Ps:34:1 Τῷ Δαυιδ. Δίκασον, κύριε, τοὺς ἀδικοῦντάς με, πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με.
Ps:34:1 A Psalm of David. Judge thou, O Lord, them that injure me, fight against them that fight against me. (Psalm 35:1 Brenton)
Ps:34:1 Dawidowy. Wystąp, Panie, przeciw tym, co walczą ze mną, uderz na moich napastników! (Psalm 35:1 BT_4)
Ps:34:1 Τῷ Δαυιδ. Δίκασον, κύριε, τοὺς ἀδικοῦντάς με, πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με.
Ps:34:1 ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ δικάζω [LXX] (δικαζ-, δικα·σ-, δικα·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:34:1 David Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do szkody/popełniaj wykroczenie do Ja By walczyć z wojną By walczyć z wojną Ja
Ps:34:1 *tO=| *dauid. *di/kason, ku/rie, tou\s a)dikou=nta/s me, pole/mEson tou\s polemou=nta/s me.
Ps:34:1 tO dauid. dikason, kyrie, tus adikuntas me, polemEson tus polemuntas me.
Ps:34:1 RA_DSM N_DSM VA_AAD2S N2_VSM RA_APM V2_PAPAPM RP_AS VA_AAD2S RA_APM V2_PAPAPM RP_AS
Ps:34:1 the David to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to harm/do wrong to I to fight war the to fight war I
Ps:34:1 the (dat) David (indecl) do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (acc) while WRONG-ing (acc) me (acc) do-FIGHT-you(sg)!, going-to-FIGHT (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) while FIGHT-ing (acc) me (acc)
Ps:34:1 Ps_34:1_1 Ps_34:1_2 Ps_34:1_3 Ps_34:1_4 Ps_34:1_5 Ps_34:1_6 Ps_34:1_7 Ps_34:1_8 Ps_34:1_9 Ps_34:1_10 Ps_34:1_11
Ps:34:1 x x x x x x x x x x x
Ps:34:2 ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς βοήθειάν μου,
Ps:34:2 Take hold of shield and buckler, and arise for my help. (Psalm 35:2 Brenton)
Ps:34:2 Pochwyć tarczę i puklerz i powstań mi na pomoc. (Psalm 35:2 BT_4)
Ps:34:2 ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς βοήθειάν μου,
Ps:34:2 ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὅπλον, -ου, τό καί θυρεός, -οῦ, ὁ καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) εἰς[1] βοήθεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:34:2 By brać uchwyt z Narzędzie I też, nawet, mianowicie Kamień I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Do (+przyspieszenie) Pomagaj Ja
Ps:34:2 e)pilabou= o(/plou kai\ Tureou= kai\ a)na/stETi ei)s boE/Teia/n mou,
Ps:34:2 epilabu hoplu kai Tyreu kai anastETi eis boETeian mu,
Ps:34:2 VB_AMD2S N2N_GSN C N2_GSM C VH_AAD2S P N1A_ASF RP_GS
Ps:34:2 to take hold of implement and also, even, namely stone and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect into (+acc) help I
Ps:34:2 be-you(sg)-TAKE-ed-HOLD-OF! implement (gen) and stone (gen) and do-STand-you(sg)-UP! into (+acc) help (acc) me (gen)
Ps:34:2 Ps_34:2_1 Ps_34:2_2 Ps_34:2_3 Ps_34:2_4 Ps_34:2_5 Ps_34:2_6 Ps_34:2_7 Ps_34:2_8 Ps_34:2_9
Ps:34:2 x x x x x x x x x
Ps:34:3 ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων με· εἰπὸν τῇ ψυχῇ μου Σωτηρία σου ἐγώ εἰμι.
Ps:34:3 Bring forth a sword, and stop the way against them that persecute me: say to my soul, I am thy salvation. (Psalm 35:3 Brenton)
Ps:34:3 Rzuć włócznią i toporem na moich prześladowców; powiedz mej duszy: «Jam twoim zbawieniem». (Psalm 35:3 BT_4)
Ps:34:3 ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων με· εἰπὸν τῇ ψυχῇ μου Σωτηρία σου ἐγώ εἰμι.
Ps:34:3 ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:34:3 By wylewać się Szpada I też, nawet, mianowicie By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Ja By mówić/opowiadaj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ja Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność Ty; twój/twój(sg) Ja By iść; by być
Ps:34:3 e)/kCHeon r(omfai/an kai\ su/gkleison e)X e)nanti/as tO=n katadiOko/ntOn me· ei)po\n tE=| PSuCHE=| mou *sOtEri/a sou e)gO/ ei)mi.
Ps:34:3 ekCHeon romfaian kai synkleison eX enantias tOn katadiOkontOn me· eipon tE PSyCHE mu sOtEria su egO eimi.
Ps:34:3 VB_AAD2S N1A_ASF C VA_AAD2S P A1A_GSF RA_GPM V1_PAPGPM RP_AS VBI_AAI3P RA_DSF N1_DSF RP_GS N1A_NSF RP_GS RP_NS V9_PAI1S
Ps:34:3 to pour out sword and also, even, namely to lump together shut with, turn off, close down, cover over out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, the to chase after chase, search for, prosecute I to say/tell the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool I salvation/deliverance; saving you; your/yours(sg) I to go; to be
Ps:34:3 do-POUR-you(sg)-OUT!, while POUR-ing-OUT (nom|acc|voc, voc) sword (acc) and do-CLOSED-you(sg)!, going-to-CLOSED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) the (gen) let-them-be-CHASE-ing-AFTER! (classical), while CHASE-ing-AFTER (gen) me (acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed me (gen) salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I (nom) I-am-GO-ing; I-am
Ps:34:3 Ps_34:3_1 Ps_34:3_2 Ps_34:3_3 Ps_34:3_4 Ps_34:3_5 Ps_34:3_6 Ps_34:3_7 Ps_34:3_8 Ps_34:3_9 Ps_34:3_10 Ps_34:3_11 Ps_34:3_12 Ps_34:3_13 Ps_34:3_14 Ps_34:3_15 Ps_34:3_16 Ps_34:3_17
Ps:34:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:4 αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ λογιζόμενοί μοι κακά.
Ps:34:4 Let them that seek my soul be ashamed and confounded: let them that devise evils against me be turned back and put to shame. (Psalm 35:4 Brenton)
Ps:34:4 Niech się zmieszają i niech się zawstydzą ci, co na życie me czyhają; niech się cofną zawstydzeni ci, którzy zamierzają mi szkodzić. (Psalm 35:4 BT_4)
Ps:34:4 αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ λογιζόμενοί μοι κακά.
Ps:34:4 αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ὁ ἡ τό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω καί κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Ps:34:4 By zawstydzać I też, nawet, mianowicie By wstydzić się wstydził się By szukać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem I też, nawet, mianowicie By upokarzać Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Ja Niegodziwie by czynić źle
Ps:34:4 ai)sCHunTE/tOsan kai\ e)ntrapE/tOsan oi( DZEtou=ntes tE\n PSuCHE/n mou, a)postrafE/tOsan ei)s ta\ o)pi/sO kai\ kataisCHunTE/tOsan oi( logiDZo/menoi/ moi kaka/.
Ps:34:4 aisCHynTEtOsan kai entrapEtOsan hoi DZEtuntes tEn PSyCHEn mu, apostrafEtOsan eis ta opisO kai kataisCHynTEtOsan hoi logiDZomenoi moi kaka.
