Ps:87:1 Ὠιδὴ ψαλμοῦ τοῖς υἱοῖς Κορε· εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ μαελεθ τοῦ ἀποκριθῆναι· συνέσεως Αιμαν τῷ Ισραηλίτῃ.
Ps:87:1 A song of a Psalm for the sons of Core for the end, upon Maeleth for responsive strains, of instruction for Aeman the Israelite. O Lord God of my salvation, I have cried by day and in the night before thee. (Psalm 88:1 Brenton)
Ps:87:1 Pieśń. Psalm. Synów Koracha. Kierownikowi chóru. Według melodii «Machalat» śpiewać. Pieśń pouczająca. Hemana Ezrachity. (Psalm 88:1 BT_4)
Ps:87:1 Ὠιδὴ ψαλμοῦ τοῖς υἱοῖς Κορε· εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ μαελεθ τοῦ ἀποκριθῆναι· συνέσεως Αιμαν τῷ Ισραηλίτῃ.
Ps:87:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὑπέρ   ὁ ἡ τό ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) σύν·εσις, -εως, ἡ   ὁ ἡ τό Ἰσραηλίτης, -ου, ὁ, voc. pl. Ἰσραηλῖται
Ps:87:1 Oda Psalm Syn Miara; Korah Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) By odpowiadać Wglądu/orientacja Izraelita
Ps:87:1 *)OidE\ PSalmou= toi=s ui(oi=s *kore· ei)s to\ te/los, u(pe\r maeleT tou= a)pokriTE=nai· sune/seOs *aiman tO=| *israEli/tE|.
Ps:87:1 OidE PSalmu tois hyiois kore· eis to telos, hyper maeleT tu apokriTEnai· syneseOs aiman tO israElitE.
Ps:87:1 N1_NSF N2_GSM RA_DPM N2_DPM N_GSM P RA_ASN N3E_ASN P N_ASM RA_GSM VC_APN N3I_GSF N_GSM RA_DSM N1M_DSM
Ps:87:1 ode psalm the son measure; Korah into (+acc) the end (event, consummation) above (+acc), on behalf of (+gen) ć the to answer insight/discernment ć the Israelite
Ps:87:1 ode (nom|voc) psalm (gen) the (dat) sons (dat) measure (voc); Korah (indecl) into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen)   the (gen) to-be-ANSWER-ed insight/discernment (gen)   the (dat) Israelite (dat)
Ps:87:1 Ps_87:1_1 Ps_87:1_2 Ps_87:1_3 Ps_87:1_4 Ps_87:1_5 Ps_87:1_6 Ps_87:1_7 Ps_87:1_8 Ps_87:1_9 Ps_87:1_10 Ps_87:1_11 Ps_87:1_12 Ps_87:1_13 Ps_87:1_14 Ps_87:1_15 Ps_87:1_16
Ps:87:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:87:2 Κύριε ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου·
Ps:87:2 A song of a Psalm for the sons of Core for the end, upon Maeleth for responsive strains, of instruction for Aeman the Israelite. O Lord God of my salvation, I have cried by day and in the night before thee. (Psalm 88:1 Brenton)
Ps:87:2 Panie, mój Boże, za dnia wołam, nocą się żalę przed Tobą. (Psalm 88:2 BT_4)
Ps:87:2 Κύριε θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου·
Ps:87:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἡμέρα, -ας -ἡ κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί ἐν νύξ, -υκτός, ἡ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:87:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Zbawienia/wyzwolenie Ja Dzień By krzyknąć I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg)
Ps:87:2 *ku/rie o( Teo\s tE=s sOtEri/as mou, E(me/ras e)ke/kraXa kai\ e)n nukti\ e)nanti/on sou·
Ps:87:2 kyrie ho Teos tEs sOtErias mu, hEmeras ekekraXa kai en nykti enantion su·
Ps:87:2 N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1A_GSF RP_GS N1A_GSF VAI_AAI1S C P N3_DSF P RP_GS
Ps:87:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the salvation/deliverance I day to cry out and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among night in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg)
Ps:87:2 lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) salvation/deliverance (gen) me (gen) day (gen), days (acc) I-CRY-ed-OUT and in/among/by (+dat) night (dat) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:87:2 Ps_87:2_1 Ps_87:2_2 Ps_87:2_3 Ps_87:2_4 Ps_87:2_5 Ps_87:2_6 Ps_87:2_7 Ps_87:2_8 Ps_87:2_9 Ps_87:2_10 Ps_87:2_11 Ps_87:2_12 Ps_87:2_13
Ps:87:2 x x x x x x x x x x x x x
Ps:87:3 εἰσελθάτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου, κύριε.
