Ps:18:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:18:1 For the end, a Psalm of David. (Psalm 19:1 Brenton)
Ps:18:1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (Psalm 19:1 BT_4)
Ps:18:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:18:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:18:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Psalm David
Ps:18:1 *ei)s to\ te/los· PSalmo\s tO=| *dauid.
Ps:18:1 eis to telos· PSalmos tO dauid.
Ps:18:1 P RA_ASN N3E_ASN N2_NSM RA_DSM N_DSM
Ps:18:1 into (+acc) the end (event, consummation) psalm the David
Ps:18:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) psalm (nom) the (dat) David (indecl)
Ps:18:1 Ps_18:1_1 Ps_18:1_2 Ps_18:1_3 Ps_18:1_4 Ps_18:1_5 Ps_18:1_6
Ps:18:1 x x x x x x
Ps:18:2 Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα·
Ps:18:2 The heavens declare the glory of God; and the firmament proclaims the work of his hands. (Psalm 19:1 Brenton)
Ps:18:2 Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. (Psalm 19:2 BT_4)
Ps:18:2 Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα·
Ps:18:2 ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) θεός, -οῦ, ὁ ποίησις, -εως, ἡ δέ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό στερέωμα[τ], -ατος, τό
Ps:18:2 Nieba/niebo Do exposit Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Bóg  Robienie/robienie zaś Ręka; gorzej On/ona/to/to samo By ogłaszać ogłaszaj, informuj Firmament
Ps:18:2 *oi( ou)ranoi\ diEgou=ntai do/Xan Teou=, poi/Esin de\ CHeirO=n au)tou= a)nagge/llei to\ stere/Oma·
Ps:18:2 hoi uranoi diEguntai doXan Teu, poiEsin de CHeirOn autu anangellei to stereOma·
Ps:18:2 RA_NPM N2_NPM V2_PMI3P N1S_ASF N2_GSM N3I_ASF x N3_GPF RD_GSM V1_PAI3S RA_NSN N3M_NSN
Ps:18:2 the sky/heaven to exposit glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to god [see theology] doing/making δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hand; worse he/she/it/same to proclaim proclaim, report the firmament
Ps:18:2 the (nom) skies/heavens (nom|voc) they-are-being-EXPOSIT-ed glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) god (gen) doing/making (acc) Yet hands (gen); worse ([Adj] nom) him/it/same (gen) he/she/it-is-PROCLAIM-ing, you(sg)-are-being-PROCLAIM-ed (classical) the (nom|acc) firmament (nom|acc|voc)
Ps:18:2 Ps_18:2_1 Ps_18:2_2 Ps_18:2_3 Ps_18:2_4 Ps_18:2_5 Ps_18:2_6 Ps_18:2_7 Ps_18:2_8 Ps_18:2_9 Ps_18:2_10 Ps_18:2_11 Ps_18:2_12
Ps:18:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:18:3 ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα, καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν.
Ps:18:3 Day to day utters speech, and night to night proclaims knowledge. (Psalm 19:2 Brenton)
Ps:18:3 Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. (Psalm 19:3 BT_4)
Ps:18:3 ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα, καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν.
Ps:18:3 ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐρεύγομαι (ερευγ-, ερευξ-, -, -, -, -) ῥῆμα[τ], -ατος, τό καί νύξ, -υκτός, ἡ νύξ, -υκτός, ἡ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Ps:18:3 Dzień Dzień Do ??? Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie I też, nawet, mianowicie Noc Noc By ogłaszać ogłaszaj, informuj Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj.
Ps:18:3 E(me/ra tE=| E(me/ra| e)reu/getai r(E=ma, kai\ nu\X nukti\ a)nagge/llei gnO=sin.
Ps:18:3 hEmera tE hEmera ereugetai rEma, kai nyX nykti anangellei gnOsin.
Ps:18:3 N1A_NSF RA_DSF N1A_DSF V1_PMI3S N3M_ASN C N3_NSF N3_DSF V1_PAI3S N3I_ASF
Ps:18:3 day the day to ??? declaration statement, utterance and also, even, namely night night to proclaim proclaim, report knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize.
