Ps:51:1 Εἰς τὸ τέλος· συνέσεως τῷ Δαυιδ
Ps:51:1 For the end, a Psalm of instruction by David, when Doec the Idumean came and told Saul, and said to him, David is gone to the house of Abimelech. Why dost thou, O mighty man, boast of iniquity in thy mischief? All the day (Psalm 52:1 Brenton)
Ps:51:1 Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Dawidowa. (Psalm 52:1 BT_4)
Ps:51:1 Εἰς τὸ τέλος· συνέσεως τῷ Δαυιδ
Ps:51:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό σύν·εσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:51:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Wglądu/orientacja David
Ps:51:1 *ei)s to\ te/los· sune/seOs tO=| *dauid
Ps:51:1 eis to telos· syneseOs tO dauid
Ps:51:1 P RA_ASN N3E_ASN N3I_GSF RA_DSM N_DSM
Ps:51:1 into (+acc) the end (event, consummation) insight/discernment the David
Ps:51:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) insight/discernment (gen) the (dat) David (indecl)
Ps:51:1 Ps_51:1_1 Ps_51:1_2 Ps_51:1_3 Ps_51:1_4 Ps_51:1_5 Ps_51:1_6
Ps:51:1 x x x x x x
Ps:51:2 ἐν τῷ ἐλθεῖν Δωηκ τὸν Ιδουμαῖον καὶ ἀναγγεῖλαι τῷ Σαουλ καὶ εἰπεῖν αὐτῷ Ἦλθεν Δαυιδ εἰς τὸν οἶκον Αβιμελεχ.
Ps:51:2 For the end, a Psalm of instruction by David, when Doec the Idumean came and told Saul, and said to him, David is gone to the house of Abimelech. Why dost thou, O mighty man, boast of iniquity in thy mischief? All the day (Psalm 52:1 Brenton)
Ps:51:2 Gdy Edomita Doeg przybył i zawiadomił Saula w słowach: «Dawid wszedł do domu Achimeleka». (Psalm 52:2 BT_4)
Ps:51:2 ἐν τῷ ἐλθεῖν Δωηκ τὸν Ιδουμαῖον καὶ ἀναγγεῖλαι τῷ Σαουλ καὶ εἰπεῖν αὐτῷ Ἦλθεν Δαυιδ εἰς τὸν οἶκον Αβιμελεχ.
Ps:51:2 ἐν ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   ὁ ἡ τό   καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Σαούλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Αβιμελεχ, ὁ [LXX]
Ps:51:2 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przychodzić I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj Saul I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By przychodzić David Do (+przyspieszenie) Dom Abimelech
Ps:51:2 e)n tO=| e)lTei=n *dOEk to\n *idoumai=on kai\ a)naggei=lai tO=| *saoul kai\ ei)pei=n au)tO=| *)=ElTen *dauid ei)s to\n oi)=kon *abimeleCH.
Ps:51:2 en tO elTein dOEk ton idumaion kai anangeilai tO saul kai eipein autO ElTen dauid eis ton oikon abimeleCH.
