Ps:36:1 Τοῦ Δαυιδ. Μὴ παραζήλου ἐν πονηρευομένοις μηδὲ ζήλου τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν·
Ps:36:1 A Psalm of David. Fret not thyself because of evil-doers, neither be envious of them that do iniquity. (Psalm 37:1 Brenton)
Ps:36:1 Dawidowy. Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców ani nie zazdrość niesprawiedliwym, (Psalm 37:1 BT_4)
Ps:36:1 Τοῦ Δαυιδ. Μὴ παραζήλου ἐν πονηρευομένοις μηδὲ ζήλου τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν·
Ps:36:1 ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ μή παρα·ζηλόω (παρα+ζηλ(ο)-, παραζηλω·σ-, παρα+ζηλω·σ-, -, -, -) ἐν πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό; ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ
Ps:36:1 David Nie By robić zazdrosny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do źle µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Gorliwości/ferwor; do gorliwości By czynić/rób Bezprawie
Ps:36:1 *tou= *dauid. *mE\ paraDZE/lou e)n ponEreuome/nois mEde\ DZE/lou tou\s poiou=ntas tE\n a)nomi/an·
Ps:36:1 tu dauid. mE paraDZElu en ponEreuomenois mEde DZElu tus poiuntas tEn anomian·
Ps:36:1 RA_GSM N_GSM D V4_PAD2S P V1_PMPDPM C N2_GSM RA_APM V2_PAPAPM RA_ASF N1A_ASF
Ps:36:1 the David not to make jealous in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to evil μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] zeal/fervor; to zeal the to do/make the lawlessness
Ps:36:1 the (gen) David (indecl) not be-you(sg)-MAKE-ing-JEALOUS!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-JEALOUS! in/among/by (+dat) while being-EVIL-ed (dat) neither/nor; Mede (voc) zeal/fervor (gen); be-you(sg)-ZEAL-ing!, be-you(sg)-being-ZEAL-ed! the (acc) while DO/MAKE-ing (acc) the (acc) lawlessness (acc)
Ps:36:1 Ps_36:1_1 Ps_36:1_2 Ps_36:1_3 Ps_36:1_4 Ps_36:1_5 Ps_36:1_6 Ps_36:1_7 Ps_36:1_8 Ps_36:1_9 Ps_36:1_10 Ps_36:1_11 Ps_36:1_12
Ps:36:1 x x x x x x x x x x x x
Ps:36:2 ὅτι ὡσεὶ χόρτος ταχὺ ἀποξηρανθήσονται καὶ ὡσεὶ λάχανα χλόης ταχὺ ἀποπεσοῦνται.
Ps:36:2 For they shall soon be withered as the grass, and shall soon fall away as the green herbs. (Psalm 37:2 Brenton)
Ps:36:2 bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń. (Psalm 37:2 BT_4)
Ps:36:2 ὅτι ὡσεὶ χόρτος ταχὺ ἀποξηρανθήσονται καὶ ὡσεὶ λάχανα χλόης ταχὺ ἀποπεσοῦνται.
Ps:36:2 ὅτι ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) χόρτος, -ου, ὁ ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως   καί ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) λάχανον, -ου, τό Χλόη, -ης, ἡ ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἀπο·πίπτω (απο+πιπτ-, απο+πεσ(ε)·[σ]-, απο+πεσ·[σ]- or 2nd απο+πεσ-, -, -, -)
Ps:36:2 Ponieważ/tamto Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Trawa Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj I też, nawet, mianowicie Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Zioła/roślina {warzywo} Chloe Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj Do ???
Ps:36:2 o(/ti O(sei\ CHo/rtos taCHu\ a)poXEranTE/sontai kai\ O(sei\ la/CHana CHlo/Es taCHu\ a)popesou=ntai.
Ps:36:2 hoti hOsei CHortos taCHy apoXEranTEsontai kai hOsei laCHana CHloEs taCHy apopesuntai.
Ps:36:2 C D N2_NSM A3U_NPN VC_FPI3P C D N2N_NPN N1_GSF A3U_NPN VF2_FMI3P
Ps:36:2 because/that like/approximately [as-if]; to push grass quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate ć and also, even, namely like/approximately [as-if]; to push herb/vegetable Chloe quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to ???
Ps:36:2 because/that like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) grass (nom) quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc)   and like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) herbs/vegetables (nom|acc|voc) Chloe (gen) quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) they-will-be-???-ed
Ps:36:2 Ps_36:2_1 Ps_36:2_2 Ps_36:2_3 Ps_36:2_4 Ps_36:2_5 Ps_36:2_6 Ps_36:2_7 Ps_36:2_8 Ps_36:2_9 Ps_36:2_10 Ps_36:2_11
Ps:36:2 x x x x x x x x x x x
Ps:36:3 ἔλπισον ἐπὶ κύριον καὶ ποίει χρηστότητα καὶ κατασκήνου τὴν γῆν, καὶ ποιμανθήσῃ ἐπὶ τῷ πλούτῳ αὐτῆς·
Ps:36:3 Hope in the Lord, and do good; and dwell on the land, and thou shalt be fed with the wealth of it. (Psalm 37:3 Brenton)
Ps:36:3 Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. (Psalm 37:3 BT_4)
Ps:36:3 ἔλπισον ἐπὶ κύριον καὶ ποίει χρηστότητα καὶ κατασκήνου τὴν γῆν, καὶ ποιμανθήσῃ ἐπὶ τῷ πλούτῳ αὐτῆς·
Ps:36:3 ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ καί κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:36:3 By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wspaniałomyślność I też, nawet, mianowicie By osiedlać się {By decydować się} Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By paść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bogactwa/obfitość On/ona/to/to samo
Ps:36:3 e)/lpison e)pi\ ku/rion kai\ poi/ei CHrEsto/tEta kai\ kataskE/nou tE\n gE=n, kai\ poimanTE/sE| e)pi\ tO=| plou/tO| au)tE=s·
Ps:36:3 elpison epi kyrion kai poiei CHrEstotEta kai kataskEnu tEn gEn, kai poimanTEsE epi tO plutO autEs·
Ps:36:3 VA_AAD2S P N2_ASM C V2_PAD2S N3T_ASF C V4_PAD2S RA_ASF N1_ASF C VC_FPI2S P RA_DSM N2_DSM RD_GSF
Ps:36:3 to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to do/make magnanimousness and also, even, namely to settle the earth/land and also, even, namely to shepherd upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wealth/abundance he/she/it/same
Ps:36:3 do-HOPE-you(sg)! upon/over (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! magnanimousness (acc) and be-you(sg)-SETTLE-ing!, be-you(sg)-being-SETTLE-ed! the (acc) earth/land (acc) and you(sg)-will-be-SHEPHERD-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) wealth/abundance (dat) her/it/same (gen)
Ps:36:3 Ps_36:3_1 Ps_36:3_2 Ps_36:3_3 Ps_36:3_4 Ps_36:3_5 Ps_36:3_6 Ps_36:3_7 Ps_36:3_8 Ps_36:3_9 Ps_36:3_10 Ps_36:3_11 Ps_36:3_12 Ps_36:3_13 Ps_36:3_14 Ps_36:3_15 Ps_36:3_16
Ps:36:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:4 κατατρύφησον τοῦ κυρίου, καὶ δώσει σοι τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας σου.
Ps:36:4 Delight thyself in the Lord; and he shall grant thee the requests of thine heart. (Psalm 37:4 Brenton)
Ps:36:4 Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. (Psalm 37:4 BT_4)
Ps:36:4 κατατρύφησον τοῦ κυρίου, καὶ δώσει σοι τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας σου.
Ps:36:4   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό αἴτημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:36:4 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Prośba Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg)
Ps:36:4 katatru/fEson tou= kuri/ou, kai\ dO/sei soi ta\ ai)tE/mata tE=s kardi/as sou.
Ps:36:4 katatryfEson tu kyriu, kai dOsei soi ta aitEmata tEs kardias su.
Ps:36:4 VA_AAD2S RA_GSM N2_GSM C VF_FAI3S RP_DS RA_APN N3M_APN RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Ps:36:4 ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub the request the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg)
Ps:36:4   the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) requests (nom|acc|voc) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:36:4 Ps_36:4_1 Ps_36:4_2 Ps_36:4_3 Ps_36:4_4 Ps_36:4_5 Ps_36:4_6 Ps_36:4_7 Ps_36:4_8 Ps_36:4_9 Ps_36:4_10 Ps_36:4_11
Ps:36:4 x x x x x x x x x x x
Ps:36:5 ἀποκάλυψον πρὸς κύριον τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ’ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ποιήσει
Ps:36:5 Disclose thy way to the Lord, and hope in him; and he shall bring it to pass. (Psalm 37:5 Brenton)
Ps:36:5 Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał (Psalm 37:5 BT_4)
Ps:36:5 ἀποκάλυψον πρὸς κύριον τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ’ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ποιήσει
Ps:36:5 ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Ps:36:5 By odkrywać się/objawiaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Robienie/robienie; by czynić/rób
Ps:36:5 a)poka/luPSon pro\s ku/rion tE\n o(do/n sou kai\ e)/lpison e)p’ au)to/n, kai\ au)to\s poiE/sei
Ps:36:5 apokalyPSon pros kyrion tEn hodon su kai elpison ep’ auton, kai autos poiEsei
Ps:36:5 VA_AAD2S P N2_ASM RA_ASF N2_ASF RP_GS C VA_AAD2S P RD_ASM C RD_NSM VF_FAI3S
Ps:36:5 to uncover/reveal toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the way/road you; your/yours(sg) and also, even, namely to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same doing/making; to do/make
Ps:36:5 do-UNCOVER/REVEAL-you(sg)!, going-to-UNCOVER/REVEAL (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) way/road (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-HOPE-you(sg)! upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and he/it/same (nom) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical)
Ps:36:5 Ps_36:5_1 Ps_36:5_2 Ps_36:5_3 Ps_36:5_4 Ps_36:5_5 Ps_36:5_6 Ps_36:5_7 Ps_36:5_8 Ps_36:5_9 Ps_36:5_10 Ps_36:5_11 Ps_36:5_12 Ps_36:5_13
Ps:36:5 x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:6 καὶ ἐξοίσει ὡς φῶς τὴν δικαιοσύνην σου καὶ τὸ κρίμα σου ὡς μεσημβρίαν.
Ps:36:6 And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noon-day. (Psalm 37:6 Brenton)
Ps:36:6 i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe. (Psalm 37:6 BT_4)
Ps:36:6 καὶ ἐξοίσει ὡς φῶς τὴν δικαιοσύνην σου καὶ τὸ κρίμα σου ὡς μεσημβρίαν.
Ps:36:6 καί ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὡς φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς μεσημβρία, -ας, ἡ
Ps:36:6 I też, nawet, mianowicie By wykonywać ródź Jak/jak Lekki {Jasny} Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Południe
Ps:36:6 kai\ e)Xoi/sei O(s fO=s tE\n dikaiosu/nEn sou kai\ to\ kri/ma sou O(s mesEmbri/an.