Ps:87:3 Let my prayer come in before thee; incline thine ear to my supplication, O Lord. (Psalm 88:2 Brenton)
Ps:87:3 Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, nakłoń swego ucha na moje wołanie! (Psalm 88:3 BT_4)
Ps:87:3 εἰσελθάτω ἐνώπιόν σου προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου, κύριε.
Ps:87:3 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:87:3 By wchodzić W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Modlitwa Ja By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Ucho Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Obrona Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:87:3 ei)selTa/tO e)nO/pio/n sou E( proseuCHE/ mou, kli=non to\ ou)=s sou ei)s tE\n de/Esi/n mou, ku/rie.
Ps:87:3 eiselTatO enOpion su hE proseuCHE mu, klinon to us su eis tEn deEsin mu, kyrie.
Ps:87:3 VB_AAD3S P RP_GS RA_NSF N1_NSF RP_GS VA_AAD2S RA_ASN N3T_ASN RP_GS P RA_ASF N3I_ASF RP_GS N2_VSM
Ps:87:3 to enter in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) the prayer I to bend/wane [see incline, decline, recline] the ear you; your/yours(sg) into (+acc) the plea I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:87:3 let-him/her/it-ENTER! in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) prayer (nom|voc) me (gen) do-BEND/WANE-you(sg)!, while BEND/WANE-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) plea (acc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:87:3 Ps_87:3_1 Ps_87:3_2 Ps_87:3_3 Ps_87:3_4 Ps_87:3_5 Ps_87:3_6 Ps_87:3_7 Ps_87:3_8 Ps_87:3_9 Ps_87:3_10 Ps_87:3_11 Ps_87:3_12 Ps_87:3_13 Ps_87:3_14 Ps_87:3_15
Ps:87:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:87:4 ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου, καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισεν·
Ps:87:4 For my soul is filled with troubles, and my life has drawn nigh to Hades. (Psalm 88:3 Brenton)
Ps:87:4 Bo dusza moja jest nasycona nieszczęściami, a życie moje zbliża się do Szeolu. (Psalm 88:4 BT_4)
Ps:87:4 ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ψυχή μου, καὶ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισεν·
Ps:87:4 ὅτι πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -)
Ps:87:4 Ponieważ/tamto Do ??? Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja I też, nawet, mianowicie Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ja Hades; by śpiewać Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź))
Ps:87:4 o(/ti e)plE/sTE kakO=n E( PSuCHE/ mou, kai\ E( DZOE/ mou tO=| a(/|dE| E)/ggisen·
Ps:87:4 hoti eplEsTE kakOn hE PSyCHE mu, kai hE DZOE mu tO hadE Engisen·
Ps:87:4 C VSI_API3S A1_GPM RA_NSF N1_NSF RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_DSM N1M_DSM VAI_AAI3S
Ps:87:4 because/that to ??? wickedly to do evil; to make things difficult for the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I and also, even, namely the life being, living, spirit; alive I the Hades; to sing to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach))
Ps:87:4 because/that he/she/it-was-???-ed wickedly ([Adj] gen); while MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) and the (nom) life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) me (gen) the (dat) Hades (dat); you(sg)-are-being-SING-ed, he/she/it-should-be-SING-ing, you(sg)-should-be-being-SING-ed he/she/it-NEAR-ed
Ps:87:4 Ps_87:4_1 Ps_87:4_2 Ps_87:4_3 Ps_87:4_4 Ps_87:4_5 Ps_87:4_6 Ps_87:4_7 Ps_87:4_8 Ps_87:4_9 Ps_87:4_10 Ps_87:4_11 Ps_87:4_12 Ps_87:4_13
Ps:87:4 x x x x x x x x x x x x x
Ps:87:5 προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, ἐγενήθην ὡς ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος,
Ps:87:5 I have been reckoned with them that go down to the pit; I became as a man without help; (Psalm 88:4 Brenton)
Ps:87:5 Zaliczają mnie do tych, co schodzą do grobu, stałem się podobny do męża bezsilnego. (Psalm 88:5 BT_4)
Ps:87:5 προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, ἐγενήθην ὡς ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος,
Ps:87:5   μετά ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1]   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἄνθρωπος, -ου, ὁ   ἐν νεκρός -ά -όν ἐλεύθερος -έρα -ον
Ps:87:5 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By schodzić Do (+przyspieszenie) By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Martwo {Całkowicie} Uwalniany
Ps:87:5 proselogi/sTEn meta\ tO=n katabaino/ntOn ei)s la/kkon, e)genE/TEn O(s a)/nTrOpos a)boE/TEtos e)n nekroi=s e)leu/Teros,
Ps:87:5 proselogisTEn meta tOn katabainontOn eis lakkon, egenETEn hOs anTrOpos aboETEtos en nekrois eleuTeros,
Ps:87:5 VSI_API1S P RA_GPM V1_PAPGPM P N2_ASM VCI_API1S C N2_NSM A1B_NSM P N2_DPM A1A_NSM
Ps:87:5 ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to go down into (+acc) ć to become become, happen as/like human ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dead liberated
Ps:87:5   after (+acc), with (+gen) the (gen) let-them-be-GO DOWN-ing! (classical), while GO DOWN-ing (gen) into (+acc)   I-was-BECOME-ed as/like human (nom)   in/among/by (+dat) dead ([Adj] dat) liberated ([Adj] nom)
Ps:87:5 Ps_87:5_1 Ps_87:5_2 Ps_87:5_3 Ps_87:5_4 Ps_87:5_5 Ps_87:5_6 Ps_87:5_7 Ps_87:5_8 Ps_87:5_9 Ps_87:5_10 Ps_87:5_11 Ps_87:5_12 Ps_87:5_13
Ps:87:5 x x x x x x x x x x x x x
Ps:87:6 ὡσεὶ τραυματίαι ἐρριμμένοι καθεύδοντες ἐν τάφῳ, ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν.
