Ps:5:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς κληρονομούσης· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:5:1 For the end, a Psalm of David, concerning her that inherits. (Psalm 5:1 Brenton)
Ps:5:1 Kierownikowi chóru. Na flety. Psalm. Dawidowy. (Psalm 5:1 BT_4)
Ps:5:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς κληρονομούσης· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:5:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὑπέρ ὁ ἡ τό κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:5:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) By dziedziczyć Psalm David
Ps:5:1 *ei)s to\ te/los, u(pe\r tE=s klEronomou/sEs· PSalmo\s tO=| *dauid.
Ps:5:1 eis to telos, hyper tEs klEronomusEs· PSalmos tO dauid.
Ps:5:1 P RA_ASN N3E_ASN P RA_GSF V2_PAPGSF N2_NSM RA_DSM N_DSM
Ps:5:1 into (+acc) the end (event, consummation) above (+acc), on behalf of (+gen) the to inherit psalm the David
Ps:5:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) while INHERIT-ing (gen) psalm (nom) the (dat) David (indecl)
Ps:5:1 Ps_5:1_1 Ps_5:1_2 Ps_5:1_3 Ps_5:1_4 Ps_5:1_5 Ps_5:1_6 Ps_5:1_7 Ps_5:1_8 Ps_5:1_9
Ps:5:1 x x x x x x x x x
Ps:5:2 Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι, κύριε, σύνες τῆς κραυγῆς μου·
Ps:5:2 Hearken to my words, O Lord, attend to my cry. (Psalm 5:1 Brenton)
Ps:5:2 Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę; (Psalm 5:2 BT_4)
Ps:5:2 Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι, κύριε, σύνες τῆς κραυγῆς μου·
Ps:5:2 ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:5:2 Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ja By słuchać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By rozumieć Płacz krzyk (????????) Ja
Ps:5:2 *ta\ r(E/mata/ mou e)nO/tisai, ku/rie, su/nes tE=s kraugE=s mou·
Ps:5:2 ta rEmata mu enOtisai, kyrie, synes tEs kraugEs mu·
Ps:5:2 RA_APN N3M_APN RP_GS VA_AMD2S N2_VSM VH_AAD2S RA_GSF N1_GSF RP_GS
Ps:5:2 the declaration statement, utterance I to listen lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to understand the cry shout (κραυγάζω) I
Ps:5:2 the (nom|acc) declarations (nom|acc|voc) me (gen) be-you(sg)-LISTEN-ed! lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-UNDERSTand-you(sg)! the (gen) cry (gen) me (gen)
Ps:5:2 Ps_5:2_1 Ps_5:2_2 Ps_5:2_3 Ps_5:2_4 Ps_5:2_5 Ps_5:2_6 Ps_5:2_7 Ps_5:2_8 Ps_5:2_9
Ps:5:2 x x x x x x x x x
Ps:5:3 πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ θεός μου. ὅτι πρὸς σὲ προσεύξομαι, κύριε·
Ps:5:3 Attend to the voice of my supplication, my King, and my God: for to thee, O Lord, will I pray. (Psalm 5:2 Brenton)
Ps:5:3 natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Królu i Boże! Albowiem Ciebie błagam, (Psalm 5:3 BT_4)
Ps:5:3 πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, βασιλεύς μου καὶ θεός μου. ὅτι πρὸς σὲ προσεύξομαι, κύριε·
Ps:5:3 προ·έχω (προ+εχ-, -, 2nd προ+σχ-/ath. προ+σχε-, -, -, -) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:5:3 Do za trzymaj się Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Obrona Ja Król Ja I też, nawet, mianowicie Bóg  Ja Ponieważ/tamto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By modlić się się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:5:3 pro/sCHes tE=| fOnE=| tE=s deE/seO/s mou, o( basileu/s mou kai\ o( Teo/s mou. o(/ti pro\s se\ proseu/Xomai, ku/rie·
Ps:5:3 prosCHes tE fOnE tEs deEseOs mu, ho basileus mu kai ho Teos mu. hoti pros se proseuXomai, kyrie·
Ps:5:3 VA_AAD2S RA_DSF N1_DSF RA_GSF N3I_GSF RP_GS RA_NSM N3V_NSM RP_GS C RA_NSM N2_NSM RP_GS C P RP_AS VF_FMI1S N2_VSM
Ps:5:3 to pro-hold the sound/voice cries; to sound the plea I the king I and also, even, namely the god [see theology] I because/that toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to pray lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:5:3 do-PRO-HOLD-you(sg)! the (dat) sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed the (gen) plea (gen) me (gen) the (nom) king (nom) me (gen) and the (nom) god (nom) me (gen) because/that toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-will-be-PRAY-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:5:3 Ps_5:3_1 Ps_5:3_2 Ps_5:3_3 Ps_5:3_4 Ps_5:3_5 Ps_5:3_6 Ps_5:3_7 Ps_5:3_8 Ps_5:3_9 Ps_5:3_10 Ps_5:3_11 Ps_5:3_12 Ps_5:3_13 Ps_5:3_14 Ps_5:3_15 Ps_5:3_16 Ps_5:3_17 Ps_5:3_18
Ps:5:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:5:4 τὸ πρωῒ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς μου, τὸ πρωῒ παραστήσομαί σοι καὶ ἐπόψομαι.
