Ps:35:1 Εἰς τὸ τέλος· τῷ δούλῳ κυρίου τῷ Δαυιδ.
Ps:35:1 For the end, by David the servant of the Lord. The transgressor, that he may sin, says within himself, that there is no fear of God before his eyes. (Psalm 36:1 Brenton)
Ps:35:1 Kierownikowi chóru. Dawida, sługi Pańskiego. (Psalm 36:1 BT_4)
Ps:35:1 Εἰς τὸ τέλος· τῷ δούλῳ κυρίου τῷ Δαυιδ.
Ps:35:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:35:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Haruj jak niewolnik; niewolniczy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. David
Ps:35:1 *ei)s to\ te/los· tO=| dou/lO| kuri/ou tO=| *dauid.
Ps:35:1 eis to telos· tO dulO kyriu tO dauid.
Ps:35:1 P RA_ASN N3E_ASN RA_DSM N2_DSM N2_GSM RA_DSM N_DSM
Ps:35:1 into (+acc) the end (event, consummation) the slave; servile lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the David
Ps:35:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (dat) David (indecl)
Ps:35:1 Ps_35:1_1 Ps_35:1_2 Ps_35:1_3 Ps_35:1_4 Ps_35:1_5 Ps_35:1_6 Ps_35:1_7 Ps_35:1_8
Ps:35:1 x x x x x x x x
Ps:35:2 Φησὶν ὁ παράνομος τοῦ ἁμαρτάνειν ἐν ἑαυτῷ, οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ·
Ps:35:2 For the end, by David the servant of the Lord. The transgressor, that he may sin, says within himself, that there is no fear of God before his eyes. (Psalm 36:1 Brenton)
Ps:35:2 Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca; bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma. (Psalm 36:2 BT_4)
Ps:35:2 Φησὶν παράνομος τοῦ ἁμαρτάνειν ἐν ἑαυτῷ, οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ·
Ps:35:2 φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φόβος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:35:2 By mówić By grzeszyć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie ??? Przed przydechem mocnym By być Obawa [zobacz fobię] Bóg  Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Oko On/ona/to/to samo
Ps:35:2 *fEsi\n o( para/nomos tou= a(marta/nein e)n e(autO=|, ou)k e)/stin fo/bos Teou= a)pe/nanti tO=n o)fTalmO=n au)tou=·
Ps:35:2 fEsin ho paranomos tu hamartanein en heautO, uk estin fobos Teu apenanti tOn ofTalmOn autu·
Ps:35:2 V6_PAI3S RA_NSM A1B_NSM RA_GSN V1_PAN P RD_DSM D V9_PAI3S N2_NSM N2_GSM D RA_GPM N2_GPM RD_GSM
Ps:35:2 to say the ć the to sin in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves οὐχ before rough breathing to be fear [see phobia] god [see theology] opposite/in the presence of (+gen) the eye he/she/it/same
Ps:35:2 he/she/it-is-SAY-ing the (nom)   the (gen) to-be-SIN-ing in/among/by (+dat) self (dat) not he/she/it-is fear (nom) god (gen) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) eyes (gen) him/it/same (gen)
Ps:35:2 Ps_35:2_1 Ps_35:2_2 Ps_35:2_3 Ps_35:2_4 Ps_35:2_5 Ps_35:2_6 Ps_35:2_7 Ps_35:2_8 Ps_35:2_9 Ps_35:2_10 Ps_35:2_11 Ps_35:2_12 Ps_35:2_13 Ps_35:2_14 Ps_35:2_15
Ps:35:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:35:3 ὅτι ἐδόλωσεν ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν τὴν ἀνομίαν αὐτοῦ καὶ μισῆσαι.
Ps:35:3 For he has dealt craftily before him, to discover his iniquity and hate it. (Psalm 36:2 Brenton)
Ps:35:3 Bo jego własne oczy zbyt mu schlebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić. (Psalm 36:3 BT_4)
Ps:35:3 ὅτι ἐδόλωσεν ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν τὴν ἀνομίαν αὐτοῦ καὶ μισῆσαι.
