Ps:55:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τοῦ ἀπὸ τῶν ἁγίων μεμακρυμμένου· τῷ Δαυιδ εἰς στηλογραφίαν, ὁπότε ἐκράτησαν αὐτὸν οἱ ἀλλόφυλοι ἐν Γεθ.
Ps:55:1 For the end, concerning the people that were removed from the sanctuary, by David for a memorial, when the Philistines caught him in Geth. Have mercy upon me, O God; for man has trodden me down; all the day long he warring has afflicted me. (Psalm 56:1 Brenton)
Ps:55:1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Gołębica z dalekich terebintów». Dawidowy. Miktam. Gdy go Filistyni zatrzymali w Gat. (Psalm 56:1 BT_4)
Ps:55:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τοῦ ἀπὸ τῶν ἁγίων μεμακρυμμένου· τῷ Δαυιδ εἰς στηλογραφίαν, ὁπότε ἐκράτησαν αὐτὸν οἱ ἀλλόφυλοι ἐν Γεθ.
Ps:55:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὑπέρ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)   ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1]   ὁπότε κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἐν  
Ps:55:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ludzie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) David Do (+przyspieszenie) Kiedy By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać On/ona/to/to samo Obcy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Ps:55:1 *ei)s to\ te/los, u(pe\r tou= laou= tou= a)po\ tO=n a(gi/On memakrumme/nou· tO=| *dauid ei)s stElografi/an, o(po/te e)kra/tEsan au)to\n oi( a)llo/fuloi e)n *geT.
Ps:55:1 eis to telos, hyper tu lau tu apo tOn hagiOn memakrymmenu· tO dauid eis stElografian, hopote ekratEsan auton hoi allofyloi en geT.
Ps:55:1 P RA_ASN N3E_ASN P RA_GSM N2_GSM RA_GSM P RA_GPM A1A_GPM VM_XPPGSM RA_DSM N_DSM P N1A_ASF D VAI_AAI3P RD_ASM RA_NPM A1B_NPM P N_DS
Ps:55:1 into (+acc) the end (event, consummation) above (+acc), on behalf of (+gen) the people the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) ć the David into (+acc) ć when to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain he/she/it/same the foreign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Ps:55:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) people (gen) the (gen) away from (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen)   the (dat) David (indecl) into (+acc)   when they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD him/it/same (acc) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat)  
Ps:55:1 Ps_55:1_1 Ps_55:1_2 Ps_55:1_3 Ps_55:1_4 Ps_55:1_5 Ps_55:1_6 Ps_55:1_7 Ps_55:1_8 Ps_55:1_9 Ps_55:1_10 Ps_55:1_11 Ps_55:1_12 Ps_55:1_13 Ps_55:1_14 Ps_55:1_15 Ps_55:1_16 Ps_55:1_17 Ps_55:1_18 Ps_55:1_19 Ps_55:1_20 Ps_55:1_21 Ps_55:1_22
Ps:55:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:55:2 Ἐλέησόν με, κύριε, ὅτι κατεπάτησέν με ἄνθρωπος, ὅλην τὴν ἡμέραν πολεμῶν ἔθλιψέν με.
Ps:55:2 For the end, concerning the people that were removed from the sanctuary, by David for a memorial, when the Philistines caught him in Geth. Have mercy upon me, O God; for man has trodden me down; all the day long he warring has afflicted me. (Psalm 56:1 Brenton)
Ps:55:2 Zmiłuj się nade mną, Boże, bo czyha na mnie człowiek, uciska mnie w nieustannej walce. (Psalm 56:2 BT_4)
Ps:55:2 Ἐλέησόν με, κύριε, ὅτι κατεπάτησέν με ἄνθρωπος, ὅλην τὴν ἡμέραν πολεμῶν ἔθλιψέν με.
Ps:55:2 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:55:2 By okazać miłosierdzie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By deptać/stąpanie Ja Ludzki Cały Dzień Wojna [zobacz polemiczny]; by walczyć z wojną By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ja
Ps:55:2 *)ele/Eso/n me, ku/rie, o(/ti katepa/tEse/n me a)/nTrOpos, o(/lEn tE\n E(me/ran polemO=n e)/TliPSe/n me.