Ps:5:4 Attend to the voice of my supplication, my King, and my God: for to thee, O Lord, will I pray. (Psalm 5:2 Brenton)
Ps:5:4 o Panie, słyszysz mój głos od rana, od rana przedstawiam Ci prośby i czekam. (Psalm 5:4 BT_4)
Ps:5:4 τὸ πρωῒ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς μου, τὸ πρωῒ παραστήσομαί σοι καὶ ἐπόψομαι.
Ps:5:4 ὁ ἡ τό πρωΐ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό πρωΐ παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -)
Ps:5:4 Wcześnie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Ja Wcześnie By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By wyglądać na
Ps:5:4 to\ prOi\+ ei)sakou/sE| tE=s fOnE=s mou, to\ prOi\+ parastE/somai/ soi kai\ e)po/PSomai.
Ps:5:4 to prO+i eisakusE tEs fOnEs mu, to prO+i parastEsomai soi kai epoPSomai.
Ps:5:4 RA_ASN D VF_FMI2S RA_GSF N1_GSF RP_GS RA_ASN D VF_FMI1S RP_DS C VF_FMI1S
Ps:5:4 the early to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries I the early to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to look upon
Ps:5:4 the (nom|acc) early you(sg)-will-be-HEARD-ed, he/she/it-should-HEARD, you(sg)-should-be-HEARD-ed the (gen) sound/voice (gen) me (gen) the (nom|acc) early I-will-be-STand-ed-WITH/BESIDE you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and I-will-be-LOOK-ed-UPON
Ps:5:4 Ps_5:4_1 Ps_5:4_2 Ps_5:4_3 Ps_5:4_4 Ps_5:4_5 Ps_5:4_6 Ps_5:4_7 Ps_5:4_8 Ps_5:4_9 Ps_5:4_10 Ps_5:4_11 Ps_5:4_12
Ps:5:4 x x x x x x x x x x x x
Ps:5:5 ὅτι οὐχὶ θεὸς θέλων ἀνομίαν σὺ εἶ, οὐδὲ παροικήσει σοι πονηρευόμενος·
Ps:5:5 For thou art not a god that desires iniquity; neither shall the worker of wickedness dwell with thee. (Psalm 5:4 Brenton)
Ps:5:5 Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę. (Psalm 5:5 BT_4)
Ps:5:5 ὅτι οὐχὶ θεὸς θέλων ἀνομίαν σὺ εἶ, οὐδὲ παροικήσει σοι πονηρευόμενος·
Ps:5:5 ὅτι οὐχί θεός, -οῦ, ὁ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ἀ·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὐδέ (οὐ δέ) παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -)
Ps:5:5 Ponieważ/tamto Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Bóg  By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Bezprawie Ty By iść; by być ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do źle
Ps:5:5 o(/ti ou)CHi\ Teo\s Te/lOn a)nomi/an su\ ei)=, ou)de\ paroikE/sei soi ponEreuo/menos·
Ps:5:5 hoti uCHi Teos TelOn anomian sy ei, ude paroikEsei soi ponEreuomenos·
Ps:5:5 C D N2_NSM V1_PAPNSM N1A_ASF RP_NS V9_PAI2S C N3I_DSF RP_DS V1_PMPNSM
Ps:5:5 because/that not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] god [see theology] to want want, wish, desire lawlessness you to go; to be οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) you; your/yours(sg); to rub worn, rub to evil
Ps:5:5 because/that not god (nom) while WANT-ing (nom) lawlessness (acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are neither/nor he/she/it-will-DWELL--NEAR, you(sg)-will-be-DWELL-ed--NEAR (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) while being-EVIL-ed (nom)
Ps:5:5 Ps_5:5_1 Ps_5:5_2 Ps_5:5_3 Ps_5:5_4 Ps_5:5_5 Ps_5:5_6 Ps_5:5_7 Ps_5:5_8 Ps_5:5_9 Ps_5:5_10 Ps_5:5_11
Ps:5:5 x x x x x x x x x x x
Ps:5:6 οὐ διαμενοῦσιν παράνομοι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἐμίσησας πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν.