Ps:35:3 ὅτι δολόω (δολ(ο)-, -, δολω·σ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)
Ps:35:3 Ponieważ/tamto Do ??? W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo By znajdować Bezprawie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt
Ps:35:3 o(/ti e)do/lOsen e)nO/pion au)tou= tou= eu(rei=n tE\n a)nomi/an au)tou= kai\ misE=sai.
Ps:35:3 hoti edolOsen enOpion autu tu heurein tEn anomian autu kai misEsai.
Ps:35:3 C VAI_AAI3S P RD_GSM RA_GSN VB_AAN RA_ASF N1A_ASF RD_GSM C VA_AAN
Ps:35:3 because/that to ??? in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same the to find the lawlessness he/she/it/same and also, even, namely to destest dislike, detest, hate, abominate
Ps:35:3 because/that he/she/it-???-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (gen) to-FIND the (acc) lawlessness (acc) him/it/same (gen) and to-DESTEST, be-you(sg)-DESTEST-ed!, he/she/it-happens-to-DESTEST (opt)
Ps:35:3 Ps_35:3_1 Ps_35:3_2 Ps_35:3_3 Ps_35:3_4 Ps_35:3_5 Ps_35:3_6 Ps_35:3_7 Ps_35:3_8 Ps_35:3_9 Ps_35:3_10 Ps_35:3_11
Ps:35:3 x x x x x x x x x x x
Ps:35:4 τὰ ῥήματα τοῦ στόματος αὐτοῦ ἀνομία καὶ δόλος, οὐκ ἐβουλήθη συνιέναι τοῦ ἀγαθῦναι·
Ps:35:4 The words of his mouth are transgression and deceit: he is not inclined to understand how to do good. (Psalm 36:3 Brenton)
Ps:35:4 Słowa jego ust to nieprawość i podstęp, zaniechał mądrości i czynienia dobrze. (Psalm 36:4 BT_4)
Ps:35:4 τὰ ῥήματα τοῦ στόματος αὐτοῦ ἀνομία καὶ δόλος, οὐκ ἐβουλήθη συνιέναι τοῦ ἀγαθῦναι·
Ps:35:4 ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·νομία, -ας, ἡ καί δόλος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀγαθύνω [LXX] (αγαθυν-, -, αγαθυν·[σ]-, -, -, αγαθυν·θ-)
Ps:35:4 Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Bezprawie I też, nawet, mianowicie Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj By być razem; by rozumieć Do ???
Ps:35:4 ta\ r(E/mata tou= sto/matos au)tou= a)nomi/a kai\ do/los, ou)k e)boulE/TE sunie/nai tou= a)gaTu=nai·
Ps:35:4 ta rEmata tu stomatos autu anomia kai dolos, uk ebulETE synienai tu agaTynai·
Ps:35:4 RA_NPN N3M_NPN RA_GSM N3M_GSN RD_GSM N1A_NSF C N2_NSM D VCI_API3S V7_PAN RA_GSN VA_AAN
Ps:35:4 the declaration statement, utterance the mouth/maw stoma he/she/it/same lawlessness and also, even, namely guile craft, deceit, subtilty οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend to be together; to understand the to ???
Ps:35:4 the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) the (gen) mouth/maw (gen) him/it/same (gen) lawlessness (nom|voc) and guile (nom) not he/she/it-was-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-be-BE-ing-TOGETHER; to-be-UNDERSTand-ing the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt)
Ps:35:4 Ps_35:4_1 Ps_35:4_2 Ps_35:4_3 Ps_35:4_4 Ps_35:4_5 Ps_35:4_6 Ps_35:4_7 Ps_35:4_8 Ps_35:4_9 Ps_35:4_10 Ps_35:4_11 Ps_35:4_12 Ps_35:4_13
Ps:35:4 x x x x x x x x x x x x x
Ps:35:5 ἀνομίαν διελογίσατο ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ, παρέστη πάσῃ ὁδῷ οὐκ ἀγαθῇ, τῇ δὲ κακίᾳ οὐ προσώχθισεν.