Ps:55:2 eleEson me, kyrie, hoti katepatEsen me anTrOpos, holEn tEn hEmeran polemOn eTliPSen me.
Ps:55:2 VA_AAD2S RP_AS N2_VSM C VAI_AAI3S RP_AS N2_NSM A1_ASF RA_ASF N1A_ASF V2_PAPNSM VAI_AAI3S RP_AS
Ps:55:2 to show mercy I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to trample/tread I human whole the day war [see polemic]; to fight war to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief I
Ps:55:2 do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that he/she/it-TRAMPLE/TREAD-ed me (acc) human (nom) whole (acc) the (acc) day (acc) wars (gen); while FIGHT-ing (nom) he/she/it-DISTRESS-ed me (acc)
Ps:55:2 Ps_55:2_1 Ps_55:2_2 Ps_55:2_3 Ps_55:2_4 Ps_55:2_5 Ps_55:2_6 Ps_55:2_7 Ps_55:2_8 Ps_55:2_9 Ps_55:2_10 Ps_55:2_11 Ps_55:2_12 Ps_55:2_13
Ps:55:2 x x x x x x x x x x x x x
Ps:55:3 κατεπάτησάν με οἱ ἐχθροί μου ὅλην τὴν ἡμέραν, ὅτι πολλοὶ οἱ πολεμοῦντές με ἀπὸ ὕψους.
Ps:55:3 Mine enemies have trodden me down all the day from the dawning of the day; for there are many warring against me. (Psalm 56:2 Brenton)
Ps:55:3 Wrogowie moi nieustannie czyhają na mnie, tak wielu przeciw mnie walczy. Podnieś mnie, (Psalm 56:3 BT_4)
Ps:55:3 κατεπάτησάν με οἱ ἐχθροί μου ὅλην τὴν ἡμέραν, ὅτι πολλοὶ οἱ πολεμοῦντές με ἀπὸ ὕψους.
Ps:55:3 κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων; ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)
Ps:55:3 By deptać/stąpanie Ja Wrogi Ja Cały Dzień Ponieważ/tamto Dużo By walczyć z wojną Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja; by podnosić/ustalony wysoko
Ps:55:3 katepa/tEsa/n me oi( e)CHTroi/ mou o(/lEn tE\n E(me/ran, o(/ti polloi\ oi( polemou=nte/s me a)po\ u(/PSous.
Ps:55:3 katepatEsan me hoi eCHTroi mu holEn tEn hEmeran, hoti polloi hoi polemuntes me apo hyPSus.
Ps:55:3 VAI_AAI3P RP_AS RA_NPM N2_NPM RP_GS A1_ASF RA_ASF N1A_ASF C A1_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RP_AS P N3E_GSN
Ps:55:3 to trample/tread I the hostile I whole the day because/that much the to fight war I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance; to elevate/set high
Ps:55:3 they-TRAMPLE/TREAD-ed me (acc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) me (gen) whole (acc) the (acc) day (acc) because/that many (nom) the (nom) while FIGHT-ing (nom|voc) me (acc) away from (+gen) height (gen); you(sg)-were-ELEVATE/SET-ing-HIGH
Ps:55:3 Ps_55:3_1 Ps_55:3_2 Ps_55:3_3 Ps_55:3_4 Ps_55:3_5 Ps_55:3_6 Ps_55:3_7 Ps_55:3_8 Ps_55:3_9 Ps_55:3_10 Ps_55:3_11 Ps_55:3_12 Ps_55:3_13 Ps_55:3_14 Ps_55:3_15
Ps:55:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:55:4 ἡμέρας φοβηθήσομαι, ἐγὼ δὲ ἐπὶ σοὶ ἐλπιῶ.
Ps:55:4 They shall be afraid, but I will trust in thee. (Psalm 56:3 Brenton)
Ps:55:4 ilekroć mnie trwoga ogarnie, w Tobie pokładam nadzieję. (Psalm 56:4 BT_4)
Ps:55:4 ἡμέρας φοβηθήσομαι, ἐγὼ δὲ ἐπὶ σοὶ ἐλπιῶ.