Ps:36:6 kai eXoisei hOs fOs tEn dikaiosynEn su kai to krima su hOs mesEmbrian.
Ps:36:6 C VF_FAI3S C N3T_ASN RA_ASF N1_ASF RP_GS C RA_ASN N3M_ASN RP_GS C N1A_ASF
Ps:36:6 and also, even, namely to carry out bring forth as/like light the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) and also, even, namely the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) as/like noon
Ps:36:6 and he/she/it-will-CARRY OUT, you(sg)-will-be-CARRY OUT-ed (classical) as/like light (nom|acc|voc) the (acc) righteousness (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like noon (acc)
Ps:36:6 Ps_36:6_1 Ps_36:6_2 Ps_36:6_3 Ps_36:6_4 Ps_36:6_5 Ps_36:6_6 Ps_36:6_7 Ps_36:6_8 Ps_36:6_9 Ps_36:6_10 Ps_36:6_11 Ps_36:6_12 Ps_36:6_13
Ps:36:6 x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:7 ὑποτάγηθι τῷ κυρίῳ καὶ ἱκέτευσον αὐτόν· μὴ παραζήλου ἐν τῷ κατευοδουμένῳ ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ, ἐν ἀνθρώπῳ ποιοῦντι παρανομίας.
Ps:36:7 Submit thyself to the Lord, and supplicate him: fret not thyself because of him that prospers in his way, at the man that does unlawful deeds. (Psalm 37:7 Brenton)
Ps:36:7 Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj! Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze, na człowieka, co obmyśla zasadzki. (Psalm 37:7 BT_4)
Ps:36:7 ὑποτάγηθι τῷ κυρίῳ καὶ ἱκέτευσον αὐτόν· μὴ παραζήλου ἐν τῷ κατευοδουμένῳ ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ, ἐν ἀνθρώπῳ ποιοῦντι παρανομίας.
Ps:36:7 ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   αὐτός αὐτή αὐτό μή παρα·ζηλόω (παρα+ζηλ(ο)-, παραζηλω·σ-, παρα+ζηλω·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἄνθρωπος, -ου, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) παρα·νομία, -ας, ἡ
Ps:36:7 By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Nie By robić zazdrosny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki By czynić/rób Bezprawie
Ps:36:7 u(pota/gETi tO=| kuri/O| kai\ i(ke/teuson au)to/n· mE\ paraDZE/lou e)n tO=| kateuodoume/nO| e)n tE=| o(dO=| au)tou=, e)n a)nTrO/pO| poiou=nti paranomi/as.
Ps:36:7 hypotagETi tO kyriO kai hiketeuson auton· mE paraDZElu en tO kateuodumenO en tE hodO autu, en anTrOpO poiunti paranomias.
Ps:36:7 VZ_AAD2S RA_DSM N2_DSM C VA_AAD2S RD_ASM D V4_PAD2S P RA_DSM V4_PMPDSM P RA_DSF N2_DSF RD_GSM P N2_DSM V2_PAPDSM N1A_APF
Ps:36:7 to subordinate [like a soldier to a commander] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć he/she/it/same not to make jealous in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among human to do/make lawlessness
Ps:36:7 be-you(sg)-SUBORDINATE-ed! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and   him/it/same (acc) not be-you(sg)-MAKE-ing-JEALOUS!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-JEALOUS! in/among/by (+dat) the (dat)   in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) human (dat) while DO/MAKE-ing (dat) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc)
Ps:36:7 Ps_36:7_1 Ps_36:7_2 Ps_36:7_3 Ps_36:7_4 Ps_36:7_5 Ps_36:7_6 Ps_36:7_7 Ps_36:7_8 Ps_36:7_9 Ps_36:7_10 Ps_36:7_11 Ps_36:7_12 Ps_36:7_13 Ps_36:7_14 Ps_36:7_15 Ps_36:7_16 Ps_36:7_17 Ps_36:7_18 Ps_36:7_19
Ps:36:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:8 παῦσαι ἀπὸ ὀργῆς καὶ ἐγκατάλιπε θυμόν, μὴ παραζήλου ὥστε πονηρεύεσθαι·
Ps:36:8 ease from anger, and forsake wrath: fret not thyself so as to do evil. (Psalm 37:8 Brenton)
Ps:36:8 Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość; nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu. (Psalm 37:8 BT_4)
Ps:36:8 παῦσαι ἀπὸ ὀργῆς καὶ ἐγκατάλιπε θυμόν, μὴ παραζήλου ὥστε πονηρεύεσθαι·
Ps:36:8 παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) ἀπό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) καί ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) μή παρα·ζηλόω (παρα+ζηλ(ο)-, παραζηλω·σ-, παρα+ζηλω·σ-, -, -, -) ὥστε πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -)
Ps:36:8 By przestawać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość I też, nawet, mianowicie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Nie By robić zazdrosny Tak tamto Do źle
Ps:36:8 pau=sai a)po\ o)rgE=s kai\ e)gkata/lipe Tumo/n, mE\ paraDZE/lou O(/ste ponEreu/esTai·
Ps:36:8 pausai apo orgEs kai enkatalipe Tymon, mE paraDZElu hOste ponEreuesTai·
Ps:36:8 VA_AMD2S P N1_GSF C VB_AAD2S N2_ASM D V4_PAD2S C V1_PMN
Ps:36:8 to cease from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wrath fume, anger, rage and also, even, namely to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. not to make jealous so that to evil
Ps:36:8 to-CEASE, be-you(sg)-CEASE-ed!, he/she/it-happens-to-CEASE (opt) away from (+gen) wrath (gen) and do-GIVE UP-you(sg)! wrath (acc) not be-you(sg)-MAKE-ing-JEALOUS!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-JEALOUS! so that to-be-being-EVIL-ed
Ps:36:8 Ps_36:8_1 Ps_36:8_2 Ps_36:8_3 Ps_36:8_4 Ps_36:8_5 Ps_36:8_6 Ps_36:8_7 Ps_36:8_8 Ps_36:8_9 Ps_36:8_10
Ps:36:8 x x x x x x x x x x
Ps:36:9 ὅτι οἱ πονηρευόμενοι ἐξολεθρευθήσονται, οἱ δὲ ὑπομένοντες τὸν κύριον αὐτοὶ κληρονομήσουσιν γῆν.
Ps:36:9 For evil-doers shall be destroyed: but they that wait on the Lord, they shall inherit the land. (Psalm 37:9 Brenton)
Ps:36:9 Złoczyńcy bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię. (Psalm 37:9 BT_4)
Ps:36:9 ὅτι οἱ πονηρευόμενοι ἐξολεθρευθήσονται, οἱ δὲ ὑπομένοντες τὸν κύριον αὐτοὶ κληρονομήσουσιν γῆν.
Ps:36:9 ὅτι ὁ ἡ τό πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό δέ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:36:9 Ponieważ/tamto Do źle By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację zaś By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo By dziedziczyć Ziemi/ziemia
Ps:36:9 o(/ti oi( ponEreuo/menoi e)XoleTreuTE/sontai, oi( de\ u(pome/nontes to\n ku/rion au)toi\ klEronomE/sousin gE=n.
Ps:36:9 hoti hoi ponEreuomenoi eXoleTreuTEsontai, hoi de hypomenontes ton kyrion autoi klEronomEsusin gEn.
Ps:36:9 C RA_NPM V1_PMPNPM VC_FPI3P RA_NPM x V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM RD_NPM VF_FAI3P N1_ASF
Ps:36:9 because/that the to evil to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same to inherit earth/land
Ps:36:9 because/that the (nom) while being-EVIL-ed (nom|voc) they-will-be-DESTROY UTTERLY-ed the (nom) Yet while ENDURE-ing (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) they/same (nom) they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) earth/land (acc)
Ps:36:9 Ps_36:9_1 Ps_36:9_2 Ps_36:9_3 Ps_36:9_4 Ps_36:9_5 Ps_36:9_6 Ps_36:9_7 Ps_36:9_8 Ps_36:9_9 Ps_36:9_10 Ps_36:9_11 Ps_36:9_12
Ps:36:9 x x x x x x x x x x x x
Ps:36:10 καὶ ἔτι ὀλίγον καὶ οὐ μὴ ὑπάρξῃ ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ζητήσεις τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ εὕρῃς·
Ps:36:10 And yet a little while, and the sinner shall not be, and thou shalt seek for his place, and shalt not find it. (Psalm 37:10 Brenton)
Ps:36:10 Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy: spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie. (Psalm 37:10 BT_4)
Ps:36:10 καὶ ἔτι ὀλίγον καὶ οὐ μὴ ὑπάρξῃ ἁμαρτωλός, καὶ ζητήσεις τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ εὕρῃς·
Ps:36:10 καί ἔτι ὀλίγος -η -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν καί ζήτησις, -εως, ἡ; ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Ps:36:10 I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze Mało [zobacz oligarchię] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Grzeszny I też, nawet, mianowicie Badanie; by szukać Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By znajdować
Ps:36:10 kai\ e)/ti o)li/gon kai\ ou) mE\ u(pa/rXE| o( a(martOlo/s, kai\ DZEtE/seis to\n to/pon au)tou= kai\ ou) mE\ eu(/rE|s·
Ps:36:10 kai eti oligon kai u mE hyparXE ho hamartOlos, kai DZEtEseis ton topon autu kai u mE heurEs·
Ps:36:10 C D A1_ASM C D D VA_AAS3S RA_NSM A1B_NSM C VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM RD_GSM C D D VB_AAS2S
Ps:36:10 and also, even, namely yet/still little [see oligarchy] and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control the sinful and also, even, namely investigation; to seek the place he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to find
Ps:36:10 and yet/still little (acc, nom|acc|voc) and not not you(sg)-will-be-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF, he/she/it-should-BE-UNDER-THE-POWER-OF, you(sg)-should-be-BE-ed-UNDER-THE-POWER-OF the (nom) sinful ([Adj] nom) and investigations (acc, nom|voc); you(sg)-will-SEEK the (acc) place (acc) him/it/same (gen) and not not you(sg)-should-FIND
Ps:36:10 Ps_36:10_1 Ps_36:10_2 Ps_36:10_3 Ps_36:10_4 Ps_36:10_5 Ps_36:10_6 Ps_36:10_7 Ps_36:10_8 Ps_36:10_9 Ps_36:10_10 Ps_36:10_11 Ps_36:10_12 Ps_36:10_13 Ps_36:10_14 Ps_36:10_15 Ps_36:10_16 Ps_36:10_17 Ps_36:10_18
Ps:36:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:11 οἱ δὲ πραεῖς κληρονομήσουσιν γῆν καὶ κατατρυφήσουσιν ἐπὶ πλήθει εἰρήνης.
Ps:36:11 But the meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the abundance of peace. (Psalm 37:11 Brenton)
Ps:36:11 Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem. (Psalm 37:11 BT_4)
Ps:36:11 οἱ δὲ πραεῖς κληρονομήσουσιν γῆν καὶ κατατρυφήσουσιν ἐπὶ πλήθει εἰρήνης.
