Ps:6:1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις, ὑπὲρ τῆς ὀγδόης· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:6:1 For the End, a Psalm of David among the Hymns for the eighth. (Psalm 6:1 Brenton)
Ps:6:1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Na oktawę. Psalm. Dawidowy. (Psalm 6:1 BT_4)
Ps:6:1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις, ὑπὲρ τῆς ὀγδόης· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:6:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ἐν ὕμνος, -ου, ὁ; ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) ὑπέρ ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:6:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hymn; by wysławiać Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ósmy Psalm David
Ps:6:1 *ei)s to\ te/los, e)n u(/mnois, u(pe\r tE=s o)gdo/Es· PSalmo\s tO=| *dauid.
Ps:6:1 eis to telos, en hymnois, hyper tEs ogdoEs· PSalmos tO dauid.
Ps:6:1 P RA_ASN N3E_ASN P N2_DPM P RA_GSF A1_GSF N2_NSM RA_DSM N_DSM
Ps:6:1 into (+acc) the end (event, consummation) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hymn; to hymn above (+acc), on behalf of (+gen) the eighth psalm the David
Ps:6:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hymns (dat); you(sg)-happen-to-be-HYMN-ing (opt) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) eighth (gen) psalm (nom) the (dat) David (indecl)
Ps:6:1 Ps_6:1_1 Ps_6:1_2 Ps_6:1_3 Ps_6:1_4 Ps_6:1_5 Ps_6:1_6 Ps_6:1_7 Ps_6:1_8 Ps_6:1_9 Ps_6:1_10 Ps_6:1_11
Ps:6:1 x x x x x x x x x x x
Ps:6:2 Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.
Ps:6:2 O Lord, rebuke me not in thy wrath, neither chasten me in thine anger. (Psalm 6:1 Brenton)
Ps:6:2 Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie i nie karz w swej zapalczywości. (Psalm 6:2 BT_4)
Ps:6:2 Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.
Ps:6:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:6:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ty; twój/twój(sg) By ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny Ja µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Ja
Ps:6:2 *ku/rie, mE\ tO=| TumO=| sou e)le/gXE|s me mEde\ tE=| o)rgE=| sou paideu/sE|s me.
Ps:6:2 kyrie, mE tO TymO su elenXEs me mEde tE orgE su paideusEs me.
Ps:6:2 N2_VSM D RA_DSM N2_DSM RP_GS VA_AAS2S RP_AS C RA_DSF N1_DSF RP_GS VA_AAS2S RP_AS
Ps:6:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. you; your/yours(sg) to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty I μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) to chastened correct, discipline, train, teach, educate, I
Ps:6:2 lord (voc); a lord ([Adj] voc) not the (dat) wrath (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-should-REPROVE me (acc) neither/nor; Mede (voc) the (dat) wrath (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-should-CHASTENED me (acc)
Ps:6:2 Ps_6:2_1 Ps_6:2_2 Ps_6:2_3 Ps_6:2_4 Ps_6:2_5 Ps_6:2_6 Ps_6:2_7 Ps_6:2_8 Ps_6:2_9 Ps_6:2_10 Ps_6:2_11 Ps_6:2_12 Ps_6:2_13
Ps:6:2 x x x x x x x x x x x x x
Ps:6:3 ἐλέησόν με, κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι· ἴασαί με, κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου,
Ps:6:3 Pity me, O Lord; for I am weak: heal me, O Lord; for my bones are vexed. (Psalm 6:2 Brenton)
Ps:6:3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby; ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone (Psalm 6:3 BT_4)