Ps:35:5 He devises iniquity on his bed; he gives himself to every evil way; and does not abhor evil. (Psalm 36:4 Brenton)
Ps:35:5 Na swoim łożu zamyśla nieprawość, wkracza na niedobrą drogę, nie stroni od złego. (Psalm 36:5 BT_4)
Ps:35:5 ἀνομίαν διελογίσατο ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ, παρέστη πάσῃ ὁδῷ οὐκ ἀγαθῇ, τῇ δὲ κακίᾳ οὐ προσώχθισεν.
Ps:35:5 ἀ·νομία, -ας, ἡ δια·λογίζομαι (δια+λογιζ-, δια+λογι(ε)·[σ]-, δια+λογι·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁδός, -οῦ, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό δέ κακία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·οχθίζω (-, προσ+οχθι(ε)·[σ]-, προσ+οχθι·σ-, προσ+ωχθι·κ-, -, προσ+οχθισ·θ-)
Ps:35:5 Bezprawie By zastanawiać się rozważaj, przemyśliwuj, rozumuj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] On/ona/to/to samo By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga ??? Przed przydechem mocnym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. zaś Źle źle, złośliwość ??? Przed przydechem mocnym By być zirytowany
Ps:35:5 a)nomi/an dielogi/sato e)pi\ tE=s koi/tEs au)tou=, pare/stE pa/sE| o(dO=| ou)k a)gaTE=|, tE=| de\ kaki/a| ou) prosO/CHTisen.
Ps:35:5 anomian dielogisato epi tEs koitEs autu, parestE pasE hodO uk agaTE, tE de kakia u prosOCHTisen.
Ps:35:5 N1A_ASF VAI_AMI3S P RA_GSF N1_GSF RD_GSM VHI_AAI3S A1S_DSF N2_DSF D A1_DSF RA_DSF x N1A_DSF D VAI_AAI3S
Ps:35:5 lawlessness to deliberate consider, ponder, reason upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] he/she/it/same to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show every all, each, every, the whole of; to sprinkle way/road οὐχ before rough breathing good inherently good, i.e. God-wrought. the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] evil evil, malice οὐχ before rough breathing to be vexed
Ps:35:5 lawlessness (acc) he/she/it-was-DELIBERATE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) him/it/same (gen) he/she/it-STand-ed-WITH/BESIDE every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed way/road (dat) not good ([Adj] dat) the (dat) Yet evil (dat) not he/she/it-BE-ed-VEXED
Ps:35:5 Ps_35:5_1 Ps_35:5_2 Ps_35:5_3 Ps_35:5_4 Ps_35:5_5 Ps_35:5_6 Ps_35:5_7 Ps_35:5_8 Ps_35:5_9 Ps_35:5_10 Ps_35:5_11 Ps_35:5_12 Ps_35:5_13 Ps_35:5_14 Ps_35:5_15 Ps_35:5_16
Ps:35:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:35:6 κύριε, ἐν τῷ οὐρανῷ τὸ ἔλεός σου, καὶ ἡ ἀλήθειά σου ἕως τῶν νεφελῶν·
Ps:35:6 O Lord, thy mercy is in the heaven; and thy truth reaches to the clouds. (Psalm 36:5 Brenton)
Ps:35:6 Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków. (Psalm 36:6 BT_4)
Ps:35:6 κύριε, ἐν τῷ οὐρανῷ τὸ ἔλεός σου, καὶ ἀλήθειά σου ἕως τῶν νεφελῶν·
Ps:35:6 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς)
Ps:35:6 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Litość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie PRAWDA Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Chmura
Ps:35:6 ku/rie, e)n tO=| ou)ranO=| to\ e)/leo/s sou, kai\ E( a)lE/Teia/ sou e(/Os tO=n nefelO=n·
Ps:35:6 kyrie, en tO uranO to eleos su, kai hE alETeia su heOs tOn nefelOn·
Ps:35:6 N2_VSM P RA_DSM N2_DSM RA_NSN N3E_NSN RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RA_GPF N1_GPF
Ps:35:6 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven the mercy you; your/yours(sg) and also, even, namely the truth you; your/yours(sg) until; dawn the cloud
Ps:35:6 lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) truth (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) clouds (gen)
Ps:35:6 Ps_35:6_1 Ps_35:6_2 Ps_35:6_3 Ps_35:6_4 Ps_35:6_5 Ps_35:6_6 Ps_35:6_7 Ps_35:6_8 Ps_35:6_9 Ps_35:6_10 Ps_35:6_11 Ps_35:6_12 Ps_35:6_13 Ps_35:6_14
Ps:35:6 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:35:7 ἡ δικαιοσύνη σου ὡσεὶ ὄρη θεοῦ, τὰ κρίματά σου ἄβυσσος πολλή· ἀνθρώπους καὶ κτήνη σώσεις, κύριε.