Ps:36:11 ὁ ἡ τό δέ πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί   ἐπί πλῆθο·ς, -ους, τό εἰρήνη, -ης, ἡ
Ps:36:11 zaś Łagodny pokorny, łagodny, uważający By dziedziczyć Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Pokój
Ps:36:11 oi( de\ praei=s klEronomE/sousin gE=n kai\ katatrufE/sousin e)pi\ plE/Tei ei)rE/nEs.
Ps:36:11 hoi de praeis klEronomEsusin gEn kai katatryfEsusin epi plETei eirEnEs.
Ps:36:11 RA_NPM x A3U_NPM VF_FAI3P N1_ASF C VF_FAI3P P N3E_DSN N1_GSF
Ps:36:11 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] meek humble, gentle, considerate to inherit earth/land and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing lot (multitude ) peace
Ps:36:11 the (nom) Yet meek ([Adj] acc, nom|voc) they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) earth/land (acc) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) lot (dat) peace (gen)
Ps:36:11 Ps_36:11_1 Ps_36:11_2 Ps_36:11_3 Ps_36:11_4 Ps_36:11_5 Ps_36:11_6 Ps_36:11_7 Ps_36:11_8 Ps_36:11_9 Ps_36:11_10
Ps:36:11 x x x x x x x x x x
Ps:36:12 παρατηρήσεται ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον καὶ βρύξει ἐπ’ αὐτὸν τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ·
Ps:36:12 The sinner will watch for the righteous, and gnash his teeth upon him. (Psalm 37:12 Brenton)
Ps:36:12 Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny i zgrzyta na niego zębami. (Psalm 37:12 BT_4)
Ps:36:12 παρατηρήσεται ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον καὶ βρύξει ἐπ’ αὐτὸν τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ·
Ps:36:12 παρα·τηρέω (παρα+τηρ(ε)-, παρα+τηρη·σ-, παρα+τηρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον καί βρύχω (βρυχ-, βρυξ-, βρυξ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:36:12 By oczekiwać dokładnie Grzeszny Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec On/ona/to/to samo
Ps:36:12 paratErE/setai o( a(martOlo\s to\n di/kaion kai\ bru/Xei e)p’ au)to\n tou\s o)do/ntas au)tou=·
Ps:36:12 paratErEsetai ho hamartOlos ton dikaion kai bryXei ep’ auton tus odontas autu·
Ps:36:12 VF_FMI3S RA_NSM A1B_NSM RA_ASM A1A_ASM C VF_FAI3S P RD_ASM RA_APM N3_APM RD_GSM
Ps:36:12 to watch closely the sinful the just righteous, just and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike he/she/it/same
Ps:36:12 he/she/it-will-be-WATCH-ed-CLOSELY the (nom) sinful ([Adj] nom) the (acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (acc) teeth (acc) him/it/same (gen)
Ps:36:12 Ps_36:12_1 Ps_36:12_2 Ps_36:12_3 Ps_36:12_4 Ps_36:12_5 Ps_36:12_6 Ps_36:12_7 Ps_36:12_8 Ps_36:12_9 Ps_36:12_10 Ps_36:12_11 Ps_36:12_12
Ps:36:12 x x x x x x x x x x x x
Ps:36:13 ὁ δὲ κύριος ἐκγελάσεται αὐτόν, ὅτι προβλέπει ὅτι ἥξει ἡ ἡμέρα αὐτοῦ.
Ps:36:13 But the Lord shall laugh at him: for he foresees that his day will come. (Psalm 37:13 Brenton)
Ps:36:13 Pan śmieje się z niego, bo widzi, że jego dzień nadchodzi. (Psalm 37:13 BT_4)
Ps:36:13 δὲ κύριος ἐκγελάσεται αὐτόν, ὅτι προβλέπει ὅτι ἥξει ἡμέρα αὐτοῦ.
Ps:36:13 ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι προ·βλέπω (προ+βλεπ-, -, προ+βλεψ-, -, -, -) ὅτι ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:36:13 zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By przewidywać (zabezpieczaj się) Ponieważ/tamto By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Dzień On/ona/to/to samo
Ps:36:13 o( de\ ku/rios e)kgela/setai au)to/n, o(/ti proble/pei o(/ti E(/Xei E( E(me/ra au)tou=.
Ps:36:13 ho de kyrios ekgelasetai auton, hoti problepei hoti hEXei hE hEmera autu.
Ps:36:13 RA_NSM x N2_NSM VF_FMI3S RD_ASM C V1_PAI3S C VF_FAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM
Ps:36:13 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć he/she/it/same because/that to foresee (provide) because/that to have come I have come. I have arrived.; to lead the day he/she/it/same
Ps:36:13 the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom)   him/it/same (acc) because/that he/she/it-is-FORESEE-ing, you(sg)-are-being-FORESEE-ed (classical) because/that he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) the (nom) day (nom|voc) him/it/same (gen)
Ps:36:13 Ps_36:13_1 Ps_36:13_2 Ps_36:13_3 Ps_36:13_4 Ps_36:13_5 Ps_36:13_6 Ps_36:13_7 Ps_36:13_8 Ps_36:13_9 Ps_36:13_10 Ps_36:13_11 Ps_36:13_12
Ps:36:13 x x x x x x x x x x x x
Ps:36:14 ῥομφαίαν ἐσπάσαντο οἱ ἁμαρτωλοί, ἐνέτειναν τόξον αὐτῶν τοῦ καταβαλεῖν πτωχὸν καὶ πένητα, τοῦ σφάξαι τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ·
Ps:36:14 Sinners have drawn their swords, they have bent their bow, to cast down the poor and needy one, and to slay the upright in heart. (Psalm 37:14 Brenton)
Ps:36:14 Występni dobywają miecza, łuk swój napinają, by powalić biedaka i nieszczęśliwego, by zabić tych, których droga jest prosta. (Psalm 37:14 BT_4)
Ps:36:14 ῥομφαίαν ἐσπάσαντο οἱ ἁμαρτωλοί, ἐνέτειναν τόξον αὐτῶν τοῦ καταβαλεῖν πτωχὸν καὶ πένητα, τοῦ σφάξαι τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ·
Ps:36:14 ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν   τόξον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) πτωχός -ή -όν καί πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ὁ ἡ τό σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ
Ps:36:14 Szpada Do ??? Grzeszny Kłaniaj się (też tęcza) On/ona/to/to samo Do ??? Biedny I też, nawet, mianowicie Biedna osoba By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Prosto; prosto Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Ps:36:14 r(omfai/an e)spa/santo oi( a(martOloi/, e)ne/teinan to/Xon au)tO=n tou= katabalei=n ptOCHo\n kai\ pe/nEta, tou= sfa/Xai tou\s eu)Tei=s tE=| kardi/a|·
Ps:36:14 romfaian espasanto hoi hamartOloi, eneteinan toXon autOn tu katabalein ptOCHon kai penEta, tu sfaXai tus euTeis tE kardia·
Ps:36:14 N1A_ASF VAI_AMI3P RA_NPM A1B_NPM VAI_AAI3P N2N_ASN RD_GPM RA_GSN VB_AAN N2_ASM C N3T_ASM RA_GSN VA_AAN RA_APM A3U_APM RA_DSF N1A_DSF
Ps:36:14 sword to ??? the sinful ć Bow (also rainbow) he/she/it/same the to ??? poor and also, even, namely poor person the to slay butcher, kill, massacre, slaughter the straight; straight the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Ps:36:14 sword (acc) they-were-???-ed the (nom) sinful ([Adj] nom|voc)   Bow (nom|acc|voc) them/same (gen) the (gen) to-will-???, to-??? poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) and poor person (acc) the (gen) to-SLAY, be-you(sg)-SLAY-ed!, he/she/it-happens-to-SLAY (opt) the (acc) straight ([Adj] acc, nom|voc); straight ([Adj] acc, nom|voc) the (dat) heart (dat)
Ps:36:14 Ps_36:14_1 Ps_36:14_2 Ps_36:14_3 Ps_36:14_4 Ps_36:14_5 Ps_36:14_6 Ps_36:14_7 Ps_36:14_8 Ps_36:14_9 Ps_36:14_10 Ps_36:14_11 Ps_36:14_12 Ps_36:14_13 Ps_36:14_14 Ps_36:14_15 Ps_36:14_16 Ps_36:14_17 Ps_36:14_18
Ps:36:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:15 ἡ ῥομφαία αὐτῶν εἰσέλθοι εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν, καὶ τὰ τόξα αὐτῶν συντριβείησαν.
Ps:36:15 Let their sword enter into their own heart, and their bows be broken. (Psalm 37:15 Brenton)
Ps:36:15 Ich miecz przeszyje własne ich serca, a ich łuki zostaną złamane. (Psalm 37:15 BT_4)
Ps:36:15 ῥομφαία αὐτῶν εἰσέλθοι εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν, καὶ τὰ τόξα αὐτῶν συντριβείησαν.
Ps:36:15 ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
Ps:36:15 Szpada On/ona/to/to samo By wchodzić Do (+przyspieszenie) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kłaniaj się (też tęcza) On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach)
Ps:36:15 E( r(omfai/a au)tO=n ei)se/lToi ei)s tE\n kardi/an au)tO=n, kai\ ta\ to/Xa au)tO=n suntribei/Esan.
Ps:36:15 hE romfaia autOn eiselToi eis tEn kardian autOn, kai ta toXa autOn syntribeiEsan.
Ps:36:15 RA_NSF N1A_NSF RD_GPM VB_AAO3S P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM C RA_NPN N2N_NPN RD_GPM VD_APO3P
Ps:36:15 the sword he/she/it/same to enter into (+acc) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely the Bow (also rainbow) he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces)
Ps:36:15 the (nom) sword (nom|voc) them/same (gen) he/she/it-happens-to-ENTER (opt) into (+acc) the (acc) heart (acc) them/same (gen) and the (nom|acc) Bows (nom|acc|voc) them/same (gen) they-happen-to-be-BREAK-ed (opt)
Ps:36:15 Ps_36:15_1 Ps_36:15_2 Ps_36:15_3 Ps_36:15_4 Ps_36:15_5 Ps_36:15_6 Ps_36:15_7 Ps_36:15_8 Ps_36:15_9 Ps_36:15_10 Ps_36:15_11 Ps_36:15_12 Ps_36:15_13
Ps:36:15 x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:16 κρεῖσσον ὀλίγον τῷ δικαίῳ ὑπὲρ πλοῦτον ἁμαρτωλῶν πολύν·
Ps:36:16 A little is better to the righteous than abundant wealth of sinners. (Psalm 37:16 Brenton)
Ps:36:16 Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwo występnych, (Psalm 37:16 BT_4)
Ps:36:16 κρεῖσσον ὀλίγον τῷ δικαίῳ ὑπὲρ πλοῦτον ἁμαρτωλῶν πολύν·
Ps:36:16 κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος ὀλίγος -η -ον ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον ὑπέρ πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό ἁ·μαρτωλός -όν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Ps:36:16 Lepiej Mało [zobacz oligarchię] Właśnie prawy, właśnie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Bogactwa/obfitość Grzeszny Dużo
Ps:36:16 krei=sson o)li/gon tO=| dikai/O| u(pe\r plou=ton a(martOlO=n polu/n·
Ps:36:16 kreisson oligon tO dikaiO hyper pluton hamartOlOn polyn·
Ps:36:16 A3C_NSN A1_NSN RA_DSM A1A_DSM P N2_ASM A1B_GPM A1P_ASM
Ps:36:16 better little [see oligarchy] the just righteous, just above (+acc), on behalf of (+gen) wealth/abundance sinful much
Ps:36:16 better ([Adj] nom|acc|voc, voc) little (acc, nom|acc|voc) the (dat) just ([Adj] dat) above (+acc), on behalf of (+gen) wealth/abundance (acc) sinful ([Adj] gen) much (acc)
Ps:36:16 Ps_36:16_1 Ps_36:16_2 Ps_36:16_3 Ps_36:16_4 Ps_36:16_5 Ps_36:16_6 Ps_36:16_7 Ps_36:16_8
Ps:36:16 x x x x x x x x
Ps:36:17 ὅτι βραχίονες ἁμαρτωλῶν συντριβήσονται, ὑποστηρίζει δὲ τοὺς δικαίους κύριος.