Ps:6:3 ἐλέησόν με, κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι· ἴασαί με, κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου,
Ps:6:3 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἀ·σθενής -ές εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:6:3 By okazać miłosierdzie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Słaby By iść; by być By goić się Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Kość Ja
Ps:6:3 e)le/Eso/n me, ku/rie, o(/ti a)sTenE/s ei)mi· i)/asai/ me, ku/rie, o(/ti e)tara/CHTE ta\ o)sta= mou,
Ps:6:3 eleEson me, kyrie, hoti asTenEs eimi· iasai me, kyrie, hoti etaraCHTE ta osta mu,
Ps:6:3 VA_AAD2S RP_AS N2_VSM C A3H_NSM V9_PAI1S VA_AMD2S RP_AS N2_VSM C VQI_API3S RA_NPN N2N_NPN RP_GS
Ps:6:3 to show mercy I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that weak to go; to be to heal I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the bone I
Ps:6:3 do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that weak ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am you(sg)-are-being-HEAL-ed, be-you(sg)-HEAL-ed!, you(sg)-have-been-HEAL-ed me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) because/that he/she/it-was-UNSETTLE-ed the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) me (gen)
Ps:6:3 Ps_6:3_1 Ps_6:3_2 Ps_6:3_3 Ps_6:3_4 Ps_6:3_5 Ps_6:3_6 Ps_6:3_7 Ps_6:3_8 Ps_6:3_9 Ps_6:3_10 Ps_6:3_11 Ps_6:3_12 Ps_6:3_13 Ps_6:3_14
Ps:6:3 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:6:4 καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα· καὶ σύ, κύριε, ἕως πότε;
Ps:6:4 My soul also is grievously vexed: but thou, O Lord, how long? (Psalm 6:3 Brenton)
Ps:6:4 i duszę moją ogarnia wielka trwoga; lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze...? (Psalm 6:4 BT_4)
Ps:6:4 καὶ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα· καὶ σύ, κύριε, ἕως πότε;
Ps:6:4 καί ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) σφόδρα καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1]
Ps:6:4 I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj Kiedy?
Ps:6:4 kai\ E( PSuCHE/ mou e)tara/CHTE sfo/dra· kai\ su/, ku/rie, e(/Os po/te;
Ps:6:4 kai hE PSyCHE mu etaraCHTE sfodra· kai sy, kyrie, heOs pote;
Ps:6:4 C RA_NSF N1_NSF RP_GS VQI_API3S D C RP_NS N2_VSM P x
Ps:6:4 and also, even, namely the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn when?
Ps:6:4 and the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) he/she/it-was-UNSETTLE-ed vehement, and you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when?
Ps:6:4 Ps_6:4_1 Ps_6:4_2 Ps_6:4_3 Ps_6:4_4 Ps_6:4_5 Ps_6:4_6 Ps_6:4_7 Ps_6:4_8 Ps_6:4_9 Ps_6:4_10 Ps_6:4_11
Ps:6:4 x x x x x x x x x x x
Ps:6:5 ἐπίστρεψον, κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου, σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου.
Ps:6:5 Return, O Lord, deliver my soul: save me for thy mercy's sake. (Psalm 6:4 Brenton)
Ps:6:5 Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie, (Psalm 6:5 BT_4)
Ps:6:5 ἐπίστρεψον, κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου, σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου.
Ps:6:5 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:6:5 By odwracać się dookoła Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja Z powodu dla, dla Litość Ty; twój/twój(sg)
Ps:6:5 e)pi/strePSon, ku/rie, r(u=sai tE\n PSuCHE/n mou, sO=so/n me e(/neken tou= e)le/ous sou.
Ps:6:5 epistrePSon, kyrie, rysai tEn PSyCHEn mu, sOson me heneken tu eleus su.
