Ps:27:1 Τοῦ Δαυιδ. Πρὸς σέ, κύριε, ἐκέκραξα, ὁ θεός μου, μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ’ ἐμοῦ, μήποτε παρασιωπήσῃς ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον.
Ps:27:1 A Psalm of David. To thee, O Lord, have I cried; my God, be not silent toward me: lest thou be silent toward me, and so I should be likened to them that go down to the pit. (Psalm 28:1 Brenton)
Ps:27:1 Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja, nie bądź wobec mnie głuchy, bym wobec Twego milczenia nie stał się jak ci, którzy zstępują do grobu. (Psalm 28:1 BT_4)
Ps:27:1 Τοῦ Δαυιδ. Πρὸς σέ, κύριε, ἐκέκραξα, θεός μου, μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ’ ἐμοῦ, μήποτε παρασιωπήσῃς ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον.
Ps:27:1 ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή   ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μήποτε (μή ποτέ)   ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-) ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]  
Ps:27:1 David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By krzyknąć Bóg  Ja Nie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Nigdy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By porównywać By schodzić Do (+przyspieszenie)
Ps:27:1 *tou= *dauid. *pro\s se/, ku/rie, e)ke/kraXa, o( Teo/s mou, mE\ parasiOpE/sE|s a)p’ e)mou=, mE/pote parasiOpE/sE|s a)p’ e)mou= kai\ o(moiOTE/somai toi=s katabai/nousin ei)s la/kkon.
Ps:27:1 tu dauid. pros se, kyrie, ekekraXa, ho Teos mu, mE parasiOpEsEs ap’ emu, mEpote parasiOpEsEs ap’ emu kai homoiOTEsomai tois katabainusin eis lakkon.
Ps:27:1 RA_GSM N_GSM P RP_AS N2_VSM VAI_AAI1S RA_NSM N2_NSM RP_GS D VA_AAS2S P RP_GS D VA_AAS2S P RP_GS C VC_FPI1S RA_DPM V1_PAPDPM P N2_ASM
Ps:27:1 the David toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cry out the god [see theology] I not ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine never ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to liken the to go down into (+acc) ć
Ps:27:1 the (gen) David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-CRY-ed-OUT the (nom) god (nom) me (gen) not   away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) never   away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and I-will-be-LIKEN-ed the (dat) they-are-GO DOWN-ing, while GO DOWN-ing (dat) into (+acc)  
Ps:27:1 Ps_27:1_1 Ps_27:1_2 Ps_27:1_3 Ps_27:1_4 Ps_27:1_5 Ps_27:1_6 Ps_27:1_7 Ps_27:1_8 Ps_27:1_9 Ps_27:1_10 Ps_27:1_11 Ps_27:1_12 Ps_27:1_13 Ps_27:1_14 Ps_27:1_15 Ps_27:1_16 Ps_27:1_17 Ps_27:1_18 Ps_27:1_19 Ps_27:1_20 Ps_27:1_21 Ps_27:1_22 Ps_27:1_23
Ps:27:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:27:2 εἰσάκουσον τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ δέεσθαί με πρὸς σέ, ἐν τῷ με αἴρειν χεῖράς μου πρὸς ναὸν ἅγιόν σου.
Ps:27:2 Hearken to the voice of my supplication, when I pray to thee, when I lift up my hands toward thy holy temple. (Psalm 28:2 Brenton)
Ps:27:2 Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego. (Psalm 28:2 BT_4)
Ps:27:2 εἰσάκουσον τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ δέεσθαί με πρὸς σέ, ἐν τῷ με αἴρειν χεῖράς μου πρὸς ναὸν ἅγιόν σου.
Ps:27:2 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:27:2 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Obrona Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By potrzebować/wymagać Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Ręka Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Świątynia {Skroń} Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg)
Ps:27:2 ei)sa/kouson tE=s fOnE=s tE=s deE/seO/s mou e)n tO=| de/esTai/ me pro\s se/, e)n tO=| me ai)/rein CHei=ra/s mou pro\s nao\n a(/gio/n sou.
