W_ASM C P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM
Ps:144:1 praise of praise the David to elevate/set high you; your/yours(sg) the god [see theology] I the king I and also, even, namely to bless the name with regard to you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:144:1 praise (nom) the (dat) David (indecl) I-will-ELEVATE/SET-HIGH, you(sg)-were-ELEVATE/SET-ed-HIGH, I-should-ELEVATE/SET-HIGH you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) god (nom) me (gen) the (nom) king (nom) me (gen) and I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) and into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:144:1 Ps_144:1_1 Ps_144:1_2 Ps_144:1_3 Ps_144:1_4 Ps_144:1_5 Ps_144:1_6 Ps_144:1_7 Ps_144:1_8 Ps_144:1_9 Ps_144:1_10 Ps_144:1_11 Ps_144:1_12 Ps_144:1_13 Ps_144:1_14 Ps_144:1_15 Ps_144:1_16 Ps_144:1_17 Ps_144:1_18 Ps_144:1_19 Ps_144:1_20 Ps_144:1_21 Ps_144:1_22 Ps_144:1_23 Ps_144:1_24 Ps_144:1_25
Ps:144:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:144:2 καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:144:2 Every day will I bless thee, and I will praise thy name for ever and ever. (Psalm 145:2 Brenton)
Ps:144:2 Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. (Psalm 145:2 BT_4)
Ps:144:2 καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:144:2 κατά ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:144:2 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Dzień By błogosławić Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By chwalić Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:144:2 kaT’ e(ka/stEn E(me/ran eu)logE/sO se kai\ ai)ne/sO to\ o)/noma/ sou ei)s to\n ai)O=na kai\ ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos.
Ps:144:2 kaT’ hekastEn hEmeran eulogEsO se kai ainesO to onoma su eis ton aiOna kai eis ton aiOna tu aiOnos.
Ps:144:2 P A1_ASF N1A_ASF VA_AAS1S RP_AS C VA_AAS1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RA_ASM N3W_ASM C P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM
Ps:144:2 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each day to bless you; your/yours(sg) and also, even, namely to praise the name with regard to you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:144:2 down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) day (acc) I-will-BLESS, you(sg)-were-BLESS-ed, I-should-BLESS you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-PRAISE, I-should-PRAISE the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) and into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:144:2 Ps_144:2_1 Ps_144:2_2 Ps_144:2_3 Ps_144:2_4 Ps_144:2_5 Ps_144:2_6 Ps_144:2_7 Ps_144:2_8 Ps_144:2_9 Ps_144:2_10 Ps_144:2_11 Ps_144:2_12 Ps_144:2_13 Ps_144:2_14 Ps_144:2_15 Ps_144:2_16 Ps_144:2_17 Ps_144:2_18 Ps_144:2_19
Ps:144:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:144:3 μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, καὶ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν πέρας.
Ps:144:3 The Lord is great, and greatly to be praised; and there is no end to his greatness. (Psalm 145:3 Brenton)
Ps:144:3 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. (Psalm 145:3 BT_4)
Ps:144:3 μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, καὶ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν πέρας.
Ps:144:3 μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   σφόδρα καί ὁ ἡ τό μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πέρα[τ]ς, -ατος, τό
Ps:144:3 Wielki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Wielkość On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???)
Ps:144:3 me/gas ku/rios kai\ ai)neto\s sfo/dra, kai\ tE=s megalOsu/nEs au)tou= ou)k e)/stin pe/ras.
Ps:144:3 megas kyrios kai ainetos sfodra, kai tEs megalOsynEs autu uk estin peras.
Ps:144:3 A1P_NSM N2_NSM C A1_NSM D C RA_GSF N1_GSF RP_GSM D V9_PAI3S N3T_NSN
Ps:144:3 great lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely the greatness he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς)
Ps:144:3 great ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and   vehement, and the (gen) greatness (gen) him/it/same (gen) not he/she/it-is final decision (nom|acc|voc)
Ps:144:3 Ps_144:3_1 Ps_144:3_2 Ps_144:3_3 Ps_144:3_4 Ps_144:3_5 Ps_144:3_6 Ps_144:3_7 Ps_144:3_8 Ps_144:3_9 Ps_144:3_10 Ps_144:3_11 Ps_144:3_12
Ps:144:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:144:4 γενεὰ καὶ γενεὰ ἐπαινέσει τὰ ἔργα σου καὶ τὴν δύναμίν σου ἀπαγγελοῦσιν.
Ps:144:4 Generation after generation shall praise thy works, and tell of thy power. (Psalm 145:4 Brenton)
Ps:144:4 Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny. (Psalm 145:4 BT_4)
Ps:144:4 γενεὰ καὶ γενεὰ ἐπαινέσει τὰ ἔργα σου καὶ τὴν δύναμίν σου ἀπαγγελοῦσιν.
Ps:144:4 γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-)
Ps:144:4 Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" By chwalić Praca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Zdolność Ty; twój/twój(sg) By informować – informować albo opowiadać.
