Ps:52:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ μαελεθ· συνέσεως τῷ Δαυιδ.
Ps:52:1 For the end, a Psalm of David upon Maeleth, of instruction. The fool has said in his heart, There is no God. They have corrupted themselves, and become abominable in iniquities: there is none that does good. (Psalm 53:1 Brenton)
Ps:52:1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Machalat». Pieśń pouczająca. Dawidowa. (Psalm 53:1 BT_4)
Ps:52:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ μαελεθ· συνέσεως τῷ Δαυιδ.
Ps:52:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὑπέρ   σύν·εσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:52:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Wglądu/orientacja David
Ps:52:1 *ei)s to\ te/los, u(pe\r maeleT· sune/seOs tO=| *dauid.
Ps:52:1 eis to telos, hyper maeleT· syneseOs tO dauid.
Ps:52:1 P RA_ASN N3E_ASN P N_AS N3I_GSF RA_DSM N_DSM
Ps:52:1 into (+acc) the end (event, consummation) above (+acc), on behalf of (+gen) ć insight/discernment the David
Ps:52:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen)   insight/discernment (gen) the (dat) David (indecl)
Ps:52:1 Ps_52:1_1 Ps_52:1_2 Ps_52:1_3 Ps_52:1_4 Ps_52:1_5 Ps_52:1_6 Ps_52:1_7 Ps_52:1_8
Ps:52:1 x x x x x x x x
Ps:52:2 Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐκ ἔστιν θεός. διεφθάρησαν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἀνομίαις, οὐκ ἔστιν ποιῶν ἀγαθόν.
Ps:52:2 For the end, a Psalm of David upon Maeleth, of instruction. The fool has said in his heart, There is no God. They have corrupted themselves, and become abominable in iniquities: there is none that does good. (Psalm 53:1 Brenton)
Ps:52:2 Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga». Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nie ma takiego, co dobrze czyni. (Psalm 53:2 BT_4)
Ps:52:2 Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐκ ἔστιν θεός. διεφθάρησαν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἀνομίαις, οὐκ ἔστιν ποιῶν ἀγαθόν.
Ps:52:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ἐν καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) καί βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) ἐν ἀ·νομία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
Ps:52:2 By mówić/opowiadaj Piana; wycofywanie w myśli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Bóg  By rujnować I też, nawet, mianowicie Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezprawie ??? Przed przydechem mocnym By być Jaki rodzaj; by czynić/rób Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował.
Ps:52:2 *ei)=pen a)/frOn e)n kardi/a| au)tou= *ou)k e)/stin Teo/s. diefTa/rEsan kai\ e)bdelu/CHTEsan e)n a)nomi/ais, ou)k e)/stin poiO=n a)gaTo/n.
Ps:52:2 eipen afrOn en kardia autu uk estin Teos. diefTarEsan kai ebdelyCHTEsan en anomiais, uk estin poiOn agaTon.
Ps:52:2 VB_AAI3S A3N_NSM P N1A_DSF RD_GSM D V9_PAI3S N2_NSM VDI_API3P C VQI_API3P P N1A_DPF D V9_PAI3S V2_PAPNSM A1_ASN
Ps:52:2 to say/tell foam; unthinking in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be god [see theology] to ruin and also, even, namely to ??? (abhor, abominable) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lawlessness οὐχ before rough breathing to be what kind; to do/make good inherently good, i.e. God-wrought.
Ps:52:2 he/she/it-SAY/TELL-ed foams (gen); unthinking ([Adj] nom) in/among/by (+dat) heart (dat) him/it/same (gen) not he/she/it-is god (nom) they-were-RUIN-ed and they-were-???-ed in/among/by (+dat) lawlessnesss (dat) not he/she/it-is what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) good ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:52:2 Ps_52:2_1 Ps_52:2_2 Ps_52:2_3 Ps_52:2_4 Ps_52:2_5 Ps_52:2_6 Ps_52:2_7 Ps_52:2_8 Ps_52:2_9 Ps_52:2_10 Ps_52:2_11 Ps_52:2_12 Ps_52:2_13 Ps_52:2_14 Ps_52:2_15 Ps_52:2_16 Ps_52:2_17
Ps:52:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:52:3 ὁ θεὸς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστιν συνίων ἢ ἐκζητῶν τὸν θεόν.
Ps:52:3 God looked down from heaven upon the sons of men, to see if there were any that understood, or sought after God. (Psalm 53:2 Brenton)
Ps:52:3 Bóg spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który by szukał Boga. (Psalm 53:3 BT_4)
Ps:52:3 θεὸς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστιν συνίων ἐκζητῶν τὸν θεόν.
