Ps:19:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:19:1 For the end, a Psalm of David. (Psalm 20:1 Brenton)
Ps:19:1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (Psalm 20:1 BT_4)
Ps:19:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:19:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:19:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Psalm David
Ps:19:1 *ei)s to\ te/los· PSalmo\s tO=| *dauid.
Ps:19:1 eis to telos· PSalmos tO dauid.
Ps:19:1 P RA_ASN N3E_ASN N2_NSM RA_DSM N_DSM
Ps:19:1 into (+acc) the end (event, consummation) psalm the David
Ps:19:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) psalm (nom) the (dat) David (indecl)
Ps:19:1 Ps_19:1_1 Ps_19:1_2 Ps_19:1_3 Ps_19:1_4 Ps_19:1_5 Ps_19:1_6
Ps:19:1 x x x x x x
Ps:19:2 Ἐπακούσαι σου κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ Ιακωβ.
Ps:19:2 The Lord hear thee in the day of trouble; the name of the God f Jacob defend thee. (Psalm 20:1 Brenton)
Ps:19:2 Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, niech ciebie chroni imię Boga Jakuba. (Psalm 20:2 BT_4)
Ps:19:2 Ἐπακούσαι σου κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ Ιακωβ.
Ps:19:2 ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θλῖψις, -εως, ἡ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰακώβ, ὁ
Ps:19:2 By słyszeć Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Ty; twój/twój(sg) Nazwisko {Imię} co do Bóg  Jacob
Ps:19:2 *)epakou/sai sou ku/rios e)n E(me/ra| Tli/PSeOs, u(peraspi/sai sou to\ o)/noma tou= Teou= *iakOb.
Ps:19:2 epakusai su kyrios en hEmera TliPSeOs, hyperaspisai su to onoma tu Teu iakOb.
Ps:19:2 VA_AMD2S RP_GS N2_NSM P N1A_DSF N3I_GSF VA_AMD2S RP_GS RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM N_GSM
Ps:19:2 to hear you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day squeezing adversity, trial, trouble, difficulty ć you; your/yours(sg) the name with regard to the god [see theology] Jacob
Ps:19:2 to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) day (dat) squeezing (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) Jacob (indecl)
Ps:19:2 Ps_19:2_1 Ps_19:2_2 Ps_19:2_3 Ps_19:2_4 Ps_19:2_5 Ps_19:2_6 Ps_19:2_7 Ps_19:2_8 Ps_19:2_9 Ps_19:2_10 Ps_19:2_11 Ps_19:2_12 Ps_19:2_13
Ps:19:2 x x x x x x x x x x x x x
Ps:19:3 ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιων ἀντιλάβοιτό σου.
Ps:19:3 Send thee help from the sanctuary, and aid thee out of Sion. (Psalm 20:2 Brenton)
Ps:19:3 Niech ześle tobie pomoc z świątyni i niech cię wspiera z Syjonu. (Psalm 20:3 BT_4)
Ps:19:3 ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιων ἀντιλάβοιτό σου.
Ps:19:3 ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) βοήθεια, -ας, ἡ ἐκ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἐκ Σιών, ἡ ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:19:3 Do ??? Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pomagaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syjon By zbaczać bliski [anty biorą] Ty; twój/twój(sg)
Ps:19:3 e)Xapostei/lai soi boE/Teian e)X a(gi/ou kai\ e)k *siOn a)ntila/boito/ sou.
Ps:19:3 eXaposteilai soi boETeian eX hagiu kai ek siOn antilaboito su.
Ps:19:3 VA_AAN RP_DS N1A_ASF P A1A_GSM C P N_GS VB_AMO3S RP_GS
Ps:19:3 to ??? you; your/yours(sg); to rub worn, rub help out of (+gen) ἐξ before vowels dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels Zion to deflect toward [anti-take] you; your/yours(sg)
Ps:19:3 to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) help (acc) out of (+gen) holy ([Adj] gen) and out of (+gen) Zion (indecl) he/she/it-happens-to-be-DEFLECT-ed-TOWARD (opt) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:19:3 Ps_19:3_1 Ps_19:3_2 Ps_19:3_3 Ps_19:3_4 Ps_19:3_5 Ps_19:3_6 Ps_19:3_7 Ps_19:3_8 Ps_19:3_9 Ps_19:3_10
Ps:19:3 x x x x x x x x x x
Ps:19:4 μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω. διάψαλμα.