Ps:35:7 Thy righteousness is as the mountains of God, thy judgments are as a great deep: O Lord, thou wilt preserve men and beasts. (Psalm 36:6 Brenton)
Ps:35:7 Twoja sprawiedliwość - jak najwyższe góry; Twoje wyroki - jak Wielka Otchłań: niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom. (Psalm 36:7 BT_4)
Ps:35:7 δικαιοσύνη σου ὡσεὶ ὄρη θεοῦ, τὰ κρίματά σου ἄβυσσος πολλή· ἀνθρώπους καὶ κτήνη σώσεις, κύριε.
Ps:35:7 ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἄ·βυσσος, -ου, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί κτῆνο·ς, -ους, τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:35:7 Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Wchodź Bóg  Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: Dużo Ludzki I też, nawet, mianowicie Zwierzęcy (zwierzę) By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:35:7 E( dikaiosu/nE sou O(sei\ o)/rE Teou=, ta\ kri/mata/ sou a)/bussos pollE/· a)nTrO/pous kai\ ktE/nE sO/seis, ku/rie.
Ps:35:7 hE dikaiosynE su hOsei orE Teu, ta krimata su abyssos pollE· anTrOpus kai ktEnE sOseis, kyrie.
Ps:35:7 RA_NSF N1_NSF RP_GS D N3E_NPN N2_GSM RA_NPN N3M_NPN RP_GS N2_NSF A1_NSF N2_APM C N3E_APN VF_FAI2S N2_VSM
Ps:35:7 the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) like/approximately [as-if]; to push mount god [see theology] the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: much human and also, even, namely Animal (beast) to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:35:7 the (nom) righteousness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) mounts (nom|acc|voc) god (gen) the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) abyss (nom) much (nom) humans (acc) and Animals (nom|acc|voc) you(sg)-will-SAVE lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:35:7 Ps_35:7_1 Ps_35:7_2 Ps_35:7_3 Ps_35:7_4 Ps_35:7_5 Ps_35:7_6 Ps_35:7_7 Ps_35:7_8 Ps_35:7_9 Ps_35:7_10 Ps_35:7_11 Ps_35:7_12 Ps_35:7_13 Ps_35:7_14 Ps_35:7_15 Ps_35:7_16
Ps:35:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:35:8 ὡς ἐπλήθυνας τὸ ἔλεός σου, ὁ θεός· οἱ δὲ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἐλπιοῦσιν.
Ps:35:8 How hast thou multiplied thy mercy, O God! so the children of men shall trust in the shelter of thy wings. (Psalm 36:7 Brenton)
Ps:35:8 Jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł: (Psalm 36:8 BT_4)
Ps:35:8 ὡς ἐπλήθυνας τὸ ἔλεός σου, θεός· οἱ δὲ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἐλπιοῦσιν.
