Ps:66:1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· ψαλμὸς ᾠδῆς.
Ps:66:1 For the end, a Psalm of David among the Hymns. God be merciful to us, and bless us; and cause his face to shine upon us. Pause. (Psalm 67:1 Brenton)
Ps:66:1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Pieśń. (Psalm 67:1 BT_4)
Ps:66:1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· ψαλμὸς ᾠδῆς.
Ps:66:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ἐν ὕμνος, -ου, ὁ; ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) ψαλμός, -οῦ, ὁ ᾠδή, -ῆς, ἡ
Ps:66:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hymn; by wysławiać Psalm Oda
Ps:66:1 *ei)s to\ te/los, e)n u(/mnois· PSalmo\s O)|dE=s.
Ps:66:1 eis to telos, en hymnois· PSalmos OdEs.
Ps:66:1 P RA_ASN N3E_ASN P N2_DPM N2_NSM N1_GSF
Ps:66:1 into (+acc) the end (event, consummation) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hymn; to hymn psalm ode
Ps:66:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) hymns (dat); you(sg)-happen-to-be-HYMN-ing (opt) psalm (nom) ode (gen)
Ps:66:1 Ps_66:1_1 Ps_66:1_2 Ps_66:1_3 Ps_66:1_4 Ps_66:1_5 Ps_66:1_6 Ps_66:1_7
Ps:66:1 x x x x x x x
Ps:66:2 Ὁ θεὸς οἰκτιρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς διάψαλμα
Ps:66:2 For the end, a Psalm of David among the Hymns. God be merciful to us, and bless us; and cause his face to shine upon us. Pause. (Psalm 67:1 Brenton)
Ps:66:2 Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi; niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze! (Psalm 67:2 BT_4)
Ps:66:2 θεὸς οἰκτιρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς διάψαλμα
Ps:66:2 ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:66:2 Bóg  Do uczuć współczucia współczucia; litość {szkoda} Ja I też, nawet, mianowicie By błogosławić Ja By być widocznym Twarz On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja selah
Ps:66:2 *(o Teo\s oi)ktirE/sai E(ma=s kai\ eu)logE/sai E(ma=s, e)pifa/nai to\ pro/sOpon au)tou= e)f’ E(ma=s dia/PSalma
Ps:66:2 o Teos oiktirEsai hEmas kai eulogEsai hEmas, epifanai to prosOpon autu ef’ hEmas diaPSalma
Ps:66:2 RA_NSM N2_NSM VA_AMD2S RP_AP C VA_AAO3S RP_AP VB_AMD2S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RP_AP N3M_NSN
Ps:66:2 the god [see theology] to compassion feelings of compassion; pity I and also, even, namely to bless I to show the face he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I selah
Ps:66:2 the (nom) god (nom) to-COMPASSION, be-you(sg)-COMPASSION-ed!, he/she/it-happens-to-COMPASSION (opt) us (acc) and to-BLESS, be-you(sg)-BLESS-ed!, you(sg)-have-been-BLESS-ed, he/she/it-happens-to-BLESS (opt) us (acc) to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) selah (nom|acc|voc)
Ps:66:2 Ps_66:2_1 Ps_66:2_2 Ps_66:2_3 Ps_66:2_4 Ps_66:2_5 Ps_66:2_6 Ps_66:2_7 Ps_66:2_8 Ps_66:2_9 Ps_66:2_10 Ps_66:2_11 Ps_66:2_12 Ps_66:2_13 Ps_66:2_14
Ps:66:2 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:66:3 τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσιν τὸ σωτήριόν σου.
Ps:66:3 That men may know thy way on the earth, thy salvation among all nations. (Psalm 67:2 Brenton)
Ps:66:3 Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie - pośród wszystkich ludów. (Psalm 67:3 BT_4)
Ps:66:3 τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσιν τὸ σωτήριόν σου.
Ps:66:3 ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:66:3 By wiedzieć to jest rozpoznaj. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Oszczędność Ty; twój/twój(sg)
Ps:66:3 tou= gnO=nai e)n tE=| gE=| tE\n o(do/n sou, e)n pa=sin e)/Tnesin to\ sOtE/rio/n sou.
Ps:66:3 tu gnOnai en tE gE tEn hodon su, en pasin eTnesin to sOtErion su.
Ps:66:3 RA_GSN VZ_AAN P RA_DSF N1_DSF RA_ASF N2_ASF RP_GS P A3_DPN N3E_DPN RA_ASN N2N_ASN RP_GS
Ps:66:3 the to know i.e. recognize. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land the way/road you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of nation [see ethnic] the saving you; your/yours(sg)
Ps:66:3 the (gen) to-KNOW in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) the (acc) way/road (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) all (dat) nations (dat) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:66:3 Ps_66:3_1 Ps_66:3_2 Ps_66:3_3 Ps_66:3_4 Ps_66:3_5 Ps_66:3_6 Ps_66:3_7 Ps_66:3_8 Ps_66:3_9 Ps_66:3_10 Ps_66:3_11 Ps_66:3_12 Ps_66:3_13 Ps_66:3_14
Ps:66:3 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:66:4 ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες.