Ps:36:17 For the arms of sinners shall be broken; but the Lord supports the righteous. (Psalm 37:17 Brenton)
Ps:36:17 bo ramiona występnych będą połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje. (Psalm 37:17 BT_4)
Ps:36:17 ὅτι βραχίονες ἁμαρτωλῶν συντριβήσονται, ὑποστηρίζει δὲ τοὺς δικαίους κύριος.
Ps:36:17 ὅτι βραχίων, -ονος, ὁ ἁ·μαρτωλός -όν συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὑπο·στηρίζω [LXX] (υπο+στηριζ-, -, -, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:36:17 Ponieważ/tamto Ręka {Broń} Grzeszny By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Do ??? zaś Właśnie prawy, właśnie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:36:17 o(/ti braCHi/ones a(martOlO=n suntribE/sontai, u(postEri/DZei de\ tou\s dikai/ous ku/rios.
Ps:36:17 hoti braCHiones hamartOlOn syntribEsontai, hypostEriDZei de tus dikaius kyrios.
Ps:36:17 C N3N_NPM A1B_GPM VD_FPI3P V1_PAI3S x RA_APM A1A_APM N2_NSM
Ps:36:17 because/that arm sinful to break to crush completely, break (in pieces) to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the just righteous, just lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:36:17 because/that arms (nom|voc) sinful ([Adj] gen) they-will-be-BREAK-ed he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) Yet the (acc) just ([Adj] acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ps:36:17 Ps_36:17_1 Ps_36:17_2 Ps_36:17_3 Ps_36:17_4 Ps_36:17_5 Ps_36:17_6 Ps_36:17_7 Ps_36:17_8 Ps_36:17_9
Ps:36:17 x x x x x x x x x
Ps:36:18 γινώσκει κύριος τὰς ὁδοὺς τῶν ἀμώμων, καὶ ἡ κληρονομία αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται·
Ps:36:18 The Lord knows the ways of the perfect; and their inheritance shall be for ever. (Psalm 37:18 Brenton)
Ps:36:18 Pan zna dni nienagannych, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki; (Psalm 37:18 BT_4)
Ps:36:18 γινώσκει κύριος τὰς ὁδοὺς τῶν ἀμώμων, καὶ κληρονομία αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται·
Ps:36:18 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό ἄ·μωμος -ον καί ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:36:18 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Drogi {Sposobu}/droga Nie skalany I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By być
Ps:36:18 ginO/skei ku/rios ta\s o(dou\s tO=n a)mO/mOn, kai\ E( klEronomi/a au)tO=n ei)s to\n ai)O=na e)/stai·
Ps:36:18 ginOskei kyrios tas hodus tOn amOmOn, kai hE klEronomia autOn eis ton aiOna estai·
Ps:36:18 V1_PAI3S N2_NSM RA_APF N2_APF RA_GPM A1B_GPM C RA_NSF N1A_NSF RD_GPM P RA_ASM N3W_ASM VF_FMI3S
Ps:36:18 to know i.e. recognize. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the way/road the unblemished and also, even, namely the inheritance he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to be
Ps:36:18 he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) ways/roads (acc) the (gen) unblemished ([Adj] gen) and the (nom) inheritance (nom|voc) them/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-will-be
Ps:36:18 Ps_36:18_1 Ps_36:18_2 Ps_36:18_3 Ps_36:18_4 Ps_36:18_5 Ps_36:18_6 Ps_36:18_7 Ps_36:18_8 Ps_36:18_9 Ps_36:18_10 Ps_36:18_11 Ps_36:18_12 Ps_36:18_13 Ps_36:18_14
Ps:36:18 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:19 οὐ καταισχυνθήσονται ἐν καιρῷ πονηρῷ καὶ ἐν ἡμέραις λιμοῦ χορτασθήσονται.
Ps:36:19 They shall not be ashamed in an evil time; and in days of famine they shall be satisfied. (Psalm 37:19 Brenton)
Ps:36:19 w czasie klęski nie zaznają wstydu, a we dni głodu będą syci. (Psalm 37:19 BT_4)
Ps:36:19 οὐ καταισχυνθήσονται ἐν καιρῷ πονηρῷ καὶ ἐν ἡμέραις λιμοῦ χορτασθήσονται.
Ps:36:19 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) πονηρός -ά -όν καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-)
Ps:36:19 ??? Przed przydechem mocnym By upokarzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Głodu głód By nasycać
Ps:36:19 ou) kataisCHunTE/sontai e)n kairO=| ponErO=| kai\ e)n E(me/rais limou= CHortasTE/sontai.
Ps:36:19 u kataisCHynTEsontai en kairO ponErO kai en hEmerais limu CHortasTEsontai.
Ps:36:19 D VC_FPI3P P N2_DSM A1A_DSM C P N1A_DPF N2_GSM VS_FPI3P
Ps:36:19 οὐχ before rough breathing to humiliate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day famine hunger to sate
Ps:36:19 not they-will-be-HUMILIATE-ed in/among/by (+dat) period of time (dat) wicked ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) days (dat) famine (gen) they-will-be-SATE-ed
Ps:36:19 Ps_36:19_1 Ps_36:19_2 Ps_36:19_3 Ps_36:19_4 Ps_36:19_5 Ps_36:19_6 Ps_36:19_7 Ps_36:19_8 Ps_36:19_9 Ps_36:19_10
Ps:36:19 x x x x x x x x x x
Ps:36:20 ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπολοῦνται, οἱ δὲ ἐχθροὶ τοῦ κυρίου ἅμα τῷ δοξασθῆναι αὐτοὺς καὶ ὑψωθῆναι ἐκλιπόντες ὡσεὶ καπνὸς ἐξέλιπον.
Ps:36:20 For the sinners shall perish; and the enemies of the Lord at the moment of their being honoured and exalted have utterly vanished like smoke. (Psalm 37:20 Brenton)
Ps:36:20 Występni natomiast poginą; wrogowie Pana jak krasa łąk zwiędną, jak dym się rozwieją. (Psalm 37:20 BT_4)
Ps:36:20 ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπολοῦνται, οἱ δὲ ἐχθροὶ τοῦ κυρίου ἅμα τῷ δοξασθῆναι αὐτοὺς καὶ ὑψωθῆναι ἐκλιπόντες ὡσεὶ καπνὸς ἐξέλιπον.
Ps:36:20 ὅτι ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δέ ἐχθρός -ά -όν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἅμα ὁ ἡ τό δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) καπνός, -οῦ, ὁ ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
Ps:36:20 Ponieważ/tamto Grzeszny By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie zaś Wrogi Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W tym samym czasie By chwalić/wychwalaj/chwałę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany)
Ps:36:20 o(/ti oi( a(martOloi\ a)polou=ntai, oi( de\ e)CHTroi\ tou= kuri/ou a(/ma tO=| doXasTE=nai au)tou\s kai\ u(PSOTE=nai e)klipo/ntes O(sei\ kapno\s e)Xe/lipon.
Ps:36:20 hoti hoi hamartOloi apoluntai, hoi de eCHTroi tu kyriu hama tO doXasTEnai autus kai hyPSOTEnai eklipontes hOsei kapnos eXelipon.
Ps:36:20 C RA_NPM A1B_NPM VF2_FMI3P RA_NPM x N2_NPM RA_GSM N2_GSM D RA_DSN VS_APN RD_APM C VC_APN VB_AAPNPM D N2_NSM VBI_AAI3P
Ps:36:20 because/that the sinful to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] hostile the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. at the same time the to glorify/extol/praise he/she/it/same and also, even, namely to elevate/set high to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) like/approximately [as-if]; to push fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
Ps:36:20 because/that the (nom) sinful ([Adj] nom|voc) they-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom) Yet hostile ([Adj] nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) at the same time the (dat) to-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed them/same (acc) and to-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH upon FAIL-ing (nom|voc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) fume (nom) I-FAIL-ed, they-FAIL-ed
Ps:36:20 Ps_36:20_1 Ps_36:20_2 Ps_36:20_3 Ps_36:20_4 Ps_36:20_5 Ps_36:20_6 Ps_36:20_7 Ps_36:20_8 Ps_36:20_9 Ps_36:20_10 Ps_36:20_11 Ps_36:20_12 Ps_36:20_13 Ps_36:20_14 Ps_36:20_15 Ps_36:20_16 Ps_36:20_17 Ps_36:20_18 Ps_36:20_19
Ps:36:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:21 δανείζεται ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ οὐκ ἀποτείσει, ὁ δὲ δίκαιος οἰκτίρει καὶ διδοῖ·
Ps:36:21 The sinner borrows, and will not pay again: but the righteous has compassion, and gives. (Psalm 37:21 Brenton)
Ps:36:21 Występny pożycza, ale nie zwraca, a sprawiedliwy lituje się i obdarza. (Psalm 37:21 BT_4)
Ps:36:21 δανείζεται ἁμαρτωλὸς καὶ οὐκ ἀποτείσει, δὲ δίκαιος οἰκτίρει καὶ διδοῖ·
Ps:36:21 δαν(ε)ίζω (δανειζ-/δανιζ-, δανι(ε)·[σ]-, δανει·σ-/δανι·σ-, -, δεδανεισ-, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·τίνω (-, απο+τι·σ-/απο+τει·σ-, απο+τει·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ δίκαιος -αία -ον οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
Ps:36:21 By pożyczać (pożyczaj) Grzeszny I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odwdzięczać się zaś Właśnie prawy, właśnie Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} I też, nawet, mianowicie By dawać
Ps:36:21 danei/DZetai o( a(martOlo\s kai\ ou)k a)potei/sei, o( de\ di/kaios oi)kti/rei kai\ didoi=·
Ps:36:21 daneiDZetai ho hamartOlos kai uk apoteisei, ho de dikaios oiktirei kai didoi·
Ps:36:21 V1_PPI3S RA_NSM A1B_NSM C D VF_FAI3S RA_NSM x A1A_NSM V1_PAI3S C V8_PAI3S
Ps:36:21 to lend (borrow) the sinful and also, even, namely οὐχ before rough breathing to repay the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just righteous, just to compassion feelings of compassion; pity and also, even, namely to give
Ps:36:21 he/she/it-is-being-LEND-ed the (nom) sinful ([Adj] nom) and not he/she/it-will-PAY DAMAGES, you(sg)-will-be-PAY DAMAGES-ed (classical) the (nom) Yet just ([Adj] nom) he/she/it-is-COMPASSION-ing, you(sg)-are-being-COMPASSION-ed (classical) and he/she/it-is-GIVE-ing, you(sg)-are-being-GIVE-ed, you(sg)-are-being-GIVE-ed (classical), he/she/it-happens-to-be-GIVE-ing (opt), you(sg)-should-be-being-GIVE-ed, he/she/it-should-be-GIVE-ing
Ps:36:21 Ps_36:21_1 Ps_36:21_2 Ps_36:21_3 Ps_36:21_4 Ps_36:21_5 Ps_36:21_6 Ps_36:21_7 Ps_36:21_8 Ps_36:21_9 Ps_36:21_10 Ps_36:21_11 Ps_36:21_12
Ps:36:21 x x x x x x x x x x x x
Ps:36:22 ὅτι οἱ εὐλογοῦντες αὐτὸν κληρονομήσουσι γῆν, οἱ δὲ καταρώμενοι αὐτὸν ἐξολεθρευθήσονται.
