Ps:86:1 Τοῖς υἱοῖς Κορε ψαλμὸς ᾠδῆς. Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσιν τοῖς ἁγίοις·
Ps:86:1 A Psalm of a Song for the sons of Core. His foundations are in the holy mountains. (Psalm 87:1 Brenton)
Ps:86:1 Synów Koracha. Psalm. Pieśń. Budowla Jego jest na świętych górach: (Psalm 87:1 BT_4)
Ps:86:1 Τοῖς υἱοῖς Κορε ψαλμὸς ᾠδῆς. Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσιν τοῖς ἁγίοις·
Ps:86:1 ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ ψαλμός, -οῦ, ὁ ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό; θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Ps:86:1 Syn Miara; Korah Psalm Oda Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie; do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Ps:86:1 *toi=s ui(oi=s *kore PSalmo\s O)|dE=s. *oi( Teme/lioi au)tou= e)n toi=s o)/resin toi=s a(gi/ois·
Ps:86:1 tois hyiois kore PSalmos OdEs. hoi Temelioi autu en tois oresin tois hagiois·
Ps:86:1 RA_DPM N2_DPM N_GSM N2_NSM N1_GSF RA_NPM V4_PAI3S RD_GSM P RA_DPN N3E_DPN RA_DPN A1A_DPN
Ps:86:1 the son measure; Korah psalm ode the foundation establishing, base, substructure; founding; to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Ps:86:1 the (dat) sons (dat) measure (voc); Korah (indecl) psalm (nom) ode (gen) the (nom) foundations (nom|voc); he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-should-be-???-ing, you(sg)-should-be-being-???-ed, he/she/it-happens-to-be-???-ing (opt) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) mounts (dat) the (dat) holy ([Adj] dat)
Ps:86:1 Ps_86:1_1 Ps_86:1_2 Ps_86:1_3 Ps_86:1_4 Ps_86:1_5 Ps_86:1_6 Ps_86:1_7 Ps_86:1_8 Ps_86:1_9 Ps_86:1_10 Ps_86:1_11 Ps_86:1_12 Ps_86:1_13
Ps:86:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:86:2 ἀγαπᾷ κύριος τὰς πύλας Σιων ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα Ιακωβ.
Ps:86:2 The Lord loves the gates of Sion, more than all the tabernacles of Jacob. (Psalm 87:2 Brenton)
Ps:86:2 Pan miłuje bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. (Psalm 87:2 BT_4)
Ps:86:2 ἀγαπᾷ κύριος τὰς πύλας Σιων ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα Ιακωβ.
Ps:86:2 ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ Σιών, ἡ ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό Ἰακώβ, ὁ
Ps:86:2 By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Brama Syjon Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mieszkanie, zamieszkiwanie Jacob
Ps:86:2 a)gapa=| ku/rios ta\s pu/las *siOn u(pe\r pa/nta ta\ skEnO/mata *iakOb.
Ps:86:2 agapa kyrios tas pylas siOn hyper panta ta skEnOmata iakOb.
Ps:86:2 V3_PAI3S N2_NSM RA_APF N1_APF N_GSF P A3_APN RA_APN N3M_APN N_GSM
Ps:86:2 to love lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the gate Zion above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of the lodging, habitation Jacob
Ps:86:2 he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) gates (acc) Zion (indecl) above (+acc), on behalf of (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) Jacob (indecl)
Ps:86:2 Ps_86:2_1 Ps_86:2_2 Ps_86:2_3 Ps_86:2_4 Ps_86:2_5 Ps_86:2_6 Ps_86:2_7 Ps_86:2_8 Ps_86:2_9 Ps_86:2_10
Ps:86:2 x x x x x x x x x x
Ps:86:3 δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ θεοῦ. διάψαλμα.
Ps:86:3 Glorious things have been spoken of thee, O city of God. Pause. (Psalm 87:3 Brenton)
Ps:86:3 Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, o miasto Boże! (Psalm 87:3 BT_4)
Ps:86:3 δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, πόλις τοῦ θεοῦ. διάψαλμα.
Ps:86:3 δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) περί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:86:3 By chwalić/wychwalaj/chwałę By mówić Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ty; twój/twój(sg) Miasto Bóg  selah
Ps:86:3 dedoXasme/na e)lalE/TE peri\ sou=, E( po/lis tou= Teou=. dia/PSalma.
Ps:86:3 dedoXasmena elalETE peri su, hE polis tu Teu. diaPSalma.