Ps:55:4 ἡμέρα, -ας -ἡ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -)
Ps:55:4 Dzień By bać się Ja zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj
Ps:55:4 E(me/ras fobETE/somai, e)gO\ de\ e)pi\ soi\ e)lpiO=.
Ps:55:4 hEmeras fobETEsomai, egO de epi soi elpiO.
Ps:55:4 N1A_GSF VC_FPI1S RP_NS x P RP_DS VF2_FAI1S
Ps:55:4 day to fear I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub to hope survive, live through, outlast, outlive
Ps:55:4 day (gen), days (acc) I-will-be-FEAR-ed I (nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-HOPE
Ps:55:4 Ps_55:4_1 Ps_55:4_2 Ps_55:4_3 Ps_55:4_4 Ps_55:4_5 Ps_55:4_6 Ps_55:4_7
Ps:55:4 x x x x x x x
Ps:55:5 ἐν τῷ θεῷ ἐπαινέσω τοὺς λόγους μου ὅλην τὴν ἡμέραν. ἐπὶ τῷ θεῷ ἤλπισα, οὐ φοβηθήσομαι· τί ποιήσει μοι σάρξ;
Ps:55:5 In God I will praise my words; all the day have I hoped in God; I will not fear what flesh shall do to me. (Psalm 56:4 Brenton)
Ps:55:5 W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał: cóż może mi uczynić człowiek? (Psalm 56:5 BT_4)
Ps:55:5 ἐν τῷ θεῷ ἐπαινέσω τοὺς λόγους μου ὅλην τὴν ἡμέραν. ἐπὶ τῷ θεῷ ἤλπισα, οὐ φοβηθήσομαι· τί ποιήσει μοι σάρξ;
Ps:55:5 ἐν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σάρξ, -αρκός, ἡ
Ps:55:5 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bóg  By chwalić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Cały Dzień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj ??? Przed przydechem mocnym By bać się Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Robienie/robienie; by czynić/rób Ja Ciało {Mięso}
Ps:55:5 e)n tO=| TeO=| e)paine/sO tou\s lo/gous mou o(/lEn tE\n E(me/ran. e)pi\ tO=| TeO=| E)/lpisa, ou) fobETE/somai· ti/ poiE/sei moi sa/rX;
Ps:55:5 en tO TeO epainesO tus logus mu holEn tEn hEmeran. epi tO TeO Elpisa, u fobETEsomai· ti poiEsei moi sarX;
Ps:55:5 P RA_DSM N2_DSM VF_FAI1S RA_APM N2_APM RP_GS A1_ASF RA_ASF N1A_ASF P RA_DSM N2_DSM VAI_AAI1S D VC_FPI1S RI_ASN VF_FAI3S RP_DS N3K_NSF
Ps:55:5 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the god [see theology] to praise the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I whole the day upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the god [see theology] to hope survive, live through, outlast, outlive οὐχ before rough breathing to fear who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. doing/making; to do/make I flesh
Ps:55:5 in/among/by (+dat) the (dat) god (dat) I-will-PRAISE, I-should-PRAISE the (acc) words (acc) me (gen) whole (acc) the (acc) day (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) god (dat) I-HOPE-ed not I-will-be-FEAR-ed who/what/why (nom|acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) me (dat) flesh (nom|voc)
Ps:55:5 Ps_55:5_1 Ps_55:5_2 Ps_55:5_3 Ps_55:5_4 Ps_55:5_5 Ps_55:5_6 Ps_55:5_7 Ps_55:5_8 Ps_55:5_9 Ps_55:5_10 Ps_55:5_11 Ps_55:5_12 Ps_55:5_13 Ps_55:5_14 Ps_55:5_15 Ps_55:5_16 Ps_55:5_17 Ps_55:5_18 Ps_55:5_19 Ps_55:5_20
Ps:55:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:55:6 ὅλην τὴν ἡμέραν τοὺς λόγους μου ἐβδελύσσοντο, κατ’ ἐμοῦ πάντες οἱ διαλογισμοὶ αὐτῶν εἰς κακόν.