Ps:52:3 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί   ἐπί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἤ[1] ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ps:52:3 Bóg  Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Ludzki By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeżeli By być By być razem; by rozumieć Albo By odszukiwać Bóg 
Ps:52:3 o( Teo\s e)k tou= ou)ranou= die/kuPSen e)pi\ tou\s ui(ou\s tO=n a)nTrO/pOn tou= i)dei=n ei) e)/stin suni/On E)\ e)kDZEtO=n to\n Teo/n.
Ps:52:3 ho Teos ek tu uranu diekyPSen epi tus hyius tOn anTrOpOn tu idein ei estin syniOn E ekDZEtOn ton Teon.
Ps:52:3 RA_NSM N2_NSM P RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S P RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM RA_GSN VB_AAN C V9_PAI3S V7_PAPNSM C V2_PAPNSM RA_ASM N2_ASM
Ps:52:3 the god [see theology] out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the son the human the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), if to be to be together; to understand or to seek out the god [see theology]
Ps:52:3 the (nom) god (nom) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) the (gen) humans (gen) the (gen) to-SEE if he/she/it-is while BE-ing-TOGETHER (nom); while UNDERSTand-ing (nom) or while SEEK-ing-OUT (nom) the (acc) god (acc)
Ps:52:3 Ps_52:3_1 Ps_52:3_2 Ps_52:3_3 Ps_52:3_4 Ps_52:3_5 Ps_52:3_6 Ps_52:3_7 Ps_52:3_8 Ps_52:3_9 Ps_52:3_10 Ps_52:3_11 Ps_52:3_12 Ps_52:3_13 Ps_52:3_14 Ps_52:3_15 Ps_52:3_16 Ps_52:3_17 Ps_52:3_18 Ps_52:3_19 Ps_52:3_20
Ps:52:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:52:4 πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώθησαν, οὐκ ἔστιν ποιῶν ἀγαθόν, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.
Ps:52:4 They have all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that does good, there is not even one. (Psalm 53:3 Brenton)
Ps:52:4 Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, takiego, co dobrze czyni, nie ma ni jednego. (Psalm 53:4 BT_4)
Ps:52:4 πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώθησαν, οὐκ ἔστιν ποιῶν ἀγαθόν, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.
Ps:52:4 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἅμα ἀ·χρειόω/-ρεόω (-, αχρειω·σ-, αχρειω·σ-/αχρεω·σ-, -, -, αχρειω·θ-/αχρεω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Ps:52:4 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By cofać się/unikaj W tym samym czasie By robić bezużyteczny ??? Przed przydechem mocnym By być Jaki rodzaj; by czynić/rób Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. ??? Przed przydechem mocnym By być Aż; świtaj Jeden
Ps:52:4 pa/ntes e)Xe/klinan, a(/ma E)CHreO/TEsan, ou)k e)/stin poiO=n a)gaTo/n, ou)k e)/stin e(/Os e(no/s.
Ps:52:4 pantes eXeklinan, hama ECHreOTEsan, uk estin poiOn agaTon, uk estin heOs henos.
Ps:52:4 A3_NPM VAI_AAI3P D VCI_API3P D V9_PAI3S V2_PAPNSM A1_ASN D V9_PAI3S P A3_GSM
Ps:52:4 every all, each, every, the whole of to recoil/avoid at the same time to make useless οὐχ before rough breathing to be what kind; to do/make good inherently good, i.e. God-wrought. οὐχ before rough breathing to be until; dawn one
Ps:52:4 all (nom|voc) they-RECOIL/AVOID-ed at the same time they-were-MAKE-ed-USELESS not he/she/it-is what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) not he/she/it-is until; dawn (nom|voc), dawns (acc) one (gen)
Ps:52:4 Ps_52:4_1 Ps_52:4_2 Ps_52:4_3 Ps_52:4_4 Ps_52:4_5 Ps_52:4_6 Ps_52:4_7 Ps_52:4_8 Ps_52:4_9 Ps_52:4_10 Ps_52:4_11 Ps_52:4_12
Ps:52:4 x x x x x x x x x x x x
Ps:52:5 οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν; οἱ ἔσθοντες τὸν λαόν μου βρώσει ἄρτου τὸν θεὸν οὐκ ἐπεκαλέσαντο.