Ps:18:3 day (nom|voc) the (dat) day (dat) he/she/it-is-being-???-ed declaration (nom|acc|voc) and night (nom|voc) night (dat) he/she/it-is-PROCLAIM-ing, you(sg)-are-being-PROCLAIM-ed (classical) knowledge (acc); they-should-KNOW
Ps:18:3 Ps_18:3_1 Ps_18:3_2 Ps_18:3_3 Ps_18:3_4 Ps_18:3_5 Ps_18:3_6 Ps_18:3_7 Ps_18:3_8 Ps_18:3_9 Ps_18:3_10
Ps:18:3 x x x x x x x x x x
Ps:18:4 οὐκ εἰσὶν λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν·
Ps:18:4 There are no speeches or words, in which their voices are not heard. (Psalm 19:3 Brenton)
Ps:18:4 Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano; (Psalm 19:4 BT_4)
Ps:18:4 οὐκ εἰσὶν λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν·
Ps:18:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλιά, -ᾶς, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐχί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:18:4 ??? Przed przydechem mocnym By iść; by być Mowa ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By słyszeć Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo
Ps:18:4 ou)k ei)si\n laliai\ ou)de\ lo/goi, O(=n ou)CHi\ a)kou/ontai ai( fOnai\ au)tO=n·
Ps:18:4 uk eisin laliai ude logoi, hOn uCHi akuontai hai fOnai autOn·
Ps:18:4 D V9_PAI3P N1A_NPF C N2_NPM RR_GPM D V1_PMI3P RA_NPF N1_NPF RD_GPM
Ps:18:4 οὐχ before rough breathing to go; to be speech οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to hear the sound/voice cries he/she/it/same
Ps:18:4 not he/she/it-is-GO-ing; they-are speechs (nom|voc) neither/nor words (nom|voc) who/whom/which (gen) not they-are-being-HEAR-ed the (nom) sounds/voices (nom|voc) them/same (gen)
Ps:18:4 Ps_18:4_1 Ps_18:4_2 Ps_18:4_3 Ps_18:4_4 Ps_18:4_5 Ps_18:4_6 Ps_18:4_7 Ps_18:4_8 Ps_18:4_9 Ps_18:4_10 Ps_18:4_11
Ps:18:4 x x x x x x x x x x x
Ps:18:5 εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦ·
Ps:18:5 Their voice is gone out into all the earth, and their words to the ends of the world. (Psalm 19:4 Brenton)
Ps:18:5 ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. Tam słońcu namiot wystawił, (Psalm 19:5 BT_4)
Ps:18:5 εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦ·
Ps:18:5 εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό φθόγγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:18:5 Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia By wychodzić ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo
Ps:18:5 ei)s pa=san tE\n gE=n e)XE=lTen o( fTo/ggos au)tO=n kai\ ei)s ta\ pe/rata tE=s oi)koume/nEs ta\ r(E/mata au)tO=n. e)n tO=| E(li/O| e)/Teto to\ skE/nOma au)tou=·
Ps:18:5 eis pasan tEn gEn eXElTen ho fTongos autOn kai eis ta perata tEs oikumenEs ta rEmata autOn. en tO hEliO eTeto to skEnOma autu·
Ps:18:5 P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM C P RA_APN N3T_APN RA_GSF V2_PMPGSF RA_NPN N3M_NPN RD_GPM P RA_DSM N2_DSM VEI_AMI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
Ps:18:5 into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land to come out the ??? he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell the declaration statement, utterance he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to place lay, put, set, situate, station the lodging, habitation he/she/it/same
Ps:18:5 into (+acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) ??? (nom) them/same (gen) and into (+acc) the (nom|acc) final decisions (nom|acc|voc) the (gen) inhabited Roman world (gen); while being-DWELL-ed (gen) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) sun (dat) he/she/it-was-PLACE-ed the (nom|acc) lodging, habitation (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:18:5 Ps_18:5_1 Ps_18:5_2 Ps_18:5_3 Ps_18:5_4 Ps_18:5_5 Ps_18:5_6 Ps_18:5_7 Ps_18:5_8 Ps_18:5_9 Ps_18:5_10 Ps_18:5_11 Ps_18:5_12 Ps_18:5_13 Ps_18:5_14 Ps_18:5_15 Ps_18:5_16 Ps_18:5_17 Ps_18:5_18 Ps_18:5_19 Ps_18:5_20 Ps_18:5_21 Ps_18:5_22 Ps_18:5_23 Ps_18:5_24
Ps:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:18:6 καὶ αὐτὸς ὡς νυμφίος ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ, ἀγαλλιάσεται ὡς γίγας δραμεῖν ὁδὸν αὐτοῦ.