Ps:66:4 Let the nations, O God, give thanks to thee; let all the nations give thanks to thee. (Psalm 67:3 Brenton)
Ps:66:4 Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę! (Psalm 67:4 BT_4)
Ps:66:4 ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες.
Ps:66:4 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λαός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Ps:66:4 By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ludzie Bóg  By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ludzie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Ps:66:4 e)XomologEsa/sTOsa/n soi laoi/, o( Teo/s, e)XomologEsa/sTOsa/n soi laoi\ pa/ntes.
Ps:66:4 eXomologEsasTOsan soi laoi, ho Teos, eXomologEsasTOsan soi laoi pantes.
Ps:66:4 VA_AMD3P RP_DS N2_NPM RA_NSM N2_NSM VA_AMD3P RP_DS N2_NPM A3_NPM
Ps:66:4 to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub people the god [see theology] to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub people every all, each, every, the whole of
Ps:66:4 let-them-be-CONFESS-ed! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) peoples (nom|voc) the (nom) god (nom) let-them-be-CONFESS-ed! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) peoples (nom|voc) all (nom|voc)
Ps:66:4 Ps_66:4_1 Ps_66:4_2 Ps_66:4_3 Ps_66:4_4 Ps_66:4_5 Ps_66:4_6 Ps_66:4_7 Ps_66:4_8 Ps_66:4_9
Ps:66:4 x x x x x x x x x
Ps:66:5 εὐφρανθήτωσαν καὶ ἀγαλλιάσθωσαν ἔθνη, ὅτι κρινεῖς λαοὺς ἐν εὐθύτητι καὶ ἔθνη ἐν τῇ γῇ ὁδηγήσεις. διάψαλμα.
Ps:66:5 Let the nations rejoice and exult, for thou shalt judge the peoples in equity, and shalt guide the nations on the earth. Pause. (Psalm 67:4 Brenton)
Ps:66:5 Niech się narody cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. (Psalm 67:5 BT_4)
Ps:66:5 εὐφρανθήτωσαν καὶ ἀγαλλιάσθωσαν ἔθνη, ὅτι κρινεῖς λαοὺς ἐν εὐθύτητι καὶ ἔθνη ἐν τῇ γῇ ὁδηγήσεις. διάψαλμα.
Ps:66:5 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅτι κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἐν εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ καί ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:66:5 By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Naród [zobacz etniczny] Ponieważ/tamto By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawość (kształt prosty) I też, nawet, mianowicie Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia By kierować selah
Ps:66:5 eu)franTE/tOsan kai\ a)gallia/sTOsan e)/TnE, o(/ti krinei=s laou\s e)n eu)Tu/tEti kai\ e)/TnE e)n tE=| gE=| o(dEgE/seis. dia/PSalma.
Ps:66:5 eufranTEtOsan kai agalliasTOsan eTnE, hoti krineis laus en euTytEti kai eTnE en tE gE hodEgEseis. diaPSalma.
Ps:66:5 VC_APD3P C V3_PMD3P N3E_APN C VF2_FAI2S N2_APM P N3T_DSF C N3E_APN P RA_DSF N1_DSF VF_FAI2S N3M_NSN
Ps:66:5 to celebrate/be merry and also, even, namely to exult (glad, great joy) nation [see ethnic] because/that to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uprightness (straightness) and also, even, namely nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land to guide selah
Ps:66:5 let-them-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! and let-them-be-being-EXULT-ed! nations (nom|acc|voc) because/that you(sg)-are-JUDGE-ing, you(sg)-will-JUDGE peoples (acc) in/among/by (+dat) uprightness (dat) and nations (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) you(sg)-will-GUIDE selah (nom|acc|voc)
Ps:66:5 Ps_66:5_1 Ps_66:5_2 Ps_66:5_3 Ps_66:5_4 Ps_66:5_5 Ps_66:5_6 Ps_66:5_7 Ps_66:5_8 Ps_66:5_9 Ps_66:5_10 Ps_66:5_11 Ps_66:5_12 Ps_66:5_13 Ps_66:5_14 Ps_66:5_15 Ps_66:5_16
Ps:66:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:66:6 ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες.
Ps:66:6 Let the peoples, O God, give thanks to thee; let all the peoples give thanks to thee. (Psalm 67:5 Brenton)
Ps:66:6 Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę! (Psalm 67:6 BT_4)
Ps:66:6 ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες.