Ps:34:4 VC_APD3P C VD_APD3P RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF N1_ASF RP_GS VD_APD3P P RA_APN P C VC_APD3P RA_NPM V1_PMPNPM RP_DS A1_APN
Ps:34:4 to put to shame and also, even, namely to shame shamed the to seek the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to turn away from into (+acc) the behind back, behind, after and also, even, namely to humiliate the to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks I wickedly to do evil
Ps:34:4 let-them-be-PUT-ed-TO-SHAME! and let-them-be-SHAME-ed! the (nom) while SEEK-ing (nom|voc) the (acc) life (acc) me (gen) let-them-be-TURN-ed-AWAY-FROM! into (+acc) the (nom|acc) behind and let-them-be-HUMILIATE-ed! the (nom) while being-LOGICALLY SPEAK-ed (nom|voc) me (dat) wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
Ps:34:4 Ps_34:4_1 Ps_34:4_2 Ps_34:4_3 Ps_34:4_4 Ps_34:4_5 Ps_34:4_6 Ps_34:4_7 Ps_34:4_8 Ps_34:4_9 Ps_34:4_10 Ps_34:4_11 Ps_34:4_12 Ps_34:4_13 Ps_34:4_14 Ps_34:4_15 Ps_34:4_16 Ps_34:4_17 Ps_34:4_18
Ps:34:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:5 γενηθήτωσαν ὡσεὶ χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου, καὶ ἄγγελος κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς·
Ps:34:5 Let them be as dust before the wind, and an angel of the Lord afflicting them. (Psalm 35:5 Brenton)
Ps:34:5 Niech będą jak plewy na wietrze, gdy będzie ich gnał anioł Pański. (Psalm 35:5 BT_4)
Ps:34:5 γενηθήτωσαν ὡσεὶ χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου, καὶ ἄγγελος κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς·
Ps:34:5 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἄνεμος, -ου, ὁ καί ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:34:5 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Wiatr I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo
Ps:34:5 genETE/tOsan O(sei\ CHnou=s kata\ pro/sOpon a)ne/mou, kai\ a)/ggelos kuri/ou e)kTli/bOn au)tou/s·
Ps:34:5 genETEtOsan hOsei CHnus kata prosOpon anemu, kai angelos kyriu ekTlibOn autus·
Ps:34:5 VC_APD3P D N2_NSM P N2N_ASN N2_GSM C N2_NSM N2_GSM V1_PAPNSM RD_APM
Ps:34:5 to become become, happen like/approximately [as-if]; to push ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face wind and also, even, namely agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć he/she/it/same
Ps:34:5 let-them-be-BECOME-ed! like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) wind (gen) and messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen)   them/same (acc)
Ps:34:5 Ps_34:5_1 Ps_34:5_2 Ps_34:5_3 Ps_34:5_4 Ps_34:5_5 Ps_34:5_6 Ps_34:5_7 Ps_34:5_8 Ps_34:5_9 Ps_34:5_10 Ps_34:5_11
Ps:34:5 x x x x x x x x x x x
Ps:34:6 γενηθήτω ἡ ὁδὸς αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα, καὶ ἄγγελος κυρίου καταδιώκων αὐτούς·
Ps:34:6 Let their way be dark and slippery, and an angel of the Lord persecuting them. (Psalm 35:6 Brenton)
Ps:34:6 Niech droga ich będzie ciemna i śliska, gdy anioł Pański będzie ich ścigał. (Psalm 35:6 BT_4)
Ps:34:6 γενηθήτω ὁδὸς αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα, καὶ ἄγγελος κυρίου καταδιώκων αὐτούς·
Ps:34:6 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σκότο·ς, -ους, τό καί   καί ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:34:6 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową On/ona/to/to samo
Ps:34:6 genETE/tO E( o(do\s au)tO=n sko/tos kai\ o)li/sTEma, kai\ a)/ggelos kuri/ou katadiO/kOn au)tou/s·
Ps:34:6 genETEtO hE hodos autOn skotos kai olisTEma, kai angelos kyriu katadiOkOn autus·
Ps:34:6 VC_APD3S RA_NSF N2_NSF RD_GPM N3E_NSN C N3M_NSN C N2_NSM N2_GSM V1_PAPNSM RD_APM
Ps:34:6 to become become, happen the way/road he/she/it/same darkness gloom, darkness and also, even, namely ć and also, even, namely agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to chase after chase, search for, prosecute he/she/it/same
Ps:34:6 let-him/her/it-be-BECOME-ed! the (nom) way/road (nom) them/same (gen) darkness (nom|acc|voc) and   and messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while CHASE-ing-AFTER (nom) them/same (acc)
Ps:34:6 Ps_34:6_1 Ps_34:6_2 Ps_34:6_3 Ps_34:6_4 Ps_34:6_5 Ps_34:6_6 Ps_34:6_7 Ps_34:6_8 Ps_34:6_9 Ps_34:6_10 Ps_34:6_11 Ps_34:6_12
Ps:34:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:34:7 ὅτι δωρεὰν ἔκρυψάν μοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν, μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου.
Ps:34:7 For without cause they have hid for me their destructive snare: without a cause they have reproached my soul. (Psalm 35:7 Brenton)
Ps:34:7 Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie sieć swoją, bez przyczyny dół kopią dla mnie. (Psalm 35:7 BT_4)
Ps:34:7 ὅτι δωρεὰν ἔκρυψάν μοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν, μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου.
Ps:34:7 ὅτι δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·φθορά, -ᾶς, ἡ παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μάτην ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:34:7 Ponieważ/tamto Swobodnie; dar By ukrywać się ukrywaj, kryj się Ja Chyl się ku upadkowi Pułapka {Trap} On/ona/to/to samo Na próżno By mówić lekceważąco [pogarda?] Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:34:7 o(/ti dOrea\n e)/kruPSa/n moi diafTora\n pagi/dos au)tO=n, ma/tEn O)nei/disan tE\n PSuCHE/n mou.
Ps:34:7 hoti dOrean ekryPSan moi diafToran pagidos autOn, matEn Oneidisan tEn PSyCHEn mu.
Ps:34:7 C N1A_ASF VAI_AAI3P RP_DS N1A_ASF N3D_GSF RD_GPM D VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:34:7 because/that freely; gift to hide conceal, skulk I decay trap he/she/it/same in vain to disparage [scorn?] the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:34:7 because/that freely; gift (acc) they-HIDE-ed me (dat) decay (acc) trap (gen) them/same (gen) in vain they-DISPARAGE-ed the (acc) life (acc) me (gen)
Ps:34:7 Ps_34:7_1 Ps_34:7_2 Ps_34:7_3 Ps_34:7_4 Ps_34:7_5 Ps_34:7_6 Ps_34:7_7 Ps_34:7_8 Ps_34:7_9 Ps_34:7_10 Ps_34:7_11 Ps_34:7_12
Ps:34:7 x x x x x x x x x x x x
Ps:34:8 ἐλθέτω αὐτοῖς παγίς, ἣν οὐ γινώσκουσιν, καὶ ἡ θήρα, ἣν ἔκρυψαν, συλλαβέτω αὐτούς, καὶ ἐν τῇ παγίδι πεσοῦνται ἐν αὐτῇ.
Ps:34:8 Let a snare which they know not come upon them; and the gin which they hid take them; and let them fall into the very same snare. (Psalm 35:8 Brenton)
Ps:34:8 Niech przyjdzie na nich zagłada niespodziana, a sidło, które zastawili, niech ich pochwyci; niechaj sami wpadną w dół, który wykopali. (Psalm 35:8 BT_4)
Ps:34:8 ἐλθέτω αὐτοῖς παγίς, ἣν οὐ γινώσκουσιν, καὶ θήρα, ἣν ἔκρυψαν, συλλαβέτω αὐτούς, καὶ ἐν τῇ παγίδι πεσοῦνται ἐν αὐτῇ.
Ps:34:8 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ὁ ἡ τό θήρα, -ας, ἡ; θήρ, -ερός, ὁ [LXX], dat. pl. θηρσίν ὅς ἥ ὅ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:34:8 By przychodzić On/ona/to/to samo Pułapka {Trap} Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie Poluj brutalną osobę jak dzikie zwierzę; dzikie zwierzę Kto/, który/, który By ukrywać się ukrywaj, kryj się Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pułapka {Trap} By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:34:8 e)lTe/tO au)toi=s pagi/s, E(\n ou) ginO/skousin, kai\ E( TE/ra, E(\n e)/kruPSan, sullabe/tO au)tou/s, kai\ e)n tE=| pagi/di pesou=ntai e)n au)tE=|.
