Ps:56:1 Εἰς τὸ τέλος· μὴ διαφθείρῃς· τῷ Δαυιδ εἰς στηλογραφίαν ἐν τῷ αὐτὸν ἀποδιδράσκειν ἀπὸ προσώπου Σαουλ εἰς τὸ σπήλαιον.
Ps:56:1 For the end. Destroy not: by David, for a memorial, when he fled from the presence of Saul to the cave. Have mercy, upon me, O God, have mercy upon me: for my soul has trusted in thee: and in the shadow of thy wings will I hope, until the iniquity have passed away. (Psalm 57:1 Brenton)
Ps:56:1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz». Dawidowy. Miktam. Gdy Dawid zbiegł od Saula do jaskini. (Psalm 57:1 BT_4)
Ps:56:1 Εἰς τὸ τέλος· μὴ διαφθείρῃς· τῷ Δαυιδ εἰς στηλογραφίαν ἐν τῷ αὐτὸν ἀποδιδράσκειν ἀπὸ προσώπου Σαουλ εἰς τὸ σπήλαιον.
Ps:56:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό μή δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1]   ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό   ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Σαούλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό σπήλαιον, -ου, τό
Ps:56:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Nie By rujnować David Do (+przyspieszenie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Saul Do (+przyspieszenie) Kryjówka
Ps:56:1 *ei)s to\ te/los· mE\ diafTei/rE|s· tO=| *dauid ei)s stElografi/an e)n tO=| au)to\n a)podidra/skein a)po\ prosO/pou *saoul ei)s to\ spE/laion.
Ps:56:1 eis to telos· mE diafTeirEs· tO dauid eis stElografian en tO auton apodidraskein apo prosOpu saul eis to spElaion.
Ps:56:1 P RA_ASN N3E_ASN D V1_PAS2S RA_DSM N_DSM P N1A_ASF P RA_DSM RD_ASM V1_PAN P N2N_GSN N_GSM P RA_ASN N2N_ASN
Ps:56:1 into (+acc) the end (event, consummation) not to ruin the David into (+acc) ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the he/she/it/same ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Saul into (+acc) the hideout
Ps:56:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) not you(sg)-should-be-RUIN-ing, you(sg)-should-RUIN the (dat) David (indecl) into (+acc)   in/among/by (+dat) the (dat) him/it/same (acc)   away from (+gen) face (gen) Saul (indecl) into (+acc) the (nom|acc) hideout (nom|acc|voc)
Ps:56:1 Ps_56:1_1 Ps_56:1_2 Ps_56:1_3 Ps_56:1_4 Ps_56:1_5 Ps_56:1_6 Ps_56:1_7 Ps_56:1_8 Ps_56:1_9 Ps_56:1_10 Ps_56:1_11 Ps_56:1_12 Ps_56:1_13 Ps_56:1_14 Ps_56:1_15 Ps_56:1_16 Ps_56:1_17 Ps_56:1_18 Ps_56:1_19
Ps:56:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:56:2 Ἐλέησόν με, ὁ θεός, ἐλέησόν με, ὅτι ἐπὶ σοὶ πέποιθεν ἡ ψυχή μου καὶ ἐν τῇ σκιᾷ τῶν πτερύγων σου ἐλπιῶ, ἕως οὗ παρέλθῃ ἡ ἀνομία.
Ps:56:2 For the end. Destroy not: by David, for a memorial, when he fled from the presence of Saul to the cave. Have mercy, upon me, O God, have mercy upon me: for my soul has trusted in thee: and in the shadow of thy wings will I hope, until the iniquity have passed away. (Psalm 57:1 Brenton)
Ps:56:2 Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, u Ciebie chronię swe życie: chronię się pod cień Twoich skrzydeł, aż przejdzie klęska. (Psalm 57:2 BT_4)
Ps:56:2 Ἐλέησόν με, θεός, ἐλέησόν με, ὅτι ἐπὶ σοὶ πέποιθεν ψυχή μου καὶ ἐν τῇ σκιᾷ τῶν πτερύγων σου ἐλπιῶ, ἕως οὗ παρέλθῃ ἀνομία.