Ps:87:6 free among the dead, as the slain ones cast out, who sleep in the tomb; whom thou rememberest no more; and they are rejected from thy hand. (Psalm 88:5 Brenton)
Ps:87:6 Moje posłanie jest między zmarłymi, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz, którzy wypadli z Twojej ręki. (Psalm 88:6 BT_4)
Ps:87:6 ὡσεὶ τραυματίαι ἐρριμμένοι καθεύδοντες ἐν τάφῳ, ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν.
Ps:87:6 ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) καθεύδω (καθευδ-, -, -, -, -, -) ἐν τάφος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἔτι καί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-)
Ps:87:6 Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się By podrzucać/rzut/spadają z łomotem Do spania do spać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poważny Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ty; twój/twój(sg) By odrzucać
Ps:87:6 O(sei\ traumati/ai e)rrimme/noi kaTeu/dontes e)n ta/fO|, O(=n ou)k e)mnE/sTEs e)/ti kai\ au)toi\ e)k tE=s CHeiro/s sou a)pO/sTEsan.
Ps:87:6 hOsei traumatiai errimmenoi kaTeudontes en tafO, hOn uk emnEsTEs eti kai autoi ek tEs CHeiros su apOsTEsan.
Ps:87:6 x N1T_NPM V1I_PMPNPM V1_PAPNPM P N2_DSM RR_GPM D VSI_API2S D C RD_NPM P RA_GSF N3_GSF RP_GS VS_API3P
Ps:87:6 like/approximately [as-if]; to push
Ps:87:6 like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)
Ps:87:6 Ps_87:6_1
Ps:87:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:87:7 ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ, ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου.
Ps:87:7 They laid me in the lowest pit, in dark places, and in the shadow of death. (Psalm 88:6 Brenton)
Ps:87:7 Umieściłeś mię w dole głębokim, w ciemnościach, w przepaści. (Psalm 88:7 BT_4)
Ps:87:7 ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ, ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου.
Ps:87:7 τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν   κατώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. Adj. of κάτω) ἐν σκοτεινός -ή -όν καί ἐν σκιά, -ᾶς, ἡ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Ps:87:7 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najbardziej głęboki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemny I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cienia cień, cień, szkic, baldachim, namysł Śmierć; by zgładzać
Ps:87:7 e)/Tento/ me e)n la/kkO| katOta/tO|, e)n skoteinoi=s kai\ e)n skia=| Tana/tou.
Ps:87:7 eTento me en lakkO katOtatO, en skoteinois kai en skia Tanatu.
Ps:87:7 VEI_AMI3P RP_AS P N2_DSM A1_DSM P A1_DPM C P N1A_DSF N2_GSM
Ps:87:7 to place lay, put, set, situate, station I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć deepest in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dark and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection death; to put to death
Ps:87:7 they-were-PLACE-ed me (acc) in/among/by (+dat)   deepest ([Adj] dat) in/among/by (+dat) dark ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) shadow (dat) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH!
Ps:87:7 Ps_87:7_1 Ps_87:7_2 Ps_87:7_3 Ps_87:7_4 Ps_87:7_5 Ps_87:7_6 Ps_87:7_7 Ps_87:7_8 Ps_87:7_9 Ps_87:7_10 Ps_87:7_11
Ps:87:7 x x x x x x x x x x x
Ps:87:8 ἐπ’ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου, καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπ’ ἐμὲ ἐπήγαγες. διάψαλμα.