Ps:6:5 VA_AAD2S N2_VSM VA_AMD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS VA_AAD2S RP_AS P RA_GSN N3E_GSN RP_GS
Ps:6:5 to turn around lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I owing to for, for the sake of the mercy you; your/yours(sg)
Ps:6:5 do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) be-you(sg)-DELIVER-ed! the (acc) life (acc) me (gen) do-SAVE-you(sg)!, going-to-SAVE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) owing to the (gen) mercy (gen), mercies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:6:5 Ps_6:5_1 Ps_6:5_2 Ps_6:5_3 Ps_6:5_4 Ps_6:5_5 Ps_6:5_6 Ps_6:5_7 Ps_6:5_8 Ps_6:5_9 Ps_6:5_10 Ps_6:5_11 Ps_6:5_12
Ps:6:5 x x x x x x x x x x x x
Ps:6:6 ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὁ μνημονεύων σου· ἐν δὲ τῷ ᾅδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι;
Ps:6:6 For in death no man remembers thee: and who will give thee thanks in Hades? (Psalm 6:5 Brenton)
Ps:6:6 bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie: któż Cię wychwala w Szeolu? (Psalm 6:6 BT_4)
Ps:6:6 ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ μνημονεύων σου· ἐν δὲ τῷ ᾅδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι;
Ps:6:6 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν δέ ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ps:6:6 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śmierć By pamiętać Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Hades; by śpiewać Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ps:6:6 o(/ti ou)k e)/stin e)n tO=| Tana/tO| o( mnEmoneu/On sou· e)n de\ tO=| a(/|dE| ti/s e)XomologE/setai/ soi;
Ps:6:6 hoti uk estin en tO TanatO ho mnEmoneuOn su· en de tO hadE tis eXomologEsetai soi;
Ps:6:6 C D V9_PAI3S P RA_DSM N2_DSM RA_NSM V1_PAPNSM RP_GS P x RA_DSM N1M_DSM RI_NSM VF_FMI3S RP_DS
Ps:6:6 because/that οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the death the to remember you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the Hades; to sing who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ps:6:6 because/that not he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) death (dat) the (nom) while REMEMBER-ing (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) Yet the (dat) Hades (dat); you(sg)-are-being-SING-ed, he/she/it-should-be-SING-ing, you(sg)-should-be-being-SING-ed who/what/why (nom) he/she/it-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ps:6:6 Ps_6:6_1 Ps_6:6_2 Ps_6:6_3 Ps_6:6_4 Ps_6:6_5 Ps_6:6_6 Ps_6:6_7 Ps_6:6_8 Ps_6:6_9 Ps_6:6_10 Ps_6:6_11 Ps_6:6_12 Ps_6:6_13 Ps_6:6_14 Ps_6:6_15 Ps_6:6_16
Ps:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:6:7 ἐκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ μου, λούσω καθ’ ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσίν μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω.
Ps:6:7 I am wearied with my groaning; I shall wash my bed every night; I shall water my couch with tears. (Psalm 6:6 Brenton)
Ps:6:7 Zmęczyłem się moim jękiem, płaczem obmywam co noc moje łoże, posłanie moje skrapiam łzami. (Psalm 6:7 BT_4)
Ps:6:7 ἐκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ μου, λούσω καθ’ ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσίν μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω.
Ps:6:7 κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό στεναγμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) κατά ἕκαστος -η -ον νύξ, -υκτός, ἡ ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βρέχω (βρεχ-, βρεξ-, βρεξ-, -, -, βραχ·[θ]-)
Ps:6:7 By trudzić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jęcz jęk, wzdychaj, szum; (v. ja.) żargon specjalnie w modleniu się się. Ja By kąpać się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Noc Łóżko Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łza Ja Ja By zwilżać/deszcz
Ps:6:7 e)kopi/asa e)n tO=| stenagmO=| mou, lou/sO kaT’ e(ka/stEn nu/kta tE\n kli/nEn mou, e)n da/krusi/n mou tE\n strOmnE/n mou bre/XO.
Ps:6:7 ekopiasa en tO stenagmO mu, lusO kaT’ hekastEn nykta tEn klinEn mu, en dakrysin mu tEn strOmnEn mu breXO.
Ps:6:7 VAI_AAI1S P RA_DSM N2_DSM RP_GS VF_FAI1S P A1_ASF N3_ASF RA_ASF N1_ASF RP_GS P N3_DPN RP_GS RA_ASF N1_ASF RP_GS VF_FAI1S
Ps:6:7 to toil in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the groan moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying. I to bathe down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each night the bed I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tear I the ć I to wet/rain
Ps:6:7 I-TOIL-ed in/among/by (+dat) the (dat) groan (dat) me (gen) I-will-BATHE, I-should-BATHE down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) night (acc) the (acc) bed (acc) me (gen) in/among/by (+dat) tears (dat) me (gen) the (acc)   me (gen) I-will-WET/RAIN, I-should-WET/RAIN
Ps:6:7 Ps_6:7_1 Ps_6:7_2 Ps_6:7_3 Ps_6:7_4 Ps_6:7_5 Ps_6:7_6 Ps_6:7_7 Ps_6:7_8 Ps_6:7_9 Ps_6:7_10 Ps_6:7_11 Ps_6:7_12 Ps_6:7_13 Ps_6:7_14 Ps_6:7_15 Ps_6:7_16 Ps_6:7_17 Ps_6:7_18 Ps_6:7_19
Ps:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:6:8 ἐταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὁ ὀφθαλμός μου, ἐπαλαιώθην ἐν πᾶσιν τοῖς ἐχθροῖς μου.