Ps:36:22 For they that bless him shall inherit the earth; and they that curse him shall be utterly destroyed. (Psalm 37:22 Brenton)
Ps:36:22 Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię, przeklęci przez Niego będą wyniszczeni. (Psalm 37:22 BT_4)
Ps:36:22 ὅτι οἱ εὐλογοῦντες αὐτὸν κληρονομήσουσι γῆν, οἱ δὲ καταρώμενοι αὐτὸν ἐξολεθρευθήσονται.
Ps:36:22 ὅτι ὁ ἡ τό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό δέ κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-)
Ps:36:22 Ponieważ/tamto By błogosławić On/ona/to/to samo By dziedziczyć Ziemi/ziemia zaś By kląć (klnij na dół) On/ona/to/to samo By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację
Ps:36:22 o(/ti oi( eu)logou=ntes au)to\n klEronomE/sousi gE=n, oi( de\ katarO/menoi au)to\n e)XoleTreuTE/sontai.
Ps:36:22 hoti hoi euloguntes auton klEronomEsusi gEn, hoi de katarOmenoi auton eXoleTreuTEsontai.
Ps:36:22 C RA_NPM V2_PAPNPM RD_ASM VF_FAI3P N1_ASF RA_NPM x V3_PMPNPM RD_ASM VC_FPI3P
Ps:36:22 because/that the to bless he/she/it/same to inherit earth/land the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to curse (curse down) he/she/it/same to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination
Ps:36:22 because/that the (nom) while BLESS-ing (nom|voc) him/it/same (acc) they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) earth/land (acc) the (nom) Yet while being-CURSE (CURSE DOWN)-ed (nom|voc) him/it/same (acc) they-will-be-DESTROY UTTERLY-ed
Ps:36:22 Ps_36:22_1 Ps_36:22_2 Ps_36:22_3 Ps_36:22_4 Ps_36:22_5 Ps_36:22_6 Ps_36:22_7 Ps_36:22_8 Ps_36:22_9 Ps_36:22_10 Ps_36:22_11
Ps:36:22 x x x x x x x x x x x
Ps:36:23 παρὰ κυρίου τὰ διαβήματα ἀνθρώπου κατευθύνεται, καὶ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ θελήσει·
Ps:36:23 The steps of a man are rightly ordered by the Lord: and he will take pleasure in his way. (Psalm 37:23 Brenton)
Ps:36:23 Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie. (Psalm 37:23 BT_4)
Ps:36:23 παρὰ κυρίου τὰ διαβήματα ἀνθρώπου κατευθύνεται, καὶ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ θελήσει·
Ps:36:23 παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   ἄνθρωπος, -ου, ὁ κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) καί ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό θέλησις, -εως, ἡ; θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
Ps:36:23 fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzki By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo Chcący życzenie, będzie, zapragnie; by chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie
Ps:36:23 para\ kuri/ou ta\ diabE/mata a)nTrO/pou kateuTu/netai, kai\ tE\n o(do\n au)tou= TelE/sei·
Ps:36:23 para kyriu ta diabEmata anTrOpu kateuTynetai, kai tEn hodon autu TelEsei·
Ps:36:23 P N2_GSM RA_APN N3M_APN N2_GSM V1_PPI3S C RA_ASF N2_ASF RD_GSM VF_FAI3S
Ps:36:23 frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć human to lead keep straight, guide, direct, instruct and also, even, namely the way/road he/she/it/same wanting desire, will, wish; to want want, wish, desire
Ps:36:23 frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom|acc)   human (gen) he/she/it-is-being-LEAD-ed and the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen) wanting (dat); he/she/it-will-WANT, you(sg)-will-be-WANT-ed (classical)
Ps:36:23 Ps_36:23_1 Ps_36:23_2 Ps_36:23_3 Ps_36:23_4 Ps_36:23_5 Ps_36:23_6 Ps_36:23_7 Ps_36:23_8 Ps_36:23_9 Ps_36:23_10 Ps_36:23_11
Ps:36:23 x x x x x x x x x x x
Ps:36:24 ὅταν πέσῃ, οὐ καταραχθήσεται, ὅτι κύριος ἀντιστηρίζει χεῖρα αὐτοῦ.
Ps:36:24 When he falls, he shall not be ruined: for the Lord supports his hand. (Psalm 37:24 Brenton)
Ps:36:24 A choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje. (Psalm 37:24 BT_4)
Ps:36:24 ὅταν πέσῃ, οὐ καταραχθήσεται, ὅτι κύριος ἀντιστηρίζει χεῖρα αὐτοῦ.
Ps:36:24 ὅταν (ὅτε ἄν) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·αράσσω [LXX] (κατ+αρασσ-, -, -, -, -, κατ+αραχ·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντι·στηρίζω [LXX] (αντι+στηριζ-, -, αντι+στηρι·σ-, -, -, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:36:24 Ilekroć By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Ręka On/ona/to/to samo
Ps:36:24 o(/tan pe/sE|, ou) kataraCHTE/setai, o(/ti ku/rios a)ntistEri/DZei CHei=ra au)tou=.
Ps:36:24 hotan pesE, u kataraCHTEsetai, hoti kyrios antistEriDZei CHeira autu.
Ps:36:24 D VF_FMI2S D VQ_FPI3S C N2_NSM V1_PAI3S N3_ASF RD_GSM
Ps:36:24 whenever to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. οὐχ before rough breathing to ??? because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? hand he/she/it/same
Ps:36:24 whenever you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed not he/she/it-will-be-???-ed because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) hand (acc) him/it/same (gen)
Ps:36:24 Ps_36:24_1 Ps_36:24_2 Ps_36:24_3 Ps_36:24_4 Ps_36:24_5 Ps_36:24_6 Ps_36:24_7 Ps_36:24_8 Ps_36:24_9
Ps:36:24 x x x x x x x x x
Ps:36:25 νεώτερος ἐγενόμην καὶ γὰρ ἐγήρασα καὶ οὐκ εἶδον δίκαιον ἐγκαταλελειμμένον οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ζητοῦν ἄρτους·
Ps:36:25 I was once young, indeed I am now old; yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seed seeking bread. (Psalm 37:25 Brenton)
Ps:36:25 Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu ani potomstwa jego, by o chleb żebrało. (Psalm 37:25 BT_4)
Ps:36:25 νεώτερος ἐγενόμην καὶ γὰρ ἐγήρασα καὶ οὐκ εἶδον δίκαιον ἐγκαταλελειμμένον οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ζητοῦν ἄρτους·
Ps:36:25 νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί γάρ γηράσκω (γηρασκ-, γηρα·σ-, γηρα·σ-, γεγηρα·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίκαιος -αία -ον ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ
Ps:36:25 Bardziej nowy/młodszy By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak By stawać się stary (starzenie) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Właśnie prawy, właśnie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo By szukać Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne.
Ps:36:25 neO/teros e)geno/mEn kai\ ga\r e)gE/rasa kai\ ou)k ei)=don di/kaion e)gkataleleimme/non ou)de\ to\ spe/rma au)tou= DZEtou=n a)/rtous·
Ps:36:25 neOteros egenomEn kai gar egErasa kai uk eidon dikaion enkataleleimmenon ude to sperma autu DZEtun artus·
Ps:36:25 A1A_NSMC VBI_AMI1S C x VAI_AAI1S C D VBI_AAI3P A1A_ASM VP_XMPASM C RA_ASN N3M_ASN RD_GSM V2_PAPASN N2_APM
Ps:36:25 newer/younger to become become, happen and also, even, namely for since, as to grow old (aging) and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), just righteous, just to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same to seek bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory.
Ps:36:25 newer/younger ([Adj] nom) I-was-BECOME-ed and for I-GROW-ed-OLD and not I-SEE-ed, they-SEE-ed just ([Adj] acc, nom|acc|voc) having-been-GIVE UP-ed (acc, nom|acc|voc) neither/nor the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) while SEEK-ing (nom|acc|voc, voc) [loaves of] bread (acc)
Ps:36:25 Ps_36:25_1 Ps_36:25_2 Ps_36:25_3 Ps_36:25_4 Ps_36:25_5 Ps_36:25_6 Ps_36:25_7 Ps_36:25_8 Ps_36:25_9 Ps_36:25_10 Ps_36:25_11 Ps_36:25_12 Ps_36:25_13 Ps_36:25_14 Ps_36:25_15 Ps_36:25_16
Ps:36:25 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:26 ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλεᾷ καὶ δανείζει, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν ἔσται.
Ps:36:26 He is merciful, and lends continually; and his seed shall be blessed. (Psalm 37:26 Brenton)
Ps:36:26 Lituje się on w każdym czasie i pożycza; potomstwo jego stanie się błogosławieństwem. (Psalm 37:26 BT_4)
Ps:36:26 ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλεᾷ καὶ δανείζει, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν ἔσται.
Ps:36:26 ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐλεάω (cf. ἐλεέω) (ελε(α)-, -, -, -, -, -) καί δαν(ε)ίζω (δανειζ-/δανιζ-, δανι(ε)·[σ]-, δανει·σ-/δανι·σ-, -, δεδανεισ-, -) καί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] εὐ·λογία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:36:26 Cały Dzień By mieć litość I też, nawet, mianowicie By pożyczać (pożyczaj) I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) ??? By być
Ps:36:26 o(/lEn tE\n E(me/ran e)lea=| kai\ danei/DZei, kai\ to\ spe/rma au)tou= ei)s eu)logi/an e)/stai.