Ps:87:8 Thy wrath has pressed heavily upon me, and thou hast brought upon me all thy billows. Pause. (Psalm 88:7 Brenton)
Ps:87:8 Ciąży nade mną Twoje oburzenie. Sprawiłeś, że wszystkie twe fale mnie dosięgły. (Psalm 88:8 BT_4)
Ps:87:8 ἐπ’ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη θυμός σου, καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπ’ ἐμὲ ἐπήγαγες. διάψαλμα.
Ps:87:8 ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐπι·στηρίζω (επι+στηριζ-, επι+στηρι(ε)·[σ]-/επι+στηρι·σ-, επι+στηρι·σ-/επι+στηριξ-, -, επ+εστηρισ-/επ+εστηριγ-, επι+στηρισ·θ-/επι+στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό μετ·εωρισμός, -οῦ, ὁ [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:87:8 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By stabilizować Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Puchnij Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Do na prowadź selah
Ps:87:8 e)p’ e)me\ e)pestEri/CHTE o( Tumo/s sou, kai\ pa/ntas tou\s meteOrismou/s sou e)p’ e)me\ e)pE/gages. dia/PSalma.
Ps:87:8 ep’ eme epestEriCHTE ho Tymos su, kai pantas tus meteOrismus su ep’ eme epEgages. diaPSalma.
Ps:87:8 P RP_AS VQI_API3S RA_NSM N2_NSM RP_GS C A3_APM RA_APM N2_APM RP_GS P RP_AS VBI_AAI2S N3M_NSN
Ps:87:8 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to stabilize the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of the swell you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to upon-lead selah
Ps:87:8 upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) he/she/it-was-STABILIZE-ed the (nom) wrath (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and all (acc) the (acc) swells (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) you(sg)-UPON-LEAD-ed selah (nom|acc|voc)
Ps:87:8 Ps_87:8_1 Ps_87:8_2 Ps_87:8_3 Ps_87:8_4 Ps_87:8_5 Ps_87:8_6 Ps_87:8_7 Ps_87:8_8 Ps_87:8_9 Ps_87:8_10 Ps_87:8_11 Ps_87:8_12 Ps_87:8_13 Ps_87:8_14 Ps_87:8_15
Ps:87:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:87:9 ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ’ ἐμοῦ, ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς, παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην.
Ps:87:9 Thou hast removed my acquaintance far from me; they have made me an abomination to themselves; I have been delivered up, and have not gone forth. (Psalm 88:8 Brenton)
Ps:87:9 Oddaliłeś ode mnie moich znajomych, uczyniłeś mnie dla nich ohydnym, jestem zamknięty, bez wyjścia. (Psalm 88:9 BT_4)
Ps:87:9 ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ’ ἐμοῦ, ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς, παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην.
Ps:87:9   ὁ ἡ τό γνωστός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -)
Ps:87:9 Znany Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ja Wstręt Samo /nasz /twój /siebie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić
Ps:87:9 e)ma/krunas tou\s gnOstou/s mou a)p’ e)mou=, e)/Tento/ me bde/lugma e(autoi=s, paredo/TEn kai\ ou)k e)Xeporeuo/mEn.
Ps:87:9 emakrynas tus gnOstus mu ap’ emu, eTento me bdelygma heautois, paredoTEn kai uk eXeporeuomEn.
Ps:87:9 VAI_AAI2S RA_APM A1_APM RP_GS P RP_GS VEI_AMI3P RP_AS N3M_ASN RD_DPM VCI_API1S C D V1I_IMI1S
Ps:87:9 ć the known I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine to place lay, put, set, situate, station I abomination self /our-/your-/themselves to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine and also, even, namely οὐχ before rough breathing to go out
Ps:87:9   the (acc) known ([Adj] acc) me (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) they-were-PLACE-ed me (acc) abomination (nom|acc|voc) selves (dat) I-was-Hand OVER-ed and not I-was-being-GO-ed-OUT
Ps:87:9 Ps_87:9_1 Ps_87:9_2 Ps_87:9_3 Ps_87:9_4 Ps_87:9_5 Ps_87:9_6 Ps_87:9_7 Ps_87:9_8 Ps_87:9_9 Ps_87:9_10 Ps_87:9_11 Ps_87:9_12 Ps_87:9_13 Ps_87:9_14
Ps:87:9 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:87:10 οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας· ἐκέκραξα πρὸς σέ, κύριε, ὅλην τὴν ἡμέραν, διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου
Ps:87:10 Mine eyes are dimmed from poverty; but I cried to thee, O Lord, all the day; I spread forth my hands to thee. (Psalm 88:9 Brenton)
Ps:87:10 Moje oko słabnie od nieszczęścia, codziennie wołam do Ciebie, Panie, do Ciebie ręce wyciągam. (Psalm 88:10 BT_4)
Ps:87:10 οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας· ἐκέκραξα πρὸς σέ, κύριε, ὅλην τὴν ἡμέραν, διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου
Ps:87:10 ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) ἀπό πτωχεία, -ας, ἡ κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:87:10 Oko Ja By chorować Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ubóstwo By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Cały Dzień Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Ręka Ja
Ps:87:10 oi( o)fTalmoi/ mou E)sTe/nEsan a)po\ ptOCHei/as· e)ke/kraXa pro\s se/, ku/rie, o(/lEn tE\n E(me/ran, diepe/tasa pro\s se\ ta\s CHei=ra/s mou
Ps:87:10 hoi ofTalmoi mu EsTenEsan apo ptOCHeias· ekekraXa pros se, kyrie, holEn tEn hEmeran, diepetasa pros se tas CHeiras mu
Ps:87:10 RA_NPM N2_NPM RP_GS VAI_AAI3P P N1A_GSF VAI_AAI1S P RP_AS N2_VSM A1_ASF RA_ASF N1A_ASF VAI_AAI1S P RP_AS RA_APF N3_APF RP_GS
Ps:87:10 the eye I to ail from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing poverty to cry out toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. whole the day to ??? toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the hand I
Ps:87:10 the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) they-AIL-ed away from (+gen) poverty (gen), poverties (acc) I-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) whole (acc) the (acc) day (acc) I-???-ed toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) hands (acc) me (gen)
Ps:87:10 Ps_87:10_1 Ps_87:10_2 Ps_87:10_3 Ps_87:10_4 Ps_87:10_5 Ps_87:10_6 Ps_87:10_7 Ps_87:10_8 Ps_87:10_9 Ps_87:10_10 Ps_87:10_11 Ps_87:10_12 Ps_87:10_13 Ps_87:10_14 Ps_87:10_15 Ps_87:10_16 Ps_87:10_17 Ps_87:10_18 Ps_87:10_19
Ps:87:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:87:11 Μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια; ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσιν, καὶ ἐξομολογήσονταί σοι;
Ps:87:11 Wilt thou work wonders for the dead? or shall physicians raise them up, that they shall praise thee? (Psalm 88:10 Brenton)
Ps:87:11 Czy dla cieniów czynisz cuda? Czy zmarli wstaną i będą Cię sławić? (Psalm 88:11 BT_4)
Ps:87:11 Μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια; ἰατροὶ ἀναστήσουσιν, καὶ ἐξομολογήσονταί σοι;
Ps:87:11 μή ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) θαυμάσιος -α -ον ἤ[1] ἰατρός, -οῦ, ὁ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ps:87:11 Nie Martwo {Całkowicie} Robienie/robienie; by czynić/rób Cudowny doskonały, cudowny Albo Uzdrowiciela lekarz, medyk, znachor By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ps:87:11 *mE\ toi=s nekroi=s poiE/seis Tauma/sia; E)\ i)atroi\ a)nastE/sousin, kai\ e)XomologE/sontai/ soi;
Ps:87:11 mE tois nekrois poiEseis Taumasia; E iatroi anastEsusin, kai eXomologEsontai soi;
Ps:87:11 D RA_DPM N2_DPM VF_FAI2S A1A_APN C N2_NPM VF_FAI3P C VF_FMI3P RP_DS
Ps:87:11 not the dead doing/making; to do/make wonderful excellent, marvelous or healer physician, medic, medicine man to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ps:87:11 not the (dat) dead ([Adj] dat) doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) or healers (nom|voc) they-will-STand-UP, going-to-STand (fut ptcp) (dat) and they-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ps:87:11 Ps_87:11_1 Ps_87:11_2 Ps_87:11_3 Ps_87:11_4 Ps_87:11_5 Ps_87:11_6 Ps_87:11_7 Ps_87:11_8 Ps_87:11_9 Ps_87:11_10 Ps_87:11_11
Ps:87:11 x x x x x x x x x x x
Ps:87:12 μὴ διηγήσεταί τις ἐν τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ;
Ps:87:12 Shall any one declare thy mercy in the tomb? and thy truth in destruction? (Psalm 88:11 Brenton)
Ps:87:12 Czy to w grobie się opowiada o Twojej łasce, a w Szeolu o Twojej wierności? (Psalm 88:12 BT_4)
Ps:87:12 μὴ διηγήσεταί τις ἐν τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ;