Ps:56:2 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό σκιά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ
Ps:56:2 By okazać miłosierdzie Ja Bóg  By okazać miłosierdzie Ja Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ty; twój/twój(sg) By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By mijać mijaj, obok, albo przeszły Bezprawie
Ps:56:2 *)ele/Eso/n me, o( Teo/s, e)le/Eso/n me, o(/ti e)pi\ soi\ pe/poiTen E( PSuCHE/ mou kai\ e)n tE=| skia=| tO=n pteru/gOn sou e)lpiO=, e(/Os ou(= pare/lTE| E( a)nomi/a.
Ps:56:2 eleEson me, ho Teos, eleEson me, hoti epi soi pepoiTen hE PSyCHE mu kai en tE skia tOn pterygOn su elpiO, heOs hu parelTE hE anomia.
Ps:56:2 VA_AAD2S RP_AS RA_NSM N2_NSM VA_AAD2S RP_AS C P RP_DS VX_XAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C P RA_DSF N1A_DSF RA_GPF N3G_GPF RP_GS VF2_FAI1S P RR_GSM VB_AAS3S RA_NSF N1A_NSF
Ps:56:2 to show mercy I the god [see theology] to show mercy I because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection the wing [see ptero-dactyl, winged finger] you; your/yours(sg) to hope survive, live through, outlast, outlive until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to pass by go by, beside, or past the lawlessness
Ps:56:2 do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) the (nom) god (nom) do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-has-PERSUADE/CONVINCE-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) shadow (dat) the (gen) wings (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-HOPE until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-should-PASS BY the (nom) lawlessness (nom|voc)
Ps:56:2 Ps_56:2_1 Ps_56:2_2 Ps_56:2_3 Ps_56:2_4 Ps_56:2_5 Ps_56:2_6 Ps_56:2_7 Ps_56:2_8 Ps_56:2_9 Ps_56:2_10 Ps_56:2_11 Ps_56:2_12 Ps_56:2_13 Ps_56:2_14 Ps_56:2_15 Ps_56:2_16 Ps_56:2_17 Ps_56:2_18 Ps_56:2_19 Ps_56:2_20 Ps_56:2_21 Ps_56:2_22 Ps_56:2_23 Ps_56:2_24 Ps_56:2_25 Ps_56:2_26
Ps:56:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:56:3 κεκράξομαι πρὸς τὸν θεὸν τὸν ὕψιστον, τὸν θεὸν τὸν εὐεργετήσαντά με.
Ps:56:3 I will cry to God most high; the God who has benefited me. Pause. (Psalm 57:2 Brenton)
Ps:56:3 Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który czyni mi dobro. (Psalm 57:3 BT_4)
Ps:56:3 κεκράξομαι πρὸς τὸν θεὸν τὸν ὕψιστον, τὸν θεὸν τὸν εὐεργετήσαντά με.
Ps:56:3 κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό εὐ·εργετέω (ευ+εργετ(ε)-/ευεργετ(ε)-, ευ+εργετη·σ-, ευ+εργετη·σ-/ευεργετη·σ-, -, ευεργετη-, ευ+εργετη·θ-/ευεργετη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:56:3 By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  Najwyższy Bóg  By korzystać Ja
Ps:56:3 kekra/Xomai pro\s to\n Teo\n to\n u(/PSiston, to\n Teo\n to\n eu)ergetE/santa/ me.
Ps:56:3 kekraXomai pros ton Teon ton hyPSiston, ton Teon ton euergetEsanta me.