Ps:55:6 All the day long they have abominated my words; all their devices are against me for evil. (Psalm 56:5 Brenton)
Ps:55:6 Przez cały dzień mi uwłaczają, przeciw mnie obracają wszystkie swe zamysły. Ku mojej zgubie (Psalm 56:6 BT_4)
Ps:55:6 ὅλην τὴν ἡμέραν τοὺς λόγους μου ἐβδελύσσοντο, κατ’ ἐμοῦ πάντες οἱ διαλογισμοὶ αὐτῶν εἰς κακόν.
Ps:55:6 ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δια·λογισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Ps:55:6 Cały Dzień Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ja Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Niegodziwie by czynić źle
Ps:55:6 o(/lEn tE\n E(me/ran tou\s lo/gous mou e)bdelu/ssonto, kat’ e)mou= pa/ntes oi( dialogismoi\ au)tO=n ei)s kako/n.
Ps:55:6 holEn tEn hEmeran tus logus mu ebdelyssonto, kat’ emu pantes hoi dialogismoi autOn eis kakon.
Ps:55:6 A1_ASF RA_ASF N1A_ASF RA_APM N2_APM RP_GS V1I_IMI3P P RP_GS A3_NPM RA_NPM N2_NPM RD_GPM P A1_ASN
Ps:55:6 whole the day the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. I to ??? (abhor, abominable) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I; my/mine every all, each, every, the whole of the contemplation meditation, think, consideration, dispute he/she/it/same into (+acc) wickedly to do evil
Ps:55:6 whole (acc) the (acc) day (acc) the (acc) words (acc) me (gen) they-were-being-???-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) me (gen); my/mine (gen) all (nom|voc) the (nom) contemplations (nom|voc) them/same (gen) into (+acc) wickedly ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:55:6 Ps_55:6_1 Ps_55:6_2 Ps_55:6_3 Ps_55:6_4 Ps_55:6_5 Ps_55:6_6 Ps_55:6_7 Ps_55:6_8 Ps_55:6_9 Ps_55:6_10 Ps_55:6_11 Ps_55:6_12 Ps_55:6_13 Ps_55:6_14 Ps_55:6_15
Ps:55:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:55:7 παροικήσουσιν καὶ κατακρύψουσιν· αὐτοὶ τὴν πτέρναν μου φυλάξουσιν, καθάπερ ὑπέμειναν τὴν ψυχήν μου.
Ps:55:7 They will dwell near and hide themselves; they will watch my steps, accordingly as I have waited patiently in my soul. (Psalm 56:6 Brenton)
Ps:55:7 się schodzą, śledzą moje kroki, godzą na moje życie. (Psalm 56:7 BT_4)
Ps:55:7 παροικήσουσιν καὶ κατακρύψουσιν· αὐτοὶ τὴν πτέρναν μου φυλάξουσιν, καθάπερ ὑπέμειναν τὴν ψυχήν μου.
Ps:55:7 παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) καί κατα·κρύπτω [LXX] (-, κατα+κρυψ-, κατα+κρυψ-, -, κατα+κεκρυπτ-, κατα+κρυβ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πτέρνα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) καθάπερ ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:55:7 By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Pięta Ja By zabezpieczać się Nawet jak By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:55:7 paroikE/sousin kai\ katakru/PSousin· au)toi\ tE\n pte/rnan mou fula/Xousin, kaTa/per u(pe/meinan tE\n PSuCHE/n mou.
Ps:55:7 paroikEsusin kai katakryPSusin· autoi tEn pternan mu fylaXusin, kaTaper hypemeinan tEn PSyCHEn mu.