Ps:5:6 Neither shall the transgressors continue in thy sight: thou hatest, O Lord, all them that work iniquity. (Psalm 5:5 Brenton)
Ps:5:6 Nieprawi nie ostoją się przed Tobą. Nienawidzisz wszystkich złoczyńców, (Psalm 5:6 BT_4)
Ps:5:6 οὐ διαμενοῦσιν παράνομοι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἐμίσησας πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν.
Ps:5:6 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -) παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -) κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ
Ps:5:6 ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać dotrzymuj, żyj, mieszkaj, zamieszkuj, przebywaj, pozostawaj, żyj By być na zewnątrz prawa Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Oko Ty; twój/twój(sg) Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pracować/dąż Bezprawie
Ps:5:6 ou) diamenou=sin para/nomoi kate/nanti tO=n o)fTalmO=n sou, e)mi/sEsas pa/ntas tou\s e)rgaDZome/nous tE\n a)nomi/an.
Ps:5:6 u diamenusin paranomoi katenanti tOn ofTalmOn su, emisEsas pantas tus ergaDZomenus tEn anomian.
Ps:5:6 D VF2_FAI3P A1B_NPM P RA_GPM N2_GPM RP_GS VAI_AAI2S A3_APM RA_APM V1_PMPAPM RA_ASF N1A_ASF
Ps:5:6 οὐχ before rough breathing to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live to be outside the law opposite/in the presence of (+gen) the eye you; your/yours(sg) to destest dislike, detest, hate, abominate every all, each, every, the whole of the to work/strive the lawlessness
Ps:5:6 not they-are-REMAIN-ing, while REMAIN-ing (dat) he/she/it-happens-to-be-BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW (opt) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) eyes (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-DESTEST-ed all (acc) the (acc) while being-WORK/STRIVE-ed (acc) the (acc) lawlessness (acc)
Ps:5:6 Ps_5:6_1 Ps_5:6_2 Ps_5:6_3 Ps_5:6_4 Ps_5:6_5 Ps_5:6_6 Ps_5:6_7 Ps_5:6_8 Ps_5:6_9 Ps_5:6_10 Ps_5:6_11 Ps_5:6_12 Ps_5:6_13
Ps:5:6 x x x x x x x x x x x x x
Ps:5:7 ἀπολεῖς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος· ἄνδρα αἱμάτων καὶ δόλιον βδελύσσεται κύριος.
Ps:5:7 Thou wilt destroy all that speak falsehood: the Lord abhors the bloody and deceitful man. (Psalm 5:6 Brenton)
Ps:5:7 zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie. Mężem krwawym i podstępnym brzydzi się Pan. (Psalm 5:7 BT_4)
Ps:5:7 ἀπολεῖς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος· ἄνδρα αἱμάτων καὶ δόλιον βδελύσσεται κύριος.
Ps:5:7 ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό ψεῦδο·ς, -ους, τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αἷμα[τ], -ατος, τό καί δόλιος -ία -ον βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:5:7 By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By mówić Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Krew I też, nawet, mianowicie Oszukańczy Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:5:7 a)polei=s pa/ntas tou\s lalou=ntas to\ PSeu=dos· a)/ndra ai(ma/tOn kai\ do/lion bdelu/ssetai ku/rios.
Ps:5:7 apoleis pantas tus laluntas to PSeudos· andra haimatOn kai dolion bdelyssetai kyrios.