Ps:6:8 Mine eye is troubled because of my wrath; I am worn out because of all my enemies. (Psalm 6:7 Brenton)
Ps:6:8 Od smutku oko moje mgłą zachodzi, starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów. (Psalm 6:8 BT_4)
Ps:6:8 ἐταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὀφθαλμός μου, ἐπαλαιώθην ἐν πᾶσιν τοῖς ἐχθροῖς μου.
Ps:6:8 ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ἀπό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:6:8 By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Oko Ja By robić stary W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ja
Ps:6:8 e)tara/CHTE a)po\ Tumou= o( o)fTalmo/s mou, e)palaiO/TEn e)n pa=sin toi=s e)CHTroi=s mou.
Ps:6:8 etaraCHTE apo Tymu ho ofTalmos mu, epalaiOTEn en pasin tois eCHTrois mu.
Ps:6:8 VQI_API3S P N2_GSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VCI_API1S P A3_DPM RA_DPM N2_DPM RP_GS
Ps:6:8 to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger the eye I to make old in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the hostile I
Ps:6:8 he/she/it-was-UNSETTLE-ed away from (+gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! the (nom) eye (nom) me (gen) I-was-MAKE-ed-OLD in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) hostile ([Adj] dat) me (gen)
Ps:6:8 Ps_6:8_1 Ps_6:8_2 Ps_6:8_3 Ps_6:8_4 Ps_6:8_5 Ps_6:8_6 Ps_6:8_7 Ps_6:8_8 Ps_6:8_9 Ps_6:8_10 Ps_6:8_11 Ps_6:8_12
Ps:6:8 x x x x x x x x x x x x
Ps:6:9 ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ, πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ὅτι εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ μου·
Ps:6:9 Depart from me, all ye that work iniquity; for the Lord has heard the voice of my weeping. (Psalm 6:8 Brenton)
Ps:6:9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, bo Pan usłyszał głos mojego płaczu; (Psalm 6:9 BT_4)
Ps:6:9 ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ, πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ὅτι εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ μου·
Ps:6:9 ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὅτι εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό κλαυθμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:6:9 By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pracować/dąż Bezprawie Ponieważ/tamto Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dźwięku/głos płacze Płacz Ja
Ps:6:9 a)po/stEte a)p’ e)mou=, pa/ntes oi( e)rgaDZo/menoi tE\n a)nomi/an, o(/ti ei)sE/kousen ku/rios tE=s fOnE=s tou= klauTmou= mou·
Ps:6:9 apostEte ap’ emu, pantes hoi ergaDZomenoi tEn anomian, hoti eisEkusen kyrios tEs fOnEs tu klauTmu mu·
Ps:6:9 VH_AAD2P P RP_GS A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM RA_ASF N1A_ASF C VAI_AAI3S N2_NSM RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM RP_GS
Ps:6:9 to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine every all, each, every, the whole of the to work/strive the lawlessness because/that to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sound/voice cries the crying I
Ps:6:9 do-DISENGAGE-you(pl)!, you(pl)-should-DISENGAGE away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) all (nom|voc) the (nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom|voc) the (acc) lawlessness (acc) because/that he/she/it-HEARD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) crying (gen) me (gen)
Ps:6:9 Ps_6:9_1 Ps_6:9_2 Ps_6:9_3 Ps_6:9_4 Ps_6:9_5 Ps_6:9_6 Ps_6:9_7 Ps_6:9_8 Ps_6:9_9 Ps_6:9_10 Ps_6:9_11 Ps_6:9_12 Ps_6:9_13 Ps_6:9_14 Ps_6:9_15 Ps_6:9_16
Ps:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:6:10 εἰσήκουσεν κύριος τῆς δεήσεώς μου, κύριος τὴν προσευχήν μου προσεδέξατο.