Ps:55:7 VF_FAI3P C VF_FAI3P RD_NPM RA_ASF N1A_ASF RP_GS VF_FAI3P D VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:55:7 to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) and also, even, namely to ??? he/she/it/same the heel I to guard even as to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:55:7 they-will-DWELL--NEAR, going-to-DWELL (fut ptcp) (dat) and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) they/same (nom) the (acc) heel (acc) me (gen) they-will-GUARD, going-to-GUARD (fut ptcp) (dat) even as they-ENDURE-ed the (acc) life (acc) me (gen)
Ps:55:7 Ps_55:7_1 Ps_55:7_2 Ps_55:7_3 Ps_55:7_4 Ps_55:7_5 Ps_55:7_6 Ps_55:7_7 Ps_55:7_8 Ps_55:7_9 Ps_55:7_10 Ps_55:7_11 Ps_55:7_12 Ps_55:7_13
Ps:55:7 x x x x x x x x x x x x x
Ps:55:8 ὑπὲρ τοῦ μηθενὸς σώσεις αὐτούς, ἐν ὀργῇ λαοὺς κατάξεις, ὁ θεός.
Ps:55:8 Thou wilt on no account save them; thou wilt bring down the people in wrath. (Psalm 56:7 Brenton)
Ps:55:8 Za niegodziwość - pomoc dla nich? Boże, powal w gniewie narody! (Psalm 56:8 BT_4)
Ps:55:8 ὑπὲρ τοῦ μηθενὸς σώσεις αὐτούς, ἐν ὀργῇ λαοὺς κατάξεις, θεός.
Ps:55:8 ὑπέρ ὁ ἡ τό μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) λαός, -οῦ, ὁ κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ps:55:8 Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Nie jeden By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ludzie By zniżać przywracał; by łamać się Bóg 
Ps:55:8 u(pe\r tou= mETeno\s sO/seis au)tou/s, e)n o)rgE=| laou\s kata/Xeis, o( Teo/s.
Ps:55:8 hyper tu mETenos sOseis autus, en orgE laus kataXeis, ho Teos.
Ps:55:8 P RA_GSM A3_GSM VF_FAI2S RD_APM P N1_DSF N2_APM VF_FAI2S RA_NSM N2_NSM
Ps:55:8 above (+acc), on behalf of (+gen) the not one to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath fume, anger, rage people to bring down brought back; to break the god [see theology]
Ps:55:8 above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) not one (gen) you(sg)-will-SAVE them/same (acc) in/among/by (+dat) wrath (dat) peoples (acc) you(sg)-will-BRING DOWN; you(sg)-will-BREAK the (nom) god (nom)
Ps:55:8 Ps_55:8_1 Ps_55:8_2 Ps_55:8_3 Ps_55:8_4 Ps_55:8_5 Ps_55:8_6 Ps_55:8_7 Ps_55:8_8 Ps_55:8_9 Ps_55:8_10 Ps_55:8_11
Ps:55:8 x x x x x x x x x x x
Ps:55:9 τὴν ζωήν μου ἐξήγγειλά σοι, ἔθου τὰ δάκρυά μου ἐνώπιόν σου ὡς καὶ ἐν τῇ ἐπαγγελίᾳ σου.
Ps:55:9 O God, I have declared my life to thee; thou has set my tears before thee, even according to thy promise. (Psalm 56:8 Brenton)
Ps:55:9 Ty zapisałeś moje życie tułacze; przechowałeś Ty łzy moje w swoim bukłaku: czyż nie są spisane w Twej księdze? (Psalm 56:9 BT_4)
Ps:55:9 τὴν ζωήν μου ἐξήγγειλά σοι, ἔθου τὰ δάκρυά μου ἐνώπιόν σου ὡς καὶ ἐν τῇ ἐπαγγελίᾳ σου.
Ps:55:9 ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·αγγέλλω (εξ+αγγελλ-, εξ+αγγελ(ε)·[σ]-, εξ+αγγειλ·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς καί ἐν ὁ ἡ τό ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:55:9 Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja Do robienia znanego (były widocznym naprzód, zawiadamiaj albo informuj za granicą) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Łza Ja W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Jak/jak I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obietnica Ty; twój/twój(sg)
Ps:55:9 tE\n DZOE/n mou e)XE/ggeila/ soi, e)/Tou ta\ da/krua/ mou e)nO/pio/n sou O(s kai\ e)n tE=| e)paggeli/a| sou.
Ps:55:9 tEn DZOEn mu eXEngeila soi, eTu ta dakrya mu enOpion su hOs kai en tE epangelia su.