Ps:56:3 VFX_FMI1S P RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1_ASM RA_ASM N2_ASM RA_ASM VA_AAPASM RP_AS
Ps:56:3 to cry out toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] the highest the god [see theology] the to benefit I
Ps:56:3 I-will-be-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) the (acc) highest ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) the (acc) upon BENEFIT-ing (acc, nom|acc|voc) me (acc)
Ps:56:3 Ps_56:3_1 Ps_56:3_2 Ps_56:3_3 Ps_56:3_4 Ps_56:3_5 Ps_56:3_6 Ps_56:3_7 Ps_56:3_8 Ps_56:3_9 Ps_56:3_10 Ps_56:3_11
Ps:56:3 x x x x x x x x x x x
Ps:56:4 ἐξαπέστειλεν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔσωσέν με, ἔδωκεν εἰς ὄνειδος τοὺς καταπατοῦντάς με. διάψαλμα. ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ τὴν ἀλήθειαν αὐτοῦ
Ps:56:4 He sent from heaven and saved me; he gave to reproach them that trampled on me: God has sent forth his mercy and his truth; (Psalm 57:3 Brenton)
Ps:56:4 Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, niech hańbą okryje tych, co mnie dręczą; niechaj ześle Bóg swoją łaskę i wierność. (Psalm 57:4 BT_4)
Ps:56:4 ἐξαπέστειλεν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔσωσέν με, ἔδωκεν εἰς ὄνειδος τοὺς καταπατοῦντάς με. διάψαλμα. ἐξαπέστειλεν θεὸς τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ τὴν ἀλήθειαν αὐτοῦ
Ps:56:4 ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐκ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] ὄνειδο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX] ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:56:4 Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja By dawać Do (+przyspieszenie) Gań By deptać/stąpanie Ja selah Do ??? Bóg  Litość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie PRAWDA On/ona/to/to samo
Ps:56:4 e)Xape/steilen e)X ou)ranou= kai\ e)/sOse/n me, e)/dOken ei)s o)/neidos tou\s katapatou=nta/s me. dia/PSalma. e)Xape/steilen o( Teo\s to\ e)/leos au)tou= kai\ tE\n a)lE/Teian au)tou=
Ps:56:4 eXapesteilen eX uranu kai esOsen me, edOken eis oneidos tus katapatuntas me. diaPSalma. eXapesteilen ho Teos to eleos autu kai tEn alETeian autu
Ps:56:4 VAI_AAI3S P N2_GSM C VAI_AAI3S RP_AS VAI_AAI3S P N3E_ASN RA_APM V2_PAPAPM RP_AS N3M_NSN VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASN N3E_ASN RD_GSM C RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
Ps:56:4 to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels sky/heaven and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I to give into (+acc) reproach the to trample/tread I selah to ??? the god [see theology] the mercy he/she/it/same and also, even, namely the truth he/she/it/same
Ps:56:4 he/she/it-???-ed out of (+gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-SAVE-ed me (acc) he/she/it-GIVE-ed into (+acc) reproach (nom|acc|voc) the (acc) while TRAMPLE/TREAD-ing (acc) me (acc) selah (nom|acc|voc) he/she/it-???-ed the (nom) god (nom) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (acc) truth (acc) him/it/same (gen)
Ps:56:4 Ps_56:4_1 Ps_56:4_2 Ps_56:4_3 Ps_56:4_4 Ps_56:4_5 Ps_56:4_6 Ps_56:4_7 Ps_56:4_8 Ps_56:4_9 Ps_56:4_10 Ps_56:4_11 Ps_56:4_12 Ps_56:4_13 Ps_56:4_14 Ps_56:4_15 Ps_56:4_16 Ps_56:4_17 Ps_56:4_18 Ps_56:4_19 Ps_56:4_20 Ps_56:4_21 Ps_56:4_22 Ps_56:4_23
Ps:56:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:56:5 καὶ ἐρρύσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ μέσου σκύμνων. ἐκοιμήθην τεταραγμένος· υἱοὶ ἀνθρώπων, οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὅπλον καὶ βέλη, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν μάχαιρα ὀξεῖα.
Ps:56:5 and he has delivered my soul from the midst of lions'whelps: I lay down to sleep, though troubled. As for the sons of men, their teeth are arms and missile weapons, and their tongue a sharp sword. (Psalm 57:4 Brenton)
Ps:56:5 Pośrodku lwów spoczywam, co pożerają synów ludzkich. Ich zęby to włócznie i strzały, a język ich niby miecz ostry. (Psalm 57:5 BT_4)
Ps:56:5 καὶ ἐρρύσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ μέσου σκύμνων. ἐκοιμήθην τεταραγμένος· υἱοὶ ἀνθρώπων, οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὅπλον καὶ βέλη, καὶ γλῶσσα αὐτῶν μάχαιρα ὀξεῖα.