Ps:52:5 Will none of the workers of iniquity know, who devour my people as they would eat bread? they have not called upon God. There were they greatly afraid, where there was no fear: (Psalm 53:4 Brenton)
Ps:52:5 Czy się nie opamiętają ci, którzy czynią nieprawość, co lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, a nie wzywają Boga? (Psalm 53:5 BT_4)
Ps:52:5 οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν; οἱ ἔσθοντες τὸν λαόν μου βρώσει ἄρτου τὸν θεὸν οὐκ ἐπεκαλέσαντο.
Ps:52:5 οὐχί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βρῶσις, -εως, ἡ ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
Ps:52:5 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pracować/dąż Bezprawie By jeść Ludzie Ja Żywność (posiłek, żywność, mięso) Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Bóg  ??? Przed przydechem mocnym By odwiedzać
Ps:52:5 ou)CHi\ gnO/sontai pa/ntes oi( e)rgaDZo/menoi tE\n a)nomi/an; oi( e)/sTontes to\n lao/n mou brO/sei a)/rtou to\n Teo\n ou)k e)pekale/santo.
Ps:52:5 uCHi gnOsontai pantes hoi ergaDZomenoi tEn anomian; hoi esTontes ton laon mu brOsei artu ton Teon uk epekalesanto.
Ps:52:5 D VF_FMI3P A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM RA_ASF N1A_ASF RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM RP_GS N3I_DSF N2_GSM RA_ASM N2_ASM D VAI_AMI3P
Ps:52:5 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the to work/strive the lawlessness the to eat the people I food (meal, food, meat) bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the god [see theology] οὐχ before rough breathing to call upon
Ps:52:5 not they-will-be-KNOW-ed all (nom|voc) the (nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom|voc) the (acc) lawlessness (acc) the (nom) while EAT-ing (nom|voc) the (acc) people (acc) me (gen) food (dat) bread (gen) the (acc) god (acc) not they-were-CALL-ed-UPON
Ps:52:5 Ps_52:5_1 Ps_52:5_2 Ps_52:5_3 Ps_52:5_4 Ps_52:5_5 Ps_52:5_6 Ps_52:5_7 Ps_52:5_8 Ps_52:5_9 Ps_52:5_10 Ps_52:5_11 Ps_52:5_12 Ps_52:5_13 Ps_52:5_14 Ps_52:5_15 Ps_52:5_16 Ps_52:5_17 Ps_52:5_18
Ps:52:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:52:6 ἐκεῖ φοβηθήσονται φόβον, οὗ οὐκ ἦν φόβος, ὅτι ὁ θεὸς διεσκόρπισεν ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσκων· κατῃσχύνθησαν, ὅτι ὁ θεὸς ἐξουδένωσεν αὐτούς.
Ps:52:6 or God has scattered the bones of the men-pleasers; they were ashamed, for God despised them. (Psalm 53:5 Brenton)
Ps:52:6 Tam zadrżeli ze strachu, gdzie strachu nie było, albowiem Bóg rozproszył kości tych, co cię oblegli; doznali wstydu, bo Bóg ich odrzucił. (Psalm 53:6 BT_4)
Ps:52:6 ἐκεῖ φοβηθήσονται φόβον, οὗ οὐκ ἦν φόβος, ὅτι θεὸς διεσκόρπισεν ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσκων· κατῃσχύνθησαν, ὅτι θεὸς ἐξουδένωσεν αὐτούς.
Ps:52:6 ἐκεῖ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) φόβος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φόβος, -ου, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἀνθρωπ·άρεσκος -ον κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐξ·ουδενέω/-νόω (εξ+ουδεν(ε)-, εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενη·σ-/εξ+ουδενω·σ-, εξ+ουδενω·κ-, εξ+ουδενω-, εξ+ουδενη·θ-/εξ+ουδενω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:52:6 Tam By bać się Obawa [zobacz fobię] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Obawa [zobacz fobię] Ponieważ/tamto Bóg  By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Kość Ludzi podobanie By upokarzać Ponieważ/tamto Bóg  By umieszczać [na boku] od nikogo On/ona/to/to samo
Ps:52:6 e)kei= fobETE/sontai fo/bon, ou(= ou)k E)=n fo/bos, o(/ti o( Teo\s diesko/rpisen o)sta= a)nTrOpare/skOn· katE|sCHu/nTEsan, o(/ti o( Teo\s e)Xoude/nOsen au)tou/s.