Ps:144:4 genea\ kai\ genea\ e)paine/sei ta\ e)/rga sou kai\ tE\n du/nami/n sou a)paggelou=sin.
Ps:144:4 genea kai genea epainesei ta erga su kai tEn dynamin su apangelusin.
Ps:144:4 N1A_NSF C N1A_NSF VF_FAI3S RA_APN N2N_APN RP_GS C RA_ASF N3I_ASF RP_GS VF2_FAI3P
Ps:144:4 generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation" to praise the work you; your/yours(sg) and also, even, namely the ability you; your/yours(sg) to report – to report or tell.
Ps:144:4 generation (nom|voc) and generation (nom|voc) he/she/it-will-PRAISE, you(sg)-will-be-PRAISE-ed (classical) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) ability (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-DELIVER A MESSAGE, going-to-DELIVER A MESSAGE (fut ptcp) (dat)
Ps:144:4 Ps_144:4_1 Ps_144:4_2 Ps_144:4_3 Ps_144:4_4 Ps_144:4_5 Ps_144:4_6 Ps_144:4_7 Ps_144:4_8 Ps_144:4_9 Ps_144:4_10 Ps_144:4_11 Ps_144:4_12
Ps:144:4 x x x x x x x x x x x x
Ps:144:5 τὴν μεγαλοπρέπειαν τῆς δόξης τῆς ἁγιωσύνης σου λαλήσουσιν καὶ τὰ θαυμάσιά σου διηγήσονται.
Ps:144:5 And they shall speak of the glorious majesty of thy holiness, and recount thy wonders. (Psalm 145:5 Brenton)
Ps:144:5 Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda. (Psalm 145:5 BT_4)
Ps:144:5 τὴν μεγαλοπρέπειαν τῆς δόξης τῆς ἁγιωσύνης σου λαλήσουσιν καὶ τὰ θαυμάσιά σου διηγήσονται.
Ps:144:5 ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἁγιω·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -)
Ps:144:5 Sławy/wzbudzanie grozy Świętość Ty; twój/twój(sg) By mówić I też, nawet, mianowicie Cudowny doskonały, cudowny Ty; twój/twój(sg) Do exposit
Ps:144:5 tE\n megalopre/peian tE=s do/XEs tE=s a(giOsu/nEs sou lalE/sousin kai\ ta\ Tauma/sia/ sou diEgE/sontai.
Ps:144:5 tEn megaloprepeian tEs doXEs tEs hagiOsynEs su lalEsusin kai ta Taumasia su diEgEsontai.
Ps:144:5 RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1S_GSF RA_GSF N1_GSF RP_GS VF_FAI3P C RA_APN A1A_APN RP_GS VF_FMI3P
Ps:144:5 the ć the glory/awesomeness the holiness you; your/yours(sg) to speak and also, even, namely the wonderful excellent, marvelous you; your/yours(sg) to exposit
Ps:144:5 the (acc)   the (gen) glory/awesomeness (gen) the (gen) holiness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-SPEAK, going-to-SPEAK (fut ptcp) (dat) and the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-EXPOSIT-ed
Ps:144:5 Ps_144:5_1 Ps_144:5_2 Ps_144:5_3 Ps_144:5_4 Ps_144:5_5 Ps_144:5_6 Ps_144:5_7 Ps_144:5_8 Ps_144:5_9 Ps_144:5_10 Ps_144:5_11 Ps_144:5_12 Ps_144:5_13
Ps:144:5 x x x x x x x x x x x x x
Ps:144:6 καὶ τὴν δύναμιν τῶν φοβερῶν σου ἐροῦσιν καὶ τὴν μεγαλωσύνην σου διηγήσονται.
Ps:144:6 And they shall speak of the power of thy terrible acts; and recount thy greatness. (Psalm 145:6 Brenton)
Ps:144:6 I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość. (Psalm 145:6 BT_4)
Ps:144:6 καὶ τὴν δύναμιν τῶν φοβερῶν σου ἐροῦσιν καὶ τὴν μεγαλωσύνην σου διηγήσονται.
Ps:144:6 καί ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό φοβερός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί ὁ ἡ τό μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -)
Ps:144:6 I też, nawet, mianowicie Zdolność Przestraszanie (przerażanie) Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Wielkość Ty; twój/twój(sg) Do exposit
Ps:144:6 kai\ tE\n du/namin tO=n foberO=n sou e)rou=sin kai\ tE\n megalOsu/nEn sou diEgE/sontai.
Ps:144:6 kai tEn dynamin tOn foberOn su erusin kai tEn megalOsynEn su diEgEsontai.