Ps:18:6 In the sun he has set his tabernacle; and he comes forth as a bridegroom out of his chamber: he will exult as a giant to run his course. (Psalm 19:5 Brenton)
Ps:18:6 i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty, weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega. (Psalm 19:6 BT_4)
Ps:18:6 καὶ αὐτὸς ὡς νυμφίος ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ, ἀγαλλιάσεται ὡς γίγας δραμεῖν ὁδὸν αὐτοῦ.
Ps:18:6 καί αὐτός αὐτή αὐτό ὡς νυμφίος, -ου, ὁ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ   αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὡς   τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:18:6 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Jak/jak Stajenny By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By radować się (zadowolona, wielka radość) Jak/jak By jechać Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Ps:18:6 kai\ au)to\s O(s numfi/os e)kporeuo/menos e)k pastou= au)tou=, a)gallia/setai O(s gi/gas dramei=n o(do\n au)tou=.
Ps:18:6 kai autos hOs nymfios ekporeuomenos ek pastu autu, agalliasetai hOs gigas dramein hodon autu.
Ps:18:6 C RD_NSM C N2_NSM V1_PMPNSM P N2_GSM RD_GSM VF_FMI3S C N3_NSM VB_AAN N2_ASF RD_GSM
Ps:18:6 and also, even, namely he/she/it/same as/like groom to go out out of (+gen) ἐξ before vowels ć he/she/it/same to exult (glad, great joy) as/like ć to run way/road he/she/it/same
Ps:18:6 and he/it/same (nom) as/like groom (nom) while being-GO-ed-OUT (nom) out of (+gen)   him/it/same (gen) he/she/it-will-be-EXULT-ed as/like   to-will-RUN, to-RUN way/road (acc) him/it/same (gen)
Ps:18:6 Ps_18:6_1 Ps_18:6_2 Ps_18:6_3 Ps_18:6_4 Ps_18:6_5 Ps_18:6_6 Ps_18:6_7 Ps_18:6_8 Ps_18:6_9 Ps_18:6_10 Ps_18:6_11 Ps_18:6_12 Ps_18:6_13 Ps_18:6_14
Ps:18:6 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:18:7 ἀπ’ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἔξοδος αὐτοῦ, καὶ τὸ κατάντημα αὐτοῦ ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀποκρυβήσεται τὴν θέρμην αὐτοῦ.
Ps:18:7 His going forth is from the extremity of heaven, and his circuit to the other end of heaven: and no one shall be hidden from his heat. (Psalm 19:6 Brenton)
Ps:18:7 Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po krańce niebios, i nic się nie schroni przed jego żarem. (Psalm 19:7 BT_4)
Ps:18:7 ἀπ’ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ ἔξοδος αὐτοῦ, καὶ τὸ κατάντημα αὐτοῦ ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀποκρυβήσεται τὴν θέρμην αὐτοῦ.
Ps:18:7 ἀπό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-) ὁ ἡ τό θέρμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:18:7 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Nieba/niebo Eksodus On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Aż; świtaj Najdalszy obszaru/wierzchołek Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Kto/, który/, który By ukrywać się Ciepło [zobacz cieplny] On/ona/to/to samo
Ps:18:7 a)p’ a)/krou tou= ou)ranou= E( e)/Xodos au)tou=, kai\ to\ kata/ntEma au)tou= e(/Os a)/krou tou= ou)ranou=, kai\ ou)k e)/stin o(\s a)pokrubE/setai tE\n Te/rmEn au)tou=.
Ps:18:7 ap’ akru tu uranu hE eXodos autu, kai to katantEma autu heOs akru tu uranu, kai uk estin hos apokrybEsetai tEn TermEn autu.