Ps:35:8 ὡς πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX]; σκέπτομαι [LXX] (-, -, σκεψ-, -, -, σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -)
Ps:35:8 Jak/jak By wzrastać/mnóż się Litość Ty; twój/twój(sg) Bóg  zaś Syn Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Schronienie; do ??? Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ty; twój/twój(sg) By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj
Ps:35:8 O(s e)plE/Tunas to\ e)/leo/s sou, o( Teo/s· oi( de\ ui(oi\ tO=n a)nTrO/pOn e)n ske/pE| tO=n pteru/gOn sou e)lpiou=sin.
Ps:35:8 hOs eplETynas to eleos su, ho Teos· hoi de hyioi tOn anTrOpOn en skepE tOn pterygOn su elpiusin.
Ps:35:8 C VAI_AAI2S RA_NSN N3E_NSN RP_GS RA_NSM N2_NSM RA_NPM x N2_NPM RA_GPM N2_GPM P N1_DSF RA_GPF N3G_GPF RP_GS VF2_FAI3P
Ps:35:8 as/like to increase/multiply the mercy you; your/yours(sg) the god [see theology] the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son the human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shelter; to ??? the wing [see ptero-dactyl, winged finger] you; your/yours(sg) to hope survive, live through, outlast, outlive
Ps:35:8 as/like you(sg)-INCREASE/MULTIPLY-ed the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) god (nom) the (nom) Yet sons (nom|voc) the (gen) humans (gen) in/among/by (+dat) shelter (dat); he/she/it-should-be-???-ed the (gen) wings (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-HOPE, going-to-HOPE (fut ptcp) (dat)
Ps:35:8 Ps_35:8_1 Ps_35:8_2 Ps_35:8_3 Ps_35:8_4 Ps_35:8_5 Ps_35:8_6 Ps_35:8_7 Ps_35:8_8 Ps_35:8_9 Ps_35:8_10 Ps_35:8_11 Ps_35:8_12 Ps_35:8_13 Ps_35:8_14 Ps_35:8_15 Ps_35:8_16 Ps_35:8_17 Ps_35:8_18
Ps:35:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:35:9 μεθυσθήσονται ἀπὸ πιότητος τοῦ οἴκου σου, καὶ τὸν χειμάρρουν τῆς τρυφῆς σου ποτιεῖς αὐτούς·
Ps:35:9 They shall be fully satisfied with the fatness of thine house; and thou shalt cause them to drink of the full stream of thy delights. (Psalm 36:8 Brenton)
Ps:35:9 sycą się tłuszczem Twojego domu, poisz ich potokiem Twoich rozkoszy. (Psalm 36:9 BT_4)
Ps:35:9 μεθυσθήσονται ἀπὸ πιότητος τοῦ οἴκου σου, καὶ τὸν χειμάρρουν τῆς τρυφῆς σου ποτιεῖς αὐτούς·
Ps:35:9 μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-) ἀπό πιότη[τ]ς, -ητος, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τρυφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:35:9 By stawać się pijany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Dom; by mieszkać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Koryto rzeki Pobłażanie Ty; twój/twój(sg) By dawać pić On/ona/to/to samo
Ps:35:9 meTusTE/sontai a)po\ pio/tEtos tou= oi)/kou sou, kai\ to\n CHeima/rroun tE=s trufE=s sou potiei=s au)tou/s·
Ps:35:9 meTysTEsontai apo piotEtos tu oiku su, kai ton CHeimarrun tEs tryfEs su potieis autus·
Ps:35:9 VS_FPI3P P N3T_GSF RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_ASM A1C_ASM RA_GSF N1_GSF RP_GS VF_FAI2S RD_APM
Ps:35:9 to get drunk from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ??? the house; to dwell you; your/yours(sg) and also, even, namely the wadi the indulgence you; your/yours(sg) to give to drink he/she/it/same
Ps:35:9 they-will-be-GET-ed-DRUNK away from (+gen) ??? (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) wadi (acc) the (gen) indulgence (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-GIVE-TO-DRINK them/same (acc)
Ps:35:9 Ps_35:9_1 Ps_35:9_2 Ps_35:9_3 Ps_35:9_4 Ps_35:9_5 Ps_35:9_6 Ps_35:9_7 Ps_35:9_8 Ps_35:9_9 Ps_35:9_10 Ps_35:9_11 Ps_35:9_12 Ps_35:9_13 Ps_35:9_14
Ps:35:9 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:35:10 ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.