Ps:36:26 holEn tEn hEmeran elea kai daneiDZei, kai to sperma autu eis eulogian estai.
Ps:36:26 A1_ASF RA_ASF N1A_ASF V3_PAI3S C V1_PAI3S C RA_NSN N3M_NSN RD_GSM P N1A_ASF VF_FMI3S
Ps:36:26 whole the day to have mercy and also, even, namely to lend (borrow) and also, even, namely the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) he/she/it/same into (+acc) ??? to be
Ps:36:26 whole (acc) the (acc) day (acc) he/she/it-is-HAVE MERCY-ing, you(sg)-are-being-HAVE MERCY-ed, you(sg)-are-being-HAVE MERCY-ed (classical), he/she/it-should-be-HAVE MERCY-ing, you(sg)-should-be-being-HAVE MERCY-ed and he/she/it-is-LEND-ing, you(sg)-are-being-LEND-ed (classical) and the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) ??? (acc) he/she/it-will-be
Ps:36:26 Ps_36:26_1 Ps_36:26_2 Ps_36:26_3 Ps_36:26_4 Ps_36:26_5 Ps_36:26_6 Ps_36:26_7 Ps_36:26_8 Ps_36:26_9 Ps_36:26_10 Ps_36:26_11 Ps_36:26_12 Ps_36:26_13
Ps:36:26 x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:27 ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθὸν καὶ κατασκήνου εἰς αἰῶνα αἰῶνος·
Ps:36:27 Turn aside from evil, and do good; and dwell for ever. (Psalm 37:27 Brenton)
Ps:36:27 Odstąp od złego, czyń dobro, abyś mógł mieszkać na wieki, (Psalm 37:27 BT_4)
Ps:36:27 ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθὸν καὶ κατασκήνου εἰς αἰῶνα αἰῶνος·
Ps:36:27 ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:36:27 By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie By osiedlać się {By decydować się} Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:36:27 e)/kklinon a)po\ kakou= kai\ poi/Eson a)gaTo\n kai\ kataskE/nou ei)s ai)O=na ai)O=nos·
Ps:36:27 ekklinon apo kaku kai poiEson agaTon kai kataskEnu eis aiOna aiOnos·
Ps:36:27 VB_AAD2S P A1_GSN C VA_AAD2S A1_ASN C V4_PAD2S P N3W_ASM N3W_GSM
Ps:36:27 to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wickedly to do evil; to make things difficult for and also, even, namely to do/make good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely to settle into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:36:27 do-RECOIL/AVOID-you(sg)!, while RECOIL/AVOID-ing (nom|acc|voc, voc) away from (+gen) wickedly ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR! and do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) and be-you(sg)-SETTLE-ing!, be-you(sg)-being-SETTLE-ed! into (+acc) eon (acc) eon (gen)
Ps:36:27 Ps_36:27_1 Ps_36:27_2 Ps_36:27_3 Ps_36:27_4 Ps_36:27_5 Ps_36:27_6 Ps_36:27_7 Ps_36:27_8 Ps_36:27_9 Ps_36:27_10 Ps_36:27_11
Ps:36:27 x x x x x x x x x x x
Ps:36:28 ὅτι κύριος ἀγαπᾷ κρίσιν καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, εἰς τὸν αἰῶνα φυλαχθήσονται. ἄνομοι δὲ ἐκδιωχθήσονται, καὶ σπέρμα ἀσεβῶν ἐξολεθρευθήσεται·
Ps:36:28 For the Lord loves judgment, and will not forsake his saints; they shall be preserved for ever: the blameless shall be avenged, but the seed of the ungodly shall be utterly destroyed. (Psalm 37:28 Brenton)
Ps:36:28 bo Pan miłuje sprawiedliwość i nie opuszcza swych świętych; nikczemni wyginą, a potomstwo występnych będzie wytępione. (Psalm 37:28 BT_4)
Ps:36:28 ὅτι κύριος ἀγαπᾷ κρίσιν καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, εἰς τὸν αἰῶνα φυλαχθήσονται. ἄνομοι δὲ ἐκδιωχθήσονται, καὶ σπέρμα ἀσεβῶν ἐξολεθρευθήσεται·
Ps:36:28 ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κρίσις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἄ·νομος -ον δέ ἐκ·διώκω (εκ+διωκ-, εκ+διωξ-, εκ+διωξ-, -, -, εκ+διωχ·θ-) καί σπέρμα[τ], -ατος, τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-)
Ps:36:28 Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By kochać Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Święty On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By zabezpieczać się Na zewnątrz prawa zaś By ścigać poza/z dala I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację
Ps:36:28 o(/ti ku/rios a)gapa=| kri/sin kai\ ou)k e)gkatalei/PSei tou\s o(si/ous au)tou=, ei)s to\n ai)O=na fulaCHTE/sontai. a)/nomoi de\ e)kdiOCHTE/sontai, kai\ spe/rma a)sebO=n e)XoleTreuTE/setai·
Ps:36:28 hoti kyrios agapa krisin kai uk enkataleiPSei tus hosius autu, eis ton aiOna fylaCHTEsontai. anomoi de ekdiOCHTEsontai, kai sperma asebOn eXoleTreuTEsetai·
Ps:36:28 C N2_NSM V3_PAI3S N3I_ASF C D VF_FAI3S RA_APM A1A_APM RD_GSM P RA_ASM N3W_ASM VQ_FPI3P A1B_NPM x VQ_FPI3P C N3M_NSN A3H_GPM VC_FPI3S
Ps:36:28 because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to love judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the holy he/she/it/same into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to guard outside the law δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to chase out/away and also, even, namely seed sperm, seed, germ (sprout, bud) ungodly; to be impious commit sacrilege to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination
Ps:36:28 because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed judgment (acc) and not he/she/it-will-GIVE UP, you(sg)-will-be-GIVE UP-ed (classical) the (acc) holy ([Adj] acc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) they-will-be-GUARD-ed outside the law ([Adj] nom|voc) Yet they-will-be-CHASE-ed-OUT/AWAY and seed (nom|acc|voc) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) he/she/it-will-be-DESTROY UTTERLY-ed
Ps:36:28 Ps_36:28_1 Ps_36:28_2 Ps_36:28_3 Ps_36:28_4 Ps_36:28_5 Ps_36:28_6 Ps_36:28_7 Ps_36:28_8 Ps_36:28_9 Ps_36:28_10 Ps_36:28_11 Ps_36:28_12 Ps_36:28_13 Ps_36:28_14 Ps_36:28_15 Ps_36:28_16 Ps_36:28_17 Ps_36:28_18 Ps_36:28_19 Ps_36:28_20 Ps_36:28_21
Ps:36:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:29 δίκαιοι δὲ κληρονομήσουσι γῆν καὶ κατασκηνώσουσιν εἰς αἰῶνα αἰῶνος ἐπ’ αὐτῆς.
Ps:36:29 But the righteous shall inherit the earth, and dwell upon it for ever. (Psalm 37:29 Brenton)
Ps:36:29 Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze. (Psalm 37:29 BT_4)
Ps:36:29 δίκαιοι δὲ κληρονομήσουσι γῆν καὶ κατασκηνώσουσιν εἰς αἰῶνα αἰῶνος ἐπ’ αὐτῆς.
Ps:36:29 δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) δέ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ αἰών, -ῶνος, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:36:29 Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy zaś By dziedziczyć Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By osiedlać się {By decydować się} Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:36:29 di/kaioi de\ klEronomE/sousi gE=n kai\ kataskEnO/sousin ei)s ai)O=na ai)O=nos e)p’ au)tE=s.
Ps:36:29 dikaioi de klEronomEsusi gEn kai kataskEnOsusin eis aiOna aiOnos ep’ autEs.
Ps:36:29 A1A_NPM x VF_FAI3P N1_ASF C VF_FAI3P P N3W_ASM N3W_GSM P RD_GSF
Ps:36:29 just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to inherit earth/land and also, even, namely to settle into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ps:36:29 just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) Yet they-will-INHERIT, going-to-INHERIT (fut ptcp) (dat) earth/land (acc) and they-will-SETTLE, going-to-SETTLE (fut ptcp) (dat) into (+acc) eon (acc) eon (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen)
Ps:36:29 Ps_36:29_1 Ps_36:29_2 Ps_36:29_3 Ps_36:29_4 Ps_36:29_5 Ps_36:29_6 Ps_36:29_7 Ps_36:29_8 Ps_36:29_9 Ps_36:29_10 Ps_36:29_11
Ps:36:29 x x x x x x x x x x x
Ps:36:30 στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρίσιν·
Ps:36:30 The mouth of the righteous will meditate wisdom, and his tongue will speak of judgment. (Psalm 37:30 Brenton)
Ps:36:30 Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne. (Psalm 37:30 BT_4)
Ps:36:30 στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν, καὶ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρίσιν·
Ps:36:30 στόμα[τ], -ατος, τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) σοφία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κρίσις, -εως, ἡ
Ps:36:30 Ust/żołądka por Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy By nawiedzać wszędzie {skończony} Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo By mówić Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość
Ps:36:30 sto/ma dikai/ou meletE/sei sofi/an, kai\ E( glO=ssa au)tou= lalE/sei kri/sin·
Ps:36:30 stoma dikaiu meletEsei sofian, kai hE glOssa autu lalEsei krisin·
Ps:36:30 N3M_NSN A1A_GSM VF_FAI3S N1A_ASF C RA_NSF N1S_NSF RD_GSM VF_FAI3S N3I_ASF
Ps:36:30 mouth/maw stoma just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to obsess over sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] and also, even, namely the tongue by metonymy, a language he/she/it/same to speak judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Ps:36:30 mouth/maw (nom|acc|voc) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! he/she/it-will-OBSESS-OVER, you(sg)-will-be-OBSESS-ed-OVER (classical) sapience (acc) and the (nom) tongue (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed (classical) judgment (acc)
Ps:36:30 Ps_36:30_1 Ps_36:30_2 Ps_36:30_3 Ps_36:30_4 Ps_36:30_5 Ps_36:30_6 Ps_36:30_7 Ps_36:30_8 Ps_36:30_9 Ps_36:30_10
Ps:36:30 x x x x x x x x x x
Ps:36:31 ὁ νόμος τοῦ θεοῦ αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ οὐχ ὑποσκελισθήσεται τὰ διαβήματα αὐτοῦ.
Ps:36:31 The law of his God is in his heart; and his steps shall not slide. (Psalm 37:31 Brenton)
Ps:36:31 Prawo jego Boga jest w jego sercu, a jego kroki się nie zachwieją. (Psalm 37:31 BT_4)
Ps:36:31 νόμος τοῦ θεοῦ αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ οὐχ ὑποσκελισθήσεται τὰ διαβήματα αὐτοῦ.