Ps:51:2 P RA_DSN VB_AAN N_ASM RA_ASM N2_ASM C VA_AAN RA_DSM N_DSM C VB_AAN RD_DSM VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N2_ASM N_GSM
Ps:51:2 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to come ć the ć and also, even, namely to proclaim proclaim, report the Saul and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to come David into (+acc) the house Abimelech
Ps:51:2 in/among/by (+dat) the (dat) to-COME   the (acc)   and to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) the (dat) Saul (indecl) and to-SAY/TELL him/it/same (dat) he/she/it-COME-ed David (indecl) into (+acc) the (acc) house (acc) Abimelech (indecl)
Ps:51:2 Ps_51:2_1 Ps_51:2_2 Ps_51:2_3 Ps_51:2_4 Ps_51:2_5 Ps_51:2_6 Ps_51:2_7 Ps_51:2_8 Ps_51:2_9 Ps_51:2_10 Ps_51:2_11 Ps_51:2_12 Ps_51:2_13 Ps_51:2_14 Ps_51:2_15 Ps_51:2_16 Ps_51:2_17 Ps_51:2_18 Ps_51:2_19
Ps:51:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:51:3 Τί ἐγκαυχᾷ ἐν κακίᾳ, ὁ δυνατός, ἀνομίαν ὅλην τὴν ἡμέραν;
Ps:51:3 For the end, a Psalm of instruction by David, when Doec the Idumean came and told Saul, and said to him, David is gone to the house of Abimelech. Why dost thou, O mighty man, boast of iniquity in thy mischief? All the day (Psalm 52:1 Brenton)
Ps:51:3 Dlaczego złością się chełpisz, przemożny niegodziwcze? Przez cały dzień (Psalm 52:3 BT_4)
Ps:51:3 Τί ἐγκαυχᾷ ἐν κακίᾳ, δυνατός, ἀνομίαν ὅλην τὴν ἡμέραν;
Ps:51:3 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγ·καυχάομαι (εν+καυχ(α)-, -, εν+καυχη·σ-, -, -, -) ἐν κακία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν ἀ·νομία, -ας, ἡ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
Ps:51:3 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być dumne chwalenie się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Źle źle, złośliwość Zdolny Bezprawie Cały Dzień
Ps:51:3 *ti/ e)gkauCHa=| e)n kaki/a|, o( dunato/s, a)nomi/an o(/lEn tE\n E(me/ran;
Ps:51:3 ti enkauCHa en kakia, ho dynatos, anomian holEn tEn hEmeran;
Ps:51:3 RI_ASN V3_PMI2S P N1A_DSF RA_NSM A1_NSM N1A_ASF A1_ASF RA_ASF N1A_ASF
Ps:51:3 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be proud boast in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among evil evil, malice the capable lawlessness whole the day
Ps:51:3 who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-being-BE PROUD-ed--BOAST, you(sg)-are-being-BE PROUD-ed--BOAST (classical), you(sg)-should-be-being-BE PROUD-ed--BOAST in/among/by (+dat) evil (dat) the (nom) capable ([Adj] nom) lawlessness (acc) whole (acc) the (acc) day (acc)
Ps:51:3 Ps_51:3_1 Ps_51:3_2 Ps_51:3_3 Ps_51:3_4 Ps_51:3_5 Ps_51:3_6 Ps_51:3_7 Ps_51:3_8 Ps_51:3_9 Ps_51:3_10
Ps:51:3 x x x x x x x x x x
Ps:51:4 ἀδικίαν ἐλογίσατο ἡ γλῶσσά σου· ὡσεὶ ξυρὸν ἠκονημένον ἐποίησας δόλον.
Ps:51:4 thy tongue has devised unrighteousness; like a sharpened razor thou hast wrought deceit. (Psalm 52:2 Brenton)
Ps:51:4 zamyślasz zgubę, twój język jest jak ostra brzytwa, sprawco podstępu. (Psalm 52:4 BT_4)
Ps:51:4 ἀδικίαν ἐλογίσατο γλῶσσά σου· ὡσεὶ ξυρὸν ἠκονημένον ἐποίησας δόλον.
Ps:51:4 ἀ·δικία, -ας, ἡ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)     ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δόλος, -ου, ὁ
Ps:51:4 Zły uczynki Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Język przez metonimia, język Ty; twój/twój(sg) Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się By czynić/rób Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty
Ps:51:4 a)diki/an e)logi/sato E( glO=ssa/ sou· O(sei\ Xuro\n E)konEme/non e)poi/Esas do/lon.
Ps:51:4 adikian elogisato hE glOssa su· hOsei Xyron EkonEmenon epoiEsas dolon.
Ps:51:4 N1A_ASF VAI_AMI3S RA_NSF N1S_NSF RP_GS C N2N_NSN VM_XMPNSN VAI_AAI2S N2_ASM
Ps:51:4 wrongdoing to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks the tongue by metonymy, a language you; your/yours(sg) like/approximately [as-if]; to push ć ć to do/make guile craft, deceit, subtilty
Ps:51:4 wrongdoing (acc) he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed the (nom) tongue (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)     you(sg)-DO/MAKE-ed guile (acc)
Ps:51:4 Ps_51:4_1 Ps_51:4_2 Ps_51:4_3 Ps_51:4_4 Ps_51:4_5 Ps_51:4_6 Ps_51:4_7 Ps_51:4_8 Ps_51:4_9 Ps_51:4_10
Ps:51:4 x x x x x x x x x x
Ps:51:5 ἠγάπησας κακίαν ὑπὲρ ἀγαθωσύνην, ἀδικίαν ὑπὲρ τὸ λαλῆσαι δικαιοσύνην. διάψαλμα.