Ps:34:8 elTetO autois pagis, hEn u ginOskusin, kai hE TEra, hEn ekryPSan, syllabetO autus, kai en tE pagidi pesuntai en autE.
Ps:34:8 VB_AAD3S RD_DPM N3D_NSF RR_ASF D V1_PAI3P C RA_NSF N1A_NSF RR_ASF VAI_AAI3P VB_AAD3S RD_APM C P RA_DSF N3D_DSF VF2_FMI3P P RD_DSF
Ps:34:8 to come he/she/it/same trap who/whom/which οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. and also, even, namely the prey a brutal person as a wild animal; wild beast who/whom/which to hide conceal, skulk to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the trap to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ps:34:8 let-him/her/it-COME! them/same (dat) trap (nom) who/whom/which (acc) not they-are-KNOW-ing, while KNOW-ing (dat) and the (nom) prey (nom|voc); wild beast (acc) who/whom/which (acc) they-HIDE-ed let-him/her/it-SEIZING! them/same (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) trap (dat) they-will-be-FALL-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Ps:34:8 Ps_34:8_1 Ps_34:8_2 Ps_34:8_3 Ps_34:8_4 Ps_34:8_5 Ps_34:8_6 Ps_34:8_7 Ps_34:8_8 Ps_34:8_9 Ps_34:8_10 Ps_34:8_11 Ps_34:8_12 Ps_34:8_13 Ps_34:8_14 Ps_34:8_15 Ps_34:8_16 Ps_34:8_17 Ps_34:8_18 Ps_34:8_19 Ps_34:8_20
Ps:34:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:9 ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ κυρίῳ, τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ·
Ps:34:9 But my soul shall exult in the Lord: it shall delight in his salvation. (Psalm 35:9 Brenton)
Ps:34:9 A moja dusza będzie radować się w Panu, będzie się weselić z Jego ratunku. (Psalm 35:9 BT_4)
Ps:34:9 δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ κυρίῳ, τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ·
Ps:34:9 ὁ ἡ τό δέ ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   ἐπί ὁ ἡ τό σωτήριος -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:34:9 zaś Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By radować się (zadowolona, wielka radość) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oszczędność On/ona/to/to samo
Ps:34:9 E( de\ PSuCHE/ mou a)gallia/setai e)pi\ tO=| kuri/O|, terfTE/setai e)pi\ tO=| sOtEri/O| au)tou=·
Ps:34:9 hE de PSyCHE mu agalliasetai epi tO kyriO, terfTEsetai epi tO sOtEriO autu·
Ps:34:9 RA_NSF x N1_NSF RP_GS VF_FMI3S P RA_DSM N2_DSM VV_FPI3S P RA_DSN N2N_DSN RD_GSM
Ps:34:9 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to exult (glad, great joy) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the saving he/she/it/same
Ps:34:9 the (nom) Yet cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) he/she/it-will-be-EXULT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) saving ([Adj] dat) him/it/same (gen)
Ps:34:9 Ps_34:9_1 Ps_34:9_2 Ps_34:9_3 Ps_34:9_4 Ps_34:9_5 Ps_34:9_6 Ps_34:9_7 Ps_34:9_8 Ps_34:9_9 Ps_34:9_10 Ps_34:9_11 Ps_34:9_12 Ps_34:9_13
Ps:34:9 x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:10 πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσιν Κύριε, τίς ὅμοιός σοι; ῥυόμενος πτωχὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν.
Ps:34:10 All my bones shall say, O Lord, who is like to thee? delivering the poor out of the hand of them that are stronger than he, yea, the poor and needy one from them that spoil him. (Psalm 35:10 Brenton)
Ps:34:10 Wszystkie moje kości powiedzą: «Któż, o Panie, podobny do Ciebie, który wyrywasz biedaka z mocy silniejszego, z mocy grabieżcy - biedaka i nędzarza». (Psalm 35:10 BT_4)
Ps:34:10 πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσιν Κύριε, τίς ὅμοιός σοι; ῥυόμενος πτωχὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν.
Ps:34:10 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅμοιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) πτωχός -ή -όν ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν στερεώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of στερεός) αὐτός αὐτή αὐτό καί πτωχός -ή -όν καί πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:34:10 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kość Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Podobny Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Biedny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Bardziej stały On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Biedny I też, nawet, mianowicie Biedna osoba Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj On/ona/to/to samo
Ps:34:10 pa/nta ta\ o)sta= mou e)rou=sin *ku/rie, ti/s o(/moio/s soi; r(uo/menos ptOCHo\n e)k CHeiro\s stereOte/rOn au)tou= kai\ ptOCHo\n kai\ pe/nEta a)po\ tO=n diarpaDZo/ntOn au)to/n.
Ps:34:10 panta ta osta mu erusin kyrie, tis homoios soi; ryomenos ptOCHon ek CHeiros stereOterOn autu kai ptOCHon kai penEta apo tOn diarpaDZontOn auton.
Ps:34:10 A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RP_GS VF2_FAI3P N2_VSM RI_NSM A1A_NSM RP_DS V1_PMPNSM N2_ASM P N3_GSF A1A_GPM RD_GSM C N2_ASM C N3T_ASM P RA_GPM V1_PAPGPM RD_ASM
Ps:34:10 every all, each, every, the whole of the bone I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. similar you; your/yours(sg); to rub worn, rub to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon poor out of (+gen) ἐξ before vowels hand more solid he/she/it/same and also, even, namely poor and also, even, namely poor person from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin he/she/it/same
Ps:34:10 all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) me (gen) they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) lord (voc); a lord ([Adj] voc) who/what/why (nom) similar ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) while being-DELIVER-ed (nom) poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) out of (+gen) hand (gen) more solid ([Adj] gen) him/it/same (gen) and poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) and poor person (acc) away from (+gen) the (gen) let-them-be-SPOLIATE-ing! (classical), while SPOLIATE-ing (gen) him/it/same (acc)
Ps:34:10 Ps_34:10_1 Ps_34:10_2 Ps_34:10_3 Ps_34:10_4 Ps_34:10_5 Ps_34:10_6 Ps_34:10_7 Ps_34:10_8 Ps_34:10_9 Ps_34:10_10 Ps_34:10_11 Ps_34:10_12 Ps_34:10_13 Ps_34:10_14 Ps_34:10_15 Ps_34:10_16 Ps_34:10_17 Ps_34:10_18 Ps_34:10_19 Ps_34:10_20 Ps_34:10_21 Ps_34:10_22 Ps_34:10_23
Ps:34:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:11 ἀναστάντες μάρτυρες ἄδικοι ἃ οὐκ ἐγίνωσκον ἠρώτων με·
Ps:34:11 Unjust witnesses arose, and asked me of things I new not. (Psalm 35:11 Brenton)
Ps:34:11 Powstają fałszywi świadkowie, pytają o to, czego nie wiem. (Psalm 35:11 BT_4)
Ps:34:11 ἀναστάντες μάρτυρες ἄδικοι οὐκ ἐγίνωσκον ἠρώτων με·
Ps:34:11 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:34:11 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Dowód Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają Ja
Ps:34:11 a)nasta/ntes ma/rtures a)/dikoi a(/ ou)k e)gi/nOskon E)rO/tOn me·
Ps:34:11 anastantes martyres adikoi ha uk eginOskon ErOtOn me·
Ps:34:11 VH_AAPNPM N3_NPM A1B_NPM RR_APN D V1I_IAI3P N3T_GPM RP_AS
Ps:34:11 to stand up put up, raise, resurrect witness unjust; to harm/do wrong to who/whom/which οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. to ask interrogate, question inquire,query, quest I
Ps:34:11 upon STand-ing-UP (nom|voc) witnesses (nom|voc) unjust ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-WRONG-ing (opt) who/whom/which (nom|acc) not I-was-KNOW-ing, they-were-KNOW-ing I-was-ASK-ing, they-were-ASK-ing me (acc)
Ps:34:11 Ps_34:11_1 Ps_34:11_2 Ps_34:11_3 Ps_34:11_4 Ps_34:11_5 Ps_34:11_6 Ps_34:11_7 Ps_34:11_8
Ps:34:11 x x x x x x x x
Ps:34:12 ἀνταπεδίδοσάν μοι πονηρὰ ἀντὶ καλῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ μου.