Ps:5:7 VF2_FAI2S A3_APM RA_APM V2_PAPAPM RA_ASN N3E_ASN N3_ASM N3M_GPN C A1A_ASM V1_PMI3S N2_NSM
Ps:5:7 to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing every all, each, every, the whole of the to speak the lie falsehood, untruth, false religion man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". blood and also, even, namely deceitful to ??? (abhor, abominable) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:5:7 you(sg)-will-LOSE/DESTROY all (acc) the (acc) while SPEAK-ing (acc) the (nom|acc) lie (nom|acc|voc) man, husband (acc) bloods (gen) and deceitful ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is-being-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ps:5:7 Ps_5:7_1 Ps_5:7_2 Ps_5:7_3 Ps_5:7_4 Ps_5:7_5 Ps_5:7_6 Ps_5:7_7 Ps_5:7_8 Ps_5:7_9 Ps_5:7_10 Ps_5:7_11 Ps_5:7_12
Ps:5:7 x x x x x x x x x x x x
Ps:5:8 ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου, προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου.
Ps:5:8 But I will enter into thine house in the multitude of thy mercy: I will worship in thy fear toward thy holy temple. (Psalm 5:7 Brenton)
Ps:5:8 Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce, wejdę do Twojego domu, upadnę przed świętym przybytkiem Twoim przejęty Twoją bojaźnią. (Psalm 5:8 BT_4)
Ps:5:8 ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου, προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου.
Ps:5:8 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐν ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) πρός ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν φόβος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:5:8 Ja zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Litość Ty; twój/twój(sg) By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dom Ty; twój/twój(sg) By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Świątynia {Skroń} Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię] Ty; twój/twój(sg)
Ps:5:8 e)gO\ de\ e)n tO=| plE/Tei tou= e)le/ous sou ei)seleu/somai ei)s to\n oi)=ko/n sou, proskunE/sO pro\s nao\n a(/gio/n sou e)n fo/bO| sou.
Ps:5:8 egO de en tO plETei tu eleus su eiseleusomai eis ton oikon su, proskynEsO pros naon hagion su en fobO su.
Ps:5:8 RP_NS x P RA_DSN N3E_DSN RA_GSN N3E_GSN RP_GS VF_FMI1S P RA_ASM N2_ASM RP_GS VF_FAI1S P N2_ASM A1A_ASM RP_GS P N2_DSM RP_GS
Ps:5:8 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lot (multitude ) the mercy you; your/yours(sg) to enter into (+acc) the house you; your/yours(sg) to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself toward (+acc,+gen,+dat) temple dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fear [see phobia] you; your/yours(sg)
Ps:5:8 I (nom) Yet in/among/by (+dat) the (dat) lot (dat) the (gen) mercy (gen), mercies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, I-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE toward (+acc,+gen,+dat) temple (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) fear (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:5:8 Ps_5:8_1 Ps_5:8_2 Ps_5:8_3 Ps_5:8_4 Ps_5:8_5 Ps_5:8_6 Ps_5:8_7 Ps_5:8_8 Ps_5:8_9 Ps_5:8_10 Ps_5:8_11 Ps_5:8_12 Ps_5:8_13 Ps_5:8_14 Ps_5:8_15 Ps_5:8_16 Ps_5:8_17 Ps_5:8_18 Ps_5:8_19 Ps_5:8_20 Ps_5:8_21
Ps:5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:5:9 κύριε, ὁδήγησόν με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου, κατεύθυνον ἐνώπιόν μου τὴν ὁδόν σου.
Ps:5:9 Lead me, O Lord, in thy righteousness because of mine enemies; make my way plain before thy face. (Psalm 5:8 Brenton)
Ps:5:9 O Panie, prowadź mnie w swej sprawiedliwości, na przekór mym wrogom: wyrównaj przede mną Twoją drogę! (Psalm 5:9 BT_4)
Ps:5:9 κύριε, ὁδήγησόν με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου, κατεύθυνον ἐνώπιόν μου τὴν ὁδόν σου.
Ps:5:9 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:5:9 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By kierować Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) Z powodu dla, dla Wrogość; wrogi Ja By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj W obecności z (+informacja); ??? Ja Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg)
Ps:5:9 ku/rie, o(dE/gEso/n me e)n tE=| dikaiosu/nE| sou e(/neka tO=n e)CHTrO=n mou, kateu/Tunon e)nO/pio/n mou tE\n o(do/n sou.