Ps:87:12 μή δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἐν τάφος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Ps:87:12 Nie Do exposit Jakiś/jakikolwiek W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poważny Litość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie PRAWDA Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zniszczenie, zniszczenie
Ps:87:12 mE\ diEgE/setai/ tis e)n ta/fO| to\ e)/leo/s sou kai\ tE\n a)lE/Teia/n sou e)n tE=| a)pOlei/a|;
Ps:87:12 mE diEgEsetai tis en tafO to eleos su kai tEn alETeian su en tE apOleia;
Ps:87:12 D VF_FMI3S RI_NSM P N2_DSM RA_ASN N3E_ASN RP_GS C RA_ASF N1A_ASF RP_GS P RA_DSF N1A_DSF
Ps:87:12 not to exposit some/any in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among grave the mercy you; your/yours(sg) and also, even, namely the truth you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the annihilation, destruction
Ps:87:12 not he/she/it-will-be-EXPOSIT-ed some/any (nom) in/among/by (+dat) grave (dat) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) truth (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) annihilation, destruction (dat)
Ps:87:12 Ps_87:12_1 Ps_87:12_2 Ps_87:12_3 Ps_87:12_4 Ps_87:12_5 Ps_87:12_6 Ps_87:12_7 Ps_87:12_8 Ps_87:12_9 Ps_87:12_10 Ps_87:12_11 Ps_87:12_12 Ps_87:12_13 Ps_87:12_14 Ps_87:12_15
Ps:87:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:87:13 μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ;
Ps:87:13 Shall thy wonders be known in darkness? and thy righteousness in a forgotten land? (Psalm 88:12 Brenton)
Ps:87:13 Czy Twoje cuda ukazują się w ciemnościach, a sprawiedliwość Twoja w ziemi zapomnienia? (Psalm 88:13 BT_4)
Ps:87:13 μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ;
Ps:87:13 μή γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό σκότο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-)
Ps:87:13 Nie By wiedzieć to jest rozpoznaj. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemności ciemność, ciemność Cudowny doskonały, cudowny Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia By zaniedbywać
Ps:87:13 mE\ gnOsTE/setai e)n tO=| sko/tei ta\ Tauma/sia/ sou kai\ E( dikaiosu/nE sou e)n gE=| e)pilelEsme/nE|;
Ps:87:13 mE gnOsTEsetai en tO skotei ta Taumasia su kai hE dikaiosynE su en gE epilelEsmenE;
Ps:87:13 D VS_FPI3S P RA_DSN N3E_DSN RA_APN A1A_APN RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS P N1_DSF VX_XPPDSF
Ps:87:13 not to know i.e. recognize. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the darkness gloom, darkness the wonderful excellent, marvelous you; your/yours(sg) and also, even, namely the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land to neglect
Ps:87:13 not he/she/it-will-be-KNOW-ed in/among/by (+dat) the (dat) darkness (dat) the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) righteousness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat) having-been-NEGLECT-ed (dat)
Ps:87:13 Ps_87:13_1 Ps_87:13_2 Ps_87:13_3 Ps_87:13_4 Ps_87:13_5 Ps_87:13_6 Ps_87:13_7 Ps_87:13_8 Ps_87:13_9 Ps_87:13_10 Ps_87:13_11 Ps_87:13_12 Ps_87:13_13 Ps_87:13_14 Ps_87:13_15
Ps:87:13 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:87:14 κἀγὼ πρὸς σέ, κύριε, ἐκέκραξα, καὶ τὸ πρωῒ ἡ προσευχή μου προφθάσει σε.
Ps:87:14 But I cried to thee, O Lord; and in the morning shall my prayer prevent thee. (Psalm 88:13 Brenton)
Ps:87:14 Ja zaś, o Panie, wołam do Ciebie i rano modlitwa moja niech do Ciebie dotrze. (Psalm 88:14 BT_4)
Ps:87:14 κἀγὼ πρὸς σέ, κύριε, ἐκέκραξα, καὶ τὸ πρωῒ προσευχή μου προφθάσει σε.
Ps:87:14 κἀγώ (καὶ ἐγώ) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό πρωΐ ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προ·φθάνω (-, προ+φθα·σ-, προ+φθα·σ-, προ+εφθα·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:87:14 I/też ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By krzyknąć I też, nawet, mianowicie Wcześnie Modlitwa Ja By oczekiwać Ty; twój/twój(sg)
Ps:87:14 ka)gO\ pro\s se/, ku/rie, e)ke/kraXa, kai\ to\ prOi\+ E( proseuCHE/ mou profTa/sei se.
Ps:87:14 kagO pros se, kyrie, ekekraXa, kai to prO+i hE proseuCHE mu profTasei se.