Ps:27:2 eisakuson tEs fOnEs tEs deEseOs mu en tO deesTai me pros se, en tO me airein CHeiras mu pros naon hagion su.
Ps:27:2 VA_AAD2S RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3I_GSF RP_GS P RA_DSN V2_PMN RP_AS P RP_AS P RA_DSN RP_AS V1_PAN N3_APF RP_GS P N2_ASM A1A_ASM RP_GS
Ps:27:2 to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries the plea I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to need/require I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the I to lift/pick up take up, tote, raise; to choose hand I toward (+acc,+gen,+dat) temple dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg)
Ps:27:2 do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) plea (gen) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-NEED/REQUIRE-ed me (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) me (acc) to-be-LIFT/PICK-ing-UP; to-be-CHOOSE-ing hands (acc) me (gen) toward (+acc,+gen,+dat) temple (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:27:2 Ps_27:2_1 Ps_27:2_2 Ps_27:2_3 Ps_27:2_4 Ps_27:2_5 Ps_27:2_6 Ps_27:2_7 Ps_27:2_8 Ps_27:2_9 Ps_27:2_10 Ps_27:2_11 Ps_27:2_12 Ps_27:2_13 Ps_27:2_14 Ps_27:2_15 Ps_27:2_16 Ps_27:2_17 Ps_27:2_18 Ps_27:2_19 Ps_27:2_20 Ps_27:2_21 Ps_27:2_22
Ps:27:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:27:3 μὴ συνελκύσῃς μετὰ ἁμαρτωλῶν τὴν ψυχήν μου καὶ μετὰ ἐργαζομένων ἀδικίαν μὴ συναπολέσῃς με τῶν λαλούντων εἰρήνην μετὰ τῶν πλησίον αὐτῶν, κακὰ δὲ ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν.
Ps:27:3 Draw not away my soul with sinners, and destroy me not with the workers of iniquity, who speak peace with their neighbours, but evils are in their hearts. (Psalm 28:3 Brenton)
Ps:27:3 Nie gub mnie z występnymi i z tymi, co czynią nieprawość, co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi, a w duszy żywią zły zamiar. (Psalm 28:3 BT_4)
Ps:27:3 μὴ συνελκύσῃς μετὰ ἁμαρτωλῶν τὴν ψυχήν μου καὶ μετὰ ἐργαζομένων ἀδικίαν μὴ συναπολέσῃς με τῶν λαλούντων εἰρήνην μετὰ τῶν πλησίον αὐτῶν, κακὰ δὲ ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν.
Ps:27:3 μή   μετά ἁ·μαρτωλός -όν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μετά ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ μή συν·απ·όλλυμι (-, συναπ+ολ(ε)·[σ]-/συναπ+ολε·σ-, συναπ+ολε·σ- or 2nd συναπ+ολ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ μετά ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) δέ ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:27:3 Nie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Grzeszny Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By pracować/dąż Zły uczynki Nie By niszczyć z Ja By mówić Pokój Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo Niegodziwie by czynić źle zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Ps:27:3 mE\ sunelku/sE|s meta\ a(martOlO=n tE\n PSuCHE/n mou kai\ meta\ e)rgaDZome/nOn a)diki/an mE\ sunapole/sE|s me tO=n lalou/ntOn ei)rE/nEn meta\ tO=n plEsi/on au)tO=n, kaka\ de\ e)n tai=s kardi/ais au)tO=n.
Ps:27:3 mE synelkysEs meta hamartOlOn tEn PSyCHEn mu kai meta ergaDZomenOn adikian mE synapolesEs me tOn laluntOn eirEnEn meta tOn plEsion autOn, kaka de en tais kardiais autOn.