Ps:86:3 VT_XMPNPN VCI_API3S P RP_GS RA_NSF N3I_NSF RA_GSM N2_GSM N3M_NSN
Ps:86:3 to glorify/extol/praise to speak about (+acc,+gen) you; your/yours(sg) the city the god [see theology] selah
Ps:86:3 having-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (nom|acc|voc) he/she/it-was-SPEAK-ed about (+acc,+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) city (nom) the (gen) god (gen) selah (nom|acc|voc)
Ps:86:3 Ps_86:3_1 Ps_86:3_2 Ps_86:3_3 Ps_86:3_4 Ps_86:3_5 Ps_86:3_6 Ps_86:3_7 Ps_86:3_8 Ps_86:3_9
Ps:86:3 x x x x x x x x x
Ps:86:4 μνησθήσομαι Ρααβ καὶ Βαβυλῶνος τοῖς γινώσκουσίν με· καὶ ἰδοὺ ἀλλόφυλοι καὶ Τύρος καὶ λαὸς Αἰθιόπων, οὗτοι ἐγενήθησαν ἐκεῖ.
Ps:86:4 I will make mention of Raab and Babylon to them that know me: behold also the Philistines, and Tyre, and the people of the Ethiopians: these were born there. (Psalm 87:4 Brenton)
Ps:86:4 Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają; oto Filistyni i Tyr razem z Kusz powiedzą: «Ten i ten się tam urodził». (Psalm 87:4 BT_4)
Ps:86:4 μνησθήσομαι Ρααβ καὶ Βαβυλῶνος τοῖς γινώσκουσίν με· καὶ ἰδοὺ ἀλλόφυλοι καὶ Τύρος καὶ λαὸς Αἰθιόπων, οὗτοι ἐγενήθησαν ἐκεῖ.
Ps:86:4 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) Ῥαάβ, ἡ καί Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀλλό·φυλος -ον καί Τύρος, -ου, ἡ καί λαός, -οῦ, ὁ Αἰθίοψ, -οπος, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκεῖ
Ps:86:4 By pamiętać/stawaj się uważającym z Rahab I też, nawet, mianowicie Babilon By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Obcy I też, nawet, mianowicie Tyr [miasto z] I też, nawet, mianowicie Ludzie Etiopski To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Tam
Ps:86:4 mnEsTE/somai *raab kai\ *babulO=nos toi=s ginO/skousi/n me· kai\ i)dou\ a)llo/fuloi kai\ *tu/ros kai\ lao\s *ai)Tio/pOn, ou(=toi e)genE/TEsan e)kei=.
Ps:86:4 mnEsTEsomai raab kai babylOnos tois ginOskusin me· kai idu allofyloi kai tyros kai laos aiTiopOn, hutoi egenETEsan ekei.
Ps:86:4 VS_FPI1S N_GSF C N3W_GSF RA_DPM V1_PAI3P RP_AS C I A1B_NPM C N_NS C N2_NSM N3P_GPM RD_NPM VCI_API3P D
Ps:86:4 to remember/become mindful of Rahab and also, even, namely Babylon the to know i.e. recognize. I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), foreign and also, even, namely Tyre [city of] and also, even, namely people Ethiopian this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen there
Ps:86:4 I-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF Rahab (indecl) and Babylon (gen) the (dat) they-are-KNOW-ing, while KNOW-ing (dat) me (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! foreign ([Adj] nom|voc) and Tyre (nom) and people (nom) Ethiopians (gen) these (nom) they-were-BECOME-ed there
Ps:86:4 Ps_86:4_1 Ps_86:4_2 Ps_86:4_3 Ps_86:4_4 Ps_86:4_5 Ps_86:4_6 Ps_86:4_7 Ps_86:4_8 Ps_86:4_9 Ps_86:4_10 Ps_86:4_11 Ps_86:4_12 Ps_86:4_13 Ps_86:4_14 Ps_86:4_15 Ps_86:4_16 Ps_86:4_17 Ps_86:4_18
Ps:86:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:86:5 Μήτηρ Σιων, ἐρεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος ἐγενήθη ἐν αὐτῇ, καὶ αὐτὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν ὁ ὕψιστος.
Ps:86:5 A man shall say, Sion is my mother; and such a man was born in her; and the Highest himself has founded her. (Psalm 87:5 Brenton)
Ps:86:5 O Syjonie zaś będzie się mówić: «Każdy na nim się narodził, a Najwyższy sam go umacnia». (Psalm 87:5 BT_4)
Ps:86:5 Μήτηρ Σιων, ἐρεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος ἐγενήθη ἐν αὐτῇ, καὶ αὐτὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν ὕψιστος.
Ps:86:5 μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ Σιών, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Ps:86:5 Matka Syjon By mówić/opowiadaj Ludzki I też, nawet, mianowicie Ludzki By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do ??? On/ona/to/to samo Najwyższy
Ps:86:5 *mE/tEr *siOn, e)rei= a)/nTrOpos, kai\ a)/nTrOpos e)genE/TE e)n au)tE=|, kai\ au)to\s e)Temeli/Osen au)tE\n o( u(/PSistos.