Ps:56:5 καί ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -)   κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅπλον, -ου, τό καί βέλο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
Ps:56:5 I też, nawet, mianowicie By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony By dawać wytchnienie/snowi By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Syn Ludzki Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec On/ona/to/to samo Narzędzie I też, nawet, mianowicie Żądła strzała I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko,
Ps:56:5 kai\ e)rru/sato tE\n PSuCHE/n mou e)k me/sou sku/mnOn. e)koimE/TEn tetaragme/nos· ui(oi\ a)nTrO/pOn, oi( o)do/ntes au)tO=n o(/plon kai\ be/lE, kai\ E( glO=ssa au)tO=n ma/CHaira o)Xei=a.
Ps:56:5 kai errysato tEn PSyCHEn mu ek mesu skymnOn. ekoimETEn tetaragmenos· hyioi anTrOpOn, hoi odontes autOn hoplon kai belE, kai hE glOssa autOn maCHaira oXeia.
Ps:56:5 C VAI_AMI3S RA_ASF N1_ASF RP_GS P A1_GSM N2_GPM VCI_API1S VK_XPPNSM N2_NPM N2_GPM RA_NPM N3_NPM RD_GPM N2N_ASN C N3E_APN C RA_NSF N1S_NSF RD_GPM N1A_NSF A3U_NSF
Ps:56:5 and also, even, namely to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done ć to repose/sleep to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir son human the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike he/she/it/same implement and also, even, namely dart arrow and also, even, namely the tongue by metonymy, a language he/she/it/same sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick,
Ps:56:5 and he/she/it-was-DELIVER-ed the (acc) life (acc) me (gen) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE!   I-was-REPOSE/SLEEP-ed having-been-UNSETTLE-ed (nom) sons (nom|voc) humans (gen) the (nom) teeth (nom|voc) them/same (gen) implement (nom|acc|voc) and darts (nom|acc|voc) and the (nom) tongue (nom|voc) them/same (gen) sacrificial knife (nom|voc) swift ([Adj] nom|voc)
Ps:56:5 Ps_56:5_1 Ps_56:5_2 Ps_56:5_3 Ps_56:5_4 Ps_56:5_5 Ps_56:5_6 Ps_56:5_7 Ps_56:5_8 Ps_56:5_9 Ps_56:5_10 Ps_56:5_11 Ps_56:5_12 Ps_56:5_13 Ps_56:5_14 Ps_56:5_15 Ps_56:5_16 Ps_56:5_17 Ps_56:5_18 Ps_56:5_19 Ps_56:5_20 Ps_56:5_21 Ps_56:5_22 Ps_56:5_23 Ps_56:5_24
Ps:56:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:56:6 ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς, ὁ θεός, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἡ δόξα σου.
Ps:56:6 Be thou exalted, O God, above the heavens; and thy glory above all the earth. (Psalm 57:5 Brenton)
Ps:56:6 Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię! (Psalm 57:6 BT_4)
Ps:56:6 ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς, θεός, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν δόξα σου.
Ps:56:6 ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:56:6 By podnosić/ustalony wysoko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Bóg  I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg)
Ps:56:6 u(PSO/TEti e)pi\ tou\s ou)ranou/s, o( Teo/s, kai\ e)pi\ pa=san tE\n gE=n E( do/Xa sou.
Ps:56:6 hyPSOTEti epi tus uranus, ho Teos, kai epi pasan tEn gEn hE doXa su.
Ps:56:6 VC_APD2S P RA_APM N2_APM RA_NSM N2_NSM C P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RA_NSF N1S_NSF RP_GS
Ps:56:6 to elevate/set high upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sky/heaven the god [see theology] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land the glory/awesomeness you; your/yours(sg)
Ps:56:6 be-you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) skies/heavens (acc) the (nom) god (nom) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:56:6 Ps_56:6_1 Ps_56:6_2 Ps_56:6_3 Ps_56:6_4 Ps_56:6_5 Ps_56:6_6 Ps_56:6_7 Ps_56:6_8 Ps_56:6_9 Ps_56:6_10 Ps_56:6_11 Ps_56:6_12 Ps_56:6_13 Ps_56:6_14
Ps:56:6 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:56:7 παγίδα ἡτοίμασαν τοῖς ποσίν μου καὶ κατέκαμψαν τὴν ψυχήν μου· ὤρυξαν πρὸ προσώπου μου βόθρον καὶ ἐνέπεσαν εἰς αὐτόν. διάψαλμα.