Ps:144:6 C RA_ASF N3I_ASF RA_GPM A1A_GPM RP_GS VF2_FAI3P C RA_ASF N1_ASF RP_GS VF_FMI3P
Ps:144:6 and also, even, namely the ability the frightening (terrifying) you; your/yours(sg) to say/tell and also, even, namely the greatness you; your/yours(sg) to exposit
Ps:144:6 and the (acc) ability (acc) the (gen) frightening ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) and the (acc) greatness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-EXPOSIT-ed
Ps:144:6 Ps_144:6_1 Ps_144:6_2 Ps_144:6_3 Ps_144:6_4 Ps_144:6_5 Ps_144:6_6 Ps_144:6_7 Ps_144:6_8 Ps_144:6_9 Ps_144:6_10 Ps_144:6_11 Ps_144:6_12
Ps:144:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:144:7 μνήμην τοῦ πλήθους τῆς χρηστότητός σου ἐξερεύξονται καὶ τῇ δικαιοσύνῃ σου ἀγαλλιάσονται.
Ps:144:7 They shall utter the memory of the abundance of thy goodness, and shall exult in thy righteousness. (Psalm 145:7 Brenton)
Ps:144:7 Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. (Psalm 145:7 BT_4)
Ps:144:7 μνήμην τοῦ πλήθους τῆς χρηστότητός σου ἐξερεύξονται καὶ τῇ δικαιοσύνῃ σου ἀγαλλιάσονται.
Ps:144:7 μνήμη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   καί ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-)
Ps:144:7 Pamięć Los (mnóstwo ) Wspaniałomyślność Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) By radować się (zadowolona, wielka radość)
Ps:144:7 mnE/mEn tou= plE/Tous tE=s CHrEsto/tEto/s sou e)Xereu/Xontai kai\ tE=| dikaiosu/nE| sou a)gallia/sontai.
Ps:144:7 mnEmEn tu plETus tEs CHrEstotEtos su eXereuXontai kai tE dikaiosynE su agalliasontai.
Ps:144:7 N1_ASF RA_GSN N3E_GSN RA_GSF N1M_GSF RP_GS VF_FMI3P C RA_DSF N1_DSF RP_GS VF_FMI3P
Ps:144:7 recollection the lot (multitude ) the magnanimousness you; your/yours(sg) ć and also, even, namely the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) to exult (glad, great joy)
Ps:144:7 recollection (acc) the (gen) lot (gen) the (gen) magnanimousness (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   and the (dat) righteousness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-EXULT-ed
Ps:144:7 Ps_144:7_1 Ps_144:7_2 Ps_144:7_3 Ps_144:7_4 Ps_144:7_5 Ps_144:7_6 Ps_144:7_7 Ps_144:7_8 Ps_144:7_9 Ps_144:7_10 Ps_144:7_11 Ps_144:7_12
Ps:144:7 x x x x x x x x x x x x
Ps:144:8 οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος.
Ps:144:8 The Lord is compassionate, and merciful; long suffering, and abundant in mercy. (Psalm 145:8 Brenton)
Ps:144:8 Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. (Psalm 145:8 BT_4)
Ps:144:8 οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος.
Ps:144:8 οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος καί ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μακρό·θυμος -ον καί  
Ps:144:8 Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie I też, nawet, mianowicie Miłosierny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Cierpliwy I też, nawet, mianowicie
Ps:144:8 oi)kti/rmOn kai\ e)leE/mOn o( ku/rios, makro/Tumos kai\ polue/leos.
Ps:144:8 oiktirmOn kai eleEmOn ho kyrios, makroTymos kai polyeleos.
Ps:144:8 N2_GPM C A3N_NSM RA_NSM N2_NSM A1B_NSM C A1B_NSM
Ps:144:8 compassion/pity; compassionate/pitying and also, even, namely merciful the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. patient and also, even, namely ć
Ps:144:8 compassions/pities (gen); compassionate/pitying ([Adj] nom) and merciful ([Adj] nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) patient ([Adj] nom) and  
Ps:144:8 Ps_144:8_1 Ps_144:8_2 Ps_144:8_3 Ps_144:8_4 Ps_144:8_5 Ps_144:8_6 Ps_144:8_7 Ps_144:8_8
Ps:144:8 x x x x x x x x
Ps:144:9 χρηστὸς κύριος τοῖς σύμπασιν, καὶ οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Ps:144:9 The Lord is good to those that wait on him; and his compassions are over all his works. (Psalm 145:9 Brenton)
Ps:144:9 Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. (Psalm 145:9 BT_4)
Ps:144:9 χρηστὸς κύριος τοῖς σύμπασιν, καὶ οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Ps:144:9 χρηστός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:144:9 Wspaniałomyślny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Współczucia/litość {szkoda} On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo
Ps:144:9 CHrEsto\s ku/rios toi=s su/mpasin, kai\ oi( oi)ktirmoi\ au)tou= e)pi\ pa/nta ta\ e)/rga au)tou=.
Ps:144:9 CHrEstos kyrios tois sympasin, kai hoi oiktirmoi autu epi panta ta erga autu.