Ps:87:14 C+RPNS P RP_AS N2_VSM VAI_AAI1S C RA_ASN D RA_NSF N1_NSF RP_GS VF_FAI3S RP_AS
Ps:87:14 and/also I toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to cry out and also, even, namely the early the prayer I to anticipate you; your/yours(sg)
Ps:87:14 and/also I (nom) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) I-CRY-ed-OUT and the (nom|acc) early the (nom) prayer (nom|voc) me (gen) he/she/it-will-ANTICIPATE, you(sg)-will-be-ANTICIPATE-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:87:14 Ps_87:14_1 Ps_87:14_2 Ps_87:14_3 Ps_87:14_4 Ps_87:14_5 Ps_87:14_6 Ps_87:14_7 Ps_87:14_8 Ps_87:14_9 Ps_87:14_10 Ps_87:14_11 Ps_87:14_12 Ps_87:14_13
Ps:87:14 x x x x x x x x x x x x x
Ps:87:15 ἵνα τί, κύριε, ἀπωθεῖς τὴν ψυχήν μου, ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ;
Ps:87:15 Wherefore, O Lord, dost thou reject my prayer, and turn thy face away from me? (Psalm 88:14 Brenton)
Ps:87:15 Czemu odrzucasz mię, Panie, ukrywasz oblicze swoje przede mną? (Psalm 88:15 BT_4)
Ps:87:15 ἵνα τί, κύριε, ἀπωθεῖς τὴν ψυχήν μου, ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ;
Ps:87:15 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:87:15 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odrzucać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By odwracać się od Twarz Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:87:15 i(/na ti/, ku/rie, a)pOTei=s tE\n PSuCHE/n mou, a)postre/feis to\ pro/sOpo/n sou a)p’ e)mou=;
Ps:87:15 hina ti, kyrie, apOTeis tEn PSyCHEn mu, apostrefeis to prosOpon su ap’ emu;
Ps:87:15 C RI_ASN N2_VSM V2_PAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS V1_PAI2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RP_GS
Ps:87:15 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to reject the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to turn away from the face you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:87:15 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-are-REJECT-ing, you(sg)-were-REJECT-ing the (acc) life (acc) me (gen) you(sg)-are-TURN-ing-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Ps:87:15 Ps_87:15_1 Ps_87:15_2 Ps_87:15_3 Ps_87:15_4 Ps_87:15_5 Ps_87:15_6 Ps_87:15_7 Ps_87:15_8 Ps_87:15_9 Ps_87:15_10 Ps_87:15_11 Ps_87:15_12 Ps_87:15_13
Ps:87:15 x x x x x x x x x x x x x
Ps:87:16 πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός μου, ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην.
Ps:87:16 I am poor and in troubles from my youth; and having been exalted, I was brought low and into despair. (Psalm 88:15 Brenton)
Ps:87:16 Ja jestem biedny i od dzieciństwa na progu śmierci, dźwigałem grozę Twoją i mdlałem. (Psalm 88:16 BT_4)
Ps:87:16 πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός μου, ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην.
Ps:87:16 πτωχός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν κόπος, -ου, ὁ ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) δέ ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί ἐξ·α·πορέω (εξ+απορ(ε)-, -, -, -, -, εξ+απορη·θ-)
Ps:87:16 Biedny By iść; by być Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca trudzą się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Ja By podnosić/ustalony wysoko zaś Do niżej I też, nawet, mianowicie By być hamować
Ps:87:16 ptOCHo/s ei)mi e)gO\ kai\ e)n ko/pois e)k neo/tEto/s mou, u(PSOTei\s de\ e)tapeinO/TEn kai\ e)XEporE/TEn.
Ps:87:16 ptOCHos eimi egO kai en kopois ek neotEtos mu, hyPSOTeis de etapeinOTEn kai eXEporETEn.