Ps:86:5 mEtEr siOn, erei anTrOpos, kai anTrOpos egenETE en autE, kai autos eTemeliOsen autEn ho hyPSistos.
Ps:86:5 N3_NSF N_NSF VF2_FAI3S N2_NSM C N2_NSM VCI_API3S P RD_DSF C RD_NSM VAI_AAI3S RD_ASF RA_NSM A1_NSM
Ps:86:5 mother Zion to say/tell human and also, even, namely human to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same to ??? he/she/it/same the highest
Ps:86:5 mother (nom) Zion (indecl) he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) human (nom) and human (nom) he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and he/it/same (nom) he/she/it-???-ed her/it/same (acc) the (nom) highest ([Adj] nom)
Ps:86:5 Ps_86:5_1 Ps_86:5_2 Ps_86:5_3 Ps_86:5_4 Ps_86:5_5 Ps_86:5_6 Ps_86:5_7 Ps_86:5_8 Ps_86:5_9 Ps_86:5_10 Ps_86:5_11 Ps_86:5_12 Ps_86:5_13 Ps_86:5_14 Ps_86:5_15
Ps:86:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:86:6 κύριος διηγήσεται ἐν γραφῇ λαῶν καὶ ἀρχόντων τούτων τῶν γεγενημένων ἐν αὐτῇ. διάψαλμα.
Ps:86:6 The Lord shall recount it in the writing of the people, and of these princes that were born in her. (Psalm 87:6 Brenton)
Ps:86:6 Pan spisując wylicza narody: «Ten się tam urodził». (Psalm 87:6 BT_4)
Ps:86:6 κύριος διηγήσεται ἐν γραφῇ λαῶν καὶ ἀρχόντων τούτων τῶν γεγενημένων ἐν αὐτῇ. διάψαλμα.
Ps:86:6 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) ἐν γραφή, -ῆς, ἡ; γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) λαός, -οῦ, ὁ καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:86:6 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do exposit W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pisanie; by pisać Ludzie I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo selah
Ps:86:6 ku/rios diEgE/setai e)n grafE=| laO=n kai\ a)rCHo/ntOn tou/tOn tO=n gegenEme/nOn e)n au)tE=|. dia/PSalma.
Ps:86:6 kyrios diEgEsetai en grafE laOn kai arCHontOn tutOn tOn gegenEmenOn en autE. diaPSalma.
Ps:86:6 N2_NSM VF_FMI3S P N1_DSF N2_GPM C N3_GPM RD_GPM RA_GPM VM_XMPGPM P RD_DSF N3M_NSN
Ps:86:6 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to exposit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among writing; to write people and also, even, namely ruler; to begin this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same selah
Ps:86:6 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-be-EXPOSIT-ed in/among/by (+dat) writing (dat); you(sg)-are-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ing, you(sg)-should-be-being-WRITE-ed, he/she/it-should-be-WRITE-ed peoples (gen) and rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) these (gen) the (gen) having-been-BECOME-ed (gen) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) selah (nom|acc|voc)
Ps:86:6 Ps_86:6_1 Ps_86:6_2 Ps_86:6_3 Ps_86:6_4 Ps_86:6_5 Ps_86:6_6 Ps_86:6_7 Ps_86:6_8 Ps_86:6_9 Ps_86:6_10 Ps_86:6_11 Ps_86:6_12 Ps_86:6_13
Ps:86:6 x x x x x x x x x x x x x
Ps:86:7 ὡς εὐφραινομένων πάντων ἡ κατοικία ἐν σοί.
Ps:86:7 The dwelling of all within thee is as the dwelling of those that rejoice. (Psalm 87:7 Brenton)
Ps:86:7 I oni zaśpiewają jak tancerze: «W tobie są wszystkie me źródła». (Psalm 87:7 BT_4)
Ps:86:7 ὡς εὐφραινομένων πάντων κατοικία ἐν σοί.
Ps:86:7 ὡς εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Ps:86:7 Jak/jak By celebrować/bądź wesoły Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mieszkanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Ps:86:7 O(s eu)frainome/nOn pa/ntOn E( katoiki/a e)n soi/.
Ps:86:7 hOs eufrainomenOn pantOn hE katoikia en soi.
Ps:86:7 C V1_PMPGPM A3_GPM RA_NSF N1A_NSF P RP_DS
Ps:86:7 as/like to celebrate/be merry every all, each, every, the whole of the dwelling in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Ps:86:7 as/like while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (gen) all (gen) the (nom) dwelling (nom|voc) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Ps:86:7 Ps_86:7_1 Ps_86:7_2 Ps_86:7_3 Ps_86:7_4 Ps_86:7_5 Ps_86:7_6 Ps_86:7_7
Ps:86:7 x x x x x x x