Ps:18:7 P A1A_GSM RA_GSM N2_GSM RA_NSF N2_NSF RD_GSM C RA_NSN N3M_NSN RD_GSM P A1A_GSM RA_GSM N2_GSM C D V9_PAI3S RR_NSM VD_FPI3S RA_ASF A1_ASF RD_GSM
Ps:18:7 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing furthest extent/apex the sky/heaven the exodus he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same until; dawn furthest extent/apex the sky/heaven and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be who/whom/which to hide the heat [see thermal] he/she/it/same
Ps:18:7 away from (+gen) furthest extent/apex (gen) the (gen) sky/heaven (gen) the (nom) exodus (nom) him/it/same (gen) and the (nom|acc)   him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) furthest extent/apex (gen) the (gen) sky/heaven (gen) and not he/she/it-is who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-HIDE-ed the (acc) heat (acc) him/it/same (gen)
Ps:18:7 Ps_18:7_1 Ps_18:7_2 Ps_18:7_3 Ps_18:7_4 Ps_18:7_5 Ps_18:7_6 Ps_18:7_7 Ps_18:7_8 Ps_18:7_9 Ps_18:7_10 Ps_18:7_11 Ps_18:7_12 Ps_18:7_13 Ps_18:7_14 Ps_18:7_15 Ps_18:7_16 Ps_18:7_17 Ps_18:7_18 Ps_18:7_19 Ps_18:7_20 Ps_18:7_21 Ps_18:7_22 Ps_18:7_23
Ps:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:18:8 ὁ νόμος τοῦ κυρίου ἄμωμος, ἐπιστρέφων ψυχάς· ἡ μαρτυρία κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια·
Ps:18:8 The law of the Lord is perfect, converting souls: the testimony of the Lord is faithful, instructing babes. (Psalm 19:7 Brenton)
Ps:18:8 Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha; świadectwo Pana niezawodne - poucza prostaczka; (Psalm 19:8 BT_4)
Ps:18:8 νόμος τοῦ κυρίου ἄμωμος, ἐπιστρέφων ψυχάς· μαρτυρία κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια·
Ps:18:8 ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἄ·μωμος -ον ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πιστός -ή -όν σοφίζω (σοφιζ-, -, σοφι·σ-, -, σεσοφισ-, σοφισ·θ-) νήπιος -ία -ον
Ps:18:8 Prawo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie skalany By odwracać się dookoła Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Świadectwo µ?????; dowód Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wierny trusthworthy By nauczać rób mądry Noworodek
Ps:18:8 o( no/mos tou= kuri/ou a)/mOmos, e)pistre/fOn PSuCHa/s· E( marturi/a kuri/ou pistE/, sofi/DZousa nE/pia·
Ps:18:8 ho nomos tu kyriu amOmos, epistrefOn PSyCHas· hE martyria kyriu pistE, sofiDZusa nEpia·
Ps:18:8 RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM A1B_NSM V1_PAPNSM N1_APF RA_NSF N1A_NSF N2_GSM A1_NSF V1_PAPNSF A1A_APN
Ps:18:8 the law the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. unblemished to turn around life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the testimony μάρτυς; witness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. faithful trusthworthy to instruct make wise infant
Ps:18:8 the (nom) law (nom) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) unblemished ([Adj] nom) while TURN-ing-AROUND (nom) lifes (acc) the (nom) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) faithful ([Adj] nom|voc) while INSTRUCT-ing--MAKE-WISE (nom|voc) infant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Ps:18:8 Ps_18:8_1 Ps_18:8_2 Ps_18:8_3 Ps_18:8_4 Ps_18:8_5 Ps_18:8_6 Ps_18:8_7 Ps_18:8_8 Ps_18:8_9 Ps_18:8_10 Ps_18:8_11 Ps_18:8_12 Ps_18:8_13
Ps:18:8 x x x x x x x x x x x x x
Ps:18:9 τὰ δικαιώματα κυρίου εὐθεῖα, εὐφραίνοντα καρδίαν· ἡ ἐντολὴ κυρίου τηλαυγής, φωτίζουσα ὀφθαλμούς·
Ps:18:9 The ordinances of the Lord are right, rejoicing the heart: the commandment of the Lord is bright, enlightening the eyes. (Psalm 19:8 Brenton)
Ps:18:9 nakazy Pana słuszne - radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy; (Psalm 19:9 BT_4)
Ps:18:9 τὰ δικαιώματα κυρίου εὐθεῖα, εὐφραίνοντα καρδίαν· ἐντολὴ κυρίου τηλαυγής, φωτίζουσα ὀφθαλμούς·
Ps:18:9 ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