Ps:5:9 kyrie, hodEgEson me en tE dikaiosynE su heneka tOn eCHTrOn mu, kateuTynon enOpion mu tEn hodon su.
Ps:5:9 N2_VSM VA_AAD2S RP_AS P RA_DSF N1_DSF RP_GS P RA_GPM N2_GPM RP_GS VA_AAD2S P RP_GS RA_ASF N2_ASF RP_GS
Ps:5:9 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to guide I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) owing to for, for the sake of the enmity; hostile I to lead keep straight, guide, direct, instruct in the presence of (+gen); ??? I the way/road you; your/yours(sg)
Ps:5:9 lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-GUIDE-you(sg)!, going-to-GUIDE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) in/among/by (+dat) the (dat) righteousness (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) owing to the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) me (gen) I-was-LEAD-ing, they-were-LEAD-ing, do-LEAD-you(sg)!, while LEAD-ing (nom|acc|voc, voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) the (acc) way/road (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:5:9 Ps_5:9_1 Ps_5:9_2 Ps_5:9_3 Ps_5:9_4 Ps_5:9_5 Ps_5:9_6 Ps_5:9_7 Ps_5:9_8 Ps_5:9_9 Ps_5:9_10 Ps_5:9_11 Ps_5:9_12 Ps_5:9_13 Ps_5:9_14 Ps_5:9_15 Ps_5:9_16 Ps_5:9_17
Ps:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:5:10 ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἀλήθεια, ἡ καρδία αὐτῶν ματαία· τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν.
Ps:5:10 For there is no truth in their mouth; their heart is vain; their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit. (Psalm 5:9 Brenton)
Ps:5:10 Bo w ustach ich nie ma szczerości, ich serce knuje zasadzki, ich gardło jest grobem otwartym, a językiem mówią pochlebstwa. (Psalm 5:10 BT_4)
Ps:5:10 ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἀλήθεια, καρδία αὐτῶν ματαία· τάφος ἀνεῳγμένος λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν.
Ps:5:10 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μάταιος -αία -ον τάφος, -ου, ὁ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό λάρυγξ, -γγος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δολιόω (δολι(ο)-, -, -, -, -, -)
Ps:5:10 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo PRAWDA Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy Poważny By otwierać Gardło On/ona/to/to samo Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo Do oszustwa
Ps:5:10 o(/ti ou)k e)/stin e)n tO=| sto/mati au)tO=n a)lE/Teia, E( kardi/a au)tO=n matai/a· ta/fos a)neO|gme/nos o( la/rugX au)tO=n, tai=s glO/ssais au)tO=n e)doliou=san.
Ps:5:10 hoti uk estin en tO stomati autOn alETeia, hE kardia autOn mataia· tafos aneOgmenos ho larynX autOn, tais glOssais autOn edoliusan.
Ps:5:10 C D V9_PAI3S P RA_DSN N3M_DSN RD_GPM N1A_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_GPM A1A_NSF N2_NSM VK_XMPNSM RA_NSM N3G_NSM RD_GPM RA_DPF N1S_DPF RD_GPM VAI_AAI3P
Ps:5:10 because/that οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same truth the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless grave to open up the throat he/she/it/same the tongue by metonymy, a language he/she/it/same to deceit
Ps:5:10 because/that not he/she/it-is in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) them/same (gen) truth (nom|voc) the (nom) heart (nom|voc) them/same (gen) foolish, vain ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) grave (nom) having-been-OPEN-ed-UP (nom) the (nom) throat (nom|voc) them/same (gen) the (dat) tongues (dat) them/same (gen) they-were-DECEIT-ing
Ps:5:10 Ps_5:10_1 Ps_5:10_2 Ps_5:10_3 Ps_5:10_4 Ps_5:10_5 Ps_5:10_6 Ps_5:10_7 Ps_5:10_8 Ps_5:10_9 Ps_5:10_10 Ps_5:10_11 Ps_5:10_12 Ps_5:10_13 Ps_5:10_14 Ps_5:10_15 Ps_5:10_16 Ps_5:10_17 Ps_5:10_18 Ps_5:10_19 Ps_5:10_20 Ps_5:10_21
Ps:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:5:11 κρῖνον αὐτούς, ὁ θεός· ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν διαβουλίων αὐτῶν· κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῶν ἔξωσον αὐτούς, ὅτι παρεπίκρανάν σε, κύριε.