Ps:144:9 A1_NSM N2_NSM RA_DPM A3_DPM C RA_NPM N2_NPM RP_GSM P A3_ASM RA_APN N2N_APN RP_GSM
Ps:144:9 magnanimous lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć and also, even, namely the compassion/pity he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the work he/she/it/same
Ps:144:9 magnanimous ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat)   and the (nom) compassions/pities (nom|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:144:9 Ps_144:9_1 Ps_144:9_2 Ps_144:9_3 Ps_144:9_4 Ps_144:9_5 Ps_144:9_6 Ps_144:9_7 Ps_144:9_8 Ps_144:9_9 Ps_144:9_10 Ps_144:9_11 Ps_144:9_12 Ps_144:9_13
Ps:144:9 x x x x x x x x x x x x x
Ps:144:10 ἐξομολογησάσθωσάν σοι, κύριε, πάντα τὰ ἔργα σου, καὶ οἱ ὅσιοί σου εὐλογησάτωσάν σε.
Ps:144:10 Let all thy works, O Lord, give thanks to thee; and let thy saints bless thee. (Psalm 145:10 Brenton)
Ps:144:10 Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią! (Psalm 145:10 BT_4)
Ps:144:10 ἐξομολογησάσθωσάν σοι, κύριε, πάντα τὰ ἔργα σου, καὶ οἱ ὅσιοί σου εὐλογησάτωσάν σε.
Ps:144:10 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:144:10 By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Święty Ty; twój/twój(sg) By błogosławić Ty; twój/twój(sg)
Ps:144:10 e)XomologEsa/sTOsa/n soi, ku/rie, pa/nta ta\ e)/rga sou, kai\ oi( o(/sioi/ sou eu)logEsa/tOsa/n se.
Ps:144:10 eXomologEsasTOsan soi, kyrie, panta ta erga su, kai hoi hosioi su eulogEsatOsan se.
Ps:144:10 VA_AMD3P RP_DS N2_VSM A3_ASM RA_APN N2N_APN RP_GS C RA_NPM A1A_NPM RP_GS VA_AAD3P RP_AS
Ps:144:10 to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the work you; your/yours(sg) and also, even, namely the holy you; your/yours(sg) to bless you; your/yours(sg)
Ps:144:10 let-them-be-CONFESS-ed! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) holy ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) let-them-BLESS! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:144:10 Ps_144:10_1 Ps_144:10_2 Ps_144:10_3 Ps_144:10_4 Ps_144:10_5 Ps_144:10_6 Ps_144:10_7 Ps_144:10_8 Ps_144:10_9 Ps_144:10_10 Ps_144:10_11 Ps_144:10_12 Ps_144:10_13
Ps:144:10 x x x x x x x x x x x x x
Ps:144:11 δόξαν τῆς βασιλείας σου ἐροῦσιν καὶ τὴν δυναστείαν σου λαλήσουσιν
Ps:144:11 They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy dominion; (Psalm 145:11 Brenton)
Ps:144:11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, (Psalm 145:11 BT_4)
Ps:144:11 δόξαν τῆς βασιλείας σου ἐροῦσιν καὶ τὴν δυναστείαν σου λαλήσουσιν
Ps:144:11 δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Ps:144:11 Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Królestwo Ty; twój/twój(sg) By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) By mówić
Ps:144:11 do/Xan tE=s basilei/as sou e)rou=sin kai\ tE\n dunastei/an sou lalE/sousin
Ps:144:11 doXan tEs basileias su erusin kai tEn dynasteian su lalEsusin
Ps:144:11 N1S_ASF RA_GSF N1A_GSF RP_GS VF2_FAI3P C RA_ASF N1A_ASF RP_GS VF_FAI3P
Ps:144:11 glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to the kingdom you; your/yours(sg) to say/tell and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) to speak
Ps:144:11 glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) and the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-SPEAK, going-to-SPEAK (fut ptcp) (dat)
Ps:144:11 Ps_144:11_1 Ps_144:11_2 Ps_144:11_3 Ps_144:11_4 Ps_144:11_5 Ps_144:11_6 Ps_144:11_7 Ps_144:11_8 Ps_144:11_9 Ps_144:11_10
Ps:144:11 x x x x x x x x x x
Ps:144:12 τοῦ γνωρίσαι τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὴν δυναστείαν σου καὶ τὴν δόξαν τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς βασιλείας σου.
Ps:144:12 to make known to the sons of men thy power, and the glorious majesty of thy kingdom. (Psalm 145:12 Brenton)
Ps:144:12 aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa. (Psalm 145:12 BT_4)
Ps:144:12 τοῦ γνωρίσαι τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὴν δυναστείαν σου καὶ τὴν δόξαν τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς βασιλείας σου.
Ps:144:12 ὁ ἡ τό γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:144:12 By robić znany Syn Ludzki Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Królestwo Ty; twój/twój(sg)
Ps:144:12 tou= gnOri/sai toi=s ui(oi=s tO=n a)nTrO/pOn tE\n dunastei/an sou kai\ tE\n do/Xan tE=s megaloprepei/as tE=s basilei/as sou.
Ps:144:12 tu gnOrisai tois hyiois tOn anTrOpOn tEn dynasteian su kai tEn doXan tEs megaloprepeias tEs basileias su.