Ps:55:9 RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AAI1S RP_DS VEI_AMI2S RA_APN N3_APN RP_GS P RP_GS C D P RA_DSF N1A_DSF RP_GS
Ps:55:9 the life being, living, spirit; alive I to making known (shew forth, announce or report abroad) you; your/yours(sg); to rub worn, rub to place lay, put, set, situate, station the tear I in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) as/like and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the promise you; your/yours(sg)
Ps:55:9 the (acc) life (acc); alive ([Adj] acc) me (gen) I-MAKING KNOWN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) you(sg)-were-PLACE-ed the (nom|acc) tears (nom|acc|voc) me (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like and in/among/by (+dat) the (dat) promise (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:55:9 Ps_55:9_1 Ps_55:9_2 Ps_55:9_3 Ps_55:9_4 Ps_55:9_5 Ps_55:9_6 Ps_55:9_7 Ps_55:9_8 Ps_55:9_9 Ps_55:9_10 Ps_55:9_11 Ps_55:9_12 Ps_55:9_13 Ps_55:9_14 Ps_55:9_15 Ps_55:9_16 Ps_55:9_17
Ps:55:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:55:10 ἐπιστρέψουσιν οἱ ἐχθροί μου εἰς τὰ ὀπίσω, ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε· ἰδοὺ ἔγνων ὅτι θεός μου εἶ σύ.
Ps:55:10 Mine enemies shall be turned back, in the day wherein I shall call upon thee; behold, I know that thou art my God. (Psalm 56:9 Brenton)
Ps:55:10 Wtedy wrogowie moi odstąpią w dniu, gdy Cię wezwę: po tym poznam, że Bóg jest ze mną. (Psalm 56:10 BT_4)
Ps:55:10 ἐπιστρέψουσιν οἱ ἐχθροί μου εἰς τὰ ὀπίσω, ἐν ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε· ἰδοὺ ἔγνων ὅτι θεός μου εἶ σύ.
Ps:55:10 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω ἐν ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ps:55:10 By odwracać się dookoła Wrogi Ja Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By odwiedzać Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Bóg  Ja By iść; by być Ty
Ps:55:10 e)pistre/PSousin oi( e)CHTroi/ mou ei)s ta\ o)pi/sO, e)n E(=| a)/n E(me/ra| e)pikale/sOmai/ se· i)dou\ e)/gnOn o(/ti Teo/s mou ei)= su/.
Ps:55:10 epistrePSusin hoi eCHTroi mu eis ta opisO, en hE an hEmera epikalesOmai se· idu egnOn hoti Teos mu ei sy.
Ps:55:10 VF_FAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS P RA_APN P P RR_DSF x N1A_DSF VA_AMS1S RP_AS I VZI_AAI1S C N2_NSM RP_GS V9_PAI2S RP_NS
Ps:55:10 to turn around the hostile I into (+acc) the behind back, behind, after in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which ever (if ever) day to call upon you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to know i.e. recognize. because/that god [see theology] I to go; to be you
Ps:55:10 they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) me (gen) into (+acc) the (nom|acc) behind in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) ever day (dat) I-should-be-CALL-ed-UPON you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) be-you(sg)-SEE-ed! I-KNOW-ed because/that god (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom)
Ps:55:10 Ps_55:10_1 Ps_55:10_2 Ps_55:10_3 Ps_55:10_4 Ps_55:10_5 Ps_55:10_6 Ps_55:10_7 Ps_55:10_8 Ps_55:10_9 Ps_55:10_10 Ps_55:10_11 Ps_55:10_12 Ps_55:10_13 Ps_55:10_14 Ps_55:10_15 Ps_55:10_16 Ps_55:10_17 Ps_55:10_18 Ps_55:10_19 Ps_55:10_20
Ps:55:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:55:11 ἐπὶ τῷ θεῷ αἰνέσω ῥῆμα, ἐπὶ τῷ κυρίῳ αἰνέσω λόγον.