Ps:87:16 N2_NSM V9_PAI1S RP_NS C P N2_DPM P N3T_GSF RP_GS VC_APPNSM x VCI_API1S C VCI_API1S
Ps:87:16 poor to go; to be I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among labor toil out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] I to elevate/set high δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to lower and also, even, namely to be stymied
Ps:87:16 poor ([Adj] nom) I-am-GO-ing; I-am I (nom) and in/among/by (+dat) labors (dat) out of (+gen) youth (gen) me (gen) upon being-ELEVATE/SET-ed-HIGH (nom|voc) Yet I-was-LOWER-ed and I-was-BE-ed-STYMIED
Ps:87:16 Ps_87:16_1 Ps_87:16_2 Ps_87:16_3 Ps_87:16_4 Ps_87:16_5 Ps_87:16_6 Ps_87:16_7 Ps_87:16_8 Ps_87:16_9 Ps_87:16_10 Ps_87:16_11 Ps_87:16_12 Ps_87:16_13 Ps_87:16_14
Ps:87:16 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:87:17 ἐπ’ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, καὶ οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με,
Ps:87:17 Thy wrath has passed over me; and thy terrors have greatly disquieted me. (Psalm 88:16 Brenton)
Ps:87:17 Nade mną przeszły Twe gniewy i zgubiły mnie Twoje groźby. (Psalm 88:17 BT_4)
Ps:87:17 ἐπ’ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, καὶ οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με,
Ps:87:17 ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·ταράσσω (εκ+ταρασσ-, εκ+ταραξ-, εκ+ταραξ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:87:17 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Do ??? Ja
Ps:87:17 e)p’ e)me\ diE=lTon ai( o)rgai/ sou, kai\ oi( foberismoi/ sou e)Xeta/raXa/n me,
Ps:87:17 ep’ eme diElTon hai orgai su, kai hoi foberismoi su eXetaraXan me,
Ps:87:17 P RP_AS VBI_AAI3P RA_NPF N1_NPF RP_GS C RA_NPM N2_NPM RP_GS VAI_AAI3P RP_AS
Ps:87:17 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to go through pass through the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) to ??? I
Ps:87:17 upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed the (nom) wraths (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-???-ed me (acc)
Ps:87:17 Ps_87:17_1 Ps_87:17_2 Ps_87:17_3 Ps_87:17_4 Ps_87:17_5 Ps_87:17_6 Ps_87:17_7 Ps_87:17_8 Ps_87:17_9 Ps_87:17_10 Ps_87:17_11 Ps_87:17_12
Ps:87:17 x x x x x x x x x x x x
Ps:87:18 ἐκύκλωσάν με ὡς ὕδωρ ὅλην τὴν ἡμέραν, περιέσχον με ἅμα.
Ps:87:18 They compassed me like water; all the day they beset me together. (Psalm 88:17 Brenton)
Ps:87:18 Otaczają mnie nieustannie jak woda; okrążają mnie wszystkie naraz. (Psalm 88:18 BT_4)
Ps:87:18 ἐκύκλωσάν με ὡς ὕδωρ ὅλην τὴν ἡμέραν, περιέσχον με ἅμα.
Ps:87:18 κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἅμα
Ps:87:18 By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło Ja Jak/jak Woda Cały Dzień Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Ja W tym samym czasie
Ps:87:18 e)ku/klOsa/n me O(s u(/dOr o(/lEn tE\n E(me/ran, perie/sCHon me a(/ma.
Ps:87:18 ekyklOsan me hOs hydOr holEn tEn hEmeran, periesCHon me hama.
Ps:87:18 VAI_AAI3P RP_AS C N3_NSN A1_ASF RA_ASF N1A_ASF VBI_AAI3P RP_AS D
Ps:87:18 to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle I as/like water whole the day to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents I at the same time
Ps:87:18 they-ENCIRCLE-ed me (acc) as/like water (nom|acc|voc) whole (acc) the (acc) day (acc) I-CONTAINED-ed, they-CONTAINED-ed me (acc) at the same time
Ps:87:18 Ps_87:18_1 Ps_87:18_2 Ps_87:18_3 Ps_87:18_4 Ps_87:18_5 Ps_87:18_6 Ps_87:18_7 Ps_87:18_8 Ps_87:18_9 Ps_87:18_10
Ps:87:18 x x x x x x x x x x
Ps:87:19 ἐμάκρυνας ἀπ’ ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας.
Ps:87:19 Thou hast put far from me every friend, and mine acquaintances because of my wretchedness. (Psalm 88:18 Brenton)
Ps:87:19 Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy: domownikami moimi stały się ciemności. (Psalm 88:19 BT_4)
Ps:87:19 ἐμάκρυνας ἀπ’ ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας.
Ps:87:19   ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν φίλος -η -ον καί πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό γνωστός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ταλαιπωρία, -ας, ἡ
Ps:87:19 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Przyjaciela towarzysz I też, nawet, mianowicie Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko I też, nawet, mianowicie Znany Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niedola
Ps:87:19 e)ma/krunas a)p’ e)mou= fi/lon kai\ plEsi/on kai\ tou\s gnOstou/s mou a)po\ talaipOri/as.
Ps:87:19 emakrynas ap’ emu filon kai plEsion kai tus gnOstus mu apo talaipOrias.
Ps:87:19 VAI_AAI2S P RP_GS A1_ASM C D C RA_APM A1_APM RP_GS P N1A_GSF
Ps:87:19 ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine friend companion and also, even, namely neighbor one near, close to; near and also, even, namely the known I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing misery
Ps:87:19   away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) and neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) known ([Adj] acc) me (gen) away from (+gen) misery (gen), miseries (acc)
Ps:87:19 Ps_87:19_1 Ps_87:19_2 Ps_87:19_3 Ps_87:19_4 Ps_87:19_5 Ps_87:19_6 Ps_87:19_7 Ps_87:19_8 Ps_87:19_9 Ps_87:19_10 Ps_87:19_11 Ps_87:19_12
Ps:87:19 x x x x x x x x x x x x