Ps:144:12 RA_GSN VA_AAN RA_DPM N2_DPM RA_GPM N2_GPM RA_ASF N1A_ASF RP_GS C RA_ASF N1S_ASF RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Ps:144:12 the to make known the son the human the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to the ć the kingdom you; your/yours(sg)
Ps:144:12 the (gen) to-MAKE-KNOWN, be-you(sg)-MAKE-ed-KNOWN!, he/she/it-happens-to-MAKE-KNOWN (opt) the (dat) sons (dat) the (gen) humans (gen) the (acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:144:12 Ps_144:12_1 Ps_144:12_2 Ps_144:12_3 Ps_144:12_4 Ps_144:12_5 Ps_144:12_6 Ps_144:12_7 Ps_144:12_8 Ps_144:12_9 Ps_144:12_10 Ps_144:12_11 Ps_144:12_12 Ps_144:12_13 Ps_144:12_14 Ps_144:12_15 Ps_144:12_16 Ps_144:12_17
Ps:144:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:144:13 ἡ βασιλεία σου βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, καὶ ἡ δεσποτεία σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ.
Ps:144:13 Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endures through all generations.
Ps:144:13 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.
Ps:144:13 βασιλεία σου βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, καὶ δεσποτεία σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ.
Ps:144:13 ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ
Ps:144:13 Królestwo; królewski Ty; twój/twój(sg) Królestwo; królewski Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Ps:144:13 E( basilei/a sou basilei/a pa/ntOn tO=n ai)O/nOn, kai\ E( despotei/a sou e)n pa/sE| genea=| kai\ genea=|.
Ps:144:13 hE basileia su basileia pantOn tOn aiOnOn, kai hE despoteia su en pasE genea kai genea.
Ps:144:13 RA_NSF N1A_NSF RP_GS N1A_NSF A3_GPM RA_GPM N3W_GPM C RA_NSF N1A_NSF RP_GS P A1S_DSF N1A_DSF C N1A_DSF
Ps:144:13 the kingdom; royal you; your/yours(sg) kingdom; royal every all, each, every, the whole of the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation"
Ps:144:13 the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) all (gen) the (gen) eons (gen) and the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed generation (dat) and generation (dat)
Ps:144:13 Ps_144:13_1 Ps_144:13_2 Ps_144:13_3 Ps_144:13_4 Ps_144:13_5 Ps_144:13_6 Ps_144:13_7 Ps_144:13_8 Ps_144:13_9 Ps_144:13_10 Ps_144:13_11 Ps_144:13_12 Ps_144:13_13 Ps_144:13_14 Ps_144:13_15 Ps_144:13_16
Ps:144:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:144:13a πιστὸς κύριος ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
Ps:144:13a The Lord is faithful in his words, and holy in all his works. (Psalm 145:13 Brenton)
Ps:144:13a Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty. (Psalm 145:13 BT_4)
Ps:144:13a πιστὸς κύριος ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
Ps:144:13a πιστός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:144:13a Wierny trusthworthy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Święty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo
Ps:144:13a pisto\s ku/rios e)n toi=s lo/gois au)tou= kai\ o(/sios e)n pa=si toi=s e)/rgois au)tou=.
Ps:144:13a pistos kyrios en tois logois autu kai hosios en pasi tois ergois autu.
Ps:144:13a A1_NSM N2_NSM P RA_DPM N2_DPM RP_GSM C A1A_NSM P A3_DPM RA_DPN N2N_DPN RP_GSM
Ps:144:13a faithful trusthworthy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same and also, even, namely holy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the work he/she/it/same
Ps:144:13a faithful lord in, on, by, with, to the statements, words he, she, it, -self, same and, also godly, hallowed in, on, by, with, to all the works he, she, it, -self, same
Ps:144:13a Ps_144:13a_1 Ps_144:13a_2 Ps_144:13a_3 Ps_144:13a_4 Ps_144:13a_5 Ps_144:13a_6 Ps_144:13a_7 Ps_144:13a_8 Ps_144:13a_9 Ps_144:13a_10 Ps_144:13a_11 Ps_144:13a_12 Ps_144:13a_13
Ps:144:13a x x x x x x x x x x x x x
Ps:144:14 ὑποστηρίζει κύριος πάντας τοὺς καταπίπτοντας καὶ ἀνορθοῖ πάντας τοὺς κατερραγμένους.
Ps:144:14 The Lord supports all that are falling, and sets up all that are broken down. (Psalm 145:14 Brenton)
Ps:144:14 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych. (Psalm 145:14 BT_4)
Ps:144:14 ὑποστηρίζει κύριος πάντας τοὺς καταπίπτοντας καὶ ἀνορθοῖ πάντας τοὺς κατερραγμένους.
Ps:144:14 ὑπο·στηρίζω [LXX] (υπο+στηριζ-, -, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατα·πίπτω (κατα+πιπτ-, κατα+πεσ(ε)·[σ]-, 2nd κατα+πεσ-, κατα+πεπτω·κ-, -, -) καί ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατα·ρράσσω [LXX] (-, -, κατα+ρραξ-, -, κατ+ερρασσ-, -)
Ps:144:14 Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? I też, nawet, mianowicie By kłaść z powrotem w górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ???