Ps:34:12 They rewarded me evil for good, and bereavement to my soul. (Psalm 35:12 Brenton)
Ps:34:12 Płacili mi złem za dobro, czyhali na moje życie. (Psalm 35:12 BT_4)
Ps:34:12 ἀνταπεδίδοσάν μοι πονηρὰ ἀντὶ καλῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ μου.
Ps:34:12 ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πονηρός -ά -όν ἀντί καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός); καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί   ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:34:12 By spłacać nagrodę Ja Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Przeciw (+informacja) W prawo odpowiedni (dosłownie), stąd {odtąd} też, dobrze, stosowny, w prawo, dobry, urodziwy, itd. (W kontraście do ??????, Które jest z natury dobre, to jest Bóg pracowało).; by nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ja
Ps:34:12 a)ntapedi/dosa/n moi ponEra\ a)nti\ kalO=n kai\ a)tekni/an tE=| PSuCHE=| mou.
Ps:34:12 antapedidosan moi ponEra anti kalOn kai ateknian tE PSyCHE mu.
Ps:34:12 V8I_IAI3P RP_DS A1A_APN P A1_GPM C N1A_ASF RA_DSF N1_DSF RP_GS
Ps:34:12 to pay back reward I wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος against (+gen) right fit (literally), hence also, well, appropriate, right, good, comely, etc. (In contrast to αγαθος, which is inherently good, i.e. God-wrought).; to call call and also, even, namely ć the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool I
Ps:34:12 they-were-PAY BACK-ing--REWARD me (dat) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) against (+gen) right ([Adj] gen); while CALL-ing (nom) and   the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed me (gen)
Ps:34:12 Ps_34:12_1 Ps_34:12_2 Ps_34:12_3 Ps_34:12_4 Ps_34:12_5 Ps_34:12_6 Ps_34:12_7 Ps_34:12_8 Ps_34:12_9 Ps_34:12_10
Ps:34:12 x x x x x x x x x x
Ps:34:13 ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι ἐνεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου, καὶ ἡ προσευχή μου εἰς κόλπον μου ἀποστραφήσεται.
Ps:34:13 But I, when they troubled me, put on sackcloth, and humbled my soul with fasting: and my prayer shall return to my own bosom. (Psalm 35:13 Brenton)
Ps:34:13 A ja, gdy chorowali, wór przywdziewałem, umartwiałem się postem i moja modlitwa wracała do mojego łona, (Psalm 35:13 BT_4)
Ps:34:13 ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι ἐνεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου, καὶ προσευχή μου εἰς κόλπον μου ἀποστραφήσεται.
Ps:34:13 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό παρ·εν·οχλέω (παρεν+οχλ(ε)-, παρεν+οχλη·σ-, παρεν+οχλη·σ-/παρ+εν+οχλη·σ-, -, -, παρεν+οχλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) σάκκος, -ου, ὁ καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐν νηστεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] κόλπος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)
Ps:34:13 Ja zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By powodować trudność (naciskaj przeciw, irytuj, dokuczaj) Ja By ubierać Płótno workowe I też, nawet, mianowicie Do niżej W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mocno {Szybko} Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie Modlitwa Ja Do (+przyspieszenie) Łono serca Ja By odwracać się od
Ps:34:13 e)gO\ de\ e)n tO=| au)tou\s parenoCHlei=n moi e)neduo/mEn sa/kkon kai\ e)tapei/noun e)n nEstei/a| tE\n PSuCHE/n mou, kai\ E( proseuCHE/ mou ei)s ko/lpon mou a)postrafE/setai.
Ps:34:13 egO de en tO autus parenoCHlein moi enedyomEn sakkon kai etapeinun en nEsteia tEn PSyCHEn mu, kai hE proseuCHE mu eis kolpon mu apostrafEsetai.
Ps:34:13 RP_NS x P RA_DSM RD_APM V2_PAN RP_DS V1I_IMI1S N2_ASM C V4I_IAI1S P N1A_DSF RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS P N2_ASM RP_GS VD_FPI3S
Ps:34:13 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the he/she/it/same to cause difficulty (press against, irritate, annoy) I to clothe sackcloth and also, even, namely to lower in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fast the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely the prayer I into (+acc) bosom of the heart I to turn away from
Ps:34:13 I (nom) Yet in/among/by (+dat) the (dat) them/same (acc) to-be-CAUSE-ing-DIFFICULTY me (dat) I-was-being-CLOTHE-ed sackcloth (acc) and I-was-LOWER-ing, they-were-LOWER-ing in/among/by (+dat) fast (dat) the (acc) life (acc) me (gen) and the (nom) prayer (nom|voc) me (gen) into (+acc) bosom (acc) me (gen) he/she/it-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM
Ps:34:13 Ps_34:13_1 Ps_34:13_2 Ps_34:13_3 Ps_34:13_4 Ps_34:13_5 Ps_34:13_6 Ps_34:13_7 Ps_34:13_8 Ps_34:13_9 Ps_34:13_10 Ps_34:13_11 Ps_34:13_12 Ps_34:13_13 Ps_34:13_14 Ps_34:13_15 Ps_34:13_16 Ps_34:13_17 Ps_34:13_18 Ps_34:13_19 Ps_34:13_20 Ps_34:13_21 Ps_34:13_22 Ps_34:13_23 Ps_34:13_24
Ps:34:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:14 ὡς πλησίον, ὡς ἀδελφὸν ἡμέτερον, οὕτως εὐηρέστουν· ὡς πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων, οὕτως ἐταπεινούμην.
Ps:34:14 I behaved agreeably towards them as if it had been our neighbour or brother: I humbled myself as one mourning and sad of countenance. (Psalm 35:14 Brenton)
Ps:34:14 jak po stracie przyjaciela czy brata. Chodziłem jak w żałobie po matce sczerniały i pochylony. (Psalm 35:14 BT_4)
Ps:34:14 ὡς πλησίον, ὡς ἀδελφὸν ἡμέτερον, οὕτως εὐηρέστουν· ὡς πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων, οὕτως ἐταπεινούμην.
Ps:34:14 ὡς πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ὡς ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἡμέτερος -α -ον οὕτως/οὕτω εὐ·αρεστέω (ευ+αρεστ(ε)-/ευαρεστ(ε)-, ευ+αρεστη·σ-, ευ+αρεστη·σ-/ευαρεστη·σ-, ευ+ηρεστη·κ-/ευαρεστη·κ-, -, -) ὡς πένθο·ς, -ους, τό; πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) καί   οὕτως/οὕτω ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
Ps:34:14 Jak/jak Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Jak/jak Brat Nasz/nasz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Do bardzo podobać Jak/jak Smutek; by smucić się I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Do niżej
Ps:34:14 O(s plEsi/on, O(s a)delfo\n E(me/teron, ou(/tOs eu)Ere/stoun· O(s penTO=n kai\ skuTrOpa/DZOn, ou(/tOs e)tapeinou/mEn.
Ps:34:14 hOs plEsion, hOs adelfon hEmeteron, hutOs euErestun· hOs penTOn kai skyTrOpaDZOn, hutOs etapeinumEn.
Ps:34:14 C D C N2_ASM A1A_ASM D V2_IAI3P C V2_PAPNSM C V1_PAPNSM D V4I_IMI1S
Ps:34:14 as/like neighbor one near, close to; near as/like brother our/ours thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be very pleasing as/like grief; to grieve and also, even, namely ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to lower
Ps:34:14 as/like neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) as/like brother (acc) our/ours (acc, nom|acc|voc) thusly/like this I-was-BE-ing-VERY-PLEASING, they-were-BE-ing-VERY-PLEASING as/like griefs (gen); while GRIEVE-ing (nom) and   thusly/like this I-was-being-LOWER-ed
Ps:34:14 Ps_34:14_1 Ps_34:14_2 Ps_34:14_3 Ps_34:14_4 Ps_34:14_5 Ps_34:14_6 Ps_34:14_7 Ps_34:14_8 Ps_34:14_9 Ps_34:14_10 Ps_34:14_11 Ps_34:14_12 Ps_34:14_13
Ps:34:14 x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:15 καὶ κατ’ ἐμοῦ ηὐφράνθησαν καὶ συνήχθησαν, συνήχθησαν ἐπ’ ἐμὲ μάστιγες, καὶ οὐκ ἔγνων, διεσχίσθησαν καὶ οὐ κατενύγησαν.