Ps:18:9 ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Prosto By celebrować/bądź wesoły Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Oko
Ps:18:9 ta\ dikaiO/mata kuri/ou eu)Tei=a, eu)frai/nonta kardi/an· E( e)ntolE\ kuri/ou tElaugE/s, fOti/DZousa o)fTalmou/s·
Ps:18:9 ta dikaiOmata kyriu euTeia, eufrainonta kardian· hE entolE kyriu tElaugEs, fOtiDZusa ofTalmus·
Ps:18:9 RA_NPN N3M_NPN N2_GSM A3U_NSF V1_PAPNPN N1A_ASF RA_NSF N1_NSF N2_GSM A3H_NSF V1_PAPNSF N2_APM
Ps:18:9 the ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. straight to celebrate/be merry heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć to bring to light enlighten, bring to light, make known eye
Ps:18:9 the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) straight ([Adj] nom|voc) while CELEBRATE/BE-ing-MERRY (acc, nom|acc|voc) heart (acc) the (nom) precept (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)   while LIGHT-ing (nom|voc) eyes (acc)
Ps:18:9 Ps_18:9_1 Ps_18:9_2 Ps_18:9_3 Ps_18:9_4 Ps_18:9_5 Ps_18:9_6 Ps_18:9_7 Ps_18:9_8 Ps_18:9_9 Ps_18:9_10 Ps_18:9_11 Ps_18:9_12
Ps:18:9 x x x x x x x x x x x x
Ps:18:10 ὁ φόβος κυρίου ἁγνός, διαμένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος· τὰ κρίματα κυρίου ἀληθινά, δεδικαιωμένα ἐπὶ τὸ αὐτό,
Ps:18:10 The fear of the Lord is pure, enduring for ever and ever: the judgments of the Lord are true, and justified altogether. (Psalm 19:9 Brenton)
Ps:18:10 bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki; sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne. (Psalm 19:10 BT_4)
Ps:18:10 φόβος κυρίου ἁγνός, διαμένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος· τὰ κρίματα κυρίου ἀληθινά, δεδικαιωμένα ἐπὶ τὸ αὐτό,
Ps:18:10 ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἁγνός -ή -όν δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -) εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀ·ληθινός -ή -όν δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:18:10 Obawa [zobacz fobię] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Czysty By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Prawdziwy By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:18:10 o( fo/bos kuri/ou a(gno/s, diame/nOn ei)s ai)O=na ai)O=nos· ta\ kri/mata kuri/ou a)lETina/, dedikaiOme/na e)pi\ to\ au)to/,
Ps:18:10 ho fobos kyriu hagnos, diamenOn eis aiOna aiOnos· ta krimata kyriu alETina, dedikaiOmena epi to auto,
Ps:18:10 RA_NSM N2_NSM N2_GSM A1_NSM V1_PAPNSM P N3W_ASM N3W_GSM RA_NPN N3M_NPN N2_GSM A1_NPN VM_XPPNPN P RA_ASN RD_ASN
Ps:18:10 the fear [see phobia] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. pure to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. true to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same
Ps:18:10 the (nom) fear (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) pure ([Adj] nom) while REMAIN-ing (nom) into (+acc) eon (acc) eon (gen) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) true ([Adj] nom|acc|voc) having-been-MAKE RIGHTEOUS-ed (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc)
Ps:18:10 Ps_18:10_1 Ps_18:10_2 Ps_18:10_3 Ps_18:10_4 Ps_18:10_5 Ps_18:10_6 Ps_18:10_7 Ps_18:10_8 Ps_18:10_9 Ps_18:10_10 Ps_18:10_11 Ps_18:10_12 Ps_18:10_13 Ps_18:10_14 Ps_18:10_15 Ps_18:10_16
Ps:18:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:18:11 ἐπιθυμητὰ ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον πολὺν καὶ γλυκύτερα ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον.
Ps:18:11 To be desired more than gold, and much precious stone: sweeter also than honey and the honey-comb. (Psalm 19:10 Brenton)
Ps:18:11 Cenniejsze niż złoto, niż złoto najczystsze, a słodsze od miodu płynącego z plastra. (Psalm 19:11 BT_4)
Ps:18:11 ἐπιθυμητὰ ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον πολὺν καὶ γλυκύτερα ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον.