Ps:144:14 u(postEri/DZei ku/rios pa/ntas tou\s katapi/ptontas kai\ a)norToi= pa/ntas tou\s katerragme/nous.
Ps:144:14 hypostEriDZei kyrios pantas tus katapiptontas kai anorToi pantas tus katerragmenus.
Ps:144:14 V1_PAI3S N2_NSM A3_APM RA_APM V1_PAPAPM C V4_PAI3S A3_APM RA_APM VMI_XMPAPM
Ps:144:14 to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the to ??? and also, even, namely to put back up every all, each, every, the whole of the to ???
Ps:144:14 he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) all (acc) the (acc) while ???-ing (acc) and he/she/it-is-PUT-ing-BACK-UP, you(sg)-are-being-PUT-ed-BACK-UP, you(sg)-are-being-PUT-ed-BACK-UP (classical), he/she/it-should-be-PUT-ing-BACK-UP, you(sg)-should-be-being-PUT-ed-BACK-UP, he/she/it-happens-to-be-PUT-ing-BACK-UP (opt) all (acc) the (acc) having-been-???-ed (acc)
Ps:144:14 Ps_144:14_1 Ps_144:14_2 Ps_144:14_3 Ps_144:14_4 Ps_144:14_5 Ps_144:14_6 Ps_144:14_7 Ps_144:14_8 Ps_144:14_9 Ps_144:14_10
Ps:144:14 x x x x x x x x x x
Ps:144:15 οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων εἰς σὲ ἐλπίζουσιν, καὶ σὺ δίδως τὴν τροφὴν αὐτῶν ἐν εὐκαιρίᾳ.
Ps:144:15 The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their food in due season. (Psalm 145:15 Brenton)
Ps:144:15 Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. (Psalm 145:15 BT_4)
Ps:144:15 οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων εἰς σὲ ἐλπίζουσιν, καὶ σὺ δίδως τὴν τροφὴν αὐτῶν ἐν εὐκαιρίᾳ.
Ps:144:15 ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό τροφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εὐ·καιρία, -ας, ἡ
Ps:144:15 Oko Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do (+przyspieszenie) Ty; twój/twój(sg) By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj I też, nawet, mianowicie Ty By dawać Żywność On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okazja
Ps:144:15 oi( o)fTalmoi\ pa/ntOn ei)s se\ e)lpi/DZousin, kai\ su\ di/dOs tE\n trofE\n au)tO=n e)n eu)kairi/a|.
Ps:144:15 hoi ofTalmoi pantOn eis se elpiDZusin, kai sy didOs tEn trofEn autOn en eukairia.
Ps:144:15 RA_NPM N2_NPM A3_GPM P RP_AS V1_PAI3P C RP_NS V8_PAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GPM P N1A_DSF
Ps:144:15 the eye every all, each, every, the whole of into (+acc) you; your/yours(sg) to hope survive, live through, outlast, outlive and also, even, namely you to give the food he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among opportunity
Ps:144:15 the (nom) eyes (nom|voc) all (gen) into (+acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-are-HOPE-ing, while HOPE-ing (dat) and you(sg) (nom) you(sg)-are-GIVE-ing the (acc) food (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) opportunity (dat)
Ps:144:15 Ps_144:15_1 Ps_144:15_2 Ps_144:15_3 Ps_144:15_4 Ps_144:15_5 Ps_144:15_6 Ps_144:15_7 Ps_144:15_8 Ps_144:15_9 Ps_144:15_10 Ps_144:15_11 Ps_144:15_12 Ps_144:15_13 Ps_144:15_14
Ps:144:15 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:144:16 ἀνοίγεις σὺ τὴν χεῖρά σου καὶ ἐμπιπλᾷς πᾶν ζῷον εὐδοκίας.
Ps:144:16 Thou openest thine hands, and fillest every living thing with pleasure. (Psalm 145:16 Brenton)
Ps:144:16 Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. (Psalm 145:16 BT_4)
Ps:144:16 ἀνοίγεις σὺ τὴν χεῖρά σου καὶ ἐμπιπλᾷς πᾶν ζῷον εὐδοκίας.
Ps:144:16 ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ζῷον, -ου, τό εὐ·δοκία, -ας, ἡ
Ps:144:16 By otwierać Ty Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Życie bycia Życzliwość
Ps:144:16 a)noi/geis su\ tE\n CHei=ra/ sou kai\ e)mpipla=|s pa=n DZO=|on eu)doki/as.
Ps:144:16 anoigeis sy tEn CHeira su kai empiplas pan DZOon eudokias.