Ps:36:31 ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:36:31 Prawo Bóg  On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:36:31 o( no/mos tou= Teou= au)tou= e)n kardi/a| au)tou=, kai\ ou)CH u(poskelisTE/setai ta\ diabE/mata au)tou=.
Ps:36:31 ho nomos tu Teu autu en kardia autu, kai uCH hyposkelisTEsetai ta diabEmata autu.
Ps:36:31 RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM P N1A_DSF RD_GSM C D VS_FPI3S RA_NPN N3M_NPN RD_GSM
Ps:36:31 the law the god [see theology] he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć the ć he/she/it/same
Ps:36:31 the (nom) law (nom) the (gen) god (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) heart (dat) him/it/same (gen) and not   the (nom|acc)   him/it/same (gen)
Ps:36:31 Ps_36:31_1 Ps_36:31_2 Ps_36:31_3 Ps_36:31_4 Ps_36:31_5 Ps_36:31_6 Ps_36:31_7 Ps_36:31_8 Ps_36:31_9 Ps_36:31_10 Ps_36:31_11 Ps_36:31_12 Ps_36:31_13 Ps_36:31_14
Ps:36:31 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:32 κατανοεῖ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον καὶ ζητεῖ τοῦ θανατῶσαι αὐτόν,
Ps:36:32 The sinner watches the righteous, and seeks to slay him. (Psalm 37:32 Brenton)
Ps:36:32 Występny czatuje na sprawiedliwego i usiłuje go zabić, (Psalm 37:32 BT_4)
Ps:36:32 κατανοεῖ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον καὶ ζητεῖ τοῦ θανατῶσαι αὐτόν,
Ps:36:32 κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:36:32 By rozumieć ??????? Rozumiej, rozumiej Grzeszny Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie By szukać By zgładzać On/ona/to/to samo
Ps:36:32 katanoei= o( a(martOlo\s to\n di/kaion kai\ DZEtei= tou= TanatO=sai au)to/n,
Ps:36:32 katanoei ho hamartOlos ton dikaion kai DZEtei tu TanatOsai auton,
Ps:36:32 V2_PAI3S RA_NSM A1B_NSM RA_ASM A1A_ASM C V2_PAI3S RA_GSN VA_AAN RD_ASM
Ps:36:32 to understand κατανοώ comprehend, understand the sinful the just righteous, just and also, even, namely to seek the to put to death he/she/it/same
Ps:36:32 he/she/it-is-UNDERSTand-ing, you(sg)-are-being-UNDERSTand-ed (classical), be-you(sg)-UNDERSTand-ing! the (nom) sinful ([Adj] nom) the (acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-is-SEEK-ing, you(sg)-are-being-SEEK-ed (classical), be-you(sg)-SEEK-ing! the (gen) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) him/it/same (acc)
Ps:36:32 Ps_36:32_1 Ps_36:32_2 Ps_36:32_3 Ps_36:32_4 Ps_36:32_5 Ps_36:32_6 Ps_36:32_7 Ps_36:32_8 Ps_36:32_9 Ps_36:32_10
Ps:36:32 x x x x x x x x x x
Ps:36:33 ὁ δὲ κύριος οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ οὐδὲ μὴ καταδικάσηται αὐτόν, ὅταν κρίνηται αὐτῷ.
Ps:36:33 But the Lord will not leave him in his hands, nor by any means condemn him when he is judged. (Psalm 37:33 Brenton)
Ps:36:33 lecz Pan nie zostawia go w jego ręku i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem. (Psalm 37:33 BT_4)
Ps:36:33 δὲ κύριος οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ οὐδὲ μὴ καταδικάσηται αὐτόν, ὅταν κρίνηται αὐτῷ.
Ps:36:33 ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) μή κατα·δικάζω (κατα+δικαζ-, κατα+δικα·σ-, κατα+δικα·σ-, -, κατα+δεδικασ-, κατα+δικασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅταν (ὅτε ἄν) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:36:33 zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Nie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By potępiać On/ona/to/to samo Ilekroć By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj On/ona/to/to samo
Ps:36:33 o( de\ ku/rios ou) mE\ e)gkatali/pE| au)to\n ei)s ta\s CHei=ras au)tou= ou)de\ mE\ katadika/sEtai au)to/n, o(/tan kri/nEtai au)tO=|.
Ps:36:33 ho de kyrios u mE enkatalipE auton eis tas CHeiras autu ude mE katadikasEtai auton, hotan krinEtai autO.
Ps:36:33 RA_NSM x N2_NSM D D VB_AAS3S RD_ASM P RA_APF N3_APF RD_GSM C D VA_AMS3S RD_ASM D VA_AMS3S RD_DSM
Ps:36:33 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing not to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare he/she/it/same into (+acc) the hand he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to condemn he/she/it/same whenever to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same
Ps:36:33 the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) not not he/she/it-should-GIVE UP, you(sg)-should-be-GIVE UP-ed him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) neither/nor not he/she/it-should-be-CONDEMN-ed him/it/same (acc) whenever he/she/it-should-be-being-JUDGE-ed, he/she/it-should-be-JUDGE-ed him/it/same (dat)
Ps:36:33 Ps_36:33_1 Ps_36:33_2 Ps_36:33_3 Ps_36:33_4 Ps_36:33_5 Ps_36:33_6 Ps_36:33_7 Ps_36:33_8 Ps_36:33_9 Ps_36:33_10 Ps_36:33_11 Ps_36:33_12 Ps_36:33_13 Ps_36:33_14 Ps_36:33_15 Ps_36:33_16 Ps_36:33_17 Ps_36:33_18
Ps:36:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:34 ὑπόμεινον τὸν κύριον καὶ φύλαξον τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ ὑψώσει σε τοῦ κατακληρονομῆσαι γῆν· ἐν τῷ ἐξολεθρεύεσθαι ἁμαρτωλοὺς ὄψῃ.
Ps:36:34 Wait on the Lord, and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land: when the wicked are destroyed, thou shalt see it. (Psalm 37:34 Brenton)
Ps:36:34 Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię; zobaczysz zagładę występnych. (Psalm 37:34 BT_4)
Ps:36:34 ὑπόμεινον τὸν κύριον καὶ φύλαξον τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ ὑψώσει σε τοῦ κατακληρονομῆσαι γῆν· ἐν τῷ ἐξολεθρεύεσθαι ἁμαρτωλοὺς ὄψῃ.
Ps:36:34 ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐν ὁ ἡ τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἁ·μαρτωλός -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Ps:36:34 By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Ty; twój/twój(sg) By przenosić tytuł Ziemi/ziemia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Grzeszny By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Ps:36:34 u(po/meinon to\n ku/rion kai\ fu/laXon tE\n o(do\n au)tou=, kai\ u(PSO/sei se tou= kataklEronomE=sai gE=n· e)n tO=| e)XoleTreu/esTai a(martOlou\s o)/PSE|.
Ps:36:34 hypomeinon ton kyrion kai fylaXon tEn hodon autu, kai hyPSOsei se tu kataklEronomEsai gEn· en tO eXoleTreuesTai hamartOlus oPSE.
Ps:36:34 VA_AAD2S RA_ASM N2_ASM C VA_AAD2S RA_ASF N2_ASF RD_GSM C VF_FAI3S RP_AS RA_GSN VA_AAN N1_ASF P RA_DSN V1_PMN A1B_APM VF_FMI2S
Ps:36:34 to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to guard the way/road he/she/it/same and also, even, namely to elevate/set high you; your/yours(sg) the to transfer title earth/land in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination sinful to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Ps:36:34 do-ENDURE-you(sg)! the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) way/road (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-will-ELEVATE/SET-HIGH, you(sg)-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH (classical), (fut perf) (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (gen) to-TRANSFER-TITLE, be-you(sg)-TRANSFER-ed-TITLE!, he/she/it-happens-to-TRANSFER-TITLE (opt) earth/land (acc) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-DESTROY UTTERLY-ed sinful ([Adj] acc) you(sg)-will-be-SEE-ed, he/she/it-should-SEE, you(sg)-should-be-SEE-ed
Ps:36:34 Ps_36:34_1 Ps_36:34_2 Ps_36:34_3 Ps_36:34_4 Ps_36:34_5 Ps_36:34_6 Ps_36:34_7 Ps_36:34_8 Ps_36:34_9 Ps_36:34_10 Ps_36:34_11 Ps_36:34_12 Ps_36:34_13 Ps_36:34_14 Ps_36:34_15 Ps_36:34_16 Ps_36:34_17 Ps_36:34_18 Ps_36:34_19
Ps:36:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:35 εἶδον ἀσεβῆ ὑπερυψούμενον καὶ ἐπαιρόμενον ὡς τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου·
Ps:36:35 I saw the ungodly very highly exalting himself, and lifting himself up like the cedars of Libanus. (Psalm 37:35 Brenton)
Ps:36:35 Widziałem, jak występny się pysznił i rozpierał się jak cedr zielony. (Psalm 37:35 BT_4)
Ps:36:35 εἶδον ἀσεβῆ ὑπερυψούμενον καὶ ἐπαιρόμενον ὡς τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου·
Ps:36:35 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀ·σεβής -ές ὑπερ·υψόω (υπερ+υψ(ο)-, -, υπερ+υψω·σ-, -, υπερ+υψω-, υπερ+υψω·θ-) καί ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὡς ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]
Ps:36:35 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Bezbożny By podnosić I też, nawet, mianowicie By podnosić Jak/jak Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban
Ps:36:35 ei)=don a)sebE= u(peruPSou/menon kai\ e)pairo/menon O(s ta\s ke/drous tou= *liba/nou·
Ps:36:35 eidon asebE hyperyPSumenon kai epairomenon hOs tas kedrus tu libanu·
Ps:36:35 VBI_AAI3P A3H_ASM V4_PPPASM C V1_PPPASM C RA_APF N2_APF RA_GSM N2_GSM
Ps:36:35 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ungodly to exalt and also, even, namely to raise as/like the ć the frankincense; incense white gum, also Lebanon
Ps:36:35 I-SEE-ed, they-SEE-ed ungodly ([Adj] acc, nom|acc|voc) while being-EXALT-ed (acc, nom|acc|voc) and while being-RAISE-ed (acc, nom|acc|voc) as/like the (acc)   the (gen) frankincense (gen); incense (gen)
Ps:36:35 Ps_36:35_1 Ps_36:35_2 Ps_36:35_3 Ps_36:35_4 Ps_36:35_5 Ps_36:35_6 Ps_36:35_7 Ps_36:35_8 Ps_36:35_9 Ps_36:35_10
Ps:36:35 x x x x x x x x x x
Ps:36:36 καὶ παρῆλθον, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν, καὶ ἐζήτησα αὐτόν, καὶ οὐχ εὑρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ.