Ps:18:11 ἐπι·θυμητής, -οῦ, ὁ; ἐπι·θυμητός -η -ον [LXX] ὑπέρ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί λίθος, -ου, ὁ τίμιος -α -ον πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί γλυκύ·τερος -α -ον (Comp. of γλυκύς) ὑπέρ μέλι[τ], -ιτος, τό καί κηρίον, -ου, τό
Ps:18:11 Życzący sobie to jest silny jeden: Jeden doganiany w chciwej namiętności; desireable to jest, godny bycia pożądany potem Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Kamień Cenny Dużo I też, nawet, mianowicie Słodszy Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Miód I też, nawet, mianowicie Plaster miodu
Ps:18:11 e)piTumEta\ u(pe\r CHrusi/on kai\ li/Ton ti/mion polu\n kai\ gluku/tera u(pe\r me/li kai\ kEri/on.
Ps:18:11 epiTymEta hyper CHrysion kai liTon timion polyn kai glykytera hyper meli kai kErion.
Ps:18:11 A1_NPN P N2N_ASN C N2_ASM A1A_ASM A1P_ASM C A3U_NPNC P N3_ASN C N2N_ASN
Ps:18:11 desirer i.e. lusty one: one caught up in covetous passion; desireable i.e., worthy of being lusted after above (+acc), on behalf of (+gen) piece of gold and also, even, namely stone precious much and also, even, namely sweeter above (+acc), on behalf of (+gen) honey and also, even, namely honeycomb
Ps:18:11 desirer (voc); desireable ([Adj] nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) piece of gold (nom|acc|voc) and stone (acc) precious ([Adj] acc, nom|acc|voc) much (acc) and sweeter ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) honey (nom|acc|voc) and honeycomb (nom|acc|voc)
Ps:18:11 Ps_18:11_1 Ps_18:11_2 Ps_18:11_3 Ps_18:11_4 Ps_18:11_5 Ps_18:11_6 Ps_18:11_7 Ps_18:11_8 Ps_18:11_9 Ps_18:11_10 Ps_18:11_11 Ps_18:11_12 Ps_18:11_13
Ps:18:11 x x x x x x x x x x x x x
Ps:18:12 καὶ γὰρ ὁ δοῦλός σου φυλάσσει αὐτά· ἐν τῷ φυλάσσειν αὐτὰ ἀνταπόδοσις πολλή.
Ps:18:12 For thy servant keeps to them: in the keeping of them there is great reward. (Psalm 19:11 Brenton)
Ps:18:12 Chociaż Twój sługa na nie uważa, w ich przestrzeganiu zysk jest wielki, (Psalm 19:12 BT_4)
Ps:18:12 καὶ γὰρ δοῦλός σου φυλάσσει αὐτά· ἐν τῷ φυλάσσειν αὐτὰ ἀνταπόδοσις πολλή.
Ps:18:12 καί γάρ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντ·από·δοσις, -εως, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Ps:18:12 I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) By zabezpieczać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zabezpieczać się On/ona/to/to samo Nagroda Dużo
Ps:18:12 kai\ ga\r o( dou=lo/s sou fula/ssei au)ta/· e)n tO=| fula/ssein au)ta\ a)ntapo/dosis pollE/.
Ps:18:12 kai gar ho dulos su fylassei auta· en tO fylassein auta antapodosis pollE.
Ps:18:12 C x RA_NSM N2_NSM RP_GS V1_PAI3S RD_APN P RA_DSN V1_PAN RD_APN N3I_NSF A1_NSF
Ps:18:12 and also, even, namely for since, as the slave; servile you; your/yours(sg) to guard he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to guard he/she/it/same reward much
Ps:18:12 and for the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-GUARD-ing, you(sg)-are-being-GUARD-ed (classical) they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-GUARD-ing they/them/same (nom|acc) reward (nom) much (nom)
Ps:18:12 Ps_18:12_1 Ps_18:12_2 Ps_18:12_3 Ps_18:12_4 Ps_18:12_5 Ps_18:12_6 Ps_18:12_7 Ps_18:12_8 Ps_18:12_9 Ps_18:12_10 Ps_18:12_11 Ps_18:12_12 Ps_18:12_13
Ps:18:12 x x x x x x x x x x x x x
Ps:18:13 παραπτώματα τίς συνήσει; ἐκ τῶν κρυφίων μου καθάρισόν με.