Ps:144:16 V1_PAI2S RP_NS RA_ASF N3_ASF RP_GS C V8_PAI2S A3_ASN N2N_ASN N1A_GSF
Ps:144:16 to open up you the hand you; your/yours(sg) and also, even, namely to satisfy fill up every all, each, every, the whole of living being good will
Ps:144:16 you(sg)-are-OPEN-ing-UP, upon being-OPEN-ed-UP (nom|voc) you(sg) (nom) the (acc) hand (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-are-SATISFY-ing, you(sg)-should-be-SATISFY-ing every (nom|acc|voc) living being (nom|acc|voc) good will (gen), good wills (acc)
Ps:144:16 Ps_144:16_1 Ps_144:16_2 Ps_144:16_3 Ps_144:16_4 Ps_144:16_5 Ps_144:16_6 Ps_144:16_7 Ps_144:16_8 Ps_144:16_9 Ps_144:16_10
Ps:144:16 x x x x x x x x x x
Ps:144:17 δίκαιος κύριος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
Ps:144:17 The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works. (Psalm 145:17 Brenton)
Ps:144:17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. (Psalm 145:17 BT_4)
Ps:144:17 δίκαιος κύριος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.
Ps:144:17 δίκαιος -αία -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:144:17 Właśnie prawy, właśnie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Święty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo
Ps:144:17 di/kaios ku/rios e)n pa/sais tai=s o(doi=s au)tou= kai\ o(/sios e)n pa=sin toi=s e)/rgois au)tou=.
Ps:144:17 dikaios kyrios en pasais tais hodois autu kai hosios en pasin tois ergois autu.
Ps:144:17 A1A_NSM N2_NSM P A1S_DPF RA_DPF N2_DPF RP_GSM C A1A_NSM P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RP_GSM
Ps:144:17 just righteous, just lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the way/road he/she/it/same and also, even, namely holy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the work he/she/it/same
Ps:144:17 just ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) ways/roads (dat) him/it/same (gen) and holy ([Adj] nom) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) works (dat) him/it/same (gen)
Ps:144:17 Ps_144:17_1 Ps_144:17_2 Ps_144:17_3 Ps_144:17_4 Ps_144:17_5 Ps_144:17_6 Ps_144:17_7 Ps_144:17_8 Ps_144:17_9 Ps_144:17_10 Ps_144:17_11 Ps_144:17_12 Ps_144:17_13 Ps_144:17_14
Ps:144:17 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:144:18 ἐγγὺς κύριος πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ.
Ps:144:18 The Lord is near to all that call upon him, to all that call upon him in truth. (Psalm 145:18 Brenton)
Ps:144:18 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. (Psalm 145:18 BT_4)
Ps:144:18 ἐγγὺς κύριος πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ.
Ps:144:18 ἐγγύς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
Ps:144:18 Blisko Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By odwiedzać On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By odwiedzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA
Ps:144:18 e)ggu\s ku/rios pa=sin toi=s e)pikaloume/nois au)to/n, pa=si toi=s e)pikaloume/nois au)to\n e)n a)lETei/a|.
Ps:144:18 engys kyrios pasin tois epikalumenois auton, pasi tois epikalumenois auton en alETeia.
Ps:144:18 D N2_NSM A3_DPM RA_DPM V2_PMPDPM RP_ASM A3_DPM RA_DPM V2_PMPDPM RP_ASM P N1A_DSF
Ps:144:18 near lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the to call upon he/she/it/same every all, each, every, the whole of the to call upon he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth
Ps:144:18 near lord (nom); a lord ([Adj] nom) all (dat) the (dat) while being-CALL-ed-UPON (dat) him/it/same (acc) all (dat) the (dat) while being-CALL-ed-UPON (dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat) truth (dat)
Ps:144:18 Ps_144:18_1 Ps_144:18_2 Ps_144:18_3 Ps_144:18_4 Ps_144:18_5 Ps_144:18_6 Ps_144:18_7 Ps_144:18_8 Ps_144:18_9 Ps_144:18_10 Ps_144:18_11 Ps_144:18_12
Ps:144:18 x x x x x x x x x x x x
Ps:144:19 θέλημα τῶν φοβουμένων αὐτὸν ποιήσει καὶ τῆς δεήσεως αὐτῶν ἐπακούσεται καὶ σώσει αὐτούς.
Ps:144:19 He will perform the desire of them that fear him: and he will hear their supplication, and save them. (Psalm 145:19 Brenton)
Ps:144:19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. (Psalm 145:19 BT_4)
Ps:144:19 θέλημα τῶν φοβουμένων αὐτὸν ποιήσει καὶ τῆς δεήσεως αὐτῶν ἐπακούσεται καὶ σώσει αὐτούς.
Ps:144:19 θέλημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:144:19 Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz By bać się On/ona/to/to samo Robienie/robienie; by czynić/rób I też, nawet, mianowicie Obrona On/ona/to/to samo By słyszeć I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo
Ps:144:19 Te/lEma tO=n foboume/nOn au)to\n poiE/sei kai\ tE=s deE/seOs au)tO=n e)pakou/setai kai\ sO/sei au)tou/s.
Ps:144:19 TelEma tOn fobumenOn auton poiEsei kai tEs deEseOs autOn epakusetai kai sOsei autus.