Ps:5:11 Judge them, O God; let them fail of their counsels: cast them out according to the abundance of their ungodliness; for they have provoked thee, O Lord. (Psalm 5:10 Brenton)
Ps:5:11 Ukarz ich, Boże, niech staną się ofiarą własnych knowań; wygnaj ich z powodu licznych ich zbrodni, buntują się bowiem przeciwko Tobie. (Psalm 5:11 BT_4)
Ps:5:11 κρῖνον αὐτούς, θεός· ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν διαβουλίων αὐτῶν· κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῶν ἔξωσον αὐτούς, ὅτι παρεπίκρανάν σε, κύριε.
Ps:5:11 κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπο·πίπτω (απο+πιπτ-, απο+πεσ(ε)·[σ]-, απο+πεσ·[σ]- or 2nd απο+πεσ-, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἀ·σέβεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:5:11 Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj On/ona/to/to samo Bóg  Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Brak szacunku On/ona/to/to samo By wyganiać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By rozgoryczać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:5:11 kri=non au)tou/s, o( Teo/s· a)popesa/tOsan a)po\ tO=n diabouli/On au)tO=n· kata\ to\ plE=Tos tO=n a)sebeiO=n au)tO=n e)/XOson au)tou/s, o(/ti parepi/krana/n se, ku/rie.
Ps:5:11 krinon autus, ho Teos· apopesatOsan apo tOn diabuliOn autOn· kata to plETos tOn asebeiOn autOn eXOson autus, hoti parepikranan se, kyrie.
Ps:5:11 VA_AAD2S RD_APM RA_NSM N2_NSM VA_AAD3P P RA_GPF N1A_GPF RD_GPM P RA_ASN N3E_ASN RA_GPF N1A_GPF RD_GPM VA_AAD2S RD_APM C VAI_AAI3P RP_AS N2_VSM
Ps:5:11 lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn he/she/it/same the god [see theology] to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lot (multitude ) the lack of deference he/she/it/same to expel he/she/it/same because/that to embitter you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:5:11 lily (nom|acc|voc); do-JUDGE-you(sg)!, while JUDGE-ing (nom|acc|voc, voc) them/same (acc) the (nom) god (nom) let-them-???! away from (+gen) the (gen)   them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) lacks of deference (gen) them/same (gen) do-EXPEL-you(sg)!, going-to-EXPEL (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) them/same (acc) because/that they-EMBITTER-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:5:11 Ps_5:11_1 Ps_5:11_2 Ps_5:11_3 Ps_5:11_4 Ps_5:11_5 Ps_5:11_6 Ps_5:11_7 Ps_5:11_8 Ps_5:11_9 Ps_5:11_10 Ps_5:11_11 Ps_5:11_12 Ps_5:11_13 Ps_5:11_14 Ps_5:11_15 Ps_5:11_16 Ps_5:11_17 Ps_5:11_18 Ps_5:11_19 Ps_5:11_20 Ps_5:11_21
Ps:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:5:12 καὶ εὐφρανθήτωσαν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ σέ· εἰς αἰῶνα ἀγαλλιάσονται, καὶ κατασκηνώσεις ἐν αὐτοῖς, καὶ καυχήσονται ἐν σοὶ πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου.
Ps:5:12 But let all that trust on thee be glad in thee: they shall exult for ever, and thou shalt dwell among them; and all that love thy name shall rejoice in thee. (Psalm 5:11 Brenton)
Ps:5:12 A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą, niech się weselą na zawsze! Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą, ci, którzy imię Twe miłują. (Psalm 5:12 BT_4)
Ps:5:12 καὶ εὐφρανθήτωσαν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ σέ· εἰς αἰῶνα ἀγαλλιάσονται, καὶ κατασκηνώσεις ἐν αὐτοῖς, καὶ καυχήσονται ἐν σοὶ πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου.