Ps:34:15 Yet they rejoiced against me, and plagues were plentifully brought against me, and I knew it not: they were scattered, but repented not. (Psalm 35:15 Brenton)
Ps:34:15 Lecz kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, przeciwko mnie się schodzą obcy, których nie znałem, szarpią mnie bez przerwy, (Psalm 35:15 BT_4)
Ps:34:15 καὶ κατ’ ἐμοῦ ηὐφράνθησαν καὶ συνήχθησαν, συνήχθησαν ἐπ’ ἐμὲ μάστιγες, καὶ οὐκ ἔγνων, διεσχίσθησαν καὶ οὐ κατενύγησαν.
Ps:34:15 καί κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μάστιξ, -ιγος, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·νύσσομαι (-, -, -, -, κατα+νενυσσ-, κατα+νυγ·[θ]-/κατα+νυχ·θ-)
Ps:34:15 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem By zbierać się razem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Smagająca/nieszczęścia/choroba I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ???
Ps:34:15 kai\ kat’ e)mou= Eu)fra/nTEsan kai\ sunE/CHTEsan, sunE/CHTEsan e)p’ e)me\ ma/stiges, kai\ ou)k e)/gnOn, diesCHi/sTEsan kai\ ou) katenu/gEsan.
Ps:34:15 kai kat’ emu EufranTEsan kai synECHTEsan, synECHTEsan ep’ eme mastiges, kai uk egnOn, diesCHisTEsan kai u katenygEsan.
Ps:34:15 C P RP_GS VCI_API3P C VQI_API3P VQI_API3P P RP_AS N3G_NPF C D VZI_AAI1S VSI_API3P C D VCI_API3P
Ps:34:15 and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine to celebrate/be merry and also, even, namely to gather together to gather together upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine scourging/affliction/malady and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ???
Ps:34:15 and down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) they-were-CELEBRATE/BE-ed-MERRY and they-were-GATHER TOGETHER-ed they-were-GATHER TOGETHER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) scourgings/afflictions/maladies (nom|voc) and not I-KNOW-ed   and not they-were-???-ed
Ps:34:15 Ps_34:15_1 Ps_34:15_2 Ps_34:15_3 Ps_34:15_4 Ps_34:15_5 Ps_34:15_6 Ps_34:15_7 Ps_34:15_8 Ps_34:15_9 Ps_34:15_10 Ps_34:15_11 Ps_34:15_12 Ps_34:15_13 Ps_34:15_14 Ps_34:15_15 Ps_34:15_16 Ps_34:15_17
Ps:34:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:16 ἐπείρασάν με, ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμόν, ἔβρυξαν ἐπ’ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν.
Ps:34:16 They tempted me, they sneered at me most contemptuously, they gnashed their teeth upon me. (Psalm 35:16 Brenton)
Ps:34:16 napastują i szydzą ze mnie, zgrzytając przeciw mnie zębami. (Psalm 35:16 BT_4)
Ps:34:16 ἐπείρασάν με, ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμόν, ἔβρυξαν ἐπ’ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν.
Ps:34:16 πειράω (πειρ(α)-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρα-, πειρα·θ-); πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·μυκτηρίζω (εκ+μυκτηριζ-, εκ+μυκτηρι(ε)·[σ]-, εκ+μυκτηρι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   βρύχω (βρυχ-, βρυξ-, βρυξ-, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:34:16 spróbować / próbę; udowodnić / test kusić, Ja Do ??? Ja Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec On/ona/to/to samo
Ps:34:16 e)pei/rasa/n me, e)XemuktE/risa/n me muktErismo/n, e)/bruXan e)p’ e)me\ tou\s o)do/ntas au)tO=n.
Ps:34:16 epeirasan me, eXemyktErisan me myktErismon, ebryXan ep’ eme tus odontas autOn.
Ps:34:16 VAI_AAI3P RP_AS VSI_API3P RP_AS N2_ASM VAI_AAI3P P RP_AS RA_APM N3_APM RD_GPM
Ps:34:16 to try/attempt; to prove/test to tempt, attempt, make trial of, are tried, proved, seek to seduce, tempt, experiment, kidder vex, teaser [mocker] compare [1381] rallier [one who gathers together] annoy, gall, badinage, grate on, banter, haze, chaff, jar on, josh, peeve, rally, rile I to ??? I ć to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike he/she/it/same
Ps:34:16 they-TRY/ATTEMPT-ed; they-PROVE/TEST-ed me (acc) they-???-ed me (acc)   they-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (acc) teeth (acc) them/same (gen)
Ps:34:16 Ps_34:16_1 Ps_34:16_2 Ps_34:16_3 Ps_34:16_4 Ps_34:16_5 Ps_34:16_6 Ps_34:16_7 Ps_34:16_8 Ps_34:16_9 Ps_34:16_10 Ps_34:16_11
Ps:34:16 x x x x x x x x x x x
Ps:34:17 κύριε, πότε ἐπόψῃ; ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς κακουργίας αὐτῶν, ἀπὸ λεόντων τὴν μονογενῆ μου.
Ps:34:17 O Lord, when wilt thou look upon me? Deliver my soul from their mischief, mine only-begotten one from the lions. (Psalm 35:17 Brenton)
Ps:34:17 Jak długo, Panie, będziesz na to patrzeć? Wyrwij moje życie tym, co ryczą, lwom - moje jedyne dobro! (Psalm 35:17 BT_4)
Ps:34:17 κύριε, πότε ἐπόψῃ; ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς κακουργίας αὐτῶν, ἀπὸ λεόντων τὴν μονογενῆ μου.
Ps:34:17 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πότε[1] ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ὁ ἡ τό μονο·γενής -ές ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:34:17 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kiedy? By wyglądać na By przywracać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Lew Tylko urodzony w towarze [tylko urodzony w towarze, znaczące {mające na myśli}: Tylko urodzony w [to samo] spokrewniony(d)", z naciskiem dzisiaj na rodzaju(ku dołowi różnicowanie pokoleń) raczej niż spokrewniony(rodzina, bokiem i w górze), ale dzielenie obu zmysłów {sensów}] Ja
Ps:34:17 ku/rie, po/te e)po/PSE|; a)pokata/stEson tE\n PSuCHE/n mou a)po\ tE=s kakourgi/as au)tO=n, a)po\ leo/ntOn tE\n monogenE= mou.
Ps:34:17 kyrie, pote epoPSE; apokatastEson tEn PSyCHEn mu apo tEs kakurgias autOn, apo leontOn tEn monogenE mu.
Ps:34:17 N2_VSM D VF_FMI2S VA_AAD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS P RA_GSF N1A_GSF RD_GPM P N3_GPM RA_ASF A3H_ASF RP_GS
Ps:34:17 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. when? to look upon to restore the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lion the only born-in-kind [only born-in-kind, meaning: the only born-in [the same] kin(d)", with an emphasis today on kind(downward differentiation of generations) rather than kin(family, sideways and up), but sharing both senses] I
Ps:34:17 lord (voc); a lord ([Adj] voc) when? you(sg)-will-be-LOOK-ed-UPON do-RESTORE-you(sg)!, going-to-RESTORE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) life (acc) me (gen) away from (+gen) the (gen)   them/same (gen) away from (+gen) lions (gen) the (acc) only born-in-kind ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen)
Ps:34:17 Ps_34:17_1 Ps_34:17_2 Ps_34:17_3 Ps_34:17_4 Ps_34:17_5 Ps_34:17_6 Ps_34:17_7 Ps_34:17_8 Ps_34:17_9 Ps_34:17_10 Ps_34:17_11 Ps_34:17_12 Ps_34:17_13 Ps_34:17_14 Ps_34:17_15 Ps_34:17_16
Ps:34:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:18 ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν ἐκκλησίᾳ πολλῇ, ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε.