Ps:144:19 N3M_ASN RA_GPM V2_PMPGPM RP_ASM VF_FAI3S C RA_GSF N3I_GSF RP_GPM VF_FMI3S C VF_FAI3S RP_APM
Ps:144:19 will desire, will, wish the to fear he/she/it/same doing/making; to do/make and also, even, namely the plea he/she/it/same to hear and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same
Ps:144:19 will (nom|acc|voc) the (gen) while being-FEAR-ed (gen) him/it/same (acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) and the (gen) plea (gen) them/same (gen) he/she/it-will-be-HEAR-ed and he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical) them/same (acc)
Ps:144:19 Ps_144:19_1 Ps_144:19_2 Ps_144:19_3 Ps_144:19_4 Ps_144:19_5 Ps_144:19_6 Ps_144:19_7 Ps_144:19_8 Ps_144:19_9 Ps_144:19_10 Ps_144:19_11 Ps_144:19_12 Ps_144:19_13
Ps:144:19 x x x x x x x x x x x x x
Ps:144:20 φυλάσσει κύριος πάντας τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐξολεθρεύσει.
Ps:144:20 The Lord preserves all that love him: but all sinners he will utterly destroy. (Psalm 145:20 Brenton)
Ps:144:20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych. (Psalm 145:20 BT_4)
Ps:144:20 φυλάσσει κύριος πάντας τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐξολεθρεύσει.
Ps:144:20 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-)
Ps:144:20 By zabezpieczać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By kochać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzeszny By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację
Ps:144:20 fula/ssei ku/rios pa/ntas tou\s a)gapO=ntas au)to\n kai\ pa/ntas tou\s a(martOlou\s e)XoleTreu/sei.
Ps:144:20 fylassei kyrios pantas tus agapOntas auton kai pantas tus hamartOlus eXoleTreusei.
Ps:144:20 V1_PAI3S N2_NSM A3_APM RA_APM V3_PAPAPM RP_ASM C A3_APM RA_APM A1B_APM VF_FAI3S
Ps:144:20 to guard lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the to love he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the sinful to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination
Ps:144:20 he/she/it-is-GUARD-ing, you(sg)-are-being-GUARD-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) all (acc) the (acc) while LOVE-ing (acc) him/it/same (acc) and all (acc) the (acc) sinful ([Adj] acc) he/she/it-will-DESTROY UTTERLY, you(sg)-will-be-DESTROY UTTERLY-ed (classical)
Ps:144:20 Ps_144:20_1 Ps_144:20_2 Ps_144:20_3 Ps_144:20_4 Ps_144:20_5 Ps_144:20_6 Ps_144:20_7 Ps_144:20_8 Ps_144:20_9 Ps_144:20_10 Ps_144:20_11
Ps:144:20 x x x x x x x x x x x
Ps:144:21 αἴνεσιν κυρίου λαλήσει τὸ στόμα μου, καὶ εὐλογείτω πᾶσα σὰρξ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:144:21 My mouth shall speak the praise of the Lord: and let all flesh bless his holy name for ever and ever. (Psalm 145:21 Brenton)
Ps:144:21 Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię na zawsze i na wieki. (Psalm 145:21 BT_4)
Ps:144:21 αἴνεσιν κυρίου λαλήσει τὸ στόμα μου, καὶ εὐλογείτω πᾶσα σὰρξ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:144:21 αἴνεσις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:144:21 Chwal chwały Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić Ust/żołądka por Ja I też, nawet, mianowicie By błogosławić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso} Nazwisko {Imię} co do Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:144:21 ai)/nesin kuri/ou lalE/sei to\ sto/ma mou, kai\ eu)logei/tO pa=sa sa\rX to\ o)/noma to\ a(/gion au)tou= ei)s to\n ai)O=na kai\ ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos.
Ps:144:21 ainesin kyriu lalEsei to stoma mu, kai eulogeitO pasa sarX to onoma to hagion autu eis ton aiOna kai eis ton aiOna tu aiOnos.
Ps:144:21 N3I_ASF N2_GSM VF_FAI3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS C V2_PAD3S A1S_NSF N3K_NSF RA_ASN N3M_ASN RA_ASN A1A_ASM RP_GSM P RA_ASM N3W_ASM C P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM
Ps:144:21 praise of praise lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak the mouth/maw stoma I and also, even, namely to bless every all, each, every, the whole of flesh the name with regard to the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:144:21 praise (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) me (gen) and let-him/her/it-be-BLESS-ing! every (nom|voc) flesh (nom|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) and into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:144:21 Ps_144:21_1 Ps_144:21_2 Ps_144:21_3 Ps_144:21_4 Ps_144:21_5 Ps_144:21_6 Ps_144:21_7 Ps_144:21_8 Ps_144:21_9 Ps_144:21_10 Ps_144:21_11 Ps_144:21_12 Ps_144:21_13 Ps_144:21_14 Ps_144:21_15 Ps_144:21_16 Ps_144:21_17 Ps_144:21_18 Ps_144:21_19 Ps_144:21_20 Ps_144:21_21 Ps_144:21_22 Ps_144:21_23 Ps_144:21_24
Ps:144:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x