Ps:66:6 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) λαός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
Ps:66:6 By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ludzie Bóg  By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ludzie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Ps:66:6 e)XomologEsa/sTOsa/n soi laoi/, o( Teo/s, e)XomologEsa/sTOsa/n soi laoi\ pa/ntes.
Ps:66:6 eXomologEsasTOsan soi laoi, ho Teos, eXomologEsasTOsan soi laoi pantes.
Ps:66:6 VA_AMD3P RP_DS N2_NPM RA_NSM N2_NSM VA_AMD3P RP_DS N2_NPM A3_NPM
Ps:66:6 to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub people the god [see theology] to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub people every all, each, every, the whole of
Ps:66:6 let-them-be-CONFESS-ed! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) peoples (nom|voc) the (nom) god (nom) let-them-be-CONFESS-ed! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) peoples (nom|voc) all (nom|voc)
Ps:66:6 Ps_66:6_1 Ps_66:6_2 Ps_66:6_3 Ps_66:6_4 Ps_66:6_5 Ps_66:6_6 Ps_66:6_7 Ps_66:6_8 Ps_66:6_9
Ps:66:6 x x x x x x x x x
Ps:66:7 γῆ ἔδωκεν τὸν καρπὸν αὐτῆς· εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ θεὸς ὁ θεὸς ἡμῶν.
Ps:66:7 The earth has yielded her fruit; let God, our God bless us. (Psalm 67:6 Brenton)
Ps:66:7 Ziemia wydała swój owoc: Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. (Psalm 67:7 BT_4)
Ps:66:7 γῆ ἔδωκεν τὸν καρπὸν αὐτῆς· εὐλογήσαι ἡμᾶς θεὸς θεὸς ἡμῶν.
Ps:66:7 γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:66:7 Ziemi/ziemia By dawać Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo By błogosławić Ja Bóg  Bóg  Ja
Ps:66:7 gE= e)/dOken to\n karpo\n au)tE=s· eu)logE/sai E(ma=s o( Teo\s o( Teo\s E(mO=n.
Ps:66:7 gE edOken ton karpon autEs· eulogEsai hEmas ho Teos ho Teos hEmOn.
Ps:66:7 N1_NSF VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSF VA_AAO3S RP_AP RA_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Ps:66:7 earth/land to give the fruit; Carpus he/she/it/same to bless I the god [see theology] the god [see theology] I
Ps:66:7 earth/land (nom|voc) he/she/it-GIVE-ed the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) her/it/same (gen) to-BLESS, be-you(sg)-BLESS-ed!, you(sg)-have-been-BLESS-ed, he/she/it-happens-to-BLESS (opt) us (acc) the (nom) god (nom) the (nom) god (nom) us (gen)
Ps:66:7 Ps_66:7_1 Ps_66:7_2 Ps_66:7_3 Ps_66:7_4 Ps_66:7_5 Ps_66:7_6 Ps_66:7_7 Ps_66:7_8 Ps_66:7_9 Ps_66:7_10 Ps_66:7_11 Ps_66:7_12
Ps:66:7 x x x x x x x x x x x x
Ps:66:8 εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ θεός, καὶ φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς.
Ps:66:8 Let God bless us; and let all the ends of the earth fear him. (Psalm 67:7 Brenton)
Ps:66:8 Niechaj nam Bóg błogosławi i niech się Go boją wszystkie krańce ziemi! (Psalm 67:8 BT_4)
Ps:66:8 εὐλογήσαι ἡμᾶς θεός, καὶ φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς.
Ps:66:8 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:66:8 By błogosławić Ja Bóg  I też, nawet, mianowicie By bać się On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Ziemi/ziemia
Ps:66:8 eu)logE/sai E(ma=s o( Teo/s, kai\ fobETE/tOsan au)to\n pa/nta ta\ pe/rata tE=s gE=s.
Ps:66:8 eulogEsai hEmas ho Teos, kai fobETEtOsan auton panta ta perata tEs gEs.
Ps:66:8 VA_AAO3S RP_AP RA_NSM N2_NSM C VC_APD3P RD_ASM A3_NPN RA_NPN N3T_NPN RA_GSF N1_GSF
Ps:66:8 to bless I the god [see theology] and also, even, namely to fear he/she/it/same every all, each, every, the whole of the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the earth/land
Ps:66:8 to-BLESS, be-you(sg)-BLESS-ed!, you(sg)-have-been-BLESS-ed, he/she/it-happens-to-BLESS (opt) us (acc) the (nom) god (nom) and let-them-be-FEAR-ed! him/it/same (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) final decisions (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen)
Ps:66:8 Ps_66:8_1 Ps_66:8_2 Ps_66:8_3 Ps_66:8_4 Ps_66:8_5 Ps_66:8_6 Ps_66:8_7 Ps_66:8_8 Ps_66:8_9 Ps_66:8_10 Ps_66:8_11 Ps_66:8_12
Ps:66:8 x x x x x x x x x x x x