Ps:5:12 καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] αἰών, -ῶνος, ὁ ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) καί κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ; κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:5:12 I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By radować się (zadowolona, wielka radość) I też, nawet, mianowicie Osiedlanie się {Decydowanie się}; by osiedlać się {by decydować się} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By napawać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By kochać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg)
Ps:5:12 kai\ eu)franTE/tOsan pa/ntes oi( e)lpi/DZontes e)pi\ se/· ei)s ai)O=na a)gallia/sontai, kai\ kataskEnO/seis e)n au)toi=s, kai\ kauCHE/sontai e)n soi\ pa/ntes oi( a)gapO=ntes to\ o)/noma/ sou.
Ps:5:12 kai eufranTEtOsan pantes hoi elpiDZontes epi se· eis aiOna agalliasontai, kai kataskEnOseis en autois, kai kauCHEsontai en soi pantes hoi agapOntes to onoma su.
Ps:5:12 C VC_APD3P A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM P RP_AS P N3W_ASM VF_FMI3P C VF_FAI2S P RD_DPM C VF_FMI3P P RP_DS A3_NPM RA_NPM V3_PAPNPM RA_ASN N3M_ASN RP_GS
Ps:5:12 and also, even, namely to celebrate/be merry every all, each, every, the whole of the to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) into (+acc) eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to exult (glad, great joy) and also, even, namely settling; to settle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to gloat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub every all, each, every, the whole of the to love the name with regard to you; your/yours(sg)
Ps:5:12 and let-them-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! all (nom|voc) the (nom) while HOPE-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) eon (acc) they-will-be-EXULT-ed and settlings (acc, nom|voc); you(sg)-will-SETTLE in/among/by (+dat) them/same (dat) and they-will-be-GLOAT-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) all (nom|voc) the (nom) while LOVE-ing (nom|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:5:12 Ps_5:12_1 Ps_5:12_2 Ps_5:12_3 Ps_5:12_4 Ps_5:12_5 Ps_5:12_6 Ps_5:12_7 Ps_5:12_8 Ps_5:12_9 Ps_5:12_10 Ps_5:12_11 Ps_5:12_12 Ps_5:12_13 Ps_5:12_14 Ps_5:12_15 Ps_5:12_16 Ps_5:12_17 Ps_5:12_18 Ps_5:12_19 Ps_5:12_20 Ps_5:12_21 Ps_5:12_22 Ps_5:12_23 Ps_5:12_24
Ps:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:5:13 ὅτι σὺ εὐλογήσεις δίκαιον· κύριε, ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας ἐστεφάνωσας ἡμᾶς.
Ps:5:13 For thou, Lord, shalt bless the righteous: thou hast compassed us as with a shield of favour. (Psalm 5:12 Brenton)
Ps:5:13 Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu: otoczysz go łaską jak tarczą. (Psalm 5:13 BT_4)
Ps:5:13 ὅτι σὺ εὐλογήσεις δίκαιον· κύριε, ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας ἐστεφάνωσας ἡμᾶς.
Ps:5:13 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) δίκαιος -αία -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὡς ὅπλον, -ου, τό εὐ·δοκία, -ας, ἡ στεφανόω (στεφαν(ο)-, -, στεφανω·σ-, -, εστεφανω-, στεφανω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:5:13 Ponieważ/tamto Ty By błogosławić Właśnie prawy, właśnie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jak/jak Narzędzie Życzliwość By koronować Ja
Ps:5:13 o(/ti su\ eu)logE/seis di/kaion· ku/rie, O(s o(/plO| eu)doki/as e)stefa/nOsas E(ma=s.
Ps:5:13 hoti sy eulogEseis dikaion· kyrie, hOs hoplO eudokias estefanOsas hEmas.
Ps:5:13 C RP_NS VF_FAI2S A1A_ASM N2_VSM C N2N_DSN N1A_GSF VAI_AAI2S RP_AP
Ps:5:13 because/that you to bless just righteous, just lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. as/like implement good will to crown I
Ps:5:13 because/that you(sg) (nom) you(sg)-will-BLESS just ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) as/like implement (dat) good will (gen), good wills (acc) you(sg)-CROWN-ed us (acc)
Ps:5:13 Ps_5:13_1 Ps_5:13_2 Ps_5:13_3 Ps_5:13_4 Ps_5:13_5 Ps_5:13_6 Ps_5:13_7 Ps_5:13_8 Ps_5:13_9 Ps_5:13_10
Ps:5:13 x x x x x x x x x x