Ps:19:4 Remember all thy sacrifice, and enrich thy whole-burnt-offering. Pause. (Psalm 20:3 Brenton)
Ps:19:4 Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach i niech Mu będzie miłe twe całopalenie. (Psalm 20:4 BT_4)
Ps:19:4 μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω. διάψαλμα.
Ps:19:4 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός θυσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:19:4 By pamiętać/stawaj się uważającym z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ofiara gnębią, poświęcają Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ofiara spalana [zobacz holokaust] Ty; twój/twój(sg) selah
Ps:19:4 mnEsTei/E pa/sEs Tusi/as sou kai\ to\ o(lokau/tOma/ sou piana/tO. dia/PSalma.
Ps:19:4 mnEsTeiE pasEs Tysias su kai to holokautOma su pianatO. diaPSalma.
Ps:19:4 VS_APO3S A1S_GSF N1A_GSF RP_GS C RA_ASN N3M_ASN RP_GS VA_AAD3S N3M_NSN
Ps:19:4 to remember/become mindful of every all, each, every, the whole of sacrifice victimize, immolate you; your/yours(sg) and also, even, namely the burnt offering [see holocaust] you; your/yours(sg) ć selah
Ps:19:4 he/she/it-happens-to-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF (opt) every (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) burnt offering (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   selah (nom|acc|voc)
Ps:19:4 Ps_19:4_1 Ps_19:4_2 Ps_19:4_3 Ps_19:4_4 Ps_19:4_5 Ps_19:4_6 Ps_19:4_7 Ps_19:4_8 Ps_19:4_9 Ps_19:4_10
Ps:19:4 x x x x x x x x x x
Ps:19:5 δῴη σοι κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι.
Ps:19:5 Grant thee according to thy heart, and fulfill all thy desire. (Psalm 20:4 Brenton)
Ps:19:5 Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, i wypełni każdy twój zamysł. (Psalm 20:5 BT_4)
Ps:19:5 δῴη σοι κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι.
Ps:19:5 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κατά ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-)
Ps:19:5 By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Planu/zamiar Ty; twój/twój(sg) By napełniać pełność, spełniać
Ps:19:5 dO/|E soi kata\ tE\n kardi/an sou kai\ pa=san tE\n boulE/n sou plErO/sai.
Ps:19:5 dOE soi kata tEn kardian su kai pasan tEn bulEn su plErOsai.
Ps:19:5 VO_AAO3S RP_DS P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RP_GS VA_AMD2S
Ps:19:5 to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the plan/intention you; your/yours(sg) to fill fill, fulfill
Ps:19:5 he/she/it-happens-to-GIVE (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) plan/intention (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-FILL, be-you(sg)-FILL-ed!, he/she/it-happens-to-FILL (opt)
Ps:19:5 Ps_19:5_1 Ps_19:5_2 Ps_19:5_3 Ps_19:5_4 Ps_19:5_5 Ps_19:5_6 Ps_19:5_7 Ps_19:5_8 Ps_19:5_9 Ps_19:5_10 Ps_19:5_11 Ps_19:5_12
Ps:19:5 x x x x x x x x x x x x
Ps:19:6 ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ σου καὶ ἐν ὀνόματι θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα. πληρώσαι κύριος πάντα τὰ αἰτήματά σου.
Ps:19:6 We will exult in thy salvation, and in the name of our God shall we be magnified: the Lord fulfil all thy petitions. (Psalm 20:5 Brenton)
Ps:19:6 Chcemy się cieszyć z twego ocalenia i w imię Boga naszego podnieść sztandary. Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby! (Psalm 20:6 BT_4)
Ps:19:6 ἀγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ σου καὶ ἐν ὀνόματι θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα. πληρώσαι κύριος πάντα τὰ αἰτήματά σου.
Ps:19:6 ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐν ὁ ἡ τό σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αἴτημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:19:6 By radować się (zadowolona, wielka radość) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oszczędność Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Bóg  Ja By powiększać/chwałę By napełniać pełność, spełniać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prośba Ty; twój/twój(sg)
Ps:19:6 a)galliaso/meTa e)n tO=| sOtEri/O| sou kai\ e)n o)no/mati Teou= E(mO=n megalunTEso/meTa. plErO/sai ku/rios pa/nta ta\ ai)tE/mata/ sou.
Ps:19:6 agalliasomeTa en tO sOtEriO su kai en onomati Teu hEmOn megalynTEsomeTa. plErOsai kyrios panta ta aitEmata su.