Ps:34:18 I will give thanks to thee even in a great congregation: in an abundant people I will praise thee. (Psalm 35:18 Brenton)
Ps:34:18 Będę składał Ci dzięki w wielkim zgromadzeniu, będę Cię chwalił wśród licznego ludu. (Psalm 35:18 BT_4)
Ps:34:18 ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν ἐκκλησίᾳ πολλῇ, ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε.
Ps:34:18 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ἐκ·κλησία, -ας, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐν λαός, -οῦ, ὁ βάρο·ς, -ους, τό; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; βαρέω (βαρ(ε)-, -, -, -, βεβαρη-, βαρη·θ-) αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:34:18 By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Dużo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Ciężar [zobacz barometryczny]; ciężko; by obarczać By chwalić Ty; twój/twój(sg)
Ps:34:18 e)XomologE/somai/ soi, ku/rie, e)n e)kklEsi/a| pollE=|, e)n laO=| barei= ai)ne/sO se.
Ps:34:18 eXomologEsomai soi, kyrie, en ekklEsia pollE, en laO barei ainesO se.
Ps:34:18 VF_FMI1S RP_DS N2_VSM P N1A_DSF A1_DSF P N2_DSM A3U_DSM VF_FAI1S RP_AS
Ps:34:18 to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among assembly assembly, gathering, congregation, church much in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among people burden [see barometric]; heavy; to burden to praise you; your/yours(sg)
Ps:34:18 I-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) assembly (dat) much (dat) in/among/by (+dat) people (dat) burden (dat); heavy ([Adj] dat); he/she/it-is-BURDEN-ing, you(sg)-are-being-BURDEN-ed (classical), be-you(sg)-BURDEN-ing! I-will-PRAISE, I-should-PRAISE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:34:18 Ps_34:18_1 Ps_34:18_2 Ps_34:18_3 Ps_34:18_4 Ps_34:18_5 Ps_34:18_6 Ps_34:18_7 Ps_34:18_8 Ps_34:18_9 Ps_34:18_10 Ps_34:18_11
Ps:34:18 x x x x x x x x x x x
Ps:34:19 μὴ ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοι ἀδίκως, οἱ μισοῦντές με δωρεὰν καὶ διανεύοντες ὀφθαλμοῖς.
Ps:34:19 Let not them that are mine enemies without a cause rejoice against me; who hate me for nothing, and wink with their eyes. (Psalm 35:19 Brenton)
Ps:34:19 Niech wrogowie zakłamani nie cieszą się ze mnie; nienawidzący mnie bez powodu mrugają oczami. (Psalm 35:19 BT_4)
Ps:34:19 μὴ ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοι ἀδίκως, οἱ μισοῦντές με δωρεὰν καὶ διανεύοντες ὀφθαλμοῖς.
Ps:34:19 μή   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·δίκως ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δωρεάν (Adv. of δωρεά); δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον) καί δια·νεύω (δια+νευ-, -, -, -, -, -) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
Ps:34:19 Nie Ja Ja Niesłusznie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ja Swobodnie; dar I też, nawet, mianowicie By gestykulować Oko
Ps:34:19 mE\ e)piCHarei/Esa/n moi oi( e)CHTrai/nonte/s moi a)di/kOs, oi( misou=nte/s me dOrea\n kai\ dianeu/ontes o)fTalmoi=s.
Ps:34:19 mE epiCHareiEsan moi hoi eCHTrainontes moi adikOs, hoi misuntes me dOrean kai dianeuontes ofTalmois.
Ps:34:19 D VD_APO3P RP_DS RA_NPM V1_PAPNPM RP_DS D RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS N1A_ASF C V1_PAPNPM N2_DPM
Ps:34:19 not ć I the ć I unjustly the to destest dislike, detest, hate, abominate I freely; gift and also, even, namely to gesture eye
Ps:34:19 not   me (dat) the (nom)   me (dat) unjustly the (nom) while DESTEST-ing (nom|voc) me (acc) freely; gift (acc) and while GESTURE-ing (nom|voc) eyes (dat)
Ps:34:19 Ps_34:19_1 Ps_34:19_2 Ps_34:19_3 Ps_34:19_4 Ps_34:19_5 Ps_34:19_6 Ps_34:19_7 Ps_34:19_8 Ps_34:19_9 Ps_34:19_10 Ps_34:19_11 Ps_34:19_12 Ps_34:19_13 Ps_34:19_14
Ps:34:19 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:20 ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ ἐπ’ ὀργὴν δόλους διελογίζοντο
Ps:34:20 For to me they spoke peaceably, but imagined deceits in their anger. (Psalm 35:20 Brenton)
Ps:34:20 Bo nie mówią o tym, co służy pokojowi, a dla spokojnych w kraju obmyślają zdradliwe plany. (Psalm 35:20 BT_4)
Ps:34:20 ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ ἐπ’ ὀργὴν δόλους διελογίζοντο
Ps:34:20 ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μέν εἰρηνικός -ή -όν λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ἐπί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) δόλος, -ου, ὁ δια·λογίζομαι (δια+λογιζ-, δια+λογι(ε)·[σ]-, δια+λογι·σ-, -, -, -)
Ps:34:20 Ponieważ/tamto Ja; mój/mój Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) Spokojny By mówić I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty By zastanawiać się rozważaj, przemyśliwuj, rozumuj
Ps:34:20 o(/ti e)moi\ me\n ei)rEnika\ e)la/loun kai\ e)p’ o)rgE\n do/lous dielogi/DZonto
Ps:34:20 hoti emoi men eirEnika elalun kai ep’ orgEn dolus dielogiDZonto
Ps:34:20 C RP_DS x A1_APN V2I_IAI3P C P N1_ASF N2_APM V1I_IMI3P
Ps:34:20 because/that I; my/mine indeed (yet, certainly, surely) peaceful to speak and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing wrath fume, anger, rage guile craft, deceit, subtilty to deliberate consider, ponder, reason
Ps:34:20 because/that me (dat); my/mine (nom|voc) indeed peaceful ([Adj] nom|acc|voc) I-was-SPEAK-ing, they-were-SPEAK-ing and upon/over (+acc,+gen,+dat) wrath (acc) guiles (acc) they-were-being-DELIBERATE-ed
Ps:34:20 Ps_34:20_1 Ps_34:20_2 Ps_34:20_3 Ps_34:20_4 Ps_34:20_5 Ps_34:20_6 Ps_34:20_7 Ps_34:20_8 Ps_34:20_9 Ps_34:20_10
Ps:34:20 x x x x x x x x x x
Ps:34:21 καὶ ἐπλάτυναν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν, εἶπαν Εὖγε εὖγε, εἶδαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.
Ps:34:21 And they opened wide their mouth upon me; they said Aha, aha, our eyes have seen it. (Psalm 35:21 Brenton)
Ps:34:21 I otwierają przeciw mnie swe usta, wołają: «Ha, ha, ha, widzieliśmy na własne oczy!» (Psalm 35:21 BT_4)
Ps:34:21 καὶ ἐπλάτυναν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν, εἶπαν Εὖγε εὖγε, εἶδαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν.
Ps:34:21 καί πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὖ·γε εὖ·γε ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:34:21 I też, nawet, mianowicie By powiększać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Dobrze naprawdę Dobrze naprawdę By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Oko Ja
Ps:34:21 kai\ e)pla/tunan e)p’ e)me\ to\ sto/ma au)tO=n, ei)=pan *eu)=ge eu)=ge, ei)=dan oi( o)fTalmoi\ E(mO=n.
Ps:34:21 kai eplatynan ep’ eme to stoma autOn, eipan euge euge, eidan hoi ofTalmoi hEmOn.