Ps:35:10 For with thee is the fountain of life: in thy light we shall see light. (Psalm 36:9 Brenton)
Ps:35:10 Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość. (Psalm 36:10 BT_4)
Ps:35:10 ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.
Ps:35:10 ὅτι παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πηγή, -ῆς, ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐν ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
Ps:35:10 Ponieważ/tamto fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wiosna {Sprężyna} Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lekki {Jasny} Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Lekki {Jasny}
Ps:35:10 o(/ti para\ soi\ pEgE\ DZOE=s, e)n tO=| fOti/ sou o)PSo/meTa fO=s.
Ps:35:10 hoti para soi pEgE DZOEs, en tO fOti su oPSomeTa fOs.
Ps:35:10 C P RP_DS N1_NSF N1_GSF P RA_DSN N3T_DSN RP_GS VF_FMI1P N3T_ASN
Ps:35:10 because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub spring life being, living, spirit; alive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the light you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), light
Ps:35:10 because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) spring (nom|voc) life (gen); alive ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) light (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) we-will-be-SEE-ed light (nom|acc|voc)
Ps:35:10 Ps_35:10_1 Ps_35:10_2 Ps_35:10_3 Ps_35:10_4 Ps_35:10_5 Ps_35:10_6 Ps_35:10_7 Ps_35:10_8 Ps_35:10_9 Ps_35:10_10 Ps_35:10_11
Ps:35:10 x x x x x x x x x x x
Ps:35:11 παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσίν σε καὶ τὴν δικαιοσύνην σου τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ.
Ps:35:11 Extend thy mercy to them that know thee; and thy righteousness to the upright in heart. (Psalm 36:10 Brenton)
Ps:35:11 Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają, i sprawiedliwość Twą dla prawych sercem! (Psalm 36:11 BT_4)
Ps:35:11 παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσίν σε καὶ τὴν δικαιοσύνην σου τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ.
Ps:35:11 παρα·τείνω (παρα+τειν-, παρα+τεν(ε)·[σ]-, παρα+τειν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ
Ps:35:11 Do ??? Litość Ty; twój/twój(sg) By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) Prosto; prosto Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Ps:35:11 para/teinon to\ e)/leo/s sou toi=s ginO/skousi/n se kai\ tE\n dikaiosu/nEn sou toi=s eu)Te/si tE=| kardi/a|.
Ps:35:11 parateinon to eleos su tois ginOskusin se kai tEn dikaiosynEn su tois euTesi tE kardia.
Ps:35:11 VA_AAD2S RA_ASN N3E_ASN RP_GS RA_DPM V1_PAPDPM RP_AS C RA_ASF N1_ASF RP_GS RA_DPM A3U_DPM RA_DSF N1A_DSF
Ps:35:11 to ??? the mercy you; your/yours(sg) the to know i.e. recognize. you; your/yours(sg) and also, even, namely the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) the straight; straight the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Ps:35:11 do-???-you(sg)!, while ???-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) they-are-KNOW-ing, while KNOW-ing (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) righteousness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) straight ([Adj] dat); straight ([Adj] dat) the (dat) heart (dat)
Ps:35:11 Ps_35:11_1 Ps_35:11_2 Ps_35:11_3 Ps_35:11_4 Ps_35:11_5 Ps_35:11_6 Ps_35:11_7 Ps_35:11_8 Ps_35:11_9 Ps_35:11_10 Ps_35:11_11 Ps_35:11_12 Ps_35:11_13 Ps_35:11_14 Ps_35:11_15
Ps:35:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:35:12 μὴ ἐλθέτω μοι ποὺς ὑπερηφανίας, καὶ χεὶρ ἁμαρτωλῶν μὴ σαλεύσαι με.