Ps:56:7 They have prepared snares for my feet, and have bowed down my soul: they have dug a pit before my face, and fallen into it themselves. Pause. (Psalm 57:6 Brenton)
Ps:56:7 Zastawili sieć na moje kroki i zgnębili moje życie. Przede mną dół wykopali: sami wpadli do niego. (Psalm 57:7 BT_4)
Ps:56:7 παγίδα ἡτοίμασαν τοῖς ποσίν μου καὶ κατέκαμψαν τὴν ψυχήν μου· ὤρυξαν πρὸ προσώπου μου βόθρον καὶ ἐνέπεσαν εἰς αὐτόν. διάψαλμα.
Ps:56:7 παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:56:7 Pułapka {Trap} Do gotowy Pij; stopa Ja I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By kopać/żłobak Przedtem (+informacja) Twarz Ja I też, nawet, mianowicie By spadać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo selah
Ps:56:7 pagi/da E(toi/masan toi=s posi/n mou kai\ kate/kamPSan tE\n PSuCHE/n mou· O)/ruXan pro\ prosO/pou mou bo/Tron kai\ e)ne/pesan ei)s au)to/n. dia/PSalma.
Ps:56:7 pagida hEtoimasan tois posin mu kai katekamPSan tEn PSyCHEn mu· OryXan pro prosOpu mu boTron kai enepesan eis auton. diaPSalma.
Ps:56:7 N3D_ASF VAI_AAI3P RA_DPM N3D_DPM RP_GS C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AAI3P P N2N_GSN RP_GS N2_ASM C VAI_AAI3P P RD_ASM N3M_NSN
Ps:56:7 trap to ready the drink; foot I and also, even, namely ć the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to dig/gouge before (+gen) face I ć and also, even, namely to fall into (+acc) he/she/it/same selah
Ps:56:7 trap (acc) they-READY-ed the (dat) drink (acc); feet (dat) me (gen) and   the (acc) life (acc) me (gen) they-DIG/GOUGE-ed before (+gen) face (gen) me (gen)   and they-FALL-ed into (+acc) him/it/same (acc) selah (nom|acc|voc)
Ps:56:7 Ps_56:7_1 Ps_56:7_2 Ps_56:7_3 Ps_56:7_4 Ps_56:7_5 Ps_56:7_6 Ps_56:7_7 Ps_56:7_8 Ps_56:7_9 Ps_56:7_10 Ps_56:7_11 Ps_56:7_12 Ps_56:7_13 Ps_56:7_14 Ps_56:7_15 Ps_56:7_16 Ps_56:7_17 Ps_56:7_18 Ps_56:7_19 Ps_56:7_20
Ps:56:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:56:8 ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ θεός, ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ᾄσομαι καὶ ψαλῶ.
Ps:56:8 My heart, O God, is ready, my heart is ready: I will sing, yea will sing psalms. (Psalm 57:7 Brenton)
Ps:56:8 Serce moje jest mocne, Boże, mocne serce moje; zaśpiewam i zagram. (Psalm 57:8 BT_4)
Ps:56:8 ἑτοίμη καρδία μου, θεός, ἑτοίμη καρδία μου, ᾄσομαι καὶ ψαλῶ.
Ps:56:8 ἕτοιμος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἕτοιμος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -)
Ps:56:8 Gotowy Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Bóg  Gotowy Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By śpiewać I też, nawet, mianowicie By szarpać (instrument)
Ps:56:8 e(toi/mE E( kardi/a mou, o( Teo/s, e(toi/mE E( kardi/a mou, a)/|somai kai\ PSalO=.
Ps:56:8 hetoimE hE kardia mu, ho Teos, hetoimE hE kardia mu, asomai kai PSalO.