Ps:52:6 ekei fobETEsontai fobon, hu uk En fobos, hoti ho Teos dieskorpisen osta anTrOpareskOn· katEsCHynTEsan, hoti ho Teos eXudenOsen autus.
Ps:52:6 D VC_FPI3P N2_ASM RR_GSM D V9_IAI3S N2_NSM C RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S N2N_APN N2_GPM VCI_API3P C RA_NSM N2_NSM VA_AAI3S RD_APM
Ps:52:6 there to fear fear [see phobia] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to be fear [see phobia] because/that the god [see theology] to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow bone people-pleasing to humiliate because/that the god [see theology] to set [apart] from nobody he/she/it/same
Ps:52:6 there they-will-be-FEAR-ed fear (acc) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-was fear (nom) because/that the (nom) god (nom) he/she/it-SCATTER-ed bones (nom|acc|voc) people-pleasing ([Adj] gen) they-were-HUMILIATE-ed because/that the (nom) god (nom) he/she/it-SET [APART] FROM NOBODY-ed them/same (acc)
Ps:52:6 Ps_52:6_1 Ps_52:6_2 Ps_52:6_3 Ps_52:6_4 Ps_52:6_5 Ps_52:6_6 Ps_52:6_7 Ps_52:6_8 Ps_52:6_9 Ps_52:6_10 Ps_52:6_11 Ps_52:6_12 Ps_52:6_13 Ps_52:6_14 Ps_52:6_15 Ps_52:6_16 Ps_52:6_17 Ps_52:6_18 Ps_52:6_19
Ps:52:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:52:7 τίς δώσει ἐκ Σιων τὸ σωτήριον τοῦ Ισραηλ; ἐν τῷ ἐπιστρέψαι κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιάσεται Ιακωβ καὶ εὐφρανθήσεται Ισραηλ.
Ps:52:7 Who will bring the salvation of Israel out of Sion? When the Lord turns the captivity of his people, Jacob shall exult, and Israel shall be glad. (Psalm 53:6 Brenton)
Ps:52:7 Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Bóg odmieni los swego narodu, Jakub się uraduje, Izrael się ucieszy. (Psalm 53:7 BT_4)
Ps:52:7 τίς δώσει ἐκ Σιων τὸ σωτήριον τοῦ Ισραηλ; ἐν τῷ ἐπιστρέψαι κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιάσεται Ιακωβ καὶ εὐφρανθήσεται Ισραηλ.
Ps:52:7 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐκ Σιών, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) Ἰακώβ, ὁ καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) Ἰσραήλ, ὁ
Ps:52:7 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dawać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syjon Oszczędność Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odwracać się dookoła Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeńcy Ludzie On/ona/to/to samo By radować się (zadowolona, wielka radość) Jacob I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Izrael
Ps:52:7 ti/s dO/sei e)k *siOn to\ sOtE/rion tou= *israEl; e)n tO=| e)pistre/PSai ku/rion tE\n ai)CHmalOsi/an tou= laou= au)tou= a)gallia/setai *iakOb kai\ eu)franTE/setai *israEl.
Ps:52:7 tis dOsei ek siOn to sOtErion tu israEl; en tO epistrePSai kyrion tEn aiCHmalOsian tu lau autu agalliasetai iakOb kai eufranTEsetai israEl.
Ps:52:7 RI_NSM VF_FAI3S P N_GSF RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N_GSM P RA_DSN VA_AAN N2_ASM RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSM VF_FMI3S N_NSM C VC_FPI3S N_NSM
Ps:52:7 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give out of (+gen) ἐξ before vowels Zion the saving the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to turn around lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the captives the people he/she/it/same to exult (glad, great joy) Jacob and also, even, namely to celebrate/be merry Israel
Ps:52:7 who/what/why (nom) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) out of (+gen) Zion (indecl) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) captives (acc) the (gen) people (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-EXULT-ed Jacob (indecl) and he/she/it-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY Israel (indecl)
Ps:52:7 Ps_52:7_1 Ps_52:7_2 Ps_52:7_3 Ps_52:7_4 Ps_52:7_5 Ps_52:7_6 Ps_52:7_7 Ps_52:7_8 Ps_52:7_9 Ps_52:7_10 Ps_52:7_11 Ps_52:7_12 Ps_52:7_13 Ps_52:7_14 Ps_52:7_15 Ps_52:7_16 Ps_52:7_17 Ps_52:7_18 Ps_52:7_19 Ps_52:7_20 Ps_52:7_21 Ps_52:7_22
Ps:52:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x