Ps:6:10 The Lord has hearkened to my petition; the Lord has accepted my prayer. (Psalm 6:9 Brenton)
Ps:6:10 Pan usłyszał moje błaganie, Pan przyjął moją modlitwę. (Psalm 6:10 BT_4)
Ps:6:10 εἰσήκουσεν κύριος τῆς δεήσεώς μου, κύριος τὴν προσευχήν μου προσεδέξατο.
Ps:6:10 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-)
Ps:6:10 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Obrona Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Modlitwa Ja By przyjmować przyjmuj korzystnie, przyjmuj
Ps:6:10 ei)sE/kousen ku/rios tE=s deE/seO/s mou, ku/rios tE\n proseuCHE/n mou prosede/Xato.
Ps:6:10 eisEkusen kyrios tEs deEseOs mu, kyrios tEn proseuCHEn mu prosedeXato.
Ps:6:10 VAI_AAI3S N2_NSM RA_GSF N3I_GSF RP_GS N2_NSM RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AMI3S
Ps:6:10 to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the plea I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the prayer I to accept receive favourably, accept
Ps:6:10 he/she/it-HEARD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) plea (gen) me (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) prayer (acc) me (gen) he/she/it-was-ACCEPT-ed
Ps:6:10 Ps_6:10_1 Ps_6:10_2 Ps_6:10_3 Ps_6:10_4 Ps_6:10_5 Ps_6:10_6 Ps_6:10_7 Ps_6:10_8 Ps_6:10_9 Ps_6:10_10
Ps:6:10 x x x x x x x x x x
Ps:6:11 αἰσχυνθείησαν καὶ ταραχθείησαν σφόδρα πάντες οἱ ἐχθροί μου, ἀποστραφείησαν καὶ καταισχυνθείησαν σφόδρα διὰ τάχους.
Ps:6:11 Let all mine enemies be put to shame and sore troubled: let them be turned back and grievously put to shame speedily. (Psalm 6:10 Brenton)
Ps:6:11 Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą, niech odstąpią i niech się zawstydzą! (Psalm 6:11 BT_4)
Ps:6:11 αἰσχυνθείησαν καὶ ταραχθείησαν σφόδρα πάντες οἱ ἐχθροί μου, ἀποστραφείησαν καὶ καταισχυνθείησαν σφόδρα διὰ τάχους.
Ps:6:11 αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) σφόδρα πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) καί κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) σφόδρα διά τάχο·ς, -ους, τό
Ps:6:11 By zawstydzać I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ja By odwracać się od I też, nawet, mianowicie By upokarzać Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Szybkość
Ps:6:11 ai)sCHunTei/Esan kai\ taraCHTei/Esan sfo/dra pa/ntes oi( e)CHTroi/ mou, a)postrafei/Esan kai\ kataisCHunTei/Esan sfo/dra dia\ ta/CHous.
Ps:6:11 aisCHynTeiEsan kai taraCHTeiEsan sfodra pantes hoi eCHTroi mu, apostrafeiEsan kai kataisCHynTeiEsan sfodra dia taCHus.
Ps:6:11 VC_APO3P C VQ_APO3P D A3_NPM RA_NPM N2_NPM RP_GS VD_APO3P C VC_APO3P D P N3E_GSN
Ps:6:11 to put to shame and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir vehement, intense, keen, inveighingly, eager every all, each, every, the whole of the hostile I to turn away from and also, even, namely to humiliate vehement, intense, keen, inveighingly, eager because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) speed
Ps:6:11 they-happen-to-be-PUT-ed-TO-SHAME (opt) and they-happen-to-be-UNSETTLE-ed (opt) vehement, all (nom|voc) the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) me (gen) they-happen-to-be-TURN-ed-AWAY-FROM (opt) and they-happen-to-be-HUMILIATE-ed (opt) vehement, because of (+acc), through (+gen) speed (gen)
Ps:6:11 Ps_6:11_1 Ps_6:11_2 Ps_6:11_3 Ps_6:11_4 Ps_6:11_5 Ps_6:11_6 Ps_6:11_7 Ps_6:11_8 Ps_6:11_9 Ps_6:11_10 Ps_6:11_11 Ps_6:11_12 Ps_6:11_13 Ps_6:11_14
Ps:6:11 x x x x x x x x x x x x x x