Ps:36:36 Yet I passed by, and lo! he was not: and I sought him, but his place was not found. (Psalm 37:36 Brenton)
Ps:36:36 Przeszedłem obok, a już go nie było; szukałem go, lecz nie można było go znaleźć. (Psalm 37:36 BT_4)
Ps:36:36 καὶ παρῆλθον, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν, καὶ ἐζήτησα αὐτόν, καὶ οὐχ εὑρέθη τόπος αὐτοῦ.
Ps:36:36 καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:36:36 I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By być I też, nawet, mianowicie By szukać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Miejsce On/ona/to/to samo
Ps:36:36 kai\ parE=lTon, kai\ i)dou\ ou)k E)=n, kai\ e)DZE/tEsa au)to/n, kai\ ou)CH eu(re/TE o( to/pos au)tou=.
Ps:36:36 kai parElTon, kai idu uk En, kai eDZEtEsa auton, kai uCH heureTE ho topos autu.
Ps:36:36 C VBI_AAI3P C I D V9_IAI3S C VAI_AAI1S RD_ASM C D VC_API3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM
Ps:36:36 and also, even, namely to pass by go by, beside, or past and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to be and also, even, namely to seek he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find the place he/she/it/same
Ps:36:36 and I-PASS BY-ed, they-PASS BY-ed and be-you(sg)-SEE-ed! not he/she/it-was and I-SEEK-ed him/it/same (acc) and not he/she/it-was-FIND-ed the (nom) place (nom) him/it/same (gen)
Ps:36:36 Ps_36:36_1 Ps_36:36_2 Ps_36:36_3 Ps_36:36_4 Ps_36:36_5 Ps_36:36_6 Ps_36:36_7 Ps_36:36_8 Ps_36:36_9 Ps_36:36_10 Ps_36:36_11 Ps_36:36_12 Ps_36:36_13 Ps_36:36_14 Ps_36:36_15
Ps:36:36 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:37 φύλασσε ἀκακίαν καὶ ἰδὲ εὐθύτητα, ὅτι ἔστιν ἐγκατάλειμμα ἀνθρώπῳ εἰρηνικῷ·
Ps:36:37 Maintain innocence, and behold uprightness: for there is a remnant to the peaceable man. (Psalm 37:37 Brenton)
Ps:36:37 Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości, bo w końcu osiągnie ten człowiek pomyślność. (Psalm 37:37 BT_4)
Ps:36:37 φύλασσε ἀκακίαν καὶ ἰδὲ εὐθύτητα, ὅτι ἔστιν ἐγκατάλειμμα ἀνθρώπῳ εἰρηνικῷ·
Ps:36:37 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)   καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰρηνικός -ή -όν
Ps:36:37 By zabezpieczać się I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Prawość (kształt prosty) Ponieważ/tamto By być Ludzki Spokojny
Ps:36:37 fu/lasse a)kaki/an kai\ i)de\ eu)Tu/tEta, o(/ti e)/stin e)gkata/leimma a)nTrO/pO| ei)rEnikO=|·
Ps:36:37 fylasse akakian kai ide euTytEta, hoti estin enkataleimma anTrOpO eirEnikO·
Ps:36:37 V1_PAD2S N1A_ASF C VB_AAD2S N3T_ASF C V9_PAI3S N3M_NSN N2_DSM A1_DSM
Ps:36:37 to guard ć and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), uprightness (straightness) because/that to be ć human peaceful
Ps:36:37 be-you(sg)-GUARD-ing!   and do-SEE-you(sg)! uprightness (acc) because/that he/she/it-is   human (dat) peaceful ([Adj] dat)
Ps:36:37 Ps_36:37_1 Ps_36:37_2 Ps_36:37_3 Ps_36:37_4 Ps_36:37_5 Ps_36:37_6 Ps_36:37_7 Ps_36:37_8 Ps_36:37_9 Ps_36:37_10
Ps:36:37 x x x x x x x x x x
Ps:36:38 οἱ δὲ παράνομοι ἐξολεθρευθήσονται ἐπὶ τὸ αὐτό, τὰ ἐγκαταλείμματα τῶν ἀσεβῶν ἐξολεθρευθήσονται.
Ps:36:38 But the transgressors shall be utterly destroyed together: the remnants of the ungodly shall be utterly destroyed. (Psalm 37:38 Brenton)
Ps:36:38 Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni, potomstwo występnych wyginie. (Psalm 37:38 BT_4)
Ps:36:38 οἱ δὲ παράνομοι ἐξολεθρευθήσονται ἐπὶ τὸ αὐτό, τὰ ἐγκαταλείμματα τῶν ἀσεβῶν ἐξολεθρευθήσονται.
Ps:36:38 ὁ ἡ τό δέ παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-)
Ps:36:38 zaś By być na zewnątrz prawa By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację
Ps:36:38 oi( de\ para/nomoi e)XoleTreuTE/sontai e)pi\ to\ au)to/, ta\ e)gkatalei/mmata tO=n a)sebO=n e)XoleTreuTE/sontai.
Ps:36:38 hoi de paranomoi eXoleTreuTEsontai epi to auto, ta enkataleimmata tOn asebOn eXoleTreuTEsontai.
Ps:36:38 RA_NPM x A1B_NPM VC_FPI3P P RA_ASN RD_ASN RA_NPN N3M_NPN RA_GPM A3H_GPM VC_FPI3P
Ps:36:38 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be outside the law to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same the ć the ungodly; to be impious commit sacrilege to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination
Ps:36:38 the (nom) Yet he/she/it-happens-to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (opt) they-will-be-DESTROY UTTERLY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) the (nom|acc)   the (gen) ungodly ([Adj] gen); while BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE (nom) they-will-be-DESTROY UTTERLY-ed
Ps:36:38 Ps_36:38_1 Ps_36:38_2 Ps_36:38_3 Ps_36:38_4 Ps_36:38_5 Ps_36:38_6 Ps_36:38_7 Ps_36:38_8 Ps_36:38_9 Ps_36:38_10 Ps_36:38_11 Ps_36:38_12
Ps:36:38 x x x x x x x x x x x x
Ps:36:39 σωτηρία δὲ τῶν δικαίων παρὰ κυρίου, καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν ἐν καιρῷ θλίψεως,
Ps:36:39 But the salvation of the righteous is of the Lord; and he is their defender in the time of affliction. (Psalm 37:39 Brenton)
Ps:36:39 Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana; On ich ucieczką w czasie utrapienia. (Psalm 37:39 BT_4)
Ps:36:39 σωτηρία δὲ τῶν δικαίων παρὰ κυρίου, καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν ἐν καιρῷ θλίψεως,
Ps:36:39 σωτηρία, -ας, ἡ; σωτήριος -ον δέ ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) παρά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὑπερ·ασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) θλῖψις, -εως, ἡ
Ps:36:39 Zbawienia/wyzwolenie; oszczędność zaś Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Ochraniający On/ona/to/to samo By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność
Ps:36:39 sOtEri/a de\ tO=n dikai/On para\ kuri/ou, kai\ u(peraspistE\s au)tO=n e)stin e)n kairO=| Tli/PSeOs,
Ps:36:39 sOtEria de tOn dikaiOn para kyriu, kai hyperaspistEs autOn estin en kairO TliPSeOs,
Ps:36:39 N1A_NSF x RA_GPM A1A_GPM P N2_GSM C N1M_NSM RD_GPM V9_PAI3S P N2_DSM N3I_GSF
Ps:36:39 salvation/deliverance; saving δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely shielder he/she/it/same to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time squeezing adversity, trial, trouble, difficulty
Ps:36:39 salvation/deliverance (nom|voc); saving ([Adj] nom|acc|voc) Yet the (gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and shielder (nom) them/same (gen) he/she/it-is in/among/by (+dat) period of time (dat) squeezing (gen)
Ps:36:39 Ps_36:39_1 Ps_36:39_2 Ps_36:39_3 Ps_36:39_4 Ps_36:39_5 Ps_36:39_6 Ps_36:39_7 Ps_36:39_8 Ps_36:39_9 Ps_36:39_10 Ps_36:39_11 Ps_36:39_12 Ps_36:39_13
Ps:36:39 x x x x x x x x x x x x x
Ps:36:40 καὶ βοηθήσει αὐτοῖς κύριος καὶ ῥύσεται αὐτοὺς καὶ ἐξελεῖται αὐτοὺς ἐξ ἁμαρτωλῶν καὶ σώσει αὐτούς, ὅτι ἤλπισαν ἐπ’ αὐτόν.
Ps:36:40 And the Lord shall help them, and deliver them: and he shall rescue them from sinners, and save them, because they have hoped in him. (Psalm 37:40 Brenton)
Ps:36:40 Pan ich wspomaga, wyzwala; wyzwala ich od występnych i zachowuje, do Niego bowiem się uciekają. (Psalm 37:40 BT_4)
Ps:36:40 καὶ βοηθήσει αὐτοῖς κύριος καὶ ῥύσεται αὐτοὺς καὶ ἐξελεῖται αὐτοὺς ἐξ ἁμαρτωλῶν καὶ σώσει αὐτούς, ὅτι ἤλπισαν ἐπ’ αὐτόν.
Ps:36:40 καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-); βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ἁ·μαρτωλός -όν καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:36:40 I też, nawet, mianowicie By ryczeć; by pomagać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wyjmować On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Grzeszny I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ps:36:40 kai\ boETE/sei au)toi=s ku/rios kai\ r(u/setai au)tou\s kai\ e)Xelei=tai au)tou\s e)X a(martOlO=n kai\ sO/sei au)tou/s, o(/ti E)/lpisan e)p’ au)to/n.
Ps:36:40 kai boETEsei autois kyrios kai rysetai autus kai eXeleitai autus eX hamartOlOn kai sOsei autus, hoti Elpisan ep’ auton.
Ps:36:40 C VF_FAI3S RD_DPM N2_NSM C VF_FMI3S RD_APM C VF2_FMI3S RD_APM P A1B_GPM C VF_FAI3S RD_APM C VAI_AAI3P P RD_ASM
Ps:36:40 and also, even, namely to bellow; to help he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same and also, even, namely to take out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels sinful and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same because/that to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ps:36:40 and you(sg)-will-be-BELLOW-ed (classical); he/she/it-will-HELP, you(sg)-will-be-HELP-ed (classical) them/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-will-be-DELIVER-ed them/same (acc) and he/she/it-will-be-TAKE OUT-ed them/same (acc) out of (+gen) sinful ([Adj] gen) and he/she/it-will-SAVE, you(sg)-will-be-SAVE-ed (classical) them/same (acc) because/that they-HOPE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Ps:36:40 Ps_36:40_1 Ps_36:40_2 Ps_36:40_3 Ps_36:40_4 Ps_36:40_5 Ps_36:40_6 Ps_36:40_7 Ps_36:40_8 Ps_36:40_9 Ps_36:40_10 Ps_36:40_11 Ps_36:40_12 Ps_36:40_13 Ps_36:40_14 Ps_36:40_15 Ps_36:40_16 Ps_36:40_17 Ps_36:40_18 Ps_36:40_19
Ps:36:40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x