Ps:34:21 C VAI_AAI3P P RP_AS RA_ASN N3M_ASN RD_GPM VAI_AAI3P D D VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GP
Ps:34:21 and also, even, namely to enlarge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine the mouth/maw stoma he/she/it/same to say/tell well indeed well indeed to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the eye I
Ps:34:21 and they-ENLARGE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) them/same (gen) they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) well indeed well indeed they-SEE-ed the (nom) eyes (nom|voc) us (gen)
Ps:34:21 Ps_34:21_1 Ps_34:21_2 Ps_34:21_3 Ps_34:21_4 Ps_34:21_5 Ps_34:21_6 Ps_34:21_7 Ps_34:21_8 Ps_34:21_9 Ps_34:21_10 Ps_34:21_11 Ps_34:21_12 Ps_34:21_13 Ps_34:21_14
Ps:34:21 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:22 εἶδες, κύριε, μὴ παρασιωπήσῃς, κύριε, μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ·
Ps:34:22 Thou hast seen it, O Lord: keep not silence: O Lord, withdraw not thyself from me. (Psalm 35:22 Brenton)
Ps:34:22 Widziałeś, Panie, zatem nie milcz, o Panie, nie bądź ode mnie daleko! (Psalm 35:22 BT_4)
Ps:34:22 εἶδες, κύριε, μὴ παρασιωπήσῃς, κύριε, μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ·
Ps:34:22 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:34:22 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:34:22 ei)=des, ku/rie, mE\ parasiOpE/sE|s, ku/rie, mE\ a)postE=|s a)p’ e)mou=·
Ps:34:22 eides, kyrie, mE parasiOpEsEs, kyrie, mE apostEs ap’ emu·
Ps:34:22 VBI_AAI2S N2_VSM D VA_AAS2S N2_VSM D VH_AAS2S P RP_GS
Ps:34:22 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:34:22 you(sg)-SEE-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) not   lord (voc); a lord ([Adj] voc) not you(sg)-should-DISENGAGE away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Ps:34:22 Ps_34:22_1 Ps_34:22_2 Ps_34:22_3 Ps_34:22_4 Ps_34:22_5 Ps_34:22_6 Ps_34:22_7 Ps_34:22_8 Ps_34:22_9
Ps:34:22 x x x x x x x x x
Ps:34:23 ἐξεγέρθητι, κύριε, καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου, ὁ θεός μου καὶ ὁ κύριός μου, εἰς τὴν δίκην μου.
Ps:34:23 Awake, O Lord, and attend to my judgment, even to my cause, my God and my Lord. (Psalm 35:23 Brenton)
Ps:34:23 Przebudź się, wystąp w obronie mego prawa, w mojej sprawie, mój Boże i Panie! (Psalm 35:23 BT_4)
Ps:34:23 ἐξεγέρθητι, κύριε, καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου, θεός μου καὶ κύριός μου, εἰς τὴν δίκην μου.
Ps:34:23 ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό δίκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:34:23 Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Do za trzymaj się Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ja Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Do (+przyspieszenie) Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy Ja
Ps:34:23 e)Xege/rTEti, ku/rie, kai\ pro/sCHes tE=| kri/sei mou, o( Teo/s mou kai\ o( ku/rio/s mou, ei)s tE\n di/kEn mou.
Ps:34:23 eXegerTEti, kyrie, kai prosCHes tE krisei mu, ho Teos mu kai ho kyrios mu, eis tEn dikEn mu.
Ps:34:23 VC_APD2S N2_VSM C VA_AAD2S RA_DSF N3I_DSF RP_GS RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:34:23 to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to pro-hold the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit I the god [see theology] I and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I into (+acc) the penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing I
Ps:34:23 be-you(sg)-???-ed! lord (voc); a lord ([Adj] voc) and do-PRO-HOLD-you(sg)! the (dat) judgment (dat) me (gen) the (nom) god (nom) me (gen) and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) into (+acc) the (acc) penalty (acc) me (gen)
Ps:34:23 Ps_34:23_1 Ps_34:23_2 Ps_34:23_3 Ps_34:23_4 Ps_34:23_5 Ps_34:23_6 Ps_34:23_7 Ps_34:23_8 Ps_34:23_9 Ps_34:23_10 Ps_34:23_11 Ps_34:23_12 Ps_34:23_13 Ps_34:23_14 Ps_34:23_15 Ps_34:23_16 Ps_34:23_17 Ps_34:23_18
Ps:34:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:24 κρῖνόν με κατὰ τὴν δικαιοσύνην σου, κύριε ὁ θεός μου, καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν μοι·
Ps:34:24 Judge me, O Lord, according to thy righteousness, O Lord my God; and let them not rejoice against me. (Psalm 35:24 Brenton)
Ps:34:24 Osądź mnie, Panie, Boże mój, w Twej sprawiedliwości; niech się nie cieszą oni nade mną. (Psalm 35:24 BT_4)
Ps:34:24 κρῖνόν με κατὰ τὴν δικαιοσύνην σου, κύριε θεός μου, καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν μοι·
Ps:34:24 κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μή   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:34:24 Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Nie Ja
Ps:34:24 kri=no/n me kata\ tE\n dikaiosu/nEn sou, ku/rie o( Teo/s mou, kai\ mE\ e)piCHarei/Esa/n moi·
Ps:34:24 krinon me kata tEn dikaiosynEn su, kyrie ho Teos mu, kai mE epiCHareiEsan moi·
Ps:34:24 VA_AAD2S RP_AS P RA_ASF N1_ASF RP_GS N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C D VD_APO3P RP_DS
Ps:34:24 lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I and also, even, namely not ć I
Ps:34:24 lily (nom|acc|voc); do-JUDGE-you(sg)!, while JUDGE-ing (nom|acc|voc, voc) me (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) righteousness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen) and not   me (dat)
Ps:34:24 Ps_34:24_1 Ps_34:24_2 Ps_34:24_3 Ps_34:24_4 Ps_34:24_5 Ps_34:24_6 Ps_34:24_7 Ps_34:24_8 Ps_34:24_9 Ps_34:24_10 Ps_34:24_11 Ps_34:24_12 Ps_34:24_13 Ps_34:24_14
Ps:34:24 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:25 μὴ εἴπαισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν Εὖγε εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν· μηδὲ εἴπαισαν Κατεπίομεν αὐτόν.
Ps:34:25 Let them not say in their hearts, Aha, aha, it is pleasing to our soul: neither let them say, We have devoured him. (Psalm 35:25 Brenton)
Ps:34:25 Niech nie pomyślą w swym sercu: «Ha, tegośmy chcieli!» Niechaj nie powiedzą: «Otośmy go pożarli». (Psalm 35:25 BT_4)
Ps:34:25 μὴ εἴπαισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν Εὖγε εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν· μηδὲ εἴπαισαν Κατεπίομεν αὐτόν.
Ps:34:25 μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εὖ·γε εὖ·γε ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:34:25 Nie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Dobrze naprawdę Dobrze naprawdę Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ja µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By mówić/opowiadaj By przełykać On/ona/to/to samo
Ps:34:25 mE\ ei)/paisan e)n kardi/ais au)tO=n *eu)=ge eu)=ge tE=| PSuCHE=| E(mO=n· mEde\ ei)/paisan *katepi/omen au)to/n.
Ps:34:25 mE eipaisan en kardiais autOn euge euge tE PSyCHE hEmOn· mEde eipaisan katepiomen auton.
Ps:34:25 D VA_APO3P P N1A_DPF RD_GPM D D RA_DSF N1_DSF RP_GP C VA_APO3P VBI_AAI1P RD_ASM
Ps:34:25 not to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same well indeed well indeed the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool I μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to say/tell to swallow he/she/it/same
Ps:34:25 not they-happen-to-SAY/TELL (opt) in/among/by (+dat) hearts (dat) them/same (gen) well indeed well indeed the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed us (gen) neither/nor; Mede (voc) they-happen-to-SAY/TELL (opt) we-SWALLOW-ed him/it/same (acc)
Ps:34:25 Ps_34:25_1 Ps_34:25_2 Ps_34:25_3 Ps_34:25_4 Ps_34:25_5 Ps_34:25_6 Ps_34:25_7 Ps_34:25_8 Ps_34:25_9 Ps_34:25_10 Ps_34:25_11 Ps_34:25_12 Ps_34:25_13 Ps_34:25_14
Ps:34:25 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:26 αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου, ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ μεγαλορρημονοῦντες ἐπ’ ἐμέ.