Ps:19:6 VF_FMI1P P RA_DSN N2N_DSN RP_GS C P N3M_DSN N2_GSM RP_GP VC_FPI1P VA_AMD2S N2_NSM A3_ASM RA_APN N3M_APN RP_GS
Ps:19:6 to exult (glad, great joy) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the saving you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to god [see theology] I to magnify/laud to fill fill, fulfill lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the request you; your/yours(sg)
Ps:19:6 we-will-be-EXULT-ed in/among/by (+dat) the (dat) saving ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) name (dat) god (gen) us (gen) we-will-be-MAGNIFY/LAUD-ed to-FILL, be-you(sg)-FILL-ed!, he/she/it-happens-to-FILL (opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) requests (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:19:6 Ps_19:6_1 Ps_19:6_2 Ps_19:6_3 Ps_19:6_4 Ps_19:6_5 Ps_19:6_6 Ps_19:6_7 Ps_19:6_8 Ps_19:6_9 Ps_19:6_10 Ps_19:6_11 Ps_19:6_12 Ps_19:6_13 Ps_19:6_14 Ps_19:6_15 Ps_19:6_16 Ps_19:6_17
Ps:19:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:19:7 νῦν ἔγνων ὅτι ἔσωσεν κύριος τὸν χριστὸν αὐτοῦ· ἐπακούσεται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου αὐτοῦ· ἐν δυναστείαις ἡ σωτηρία τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ.
Ps:19:7 Now I know that the Lord has saved his Christ: he shall hear him from his holy heaven: the salvation of his right hand is mighty. (Psalm 20:6 Brenton)
Ps:19:7 Teraz wiem, że Pan wybawia swego pomazańca, odpowiada mu ze świętych swych niebios, przez możne czyny zbawczej swej prawicy. (Psalm 20:7 BT_4)
Ps:19:7 νῦν ἔγνων ὅτι ἔσωσεν κύριος τὸν χριστὸν αὐτοῦ· ἐπακούσεται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου αὐτοῦ· ἐν δυναστείαις σωτηρία τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ.
Ps:19:7 νῦν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:19:7 Teraz By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Chrystus zapalał się. 'namaszczany' On/ona/to/to samo By słyszeć On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność W prawo On/ona/to/to samo
Ps:19:7 nu=n e)/gnOn o(/ti e)/sOsen ku/rios to\n CHristo\n au)tou=· e)pakou/setai au)tou= e)X ou)ranou= a(gi/ou au)tou=· e)n dunastei/ais E( sOtEri/a tE=s deXia=s au)tou=.
Ps:19:7 nyn egnOn hoti esOsen kyrios ton CHriston autu· epakusetai autu eX uranu hagiu autu· en dynasteiais hE sOtEria tEs deXias autu.
Ps:19:7 D VZI_AAI1S C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM A1_ASM RD_GSM VF_FMI3S RD_GSM P N2_GSM A1A_GSM RD_GSM P N1A_DPF RA_NSF N1A_NSF RA_GSF A1A_GSF RD_GSM
Ps:19:7 now to know i.e. recognize. because/that to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Christ lit. 'anointed' he/she/it/same to hear he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels sky/heaven dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the salvation/deliverance; saving the right he/she/it/same
Ps:19:7 now I-KNOW-ed because/that he/she/it-SAVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Christ (acc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-HEAR-ed him/it/same (gen) out of (+gen) sky/heaven (gen) holy ([Adj] gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat)   the (nom) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) right ([Adj] acc, gen) him/it/same (gen)
Ps:19:7 Ps_19:7_1 Ps_19:7_2 Ps_19:7_3 Ps_19:7_4 Ps_19:7_5 Ps_19:7_6 Ps_19:7_7 Ps_19:7_8 Ps_19:7_9 Ps_19:7_10 Ps_19:7_11 Ps_19:7_12 Ps_19:7_13 Ps_19:7_14 Ps_19:7_15 Ps_19:7_16 Ps_19:7_17 Ps_19:7_18 Ps_19:7_19 Ps_19:7_20 Ps_19:7_21
Ps:19:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:19:8 οὗτοι ἐν ἅρμασιν καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι κυρίου θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα.
Ps:19:8 Some glory in chariots, and some in horses: but we will glory in the name of the Lord our God. (Psalm 20:7 Brenton)
Ps:19:8 Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego. (Psalm 20:8 BT_4)
Ps:19:8 οὗτοι ἐν ἅρμασιν καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι κυρίου θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα.
Ps:19:8 οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ἅρμα[τ], -ατος, τό καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν ἵππος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-)
Ps:19:8 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wóz I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koń Ja zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By powiększać/chwałę
Ps:19:8 ou(=toi e)n a(/rmasin kai\ ou(=toi e)n i(/ppois, E(mei=s de\ e)n o)no/mati kuri/ou Teou= E(mO=n megalunTEso/meTa.