Ps:27:3 D VA_AAS2S P A1B_GPM RA_ASF N1_ASF RP_GS C P V1_PMPGPM N1A_ASF D VA_AAS2S RP_AS RA_GPM V2_PAPGPM N1_ASF P RA_GPM D RD_GPM A1_NPN x P RA_DPF N1A_DPF RD_GPM
Ps:27:3 not ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sinful the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing to work/strive wrongdoing not to annihilate with I the to speak peace after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the neighbor one near, close to; near he/she/it/same wickedly to do evil δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Ps:27:3 not   after (+acc), with (+gen) sinful ([Adj] gen) the (acc) life (acc) me (gen) and after (+acc), with (+gen) while being-WORK/STRIVE-ed (gen) wrongdoing (acc) not you(sg)-should-ANNIHILATE-WITH me (acc) the (gen) let-them-be-SPEAK-ing! (classical), while SPEAK-ing (gen) peace (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) Yet in/among/by (+dat) the (dat) hearts (dat) them/same (gen)
Ps:27:3 Ps_27:3_1 Ps_27:3_2 Ps_27:3_3 Ps_27:3_4 Ps_27:3_5 Ps_27:3_6 Ps_27:3_7 Ps_27:3_8 Ps_27:3_9 Ps_27:3_10 Ps_27:3_11 Ps_27:3_12 Ps_27:3_13 Ps_27:3_14 Ps_27:3_15 Ps_27:3_16 Ps_27:3_17 Ps_27:3_18 Ps_27:3_19 Ps_27:3_20 Ps_27:3_21 Ps_27:3_22 Ps_27:3_23 Ps_27:3_24 Ps_27:3_25 Ps_27:3_26 Ps_27:3_27
Ps:27:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:27:4 δὸς αὐτοῖς κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν πονηρίαν τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν· κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν δὸς αὐτοῖς, ἀπόδος τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν αὐτοῖς.
Ps:27:4 Give them according to their works, and according to the wickedness of their devices: give them according to the works of their hands; render their recompense unto them. (Psalm 28:4 Brenton)
Ps:27:4 Odpłać im według ich czynów i według złości ich postępków! Według dzieła ich rąk im odpłać, oddaj im własnymi ich czynami! (Psalm 28:4 BT_4)
Ps:27:4 δὸς αὐτοῖς κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν πονηρίαν τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν· κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν δὸς αὐτοῖς, ἀπόδος τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν αὐτοῖς.
Ps:27:4 δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό πονηρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ὁ ἡ τό ἀντ·από·δομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:27:4 By dawać On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Bezeceństwo On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Praca Ręka; gorzej On/ona/to/to samo By dawać On/ona/to/to samo By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Wynagradzaj, zwrot On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo
Ps:27:4 do\s au)toi=s kata\ ta\ e)/rga au)tO=n kai\ kata\ tE\n ponEri/an tO=n e)pitEdeuma/tOn au)tO=n· kata\ ta\ e)/rga tO=n CHeirO=n au)tO=n do\s au)toi=s, a)po/dos to\ a)ntapo/doma au)tO=n au)toi=s.
Ps:27:4 dos autois kata ta erga autOn kai kata tEn ponErian tOn epitEdeumatOn autOn· kata ta erga tOn CHeirOn autOn dos autois, apodos to antapodoma autOn autois.
Ps:27:4 VO_AAD2S RD_DPM P RA_APN N2N_APN RD_GPM C P RA_ASF N1A_ASF RA_GPN N3M_GPN RD_GPM P RA_APN N2N_APN RA_GPF N3_GPF RD_GPM VO_AAD2S RD_DPM VO_AAD2S RA_ASN N3M_ASN RD_GPM RD_DPM
Ps:27:4 to give he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the work he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the wickedness the ć he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the work the hand; worse he/she/it/same to give he/she/it/same to give back restore, assign, impute, convey, refer the recompense, repayment he/she/it/same he/she/it/same
Ps:27:4 do-GIVE-you(sg)! them/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) wickedness (acc) the (gen)   them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen) do-GIVE-you(sg)! them/same (dat) do-GIVE BACK-you(sg)! the (nom|acc) recompense, repayment (nom|acc|voc) them/same (gen) them/same (dat)
Ps:27:4 Ps_27:4_1 Ps_27:4_2 Ps_27:4_3 Ps_27:4_4 Ps_27:4_5 Ps_27:4_6 Ps_27:4_7 Ps_27:4_8 Ps_27:4_9 Ps_27:4_10 Ps_27:4_11 Ps_27:4_12 Ps_27:4_13 Ps_27:4_14 Ps_27:4_15 Ps_27:4_16 Ps_27:4_17 Ps_27:4_18 Ps_27:4_19 Ps_27:4_20 Ps_27:4_21 Ps_27:4_22 Ps_27:4_23 Ps_27:4_24 Ps_27:4_25 Ps_27:4_26
Ps:27:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:27:5 ὅτι οὐ συνῆκαν εἰς τὰ ἔργα κυρίου καὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ· καθελεῖς αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ οἰκοδομήσεις αὐτούς.