Ps:18:13 Who will understand his transgressions? purge thou me from my secret sins. (Psalm 19:12 Brenton)
Ps:18:13 kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną. (Psalm 19:13 BT_4)
Ps:18:13 παραπτώματα τίς συνήσει; ἐκ τῶν κρυφίων μου καθάρισόν με.
Ps:18:13 παράπτωμα[τ], -ατος, τό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό κρυφία, -ας, ἡ [LXX]; κρύφιος -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:18:13 Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ukrycie; ukradkowy ????????, ??????, Ja By oczyszczać się oczyszczaj Ja
Ps:18:13 paraptO/mata ti/s sunE/sei; e)k tO=n krufi/On mou kaTa/riso/n me.
Ps:18:13 paraptOmata tis synEsei; ek tOn kryfiOn mu kaTarison me.
Ps:18:13 N3M_NPN RI_NSM VF_FAI3S P RA_GPM A1A_GPM RP_GS VA_AAD2S RP_AS
Ps:18:13 false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to understand out of (+gen) ἐξ before vowels the concealment; surreptitious λαθραίος, κρυφός, I to purify cleanse I
Ps:18:13 false steps (nom|acc|voc) who/what/why (nom) he/she/it-will-UNDERSTand, you(sg)-will-be-UNDERSTand-ed (classical) out of (+gen) the (gen) concealments (gen); surreptitious ([Adj] gen) me (gen) do-PURIFIED-you(sg)!, going-to-PURIFIED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc)
Ps:18:13 Ps_18:13_1 Ps_18:13_2 Ps_18:13_3 Ps_18:13_4 Ps_18:13_5 Ps_18:13_6 Ps_18:13_7 Ps_18:13_8 Ps_18:13_9
Ps:18:13 x x x x x x x x x
Ps:18:14 καὶ ἀπὸ ἀλλοτρίων φεῖσαι τοῦ δούλου σου· ἐὰν μή μου κατακυριεύσωσιν, τότε ἄμωμος ἔσομαι καὶ καθαρισθήσομαι ἀπὸ ἁμαρτίας μεγάλης.
Ps:18:14 And spare thy servant the attack of strangers: if they do not gain the dominion over me, then shall I be blameless, and I shall be clear from great sin. (Psalm 19:13 Brenton)
Ps:18:14 Także od pychy broń swojego sługę, niech nie panuje nade mną! Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku. (Psalm 19:14 BT_4)
Ps:18:14 καὶ ἀπὸ ἀλλοτρίων φεῖσαι τοῦ δούλου σου· ἐὰν μή μου κατακυριεύσωσιν, τότε ἄμωμος ἔσομαι καὶ καθαρισθήσομαι ἀπὸ ἁμαρτίας μεγάλης.
Ps:18:14 καί ἀπό ἀλλότριος -ία -ον φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐάν (εἰ ἄν) μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·κυριεύω (κατα+κυριευ-, κατα+κυριευ·σ-, κατα+κυριευ·σ-, -, -, κατα+κυριευ·θ-) τότε ἄ·μωμος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-) ἀπό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Ps:18:14 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Innego/inni Zbywający {Oszczędzać} Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić Ty; twój/twój(sg) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Ja By panować nawiedzaj Wtedy Nie skalany By być I też, nawet, mianowicie By oczyszczać się oczyszczaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Wielki
Ps:18:14 kai\ a)po\ a)llotri/On fei=sai tou= dou/lou sou· e)a\n mE/ mou katakurieu/sOsin, to/te a)/mOmos e)/somai kai\ kaTarisTE/somai a)po\ a(marti/as mega/lEs.
Ps:18:14 kai apo allotriOn feisai tu dulu su· ean mE mu katakyrieusOsin, tote amOmos esomai kai kaTarisTEsomai apo hamartias megalEs.