Ps:19:8 hutoi en harmasin kai hutoi en hippois, hEmeis de en onomati kyriu Teu hEmOn megalynTEsomeTa.
Ps:19:8 RD_NPM P N3M_DPN C RD_NPM P N2_DPM RP_NP x P N3M_DSN N2_GSM N2_GSM RP_GP VC_FPI1P
Ps:19:8 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among chariot and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among horse I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] I to magnify/laud
Ps:19:8 these (nom) in/among/by (+dat) chariots (dat) and these (nom) in/among/by (+dat) horses (dat) we (nom) Yet in/among/by (+dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) us (gen) we-will-be-MAGNIFY/LAUD-ed
Ps:19:8 Ps_19:8_1 Ps_19:8_2 Ps_19:8_3 Ps_19:8_4 Ps_19:8_5 Ps_19:8_6 Ps_19:8_7 Ps_19:8_8 Ps_19:8_9 Ps_19:8_10 Ps_19:8_11 Ps_19:8_12 Ps_19:8_13 Ps_19:8_14 Ps_19:8_15
Ps:19:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:19:9 αὐτοὶ συνεποδίσθησαν καὶ ἔπεσαν, ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ ἀνωρθώθημεν.
Ps:19:9 They are overthrown and fallen: but we are risen, and have been set upright. (Psalm 20:8 Brenton)
Ps:19:9 Tamci się zachwiali i upadli, a my stoimy i trwamy. (Psalm 20:9 BT_4)
Ps:19:9 αὐτοὶ συνεποδίσθησαν καὶ ἔπεσαν, ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν καὶ ἀνωρθώθημεν.
Ps:19:9 αὐτός αὐτή αὐτό   καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-)
Ps:19:9 On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ja zaś By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By kłaść z powrotem w górze
Ps:19:9 au)toi\ sunepodi/sTEsan kai\ e)/pesan, E(mei=s de\ a)ne/stEmen kai\ a)nOrTO/TEmen.
Ps:19:9 autoi synepodisTEsan kai epesan, hEmeis de anestEmen kai anOrTOTEmen.
Ps:19:9 RD_NPM VSI_API3P C VAI_AAI3P RP_NP x VHI_AAI1P C VCI_API1P
Ps:19:9 he/she/it/same ć and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to put back up
Ps:19:9 they/same (nom)   and they-FALL-ed we (nom) Yet we-STand-ed-UP and we-were-PUT-ed-BACK-UP
Ps:19:9 Ps_19:9_1 Ps_19:9_2 Ps_19:9_3 Ps_19:9_4 Ps_19:9_5 Ps_19:9_6 Ps_19:9_7 Ps_19:9_8 Ps_19:9_9
Ps:19:9 x x x x x x x x x
Ps:19:10 κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα σου καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε.
Ps:19:10 O Lord, save the king: and hear us in whatever day we call upon thee. (Psalm 20:9 Brenton)
Ps:19:10 Panie, wybaw króla, a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy. (Psalm 20:10 BT_4)
Ps:19:10 κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα σου καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν ἐν ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε.
Ps:19:10 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:19:10 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Król Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By słyszeć Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By odwiedzać Ty; twój/twój(sg)
Ps:19:10 ku/rie, sO=son to\n basile/a sou kai\ e)pa/kouson E(mO=n e)n E(=| a)/n E(me/ra| e)pikalesO/meTa/ se.
Ps:19:10 kyrie, sOson ton basilea su kai epakuson hEmOn en hE an hEmera epikalesOmeTa se.
Ps:19:10 N2_VSM VA_AAD2S RA_ASM N3V_ASM RP_GS C VA_AAD2S RP_GP P RR_DSF x N1A_DSF VA_AMS1P RP_AS
Ps:19:10 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the king you; your/yours(sg) and also, even, namely to hear I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which ever (if ever) day to call upon you; your/yours(sg)
Ps:19:10 lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) king (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) us (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) ever day (dat) we-should-be-CALL-ed-UPON you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:19:10 Ps_19:10_1 Ps_19:10_2 Ps_19:10_3 Ps_19:10_4 Ps_19:10_5 Ps_19:10_6 Ps_19:10_7 Ps_19:10_8 Ps_19:10_9 Ps_19:10_10 Ps_19:10_11 Ps_19:10_12 Ps_19:10_13 Ps_19:10_14
Ps:19:10 x x x x x x x x x x x x x x