Ps:27:5 Because they have not attended to the works of the Lord, even to the works of his hands, thou shalt pull them down, and shalt not build them up. (Psalm 28:5 Brenton)
Ps:27:5 Skoro nie zważają na czyny Pana ani na dzieła rąk Jego: niechaj On ich zniszczy, a nie odbuduje! (Psalm 28:5 BT_4)
Ps:27:5 ὅτι οὐ συνῆκαν εἰς τὰ ἔργα κυρίου καὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ· καθελεῖς αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ οἰκοδομήσεις αὐτούς.
Ps:27:5 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:27:5 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By rozumieć Do (+przyspieszenie) Praca Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Praca Ręka; gorzej On/ona/to/to samo By zdejmować czyść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo
Ps:27:5 o(/ti ou) sunE=kan ei)s ta\ e)/rga kuri/ou kai\ ei)s ta\ e)/rga tO=n CHeirO=n au)tou=· kaTelei=s au)tou\s kai\ ou) mE\ oi)kodomE/seis au)tou/s.
Ps:27:5 hoti u synEkan eis ta erga kyriu kai eis ta erga tOn CHeirOn autu· kaTeleis autus kai u mE oikodomEseis autus.
Ps:27:5 C D VAI_AAI3P P RA_APN N2N_APN N2_GSM C P RA_APN N2N_APN RA_GPF N3_GPF RD_GSM VF2_FAI2S RD_APM C D D VF_FAI2S RD_APM
Ps:27:5 because/that οὐχ before rough breathing to understand into (+acc) the work lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely into (+acc) the work the hand; worse he/she/it/same to take down purge he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to build/edify he/she/it/same
Ps:27:5 because/that not they-UNDERSTand-ed into (+acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and into (+acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) him/it/same (gen) you(sg)-will-TAKE-DOWN them/same (acc) and not not you(sg)-will-BUILD/EDIFY them/same (acc)
Ps:27:5 Ps_27:5_1 Ps_27:5_2 Ps_27:5_3 Ps_27:5_4 Ps_27:5_5 Ps_27:5_6 Ps_27:5_7 Ps_27:5_8 Ps_27:5_9 Ps_27:5_10 Ps_27:5_11 Ps_27:5_12 Ps_27:5_13 Ps_27:5_14 Ps_27:5_15 Ps_27:5_16 Ps_27:5_17 Ps_27:5_18 Ps_27:5_19 Ps_27:5_20 Ps_27:5_21
Ps:27:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:27:6 εὐλογητὸς κύριος, ὅτι εἰσήκουσεν τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου.
Ps:27:6 Blessed be the Lord, for he has hearkened to the voice of my petition. (Psalm 28:6 Brenton)
Ps:27:6 Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem głos mego błagania, (Psalm 28:6 BT_4)
Ps:27:6 εὐλογητὸς κύριος, ὅτι εἰσήκουσεν τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου.
Ps:27:6 εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:27:6 Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Obrona Ja
Ps:27:6 eu)logEto\s ku/rios, o(/ti ei)sE/kousen tE=s fOnE=s tE=s deE/seO/s mou.
Ps:27:6 eulogEtos kyrios, hoti eisEkusen tEs fOnEs tEs deEseOs mu.