Ps:56:8 A1_NSF RA_NSF N1A_NSF RP_GS RA_NSM N2_NSM A1_NSF RA_NSF N1A_NSF RP_GS VF_FMI1S C VF2_FAI1S
Ps:56:8 ready the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I the god [see theology] ready the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to sing and also, even, namely to pluck (an instrument)
Ps:56:8 ready ([Adj] nom|voc) the (nom) heart (nom|voc) me (gen) the (nom) god (nom) ready ([Adj] nom|voc) the (nom) heart (nom|voc) me (gen) I-will-be-SING-ed and I-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), I-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT)
Ps:56:8 Ps_56:8_1 Ps_56:8_2 Ps_56:8_3 Ps_56:8_4 Ps_56:8_5 Ps_56:8_6 Ps_56:8_7 Ps_56:8_8 Ps_56:8_9 Ps_56:8_10 Ps_56:8_11 Ps_56:8_12 Ps_56:8_13
Ps:56:8 x x x x x x x x x x x x x
Ps:56:9 ἐξεγέρθητι, ἡ δόξα μου· ἐξεγέρθητι, ψαλτήριον καὶ κιθάρα· ἐξεγερθήσομαι ὄρθρου.
Ps:56:9 Awake, my glory; awake, psaltery and harp: I will awake early. (Psalm 57:8 Brenton)
Ps:56:9 Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę. (Psalm 57:9 BT_4)
Ps:56:9 ἐξεγέρθητι, δόξα μου· ἐξεγέρθητι, ψαλτήριον καὶ κιθάρα· ἐξεγερθήσομαι ὄρθρου.
Ps:56:9 ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-)   καί κιθάρα, -ας, ἡ ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) ὄρθρος, -ου, ὁ
Ps:56:9 Do ??? Sławy/wzbudzanie grozy Ja Do ??? I też, nawet, mianowicie Liry/harfa Do ??? Świtaj
Ps:56:9 e)Xege/rTEti, E( do/Xa mou· e)Xege/rTEti, PSaltE/rion kai\ kiTa/ra· e)XegerTE/somai o)/rTrou.
Ps:56:9 eXegerTEti, hE doXa mu· eXegerTEti, PSaltErion kai kiTara· eXegerTEsomai orTru.
Ps:56:9 VC_APD2S RA_NSF N1S_NSF RP_GS VC_APD2S N2N_NSN C N1A_NSF VC_FPI1S N2_GSM
Ps:56:9 to ??? the glory/awesomeness I to ??? ć and also, even, namely lyre/harp to ??? dawn
Ps:56:9 be-you(sg)-???-ed! the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) me (gen) be-you(sg)-???-ed!   and lyre/harp (nom|voc) I-will-be-???-ed dawn (gen)
Ps:56:9 Ps_56:9_1 Ps_56:9_2 Ps_56:9_3 Ps_56:9_4 Ps_56:9_5 Ps_56:9_6 Ps_56:9_7 Ps_56:9_8 Ps_56:9_9 Ps_56:9_10
Ps:56:9 x x x x x x x x x x
Ps:56:10 ἐξομολογήσομαί σοι ἐν λαοῖς, κύριε, ψαλῶ σοι ἐν ἔθνεσιν,
Ps:56:10 O Lord, I will give thanks to thee among the nations: I will sing to thee among the Gentiles. (Psalm 57:9 Brenton)
Ps:56:10 Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie; zagram Ci wśród narodów, (Psalm 57:10 BT_4)
Ps:56:10 ἐξομολογήσομαί σοι ἐν λαοῖς, κύριε, ψαλῶ σοι ἐν ἔθνεσιν,
Ps:56:10 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν λαός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ps:56:10 By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By szarpać (instrument) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Ps:56:10 e)XomologE/somai/ soi e)n laoi=s, ku/rie, PSalO= soi e)n e)/Tnesin,
Ps:56:10 eXomologEsomai soi en laois, kyrie, PSalO soi en eTnesin,
Ps:56:10 VF_FMI1S RP_DS P N2_DPM N2_VSM VF2_FAI1S RP_DS P N3E_DPN
Ps:56:10 to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among people lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to pluck (an instrument) you; your/yours(sg); to rub worn, rub in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among nation [see ethnic]
Ps:56:10 I-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) peoples (dat) lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), I-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in/among/by (+dat) nations (dat)
Ps:56:10 Ps_56:10_1 Ps_56:10_2 Ps_56:10_3 Ps_56:10_4 Ps_56:10_5 Ps_56:10_6 Ps_56:10_7 Ps_56:10_8 Ps_56:10_9
Ps:56:10 x x x x x x x x x
Ps:56:11 ὅτι ἐμεγαλύνθη ἕως τῶν οὐρανῶν τὸ ἔλεός σου καὶ ἕως τῶν νεφελῶν ἡ ἀλήθειά σου.