Ps:51:5 Thou hast loved wickedness more than goodness; unrighteousness better than to speak righteousness. Pause. (Psalm 52:3 Brenton)
Ps:51:5 Miłujesz bardziej zło niż dobro, bardziej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą. (Psalm 52:5 BT_4)
Ps:51:5 ἠγάπησας κακίαν ὑπὲρ ἀγαθωσύνην, ἀδικίαν ὑπὲρ τὸ λαλῆσαι δικαιοσύνην. διάψαλμα.
Ps:51:5 ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κακία, -ας, ἡ ὑπέρ ἀγαθω·σύνη, -ης, ἡ ἀ·δικία, -ας, ἡ ὑπέρ ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:51:5 By kochać Źle źle, złośliwość Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Dobroć Zły uczynki Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) By mówić Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa selah
Ps:51:5 E)ga/pEsas kaki/an u(pe\r a)gaTOsu/nEn, a)diki/an u(pe\r to\ lalE=sai dikaiosu/nEn. dia/PSalma.
Ps:51:5 EgapEsas kakian hyper agaTOsynEn, adikian hyper to lalEsai dikaiosynEn. diaPSalma.
Ps:51:5 VAI_AAI2S N1A_ASF P N1_ASF N1A_ASF P RA_ASN VA_AAN N1_ASF N3M_NSN
Ps:51:5 to love evil evil, malice above (+acc), on behalf of (+gen) goodness wrongdoing above (+acc), on behalf of (+gen) the to speak righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law selah
Ps:51:5 you(sg)-LOVE-ed evil (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) goodness (acc) wrongdoing (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (nom|acc) to-SPEAK, be-you(sg)-SPEAK-ed!, he/she/it-happens-to-SPEAK (opt) righteousness (acc) selah (nom|acc|voc)
Ps:51:5 Ps_51:5_1 Ps_51:5_2 Ps_51:5_3 Ps_51:5_4 Ps_51:5_5 Ps_51:5_6 Ps_51:5_7 Ps_51:5_8 Ps_51:5_9 Ps_51:5_10
Ps:51:5 x x x x x x x x x x
Ps:51:6 ἠγάπησας πάντα τὰ ῥήματα καταποντισμοῦ, γλῶσσαν δολίαν.
Ps:51:6 Thou has loved all words of destruction, and a deceitful tongue. (Psalm 52:4 Brenton)
Ps:51:6 Miłujesz wszelkie zgubne mowy, podstępny języku! (Psalm 52:6 BT_4)
Ps:51:6 ἠγάπησας πάντα τὰ ῥήματα καταποντισμοῦ, γλῶσσαν δολίαν.
Ps:51:6 ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό   γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ δόλιος -ία -ον
Ps:51:6 By kochać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Język przez metonimia, język Oszukańczy
Ps:51:6 E)ga/pEsas pa/nta ta\ r(E/mata katapontismou=, glO=ssan doli/an.
Ps:51:6 EgapEsas panta ta rEmata katapontismu, glOssan dolian.
Ps:51:6 VAI_AAI2S A3_APN RA_APN N3M_APN N2_GSM N1S_ASF A1A_ASF
Ps:51:6 to love every all, each, every, the whole of the declaration statement, utterance ć tongue by metonymy, a language deceitful
Ps:51:6 you(sg)-LOVE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc)   tongue (acc) deceitful ([Adj] acc)
Ps:51:6 Ps_51:6_1 Ps_51:6_2 Ps_51:6_3 Ps_51:6_4 Ps_51:6_5 Ps_51:6_6 Ps_51:6_7
Ps:51:6 x x x x x x x
Ps:51:7 διὰ τοῦτο ὁ θεὸς καθελεῖ σε εἰς τέλος· ἐκτίλαι σε καὶ μεταναστεύσαι σε ἀπὸ σκηνώματος καὶ τὸ ῥίζωμά σου ἐκ γῆς ζώντων. διάψαλμα.