Ps:35:12 Let not the foot of pride come against me, and let not the hand of sinners move me. (Psalm 36:11 Brenton)
Ps:35:12 Niech mnie nie dogoni stopa pyszałka i ręka grzesznika niech mnie nie płoszy! (Psalm 36:12 BT_4)
Ps:35:12 μὴ ἐλθέτω μοι ποὺς ὑπερηφανίας, καὶ χεὶρ ἁμαρτωλῶν μὴ σαλεύσαι με.
Ps:35:12 μή ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ὑπερηφανία, -ας, ἡ καί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἁ·μαρτωλός -όν μή σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:35:12 Nie By przychodzić Ja Stopa Duma I też, nawet, mianowicie Ręka Grzeszny Nie By trząść się (drżenie) Ja
Ps:35:12 mE\ e)lTe/tO moi pou\s u(perEfani/as, kai\ CHei\r a(martOlO=n mE\ saleu/sai me.
Ps:35:12 mE elTetO moi pus hyperEfanias, kai CHeir hamartOlOn mE saleusai me.
Ps:35:12 D VB_AAD3S RP_DS N3D_NSM N1A_GSF C N3_NSF A1B_GPM D VA_AAN RP_AS
Ps:35:12 not to come I foot pride and also, even, namely hand sinful not to shake (tremor) I
Ps:35:12 not let-him/her/it-COME! me (dat) foot (nom|voc) pride (gen), prides (acc) and hand (nom|voc) sinful ([Adj] gen) not to-SHAKE, be-you(sg)-SHAKE-ed!, he/she/it-happens-to-SHAKE (opt) me (acc)
Ps:35:12 Ps_35:12_1 Ps_35:12_2 Ps_35:12_3 Ps_35:12_4 Ps_35:12_5 Ps_35:12_6 Ps_35:12_7 Ps_35:12_8 Ps_35:12_9 Ps_35:12_10 Ps_35:12_11
Ps:35:12 x x x x x x x x x x x
Ps:35:13 ἐκεῖ ἔπεσον οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ἐξώσθησαν καὶ οὐ μὴ δύνωνται στῆναι.
Ps:35:13 There have all the workers of iniquity fallen: they are cast out, and shall not be able to stand. (Psalm 36:12 Brenton)
Ps:35:13 Oto czyniący nieprawość runęli: zostali powaleni i nie mogą powstać. (Psalm 36:13 BT_4)
Ps:35:13 ἐκεῖ ἔπεσον οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ἐξώσθησαν καὶ οὐ μὴ δύνωνται στῆναι.
Ps:35:13 ἐκεῖ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Ps:35:13 Tam By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By pracować/dąż Bezprawie By wyganiać I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By powodować stać
Ps:35:13 e)kei= e)/peson oi( e)rgaDZo/menoi tE\n a)nomi/an, e)XO/sTEsan kai\ ou) mE\ du/nOntai stE=nai.
Ps:35:13 ekei epeson hoi ergaDZomenoi tEn anomian, eXOsTEsan kai u mE dynOntai stEnai.
Ps:35:13 D VBI_AAI3P RA_NPM V1_PMPNPM RA_ASF N1A_ASF VCI_API3P C D D V6_PMS3P VH_AAN
Ps:35:13 there to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the to work/strive the lawlessness to expel and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able to cause to stand
Ps:35:13 there I-FALL-ed, they-FALL-ed the (nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom|voc) the (acc) lawlessness (acc) they-were-EXPEL-ed and not not they-should-be-being-SET-ed; they-should-be-being-ABLE-ed to-CAUSE-TO-STand
Ps:35:13 Ps_35:13_1 Ps_35:13_2 Ps_35:13_3 Ps_35:13_4 Ps_35:13_5 Ps_35:13_6 Ps_35:13_7 Ps_35:13_8 Ps_35:13_9 Ps_35:13_10 Ps_35:13_11 Ps_35:13_12
Ps:35:13 x x x x x x x x x x x x