Ps:55:11 In God, will I praise his word; in the Lord will I praise his saying. (Psalm 56:10 Brenton)
Ps:55:11 W Bogu uwielbiam Jego słowo, wielbię słowo Pana. (Psalm 56:11 BT_4)
Ps:55:11 ἐπὶ τῷ θεῷ αἰνέσω ῥῆμα, ἐπὶ τῷ κυρίῳ αἰνέσω λόγον.
Ps:55:11 ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) λόγος, -ου, ὁ
Ps:55:11 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  By chwalić Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By chwalić Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Ps:55:11 e)pi\ tO=| TeO=| ai)ne/sO r(E=ma, e)pi\ tO=| kuri/O| ai)ne/sO lo/gon.
Ps:55:11 epi tO TeO ainesO rEma, epi tO kyriO ainesO logon.
Ps:55:11 P RA_DSM N2_DSM VF_FAI1S N3M_ASN P RA_DSM N2_DSM VF_FAI1S N2_ASM
Ps:55:11 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the god [see theology] to praise declaration statement, utterance upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to praise word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Ps:55:11 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) god (dat) I-will-PRAISE, I-should-PRAISE declaration (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) I-will-PRAISE, I-should-PRAISE word (acc)
Ps:55:11 Ps_55:11_1 Ps_55:11_2 Ps_55:11_3 Ps_55:11_4 Ps_55:11_5 Ps_55:11_6 Ps_55:11_7 Ps_55:11_8 Ps_55:11_9 Ps_55:11_10
Ps:55:11 x x x x x x x x x x
Ps:55:12 ἐπὶ τῷ θεῷ ἤλπισα, οὐ φοβηθήσομαι· τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;
Ps:55:12 I have hoped in God; I will not be afraid of what man shall do to me. (Psalm 56:11 Brenton)
Ps:55:12 Bogu ufam, nie będę się lękał: cóż może mi uczynić człowiek? (Psalm 56:12 BT_4)
Ps:55:12 ἐπὶ τῷ θεῷ ἤλπισα, οὐ φοβηθήσομαι· τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;
Ps:55:12 ἐπί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:55:12 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj ??? Przed przydechem mocnym By bać się Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Robienie/robienie; by czynić/rób Ja Ludzki
Ps:55:12 e)pi\ tO=| TeO=| E)/lpisa, ou) fobETE/somai· ti/ poiE/sei moi a)/nTrOpos;
Ps:55:12 epi tO TeO Elpisa, u fobETEsomai· ti poiEsei moi anTrOpos;
Ps:55:12 P RA_DSM N2_DSM VAI_AAI1S D VC_FPI1S RI_ASN VF_FAI3S RP_DS N2_NSM
Ps:55:12 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the god [see theology] to hope survive, live through, outlast, outlive οὐχ before rough breathing to fear who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. doing/making; to do/make I human
Ps:55:12 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) god (dat) I-HOPE-ed not I-will-be-FEAR-ed who/what/why (nom|acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) me (dat) human (nom)
Ps:55:12 Ps_55:12_1 Ps_55:12_2 Ps_55:12_3 Ps_55:12_4 Ps_55:12_5 Ps_55:12_6 Ps_55:12_7 Ps_55:12_8 Ps_55:12_9 Ps_55:12_10
Ps:55:12 x x x x x x x x x x
Ps:55:13 ἐν ἐμοί, ὁ θεός, αἱ εὐχαὶ ἃς ἀποδώσω αἰνέσεώς σοι,
Ps:55:13 The vows of thy praise, O God, which I will pay, are upon me. (Psalm 56:12 Brenton)
Ps:55:13 Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem, Tobie oddam ofiary pochwalne, (Psalm 56:13 BT_4)
Ps:55:13 ἐν ἐμοί, θεός, αἱ εὐχαὶ ἃς ἀποδώσω αἰνέσεώς σοι,
Ps:55:13 ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αἴνεσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ps:55:13 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Bóg  Ślub Kto/, który/, który By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Chwal chwały Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ps:55:13 e)n e)moi/, o( Teo/s, ai( eu)CHai\ a(/s a)podO/sO ai)ne/seO/s soi,
Ps:55:13 en emoi, ho Teos, hai euCHai has apodOsO aineseOs soi,
Ps:55:13 P RP_DS RA_NSM N2_NSM RA_NPF N1_NPF RR_APF VF_FAI1S N3I_GSF RP_DS
Ps:55:13 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine the god [see theology] the vow who/whom/which to give back restore, assign, impute, convey, refer praise of praise you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ps:55:13 in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) the (nom) god (nom) the (nom) vows (nom|voc) who/whom/which (acc) I-will-GIVE BACK, I-should-GIVE BACK praise (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ps:55:13 Ps_55:13_1 Ps_55:13_2 Ps_55:13_3 Ps_55:13_4 Ps_55:13_5 Ps_55:13_6 Ps_55:13_7 Ps_55:13_8 Ps_55:13_9 Ps_55:13_10
Ps:55:13 x x x x x x x x x x
Ps:55:14 ὅτι ἐρρύσω τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου καὶ τοὺς πόδας μου ἐξ ὀλισθήματος τοῦ εὐαρεστῆσαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐν φωτὶ ζώντων.