Ps:51:7 Therefore may God destroy thee for ever, may he pluck thee up and utterly remove thee from thy dwelling, and thy root from the land of the living. Pause. (Psalm 52:5 Brenton)
Ps:51:7 Dlatego zniszczy cię Bóg na wieki, pochwyci cię i usunie z twego namiotu, wyrwie cię z ziemi żyjących. (Psalm 52:7 BT_4)
Ps:51:7 διὰ τοῦτο θεὸς καθελεῖ σε εἰς τέλος· ἐκτίλαι σε καὶ μεταναστεύσαι σε ἀπὸ σκηνώματος καὶ τὸ ῥίζωμά σου ἐκ γῆς ζώντων. διάψαλμα.
Ps:51:7 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό σκήνωμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:51:7 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg  By zdejmować czyść Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mieszkanie, zamieszkiwanie I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) selah
Ps:51:7 dia\ tou=to o( Teo\s kaTelei= se ei)s te/los· e)kti/lai se kai\ metanasteu/sai se a)po\ skEnO/matos kai\ to\ r(i/DZOma/ sou e)k gE=s DZO/ntOn. dia/PSalma.
Ps:51:7 dia tuto ho Teos kaTelei se eis telos· ektilai se kai metanasteusai se apo skEnOmatos kai to riDZOma su ek gEs DZOntOn. diaPSalma.
Ps:51:7 P RD_ASN RA_NSM N2_NSM VF2_FAI3S RP_AS P N3E_ASN VB_AAN RP_AS C VA_AAN RP_AS P N3M_GSN C RA_ASN N3M_ASN RP_GS P N1_GSF V3_PAPGPM N3M_NSN
Ps:51:7 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the god [see theology] to take down purge you; your/yours(sg) into (+acc) end (event, consummation) ć you; your/yours(sg) and also, even, namely ć you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lodging, habitation and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) selah
Ps:51:7 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) the (nom) god (nom) he/she/it-will-TAKE-DOWN, you(sg)-will-be-TAKE-ed-DOWN (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) end (nom|acc|voc)   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) away from (+gen) lodging, habitation (gen) and the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) earth/land (gen) let-them-be-EXISTS-ing! (classical), while EXISTS-ing (gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:51:7 Ps_51:7_1 Ps_51:7_2 Ps_51:7_3 Ps_51:7_4 Ps_51:7_5 Ps_51:7_6 Ps_51:7_7 Ps_51:7_8 Ps_51:7_9 Ps_51:7_10 Ps_51:7_11 Ps_51:7_12 Ps_51:7_13 Ps_51:7_14 Ps_51:7_15 Ps_51:7_16 Ps_51:7_17 Ps_51:7_18 Ps_51:7_19 Ps_51:7_20 Ps_51:7_21 Ps_51:7_22 Ps_51:7_23
Ps:51:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:51:8 καὶ ὄψονται δίκαιοι καὶ φοβηθήσονται καὶ ἐπ’ αὐτὸν γελάσονται καὶ ἐροῦσιν
Ps:51:8 And the righteous shall see, and fear, and shall laugh at him, and say, (Psalm 52:6 Brenton)
Ps:51:8 Ujrzą sprawiedliwi i ulękną się, a będą śmiali się z niego: (Psalm 52:8 BT_4)
Ps:51:8 καὶ ὄψονται δίκαιοι καὶ φοβηθήσονται καὶ ἐπ’ αὐτὸν γελάσονται καὶ ἐροῦσιν
Ps:51:8 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ps:51:8 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie By bać się I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By śmiać się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj
Ps:51:8 kai\ o)/PSontai di/kaioi kai\ fobETE/sontai kai\ e)p’ au)to\n gela/sontai kai\ e)rou=sin
Ps:51:8 kai oPSontai dikaioi kai fobETEsontai kai ep’ auton gelasontai kai erusin
Ps:51:8 C VF_FMI3P A1A_NPM C VC_FPI3P C P RD_ASM VF_FPI3P C VF2_FAI3P
Ps:51:8 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely to fear and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to laugh and also, even, namely to say/tell
Ps:51:8 and they-will-be-SEE-ed just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) and they-will-be-FEAR-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) they-will-be-LAUGH-ed and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat)
Ps:51:8 Ps_51:8_1 Ps_51:8_2 Ps_51:8_3 Ps_51:8_4 Ps_51:8_5 Ps_51:8_6 Ps_51:8_7 Ps_51:8_8 Ps_51:8_9 Ps_51:8_10 Ps_51:8_11
Ps:51:8 x x x x x x x x x x x
Ps:51:9 Ἰδοὺ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔθετο τὸν θεὸν βοηθὸν αὐτοῦ, ἀλλ’ ἐπήλπισεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ καὶ ἐδυναμώθη ἐπὶ τῇ ματαιότητι αὐτοῦ.