Ps:27:6 A1_NSM N2_NSM C VAI_AAI3S RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3I_GSF RP_GS
Ps:27:6 blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries the plea I
Ps:27:6 blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that he/she/it-HEARD-ed the (gen) sound/voice (gen) the (gen) plea (gen) me (gen)
Ps:27:6 Ps_27:6_1 Ps_27:6_2 Ps_27:6_3 Ps_27:6_4 Ps_27:6_5 Ps_27:6_6 Ps_27:6_7 Ps_27:6_8 Ps_27:6_9
Ps:27:6 x x x x x x x x x
Ps:27:7 κύριος βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου· ἐπ’ αὐτῷ ἤλπισεν ἡ καρδία μου, καὶ ἐβοηθήθην, καὶ ἀνέθαλεν ἡ σάρξ μου· καὶ ἐκ θελήματός μου ἐξομολογήσομαι αὐτῷ.
Ps:27:7 The Lord is my helper and my defender; my heart has hoped in him, and I am helped: my flesh has revived, and willingly will I give praise to him. (Psalm 28:7 Brenton)
Ps:27:7 Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię. (Psalm 28:7 BT_4)
Ps:27:7 κύριος βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου· ἐπ’ αὐτῷ ἤλπισεν καρδία μου, καὶ ἐβοηθήθην, καὶ ἀνέθαλεν σάρξ μου· καὶ ἐκ θελήματός μου ἐξομολογήσομαι αὐτῷ.
Ps:27:7 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βοηθός -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) καί ἀνα·θάλλω (ανα+θαλλ-, -, 2nd ανα+θαλ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐκ θέλημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:27:7 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pomocny Ja I też, nawet, mianowicie Ochraniający Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja I też, nawet, mianowicie By pomagać I też, nawet, mianowicie By powracać do życia Ciało {Mięso} Ja I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz Ja By przyznawać On/ona/to/to samo
Ps:27:7 ku/rios boETo/s mou kai\ u(peraspistE/s mou· e)p’ au)tO=| E)/lpisen E( kardi/a mou, kai\ e)boETE/TEn, kai\ a)ne/Talen E( sa/rX mou· kai\ e)k TelE/mato/s mou e)XomologE/somai au)tO=|.
Ps:27:7 kyrios boETos mu kai hyperaspistEs mu· ep’ autO Elpisen hE kardia mu, kai eboETETEn, kai aneTalen hE sarX mu· kai ek TelEmatos mu eXomologEsomai autO.
Ps:27:7 N2_NSM N2_NSM RP_GS C N1M_NSM RP_GS P RD_DSM VAI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS C VCI_API1S C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF RP_GS C P N3M_GSN RP_GS VF_FMI1S RD_DSM
Ps:27:7 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. helpful I and also, even, namely shielder I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to hope survive, live through, outlast, outlive the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I and also, even, namely to help and also, even, namely to revive the flesh I and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels will desire, will, wish I to confess he/she/it/same
Ps:27:7 lord (nom); a lord ([Adj] nom) helpful ([Adj] nom) me (gen) and shielder (nom) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) he/she/it-HOPE-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen) and I-was-HELP-ed and he/she/it-REVIVE-ed the (nom) flesh (nom|voc) me (gen) and out of (+gen) will (gen) me (gen) I-will-be-CONFESS-ed him/it/same (dat)
Ps:27:7 Ps_27:7_1 Ps_27:7_2 Ps_27:7_3 Ps_27:7_4 Ps_27:7_5 Ps_27:7_6 Ps_27:7_7 Ps_27:7_8 Ps_27:7_9 Ps_27:7_10 Ps_27:7_11 Ps_27:7_12 Ps_27:7_13 Ps_27:7_14 Ps_27:7_15 Ps_27:7_16 Ps_27:7_17 Ps_27:7_18 Ps_27:7_19 Ps_27:7_20 Ps_27:7_21 Ps_27:7_22 Ps_27:7_23 Ps_27:7_24 Ps_27:7_25
Ps:27:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:27:8 κύριος κραταίωμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν σωτηρίων τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ ἐστιν.