Ps:34:26 Let them be confounded and ashamed together that rejoice at my afflictions: let them be clothed with shame and confusion that speak great swelling words against me. (Psalm 35:26 Brenton)
Ps:34:26 Niech się zmieszają i wszyscy razem zawstydzą, co się cieszą z moich nieszczęść; niech się okryją wstydem i wzgardą, którzy przeciwko mnie się podnoszą. (Psalm 35:26 BT_4)
Ps:34:26 αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου, ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ μεγαλορρημονοῦντες ἐπ’ ἐμέ.
Ps:34:26 αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) ἅμα ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αἰσχύνη, -ης, ἡ καί ἐν·τροπή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:34:26 By zawstydzać I też, nawet, mianowicie By wstydzić się wstydził się W tym samym czasie Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Ja By ubierać ??? I też, nawet, mianowicie Wstyd Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:34:26 ai)sCHunTei/Esan kai\ e)ntrapei/Esan a(/ma oi( e)piCHai/rontes toi=s kakoi=s mou, e)ndusa/sTOsan ai)sCHu/nEn kai\ e)ntropE\n oi( megalorrEmonou=ntes e)p’ e)me/.
Ps:34:26 aisCHynTeiEsan kai entrapeiEsan hama hoi epiCHairontes tois kakois mu, endysasTOsan aisCHynEn kai entropEn hoi megalorrEmonuntes ep’ eme.
Ps:34:26 VC_APO3P C VD_APO3P D RA_NPM V1_PAPNPM RA_DPM A1_DPM RP_GS VA_AMD3P N1_ASF C N1_ASF RA_NPM V2_PAPNPM P RP_AS
Ps:34:26 to put to shame and also, even, namely to shame shamed at the same time the ć the wickedly to do evil; to make things difficult for I to clothe ??? and also, even, namely shame the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:34:26 they-happen-to-be-PUT-ed-TO-SHAME (opt) and they-happen-to-be-SHAME-ed (opt) at the same time the (nom)   the (dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) me (gen) let-them-be-CLOTHE-ed! ??? (acc) and shame (acc) the (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)
Ps:34:26 Ps_34:26_1 Ps_34:26_2 Ps_34:26_3 Ps_34:26_4 Ps_34:26_5 Ps_34:26_6 Ps_34:26_7 Ps_34:26_8 Ps_34:26_9 Ps_34:26_10 Ps_34:26_11 Ps_34:26_12 Ps_34:26_13 Ps_34:26_14 Ps_34:26_15 Ps_34:26_16 Ps_34:26_17
Ps:34:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:27 ἀγαλλιάσαιντο καὶ εὐφρανθείησαν οἱ θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν διὰ παντός Μεγαλυνθήτω ὁ κύριος, οἱ θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ.
Ps:34:27 Let them that rejoice in my righteousness exult and be glad: and let them say continually, The Lord be magnified, who desire the peace of his servant. (Psalm 35:27 Brenton)
Ps:34:27 A sprzyjający mej sprawie niech się radują i cieszą, i mówią zawsze: «Wielki jest Pan, który chce pomyślności swojego sługi». (Psalm 35:27 BT_4)
Ps:34:27 ἀγαλλιάσαιντο καὶ εὐφρανθείησαν οἱ θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν διὰ παντός Μεγαλυνθήτω κύριος, οἱ θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ.
Ps:34:27 ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον; δουλόω (δουλ(ο)-, δουλω·σ-, δουλω·σ-, -, δεδουλω-, δουλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:34:27 By radować się (zadowolona, wielka radość) I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By powiększać/chwałę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Pokój Haruj jak niewolnik; niewolniczy; by zniewolić On/ona/to/to samo
Ps:34:27 a)gallia/sainto kai\ eu)franTei/Esan oi( Te/lontes tE\n dikaiosu/nEn mou kai\ ei)pa/tOsan dia\ panto/s *megalunTE/tO o( ku/rios, oi( Te/lontes tE\n ei)rE/nEn tou= dou/lou au)tou=.
Ps:34:27 agalliasainto kai eufranTeiEsan hoi Telontes tEn dikaiosynEn mu kai eipatOsan dia pantos megalynTEtO ho kyrios, hoi Telontes tEn eirEnEn tu dulu autu.
Ps:34:27 VA_AMO3P C VC_APO3P RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASF N1_ASF RP_GS C VA_AAD3P P A3_GSM VC_APD3S RA_NSM N2_NSM RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Ps:34:27 to exult (glad, great joy) and also, even, namely to celebrate/be merry the to want want, wish, desire the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law I and also, even, namely to say/tell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of to magnify/laud the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to want want, wish, desire the peace the slave; servile; to enslave he/she/it/same
Ps:34:27 they-happen-to-be-EXULT-ed (opt) and they-happen-to-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (opt) the (nom) while WANT-ing (nom|voc) the (acc) righteousness (acc) me (gen) and let-them-SAY/TELL! because of (+acc), through (+gen) every (gen) let-him/her/it-be-MAGNIFY/LAUD-ed! the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while WANT-ing (nom|voc) the (acc) peace (acc) the (gen) slave (gen); servile ([Adj] gen); be-you(sg)-ENSLAVE-ing!, be-you(sg)-being-ENSLAVE-ed! him/it/same (gen)
Ps:34:27 Ps_34:27_1 Ps_34:27_2 Ps_34:27_3 Ps_34:27_4 Ps_34:27_5 Ps_34:27_6 Ps_34:27_7 Ps_34:27_8 Ps_34:27_9 Ps_34:27_10 Ps_34:27_11 Ps_34:27_12 Ps_34:27_13 Ps_34:27_14 Ps_34:27_15 Ps_34:27_16 Ps_34:27_17 Ps_34:27_18 Ps_34:27_19 Ps_34:27_20 Ps_34:27_21 Ps_34:27_22
Ps:34:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:34:28 καὶ ἡ γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου.
Ps:34:28 And my tongue shall meditate on thy righteousness, and on thy praise all the day. (Psalm 35:28 Brenton)
Ps:34:28 A język mój będzie głosił Twoją sprawiedliwość i nieustannie Twą chwałę. (Psalm 35:28 BT_4)
Ps:34:28 καὶ γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου.
Ps:34:28 καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἔπ·αινος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:34:28 I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język Ja By nawiedzać wszędzie {skończony} Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) Cały Dzień Chwal Ty; twój/twój(sg)
Ps:34:28 kai\ E( glO=ssa/ mou meletE/sei tE\n dikaiosu/nEn sou, o(/lEn tE\n E(me/ran to\n e)/paino/n sou.
Ps:34:28 kai hE glOssa mu meletEsei tEn dikaiosynEn su, holEn tEn hEmeran ton epainon su.
Ps:34:28 C RA_NSF N1S_NSF RP_GS VF_FAI3S RA_ASF N1_ASF RP_GS A1_ASF RA_ASF N1A_ASF RA_ASM N2_ASM RP_GS
Ps:34:28 and also, even, namely the tongue by metonymy, a language I to obsess over the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) whole the day the praise you; your/yours(sg)
Ps:34:28 and the (nom) tongue (nom|voc) me (gen) he/she/it-will-OBSESS-OVER, you(sg)-will-be-OBSESS-ed-OVER (classical) the (acc) righteousness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) whole (acc) the (acc) day (acc) the (acc) praise (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:34:28 Ps_34:28_1 Ps_34:28_2 Ps_34:28_3 Ps_34:28_4 Ps_34:28_5 Ps_34:28_6 Ps_34:28_7 Ps_34:28_8 Ps_34:28_9 Ps_34:28_10 Ps_34:28_11 Ps_34:28_12 Ps_34:28_13 Ps_34:28_14
Ps:34:28 x x x x x x x x x x x x x x