Ps:51:9 Behold the man who made not God his help; but trusted in the abundance of his wealth, and strengthened himself in his vanity. (Psalm 52:7 Brenton)
Ps:51:9 «Oto człowiek, który nie uczynił Boga swoją warownią. ale zaufał mnóstwu swych bogactw, a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie». (Psalm 52:9 BT_4)
Ps:51:9 Ἰδοὺ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔθετο τὸν θεὸν βοηθὸν αὐτοῦ, ἀλλ’ ἐπήλπισεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ καὶ ἐδυναμώθη ἐπὶ τῇ ματαιότητι αὐτοῦ.
Ps:51:9 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ βοηθός -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά   ἐπί ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό; πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί δυναμόω (δυναμ(ο)-, δυναμω·σ-, δυναμω·σ-, -, -, δυναμω·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ματαιότη[τ]ς, -ητος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:51:9 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ludzki Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Bóg  Pomocny On/ona/to/to samo Ale Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Bogactwa/obfitość; by wzbogacać być bogaty On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By upoważniać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? On/ona/to/to samo
Ps:51:9 *)idou\ a)/nTrOpos, o(\s ou)k e)/Teto to\n Teo\n boETo\n au)tou=, a)ll’ e)pE/lpisen e)pi\ to\ plE=Tos tou= plou/tou au)tou= kai\ e)dunamO/TE e)pi\ tE=| mataio/tEti au)tou=.
Ps:51:9 idu anTrOpos, hos uk eTeto ton Teon boETon autu, all’ epElpisen epi to plETos tu plutu autu kai edynamOTE epi tE mataiotEti autu.
Ps:51:9 I N2_NSM RR_NSM D VEI_AMI3S RA_ASM N2_ASM N2_ASM RD_GSM C VAI_AAI3S P RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VCI_API3S P RA_DSF N3T_DSF RD_GSM
Ps:51:9 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), human who/whom/which οὐχ before rough breathing to place lay, put, set, situate, station the god [see theology] helpful he/she/it/same but ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lot (multitude ) the wealth/abundance; to enrich To be rich he/she/it/same and also, even, namely to empower upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ??? he/she/it/same
Ps:51:9 be-you(sg)-SEE-ed! human (nom) who/whom/which (nom) not he/she/it-was-PLACE-ed the (acc) god (acc) helpful ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) but   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) wealth/abundance (gen); be-you(sg)-being-ENRICH-ed! him/it/same (gen) and he/she/it-was-EMPOWER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) ??? (dat) him/it/same (gen)
Ps:51:9 Ps_51:9_1 Ps_51:9_2 Ps_51:9_3 Ps_51:9_4 Ps_51:9_5 Ps_51:9_6 Ps_51:9_7 Ps_51:9_8 Ps_51:9_9 Ps_51:9_10 Ps_51:9_11 Ps_51:9_12 Ps_51:9_13 Ps_51:9_14 Ps_51:9_15 Ps_51:9_16 Ps_51:9_17 Ps_51:9_18 Ps_51:9_19 Ps_51:9_20 Ps_51:9_21 Ps_51:9_22 Ps_51:9_23
Ps:51:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:51:10 ἐγὼ δὲ ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ· ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:51:10 But I am as a fruitful olive in the house of God: I have trusted in the mercy of God for ever, even for evermore. (Psalm 52:8 Brenton)
Ps:51:10 Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym, zaufam na wieki łaskawości Boga. (Psalm 52:10 BT_4)
Ps:51:10 ἐγὼ δὲ ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ· ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:51:10 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ἐλαία, -ας, ἡ   ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:51:10 Ja zaś Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Oliwne albo oliwne drzewo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Bóg  By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Litość Bóg  Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:51:10 e)gO\ de\ O(sei\ e)lai/a kata/karpos e)n tO=| oi)/kO| tou= Teou=· E)/lpisa e)pi\ to\ e)/leos tou= Teou= ei)s to\n ai)O=na kai\ ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos.