Ps:55:14 For thou hast delivered my soul from death, and my feet from sliding, that I should be well-pleasing before God in the land of the living. (Psalm 56:13 Brenton)
Ps:55:14 bo ocaliłeś moje życie od śmierci i moje nogi od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. (Psalm 56:14 BT_4)
Ps:55:14 ὅτι ἐρρύσω τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου καὶ τοὺς πόδας μου ἐξ ὀλισθήματος τοῦ εὐαρεστῆσαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐν φωτὶ ζώντων.
Ps:55:14 ὅτι ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) καί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ   ὁ ἡ τό εὐ·αρεστέω (ευ+αρεστ(ε)-/ευαρεστ(ε)-, ευ+αρεστη·σ-, ευ+αρεστη·σ-/ευαρεστη·σ-, ευ+ηρεστη·κ-/ευαρεστη·κ-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Ps:55:14 Ponieważ/tamto By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śmierć; by zgładzać I też, nawet, mianowicie Stopa Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Do bardzo podobać W obecności z (+informacja); ??? Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lekki {Jasny} Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Ps:55:14 o(/ti e)rru/sO tE\n PSuCHE/n mou e)k Tana/tou kai\ tou\s po/das mou e)X o)lisTE/matos tou= eu)arestE=sai e)nO/pion tou= Teou= e)n fOti\ DZO/ntOn.
Ps:55:14 hoti errysO tEn PSyCHEn mu ek Tanatu kai tus podas mu eX olisTEmatos tu euarestEsai enOpion tu Teu en fOti DZOntOn.
Ps:55:14 C VAI_AMI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS P N2_GSM C RA_APM N3D_APM RP_GS P N3M_GSN RA_GSN VA_AAN P RA_GSM N2_GSM P N3T_DSN V3_PAPGPM
Ps:55:14 because/that to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I out of (+gen) ἐξ before vowels death; to put to death and also, even, namely the foot I out of (+gen) ἐξ before vowels ć the to be very pleasing in the presence of (+gen); ??? the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among light to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Ps:55:14 because/that you(sg)-were-DELIVER-ed the (acc) life (acc) me (gen) out of (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! and the (acc) feet (acc) me (gen) out of (+gen)   the (gen) to-BE-VERY-PLEASING, be-you(sg)-BE-ed-VERY-PLEASING!, he/she/it-happens-to-BE-VERY-PLEASING (opt) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) god (gen) in/among/by (+dat) light (dat) let-them-be-EXISTS-ing! (classical), while EXISTS-ing (gen)
Ps:55:14 Ps_55:14_1 Ps_55:14_2 Ps_55:14_3 Ps_55:14_4 Ps_55:14_5 Ps_55:14_6 Ps_55:14_7 Ps_55:14_8 Ps_55:14_9 Ps_55:14_10 Ps_55:14_11 Ps_55:14_12 Ps_55:14_13 Ps_55:14_14 Ps_55:14_15 Ps_55:14_16 Ps_55:14_17 Ps_55:14_18 Ps_55:14_19 Ps_55:14_20 Ps_55:14_21
Ps:55:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x