Ps:56:11 For thy mercy has been magnified even to the heavens, and thy truth to the clouds. (Psalm 57:10 Brenton)
Ps:56:11 bo Twoja łaskawość aż do niebios, a wierność Twoja po chmury! (Psalm 57:11 BT_4)
Ps:56:11 ὅτι ἐμεγαλύνθη ἕως τῶν οὐρανῶν τὸ ἔλεός σου καὶ ἕως τῶν νεφελῶν ἀλήθειά σου.
Ps:56:11 ὅτι μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:56:11 Ponieważ/tamto By powiększać/chwałę Aż; świtaj Nieba/niebo Litość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Chmura PRAWDA Ty; twój/twój(sg)
Ps:56:11 o(/ti e)megalu/nTE e(/Os tO=n ou)ranO=n to\ e)/leo/s sou kai\ e(/Os tO=n nefelO=n E( a)lE/Teia/ sou.
Ps:56:11 hoti emegalynTE heOs tOn uranOn to eleos su kai heOs tOn nefelOn hE alETeia su.
Ps:56:11 C VCI_API3S P RA_GPM N2_GPM RA_NSN N3E_NSN RP_GS C P RA_GPF N1_GPF RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Ps:56:11 because/that to magnify/laud until; dawn the sky/heaven the mercy you; your/yours(sg) and also, even, namely until; dawn the cloud the truth you; your/yours(sg)
Ps:56:11 because/that he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) skies/heavens (gen) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) clouds (gen) the (nom) truth (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:56:11 Ps_56:11_1 Ps_56:11_2 Ps_56:11_3 Ps_56:11_4 Ps_56:11_5 Ps_56:11_6 Ps_56:11_7 Ps_56:11_8 Ps_56:11_9 Ps_56:11_10 Ps_56:11_11 Ps_56:11_12 Ps_56:11_13 Ps_56:11_14 Ps_56:11_15
Ps:56:11 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:56:12 ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς, ὁ θεός, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἡ δόξα σου.
Ps:56:12 Be thou exalted, O God, above the heavens; and thy glory above all the earth. (Psalm 57:11 Brenton)
Ps:56:12 Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię! (Psalm 57:12 BT_4)
Ps:56:12 ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς, θεός, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν δόξα σου.
Ps:56:12 ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:56:12 By podnosić/ustalony wysoko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Bóg  I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg)
Ps:56:12 u(PSO/TEti e)pi\ tou\s ou)ranou/s, o( Teo/s, kai\ e)pi\ pa=san tE\n gE=n E( do/Xa sou.
Ps:56:12 hyPSOTEti epi tus uranus, ho Teos, kai epi pasan tEn gEn hE doXa su.
Ps:56:12 VC_APD2S P RA_APM N2_APM RA_NSM N2_NSM C P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF RA_NSF N1S_NSF RP_GS
Ps:56:12 to elevate/set high upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sky/heaven the god [see theology] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land the glory/awesomeness you; your/yours(sg)
Ps:56:12 be-you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) skies/heavens (acc) the (nom) god (nom) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:56:12 Ps_56:12_1 Ps_56:12_2 Ps_56:12_3 Ps_56:12_4 Ps_56:12_5 Ps_56:12_6 Ps_56:12_7 Ps_56:12_8 Ps_56:12_9 Ps_56:12_10 Ps_56:12_11 Ps_56:12_12 Ps_56:12_13 Ps_56:12_14
Ps:56:12 x x x x x x x x x x x x x x