Ps:51:10 egO de hOsei elaia katakarpos en tO oikO tu Teu· Elpisa epi to eleos tu Teu eis ton aiOna kai eis ton aiOna tu aiOnos.
Ps:51:10 RP_NS x C N1A_NSF A1B_NSF P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM VAI_AAI1S P RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM P RA_ASM N3W_ASM C P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM
Ps:51:10 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] like/approximately [as-if]; to push olive or olive tree ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house the god [see theology] to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mercy the god [see theology] into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:51:10 I (nom) Yet like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) olive or olive tree (nom|voc)   in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) the (gen) god (gen) I-HOPE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc) and into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:51:10 Ps_51:10_1 Ps_51:10_2 Ps_51:10_3 Ps_51:10_4 Ps_51:10_5 Ps_51:10_6 Ps_51:10_7 Ps_51:10_8 Ps_51:10_9 Ps_51:10_10 Ps_51:10_11 Ps_51:10_12 Ps_51:10_13 Ps_51:10_14 Ps_51:10_15 Ps_51:10_16 Ps_51:10_17 Ps_51:10_18 Ps_51:10_19 Ps_51:10_20 Ps_51:10_21 Ps_51:10_22 Ps_51:10_23 Ps_51:10_24 Ps_51:10_25
Ps:51:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:51:11 ἐξομολογήσομαί σοι εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι ἐποίησας, καὶ ὑπομενῶ τὸ ὄνομά σου, ὅτι χρηστὸν ἐναντίον τῶν ὁσίων σου.
Ps:51:11 I will give thanks to thee for ever, for thou hast done it: and I will wait on thy name; for it is good before the saints. (Psalm 52:9 Brenton)
Ps:51:11 Chcę Cię wysławiać na wieki za to, coś uczynił, i polegać na Twoim imieniu, bo jest dobre dla ludzi Tobie oddanych. (Psalm 52:11 BT_4)
Ps:51:11 ἐξομολογήσομαί σοι εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι ἐποίησας, καὶ ὑπομενῶ τὸ ὄνομά σου, ὅτι χρηστὸν ἐναντίον τῶν ὁσίων σου.
Ps:51:11 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι χρηστός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:51:11 By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ponieważ/tamto By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Wspaniałomyślny Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Święty Ty; twój/twój(sg)
Ps:51:11 e)XomologE/somai/ soi ei)s to\n ai)O=na, o(/ti e)poi/Esas, kai\ u(pomenO= to\ o)/noma/ sou, o(/ti CHrEsto\n e)nanti/on tO=n o(si/On sou.
Ps:51:11 eXomologEsomai soi eis ton aiOna, hoti epoiEsas, kai hypomenO to onoma su, hoti CHrEston enantion tOn hosiOn su.
Ps:51:11 VF_FMI1S RP_DS P RA_ASM N3W_ASM C VAI_AAI2S C VF2_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C A1_NSN P RA_GPM A1A_GPM RP_GS
Ps:51:11 to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever because/that to do/make and also, even, namely to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain the name with regard to you; your/yours(sg) because/that magnanimous in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the holy you; your/yours(sg)
Ps:51:11 I-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) the (acc) eon (acc) because/that you(sg)-DO/MAKE-ed and I-am-ENDURE-ing, I-should-be-ENDURE-ing, I-will-ENDURE the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that magnanimous ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:51:11 Ps_51:11_1 Ps_51:11_2 Ps_51:11_3 Ps_51:11_4 Ps_51:11_5 Ps_51:11_6 Ps_51:11_7 Ps_51:11_8 Ps_51:11_9 Ps_51:11_10 Ps_51:11_11 Ps_51:11_12 Ps_51:11_13 Ps_51:11_14 Ps_51:11_15 Ps_51:11_16 Ps_51:11_17 Ps_51:11_18
Ps:51:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x