Ps:18:14 C P A1A_GPM VA_AMD2S RA_GSM N2_GSM RP_GS C D RP_GS VA_AAS3P D A1B_NSM VF_FMI1S C VS_FPI1S P N1A_GSF A1_GSF
Ps:18:14 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing of another/others to spare the slave; servile; to enslave you; your/yours(sg) if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not I to dominate obsess then unblemished to be and also, even, namely to purify cleanse from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. great
Ps:18:14 and away from (+gen) of another/others (gen) be-you(sg)-SPARE-ed! the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) if-ever not me (gen) they-should-DOMINATE then unblemished ([Adj] nom) I-will-be and I-will-be-PURIFIED-ed away from (+gen) sin (gen), sins (acc) great ([Adj] gen)
Ps:18:14 Ps_18:14_1 Ps_18:14_2 Ps_18:14_3 Ps_18:14_4 Ps_18:14_5 Ps_18:14_6 Ps_18:14_7 Ps_18:14_8 Ps_18:14_9 Ps_18:14_10 Ps_18:14_11 Ps_18:14_12 Ps_18:14_13 Ps_18:14_14 Ps_18:14_15 Ps_18:14_16 Ps_18:14_17 Ps_18:14_18 Ps_18:14_19
Ps:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:18:15 καὶ ἔσονται εἰς εὐδοκίαν τὰ λόγια τοῦ στόματός μου καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου ἐνώπιόν σου διὰ παντός, κύριε βοηθέ μου καὶ λυτρωτά μου.
Ps:18:15 So shall the sayings of my mouth, and the meditation of my heart, be pleasing continually before thee, O Lord my helper, and my redeemer. (Psalm 19:14 Brenton)
Ps:18:15 Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu! (Psalm 19:15 BT_4)
Ps:18:15 καὶ ἔσονται εἰς εὐδοκίαν τὰ λόγια τοῦ στόματός μου καὶ μελέτη τῆς καρδίας μου ἐνώπιόν σου διὰ παντός, κύριε βοηθέ μου καὶ λυτρωτά μου.
Ps:18:15 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] εὐ·δοκία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λόγιον, -ου, τό (Dimin. of λόγος); λογεία v.l. -γία, -ας, ἡ; λόγιος -α -ον ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βοηθός -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λυτρωτής, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:18:15 I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Życzliwość Wyrażanie; gromadzenie; wymowny Ust/żołądka por Ja I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pomocny Ja I też, nawet, mianowicie Odkupiciel Ja
Ps:18:15 kai\ e)/sontai ei)s eu)doki/an ta\ lo/gia tou= sto/mato/s mou kai\ E( mele/tE tE=s kardi/as mou e)nO/pio/n sou dia\ panto/s, ku/rie boETe/ mou kai\ lutrOta/ mou.
Ps:18:15 kai esontai eis eudokian ta logia tu stomatos mu kai hE meletE tEs kardias mu enOpion su dia pantos, kyrie boETe mu kai lytrOta mu.
Ps:18:15 C VF_FMI3P P N1A_ASF RA_NPN N2N_NPN RA_GSN N3M_GSN RP_GS C RA_NSF N1_NSF RA_GSF N1A_GSF RP_GS P RP_GS P A3_GSM N2_VSM N2_VSM RP_GS C N1M_VSM RP_GS
Ps:18:15 and also, even, namely to be into (+acc) good will the utterance; collection; eloquent the mouth/maw stoma I and also, even, namely the ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. helpful I and also, even, namely redeemer I
Ps:18:15 and they-will-be into (+acc) good will (acc) the (nom|acc) utterances (nom|acc|voc); collection (nom|voc); eloquent ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) mouth/maw (gen) me (gen) and the (nom)   the (gen) heart (gen), hearts (acc) me (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because of (+acc), through (+gen) every (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) helpful ([Adj] voc) me (gen) and redeemer (voc) me (gen)
Ps:18:15 Ps_18:15_1 Ps_18:15_2 Ps_18:15_3 Ps_18:15_4 Ps_18:15_5 Ps_18:15_6 Ps_18:15_7 Ps_18:15_8 Ps_18:15_9 Ps_18:15_10 Ps_18:15_11 Ps_18:15_12 Ps_18:15_13 Ps_18:15_14 Ps_18:15_15 Ps_18:15_16 Ps_18:15_17 Ps_18:15_18 Ps_18:15_19 Ps_18:15_20 Ps_18:15_21 Ps_18:15_22 Ps_18:15_23 Ps_18:15_24 Ps_18:15_25
Ps:18:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x