Ps:27:8 The Lord is the strength of his people, and the saving defender of his anointed. (Psalm 28:8 Brenton)
Ps:27:8 Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca. (Psalm 28:8 BT_4)
Ps:27:8 κύριος κραταίωμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν σωτηρίων τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ ἐστιν.
Ps:27:8 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ὁ ἡ τό Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:27:8 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ochraniający Oszczędność Chrystus zapalał się. 'namaszczany' On/ona/to/to samo By być
Ps:27:8 ku/rios kratai/Oma tou= laou= au)tou= kai\ u(peraspistE\s tO=n sOtEri/On tou= CHristou= au)tou= e)stin.
Ps:27:8 kyrios krataiOma tu lau autu kai hyperaspistEs tOn sOtEriOn tu CHristu autu estin.
Ps:27:8 N2_NSM N3M_NSN RA_GSM N2_GSM RD_GSM C N1M_NSM RA_GPN N2N_GPN RA_GSM A1_GSM RD_GSM V9_PAI3S
Ps:27:8 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć the people he/she/it/same and also, even, namely shielder the saving the Christ lit. 'anointed' he/she/it/same to be
Ps:27:8 lord (nom); a lord ([Adj] nom)   the (gen) people (gen) him/it/same (gen) and shielder (nom) the (gen) saving ([Adj] gen) the (gen) Christ (gen) him/it/same (gen) he/she/it-is
Ps:27:8 Ps_27:8_1 Ps_27:8_2 Ps_27:8_3 Ps_27:8_4 Ps_27:8_5 Ps_27:8_6 Ps_27:8_7 Ps_27:8_8 Ps_27:8_9 Ps_27:8_10 Ps_27:8_11 Ps_27:8_12 Ps_27:8_13
Ps:27:8 x x x x x x x x x x x x x
Ps:27:9 σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου καὶ ποίμανον αὐτοὺς καὶ ἔπαρον αὐτοὺς ἕως τοῦ αἰῶνος.
Ps:27:9 Save thy people, and bless thine inheritance: and take care of them, and lift them up for ever. (Psalm 28:9 Brenton)
Ps:27:9 Ocal Twój lud i błogosław Twemu dziedzictwu, bądź im pasterzem, na ręku nieś ich na wieki. (Psalm 28:9 BT_4)
Ps:27:9 σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου καὶ ποίμανον αὐτοὺς καὶ ἔπαρον αὐτοὺς ἕως τοῦ αἰῶνος.
Ps:27:9 σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:27:9 By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By błogosławić Dziedzictwo Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By paść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić On/ona/to/to samo Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:27:9 sO=son to\n lao/n sou kai\ eu)lo/gEson tE\n klEronomi/an sou kai\ poi/manon au)tou\s kai\ e)/paron au)tou\s e(/Os tou= ai)O=nos.
Ps:27:9 sOson ton laon su kai eulogEson tEn klEronomian su kai poimanon autus kai eparon autus heOs tu aiOnos.
Ps:27:9 VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C VA_AAD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VA_AAD2S RD_APM C VA_AAD2S RD_APM P RA_GSM N3W_GSM
Ps:27:9 to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the people you; your/yours(sg) and also, even, namely to bless the inheritance you; your/yours(sg) and also, even, namely to shepherd he/she/it/same and also, even, namely to raise he/she/it/same until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:27:9 do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-BLESS-you(sg)!, going-to-BLESS (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) inheritance (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-SHEPHERD-you(sg)! them/same (acc) and do-RAISE-you(sg)! them/same (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:27:9 Ps_27:9_1 Ps_27:9_2 Ps_27:9_3 Ps_27:9_4 Ps_27:9_5 Ps_27:9_6 Ps_27:9_7 Ps_27:9_8 Ps_27:9_9 Ps_27:9_10 Ps_27:9_11 Ps_27:9_12 Ps_27:9_13 Ps_27:9_14 Ps_27:9_15 Ps_27:9_16 Ps_27:9_17 Ps_27:9_18
Ps:27:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x